DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar"

Transkript

1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Madde 1 - Bu Yönetmelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, işlem ve usullerinin düzenlenmesidir. Tanımlar Madde 2 - Bu Yönetmelikte; İdare: DSİ Genel Müdürlüğü ve taşra kuruluşlarını, Genel Müdürlük: DSİ Genel Müdürlüğü nü, İta Amiri: Taşra için bölge müdürünü, Kanun: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nu, Satış: Taşınmaz mal satışını, Kira: Taşınmaz malların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini, Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini, Uygun Bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, İhale: Kanun'da ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarda, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren bilgi ve belgeleri, Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı (taşınmaz mal satışında sözleşme yapılması zorunlu değildir) İfade eder. İhale Yetkilisi Madde3 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ihale işlemlerinde ita amirleri yetkilidir. İhaleye Katılabilme Şartları

2 Madde 4 - İhaleye katılabilmek için; a) Kanuni ikametgah sahibi olmak, b) Tebligat için Türkiye de adres göstermek, c) Geçici teminatı yatırmış olmak, d) Bölge müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermek, e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek şarttır. İhaleye Katılamayacak Olanlar Madde 5 - İhaleye katılmaya engel haller aşağıda açıklanmıştır: A - İhaleyi yapan idarenin; a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) B - Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Şartnameler Madde 6 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur: a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, b) Taşınmaz malın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüz ölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, d) Kiranın başlama ve bitiş tarihi, tahliyenin gecikmesi halinde alınacak cezalar, e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, f) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu, g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, i) Ödeme yeri ve şartları, j) İhtilafların çözüm şekli. Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar idareye

3 şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür. Şartname ve varsa eklerin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir, yahut idarede bedelsiz görülebilir. İKİNCİ KISIM ORTAK HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İhaleye Hazırlık İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi Madde 7 - İhaleye konu olan taşınmaz malın işlem gördüğü, yoksa bu amaçla açılacak bir dosyaya onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur. Tahmin Edilen Bedel Tespit Komisyonu ve Bedel Tespiti Madde 8 - Tahmin edilen bedel, idarece aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tespit edilir. Satışa konu olan taşınmazın kamulaştırma tarihindeki bedelinin toptan eşya fiyat endekslerine göre satış tarihine çevrilmiş değeri, kamulaştırma tarihinden satış tarihine kadar geçen süre içinde taşınmaza el atma veya muhtelif sebeplerle değerinde meydana gelen değer artış veya azalışları, asgari arsa ve arazi birim değerleri, tapu sicil müdürlüklerinden alınacak emsal satış değerleri ayrıca, belediye, sanayi odası, ticaret odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak tespit ve hesap edilir. Kira bedeli, bu bedelin % 5-7 sinden az olmamak üzere tespit edilir. Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği Tahmin Edilen Satış, Kira Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı nda gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonunca tahkik ettirilir. Onay Belgesi Madde 9 - İhalesi yapılacak her iş için onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedel, kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir. Onay belgesini bölgelerde Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü hazırlar, ita amirleri onaylar. İhale Komisyonları Madde 10 - İhale komisyonları bölge müdürleri tarafından ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü başkanlığında, ihale konusu iş alanında uzman en az bir kişi ve bölge saymanlık müdürü veya

4 yardımcısının katılmasıyla oluşturulur. İta amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde, komisyonlara yardımcı olmak ancak ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Böyle bir görevlendirme düşünüldüğü takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde ihaleyi yapacak idarece, görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır. Komisyonların Çalışması Madde 11 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. İhalenin İlânı Madde 12 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilân yoluyla duyurulur: A - İhalenin yapılacağı yerdeki ilânlar, a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilân ile ihale günü arası 10 günden, son ilân ile ihale günü arası 5 günden az olamaz. b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilân, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde bölge müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilân yapılır. B - Diğer şehirlerde yapılacak ilânlar, Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler Kanun'un 17 nci maddesinin 1 numaralı bendine göre yapılacak ilânlardan başka, aynı maddenin 2 numaralı bendi gereğince tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlân Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilân edilir. C - Resmi Gazete ile yapılacak ilânlar, Tahmin edilen bedeli Kanun'un 17 nci maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete de ilân edilir. İlân Şartları Madde 13 - İlânlarda bulunması zorunlu hususlar; a) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı, b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği, c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, d) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı, e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceğidir.

5 Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlân Madde14 - İlân yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. İlânın Uygun Olmaması Madde ve 13 üncü maddelerdeki hükümler uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlânların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak işte ivedilik ve ihalede devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye ve Gümrük Bakanlığından görüş alınarak Genel Müdürün onayı ile geçerli sayılabilir. İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir. İhalenin Tatil Gününe Rastlaması Madde 16 - İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. Tekliflerin Açılma Zamanı Madde 17 - Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Posta, Telgraf ve Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Tekliflerin açılmasına başlanmasından sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Geçici Teminat Madde 18 - İsteklilerden, satışa tahmin edilen satış bedelinin, kiraya vermede tahmin edilen bir yıllık kira bedelinin, % 3 ü oranında geçici teminat alınır. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 19 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Kanun'un 26 ncı maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

6 Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

7 Uygun Bedelin Tespiti İKİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Madde 20 - Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması Madde 21 - Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar Madde 22 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi Madde 23 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi Madde 24 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir. Zam Teklifleri Madde 25 - Teklifler verildikten sonra Kanun'da yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez. İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler Madde 26 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8 İhale Usullerinin Neler Olduğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri Madde 27 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır: A) Kapalı teklif usulü, B) Açık teklif usulü, C) Pazarlık usulü, İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, İhalelerle İlgili Özel Hükümler kısmında belirtilmiştir. A - Kapalı teklif usulü Tekliflerin Hazırlanması Madde 28 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarla şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin Verilmesi Madde 29 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dış Zarfların Açılması Madde 30 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar. İç Zarfların Açılması

9 Madde 31 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 28 inci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek: a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı, b) İhalenin yapılmadığı, Hususlarından birine karar verilir ve husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. Tekliflerin Aynı Olması Madde 33 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı, teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. İhalenin yapılamaması Madde 34 - Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır. B - Açık teklif usulü Açık Teklif Usulünün Uygulanması Madde 35 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 28 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Açık Teklif Usulünde İhale Madde 36 - İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

10 Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile teklifte bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılı ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde 37 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 32 nci maddeye göre karara bağlanır. İhalenin Yapılamaması Madde 38 - Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır. Pazarlık Usulünde İhale C - Pazarlık usulü Madde 39 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Müdürlüğün Onayına Bağlı İhaleler Mahalli Komisyonların İhale Kararlarının Kesinleşmesi Madde 40 - Mahalli komisyonların verdiği ihale kararlarından, Kanun'un 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek parasal sınıra kadar olanları mahalli ita amirlerinin, bu sınırı aşan ihaleler Genel Müdürlüğünün onay veya red kararı ile kesinleşir. Genel Müdürlüğün Onay veya İptal Süresi Madde 41 - Genel Müdürlüğün onayına bağlı ihalelerde ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Genel

11 Müdürlüğün onay veya iptal kararı 24 üncü maddeye uygun biçimde müşteri veya vekiline tebliğ edilir. Genel Müdürlük ten Onay Alma Şekli Madde 42 - Onay talebi bölge müdürlüklerince Genel Müdürlük ten yazı, faks veya teleksle yapılır. Onay Talep yazısında Yer Alacak Hususlar Madde 43 - Genel Müdürlüğe yazılacak onay talep yazısında aşağıda belirtilen hususlara da yer verilir. a) Taşınmaz malın ili, ilçesi, mahalle veya köyü, mevkii, ada-pafta-parsel veya tapu tarihi, cilt-sahife-sıra numaraları, cinsi, varsa sokak adı ve kapı numarası, yüzölçümü, hisse durumu, hisseli ise ve varsa DSİ payının oranı, b) Taşınmaz mal bina ise ayrıca bina inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap-kargir veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı, c) Taşınmazın imar durumu, d) İhalenin konusu, e) Tahmin ve teklif edilen bedel ve bu bedellerin bir metrekareye mi, tamamına mı; taşınmaz mal hisseli ise DSİ hissesinin tamamına mı; kira ihalelerinde bedelin bir döneme mi, tamamına mı ait bulunduğu ve kaç yıllık olduğu, f) İhaleye kaç kişinin katıldığı, g) Kira ihalesinde ihalenin kaç yıllık olarak yapıldığı, h) Müşterinin adı ve soyadı, i) İhale tarihi, j) Taşınmaz malla ilgili olarak Genel Müdürlük ile önceden yazışma yapılmışsa, Genel Müdürlük dosya numarası.

12 İhalenin Sözleşmeye Bağlanması BEŞİNCİ BÖLÜM Sözleşme Madde 44 - Kira ihalelerinde sözleşme düzenlenir. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır. Satış ihalelerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir. Kesin Teminat Madde 45 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden, kira ihalelerinde bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. Satış ihalelerinde kesin teminat alınmaz. Müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa teminatı Hazine'ye gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. Kesin Teminatın Geri Verilmesi Madde 46 - Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir. Sözleşmenin Yapılmasında Müşterinin Görev ve Sorumluluğu Madde 47 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşteri, 23 ve 41 inci maddelere göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Satış ihalelerinde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini, müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazine ye gelir kaydedilir. Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi Madde 48 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. İdarenin Görev ve Sorumluluğu Madde 49 - İdare 47 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması

13 hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, kiraya verilen taşınmaz malları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. Tebligatın 24 üncü maddedeki sürede yapılamamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır. Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması Madde 50 - Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Hazine ye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez. Kiralarda Sözleşme Süresi Madde 51 - Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlemlerinde önceden Bakanlıktan izin alınır. Yıllık kira bedelinin nasıl tespit ve hesap edileceği, süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nispeti gibi esaslar Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi ve sözleşmede gösterilir. Sözleşmenin Devri Madde 52 - İhale süresi ile sınırlı olarak sözleşme Genel Müdürlük izni ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 50 nci madde hükümleri uygulanır. Müşterinin Ölümü Madde 53 - Müşterinin ölümü halinde, idareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. Müşterinin İflas Hali Madde 54 - Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır. Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali Madde 55 - Müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede

14 sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer müşteri serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır. Müşterinin Birden Fazla Olması Hali Madde 56 - Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. İhale Usulleri ÜÇÜNCÜ KISIM İHALELERLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Mal satışı Madde 57 - Taşınmaz mal satışlarında tahmin edilen bedelin Kanun'un 45 inci maddesine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirtilen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü bu sınırı geçenlerde kapalı teklif usulü uygulanır. Kanun'un 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek parasal tutar içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz. Satışı Yasak Olan Taşınmaz Mallar Madde 58 - Aşağıdaki taşınmazların belirtilen nitelikleri değişmedikçe satışları yasaktır. a) DSİ nin mülkiyetinde kabul edilmekle beraber henüz tapuya tescil edilmemiş taşınmaz mallar, b) Tahsisli taşınmaz mallar, c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mallar, d) Orman sahaları içindeki taşınmaz mallar. Satılacak Taşınmaz Malın Mahallinde Tespiti İzin ve Satış Şartları Madde 59 - Satışa çıkarılacak taşınmaz malın mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve taşınmaz mala ait tespit ve tahmin edilen bedel hesap tutanağı düzenlenir. Krokide, tapulama veya kadastro görmüş olsun veya olmasın taşınmaz malın yüzölçümü yeniden ölçülür ve noksanlık veya fazlalığın olup olmadığı da gösterilir. Taşınmaz malların satışa çıkarılmasından önce bedel ve miktarı ne olursa olsun Genel Müdürlük ten izin alınır. Genel Müdürlüğe yazılacak izin talep yazısında aşağıda belirtilen bilgi ve

15 belgeler de bulunur: A - Bilgiler a) Taşınmaz malın satış sebebi, b) İmar planı içinde olup olmadığı, imar planı içinde ise hangi hizmete ayrıldığı, c) Belediye hudutları veya mücavir saha içinde bulunup bulunmadığı, B - Eklenecek Belgeler a) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği, b) Bu maddeye göre çizilen kroki ile düzenlenen tutanağın tasdikli örnekleri, c) Satış sebebine ilişkin bölge müdürlüğünce tasdikli rapor, d) Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği, Satış şartları Taşınmaz mal satış şartnamesi nde gösterilir. Ferağ İşlemine Yetkililer Madde 60 - Satılan taşınmaz malın tapuda ferağının verilmesine bölge müdürlerinin görevlendireceği kişiler yetkilidir. İhale Usulleri İKİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Madde 61 - Tahmin edilen bedeli Kanunu'nun 45 inci maddesindeki parasal sınıra kadar olan taşınmaz mallar açık teklif, bu parasal sınırı aşanlar kapalı teklif usulüyle kiraya verilir. Kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği idareye yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığını Genel Müdürlük belirler. Kanun'un 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek belli tutar içinde kasa da kiralama ihalesi pazarlıkla yapılamaz. DÖRDÜNCÜ KISIM İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler İdare ile Kanun Kapsamına Giren İdareler ve Kamu Kuruluşları Arasındaki İşler Madde 62 - İdare ile Kanun kapsamına giren idareler ve Kanun'un 71 inci maddesinde belirtilen kamu kuruluşları arasındaki ihale işleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır. Bu durumda geçici ve kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması halinde de notere tescili zorunlu değildir. Kıymet Takdiri Madde 63 - Yönetmeliğin 62 nci maddesinde sözü edilen kıymet takdiri 8 inci maddesi esaslarına göre tespit ve hesap edilerek 10 uncu maddesinde belirtilen komisyonca yapılır.

16 Yasak Fiil ve Davranışlar BEŞİNCİ KISIM İhale İşlerinde Yasaklar Ve Sorumluluklar Madde 64 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında: a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etmek, b) Açık teklif ve pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak. c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek; taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, Yasaktır. İdarece İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama Madde üncü maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunlar idarece ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idare, bu kararı Resmi Gazete de ilan ettirir. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da Bakanlık tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. Bölge müdürlükleri ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde bu durumu gereğinin yapılması için Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler. Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları Madde 66 - Kanun'un 85 inci maddesi gereğince işbu yönetmeliğin 64 üncü maddesinin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları iş tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır; bunlar hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar. Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen müşteriler, yargılama

17 sonuna kadar, hiç bir suretle yeni ihalelere iştirak ettirilmezler. Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 339 ve 340 ıncı maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilenler, yargılama sonuna kadar görevden uzaklaştırılırlar. Türk Ceza Kanunu'nun 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer mahkumiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiç bir nam altında müşteri olarak ihalelere katılamazlar. Bu mahkumiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek sicillerine işlenir. Görevlilerin Sorumluluğu Madde 67 - İhale komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

18 ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler Madde 68 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Tebligat Madde 69 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında tarih, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Kullanılacak Formlar Madde 70 - Yönetmelikte yer alan aşağıda isimleri yazılı ve gerek görülecek diğer formlar Genel Müdürlükçe hazırlanır. a) Taşınmaz mal satış şartnamesi b) Taşınmaz mal kira şartnamesi c) Tahmin edilen Satış/Kira Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı Yürürlük Madde 71 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 72 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

19 TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ - I - GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen DSİ özel mülkiyetindeki taşınmaz mal.. Bölge Müdürlüğünce././19. Tarihine tesadüf eden günü, saat. de yapılacak ihaleyle kiraya verilecektir. Madde 2 - Kiraya verilecek taşınmaz malın İli İlçesi Mahallesi/Köyü Mevkii Sokağı Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Tapu Tarihi Cilt No Sahife No Sıra No Yüzölçümü (m 2 ) İmar Durumu Sınırı (bitişik parsellerin; parsel numaraları).. niteliği (taşınmaz malın cinsine göre; bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesat yazılacaktır.).. Madde 3 - İhale.. Bölge Müdürlüğü nde tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde.. usulü ile yapılacaktır. Madde 4 - Taşınmaz malın kira süresi. Yıl/Ay dır. Madde 5 - Geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı liradır. Madde 6 - Kesin teminat 1 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 (Yüzde altı).. liradır. Madde 7 - Kira süresi 3 yıla kadar olan ihalelerde 1, 2 ve 3 üncü yıllara ait kira bedeli ihaleye çıkarılmadan önce tespit edilir. İhale 3 yıllık kira bedeli esas alınarak yapılır. 2 nci ve 3 üncü yıllara ait kira bedeline ayrıca bir artış uygulanmaz. Kira süresinin 3 yıldan fazla olması halinde ilk 3 yıl için yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. 4 üncü yıla girmeden önce bu yıla ait kira bedeli yeniden tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. 5 inci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri yine aynı şekilde tespit ve tebliğ olunur. 4 üncü ve takip eden yıllara ait kira bedelleri yeniden tespit ve tebliğ edilen miktarlar üzerinden ödenir. İlk yıla ait kira bedelleri, sözleşme düzenlenmeden önce peşin yaptırılır. 2 nci ve takip eden yılların kiraları ise kiranın başlangıç tarihi esas alınarak her yıl aynı tarihte ve peşin olarak ödenir. Peşin ödenmediği takdirde ödenmeyen kısma tarih, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir. Madde 8 - İhaleye katılabilmek için tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun'da açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

20 Madde 9 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Madde 10 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili ve müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazine ye irat kaydedilir. İdarede aynı süre içerisinde taşınmaz malı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartname de belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder tutanakta, taşınmaz mal bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. Madde 11 - Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta, kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli saymanlığa çeşitli gelir olarak yatırılır. Madde 12 - Kiranın başlama tarihi, bitiş tarihi dir. Kira süresi sona erdiği halde kiraya verilen yer kiracı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için.. lira ceza ödenir. Madde 13 - Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünümü ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımı yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı DSİ ye ödemek zorundadır. Madde 14 - Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez,amacı dışında kullanamaz. Madde 15 - Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir. Madde 16 - Yukarıda maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde tarih, 2886

21 sayılı Yasanın 62. Maddesine göre işlem yapılır. Madde 17 - Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder. Madde 18 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii.. icra daireleri ve mahkemeleridir. ÖZEL ŞARTLAR Madde 19 - Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Müşterinin Adı Soyadı: (Tüzelkişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı) Tebligat Adresi: İmza Tarihi: İmzası: Not: 1 - Şartnamede / şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir. 2 - Şartnameye konulması gerekli görülen Özel Şartlar Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce önceden tespit edilerek 19 uncu ve müteakip maddeler ilave edilecektir.

22 - I - GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen DSİ özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal.. Bölge Müdürlüğünce././19. tarihine tesadüf eden günü, saat. de yapılacak ihaleyle satılacaktır. Madde 2 - Satılacak taşınmaz malın: İli İlçesi Mahallesi/Köyü Mevkii Sokağı Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Tapu Tarihi Cilt No Sahife No Sıra No Yüzölçümü (m 2 ) İmar Durumu Sınırı (bitişik parsellerin; parsel numaraları).. niteliği (taşınmaz malın cinsine göre; bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesap ve dikili şeyler yazılacaktır.)... Madde 3 - İhale.. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü nde tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde.. usulü ile yapılacaktır. Madde 4 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli. Lira ve geçici teminat miktarı liradır. Madde 5 - İhaleye katılabilmek için tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Madde 6 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Madde 7 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazine ye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepde bulunamaz.

23 İdare bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malın müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Madde 8 - Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde, DSİ, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu DSİ den isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş haliyle, alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle, mahallinde satışını yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise, bunlarda ayrı ayrı belirtilir. Madde 9 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii icra daireleri ve mahkemelerdir. ÖZEL ŞARTLAR Madde 10 - Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Müşterinin Adı Soyadı: (Tüzelkişilerde unvan ve yetkilinin ) Tebligat Adresi: İmza Tarihi: İmzası: Not: 1 - Şartnamede / şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir. 2 - Şartnameye konulması gerekli görülen Özel Şartlar Bölge Müdürlüğünce önceden tespit edilerek 10 uncu ve müteakip maddeler halinde şartnameye ilave edilecektir.

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ 2006 (Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 18/05/2006 tarih ve 22/210 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetim

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Güzelbahçe Belediyesine ait Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2 lik

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46/A adresindeki

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ 14 Mart 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27169 YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen, Atatürk Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:182 adresindeki yer, Güzelbahçe Belediye Encümenince

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 04/06/2013 Toplantı Sayısı : 362 Karar Sayısı : 3076 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3076- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Taşınmaz Kira Yönergesi

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ KISIM I YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM MADDE 1- BALIKESİR

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm Page 1 of 7 10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26993 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE

Detaylı

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ 3069 İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.6.1993, No : 93/4497 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30.4.1992, No : 3796

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale kanunu

Detaylı

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, MARSU Genel Müdürlüğünün 2. Madde de belirtilen işlerinin uygulanmasında

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. DEVLET İHALE KANUNU KANUN NO: 2886 DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi: 8 Eylül 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Eylül 1983 Sayı: 18161 5.t. Düstur, c.22 s. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar KAPSAM MADDE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU, ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI Madde 1 Koyunculuk

Detaylı

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BEYAZŞEHİR MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET KONUT ALANI ARSASININ SATIŞI İLE İLGİLİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR. Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi

Detaylı

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı:

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı: -214- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Taşınmaz Kaynakları

Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Taşınmaz Kaynakları Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Taşınmaz Kaynakları A T.C. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yayın No: B-2011/1 İhale İle Satış İşlemleri Bu rehbere elektronik

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1961 FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.6.1984, No : 84/8277 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.8.1984, No : 18478 Yayımlandığı

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar MADDE 1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951 Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 3 adet dükkanımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29343 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Haziran 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26557 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29279 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Atatürk Mahallesi (M.K:573) Şahabeddin Dede Caddesi No:6/E numarataj adresindeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Boş Arazi ilçesi Marmaris Yüzölçümü (m2) j 5910,20 m^ Mahalle/Köyü Sanana Pafta No/Cilt No Cadde/Sokak/ Meydan Ada No/Sahife

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: 1-İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Sevgi GÜRLER Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 İÇERİK 1- GENEL HÜKÜMLER 2- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 3- SÖZLEŞMENİN FESHİ 4- YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu yönergenin amacı ve Kapsamı ; Erzincan Üniversitesi mülkiyetinde bulunan ve Hazineye

Detaylı