Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki*"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 5-10 ARAÞTIRMA Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki* Haluk Dülger 1, Ferhat Karakaya 1, Beyhan Eryonucu 2, M.Ramazan Þekeroðlu 1, Tevfik Noyan 1, Ahmet Yalçýnkaya 1 1 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalý 2 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, Van Özet Amaç: Vücudun enerji depolarý ile ilgili bilgiyi beyne ulaþtýran ve obesite geninin ürünü olan leptin hipotalamusu etkileyen protein yapýda bir hormondur. Leptin reseptörleri, aralarýnda kalp kasý da bulunan birçok dokuda bulunmaktadýr. Son zamanlarda leptinin kalp yetmezliði ile iliþkisini gösteren çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Çalýþmamýzda serum leptin düzeyi ve kalp hýzý deðiþkenliði (KHD) parametreleri ile olan iliþkilerinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Çalýþmaya New York Heart Association sýnýflamasýna göre 4 farklý evreden 10'ar hasta olmak üzere toplam 40 hasta alýnmýþtýr. Ayrýca bu hasta gruplarýyla karþýlaþtýrmak amacýyla 10 adet saðlýklý bireyden oluþan kontrol grubu oluþturulmuþtur. 24 saatlik holter kayýtlarýndan elde edilen KHD'nin zaman-alan parametreleri saptanmýþ ve leptin düzeyi ile olan iliþkileri deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Leptin düzeylerinin evre III ve IV kalp yetmezliði gruplarýnda evre I'e göre anlamlý olarak (sýrasýyla p<0.05 ve p<0.01) azaldýðý saptanmýþtýr. Ayrýca KHD parametreleri ile leptin düzeyi arasýnda pozitif korelasyon gözlenmiþtir. Sonuç: Kalp yetmezliðinin ileri evrelerinde serum leptin düzeyleri azalmýþ olup, bunun da artan sempatik aktivite ile iliþkili olabileceði düþünülmüþtür. Anahtar kelimeler: Kalp yetmezliði, leptin, sempatik aktivite. Abstract The relationship between heart failure and leptin levels Purpose: Leptin, a product of obesity gene and provides information about energy stocks of body to brain, is exclusively a kind of hormone in the form of protein, which affects hypothalamus. Leptin receptors are found in many different kind of tissues including heart muscle. Recently, several studies shown the relationship between leptin and heart failure. In our study, it has been aimed to study the relations between leptin level and Heart speed variability (HSV) parameters. Methods: According to New York Heart Association staging were classification a total 40 patients in 10s from 4 different phases were collected. The control group was containing 10 healty individuals. Time range parameters of HSV were obtained from the 24-hour holter data and it s relation with leptin levels was evaluated. Results: In the end of this study, it was observed that the leptin levels had decreased significantly in phase III and IV compared with I (in the order, p<0.05 and p<0.01). And also positive correlations between HSV parameters and leptin level were observed. Conclusion: Consequently, at the advanced phases of heart failure, leptin levels was decreased, and this was thought that it might be related with the increasing sympathetic activity. Key words: Heart failure, leptin, sympathetic activity. * Bu çalýþma 1-4 Ekim 2003 tarihinde Kapadokya'da yapýlan Klinik Biyokimya Uzmanlarý Derneði 1. Ulusal Kongresinde bildiri olarak sunulmuþtur. Yazýþma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Haluk Dülger YYÜ Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi Biyokimya AD Van Tel & Faks: Kalp yetmezliði, dokularýn deðiþen oksijen ve metabolik ihtiyaçlarýný karþýlamada kalbin pompa fonksiyonunun bozulmasýdýr. Kalp yetmezliði istirahat halinde veya aþýrý egzersizle ortaya çýkabilir (1,2).

2 6 Kalp yetmezliði ile leptin düzeyleri arasýndaki iliþki Leptin, obesite geninin ürünü olan bir proteindir. Bu protein vücudun enerji depolarý ile ilgili bilgileri beyne ulaþtýrýr. Bu bilgilere göre hipotalamustan salýnan özel nöropeptitler vücutta birçok dokuda metabolizmayý etkilemektedir (3). Leptin, yað dokusu tarafýndan üretilen, 167 aminoasitten oluþan ve obezite geni ile kodlanan bir protein olup, enerji dengesinin düzenlenmesine katýlan yeni tanýmlanmýþ bir hormondur (3,4). Obezite geninin bir peptid ürünü olan leptinin, farelerde termojenik (ýsýnma) ve anorexinojenik etkileri gösterilmiþtir. Bu yüzden dikkatler, leptinin insanlardaki enerji dengesinin düzenlenmesinde de üzerine almýþ olduðu muhtemel görev üzerine odaklanmaktadýr (5). Leptin, hipotalamik Neuro Peptide Y (NPY)'nin sentez ve salýnýmýný inhibe ederek gýda alýmýný özellikle de yað alýmýný azaltarak ve ýsý oluþumunu artýrarak etkisini gösterir. Keza, leptinin aþýrý üretimine yol açan sentez ve salýnýmýndaki deðiþiklikler, kronik kalp yetmezliði gibi kronik hastalýklarla iliþkili olan kaþeksinin temelinde bulunabilir (4). Kronik kalp yetmezliði sadece hemodinamik bir bozukluk deðildir. Daha ziyade kronik kalp hastalýðý, belirgin nöroendokrin, baðýþýklýk sistemi ve metabolik rahatsýzlýklara sahip bir sendromdur (6). Artmýþ plazma leptin konsantrasyonlarý bu yüzden, kanserde ve diðer katabolik durumlarda önerildiði gibi, kronik kalp hastalýðý olanlarda da yetmezliðe katkýda bulunabilir (4). Kronik kalp hastalýðý ve leptin ile iliþkili yapýlan çalýþmalarda, kilo kaybý veya kilo alýmýnýn leptin seviyesinde deðiþikliðe neden olduðu görülmüþtür (7). Bu çalýþmada kronik kalp yetmezliði olan hastalarla, saðlýklý bireyler arasýndaki serum leptin seviyelerinin karþýlaþtýrýlmasý planlandý. Bu yüzden kalp yetmezliðinin deðiþik evrelerinde serum leptin seviyelerini ölçerek, bu ölçümlerin hastalýðýn deðiþik evrelerinde kalp hýzý deðiþkenliði, insülin rezistansý, vücut kitle indeksi ve metabolizmanýn iþleyiþini gösteren total protein, albumin, trigliserid, glukoz, growth hormon gibi diðer parametrelerle iliþkisinin incelenmesi amaçlandý. Gereç ve Yöntem Çalýþmaya New York Heart Association (NYHA) sýnýflamasýna göre 4 farklý evreden 10'ar hasta olmak üzere toplam 40 hasta alýnmýþtýr. Ayrýca bu hasta gruplarýyla karþýlaþtýrmak amacýyla 10 adet saðlýklý bireyden oluþan kontrol grubu oluþturulmuþtur. Olgularýn her birinin boy, yaþ, kilo, cinsiyet ve kalp yetmezliði evreleri kaydedildi. Hastalarýn kalp hýzý deðiþkenliðine (heart rate variability (HRV) bakýldý. Çalýþmaya alýnan hastalardan ve kontrol grubundan herhangi bir tedaviye baþlamadan önce sabah aç karýna 10 ml venöz kan alýndý. Venöz kanlar düz tüplere boþaltýlýp, oda ýsýsýnda 20 dakika pýhtýlaþmasý beklendi. Pýhtýlaþan kan 5 dakika süreyle 2000 devirde santrifüj edilip, serumlar ayrýldý. Elde edilen serumun bir kýsmýyla. glukoz, albumin, total protein, trigliserit, insülin ve growth hormon analizleri yapýldý. Kalan serum ise -70 o C'de dondurularak leptin analizi için saklandý. Bütün numuneler elde edildikten sonra saklanan bu serumlarda tek seansta leptin analizi yapýldý. Serum leptin düzeyleri ticari kitler kullanýlarak two-site immunoradiometric (IRMA) ölçüm prensibine göre çalýþýldý ve Isocomp-I marka gamma counterde ölçüldü. Serum insülin ve growth hormon düzeyleri, Immulite marka ticari kitler kullanýlarak kemilüminesans immünometrik yöntemle Immulite marka hormon analizöründe ölçüldü. Serum total protein, albumin, glukoz, trigliserid düzeyleri Roche marka ticari kit kullanýlarak kolorimetrik yöntemle Roche marka modüler otoanalizörde ölçüldü. Ýnsülin direncinin göstergesi olan HOMA indeksi; Açlýk Serum Glukozu (mmol/l) X Açlýk Serum Ýnsulini (µiu/ml) / 22.5 formülüne göre hesaplandý (8). Ýstatistiksel analizler: Ýstatistiki analizler için önce gruplarýn daðýlýmýnýn normal olup olmadýðýný incelemek için One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi yapýldý ve daðýlýmýn normal olduðu görüldü. Daha sonra tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanýldý. Gruplar arasýndaki anlamlýlýk post-hoc tukey testi ile gösterildi. Aritmetik ortalamalar standart metodlarla hesaplandý. Parametrelerin birbirleri ile olan korelasyonlarý için Pearson'un korelasyon testi kullanýldý. Bulgular Kronik kalp yetmezliði ve kontrol grubunun anthropometrik ve metabolik özelliklerine iliþkin deðerler Tablo 1'de verilmiþtir. Buna göre kalp yetmezliði grubundaki hastalarýn yaþ ortalamalarý, VKÝ, serum trigliserid, glukoz, leptin, insülin, growth hormon düzeyleri ile kontrol grubu arasýnda istatiksel açýdan anlamlý bir farklýlýk gözlenmedi (p>0.05). Serum total protein ve albümin düzeyleri ise kontrol grubuna oranla anlamlý olarak düþük bulundu (sýrasýyla p<0.05, p< 0.01). Ýnsülin direncinin göstergesi olan HOMA indeksi yönünden her iki grup arasýnda anlamlý bir farklýlýk yoktu (p>0.05). Kontrol grubu ve kalp yetmezliðinin deðiþik evrelerine iliþkin kalp hýzý deðiþkenlikleri incelendiðinde evre IV ve evre III'ün, kalp hýzý deðiþkenlik deðerlerinin [Zaman-alan yöntemi için tüm R-R intervallerinin standart sapmasý (SDNN), 5 dakikalýk segimentlerdeki R-R intervallerinin standart sapmasý (SDANN), ardýþýk R-R intervalleri arasýndaki farklarýn karelerinin toplamýnýn ortalamasýnýn karekökü (RMSSD), 5 dakikalýk intervallerin SDNN'sinin ortalamasý (HRVM), 5 dakikalýk intervallerin SDNN'sinin standart sapmasý (HRVSD)] kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlý derecede düþük olduðu tespit edildi (p<0.001). Yine evre II'nin HRVM deðeri kontrol grubuna göre anlamlý olarak düþüktü (p<0.01). Evre

3 Kalp yetmezliði ile leptin düzeyleri arasýndaki iliþki 7 Tablo 1. Kronik kalp yetmezliði ve kontrol grubunda anthropometrik ve metabolik özellikler (Ort. ± S.H.). Yaþ (Yýl) Vücut Kitle Ýndeksi (kg/m 2 ) Total protein (g/dl) Albumin (g/dl) Trigliserid (mg/dl) Glukoz (mg/dl) Leptin (ng/ml) Ýnsülin ( IU/ml) Growth Hormon (ng/ml) HOMA *p<0.05, **p<0.01 Kontrol 59.00± ± ± ± ± ± ± ± ± ±0.58 Kronik Kalp Yetmezliði (n=40) 61.23± ± ±0.12* 3.67±0.18** ± ± ± ± ± ±0.34 II'nin diðer deðiþkenleri ve evre I'in tüm deðiþkenleri ile kontrol grubu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark gözlenmedi (p>0.05). Kontrol grubunun ve kalp yetmezliðinin deðiþik evrelerinin serum leptin, insülin ve growth hormon deðerleri Tablo-2'de verilmiþtir. Buna göre her bir evredeki serum leptin, insülin, growth hormon düzeyleri ile kontrol grubu arasýnda, anlamlý bir fark gözlenmemesine raðmen (p>0.05), evre III ve IV'te leptin deðeri evre I'e göre anlamlý olarak düþüktü (sýrasýyla p<0.05, p<0.01). Bundan baþka yine evre IV'te insülin düzeyi evre I'e göre anlamlý olarak düþüktü (p<0.05). Anthropometrik ve metabolik parametrelerin leptin ile korelasyonu Tablo-3'de verilmiþtir. Buna göre kalp yetmezliði grubunda serum leptin seviyesi ile SDNN, SDANN, HRVM, HRVSD, albümin arasýnda anlamlý pozitif korelasyon gözlendi (p<0.01). Bundan baþka yine serum leptin seviyesi ile serum insülin ve total protein düzeyleri arasýnda da anlamlý pozitif korelasyon gözlendi (p<0.05). Fakat serum leptin düzeyi ile VKI, serum growth hormon, trigliserid, glukoz düzeyleri ve homa indeksi arasýnda anlamlý bir korelasyon tespit edilemedi (p>0.05). Tartýþma Leptinin fizyolojik fonksiyonu üzerine yapýlan araþtýrmalar özellikle obezitenin patogenezindeki rolü üzerine odaklanmaktadýr. Bununla birlikte, leptinin henüz yeteri kadar aydýnlanmamýþ bir rolü de çoðunlukla kronik hastalýklarla beraber olan, vücudun enerji depolarýnýn yok olmasý gibi negatif enerji dengesi durumuna katkýda bulunmasýdýr. Hastalýkla baðlantýlý olan hormonal ve metabolik bozukluklar, leptin uyarý sistemini etkileyebilir. Özellikle, leptinin artmýþ plazma konsantrasyonlarý, hedef dokularda leptine olan duyarlýlýðýn artýþý veya her iki olayýn kombinasyonu, enerji imbalansýnýn artýþýna ve vücudun enerji depolarýnýn boþalmasýna neden olabilir (3,9). Kalp yetmezliði olan hastalar, leptin uyarý sisteminde kronik hastalýðýn etkisini incelemek için bir model teþkil etmektedir. Bu hastalar çoðunlukla kilo kaybýna ve istirahat esnasýnda harcanan enerjinin anormal olarak artýþýna maruz kalmaktadýrlar. Her iki durum da enerjinin düzenlenmesinin gerekliliðini ortaya koymaktadýr (3). Leptin'in etkilerinin, NPY'nin hipotalamik salýnýmýnýn inhibisyonu yoluyla ortaya çýktýðý ve iþtahý azalttýðý bildirilmiþtir. NPY kalp yetmezliðinde yükselir. Bununla birlikte sempatik sinir terminallerinden noradrenalin ile birlikte salýnýr (7). Kronik kalp yetmezliðinin ilerlemesi ile birlikte kardiyak kaþeksi oluþabilir. Kronik kalp yetmezliðinin bu komplikasyonu, katabolik/anabolik hormonlarýn imbalansý ve büyüme hormon rezistansý ile karakterizedir. Bu da genel bir doku kaybý ile sonuçlanmaktadýr (6,10). Doehner ve ark.(6), kardiyak kaþeksisi olan ve olmayan kronik kalp yetmezlikli hastalarda serum leptin, insülin direnci ve growth hormon baðlayan protein üzerine yapmýþ olduklarý çalýþmada serum leptin düzeyinin kalp yetmezliði olan hasta grubunda kontrol grubuna oranla anlamlý olarak yüksek olduðunu ve VKI yönünden her iki grup arasýnda anlamlý bir farklýlýðýn olmadýðýný tespit etmiþlerdir. Yine ayný çalýþmada kalp yetmezliði olan hastalarý kaþektik ve nonkaþektik olarak iki gruba ayýrmýþlar ve nonkaþektik hastalarda leptin düzeyini kontrol grubuna oranla anlamlý olarak yüksek bulmuþlardýr. Ýnsülin seviyesini, kalp yetmezliði grubunda kontrol grubuna oranla anlamlý olarak yüksek bulurken, büyüme hormon baðlayýcý protein (GHBP) seviyesinde anlamlý bir farklýlýk olmadýðýný tespit

4 8 Kalp yetmezliði ile leptin düzeyleri arasýndaki iliþki Tablo 2. Kalp yetmezliðinin deðiþik evrelerinde ve kontrol grubunda leptin, insülin ve growth hormon deðerleri (Ort. ± S.H.). Kontrol 16.89± ± ±0.21 Evre I 20.19± ± ±0.25 Evre II 16.61± ± ±0.79 Evre III 9.53±3.01* 8.85± ±0.17 Evre IV 8.03±0.99** 6.15±0.38* 0.80±0.16 Leptin (ng/ml) Ýnsülin (µiu/ml) Growth Hormon (ng/ml) *p<0.05, **p<0.01 (Evre I'e göre) etmiþlerdir. Bizim çalýþmamýzda insülin direncini incelemek ve leptin seviyesi ile iliþkisini incelemek amacýyla HOMA indeksi hesaplandý, ancak her iki grup arasýnda anlamlý bir farklýlýk tespit edilemedi. Bu da çalýþmamýzda elde edilen leptin deðerlerine insülin seviyelerinin etkisi olmadýðýný düþündürmektedir. Toth ve ark.(3) kalp yetmezlikli hastalarda plazma leptin konsantrasyonlarý ve enerji harcanmasý arasýndaki iliþkiyi araþtýrdýklarý çalýþmalarýnda, kalp yetmezliði olan hasta grubunun VKI ve serum leptin düzeylerini kontrol grubuna oranla düþük bulmalarýna raðmen leptin seviyesindeki düþüþün anlamlý olmadýðýný göstermiþlerdir. Bu hastalarda istirahat durumundaki enerji harcanmasýnda anlamlý bir farklýlýk olmamasýna raðmen, günlük enerji harcanmasý ve fiziksel aktivite için gerekli olan enerji harcanmasýnda anlamlý bir düþüklüðün olduðunu bildirmiþlerdir. Murdoch ve ark.(4) plazma leptin konsantrasyonunu kaþektik hasta grubunda kontrol grubuna oranla anlamlý olarak düþük bulmuþlardýr. Kaþeksinin daha çok bozulmuþ hemodinami ile ilgili olduðu ileri sürülmüþtür. Azalmýþ gýda alýmý ve artan enerji harcanmasýnýn leptin sekresyonunu azalttýðý bilinir. Yapýlan çalýþmalarda kronik kalp yetmezliðinde enerji harcanmasýnýn arttýðý gösterilmiþtir. Bu da kaþekside ve belki de leptinin baskýlanmasýnda esas rolü oynayabilir (4,11). Diðer bir ihtimal de kronik kalp yetmezliðinde görülen sempatik sinir sisteminin aktivitesindeki aþýrý artýþla açýklanabilir. Noradrenalin ile ß 3 adrenoseptör aktivasyonunun hem in vivo hem de in vitro olarak leptin salýnýmýný azalttýðý gösterilmiþtir (4,12,13). Keza akut adrenerjik uyarýnýn plazma leptin konsantrasyonunu azalttýðý rapor edilmiþtir (14). Yaptýðýmýz bu çalýþmada da Murdoch ve ark. (4)'nýn sonuçlarýna benzer þekilde bulgular tespit edildi. Buna göre, kalp yetmezliði olan hasta grubunun VKI'nin kontrol grubuna oranla anlamlý bir farklýlýðý yoktu. Bundan baþka serum leptin, insülin ve growth hormon seviyelerinin kontrol grubuna oranla düþük olmalarýna raðmen, bu farklýlýk anlamlý deðildi. VKI'de anlamlý bir farklýlýðýn olmamasý serum leptin seviyesini etkileyen diðer faktörleri düþündürmektedir. Daha önce kalp yetmezlikli hastalarda yapýlan çalýþmalarda, plazma leptin seviyeleri ile günlük enerji harcanmasý ve vücudun enerji depolarýný gösteren parametreler arasýnda bir iliþkinin varlýðý gösterilmiþtir (3,6). Bu çalýþmada da vücudun enerji kaynaklarýný göstermek amacýyla serum total protein, albumin, trigliserid ve glukoz seviyelerine bakýldý. Bunlardan serum total protein ve albumin seviyeleri hasta grubunda kontrol grubuna oranla anlamlý olarak düþük olduðu tespit edildi. Bu da hasta grubumuzda enerji kaynaklarýndaki azalmaya baðlý olabilir. Literatürde leptinin kalp yetmezliðinin deðiþik evrelerindeki deðerleri hakkýnda yeterli bilgiye ulaþýlamadý. Bu çalýþmada serum leptin seviyesinin evre III ve evre IV'te evre I'e göre anlamlý olarak düþük olduðu bulundu. Yine evrelere göre serum growth hormon düzeylerinde anlamlý bir farklýlýk gözlenmezken, serum insülin düzeyinin evre IV'te evre I'e göre anlamlý olarak düþük olduðu tespit edildi. Bunun da azalan leptin seviyesinin hipotalamik NPY üzerine olan inhibisyonunun kalkmasý sonucu, NPY'nin artmasýna baðlý olabileceði sonucuna varýldý. Doehner ve ark. (6) yapmýþ olduklarý çalýþmada leptin ile VKI, total vücut yað kitlesi ve GHBP seviyeleri arasýnda anlamlý bir korelasyon tespit etmiþlerdir. Bu çalýþmada ise, leptin ile VKI, serum growth hormon, trigliserid ve glukoz seviyeleriyle anlamlý bir korelasyon tespit edilemedi. Ancak leptin ile kalp hýzý deðiþkenliklerine ait parametreler, serum insülin, total protein ve albumin seviyeleri arasýnda anlamlý bir korelasyon tespit edildi. Kalp hýzý deðiþkenliðine ait parametrelerin düþüklüðü kalp yetmezliðinin beklenen bir sonucudur. Bu durumda dokularýn artan metabolik ihtiyacýný karþýlamak için sempatik aktivite artýþý sonucu kalp debisi arttýrýlmaya çalýþýlýr, fakat kalp bu uyarýya cevap veremez. Artan bu sempatik aktivite leptin salýnýmýný baskýlamýþ olabilir. Ayrýca, kalp yetmezliðinde leptin salýnýmýný etkileyen, VKÝ'den

5 Kalp yetmezliði ile leptin düzeyleri arasýndaki iliþki 9 Tablo 3. Anthropometrik ve metabolik parametrelerin leptin ile korelasyonu (r). VKÝ SDNN SDANN RMSSD HRVM HRVSD Ýnsülin Büyüme Hormonu Total Protein Albumin Trigliserid Glukoz HOMA *p<0.05, **p<0.01 Kontrol Kalp Yetmezliði (n=40) ** 0.49** ** 0.43** 0.35* * 0.49** baþka, TNF-alfa, insülin, kortikosteroidler ve growth hormon gibi çeþitli faktörler vardýr (4). Bu çalýþmada VKÝ yönünden hasta ve kontrol gruplarý arasýnda anlamlý bir farklýlýðýn olmamasý, leptin seviyesindeki deðiþikliklerin VKÝ dýþýnda, sitokin seviyelerindeki artýþ, metabolik hýz deðiþikliði gibi faktörlerden kaynaklanmýþ olabileceðini düþündürmektedir. Sonuç olarak, elde edilen veriler literatür ýþýðýnda deðerlendirildiðinde kronik kalp yetmezliði bulunan ileri evre hastalarda serum leptin düzeylerinin düþük olduðu, bunun da leptinin sentez ve salýnýmýný baskýlayan sempatik aktivitedeki artýþa, kalp yetmezliðinde arttýðý bilinen TNF-alfa ve diðer sitokinlerin baskýlamasýna, kaþeksiye ve artan enerji harcanmasýna baðlý olabileceði kanaatine varýldý. Kaynaklar 1. Sonel A. Kardiyoloji. 2.Baský, Türk Tarih Kurumu Basýmevi, Ankara, Gök H. Klinik Kardiyoloji, Bölüm 6. Nobel Týp Kitapevleri, Ýstanbul, Toth MJ, Gottlieb SS, Fisher ML, Ryan AS, Nicklas BJ, Poehlman ET. Plazma leptin concentrations and energy expenditure in heart failure patients. Metabolism, 1997; 46(4): Murdoch DR, Rooney E, Dargie HJ, Shapiro D, Morton JJ, McMurray JJ. Inappropriately low plasma leptin concentration in the cachexia associated with chronic heart failure. Heart 1999; 82(3): Leyva F, Anker SD, Egerer K, Stevenson JC, Kox WJ, Coats AJ. Hyperleptinaemia in chronic heart failure. Relationships with insulin. Eur Heart J 1998; 19(10): Doehner W, Pflaum CD, Rauchhaus M, et al. Leptin, insulin sensitivity and growth hormone binding in chronic heart failure with and without cardiac cachexia. Eur J Endocrinol 2001; 145(6): Berry C, Clark AL. Catabolizm in chronic heart failure. Eur Heart J 2000; 21(7): Mannucci E, Bardini G, Rotella F, Rotella CM. Comparison among different insulin sensitivity indices in obese patients. Diabet Med 2003; 20(6): Considine RV, Sinha MK, Heiman ML. Serum immunoreactive leptin concentrations in normal-weight and obese humans. N Engl J Med 1999; 334: Anker SD, Coats AJ. Cardiac cachexia: a syndrome with impaired survival and immune and neuroendocrine activation. Chest 1999; 115: Poehlman ET, Scheffers J, Gottlieb SS. Increased resting metabolic rate in patients with congestive heart failure. Ann Intern Med 1994; 121: Trayhurn P, Duncan JS, Rayner DV. Rapid inhibition of ob gene expresion and circulating leptin levels in lean mice by the beta-3-adrenoceptor agonists BRL 35135A and ZD2079. Biochem Biophys Res Commun 1996; 228:

6 10 Kalp yetmezliði ile leptin düzeyleri arasýndaki iliþki 13. Gettys TW, Harkness PJ, Watson PM. The beta-3- adrenergic receptor inhibits insulin-stimulated leptin secretion from isolated rat adipocytes. Endocrinology 1996; 137: Trayhurn P, Duncan JS, Rayner DV. Acute cold-induced suppression of ob gene expression in white adipose tissue of mice: mediation by the sympathetic system. Biochem J 1995; 311:

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA MİYOKİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. Ahmet Toygar Kalkan

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

Tip II Diyabetik Hastalarda Retinopati Derecesi ve Serum Siyalik Asit Düzeyi Ýliþkisi

Tip II Diyabetik Hastalarda Retinopati Derecesi ve Serum Siyalik Asit Düzeyi Ýliþkisi Ret - Vit 2003; 11 : 235-242 235 Tip II Diyabetik Hastalarda Retinopati Derecesi ve Serum Siyalik Asit Düzeyi Ýliþkisi Yasemin ÜSTÜNDAÐ 1, Müberra AKDOÐAN 2, Hakan DEMÝRCÝ 3, Serap ÞENEL ÝBÝÞ 1, Dilek

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Ghrelin: enerji metabolizmasýnýn düzenlenmesinde yeni bir hormon

Ghrelin: enerji metabolizmasýnýn düzenlenmesinde yeni bir hormon Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 196-201 Derleme Ghrelin: enerji metabolizmasýnýn düzenlenmesinde yeni bir hormon Uluç Yiþ 1, Yeþim Öztürk 2, Benal Büyükgebiz 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Ýdiopatik Hiperandrojenemili Hastalarda Metabolik Parametrelerin Deðerlendirilmesi

Ýdiopatik Hiperandrojenemili Hastalarda Metabolik Parametrelerin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýdiopatik Hiperandrojenemili Hastalarda Metabolik Parametrelerin Deðerlendirilmesi Investigation of metabolic parameters in patients with idiopathic hyperandrogenemia Mehmet

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ *Dr. Ferit Akgül,

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ SUNUM AKIŞI Giriş ve Amaç Materyal Metod Bulgular Tartışma Sonuç GİRİŞ ve AMAÇ Ramazan ayı Müslümanların güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi *

Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi * Ret - Vit 2003; 11 : 243-249 243 Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi * K. Cemil APAYDIN 1, Yusuf AKAR 2, Mehmet METÝNSOY 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

DERLEME Kromun Ýnsülin Duyarlýlýðý Ýle Ýliþkisi Chromium Associates With Insulin Sensitivity Doç.Dr. Ýclal GEYÝKLÝ 1, Öðr. Gör. Dr. Sibel BAYIL 2 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya AD 2 Gaziantep

Detaylı

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI. Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya

METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI. Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya CUSHİNG SENDROMU METABOLİK SENDROM OBEZİTE OBEZİTE HİPERTANSİYON HİPERTANSİYON

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002; 46: 182-186 Orijinal Makale Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Bülent Ünay 1, Süleyman Kalman 1, Muhittin Serdar 2, Rýdvan Akýn 3, Erdal

Detaylı

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi The Relationship of

Detaylı

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalarında Protein Enerji Kaybı Neden Önemli? Kalantar-Zadeh, K. et al.

Detaylı

Diyabetik Retinopatili Olgularda Serum ve Vitreusta Leptin ve VEGF Seviyeleri*

Diyabetik Retinopatili Olgularda Serum ve Vitreusta Leptin ve VEGF Seviyeleri* Diyabetik Retinopatili Olgularda Serum ve Vitreusta Leptin ve VEGF Seviyeleri* Vitreous and Serum Levels of Leptin and VEGF in Diabetic Patients Eren CERMAN 1, Özlem YENİCE 2, Haluk KOZAKOĞLU 3, Yeşim

Detaylı

ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ

ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ The effect of atorvastatin on plasma homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels

Detaylı

Ýnsüline Baðýmlý Olmayan Diabetli Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyleri ve Retinopatiyle Ýliþkisi

Ýnsüline Baðýmlý Olmayan Diabetli Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyleri ve Retinopatiyle Ýliþkisi Ýnsüline Baðýmlý Olmayan Diabetli Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyleri ve Retinopatiyle Ýliþkisi SERUM SIALIC ACID CONCENTRATIONS IN PATIENTS WITH NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS AND ITS RELATION

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi. Dr. Turgay Arınsoy

Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi. Dr. Turgay Arınsoy Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi Dr. Turgay Arınsoy Obezite Bir Dirhem Et Bin Ayıp örter (Türk Atasözü) Konuşma Planı Obezite Tanımı ve Sınıflandırılması Obezite

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI TGKD Cilt 12, Sayý 2 Mayýs 2008:67-74 Levosimendan ýn etkinlik ve gücenilirliði 67 DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

Detaylı

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ Effect of Oxidative Stress on Erythrocyte Deformability in Behçet s Disease Hande

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Koroner Arter Hastalarýnda Sigaranýn Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidanlar Üzerine Olan Etkilerinin Araþtýrýlmasý

Koroner Arter Hastalarýnda Sigaranýn Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidanlar Üzerine Olan Etkilerinin Araþtýrýlmasý Koroner Arter Hastalarýnda Sigaranýn Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidanlar Üzerine Olan Etkilerinin Araþtýrýlmasý INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SMOKING ON LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANTS IN PATIENTS

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene

Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene Akıl Tutulması Kafamız Neden Karışık? Pnomoni (Zatüre) Antibiyotik Hipertansiyon Antihipertansif

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi The Effects of Flumazenile and Naloxone on Antinociception of Dexmedetomidine Emel

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı