Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...14 Cihazý Açma- ve Kapama Cihazýn Açýlmasý...15 Cihazýn Kullanýmý...15 Cihazýn Kapatýlmasý...16 Diðer Ayarlar...17 Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Doðru Isý Soðutma Bölmesinde ve MasterFresh-Raflarýnda Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) Derin Dondurucuda...19 Soðutma-/Derin Dondurucu Bölmelerinde Isý Ayarý...20 Olasý Isý Derecesi Ayar Deðerleri Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý Derecesi Göstergesi...22 Sesli Sinyal...23 Isý Alarmý...23 Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý...23 Kapak Alarmý...24 Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Süper Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý...25 Süper Soðutma Fonksiyonu...25 SüperFrost Fonksiyonu...26 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Farklý soðutma bölgeleri Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinlerin Doðru Saklanmasý...28 Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler...28 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý...29 Saklama Derecesi...29 Havadaki Nem...29 Yiyeceklerin PerfectFresh-Çekmecelerinde Saklanmasý...29

3 Ýçindekiler Dolap Ýçi Düzeni...33 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...33 Asma Çekmece...33 MasterFresh-Çekmecesi...33 Raf/Þiþe Rafýnýn Deðiþtirilmesi...34 Küçük Dondurucu Sepeti Ýçi Bölmeli Büyük Dondurucu Sepeti...36 Derin Dondurma ve Saklama...37 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...37 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...37 Besinlerin Dondurulmasý...38 Dondurmadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar: Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...39 Yerleþtirme...39 Dondurulmuþ besinlerin çözülmesi: Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...39 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý Otomatik Eritme...42 Temizlik ve Bakým...43 Temizlikten Önce...43 Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Buz Küpü Kabý Nem Ýçin Özel Filtre...45 Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Kapak Lastikleri...46 Ne Yapmalý, eðer...? Su Filtresi...52 Su Filtresini Deðiþtirme Göstergesi...52 Su Filtresi Deðiþimi Su Filtresi Deðiþimi Onayý...54 Bir harici su filtresinin kullanýmý Seslerin Sebepleri...55 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...56

4 Ýçindekiler Sabit Su Baðlantýsý Sabit Su Baðlantýsý ile Ýlgili Bilgiler...57 Sabit Su Baðlantýsýnýn Hazýrlýðý...57 Çelik Hortumun Cihaza Takýlmasý...59 Elektrik Baðlantýsý...60 Montaj Talimatý Kurulma Yeri...61 Niþ zemini Kapak Açýlma Yönü...62 Mutfak Dolaplarý/Gömme Cihazlar Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Side-by-side-Montaj Cihaz kapaðýnýn açýlma açýsýnýn sýnýrlanmasý...64 Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 90 ) Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 115 ) Montaj Ölçüleri...66 Elektrik- ve Sabit Su Baðlantýlarý Dolap Kapaklarýnýn Ölçüleri...67 Cihaz Montajý...68 Gerekli alet ve aksesuar...68 Dolap kapaklarýnýn aðýrlýðý...69 Bir Separatöre Montaj...69 Mutfak Dolaplarýnýn Sonunda Montaj Niþinin Düzenlenmesi Montaj Niþinin Kontrolü...70 Montajdan Önce...70 Niþin Hazýrlýðý...71 Montaj Malzemesi...71 Devrilmeye Karþý Devrilmeye Karþý Alternatif Önlem...74 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...75 Cihazýn Hizalanmasý...76 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Dolap Kapaðýnýn Monta Hazýrlýðý...79 Dolap Kapaðýnýn Takýlmasý ve Hizalanmasý...81 Kapaklarýn Sabitlenmesi...83 Baza Çýtasýnýn Takýlmasý...84 Hava Tahliye Kanalýnýn Takýlmasý...85

5 Cihazýn Tanýtýmý Giriþ Tuþu Soðutucu Seçimi Sol MasterFresh-Rafý Seçimi Sað MasterFresh-Rafý Seçimi Derin Dondurucu Seçimi Soðutucu ve Derin Dondurucu Isý Ayarý ( daha soðuk; daha sýcak) MasterFresh-Rafýnda Nemli Saklanacak Besin Sembolleri/ MasterFresh-Rafýnda Kuru Saklanacak Besin Sembolleri Süper Soðutma/SüperFrost Fonksiyonlarýný Açma-/Kapama Buz Üretme Sistemini Açma-/Kapatma (ancak daha önce seçilen derin dondurucuda görülebilir) Isý- ve Kapak Alarmý Kaptma Tuþu (Isý- ve Kapak Alarmýnda görülebilir) Su Filtresini Deðiþtirme Uyarýsý 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Tereyaðý- ve Peynir Rafý Raf Kapak Rafý Askýlý Çekmece Kumanda Paneli MasterFresh-Raflarýndaki Nem Ýçin Özel Filtre Tüm Cihazý Açma- Kapama Mandalý MasterFresh-Raflarý küpü hazýrlama Su Filtresi Küçük Derin Dondurucu Sepeti0 Büyük Derin Dondurucu Sepeti Buz Küpü Kabý 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Dolabý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Dikkat! Cihaz aðýrdýr ve kapaðý açýkken devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý uyarýnca niþin içine sabitleninceye kadar kapaklarý kapalý tutunuz. Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer çalýþma ortamlarýnda, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Cihazý sadece evde dondurulmuþ besinlerin saklanmasý, taze gýdalarýn dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikeli olabilir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan kaynaklanacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle buharlý fýrýný güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Sekiz yaþýndan küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalýdýr ve devamlý kontrol edilmelidir. Cihazýn çevresinde bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna, örneðin derin dondurucu sepetlerine oturmalarýna veya cihaz kapaðýna asýlmalarýna izin vermeyiniz. Cihaz kapaklarýndaki menteþelere dikkat ediniz, yaralanma tehlikesi vardýr. Özellikle çocuklar buradan uzak tutulmalýdýr. Ara bölmenin dondurucu sepetlerinden dýþarý alýnmasý çocuklarýn büyük dondurucu sepetlerinin içine oturma fikri verebilir! Ölüm tehlikesi! Teknik Güvenlik Cihazý kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Bu cihazda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye uyumlu doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat ediniz. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, derin dondurucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve yetkili servise haber veriniz. Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn güvenle çalýþabilmesi için kullanma kýlavuzunda verilen bilgiler doðrultusunda monte edilmesi ve elektriðe baðlanmasý gerekir. Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Derin dondurucunun elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir.bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. Üretici hatalý bir sabit su baðlantýsý nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumlu deðildir. Sabit su þebekesine baðlantý veya buz küpü hazýrlama ünitesindeki tamirler ancak yetkili ve uzman personel tarafýndan yerine getirilebilir. Buz küpü hazýrlama ünitesi sýcak su baðlantýsý için uygun deðildir. Derin dondurucu elektriðe baðlandýktan sonra sabit su baðlantýsý yapýlamaz. Buz küpü hazýrlama ünitesinin oynak parçalarýna veya ünitenin rezistansýna dokunmayýnýz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Bunu yaparken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çekiniz. Evdeki sigortayý kapatýnýz veya Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda derin dondurucunun tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Doðru Kullaným Dondurulmuþ malzemeleri ve metal parçalarý ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuya koymayýnýz. Ýçecek kutularý veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ kaplarýn ve besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. Temizlik için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Yüksek oranda alkol içeren içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca kapalý olarak soðutma bölgesine yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi! Hastalýklarý önlemek amacý ile su filtresi deðiþim göstergesini asla devreden çýkarmayýnýz! Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. 12

13 Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir.r Üretici firma güvenlik tavsiye ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar 13

14 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 14

15 Cihazý Açma- ve Kapama Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksamýný ýlýk su ile temizleyiniz ve bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn nakliye iþi sona erdikten sonra yaklaþýk 8 saat baðlantýsýný yaptýrmayýnýz ve bekletiniz. Bu hareket cihazýn daha sonraki fonksiyonlarý için çok önemlidir! Cihazýn Açýlmasý Cihazýn üst kapaðýný açýnýz. Þaltere basýnýz. Þalter sað tarafta kumanda paneli altýndadýr. Bütün cihaz bölmeleri daima birlikte açýlýr ve kapatýlýr. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Dolabýn içine besinleri yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye inmesi için önce birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Ancak ýsý derecesi istenilen dereceye düþtükten sonra derin dondurucu içine yiyecekleri doldurabilirsiniz (en az -18 C). Lütfen dikkat! Cihaz þalterle kapandýðýnda elektrik þebekesinden ayrýlmýþ sayýlmaz! Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Bunun için þuna dikkat ediniz: Bir seçilebilir sensörlü tuþun fonu daima beyazdýr. Birseçilen sensörlü tuþun fonu daima sarýdýr. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Ayrýca kumanda panelindeki giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Kumanda panelinde dört cihaz bölmesi için sensörlü tuþlar gösterilir: Soðutma bölmesi, sol ve sað PerfectFresh-çekmecesi ve derin dondurucu. 15

16 Cihazý Açma- ve Kapama Bir cihaz bölmesini tekrar iptal etmek için, Kumanda panelinin saðýnda buz hazýrlama ünitesinin Açma-/Kapama sensörlü tuþu görülür (ancak daha önce derin dondurucu seçilmiþse görülebilir). Buz hazýrlama ünitesi çalýþýrken sensörlü tuþunun fonu sarý renktedir. Cihazda ayar yapabilmek için (örn.: ýsý ayarý, v.s.), daha önce seçmiþ olduðunuz cihaz bölmesini yeniden seçiniz, bu durumda fon rengi beyaz olacaktýr veya doðrudan baþka bir sensörlü tuþ seçiniz. Ayarlar menüsünden çýkmak için, içinde daha baþka ayarlar yapmak istediðiniz cihaz bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Seçilen sensörlü tuþun arka fonu sarýdýr ve seçilen cihaz bölmesine göre kumanda panelinde diðer seçilebilir sensörlü tuþlar görülür. seçilen cihaz bölmesine göre þunlar yapýlabilir: ýsý derecesini ayarlayabilir, Süper Soðutma veya SüperFrost fonksiyonlarýndan birini seçebilir, PerfectFresh-çekmecelerindeki nem ayarlanabilir. buz küpü hazýrlama ünitesini açabilirsiniz. Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. giriþ tuþuna dokunarak fon rengini beyaza dönüþtürünüz. Yapýlan son ayarlar hafýzaya alýnýr. Giriþ tuþuna dokunmadan da elektronik bir süre sonra ilk pozisyonuna döner. Cihazýn Kapatýlmasý Þaltere basýnýz. Soðutma ve aydýnlatma kapalýdýr. 16

17 Cihazý Açma- ve Kapama Diðer Ayarlar Cihazdaki diðer ayarlarý ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar modunda belirli cihaz fonksiyonlarý seçebilir ve ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bunlarý kendi bölümlerinde bulabilirsiniz. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: Cihaz Fonksiyonu Ayar moduna giriþ ve çýkýþ Isý birimi seçilir ("Doðru Isý Derecesi" böl.bak.) Fonksiyon yoktur Tuþ sesi açýlýr-/kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Fonksiyon yoktur Gösterilen iþaret ^ Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Soðutma bölmesi seçmek için sensörlü tuþa dokununuz, fon rengi sarýya dönecektir. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Tuþun fon renginin beyaza dönmesi ve diðer tuþlarýn sönmesi için giriþ tuþuna tekrar dokununuz. Parmaðýnýzý tuþuna koyunuz ve tuþun üzerinde býrakýnýz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna ( tuþunu býrakmayýnýz!) basýnýz. 17

18 Cihazý Açma- ve Kapama c ve tuþlarýnýn ýþýðý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda býrakýnýz: Göstergede bir b gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna dokununuz. Tuþ sesinin kapatýlmasýný veya açýlmasýný tuþuna basarak ayarlayabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalý 1: Tuþ sesi açýk : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede bir gösterilinceye kadar tuþuna dokununuz. Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý kapatýnýz, fiþi çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz. su giriþ musluðunu kapatýnýz (cihazý kapatmadan birkaç saat önce), buz küpü hazýrlama ünitesini boþaltýnýz, cihazý temizleyiniz, su filtresini deðiþtiriniz, koku oluþumunu önlemek için dolabýn kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunuyorsanýz, kapak sinyali otomatik olarak bastýrýlýr. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz kapak sinyali tekrar devreye girer. 18

19 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesinin yükselme sebepleri: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, dolaba çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, soðutucuya yeni yerleþtirilen besinlerin sýcak olmasý, cihazýn çevre sýcaklýðý. Cihaz belli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Soðutma Bölmesinde ve MasterFresh-Raflarýnda Soðutma bölmesinde 4 C derecelik bir ýsý önerilir. MasterFresh-raflarýnda ýsý derecesi otomatik ayarlanýr ve 1,5 C olur. Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) Soðutma bölmesinde soðutma motoru devreye girdiðinde cihaz daima otomatik olarak vantilatörü de çalýþtýrýr. Böylece soðutma bölmesindeki soðuk hava yerleþtirilen besinler üzerine yaklaþýk ayný ýsý derecesinde eþit olarak daðýlýr.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. 19

20 Doðru Isý Soðutma-/Derin Dondurucu Bölmelerinde Isý Ayarý Soðutma- ve derin dondurucu bölmelerindeki ýsý derecelerini birbirinden baðýmsýz olarak ayarlayabilirsiniz. Arka fonun sarý rengi almasý için giriþ tuþuna dokununuz. Arka fonun sarý olmasý için soðutmave derin dondurucu bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Isý göstergesinin yanýndaki iki tuþ ile ýsýyý ayarlayýnýz. tuþuna basýldýðýnda : ýsý derecesi düþer tuþuna basýldýðýnda: ýsý derecesi yükselir. Yapýlan ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. Tuþa bir defa basýlýrsa: Isý derecesi 1 C-dilimler deðiþir. Tuþ basýlý tutulursa: Isý deðer devamlý deðiþir. Ayarlanabilecek en yüksek veya en düþük ýsý derecesine ulaþýldýðýnda, ilgili veya sensörlü tuþ kararýr. Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi daima istenilen ýsý derecesini gösterir. Eðer ýsý derecesini deðiþtirmiþ iseniz, o zaman dolaba az miktarda yiyecek doldurunuz ve yaklaþýk 6 saat sonra veya dolabý tamamen doldurunuz ve yaklaþýk 24 saat sonra ýsýyý kontrol ediniz. Ancak bu saatlerin sonunda gerçek ýsýya ulaþýlacaktýr. Bu sürenin sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Olasý Isý Derecesi Ayar Deðerleri Isý dereceleri þöyle ayarlanabilir: Soðutma bölmesinde 2 C ile 8 C arasý. Derin dondurucuda -14 C ile -24 C arasý. En düþük ýsý derecesine ulaþmak cihazýn kurulduðu yere ve çevre ýsýsýna baðlýdýr. Yüksek bir çevre ýsýsýnýn olduðu durumlarda en düþük ýsý derecesine ulaþmak mutlaka mümkün olmayabilir. 20

21 Doðru Isý Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý derecesi Celcius veya Fahrenheit derecelerinde gösterilebilir. Arka fonun sarý olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Fonunun sarý olmasý için soðutma bölmesi sensörlü tuþuna dokununuz. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Fonun beyaz olmasý için yeniden giriþ tuþuna basýnýz ve diðer tuþlarýn ýþýklarý söner. tuþunun pozisyonuna parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). c ile tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda tutunuz: Göstergede görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak Fahrenheit veya Celsius birimlerinden birini ayarlayabilirsiniz: 0: Fahrenheit ýsý birimi 1: Celsius ýsý birimi : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra bunu onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Giriþ tuþuna basýnýz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý otomatik olarak devreden çýkar. Cihaz kapaðý kapandýktan sonra kapak alarmý tekrar devreye girer. 21

22 Doðru Isý Isý Derecesi Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi her zaman istenilen ýsý derecesini gösterir. Þu durumlarda ýsý göstergesinin ýþýklarý yanýp söner: baþka bir ýsý derecesi ayarlanmýþsa, soðuk hava kaybýnýn bir iþareti olarak cihaz içindeki ýsý birkaç derece yükselmiþse. Bu kýsa süreli soðutma kaybý aþaðýdaki sebeplerden oluþmuþsa, sakýncalý deðildir: cihazýn kapaðý çok miktarda malzemenin dondurucu içine yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý için uzun süre açýk kalmýþsa, cihazda taze besinler donduruluyorsa. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun süre -18 C den daha sýcak ise, dondurulmuþ malzemenin çözülüp çözülmediði kontrol ediniz. Böyle bir durumda besinleri en kýsa zamanda tüketiniz! 22

23 Sesli Sinyal Cihaz içindeki ýsý derecesinin kendiliðinden yükselmesini ve dolap kapaðýnýn açýk kalmasý sonucunda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla cihaz bir sesli sinyal ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sesli sinyal sistemi daima otomatik olarak çalýþmaya hazýrdýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Bölmelerden birinde yüksek bir ýsý derecesi oluþursa, kumanda panelinde ýsý derecesi yükselen bölmelerin sensörlü tuþlarý yanýp sönmeye baþlar. Ayný anda sesli sinyal kapatma tuþunun ýþýðý yanýp söner. Ayrýca sinyal sesi duyulur. Örneðin derin dondurucuda böyle bir ýsý yükselmesi oluþtuðunda ýsý göstergesi bu deðiþim sýrasýndaki en yüksek deðeri gösterir. Bunun arkasýndan akustik ve optik sinyal görülür ve duyulur, örneðin: dolaba besinlerin konulmasý veya çýkarýlmasý sýrasýnda içeri çok fazla sýcak hava girerse. çok miktarda besin dondurulmak istenirse. elektrik kesintisinde. Alarm durumu sona erdiðinde sinyal sesi durur ve sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý söner. Ýlgili cihaz bölmesinin sensörlü tuþunun ýþýðý tekrar devamlý yanmaya baþlar. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu vaktinden önce kapatabilirsiniz. Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi susar. Sinyal sesi kapatma tuþunun ýþýðý alarm durumu bittikten sonra yeniden yanar. Alarm durumu sona erinceye kadar kumanda panelindeki ilgili cihaz bölmesine ait ýþýk yanmaya devam eder. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun bir süre -18 C den daha sýcak ise, dondurucudaki besinlerin çözülüp çözülmediðini kontrol ediniz. Bu durumda yiyecekleri mümkün olan en kýsa sürede tüketiniz! 23

24 Sesli Sinyal Kapak Alarmý Cihaz kapaklarýndan biri 5 dakikadan daha uzun bir süre açýk kalýrsa uyarýcý bir sinyal sesi duyulur. Ayrýca sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý yanar. Kapak kapatýldýktan sonra sinyal sesi durur ve sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý söner. Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, sinyali vaktinden önce kapatabilirsiniz. Sinyal sesini kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý söner ve sinyal sesi durur. 24

25 Süper Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý Süper Soðutma Fonksiyonu Süper Soðutma fonksiyonu sayesinde soðutma bölmesi hýzla en soðuk deðere ulaþýr (oda sýcaklýðýna baðlýdýr). Süper Soðutmanýn Açýlmasý Büyük miktarda taze besinlerin veya içeceklerin hýzla soðutulmasý istendiðinde Süper soðutma fonksiyonunun açýlmasý önerilir. Süper Soðutmanýn Kapatýlmasý Süper Soðutma fonksiyonu otomatik olarak yaklaþýk 6 saat sonra kapanýr. Sensörlü tuþunun fonu beyazdýr ve cihaz tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. Besinler ve içecekler yeterli derecede soðuduktan sonra enerji tasarrufu açýsýndan Süper Soðutma fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Arkadaki fonun sarý olmasý için soðutma bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Fonun sarý renkte olmasý için Süper Soðutma tuþuna basýnýz. Cihaz soðutma alanýnda en yüksek soðutma gücü ile çalýþýr ve ýsý göstergesinde yeni ayarlanan ýsý deðeri (2 C) görülür. Fon renginin beyaz olmasý için Süper Soðutma tuþuna basýnýz. Soðutma bölmesinin ýsý göstergesinde tekrar daha önce ayarlanan ýsý deðeri görülür. Cihazýn soðutmasý tekrar normal gücü ile çalýþmaya baþlar. 25

26 Süper Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý SüperFrost Fonksiyonu Besinleri en mükemmel þekilde dondurabilmek için taze yiyecekleri dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece yiyecekler hýzla dondurulur ve besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatlarý saklý kalýr. Ýstisnalar: Henüz dondurulmuþ besinlerin ve Günde ancak 2 kg kadar yiyeceðin dolaba yerleþtirilmesi. SüperFrost Fonksiyonunun Açýlmasý SüperFrost fonksiyonu dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 4-6 saat önce açýlmalýdýr. En yüksek dondurucu kapasitesinden faydalanmak için 24 saat öncesinden SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr! SüperFrost Fonksiyonun Kapatýlmasý SüperFrost fonksiyonu dolaba konulan yiyecek miktarýna baðlý olarak yaklaþýk 52 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Sensörlü tuþun fonu beyazdýr ve cihaz tekrar normal, enerji tasarrufu saðlayan soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý derecesi yeterli soðukluða ulaþtýktan sonra, enerji tasarrufu açýsýndan SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Fon renginin beyaza dönüþmesi için SüperFrost tuþuna basýnýz. Derin dondurucu ýsý göstergesinde tekrar daha önce ayarlanan ýsý deðeri görülür. Cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. Fonun sarý renge dönmesi içi sensörlü tuþa dokununuz. Sarý ýþýðýn yanmasý için SüperFrosttuþuna basýnýz. Cihaz derin dondurucuda en yüksek soðutma gücü ile çalýþýr ve ýsý göstergesinde yeni ayarlanan ýsý deðeri (-30 C) görülür. 26

27 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Farklý soðutma bölgeleri Doðal hava dolaþýmý nedeniyle soðutma bölgesinde farklý ýsý alanlarý oluþur. Soðuk ve aðýr hava soðutma bölgesinin dibine çöker. Yiyecekleri yerleþtirirken farklý soðutma bölgelerinden yararlanýnýz. Bu otomatik dinamik soðutmalý (Dynacool) bir cihazdýr, devamlý çalýþan vantilatör sayesinde eþit bir ýsý ayarlanýr. Farklý derecelerdeki soðutma bölmeleri bu nedenle daha az etkilenir. En Sýcak Bölge Soðutma bölgesinde en sýcak alan cihaz kapaðýnýn üst bölümüdür. Bu alaný kolayca sürülebilmesi ve aromasýný kaybetmemesi açýsýndan tereyaðý ve peynir gibi ürünler için kullanýnýz. En Soðuk Bölge Soðutma bölmesindeki en soðuk yer doðrudan PerfectFresh üzerindeki alandýr. Daha düþük ýsýlý alanlar ise PerfectFresh çekmecelerinin içidir. Soðutma ve PerfectFresh bölmesindeki bu alanlarý bütün hassas ve çabuk bozulan besinler için kullanýnýz, örn.: Balýk, et, kanatlýlar, Salam-sosis, hazýr yemekler Yumurta- veya kremalý yiyecekler/pastalar, Taze hamur, kek, pizza, kiþ-hamurlarý, Çið süt peynirleri ve diðer süt ürünleri, Folyoya sarýlmýþ hazýr yemekler ve saklanma dereceleri en az 4 C olmasý gereken tüm taze besinler. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Patlama tehlikesi! Yüksek alkol oranlý þiþeleri aðýzlarýný sýký kapatarak dolaba dik olarak yerleþtiriniz. Dolapta katý veya sývý yað saklýyorsanýz, bunlarýn dolabýn plastik bölmelerine temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya yýrtýlabilir. Besinler dolabýn arka duvarýna deðmemelidir. Aksi halde buraya yapýþýp donabilirler. Yiyecekleri aralarýnda hava dolaþýmý olabilmesi için çok sýkýþýk bir durumda yerleþtirmeyiniz. Arkadaki havalandýrma deliklerinin önünü kapatmayýnýz - soðutma iþlemi için bu çok önemlidir. 27

28 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Yiyecekleri bölerken cihaz tavanýnýn altýnda hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için en az 35 mm bir boþluk kalmasýna dikkat ediniz. Cihazýn ön bölmesini sadece kýsa süre saklanan besinler için kullanýnýz, bunlarý dik olarak yerleþtirmeyiniz, kapak kapanýrken arkaya doðru sürülür ve devrilebilir. Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Soðuða karþý dayanýklý olmadýklarý için her türlü gýdayý 5 C nin altýnda soðutucu içinde saklamak mümkün deðildir. Salatalýk buðulanýr, patlýcan acýlaþýr, patates tatlanýr. Domates ve portakalýn aromasý kaybolur ve turunçgillerin kabuðu sertleþir. Soðuða dayanýklý olmayan yiyeceklere þunlarý da sayabiliriz: Ananas, avokado, muz, nar, mango, papaya, turunçgiller, limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi), Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patlýcan, salatalýk, patates, biber, domates, kabak, Sert peynir (Parmesan). Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinleri uzun süre saklamanýn en önemli koþulu onlarýn tazeliðidir. Tazelik saklama süresi için büyük anlam taþýr. Soðutma zinciri mümkün olduðu kadar durdurulmamalýdýr. Yiyeceklerin sýcak araba içinde uzun süre bekletilmemesine dikkat ediniz. Eðer bozulma ve bayatlama baþlamýþsa, bunu geri döndürmek olanaksýzýdýr. Hatta iki saatlik bir elektrik kesintisi bile bozulmalara yol açar. Besinlerin Doðru Saklanmasý Besinleri üstü kapalý veya ambalajlý olarak saklayýnýz (PerfectFresh bölmesi dýþýnda). Bu sayede yabancý kokularýn sinmesi, yiyeceklerin kurumasý ve olasý mevcut bakterilerin aktarýlmasý önlenmiþ olur. Doðru ýsý ayarý ve buna uygun hijyen önlemleri sonucunda bakterilerin çoðalmasý, örneðin Salmonelle gibi geciktirilir. Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler Hayvansal ve bitkisel besinlerin eðer ambalajlarý yoksa, o zaman bunlarý ayýrýnýz. Bunlarýn mutlaka bir arada saklanmasý gerekiyorsa, o durumda bunlarý paketleyiniz. Böylece mikrobiyolojik deðiþimleri önlemiþ olursunuz. 28

29 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý PerfectFresh-bölmesine yerleþtirilen besinler normal soðutucu derecelerinden daha düþük bir ýsý derecesinde saklanýr. Ayrýca çekmece içinde bulunan nem yerleþtirilen yiyeceklere uygun derecelere ayarlanabilir. Böylece gýdalar için en uygun saklama þartlarý yaratýlmýþ olur. Yiyecekler daha uzun bir süre tazeliklerini, tatlarýný ve vitaminlerini korurlar. Saklama Derecesi PerfectFresh-bölmesinde ýsý otomatik ayarlanýr ve 0-3 C arasýnda kalýr. Soðuða fazla dayanýklý olmayan besinler için bu en uygun saklama derecesidir. Bu derecelerde yiyeceklerin bozulmalarý geciktiði için oldukça uzun bir süre tazeliklerini kaybetmeden saklanabilir. Ýyi bir durumda soðutucuya yerleþtirilen yiyecekler iyi saklanabilir! Havadaki Nem PerfectFresh-bölmesindeki nem derecesi þunlara baðlýdýr: yerleþtirilen besinlerin içerdikleri nem oranýna ve yerleþtirilen gýdalarýn miktarýna. Bölmedeki nem besinlerin kendi nem oranlarýna uygun olduðunda, besinler daha uzun bir süre taze ve sert kalarak içerdikleri suyu korurlar. Yiyeceklerin PerfectFresh-Çekmecelerinde Saklanmasý PerfectFresh-çekmecesi iki bölmeye ayrýlmýþtýr. Doldurmak istediðiniz PerfectFresh-çekmecesinin sensörlü tuþunu seçiniz. Ýstenilen PerfectFresh-çekmecesi sensörlü tuþunun fonu sarýya döner.ayrýca yerleþtirilecek besinlerin sembolleri gösterilir: Sol: Sebze ve meyve gibi nemli tutulmasý gereken besinler Sað: Et, balýk ve süt ürünleri gibi kuru saklanmasý gereken besinler 29

30 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý PerfectFresh-çekmecesine doldurmak istediðiniz besinleri seçiniz. Bu seçimden sonra bu besinlere uygun nem otomatik olarak ayarlanýr. Sensörlü tuþa tekrar basarak o andaki besini iptal edebilirsiniz. Nemli ve kuru saklanmasý gereken besinleri ayný anda seçmemeðe dikkat ediniz. Bir grup içinde ayný anda birkaç besin seçebilirsiniz. PerfectFresh-çekmecesine seçilen besinleri doldurunuz. PerfectFresh-çekmeceleri üzerindeki özel filtre sayesinde çekmece içindeki nem ayarlanabilir. Bu filtre hava geçirgendir, fakat nemi tutar. Nemli saklanmasý gereken besinler: sebze, salata, otlar, mantar, lahana ve meyve gibi yeni toplanmýþ ürünler. Yüksek nem ancak yiyecekler ambalajsýz ve hava geçirgen olarak saklandýðýnda oluþabilir ve besinleri etkileyebilir. Kuru saklanmasý gereken besinler: Taze balýk, kabuklu deniz ürünleri, et, kanatlýlar, sosis, salam süt ürünleri ve salatalar Protein zengini besinlerin daha hýzlý bozulduklarýný unutmayýnýz. Kabuklu ve deniz kabuklularý balýklara göre daha çabuk ve balýk ete göre daha hýzlý bozulur. Besinleri sadece üstüne örterek veya ambalajlý olarak saklayýnýz. Ýstisna: Et (Etin üst tabakasýnýn kurumasý sonucunda bakterilerin yerleþmesi önlenir ve uzun süre dayanmasýný saðlar. Bazý et cinsleri doðrudan birbirlerine temas etmemelidir ve bir ambalaj kaðýdý ile ayrýlmalýdýr. Böylelikle bakteriler nedeniyle etin kýsa sürede bozulmasý önlenmiþ olur). Besinleri tüketmeden yaklaþýk dakika önceden PerfectFresh-bölmesinden çýkarýnýz. Ancak oda sýcaklýðýnda yiyeceklerin aroma ve lezzetleri katlanýr. Lütfen ara bölme takýlmadan PerfectFresh-çekmecelerinin iyi sonuç veremiyeceðini unutmayýnýz. 30

31 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý Bütün besinler ambalajsýz birlikte saklanabilir mi? Çekmecenin içine bütün gýdalarý bir arada koymayýnýz. Bazý besinler için bu uygun bir saklama koþulu deðildir! Böyle durumlarda koku ve lezzetlerini birbirlerine aktarabilirler (havuçlar soðanlarla bir arada saklandýðý zaman hemen soðanýn kokusunu alýrlar, diðer bazý besinler ise doðal bir gaz (Etilen) çýkardýklarý için diðer bazý hassas besinlerin daha hýzlý bozulmalarýna sebep olurlar. Gaz üreten meyve ve sebzelere örnekler: Elma, kayýsý, armut, nektarin, þeftali, erik, avokado, incir, kavun, fasulye. Diðer sebze ve meyvelerin ürettiði gazlara karþý hassas olan sebze ve meyvelere örnekler: Kivi, brokoli, karnabahar, mango, kavun, elma, kayýsý, salatalýk, domates, armut, nektarin, þeftali. Örnek:: Elmalar çok doðal gaz çýkardýðý ve brokoliye karþý çok hassas olduðu için elmalarla birlikte saklanmamalýdýr. Aksi halde brokolinin saklama süresi normale göre çok kýsalýr. 31

32 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý Sakladýðýnýz besinlerin durumundan memnun deðilseniz (örneðin yiyecekler kýsa süre içinde soluyor ve, bozuluyorsa) o zaman aþaðýdaki bilgileri tekrar gözden geçiriniz: Sadece taze besinleri dolaba yerleþtiriniz. Besinlerin yerleþtirme sýrasýndaki durumlarý tazeliklerini gösterir. Besinleri yerleþtirmeden önce PerfectFresh bölmesini temizleyiniz. Çok ýslak yiyecekleri yerleþtirmeden önce süzdürünüz. Soðuða karþý hassas besinleri PerfectFresh bölmesine yerleþtirmeyiniz ("Buzdolabý için uygun olmayan besinler" bölümüne bakýnýz.) Bütün besinlerin bir arada saklanamayacaðýný unutmayýnýz (Bütün besinler birlikte saklanabilir mi?" böl.bak.) Saklamak istediðiniz besinleri uygun ayarlara göre ayýrýnýz (nemli veya kuru saklama) Yiyecekleri yüksek nem dereceli PerfectFresh-çekmecesine ambalajsýz olarak yerleþtiriniz. Yüksek nem derecesine yerleþtirilen yiyeceklerdeki nem ile de ulaþýlýr. Eðer nem derecesi yeterli seviyede deðilse, örneðin az miktarda yiyecek dolaba yerleþtirilmemiþse, çekmece içindeki nem derecesi ýslak bir sünger yardýmýyla da yükseltilebilir. PerfectFresh-bölmesi içindeki ýsý derecesinin çok yüksek veya çok düþük olduðunu düþünüyorsanýz, önce bunu 1 ile 2 C arasý deðiþtirebilirsiniz. En geç PerfectFresh-bölmesi tabanýnda buz damlacýklarý görüldüðünde ýsý derecesi yükseltilmelidir, aksi halde yiyecekler fazla soðuktan zarar görebilirler. PerfectFresh-bölmesi tabanýnda çok miktarda su toplanýrsa, bunu bir bezle kurulayýnýz. Gerekirse yiyecekleri çekmecelere yerleþtirmeden önce süzülmeye býrakýnýz veya PerfectFresh-tabanýna bir ýzgara koyarak sularýn dibe sýzmasýný saðlayýnýz. 32

33 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Raf yüksekliðini yiyecek paketlerinin veya kaplarýnýn boyuna göre ayarlayabilirsiniz: Her iki elinizle rafý alttan tutunuz ve arkadaki pimlerden biraz yukarý kaldýrýnýz. Rafý biraz öne doðru çekiniz. Rafý istediðiniz pozisyonda yine pimlerin üzerine oturtunuz. Rafýn düzgün yerleþmesine dikkat ediniz. Asma Çekmece Asma çekmeceyi isteðinize göre sað veya sola kaydýrabilirsiniz. Asma çekmeceyi askýsý ile birlikte baþka bir rafýn üzerine takabilir ve raflarý deðiþtirebilirsiniz. Temizlemek için asma çekmeceyi olduðu gibi dýþarý alabilirsiniz: Asma çekmeceyi stoperleri üzerinden düzgün olarak dýþarý doðru çekiniz. Yerine takmak için: asma çekmeceyi sürgüsünün üzerine oturtunuz. MasterFresh-Çekmecesi MasterFresh-çekmecesi teleskop sürgülerin üzerinde kaydýrýlýr ve yiyeceklerin yerleþtirilmesinde veya çýkarýlmasýnda dýþarý çekilebilir. MasterFresh-çekmecesi temizlik amacýyla tamamen dýþarý çýkarýlabilir: MasterFresh-çekmecesini dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Kapaðýn açýlma tarafýnda çocuk güvenliði için bir pim bulunur, bu pim çekmece çekilirken yatay duruma getirilmelidir. Pimin üstündeki çentiði uygun bir aletle yatay duruma getirinize. 33

34 Dolap Ýçi Düzeni Her iki yandaki mandalý yukarý çekiniz ve MasterFresh-çekmecesini yukarý doðru dýþarý çýkartýnýz. Çekmecenin sürgülü kýzaklarýný içeri sürünüz. Böylece herhangi bir kazayý önlemiþ olursunuz! Raf/Þiþe Rafýnýn Deðiþtirilmesi Rafý her iki elinizle çerçevesinden tutunuz, hafifçe yukarý kaldýrýnýz ve öne doðru eðiniz. MasterFresh-çekmecesinin içindeki ayýrýcý bölmeyi temizlemek için dýþarý alabilirsiniz: MasterFresh-çekmecesini tamamen dýþarý alýnýz. MasterFresh-çekmecesi içindeki ayrýcý bölmeyi yukarý doðru çekiniz. Temizledikten sonra ayýrýcý bölmeyi tekrar yerine takýnýz. Lütfen dikkat ediniz: Ara bölme takýlmadan MasterFresh-bölmeleri istenilen randýmaný veremezler! Çekmeceyi tekrar takmak için: teleskop kýzaklarýný dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. MasterFresh-çekmecesini ön ve arkada tam olarak yerine oturacak gibi sürgüsüne takýnýz. Pimin çentiðini çocuk güvenliði için tekrar dikey pozisyona getiriniz. MasterFresh-çekmecesini tamamen içeri sürünüz. Rafý eðik pozisyonda yandaki oluklar boyunca üstte veya altta bir yere tekrar takýnýz. Bu arada rafýn düzgün takýlmasýna dikkat ediniz. Rafý tamamen dýþarý alabilmek için: rafý dýþarý alýncaya kadar sürgülerinden yukarý doðru sürünüz. Tekrar yerine takmak için: rafý tekrar sürgülerden içeri istediðiniz pozisyona sürünüz. 34

35 Dolap Ýçi Düzeni Yiyecekleri doldurmak veya boþaltmak veya temizlik amacýyla askýlý kutularý çerçevesinden tamamen dýþarý alabilirsiniz. Üst rafýn askýlý kutusunu çerçevesinden çýkarabilmek için, raftaki vidalarý sökerek kapaðýný çýkartýnýz. Kapaðý askýsýnda sarkýtýnýz. Askýlý kutuyu yukarý doðru kaldýrarak çýkartýnýz. Küçük Dondurucu Sepeti Küçük derin dondurucu sepeti temizlik amacýyla dýþarý çýkarýlabilir. Küçük derin dondurucu sepetini dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Cihaz kapaðýnýn açýlma tarafýnda çocuk güvenliði için bulunan pim yatay duruma getirilerek çekmece dýþarý çýkarýlýr. MasterFresh-Çekmecesi Üzerindeki Rafýn Çýkarýlmasý Arkadaki çýtayý çýkartýnýz, cam tablayý biraz arkaya doðru itiniz ve dikkatle yukarý kaldýrýnýz. Pimin üstündeki çentiðini uygun bir tornavida ile yatay durma getiriniz. Her iki yandaki mandalý yukarý doðru çekiniz ve derin dondurucu sepetini dýþarý alýnýz. Tekrar yerine takmak için: teleskop sürgüleri dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Derin dondurucu sepetini önden ve arkadan yerine oturacak gibi sürgüye oturtunuz. Pimin çentiðini çocuk güvenliði için tekrar dikey pozisyona getiriniz. Derin dondurucu sepetini içeri doðru sürünüz. 35

36 Dolap Ýçi Düzeni Ýçi Bölmeli Büyük Dondurucu Sepeti Derin dondurucunun büyük sepeti temizlik için dýþarý çýkarýlabilir. Cihazýn üst kapaðýný kapatýnýz. Cihazýn alt kapaðýný açýnýz. Derin dondurucunun büyük sepetini yukarý kaldýrarak dýþarý alýnýz. Derin dondurucunun büyük sepetinin içindeki bölmeyi temizlik için dýþarý alabilirsiniz: Bu ara bölme birkaç aský ile derin dondurucu sepetine baðlanmýþtýr. Bu askýlarý sökebilmek için: Ara bölmeyi tekrar takmak için: askýlarý dikey duruma getiriniz ve ara bölmeyi düzgün bir þekilde yerine takýnýz. Pimleri askýlarýna takýnýz ve pimleri üzerindeki çentiði dikey pozisyona getiriniz. Derin dondurucu sepetini tekrar takmak için: derin dondurucu sepetini pimleri yuvalarýna geçecek þekilde yukarýdan yerine takýnýz. Pimlerin üstündeki çentiði bir tornavida yardýmýyla yatay pozisyona getiriniz. Pimleri askýsýndan çýkartýnýz. Ara bölmeyi yukarý doðru çekip alýnýz. 36

37 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için en yüksek derin dondurma kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" bölümünde bulabilirsiniz. Tip etiketi normuna göre belirlenmiþtir. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatlarýnýn korunabilmesi için mümkün olan en kýsa zamanda dondurulmasý gerekir. Besinler ne kadar yavaþ. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu da besinlerde fazlaca sývý kaybýnýn meydana geldiði anlamýna gelir. Yiyecekler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Gýdalar hýzla dondurulursa, hücrelerdeki sývýlar dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve yiyeceklerin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görülür! Hazýr Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve ürünün satýldýðý rafýn soðukluk derecesine. Bu rafýn soðukluk derecesi -18 C den daha sýcak ise, derin dondurulmuþ ürünün dayanma süresi kýsalýr. Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutma çantasý içinde (ice-box) içinde eve götürünüz. Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 37

38 Derin Dondurma ve Saklama Besinlerin Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Dondurmadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar: Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan yemekler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara turp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið ham elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitamininin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2 3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla dondurulmak için daha uygundur ve uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer folyo koyarak, donarken birbirlerine yapýþmasýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi yoðun tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce soðumalarý açýsýndan dýþarýda bekletilmeleri gerekir. Ambalaj Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj Plastik folyo Polietilen folyo Aluminyum-folyo Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj Ambalaj kaðýdý Parþömen kaðýdý Selofan Çöp torbalarý Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. Ambalajý sýkýca: Lastikle Plastik klipslerle Sicimle veya Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurma tarihini yazýnýz. 38

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı