Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý, ceza infaz kurumlarýnda coþkuyla kutlandý. Ulu Önder Atatürk ün Türk gençliðine armaðan ettiði Bayram nedeniyle kurumlarda çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. Devamý 16 da Çanakkale Þehitliðine ziyaret Kocaeli 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikle Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli 18 Nisan da Çanakkale ve Gelibolu'ya Çanakkale Þehitleri ve Aileleri Anýsýna ziyaret gerçekleþtirdi. Geziye Kurum Müdürü Gürsoy Bilaloðlu, Eðitimden Sorumlu II. Müdür Hakký Ceylan, personel ve aileleri Kocaeli Barosu Baþkaný Ersayýn Iþýk ýn katkýlarýyla düzenlenen gezide personel ve aileleri, kahramanca savaþarak bu topraklar uðruna canýný veren yaklaþýk 250 bin þehidin unutulmamasýný gerektiðini belirttiler. SESLENÝÞ Seslenis 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kenan ÝPEK Genel Müdür ARDIÇ TOHUMUNU BÝZ EKTÝK SÝZLER BÜYÜTECEKSÝNÝZ! Bilindiði gibi, ülkemiz nüfusunun yarýsýný çocuk ve gençler oluþturmaktadýr. Avrupa kýtasýnýn aksine genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin bu potansiyelinin eðitim, saðlýk ve istihdama yönelik politikalarla iþlenmesi gerekmektedir. Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesinde de ifade edildiði gibi; bireyin doðumla kazandýðý yaþama, saðlýklý olarak büyüme ve geliþme hakkýnýn tam olarak kullanabilmesine yönelik alt yapýyý oluþturmak devletlerin asli ve öncelikli görevleri arasýnda bulunmaktadýr. Çocuklar için uygun bir dünyanýn Devamý 7 de Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtlarý! Yorulsanýz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliði gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK Yargý Teþkilâtý Toplantýsý Antalya da yapýldý Mayýs tarihlerinde Antalya da düzenlenen Yargý Teþkilâtý Toplantýsý nda Yargý Reformu Stratejisi Taslaðý tartýþýlýrken, iki yýlda bir yapýlan toplantýnýn bundan sonra her yýl yapýlmasý kararlaþtýrýldý. EÐÝTÝM Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Yargý Teþkilâtý Toplantýsý Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Antalya da yapýldý. Kundu Sosyal Tesislerinde yapýlan toplantýya Bakanlýk yöneticileri, Cumhuriyet baþsavcýlarý ile adlî ve idarî yargý adalet komisyonlarýnýn baþkanlarýndan oluþan 303 yargý mensubu ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin in de katýldýðý toplantýda; Yargý Reformu Stratejisi Taslaðý tartýþýldý. Ayrýntýlar 8-9 da Önce Çocuklar Projesi sona erdi Van F Tipi nden el iþi sergi Millî Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik in açýlýþýna katýldýðý 1. Van ÝNMOB Fuarýnda hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünler büyük ilgi gördü. AVRUPA Birliðinin malî, UNICEF in teknik desteðiyle 2005 yýlýndan beri yürütülen "Türkiye'de Çocuklar Ýçin Ýyi Yönetim, Koruma ve Adalete Doðru Projesi (Önce Çocuklar)"nin kapanýþ töreni, Ankara Shereton Hotel de yapýldý. 14 MAYIS taki tören; Aile ve Kadýndan Sorumlu Devlet Hakaný Nimet Çubukçu'nun ev sahipliðinde, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkaný Büyükelçi Marc Pierini ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini ile projede faydalanýcý olarak yer alan kamu kurumlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. TAYFUN Talipoðlu nun sunduðu programda; Önce Çocuklar Projesi kapsamýnda geliþtirilen Ardýç Programýnýn, çocuklar ve kurum personeli üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Devamý 5 te Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Polisan Boya San. Tic. A.Þ. iþ birliðiyle düzenlenen boyacýlýk meslek edindirme kursunu baþarýyla tamamlayan hükümlülere sertifikalarý 3 Mayýs ta yapýlan programda daðýtýldý. Devamý 2 de Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýnýn el emeði göz nuru ürünleri, 8-11 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen 1. Van ÝNMOB (Van Ýnþaat Yapý Dekorasyon Mobilya Ev Tekstili Dayanýklý Tüketim Çeyizlik) Fuarýnda sergilendi. Devamý 5 te Ankara Açýk ta belge daðýtýmý Adýyaman E Tipi nden el iþi sergisi Adýyaman E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda hükümlü ve tutuklular tarafýndan heykel, resim, mobilya, kilim dokumacýlýðý, terzilik gibi kurslarda ürettikleri ürünler açýlan sergide vatandaþlarýn beðenisine sunuldu. Devamý 14 te Lüleburgaz da kitap okuma kampanyasý Lüleburgaz'da bir süre önce baþlatýlan 'Türkiye okuyor-okutuyor" kampanyasý çerçevesinde Lüleburgaz Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kitap armaðan edildi. Devamý 5 te Ankara Çocuk ve Gençlik te Tasavvuf Musikisi konseri Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türk Tasavvuf Musikisi Korosunca 2 Mayýs ta konser verildi. Konsere; Kurum Müdürü Muammer Seyitoðlu, 2. Müdür U. Temel Yavuzcan, personel ile çocuk ve gençler Konserin sonunda Diyaanet Ýþleri Baþkanlýðý Merkez Vaizi Cemil Ayaz ve Koro Þefi Ömer Faruk Güney e, çocuklar kendi el emeði ürünlerinden hediye ettiler.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Haziran 2008 Eðitim Kurulu Toplantýsý Erzurum da yapýldý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezleri Eðitim Kurulu, 5 inci toplantýsýný tarihinde Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinde yaptý. Eðitim Merkezlerinin danýþma organý olan Eðitim Kurulunun toplantýsýna; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga baþkanlýðýnda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Personel Genel Müdürü Ýbrahim Okur, Eðitim Dairesi Baþkaný Özcan Avcý, Danýþtay Üyesi Kamuran Erbuða, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Ýhsan Dað, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Kayhan Mutlu, Çankaya üniversitesinden Prof. Dr. Doðan Soyaslan, Barolar Birliði Temsilcisi Avukat Seray Þenfer ve Adalet Bakanlýðý Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Personel Eðitim Þubesinden Tetkik Hâkimi Ýlyas Kuvel Kurul üyeleri, toplantý öncesinde, Eðitim Merkezinde incelemelerde bulundular. Dersliklere girerek, kursiyelerle görüþen Kurul üyeleri, spor salonundaki çalýþmalarý da yerinde gördüler. Kurul üyeleri, toplantý sonrasýnda Eðitim Merkezince düzenlenen pikniðe katýldýlar. Ýkinci gün ise Oltu Adliyesi ve Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ziyaret edildi. Ertesi gün Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri gezildi. Kurul üyeleri, Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinde yapýlan Eðitim Kurulu Toplantýsýnýn ve ziyaretlerin çok verimli geçtiðini, verilen eðitimlerin baþarýlý olduðunu, Eðitim Merkezinin personele sosyal ve kültürel yaþamýnda ýþýk tutacak deðerler ve davranýþlar kazandýrdýðýný ifade ettiler. Oltu ya ziyaret Eðitim Kurulu Toplantýsý nedeniyle Erzurum da bulunan Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, beraberinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Eðitim Kurulu üyeleri olduðu halde 16 Mayýs 2008 tarihinde Oltu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýlk olarak Adliye Binasýna gelen heyet, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan ve Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hayri Buyruk tarafýndan karþýlandý. Burada Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan tarafýndan adliye binasý ve yapýmý tamamlanan Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hakkýnda bilgi verildi. Heyet, daha sonra yapýmýna yaklaþýk 2 yýl önce baþlanan ve çok kýsa bir süre sonra mahkûm kabul edecek olan Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna geçerek, incelemelerde bulundu. Kasýrga, ziyaretçi kabul binasý, idarî kýsým, spor salonu, konferans salonu, derslikler, kütüphane, kantin, revir, mutfak, yemekhane, görüþ mahalleri, ve mahkûm odalarýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan ve Kurum Müdürü Metin Sönmez in eþliðinde ziyaret ederek, Kurumda yapýlmasý düþünülen eðitim, öðretim, sosyal, kültürel, sportif ve iþyurdu faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Ziyarette Genel Müdür Kenan Ýpek de personelle görüþerek, onlarýn sorunlarýný dinledi ve sorularýný cevapladý. Ankara Açýk ta belge daðýtým töreni BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Þaþmaz Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu, Baþsavcý Vekili Bekir Selçuk, Tetkik Hâkimi Feyzullah Taþkýn, Cumhuriyet Savcýsý Osman Atalay, ÝÞKUR Ankara Ýl Müdürü Savaþ Karataþ, Yenimahalle Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Mehmet Gümüþ, Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muammer Seyitoðlu, Polisan Boya Ýç Anadolu Bölgeler Müdürü Zafer Topaktaþ, 2. Müdürler Ahmet Ýhsan Birlik, Vedat Ali Yýldýrým, Temel Göðüþ ve Erdem Yavuz, Türközü Oðuzhan Anadolu Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ayhan Ünal, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Öðretmen Mehmet Büker, diðer personel ve hükümlüler Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, Türkiye'nin boya sanayinde önde gelen firmalarýndan biri olan Polisan Boya San. Tic. AÞ.'nin desteðiyle 17 Mart - 7 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen inþaat boyacýlýðý meslek edindirme kursunda 20 hükümlü den 14'nün baþarýlý olarak belge almaya hak kazandýðýný belirterek, ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimleri için bu kurslarýn açýlmasýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplumun desteði nin önemine dikkat çekti. Kurum Müdürü Saðýr, þöyle konuþtu: Kurumuzdaki hükümlerin iþ ve meslek eðitimleri için Polisan Boya San. ve Tic. AÞ iþ birliðiyle açtýðýmýz bu kurs, özel sektör-kamu iþ birliðine güzel bir örnektir. Kursun düzenlenmesinde Millî Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü, ÝÞ- KUR Ankara Ýl Müdürlüðü ve Mamak Kaymakamlýðý Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü Türközü Oðuzhan Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüðü destek ve katkýda bulundu. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, iki hükümlüye belgelerini verirken, inþaat boyacýlýðý alanýnda yeterli sayýda usta olmadýðýný hatýrlatarak, bu kursu baþarýyla tamamlayan hükümlümlerin salýverilme sonrasýnda mesleklerini güzel bir þekilde yapýp, kendilerini kanýtlayacaklarýna inandýðýný ifade etti. Törende, inþaat boyacýlýðý kursunda baþarýlý olan 14, bilgasayar iþletmenliði kursunda baþarýlý olan 10 hükümlü ile 6 personele belgeleri, Protokol üyeleri tarafýndan verildi. Belge daðýtýmýnýn ardýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü Ses Sanatçýlarý Halis Çaþkurlu ve Nilgün Kýzýlcý ile saz ekibi, Türk Halk Müziði konseri verdiler. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiði konserde, sertifika sevinici doyasýya yaþadýlar. Ýzmir 2 No lu F Tipi nden el sanatlarý sergisi Ýzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen El Sanatlarý Sergisi Buca Belediyesi Kadýn Aktivite Merkezinde açýldý. 14 Nisan da açýlan sergide; döneminde, Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle hükümlü ve tutuklular için açýlan çini desenleme, bakýr rölyef, yaðlý boya resim ve el iþleri kurslarýnda üretilen ürünler sergilendi. Açýlýþa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Emin Atik, Buca Ýlçe Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Buca Belediye Baþkaný Cemil Þeboy, Ýlçe Emniyet Müdürü Ercan Sarýdoðan, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Celal Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Cezaevi Bölük Komutaný Ramazan Dal, Kurum Müdürü Halil Özsan, Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Zeki Uzun, 2.Müdürler Mehmet Çýtak ve Duran Altýner, Kurum Öðretmenleri Mustafa Küçük ve Ümit Yüksek, Psikolog Deniz Polat, Sosyal Hizmet Uzmanlarý H. Demet Alkulak ve Yenal Çevik, diðer personel ve çok sayýda ziyaretçi

3 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 3 SAFRAN KENTÝ GÝDERÝM BEN HAPÝSTE DÜÞLER BÝLÝYORUM Gülümse bana uzaktan, Cývý cývýl ötsün konaklardan sesin. Al götür sarýçiçek yaylasýna; Daðýlsýn tüm kederlerim. Küçük bir çocuk oluruz belki, Asmazlar konaðýnda. Demirciler, bakýrcýlar, yemeniciler... Taþla kaplý Arasta çarþýsýnda. Sokak arasýndan selâm veriyor, Köprülü Mehmet Paþa Camii. Kral mezarlarý selâma durmuþ, Karakoyunlu köyü hani. Ýpekyolu kervanlarý, Konaklamýþ Cinci Hanýnda. Ahþap ustasý çekiç vuruyor, Gökçüoðlu'nun konaðýnda. Haydi yaz geldi artýk, Gidelim baðlar'a. Raþitler'in evinde kahve içelim, Hacý Memiþler'i sakýn unutma. Akþam oldu yakýn gaz lambasýný, Demir þak þak çalýnsýn. Kilitler halkalar açýlsýn, Kavuþturucular misafir gelsin. Kurun artýk yer sofrasýný; Dizin cevizli çörek, uzun fasulye, Safranlý zerde, baklava, Yaprak dolmasýný... Çatý saçaklarýna asýn, Geyik boynuzlarýný. Nazar deðmesin sana, Müze kent Safranbolu. Emine Halman Çetin Karþýyaka Hâkimi Allah bilir çektiðimi, Neler alýp diktiðimi. Bu dünyada ektiðimi, Biçmek için giderim ben. Ýçimdeki al kanýmý, Bedendeki o canýmý, Taþýdýðým bayraðýmý, Teslim eder giderim ben. Emanettir bu can bana, Sorun çýkmaz benden yana, Helâl olsun hakkým sana, Vedalaþýr giderim ben. Oðlum, kýzým emanettir, Onlar bana kefalettir. Elbet onlar gelecektir, Gücenmeden giderim ben. O biricik gül anamla, Huzur dolu can babamla, Eþim, dostum, akrabamla, Helâllaþýr giderim ben. Rabbim için dillerimi, Dua eden ellerimi, Kendi amel defterimi, Kapatmadan giderim ben. Osman der ki, "bitmez sözüm" Hakla yoðrulmuþtur özüm, Hiç kimseye dönmez yüzüm, Alným açýk giderim ben. Osman Akay Ýnfaz ve Koruma Memuru Burdur E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu ÞÝMDÝ BURADAN GÝDÝYORUM Þimdi buradan gidiyorum, Geriye kalan Bir yýðýn talan. Zehir gibi çekmiþim içime dünyayý, Oynadýðým sokaklar, doðduðum apartman... Kavgalarda yediðim yumruklarýn, býçaklarýn Acýsýna aldýrmadan, Þimdi buradan gidiyorum. Çatmýþým dünyanýn çatýna hikâyemi; Yabana kurda, kuþa asýlsýzca kanmadan, Düþmeden ansýzýn gözlerimi kaçýrmadan, Hiç ardýma bile bakmadan, Kapýlarý sertçe çarpmadan, Silmeden yazýlarý yazdýklarýmdan utanmadan, Kara gözlerine bakmadan, Bir daha yýkýlmadan, Bir daha sýrtýmdan kahpece vurulmadan, Vefasýzlýða bir daha aðlamadan, Þimdi buradan gidiyorum. Ah, tan vurduðunda sabahýn, Yýldýzlarý semaya serptiðinden gecelerin, Bir yetim üþüdüðünde kýyametin alameti Merhamet etmeyene, Merhamet etmeyenin merhameti Üstümde bir beyaz gömlek, aðabeyimin düðün diyesi, Öp kardeþim elimi dediði o düðün gecesi, Gözlerime bereketi sürdüðü o düðün gecesi, Ve sevdiðimizi Bir menekþeyi sever gibi sevmesini öðrettiði, O yakýþýklý yüreðini de götürüyorum aðabeyimin, Bir de senin o zehir zemberek gözlerini Þimdi buradan gidiyorum Annemin duasý yoldaþ olsun bana, Bir de bilirsin sen iþte hani geceydi, Hani yaðmur yaðýyordu, hani üþüyordun, Hani sinmiþti kuþlar da sacaðýn altýna, Ýlk orada kapatarak o kara gözlerini, Ettiðin o iki kelime vardý ya, bir de onlarý götürüyorum. Ben özleyince bir nehir yataðýný bulsun, Kar düþsün daðlarýna, ceylanlar suya insin, Kurdun kuþa içi atsýn. Sesime bakýp da aðlýyorum sanma, seni özleyince böyle olsun biraz da Bir tren kalksýn gardan, bir vapur kalksýn limandan, O kýrgýn sesinden damlayan, Bir gül deðsin avuçlarýna. Rüzgâr ve kuþlar, Gelip konsun pencerene. Arabesk bir parça ayrýlsýn üþüyen yanýmdan, Ayrýlýversin yaprak dalýndan, Kan damarýndan can pazarýndan, Adam baharýndan, Ýnsan sevdiðinden ansýzýn ayrýlýversin. O dört mevsim erimeyen kar var ya; Yokluðum öyle erimesin. Benim her gün burada eridiðim gibi, Bir düðün gecesi parlasýn namlularýn ucu kurþunlarla, Ardý ardýna aya ve yýldýzlara, dolunaya, Rest çekip de þimdi buradan gidiyorum yalnýzlýklara Samet Senemoðlu Hüseyin Ertuð Þahin Korkmaz Çankýrý E Tipi Kapýlý Ceza Ýnfaz Kurumu Gitmediðim yer kalmadý düþümde, Uyandýðýmda hep dört duvar gördüm. Yýllarca nasýl hapis yattýn diyorsun, Ben duvarlarý düþlerde ördüm. Düþler ki; anadýr, dirençtir, yârdýr. Düþsüz insana dünyalar dardýr. Bir düþe girene hücre dünyadýr, Ben bu duvarlarý düþlerde ördüm. Zaman olur yaþamaktan bezerim, Ýçim buruk avluda gezerim. Düþlerimde düþmanýmý ezerim, Ben duvarlarý düþlerde ördüm. Düþlerimde sen var, dün var, bugün var, Bazen kara matem, bazen düðün var. Aðladýðým gün var, güldüðüm gün var, Ben bu duvarlarý düþlerde ördüm. Yarýna umutla bakýyorum, Girdiðim bu yerden yakýnda çýkýyorum, Madem bu duvarlarý yýkamýyorum, Be bu duvarlarý düþlerde ördüm. Yasemin Bilge Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu OKUYUP ADAM OLACAÐIM Çýplak ayaklý, gözü çapaklý... Aðlamaklý bir çocuðum ben. Akýþýna bulanýk akar can suyum, Þubat ayýnda donar zeytin bakýþlarým. (...) Çekiçle örsün ateþinde dans eder kelebekler, Asgari hayata baðýmlýlýk, seruma takýlý umutlar, Karý delme gayretinde kardelenlerim. Sahte irem bahçelerinden, Hayellerimde yakutlar topluyorum. Nar irini, þark çýbaný çiçekler açar yüzümde, Baþaklarýmdan ince rüzgârlar geçer, Baþýmda kavak yelleri eser. Aydýnlýk günler için, Kutuplarda güneþi, alnýmda terleri biriktirdim. Çekiç, pense, levye oyuncaklarým. Eve ekmek alacaðým. Ellerimin nasýrlý yollarýnda koþup oynuyorum. Kýzma ustam, bu hayatý lastiðini, Daha fazla kaldýramayacaðým. Demir tozu aþkýna okumak istiyorum. Okuyup adam olunuyorsa!... Okuyup adam olacaðým. Sedat Erdoðdu 2. Müdür Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA: 1. Baht açýklýðý- Tatlý bir çörek-isim. 2. Böcek solunumu-bir organýmýz- 1 Eski bir devlet. 3. Kýrmýzý-Ana 2 kýta-sahra. 4. Bir Ýngiliz birasý- 3 Geçmiþ zaman eki-mýsýr Tanrýsý. 5. Adet-Nesil, kuþak. 6. Binek 4 hayvaný-itýrlý bir bitki- Garez Bakla ezmesi-ýlgi eki. 8. Bayem- 6 Yayla. 9. Lahana-Kuþ yiyeceði- 7 Bir kan grubu. 10. Bir tür patlýcan yemeði-yýlan, mar. 11. Ör- 8 9 dek-þika-yakýcý, kýzgýn. 12. Çocuðun yeni doðduðunda kulaðýna 10 okunan-kullaným dýþý býrakma. 11 YUKARIDAN AÞAÐIYA: Köpek-Vezir-Ýncelikten yoksun. 2. Hükümdar-Levha. 3. Bale yapan erkek-anne. 4. Beyaz-Okyanus. 5. Bale yapan erkek-anne, kaynana. 6. Cennet-Sanma, zan. 7. Sefer, defaulama-ek çizgisi. 8. Bir göz rengi-bir tür ince kumaþ. 9. Gökyüzü, sema-lümenin simgesi-beygir gücü. 10. Tok olmayan-yapýlmýþ olan, inþa-tanzanyumun plakasý. 11. Konya'nin bir ilçesi. 12. Bir iç organýmýz-dalan. Ayhan Yapýcý Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Biliyorum; Sen yine o bomboþ odanda bu akþam, Beni düþüneceksin. Ellerimi arayacak, titreyecek ellerim, Hayalimi düþleyecek o güzel gözlerin, Gelmemi isteyip de gelemeyeceðimi bile bile Biliyorum; Sen yine bu akþam kadehlere sarýlýp, Beni hatýrlayacaksýn. Dudaklarýmda ismim, sevdiðimiz þarký, Yaný baþýnda sevip okþadýðýn resmimle, Yüreðindeki umutlar paslý býçak gibi, Bekliyorsun, sevgi dolu kalbinle Biliyorum; Sen yine kaderine isyan edip, Beni özlüyorsun. Hasretim seni mum gibi eritiyor, Hatýralarým sana hep avcý veriyor. Batýk bir geminin kaptaný gibi bakýþlarýn, Ufukta gelecek yârini bekliyorsun, Biliyorum biliyorum bekle beni döneceðim. Ulviye Sakarya Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Bizim Temel otel iþletmeciliði yapýyormuþ. Temel'in kapýsýný bir gece bir Ýspanyol asilzedesi çalmýþ. - Odanýz var mý? - Kimsunuz? - Jose de Santana de Monte Cristo de Santa Cruzo. - Ha, pu katar uþaðu alacak yerum yok! GÜZEL SÖZ Yumuþak olma ezilirsin, sert olma kýrýlýrsýn. (Victor HUGO) a Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Haziran 2008 USTALARDAN SEÇMELER ÖZDEMÝR ASAF ESKÝDEN Ne güzel insanlar vardý eskiden. Çocukluðumuzu kapmýþlardý. Bize masal anlatýrlardý Cinlerden, perilerden. Büyükanneler, büyükbabalar vardý. O zaman hepsi uzaktý ölümden. Hem sevdirir hem korkuturlardý. Acý hikâyeleri bile tatlý baþlardý. Demek bunun için gittiler hikâyelerden. Ne güzel insanlar vardý eskiden. Ne güzel þarkýlar vardý eskiden. Gençliðimizi donatýrlardý. Hep iyi þeyler hatýrlatýrlardý Geçip gitmiþ devirlerden. Sevgi ve ümid yaratýrlardý. O zaman herþey uzaktý ölümden. Yanýk þarkýlar bile neþeli baþlardý. Ýster istemez saadet taþardý Gamsýz günlerimizden. Ne güzel zamanlar vardý eskiden. Ne güzel þarkýlar vardý eskiden. Hayal içinde yaþatýrlardý. Güldürür aðlatýrdý Duymadan biz, düþünmeden. Her an bir asýr kadardý. O zaman herkes uzaktý ölümden. Candan sevdiklerimiz vardý. Hepsi baþka güzeldi, bizi tanýmazlardý. Bütün yollarýmýz geçerdi gül bahçelerinden. Ne güzel zamanlarýmýz vardý eskiden. Özdemir ASAF ( ) HAYATI 1 Haziran 1923 te Ankara'da doðdu. Ortaöðrenimini galatasaray ve kabataþ liselerinde tamamladý. Bir süre istanbul hukuk ve iktisat fakültelerine devam etti. Sigortacýlýk, gazetelerde çevirmenlik gibi iþlerde çalýþtýktan sonra, Sanat Basýmevi'ni kurdu. Bu küçük basýmevinin olanaklarýyla kendi kitaplarýnýn son derece özenli baskýlarýný yaptý. 29 ocak 1981'de, arkasýnda yayýmlanmamýþ pek çok þiir býrakarak, daha elli sekiz yaþýndayken öldü. Oyunlarýndan bazýlarý sinemaya da uyarlandý. BULMAK Bir an kayboldun, yaþadým kýyameti, Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü, dalýma yapraðýma, Bir bakýþýn can verdi kurumuþ topraðýma. Çiçeðe durdu kalbim içtim parmaklarýndan, Bir aydýnlýk denizin sonsuz derinliðinde. Hülyalý gözlerinin o güzel serinliðinde, Bir ýþýk, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuþ... Yeni ülke yüzen ellerinde kaybolmuþ. Soluðum kuþ misali uçuyor ellerine, Kapýlýp gidiyorum saçýnýn tellerine. Gözlerinden göðsüme alim bir yýldýz akar, Bir gülüþün içimde sayýsýz lamba yakar. Bir kurtuluþtur o an çaðrýlsa senin adýn, Sesin ne kadar sýcak sesin ne kadar yakýn. Tabiat bembeyaz gelinlik giymiþ gibi, Yüzüme kar yaðýyor sanki elinmiþ gibi. Sensiz geçen zamaný belli yaþayamamýþým, Sensizlik bir kuyuymuþ onu aþamamýþým. Bir yol buldun öteye geçerek gözlerinden, Ýþte yeni bir dünya o güzel sözlerinden Mehmet Buðdaycý 2. Müdür Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu CEZA ÝNFAZ KURUMUNDA PSÝKO-SOSYAL EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ ANAM Bilirim hasretle yanar yüreðin, Bana dargýnlýðýn geçti mi anam? Sevgi, þefkât dolu ömür dileðin, Bir tek fiske ile düþtü mü anam? Bilemedim deðerini, yerini, Helâl et sütünü, alýn terini. Kimse dolduramaz senin yerini, Yoksa gönül bendin daþtý mý anam? Kulaðým o tatlý diline hasret, Dudaðým öpmeye eline hasret. Kaldý gönül baðým gülüne hasret, Sitemlerin yaran deþti mi anam? Bazen hiç bitmeyen acým olursun, Bazen hasret bazen özlem olursun. Bazen yüreðimde yanar durursun, Yavrular yuvadan uçtu mu anam? Öptüm ellerini koydum baþýma, Her gece giresin tatlý düþüme. Bakma akan dolu dolu yaþýma, Bizlerden hevesin kaçtý mý anam? Gürsoy Ünalleylioðlu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Kýrýkkale F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÐLAMA ANAM BU GÜNLER DE GEÇER Derdi daðlarý aþtý, Hep dertlerle savaþtý. Eli baðrýnda gözü yaþlý, Aðlama anam bu günlerde geçer. Dertler biter, acýlar diner, Bir gün gelir bu da geçer. Bizim de yüzümüz elbet güler, Aðlama anam bu günlerde geçer. Ýzzet Gökhan Vural Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ANNEM ÝÇÝN Gül olmak isterdim, Avuçlarýnda koklanmayý. Bazen de sevdan olup, Yüreðine konmayý. Ama ne çok isterdim, Bir damla su gibi, Bahçenize düþmeyi. Bazen de beyaz bir Güvercin olup, Damýmýza düþmeyi. Ne çok isterdim Anne; Özgürce kanat çýrpýp, Evimizin üstünde dolaþmayý. Çünkü sen; Özgür olmayaný sevmezsin, Bilirim Ah! Anne ne çok isterdim, Dizlerine baþ koyup; Sýmsýcak yaz gününde, Kollarýna sarýlýp, Avuçlarýnda ýsýnmayý. Ve çok isterdim anne Gönül bahçen de papatya olup, Sevginle, sulanýp, Þefkatinle büyümeyi... Öyle bir hasretim ki, Bir bayram sabahýnda, Ellerinden öpmeyi caným annem. Mehmet Uygun Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YOLUMA UMUTLAR SERENÝM Sana nasýl küsüp sitem ederim, Sevdiðini yürekten sevenim benim. Uðrunda candan hayattan geçersin, Yoluna umutlar serenim benim. Hesapsýz günahsýz girdin dünyama, Binlerce renk kattýn renksiz rüyama, Her sabah gülerek çýktýn yoluma, Gizlice gözyaþý dökenim benim. Sen benim canýmda ikinci cansýn, Bu hasrete bu gönül nasýl dayansýn, Olsun da uðrunda bir ömür yansýn, Kalbimi yerinden sökenim benim. Mustafa Karataþ Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÞK Öncelikle þunu belirtmek istiyorum. Psikolojik eðitimin ortaokul ve lise dönemlerinde verilmesi raha yararlý olacaktýr. Cezaevine daha önce de girmiþtim, boþ boþ yatýp çýkmýþtým. Þimdi mi? Hayýr. Ben önceleri insanlarý sevmez, onlarý anlamazdým ya da anlamak iþime gelmezdi. Kendime olan güvenimi kaybetmiþtim, suç dünyasýndan çýkamýyordum. Öfke nedir bilmezdim. Öfkelendiðim zaman kýrar, döker, saldýrýr; öfkelendiðim insanlara karþý deðiþik yönde tavýr gösterirdim. Sonuç olarak da kendimi cezaevinde bulurdum. Þimdi ise öfkenin bir duygu olduðunu, kontrollü olarak insanlarý kýrmadan da boþaltabileceðimi öðrendim. Ýnsanlarýn bana "hayýr, olamaz ", "git baþýmdan" gibi sözlerine sinirlenir, onlarý "kötü" sýnýfýna koyardým. Þimdi insanlarýn sýnarlarý olduðunu, benim de sýnýrlarýmýn olmasý gerektiði kanýsýna vardým ve insanlarýn sýnýrlarýna saldýrmamayý öðrendim. Önceden geçmiþimdeki hatalarýma takýlýr kalýr, geleceðime yön vermezdim. Þimdi gelecek için yaþýyorum. Eskiden yaþamýn olumsuz tarafýna benim gittiðime inanýyorum. Eskiden insanlarla tartýþýrken kavga ederken, onlarý sözlerimle ezmeye, aþaðýlamaya çalýþýrdým. Þimdi konuya onlarýn da gözünden bakarak, ortak taraflarý bulmak için uðraþýyorum. Önceden insanlarýn sorunlarýný ve sorumluluklarýný üzerime alýrdým ve bu yük altýnda ezilirdim. Þimdi ise kendi sorumluluk alanýmý koruma altýna aldým. Yani "evet" ve "hayýr"ý öðrendim. Evet, artýk özgüvenimi kazandým ve geleceðe emin adýmlarla gidiyorum. Cezaevinde ne kadar kalýrsak kalalým, bu zamaný en iyi þekilde öðrenerek, kendimizi mutlu kýlarak, kurumun bizler için hazýrladýðý sosyal faaliyetlere katýlarak geçirebiliriz. Elbette tahliye günümüz gelecek, zamaný durduramayýz. Ama "zaman gelmez, vakit geçmez" diyerek kendimizi kötü düþüncelere kaptýrýrsak özgürlüðe de kötü ve insan kýlýfýndan çýkmýþ olarak kavuþuruz. Ýþimize yarar mý? Hayýr Örneðin, dýþarýda diþlerini fýrçalamayan arkadaþýmýz buruda öðrenmiyor mu? Paylaþmayý, hasretliði, birbirimize saygýyý, en önemlisi de sabretmeyi burada öðrenmiyor muyuz?... Evet, öðreniyoruz O zaman neden daha fazlasýný öðrenmeyelim? Evet, insan olmayý, doðruluðu, saygýyý, sevgiyi, özgüvenimi, yani yukarýdasaydýklarýmý ceza infaz kurumunun psikologu sayesinde öðrendim. Arkadaþlar! Sýnýrlarýmýzdaki kötülüðü atalým, iyilikler içimizde kalsýn! Murat Topal Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ey gökyüzünde parlayan yýldýzlar, Sahildeki dalgalar, hýrçýn esen rüzgâr; Nur yüzlü tatlý sevdama söyleyin, Ben onu deliler gibi seviyorum. Ay aðlýyordu, gece birleþmeyenler için, Yýldýzlar þarký söylüyordu, sevip de sevilmeyenler için. Bu gecede mapusta ben aðlýyorum tatlý sevdam, Özleyip de ulaþamadýðým için. Ne dil yeter seni anlatmaya, Ne göz kýyar sana bakmaya, Ne ellerim dayanýr sana dokunmaya, Ne kollarým dayanýr seni sarmaya. Hiç ömür yeter mi? Bir güzel aþk daha bulmaya. Seni yeryüzünde çok, gökyüzünde fazla, Rüzgarý soðuðu, güneþin sýcaklýðý kadar seviyorum. Sensizlik ölüm kadar acý, Varlýðýn yaþam kadar kutsal. Ve sen tatlý aþkým, Nefes kadar önemlisin. Murat Özcan Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu GÜN BATIMI Bir þeyler sayýklýyorum ýslak kaldýrýmlarda, Bulut bulut çökmüþüm dipsiz kuyulara. Soðuktu, ürpertiyordu, bu fýsýltý bu akþamda, Sensizlik bana tutkum ben sana... Yorgunum yýllardýr uyumamýþçasýna; Bulanýk ve sisli bir sema, Ýþte öyle yok oldun etmedin bir veda, Acý bana tutsak ben bana. Saðnak bir yaðmur var karanlýkta, Düþlerim buz kesmiþ saplanmýþ çamura. Zavallýyým yine de aðlamýyorum ha! Dans ediyor vicdansýzlýðýn havada... Mazeretsiz gittin sen býraktýn bir baþýma, Yeminimi bozmadan içimdesin ta ruhumda. Seni hissediyorum hep varmýþçasýna, Ama yoksun sen yine bir gün batýmýnda. Müzeyyen Susu Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 5 Van F Tipi nden el iþi sergisi Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda SRAP kapsamýnda ve Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan meslekî eðitim kurslarýnda hükümlü ve tutuklularca üretilen çeþitli el sanatlarý ürünleri, 1. Van ÝNMOB (Van Ýnþaat Yapý Dekorasyon Mobilya Ev Tekstili Dayanýklý Tüketim Çeyizlik) Fuarýnda sergilendi. Van Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý tarafýndan 8-11 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Fuarda; hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen dekoratif kandil, dekoratif mum, ebru, yaðlý boya vb. el sanatý çalýþmalarý büyük ilgi gördü. Fuarýn açýlýþýna katýlan Millî Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Vali Özdemir Çakacak, Bölge milletvekilleri, Van Sanayi ve Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Zahir Kandaþoðlu, kamu kurumlarýnýn yetkilileri Ceza Ýnfaz Kurumu standýný da ziyaret ettiler. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerini beðeniyle inceleyen Millî Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik e, ürünler hakkýnda Eðitimden Sorumlu 2. Müdür Haydar Çalýþkan tarafýndan bilgi verildi. Dört gün süren sergi, yöre halký tarafýndan büyük bir ilgi ve beðeni topladý. Önce Çocuklar Projesi nin kapanýþ töreni Avrupa Birliðinin malî, UNI- CEF in teknik desteði ile yýllarý arasýnda uygulanan AB'ye giriþ baðlamýnda yasalarla ihtilaf halinde olan çocuklar için koruyucu ortamlarý geliþtirmek ve çocuklarýn kanunla ihtilaflý hâle gelmelerini önlemeye yönelik sistemi güçlendirmeyi hedefleyen "Türkiye'de Çocuklar Ýçin Ýyi Yönetim, Koruma ve Adalete Doðru Projesinin (Önce Çocuklar)" kapanýþ töreni 14 Mayýs 2008 tarihinde Ankara Sheraton Otelde Aile ve Kadýndan Sorumlu Devlet Hakaný Nimet Çubukçu'nun ev sahipliðinde, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkaný Büyükelçi Marc Pierini ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini nin katýlýmlarý ile gerçekleþtirildi. Program koordinatörlüðünü yürüten Jandarma Genel Komutanlýðý, diðer program faydalanýcýlarýndan SHÇEK Genel Müdürlüðü, Emniyet Genel Müdürlüðü, Adalet Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Türkiye Barolar Birliði ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin de yer aldýðý törene; Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü temsilen Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer ve Tetkik Hâkimi Ýbrahim Usta UNICEF iyi niyet elçisi Tayfun Talipoðlu nun sunduðu programda Aile ve Kadýndan Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkaný Büyükelçi Marc Pierini ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini nin konuþmalarýndan sonra program faydalanýcýlarýna sýra ile söz verildi. Törende Muþ E Tipi nde kan baðýþý söz alanlarýn çoðunluðunu, katýlýmcýlar ve yararlanýcýlar olarak projede doðrudan yer alan profesyoneller, gönüllüler, ana babalar ve çocuklar oluþturdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün gözetimi altýnda bulunan çocuklar için geliþtirilen Ardýç Programý uygulayýcý ve eðitimcilerinden Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sosyal Çalýþmacýsý Özkan Aslýpek ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz Koruma Baþmemuru Sefer Demirci yaptýklarý konuþmalarýnda projenin çocuk ceza infaz kurumlarý için çok faydalý olduðunu ve bu kurumlardaki çocuklar üzerindeki olumlu etkiler býraktýðýný ifade ettiler. Tüm faydalanýcýlar tarafýndan yapýlan konuþmalardan sonra Tayfun Talipoðlu, son olarak çocuklara söz verdi ve bundan sonraki süreçte neler beklediklerini sordu. Çocuklardan alýnan cevaplarýn ardýndan UNICEF'e ve proje ortaklarýna katkýlarýndan dolayý teþekkür etti ve yeni çalýþmalar için baþarýlar dileyerek programý sonlandýrdý. Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Muþ Kýzýlay Derneði Baþkanlýðý ve Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü iþ birliði ile yapýlan kan baðýþý kampanyasý Ceza Ýnfaz Kurumu Saðlýk Biriminde saat 10:00'da baþladý. Kampanyaya; 50 Personelin yaný sýra Cumhuriyet Savcýsý Gazi Þimþek, Kurum 1. Müdürü Ufuk Aslan ve 2. müdürler, Ceza Ýnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutaný Kd. Ütðmn. Necdet Yavuz da kan baðýþýnda bulunarak kampanyaya destek verdiler. Kýzýlay Derneði Baþkaný Cengiz Koç, kan baðýþýnda bulunan tüm personele teþekkür etti. Lüleburgaz da kitap okuma kampanyasý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kampanya çerçevesinde Kaymakam Lütfullah Gürsoy, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ertuðrul Sarýyar, Cumhuriyet Savcýsý Erdinç Hakan Özdabak, Jandarma Komutaný Yz. Halit Gülten, Emniyet Müdürü Hasan Kaan Karalý, Kütüphane Müdürü Dilet Beyoðlu, Lüleburgaz Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Dursun Akdað, Basýn Sözcüsü Özer Büyükkurt, Lüleburgaz Sanayici Ýþadamlarý Derneði Genel Sekreteri Güngör Mandýracý, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Komisyonu Baþkaný Alaattin Erdal ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sayar ile Bahçývan Gýda Sanayi sahiplerinden Mecit Bahçývan Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek kitap daðýttýlar. Pozantý M Tipi nde belge daðýtým töreni Pozantý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Türkiye Ýþ Kurumu iþ birliði ile oluþturulan teknoloji sýnýfýnda yürütülen "bilgisayar kursu" ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile yürütülen "erkek kuaförlüðü kursu"nu baþarýyla tamamlayan 39 tutuklu ve hükümlüye sertifikalarý düzenlenen törende verildi. Törene; Pozantý Cumhuriyet Savcýlarý Metin Beyhan ve Hüseyin Köroðlu, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Bedrettin Uçgaç ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Adýgüzel, Kurum idarecileri ve personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Hükümlü ve tutuklulara baþarý belgelerinin davetliler tarafýndan verildiði törende, kurs öðretmenleri Hýdýr Tepe ve Yasemin Yurtçu da hazýr bulundu. Gaziantep E Tipi nde konser coþkuu Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda mahallî sanatçýlarýn katýlýmýyla 21 Nisan tarihinde konser ve müzikli eðlence programý düzenlendi. Cumhuriyet Savcýsý Abdullah Vermez, Kurum Müdürü Nevzat Kara ve Kurum personelinin hazýr bulunduðu konser; Mahallî Sanatçýlar Mehmet Bakýray, Hasan Çiçek ve diðer sanatçýlar tarafýndan verildi. 145 tutuklu ve hükümlünün konser salonunda izlediði program, kapalý devre televizyon sistemi ile diðer hükümlü ve tutuklulara da ayný anda canlý olarak izlettirildi. Elazýð Eðitimevinde çocuklara deprem eðitimi Elazýð Çocuk Eðitimevinde 2 Mayýs 2008 Cuma günü saat da Sivil Savunma Merkez Ýlçe Müdürü Osman Akbulut tarafýndan "Deprem Öncesi, Deprem Anýnda ve Deprem Sonrasý Neler Yapýlmalý konulu bir konferans verildi. Konferansa; Kurum Müdürü Mehmet Þen, 2.Müdür Mustafa Dede, Kurum Öðretmenleri Yaþar Tokgözlü ve Remzi Gölen, diðer personel ve çocuklar Çocuklarýn sorularýný da cevaplandýran Akbulut, deprem sýrasýnda neler yapýlmasý konusunda bir tatbikat yaptýrdý.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Mayýs 2008 Ýnfaz ve Koruma Memurlarýyla Ýlgili Araþtýrma-1 Ýþ, insan yaþamýnda önemli bir yere sahip olan, bireye toplum için de belli bir rol, yer ve ekonomik yarar saðlayan, bireyin uyanýk kaldýðý sürenin büyük bir kýsmýný dolduran bir uðraþ olarak tanýmlanabilir. Ýþinde doyumsuzluk yaþayan ve tükenmiþ birey, olumsuz duygulara yönelir. Bu olumsuz duygular ise onun bedensel, ruhsal ve sosyal saðlýðýný bozar. Bunun sonucunda bireyde iþten uzaklaþma, iþi terk etme, iþe karsý kayýtsýzlýk, sürekli iþten yakýnma, mesleðin geleceðine iliþkin umutsuzluk düþünceleri gibi doyumsuzluk ve tükenmiþlik belirtileri görülebilir (Kavla, 1998). Maslach ve Jackson, tükenmiþliði fiziksel tükenme, kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik hisleri olumsuz bir benlik kavramýnýn geliþmesi mesleðe ve genel olarak yaþama ve diðer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirginleþen, fiziksel, emosyonel ve mental bir sendrom olarak tanýmlamýþtýr (Çam, 1992). Tükenmiþlik, tüm kapasitesi ile insanlarla çalýþan bireyler arasýnda meydana gelebilen "duygusal tükenme", "duyarsýzlaþma" ve "kiþisel baþarý noksanlýðý" olarak ifade edilebilir. Duygusal tükenme kiþinin mesleði tarafýndan, duygusal kaynaklarýnýn tüketilmiþ ve kiþiye fazla yüklenilmiþ olma duygularýný anlatýrken, duyarsýzlaþma kiþinin bakým, hizmet ve destek verdiði diðer insanlara karþý duygudan yoksun ve umursamaz davranýþlarýný içerir. Kiþisel baþarý ise bireylerin sorunlarýn üstesinden gelememe, kiþinin iþinde kendini yeterli ve baþarýlý hissetmesi duygularýný tanýmlamaktadýr(akt:kalkan, 2002) Yapýlan çalýþmalar, tükenme ile karþýlaþma riskinin insanlarla yüzyüze çalýþan mesleklerde daha yüksek olduðunu göstermektedir. Tükenmiþliðin nedenleri, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki grupta toplanmaktadýr. Yaþ, medeni durum, çocuk sayýsý, iþe baðlýlýk, kiþisel beklentiler, güdülenme, kiþilik örüntüleri, performans, bireysel yaþantýda karþýlaþýlan stresler, iþ doyumu ve üstlerinden gördüðü destek gibi etmenler, bireysel nedenler baþlýðý altýnda ele alýnmaktadýr. Yapýlan iþin niteliði, meslek tipi, çalýþma süresi, iþ yerinin özellikleri, iþ yükünün yoðunluðu, iþ gerilimi, rol belirsizliði, eðitim durumu, karara katýlamama, örgüt içi iliþkiler, ekonomik ve toplumsal etmenler ise tükenmiþliðin örgütsel nedenleri olarak ele alýndýðý görülmektedir. Tükenmiþlik kavramý, bireyler ve örgütler açýsýndan doðurduðu olumsuz sonuçlar yönünden önem taþýmaktadýr. Bu sonuçlar arasýnda iþten ayrýlma, iþe devamsýzlýk, verimliliðin düþmesi, iþ doyumsuzluðu, psikosomatik rahatsýzlýklar, uykusuzluk, alkol ve madde baðýmlýlýðý, aile yaþantýsýnda sorunlar sayýlabilir. Tükenmiþliðin davranýþlara, verimliliðe, baþarýya, fiziksel ve ruhsal saðlýða doðrudan etkileri vardýr. Ýþte bu sonuçlardan yola çýkarak infaz ve koruma memurlarýnýn meslekteki tükenmiþliklerinin incelenmesinin, personele yönelik yapýlmasý gereken çalýþmalarýn ortaya konulabilmesi açýsýndan oldukça önemli olduðu düþünülmüþtür. Bireyin iþinden saðladýðý doyum, hem kendi mutluluðu hem de verdiði hizmetin kalitesini yükselttiði düþünüldüðünde personelin varolan durumunun saptanmasýnýn çözüm yollarýna yol gösterici olmasý bakýmýndan bu çalýþma önem taþýmaktadýr. Bu araþtýrmada; tükenmiþlik düzeyinin, örneklemin sahip olduðu özelliklere (yaþ, öðrenim düzeyi, meslekte çalýþma süresi, ekonomik düzey, ek iþ yapma durumu, medeni durum, sahip olunan çocuk sayýsý, ailede baþka çalýþanýn olup olmadýðý ve psikiyatrik destek alýp almadýðý) göre incelenmesi amaçlanmýþtýr. Bu amaçla araþtýrma Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çalýþmakta olan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý arasýndan random (þans) yoluyla seçilen 160 kiþiden oluþan bir örneklem üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Verilerin toplanmasýnda "Kiþisel Bilgi Formu" ve "Maslach Tükenmiþlik Ölçeði" kullanýlmýþtýr. ARAÞTIRMA GRUBUNUN BELÝRLENEN SOSYO-DE- MOGRAFÝK ÖZELLÝKLERÝNE ÝLÝÞKÝN BULGULAR Kiþisel Bilgi Formunu dolduran 160 katýlýmcýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda en fazla yýðýlmanýn %34,4 ile yaþ grubunda ve %26,9 ile yaþ grubunda olduðu belirlenmiþtir. Bunu %16,3 ile yaþ grubu, %13,1 ile yaþ grubu ve %9,4 ile yaþ grubu izlemektedir. Öðrenim durumlarýna göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda ise en fazla %63,8 ile lise mezunlarýnýn olduðu görülmektedir. Bunu %17,5 ile üniversite mezunlarý, %15,6 ile ortaokul, %3,1 ile ilkokul mezunlarý izlemektedir. Örneklem grubunun, %40,6'sýnýn yýl, %29,4'nün 6-10 yýl, %16,9'nun 1-5 yýl ve %13,1'nin yýl aralýðýnda çalýþma süresinin olduðu görülmüþtür. Çalýþma þekline göre, %60,6'sýnýn vardiya sisteminde, %39,4'nün normal çalýþtýðý belirlenmiþtir. Ekonomik düzeylerine göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda %51,9'nun düþük gelir düzeyinde olduðu belirlenmiþtir. Bunu %41,3 ile orta ekonomik düzeyde olanlar, %5,6 ile ortanýn üstünde olanlar ve %1,3 ile yüksek ekonomik düzeyinde olanlar izlemektedir.(ekonomik düzeyleri kendi algýlarý doðrultusunda belirlenmiþtir.) Katýlýmcýlarýn, %61,3'nün ek iþ yaptýðý belirlenmiþtir. Medeni durum açýsýndan, %87,5'nin evli, %10,6'sýnýn bekar ve %1,9'nun boþanmýþ olduðu görülmüþtür. Ailesinde baþka bir çalýþanýn olmasý durumuna göre daðýlým ise, %83,8'nin ailesinde kendisinden baþka çalýþanýn olmadýðý, %16,3'nün ailesinde baþka bir çalýþanýn olduðu yönündedir. Psikiyatrik bir destek alma durumuna göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda %91,9'nun herhangi bir psikiyatrik destek almadýðý, %8,1'nin psikiyatrik bir destek aldýðý belirlenmiþtir. * Araþtýrma; Ümraniye E ve T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarý üzerinde yapýlmýþtýr. Öznur Ýnceoðlu Psikolog Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Devamý gelecek sayýda Ýnebolu da tiyatro gösterisi Konya E Tipi nde hükümlü ve tutuklulara müzik ziyafeti Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 16 Nisan tarihinde Mahallî Sanatçýlar Hacý Eþme, Faruk Tanrýverdi ve Sýla Can verdikleri konserle hükümlü ve tutuklulara müzik ziyafeti sundular. Konsere; Kurum Müdürü Necmi Üçler, 2. müdürler, Kurum Öðretmeni Süleyman Ertekin, diðer personel ve hükümlü ve tutuklular Yaklaþýk 3 saat süren konser, hükümlü ve tutuklular tarafýndan büyük ilgi gördü. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulardan oluþan Tiyatro Grubu, Yazar Bilgesu Erenus un eseri olan "Misafir" adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahneledi. 25 Nisan da, Ceza Ýnfaz Kurumunun konferans salonunda sahnelenen oyunu; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Cumhuriyet Savcýlarý M. Tufan Tanrýkulu, Ýbrahim Koca ve Onur Büyükhatipoðlu, Hâkimler Adem Yýldýz, Cangül Sazak, Cemile Fidan ve Ayþen Büyükhatipoðlu, Ýzleme Kurulu Baþkaný Þükrü Bayraktar ve Üyeleri Sevinç Demir, Salman Ganidaðlý, Mustafa Özcan, Süleyman Balta, Dilay Bozdað, Orhan Özin ve Ahmet Parlak, Ýlçe Jandarma Komutaný Gürkan Elmas, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Ayhan Bal, Millî Eðitim Þube Müdürü Ýrfan Fidan, Noter M. Ertuðrul Ünver, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, 2. Müdürler Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, bir kýsým okul müdürleri ve daire amirleri ile Kurum personeli izlediler. Hiçbir profesyonel destek almadan, baþarýyla sahnelenen oyun izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Ýnebolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, program sonunda; Kurum bünyesinde çalýþmalar yürüten ve üçüncü oyununu sahneleyen Tiyatro Grubunu, tebrik etti. Programa katýlan misafirlere, Kurumda yürütülen eðitim faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Gültekin, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklulara teþekkür ederek, sosyal faaliyetlerin gerçekleþtirilmesindeki desteklerinin devam edeceðini belirtti.

7 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 7 Çocuklar Ýçin Neyi Hedefliyor... 8 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü-UNICEF iþbirliðiyle yürütülen "Ardýç Projesi" kapsamýnda geliþtirilen Yönetici ve Personel Eðitimi Programlarý ile Psiko-sosyal Destek ve Müdahale Programlarý nýn tanýtýmýna iliþkin yazý dizisine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek in yazýsýyla son veriyoruz. ARDIÇ TOHUMUNU BÝZ EKTÝK SÝZLER BÜYÜTECEKSÝNÝZ! Ceza ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezinde 28 Nisan- 7 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Ardýç Eðitim Programýnýn kapanýþ törenine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimleri Ýbrahim Usta ve Ýlyas Kuvel ile Ardýç Eðitim Programýna katýlan 130 personel, 13 eðitimci ve eðitim merkezi çalýþanlarý Törene ardýç programlarýnýn tanýtýmý ile baþlandý. Ardýndan, Ýncesu Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýdare Memuru Aydýn Aydýn'ýn konuþmasý ile devam edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek törende yaptýðý konuþmada; 2003 yýlýndan beri çalýþmalarý devam eden BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM saðlanmasý ayný zamanda ülkelerin ve toplumlarýn daha saðlýklý ve barýþ içinde yaþamasýnýn da teminatý olacaktýr. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün gözetimi altýnda bulunan çocuklarýn tekrar suç iþlemesini önleyecek, üretken ve yasalara saygýlý bireyler olarak topluma dönmesini saðlayacak bireyselleþtirilmiþ eðitim-öðretim yöntemlerini geliþtirmek ve uygulamak infaz politikamýzýn temel unsurunu oluþturmaktadýr yýlýnda yapýlan infaz mevzuatýndaki deðiþiklikler, çocuklarýn ilgi ve ihtiyaçlarý doðrultusunda özgün mimariye sahip çocuk ceza infaz kurumlarýnýn açýlmasý, kurumlarda çalýþan personelin kapasitelerinin nitelik ve nicelik olarak arttýrýlmasýna yönelik düzenlemeler, personelimizin günün koþullarýna uygun çaðdaþ yöntemlerle yeni bilgi birikimleri ile donatacak hizmet öncesi ve hizmet içi eðitimlerin yapýlacaðý eðitim merkezlerinin sayý ve hizmet kapasitelerinin arttýrýlmasý, ek ders kararnamesi gibi çalýþmalar daha saðlýklý ve verimli bir infaz rejiminin gerçekleþtirilmesine yönelik çalýþmalar olarak ifade edilebilir. Þüphesiz suça sürüklenen çocuk sayýsýnýn azalmasý için Genel Müdürlük olarak yaptýðýmýz çalýþmalar tek baþýna yeterli olmamaktadýr. Çocuðu suça sürükleyen etkenlerin ortadan kaldýrýlmasý ve tahliye sonrasý tekrar suç iþlemesini önleyecek tedbirlerin alýnmasý diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile ulusal ve uluslar arasý hükümet dýþý örgütlerinde bu alanda sorumluluk ve görev almalarýný zorunlu kýlmaktadýr. Çocuk ceza infaz kurumlarý daha önce asayiþ olaylarý ve kötü fiziki koþullar ile gündemi meþgul etmekteydi. Bugün ise eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýna yönelik programlar ve olumlu çalýþmalarla toplumun gündemine konu olmaktadýr. Yaklaþýk 3000 tutuklu ve hükümlünün barýndýrýldýðý kurumlarýmýzda çocuklarla çalýþan personelin kapasitesini arttýrmaya yönelik programlarýn geliþtirilmesi ihtiyacý, geçmiþte yaþanan sorunlarýn bir daha yaþanmamasý ve infaz politikamýzýn öngördüðü bireyselleþtirilmiþ eðitim ve iyileþtirmeye yönelik çalýþmalarýmýzýn yönünü oluþturmaktadýr. Genel Müdürlüðümüzün 2005 yýlýnda UNICEF' in teknik desteði ile yürütmeye baþladýðý projeler içinde bu tip programlara yer verilmiþtir. Bu programlar kurumda bulunan çocuklar ve infaz çalýþanlarýyla yapýlan ihtiyaç analizinin ortaya koyduðu veriler doðrultusunda, ulusal ve uluslar arasý mevzuat ýþýðýnda, alana ait bilimsel bilgi ve deneyimin kültürümüze ve ihtiyaçlarýmýza uygun olarak uyarlanmasý yöntemi ile yaklaþýk 3 yýllýk Kenan ÝPEK Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü bir emeðin ürünü olarak geliþtirilmiþtir. Bu programlarýn geliþtirilmesine yönelik ilk eðitimler 2005 yýlýnýn Mayýs ayýnda pilot illerdeki ceza infaz kurumlarýnda görevli psikolog, sosyal çalýþmacý, öðretmen, tabip, infaz ve koruma memurlarý, kurum müdür ve II. müdürlerinden oluþan ekiplerin katýlýmýyla baþlamýþtýr. Daha sonrasýnda psiko-sosyal destek ve müdahale programý ile yönetici eðitim programlarýna iliþkin eðitim süreçlerinin sonunda psikolog, sosyal çalýþmacý, öðretmen ve müdürlerden oluþan 19 kiþilik eðitici ekibi tarafýndan deneme eðitimleri verilmiþtir yýlý itibarýyla söz konusu eðitici ekibi ile Genel Müdürlüðümüz Eðitim Merkezlerinde öncelikle çocuk ceza infaz kurumu personeline bu eðitimler verilmektedir. Kurumlarda görev yapan psiko-sosyal servis görevlilerinin uygulamasýna yönelik olarak geliþtirilen ve Ardýç Programý olarak adlandýrýlan Genel Bilgiler ve Yaklaþým Ýlkeleri Kýlavuzu, Kiþisel Geliþim Programý, Güvenli Davranýþ Programý, Aile Eðitimi Programý, Ýyiye Doðru Öfke Kontrolü Programý, Cinsel Ýstismara Yaklaþým Programý, Ýnfaz ve Koruma Memurlarýna yönelik Psiko-Destek Bilgilendirme Programý ve çocuklarla çalýþan kurum müdürleri infaz ve koruma memurlarý ile diðer personele yönelik Yönetici Eðitim Programý ile Personel Eðitim Programlarýnýn uygulamalarýna yönelik 9 materyalden oluþan 2 ayrý eðitim programý geliþtirilmiþtir. Bu materyaller; kurum idarecileri, infaz ve güvenlik servisi, saðlýk servisi, psiko-sosyal servis, eðitim servisinde ve Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Eðitim Merkezlerinde görevli öðretim görevlilerinden oluþan 400' e yakýn infaz kurumu çalýþanlarýnýn bilgi, birikim ve deneyimlerinin katkýsýyla oluþturulmuþtur. Geniþ katýlým ve farklý meslek gruplarýnýn katkýsýyla oluþturulmasý programýn kabul edilebilirliði, uygulanabilirliði ve içselleþtirilmesini kolaylaþtýrmýþtýr. Ardýç programý ile amacýmýz; kurumlarýmýzda görev yapan infaz personelinin yürüttükleri hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasýný saðlamaktýr. Bu eðitimlerle kurum içi ve kurumlar arasý saðlýklý ve verimli bir iletiþim aðýnýn oluþturulmasýna; tüm kurum çalýþanlarýna ulusal ve uluslar arasý mevzuat ýþýðýnda hizmet verecek bilgi birikim ve donanýma ulaþmasýna yardýmcý olmaktýr. Bundan sonraki süreçte ise bu programlarýn devamý niteliðinde olan "ölçmedeðerlendirme" sisteminin oluþturulmasý planlanmaktadýr. Bu sistem sayesinde uygulanan programlarýn etkililiði ve verimliliði somut olarak görülmesi hedeflenmektedir. Bütün bu çalýþmalarýmýzda emeði geçen baþta infaz koruma memurlarý olmak üzere sosyal çalýþmacý, psikolog,öðretmen, Ýdare Memuru, II. Müdür, Müdürlerimize ve tüm ceza infaz kurumu personelimize; çalýþmalarýmýzýn kurumsallaþmasý aþamasýnda bizlere destek olan Ardýç Eðitici Ekibine; programlarýn geliþtirilmesi sürecinde yakýn iþbirliði ve destekleri için UNICEF Türkiye Temsilciliðine ve Program danýþmanlarýna; çalýþmalarýn planlanmasý, organize edilmesi ve yürütülmesinde yoðun çaba gösteren Genel Müdürlüðümüz Çocuk Gözetim Eðitim Ýyileþtirme Ýþleri Þubesindeki tüm çalýþma arkadaþlarýma, Tetkik Hakimlerime ve Daire Baþkanlarýmýza teþekkür eder, Ardýç tohumlarýnýn ormana dönüþmesi temennisi ile çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. uygulama eðitimleri devam ediyor ardýç eðitim programlarýnýn çocuk ceza infaz kurumlarýnda görev yapan her kademedeki personel için büyük önem taþýdýðýný, bu programlarýn kurumlarda uygulanmaya baþlamasý ile uygulanmakta olan eðitim ve iyileþtirmeye yönelik çalýþmalarýn etkililiðinin arttýðýný, özellikle psiko-sosyal destek ve müdahale programlarýnýn sosyal hizmet uzmaný ve psikologlarýn çalýþmalarýný çok daha etkili ve verimli sürdürmeleri yönünde motivasyonlarýný arttýrdýðýný belirtti. Genel Müdür Ýpek, programlarýn oluþmasýnda farklý yapýdaki kurumlarda görev yapan kurum müdürü, uzman, öðretmen, doktor, infaz koruma memuru gibi çeþitli meslek gruplarýndan oluþan ekiplerin yer almasý ile de Ardýç ruhunun oluþtuðunu ve eðitim merkezlerinde kendi eðiticilerimiz tarafýndan verilen bu eðitimlerle de Ardýç ruhunu ceza infaz kurumlarýnda çocuklarla çalýþan tüm personele aþýlamak istediklerini ifade etti. Genel Müdür Ýpek; Ardýç Programý ile ulaþýlmak istenen hedefi ardýç kelimesinin anlamýndan yola çýkarak açýklarken, Ardýç aðacýnýn tohumundan yeni bir aðacýn yetiþebilmesi için bu tohumun bir ardýç kuþu tarafýndan yutulup, vücudun içinde belli bir süre geçirmesi gerektiðini, buradan hareketle de Ardýç Programlarý ile belli bir süre özgürlüðünü yitiren çocuklar için verilen hizmetleri ve olanaklarý iyileþtirerek, onlarýn tahliye olduktan sonra tekrar topluma kazandýrýlmasý ve kanunla ihtilafa düþme olasýlýðýnýn azaltýlmasýný amaçladýklarýný belirtti.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Haziran 2008 Yargý Teþkilâtý Toplan Eðitim Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Yargý Teþkilâtý Toplantýsý Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Antalya da yapýldý. Kundu Sosyal Tesislerinde yapýlan toplantýya Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Müsteþar Fahri Kasýrga, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Bakanlýk üst düzey yönetecileri, Cumhuriyet baþsavcýlarý ile adlî ve idarî yargý adalet komisyonlarýnýn baþkanlarý Mayýs ile Mayýs tarihlerinde iki grup halinde gerçekleþtirilen ve toplam 303 yargý mensubunun katýldýðý toplantýda; "Ceza Adalet Sisteminin Ýþleyiþi", "Yargý Reformu Stratejisi Taslaðý" ve "Yargýnýn Ýþleyiþine Ýliþkin Genel Deðerlendirmeler" baþlýklarý altýnda üç oturum yapýldý. Toplantý kapsamýnda 10 ayrý grup oluþturularak sorunlar ve çözüm önerileri beyin fýrtýnasý yöntemiyle tartýþýldý. Ayrýca iki yýlda bir gerçekleþtirilen toplantýnýn bundan sonra her yýl yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Bakan Þahin: Yargýda reform çalýþmalarýmýz sürüyor Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Türkiye'nin son yýllarda baþta insan haklarý ve ifade özgürlüðü olmak üzere önemli yasal düzenlemelere imza attýðýný belirterek, bu düzenlemelerin yaný sýra yargý teþkilâtýnýn personel, fizikî alt yapý ve teknik sorunlarýnýn çözümünde de önemli mesafeler kaydedildiðini bildirdi. Türkiye'nin yargý alanýnda yenileþme ve reform çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Þahin, bu kapsamda halen devam eden yeni kanun taslaklarýnýn yaný sýra AB katýlým müzakereleri çerçevesinde önemli bazý yasal düzenlemelerin hazýrlýðýný da yaptýklarýný söyledi. AB'ye üyelik müzakerelerinin yargý ve temel haklarý içeren 23'üncü faslýnýn sorumluluðunun Adalet Bakanlýðýnda olduðunu hatýrlatan Þahin, ''Türkiye'de yargý alanýnda daha çok yapmamýz gereken, atmamýz gereken adýmlar vardýr. AB Genel Sekreterliði, Bakanlýðýmýz ve 23'üncü fasýldan sorumlu AB yetkilileriyle zaman zaman bir araya geliyoruz. Müzakere sürecini baþarýyla atlatabilmemiz için Yargý Reformu Strateji Plâný hazýrlamamýz gerekiyor.'' dedi. Plânýn bu yýlýn sonuna kadar olgunlaþtýrýlýp, AB'ye sunulmasý gerektiðini vurgulayan Þahin, plânla ilgili her kesimin görüþlerini alacaklarýný belirterek þöyle konuþtu: ''Bu strateji belgesiyle ilgili bir ön çalýþma yapýldý. Plân çerçevesinde hangi adýmlarý atmamýz gerektiðine dair bir taslak hazýrladýk. Bu son derece önemlidir. Bundan sonra Türkiye'de yargý erkini dört dörtlük iþler hâle getirebilmemiz için neler yapmamýz gerekir? Bu sorunun cevabý sadece Bakanlýðýmýzý ilgilendirmez. Baþta, bu alanda yapýlacak yasal düzenlemeleri uygulayacak yargýçlarýmýzý, savcýlarýmýzý, yargý camiasýný ilgilendirir. Tabii ki Yargý Reformu Strateji Plâný ile ilgili herkesin düþüncesinden, fikrinden, önerisinden yararlanacaðýz ve buna son þeklini birlikte vermek suretiyle ilgili yerlere sunacaðýz.'' Diðer kanunlar için kurulan komisyonlarda olduðu gibi AB'ye sunulacak Yargý Reformu Strateji Plâný ile ilgili kurulan komisyonda da Adalet Bakanlýðýnýn konuyla ilgili üst düzey yöneticileri ve tetkik hâkimlerinin, üniversitelerin konuyla ilgili öðretim üyelerinin, Yargýtay ve gerekirse Danýþtaydan daire baþkanlarý ile üyeler ve baro temsilcilerinin bulunduðunu kaydeden Þahin, þöyle devam etti: ''Þu ana kadar Adalet Bakanlýðýnýn, TBMM'ye sevk ettiði kanun tasarýlarý bu anlayýþla hazýrlanmýþtýr. Hiç kimse (Bize sorulmadý) diyemez. Mutlaka orada o kurulun yetkilisi olmuþtur, birlikte hazýrlanmýþtýr. En azýndan kiþilik komisyonlar bunu hazýrlamaktadýr. Adalet Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Adalet Bakanlýðýnýn görev alanýna giren hususlarla ilgili kanuni düzenlemeler, mutlaka geniþ bir çerçevede oluþturulan komisyonlarca hazýrlanmakta ve ortaya çýkarýlmaktadýr. Oradan Baþbakanlýða oradan da TBMM'ye gönderilmektedir.'' Müsteþar Kasýrga, Bakanlýðýn çalýþma ve projelerini anlattý Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga da toplantýda yaptýðý konuþmada, bakanlýk olarak yaptýklarý çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgi verdi. Toplumun huzur ve barýþ içinde yaþayabilmesinin ancak etkili, zamanýnda iþleyen ve güven veren bir adalet sistemiyle mümkün olduðunu vurgulayan Kasýrga, "Yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðýnýn güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin çaðýn gereklerine uygun fizikî ortamlarda ve biliþim teknolojileri kullanýlarak yerine getirilmesi, kaliteli bir yargý hizmetinin sunulabilmesi için gerekli her türlü önlemin alýnmasý Devletin temel görevleri arasýndadýr." dedi. Yargýnýn, daha önce sürekli sorunlarla gündeme geldiðini hatýrlatan Kasýrga þöyle konuþtu: "Yargý 2000'li yýllara gelinceye kadar fiziki alt yapý ve personel eksikliði, cezaevi isyanlarý, güncelliðini yitirmiþ ve karmaþýklaþmýþ mevzuat, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn özlük haklarýndaki yetersizlik, biliþim ve teknolojik alt yapý eksikliði gibi bir çok sorunla kamuoyu gündemine gelmekteydi. Uzun yýllardýr çözüm bekleyen bu sorunlarýn artýk kronikleþtiði ve asla çözülemeyeceði kamuoyunda kabul edilmekteydi. Takdir edileceði üzere, Avrupa Birliðine üyelik sürecinin hýzlandýrýcý etkisi ve demokratik toplum düzeninin gerektirdiði çaðdaþ açýlýmlarýn gerçekleþtirilmesi ihtiyacý ile birlikte, özellikle 2002 yýlýndan sonra yargý alanýnda toplumun tüm kesimlerince kabul edilen büyük geliþme ve deðiþimler yaþanmýþtýr." Kasýrga, bu geliþme ve deðiþimler yaþanýrken rehber edindikleri ilkeleri "Ýnsana ve hukuka saygý, güvenilirlik, katýlýmcýlýk, þeffaflýk ve hesap verebilirlik, objektiflik, ehliyet ve liyakat, çalýþan memnuniyeti, etkili, kaliteli ve çözüm odaklý hizmet, etik deðerlere baðlýlýk, geliþime açýklýk ve eriþilebilirlik" olarak açýkladý. Kasýrga, son dönemde ceza infaz kurumlarý ve ceza infaz sisteminin iyileþtirilmesine yönelik olarak yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi verirken, þunlarý söyledi: Öldürme, yaralama, isyan, rehin alma, iþgal, koðuþ aðalýðý, uyuþturucu ticareti, kumar oynatma ile tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine karþý her türlü fiziksel ve manevi baský olaylarýnýn yaþanmasýna neden olan koðuþ sistemine göre inþa edilen ceza infaz kurumlarýnda fiziki deðiþiklikler yapýlarak çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi 2, 4, 6 ve 8'er kiþilik odalara dönüþüm çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarla 2003 yýlýndan bu güne kadar 24 ceza infaz kurumunun inþaatý bitirilerek hizmete açýlmýþ, 7 adet ceza infaz kurumu inþaatý tamamlanarak mahkûm kabulüne hazýr hâle getirilmiþtir. Halen yapýmý sürdürülen toplam 15 ve inþaat öncesi hazýrlýk aþamasýnda bulunan 10 ceza infaz kurumu bulunmaktadýr. Çaðdaþ ceza infaz kurumlarýnýn yapýmý yanýnda uluslararasý normlara uymayan, fizikî þartlarý ve kapasiteleri itibariyle eðitim ve iyileþtirmenin kýsýtlý yapýldýðý ya da hiç yapýlamadýðý küçük ilçe ceza infaz kurumlarýnýn kapatýlmasý da büyük bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu kapsamda 2003 yýlýndan 2007 yýlýna kadar iyileþtirmenin yapýlamadýðý ve ceza infaz kurumu standartlarýna uygun olmayan toplam 142 ceza infaz kurumu kapatýlmýþtýr. Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Eðitim Merkezleri Kanunu uyarýnca, Ankara, Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ illerinde açýlan eðitim merkezlerinin yaný sýra Ege Bölgesinde kurulacak eðitim merkezi ile ilgili çalýþmalara devam edilmektedir. Ceza infaz sistemine iliþkin reform niteliðindeki önemli bir yenilik de denetimli serbestlik müessesesidir. Denetimli serbestlik hizmeti; insan ve toplum temelli bir uygulama olup; þüpheli, sanýk veya hükümlüyü ceza infaz kurumuna almadan toplum içinde denetleyerek yeniden topluma kazandýrmayý amaçlamaktadýr. Denetimli serbestlik hizmetinin çalýþma alanýný; tutuklama tedbiri yerine adlî kontrol tedbiri, hapis cezasý yerine eðitim kurumuna devam veya kamu yararýna çalýþma gibi seçenek yaptýrýmlarýn infazý, ceza infaz kurumundan salýverilen veya hakkýnda denetimli serbestlik kararý verilen hükümlülerin denetimi çalýþmalarý oluþturmaktadýr. Bu amaçla çýkartýlan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu gereðince 133 aðýr ceza merkezinde þube müdürlüðü olarak teþkilatlanma saðlanmýþtýr. Mahkemeler tarafýndan 2006 yýlýnda , 2007 yýlýnda , 2008 Yýlýnýn ilk üç ayýnda ise olmak üzere toplam denetimli serbestlik kararý verilmiþtir.

9 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 9 týsý Antalya da yapýldý Hükümlü ve tutuklularýn meslek ve sanatlarýnýn korunup geliþtirilmesi veya bir meslek ve sanat öðrenmeleri amacýna yönelik olarak çalýþmalarýný saðlamak ve hükümlülükleri bittiðinde iþ sahibi olarak topluma yeniden kazandýrmak üzere; iþyurtlarý açmak ve bunlarýn idarî ve malî iþlerini yönetmek amacýyla Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu kurulmuþtur. Halen 25 açýk ceza infaz kurumu, 27 kapalý ve açýk ceza infaz kurumu, 125 kapalý ceza infaz kurumu ve 3 çocuk eðitimevi olmak üzere toplam 180 ceza infaz kurumunda iþ yurdu müdürlüðü bulunmaktadýr. Ýþ yurtlarýnda 40'dan fazla iþ kolu bulunmakta ve yýlda ortalama hükümlü sürekli, hükümlü ise süreli çalýþmaktadýr. Ýþ yurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklu sayýsý ile çalýþanlara ödenen ücretler son yýllarda büyük bir artýþ göstermiþtir. Antalya Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Vural ise toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda; güçlü bir yargýya, yargý teþkilâtýna ihtiyaç bulunduðunu belirterek, Devletleri ayakta tutan güç adalettir. Kuvvetli bir yargý teþkelâtýna sahip olmaktan kimse korkmamalýdýr. Çünkü bu herkesin yararýnadýr. Bütün sosyal kesimleri kucaklayan, kendisi sorun yaratmayan tam aksine, kamu vicdanýna uygun þekilde iþleyiþi kolaylaþtýran bir yargý sistemi, karþýlaþýlan her türlü sorununun hallini de kolaþlaþtýracaðý açýktýr. dedi. Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Hüseyin Yýldýrým ise Yargý Reformu Stratejisi Taslaðýyla bilgiler sunduðu toplantýda; Taslak stratejinin hedeflerini þöyle sýraladý: - Yargý baðýmsýzlýðýnýn güçlendirilmesi, - Yargýnýn tarafsýzlýðýnýn geliþtirilmesi, - Yargýnýn verimliliði ve etkililiðinin artýrýlmasý, - Yargýda meslekî yetkinliðin artýrýlmasý, - Yargý örgütü yönetim sisteminin geliþtirilmesi, - Yargýya güvenin artýrýlmasý, - Adalete eriþimin kolaylaþtýrýlmasý, - Uyuþmazlýklarý önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hâle getirilmesi ve alternatif çözüm yollarý geliþtirilmesi, - Ceza infaz sisteminin geliþtirilmesi. Yýldýrým, ceza infaz sisteminin geliþtirilmesinde yönelik hedeflerin ise þunlardan oluþtuðunu ifade etti: - Ceza infaz kurumlarýnýn uluslararasý standartlara uygun hâle getirilmesi yönündeki çalýþmalara devam edilmesi, - Küçük ve yetersiz ceza infaz kurumlarýnýn kapatýlmasý, - Denetimli serbestliðin etkinleþtirilerek yaygýnlaþtýrýlmasý, - Kýsa süreli hapis cezasýna seçenek yaptýrýmlarýn etkin þekilde uygulanmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý, - Ceza infaz kurumlarýndaki iþyurtlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesine devam edilmesi, - Adliye personelinin eðitiminin de yapýlabileceði þekilde ceza infaz kurumlarý ve tutukevleri personeli eðitim merkezlerinin kapasitesinin ve sayýsýnýn artýrýlmasý, - Ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlýðýna devredilmesi, - Ceza infaz kurumlarýnda etkin bir halkla iliþkiler biriminin kurulmasý. Yargýnýn iþleyiþiyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýldý Toplantý bittikten sonra da bir deðerlendirme yapan Bakan Þahin, toplantýda yargý teþkilâtý mensuplarý tarafýndan yeni TCK'nýn uygulamasýndan kaynaklanan sorunlar ve ''Yargý Reformu Stratejisi Taslaðý" üzerinde çok yararlý görüþmeler yapýldýðýný ve önerilerin ortaya konduðunu söyledi. Þahin, Cumhuriyet baþsavcýlarý ve komisyon baþkanlarýnýn idarî görevlerinde karþýlaþtýklarý sorunlarý da dile getirdiklerini aktardý. Toplantýda yargýyla ilgili bazý temel sorunlarýn da gündeme geldiðine dikkat çeken Þahin, þu deðerlendirmeyi yaptý: ''2 yýl önce yapýlan toplantýda 173 farklý öneri sunulmuþ, bunlardan 72'si gerçekleþtirilmiþ. Bu toplantýda da savcý ve hâkim arkadaþlarýmýzdan 200 civarýnda öneri geldi. Tüm bu önerileri deðerlendireceðiz. Çok yararlý bir çalýþma oldu. Arkadaþlarýmýz memnun ayrýldý. Biz de tecrübelerinden Adalet Bakanlýðý olarak yararlanma imkâný bulduk. Hepimizin temel amacý, bu ülkede yargý teþkilâtýnýn vatandaþlarýmýzýn arzu ettiði þekilde hýzlý ve verimli çalýþabilmesi, böylece gerçekten mülkün temelinin adalet olduðunu bir kez daha uygulamalarýmýzla ortaya koymamýzdýr.'' dedi.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Haziran 2008 EHLÝYET VE RUHSAT BELGELERÝNÝN GERÝ ALINMASI, BELLÝ BÝR MESLEK VE SANATI YAPMAKTAN YASAKLANMA SEÇENEK YAPTIRIMI I. Giriþ Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma seçenek yaptýrýmý; hükümlünün kýsa süreli hapis cezasý yerine mahkeme tarafýndan "ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanmasýný" ifade etmektedir. Mülga 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayýlý Cezalarýn Ýnfazý Hakkýnda Kanunun 4 üncü maddesinin beþ numaralý bendinde "Kýsa süreli hürriyeti baðlayýcý cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusasýna ve suçun iþlenmesindeki suret ve þekil hususiyetlerine göre mahkemece her nev'i ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yýla kadar muvakkaten geri alýnmasýna çevrilebileceði" þeklinde yer alan ilgili madde hükmü; taksirli suçlardan dolayý hükmolunan hürriyeti baðlayýcý ceza uzun süreli de olsa uygulanabilmekteydi. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde kýsa süreli hapis cezasýnýn; "Saðladýðý hak ve yetkiler kötüye kullanýlmak suretiyle veya gerektirdiði dikkat ve özen yükümlülüðüne aykýrý davranýlarak suç iþlenmiþ olmasý durumunda; mahkûm olunan cezanýn yarýsýndan bir katýna kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasýna, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma seçenek yaptýrýmýna çevrilebileceði" hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu makalede, mahkemece kýsa süreli hapis cezasýnýn "ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma" seçenek yaptýrýmýna çevrilmesinin koþullarý ve infazý açýklandýktan sonra iki yýllýk uygulama sonuçlarý deðerlendirilecektir. II. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alýnmasý, Belli Bir Meslek ve Sanatý Yapmaktan Yasaklanma Seçenek Yaptýrýmýnýn Verilmesinin Koþullarý Mahkemece kýsa süreli hapis cezasý, mahkum olunan cezanýn yarýsýndan bir katýna kadar süreyle "ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasýna, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma" seçenek yaptýrýmýna çevrilebilmektedir. Bu yaptýrýmýn uygulanmasýnda hükümlü tarafýndan kullanýlmakta olan ehliyet ve ruhsat veya yürütülmekte olan meslek ve sanat, saðladýðý hak ve yetkiler kötüye kullanýlmak suretiyle veya gerektirdiði dikkat ve özen yükümlülüðüne aykýrý davranýlarak suç iþlenmesine neden olan ehliyet ve ruhsat ile meslek ve sanattýr. III. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alýnmasý, Belli Bir Meslek ve Sanatý Yapmaktan Yasaklanma Seçenek Yaptýrýmýnýn Ýnfazý Yetiþkinler hakkýnda ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma Vehbi Kadri KAMER Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný seçenek yaptýrýmýnýn infazýnda; ilam, mahkemece Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca ilam, "denetimli serbestlik genel defterine" kaydedildikten sonra denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðüne gönderilmekte, þube müdürlüðünce ise ilam, "denetimli serbestlik defterine" kaydedilmektedir. Hakkýnda ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma seçenek yaptýrýmý verilen hükümlüye; on gün içinde þube müdürlüðü veya büroya baþvurmasý hususunda bildirim yapýlmalýdýr. Hükümlünün; haklý, geçerli ve gerektiðinde belgelendirilebilen mazereti olmaksýzýn þube müdürlüðü veya büroya; on gün içinde þube müdürlüðü veya büroya baþvurmamasý ve otuz gün içinde seçenek yaptýrýmýn infazýna baþlanmamasý hâlinde, þube müdürlüðü veya büroca ilgili defterdeki kayýt kapatýlarak durum Cumhuriyet baþsavcýlýðý aracýlýðýyla mahkemeye bildirilmelidir. Hükümlünün süresinde baþvurmasý halinde, denetim görevlisi veya denetleme memuru tarafýndan denetleme planý hazýrlanmalýdýr. Yetiþkinler hakkýnda ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma seçenek yaptýrýmýnýn infazýnýn sona ermesi iki þekilde gerçekleþmektedir. Ýhlal nedeniyle sona ermesi, uyarýya raðmen "denetleme planýna" uyulmamasý halinde gerçekleþmektedir. Ýnfazýn tamamlanmasý nedeniyle sona ermesi, mahkeme kararýnda belirtilen sürenin denetleme planýna uygun tamamlanmasý suretiyle gerçekleþmektedir. Çocuklar hakkýnda ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma yaptýrýmýnýn infaz iþlemleri; ilamýn kaydý ile tebligat dýþýnda yetiþkinler ile ayný usule tabidir. Þube müdürlüðünce çocuklar için verilen ilam "çocuklarýn denetimine iliþkin deftere" kaydedilmelidir. Þube müdürlüðüne gelmesi konusunda yapýlacak tebligat ise çocuða deðil çocuðun kanuni temsilcisine yapýlmalýdýr. IV. Deðerlendirme Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alýnmasý, belli bir meslek ve sanatý yapmaktan yasaklanma seçenek yaptýrýmý; Yargýtay 2 nci Ceza Dairesinin 2006/5560 esas, 2006/20065 ve 11 Aralýk 2006 tarihli kararýnda belirtildiði gibi kiþinin iþlediði suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatýn icrasýyla baðlantýlý olmasý hâlinde hükmedilmektedir. Bu yaptýrýmla ilgili istatistikler incelendiðinde bu yaptýrýmýn kýsa zaman içinde kurumsallaþtýðý, mahkemelerce 2006 yýlýnda verilen karar sayýsý 13 olduðu halde, bu sayýnýn 2007 yýlýnda % 1169 oranýnda artarak 152'ye yükseldiði görülmektedir yýlýnýn ilk beþ aylýk rakamlarýna baktýðýmýzda verilen karar sayýsýnýn 66 olduðu görülmektedir. Ýskenderun'da Ceza Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik konulu panel Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Hatay Barosu iþbirliðinde düzenlenen "Ceza Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik" konulu panel 08 Mayýs 2008 tarihinde Ýskenderun'da gerçekleþtirildi. Panele Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer; Hatay, Ýskenderun ve Dörtyol Cumhuriyet Baþsavcýlarý; Ýskenderun Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný; Ýskenderun Baro Temsilcisi; Ýskenderun Belediye Baþkan Vekili; Ýskenderun Adliyesinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý; yazý iþleri müdürleri; Ýskenderun, Dörtyol, Belen Emniyet Müdürleri ile Ýlçe Jandarma Komutanlarý; Hatay Barosu avukatlarý; Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu üyeleri ve diðer davetliler Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Hatay Barosu Baþkaný Sinan AKGÖL konuþmasýnda; ceza infaz sisteminde 2005 yýlýnda yapýlan deðiþikle çaðdaþ bir anlayýþýn, yeni bir soluðun getirildiðini ve uygulanmaya baþlandýðýný; Hatay'da yapýlan panelde bu uygulamanýn çok hýzlý ve isabetli bir þekilde uygulandýðýný görme þansýna sahip olduklarýný, Ýskenderun'da yapýlacak panel ile avukatlarýn ve ilgili kurumlarýn denetimli serbestlik sistemi hakkýnda bilgi sahibi olacaklarýný ifade etti. Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa ALPER konuþmasýnda; "Öðrenciliðimizde ve mesleðimizin ilk yýllarýnda ceza hukukunun en statik, belli kalýplarý olan, geliþmeye kapalý bir ana bilim dalý olduðunu düþünürdük. Ancak 20. yy sonlarýnda ve 21. yy baþlarýna geldiðimizde deðiþen toplumsal yapý, beklentiler, geliþmeler ve fikir birikimi artýk yasal mevzuatýn yeterli olmadýðý kanaatini hasýl etti. Ve 2004 yýlý sonunda ve özellikle 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren biz ceza hukukunu en dinamik, en devingen bilim dalý olarak gördük. Bu yasalaþma sürecinde þu izlenimleri edindik. Ceza hukukunda bu yasalaþmada öncelikli prensip insan hak ve hürriyetleridir. Ancak bu özgürlüklerin kamusal düzeni de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Bütün bunlarýn yanýnda her ne sebeple olursa olsun þu veya bu nedenle suç iþleyen, topluma ve insana zarar veren bireyleri de topluma yeniden kazandýrmak gerekmektedir. Onlarýn toplumda açmýþ olduklarý yaralarý en seri þekilde telafi etmek, bu suçlularýn vermiþ olduklarý zararý telafi ederken de suçun maðduru olanlarý da korumak bir baþka hedef olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bu nedenle, denetimli serbestlik 21. yy da ceza hukukunun en geliþmeye en müsait ve en fazla ihtiyaç duyulan dalý olacaktýr kanaatindeyim. Biz hukuk adamlarý Ülkemizin hukuk devleti geliþiminde en fazla katkýyý saðlama idealine sahibiz. Þüphesiz en güzel yasalar dahi olsa bunlarý en iyi uygulayanlar ancak bunu temin edebileceklerdir. Ve bu da ilgili tüm birimlerin eþ güdüm halinde, fedakarca ve idealistçe çalýþmalarý halinde mümkün olacaktýr" dedi. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER; denetimli serbestlik sisteminin tanýmý, ülkemizde kurulma nedenleri, bu sistem kapsamýndaki hizmetler ile koruma ve yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði sunumunda, denetimli serbestlik sisteminin etkin ceza adalet sistemi, caydýrýcý infaz sistemi ve ideal çocuk adalet sistemi için temel unsur olduðunu vurguladý. Daire Baþkaný Kamer'in panel sonunda sorulan bir soruya verdiði cevapta; toplum temelli bir uygulama olan denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalýþmanýn önemli olduðu, Avrupa uygulamalarýna bakýldýðýnda 2006 yýlý itibariyle Ýngiltere'de 9.000, Almanya'da 3.000, Ýsveç'te 2000 ve Hollanda'da gönüllü çalýþan denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüklerinde çalýþtýðýnýn görüldüðünü, bu konudaki tanýtým çalýþmalarýna önem verilerek gönüllü çalýþan desteðinin artýrýlmasý gerektiðini" ifade etti. Daire Baþkaný Vehbi Kadri KA- MER, Ýskenderun Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nü ziyaret ederek Þube Müdürü Orhan KAYKAÞ'tan þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Bu kapsamda þube müdürlüðünde, 11 personelin görev yaptýðýný, bugüne kadar mahkemelerce 402 kararýn infaz için þube müdürlüðüne gönderildiðini; 260 saat kamuya yararlý bir iþte çalýþma cezasýnýn, 31 tedavi ve denetimli serbestlik kararýnýn infaz edildiðini; 684 tedavi ve denetimli serbestlik kararýnýn ise infaz aþamasýnda olduðunu, denetim altýna alýnan þüpheli, sanýk ve hükümlü sayýsýnýn giderek arttýðýný belirtti.

11 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 11 Hatay Barosundan Ceza Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik konulu panel Hatay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Hatay Barosu iþbirliðinde "Ceza Ýnfazý Sisteminde Denetimli Serbestlik" konulu panel, 7 Mayýs 2008 tarihinde Hatay'da düzenlendi. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER'in katýlýmý ile gerçekleþen panele, Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz YILDIRIM; Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Esabil SAYLAK; hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý; Hatay Barosu Baþkaný Av. A.Sinan AKGÖL; Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde görev yapan personel, koruma kurulu üyeleri, kamuya yararlý bir iþte çalýþma cezasýnýn infaz edildiði kurum yöneticileri ve çok sayýda avukat Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Hatay Barosu Baþkaný A. Sinan AKGÖL konuþmasýnda, denetimli serbestlik ve adli kontrol uygulamalarýnýn adalet sistemine yeni bir soluk kazandýrdýðýný, yeni kurulan bu sistemin avukatlar tarafýndan bilinmesinin önemli olduðunu, seminer sonunda uygulamalarýn hýzla artacaðýný söyledi. Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz YILDI- RIM denetimli serbestlik konusunda genel bilgi verdikten sonra, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren kanunlarýn ceza infaz sisteminin birçok alanýnda reform özelliðini taþýdýðýný ve denetimli serbestlik uygulamasý kapsamýnda bütün kurumlardan büyük destek gördüklerini ifade etti. Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER konuþmasýnda, denetimli serbestliðin, hükümlülerin suç iþlemesine neden olan davranýþlarýnýn düzeltilerek, tekrar suç iþlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde baðýmlýlarýnýn rehabilitasyonu, maðdurlarýn uðradýklarý zararýn giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasý olduðunu ifade ederek denetimli serbestlik kapsamýnda verilen hizmetler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Konuþmasýnýn sonunda deðerlendirme yapan KAMER "Mahkemelerce verilen sayýsýnýn 2006 yýlýnda iken 2007 yýlýnda karar sayýsý bir önceki yýla göre % 170 artarak 'ye ulaþtýðýný, 2008 yýlýnýn ilk dört ayýnda karar verildiðini ifade ederek bu rakamlar denetimli serbestlik sisteminin kýsa bir zaman içinde kurumsallaþtýðýný göstermektedir" dedi. Daire Baþkaný Kamer'in seminer sonunda sorulan bir soruya verdiði cevapta; onarýcý adalet kapsamýnda 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren suçtan zarar görenlere koruma kurullarý aracýlýðý ile yardým yapýlmaya baþlandýðýný, bu yardýmýn kurumsallaþmasý amacýyla Euro bütçeli Avrupa Birliði projesi hazýrlandýðý ve bu yýl sonunda bu projenin uygulanmaya baþlanacaðýný, proje sonunda maðdurlarla ilgili programlarýn oluþturulacaðýný ifade etti. Panel programýnýn ardýndan Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER, Hatay Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nü ziyaret ederek Þube Müdürü Serkan GÜLER'den þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Bu kapsamda Þube Müdürü GÜLER, bugüne kadar mahkemelerce 811 kararýn infaz için þube müdürlüðüne gönderildiðini; saat kamuya yararlý bir iþte çalýþma cezasýnýn, 75 tedavi ve denetimli serbestlik kararýnýn infaz edildiðini; 121 tedavi ve denetimli serbestlik kararýnýn ise infaz aþamasýnda olduðunu, denetim altýna alýnan þüpheli, sanýk ve hükümlü sayýsýnýn giderek arttýðýný belirtti. Midyat ta 35 kiþiye yardým Bursa da eski hükümlüye çiçekçi dükkaný 5402 Sayýlý "Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu" gereðince Bursa Cumhuriyet Baþsavcýlýðý bünyesinde oluþturulan Bursa Koruma Kurulu, ceza infaz kurumundan salýverilen eski hükümlüler ile suçtan zarar gören maðdurlarýn talepleri ve yasa gereðince kendisine verilen görevler doðrultusunda çalýþmalarýna devam ediyor. Bu kapsamda Mart ayýnda Bursa Koruma Kuruluna müracaatta bulunan eski hükümlü F.K. iþ yeri açmak amacýyla kredi talebinde bulundu. Yapýlan deðerlendirme sonunda Kurul üyesi olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Sayýn Arif TAK' ýn giriþimi ve desteði ile Oda Baþkanlýðý binasýnýn giriþ katýnda çiçekçi dükkaný açýldý. Böylelikle ceza infaz kurumundaki cezasýný yerine getirirken zamanýný iyi deðerlendirerek çeþitli meslek edindirme kurslarýna katýlan ve iyi halle þartlý salýverilen eski hükümlü F.K. ye yapýlan bu yardým ile hayatýna kaldýðý yerden devam etmesi saðlanmýþ oldu. Açýlýþa katýlan Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet ER " Mahkumlarýn dertlerine, problemlerine sahip çýkmak gerekiyor. Ceza infaz kurumundakiler dýþarý çýktýðýnda meslek sahibi olarak ailelerini geçindiriyorlar. Amacýmýz empati yaparak onlarýn ýslahýna çalýþmaktýr." dedi. Midyat Koruma Kurulu Baþkanlýðý nisan ayý toplantýsýnda alýnan karar doðrultusunda yapýlan çalýþmalarda, Midyat Belediye Baþkanlýðý tarafýndan, Midyat M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan ve maddi sýkýntý yaþayan 35 hükümlüye, aylýk 30,00 YTL' lik yardým yapýlmasý saðlandý. Midyat Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan, Midyat M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2008 yýlý Mart ayýnda düzenlenen seminer çalýþmasýnda hükümlü ve tutuklulara, denetimli serbestlik ve yardým sistemi, koruma kurullarýnýn yapýsý, iþleyiþi ve faaliyetleri ile hükümlülerin bu sistemden nasýl faydalanacaklarý konularýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Seminer akabinde 143 hükümlü ve tutuklu üzerinde anket çalýþmasý yapýlmak suretiyle, hükümlü ve tutuklularýn, topluma kazandýrýlmasý, meslek edindirilmesi, suça bakýþ açýlarý, suça bulaþma nedenleri ve hükümlülerin hayattan beklentilerini tespit etmeye yönelik bilgilere ulaþýlmaya çalýþýldý. Anket sonuçlarý ve gözlemlerin deðerlendirildiði nisan ayý koruma kurulu toplantýsýnda koruma kurulu üyesi ve belediye baþkan yardýmcýsý Tevfik BAY- SAL tarafýndan maddi sýkýntý çeken hükümlü ve tutuklulara Midyat Belediye Baþkanlýðý olarak en azýndan küçük çaplý ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi noktasýnda yardým yapýlabileceði belirti. Bu doðrultuda çalýþma yapýlmasýna karar verilmesiyle þube müdürlüðümüz, Midyat M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Midyat Belediye Baþkanlýðýnýn ortak çalýþmalarý sonuçlandý. Midyat Belediye Baþkanlýðýnýn tarihli encümen kararý ile Midyat M tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan ve maddi sýkýntý içerisinde bulunduðu tespit edilen 35 hükümlüye 2008 yýlý mayýs ayýndan baþlamak üzere düzenli olarak aylýk 30,00' ar YTL' lik yardým yapýlmasý ve toplamda oluþan aylýk 35 x 30,00=1.050,00 YTL' nin her ay ilgililere teslim edilmek üzere belediye bütçesinden karþýlanmasýna karar verildi. Ýlgili yardým çalýþmasý kapsamýnda denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðü personelince makamýnda ziyaret edilen Midyat Belediye Baþkaný Þehmus NASIROÐLU "Hükümlü ve tutuklularýn karþýlamakta zorlandýðý temel ihtiyaçlarýnýn kýsmen de olsa giderilmesi, bu kiþilerin suça yeniden bulaþmalarýnýn önlenmesi ve topluma uyumlarýnýn saðlanmasý noktasýnda önem arz eden bu çalýþmaya Midyat Belediyesi olarak gönülden destekliyoruz. Ayrýca bu noktada küçükte olsa katkýmýzýn bulunmasý nedeni ile onur duyuyoruz" dedi. Midyat Koruma Kurulu Baþkaný ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Þaban YIL- MAZ ise Koruma Kurulu Baþkanlýðýmýzca, yeni bir oluþum olan denetimli serbestlik ve yardým merkezleri ile koruma kurullarýnýn kurulum amaçlarý doðrultusunda yeniden suç iþlenmesinin önlenmesi ve bir þekilde suça bulaþan kiþilerin topluma entegrasyonlarýnýn saðlanmasý noktasýnda ilgili yardým önem arz etmekte olup, hükümlülerin psikolojik ve sosyal durumlarýnda olumlu etki yaratacaðý muhakkaktýr. Ceza infaz kurumunda bulunan kiþilerin suça karýþmalarýnýn temelinde maddi sýkýntý, iþsizlik, eðitim eksikliði ve aile ilgisizliðinin olduðunun, ayrýca denetimli serbestlik ve yardým merkezleri ile koruma kurullarýný bir umut olarak gören kiþilerin önemli derecede yoðunluk gösterdiði ve hükümlü ve tutuklularýn % 70 e yakýnýnýn gelecek hakkýnda umutlu olduklarý anlaþýlmakla, bu veriler doðrultusunda koruma kurulumuzun çalýþmalarýna devam edilecektir" dedi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Haziran 2008 GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERÝ Ceza infaz kurumlarýnda çalýþmakta olan personelin, kurum içinde nasýl bir idarî yapýlanma içerisinde görev yapmalarý gerektiði ve bu yapý içerisindeki yetkilerin kimler tarafýndan nasýl kullanýlabileceðini ortaya koyabilmemiz için öncelikli olarak mevzuatta bulunmayan tanýmlamalar ve isimler taþýyan geçmiþ uygulamalarýmýzdan kurtulmamýz ve idarî yapýlanmamýzý, Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük hükümlerine uygun olarak tanzim etmemiz gerekmektedir. Bugün için, kurumlarda halen görev yapmakta olan bazý birimlere; infaz katipliði, satýnalma, muhasebe, emanet para bürosu, baþmemurluk, ambar memurluðu gibi isimler verilmekte ve bu isimler sanki birer ana hizmet birimiymiþ gibi algýlanmaktadýr. Geçmiþten kalan bir alýþkanlýðýn devamý olan bu durum, mevzuatta yer alan yapýlanmanýn bir türlü hayata geçirilememesine neden olmakta ve yazýlý kaynak ile mevcut uygulamanýn farklý dillerle ifade edilmesine sebebiyet vermektedir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük incelendiðinde, müdür ve müdürün yardýmcýsý konumundaki ikinci müdürlerin amir olarak görev yaptýðý ceza infaz kurumlarýndaki idariî yapýlanmanýn ve bu yapý içerisindeki görev daðýlýmýnýn iki ana baþlýkta düzenlendiði görülmektedir. Servisler ve kurullar olarak adlandýrdýðýmýz bu iki ana yapýlanmayý kýsaca açýklayacak olursak; Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný A- SERVÝSLER Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 21 ila 28 inci maddelerinde sayýlan ve aþaðýda belirtilen servisler hizmet birimleri olarak tanýmlanmýþtýr. a- Yönetim Servisi b- Güvenlik ve Gözetim Servisi c- Teknik Servisi d- Psiko-Sosyal Yardým Servisi e- Saðlýk Servisi f- Eðitim ve Öðretim Servisi g- Ýþyurdu Servisi h- Yardýmcý Hizmetler Servisi Tüzük'te belirtilen hükme uygun hareket edilerek, görev tanýmlamalarý da yapýlmak suretiyle ceza infaz kurumlarýndaki hizmet birimlerinin oluþturulmasý ve vakit geçirilmeksizin uygulamaya konulmasý gerekmektedir. Bu açýklamalardan da anlaþýlacaðý üzere, ceza infaz kurumlarýnda baþka adla anýlan hiçbir idari birim oluþturulmasýna izin verilmemeli ve yazýnýn giriþ bölümünde sayýlan benzer görevlerin, bu servislerin alt birimleri olarak çalýþmasý saðlanmalýdýr. B-KURULLAR Ceza infaz kurumlarýyla ilgili mevzuat oluþturulurken, idari yapýlanmayla ilgili olarak da ayrýntýlý düzenlemeler yapýlmýþ ve yönetim anlayýþýnda bireysellik ve tek elden yönetim yerine kollektif bir yönetim anlayýþýnýn hakim olmasý esas alýnmýþtýr. Bu anlayýþýn bir gereði olarak, kurum müdürünün kanunlarda gösterilen görevleri dýþýndaki diðer iþleri, aþaðýda belirtilen kurullar eliyle yerine getirmesi uygun görülmüþ ve Tüzük'ün 34 ila 43 üncü maddelerinde kurullar belirlenmiþ ve bunlarýn görevleri ayrýntýlý olarak sayýlmýþtýr. a- Ýdare ve Gözlem Kurulu b- Ýþyurdu Yönetim Kurulu c- Disiplin Kurulu d- Eðitim Kurulu Yukarýda da açýklandýðý üzere, ceza infaz kurumlarýnýn idari yapýsý içerisinde, sayýlanlar dýþýnda ne bir servis ne de bir kurul görev yapmaktadýr. Tüzük'te belirtilenler dýþýnda kullanýlan her türlü tanýmlama mevzuata uygun olmadýðý için derhal terk edilmelidir. Aslýnda bu konuyla ilgili olmasý nedeniyle, baþkaca hatýrlatmalarýnda burada yapýlmasýnda yarar bulunmaktadýr sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un yürürlüðe girmesi ile birlikte, hükümlü ve tutuklularýn infaz iþlemleri ile ceza infaz kurumalarýnýn görevleri hakkýnda kapsamlý bir mevzuat çalýþmasý baþlatýlmýþ, bunun sonucu olarak birçok eski isim ve kavram mevzuatýmýzdan çýkarýlmýþ veya baþka isimlerle yer almýþtýr. Hatta bu mevzuat çalýþmalarýndan sonra da, baþka bakanlýklarca yapýlan mevzuat çalýþmalarýndan kaynaklanan deðiþiklikler yaþanmýþ, sayman gibi bazý görevlilerin çalýþma usul ve esaslarý deðiþtirilmiþtir. Yazýlý kaynak, yeni bazý düzenlemeler içeriyor olmasýna raðmen, uygulamada hâlâ bir birliktelik saðlanamamýþ olmasýnda, eski alýþkanlýklardan bir türlü vazgeçilememesi etkili olmaktadýr. Halen eski isimleriyle kullanýlmasýna devam olunan, oysa; yeni mevzuatta yer alan isimleriyle kullanýlmasýnda yarar bulunan bazý kavramlar þunlardýr: E S K Ý Cezaevi Sayman Saymanlýk Ser gardiyan Müþahede Müddetname Tahliye Þartlý Tahliye Bihakkýn Tahliye Islahevi Demirbaþlar Y E N Ý Ceza Ýnfaz Kurumu Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Sorumlu Ýnfaz Koruma Baþmemuru Gözlem ve Sýnýflandýrma Süre Belgesi Salýverme Koþullu Salýverme Hak Ederek Salýverme Eðitimevi Maddi Duran Varlýklar Genel olarak yazýda belirtilen hususlar deðerlendirildiðinde, yapýlmasý istenilen deðiþikliklerin, aslýnda uygulamaya sokulmasý çok kolay olan düzenlemeler olduðu görevlilerce de takdir edilecektir. Burada önemli olan konunun, deðiþime uyum göstermek ve mevzuatýn çalýþanlar tarafýndan tümüyle sahiplenilmesini saðlamak olduðu gözden uzak tutulmamalýdýr. Ceza infaz kurumlarýndaki idarî yapýlanmanýn ve kavramlarýn mevzuata uygun ifade edilmelerinin saðlanabilmesi için bu yazýda belirtilen açýklamalarýn yararlý olacaðý düþüncesiyle tüm personelimize baþarýlar diliyorum. Kurum öðretmenlerine KOYE eðitimi Þereflikoçhisar da tiyatro gösterisi Þereflikoçhisar B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro grubunun sahnelediði Çanakkale Geçilmez adlý piyes, izleyicilerden büyük ilgi gördü Nisan tarihlerinde arasýnda bir çok kez sahnelenen oyunu; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Can, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Sýrlý, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Yzb Ercan Pekcan, Ýlçe Müftü Vekili Mikail Özkan, Halk Eðitim Müdür Yardýmcýsý Cafer Eroðlu, Dr. Ümit Döðer, Dr. Taner Filiz ve Kurumu personeli izledi. Hakkâri'de konser coþkusu Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü Halk Müziði Ekibi tarafýndan 18 Nisan da konser verildi. Konseri; Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum personeli ve hükümlü-tutuklular Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Millî Eðitim Bakanlýðý iþbirliði çerçevesinde Gaziantep Kavaklýk Rotary Kulübünün organizasyonunda ceza infaz kurumlarýnda görev yapan 45 öðretmene Kolaylaþtýrýlmýþ Okuma Yazma Eðitimi (KOYE) Semineri verildi. Seminer 7-9 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinde gerçekleþtirildi. KOYE semineri sertifika ve kapanýþ programý tarihinde Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Gaziantep Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu, Þahinbey Merkez Ýlçesi Kaymakamý Ali Çýnar, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile sivil toplum kuruluþlarý ve Gaziantep'te bulunan Rotary Kulüplerinin üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Adalet Bakanlýðýný temsilen bir konuþma yapan Gaziantep Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu "Ceza infaz kurumlarýnda görev yapan öðretmenler bizim için çok deðerlidir. Ýnsana yapýlan yatýrým geleceðe yapýlan yatýrýmdýr." diyerek bu tür eðitimlere Bakanlýk olarak büyük önem verildiðini belirtti. Eðitim seviyesi yüksek olan bireylerde suç iþleme 7-9 Mayýs tarihlerinde Gaziantep düzenlenen seminerde kurum öðretmenlerine kolay okuma yazma eðitim verildi. davranýþýnýn daha az görüldüðünü belirten Baþsavcý Arapoðlu, Ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklularýn eðitim seviyelerini yükseltmek ve okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öðretmek Devletin en önemli görevlerinden biridir. dedi. Arapoðlu, ceza infaz kurumu öðretmenlerinin çok önemli bir görev yaptýklarýný hatýrlatarak, seminerin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Gaziantep Rotary Kulüpleri adýna bir konuþma yapan Sait Köse ise dünyada ve ülkemizde yaklaþýk olarak 6 yetiþkinden birinin okur-yazar olmadýðýný, Türkiye'de Millî Eðitim Bakanlýðý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn okur-yazar sayýsýný artýrmak için yoðun çaba harcadýklarýný, Rotary Kulüplerinin de 1999 yýlýndan bu yana okuma yazma eðitimlerine çok büyük önem verdiðini, bu kapsamda da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile iþ birliði yapýlarak, ilk etapta 45 öðretmene eðitim verildiðini ve bu eðitimlerin devam edeceðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan sertifika ve plâket töreni yapýldý. Törende; Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Adalet Bakanlýðýný temsilen Gaziantep Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu'na; Gaziantep Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü adýna Öðretmen Hamit Kansýz a plâket verdikten sonra semineri baþarý ile tamamlayan öðretmenlere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

13 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi HUZUR Yaþamýmýzda huzuru bulmanýn ve gönül rahatlýðý içinde olmanýn ne kadar önemli olduðunu hiç düþündünüz mü? Hayatýn çarklarý ve karmakarýþýklýðý içerisinde önemini, kaybettiðimizde anladýðýmýz "Huzur", Türk Dil Kurumu tarafýndan hazýrlanan Türkçe Sözlükte "Dirlik, baþ dinçliði, gönül rahatlýðý, rahatlýk" olarak tanýmlanýyor. Þüphesiz ki huzurun baþka tanýmlarý da var. Ben burada iç huzurundan, gönül rahatlýðýndan söz etmek istiyorum. Aslýnda yaþamýmýzýn tek ve gerçek amacýnýn huzuru bulmak olduðunu söyleyebiliriz. Tüm çalýþmamýz daha rahat yaþamak, mutlu olmak dolayýsýyla huzur bulmak için deðil mi? Büyük Þairimiz Behçet Kemal Çaðlar'ýn dizelerini ölümsüzleþtiren Üstat Münir Nurettin Selçuk'un "Yok baþka yerin lütfü ne yazdan ne de kýþtan; Bir tatlý huzur almaya geldik Kalamýþ'dan" isimli þarkýsýnda, huzur aranmýyor mu? Edebiyatýmýzýn en önemli yapýtlarý arasýnda sayýlan Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn "Huzur" isimli, doðu-batý karþýtlýðýný irdelediði romanýnda; her ne kadar kahramanlarýnýn hepsi kaybediyor ve huzursuz oluyorsa da, aslýnda aradýklarý bir þekilde huzur deðil mi? Çevremizde tüm maddî sorunlarý- ný aþmýþ, ancak yine de mutlu olamayan çok sayýda insan olduðu gibi güç koþullarda kýt kanaat geçinen ancak mutlu olan insanlarý da görmekteyiz. Yine belli bir aþamadan sonra doyuma ulaþmýþ bazý insanlarýn, hepsini bir tarafa býrakarak kendi hayatlarýný yaþamaya baþladýklarýný görmüyor muyuz? Küçük bir sanatkârýn kazancýndan ziyade müþterisinin memnuniyetinden haz duyduðunu; örneðin mesleðini seven aþçýlarýn, yemek yiyen müþterilerini gizli gizli gözleyerek beðenip beðenmediklerini anlamaya çalýþtýklarýný bilmeyenimiz var mý? Modern yaþamýn menfaatler üzerine kurulan iliþkilerinden nefret ettiðimiz; çocukluðumuz ve gençliðimizdeki saf ve temiz arkadaþlýklar ile dostluklarý özlemle aradýðýmýz olmuyor mu? Bir çok kiþinin memleketlerindeki evlerini koruduklarýný, evleri yoksa küçük de olsa bir konut yaptýrdýklarýný ve fýrsat buldukça gidip oralarda kaldýklarýna tanýk olmuyor muyuz? En çok sevdiðimiz, onlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduðumuz kiþiler arasýnda çocukluk arkadaþlarýmýz yok mu? Kimselere açamadýðýmýz sorunlarýmýzý onlara açmýyor muyuz? Onlarýn derdi bizim; bizim derdimiz onlarýn derdi olmuyor mu? Çok geçmiþte kalan, baþkalarý için hiçbir anlam ifade etmeyen olaylarý aramýzda saatlerce konuþup, gülerek zevk almýyor muyuz? Bir dostumuzu kýrdýðýmýzda, ondan dilediðimiz özür kabul edildiðinde; oluþumuna sebep verdiðimiz bir zararý giderdiðimizde ve iþlediðimiz bir suçun cezasýný çektiðimizde huzur bulmuyor muyuz? Tüm dinlerin, hatta felsefi görüþlerin nihai hedefi, uzak doðu görüþ ve bilgeleri ile son zamanlarda moda olan deyimle yaþam gurusu olarak adlandýrýlan kiþilerin amacý insanlarýn huzuru bulmalarýna yardýmcý olmak deðil mi? Psikiyatrist ve psikologlar hastalarýna bakarak onlarýn kafalarýndaki sorunlarýný aþmalarýna yardýmcý olurken, huzuru bulmalarýný amaçlamýyorlar mý? "Ýnsanlar devlet için deðil, devlet insanlar içindir" derken, devlete insanlarý mutlu ederek huzurlu yaþamalarýný saðlama görevi yüklenmiyor mu? Anayasalar bunun için düzenlenmiyor, denetim mekanizmalarý ve mahkemeler bunun için kurulmuyor mu? Bilim, insanlarýn huzurlu yaþamalarý için çalýþmýyor mu? Huzur bulmak için evleniyor ve evimize gitmiyor muyuz? O hâlde ortak paydamýz huzur bulmak ve huzurlu olmaksa, önce kendimizle barýþmalý ve hep birlikte el ele vererek bunun için çalýþmalýyýz. GÜZEL SÖZLER Sabýr önceleri zehirdir; huy edersen bal olur. Mevlâna Geçmiþ bir dert için yakýnmak, yeni dertler edinmektir. Shakespeare Hýzlý yaþamanýn ötesinde, hayatýn bir anlamý olmalý. Gandhi Kendinizle barýþana kadar, sahip olduklarýnýzdan hoþnut olamazsýnýz. Doris Mortman Adana E Tipi nde konser coþkusu Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, DEKA Yapýmcýlýk sanatçýlarý tarafýndan hükümlü ve tutuklulara konser verildi. Konseri; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Hakan Uyar, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izlediler. Konser öncesinde Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Hakan Uyar, DEKA Yapýmcýlýk yöneticilerine, düzenlenen etkinliðe katkýda bulunmalarýndan ötürü çiçek vererek, teþekkür etti. Hükümlü ve tutuklularýn halaylar çekerek, büyük coþku yaþadýðý konser, merkezi yayýn sistemi vasýtasýyla 1240 hükümlü ve tutukluya izlettirildi. Konserde Adana Süper FM DJ'si sunuculuk yaparak, anlattýðý fýkralarla hoþ vakit geçirilmesini saðladý. Nazilli E Tipi nde plâket töreni Nazilli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay düzenlenen törende; iþ ve meslek edindirme çalýþmalarýyla Kuruma önemli katkýlarda bulunan Uður Soðutma Firmasýna plâket verildi. Geçtiðimiz ay yapýlan törende; Uður Soðutma Firmasýnýn Genel Müdürü Gültekin Kýlýç a Cumhuriyet Baþsavcýsý Faruk Çalýþkan tarafýndan þükran plâketi takdim edildi. Törene; Kaymakam Caner Yýldýz, Belediye Baþkaný Aytekin Kaplan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Faruk Çalýþkan, Ýlçe Emniyet Müdürü, Milli Eðitim Müdürü, Ýnfaz Hâkimi, Cumhuriyet savcýlarý, Uður Soðutma Fabrikalarý Genel Müdürü Gültekin Kýlýç, okul müdürleri, banka müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, basýn mensuplarý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Yozgat ta akýllý sýnýf açýlýþý Yozgat E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda daha hýzlý ve pratik eðitim saðlamak amacýyla bilgisayar sistemi ile donatýlmýþ interaktif yazý tahtasýndan oluþan akýllý sýnýf oluþturuldu. Seslenis Yýl: 7 Sayý: Haziran 2008 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Feyzullah TAÞKIN Durmuþ KARAÇALI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Þube Md. (Psikolog) Hamit KANSIZ Öðretmen Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ, Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Haziran 2008 Avrupa ve Amerika'da yaygýn olarak kullanýlan interaktif yazý tahtalarý, kurulumu ve kullanýmýnýn yaný sýra, projektörle kullanýmda daha da aktif rol oynayan öðretmen ve öðrencinin zamanýný en iyi þekilde deðerlendirmesine olanak saðlamakta ve bilgi akýþýný hýzlandýran eðitim araçlarý olarak öne çýkmaktadýr. Yozgat Ceza Ýnfaz Kurumunda geliþen teknolojiye ayak uydurarak, hükümlü ve tutuklu öðrencilerin en uygun þekilde eðitim-öðretimlerine devam edebilmeleri ve topluma tekrar kazandýrýlmalarýna yönelik olarak akýllý teknoloji sýnýfý kuruldu. Akýllý sýnýfta; interaktif akýllý tahta, tahtaya baðlý olarak 1 adet laptop ve projeksiyon cihazý, ilköðretim düzeyinde MOBIDES eðitim paket programý ve 20 sýra bulunuyor. Oluþturulan akýllý teknoloji sýnýfýnda okuma yazma 1. kademe, yetiþkinler için 2. kademe, Açýk Ýlköðretim Okulu, Açýk Öðretim Lisesi ve Açýk Öðretim Fakültesi öðrencilerinin ders CD'Ieri akýllý tahta aracýlýðý ile haftanýn belli günlerinde izlemeleri saðlanarak, sýnavlarýna hazýrlanmalarý amaçlanmaktadýr. Ayrýca akýllý tahta ile haftanýn belli günlerinde de film izlettirilmesi planlanmaktadýr. Malatya E Tipi nde çocuklara giyecek yardýmý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, maddî durumlarý iyi olmayan çocuk tutuklu ve hükümlülere, 28 Nisan da Malatya'nýn seçkin iþadamlarýndan olan Fatih Ilýcak tarafýndan 33 çift spor ayakkabýsý, Malatya Tecde Mahallesi Muhtarý Abuzer Akkuþ tarafýndan ise 33 takým iç çamaþýr hediye edildi. Hediye edilen ayakkabý ve iç çamaþýrlar Kurum Müdürü Mustafa Dolunay nezaretinde çocuklara daðýtýldý Çocuklar, Kurum Müdürü Mustafa Dolunay a, kendilerine yardým yapan iþ adamý Fatih Ilýcak ve Muhtar Abuzer Akkuþ'a teþekkür ettiklerini ilettiler.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Haziran 2008 Kurumlarda veda töreni Karaman M Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, emekliye ayrýlan ve baþka kurumlara tayin olan personel için veda yemeði düzenledi. 13 Nisan da, Polisevinde düzenlenen yemeðe; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Özsoy, Cumhuriyet Savcýsý Uður Uzun, Kurum idarecileri ve çalýþanlarý Veda yemeðinde; baþka bir ceza infaz kurumuna tayin olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Durdu Akpýnar a plâkat, emekliye ayrýlan Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýhsan Yazýcý ya ise plâket ve teþekkür belgesi verildi. Ayrýca Kurum personelinin ortaklaþa aldýklarý hediye takdim edildi. Oltu Kapalý Ceza infaz Kurumunda ise Ýnfaz ve Koruma Memuru Gültaç Gürbüz ün emekliye ayrýlmasý dolayýyla veda yemeði gerçekleþtirildi. Yemeðe; Adalet Müfettiþi Selami Candemir, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Hayri Buyruk, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum 1. Müdürü Metin Sönmez, 2. müdürler, Adliye ve Ceza Ýnfaz Kurumu personeli Törende; Adalet Müfettiþi Selami Candemir, emekli olan Gürbüz e teþekkür belgesi takdim ederek, sivil ha- Duvarlarýn ötesinden sesleniþ Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden oluþan Tiyatro Kolu, baþarýlý bir oyunu daha Çanakkaleliler ile buluþturdu. Daha önce 72. Koðuþ, Bekçi Murtaza ve Kamyon adlý oyunlarla Çanakkale halkýnýn beðenisini kazanan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri bu kez de Yazar Turgut Özakman ýn "Duvarlarýn Ötesi" adlý oyunu baþarý ile sahneledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tiyatro Salonunda 3 kez sahnelenen oyuna Çanakkale halký ve üniversite öðrencileri büyük ilgi gösterdi. Yönetmenliðini Kurum Öðretmeni Saim Ýrfan Engin in yaptýðý oyunun 14 Nisan tarihindeki gösterimine; Çanakkale Valisi Orhan Kýrlý, Belediye Baþkan Vekili Muharrem Erkek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, Ýl Emniyet Müdürü Ýhsan Ünal ile birlikte çok sayýda davetli Ünlü Yazar Turgut Özakman ýn "Duvarlarýn Ötesi" adlý oyununda, iþledikleri suçlar nedeniyle cezaevine Nevþehir E Tipi nde hükümlülere giyecek yardýmý Yurt içinde ve yurt dýþýnda yaptýklarý yardýmlar ile herkesin takdirini kazanan Deniz Feneri Derneði, Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunun kadýn ve çocuk tutuklu-hükümlülere giyecek ve ihtiyaç malzemesi yardýmýnda bulundu. Geçtiðimiz ay yapýlan törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygýn, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Uslu, Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu ve Kurum personeli yatýnda baþarýlar diledi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan ise emekliye ayrýlan personele hizmetleri anýsýna düzenlenen plâketi vererek, Emekliye ayrýlan personelimiz dürüstlüðü ve çalýþkanlýðýyla mesleðe yeni baþlayan memurlara örnek bir kiþidir. Adalet teþkilâtý büyük bir teþkilattýr. Çalýþanlarýna olduðu gibi emekli personeline de sahip çýkacaktýr. Emekliye ayrýlan personelimiz de sürekli teþkilat desteðini yanlarýnda hissetmelidir. Bugüne kadar yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý kendisine teþekkür eder, sonraki yaþamýnda saðlýk ve mutluluk dilerim. dedi. Gecede; ayrýca Adalet Komisyon Baþkaný Hayri Buyruk ve Kurum Müdürü Metin Sönmez, emekliye ayrýlan düþen biri müebbet, üçü idam cezasýna çarptýrýlan 4 mahkûmun kendilerine bir þans verilmesi için giriþtikleri eylemin konu edilirken, "Hiç kimsenin duvarlarýn ötesinde olmayacaðýnýn garantisinin yok" ana temasýnda "Suçlu kazýnýrsa altýnda insan çýkar" mesajý veriliyor. Daha önce Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler için 2 kez sahnelenen oyunda; Elmalý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýnlar koðuþundaki hükümlü ve tutuklular tarafýndan Hayatýn Renkleri adlý köylü ve þehirli yaþam tarzýný karþýlaþtýran komedi türü tiyatro oyununu baþarýyla sahnelediler. Oyunun ardýndan bir kadýn tutuklunun þiir dinletisi davetlilerce büyük ilgi gördü. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Feridun Süzer, Cumhuriyet Savcýlarý Osman Çetinkaya ve Ömer Oltu Ýnfaz ve Koruma Memuru Gürbüz e çeþitli hediyeler takdim ettiler. Gece, mahallî sanatçýlarýn sunduðu müzik eþliðindeki eðlence ve yöresel oyunlarla sona erdi. Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma baþmemuru olarak görev yapan Mahmut Erden in 18 Nisan da emekliye ayrýlmasý nedeniyle veda töreni gerçekleþtirildi. Kurum Müdürü Ergün Dinç in, emekliye ayrýlan Erden e teþekkür belgesi verdiði törende, 2. müdürler ve diðer personel de hazýr bulundu. Kurum Müdürü Ergün Dinç, emekliye ayrýlan Erden e yaptýðý hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki yaþamýnda saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerini iletti Taner Salas, Halil Ýbrahim Dumrul, Mehmet Uzundurukan, Kamuran Batgi ve Ý. Þakir Yükselen adlý hükümlülerin yaný sýra, Kurumda açýlan konfeksiyon kursunda görevli Usta Öðreticisi Güldane Gündüz tek bayan oyuncu olarak rol aldý. Baþarýlý performanslarý ile uzun süre ayakta alkýþlanan oyuncular, Vali Orhan Kýrlý tarafýndan tebrik edilerek, çiçekle ödüllendirildi. Elmalý da tiyatro gösterisi ve þiir dinletisi Karþýt, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Adnan Atik, Kurum Müdürü Eþref Özoltulular, 2. Müdür Mesut Yýldýz, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular Karaman Bergama M Tipi nde bilgi yarýþmasý Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlennen bilgi yarýþmalarýnýn dördüncüsü 29 Nisan'da Kurumun çok amaçlý salonunda gerçekleþtirildi. 130 çocuk hükümlü ve tutuklunun seyirci olarak katýldýðý yarýþmanýn sunuculuðunu yine çocuk tutuklulardan Anýl Sak yaparken; Jüri üyeliklerini Kurum Müdür Vekili Kazým Bozgun, Ýdare Memuru Hamza Þenkaya ile Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Erhan Çýrak üstlendi. Toplam 20 sorunun yöneltildiði ve her sorunun 5 puan deðerinde olduðu yarýþmada 1. masayý C blok 2. odadan Ahmet Reþit Karaaðaçlý, Kadir Budak ve Mustafa Akdemir; 2. masayý C blok 3. odadan Murat Yüzer, Ferhat Dað ve Onur Hünca oluþturdular. Yarýþmada, 2. masa 19 soruya doðru yanýt verip 95 puanla birinci olurken, birinci masa ise 85 puan elde etti. Yarýþma sonunda her iki gruba da basketbol topu hediye edildi. ÝFSAK'dan fotoðraf sergisi Karaman Ümraniye E ve T Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunda Ocak 2008'den beri Ýstanbul Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði iþ birliði ile Perþembe günleri gerçekleþtirilen fotoðraf gösterimleri büyük ilgi görüyor. Kurumdaki 23 Nisan Programý kapsamýnda konferans salonunda açýlan sergiye ilgi büyüktü. Açýlýþýn ardýndan düzenlenen kokteylde IFSAK Genel Sekreteri Ali Nabi Kýran a Kuruma katkýlarýndan dolayý Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Þeref Tüzün tarafýndan plâket verildi.

15 15 Haziran 2008 Seslenis Sayfa 15 ÝÞKUR dan kurumlara bilgisayar sýnýfý Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ÝÞKUR un katkýlarýyla oluþturulan bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý 9 Mayýs ta yapýldý. Törende; 10 bilgisayar, projeksiyon cihazý ve diðer araç ve gereçlerden oluþan bilgisayar sýnýfýnda ÝÞKUR Ýlçe Müdürlüðü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursunun açýlýþý da gerçekleþtirildi. Açýlýþa; Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar, Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan, ÝÞKUR Ýlçe Müdürü Haþim Akbulut, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Þakir Demirhan, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Yüksel Ülkar, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ömer Ekinci ve Kurum personeli Adýyaman E Tipi nden el ürünleri sergisi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kurum Müdürü Ömer Ekinci nin açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar ve Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan tarafýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. ÝÞKUR Ýlçe Müdürü Haþim Akbulut ve Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Yüksel Ülkar a Kurumda açýlan meslek kurslarýna katkýlarýndan dolayý Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar ve Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan tarafýndan plâket ve teþekkür belgeleri verildi. Kurs öðretmeni tarafýndan gerekli müfredat programýnýn davetlilere anlatýlmasýnýn ardýndan tören sona erdi. Delice K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kýrýkkale ÝÞKUR Müdürlüðünün katkýlarýyla 8 bilgisayardan oluþan bilgisayar Delice sýnýfý ile bilgisayar iþletmenliði kursunun açýlýþý 15 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen törenle yapýldý. Bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþ kurdelesini Delice Ýlçe Kaymakamý Cengiz Ünsal ve Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayyayla' nýn kestiði törene; Delice Cumhuriyet Savcýsý Serginin açýlýþýna; Adýyaman Valisi Halil Iþýk, Adýyaman Belediye Baþkan Vekili Mehmet Durmuþ, Garnizon Komutaný Dursun Ertuðrul, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, kamu kurumlarýnýn müdürleri ve vatandaþlar Açýlýþta konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, hükümlü ve tutuklularýn boþ zamanlarýný deðerlendirmelerine, meslek edinmelerine yönelik çalýþmalarýn devam edeceðini ve bu konuda her türlü desteðin verileceðini söyledi. Aydýner, sergilenen ürünlerin Adýyaman'ýn tarihini ve yöresel özelliklerini yansýttýðýný, bu açýdan alýþýla gelmiþin dýþýnda güzel bir sergi olduðunu belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Þanlýurfa Ceza Ýnfaz Kurumundan örnek sergi Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru çalýþmalarý, Kültür Müdürlüðü Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açýlan sergi ile Þanlýurfa halkýnýn beðenisine sunuldu. 28 Nisan daki serginin açýlýþýný Vali Yusuf Yavaþcan ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz yaptýlar. Vali Yusuf Yavaþcan açýlýþta yaptýðý konuþmada, serginin hükümlü ve tutuklularca yapýlan ürünlerden oluþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, devamýný beklediðini ifade etti. Yine açýlýþ sýrasýnda bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz ise Ceza Ýnfaz Kurumunda 5 ay gibi kýsa bir sürede bu kadar güzel el iþi çalýþmalarýn yapýlmasýndan duyduðu memnuniyeti belirterek, sergide emeði geçenlere teþekkür etti. Açýlýþta; Kurum Müdürü Hüseyin Akkuþ, 2. Müdür Üzeyir Kaya ve Ýsmail Özdoðan, Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Aþir Kayabaþý, Kurum Psikologu Þenay Demiryeri ile Kurum Öðretmenleri Seyfullah Askerden ve Tahsin Yaþar ile diðer personel hazýr bulundu. Çorum L Tipi nden resim sergisi Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Merkezi iþbirliði ile açýlan resim kursunda, hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý resimlerdan oluþan sergi büyük ilgi gördü. 5 Mayýs ta yapýlan açýlýþa; Vali Mustafa Toprak, Garnizon Komutaný J. Alb. Ufuk Tuncer, Cumhuriyet Baþsavcýsý Canip Yetiþir, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný H. Turgut Bayraktar, Cumhuriyet Savcýsý Erdal Þenol, hâkim ve Cumhireyet savcýlarý, Kurum Müdürü Ömer Gün, 2. müdürler, daire amirleri, çeþitli sivil toplum kurullarýnýnýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldýlar. Halk Eðitim Merkezi Resim Öðretmeni Dudu Mýstýhoðlu tarafýndan yürütülen resim kursunda yapýlan 33 tablo sergilendi. Bandýrma Murat Akdölek, Delice Belediye Baþkaný Ekrem Karakaya, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Temel Turan, Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çelik, Çorum Ýl Müftüsü Doç. Dr. Ahmet Sezikli, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çaðan, Kýrýkkale ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Kurum personeli, çok sayýda davetli ile hükümlü ve tutuklular Bilgisayar iþletmenliði kursunun günde 5 saatten haftada 25 saat olmak üzere toplam 180 saat olarak verileceði belirtildi. Hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar iþletmenliði kursundan alacaklarý bilgisayar sertifikasý ile hükümlülerin çalýþtýrýlmasý gereken kamu ve özel þirketlerde çalýþmak için ÝÞKUR'a bilgisayar sertifikalarý ile müracaat ettiklerinde iþ bulma ve iþe yerleþmelerinde yararlý olacaðý belirtildi. Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayyayla açýlýþ konuþmasýnda bilgisayar sýnýfýnýn hükümlü ve tutuklularýn eðitimi açýsýndan önemine dikkat çekerek, Bilgisayar sýnýfýnýn oluþturulmasýnda emeði geçen Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðüne ve Kýrýkkale ÝÞKUR Müdürlüðüne ile Ceza Ýnfaz kurumu personeline teþekkür eder, hükümlü ve tutuklularýn bu eðitim fýrsatýný iyi kullanmalarýný temenni ederim. dedi. Samsun E Tipi nde konser coþkusu Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulardan oluþan saz ve ses grubu tarafýndan Türk Halk Müziði konseri verildi. Hükümlü ve tutuklular konsere hazýrlýk çalýþmalarýný Kurum 2. Müdürü Orhan Koç ile Eðitim ve Psikososyal Servisin desteðiyle gerçekleþtirdiler. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan Sansak, Kurum Müdürü Naci Sürücü, Kurum 2. müdürleri, psikolog, sosyal hizmet uzmaný, öðretmenler, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan Sansak ve Kurumu Müdürü Naci Sürücü konuþmalarýnda, bu programý hazýrlayan ve sunanlara teþekkür ederek, sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceðini belirttiler. Konser bitiminde, satranç kurþunda baþarýlý olanlara belgelerini Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan Sansak ve Kurum Müdürü Naci Sürücü verdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Canip Yetiþir in açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Vali Mustafa Toprak tarafýndan Kurs Öðretmeni Dudu Mýstýhoðlu na plâket verildi.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Haziran 2008 Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu Ulu Önder Atatürk ün 19 Mayýs 1919 da Samsun a çýkarak, Anadolu da millî mücadeleyi baþlattýðý ve daha sonra gençlere armaðan ettiði 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý törenlerle kutlandý. Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü Derneði, 2008 yýlý etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayýs tarihinde Samsun'da yapýlan 19 Mayýs Yarý Maratonuna, Dernek üyesi 4 sporcusu ile Ceza Ýnfaz Kurumu Muhasebe Yetkilisi Salih Arslan, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Oktay Yazýcý, Ýnfaz Koruma Memuru Muharrem Çelebi ve Ýnfaz Koruma Memuru Ali Þener'den oluþan ekip 22 kilometrelik koþu mesafesini tamamlayarak iyi birer derece ile döndüler. Sporcular, Derneðin yeni kurulduðunu ve ilk defa böyle bir etkinliðe katýldýklarýný, bu nedenle bu koþuya büyük önem vererek hazýrlandýklarýný, koþunun 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle düzenlenmesinin ayrýca çok anlamlý olduðunu, bundan sonra baþka yerlerde yapýlacak koþulara da katýlmak istediklerini belirttiler. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ceza Ýnfaz Kurumunda da 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý gerçekleþtirildi. 16 Mayýs ta gerçekleþtirilen etkinliðe, Kurumda kalmakta olan çocuk ve genç tutuklu ve hükümlülerin dýþarýda bulunan yaþýtlarý ile kaynaþmalarý için Sincan Lisesinden öðrenciler davet edildi. Bu kapsamda Kurumun açýk futbol sahasýnda Sincan Lisesi futbol takýmý ile Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu futbol takýmlarý arasýnda tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlerin de izlediði bir futbol karþýlaþmasý yapýldý. Maçýn ardýndan Ýki takým oyuncularýna ve daha önce düzenlenen kurum içi futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara madalya ve hediyeleri verildi. Kutlamalarýn öðleden sonraki kýsmý Kurumun çok amaçlý spor salonunda gerçekleþtirildi. Programda; gençlerin okuduðu þiirlerden sonra yine gençlerin katýldýðý ödüllü yarýþmalar düzenlendi. Kutlamalara Sincan Lisesinden gençlerin de davet edilmesiyle, tutuklu ve hükümlü gençlerin dýþarýda bulunan gençlerle kaynaþmasý, dýþarýda bulunan gençlerin de ceza infaz kurumlarýna ve burada kalmakta olan gençlere bakýþ açýlarýnýn deðiþmesinde etkili olduðu ifade edildi. Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kocabaþ Belediyesi iþ birliði ile l9 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsý ile bir etkinlik gerçekleþtirildi. Etkinlik kapsamýnda Sanatçý Cüneyt Arkýn tarafýndan Madde Baðýmlýlýðý, Uyuþturucu ve Alkolün Zararlarý konulu seminer verildi. Seminer soru-cevap þeklinde verilmiþ olup, tüm hükümlü ve tutuklular tarafýndan büyük ilgi gördü. Ardýndan Genç Sanatçý Efe bir konser verirken, Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden Ülkü Ürgen ve Ýrfan Köse nin nikâh töreni kýyýldý. Programa; Honaz Kaymakamý, Honaz Belediye Baþkaný, Kocabaþ Belediye Baþkaný, Kurum Müdürü Ensar Çelik, 2. müdürler, Kurum öðretmenleri ve psikologu ile diðer personel, basýn mensuplarý ve 173 kadýn, erkek ve çocuk hükümlü ve tutuklu Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri kapsamýnda hükümlülere Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Tarih Eðitimi Ana Bilim Dalý Baþkanlýðý Öðretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Güray Kýrpýk Atatürk ve Gençlik konulu konferans verdi. 20 Mayýs'ta gerçekleþtirilen konferansa; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdür Ali Baþekin ve Ahmet Ýhsan Birlik, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, personel ve hükümlüler Yrd. Doç. Dr. Güray Kýrpýk konuþmasýnda; Atatürk'ün gençlere verdiði öneme dikkat çekerek, gençler için kurduðu teþkilatlardan bahsetti. Genç yaþta nam yapan kiþilere de deðinen Yrd. Doç. Dr. Güray Kýrpýk, slayt gösterisi ile konuþmasýna son verdi. Ankara ve Sivas ta Anneler Günü kutlamasý Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Anneler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi. 9 Mayýs ta düzenlenen programda Kurum 2. Müdürü Ceylan Þahin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. 2. Müdür Kaplan, Anneler Günü nün tarihçesini açýklayarak, bu günün amacý sadece anýlmak ya da hediye almak deðil, geleceðimizi yetiþtiren annelerimizin eðitimli, sosyal statüye sahip, hayatýný tek baþýna da idame ettirebilen bireyler olmasýný saðlamak için çaba gösterilmesi gerektiðini ifade etti. Bayan terziliði kursunda baþarýlý olup belge almaya hak kazananlara belgeleri, Koksal Eðitim Vakfý Baþkaný Pýnar Köksal tarafýndan verildi. Program, Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ve Gazi Üniversitesi Tiyatro Kulübünün katkýlarý ile hazýrlanan kadýnlarla ilgili çeþitli skeçlerden oluþan gösteriyle devam etti. Kutlama programýnda Müzisyenler Eren Diken, Kadir Çiftçi ve Tekin Aydoðan þarký ve türküleriyle katýlýmcýlarý coþturdular. Program, hükümlü ve tutuklular ile kadýn personele karanfil daðýtýmýyla sona erdi. Kutlama programýna; Köksal Eðitim Vakfý, ÖZ-GE-DER ve HÜ-DER Baþkan ve üyeleri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, Kurum Öðretmeni, Kurum Psiko - Sosyal Servis görevlileri, infaz koruma memurlarý ile 175 hükümlü ve tutuklu katýldi. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki Anneler Günü kutlama programý, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, 2.müdür Selahattin Demir, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, kadýn infaz ve koruma memurlarý ve kadýn hükümlülerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 11 Mayýs ta düzenlenen programda bir konuþma yapan Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, sevgi ve þefkatle, fikren ve bedenen saðlýklý nesiller yetiþmesinde büyük emeði geçen annelerin deðerinin bilinmesinin gerekli olduðunu vurguladý. Ceza infaz Kurumunda bulunan bazý bayan hükümlüler de günün önem ve anlamýna uygun konuþmalar yaparak, þiir okudular. Ayrýca bayan hükümlüler tarafýndan anne sevgisini vurgulayan skeç sahnelendi. Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ünye M Tipi nden örnek sergi Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yürütülmekte olan iyileþtirme faaliyetleri kapsamýnda; hükümlü ve tutuklular tarafýndan el iþi atölyelerinde ve el sanatlarý kurslarýnda üretilen çeþitli ürünler, Nisan tarihlerinde Ünye Ticaret Borsasý Sergi Salonunda sergilendi. Serginin açýlýþýna; Kaymakam Dr. Osman Günaydýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Belediye Baþkaný Ahmet Arpacýoðlu, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ramazan Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýlarý Göksal Yaldar, M. Ali Erbil ve Ozan Kaya, Garnizon Komutaný Prs. Bnb. Deniz Atabay, diðer askeri erkan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Gür, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Celal Acar ile diðer adlî ve idarî erkan, Kurum personeli ve vatandaþlar Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç açýlýþ konuþmasýnda, yapýlan el iþlerinin sosyal hayattan mahrum kalan hükümlü ve tutuklulara hem maddi hem de manevi katký saðladýðýný, böylece boþ vakitlerini deðerlendirerek para kazanýp, ailelerine yük olmadýklarý belirtti.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr UNÝCEF Türkiye Temsilcisi Hossaini, Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini Türkiye'deki görevinin 2. ayýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1.

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1. Seslenis Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz. ATATÜRK 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı