HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES"

Transkript

1 T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES (Uzmanl.k Tezi) Dr. M.Kaya KALAN stanbul

2 ÇNDEKLER 1) Te7ekkür 3 2) K.saltmalar 4 3) Giri7 ve Amaç 6 4) Genel Bilgiler 8 5) Gereç ve Yöntem 70 6) Bulgular 72 7) Tart.7ma ve Sonuç 83 8) Özet 89 9) Kaynaklar 90 2

3 TEEKKÜR Aile HekimliAi dal.nda ald.a.m ihtisas eaitimim süresince i7li Etfal EAitim ve Ara7t.rrma Hastanesinde yapt.a.m rotasyonlar.mda kliniklerinde asistan olarak çal.7maktan ve eaitim almaktan gurur duyduaum sayg.deaer hocalar.m Aile HekimliAi Koordinatörü Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA a, 1. Kad.n Hastal.klar. ve DoAum KliniAi efi Op. Dr. Nimet GÖKER e, Çocuk SaAl.A. ve Hastal.klar. rotasyonum boyunca deneyim ve bilgilerini aktaran klinik 7efleri Doç. Dr. Feyzullah Çetinkaya ya, Prof. Dr. Asiye NuhoAlu a, Dr.Tülay Olgun a, 3. Cerrahi kinik 7efi Prof. Dr. Mehmet Mihmanl. ya ve Psikiyatri KliniAi 7efi Doç. Dr. OAuz KaramustafaoAlu na, tez çal.7mam boyunca deaerli bilgi ve deneyimleri ile yol gösterici olan Dr. Levent Ayd.n a, gösterdikleri yak.nl.kla bir aile gibi kayna7mam.z. saalayan deaerli Aile HekimliAi asistan. arkada7lar.ma, duyduklar. sevgi ve güveni tüm hayat.m boyunca hiç yorulmadan hissettiren; bugünlere gelebilmemdeki en büyük etken olan can.m babama, sevgili anneme, karde7lerime ve e7lerine dünya tatl.s. yeaenlerime ve de son olarak hayat. payla7may. her 7eyden çok istediaim ni7anl.ma sonsuz te7ekkürler. Dr. M.Kaya KALAN 3

4 KISALTMALAR JNC :Birle7ik Ulusal Komite (Joint National Committee) BK :Beden kitle indeksi HDL :Yüksek yoaunluklu lipoprotein (high density lipoprotein) dk :dakika KB :Kan bas.nc. HT :Hipertansiyon ESH-ESC :Avrupa Hipertansiyon TopluluAu - Avrupa Kardiyoloji TopluluAu (European Society of Hypertension - European Society of Cardiology) WHO/ISH :Dünya SaAl.k Örgütü / Uluslararas. Hipertansiyon TopluluAu (World Health Organization / International Society of Hypertension) ASA :Asetilsalisilik asit ACE-I :Anjiyotensin dönü7türücü enzim inhibitörü (Angiotensin converting enzyme-ace- Inhibitor) ARB :Anjiyotensin II reseptör blokeri (Angiotensin II receptor blocker) USG :Ultrasonografi BT :Bilgisayarl. tomografi MR :Manyetik rezonans K :Potasyum MI :Myokard infarktüsü DASH :Hipertansiyonun Durdurulmas.nda Diyet Yakla7.mlar. (Dietary Approaches to Stop Hypertension) KKB :Kalsiyum kanal blokeri ALLHAT :Kalp Krizinin Önlenmesinde Antihipertansif ve Lipid Dü7ürücü Tedavi Denemesi (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack) PRA :Plazma renin aktivitesi AV :Atrioventriküler NYHA :New York Kalp BirliAi (New York Heart Association) NCEP :Ulusal Kolesterol EAitim Program. (National Cholesterol Education Program) ATP III :Eri7kin Tedavi Paneli (Adult Treatment Panel) III IDF :Uluslararas. Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation) LVH :Sol ventrikül hipertrofisi 4

5 PAH :Periferik arter hastal.a. HTplk. :i7li Etfal EAitim ve Ara7t.rma Hastanesi Hipertansiyon ve Lipid Metabolizmas. Bozukluklar. PolikliniAi MAP :Ortalama Arter Bas.nc. (Mean Arterial Pressure) LDL :Yüksek yoaunluklu lipoprotein (low density lipoprotein) ort. :ortalama RAAS :Renin anjiyotensin aldosteron sistemi AntiHT :Antihipertansif HTRP :Hipertansif retinopati ABD :Amerika Birle7ik Devletleri NHANES :Ulusal SaAl.k ve Beslenme inceleme Ara7t.rmas. (National Health and Nutrition Examination Survey) 5

6 GR VE AMAÇ Hipertansiyon, iyi kontrol edilmediainde vücuttaki birçok organ.n yap. ve fonksiyonunu ciddi 7ekilde etkileyen kompleks bir hastal.kt.r.1960 l. y.llar.n sonlar.na doaru gerçekle7tirilen bir çal.7ma k.smen kontrol edilebilen hipertansiyonun dahi komplikasyon riskini azaltt.a.n. ortaya koyduktan sonra bu konudaki çal.7malar h.z kazanm.7t.r. Hipertansiyon, birincil (primer, idyopatik, esansiyel) ve ikincil (sekonder) olarak ikiye ayr.l.r. Birincil hipertansiyon, olgular.n yakla7.k %95 ini olu7turmaktad.r. Vakalar.n %5 lik bölümü ikincil hipertansiyondur ve bunun büyük çoaunluau böbrek sebeplidir. Hipertansiyon uzun y.llar belirtisiz veya komplikasyonsuz olarak seyredebilir. Bu s.rada tek somut bulgu arteriyel kan bas.nc.n.n yüksek saptanmas.d.r. Ciddi komplikasyonlar uzun y.llar sonra ortaya ç.kabilir. Belirtisiz dönemde hastaya tedaviyi benimsetmek güç olur. Bu nedenle yüksek kan bas.nc. tedavisinde hasta uyumu büyük önem kazanmaktad.r. Hipertansiyon hastalar.n.n yakla7.k 1/3 ü, durumlar.ndan haberdar deaildir. Hipertansiyonlu hastalar.n ancak yar.s. tedavi almaktad.r ve bu hastalar.n önemli bir bölümü de verilen tedavileri düzenli uygulamamaktad.r. Buna baal. olarak da tedavi alan hastalar.n yar.s.ndan az.n.n kan bas.nçlar. kontrol alt.ndad.r. Bu durumda, hipertansiyon hastalar.n.n büyük bölümü yüksek kan bas.nc. deaerlerinin getireceai olumsuzluklarla kar7. kar7.yad.r. Etkin tedavi edilen hipertansiyon hastalar.nda inme, kalp yetersizliai, ve miyokard infarktüsü riskinde anlaml. azalmalar meydana gelmektedir. Hipertansiyon konusunda kar7.la7.lan sorunlar.n çoaunluau, bizlerin bu konuda göstereceai ilgi ile çözümlenebilecektir. Kan bas.nc. ölçümünün, dikkatlice her fizik muayeneye ilave edilmesi, hastalara durumlar. ile ilgili her türlü bilginin anlat.lmas. ve yeterli s.kl.ktaki kontroller, yüksek morbidite ve ölüm h.z.na sahip bu hastal.a.n verebileceai zararlar. azaltacakt.r. Toplumda hipertansiyon prevalans. oldukça yüksektir. 60 Ya7.n üstündeki ki7ilerin %60.ndan fazlas.nda hipertansiyon tesbit edildiai bildirilmi7tir. Hipertansiyon, kronik böbrek yetersizliainin diyabetes mellitustan sonraki ikinci en s.k sebebidir. Hipertansiyonun DM ile birlikte bulunmas. mikro ve makrovasküler komplikasyon riskini çok artt.r.r. 6

7 Günümüzde hipertansiyon kontrol oranlar. nispeten daha iyi olsa da çoau merkezde hala hedeflerin çok alt.ndad.r. Ülkemizdeki eri7kin bireylerde kan bas.nc. kontrolü tüm hipertansiflerde % 8, kan bas.nc. yüksekliainin fark.nda olan ve tedavi alanlarda % 20 olarak bulunmu7tur Biz bu çal.7mada temel olarak y.llar. aras.nda.e.e.a.h. hipertansiyon polikliniaine ba7vuran hastalarda, birinci ikinci ve üçüncü kontrollerinde sistolik diyastolik KB deaerleri, eaer yap.lm.7sa antihipertansif ilaç deai7imleri, bu deai7imlerin nedenleri ve ilaç deai7imleri ile hedef KB deaerlerini yakalama oranlar.n. hastalar.n poliklinik takip dosyalar.n. retrospektif inceleyerek ara7t.rmay. amaçlad.k. 7

8 GENEL BLGLER A)Hipertansiyonun Tan)m) ve S)n)fland)r)lmas) Arteriyel kan bas.nc.n.n normal say.lan s.n.rlar.n üzerine ç.kmas.na hipertansiyon denir. Anormal say.lmas. gereken kan bas.nc. düzeyi konusundaki tart.7malar sürmektedir. Pickering 1972 y.l.nda normal ve anormal kan bas.nc. aras.nda bir s.n.r olmad.a.n., mortalite ve arteriyel bas.nç ili7kisinin nicel olduaunu ve kan bas.nc. artt.kça prognozun kötüle7tiaini belirtmi7tir(1). Hipertansiyonun inme, koroner kalp hastal.a. gibi majör komplikasyon risklerinde art.7. beraberinde getiren kan bas.nc. yüksekliai olarak tan.mlanmas. da mümkündür. Bugün sistolik kan bas.nc.n.n 140 mmhg, diyastolik kan bas.c.n.nda 90 mmhg veya üzerinde olmas. ya da ki7inin antihipertansif ilaç kullan.yor olmas. hipertansiyon olarak tan.mlan.r (2,3).Sistolik kan bas.nc.n.n mmhg ve diyastolik kan bas.nc.n.n mmhg aras.nda olmas. yükseknormal kan bas.nc. (prehipertansiyon) olarak tan.mlan.r. Kan bas.nc. düzeyleri bu s.n.rlarda seyreden ki7ilerde zaman içinde hipertansiyon geli7me riski, daha dü7ük hipertansiyon deaerlerine sahip ki7ilere göre iki kez daha fazlad.r (4). B)Epidemiyoloji Ülkemizde hipertansiyon oldukça yayg.n bir sorundur. Eri7kin her 3 ki7iden 1 inde hipertansiyon vard.r y.l. nüfus verilerine göre ülkemizde yakla7.k 15 milyon hipertansif birey vard.r. Kad.nlarda hipertansiyon s.kl.a. erkeklerden daha yüksektir. Türkiye de hipertansiflerin önemli bir k.sm. (% 53), ekonomik olarak üretken çaa kabul edilen orta ya7 grubundad.r. Ülkemizde nüfus yap.s.n.n daha çok genç olduau dikkate al.nd.a.nda 30 ya7 alt.nda görülen hipertansiyon s.kl.a. (% 12) da ihmal edilmeyecek düzeydedir. Altm.7 ya7.ndan sonra hipertansiyon prevalans. % lere kadar yükselmektedir. Hipertansiyonun fark.nda olma (% 40.7) ve tedavi alma (% 31.1) oranlar. oldukça dü7üktür. Hipertansiyon fark.ndal.a.n.n bu denli az olmas.n.n önemli nedenleriniden birisi kan bas.nc.n.n yeterince ölçülmemesidir. Bütün grupta daha önce hiç kan bas.nc. ölçtürmemi7 ki7i oran.n.n % 32.2 olmas. dikkat çekicidir. Bu oran ya7 grubunda % 51.3 e kadar yükselmektedir. Hipertansiyonun ortaya ç.kmas.nda önemli belirleyicilerden birisi, kan bas.nc. normal kabul edilen ki7ilerin kan bas.nc. düzeyidir. Bu aç.dan ülkemizde normotansif eri7kinlerin yakla7.k % 20 sinin kan bas.nc. yüksek-normal (SKB: mm Hg, DKB:85-89 mm Hg) s.n.rlardad.r. Böbrek hasar.na ili7kin deaerlendirmeler, hastalar.n yakla7.k % 6 s.nda kronik böbrek hastal.a. olduaunu, % 27 sinde ise mikroalbuminüri olduaunu göstermektedir. Bu rakamlar 8

9 ülke nüfusuna uyarland.a.nda hipertansif bireylerin yakla7.k 1 milyonunda kronik böbrek hastal.a., yakla7.k 4 milyonunda da mikroalbuminüri olduau söylenebilir. Bilinen diyabeti ve böbrek hastal.a. olanlar ayr.ld.a.nda, yaln.z hipertansiyonu olan ki7ilerin % 9 unda (yakla7.k 1.4 milyon) mikroalbuminüri vard.r. Ülkemizde hipertansiyonun epidemi boyutlar.nda yayg.n bir sorun olduaunu; bu sorunun yeterince fark.nda olmad.a.m.z. ve yeterince tedavi edilmediaini göstermektedir. Bu konuda yap.lmas. gereken ilk ad.m, hipertansiyon konusunda toplumsal bilincin art.r.lmas. yolu ile fark.ndal.a.n art.r.lmas.d.r. Hipertansiyonun önlenebilir bir sorun olduau gerçeainden hareketle bebeklik çaa.ndan itibaren ya7am stili deai7iklikleri ile hipertansiyon geli7imi azalt.lmaya çal.7.lmal.; sorunun erken farkedilmesi için kan bas.nc. ölçümleri yayg.nla7t.r.lmal., ya7am.n her evresinde hipertansiyonun önlenmesi için giri7imlerde bulunulmal., hipertansiyon geli7tiainde tan.s.n.n erken konulmas. ve tedavisinin etkin 7ekilde yap.lmas. saalanmal.d.r. Hipertansiyonla ili7kili böbrek hasar. ve diaer kardiyovasküler risklerin azalt.lmas. da, hipertansiyonun topluma getireceai yük aç.s.ndan üzerinde önemle durulmas. gereken sorunlard.r. (5) Etiopatogenez: Hipertansiyonun patogenezi multifaktoriyeldir. Çe7itli anormallikler hipertansiyon patogenezinden sorumludur. Her hasta için bunlardan biri veya daha fazlas. bulunmaktad.r. Genetik faktörler hipertansiyon patogenezinde çok önemli rol oynamaktad.r. Çevresel faktörler de etiopatogenezde önemli rol oynamakla birlikte tek ba7.na kan bas.nc. yükselmesine neden olmamakta, fakat genetik faktörlerle birlikte sinerjistik olarak kan bas.nc.n. etkilemektedir (6, 7). 1. Çevresel faktörler: Artm.7 tuz al.m., alkol kullan.m., obezite, meslek ve kalabal.k yerlerde ya7am gibi çevresel faktörler hipertansiyon geli7imine katk.da bulunabilir (6). Bu etkiler özellikle hipertansiyona yatk.n bireylerde kan bas.nc. yükselmesine neden olmaktad.r. Obezite intrvasküler volüm art.7. ve kardiak outputta art.7a neden olarak kan bas.nc.n. yükseltmektedir. Kilo kayb.n.n kan bas.nc.nda orta derecede dü7meye neden olmaktad.r (7). Alkol al.m. ise plazma katekolamin düzeylerini artt.rarak hipertansiyona yol açabilir. Sigara kullan.m. da kan bas.nc. üzerine benzer etkiler göstermektedir. Aerobik egzersiz daha önceden sedanter ya7am süren hipertansiflerde kan bas.nc.n. dü7ürmektedir (7). 2. Sempatik sinir sistemi hiperaktivitesi: Özellikle ta7ikardik genç hipertansiflerde önemlidir (7). Sempatik sinir sisteminin uyar.lmas. ile surrenal bezlerden norepinefrin 8 salg.lan.r. Bunun sonucunda kalp h.z.nda art.7, periferik vazokonstrüksiyon ve kan bas.nc.nda yükselme meydana gelir. Böbreklerde afferent arteriollerde vazokonstrüksiyona neden olarak 9

10 böbrek kan ak.m.n. azalt.r. Sempatik sinir sistemi ayr.ca böbreklerde jukstaglomerüler hücrelerden renin sal.n.m.n. uyar.r. Böylece hem renin-anjiotensin-aldosteron sistemi arac.l.a. ile hem de doarudan böbrek tübüllerinden su ve sodyum tutulumuna neden olur (8, 9, 10). Bununla birlikte plazma katekolamin düzeyleri ile kan bas.nc. aras.ndaki ili7ki zay.ft.r. Adrenerjik hiperaktivitenin olu7umunda barorefleks mekanizmalarda duyars.zl.k rol oynayabilir (7). 3. Renin-anjiotensin sistemi: Renin, böbreklerde afferent arteriollerdeki jukstaglomerüler hücrelerde sentezlenen proteolitik bir enzimdir. Azalm.7 perfüzyon bas.nc., azalm.7 intravasküler volüm, artm.7 sempatik sistem aktivitesi, artm.7 katekolamin düzeyleri, artm.7 arteriolar gerilim ve hipokalemi gibi nedenlerle sal.n.m. uyar.l.r. Renin, anjiotensin dönü7türücü enzim ile anjiotensin II ye dönü7en anjiotensin I in sal.n.m.n. uyar.r (6, 7, 8). Potent bir vazokonstriktör ve aldosteron sal.n.m.n.n majör uyar.c.s. olan anjiotensin II, etkisini AT1 ve AT2 reseptörleri üzerinden gösterir. AT1 reseptörlerini uyararak vazokonstrüksiyon ve vasküler düz kaslarda hipertrofiye neden olur. Böbreklerde afferent arteriollerde vazokonstrüksiyon sonucu böbrek kan ak.m.n. azalt.r. Böbrek tübüllerinden sodyum ve su geri emilimini doarudan ve aldosteron arac.l.a. ile artt.r.r (7, 11). Hipertansif hastalar.n yakla7.k %10 unda plazma renin aktivitesi artm.7 iken %60.nda normal, %30 unda ise supresedir (7). Dü7ük reninli grupta yer alan hastalar daha fazla intravasküler volüme sahiptir. Bu grupta yer alan hastalarda tan.mlananamam.7 bir mineralokortikoid nedeni ile sodyum retansiyonu ve renin supresyonu olduau dü7ünülmemektedir. Baz. çal.7malar ise bu hastalarda surrenal korteksin anjiotensine daha duyarl. olduaunu göstermi7tir (6). Nefronlarda iskemiye baal. heterojenitenin de deai7ken plazma renin aktivitesine neden olabileceai, iskemik nefronlar.n daha fazla renin salg.layarak anjiotensin II art.7.na neden olabileceai de ileri sürülmü7tür (12). 4. Sodyum at)l)m bozukluklar): çoau çal.7mada hipertansiyon geli7iminde böbreklerden sodyum at.l.m.nda bozukluaun neden olduau gösterilmi7tir. Normal bireyler yüksek kan bas.nc.na ve sodyum-hacim yüklenmesine renal sodyum at.l.m.n. artt.rarak cevap verirler. Bu duruma bas.nç diürezi ad. verilir. Hipertansif hastalarda ise artm.7 sodyumun at.l.m.nda bozukluk vard.r. Yap.lan çal.7malarda esansiyel hipertansiyonlu hastalara tuz yüklendiainde total vücut sodyumunda art.7 olduau gösterilmi7tir. Bunun alt.nda yatan neden efferent artriollerde vazokonstrüksiyon, azalm.7 böbrek kan ak.m. ve artm.7 filtrasyon fraksiyonu olabilir. Peritübüler kapillerlerdeki azalm.7 sodyum ve su, artm.7 onkotik bas.nca ve sodyum 9 reabsorbsiyonuna neden olarak daha fazla kan hacmi ve kan bas.nc.na neden olabilir (7, 13). Baz. hastalarda fonksiyon gören nefronlarda ve dolay.s. ile filtrasyon 10

11 yüzeyinde azalma, artm.7 kan bas.nc.na neden olabilir (12). Normotansiflerde ve 40 ya7.n alt.ndaki hipertansiflerde tuz k.s.tlamas.n.n fazla etkili olmamas. ve ya7l. hipertansiflerde tuza duyarl.l.a.n artmas., bu görü7ü desteklemektedir. 5. ntraselüler sodyum ve kalsiyum: Esansiyel hipertansiyonda hücre içi sodyum miktar. artm.7t.r. Bu, Na-K exchange ve diaer sodyum transport mekanizmalar.ndaki anormalliklerden kaynaklan.yor olabilir. ntraselüler sodyum art.7., intraselüler kalsiyum art.7.na neden olur. Böylece esansiyel hipertansiyon için karakteristik olan vasküler düz kas hücrelerinde tonus art.7. meydana gelir (7). ntraselüler kalsiyum art.7., genelikle obez hipertansiflerde görülür (14). 6. nsülin direnci: Hipertansiyon, obezlerde ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda normal popülasyona göre daha s.k görülmektedir. Her iki durumda da insülin direnci mevcuttur. Hiperinsülinemi, birkaç 7ekilde hipertansiyona neden olur. Hiperinsülinemi böbrek sodyum reabsorbsiyonunu ve sempatik aktiviteyi artt.r.r. nsülin mitojenik etkisi ile vasküler düz kas hücrelerinde hipertrofiye neden olur. Bu etkiye anjiotensin II, endotelin ve vazopressin arac.l.k etmektedir. nsülinin diaer bir etkisi ise intraselüler kalsiyum düzeyini artt.rarak vasküler tonusu artt.rmas.d.r (6, 15). Hipertansiyonda Klinik Belirti ve Bulgular: Esansiyel hipertansiyon ba7lang.ç y.llar.nda genellikle herhangi bir 7ikayete yol açmad.a. gibi kan bas.nc.ndaki yükselme d.7.nda patolojik fizik bulgu da mevcut deaildir. Ancak zamanla hedef organlarda (kalp, arter ve venler, retina, böbrek, beyin)olu7turduau deai7iklikler ve komplikasyonlar çe7itli semptomlar.n ve bulgular.n ortaya ç.kmas.na yol açar. Ba7 aar.s., ba7 dönmesi, sersemlik hissi ve halsizlik gibi nonspesifik 7ikayetler de genellikle hafif hipertansiyonlu hastalarda görülmez.bu tür 7ikayetlere kan bas.nc. normal olan ki7ilerde de ayn. s.kl.kla rastlanmaktad.r.hipertansiyon 7iddeti art.nca enseden ba7layan, sabahlar. daha belirgin olan ve gün boyunca 7iddeti azalan ba7 aar.lar. ba7lar.hipertansiyonda deai7mez fizik bulgu, kan bas.nc.n.n yüksek bulunmas.d.r.ancak bu karar. vermek için kan bas.nc.n.n uygun 7ekilde ölçüldüaünden emin olunmal.d.r.hasta yatar pozisyondan oturur pozisyona getirildiainde, sistolik ve diyastolik kan bas.nc. hafifce artabilir.ayakta ise sistolik kan bas.nc. ya ayn. düzeyde kal.r ya da hafifce dü7er. Hipertansiyonda Klinik Deerlendirme Hipertansiyonlu bir ki7ide yap.lacak klinik deaerlendirme ve ara7t.rmalar.n dört ana amac. vard.r (17). Bunlar: a) Kan bas.nc.n.n kronik olarak yüksek olduaunu doarulamak ve düzeyini saptamak 11

12 b) Sekonder hipertansiyonun var olup olmad.a.n., varsa nedenini saptamak c) Hedef organ hasar.n.n varl.a. ve yayg.nl.a.n. deaerlendirmek d) Prognozu ve tedaviyi etkileyebilecek diaer kardiyovasküler risk faktörlerini ve klinik özellikleri ara7t.rmak. Anamnez ve Fizik Muayene Anamnez Hipertansiyonlu bir hastan.n klinik deaerlendirilmesi anamnezle ba7lar. Anamnezde özellikle göz önüne al.nmas. gereken noktalar a7aa.da s.ralanm.7t.r: a) Hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, kalp yetersizliai, serebrovasküler olay veya böbrek hastal.a. ile ilgili aile anamnezi. b) Kan bas.nc. yüksekliainin süresi ve daha önceki düzeyleri ile daha önce uygulanan antihipertansif tedavinin sonuçlar. ve yan etkileri. c) Hastan.n koroner kalp hastal.a., kalp yetersizliai, serebrovasküler hastal.k periferik damar hastal.a., diabetes mellitus, gut, dislipidemi, bronkospazm, seksüel disfonksiyon, böbrek hastal.klar. ve diaer önemli hastal.klar. ile ilgili geçmi7i, bu klinik tablolarla ilgili 7imdiki semptomlar. ve bu tablolar.n tedavisi için kullan.lan ilaçlar ve sonuçlar. ile ilgili bilgiler. d) Sekonder hipertansiyon nedenleri ile ilgili olmas. olas. semptomlar. e) Hastan.n diyetteki yaa, tuz ve alkol al.7kanl.klar., sigara içip içmediai ve içiyorsa süresi ve miktar., fizik aktivite ala.7kanl.klar. ve vücudundaki yaa fazlas.n. ortaya koymak aç.s.ndan gençliaindeki ve 7imdiki aa.rl.a. aras.ndaki fark. f) Kan bas.nc.n. artt.rmas. olas. ilaçlar ve maddelerin kullan.m. ile ilgili anamnez (örneain oral kontraseptifler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, meyan kökü, kokain, amfetamin türevleri, eritropoetin, siklosporinler, steroid hormonlar). g) Hipertansiyonun seyri ve sonuçlar.na etki edebilecek ki7isel psikososyal ve çevresel faktörler (örneain aile yap.s., çal.7ma ortam., eaitim düzeyi, sosyokültürel ve sosyoekonomik yap.s.) (16). Fizik Muayene Hipertansiyonlu bir ki7ide, kan bas.nc.n.n ölçümü d.7.nda tam bir fizik muayene yap.lmal. ve muayene s.ras.nda özellikle a7aa.daki noktalara dikkat edilmelidir (16,17). a) Kan bas.nc.n.n her iki koldan ve en az iki kere ve ilgili bölümdeki kurallara uygun bir 7ekilde ölçülerek kaydedilmesi. b) Hastan.n boy ve kilosunun ölçümü ve vücut kitle indeksinin hesaplanmas. (kilogram olarak aa.rl.a.n metre olarak boy un karesine bölünmesi). 12

13 c) Kardiyovasküler sistemin ayr.nt.l. muayenesi, bu arada kalp boyutlar., ritm bozukluklar., 3. ve/veya 4. ses duyulup duyulmad.a. ve kalp yetersizliai bulunup bulunmad.a.n.n saptanmas.. d) Boyun muayenesinde karotis üfürümlerinin, venöz dolgunluaun ve tiroid büyümesinin olup olmad.a.n.n tesbiti. e) Ekstremitelerde periferik arter nab.zlar.nda zay.flama veya kaybolma, arteryel üfürüm ve ödem aranmas.. f) AkciAerlerde rallerin ve bronkospazm.n ara7t.r.lmas.. g) Bat.n muayenesinde üfürüm, anormal pulsasyon, böbreklerde büyüme veya ba7ka kitle olup olmad.a.n.n incelenmesi. h) Gözdibinin ve serebrovasküler hasar aç.s.ndan sinir sisteminin incelenmesi. Laboratuvar ncelemeleri Hipertansiyonlu hastalarda yap.lacak laboratuvar incelemeleri, gerçekci bir risk belirlemesi yap.lmas., hedef organ hasar.n.n ve diaer klinik tablolar.n ortaya ç.kart.lmas. ve sekonder hipertansiyonun ekarte edilmesi amaçlar.na yöneliktir. Bu amaçla yap.lacak olan incelemeler birinci basamak temel laboratuvar incelemeleri, ikinci basamak laboratuvar incelemeleri ve gereainde yap.lacak diaer laboratuvar incelemeleri olmak üzere üçe ayr.labilir GereAinde yap.lacak incelemeler sekonder hipertansiyonun nedenlerini veya hedef organ hasar./klinik kardiyovasküler hastal.k varl.a.n. ve 7iddetini ortaya ç.karmak amac.na yöneliktir. EKG de sol ventrikül hipertrofisinin saptanmas. durumunda bunun ekokardiyografi ile kan.tlanmas. gereklidir. Kraniyal, renal veya periferik arter darl.klar.ndan ya da aort anevrizmas.ndan 7üphe edilmesi durumunda bu damarlar ultrasonografi ile ayr.nt.l. bir 7ekilde incelenmelidir (16,17). Hipertansiyonda Etiyolojik Tan) Yap.lm.7 olan çal.7malar, hipertansiyonlu hastalar.n %92-95 inin esansiyel hipertansiyonlu olduaunu, %5-6 kadar hastada da hipertansiyonun kronik böbrek parankim hastal.a.na baal. olduaunu göstermektedir. DiAer tüm nedenler hipertansiyon etyolojisinde ancak %1-3 oran.nda rol oynamaktad.r. Bu nedenle, her hastada sekonder nedenlere baal. hipertansiyonlar.n ara7t.r.lmas.na gerek yoktur (18,19). Hipertansiyon nedenleri ara7t.r.lmas. gereken hastalar.n özellikleri 7u 7ekilde say.labilir: 1. Ya7, anamnez, fizik muayene, hipertansiyon 7iddeti veya temel laboratuvar incelemelerinin sekonder hipertansiyonu akla getirdiai ki7iler 2. laç tedavisine yan.t. zay.f olan hastalar 13

14 3. Hipertansiyonu kontrol alt.nda iken yükselmeye ba7layan hastalar 4. Evre III hipertansiyonu olanlar 5. Ani ba7layan hipertansiyonu olanlar Hipertansiyonda Kardiyovasküler Riskin Belirlenmesi Hipertansiyonlu hastalarda kardiyovasküler riski sadece kan bas.nc. düzeyi belirlemez. Birlikte bulunan diaer kardiyovasküler risk faktörleri, hedef organ hasarlar. ve klinik kardiyovasküler hastal.klar da ki7inin riski üzerinde etkili olur. Bu nedenle, kan bas.nc. düzeyi d.7.nda birlikte bulunan risk faktörlerinin ve klinik kardiyovasküler hastal.klar.n da ara7t.r.lmas. gereklidir Bu faktörlere göre risk belirlemesi yap.larak hastalar üç kategoriye ayr.l.r. Birinci kategoriyi olu7turan dü7ük risk grubunda hiçbir risk faktörü veya hedef organ hasar. /klinik kardiyovasküler hastal.k yoktur. kinci kategori orta derecede risk grubudur ve bu kategori diabetes mellitus hariç olmak üzere, bir major veya iki minor risk faktörü bulunan hastalardan olu7ur. Üçüncü kategoriyi içeren yüksek risk grubunda ise diyabet veya hedef organ hasar./klinik kardiyovasküler hastal.k saptanm.7 olan hastalar bulunur. Bu risk s.n.flamas.n.n en önemli noktas., temelde bir faktörü olmas.na kar7.l.k ta7.d.a. önemden ötürü diyabetin hedef organ hasar. / klinik kardiyovasküler hastal.k ile e7deaer tutulmas.d.r. Hipertansiyonda Korunma ve Tedavi Hipertansiyonda Primer Korunma Potansiyeli Yeryüzünde her 5 ki7iden birinin hipertansiyonlu olmas. gibi yayg.n bir soruna yakla7.m, kesin hipertansiyonlu ki7iyi belirleyerek deaerlendirip tedavi etme tratejisine dayan.yordu. Bu yakla7.m son 30 y.lda ba7ar.lar saalad.; yeryüzünde on milyonlarca ki7ide hipertansiyonu kontrol alt.na ald.a. gibi, koroner kalp hastal.a. ve inmeden mortaliteyi azaltarak ömrü uzatmakta belliba7l. bir rol oynad.. Ancak bu strateji yan etki ve maliyet gibi sorunlar. içeren ilaçla tedaviye dayanmaktayd.. Kan bas.nc. yüksekliainden haberdar olmayan milyonlarca ki7inin bu tedavi stratejisinden yararlanmad.a. da bir gerçektir. Bu nedenle tedavi yakla7.m. yan.nda hipertansiyonun primer korunmas.n.n önemi aç.kt.r (20). Gözleme dayanan ve randomize çal.7malar göstermektedir ki, kan bas.nc. toplumun ya7am biçimine, özellikle beslenme özelliklerine s.k.ca baal.d.r. Bunlar aras.nda fazla kalori al.nmas., tuzlu yeme al.7kanl.a., yetersiz potasyum al.m., a7.r. alkol tüketimi ve sedanter hayat say.labilir. Otuziki ülkeden i a7k.n genç ve orta ya7l. eri7kini içeren Uluslar aras. Tuz Çal.7mas., kan bas.nç düzeyleri ve hipertansiyon prevalans. ile sodyum ve potasyum at.l.m., beden kitle indeksi ve alkol tüketimi aras.ndaki ili7kiyi aç.aa kavu7turmu7tur. MRFIT çal.7mas.nda da orta ya7l. erkekte 6 y.lda toplanan veriler çok 14

15 say.da besinsel faktörlerin kan bas.nc.n. etkilediaini ortaya koymu7tur. Bu çal.7mada kan bas.nc. ile 7i7manl.k, doymu7 yaa, günlük tuz ve içilen alkol miktar. aras.nda doarusal, potasyum al.m. aras.nda ters ili7ki bulunduau gösterilmi7tir (21). Dört geni7 randomize klinik çal.7mada yüksek-normal kan bas.nc.na sahip eri7kinlerde besinsel veya diaer ya7am 7ekli deai7ikliklerinin etkileri incelenmi7tir. Bunlardan Hipertansiyonun Primer Önlenmesi (PPH) adl. 5 y.ll.k çal.7mada zay.flama, tuz ve alkol al.m.n. azaltma, beden hareketlerini artt.rma gibi çok etkenli bir giri7imin, izleme döneminde kontrol grubuna oranla ortalama kan bas.nc.n. 1-2 mmhg ve hipertansiyon prevalans.n. %19.2 den %8.8 e dü7ürdüaü görülmü7tür. Hipertansiyon Prevansiyon çal.7mas.nda diaer faktörlere ek olarak potasyum al.m. fazlal.a.n.n etkisi incelenmi7tir. Fazla potasyum al.m.n.n kan bas.nc. üzerine az da olsa olumlu etkisi görülmü7tür (22). Hipertansiyon prevansiyon çal.7malar.n.n (TOHP) birinci faz.nda stresi azaltma ve ek besin elamanlar. dahil olmak üzere bir çok giri7imin kan bas.nc. üzerine etkileri ara7t.r.lm.7t.r (23). Bu ara7t.rman.n ilk alt. ay.nda zay.flama ve tuz k.s.tlamas.n.n sistolik kan bas.nc.nda 2-4 mmhg l.k ve diyastolik kan bas.nc.nda 1-3 mmhg l.k anlaml. bir dü7ü7e yolaçt.a. görülmü7tür. Ayn. çal.7mada 18 ayl.k izlem sonunda zay.flaman.n ve sodyum k.s.tlamas.n.n olumlu etkisinin devam etttiai, fakat stresi azaltman.n anlaml. bir etkisi bulunmad.a. saptanm.7t.r. Çal.7man.n ikinci faz.nda (24) 3-4 y.ll.k takipte zay.flama ve tuz k.s.tlamas.n.n hipertansiyon s.kl.a.n. anlaml. biçimde ve yakla7.k %20 oran.nda azaltt.a. gözlenmi7tir. Ya7l.da laç-d.7. Giri7im Çal.7mas.nda (TONE) zay.flama ve tuz k.s.tlamas. giri7imlerinin birlikte kullan.lmas. halinde bunlar.n teker teker uygulamas.ndan daha etkili olduau tesbit edilmi7tir. Ülkemizin sanayile7me sürecinde h.zl. geli7mesi ve süpermarketlerin yayg.nla7mas. sonucu, beslenme kal.plar.m.z deai7tiainden, besinden al.nan sodyumun çoaunun mamul besinlerden kaynakland.a. bilinmelidir. Dünya SaAl.k Örgütü/Uluslararas. Hipertansiyon DerneAi K.lavuz Kurulu nun ve Hipertansiyon Primer Prevansiyonu için ABD Çal.7ma Grubu nun raporlar.nda, koruyucu t.p ve halk saal.a. için a7aa.daki önerier belirlenmi7tir: Vücut aa.rl.a.n.n kontrol alt.nda tutulmas. ve fiziksel aktiviteyi artt.rma Il.ml. miktardan (günde 26 g etanol dan) fazla alkol içilmemesi Günlük sodyum miktar. günde < 6 g tuz (< 2. 4 g Na) s.n.rlanmas. Potasyum al.m.n.n artt.r.lmas. 15

16 Ayn. raporda psikososyal stresin azalt.lmas.n.n yarar. konusunda daha fazla çal.7malara gereksinim duyulduau, ek olarak kalsiyum ve magnezyum al.m.n.n spesifik bir rolünün olmad.a. kaydedilmi7tir. Hipertansiyonda Tedavinin Amaç ve Hedefleri Hipertansiyon tedavisindeki amaç, morbidite ve mortalitenin mümkün olan en basit 7ekilde azalt.lmas.d.r. Buna göre tolere edilebilmesi halinde sistolik kan bas.nc.n.n 140 mmhg n.n, diyastolik kan bas.nc.n.n ise 90 mmhg n.n alt.nda tutulmas. hedeflenmelidir (16,17). Kan bas.nc.n.n azalt.lmas.na paralel olarak varsa diaer kardiyovasküler risk faktörleri de kontrol alt.na al.nmal.d.r. Kan bas.nc.n.n daha da azalt.lmas. özellikle inme oran.n.n azalt.lmas., böbrek fonksiyonlar.n.n korunmas. ve kalb yetersizliainin ilerlemesinin önlenmesinde de yararl. olabilir. Kan bas.nc.n.n belirgin bir deaerin alt.na dü7ürülmesi ile baz. komplikasyon olas.l.klar.n.n artacaa.n. kabul edenler vard.r (25). Bu ara7t.r.c.lara göre kan bas.nc. azalt.l.nca yüksek kan bas.nc.na baal. yan etkiler, mortalite azal.r fakat kan bas.nc. belirli bir rakam.n alt.na (diyastolik kan bas.nc. < mmhg) dü7tüaünde gerek yan etkiler gerekse mortalite de art.7 görülebilir. Bu olay J earisi fenomeni olarak adland.r.l.r, Kan bas.nc.ndaki istenilen seviyelere ula7mak için tek ba7.na ilaç tedavisi yeterli olm.yacakt.r, daha sonra anlat.lacak ya7am biçiminde yap.lacak deai7ikliklerin de bu konuda kesin yarar. vard.r (26). YaBam Tarz) DeCiBikliCi ve Non-Farmakolojik Tedavi Non-farmakolojik tedaviyle kan bas.nc.nda saalanan dü7menin kardiovasküler komplikasyonlar. ve inmeyi azaltt.a.n./önlediaini gösteren direkt, randomize klinik çal.7malar yoktur (27). Ya7am tarz. deai7ikliai ve non-farmakolojik tedaviyle saalanan olumlu sonuçlar 7unlard.r: Hastalarda sistolik kan bas.nc. ve diyastolik kan bas.nc.nda dü7me olur. Hipertansiyonla birlikte s.k görülen dislipidemi ve glukoz intolerans.nda düzelmeye yard.mc. olur. Hipertansiyon tedavisi için kullan.lan ilaç say.s. ve dozunu azaltabilir. laçlar.n etkisini art.r.r. Ya7am tarz. deai7iklikleri ve non-farmakolojik tedavi uygulamalar. her hasta için bireysel olmal.d.r. Bu uygulamalar yüksek risk grubundaki hipertansiflerde ilaç tedavisine ba7lanmas.n. geciktirmemelidir. 16

17 Sigara içiminin braklmas Her sigara içiminden sonra dk. süren akut kan bas.nc. yükselmesi olur. Klinik uygulamada saptanamasa bile 24 saatlik ambulatuar kan bas.nc. ölçümlerinde yükselmeler gösterilmi7tir. Sigara içimi kardiovasküler riski 2-3 kat art.ran bir faktördür. Kardiyovasküler olumlu etkiler tütün içiminin b.rak.lmas.ndan sonraki bir y.l içinde görülür. Sigara lipid profilini bozar, insülin direncini art.r.r, sol ventrikül kütlesinde art.7 olur ve endotele baa.ml. arteriyel vasodilatasyonda azalmaya yol açar. Tek ba7.na sigaray. b.rakman.n kan bas.nc.n. dü7ürdüaünü gösteren çal.7ma yoktur. Ancak, sigaray. b.rakmak hipertansiyonda ilaç tedavisine kar7. direncin önlenmesi ve kardiovasküler riskin azalt.lmas. için gereklidir. Nikotin bandlar. kan bas.nc.n. yükseltmemektedir ve sigaray. b.rakmak için kullan.labilirler. Nikotin burun spreyinin kan bas.nc. üzerine etkisi ise bilinmemektedir. imanlk-zayflama Vücut kütle indeksinin (BMI) 27 veya daha fazla olmas. ile kan bas.nc. yüksekliai aras.nda ili7ki vard.r. Obez hipertansiflerde dislipidemi, insülin direnci, kardiovasküler olay, diabetes mellitus s.kl.a. fazlad.r. Ba7lang.çta 5 kg zay.flama, hipertansif hastalar.n çoaunda anlaml. kan bas.nc. dü7mesine yol açar. Kontrollü klinik çal.7malarda 1 kg zay.flaman.n sistolik ve diyastolik kan bas.nçlar.nda 1.6 mmhg ve 1.3 mmhg dü7me saalad.a. gösterilmi7tir. Birlikte fiziki egzersiz uygulan.rsa kan bas.nc.nda dü7me artmaktad.r. Kan bas.nc.n. yükseltebileceai ve pulmoner hipertansiyona neden olabileceai için anoretik ilaçlardan kaç.n.lmal.d.r. Kilo kayb. ile antihipertansif ilaçlar.n say.s. ve dozu azalt.labilir. Meyve, sebze, bal.k yaa., lifli g.dalardan zengin diyet ile sistolik kan bas.nc.nda 4.5 mmhg, diyastolik kan bas.nc.nda 2.7 mmhg dü7me saalanabileceai ambulatuar kan bas.nc. kontrolüyle gösterilmi7tir. Kilo kayb. ba7lang.çta yoaun natriüreze neden olmakta, daha sonra ise sempatik aktivitede azalma ve insülin sensitivitesinde düzelme ile kan bas.nc.n.n uzun süreli dü7ük olmas.n. saalamaktad.r. Tuz kstlamas Tuz ve sodyum kavramlar. kar.7t.r.lmamal.d.r. Klorür sodyumun etkisini artt.rmaktad.r. Sodyum, çoaunlukla sofra tuzu/nacl 7eklinde g.dayla al.nmaktad.r. Sodyum diaer 7ekillerde al.nd.a.nda (Na bicarbonat gibi) kan bas.nc. artt.r.c. etkisi fazla deaildir. Klinik, randomize çal.7malarda hipertansif hastalarda sodyum al.m. günde mmol ( g) ile k.s.tland.a.nda sistolik kan bas.nc.nda 4.8±1 mmhg, diyastolik kan bas.nc.nda 2.5±0.7 mmhg dü7me görülmü7tür (64). Kan bas.nc. dü7üklüaünün saalanmas. için ortalama 5 haftal.k tuz k.s.tlamas. yap.lmal.d.r. Ya7l. hipertansiflerde bu etki daha fazlad.r. Hastalara günde 100 mmol (5. 8 g) den az sodyum ya da günde 6g dan az NaCl (tuz) almalar. 17

18 önerilmelidir. Diyetle al.nan sodyumun önemli bir k.sm. i7lenmi7 g.dalardan gelmektedir. Bu tür g.dalardan kaç.n.lmal. ve sofrada tuzluk kullan.lmamal.d.r. Sodyum k.s.tlamas. antihipertansif ilaçlar.n etkisini art.r.r. Kalsiyum kanal blokerlerinin intrensek natriüretik özelliai olduau için bu etki görülmez. Ancak kalsiyum kanal blokerlerinin antiproteinürik etkisi artar. Günde g tuz al.m. ise diüretiklerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Sodyum k.s.tlamas. diüretiklere baal. potasyum kayb.n. azalt.r, sol ventrikül hipertrofisini geriletebilir, osteoporoza kar7. koruma saalar, vasküler ve bron7ial düz kaslarda gev7eme yapar. Sodyum k.s.tlamas. günde mmol un alt.nda olursa, plazma katekolaminlerinde, LDL ve trigliseridde, insülin direncinde artma görülür. Potasyum alm Diyetle, taze meyve ve sebzelerden saalanan yakla7.k günde 90 mmol potasyum hipertansiflerde kan bas.nc.n. dü7ürür. Randomize kontrollü klinik çal.7malarda bu dü7me sistolik kan bas.nc.nda 4.4 mmhg, diyastolik kan bas.nc.nda 2.4 mmhg d.r. Potasyum sitrat veya potasyum bikarbonat kullan.lmas. potasyum klorür e göre daha fazla kan bas.nc. azalmas.n. saalar. Sodyumdan k.s.tl. diyet kullan.ld.a.nda potasyumun kan bas.nc. dü7ürücü etkisi azalabilir. Böbrek yetersizliai olanlarda ACE inhibitörü veya A II reseptör antagonisti alanlarda potasyum kullan.m. için dikkatli olunmal.d.r. Potasyum; vasküler Na/K-ATPase aktivitesinde art.7 ve buna baal. vasküler gev7eme yapmakta, renal vasküler dirençte azalma ve glomerüler filtrasyon h.z.nda art.7 olu7turmakta ve bu mekanizmalarla kan bas.nc. dü7ürücü etkisini göstermektedir. Kalsiyum alm Epidemiyolojik çal.7malarda kan bas.nc. düzeyi ile diyetle al.nan kalsiyum aras.ndaki ili7ki çeli7kili sonuçlar göstermi7tir. Kalsiyum günde 1g verildiainde sistolik kan bas.nc.nda çok minimal dü7me yapar ve diyastolik kan bas.nc. da deai7mez. Ancak bu etki hipertansiyondan korunma veya tedavi amac.yla kalsiyum al.m.n.n artt.r.lmas.n. gerektirecek özellikte deaildir. Kalsiyum al.m.n.n artmas. hipertansiyonda zaten mevcut olan hiperkalsiüriyi daha da artt.r.r, böbrek ta7lar.na ve üriner sistemde infeksiyona yol açabilir. Magnezyum alm Çal.7malar, dü7ük magnezyumlu diyet alanlarda hipertansiyon prevalans.n.n.n fazla olduaunu göstermektedir. Ancak bu ili7ki, kan bas.nc. dü7ürülmesi için magnezyum al.m.n. gerektirecek düzeyde deaildir. Kronik diüretik tedavisi alan hipertansiflerin %50 sinin kaslarda magnezyum düzeyi dü7üktür. Potasyum verilmesiyle düzelmeyen hipokalemiden de magnezyum eksikliai sorumludur. Bu hastalarda günde 15 mmol Mg verilmesi kan bas.nc.n. 18

19 dü7ürebilir, hipokaleminin düzelmesine yard.mc. olur ve glukoz metabolizmas.n. da olumlu yönde etkiler. Makrobesinler (21) Vejetaryen diyet: Vejetaryenlerde daha dü7ük kan bas.nc. eailimi vard.r. Vejetaryen diyeti uygulayan hipertansif hastalarda, 6 hafta içinde sistolik kan bas.nc.nda ortalama 5 mmhg l.k bir dü7me saptanm.7t.r. Lifli g.da al.m.: 4 y.ll.k izlemi olan bir çal.7mada günde 12 g dan daha az lifle beslenenlerde, hipertansiyon geli7mesinde relatif risk, günde 24 g lifle beslenenlere göre 1.6 defa daha fazla bulunmu7tur. Randomize, kontrollü 12 çal.7man.n metaanalizi ortalama günde 14 g lif alanlarda kan bas.nc.nda 1.2/1.8 mmhg dü7me olduaunu göstermi7tir. Lifli g.dalar daha fazla potasyum ve daha az sodyum içermektedirler. Diyetteki yaa: Klinik, kontrollü çal.7malar diyetteki çoklu ve tekli doymam.7, ya da doymu7 yaa asitlerinin kan bas.nc. üzerinde anlaml. etkisi olmad.a.n. göstermi7tir. Bal.k yaa.: Omega-3 çokludoymam.7 yaa asidi (n-3-pufa) günde 3-6 g al.n.rsa hipertansiflerde sistolik kan bas.nc.nda 4 mmhg, diyastolik kan bas.nc.nda 3 mmhg dü7me saalanmaktad.r. Protein: Diyetle al.nan protein miktar. normalden %30 daha fazla olan ki7ilerdeki kan bas.nc.n.n, diyetlerindeki protein miktar. normalden %30 daha az olanlara göre 3/1.5 mmhg daha dü7ük olduaunu bildiren çal.7malar vard.r. Karbonhidrat: Rafine edilmi7 7ekerlerin kan bas.nc.n. artt.rma, kompleks 7ekerlerin kan bas.nc.n. dü7ürme eailiminde olduaunu ileri süren çal.7malar vard.r. Ama bu konudaki bulgular kesin deaildir. Kafein: Kafein sistolik ve diyastolik kan bas.nc.n., bir kaç saat süreyle 5-15 mmhg yükseltir. Ancak ard.ndan al.nan kafein ile bu akut kan bas.nc. yükseltici etkiye kar7. hemen tolerans geli7ir. 12 saatlik bir sürede tolerans büyük ölçüde kaybolur. Kafeinin kan bas.nc. yükseltici etkisi büyük olas.l.kla endojen adenosinin antagonize edilmesiyle olu7maktad.r. Günde 3-4 fincan kahve içerek al.nan kafeinin kan bas.nc.n. yükseltici etkisi hipertansif hastalarda farkl.l.k gösterir. Bu nedenle kafein in kan bas.nc.n. yükseltici etkisi her hastada kan bas.nc. ölçülerek kontrol edilmelidir. Anlaml. kan bas.nc.n. yükseltici etki saptan.rsa kafeinsiz içecekler önerilmelidir. DiAer faktörler: C vitaminin kan bas.nc.n. dü7ürebileceaini ileri süren çal.7malar olmakla birlikte kesin kan.tlar yoktur. Kontrollu klinik çal.7malarda akupunkturun kan bas.nc.n. dü7ürücü etkisi gösterilemememi7tir. Yine kontrollü çal.7malarda sar.msak ve soaan.n kan bas.nc.n. sürekli dü7ürücü etkisi saptanamam.7t.r. 19

20 Alkol kullanm Etil alkol miktar. günlük g. geçenlerde hipertansiyon prevalans. fazlad.r. Bunlarda akut kan bas.nc. yükselmesi görülür. Bu ki7ilerde alkol antihipertansif ilaçlar.n etkisini azalt.r ve inme riskini art.r.r. Hafta sonu yoaun alkol alanlarda (5 veya daha fazla duble), akut alkol kesilmesine baal. olarak hafta ba7.nda kan bas.nc. yüksekliai saptanabilir. Az miktarda günlük alkol kullan.m. hiç içmemeye veya daha fazla alkol kullanmaya oranla daha dü7ük koroner arter hastal.a. mortalitesi ve morbiditesi ile birliktedir. Alkol tüketimi günlük 60 ml viski, 300 ml 7arap veya 720 ml birayla s.n.rland.r.lmal.d.r. Zay.f insanlarda alkolün etkisi daha fazla olabileceainden kad.nlarda ise etil alkolun emilimi erkeklere göre daha fazla olduaundan bu ki7iler belirtilen deaerlerden daha az alkol kullanmal.d.rlar. Fizik aktivite Sedanter ya7am süren ki7ilerde hipertansiyon geli7me riski, düzenli fiziki aktivitesi olanlara göre %20-50 daha fazlad.r. Düzenli aerobik (izotonik) egzersiz yapan hipertansiflerde sistolik kan bas.nc.nda 4-8 mmhg dü7me olmaktad.r. Hipertansif hastalar haftada en az 3-4 kez hedef kalp h.z.n.n %60-70 ine ula7acak 7ekilde dk. l.k h.zl. yürüyü7ler yapmal.d.rlar. Bu tip egzersiz ko7u veya jogging den daha etkilidir. zometrik egzersizler hipertansifler için uygun deaildir. Antihipertansif ilaç kullan.m. izotonik egzersizler için kontrendike deaildir. Beta bloker kullananlar için hedef kalp h.z.n.n %50 sine ula7mak yeterli olabilir. Düzenli aerobik egzersiz yapanlarda arter sertliai azalmakta, total sistemik arteriel komplians, EDRF salg.s. ve insülin sensitivitesi ise artmaktad.r. Bu mekanizmalar kan bas.nc.n.n dü7mesinde rol oynamaktad.r. Psikolojik stres ve geveme teknikleri Emosyonel stres kan bas.nc.nda akut yükselme yapabilir. Biyolojik-geri besleme(biological feed-back), yoga, transandantal meditasyon, psikoterapi gibi kognitifdavran.7sal yakla7.mlar kan bas.nc.nda k.sa süreli dü7me saalayabilirler. Ancak bu yöntemlerin uzun süreli faydal. etkileri bilinmemektedir. Yap.lan bir çal.7mada stresi önleme tedavisinin hipertansiyondan korunmada etkili olmad.a.n. göstermi7tir. Sedatif ve trankilizanlar.n kan bas.nc.n. azaltt.a.n. gösteren kan.tlar yoktur. Hipertansiyonda Korunma ve Tedavi Farmakolojik Tedavi Antihipertansif laçlar Hipertansiyon tedavisinde kullan.lan ilaçlar 5 ana grupta toplanabilir. Bunlar, diüretikler, sempatikolitikler ya da adrenerjik sinir sistemi antagonistleri, renin angiotensin 20

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar:

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar: 74 Bölüm 2: Kardiyovasküler sistem H DRALAZ N H DROKLORÜR Endikasyonlar : orta-a r derecede hipertansiyon, beta bloker ve tiazid ile; hipertansif kriz ( bkz. bölüm 1.5) Dikkatli olunmas gereken durumlar

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D.

PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. ANTİHİPERTANS PERTANSİF İLAÇ YAN ETKİLER LERİ DR. GÜLTEKG LTEKİN N GENÇTOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. Hipertansiyon Dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 T.C. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 Ankara Kasım 2011 1. Basım: Ekim 2011, Ankara

Detaylı

DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS

DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES GÖZ HASTALIKLARI ANABLM DALI DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS Dr. Sevinç GÖKÇE TIPTA UZMANLIK

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER% T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Klinii ef.v:op.dr.gürkan YETK%N TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı