ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM"

Transkript

1 ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM

2 Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan bir madde yoktur. Doğru dozda kullanım ilaçla-toksin arasındaki farkı gösterir. Paracelsus ( )

3 ULUSAL ZEHĠR MERKEZĠ (UZEM)

4 ULUSAL ZEHİR MERKEZİ 23 HAZĠRAN 1986 YILINDA KURULAN VE 1988 YILINDAN BU YANA 24 SAAT HĠZMET VEREN BĠR KURULUġTUR. UZEM 2006 YILINDA E YAKIN VAKAYI KAYIT ALTINA ALMIġTIR. AYRICA HALKTAN GELEN SORULARA DA CEVAP VERĠLMEKTEDĠR. TELEFONLA YAPILAN BAġVURULARA DANIġMA HĠZMETĠ VERMEKTE VE RESMĠ GÖRÜġ BĠLDĠRMEKTEDĠR.

5 ULUSAL ZEHİR MERKEZİ ANTĠDOTLARI TEMĠN ETMEK VE DAĞITMAK. ULUSAL VEYA ULUSLAR ARASI YAYINLAR YAPMAK. KĠMYASAL SĠLAHLAR KONUSUNDA KURSLAR, KONFERANSLAR DÜZENLEMEK. TOKSĠKOLOJĠDE TEMEL ĠLKELER VE ACĠL TEDAVĠ YAKLAġIMLARI SERTĠFĠKA KURSU DÜZENLEMEK.

6 UZEM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE DE EN SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENME NEDENLERİ: 1. ĠLAÇLAR ĠLE OLAN ZEHĠRLENMELER: ANTĠDEPRESANLAR, ANALJEZĠK, ANTĠENFLAMMATUARLAR, ANTĠHĠSTAMĠNĠKLER VB.

7 2. TARIM ĠLAÇLARI ZEHĠRLENMELERĠ: ÖZELLĠKLE ORGANĠK FOSFORLU, PĠRETRĠNLER VE KARBAMAT GRUBU TARIM ĠLAÇLARI. 3. TEMĠZLĠK MADDELERĠ ĠLE OLAN ZEHĠRLENMELER: ÇAMAġIR SUYU, KĠREÇ ÇÖZÜCÜLER, LAVABO AÇICI, DETERJAN VE NAFTALĠN VB. 4. KĠMYASAL MADDELER ĠLE OLAN ZEHĠRLENMELER: HĠDROKARBONLAR (TĠNER, BENZĠN VB.), BOĞUCU GAZLAR (CO, LPG / DOĞAL GAZ VB.)

8 5. ZEHĠRLĠ HAYVAN ISIRIK VE SOKMALARI: AKREP, YILAN, ÖRÜMCEK, ARI, KIRKAYAK VB.

9 6. BĠTKĠ VE BESĠNLERLE OLAN ZEHĠRLENMELER: MANTAR, BALIK, KAYISI ÇEKĠRDEĞĠ, DELĠ BAL, SALON BĠTKĠLERĠ VB. 7. DĠĞER ZEHĠRLENMELER

10 MARUZİYET YOLLARI ORAL / ENTERAL (AĞIZ YOLUYLA) İNHALASYON (SOLUNUM YOLUYLA) DERMAL (DERİ YOLUYLA) OKULER (GÖZ YOLUYLA) MUKOZAL (MUKOZA YOLUYLA) PARENTERAL (ENJEKSİYON YOLUYLA)

11 Saçlı Deri 3.7 Alın 4.2 Kulak Kanalı 5.4 Karın 2.1 Önkol 1.0 Genital Bölge 11.8 Avuç İçi 1.3 Ayak Tabanı 1.6

12 KLİNİK BELİRTİLER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (SİNDİRİM SOLUNUM SİSTEMİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (DOLAŞIM) NÖROLOJİK BELİRTİLER (SİNİR) METABOLİK ETKİLER DİĞER

13 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (MUSKARİNİK) BULANTI KUSMA SEKRESYON (SALGI) ARTIŞI KRAMP TARZI KARIN AĞRISI DİYARE (İSHAL) AKUT PANKREATİT (PANKREAS İLTİHABI) TENESMUS (DIŞKILAMA HİSSİ) FEKAL İNKONTİNANS (DIŞKI TUTAMAMA)

14 SOLUNUM SİSTEMİ (MUSKARİNİK) BRONŞLARDA SALGI ARTIŞI (BRONCHORRHEA) BURUNDA SALGI ARTIŞI (RHİNORRHEA) BRONKOSPAZM (SOLUNUM YOLLARINDA DARALMA) LARENKS SPAZMI (GIRTLAK KASLARINDA KASILMA)

15 SOLUNUM SİSTEMİ (NİKOTİNİK) SOLUNUM KASLARINDA ZAYIFLIK YA DA PARALİZİ (FELÇ) OROFARİNGEAL KASLARDA ZAYIFLIK YA DA PARALİZİ HİPERVENTİLASYON (SOLUK ALIP VERMEDE HIZLANMA) PULMONER ÖDEM (AKCİĞER ÖDEMİ) PNÖMONİ (ZATÜRREE)

16 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM BRADİKARDİ (KALP ATIŞINDA AZALMA) (MUSKARİNİK ETKİ) HİPOTANSİYON TAŞİKARDİ (KALP ATIŞINDA HIZLANMA) (NİKOTİNİK ETKİ) HİPERTANSİYON ARİTMİLER (KALP RİTİM BOZUKLUĞU)

17 NÖROLOJİK BELİRTİLER TİP 1 PARALİZ VEYA AKUT PARALİZ TİP 2 PARALİZ VEYA INTERMEDİATE SENDROM TİP 3 PARALİZ VEYA ORGANİK FOSFORA BAĞLI GECİKMİŞ POLİNÖROPATİ (OPIDP) EKSTRAPİRAMİDAL BULGULAR

18 TİP 1 PARALİZ, AKUT PARALİZ KASLARDA GÜÇSÜZLÜK VE SEYİRMELER KAS KRAMPLARI SOLUNUM YETMEZLİĞİ SOLUNUMUN DURMASI BRONŞLARDA SALGI ARTIŞI, PNÖMONİ

19 TİP 1 PARALİZ, AKUT PARALİZ DİYAFRAM PARALİZİ SANTRAL DEPRESYON KONVÜLSİYONLAR (NÖBET) ATAKSİ (YÜRÜME BOZUKLUĞU) DERİN TENDON REFLEKS KAYBI

20 TİP 2 PARALİZ (INTERMEDİATE SENDROM) SAAT İÇİNDE GELİŞİR GÜN KADAR SÜRER. İNSİDANSI % 8-9 ARASINDADIR. %70 VAKADA SOLUNUM YETMEZLİĞİ, SENDROMUN BAŞLANGICINDA VARDIR. BOYUN KASLARINDA BELİRGİN ZAYIFLIK İLE BOYNU YASTIKTAN KALDIRAMAMA TİPİKTİR.

21 TİP 2 PARALİZ (INTERMEDİATE SENDROM) PROKSİMAL (BAŞLANGIÇ) KAS ZAYIFLIĞI, KRANİYAL (BEYİN) SİNİR TUTULUMU YAVAŞ GÖZ HAREKETLERİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ REFLEKS KAYBI SOLUNUM PARALİZİ

22 TİP 2 PARALİZ (INTERMEDİATE SENDROM) ATROPİN TEDAVİSİNE YANIT VERMEZ, PRALİDOKSİM TEDAVİSİNE DE YANIT VERMEZ.

23 TİP 3 PARALİZ, ORGANİK FOSFORA BAĞLI GECİKMİŞ POLİNÖROPATİ UÇ (DİSTAL) SİNİRLERDE DUYU VE MOTOR BOZUKLUĞU İLE KENDİNİ GÖSTEREBİLİR, 2-3 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR, İYİLEŞME 6-12 AYA KADAR GECİKEBİLİR.

24 EKSTRAPİRAMİDAL BULGULAR DİSTONİ (KAS TONUSUNDA DÜZENSİZLİK), İSTİRAHAT TREMORU (TİTREME), DİŞLİ ÇARK BELİRTİSİ, KOREOATETOZİS (DÜZENSİZ KAS HAREKETLERİ), 4 40 GÜN İÇİNDE BAŞLAR, 1 4 HAFTA İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR.

25 TEŞHİS HASTA HİKAYESİ KOLİNERJİK BELİRTİLER KESİF PESTİSİD KOKUSU KİMYASAL MADDENİN TEMİNİ LABORATUVAR

26 LABORATUVAR SERUM PSEUDOKOLİNESTERAZ ŞÜPHELİ ORGANOFOSFOR ZEHİRLENMELERİNİ DOĞRULAYAN EN DEĞERLİ ARAŞTIRMA (FULLER BH VE ARK, 1990). ERİTROSİT KOLİNESTERAZ KLİNİK ETKİLERİN CİDDİYETİNİ DEĞERLENDİRMEDE DUYARLIDIR, %25 VE ÜZERİ BİR DÜŞÜŞ TEŞHİSİ DOĞRULAR (HADDAD LM, 1990).

27 AKUT ZEHİRLENME TANISI KONULMUŞ HASTAYA YAKLAŞIM

28 1. HASTADAN VEYA YAKININDAN ÖYKÜ ALINIRKEN AġAĞIDAKĠ GĠRĠġĠMLER UYGULANIR VE ÖRNEKLER ALINIR. A: AĠRWAY (HAVA YOLUNU AÇ), B: BREATHĠNG (SOLUNUMU SAĞLA), C: CĠRCULATĠON (DOLAġIMI SAĞLA), D: DRUGS (ĠLAÇ DESTEĞĠNĠ VER), E: EXAMĠNE THE PATĠENT, ECG, (HASTAYI HER YÖNÜYLE DEĞERLENDĠR).

29 2. ZEHĠRLENEN HASTADAN ÖRNEK ALINMASI ZEHĠRLENME ġüphesġ OLAN HASTALARDA; MĠDE SIVISI, ML ĠDRAR, 10 ML HEPARĠNĠZE (?) KAN ALINMALIDIR. KAN ÖRNEĞĠ ALINIRKEN ĠLAÇLARA GÖRE FARKLI SÜRELERĠN DĠKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDĠR.

30 TEDAVİ PLANI TEDAVĠNĠN UYGULANMASINDA VE HASTANIN GÖZLEM SÜRESĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ZEHĠRLENMEYE NEDEN OLAN AJANIN TOKSĠK DOZ DEĞERĠ VE MĠNĠMUM LETHAL DOZ DEĞERĠ DĠKKATE ALINMALIDIR.

31 TOKSİK DOZ DEĞERİ BİLİNMEYEN PESTİSİDLER ORGANOFOSFATLAR KARBAMATLAR KLORLU HYDROKARBON ĠNSEKTĠSĠDLER ACRĠLONĠTRĠL ĠÇERENLER NĠTRAT BĠLEġĠKLERĠ GLUTERALDEHĠD

32 MİNİMUM LETHAL DOZ DEĞERİ ENDOSULFAN: mg/kg FENOL BĠLEġĠKLERĠ: 1,5 gram SAF FENOL DĠNĠTROFENOL: 1 3 gram FATAL ĠODĠNE ĠÇERENLER: 2 4 gram PARAQUAT: ml ÇĠNKO BĠLEġĠKLERĠ: gram

33 MİNİMUM LETHAL DOZ DEĞERİ CCl4 (KARBONTETRAKLORÜR): 3 5 ml HEKZAKLOROFEN: 1 10 gram ARASI LĠNDANE: 28 gram veya 5 ml NĠKOTĠN: mg TALYUM: 12 mg/kg

34 TOKSİK DOZ DEĞERİ PYRETRĠNLER: gram ARASI PYRETHROĠDLER: ml ARASI PDCB (PARADĠCHLOROBENZEN): 5 gram ve FOSFĠN: 1 gram VEYA 50 ppm ĠSOPROPĠLALKOL: mg/dl kan düzeyi

35 TOKSİK DOZ DEĞERİ UZUN ETKĠLĠ ANTĠCOAGULAN: 1 2 mg KLORHEKSĠDĠN BĠLEġĠKLERĠ: % 4 LÜK ĠRRĠTAN, % 20 LĠK ĠSE YAKICI OLABĠLĠR. PENTAKLOROFENOL: 0.3 mg/m3 ĠRRĠTAN KLOROFORM ĠÇERENLER: 10 ml

36 VAK AÖRNEKLERĠ CHLOROPHENOXY: ORAL 80 mg/kg ALAN VE ÖLEN, ıv 28 mg/kg ALAN VE TOLERE EDEN, ıv 50 mg/kg ALAN VE ZEHĠRLENEN VAKALAR GÖRÜLMÜġTÜR. WARFARĠN: 1 gram ALAN VE 13 GÜN SONRA ÖLEN VAKA BĠLDĠRĠLMĠġTĠR. FORMALDEHĠD: % 37 LĠK SOLUSYONDAN 30 ml ALAN VE ÖLEN VAKA BĠLDĠRĠLMĠġTĠR. PENTAKLOROFENOL: 162 ppm ÖLÜM KATYONĠK DETERJAN: 30 mg/kg ÖLÜM

37 TEDAVİ PLANI TEDAVĠDE TOKSĠK MADDE DEĞĠL, HASTA TEDAVĠ EDĠLĠR ALTIN KURALI GÖZ ARDI EDĠLMEMELĠDĠR.

38 TEDAVİ PLANI 1. TOKSĠK MADDENĠN EMĠLĠMĠNĠN ENGELLENMESĠ VEYA AZALTILMASI 2. TOKSĠK MADDENĠN VÜCUTTAN ATILIMININ HIZLANDIRILMASI 3. TOKSĠK MADDENĠN METABOLĠZMASININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 4. SEMPTOMATĠK VEYA DESTEKLEYĠCĠ TEDAVĠ 5. ANTĠDOTLARIN UYGULANMASI

39 EMİLİMİN ENGELLENMESİ İÇİN YAPILABİLECEKLER 1. KUSTURMA 2. AKTİF KÖMÜR UYGULANMASI 3. MĠDE YIKANMASI 4. MÜDAHELELĠ BOġALTMA 5. ATILIMIN HIZLANDIRILMASI

40 KUSTURMA PEK ÇOK ZEHĠRLĠ MADDE ALIMINDAN SONRA SPONTAN KUSMALAR GÖRÜLÜR. KUSMA VEYA KUSTURMA ĠġLEVĠ, 1 SAAT ĠÇERĠSĠNDE GERÇEKLEġĠRSE, TOKSĠK MADDELERĠN % I ELĠMĠNE EDĠLMĠġ OLUR. BU AMAÇ ĠÇĠN ÇOCUKLARDA ĠPEKA ġurubu KULLANILMAKTADIR.

41 KUSTURMA ERĠġKĠNLERDE ÇĠNKO-BAKIR SÜLFAT, ILIK TUZLU SU, APOMORFĠN, HARDAL SUYU VE FARĠNKSĠN MEKANĠK UYARISI KUSTURUCU OLARAK KULLANILSA DA ÇOCUKLARDA KONTRENDĠKEDĠR. ĠPEKA ġurubu, HEM MĠDE MUKOZASIN DĠREKT ETKĠLER HEM DE KUSMA MERKEZĠNĠ UYARIR. KUSMA GENELLĠKLE 30 DAKĠKA ĠÇĠNDE GERÇEKLEġĠR.

42 KUSTURMA HASTANIN KUSMASI VEYA KUSTURULMASI GEREKĠYOR VE SAĞLIK KURULUġUNA ULAġMAK ZAMAN ALACAKSA, BU AMAÇ ĠÇĠN SIVI BULAġIK DETERJANLARI DA KULLANILABĠLĠR. BĠR SU BARDAĞI SUYA 3 ÇORBA KAġIĞI SIVI DETERJAN KONUR ĠÇĠLĠRSE, 5 10 DAKĠKA ĠÇĠNDE KUSMA GÖZLENĠR. KUSTURMAK VE YOĞURT DOĞRU DEĞĠL!!!!

43 KUSTURMA KONTRENDİKASYONLARI 6-9 AYIN ALTINDAKĠ ÇOCUK ZEHĠRLENMELERĠ, YAKICI AJAN ALIMI (ÇAMAġIR SUYU, KMNO4) HĠDROKARBON ĠÇĠLMESĠ, NARKOTĠK ALIMI, LETARJĠ-KOMA VEYA KOMA GELĠġĠM OLASILIĞI, NÖBET GEÇĠRME VEYA EĞĠLĠMĠ, ÖĞÜRME REFLEKSĠ YOKLUĞU, HAVA YOLUNUN KORUNAMAMASI, KANAMA, YEMEK BORUSU HASTALIĞI, ÜLSER HASTALIĞI.

44 KUSTURMA KONTRENDİKASYONLARI AġAĞIDAKĠ PESTĠSĠD ZEHĠRLENMELERĠNDE KUSTURMAYINIZ!!!! FENOL BĠLEġĠKLERĠ DĠNĠTROFENOL BĠLEġĠKLERĠ FORMALDEHĠD NĠTRAT BĠLEġĠKLERĠ GLUTERALDEHĠD ACRĠLONĠTRĠL DĠQUAT BĠLEġĠKLERĠ KLORHEKSĠDĠN (SPONTAN KUSMA VAR) ĠODĠNE BĠLEġĠKLERĠ ÇĠNKO BĠLEġĠKLERĠ

45 MİDE YIKANMASI MĠDE LAVAJI, TOKSĠK MADDE ALIMINDAN SONRA ĠLK 1 SAAT ĠÇĠNDE YAPILIRSA OLDUKÇA ETKĠLĠDĠR. LAVAJ UYGULAMA SÜRESĠ, MĠDE BOġALMASINI GECĠKTĠREN AJANLARLA OLAN ZEHĠRLENMELERDE 3 4 SAATE KADAR UZATILABĠLĠR. MĠDE BOġALMASINI ETKĠLEMEYEN VEYA HIZLI EMĠLEN MADDE ALIMINDA ĠSE BU SÜRE KISADIR.

46 MİDE LAVAJI KONTRENDİKASYONLARI NON-TOKSĠK MADDE ALIMINDA, KOSTĠK VE KOROZĠV MADDE ALIMINDA, BĠLĠNCĠ KAPALI VEYA KAPANMA OLASILIĞI OLANLARDA (ENTÜBASYON SONRASI YAPILABĠLĠR), KONVÜLSĠYON GEÇĠREN VEYA GEÇĠRME OLASILIĞI OLAN HASTALARDA, ASPĠRASYON RĠSKĠ YÜKSEK OLAN MADDE ALIMINDA (TĠNER, GAZYAĞI, BENZĠN GĠBĠ HĠDROKARBON ALIMI). KUSTURULMAMASI GEREKEN HASTALAR.

47 AKTİF KÖMÜR YÜKSEK MADDE BAĞLAYICI KAPASĠTESĠYLE, BĠR ÇOK TOKSĠN VE MADDEYĠ ADSORBE EDEREK EMĠLĠMLERĠNĠ ÖNLEYEN EN ETKĠN ADSORBANDIR. ZEHĠRLENMENĠN ĠLK 1 2 SAATĠNDE ÇOK ETKĠLĠDĠR. ANTĠKOLĠNERJĠK ĠLAÇLAR, UZUN ETKĠLĠ ĠLAÇLAR VE ENTERĠK TABLETLERDE SAATE KADAR VERĠLMESĠ FAYDALI OLABĠLMEKTEDĠR. ZEHĠRLĠ MADDE ĠLE BĠRLĠKTE ETANOL ALINMASI, AKTĠF KÖMÜRÜN ADSORBSĠYON KAPASĠTESĠNĠ AZALTIR.

48 AKTİF KÖMÜR DOZU ĠNFANTLARDA: (0 1 YAġ) 1 g/kg ÇOCUKLARDA (1-12 YAġ): g ADELÖSAN / ERĠġKĠNDE: DOZUNDA KULLANILIR g ERĠYĠK HALĠNDE 240 ML SU + 30GR KÖMÜR OLARAK UYGULANIR.

49 AKTİF KÖMÜR KONTRENDİKASYONLARI KOSTĠK VE KOROZĠV MADDE ALINMASI, MĠDE BAĞIRSAK SĠSTEMĠNDE TIKANIKLIK OLMASI, HAVA YOLUNUN AÇIK KALMASININ KORUNAMAMASI, ENDOSKOPĠ UYGULANMASI DÜġÜNÜLEN HASTALAR, AKTĠF KÖMÜR TARAFINDAN ADSORBE EDĠLMEYEN MADDE ALINMASI (ALKALĠLER, SĠYANĠD, AĞIR METALLER, LĠ, K, BR, F, ETANOL VE DĠĞER ALKOLLER, ETĠLEN GLĠKOL ALIMI).

50 AKTİF KÖMÜR PREPARATLARI TOZ MERCK (M102183) 1 kg VE 30 kg LIK PAKETLERDE (TÜRKĠYE DE YOK) TUM-E-VAC GASTRĠK LAVAJ KĠTĠ (25 g AKTĠF KÖMÜR VE SORBĠTOL) (TÜRKĠYE DE YOK) CHAR-FLO 240 ml SIVI BAZ ĠÇĠNDE 50 g AKTĠF KÖMÜR. (TÜRKĠYE DE VAR)

51 GÖZ MARUZİYETİ GÖZ KAPAKLARI ÇEVRĠLEREK EN AZ 15 DAK 1 SAAT SÜRE ĠLE YIKANMASI GEREKĠR. KONTAKT LENS VARSA ÇIKARILMASI UNUTULMAMALIDIR. RĠNGER LAKTAT, % 0.9 SF YA DA NORMAL SU YIKAMA SIVISI OLARAK KULLANILABĠLĠR. NÖTRALĠZAN MADDE KULLANILMAMALIDIR. KORNEAL HASAR ġüphesġ VE CĠDDĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN DĠĞER DURUMLARDA GÖZ UZMANINA GÖNDERĠLMESĠ GEREKĠR.

52 DERMAL MARUZİYET KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ (MASKE, ELDĠVEN, GÖZLÜK VB.) ALINIR. TÜM ELBĠSELER ÇIKARILDIKTAN SONRA SAÇLI DERĠ, GÖBEK, KULAK ARKASI, AKSĠLLA VE TIRNAK DĠPLERĠ DAHĠL TÜM VÜCUT SABUNLU SU ĠLE EN AZ 30 DAKĠKA SÜREYLE YIKANIR. BASINÇLI SU VEYA KREM KULLANILMAMASI GEREKĠR.

53 İNHALASYON YOLU İLE MARUZİYET HASTANIN ORTAMDAN UZAKLAġTIRILMASI GEREKĠR. OKSĠJEN VEREREK DESTEK SAĞLANIR. BRONKOSPAZM BELĠRTĠLERĠ ORTAYA ÇIKARSA, BETA 2 AGONĠSTLER, ORAL VEYA PARENTERAL STEROĠDLER KULLANILABĠLĠR. SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI YAPABĠLECEK MADDELER AÇISINDA ĠZLENMELĠDĠR.

54 TOKSİK MADDE METABOLİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ TOKSĠK MADDELERĠN EMĠLĠM, DAĞILIM, METABOLĠZMA VE ATILIM EVRELERĠ BĠLĠNEN AJANLAR ĠÇĠN UYGULANABĠLĠR. TOKSĠK MADDELER VÜCUTTA DAHA TOKSĠK METABOLĠTLERE DÖNÜġEBĠLĠR. BU TĠP AJANLAR ĠLE OLAN ZEHĠRLENMELERDE ENZĠM ĠNHĠBĠSYONU GĠBĠ YÖNTEMLER UYGULANABĠLĠR.

55 ANTİDOT KULLANIMI ATROPĠNĠZASYON PRALĠDOXĠM AMYL NĠTRĠTE SODYUM NĠTRĠTE SODYUM TĠYOSÜLFAT KELOCYANOR DĠCOBALT EDTA HYDROXYCOBALAMĠNE NAC (N-ACETYLCYSTEĠNE)

56 ATROPİNİZASYON MUSKARİNİK KOLİNERJİK ETKİLERİ ÖNLER. 3 4 DK. İÇİNDE ETKİ EDER, DK. İÇİNDE DE MAKSİMUM ETKİYE ULAŞIR. AŞIRI SALGI ARTIŞINI KONTROL EDER. KALP RİTİM BOZUKLUĞUNA YOL AÇMAMASI İÇİN ATROPİN VERİLİRKEN DOKU OKSİJENİZASYONU SAĞLANMALIDIR.

57 ATROPİNİZASYON YETİŞKİNLER VE 12 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLARDA; 2 4 mg BAŞLANIR, HER DK. ARAYLA TEKRARLANIR 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA; BAŞLANGIÇ DOZU 0.05 mg/kg, HER DK. ARAYLA mg/kg TEKRARLANIR

58 YETERLİ ATROPİNİZASYON SEKRESYONLARDA (SALGILARDA) AZALMANIN OLMASI, KALP HIZININ 100 / DK. ÜZERİNDE OLUŞU, ORTA BÜYÜKLÜKTE PUPİL BÜYÜKLÜĞÜ, BARSAK SESLERİNİN VARLIĞI YETERLİ ATROPİNİZASYON UYGULANDIĞININ GÖSTERGESİDİR.

59 YÜKSEK DOZ ATROPİNİZASYON ATEŞ, ILIK VE KURU BİR DERİ, SOLUK ALMADA ZORLANMA, HUZURSUZLUK, BÜYÜK VE CEVAPSIZ PUPİLLER KAN-BEYİN ENGELİNİ GEÇEREK UYKU HALİ, PSİKOZ, KOMA VE NÖBETLERE NEDEN OLMASI ATROPİN DOZUNUN YÜKSEKLİĞİNİ DÜŞÜNDÜRMELİDİR.

60 PRALİDOKSİM NİKOTİNİK VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ETKİLERİNİ TEDAVİDE UYGULANIR. ORGANİK FOSFORLU VE CARBAMAT GRUBU PESTİSİD ZEHİRLENMELERİNDEKİ CİDDİ VAKALARDA KULLANILIR. ASIL AMAÇ, ASETİLKOLİNESTERAZ ESTER KISMINA BAĞLANMIŞ OLAN FOSFAT GRUBUNU AYIRMAKTIR.

61 PRALİDOKSİM İLK 6 12 SAAT İÇİNDE EN FAZLA ETKİYE SAHİPTİR, FAKAT 24 VEYA 48 SAAT İÇİNDE DE UYGULANABİLİR. IV PRALİDOKSİM İN YARI ÖMRÜ 1.2 SAAT MAKSİMUM ETKİLERİ GENELLİKLE 10 İLE 40 DAKİKA İÇİNDE BELİRGİN HALE GELİR.

62 PRALİDOKSİM YETİŞKİNLER VE 12 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLARDA; IV YOLLA 1 2 g 500 mg / dk. HIZLA YA DA 250 ml SF İÇİNDE 30 DAKİKANIN ÜZERİNDE (British National Formulary, 1988) 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA; IV YOLLA mg / kg YA DA 250 ml SF İÇİNDE 30 DAKİKANIN ÜZERİNDE VERİLİR.

63 PRALİDOKSİM KASLAR VE DİYAFRAMDAKİ ZAYIFLIK VEYA KOMA DÜZELMEZSE, 1 2 SAAT İÇİNDE VE SONRA HER 6-12 SAAT İÇİNDE TEKRAR EDİLEBİLİR. MAKSİMUM PRALİDOKSİM DOZU YETİŞKİNLERDE 24 SAAT İÇİNDE 12 g (British National Formulary, 1988). SÜREKLİ İNFÜZYONUN MORTALİTEYİ DÜŞÜRMEDE DAHA ÜSTÜN OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

64 PRALİDOKSİM YÜKSEK DOZ PRALİDOKSİM KULLANILAN GRUPTA, NORMAL DOZ ALAN GRUBA GÖRE DAHA YÜKSEK MORTALİTE GÖRÜLMÜŞTÜR. MEKANİK VENTİLASYON İHTİYACI VE INTERMEDİATE SENDROM GÖRÜLME SIKLIĞININ DAHA YÜKSEK OLDUĞU SAPTANMIŞTIR. (Cherian AM. VE ARK,1997; Johnson S. VE ARK,1996).

65 DİĞER ANTİDOTLAR ACRĠLONĠTRĠL ZEHĠRLENMELERĠNDE: AMYL NĠTRĠTE, SODYUM NĠTRĠTE, SODYUM TĠYOSÜLFAT, KELOCYANOR, DĠCOBALT EDTA, HYDROXYCOBALAMĠNE, NAC (N-ACETYLCYSTEĠNE) WARFARĠN ve UZUN ETKĠLĠ ANTĠCOAGULAN ZEHĠRLENMELERĠNDE: VĠTAMĠN K1 (PHYTONADĠONE) CCl4 ZEHĠRLENMELERĠNDE: NAC (N-ACETYLCYSTEĠNE) VE PYRĠDOXĠNE ÇĠNKO ZEHĠRLENMELERĠNDE: CALCĠUM DĠSODĠUM EDETATE VE BAL ENDOSÜLFAN, LĠNDANE ve KLORLU HĠDROKARBON ĠNSEKTĠSĠD ZEHĠRLENMELERĠNDE: KOLESTĠRAMĠNE

66 ÖZEL DURUMLAR ATILIMIN HIZLANDIRILABĠLENLER HERBĠSĠD: ĠDRAR ALKALĠNĠZASYONU PARAQUAT: HEMOFĠLTRASYON ERKEN MĠDE YIKAMASI YAPILACAKLAR 1 SAATTEN SONRA YIKANMAMALIDIR BESĠNLE ĠLĠġKĠSĠ OLANLAR PARADĠKLOROBENZEN (PDCB) VE LĠNDANE ĠÇEREN AJANLARIN ALINMASINDAN SONRA EN AZ 2 SAAT SÜT VB YAĞLI YĠYECEK VERĠLMEMELĠDĠR. ALINAN MĠKTARLA ĠLĠġKĠSĠ OLANLAR PDCB 5 g VE FAZLA ALINDIYSA MĠDE YIKAMASI GEREKĠR

67 DÜNYADA PESTİSİD ZEHİRLENMELERİ 1990 YILINDA WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) TÜM DÜNYADA YILLIK ORTALAMA 3 MİLYONUN ÜZERİNDE CİDDİ AKUT PESTİSİD ZEHİRLENMELERİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTIR. 1 MİLYON KAZA, 2 MİLYON İNTİHAR GİRİŞİMİ

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER. Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER. Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER 1 Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı EDIPEMIYOLOJI İlk sentetik organik fosforlu antikolinesteraz tetraetilpirofosfat

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Arzu Denizbaşı KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Tanım Toxicon = Zehir Logos =Bilgi Sizde iki kolay dersle bir toksikolog olabilirsiniz. Ancak bu derslerin her biri 10 yıldır. Arnold Lehman,1955

Detaylı

17.02.2015. ENTERAL BESLENME (Gavaj) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Enteral Beslenme. 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 )

17.02.2015. ENTERAL BESLENME (Gavaj) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Enteral Beslenme. 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 ) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 ) ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Slayt No : 48 4 ENTERAL BESLENME (Gavaj) Besin ve sıvıları ağız yoluyla yeterli alamayan veya hiç alamayan

Detaylı

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Dr. Yeşim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır. Etkin madde: Her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir Yardımcı maddeler: Metil paraben

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 600 mg Asetilsistein Yardımcı madde(ler): Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal esansı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 600 mg Asetilsistein Yardımcı madde(ler): Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal esansı ASİST Plus 600 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 600 mg Asetilsistein Yardımcı madde(ler): Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal esansı Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri ATOK Ankara Aralık/2013 2 Zehirlenmelerinin tanınması

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TOXICARB 12g/60mL Oral Süspansiyon Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 60 ml süspansiyon 12 gram aktif kömür içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, gliserol, sukroz, saf su Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. BETARİS 8 mg/ml oral damla Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ml (15 damla), 8 mg betahistin dihidroklorür (5,21 mg betahistine eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler: Sakarin-sodyum, metil(4-hidroksibenzoat)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size bir antikanser ajan olan Docetaxel tedavisi önerildi. Tedavi yaklaşık 1,5 saat sürer ve üç hafta aralıklarla

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CONTRATHION %2 Flakon Damar içine, kas içine, cilt altına ya da ağız yoluyla uygulanır. Steril-Apirojen

KULLANMA TALĐMATI. CONTRATHION %2 Flakon Damar içine, kas içine, cilt altına ya da ağız yoluyla uygulanır. Steril-Apirojen KULLANMA TALĐMATI CONTRATHION %2 Flakon Damar içine, kas içine, cilt altına ya da ağız yoluyla uygulanır. Steril-Apirojen Etkin madde: Her bir flakon (10 ml) 200 mg Pralidoksim e eşdeğer 322,50 mg Pralidoksim

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. - Etkin madde: Her bir tablet 10 mg enalapril maleat ve 20 mg nitrendipin içerir. - Yardımcı maddeler: Sodyum hidrojen karbonat, Mikrokristalin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MUKOLATİN 600 mg Toz İçeren Saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: 600 mg Asetilsistein Yardımcı madde(ler): Sorbitol, aspartam, mandalina aroması, gün batımı sarısı FCF E122. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Etkin madde: Aktif karbon 50 g Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zamkı içerir.

Etkin madde: Aktif karbon 50 g Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zamkı içerir. KULLANMA TALİMATI CARBOMİX 50 g Oral Süspansiyon İçin Granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Aktif karbon 50 g Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zamkı içerir. Bu ilaç kullanmaya

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine veya kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine veya kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine veya kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (2 ml) 4 mg Ondansetron a eşdeğer Ondansetron hidroklorür

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir fonksiyonuna zarar

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi Tedavisi Dr. Ömer Salt Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi sınıflaması Hafif hipoglisemi adrenerjik bulgular kan şekeri

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Beraktant Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, alkol (etanol), sodyum hidroksit, hidroklorik asit, distile su, azot.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Beraktant Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, alkol (etanol), sodyum hidroksit, hidroklorik asit, distile su, azot. KULLANMA TALİMATI SURVANTA İntratrakeal Süspansiyon, 8 ml İntratrakeal (nefes borusu yolu ile) olarak uygulanır. Etkin madde: Beraktant Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, alkol (etanol), sodyum hidroksit,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml çözelti 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: 1 mi her bir ampulde : NEOSTĠGMĠN METĠLSULFAT 0.5 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTĠGMĠNE AMPUL, vücuttaki Kolinesteraz'ın etkenliğini engelleyici bir madde olan Neostigmin

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk Olgu 51 yaşında, erkek çiftçi. Göğüs ağrısı, terleme, bulantı ile başvuruyor. Akşam kırda topladığı mantarlardan yemiş, çorba ve bir kadeh rakı içmiş 1 saat sonra bulantı ve çarpıntı şikayetleri başlamış

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI AQUA-CARBO, 50 g / 240 ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon içeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır. Etkin Madde : Aktif karbon Her bir tüp 50 gram aktif karbon içerir. Yardımcı madde:

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenme Nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı

Detaylı

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler N ö r o m u s k u l e r b l o k e r l e r diye de isimlendirilirler. Analjezik, anestezik

Detaylı

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Lopermid 2 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Loperamid hidroklorür içerir. Tüm yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MİKSÖDEM Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Miksödem Koma(Miksödem Kriz) Tedavi edilmemiş ciddi hipotirodizmden kaynaklanan, çoklu organ ve metabolik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AQUA- CARBO 50g/240 ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon İçeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. AQUA- CARBO 50g/240 ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon İçeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI AQUA- CARBO 50g/240 ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon İçeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 240 ml süspansiyon 50 gram aktif kömür içerir. Yardımcı madde: Deiyonize

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir EMFER 100 mg/5 ml i.v. Ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir Yardımcı maddeler:

Detaylı

59 yaşında, bayan hasta Öksürük, ateş ve bulantı şikayeti ile acil servise başvuruyor.

59 yaşında, bayan hasta Öksürük, ateş ve bulantı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Dr. Evvah KARAKILIÇ Hacettepe Ü. Tıp F. Acil Tıp AD. 59 yaşında, bayan hasta Öksürük, ateş ve bulantı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Hikayesinde; Bir gün öncesinde başlayan halsizlik, başağrısı,

Detaylı

KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI HASTA DEĞERLENDİRME VE BAKIM PLANI FORMU

KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI HASTA DEĞERLENDİRME VE BAKIM PLANI FORMU KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI HASTA DEĞERLENDİRME VE BAKIM PLANI FORMU Hastanın: Adı Soyadı: Protokol numarası: Doğum Tarihi/Yaşı: Cinsiyet: Adres/Tel: Dini: Hastaneye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır.

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır. AKUT İSHALDE İSHAL Dışkının normalden daha fazla su içermesi SULU DIŞKILAMA 24 saatte 3 ya da daha fazla sayıda sulu dışkılama 20.04.2016 2 Akut İshal İshal gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. XENICAL 120 mg kapsül Ağızdan (yutularak) alınır.

KULLANMA TALİMATI. XENICAL 120 mg kapsül Ağızdan (yutularak) alınır. KULLANMA TALİMATI XENICAL 120 mg kapsül Ağızdan (yutularak) alınır. Etkin madde: Bir kapsül 120 mg orlistat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K30, sodyum

Detaylı

MÜSABAKA ÖNCESİ,SIRASI ve SONRASI DÖNEMDE BESLENME. Doç. Dr.Funda Elmacıoğlu O.M.Ü Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzmanı

MÜSABAKA ÖNCESİ,SIRASI ve SONRASI DÖNEMDE BESLENME. Doç. Dr.Funda Elmacıoğlu O.M.Ü Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzmanı MÜSABAKA ÖNCESİ,SIRASI ve SONRASI DÖNEMDE BESLENME Doç. Dr.Funda Elmacıoğlu O.M.Ü Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzmanı SPORCULARIN MÜSABAKALARDAKĠ BAġARISI ÇEġĠTLĠ FAKTÖRLER BAĞLIDIR. Antrenman süresi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ADELEKS IM 4 mg/2 mi Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LOPERMİD 2 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. LOPERMİD 2 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI LOPERMİD 2 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı madde(ler): Sodyum nişasta glukolat, mikrokristalin selüloz Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ASİST 200 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ASİST 200 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ASİST 200 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her kapsülde 200 mg asetilsistein Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, sodyum lauril sülfat, etil selüloz,

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. WANABI FORTE 120 mg kapsül Ağızdan (yutularak) alınır. Etkin madde: Bir kapsül 120 mg orlistat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat (Tip A), povidon K 30, sodyum lauril

Detaylı

ORGANĐK FOSFOR ZEHĐRLENMESĐ OLGULARLA TOKSĐKOLOJĐ PANELĐ. Malation (Hektion, Malaton, Malathion) Paration (parathion 360 EC)

ORGANĐK FOSFOR ZEHĐRLENMESĐ OLGULARLA TOKSĐKOLOJĐ PANELĐ. Malation (Hektion, Malaton, Malathion) Paration (parathion 360 EC) OLGULARLA TOKSĐKOLOJĐ PANELĐ Sunum Planı Genel bilgiler ORGANĐK FOSFOR ZEHĐRLENMESĐ Olgu örnekleri Dr. M. Nuri BOZDEMĐR Selçuk Ünv. Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD Genel Bilgi Böcek öldürücü olarak tarım, ev,

Detaylı

Hazırlayan: Dr. Emre DİLAVER

Hazırlayan: Dr. Emre DİLAVER Hazırlayan: Dr. Emre DİLAVER 1981 yılında - akut alımdan sonra gastrointestinal dekontaminasyon Evrensel antidot tuzlu suyla kusma ve apomorfin spesifik bir kontrendikasyon olmadıkça uyanık hastalara ipeka

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI ASİST

KULLANMA TALİMATI ASİST KULLANMA TALİMATI ASİST 300 mg/3 ml (% 10) solüsyon içeren ampul Toplardamar içine (intravenöz), kas içine (intramüsküler), solunum yoluna (inhalasyon) veya soluk borusu içine (intratrakeal) uygulanır.

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı