Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta"

Transkript

1 SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36: Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner 4, Alp Usubütün 4, Ömrüm Uzun 5 1 Uzman Dr., Hacettepe İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 2 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Ankara 3 Doç. Dr., Hacettepe Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara 4 Doç. Dr., Hacettepe Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 5 Prof. Dr., Hacettepe İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta olan kadın hasta, 5 Mayıs 2004 tarihinde Samsun Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ne halsizlik, üşüme ve titremenin eşlik ettiği ateş ve sarılık şikayetleriyle başvurmuş. İnfeksiyon hastalıkları servisinde yatırılarak izlenen hastaya bu dönemde kolanjit tanısıyla siprofloksasin tedavisi verilmiş. Taburculuk sonrası yaklaşık 1.5 ay boyunca hiçbir şikayeti olmayan hastanın Temmuz 2004 tarihinde üşüme ve titremenin eşlik ettiği ateş şikayeti tekrar başlamış. Samsun Devlet Hastanesi ne tekrar başvuran hastaya, idrar yolu infeksiyonu tanısıyla, yeniden siprofloksasin tedavisi uygulanmış. Bir hafta sonra kontrole çağırılan hastanın şikayetlerinde düzelme olmaması üzerine, leptospirozis ön tanısıyla Samsun 19 Mayıs ne sevk edilmiş ve 12 Temmuz 2004 tarihinde dahiliye servisine yatırılmış. 13 Temmuz 2004 tarihinde yapılan leptospirozis mikroskobik aglutinasyon testi (MAT) sonucu 1:100 titre olarak gelmiş. İki gün sonra yapılan abdominopelvik ultrasonografi (USG) de safra kesesi hacmi ve duvar kalınlığının, intra ve ekstrahepatik safra yollarının normal sınırlar içinde olduğu, safra kesesi lümeni içinde gölge vermeyen multipl milimetrik izoekoik görünümler izlendiği bildirilmiş. 19 Temmuz 2004 tarihinde yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) de karaciğer vertikal uzunluğunun 16 cm olduğu, dalak ve safra kesesinin kontrakte olduğu bildirilmiş. Kemik iliği aspirasyonu normoselüler olarak rapor edilmiş. 21 Temmuz 2004 tarihinde ateşi yükselen, sarılığında artış olan, bulantı ve kusması şiddetlenen ve genel durumu da bozulmaya başlayan hastanın fizik muayenesinde bağırsak seslerinin hipoaktif olduğu ve palpasyonda da defansın geliştiği saptanmış. Acil olarak yapılan abdominal USG de, safra kesesi duvar kalınlığında artış, duvar içerisinde ekojenite artışı ve safra kesesi çevresinde mayi artışı ile karakterize akut kolesistit varlığı saptanmış. Manyetik rezonans kolanjiyografi de USG bulgularını doğrulamış. Bunun üzerine hasta genel cerrahi ünitesine devredilmiş. Ancak hasta kendi isteğiyle, Hacettepe Erişkin Hastanesi ne başvurmak üzere 19 Mayıs Hastanesi nden ayrılmış. 23 Temmuz 2004 tarihinde saat 02:00 de Hacettepe Üniversitesi Acil Polikliniği ne başvuran hastanın fizik muayenesinde genel durumunun orta, bilincinin açık olduğu saptandı. Glasgow koma skoru 15 olan hastanın vücut ısısı 38.5 C, nabzı 115/dakika, solunum sayısı 30/dakika ve tansiyonu da 175/100 mmhg idi. Oral mukoza kuruydu ve hasta dehidrate görünümdeydi. Sağ üst kadranda hassasiyeti ve direkt ve indirekt reboundu olan hastanın bağırsak sesleri normoaktifti. Subklavyen kateter takılan hastanın santral venöz basıncı 7 mmhg idi. Hastanın acil polikliniğindeki izlemi sırasında elde olunan laboratuvar değerleri Tablo 1 de gösterilmektedir. 184 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Tablo 1. Erişkin Acil Polikliniği ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ndeki izlem sırasında elde olunan laboratuvar testlerinin sonuçları Tarih ve saat 23 Temmuz Temmuz Temmuz 2004 Testler 02:08 07:35 15:30 Hemoglobin (g/dl) Hematokrit (%) MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/dl) Lökosit (/µl) Trombosit (/µl) Sedimentasyon (mm/saat) Glikoz (mg/dl) BUN (mg/dl) Kreatinin (mg/dl) Sodyum (meq/l) Potasyum (meq/l) Klor (meq/l) Kalsiyum (mg/dl) Fosfor (mg/dl) ALT (U/L) AST (U/L) ALP (U/L) GGT (U/L) Total bilirubin (mg/dl) Direkt bilirubin (mg/dl) aptt (saniye) 38.1 INR (IU) 4.19 CRP (mg/dl) 12.1 Periferik yaymada lökositlerin %86 sını nötrofil, %8 ini lenfosit ve %6 sını monositlerin oluşturduğu saptandı. Arteryel kan gazında ph: 6.977, HCO 3 : 2.1 meq/l, PaCO 2 : 9.1 mmhg, SaO 2 : %93.3 ve PaO 2 : mmhg idi. Hipoglisemi ve metabolik asidoz nedeniyle hastaya 264 meq/l NaHCO 3 infüzyonu ve 100 cc/saat %10 dekstroz infüzyonu uygulandı. Yapılan abdominal USG de batın içi perihepatik alandan sağ parakolik alan boyunca pelvise inen serbest sıvılar olduğu, safra kesesi etrafının ileri derecede irregüler, ödemli ve inflame görünümde olduğu, kese lümeninin ileri derecede küçüldüğü saptandı. Bu bulgular safra kesesi perforasyonu lehine değerlendirildi. İnfeksiyon hastalıkları ünitesine danışılan hastaya, perfore akut kolesistit tanısıyla piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı ve karaciğer enzimlerindeki yükseklik nedeniyle akut viral hepatit etkenlerine yönelik serolojik testlerin gönderilmesi önerildi. Genel cerrahi bölümüne danışılan hastaya acil müdahalede bulunulması düşünülmedi ve hastanın iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi (YBÜ) nde izlenmesine karar verildi. Aynı gün sabah 07:30 da iç hastalıkları YBÜ ye kabul edilen ve Glasgow koma skoru 7 olan hastanın yapılan fizik muayenesinde vücut ısısı 34.2 C, nabzı 118/dakika, solunum sayısı 40/dakika, tansiyonu 100/67 mmhg idi. İzleminde oksijen satürasyonu progresif olarak düşen hasta elektif olarak entübe edildi. Tekrarlanan abdominal USG de safra kesesinin perfore olmadığı, kolesistit bulgularının izlenmediği, sadece intraabdominal serbest sıvı bulunduğu bildirildi. Gönderilen dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) panelinde fibrinojen 404, trombin zamanı 18.1 saniye, antitrombin III aktivitesi %68 ve D-dimer > 20 Mg/mL Cilt 36 Say

3 Özkaya, A baht, Topeli skit, Üner, Usubütün ve Uzun olarak saptandı. Hematoloji bölümünce akut DİK tanısı konan hastaya taze donmuş plazma desteği verildi. İH-YBÜ ye yatışının dördüncü saatinden itibaren tansiyonları progresif olarak düşen hastaya femoral arter kateteri takılarak invaziv kan basıncı monitörizasyonu yapıldı ve vazopresör desteği sağlandı. Kantitatif derin trakeal aspirat, periton sıvısı ve idrar örneklerinin mikroskobik incelemesinde bakteriyel infeksiyon lehine bulgu saptanmadı. Periton sıvısı örneği eksüda özellikleri taşıyordu. Bu sıvılardan ve kan örneklerinden kültür alınan hastada saat 13:50 de kardiyak arrest gelişti. Yapılan kardiyopulmoner resüsitasyona (KPR) kısa sürede cevap alındı. Saat 14:00 te hematoloji, infeksiyon hastalıkları ve iç hastalıkları YBÜ leri ile genel cerrahi anabilim dalının katılımıyla yapılan acil olgu değerlendirimi toplantısında genel cerrahi bölümünce intraabdominal kaynaklı infeksiyon düşünülmediği ve cerrahi girişim kararından vazgeçildiği belirtildi. Hematoloji bölümünce hastanın akut DİK tablosunda olduğu, periferik yaymasında ciddi sola kaymanın olduğu ve bundan da ciddi bir infeksiyonun sorumlu tutulduğu bildirildi. Ayrıca, hemoglobindeki progresif düşüş nedeniyle hemolitik anemi parametrelerinin de analizi istendi. İnfeksiyon hastalıkları ünitesince leptospira serolojisi pozitifliği nedeniyle tedaviye doksisiklin eklendi. İnfeksiyon odağının henüz saptanamamış olması ve hemoglobin değerlerindeki progresif düşüş nedeniyle, katılan tüm bölümlerin onayıyla kranial ve torakoabdominal BT tetkiki yapılmasına karar verildi. Tomografi sırasında kardiyak arrest gelişen hasta KPR ye hızla yanıt verdi. Kranial BT normaldi. Torakoabdominal BT de her iki akciğerde yaygın konsolidasyonlar, üst loblarda septal kalınlaşmalar, sağda daha belirgin olmak üzere bilateral plevral efüzyon, intraabdominal orta derecede serbest sıvı ve safra kesesi içinde en büyüğü 2 cm çapında olan taş veya yoğunlaşmış safra çamuru ile uyumlu iki adet yüksek dansiteli lezyon saptandı. Aynı gün saat 15:30 da tekrarlanan kan gazında ph: 6.661, HCO 3 : 4.2 meq/l, PaCO 2 : 37.8 mmhg, O 2 satürasyonu: %21.9 ve PaO 2 : 40.8 mmhg olarak saptandı. Vazopresör ihtiyacı giderek artan, 440 meq/l/saat NaHCO 3 infüzyonuna rağmen asidozu derinleşen, santral venöz basıncı 20 mmhg ya çıkmasına rağmen idrar çıkımı azalan hastada sıvı tedavisine ara verildi. Nefroloji bölümünün önerisiyle hemodiyalize alınmaya başlayan hastada diyaliz sırasında tekrar kardiyak arrest gelişti ve KPR ye tekrar cevap alındı. Fakat saat 21:20 de tekrar kardiyak arrest gelişen hastada 100 dakika süren yeniden canlandırma işlemine yanıt alınamadı ve hasta saat 23:00 te eksitus kabul edildi. Postmortem dönemde elde olunan viral hepatit serolojisi testlerine göre hastada anti-hav IgG ve anti-hbs antikorlarının pozitif olduğu, anti-hcv nin de negatif olduğu saptandı. Hemolitik anemi parametreleri normal sınırlar içindeydi. Vücut sıvıları ve kandan alınan örneklerin hiçbirinde bakteriyel üreme olmadı. TANI ve AYIRICI TANI Hastanın hikayesinden ilk kez 5 Temmuz 2004 tarihinde akut kolanjit tablosunda hekime başvurduğunu ve daha sonra da akut kolesistit tanısı aldığını öğreniyoruz. Akut kolanjit/kolesistitle gelen bir hastada ilk yaklaşım nasıl olmalıdır? Ayırıcı tanıda neler düşünülmelidir? Akut kolanjit/kolesistitin en önemli nedeni taştır. Olguların %15 inde görülen taşsız kolesistit/kolanjitten sorumlu nedenler safra yollarının tümörleri, safra yollarına dıştan bası yapan lezyonlar (pankreas karsinomu, lenfoma, metastatik tümörler gibi), paraziter hastalıklar (Ascaris lumbricoides, Fasciola hepatica ve Clonorchis sinensis gibi), safra yolu strüktürü ve konjenital anomalilerdir. Akut kolanjit/kolesistit tanısı alan hastaların %80 inde bir hafta içinde semptomatik tedaviye yanıt alındığından, acil cerrahi yaklaşım genellikle gerekmez. Ancak perforasyon gibi bir komplike durum varlığında acil cerrahi gerekir. Akut kolanjit/kolesistit tanısı konduğunda mutlaka Enterobacteriaceae ailesinin üyesi olan gram-negatif bakterilere yönelik etkin antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Genellikle, semptom ve bulgular düzeldikten dört-altı hafta sonra elektif cerrahi yapılması önerilmektedir. Elbette tedavi yaklaşımı, akut kolanjit/kolesistitin etyolojisi de göz önüne alınarak modifiye edilebilir. Hastanemiz acil polikliniğine gelen hastada ateş, anemi, sedimentasyon yüksekliği, sola kaymanın eşlik ettiği ciddi lökositoz ve karaciğer enzimlerinde yükselme var. İlk planda akla hangi hastalıklar gelmelidir? Bu hastaya neden piperasilin-tazobaktam tedavisi başladınız? Ateş ve ciddi lökositoz varlığı, aksi ispat edilene değin infeksiyöz bir etyolojiyi akla getirmelidir. Üst üriner sistem infeksiyonundan sepsise kadar geniş bir hastalık yelpazesi bu klinik tablodan sorumlu olabilir. Bu hastada, muayene sırasında sarılık ve sağ üst kadran hassasiyetinin saptanmış olması, karaciğer enzimlerinde yükselme olması ve hastanın hikayesinden ve epikrizinden 186 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu kolanjit nedeniyle kısa bir süre önce hastaneye yatırıldığını ve ilk atak sırasında siprofloksasin tedavisine iyi yanıt vermiş olduğunu öğrenmiş olmamız, bizi bu hastada safra kesesi/kanalı ile ilgili bir patolojiye yönlendiriyor. Bu nedenle aksi ispat edilene değin bu hastada biliyer bir infeksiyon varlığı düşünülmelidir. İzlemine iç hastalıkları YBÜ de devam edilen hastada daha sonra hipotermi ve hipotansiyon gelişmiş olması, ön planda biliyer sepsisi düşündürmeli. Biliyer sistem infeksiyonlarının yaklaşık olarak %70 inden Enterobacteriaceae ailesinin üyesi gram-negatif basiller sorumludur. Bu nedenle ampirik tedavide bu bakterilere iyi etkinlik gösterdiği bilinen üçüncü kuşak sefalosporinler ve kinolon türevlerinin kullanılması akılcı bir yaklaşımdır. Hastanemizde genellikle bu amaçla seftriakson kullanılmaktadır. Samsun Devlet Hastanesi nde uygulanmış olan siprofloksasin de uygun bir seçenektir. Hasta infeksiyon hastalıkları ünitesine danışıldığında, akut kolanjit tanısıyla piperasilin-tazobaktam tedavisinin başlanmış olmasının nedeni, hastanın 11 gündür 19 Mayıs Üniversitesi nde izleniyor olması nedeniyle nozokomiyal infeksiyon etkenlerini kapsamak ve idrar yolu infeksiyonu nedeniyle verilen siprofloksasin tedavisine yanıt alınamayan hastada, kolanjit olgularının %10 undan sorumlu olan anaerobik etkenleri ve %15 inden sorumlu olan enterokokları kapsamaktır. Piperasilin-tazobaktamın antipsödomonal, antianaerobik ve antienterokokal etkinliği çok iyidir. Leptospirozis hakkında kısaca bilgi verdikten sonra leptospirozisi bu olguyu temel alarak tekrar tartışır mısınız? Dünyada en sık görülen zoonotik infeksiyon olan leptospirozis, başta Leptospira interrogans olmak üzere patojen leptospirlere bağlı olarak gelişir. Ilıman iklimin hakim olduğu bölgelerde en sık yaz sonu-sonbahar başı dönemde görülen bu infeksiyon özellikle yağmur sonrası salgınlara neden olur. Leptospirin en önemli rezervuarı kemirgenler ve diğer küçük hayvanlardır. İnfekte hayvanlarda kronik renal infeksiyona neden olan leptospirler, hayvanın idrarı aracılığıyla doğal ortamı kontamine eder. İnsana bulaş direkt veya indirekt yolla olur. Direkt bulaş, veterinerlerde, çiftçilerde, avcılarda ve kasaplarda sıktır. Daha sık olarak görülen indirekt bulaş ise, idrarla kontamine toprak veya su ile temas sonrası gelişir. Leptospirler mukoza, konjunktiva ve bütünlüğü bozulmuş deri yoluyla veya mikrodamlacıkların aerosol inhalasyonuyla vücuda girer. Kana geçen leptospirler, sistemik vaskülite neden olarak, kendilerinin organ ve dokulara göçünü kolaylaştırır. Vaskülite bağlı olarak pulmoner kanama, iskemi, renal korteks ve epitel hücre nekrozu ve karaciğerin histolojik yapısında bozulma gerçekleşir. Patojen leptospirlerin en önemli virülans faktörleri yapışma yeteneği, toksin yapımı, immün kompleks oluşturma özelliği ve yüzeyindeki proteinlerdir. Leptospiroziste, inkübasyon periyodu ortalama 10 gündür (5-14 gün arası). Leptospirozisin kliniği çok geniş bir yelpazeye sahiptir: hastalık tamamiyle subklinik seyredebilir, sistemik ve kendi kendini sınırlayan bir klinik sendrom ortaya çıkabilir ya da böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, pnömonit ve kanama diyatezi ile seyreden ve ölümcül olma potansiyeli taşıyan ağır infeksiyon gelişebilir. Klinik hastalığın iki evresi vardır: erken septisemik evre ve ateşin hafiflemesiyle birlikte ağır semptom ve bulguların ortaya çıktığı immün evre. Ortalama beş-yedi gün süren akut septik evre, ani yükselen ateş, titreme, baş ağrısı, bitkinlik, miyalji, konjunktival sufüzyon, öksürük, farenjit, karın ağrısı, anoreksi, bulantı, kusma, ishal ve pretibial makülopapüler kütanöz erüpsiyon ile karakterizedir. Daha az sıklıkla lenfadenopati, splenomegali ve hepatomegali saptanır. Leptospirin kan ve dokudaki yoğunluğunun azalma eğilimine girmesi ve IgM tipi antikorların ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan ve yaklaşık 4-30 gün süren immün fazda, akut septik fazda görülen semptom ve bulgulara ek olarak sarılık, böbrek yetmezliği, kardiyak aritmi, aseptik menenjit ve fotofobi de saptanır. İmmün fazda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında progresif bozulmayla seyreden ağır leptospirozise Weil hastalığı denmektedir. Şiddetli Weil hastalığında, akutseptik faz olmaksızın 40 C ye ulaşan ateş, akut karaciğer ve böbrek yetmezliği, hemorajik pnömonit, kardiyak aritmi ve dolaşım kollapsı ile karakterize fulminan klinik tablo ortaya çıkabilir. Leptospirozis tanısında, spiroketin izolasyonu ve identifikasyonu ile direkt ve indirekt saptama yöntemleri kullanılmaktadır. Hastalığın ilk 10 gününde alınan kan, beyin omurilik sıvısı ve periton sıvısından ve hastalığın birinci haftasından sonra alınan idrar örneğinden spiroket izole edilebilir. Kan veya idrar örneğinde leptospirin direkt olarak görülmesi, karanlık alan mikroskopisi ile mümkündür. Fakat bu testin sensitivitesi ve spesifisitesi çok düşüktür (sırasıyla %40 ve %61). Fakat immünfloresan, immünperoksidaz ve gümüşle boyama ile bu testin duyarlılık ve özgüllüğü arttırılabilir. Ayrıca, leptospiral DNA nın polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifikasyonu da tanıda oldukça faydalıdır. PCR ile tanı, en kolay serum örneğiyle yapılan çalışmalarda mümkün olabilmektedir. Dokunun gümüş Cilt 36 Say

5 Özkaya, A baht, Topeli skit, Üner, Usubütün ve Uzun impregnasyon boyaması ve immünhistokimyasal boyama da tanı konmasında yardımcıdır. İndirekt saptama metotlarından olan MAT de, farklı leptospir serogruplarını temsil eden canlı antijenler serum örnekleriyle reaksiyona sokulmakta ve aglutinasyon yapıp yapmadıkları karanlık alan mikroskobu altında incelenmektedir. Akut ve konvalesan fazda, MAT titresinde en az dört kat ve üstünde artış olması, serolojik olarak leptospirozis tanısını doğrular. Klinik belirtilerle birlikte MAT titresinin bir kez 1:800 olması da tanı koydurucudur. MAT titresinin 1:200 ve üzerinde olması ise, yakın zaman içinde veya akut olarak geçirilmekte olan infeksiyon lehine yorumlanmalıdır fakat bu değerin tanı koydurucu olmadığı unutulmamalıdır. Hafif leptospirozis olgularının tedavisinde doksisiklin, ampisilin ve amoksisilin, orta ve ağır olgularda ise penisilin G, seftriakson ve ampisilin kullanılmaktadır. Leptospirozis ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde sıkça saptanan bir hastalıktır. Samsun da yaşamakta olan bu olgunun Samsun Devlet Hastanesi ne ateş ve sarılık şikayetleriyle başvurmuş olduğunu ve kolanjite yönelik olarak başlanan siprofloksasin tedavisine iyi klinik yanıt verdiğini biliyoruz. Yaklaşık iki ay sonra benzer şikayetleri tekrarlayan hastanın leptospir MAT sonucunun 1:100 titre olarak bildirildiğini öğrendik. Hastanın klinik tablosu bu serolojik test sonucu ile birlikte değerlendirildiğinde, bu hastaya leptospirozis tanısı konamaz fakat hastanemizde leptospir MAT testi yapılamadığından, konvalesan dönemde titrede en az dört kat artış olup olmadığı bu hastada gösterilemedi. Bu nedenle hastada leptospirozis tanısı ekarte edilemez. Fakat hastanın kolanjit atağı sırasında, enterik gram-negatif bakterilere etkinliğinin son derece iyi olduğunu bildiğimiz siprofloksasin tedavisine iyi yanıt vermesi, ayırıcı tanıda leptospirozisin alt sıralara konmasını gerektirir. Bu hastadaki otopsi bulgularınız nelerdir? Abdominal kavite açıldığında içinde yaklaşık 500 cc serbest sıvı olduğu görüldü. Peritoneal yüzeyler mattı, yapışıklıklar ve yaygın peteşiyal kanamalar vardı. Özefagus mukozası doğaldı. Mide boştu ve mukozası doğal görünümdeydi. Pankreas normal boyuttaydı. Karaciğer 2050 gramdı, yüzeyi ve kesit yüzü homojen yeşil görünümdeydi (Resim 1). Safra kesesinden duodenuma safra akışı olduğu görüldü. Kese mukozası ve koledok doğaldı. Safra kesesi içinde safra çamuru ve kolay kırılan taşlar vardı. Safra kesesinde infeksiyon ya da perforasyona ait herhangi bir bulgu saptanmadı. Dalak 290 gramdı. Apendiks vermiformis doğaldı. Abdominal aorta intimasında sarı çizgilenmeler vardı, fakat belirgin bir trombüs veya aterosklerotik plak saptanmadı. Sağ ve sol böbrek 160 gramdı. Sağ ve sol adrenal bez doğaldı. Uterus doğal görünümde olup, sağ over 3 x 2 x 1 cm, sol over 2.5 x 2 x 1 cm olup kistikti. İç organlardan alınan örneklerin mikroskobik incelemesinde karaciğerde submasif nekroz ve kolestaz dışında en belirgin bulgu, sinüzoidler ve portal alanlardaki diskohezif pleomorfik hücrelerden oluşmuş neoplastik infiltrasyondu (Resim 2). Neoplastik hücreler bir veya birkaç belirgin nükleol, düzensiz kromatin dağılımı ve geniş granüler sitoplazma ile karakterize idi (Resim 3). Dalakta yaygın nekroz ve konjesyon alanları arasında benzer morfolojik özelliklere sahip hücreler izlendi. Over dokusunda makroskobik olarak belirgin bir bulgu saptanmamakla beraber sadece mikroskobik düzeyde görülebilen daha önce karaciğer ve dalaktaki infiltrasyonlara benzer neoplastik gelişim odakları bulundu. Neoplastik infiltrasyon bu üç organa sınırlıydı. Morfolojik olarak neoplazmın hematopoietik kökenli olduğu düşünüldü. Ancak bu izlenimin teyit edilebilmesi için yapılan immünhistokimyasal ve moleküler çalışmalardan otolitik değişiklikler nedeniyle sağlıklı sonuç alınamadı. Otopsi sırasında alınan kemik doku örneklerinde ilik dokusu saptanmadığından, kemik iliği mikroskobik olarak de- Dr. Alp Usubütün Otopsi incelemesi yapılan olgu 1.68 cm boyunda, yaklaşık 65 kg ağırlığında orta yaşlı kadındı. İnceleme sırasında ölüm katılığı gelişmişti, ancak ölüm lekeleri yoktu. İç organların makroskobik incelemesinde tiroid, larenks, trakea ve farenkste patolojik bulgu saptanmadı. Bilateral memede palpabl sert nodüller izlendi. Göğüs boşluğu açıldığında plevral yüzeylerin mat olduğu ve plevral kavite içerisinde sarı renkte serbest sıvı bulunduğu görüldü. Bilateral akciğer ve trakea 1800 gramdı. Akciğer fissürleri arasında yapışıklık yoktu ancak akciğer ileri derecede ödemliydi. Kalp 350 gram ağırlıkta olup, belirgin patolojik bulgusu yoktu. Resim 1. Karaciğer yüzeyi ve kesit yüzü homojen yeşil görünümdedir. 188 H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Resim 2. Karaciğerde neoplastik infiltrasyon. Resim 4. Böbrekte akut tübüler nekroz bulguları. Resim 3. Karaciğerde neoplastik infiltrasyon. Resim 5. Akciğerlerde hiyalen membranların eşlik ettiği difüz alveoler hasarı. ğerlendirilemedi. Akciğerlerde fokal hiyalen membranların eşlik ettiği difüz alveoler hasar ve ödem, böbreklerde akut tübüler nekroz ve omentumda da makroskobik peteşiyal kanama alanlarıyla uyumlu olarak yaygın kanama ve trombüsler görüldü (Resim 4,5). Aynı şekilde portal vende de trombüs oluşumu saptandı. Sizce hastanın ölüm nedeni nedir? Dr. Alp Usubütün Hastanın yaşamını tehdit eden değişiklikler, karaciğer ve akciğerde saptandı. Karaciğerde submasif nekroz, Cilt 36 Say akciğerde de yaygın ödem ve difüz alveoler hasar saptandı. Hastanın bu iki organdaki patolojiler nedeniyle kaybedildiğini söyleyebiliriz. Karaciğer ve akciğerdeki bu bulgulara ek olarak, yaygın trombüslerin ve kanama alanlarının varlığı ve laboratuvar bulguları hastada DİK tablosunun geliştiğini düşündürmektedir. Postmortem tanı ışığında geriye dönük olarak bakıldığında, bu hastada hematolojik maligniteye bağlı olarak gelişen bu klinik tabloya önceden öngörerek müdahale edilebilir miydi? 189

7 Özkaya, A baht, Topeli skit, Üner, Usubütün ve Uzun Postmortem incelemede safra kesesi ve koledok kanalında inflamasyon ve perforasyon lehine herhangi bir bulgu saptanamamış olması ve karaciğer, dalak ve overin hematolojik kökenli malign hücrelerce infiltre olduğunu öğrenmek son derece şaşırtıcıydı. Hastanın kan periferik yaymasında hiçbir atipik hücre görülmemiş olması, 19 Mayıs Üniversitesi nde yapılan kemik iliğinin normoselüler kemik iliği olarak rapor edilmiş olması ve görüntüleme tetkiklerinde de malignite lehine hiçbir bulgu saptanamamış olması nedeniyle, bu hastada hematolojik malignite varlığı hiç düşünülmedi. Öğrendiğimiz postmortem inceleme verilerine dayanarak, bu hastada büyük olasılıkla en başından beri hematolojik bir malignitenin var olduğunu, bu malignansi sürecinde, safra kesesinde bulunan taşlara bağlı olarak hastada aralıklarla akut kolesistit/kolanjit atakları geliştiğini öne sürebiliriz. Ayrıca, yine postmortem inceleme sonuçlarına dayanarak, bu hastada leptospir MAT sonucunun hematolojik maligniteye bağlı olası otoantikorlar nedeniyle yanlış pozitif çıktığı sonucuna da varabiliriz. Hastanemize başvurduktan 21 saat sonra kaybedilen bu hastada, eğer hastanın klinik seyri izin verseydi mutlaka anemi ve sedimentasyon yüksekliği nedeniyle kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi tekrarlanır ve postmortem otolitik değişiklikler nedeniyle yapılamayan immünhistokimyasal ve moleküler çalışmalar yapılarak hastanın kesin tanısı konabilirdi. Acute cholecystitis, acute cholangitis, hematological malignancy, leukemia veya lymphoma anahtar kelimleriyle yapılan MEDLINE İngilizce literatür taramasında da, şu ana değin bu olguya benzer bir olgunun bildirilmemiş olduğu saptandı. Kaynaklar 1. Levett PN. Leptospirosis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practices of Infectious Diseases. 6 th ed. Philadelphia: Churchill-Livingstone, 2005; Tekeşin O. Safra kesesi ve yollarının hastalıkları. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (editörler). İç Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 2003; H ACETTEPE T IP D ERG S

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı