1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?"

Transkript

1 ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) yaş arası kadınlar her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı ve yılda bir mamografi yaptırmalıdır. C) Kolonoskopi, tarama amaçlı 50 yaşından sonra on yılda bir kere uygulanmalıdır. D) Prostat kanseri taramasında PSA testi 50 yaşından sonra 3 yılda bir kere uygulanmalıdır. E) Tümör belirleyicilerinin prognostik önemleri tartışmalıdır. 2) Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi uygulamaları ile ilgili olarak doğrudur? A)Aprepitant uzun etkili bir seratonin reseptör antagonistidir. B)Testis tümörleri kemoterapiye dirençli tümörlerdir. C)Kemoterapi ile Radyoterapi genellikle konkomitan (simültane) uygulanan tedavi modaliteleridir. D)Periferik nöropati taksan grubunun önemli bir yan etkisidir. E)Trastuzumab geri dönüşümsüz bir kalp yetmezliği yapar. 3) Aşagıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar için yanlıştır? A) Uygunsuz ADH sendromu en sık küçük hücreli akciğer kanserinde görülüp idrar sodyum değeri 20 meq/l üzerindedir B) Paraneoplastik hiperkalsemiden kalsitonin salınımı suçlanmaktadır C) Kanser hastalarında tromboz riskini kemoterapi uygulaması artırmaktadır D) Dermatomyozit tanısı alanlarda altta yatan kanser olup olmadığı araştırılmalıdır E) Eaten-Lambert sendromunun sık görüldüğü kanserlerden biri küçük hücreli akciğer kanseridir

2 4) Onkolojik aciller için aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi yanlıştır? A) Tedaviye yanıtsız masif plevral efüzyonda plörodez yapılması uygundur B) Spinal kord basısı ve beyin metastazlarında ilk olarak antiödem tedavisi için deksametazon verilir C) Vena kava süperior sendromunda kanama riski nedeniyle antikoagülan tedavi önerilmez D) Lenfoma ve lösemilerde tedavi sonrası tümör lizis sendromu görülebilir E) Hiperkalsemide EKG değişikliği olarak Q-T kısalığı sıklıkla görülür 5) Aşağıdaki kanserojen-kanser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Hepatit B-Hepatoma B) Alkol-Baş boyun kanseri C) Sigara-Mesane kanseri D) İyonize radyasyon-troid kanseri E) Aromataz inhibitörü-endometrium kanseri 6)Aşağıdakilerden hangisi adjuvan analjezik değildir? A) Fentanil B) Deksametazon C) Zolendronik asid D) Amitriptilin E) Okxybutinin klorid

3 7) Aşağıdaki kanser tedavi ilaçlarından hangisi 'hedefe yönelik tedaviler''den kabul edilemez? A) Anti-EGFR ajanlar B) Antianjiojenik ajanlar C) Hormonal tedavi ajanları D) Antimetabolitler E) Anti-HER 2 ajanlar HEMATOLOJĠ 8) Allojenik kök hücre naklinde hedeflenen minimum CD34/kg sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? A)2X10 6 B) 3X10 6 C) 4X10 6 D) 5X10 6 E) 6X10 6 9)Hangisi makrositer anemi nedeni değildir? A) B 12 vitamin eksikliği B) Folik asit eksikliği C) Talasemi minör D)Hipotiroidi E) Kronik karaciğer hastalığı

4 10)Hodgkin Lenfoma için aşağıdaki şıklardan yanlış olanı işaretleyiniz. A)Lenfositten fakir tip en az görülen ve en kötü prognoza sahip olan tiptir. B)Lenfosit prodominansı gösteren nodüler tip, CD 20 expresyonu ile karekterizedir ve tedavide anti CD 20 Monoklonal antikor (Rituximab) kullanılabilir. C)Mixt Sellüler tipte, mediastinal ve timüs tutulumu karekteristiktir. D)Humoral immünite normaldir. E)Gecikmiş tip immün cevap ve Hücresel immünite bozulmuştur 11)Non-Hodgkin Lenfomalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Tüm dünyada En sık görülen tip, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalardır B)Burkit lenfomada; bcr-abl onkogeni ile ilişkili t (9;22) translokasyonu karekteristiktir. C)Folliküler lenfomalar, Gelişmiş ülkelerde daha Sık görülmektedir. D)Folliküler lenfomalarda:, Bcl 2 Geni ile ilişkili t (14;18) mevcuttur. E)Mantle Hücreli Lenfomada bcl 1 geni ürünü olan, Siklin D1 pozitifliği tanı koydurucudur. 12)Akut Myeloblastik Lösemiler için doğru olanı işaretleyiniz. A)AML tanısını koymak için Kemik İliğinde Blast oranı: > % 20 olması yeterlidir. B)AML M3 te; t (9;22) mevcuttur ve tedavide All Trans Retinoik Asit (ATRA) kullanılır. C)AML M4 te: İnversiyon 16, kötü prognoz göstergesidir D)AML M7: Eritrolösemi olarak adlandırılır. E)AML M2: t (8;21),kötü prognostik göstergesidir.

5 13).Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? A) CD3 B) CD7 C) CD20 D) CD34 E) CD Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? A) β2 Mikroglobulin-Albumin B) Kalsiyum. C) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. D) Hemoglobin. E) Kreatinin. 15) Aşağıdakilerden hangisi trombositoz nedenlerinden değildir? A) Demir eksikliği B)Akut kanama C)İnfeksiyon D)Splenomegali E)Esansiyel trombositemi

6 16)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Yaygın yüzeyel lenfadenopati kronik myeloproliferatif hastalıkların ortak özelliklerinden birisidir. B) Polisitemia verada jak2 veya benzer bir mutasyon vardır. C) Esansiyel trombositemi ve primer myelofibrozisde jak 2 mutasyonu olabilir. D)Primer myelofibrozisde periferik yaymada lökoeritroblastik tablo vardır. E) Polisitemia verada hastaların en sık ölüm nedeni trombozlardır. 17)Aşağıdakilerden hangisi kronik lenfositik lösemi (KLL) için yanlıştır? A) KLL, B lenfositlerinin malign hastalığıdır. B)KLL de genetik anormallikler sık görülür, 17p ve 11q delesyonu kötü prognozla ilişkilidir. C)KLL de periferik yaymada ezilmiş hücreler (basket hücreleri) görülür. D) KLL li hastalarda ölüm nedeni sıklıkla enfeksiyonlardır. E) KLL tanısı olan her hasta acil tedavi endikasyonu vardır. 18) Antikoagülan tedavi ile ilgili yanlış olan hangisidir? A)Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin faktör IIa inhibisyonu yapıcı etkisi, faktör Xa inhibisyonundan daha fazladır. B) Heparin bir indirekt trombin inhibitörüdür. C) Heparinin yan etkilerinden birisi trombositopeni ve tromboz gelişimidir. D) Varfarine bağlı deri nekrozu protein C eksikliğinde sık görülür. E) Heparin etkisinin takibinde aptt kullanılır

7 19)Trombofilik faktörlerle ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Protein S eksikliği konjenital olabileceği gibi, K vitamini eksikliğine bağlı olarak da gelişebilir. B) Hiperaktif (sticky) platelet sendromu aspirin direncine yol açabilir. C) Antifosfolipid antikor sendromunun klinik kriterlerinden birisi gebeliğin 10. haftasından sonra olan fetal kayıptır. D) Kan homosistein düzeyi folik asit ve vitamin B12 eksikliğinde artabilir. E) Ölüm sebepleri içerisinde kanserden sonra ikinci sıklıkta trombotik olaylara bağlı ölüm gelir. 20) 17 yaşında erkek hastada cerrahi müdahale sırasında ciddi kanama olması nedeniyle kanama diyatezi araştırılıyor. Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı normal, pıhtı erime zamanı kısalmış bulunuyor. Tanınız nedir A) Faktör 8 eksikliği B) vonwillebrand hastalığı C) Glanzman trombastenisi D) Faktör 13 eksikliği E) Faktör 12 eksikliği NEFROLOJĠ 21)Aşağıdakilerden hangisi kronik tübülointerstisyel nefrit özelliklerinden değildir? A)Nefrojenik DI B)Hiponatremi C)Distal RTA D)Hematüri E)Proximal RTA

8 22)Erişkinde nefrotik sendrom varlığında, anamnez ve laboratuar tetkikler etiyolojiyi aydınlatamıyorsa, tedaviyi belirlemek için hangi tetkik en çok yol göstericidir? A)Renal anjiyografi B)İntravenözpyelografi (IVP) C)İdrar kültürü D)Böbrek biyopsisi E)Böbrek sintigrafisi 23)Hiperkalemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A)Salbutamol B)Diyaliz C)İV insülin + Glukoz D)Propranolol E)Sodyum bikarbonat 24)Akut böbrek yetmezliği tanısı konmuş bir hastada hangi bulgu prerenal sebeplerin etiyolojide rol oynadığına işaret eder? A)İdrar mikroskopisinde kahverengi granülerslendirlerin görülmesi B)İdrar sodyumu 80 meq/l C)Fizik muayenede globevesicale varlığı D)FENa = % 0.3 E)İdrar osmolaritesi 310 mosmol/kg

9 25)Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendrom bulgularından değildir? A)Hematüri B)Ödem C)Hipoalbüminemi D)Hiperlipidemi E)Hiperkoagülabilite 26)Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? A) Evre-1 kronik böbrek hastalığı B) Evre-5 kronik böbrek hastalığı C) Evre-4 kronik böbrek hastalığı D) Evre-3 kronik böbrek hastalığı E) Evre-2 kronik böbrek hastalığı 27)Kronik Böbrek yemezliği ile ilgili hangisi yanlıştır? A) İdrar dansitesi > 1025 beklenir B) Tipik olarak böbrekler iki taraflı küçüktür C) Öyküde noktüri bulunması önemlidir D) Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı böbrek fonksiyonlarını düzeltir E) Metabolik asidoz beklenen asit-baz denge bozukluğudur

10 28) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni eritropoietin eksikliğidir. B) Diyabetes mellitusda kronik böbrek yetmezliği ilerledikçe insülin ihtiyacı artar C) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni diabetik nefropatidir D) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli nedenler hiperfosfatemi ve vit-d eksikliğidir E) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni hipervolemidir 29) 70 yaşındaki bir kadın hasta ciddi sulu ishal şikayetiyle başvuruyor. Şikayetlerinin 4 gündür devam ettiği öğreniliyor. Hastanın laboratuar değerlendirmesinde; BUN (kan üre azotu) 42 mg/dl, serum kreatinin: 1.4 mg/dl, sodyum: 137 meq/l, potasyum: 4.2 meq/l, klor: 113 meq/l saptanıyor. Arter kan gazında ph:7.22, bikarbonat: 16 meq/l ve parsiyel CO 2 : 30 mmhg tespit ediliyor. Hastada ne tür bir asit-baz bozukluğu düşünürsünüz? A) Respiratuvar asidoz B) Respiratuvar alkaloz C) Metabolik alkaloz D) Artmış anyon açıklı metabolik asidoz E) Normal anyon açıklı metabolik asidoz

11 30) Asit-baz dengesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Laktik asidoz ve diyabetik ketoasidozda asidoz çok ciddi değilse (ph>7.1) bikarbonat tedavisi verilmez. B) Aspirin zehirlenmesinde solunumsal alkaloz, asetil salisilik asitin santral sinir sistemi toksisitesini artırdığı için hızla düzeltilmelidir. C) Metil alkol ve etilen glikol zehirlenmesinde fomepizol tedavisi uygulanır. D) Metabolik alkalozun gelişimi ve idamesi için efektif dolaşım volümünün azalması gibi faktörlerin tabloya eşlik etmesi gerekmektedir. E) Hiperaldosteronizm klora dirençli metabolik alkalozun en sık nedenlerinden birisidir. 31) Glomerüler hasarının belirti ve bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Azotemi glomerüler filtrasyon hızının azalması sonucu oluşur. B) Ödem böbrekten sodyum tutulumunun artışının bir neticesidir. C) Oligüri vücudun solüt yükünün artışının sonucu oluşur. D) Hematüri glomerüler hasar neticesinde glomerüllerde yırtıkların meydana gelmesinin sonucudur. E) Proteinüri glomerüllerin geçirgenliğinde artış sonucu oluşur.

12 32)Yanlış olan ifadeyi bulunuz. A)ADH toplayıcı tübüllerde V2 reseptörlerine bağlanarak AQ-2 kanallarını aktifler. B)Plazma osmolalitesi yaklaşık olarak 280 mosm/l dir C)Renin afferent arteriol üzerinde granüler hücreler tarafından salınır. D)Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi Santral Pontin Demyelinozise sebep olur. E)Yüksek aldosteron seviyesi hipokalemi ve metabolik asidoza neden olur. 33)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Potasyum replamanı yapılan mayinin K + konsantrasyonu en fazla 40 meq/l civarında olmalıdır. B) Potasyum replasmanı yapılırken beraberinde kalsiyumda verilmelidir. C) Hipopotasemik hastanın EKG sinde U dalgası görülür. D) Hipopotasemi kas güçsüzlüğü ve kronik vakalarda poliüri ve polidipsiye yol açabilir. E) Hipomagnezemi hipopotasemiye neden olabilir.

13 GASTROENTEROLOJĠ 34) Maltoma tanısı almış hastanın tedavisinde ilk seçilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A)Gastrektomi yapılmalıdır. B)Kemoterapi uygulanmalıdır C)Endoskopik submokazal diseksiyon uygulanmalıdır. D)H.Pylori tedavisi başlanmalı ve hasta endoskopik biyopsi ile takip edilmelidir E)H2 reseptör antogonistleri ile hasta 8 hafta tedeavi edilmelidir. 35) Aşağıdakilerden hangisi akut karaciğer yetmezliğinin metabolik komplikasyonlarından biri değildir? A)Hipoglisemi B)Asidoz C)Alkoloz D)ARDS E)Özefagus varis kanaması 36)Ülseratif Kolit en sık hangi kolon segmentini tutar? A)İleoçekal bölge B)Sol kolon C)Transvers kolon D)İleum E)Pankolit

14 37) Ülseratif kolit tedavisinde en sık kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A)Mesalazine preparatları B)Azothioprine C)Kortikosteroidler D)TNF-alfa blokerleri E)Budenoside preparatları 38) Özofagus varis kanaması nedeniyle hastaneye getirilen ve özgeçmişinden kısa süre önce myokard infarktüsü geçirdiği öğrenilen bir hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımından kaçınılmalıdır? A)Nitrogliserin B)Somatostatin C)Vazopressin D)Metoklopramid E)Oktreotid 39) Son 3 aydır karında şişme, ateş ve gece terlemeleri şikayetiyle gelen ve serum assit albumin gradienti 0.8 olarak bulunan 27 yaşında bir kadın hastada assit incelemesinde rutin testler dışında hangi tetkikin mutlaka istenmesi gerekir? A)Trigliserid B)Kolesterol C)CA 125 D)ARB ve tüberküloz kültürü E)Amilaz

15 40)Siroza bağlı assit saptanan bir hastanın tedavisinde öncelikle tercih edilmesi gereken seçenek hangisidir? A)Tuz kısıtlaması B)Diüretik tedavisi C)Parasentez D)TİPS E)Peritonovenöz şant 41) Karaciğer sirozu ve komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- Hepatopulmoner sendromda ortopne görülebilir II- Kontrast ekokardiyografi portopulmoner sendromda tanı yöntemlerinden biridir III- Portopulmoner sendromlu vakalarda karaciğer sirozunun prognozu daha kötüdür IV- Tip I hepatorenal sendromda prognoz tip II ye göre daha kötüdür A)II-IV B)III-IV C)I-II-III D)I-III-IV E)I-II-III-IV

16 42)Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Duodenal ülser mide ülserinden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireylerden düşüktür III- Gerek mide ülseri gerekse duodenal ülser erkeklerde kadınlara göre daha sıktır IV- Gerek duodenal ülser gerekse mide ülseri 3-5. dekatta en sıktır A)Yalnız III B)I-III C)II-III D)II-IV E)II-III-IV 43)Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisi/hangileri noninvaziv testlerdir? A)Yalnız II B)I-II C)I-IV D)I-II-IV E)I-III-IV I- C13 üre nefes testi II- Hızlı üreaz testi III- Gaytada H.pylori antijen testi IV- C14 üre nefes testi

17 44) FMF de hangi inflamasyon beklenmez? A) Peritonit B)Plörit C) Osteomiyelit D)Perikardit E)Artrit 45) Hemakromatoz için yanlışı bulunuz? A)Major mutasyon C282Y mutasyonudur. B) Başta karaciğerde aşırı demir birikir. C)Transferin saturasyonu kadınlarda % 45 üzerindedir. D)Serum feritini kadınlarda 200 mcg/dl. üzerindedir. E)Flebotomi ana tedavi yöntemi değildir. 46). Nörolojik bulguları belirgin olan bir karaciğer hastası kimsede hangi hastalık en kuvvetle olasıdır? A)Hemakromatoz B)Wilson hastalığı C)Kronik hepatit B D)Kronik hepatit C E)Otoimmün hepatit

18 47)Aşağıdakilerden hangisi varsa fonksiyonel dispepsi düşünmezsiniz? A)Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi B)Erken doygunluk hissi C)Fibromiyalji D)Disüri E)Anemi 48)İrritabl barsak sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Hastalar zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlıktan yakınırlar. B)Uykudan uyandıran karın ağrısı vardır. C)Bakteriyel gastroenteritler irritabl barsak sendromu için risk faktörüdür. D)Motilite bozukluğu fizyopatolojide önemlidir. E)Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. 49)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Toksik hepatit tedavisinde toksisiteden sorumlu olduğu düşünülen ilacın kesilmesi esasdır. B)En sık akut karaciğer hasarına yol açan ilaçlardan biri parasetemoldür. C)Sarılık ve aminotransferaz yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. D)İlaç kullandıktan sonra görülen GGT, Alkalen fosfataz yüksekliği karaciğerde hepatosellüler hasarının göstergesidir. E)Sebebi bulunamayan akut karaciğer fonksiyon bozukluğunda hastanın bitkisel ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalı.

19 50)Aşağıdakilerin hangisi kandida özefajiti için hazırlayıcı bir sebep değildir A)Ampisilin kullanımı B)Siklosaporin kullanımı C)COPP tedavisi D)AML E)Kronik B hepatiti 51) Yeni akalazi tanısı alan 35 yaşındaki bir hastaya balonla dilatasyon uygulandığında hastanın semptomlarının kaybolma yüzdesi nedir? A)%85-90 B)%70 C)%65 D)% 60 E)%55 52)Üç yıldan beri oral kontraseptif kullanan 32 yaşındaki bir bayan hastada hastada abdominal ultrasonografide karaciğer sağ lobda 25 mm çapında hiperekoik, düzgün kenarlı nodül tesbit edilmiş, Kontral BT yapıldığında hipoekoik olan bu nodülün perferden santrale doğru kontras tutuğu ve izodens hale geldiği tesbit edilmiş. Alfa fetoprotein, Ca19-9 ve CEA normal sınırlarda bulunmuş. Bu hastaya sizce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A)Karaciğer fonksiyon testleri normalse bir şey yapmak gerekmez B)Hasta 12 ay ara ile kontrole çağrılmalı ve ultrasonografi ile takip edilmeli C)Cerrahiye verilmeli D)Ultrason eşliğinde biyopsi yapılmalı E)Üst batın MR çekilmeli

20 ENDOKRĠNOLOJĠ 53)ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonumaksimaldiürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetesinsipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275mOsm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV D) I-II E) II-III 54)Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroiditedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin yüksek olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum fosfor düzeyini ölçmektir. A) I-II-III B) I-III C)II-III D) I-IV E) I-II-IV

21 55)Çarpıntı, titreme, terleme ve kilo kaybı yakınmalarıyla gelen 29 yaşında kadın hastanın serbest T3 ve serbest T4 düzeyleri 3 kat artmış, TSH baskılı ve anti-tpo antikor titresi yüksek bulunuyor. Tiroid ultrasonografisinde tiroid bezi heterojen yapıda saptanıyor ve nodül izlenmiyor. Biyokimyasal testlerinde ALT: 65 U/L (10-45) ve ALP: 158 U/L (30-120) bulunuyor. Hastayla ilgili hangisi yanlıştır? A)Hastada primer hipertiroidinin en olası nedeni Graves Hastalığıdır. B)Toksik nodüler guatrı ekarte etmek için Tc99m tiroid sintigrafisi yapılması şarttır. C)Hastanın ALT yüksekliği methimazol tedavisi için kontrendikasyon oluşturmaz. D)Hastanın ALP yüksekliği hipertiroidinin kemik döngüsünü artırmasına bağlıdır. E)Medikal tedaviye başlandıktan sonra karaciğer enzimlerinin izlenmesi gerekir. 56)Hangisi hipotiroidinin beklenen bulgularından değildir? A)LDL-kolesterol yüksekliği B)Cillte kuruluk C)Sistolik hipertansiyon D)Konstipasyon E)Ödem

22 57) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Steroid kullanımı sekonder bir osteoporoz sebebidir. B)Osteoporoz kırık olmadıkça asemptomatiktir. C)Osteomalazi yaygın kemik ağrısı, yürüyüş bozukluğuna yol açabilir. D)Milkman fraktürleri (=Looser zone=pseudofraktür) osteomalazi için patognomoniktir. E)Teriparatid (parathormon) tedavisi kesildikten sonra bile osteoporoz karşıtı etkisini sürdürür. 58) Aşağıdakilerden hangisi hipofiz adenomlarının belirti ve bulgularından değildir? A)Galaktore B)Erektil disfonksiyon C)Ayakkabı numarasında artış D)Başağrısı E)Döküntü 59) Hipertansiyon, yaygın kas güçsüzlüğü, kilo kaybı, yüzde plethorik görünümü olan hastada yapılan düşük doz deksametazon supresyon testinde kortizol 17 µg/dl (normal<1.8), ACTH düzeyi: 2 pg/ml (5-50) bulunuyor. Verilen bilgilere göre ön tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A)Akciğer kanserine bağlı paraneoplastik Cushing sendromu B)Kortizol salgılayan adrenal adenom C)Ektopik ACTH sendromu D)ACTH salgılayan hipofiz adenomu E)Hiçbiri

23 60) Öncelikle medikal tedavinin tercih edildiği hipofiz adenomu hangisidir? A)Cushing hastalığı B)Gonadotropinoma C)TSH salgılayan adenom D)Non-fonksiyone hipofiz adenomu E)Prolaktinoma 61)Acile bayılma nedeniyle başvuran bir hastada hipotansiyon, hiperkalemi, hiponatremi ve hiperpigmentasyon saptanıyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? A)Sheehan Sendromu- glukokortikoid B)Hemokromatoz- şelasyon C)Addison Hastalığı- glukokortikoid D)Karsinoid sendrom- mayi replasmanı E)Hiçbiri 62) Tip 2 diabet tedavisinde kullanılan oral hipoglisemik ajanlardan hangisi postmenopozal kadında kırık riskini artırmaktadır? A) Sitagliptin B) Pioglitazon C) Gliklazid D) Akarboz E) Nateglinid

24 63) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I) Glarjin uzun etkili bir insulin analoğudur II) GLP-1 agonistleri insulin salgılatıcı özellikleri nedeni ile Tip 1 diabette kullanılırlar III) HbA1c diabet takibinde kullanılmaktadır ve tanıda yeri yoktur. IV) Gestasyonel diabet gebeliğin en sık Haftasında görülür V) Diabetin sınıflamasında serum insulin ve c-peptid düzeylerinden yararlanılır A) I-II B) III-V C) IV-V D) I-IV E) II-III 64) Hiperosmolar non-ketotik koma takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? A) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat B) Kan şekerini en kısa sürede düşürme C) Kontrendike değilse antikoagulan verme D) Hidrasyonun mümkün olduğunca erken sağlanması E) Şuuru kapalı hastada beyin tomografisi isteme 65) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kreatinin normal olması diabetik nefropatinin olmadığını gösterir B) En sık distal sensori-motor nöropati görülür C) Diabetik nefropatide hematuri klasik bulgulardan değildir D) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir E) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir

25 66) Hiperparatiroidi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Hiperfosfateminin en sık sebebidir B) Böbrek taşı veya osteoporozun olmadıkça cerrahi yapılmaz C) Medikal tedavide vitamin D kullanılır D) Ultrason veya sintigrafide adenomun görülmesi ile tanı konur. E) MEN 1 sendromuna eşlik edebilir 67)Aşağıdaki durumların hangisinde sekonder hipertansiyon öncelikle düşünülmez? A)Genç yaşta başlayan,üçden fazla antihipertansif ilaç kullananlarda B)50 yaşında obez OSAS ı olan hastada C)65 yaşında ateosklerozlu ve DM lu olan hastalarda D)Genç erkek hastada ataklar şeklinde HT la beraber EKG de iskemik bulgusu bulunanlarda E)Tekrarlayıcı hipokalsemi ve hipertansiyonu olan hastalarda 68)Tiroglobülin için hangisi doğrusur? A)Diferansiye tiroid kanseri teşhisinde en önemli belirteçtir B)Büyük nodülü olan hastalarda nodülün büyüklüğü ile yükselebilir C)Troid operasyonlarından sonra diferansiye Ca takibinde 3-4 ay sonra ölçülmesi anlamlıdır D)Diferansiye Ca teşhisinde anlamlı olması için antitg ile birlikte ölçülmesi şarttır E)Medüller C alı hastalarda da tiroglobülin yükselir

26 69)Obesite tedavisinde yakın gelecekte kullanılabilecek aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsak üzerinden etkili değildir? A)Lorcaserin B)Exanatide C)Cetilastat D)Topiramat E)Kolesistokinin analogları 70)Statin tedavisinde en ciddi yan etki aşağıdakilerden hangisidir? A)Karaciğer fonksiyon testlerinin yüksekliği B)Miyalji C)Rabdomiyoliz D)Asteni E)Pıhtılaşma faktörleri üzerine olumsuz etki 71)Hangisi uzun süreli teşhis koyulmamış hipertansiyon etkisi olarak görülmez? A)Retinopati B)Libidoda azalma C)Yorgunluk- uyuklama D)Hepatosteatoz E)EKG de sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterleri

27 72)Hipogonadizm için hangisi yanlıştır? A)İnhibin FSH salgısını inhibe eder B)Testosteron UHRH salgısını inhibe eder C)Pubertede adrenalden salgınan steroidlerinde rolü vardır D)Erişkin erkekte 10 ml nin altında testis volümü patolojiyi gösterir E)Semineter tübülide bulunan Leydig hücrelerinden salgılanan testosteron aktivini baskılar GERĠATRĠ 73) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda primer korumada önerilenlerden biridir? A)Hipertansiyon Taraması B)Abdominal Aort Anevrizması C)İmmunizasyonlar D)Kognitif Değerlendirme E)Depresyon 74) Günlük ve estrümental yaşam aktivitelerindeki düşük puanların nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? A) İşitme problemi B) Depresyon C) Demans D) Düşme E) İnkontinans

28 ROMATOLOJĠ 75)Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:2900 mm 3 Trb: mm 3 Hg:7.2 mg/dl, Sedimantasyon: 55 mm/saat saptanıyor. Bu hasta için 2012 SLICC kriterleri de göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşım olmazdı? A) Yeni kriterlerde; 11 klinik ve 6 immunolojik olmak üzere toplam 17 kriterden sınıflama için en az biri immunolojik olmak üzere en az 4 kriter olması istenmektedir B) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için SLE tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir. C) ANA (Anti-Nükleer Antikor-IFA), ds-dna, sm-rnp, antikordiyolipinler, lupus antikoagulanı, anti-beta2 glikoptotein-1 antikorları immunolojik kriterlerdir D) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin kronik kutanöz bir tutulumudur E) Alopesi ve komplemanlar yeni kriterlere eklenenler arasındadır.

29 76)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (DNA topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir B) SSc limitli tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) geç dönemde görülür ve mortalite riski çok yüksektir. C) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur (ortalama 5 yıl). D) Raynaud fenomeni tedavisinde mutlaka beta blokerler verilir. E) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur. 77) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Behçet hastalığı genellikle venöz damar tutulumu yapan ve arteri tutmayan bir vaskülittir B) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss Sendromu ANCA ile ilişkisi kanıtlanmış küçük damar vaskülit tipleridir C) Nabızsızlık hastalığı olarak bilinen ve genellikle 40 yaş altında bayanlarda başlayn, tutulan damar lokalizasyonunda üfürüm duyulabilen aort ve dallarını etkileyen hastalık Takayasu arteritidir. D) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir E) Poliarteritis nodoza orta çaplı bir vaskülit olup böbreklerde tutulum yapabilir

30 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 78) Aşağıdaki antifungal ajanlardan hangisi kandida enfeksiyonlarının profilaksisi ve tedavisinde en sık kullanılan ajandır? A) Kaspofungin B) Amfoterisin B C) Albendazol D) Flukonazol E) Ketokonazol 79) Hantavirüs enfeksiyonunun bulaş yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastadan hastaya damlacık yolu ile B) Hastadan hastaya solunum yolu ile C) Kene tutunması ile D) Enfekte kemirgenlerin çıkartılarının solunmasıyla E) Sivrisinek ısırığıyla 80)Toplumda gelişen, E.coli ye bağlı ürosepsiste ampirik tedavide aşağıdaki antibiyotiklerden hangisini seçersiniz? A)Sefazolin B)Klindamisin C)Eritromisin D)Siprofloksasin E)Vankomisin

31 81)Asemptomatik bakteriürinin aşağıdaki durumların hangisinde tedavisiz izlenebilir A)Üreme çağındaki kadınlar B)Gebeler ve çocuklar C)Obstrüktif üropatisi olanlar D)Diyabet veya nötropeni E)Ürolojik girişim geçirecek olanlar 82)Sepsisle ilişkili tanımlardan hangisi yanlıştır? A)Sepsis: Sistemik inflamatuvar cevap sendromu (SIRS) parametrelerinden en az ikisinin varlığı ve enfeksiyonun klinik delillerinin bulunması B)Ağır sepsis: Sepsis bulgularının yanısıra organ fonksiyon bozuklukları ve hipoperfüzyon bulgularının bulunması C)Septik şok: Sepsis tanısı alan hastalarda yeterli sıvı perfüzyonuyla (>500 ml/sa.) hipotansiyonun düzelmesi D)Refraktör septik şok: En az bir saat süreli sıvı tedavisine ve farmakolojik ajanlara cevap vermeyen septik şok E)MODS: Herhangi bir destek tedavisi olmadan organ fonksiyonlarının devam ettirilememesi 83)Aşağıdakilerden hangisi hepatit B infeksiyonu için doğru değildir? A)Cinsel ilişki ile bulaşabilir B)Akut infeksiyon tanısında serolojik olarak anti-hbcigg ve HBsAg pozitifliği gösterilmelidir C)İnfeksiyonu asemptomatik geçirenlerde kronik infeksiyon gelişme şansı semptomatik geçirenlere göre daha yüksektir D)HBsAg ile beraber HBeAg pozitifliği olanlarda viral infektivite fazladır E)İnfekte anneden doğan bebeğe IG ve aşı birlikte uygulanmalıdır

32 84)Aşağıdaki faktörlerden hangisi uygun olmayan antibiyotik seçimine yol açar? A)Etken için spektrumu en geniş antibiyotik tercih edilmesi B)İnfeksiyonun yerinin belirlenmesi C)İnfeksiyonun geliştiği yerin bilinmesi D)Hastanın yaşı ve altta yatan hastalıklarının dikkate alınması E) Antibiyotiklerin veriliş yolu ve olası yan etkilerinin bilinmesi 85)Aşağıdakilerden hangisi hastane enfeksiyonları için yanlıştır? A)Hastadan hastaya bulaşın önlenmesi için hastaya temas öncesi ve sonrası el dezenfeksiyonu gerekir B)Eldiven kullanımı tam bariyer oluşturmadığı için, eldiven giymeden önce ve sonra el dezenfeksiyonu gerekir C)Temas izolasyonu gereken hastalarda negatif basınçlı odada hasta izole edilmelidir D)Temiz-kontamine ameliyatlarda antibiyotik profilaksisiverilmelidir E)Cerrahi kıl tıraşı gerekliyse elektrikli makine kullanılmalıdır 86)25 yaşında erkek hasta, 3 gündür devam eden öksürük ve ateş şikayeti ile acil servise başvuruyor. Hasta yaygın eklem ağrıları ve karın ağrısı tarifliyor. Altta yatan hastalığı olmayan hastanın fizik muayenesinde; şuur konfü, ateş 40 C, nabız 90 /dakika, tansiyon 100/60 mmhg, solunum 28/dakika. Dinlemekle solunum sesleri solalt zondaazalmış ve krepitanralleri var. Balgam çıkaramıyor. Akciğer grafisindesol alt lobtanon-homojen infiltrasyonu var. Kan beyaz küresi /mm 3, kan biyokimyasında BUN 45, kreatinin 2 mg/dl. PaO2: 60mmHg. Bu hastada ön tanınız ve tedavi yaklaşımınız ne olur? A)Atipikpnömoni-oral tedavi başlar,evde takip öneririm B)Aspirasyonpnömonisi-oral tedavi başlar, klinikte takip öneririm C)Tipik pnömoni-intravenöztedavi başlar, klinikte takip öneririm D)Tipik pnömoni-intramuskuler tedavi başlar, poliklinikte takip öneririm E)Atipikpnömoni-intravenöz tedavi başlar, yoğun bakımda takip öneririm

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı