1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?"

Transkript

1 ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) yaş arası kadınlar her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı ve yılda bir mamografi yaptırmalıdır. C) Kolonoskopi, tarama amaçlı 50 yaşından sonra on yılda bir kere uygulanmalıdır. D) Prostat kanseri taramasında PSA testi 50 yaşından sonra 3 yılda bir kere uygulanmalıdır. E) Tümör belirleyicilerinin prognostik önemleri tartışmalıdır. 2) Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi uygulamaları ile ilgili olarak doğrudur? A)Aprepitant uzun etkili bir seratonin reseptör antagonistidir. B)Testis tümörleri kemoterapiye dirençli tümörlerdir. C)Kemoterapi ile Radyoterapi genellikle konkomitan (simültane) uygulanan tedavi modaliteleridir. D)Periferik nöropati taksan grubunun önemli bir yan etkisidir. E)Trastuzumab geri dönüşümsüz bir kalp yetmezliği yapar. 3) Aşagıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar için yanlıştır? A) Uygunsuz ADH sendromu en sık küçük hücreli akciğer kanserinde görülüp idrar sodyum değeri 20 meq/l üzerindedir B) Paraneoplastik hiperkalsemiden kalsitonin salınımı suçlanmaktadır C) Kanser hastalarında tromboz riskini kemoterapi uygulaması artırmaktadır D) Dermatomyozit tanısı alanlarda altta yatan kanser olup olmadığı araştırılmalıdır E) Eaten-Lambert sendromunun sık görüldüğü kanserlerden biri küçük hücreli akciğer kanseridir

2 4) Onkolojik aciller için aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi yanlıştır? A) Tedaviye yanıtsız masif plevral efüzyonda plörodez yapılması uygundur B) Spinal kord basısı ve beyin metastazlarında ilk olarak antiödem tedavisi için deksametazon verilir C) Vena kava süperior sendromunda kanama riski nedeniyle antikoagülan tedavi önerilmez D) Lenfoma ve lösemilerde tedavi sonrası tümör lizis sendromu görülebilir E) Hiperkalsemide EKG değişikliği olarak Q-T kısalığı sıklıkla görülür 5) Aşağıdaki kanserojen-kanser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Hepatit B-Hepatoma B) Alkol-Baş boyun kanseri C) Sigara-Mesane kanseri D) İyonize radyasyon-troid kanseri E) Aromataz inhibitörü-endometrium kanseri 6)Aşağıdakilerden hangisi adjuvan analjezik değildir? A) Fentanil B) Deksametazon C) Zolendronik asid D) Amitriptilin E) Okxybutinin klorid

3 7) Aşağıdaki kanser tedavi ilaçlarından hangisi 'hedefe yönelik tedaviler''den kabul edilemez? A) Anti-EGFR ajanlar B) Antianjiojenik ajanlar C) Hormonal tedavi ajanları D) Antimetabolitler E) Anti-HER 2 ajanlar HEMATOLOJĠ 8) Allojenik kök hücre naklinde hedeflenen minimum CD34/kg sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? A)2X10 6 B) 3X10 6 C) 4X10 6 D) 5X10 6 E) 6X10 6 9)Hangisi makrositer anemi nedeni değildir? A) B 12 vitamin eksikliği B) Folik asit eksikliği C) Talasemi minör D)Hipotiroidi E) Kronik karaciğer hastalığı

4 10)Hodgkin Lenfoma için aşağıdaki şıklardan yanlış olanı işaretleyiniz. A)Lenfositten fakir tip en az görülen ve en kötü prognoza sahip olan tiptir. B)Lenfosit prodominansı gösteren nodüler tip, CD 20 expresyonu ile karekterizedir ve tedavide anti CD 20 Monoklonal antikor (Rituximab) kullanılabilir. C)Mixt Sellüler tipte, mediastinal ve timüs tutulumu karekteristiktir. D)Humoral immünite normaldir. E)Gecikmiş tip immün cevap ve Hücresel immünite bozulmuştur 11)Non-Hodgkin Lenfomalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Tüm dünyada En sık görülen tip, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalardır B)Burkit lenfomada; bcr-abl onkogeni ile ilişkili t (9;22) translokasyonu karekteristiktir. C)Folliküler lenfomalar, Gelişmiş ülkelerde daha Sık görülmektedir. D)Folliküler lenfomalarda:, Bcl 2 Geni ile ilişkili t (14;18) mevcuttur. E)Mantle Hücreli Lenfomada bcl 1 geni ürünü olan, Siklin D1 pozitifliği tanı koydurucudur. 12)Akut Myeloblastik Lösemiler için doğru olanı işaretleyiniz. A)AML tanısını koymak için Kemik İliğinde Blast oranı: > % 20 olması yeterlidir. B)AML M3 te; t (9;22) mevcuttur ve tedavide All Trans Retinoik Asit (ATRA) kullanılır. C)AML M4 te: İnversiyon 16, kötü prognoz göstergesidir D)AML M7: Eritrolösemi olarak adlandırılır. E)AML M2: t (8;21),kötü prognostik göstergesidir.

5 13).Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? A) CD3 B) CD7 C) CD20 D) CD34 E) CD Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? A) β2 Mikroglobulin-Albumin B) Kalsiyum. C) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. D) Hemoglobin. E) Kreatinin. 15) Aşağıdakilerden hangisi trombositoz nedenlerinden değildir? A) Demir eksikliği B)Akut kanama C)İnfeksiyon D)Splenomegali E)Esansiyel trombositemi

6 16)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Yaygın yüzeyel lenfadenopati kronik myeloproliferatif hastalıkların ortak özelliklerinden birisidir. B) Polisitemia verada jak2 veya benzer bir mutasyon vardır. C) Esansiyel trombositemi ve primer myelofibrozisde jak 2 mutasyonu olabilir. D)Primer myelofibrozisde periferik yaymada lökoeritroblastik tablo vardır. E) Polisitemia verada hastaların en sık ölüm nedeni trombozlardır. 17)Aşağıdakilerden hangisi kronik lenfositik lösemi (KLL) için yanlıştır? A) KLL, B lenfositlerinin malign hastalığıdır. B)KLL de genetik anormallikler sık görülür, 17p ve 11q delesyonu kötü prognozla ilişkilidir. C)KLL de periferik yaymada ezilmiş hücreler (basket hücreleri) görülür. D) KLL li hastalarda ölüm nedeni sıklıkla enfeksiyonlardır. E) KLL tanısı olan her hasta acil tedavi endikasyonu vardır. 18) Antikoagülan tedavi ile ilgili yanlış olan hangisidir? A)Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin faktör IIa inhibisyonu yapıcı etkisi, faktör Xa inhibisyonundan daha fazladır. B) Heparin bir indirekt trombin inhibitörüdür. C) Heparinin yan etkilerinden birisi trombositopeni ve tromboz gelişimidir. D) Varfarine bağlı deri nekrozu protein C eksikliğinde sık görülür. E) Heparin etkisinin takibinde aptt kullanılır

7 19)Trombofilik faktörlerle ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Protein S eksikliği konjenital olabileceği gibi, K vitamini eksikliğine bağlı olarak da gelişebilir. B) Hiperaktif (sticky) platelet sendromu aspirin direncine yol açabilir. C) Antifosfolipid antikor sendromunun klinik kriterlerinden birisi gebeliğin 10. haftasından sonra olan fetal kayıptır. D) Kan homosistein düzeyi folik asit ve vitamin B12 eksikliğinde artabilir. E) Ölüm sebepleri içerisinde kanserden sonra ikinci sıklıkta trombotik olaylara bağlı ölüm gelir. 20) 17 yaşında erkek hastada cerrahi müdahale sırasında ciddi kanama olması nedeniyle kanama diyatezi araştırılıyor. Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı normal, pıhtı erime zamanı kısalmış bulunuyor. Tanınız nedir A) Faktör 8 eksikliği B) vonwillebrand hastalığı C) Glanzman trombastenisi D) Faktör 13 eksikliği E) Faktör 12 eksikliği NEFROLOJĠ 21)Aşağıdakilerden hangisi kronik tübülointerstisyel nefrit özelliklerinden değildir? A)Nefrojenik DI B)Hiponatremi C)Distal RTA D)Hematüri E)Proximal RTA

8 22)Erişkinde nefrotik sendrom varlığında, anamnez ve laboratuar tetkikler etiyolojiyi aydınlatamıyorsa, tedaviyi belirlemek için hangi tetkik en çok yol göstericidir? A)Renal anjiyografi B)İntravenözpyelografi (IVP) C)İdrar kültürü D)Böbrek biyopsisi E)Böbrek sintigrafisi 23)Hiperkalemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A)Salbutamol B)Diyaliz C)İV insülin + Glukoz D)Propranolol E)Sodyum bikarbonat 24)Akut böbrek yetmezliği tanısı konmuş bir hastada hangi bulgu prerenal sebeplerin etiyolojide rol oynadığına işaret eder? A)İdrar mikroskopisinde kahverengi granülerslendirlerin görülmesi B)İdrar sodyumu 80 meq/l C)Fizik muayenede globevesicale varlığı D)FENa = % 0.3 E)İdrar osmolaritesi 310 mosmol/kg

9 25)Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendrom bulgularından değildir? A)Hematüri B)Ödem C)Hipoalbüminemi D)Hiperlipidemi E)Hiperkoagülabilite 26)Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? A) Evre-1 kronik böbrek hastalığı B) Evre-5 kronik böbrek hastalığı C) Evre-4 kronik böbrek hastalığı D) Evre-3 kronik böbrek hastalığı E) Evre-2 kronik böbrek hastalığı 27)Kronik Böbrek yemezliği ile ilgili hangisi yanlıştır? A) İdrar dansitesi > 1025 beklenir B) Tipik olarak böbrekler iki taraflı küçüktür C) Öyküde noktüri bulunması önemlidir D) Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı böbrek fonksiyonlarını düzeltir E) Metabolik asidoz beklenen asit-baz denge bozukluğudur

10 28) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni eritropoietin eksikliğidir. B) Diyabetes mellitusda kronik böbrek yetmezliği ilerledikçe insülin ihtiyacı artar C) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni diabetik nefropatidir D) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli nedenler hiperfosfatemi ve vit-d eksikliğidir E) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni hipervolemidir 29) 70 yaşındaki bir kadın hasta ciddi sulu ishal şikayetiyle başvuruyor. Şikayetlerinin 4 gündür devam ettiği öğreniliyor. Hastanın laboratuar değerlendirmesinde; BUN (kan üre azotu) 42 mg/dl, serum kreatinin: 1.4 mg/dl, sodyum: 137 meq/l, potasyum: 4.2 meq/l, klor: 113 meq/l saptanıyor. Arter kan gazında ph:7.22, bikarbonat: 16 meq/l ve parsiyel CO 2 : 30 mmhg tespit ediliyor. Hastada ne tür bir asit-baz bozukluğu düşünürsünüz? A) Respiratuvar asidoz B) Respiratuvar alkaloz C) Metabolik alkaloz D) Artmış anyon açıklı metabolik asidoz E) Normal anyon açıklı metabolik asidoz

11 30) Asit-baz dengesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Laktik asidoz ve diyabetik ketoasidozda asidoz çok ciddi değilse (ph>7.1) bikarbonat tedavisi verilmez. B) Aspirin zehirlenmesinde solunumsal alkaloz, asetil salisilik asitin santral sinir sistemi toksisitesini artırdığı için hızla düzeltilmelidir. C) Metil alkol ve etilen glikol zehirlenmesinde fomepizol tedavisi uygulanır. D) Metabolik alkalozun gelişimi ve idamesi için efektif dolaşım volümünün azalması gibi faktörlerin tabloya eşlik etmesi gerekmektedir. E) Hiperaldosteronizm klora dirençli metabolik alkalozun en sık nedenlerinden birisidir. 31) Glomerüler hasarının belirti ve bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Azotemi glomerüler filtrasyon hızının azalması sonucu oluşur. B) Ödem böbrekten sodyum tutulumunun artışının bir neticesidir. C) Oligüri vücudun solüt yükünün artışının sonucu oluşur. D) Hematüri glomerüler hasar neticesinde glomerüllerde yırtıkların meydana gelmesinin sonucudur. E) Proteinüri glomerüllerin geçirgenliğinde artış sonucu oluşur.

12 32)Yanlış olan ifadeyi bulunuz. A)ADH toplayıcı tübüllerde V2 reseptörlerine bağlanarak AQ-2 kanallarını aktifler. B)Plazma osmolalitesi yaklaşık olarak 280 mosm/l dir C)Renin afferent arteriol üzerinde granüler hücreler tarafından salınır. D)Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi Santral Pontin Demyelinozise sebep olur. E)Yüksek aldosteron seviyesi hipokalemi ve metabolik asidoza neden olur. 33)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Potasyum replamanı yapılan mayinin K + konsantrasyonu en fazla 40 meq/l civarında olmalıdır. B) Potasyum replasmanı yapılırken beraberinde kalsiyumda verilmelidir. C) Hipopotasemik hastanın EKG sinde U dalgası görülür. D) Hipopotasemi kas güçsüzlüğü ve kronik vakalarda poliüri ve polidipsiye yol açabilir. E) Hipomagnezemi hipopotasemiye neden olabilir.

13 GASTROENTEROLOJĠ 34) Maltoma tanısı almış hastanın tedavisinde ilk seçilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A)Gastrektomi yapılmalıdır. B)Kemoterapi uygulanmalıdır C)Endoskopik submokazal diseksiyon uygulanmalıdır. D)H.Pylori tedavisi başlanmalı ve hasta endoskopik biyopsi ile takip edilmelidir E)H2 reseptör antogonistleri ile hasta 8 hafta tedeavi edilmelidir. 35) Aşağıdakilerden hangisi akut karaciğer yetmezliğinin metabolik komplikasyonlarından biri değildir? A)Hipoglisemi B)Asidoz C)Alkoloz D)ARDS E)Özefagus varis kanaması 36)Ülseratif Kolit en sık hangi kolon segmentini tutar? A)İleoçekal bölge B)Sol kolon C)Transvers kolon D)İleum E)Pankolit

14 37) Ülseratif kolit tedavisinde en sık kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A)Mesalazine preparatları B)Azothioprine C)Kortikosteroidler D)TNF-alfa blokerleri E)Budenoside preparatları 38) Özofagus varis kanaması nedeniyle hastaneye getirilen ve özgeçmişinden kısa süre önce myokard infarktüsü geçirdiği öğrenilen bir hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımından kaçınılmalıdır? A)Nitrogliserin B)Somatostatin C)Vazopressin D)Metoklopramid E)Oktreotid 39) Son 3 aydır karında şişme, ateş ve gece terlemeleri şikayetiyle gelen ve serum assit albumin gradienti 0.8 olarak bulunan 27 yaşında bir kadın hastada assit incelemesinde rutin testler dışında hangi tetkikin mutlaka istenmesi gerekir? A)Trigliserid B)Kolesterol C)CA 125 D)ARB ve tüberküloz kültürü E)Amilaz

15 40)Siroza bağlı assit saptanan bir hastanın tedavisinde öncelikle tercih edilmesi gereken seçenek hangisidir? A)Tuz kısıtlaması B)Diüretik tedavisi C)Parasentez D)TİPS E)Peritonovenöz şant 41) Karaciğer sirozu ve komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- Hepatopulmoner sendromda ortopne görülebilir II- Kontrast ekokardiyografi portopulmoner sendromda tanı yöntemlerinden biridir III- Portopulmoner sendromlu vakalarda karaciğer sirozunun prognozu daha kötüdür IV- Tip I hepatorenal sendromda prognoz tip II ye göre daha kötüdür A)II-IV B)III-IV C)I-II-III D)I-III-IV E)I-II-III-IV

16 42)Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Duodenal ülser mide ülserinden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireylerden düşüktür III- Gerek mide ülseri gerekse duodenal ülser erkeklerde kadınlara göre daha sıktır IV- Gerek duodenal ülser gerekse mide ülseri 3-5. dekatta en sıktır A)Yalnız III B)I-III C)II-III D)II-IV E)II-III-IV 43)Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisi/hangileri noninvaziv testlerdir? A)Yalnız II B)I-II C)I-IV D)I-II-IV E)I-III-IV I- C13 üre nefes testi II- Hızlı üreaz testi III- Gaytada H.pylori antijen testi IV- C14 üre nefes testi

17 44) FMF de hangi inflamasyon beklenmez? A) Peritonit B)Plörit C) Osteomiyelit D)Perikardit E)Artrit 45) Hemakromatoz için yanlışı bulunuz? A)Major mutasyon C282Y mutasyonudur. B) Başta karaciğerde aşırı demir birikir. C)Transferin saturasyonu kadınlarda % 45 üzerindedir. D)Serum feritini kadınlarda 200 mcg/dl. üzerindedir. E)Flebotomi ana tedavi yöntemi değildir. 46). Nörolojik bulguları belirgin olan bir karaciğer hastası kimsede hangi hastalık en kuvvetle olasıdır? A)Hemakromatoz B)Wilson hastalığı C)Kronik hepatit B D)Kronik hepatit C E)Otoimmün hepatit

18 47)Aşağıdakilerden hangisi varsa fonksiyonel dispepsi düşünmezsiniz? A)Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi B)Erken doygunluk hissi C)Fibromiyalji D)Disüri E)Anemi 48)İrritabl barsak sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Hastalar zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlıktan yakınırlar. B)Uykudan uyandıran karın ağrısı vardır. C)Bakteriyel gastroenteritler irritabl barsak sendromu için risk faktörüdür. D)Motilite bozukluğu fizyopatolojide önemlidir. E)Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. 49)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Toksik hepatit tedavisinde toksisiteden sorumlu olduğu düşünülen ilacın kesilmesi esasdır. B)En sık akut karaciğer hasarına yol açan ilaçlardan biri parasetemoldür. C)Sarılık ve aminotransferaz yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. D)İlaç kullandıktan sonra görülen GGT, Alkalen fosfataz yüksekliği karaciğerde hepatosellüler hasarının göstergesidir. E)Sebebi bulunamayan akut karaciğer fonksiyon bozukluğunda hastanın bitkisel ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalı.

19 50)Aşağıdakilerin hangisi kandida özefajiti için hazırlayıcı bir sebep değildir A)Ampisilin kullanımı B)Siklosaporin kullanımı C)COPP tedavisi D)AML E)Kronik B hepatiti 51) Yeni akalazi tanısı alan 35 yaşındaki bir hastaya balonla dilatasyon uygulandığında hastanın semptomlarının kaybolma yüzdesi nedir? A)%85-90 B)%70 C)%65 D)% 60 E)%55 52)Üç yıldan beri oral kontraseptif kullanan 32 yaşındaki bir bayan hastada hastada abdominal ultrasonografide karaciğer sağ lobda 25 mm çapında hiperekoik, düzgün kenarlı nodül tesbit edilmiş, Kontral BT yapıldığında hipoekoik olan bu nodülün perferden santrale doğru kontras tutuğu ve izodens hale geldiği tesbit edilmiş. Alfa fetoprotein, Ca19-9 ve CEA normal sınırlarda bulunmuş. Bu hastaya sizce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A)Karaciğer fonksiyon testleri normalse bir şey yapmak gerekmez B)Hasta 12 ay ara ile kontrole çağrılmalı ve ultrasonografi ile takip edilmeli C)Cerrahiye verilmeli D)Ultrason eşliğinde biyopsi yapılmalı E)Üst batın MR çekilmeli

20 ENDOKRĠNOLOJĠ 53)ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonumaksimaldiürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetesinsipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275mOsm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV D) I-II E) II-III 54)Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroiditedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin yüksek olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum fosfor düzeyini ölçmektir. A) I-II-III B) I-III C)II-III D) I-IV E) I-II-IV

21 55)Çarpıntı, titreme, terleme ve kilo kaybı yakınmalarıyla gelen 29 yaşında kadın hastanın serbest T3 ve serbest T4 düzeyleri 3 kat artmış, TSH baskılı ve anti-tpo antikor titresi yüksek bulunuyor. Tiroid ultrasonografisinde tiroid bezi heterojen yapıda saptanıyor ve nodül izlenmiyor. Biyokimyasal testlerinde ALT: 65 U/L (10-45) ve ALP: 158 U/L (30-120) bulunuyor. Hastayla ilgili hangisi yanlıştır? A)Hastada primer hipertiroidinin en olası nedeni Graves Hastalığıdır. B)Toksik nodüler guatrı ekarte etmek için Tc99m tiroid sintigrafisi yapılması şarttır. C)Hastanın ALT yüksekliği methimazol tedavisi için kontrendikasyon oluşturmaz. D)Hastanın ALP yüksekliği hipertiroidinin kemik döngüsünü artırmasına bağlıdır. E)Medikal tedaviye başlandıktan sonra karaciğer enzimlerinin izlenmesi gerekir. 56)Hangisi hipotiroidinin beklenen bulgularından değildir? A)LDL-kolesterol yüksekliği B)Cillte kuruluk C)Sistolik hipertansiyon D)Konstipasyon E)Ödem

22 57) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Steroid kullanımı sekonder bir osteoporoz sebebidir. B)Osteoporoz kırık olmadıkça asemptomatiktir. C)Osteomalazi yaygın kemik ağrısı, yürüyüş bozukluğuna yol açabilir. D)Milkman fraktürleri (=Looser zone=pseudofraktür) osteomalazi için patognomoniktir. E)Teriparatid (parathormon) tedavisi kesildikten sonra bile osteoporoz karşıtı etkisini sürdürür. 58) Aşağıdakilerden hangisi hipofiz adenomlarının belirti ve bulgularından değildir? A)Galaktore B)Erektil disfonksiyon C)Ayakkabı numarasında artış D)Başağrısı E)Döküntü 59) Hipertansiyon, yaygın kas güçsüzlüğü, kilo kaybı, yüzde plethorik görünümü olan hastada yapılan düşük doz deksametazon supresyon testinde kortizol 17 µg/dl (normal<1.8), ACTH düzeyi: 2 pg/ml (5-50) bulunuyor. Verilen bilgilere göre ön tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A)Akciğer kanserine bağlı paraneoplastik Cushing sendromu B)Kortizol salgılayan adrenal adenom C)Ektopik ACTH sendromu D)ACTH salgılayan hipofiz adenomu E)Hiçbiri

23 60) Öncelikle medikal tedavinin tercih edildiği hipofiz adenomu hangisidir? A)Cushing hastalığı B)Gonadotropinoma C)TSH salgılayan adenom D)Non-fonksiyone hipofiz adenomu E)Prolaktinoma 61)Acile bayılma nedeniyle başvuran bir hastada hipotansiyon, hiperkalemi, hiponatremi ve hiperpigmentasyon saptanıyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? A)Sheehan Sendromu- glukokortikoid B)Hemokromatoz- şelasyon C)Addison Hastalığı- glukokortikoid D)Karsinoid sendrom- mayi replasmanı E)Hiçbiri 62) Tip 2 diabet tedavisinde kullanılan oral hipoglisemik ajanlardan hangisi postmenopozal kadında kırık riskini artırmaktadır? A) Sitagliptin B) Pioglitazon C) Gliklazid D) Akarboz E) Nateglinid

24 63) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I) Glarjin uzun etkili bir insulin analoğudur II) GLP-1 agonistleri insulin salgılatıcı özellikleri nedeni ile Tip 1 diabette kullanılırlar III) HbA1c diabet takibinde kullanılmaktadır ve tanıda yeri yoktur. IV) Gestasyonel diabet gebeliğin en sık Haftasında görülür V) Diabetin sınıflamasında serum insulin ve c-peptid düzeylerinden yararlanılır A) I-II B) III-V C) IV-V D) I-IV E) II-III 64) Hiperosmolar non-ketotik koma takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? A) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat B) Kan şekerini en kısa sürede düşürme C) Kontrendike değilse antikoagulan verme D) Hidrasyonun mümkün olduğunca erken sağlanması E) Şuuru kapalı hastada beyin tomografisi isteme 65) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kreatinin normal olması diabetik nefropatinin olmadığını gösterir B) En sık distal sensori-motor nöropati görülür C) Diabetik nefropatide hematuri klasik bulgulardan değildir D) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir E) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir

25 66) Hiperparatiroidi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Hiperfosfateminin en sık sebebidir B) Böbrek taşı veya osteoporozun olmadıkça cerrahi yapılmaz C) Medikal tedavide vitamin D kullanılır D) Ultrason veya sintigrafide adenomun görülmesi ile tanı konur. E) MEN 1 sendromuna eşlik edebilir 67)Aşağıdaki durumların hangisinde sekonder hipertansiyon öncelikle düşünülmez? A)Genç yaşta başlayan,üçden fazla antihipertansif ilaç kullananlarda B)50 yaşında obez OSAS ı olan hastada C)65 yaşında ateosklerozlu ve DM lu olan hastalarda D)Genç erkek hastada ataklar şeklinde HT la beraber EKG de iskemik bulgusu bulunanlarda E)Tekrarlayıcı hipokalsemi ve hipertansiyonu olan hastalarda 68)Tiroglobülin için hangisi doğrusur? A)Diferansiye tiroid kanseri teşhisinde en önemli belirteçtir B)Büyük nodülü olan hastalarda nodülün büyüklüğü ile yükselebilir C)Troid operasyonlarından sonra diferansiye Ca takibinde 3-4 ay sonra ölçülmesi anlamlıdır D)Diferansiye Ca teşhisinde anlamlı olması için antitg ile birlikte ölçülmesi şarttır E)Medüller C alı hastalarda da tiroglobülin yükselir

26 69)Obesite tedavisinde yakın gelecekte kullanılabilecek aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsak üzerinden etkili değildir? A)Lorcaserin B)Exanatide C)Cetilastat D)Topiramat E)Kolesistokinin analogları 70)Statin tedavisinde en ciddi yan etki aşağıdakilerden hangisidir? A)Karaciğer fonksiyon testlerinin yüksekliği B)Miyalji C)Rabdomiyoliz D)Asteni E)Pıhtılaşma faktörleri üzerine olumsuz etki 71)Hangisi uzun süreli teşhis koyulmamış hipertansiyon etkisi olarak görülmez? A)Retinopati B)Libidoda azalma C)Yorgunluk- uyuklama D)Hepatosteatoz E)EKG de sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterleri

27 72)Hipogonadizm için hangisi yanlıştır? A)İnhibin FSH salgısını inhibe eder B)Testosteron UHRH salgısını inhibe eder C)Pubertede adrenalden salgınan steroidlerinde rolü vardır D)Erişkin erkekte 10 ml nin altında testis volümü patolojiyi gösterir E)Semineter tübülide bulunan Leydig hücrelerinden salgılanan testosteron aktivini baskılar GERĠATRĠ 73) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda primer korumada önerilenlerden biridir? A)Hipertansiyon Taraması B)Abdominal Aort Anevrizması C)İmmunizasyonlar D)Kognitif Değerlendirme E)Depresyon 74) Günlük ve estrümental yaşam aktivitelerindeki düşük puanların nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? A) İşitme problemi B) Depresyon C) Demans D) Düşme E) İnkontinans

28 ROMATOLOJĠ 75)Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:2900 mm 3 Trb: mm 3 Hg:7.2 mg/dl, Sedimantasyon: 55 mm/saat saptanıyor. Bu hasta için 2012 SLICC kriterleri de göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşım olmazdı? A) Yeni kriterlerde; 11 klinik ve 6 immunolojik olmak üzere toplam 17 kriterden sınıflama için en az biri immunolojik olmak üzere en az 4 kriter olması istenmektedir B) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için SLE tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir. C) ANA (Anti-Nükleer Antikor-IFA), ds-dna, sm-rnp, antikordiyolipinler, lupus antikoagulanı, anti-beta2 glikoptotein-1 antikorları immunolojik kriterlerdir D) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin kronik kutanöz bir tutulumudur E) Alopesi ve komplemanlar yeni kriterlere eklenenler arasındadır.

29 76)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (DNA topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir B) SSc limitli tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) geç dönemde görülür ve mortalite riski çok yüksektir. C) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur (ortalama 5 yıl). D) Raynaud fenomeni tedavisinde mutlaka beta blokerler verilir. E) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur. 77) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Behçet hastalığı genellikle venöz damar tutulumu yapan ve arteri tutmayan bir vaskülittir B) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss Sendromu ANCA ile ilişkisi kanıtlanmış küçük damar vaskülit tipleridir C) Nabızsızlık hastalığı olarak bilinen ve genellikle 40 yaş altında bayanlarda başlayn, tutulan damar lokalizasyonunda üfürüm duyulabilen aort ve dallarını etkileyen hastalık Takayasu arteritidir. D) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir E) Poliarteritis nodoza orta çaplı bir vaskülit olup böbreklerde tutulum yapabilir

30 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 78) Aşağıdaki antifungal ajanlardan hangisi kandida enfeksiyonlarının profilaksisi ve tedavisinde en sık kullanılan ajandır? A) Kaspofungin B) Amfoterisin B C) Albendazol D) Flukonazol E) Ketokonazol 79) Hantavirüs enfeksiyonunun bulaş yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastadan hastaya damlacık yolu ile B) Hastadan hastaya solunum yolu ile C) Kene tutunması ile D) Enfekte kemirgenlerin çıkartılarının solunmasıyla E) Sivrisinek ısırığıyla 80)Toplumda gelişen, E.coli ye bağlı ürosepsiste ampirik tedavide aşağıdaki antibiyotiklerden hangisini seçersiniz? A)Sefazolin B)Klindamisin C)Eritromisin D)Siprofloksasin E)Vankomisin

31 81)Asemptomatik bakteriürinin aşağıdaki durumların hangisinde tedavisiz izlenebilir A)Üreme çağındaki kadınlar B)Gebeler ve çocuklar C)Obstrüktif üropatisi olanlar D)Diyabet veya nötropeni E)Ürolojik girişim geçirecek olanlar 82)Sepsisle ilişkili tanımlardan hangisi yanlıştır? A)Sepsis: Sistemik inflamatuvar cevap sendromu (SIRS) parametrelerinden en az ikisinin varlığı ve enfeksiyonun klinik delillerinin bulunması B)Ağır sepsis: Sepsis bulgularının yanısıra organ fonksiyon bozuklukları ve hipoperfüzyon bulgularının bulunması C)Septik şok: Sepsis tanısı alan hastalarda yeterli sıvı perfüzyonuyla (>500 ml/sa.) hipotansiyonun düzelmesi D)Refraktör septik şok: En az bir saat süreli sıvı tedavisine ve farmakolojik ajanlara cevap vermeyen septik şok E)MODS: Herhangi bir destek tedavisi olmadan organ fonksiyonlarının devam ettirilememesi 83)Aşağıdakilerden hangisi hepatit B infeksiyonu için doğru değildir? A)Cinsel ilişki ile bulaşabilir B)Akut infeksiyon tanısında serolojik olarak anti-hbcigg ve HBsAg pozitifliği gösterilmelidir C)İnfeksiyonu asemptomatik geçirenlerde kronik infeksiyon gelişme şansı semptomatik geçirenlere göre daha yüksektir D)HBsAg ile beraber HBeAg pozitifliği olanlarda viral infektivite fazladır E)İnfekte anneden doğan bebeğe IG ve aşı birlikte uygulanmalıdır

32 84)Aşağıdaki faktörlerden hangisi uygun olmayan antibiyotik seçimine yol açar? A)Etken için spektrumu en geniş antibiyotik tercih edilmesi B)İnfeksiyonun yerinin belirlenmesi C)İnfeksiyonun geliştiği yerin bilinmesi D)Hastanın yaşı ve altta yatan hastalıklarının dikkate alınması E) Antibiyotiklerin veriliş yolu ve olası yan etkilerinin bilinmesi 85)Aşağıdakilerden hangisi hastane enfeksiyonları için yanlıştır? A)Hastadan hastaya bulaşın önlenmesi için hastaya temas öncesi ve sonrası el dezenfeksiyonu gerekir B)Eldiven kullanımı tam bariyer oluşturmadığı için, eldiven giymeden önce ve sonra el dezenfeksiyonu gerekir C)Temas izolasyonu gereken hastalarda negatif basınçlı odada hasta izole edilmelidir D)Temiz-kontamine ameliyatlarda antibiyotik profilaksisiverilmelidir E)Cerrahi kıl tıraşı gerekliyse elektrikli makine kullanılmalıdır 86)25 yaşında erkek hasta, 3 gündür devam eden öksürük ve ateş şikayeti ile acil servise başvuruyor. Hasta yaygın eklem ağrıları ve karın ağrısı tarifliyor. Altta yatan hastalığı olmayan hastanın fizik muayenesinde; şuur konfü, ateş 40 C, nabız 90 /dakika, tansiyon 100/60 mmhg, solunum 28/dakika. Dinlemekle solunum sesleri solalt zondaazalmış ve krepitanralleri var. Balgam çıkaramıyor. Akciğer grafisindesol alt lobtanon-homojen infiltrasyonu var. Kan beyaz küresi /mm 3, kan biyokimyasında BUN 45, kreatinin 2 mg/dl. PaO2: 60mmHg. Bu hastada ön tanınız ve tedavi yaklaşımınız ne olur? A)Atipikpnömoni-oral tedavi başlar,evde takip öneririm B)Aspirasyonpnömonisi-oral tedavi başlar, klinikte takip öneririm C)Tipik pnömoni-intravenöztedavi başlar, klinikte takip öneririm D)Tipik pnömoni-intramuskuler tedavi başlar, poliklinikte takip öneririm E)Atipikpnömoni-intravenöz tedavi başlar, yoğun bakımda takip öneririm

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları 1. Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri Genital sistemde atrofi, mukozalarda kuruluk

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Hepatorenal Sendrom. Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil

Hepatorenal Sendrom. Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil Hepatorenal Sendrom Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil 1 Bir hastalığı tedavi etmenin tek yolu onu anlamaktır. 2 TİP1-TIP2 Ölümcül Siroz komplik. fizyopatoloji KC? Genel bilgiler Splanknik alanda arteriyel vazodilatasyona

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 24 10 34 Hematoloji 15 10 27 Mikrobiyoloji 4 10 14 Farmakoloji

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı