D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar"

Transkript

1 D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý ile ilgili bazý epidemiyolojik çalýþmalar yapýlmýþtýr. Son 10 yýl içinde ise, ratlar üzerinde çeþitli deneysel çalýþmalar yapýlmýþ ve gestasyonun ilk haftalarýndan itibaren D vitamininin santral sinir sistemine (SSS) etkisi ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiþtir. Bulgular, "SSS'nin geliþimi evresinde veya sonraki süreçte vitamin D3 (VD3) yetersizliði bazý psikiyatrik hastalýklara zemin hazýrlayabilir mi?" gibi yeni sorularý akla getirmiþtir. Osteoporoz etkenleri arasýnda; fizik hareket azlýðý, kötü beslenme, güneþten az yararlanma, hormonal deðiþiklikler vb. birçok faktör sayýlmýþtýr. Psikiyatride demans, depresyon, þizofreni gibi uzun devam eden hastalýklarda saydýðýmýz osteoporoz etkenlerinin birçoðu yaþanabilmektedir. Psikiyatrik hastalýklarla D vitamini, kemik, kalsiyum metabolizmasýnýn neden-sonuç iliþkileri içinde bulunmasý önemli fakat klinik ortamlarda üzerinde az durulan bir konudur. Bu yazýmýzda; literatürler ýþýðýnda, psikiyatrik hastalýklarýn olasý etiyolojik kökenleri ve semptomatik evresi üzerinde, D vitamini-kalsiyum-kemik metabolizmasýndaki deðiþikliklerin etkilerini gözden geçirdik. Hastalarýn yaþam kalitesinin arttýrýlmasý ve iyilik halinin daha uzun süreli saðlanmasý için, klinik uygulamalarda bu konularýn da üzerinde durulmasý gerekmektedir. Anahtar Sözcükler: Psikiyatrik bozukluk, kemik, kalsiyum, D vitamini. SUMMARY Vitamin D, Calcium, Bone Metabolism and Psychiatric Disorders In previous years, some epidemiological studies were performed about the issue that observing depression were frequently in winter and schizophrenia mostly in the patients born in winter. During the recent 10 years, numerous experimental studies were performed with rats, and important results were determined about the effects of vitamin D on CNS beginning from the first weeks of gestation. The results revealed new questions just like "Can vitamin D3 deficiency lay the groundwork for some psychiatric disorders during the CNS developing stage and the later process?". A lot of factors such as hypoactivity, malnutrition, less benefiting from the sunlight, hormonally changes were regarded as the causes of osteoporosis. In psychiatry, most of the causes of osteoporosis mentioned here were seen in the long lasting diseases such as dementia, depression, schizophrenia. Reason-result relations of psychiatric disorders and vitamin D, bone, calcium metabolism are important, but in reality, it is less emphasized subject in the clinical settings. In this study, we reviewed the effects of vitamin D, bone, calcium metabolism changes on the possible etiologic causes and symptomatic stages of the psychiatric diseases with the guidance of the literature. To improve the quality of life of patients and to provide the longer duration of the well-being, it should be also emphasized on these topics in the clinical practices. Key Words: Psychiatric disorder, vitamin D, bone, calcium. * Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ** Prof. Dr., Pediatri Anabilim Dalý, DÝYARBAKIR 102

2 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR GÝRÝÞ GENEL BÝLGÝLER D vitamini ailesine ait sterollerden en önemlisi kolekalsiferoldür (vitamin D3). Kolekalsiferol büyük ölçüde ultraviyole ýþýnlarýnýn etkisi ile derideki 7- dehidrokolesterolden oluþmaktadýr. Yeterli düzeyde güneþe maruz kalma D vitamini yetersizliðini önler. Besinlerdeki D vitamini birkaç atom dýþýnda kolekalsiferole benzer. D vitamini karaciðerde depolanabilir. Kolekalsiferol karaciðerde 25- hidroksikolekalsiferole, bu molekül de parathormonun (PTH) etkisi ile böbreklerde aktifleþerek 1,25- dihidroksikolekalsiferole dönüþür. Aktif D3 barsak epitelinden kalsiyum ve fosfat emilimini arttýrýr. Plazmadaki aktif D3 artýþý, kalsiyum iyon konsantrasyonu ile ters orantýlý þekilde kontrol edilir (Guyton ve Hall 1996). PTH ektrasellüler sývýdaki kalsiyum düzeyini yükseltir; kemiklerden kalsiyum ve fosfat emilimini artýrýr ve ayrýca, böbreklerden kalsiyum atýlmasýný azaltýcý, fosfat atýlmasýný artýrýcý etkisi de vardýr. Tiroid bezinden salgýlanan kalsitonin plazma kalsiyum konsantrasyonunu düþürücü etki gösterir (Guyton ve Hall 1996). Yüksek glukokortikoid düzeyleri osteoblastlarýn iþlevselliðini ve kemik oluþma hýzýný baskýlar (Jee ve Clark 1980). Kemiðin yenilenmesi; osteklastlarla eski kemiðin yýkýlmasý ve osteoblastlarla yeni kemiðin yapýlmasý evrelerini içeren ardýþýk ve devamlý bir süreçtir. Bu süreçte hormonlar ve lokal faktörler önemli rol oynar. Bazý moleküllerin serum veya idrardaki düzeyleri kemiðin deðiþim aþamalarý hakkýnda bilgi verebilir. Örneðin, telopepdit ve kros-laps osteoklast iþlevselliðini gösterirken; kollagen tip-1c terminal propeptit, alkalen fosfataz ve osteokalsin kemik yapýmýný yani; osteoblast iþlevselliðini gösterir. Osteokalsin kemiðe mineral kristalleri baðlayan özel bir kemik proteinidir (Herran ve ark. 2000). Kemiðin mineral içeriðinin yaklaþýk %80-90'ý kalsiyum ve fosfordan oluþur. Raþitizm çocuklarda, osteomalazi ise eriþkinlerde görülen; ekstrasellüler sývýdaki kalsiyum ya da fosfat yetersizliði ile iliþkili olarak kemik ve kartilaj mineralizasyonunun bozuk olmasý sonucunda geliþen klinik tablolardýr. Osteoporoz ise; azalmýþ kemik kitlesi, kemik dokusunun bozulmasý ve kemik kýrýlganlýðýnýn artmasý ile karakterize sistemik bir iskelet hastalýðýdýr. Osteoporozun en sýk görülen nedenleri þöyle sýralanabilir: 1) Hareket yokluðundan ya da yetersizliðinden dolayý, kemikler üzerinde herhangi bir fiziksel stresin bulunmamasý; 2) Kötü beslenmeye baðlý kemikte yeterli derecede protein matriksin oluþamamasý; alkol, sigara kullanýmý, kalsiyum ve D vitamininden fakir beslenme; 3) Osteoblastlar tarafýndan yapýlan osteid oluþumu da dahil, tüm hücrelerden, hücrelerarasý maddelerin sekresyonu için gerekli C vitamininin bulunmamasý; 4) Osteoblastlarý uyarýcý etkiye sahip östrojen hormonunun menopozdan sonra salgýlanmamasý; 5) Ýleri yaþlarda büyüme hormonu ve diðer büyüme faktörlerinin önemli miktarda azalmasý ile birlikte, birçok proteinle ilgili anabolik fonksiyonlarýn zayýflamasý, böylece kemik matrikriksinin de yeterli þekilde depolanamamasý; 6) Cushing hastalýðý, bu hastalýkta aþýrý glikokortikoid salgýsý, bütün vücutta protein depolanmasýný azaltarak, protein katabolizmasýný arttýrdýðý gibi, osteoblast iþlevlerini azaltan özel bir etki de gösterir. Böylece protein metabolizmasý yetersizliði bulunan pek çok hastalýk osteoporoza neden olabilir (Halbreich ve ark. 1995, Guyton ve Hall 1996, Lau ve Cooper 2001). 1,25-dihidroksivitamin D3, beyin ve sinir sistemi Veenstra ve arkadaþlarý (1998) geliþmekte olan fetal rat santral sinir sistemi içinde 1,25-dihidroksivitamin D3 reseptörü (VDR) ile iliþkili alanlarý haritalamýþtýr gestasyon haftalarýnda nöroepitelyumda daha yoðun olmak üzere santral sinir sisteminin (SSS) çeþitli bölgelerinde VDR saptamýþlardýr. Bu bulgulardan yola çýkarak, kalsitriolün (VD3) VDR ile etkileþerek SSS geliþiminde rol oynadýðý belirtilmiþtir. Prufer ve arkadaþlarý (1999) immünoreaktif antikorlarla ratlar üzerinde yaptýklarý çalýþmada; serebellum, mezopontin bölge, diensefelon, korteks, spinal cord ve limbik sistemde bazý hücrelerin nükleus ve stoplazmalarýnda deðiþen oranlarda VDR saptadýklarýný ve böylece; 1,25-(OH)2-D3'ün SSS'nin birçok fonksiyonunda rol aldýðýnýn anlaþýldýðýný belirtmiþlerdir. 1,25(OH)2-D3'ün serebral korteks metabolizmasýnda rolü olduðunu gösteren çalýþmalar vardýr. Stio ve arkadaþlarý (1993) raþitik rat serebral korteksinde fosfat düþüklüðü ve sitrat yüksekliði saptamýþlar; raþitik rat sinaptozomlarýnda asetilkolinesteraz, glukoz-6 fosfat dehidrogenaz ve açil-fosfatazý, serebral korteks mitokondirilerinde ise NAD(+)-baðlý izositrat dehidrogenazý yüksek bulmuþlar ve kalsitriol verildiðinde deðerlerin normal düzeye geldiðini gözlemiþlerdir. Yine ayný çalýþmada, raþitik rat sinaptozomlarýnda 2- deoksi-d-glukoz ve D-glukoz transportu kontrol grubu ratlardan daha düþük bulunmuþ ve kalsitriol verilme- 103

3 ÖZEN Þ, HASPOLAT K. siyle normal deðerlere döndüðü belirtilmiþtir. Stio ve arkadaþlarý (1995) baþka bir çalýþmada, biri kontrol grubu olmak üzere 3 grup fare alarak serebral kortekste kalsiyum, fosfor ve sitrat düzeylerini; sinaptozom ve serebral korteks mitokondrilerinde bazý enzimlerin iþlevselliðini incelemiþlerdir. D vitamininden eksik diyetle beslenen grupta kalsiyum ve sitratý; D vitamininden eksik diyetle beslenen fakat 1,25(OH)2- D3 ile tedavi edilen grupta ise kalsiyum ve fosforu yüksek bulmuþlardýr. Ayrýca, D vitamininden eksik diyetle beslenen grupta asetilkolinesteraz ve sitrat sentaz yüksekliði saptanmýþ ve vitamin D ile normale dönmüþtür. Farelerde sitokrom c oksidaz düþüklüðü; glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, asit fosfataz ve NADP+(-) izositrat dehidrogenaz yüksekliði de bulunmuþ fakat vitamin D ile normale dönmemiþtir. Vitamin D verilen grupta saptanan diðer bir bulgu da, belirgin açil-fosfataz artýþý olmasýdýr. Beyin D vitamininin hedef dokularýndan biridir. Kültür ortamýndaki hücrelerle yapýlan bir çalýþmada (Neveu ve ark. 1994a), lipopolisakkarit veya interferongamma ile uyarýlmýþ beyin makrofajlarýnýn in vitro ortamda 1,25-dihidroksivitamin D3 sentezi yapabildiði gösterilmiþtir. Bu bulgudan yola çýkarak, canlýlarýn SSS'inde 1,25(OH)2-D3 düzeyinin artmasýný takiben mikroglial hücrelerin aktifleþmesinin söz konusu olabileceði yorumu yapýlmýþtýr. Ayný araþtýrmacýlar yaptýklarý diðer çalýþmalarda; yeni doðmuþ ratlarýn astrositlerinden oluþturulmuþ kültürlerde 1,25(OH)2-D3'ün nörotropin-3 ve NGF'yi (sinir büyüme faktörü) arttýrdýðýný, buna karþýn nörotropin- 4'ü hafifçe düþürdüðünü (Neveu ve ark. 1994b) ve 1,25(OH)2-D3'ün glial hücrelerden en çok astrositleri etkilediði, bu hücrelerde muhtemelen VDR geni ekpresyonunu artýrarak NGF düzeyini yükselttiðinden söz etmiþlerdir (Neveu ve ark. 1994c). D vitamini periferik sinir sisteminde de önemli rol oynamaktadýr. Cornet ve arkadaþlarý (1998) Schwann hücrelerinden oluþan kültür ortamýnda 1,25-(OH)2- D3'ün VDR ve NGF genlerinin expresyonunu arttýrýcý etki yaptýðýný göstermiþlerdir. Hiperparatroidi, hipoparatiroidi ve ruh saðlýðý Okamoto ve arkadaþlarý (1997), birincil hiperparatiroidiye baðlý hafif hiperkalsemili hastalarda psikiyatrik bozukluklara ve kemik mineral dansitesi (KMD, BMD) düþüklüðüne rastladýðýný bildirmektedir. Joborn ve arkadaþlarý (1989) birincil hiperparatroidili ve hafif hiperkalsemili hastalarda anksiyete, depresyon ve kognitif yakýnmalarýn sýk olduðunu gözlemiþ, paratroid cerrahisinden 1 yýl sonra mental saðlýkta belirgin düzelme saptamýþtýr. Driessen ve arkadaþlarý (1995) kronik böbrek yetmezliði olan hastalarda, ikincil hiperparatiroidi ile depresif yakýnmalar ve kognitif bozukluklar arasýnda iliþki saptamýþtýr. Ýdiyopatik veya cerrahi sonrasý hipoparatroidizmde psikotik tablolara rastlanabilmektedir. Ang ve arkadaþlarý (1995) hipokalsemi, hiperkalsemi ve hipomagnezemi olduðunda psikotik epizod gösteren, kalsiyum ve magnezyum normalleþmedikçe antipsikotik tedaviye cevap vermeyen bir hastayý sunmuþ ve antipsikotik tedaviye cevap vermeyen herhangi bir psikotik tablo ile karþý karþýya kalýndýðý durumlarda hipomagnezemiyi kontrol etmenin yararlý olacaðýný belirtmiþtir. Levine ve Gaoni (1990) psikotik tabloyla hastaneye getirilen 15 yaþýndaki bir hastada etiyolojik faktör olarak hipoparatiroidi bulmuþtur. Gupta (1991) kronik hipoparatiroidililerin bir kýsmýnda çeþitli psikiyatrik hastalýklarýn oluþtuðunu bildirmiþtir. Psödohipoparatiroidide de psikiyatrik bozukluklar oluþabilmekte ve vitamin D analoglarýyla tedavi edilebilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, Pollard ve arkadaþlarý (1994) histerik paralizi yakýnmasýyla getirilen ve daha sonra hýzlý döngülü bipolar afektif bozukluk geliþen 13 yaþýnda bir kýzdan söz etmiþ ve D vitamini anologlarýyla tablonun düzeldiðini bildirmiþtir. ÞÝZOFRENÝ VE DÝÐER PSÝKOTÝK BOZUKLUKLAR Yapýlan bazý çalýþmalarýn sonuçlarýndan ve kýþýn doðan kiþilerde þizofreninin daha sýk görülmesi gerçeðinden hareketle, annedeki D vitamini yetersizliðinin fetusta beyin geliþimini olumsuz etkileyebileceði ve bu durumun þizofreni için bir risk faktörü olabileceði ileri sürülmüþtür (McGrath 1999, Hatun ve Pehlivan 2001). Þizofreninin epidemiyolojik özelliklerini yansýtan bazý bilgiler zayýf da olsa bu konu hakkýnda fikir vermektedir. Örneðin; kýþ aylarýnda doðum fazlalýðý, soðuk iklimlere göçen koyu derili göçmenlerde þizofreni oranýnýn artmasý, kýrsalla kýyaslandýðýnda þehirde doðanlarda þizofreninin daha sýk görülmesi, prenatal dönemde açlýða maruz kalma ile þizofreni arasýnda iliþki olduðu bildirilmektedir (McGrath 1999). Schneider ve arkadaþlarý (2000) 34 þizofreni, 30 alkol baðýmlýsý, 25 major depresyon tanýlý toplam 89 hasta (%38'i kadýn) ve 31 saðlýklý kontrol grubu kiþilerde 25- hidroksivitamin D3, 1,25-dihidroksivitamin, kalsi- 104

4 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR yum, fosfat, PTH düzeylerine bakmýþlardýr. Karþýlaþtýrmalarda, MD ve þizofreni grubunda 1,25-dihidroksivitamin D3 düzeylerini alkol baðýmlýsý ve kontrol grubu kiþilerden düþük bulmuþlardýr. Ayrýca þizofrenlerde 25-hidroksivitamin D3 düzeyini kontrol grubundan anlamlý þekilde düþük bulmuþlardýr. Çalýþmaya katýlanlar genel olarak ele alýndýðýnda, 25-hidroksivitamin D3 ve 1,25-dihidroksivitamin D3 düzeyleri bakýmýndan yaþ ve cinsiyetin rolü önemli bulunmamýþtýr. Araþtýrýlan diðer deðiþkenlerle ilgili olarak, gruplararasýnda önemli bir fark saptanmamýþtýr. Bu çalýþmada, psikiyatrik hastalarda kötü / yetersiz beslenme, güneþ ýþýðýndan yararlanma azlýðý vb. faktörlerin önemli olabileceði konusuna dikkat çekilmiþtir. Halbreich ve arkadaþlarý (1995) çoðunluðu þizofreni (33 hasta) ve major depresyon (21 hasta) tanýsý alan ve kliniðe yatýþý yapýlan 68 hasta (35 erkek, 33 kadýn) ile yaptýklarý çalýþmada KMD'nin yaþ ve cinsiyet açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda normal toplum verilerinden daha az olduðunu ve KMD düþüklüðünün tanýyla mý iliþkili yoksa kullanýlan ilaçlarla mý iliþkili olduðunu saptamak için daha büyük hasta gruplarýyla ileri çalýþmalar gerektiðini bildirmiþlerdir. Halbreich ve Palter'in (1996) yaptýðý baþka bir çalýþmada psikiyatrik hastalarda KMD düþüklüðüne yol açan faktörler þu þekilde sýralanýyor: a) Ýlaca baðlý östrojen ve testosteron azalmasý, b) Polidipsi ve düþük kalsiyum, c) Alkol ve sigara alýþkanlýðý, d) Bazý interlökinlerde iþlev artýþý, e) Hiperprolaktinemi, f) Hiperkortizolemi. Ýdyopatik veya cerrahi sonrasý hipoparatroidizmde psikoza rastlanabilmektedir. Ang ve arkadaþlarý (1995) hipokalsemi, hiperkalsemi ve hipomagnezemi olduðunda psikotik epizod gösteren, kalsiyum ve magnezyum normalleþmedikçe antipsikotik tedaviye cevap vermeyen bir hastayý sunmuþtur. Levine ve Gaoni (1990) psikotik tabloyla hastaneye getirilen 15 yaþýndaki bir hastada etiyolojik faktör olarak hipoparatiroidi bulmuþtur. MAJOR DEPRESYON Kýþ aylarýnda anksiyete ve depresyona sýk rastlanýr. Mevsimlerle bu durumun daha abartýlý hali mevsimsel affektif hastalýk olarak tanýmlanýr. Saðlýklý gönüllülerle yapýlan bir çalýþmada, vitamin D3'ün kýþ aylarýnda pozitif affekti arttýrdýðý, negatif affekti azalttýðý bulunmuþtur (Lansdowne ve Provost 1998). Bir grup araþtýrýcý (Herran ve ark. 2000) henüz ilaç tedavisi almamýþ ilk epizod major depresyon tanýlý 19 hastada osteoblast ve osteoklast iþlevlerini gösteren molekülleri incelemiþler ve kontrol grubu bulgularýyla karþýlaþtýrmýþlardýr. Depresif hastalarda osteokalsin, telopepdit, kros-laps, serum kortizolü yüksek, PTH düþük, 25-hidroksivitamin D ve interlökin 6 normal bulunmuþtur. Kemiðin yeniden yapýlanmasýný gösteren maddelerle; depresyonun þiddeti, kilo kaybý, ve kortizol yüksekliði arasýnda iliþki saptanmamýþtýr. Araþtýrýcýlar bulgularýný yorumlarken; depresif hastalarda D vitamini eksikliðinden baðýmsýz bir þekilde kemik yapým-yýkým hýzýnda artma olduðunu, bunun serum kalsiyumunu arttýrdýðýný, bunun da PTH'yi baskýladýðýný ileri sürmüþlerdir. Depresyonda ortaya çýkan endokrin deðiþikliklerin osteoporoza yol açabileceði bildirilmektedir (Gold ve ark. 2002). Vrkljan ve arkadaþlarý (2001) uzun süredir antidepresan ilaç tedavisi alan 31 (19 erkek, 12 kadýn, yaþ ortalamasý 37±1.3) MD'li hastayý kontrol grubuyla karþýlaþtýrmýþ, yüksek kortizol seviyeleri ve bunun bir sonucu olarak yorumladýklarý belirgin osteoporoz saptamýþlardýr. 65 yaþ üstündeki 1566 kiþinin tarandýðý bir çalýþmada (Robbins ve ark. 2001) depresyon ölçeði puanlarýndaki yükseklikle KMD düþüklüðü belirgin þekilde anlamlý bulunmuþtur. Van Vort ve arkadaþlarý (1990) osteoporoza baðlý kalça kýrýðý olan, major depresyon tanýsý da konan yaþlý 3 kadýn hastayý tartýþmýþlar, depresyonun biyolojik etkileri ve hareket yetileri üzerinde durmuþlardýr. Schweiger ve arkadaþlarý (1994) 40 yaþ üstünde ve yatarak tedavi gören 80 deprese hastada spinal KMD'yi kontrol grubundan daha düþük bulmuþlardýr. KMD ve depresyon iliþkisini incelemek için, Michelson ve arkadaþlarý (1996) geçirilmiþ veya devam eden depresyon öyküsü veren 24 hastayý kontrol grubuyla karþýlaþtýrmýþlar ve 3 lokalizasyonda KMD ölçmüþlerdir. Geçirilmiþ veya devam eden depresyonu olanlarýn bütün lokalizasyonlarýnda KMD kontrol grubundan anlamlý derecede düþük bulunmuþtur. Ayrýca çalýþma grubu hastalarda üriner kortizol atýlýmý yüksek, üriner deoksipridinolin atýlýmý düþük, serum osteokalsin düzeyi düþük bulunmuþtur. Joborn ve arkadaþlarý (1989) birincil hiperparatroidili ve hafif hiperkalsemili hastalarda anksiyete, depresyon ve kognitif yakýnmalarýn sýk olduðunu gözlemiþ, paratiroid cerrahisinden 1 yýl sonra mental saðlýkta belirgin düzelme saptamýþtýr. Kronik hastalýklý diðer kiþilerde olduðu gibi osteoporoz da; aðrý, depresyon, anksiyete, toplumdan kaçýnma vb. psikiyatrik sorunlara neden olabilmekte, 105

5 ÖZEN Þ, HASPOLAT K. ve bu kninik durumlar tedavi edilmediði takdirde önerilen diðer tedavi yaklaþýmlarýnýn etkinliðini kýsýtlamaktadýr (Gold 2001, Davidson 2003). Osteoporozlu kadýnlarda depresif semptomlarýn önemli derecede fazla olduðunu (Coelho ve ark. 1999), örneðin; uyku bozukluðu, iþtah kaybý, yorgunluk, sosyal iliþkilerde bozukluk ve ölüm korkusu gibi bulgularýn saptandýðýný (Baðýþ 2002) bildiren çalýþmalar vardýr. STRES, ANKSÝYETE BOZUKLUKLARI VE SOMATO- FORM BOZUKLUKLAR Patterson-Buckendahl ve arkadaþlarý (2001) psikolojik stresin osteokalsin (kemik yapýmýný gösterir) düzeyini azalttýðýný ve bununla iliþkili olarak kronik stresin büyümeyi olumsuz etkileyeceðini bildirmektedirler. Bu araþtýrmacýlar kronik stresin kemik metabolizmasý üzerindeki etkisini incelemek için, ratlarýn ayaklarýný bir günde 42 kere baðlayarak hareketsiz kalma stresi oluþturmuþlardýr. Bu süreçte, kortikosteron stres uygulanmayan ratlardan 10 kat fazla bulunmuþtur kez hareket kýsýtlanmasý sonrasýnda, osteokalsin düzeyinin stressiz ratlara göre %25 azaldýðý saptanmýþtýr. Ayrýca, 42 kez hareketsiz hale getirilen ratlarda vücut aðýrlýðý, vertebra aðýrlýðý, vertebral osteokalsin düzeyi ve vücut yað içeriðinin de düþtüðü tesbit edilmiþtir. Napal ve arkadaþlarý (1993) kemik kýrýðý, abdominal cerrahi ve miyokard infarktüsü gibi aþýrý stresli durumlarda ilk günden itibaren osteokalsinin azaldýðýný saptamýþlardýr. Osteokalsin düþüklüðünün, stres durumlarýnda yükselen kortikosteroidlerin baskýlamasý ile iliþkili olabileceði bildirilmiþtir. Kalsitonin osteoporoz tedavisinde kullanýlan bir hormondur. Psikiyatriyi ilgilendiren yönü de vardýr. Kalsitoninin diðer etkileri arasýnda antistres etkisi vardýr. Aðrý kontrolü, iþtah, prolaktin sekresyonu, laktasyonun baþlamasý ve strese karþý koyma ile ilgili SSS bölgelerinde kalsitonin ve reseptörlerinin varlýðý gösterilmiþtir (Azria ve Dilþen 1997). Joborn ve arkadaþlarý (1989) birincil hiperparatroidili ve hafif hiperkalsemili hastalarda anksiyete, depresyon ve kognitif yakýnmalarýn sýk olduðunu gözlemiþ, paratiroid cerrahisinden 1 yýl sonra mental saðlýkta belirgin düzelme saptamýþtýr. Organ transplantasyonlarýndan sonra psikosomatik yakýnmalarýn oluþabileceði bildirilmektedir. Walter ve arkadaþlarý (2002) karaciðer transplantasyonu yapýlan 82 hastayý 1 ve 3 yýl sonra muayene etmiþlerdir. Yaþam kalitesi ve duygudurumla ilgili ölçek puanlarýnda olumlu geliþme gözlendiði halde, sýrt ve extremite aðrýlarýnýn sürekli arttýðý saptanmýþtýr. Sýrt ve extremite aðrýlarý; KMD düþüklüðü, yorgunluk ve depresif anksiyete puanlarý ile iliþkili bulunmuþtur. Akimoto ve arkadaþlarý (1995) aþaðý bel aðrýsý yakýnmasý yüzünden birçok defa opere edilen Klinefelter sendromlu bir hastayý sunmuþtur. Bu hastada yaygýn osteoporoz saptanmýþ, fakat aðrý yakýnmalarýyla psikososyal stres faktörleri arasýnda iliþki de fark edilmiþ ve psikiyatrik muayene sonucunda 'somatoform aðrý bozukluðu' tanýsý konmuþtur. Milos ve arkadaþlarý (2001) sürekli ayakta durma obsesyonukompulsiyonu ve anoreksiya nervozasý olan 24 yaþýnda bir kadýn hastada iki taraflý talus nekrozu ve yaygýn osteoporoz oluþtuðunu bildirmiþlerdir. DEMANS Demanslý hastalarda güneþ ýþýðý veya D vitamini alamama daha belirgin olmaktadýr. Bu durum osteomalaziye ve ikincil hiperparatroidiye neden olabilir. Uzun dönemde ikincil hiperparatroidi osteoporoza neden olur, KMD düþer, kýrýk oluþmasý kolaylaþýr. Demanslý hastalarda subklinik D hipovitaminozu yönünden de dikkatli olmak gerekir. Kipen ve arkadaþlarý (1995) 20 demanslý kadýný kontrollerle kýyaslamýþ ve KMD'leri arasýnda fark saptamýþ, fakat demanslý hastalarda 25-OHD'yi düþük, PTH'yi yüksek bulmuþtur. Wagemans ve arkadaþlarý (1998) entellektüel yeteneklerde kýsýtlýlýðý olan ve yataða baðýmlý 23 hastada iyi beslenmesine ve yeterli mineral almasýna raðmen KMD'yi ve D vitaminini düþük bulmuþtur. Bir çalýþmada Sato ve arkadaþlarý (1998a) 46 Alzheimer hastasý kadýnýn %80'inde D vitamini eksikliði olduðunu saptamýþlardýr (%54'ü osteomalazik düzeyde). Ayrýca kontrol grubuna kýyasla, serum iyonize kalsiyumunu düþük, serumda kemik Gla-proteinini ve idrarda hidroksiprolini yüksek bulmuþlardýr. KMD, 25-OHD konsantrasyonu ile pozitif, PTH ile negatif yönde iliþkili olduðunu bildirmiþlerdir. Araþtýrýcýlar bu hastalarda D vitamini eksikliðini güneþ ýþýðýndan yararlanmama ve malnütrisyona baðlamýþlar ve kemik kýrýðý riskinin D vitamini tedavisiyle azaltýlabileceðini bildirmiþlerdir. Hanyu ve arkadaþlarý (1993) yaþlý kadýn hastalarda kemik metabolizmasý ve dansitesini incelmiþler ve bu amaçla 22 Alzheimer hastasýný ve 23 vasküler demanslý hastayý kontrollerle karþýlaþtýrmýþlardýr. Günlük yaþam hareketlerinin vasküler demanslýlarda 106

6 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR daha kötü olduðunu gözlemiþlerdir. Her iki demans grubunda da KMD kontrol grubundan düþük bulunmuþtur. Alzheimer grubunda, serumda total ve iyonize kalsiyum azalmýþ, PTH artmýþ, 1,25-dihidroksivitamin D'de azalmýþ, kalsitonin azalma eðiliminde ve idrar kalsiyumu ise artýþ eðiliminde olarak bulunmuþtur. Vasküler demans grubunda, idrar kalsiyumunda yükseklik, serum 1,25-dihidroksivitamin D'de azalma eðilimi saptanmýþ ve diðer kalsiyum regüle edici hormonlarda deðiþiklik olmadýðýna dikkat çekilmiþtir. Sonuçta, osteoporozla ilgili olarak Alzheimer hastalarýnda kalsiyum regüle eden faktörlerdeki anormalliðin, vasküler demansta fizik hareket azlýðýnýn önemli rol oynadýðý konusu vurgulanmýþtýr. Özellikle yaþlýlarda fiziksel hareketin önemine deðinen bir çalýþmada (Sato ve ark. 1998b) vasküler olaylara baðlý hemiplejik hastalarda özellikle hemiplejik tarafta osteoporozun çok belirgin olduðu bildirilmiþtir. Kowdley ve arkadaþlarý (1999) yaþ ortalamasý 55 olan ve dokuz yýldan daha fazla süredir hipoparatroidili 11 hastanýn %65'inde nöropsikolojik testlerde kognitif bozukluk, %45'inde motor bozukluk, %60'ýnda intrakranial kalsifikasyon saptamýþtýr. Ayrýca, serebral kalsifikasyonla motor bozukluk ve kognitif bozukluk arasýnda pozitif iliþki saptamýþlardýr. Gupta (1991) kronik hipoparatroidili 25 hastanýn %36'sýnda konvülsiyon benzeri epileptik nöbet gözlemiþ, ayrýca bazý hastalarda bazal gangliyonlarda kalsifikasyon ve çeþitli psikiyatrik hastalýklar oluþtuðunu belirtmiþtir. Serumda fosfat/kalsiyum deðiþikliklerinin Alzheimer hastalýðý etiyolojisindeki rolünü araþtýrmak için yapýlan bir çalýþmada (Landfield ve ark. 1991) hastalýðýn ilk evresinde olan, serbest hareket edebilen, yeterli beslenen kiþiler incelenmiþtir. Serumda fosfat ve kalsiyumu düþük, klor/fosfat oranýný yüksek bulmuþlardýr. Serum kalsiyumu veya serum fosfatýnýn, veya her ikisinin kýsmi azlýðý erken baþlangýçlý Alzheimer hastalarýnda %100, geç baþlangýçlýlarda %74, vasküler demansla komorbiditesi olanlarda %46, yaþlarý eþleþtirilmiþ normal kontrollerde %31 bulunmuþtur. MENTAL RETARDASYON Aspray ve arkadaþlarý (1998) eriþkin yaþtaki 170 mental retarde hastanýn sol topuðunda ultrasonla BUA (Broadband-ultrasound attenuation) ve VOS (velocityof-sound) ölçümleri yapmýþ ve kontrol grubundan belirgin þekilde düþük bulmuþtur. Bu grup hastalarda kýrýk riskini azaltmak için D vitamini eksikliði ve hipogonadizm gibi tedavi edilebilecek durumlara dikkat edilmesini önermiþlerdir. Angelopoulou ve arkadaþlarý (2000) genç-eriþkinlik yaþ grubunda 8'i Down Sendromu (DS), 8'i ise DS olmayan mental retardasyonlu kiþilerde KMD ve alt ekstremite kas gerginliði çalýþmasý yapmýþ ve bunlarý kontrol grubu (10 kiþilik saðlýklý üniversite öðrencisi) ile karþýlaþtýrmýþlardýr. DS olan grupta KMD'yi ve kas gerginliðini (özellikle quadriseps'te) diðer iki gruptan anlamlý þekilde düþük bulmuþ ve kas gerginliðindeki azlýðýn osteoporoz için ciddi bir risk faktörü olduðuna dikkat çekerek fiziksel hareketlerle kas gerginliðinin arttýrýlmasýný önermiþlerdir. DS olmayan grup ile kontrol grubunun kas gerginlikleri arasýnda fark saptandýðý halde, KMD'si arasýnda anlamlý fark saptanmamýþtýr. Tyler ve arkadaþlarý (2000) 107 mental retarde hastanýn %21'inde osteoporoz, %34'ünde osteopeni saptamýþ, DS ve baðýmsýz hareket azlýðýný KMD'yi etkileyen en önemli belirteçlerden saymýþtýr. Center ve arkadaþlarý (1998) 94 genç-eriþkin mental retarde hastada KMD'yi düþük bulmuþtur. KMD düþüklüðünü erkeklerde; sýskalýk, hipogonadizm ve DS ile iliþkili bulurlarken, kadýnlarda; sýskalýk, hipogonadizm, DS ve fosfat düzeyi yüksekliði ile iliþkili bulmuþlardýr. Bu çalýþmada, yeterince güneþ ýþýðý almalarýna raðmen her iki cinsiyette D vitamini düzeyleri düþük olarak saptanmýþ ve kadýn hastalarda düþük KMD ile kýrýk oluþma riski iliþkili bulunmuþtur. Osteoporoz-psödogliom sendromuna, osteoporoz, osteopeni ve muskular hipotoni yaný sýra mental retardasyon eþlik edebilir (Teebi ve ark. 1988). Uzun süre hastanede yatan þiddetli mental ve/veya motor özürü olan ve ikincil osteoporoz geliþtiði düþünülen 20 hastaya 12 ay süre ile oral vitamin K2 verilmiþtir. Tedavinin 4. ayýnda KMD'nin belirgin þekilde arttýðý ve tedaviden sonraki süreçte 12 ay süre ile iyi düzeyde kaldýðý bildirilmiþtir. Bu tedavinin özellikle þiddetli hareket kýsýtlýlýðý olanlarda daha etkin olduðu belirtilmiþtir (Tsuji ve ark. 1998). Lohiya ve arkadaþlarý (1999a) jeneralize tonik klonik epilepsisi olan, 39 yaþýnda, aðýr mental retarde bir hastada 19 yýllýk bir süre içinde üçü aksial, onbeþi apendiküler kemikte olmak üzere toplam 18 kýrýk saptandýðýný bildirmiþlerdir. Süreç içinde olgunun her iki femur boynunda da kýrýk oluþmuþtur. Bu hastada, 35 yýl boyunca antiepileptik ilaç aldýðý halde, biokimyasal ve radyografik açýdan osteomalazi bulgularý saptan- 107

7 ÖZEN Þ, HASPOLAT K. mamýþ, KMD ise çok düþük bulunmuþtur. Mental retardasyonlulara bakým veren bir merkezde 994 kiþi ile yapýlan bir çalýþmada (Lohiya ve ark. 1999b) kýrýk oluþma oraný 5.2/100 kiþi/yýl bulunmuþ ve bu oranýn Amerikan toplumuna ait oranlarýn 1.7 katý olduðu bildirilmiþtir. Bu kiþilerde epilepsi, ileri yaþ, erkek olma, beyaz ýrk, baðýmsýz gezinme ve osteoporoz varlýðýnýn kýrýk için risk faktörü olduðu belirtilmiþtir. MR'lilerde osteomalazi, rikets Mental retardasyona osteomalazi eþlik edebilmektedir. Bu hastalarda yeterli D vitamini veya güneþ ýþýðý alamamak, antikonvülzan alýmýnda da karaciðerde 25-OH-D sentezinin bozulmasý olaya neden olmaktadýr. Kimura (1991) aðýr düzeyde mental ve fiziksel engeli olan 152 çocuðu incelemiþ ve hepsinde 25-OH-D düzeylerini düþük bulmuþtur. Hareket edemeyen hastalarda daha kötü olmak üzere, bunlarýn yaklaþýk %80'inin kemiðinde mikrodansitometrik anormallik saptamýþtýr. Antikonvülzan alan grupta serumdaki kalsiyum düzeyini daha düþük, ALP düzeyini daha yüksek bulmuþtur. 58 çocuðu 1 alpha-oh-d3 ile tedavi etmiþ ve özellikle hareket serbestisi olan hastalarda mikrodansitometrik ve hematolojik bozukluðun düzeldiðini bildirmiþtir. Lamberg-Allardt ve arkadaþlarý (1990) baðýmsýz hareket edemeyen ve karbamazepin alan mental retarde çocuklarda 25-OH-D düzeylerini diðer gruplardan düþük bulmuþtur. Yazarlar bu çocuklarýn yeterli güneþ ýþýðý alamamalarýna ve karbamazepinin 25-OH- D düzeylerini düþürmesine dikkat çekmiþtir. OTÝZM 8 yaþýnda otizmli bir erkek çocukta; bir ekleminde ve aðýz çevresinde þiþlik, ksoroftalmi, korneal erozyon, hipokalsemi ve raþitizme özgü radyografik belirtiler saptanmýþ ve incelemeler sonucunda A ve D vitamini eksikliði saptanmýþtýr. Hastanýn birkaç yýl boyunca sadece kýzarmýþ patates ve su ile beslendiði öyküsü alýnmýþtýr. Yazarlar, beslenme sorununun otizmli hastalarda sýk görüldüðünü ve bu hastalarda geliþebilecek nutrisyonel eksiklikler yönünden dikkatli olmak gerektiðini vurgulamýþlardýr (Clark ve ark. 1993). EROÝN, ALKOL, SÝGARA Eroin kullanýmýnýn kemik-kalsiyum metabolizmasý üzerine etkilerini anlatan az sayýdaki çalýþmanýn sonuçlarý arasýnda paralellik vardýr ve olumsuz etkileri bildirilmektedir. Alkol ve sigara kullanýmýnýn etkileri konusunda çeliþkili sonuçlar varsa da, çoðu çalýþma zararlý etkilerinden söz etmektedir. Eroin Eroin baðýmlýlarýnda kemik ve eklemler de dahil akut, subakut veya kronik seyirli çeþitli enfeksiyonlar oluþabilmekte ve bundan kalsiyum-kemik metabolizmasý da çeþitli derecelerde zarar görmektedir (Taylor ve Lawson 1986, Teichmann ve ark. 1997, Jensenius ve ark. 1999). Eroin baðýmlýsý kadýn hastalarýn deðerlendirildiði bir çalýþmada (Teichmann ve ark. 1997) HIV enfeksiyonu olan, HIV enfeksiyonu olmayan ve kontrol grubu olarak üç grup ele alýnmýþtýr. HIV enfeksiyonu olan baðýmlýlarda PTH düþük, serum ve idrar kalsiyumu yüksek bulunmuþtur. Bir çalýþmada (Pedrazzoni ve ark. 1993) eroin baðýmlýlarýnýn vertebral KMD'si düþük, serum ve idrar kalsiyumu yüksek, idrar hidroksiprolini yüksek bulunmuþ ve eroin kullanýmýnýn býrakýlmasýndan sonraki uzun dönemde KMD'nin normalleþtiði bildirilmiþtir. Morfin ve türevleri osteokalsin inhibisyonu yapar. Eroin baðýmlýlarýnda serum osteokalsini düþüktür ve kemik bu durumdan olumsuz etkilenir. Deneysel bir çalýþmada (Perez-Castrillon ve ark. 2000), insan osteoblastýna benzer MG-63 hücrelerinde 3 tip opioid reseptörü saptandýðý ve doku yaralanmasý gibi stresli durumlarda endojen opioidlerin osteokalsin düzeyinde düþme yapabileceði bildirilmiþtir. Alkol, Sigara Çoðu çalýþma sigaranýn osteoporoz için risk faktörü olduðu konusunda görüþ birliði içindeyken, alkol konusunda farklý görüþler vardýr. Fakat yine de çalýþmalarýn çoðu osteoporoz için risk faktörü olduðu yönündedir. Uzun süre alkol verilen farelerde kemik metabolizmasýnýn yavaþladýðý ve osteoporoz oluþtuðu saptanmýþtýr (Turner ve ark. 2001, Zhang ve ark. 2002). Direk toksik etkisiyle alkol erkeklerde hem osteoblast iþlevini hem de osteoklast iþlevini yavaþlatmaktadýr. Ayrýca kronik alkol kullanýcýlarýnda D vitamini ve androjen eksikliði ve kortizol yüksekliði oluþmaktadýr ki; bu da osteoporoza yatkýnlýk yaratýr (Medras ve Jankowska 2000). Pepersack ve arkadaþlarý (1992) alkol býrakma tedavisi baþlanan 12 erkek hastayý 15 alkol kullanmayan hasta ile karþýlaþtýrmýþlar ve alkol baðýmlýsý grupta; kemik gla proteinini düþük (kemik 108

8 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR yapým azlýðýný gösterir), hidroksiprolinin idrarla atýlýmýný yüksek (kemik resorbsiyonunu gösterir) bulmuþlar ve PTH deðiþikliði olmaksýzýn fosfatýn idrarla atýlým eþiðinde yükselme (alkolün böbreklerde fosfat tutulumuna direk etkisini gösterir) saptamýþlardýr. Bu bulgular; alkolün osteoblast sayý ve/veya fonksiyonu üzerinde direk toksik etki göstermiþ olabileceði ve alkol alýmýnýn durmasýný takiben kemik gla proteininin hýzla arttýðý ve bunun toksik etkinin ortadan kalkmasýyla iliþkili olabileceði yorumu yapýlmýþtýr. Alkolün osteoporoz riskini azalttýðýný bildiren çalýþmalar da vardýr. Bir çalýþmada alkol alan orta yaþlý erkeklerde femur boynunda kemik yýkýmýnýn azaldýðý bildirilmiþtir (Huuskonen ve ark. 2001). Deng ve arkadaþlarý (2002) alkol kullanýmýnýn, kadýn ve erkeklerin vertebra ve pelvik kemiklerinde kemik kitlesini artýrdýðýný bildirmiþlerdir. Turner ve Sibonga (2001) yaþlý kadýnlarda az miktarda alýnan alkolün, kanda dolaþan östrojen miktarýný artýrarak veya kemikteki yýkým hücrelerinin iþlevselliðini yavaþlatarak kemik kitlesinin korunmasýna olumlu etki yaptýðýný bildirmiþlerdir. 60 yaþ üstü erkeklerle yapýlan bir çalýþmada (Orwoll ve ark. 2000) sigara kullanýmý düþük KMD, alkol kullanýmý yüksek KMD ile iliþkili bulunmuþtur. Hla ve arkadaþlarý (2001) yaþlarý arasýnda 340 kadýnla yaptýklarý bir çalýþmada, alkol kullanan kadýnlarda üriner tip 1 kollajen telopeptitlerini (kemik yýkýmýný gösterir) %20 daha düþük bulmuþlardýr. Ayrýca hem alkol kullananlarda hem de sigara kullananlarda serum osteokalsin (kemik yapýmýný gösterir) düzeylerini düþük bulmuþlardýr. Fakat Fukuharu ve arkadaþlarý (2001) ise, menopoz sonrasý evrede alkol kullanýmýnýn bu olumlu etkisinin istatistiksel açýdan önemli düzeyde olmadýðýný bildirmiþlerdir. Qin ve arkadaþlarý (1999) yaþ arasýnda 781 saðlýklý kiþiyle yaptýklarý bir çalýþmada sigara ve alkol kullanýmýyla KMD düþüklüðü arasýnda bir iliþki saptamýþlar ve bu maddelerin kullanýmýnýn azaltýlmasýnýn yaþla iliþkili olarak ortaya çýkan osteoporozun önlenmesinde yararlý etki yapabileceðini belirtmiþlerdir. 50 yaþ ve üzeri 451 erkek ve 725 kadýnýn deðerlendirildiði bir çalýþmada; sigara erkeklerde, alkol her iki cinsiyette kalça kýrýklarý için risk faktörü olarak bulunmuþtur (Lau ve ark. 2001). Yaþlýlarda osteoporoz risk faktörlerinden birinin sigara kullanýmý olduðunu bildiren çalýþmalar vardýr (Hannan ve ark. 2000, Lunt ve ark. 2001, Yeh ve ark. 2002, Grainge ve ark. 1998). Bir çalýþmada (Hannan ve ark. 2000) sigara kullanýmý yaþlý erkeklerde osteoporoz için risk faktörü olarak bulunmuþtur yaþlarý arasýnda toplam 719 erkekle yapýlan baþka bir çalýþmada sigara kullanýmý osteoporozla iliþkili bulunmuþtur (Szulc ve ark. 2002). Bu çalýþmada, halen sigara kullanan sýska erkeklerde kemik yýkýmýnýn arttýðý, KMD'nin düþtüðü, PTH'nin arttýðý ve 25-hidroksivitamin D'nin azaldýðý saptanmýþtýr. Hatta bu çalýþmada, eskiden sigara kullanmýþ fakat þimdi kullanmayanlarda kemik yýkýmý saptanmamasýna raðmen KMD kontrol grubundan düþük bulunmuþtur. Cornuz ve arkadaþlarý (1999) pre ve postmenopozal evredeki çok sayýda kadýný 12 yýl izlemiþler ve sigara kullananlarda kullanmayanlara kýyasla kalça kýrýklarýnýn daha yüksek oranda oluþtuðunu, kýrýk riskinin sigara içimindeki artýþla daha da arttýðýný saptamýþlardýr. Sigarayý býrakanlarda kýrýk riskinin ancak 10 yýl kadar bir süre geçtikten sonra azaldýðýný bildirmiþlerdir. Bjarnason ve Christiansen'in (2000) menopoz sonrasý evrenin ilk yýllarýnda olan 153 kadýn ile yaptýklarý bir çalýþmada, sigara içenlerde; menopozun bir yýl daha erken baþladýðýný, KMD'nin %4 kadar düþük, kemik yapýmýný gösteren maddelerin serumdaki seviyelerinin ise %10 kadar düþük olduðunu ve hormon replasman tedavisi sürecinde serum östradiol seviyelerinin içmeyenlere kýyasla 1/2 düþük olduðunu bulmuþlardýr. Rapuri ve arkadaþlarý (2000) yaþlarý arasýnda 33 hafif içici (günde bir paketten az), 21 aðýr içici (bir paketten fazla) kiþiyi 390 sigara içmeyen kiþiyle karþýlaþtýrmýþ ve KMD'yi ve bazý metabolik deðiþkenleri incelemiþtir. Aðýr içicilerde KMD'yi tüm iskelet sisteminde %4, kalça kemiklerinde ise %6 içmeyenlerden daha düþük bulmuþlardýr. Ýçmeyen grupla karþýlaþtýrýldýðýnda; kalsiyum emilimi %13 her iki sigara içici grupta düþük bulunmuþ ve ayrýca aðýr sigara içicilerde; serumda PTH hafif yüksek, 25- hidroksivitamin D %16 düþük, osteokalsin yüksek ve idrarda N-telopeptid (NTx) anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur. Bu sonuçlar; sigara içenlerde kemik rezorbsiyonunun arttýðýný, hafif düzeyde ikincil PTH yüksekliði oluþtuðunu ve barsaktan kalsiyum emiliminin azaldýðýný göstermektedir. YEME BOZUKLUKLARI Psikiyatride yeme bozukluklarý, anoreksiya nervoza (AN) ve bulimiya nervoza (BN) baþlýklarý altýnda baþlýca iki kategoride incelenmektedir. AN'nin kemik metabolizmasý üzerine olumsuz etkisini bildiren birçok çalýþma olmakla birlikte BN hakkýnda fazla 109

9 ÖZEN Þ, HASPOLAT K. çalýþma yoktur. Kilo kaybý ve amenore gibi yakýnmalar daha az sýklýkta görüldüðü için 'aþýrý yeme' yakýnmasýyla baþvuru azdýr ve dikkatli sorgulanmazsa BN tanýsýnýn konmasý daha zordur. Zipfel ve arkadaþlarýnýn (2001) yaptýðý bir çalýþmada, BN'lilerde KMD ve kemik yapým-yýkým molekülleri normal sýnýrlarda bulunmuþtur. Escalente Boleas ve arkadaþlarý (2002) BN'li hastalarda; geç baþlangýç, uzamýþ amenore ve düþük BMI gibi deðiþkenleri osteopeni için risk faktörü saymýþtýr. AN'de kemik patolojisinin oluþmasý amenorenin uzun sürmesi, kalsiyum emiliminde eksiklik, 1,25- dihidroksivitamin D3 eksikliði, düþük kreatinin klirensi, GH yüksekliði, kan ve üriner kortizol yüksekliði ve aþýrý fiziksel egzersiz gibi faktörlerle iliþkilidir (Escalente Boleas ve ark. 2002). Kutilek ve Bayer'in (2001) AN'li 26 kýzla (yaþ ort.;15.1±1.5) yaptýðý çalýþmada, referans verilerine göre VOS deðerleri anlamlý derecede yüksek; BUA, BMI ve vücut aðýrlýðý deðerleri anlamlý derecede düþük bulunmuþtur. Zipfel ve arkadaþlarýnýn (2001) yaptýðý çalýþmada AN'lilerde ilk muayenede ve 3.6 yýl, sonraki kontrollerde lomber vertebra KMD ölçümleri kontrol grubundan daha düþük, idrar deoksipiridinolini daha yüksek bulunmuþtur. Pafumi ve arkadaþlarý (2002) 17-β-estrodiol seviyeleri düþük 18 AN'li hastayý inceledikleri çalýþmada bütün hastalarýn lomber vertebra KMD'sini düþük bulmuþtur. Jacoangeli ve arkadaþlarýnýn (2002) 49 AN'li hasta ile yaptýklarý çalýþmada; 3 farklý bölgede KMD'yi ve serum IGF-1'i (insülin benzeri büyüme faktörü) kontrol grubundan anlamlý derecede düþük bulmuþlardýr. Bjarnason ve Christiansen (2000) vücudun yapýsal bakýmdan incezayýf oluþunun kemik dansitesini olumsuz etkilediðini ve düþük BMI'nýn (body mass index) kemikteki mineral kaybý oranlarýný arttýrdýðýný bildirilmiþtir. Hotta ve arkadaþlarý (1998) üriner CrossLaps ve serum osteokalsin oranlarý ile BMI arasýnda iliþki saptamýþlardýr. Hotta ve arkadaþlarýnýn (2000) 45 AN'li hastayý kontrol grubuyla kýyaslayarak deðerlendirdikleri bir çalýþmada; BMI 16.5 kg/m 2 'den daha düþük olanlarýn serumunda IGF-I ve IGFBP-3 (IGF-binding protein) düþük, IGFBP-2 ve osteokalsin yüksek; idrarýnda CrossLaps yüksek bulunmuþtur. Serum osteokalsin düzeyleri ile BMI, IGF-I ve IGFBP-3 arasýnda pozitif iliþki saptanmýþ ve gerektiðinde uygulanan ÝV hiperalimentasyon tedavisi ile serum IGF-I ve osteokalsininde 3-7 gün içinde artýþ görüldüðü bildirilmiþtir. Bir çalýþmada (Hotta ve ark. 1998) AN'li hastalar iyileþseler bile KMD'nin birkaç yýla kadar normal sýnýrlara ulaþamadýðý bildirilmiþtir. AN için önerilen tedavilerin baþlýcalarýný; beslenmenin iyileþtirilmesi, kilo alýmýnýn saðlanmasý, kalsiyum, D vitamini, antidepresan, östrojen, DHEA, IGF-1, florid, bifosfonat verilmesi ve hafif egzersiz oluþturur (Escalente Boleas ve ark. 2002, Golden 2003). Sistemik bozukluklar oluþmasý nedeniyle, AN'li hastalarýn tedavisi dikkat, sabýr ve iþbirliði gerektirir. Bir çok araþtýrmacý (Golden ve ark. 2002, Grinspoon ve ark. 2002) menopoz sonrasý evredeki osteoporozlu kadýnlara önerilen HRT'nin AN'lilerde etkin olmadýðýný bildirmektedir. Heer ve arkadaþlarý (2002) 19 AN'li hastanýn tedavisi için günlük yüksek kalorili diyet, 2000 mg kalsiyum ve 400 ünite D vitamini ile beslenme programý yapmýþlar; baþlangýçta, 3., 7. ve 11. haftalarda serumda bazý maddelerin ölçümünü yapmýþlardýr. Süreç sonunda, serum kalsiyum ve fosfat oranlarý deðiþmediði halde BMI'nýn yükseldiði (14.2'den 17.1'e çýkmýþ), kemik yapýmýný gösteren maddelerin (Prokollejen-1 karboksiterminal propeptit, alkalen fosfataz, IGF-1, leptin) oranýnýn arttýðý ve yýkýmý gösteren maddelerin (C-telopeptit) oranýnýn düþtüðü görülmüþtür. SONUÇ Psikotik bozukluklar, duygudurum bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý, demans ve mental retardasyon gibi sýk karþýlaþtýðýmýz klinik tablolarda ister etiyolojik inceleme yaparken isterse tedavi ve takip sürecinde, iyilik halinin mümkün olan en üst seviyeye çýkarýlmasý ve kýrýk riskinin azaltýlmasý açýsýndan geleneksel tedavi yaklaþýmlarýna ek olarak D vitamini, kalsiyum ve kemik metabolizmasýyla ilgili durumlarý da göz önünde tutmak yararlý bir yaklaþým olacaktýr. Vücut metabolizmasýnda ve iþlevlerinde çok önemli yeri olan vitamin ve elementlerin her yaþ grubunda ancak dengeli beslenmeyle saðlanabileceði ve geliþmiþ ülkelerde bile folik asid, D vitamini, iyod, demir, kalsiyum vb. eksiklikleriyle sýkça karþýlaþýldýðý belirtilmektedir (Pfeiffer ve Einig 2002). Kemik kitlesi birincil olarak genetik faktörlerce belirlenmektedir, fakat dýþ faktörler de önemli rol oynar. Bu nedenle osteoporozla mücadele çocukluk çaðýnda baþlamalýdýr ve risk gruplarý her an akýlda tutulmalýdýr. Beslenme düzensizliði, alkol alýmý ve fiziksel hareket azlýðý, güneþ ýþýðýndan yetersiz yararlanma gibi kemikkalsiyum metabolizmasýný olumsuz etkileyecek ve yaþam kalitesini düþürecek bir çok faktör psikiyatrik 110

10 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR hastalarýn çoðunda görülmekteyken; klinik ortamlarda bu konulara yeterince önem verilmemektedir. Psikiyatrik hastalarýn yaþý, cinsiyeti ve tanýsý göz önünde tutularak gerekebilecek ek tedaviler düþünülmeli ve multidisipliner yaklaþým benimsenmelidir. KAYNAKLAR Akimoto M, Fukunishi I, Sakata M ve ark. (1995) Somatoform pain disorder in a case of Klinefelter's syndrome with multiply operated lower back. Psychiatry Clin Neurosci, 49: Ang AW, Ko SM, Tan CH (1995) Calcium, magnesium and psychotic in a girl with idiopathic hypoparathyroidism. Psychosom Med, 57: Angelopoulou N, Matziari C, Tsimaras V ve ark. (2000) Bone mineral density and muscle strength in young men with mental reatardation. Calcif Tissue Int, 66: Aspray TJ, Francis RM, Thompson A ve ark. (1998) Comrarison of ultrasound measurements at the heel between adults with mental retardation and control subjects. Bone, 22: Azria M, Dilþen G (1997) Kalsitonin metabolizmasý. Aktüel Týp Dergisi, 2: Baðýþ S (2002) Osteoporozda klinik bulgular, taný ve ayýrýcý taný. Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi, 1: Bjarnason NH, Christiansen C (2000) The influence of thinness and smoking on bone loss and response to hormone replacement therapy in early postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab, 85: Center J, Beange H, McElduff A (1998) People with mental retardation have an increased prevalence of osteoporosis: a population study. Am J Ment Retard, 103: Clark JH, Rhoden DK, Turner DS (1993) Symptomatic vitamin A and D deficiencies in an eight-year-old with autism. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 17: Coelho R, Silva C, Maia A ve ark. (1999) Bone mineral density and depression. J Psychosom Res, 46: Cornet A, Baudet C, Neveu I ve ark. (1998) 1,25- Dihydroxyvitamin D3 regulates the expression of VDR and NGF gene in Schwann cells in vitro. J Neurosci Res, 53: Cornuz J, Feskanich D, Willett WC ve ark. (1999) Smoking, smoking cessation, and risk of hip fracture in women. Am J Med, 106: Davidson MR (2003) Pharmacotherapeutics for osteoporosis prevention and treatment. J Midwifery Womens Health, 48: Driessen M, Wetterling T, Wedel T ve ark. (1995) Secondary hyperparathyroidism and depression in chronic failure. Nephron, 70: Deng HW, Deng XT, Conway T ve ark. (2002) Determination of bone size of hip, spine, and wrist in human pedigrees by genetic and lifestyle factors. J Clin Densitom, 5: Escalante Boleas M, Franco Vicario R, Bustamante Murga V ve ark. (2002) Bone metabolism and bone mass loss in eating disorders. An Med Interna, 19: Fukuharu M, Sato J, Ohsawa I (2001) Effects of lifestyle factors on ultrasonographically determined bone health in Japanese women. Public Health, 115: Gold DT (2001) The nonskeletal consequences of osteoporotic fractures. Rheum Dis Clin North Am, 27: Gold PW, Gabry KE, Yasuda MR ve ark. (2002) Divergent endocrine abnormalities in melancholic and atypical depression: clinical and pathophysiologic implications. Endocrinol Metab Clin North Am, 31: Golden NH (2003) Osteopenia and osteoporosis in anorexia nervosa. Adolesc Med, 14: Golden NH, Lanzkowsky L, Schebendach J ve ark. (2002) The effect of estrogen-progestin treatment on bone mineral density in anorexia nervosa. J Pediatr Adolesc Gynecol, 15: Grainge MJ, Coupland CA, Cliffe SJ ve ark. (1998) Cigarette smoking, alcohol and caffeine consumption, and bone mineral density in postmenopausal women. The Nottingham EPIC Study Group. Osteoporos Int, 8: Grinspoon S, Thomas L, Miller K (2002) Effects of recombinant human IGF-I and oral contraceptive administration on bone density in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab, 87: Gupta MM (1991) Calcium imbalance in hypoparathyroidism. J Assoc Physicians India, 39: Guyton AC, Hall JE (1996) Týbbi Fizyoloji. 9. Baský, (Çev. H Çavuþoðlu), Ýstanbul, Nobel Týp Kitabevleri, s Halbreich U, Palter S (1996) Accelerated osteoporosis in psychiatric patients. Schizophr Bull, 22: Halbreich U, Rojansky N, Palter S ve ark. (1995) Decreased bone mineral density in medicated psychiatric patients. Psychosom Med, 57: Hanyu H, Sugiyama T, Abe S (1993) Abnormality of bone mineral metabolism in elderly female patients with dementia. Nippon Ronen Igakkai Zasshi, 30: Hannan MT, Felson DT, Dawson-Hughes B ve ark. (2000) Risk factors for longitudinal bone loss in elderly men and women: the Framingham Osteoporosis Study. J Bone Miner Res, 15: Hatun Þ, Pehlivan Ý (2001) Maternal D vitamini yetersizliði ve ülkemizdeki durum. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi, 44: Heer M, Mika C, Grzella I ve ark. (2002) Changes in bone turnover in patients with anorexia nervosa during eleven weeks of inpatient dietary treatment. Clin Chem, 48: Herran A, Amado JA, Garcia-Unzueta MT ve ark. (2000) Increased bone remodeling in first-episode major depressive disorder. Psychosom Med, 62:

11 ÖZEN Þ, HASPOLAT K. Hla MM, Davis JW, Ross PD ve ark. (2001) The relation between lifestyle factors and biochemical markers of bone turnover among early postmenopausal women. Calcif Tissue Int, 68: Hotta M, Shibasaki T, Sato K ve ark. (1998) The importance of body weight history in the occurrence and recovery of osteoporosis in patients with anorexia nervosa: evaluation by dual X-ray absorptiometry and bone metabolic markers. Eur J Endocrinol, 139: Hotta M, Fukuda I, Sato K ve ark. (2000) The relationship between bone turnover and body weight, serum insulin-like growth factor (IGF) I, and serum IGF-binding protein levels in patients with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab, 85: Huuskonen J, Vaisanen SB, Kroger H ve ark. (2001) Regular physical exercise and bone mineral density: a four-year controlled randomized trial in middle-aged men. The DNASCO study. Osteoporos Int, 12: Jacoangeli F, Zoli A, Taranto A ve ark. (2002) Osteoporosis and anorexia nervosa: relative role of endocrine alterations and malnutrition. Eat Weight Disord, 7: Jee WSS, Clark I (1980) Glucocorticoid-induced osteoporosis. Osteoporosis: recent Advances in Pathogenesis and Treatment, HF DeLuca, HM Frost, WSS Jee ve ark. (Ed), Baltimore, University Park, s Jensenius M, Heger B, Dalgard O ve ark. (1999) Serious bacterial and fungal infections in intravenous drug addicts. Tidsskr Nor Laegeforen, 119: Joborn C, Hetta J, Lind L (1989) Self-rated pyschiatric symptoms in patients operatde on because of primary hyperparathyroidism and in patients with long-standing mild hypercalcemia. Surgery, 105: Kimura A (1991) Osteopathy and therapeutic effect of 1 alpha- OH-D3 in severely handicapped children. No To Hattatsu, 23: Kipen E, Helme RD, Wark JD ve ark. (1995) Bone density, vitamin D nutrition, and parathyroid hormone levels in women with dementia. J Am Geriatr Soc, 43: Kowdley KV, Coull BM, Orwoll ES (1999) Cognitive impairement and intracranial calcaification in chronic hypoparathyroidism. Am J Med Sci, 317: Kutilek S, Bayer M (2001) Ultrasound parameters of calcaneal bone density in girls with anorexia nervosa. Eat Weight Disord, 6: Lamberg-Allardt C, Wilska M, Saraste KL ve ark. (1990) Vitamin D status of ambulatory and nonambulatory mentally retarded children with and without carbamazepine treatment. Ann Nutr Metab, 34: Landfield PW, Applegate MD, Schmitzer-Osborne SE ve ark. (1991) Phosphate/calcium alterations in the first stages of Alzheimer's disease. J Neurol Sci, 106: Lansdowne AT, Provost SC (1998) Vitamin D3 enhances mood in healthy subjects during winter. Psychomarmacology, 135: Lau EMC, Cooper C (2001) Risk factors for osteoporosis in Europe. J Bone Miner Metab, 19: Lau EMC, Suriwongpaisal P, Lee JK (2001) Risk factors for hip fracture in Asian men and women: the Asian osteoporosis study. J Bone Miner Res, 16: Levine Y, Gaoni B (1990) The hypoparathyroid syndrome. Isr J Psychiatry Relat Sci, 27: Lohiya GS, Lohiya S, Tan-Figueroa L (1999a) Eighteen fractures in a man with profound mental retardation. Ment Retard, 37: Lohiya GS, Crinella FM, Tan-Figueroa L ve ark. (1999b) Fracture epidemiology and control in a developmental center. West J Med, 170: Lunt M, Masaryk P, Scheidt-Nave C ve ark. (2001) The effects of lifestyle, dietary dairy intake and diabetes on bone density and vertebral deformity prevalence: the EVOS study. Osteoporos Int, 12: McGrath J (1999) Hypothesis: is low prenatal vitamin D a riskmodifying factor for schizophrenia? Schizophr Res, 21;40: Medras M, Jankowska EA (2000) The effect of alcohol on bone mineral density in men. Przegl Lek, 57: Michelson D, Stratakis C, Hill L ve ark. (1996) Bone mineral density in women with depression. N Engl J Med, 17;335: Milos G, Willi J, Hauselmann H (2001) Bilateral osteonecrosis of the talus and "standing obsession" in a patient with anorexia nervosa. Int J Eat Disord, 29: Napal J, Amado JA, Riancho JA ve ark. (1993) Stress decreases the serum level of osteocalcin. Bone Miner, 21: Neveu I, Naveilhan P, Menaa C ve ark. (1994a) Synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D3 by rat brain macrophages in vitro. J Neurosci Res, 1;38: Neveu I, Naveilhan P, Baudet C ve ark. (1994b) 1,25-dihydroxyvitamin D3 regulates NT-3, NT-4 but not BDNF mrna in astrocytes. Neuroreport, 30;6: Neveu I, Naveilhan P, Jehan F ve ark. (1994c) 1,25-dihydroxyvitamin D3 regulates the synthesis of nerve growth factor in primary cultures of glial cells. Brain Res Mol Brain Res, 24: Okamoto T, Gerstein HC, Obara T (1997) Psychiatric symptoms, bone density and non-specific symptoms in patients with mild hypercalcemia due to primary hyperparathyroidism: a systematic overview of the literature. Endocr J, 44: Orwoll ES, Bevan L, Phipps KR (2000) Determinants of bone mineral density in older men. Osteoporos Int, 11: Pafumi C, Ciotta L, Farina M ve ark. (2002) Evaluation of bone mass in young amenor-rhoic women with anorexia nervosa. Minerva Ginecol, 54: Patterson-Buckendahl P, Rusnak M, Fukuhara K ve ark. (2001) Repeated immobilization stress reduces rat vertebral bone growth and osteocalcin. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 280: Pedrazzoni M, Vescovi PP, Maninetti L ve ark. (1993) Effects of chronic heroin abuse on bone and mineral metabolism. Acta Endocrinol (Copenh), 129:

12 D VÝTAMÝNÝ, KALSÝYUM, KEMÝK METABOLÝZMASI VE PSÝKÝYATRÝK BOZUKLUKLAR Pepersack T, Fuss M, Otero J ve ark. (1992) Longitudinal study of bone metabolism after ethanol withdrawal in alcoholic patients. J Bone Miner Res, 7: Perez-Castrillon JL, Olmos JM, Gomez JJ ve ark. (2000) Expression of opioid receptors in osteoblast-like MG-63 cells, and effects of different opioid agonists on alkaline phosphatase and osteocalcin secretion by these cells. Neuroendocrinology, 72: Pfeiffer AF, Einig Ch (2002) Disease prevention by vitamins and trace elements. Dtsch Med Wochenschr 25,127: Prufer K, Veenstra TD, Jirikowski GF ve ark. (1999) Distribution of 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptor immunoreactivity in the rat brain and spinal cord. J Chem Neuroanat, 16: Pollard AJ, Prendergast M, Al-Hammouri F ve ark. (1994) Different subtypes of pseudohyoparatthyroidism in the same family with an unusual psychiatric presentation of the index case. Arch Dis Child, 70: Rapuri PB, Gallagher JC, Balhorn KE ve ark. (2000) Smoking and bone metabolism in elderly women. Bone, 27: Robbins J, Hirsch C, Whitmer R ve ark. (2001) The association of bone mineral density and depression in an older population. J Am Geriatr Soc, 49: Qin L, Chen J, Ge C ve ark. (1999) Analysis of bone mineral density and relevant factors in 781 healthy people aged 15 to 50. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 33: Sato Y, Asoh T, Oizumi K (1998a) High prevalence of vitamin D deficiency and reduced bone mass in elderly women with Alzheimer's diseae. Bone, 23: Sato Y, Kuno H, Kaji M (1998b) Increased bone resorption during the first year after stroke. Stroke, 29: Schneider B, Weber B, Frensch A ve ark. (2000) Vitamin D in schizophrenia, major depression and alcoholism. J Neural Transm, 107: Schweiger U, Deuschle M, Korner A ve ark. (1994) Low lumbar bone mineral density in patients with major depression. Am J Psychiatry, 151: Stio M, Lunghi B, Iantomasi T ve ark. (1993) Effect of vitamin D deficiency and 1,25-dihydroxyvitamin D3 on metabolism and D-glucose transport in rat cerebral cortex. J Neurosci Res, 35: Stio M, Lunghi B, Celli A ve ark. (1995) Vitamin D--related modification of enzyme activities in synaptosomes and mitochondria isolated from rat cerebral cortex. Biochem Mol Biol Int, 37: Szulc P, Garnero P, Claustrat B ve ark. (2002) Increased bone resorption in moderate smokers with low body weight: the Minos study. J Clin Endocrinol Metab, 87: Taylor CR, Lawson JP (1986) Periostitis and osteomyelitis in chronic drug addicts. Skeletal Radiol, 15: Teebi AS, Al-Awadi SA, Marafie MJ ve ark. (1988) Osteoporosis-pseudoglioma syndome with congenital heart disease. J Med Genet, 25: Teichmann J, Stephan E, Lange U ve ark. (1997) Elevated serum-calcium and parathormone-levels in HIV afflicted female heroin addicts. Eur J Med Res, 2: Tsuji H, Honke K, Hasui M (1998) Effects of a vitamin K2 preparation in severely handicapped patients complicated by osteopenia. No To Hattatsu, 30: Turner RT, Kidder LS, Kennedy A (2001) Moderate alcohol consumption suppresses bone turnover in adult female rats. J Bone Miner Res, 16: Turner RT, Sibonga JD (2001) Effects of alcohol use and estrogen on bone. Alcohol Res Health, 25: Tyler CV Jr, Synder CW, Zyzanski S (2000) Screening for osteoporosis in community-dwelling adults with mental retardation. Ment Retard, 38: Van Vort WB, Rubenstein M, Rose RP (1990) Osteoporosis with pathologic hip fractures in major depression. J Geriatr Pyschiatry Neurol, 3: Veenstra TD, Prufer K, Koenigsberger C ve ark. (1998) 1,25- dihydroxyvitamin D3 receptors in the central nervous system of the rat embriyo. Brain Res, 7;804: Vrkljan M, Thaller V, Lovricevic I ve ark. (2001) Depressive disorder as possible risk factor of osteoporosis. Coll Antropol, 25: Wagemans AM, Fiolet JF, van der Linden ES ve ark. (1998) Osteoporosis and intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 42: Walter M, Moyzes D, Rose M ve ark. (2002) Psychosomatic interrelations following liver transplantation. Clin Transplant, 16: Yeh SS, Phanumas D, Hafner A ve ark. (2002) Risk factors for osteoporosis in a subgroup of elderly men in a Veterans Administration nursing home. J Investig Med, 50: Zhang J, Dai J, Lin DL (2002) Osteoprotegerin abrogates chronic alcohol ingestion-induced bone loss in mice. J Bone Miner Res, 17: Zipfel S, Seibel MJ, Lowe B ve ark. (2001) Osteoporosis in eating disorders: a follow-up study of patients with anorexia and bulimia nervosa. J Clin Endocrinol Metab, 86:

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler DERLEME Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler Sultan Doðan 1, Evrim Özkorumak 2 1 Yrd.Doç.Dr., Namýk Kemal Üniversitesi, Týp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdað, 2 Uz.Dr.,

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

Kablosuz að ve testisler

Kablosuz að ve testisler DERLEME 110 Kablosuz að ve testisler Mustafa Saygýn, Sadettin Çalýþkan, Halis Köylü. Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta. Özet Günümüzde teknolojik geliþmelerin geldiði

Detaylı

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER E. Hilal EVC L, M. Ali MALAS Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD. ISPARTA ÖZET Amaç: Bu derlemede, daha önce yap lan gebelikte beslenmenin

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:205-218 Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi P nar Erkeko lu 1, Belma Giray

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı