T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269,7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/08 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...91 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...143

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...203

9 000 GENEL KONULAR 000 (1) Ak n, Do an. 'Müstehcenlik' Tak nt s Özgürlü ü K s tlayamaz. Evrensel Kültür (236) , ss SB , 320 Binark, Mutlu. Türkiye'de Sa Politikalar n Üç Tak nt s Üzerinden nternet Sansürünü Okumak. Evrensel Kültür (236) , ss SB , 000 Yamaç, Necati. Dünyada E-Devlet Uygulamalar ve Türkiye De erlendirmesi: Kurumlar, Sorunlar ve Öneriler. Türk dare Dergisi 83( ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , B BL YOGRAFYA Aç ky ld z, Birgül. Gürcü, Ermeni, Süryani ve Yezidi Sanatlar ncelemeleri s. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Elbeyo lu, Metin. Yerel Yönetimlerde Web ve Web Mail Kullan m. ller ve Belediyeler Dergisi (760) , ss SB , (1) Do anay, Aziz. Sanat Tarihi lar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 010, 700 Fidaner, Ifl k Bar fl. Neden Filtreye Karfl y z? Evrensel Kültür (236) , ss. 010 (2) 1992 SB 96 Karab y k, Ayflen Kaya. Cumhuriyet (4) Narin, Bilge. nternet Yeniden Biçimleniyor: Kehanet ve Kayg lar. Bilim ve Teknik 44(525) , ss SA Ya murlu, Asl. Siyasal Kat l m ve Halkla liflkiler: Ankara Merkez lçe Belediyeleri nternet Siteleri Üzerine Bir nceleme. Türk dare Dergisi 83( ) , ss. Türkçe ve ng. özet. Dönemi Türk Musikisi Nazariyat : Makaleler ve Tebli ler s. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA SA , 650, , (3) Keskiner, Bora. Arap Harfli Türkçe Süreli Yay nlarda Türk Musikisi Teorisi s. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 1

10 Utku, Ali. 30. Ölüm Y ldönümünde Mehmet Seyfettin Özege ve Ba fl Kütüphanesi. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 1975 SB , 740, (1) Kutlu, H. lterifl. Onlar n Hikâyesi, Sizin Hikâyenizdir. Türk Dili (716) 050 (2) , ss SA (2) 1960 SB 27 Utku, Ali. 30. Ölüm Y ldönümünde 050 Mehmet Seyfettin Özege ve Ba fl Kütüphanesi. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1964 SB , (1) Akpolat, Y ld z. Bat l laflma Çeliflkilerimizin Yap bozumu: Aras Türk Yurdu Dergisinde Bat l laflmaya liflkin Yaklafl mlar. Türk Yurdu 31(288) , ss SB Dergisi 12(48) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Gönenç, Levent - Levent Cantek. Türkiye'de slami Mizah n Yükselifli. Birikim ( ) , ss. Karaca, Nuray. Bir Muhafazakârl k Paradigmas Olarak Türk Yurdu ( ) Türk Yurdu 31(288) , ss. 050 (3) Keflo lu, Birsen Talay. Osmanl 'n n Son Döneminde Kad n Hareketine " stikamet Verme" Çabas na Bir Örnek: "Türk Kad n " Dergisi. Varl k 79(1247) , ss. 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Çal, Halit. Osmanl 'dan Günümüze Türkiye'de Müzeler. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve Bozdo an, Ahmet. XX. Yüzy l n lk ng. özet. Çeyre inde Türk Ocaklar n n Taflra 2004 SA 49 Teflkilatlar nda Dergicilik Faaliyetleri. 060 Türk Yurdu 31(288) , ss. 060 (2) 1960 SB 27 Gözcelio lu, Bülent. Do a Tarihi 360, 050 Müzeleri ve "Paris" Örne i. Bilim ve Teknik 44(525) , ss. Erdal, brahim. Ülkü Mecmuas na 1968 SA 27 Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus 060 Politikas ( ) Atatürk Yolu 2

11 060 (3) Ild z, Erkan. Bilim nsanlar n n Hizmetinde Bir Kurum: stanbul Arkeoloji Müzeleri. Bilim ve Ütopya 17(206) , ss SC SA , 070 K r flman, Mustafa. Frans z Bas n nda zmir Yang n Üzerine Baz De erlendirmeler. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 10(22) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Akbaba, Bülent - Togay Seçkin Birbudak. Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Mizah Bas n nda Mustafa Kemal Atatürk maj. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, Do anay, Ülkü - Halise Kararaslan fianl. Yaz l Bas nda Irkç ve Ayr mc Söylemlerin Ola anlaflt r lmas : Habertürk Gazetesinin "S radan Bir Gün"deki Haberleri Üzerine Bir nceleme. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Karaca, Taha Niyazi. The Armenian Question According to Meflveret, the Publication Organ to the Committee of Union and Progress. Bilig (58) 2011, ss. ng., Türkçe ve Rusça özet SB , 320, Kenefl, Hatice Çoban. Irkç -Ayr mc Söylemlerin Kurucu Ö eleri Olarak nkâr Stratejileri. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Küçüko lu, Bayram. K br s Sorununa Dair Yaklafl m ve Alg lar n Türk Bas n na Yans mas ( ) Atatürk Yolu Dergisi 12(48) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Odabafl,. Arda. Selanik ttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandafl. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 10(22) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Ova, Nalan - Ça la Kubilay. Köfle Yaz lar nda Az nl k Tart flmalar : 2004 Y l Avrupa Birli i lerleme Raporu ve Aleviler. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (4) Pehlivanl, Hamit. K r kkale Araflt rmalar nda Kullan labilecek Bir Kaynak: "M. K. E. Haberleri" Gazetesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

12 fiahingöz, Mehmet - Mirzahan Egamberdiyev. Çarl k Rusyas 'n n Türkistan' Rusya'ya Entegrasyonu Politikas nda "Turkestanskie Vedomosti" Gazetesinin Yeri. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , 130, (3) Gülflen, Enver. [Recep Alpya l' n "Türkiye'de Bir Felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çal flmak" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (22) , ss. 070 (5) 2009 SB 766 Yaz c, Orhan. Afganistan' n 100, 200 Ba ms zl n Kazanmas nda Mahmud Tarzî ve Sirâcü'l-Ahbâr Gazetesinin Rolü. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(193) , 100 (4) ss. Türkçe ve ng. özet. Kabaday, Talip. Ludwik Fleck'te Bilimsel Akl n Elefltirisi SA 26 Civilacademy (Sosyal Bilimler 070, 950 Dergisi) 9(1-2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 21 Y ld r m, Cihat. zmir'in flgalinin 100, 500 Bas nda Yank lar. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Sol, Ayhan. Evrim Kuram n n Reflat Genç-2) , Savunulmas nda Felsefenin Rolü: ss. Türkçe ve ng. özet. Do alc l k Problemi. Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 1985 SA , , ss SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Ada, Turhan. I. Dünya Savafl ve Mütareke Dönemindeki Felsefi-Eoebi Etkinlikleriyle R za Tevfik. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(193) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Erdem, Hüseyin Subhi. fiahsiyeti Belirleyen nsanilik Ölçütünün Sosyo- Politik Yönden De erlendirilmesi- Müslüman Entellektüelin Perspektif Kayb na Dair Bir De erlendirme- 100 (5) Tando an, Cüneyd. "Felsefe"nin Konumu Üzerine Birkaç Söz. Türk Dili Dergisi 25(145) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Önkal, Güncel. Darwin'in Metafizik Düflman : Zeki Tasar m. Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , 110 4

13 fiahin, Naim. Gazâlî'de Etik-Estetik liflkisi. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 180, (1) Türker, Ömer. bn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin mkân Sorunu [Kitap Tan tma] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Bor, brahim. John Locke Epistemolojisinde Bilgi ve man. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Dennett, Daniel. Darwin'in Tuhaf Bir Biçimde Ak l Yürütmeyi Tersine Çevirifli. ngilizceden çeviren: Neflet Kutlu, Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , 190, , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Aydo du, Cengiz. fiahsiyetin K ymeti zhâr ndad r. Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , 300 Erdem, Hüseyin Subhi. fiahsiyeti Belirleyen nsanilik Ölçütünün Sosyo- Politik Yönden De erlendirilmesi- Müslüman Entellektüelin Perspektif Kayb na Dair Bir De erlendirme- Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , 130, (2) Sayar, Mustafa H. Eskiça Anadolu'sunda Afl k Kemi i ve Alfabe Kehanetleri Arac l yla Fal Bakma. Toplumsal Tarih (212) , ss SB , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Topdemir, Hüseyin Gazi. Rene Descartes ve Matematik Yöntem. Bilim ve Teknik 44(525) , ss SA 27 Kuryel, Beno. Bilim Tarihinde Bir Kavramsal Dönüflüm: Kaos. Toplumsal Tarih (212) , ss SB , PS KOLOJ Akp nar, Burhan - Yunus Do an. Çoklu Zekâ Kuram na Elefltirel Bir Bak fl. Ça dafl E itim 36(388) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 5

14 Savunma Bilimleri Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Biçer, Ramazan. Kiflilik ve Bir Kur'an Terimi Olarak fiâkile. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 31(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK Candansayar, Selçuk. Evrimci Ruhbilim Mümkün mü? Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , SC , 510 Deveci, Hatice. Ö retmenlerin Psikolojik htiyaçlar na liflkin Görüflleri. Ça dafl E itim 36(388) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Ero lu, Özkan. Sanatsal Alg da Derin Hislenme Durumu. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (26) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Ery lmaz, Ali - Leyla Ercan. Beliren Yetiflkinlerde Romantik Yak nl Bafllatma ve Alg lanan Kontrol. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 31(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Okan, Rüzgar Mira. "Griden fiaflma, Siyah Aflma" OUT, Renkler IN. HR Dergi 13(9) , ss SB S r, Ünsal - Sait Gürbüz. Akademik Baflar ve Kiflilik liflkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma (1) Demir, Remzi. Hasan Âli Yücel'in Metodoloji Kitab ve Tümevar m n Matematikteki Yeri. Bilim ve Ütopya 17(206) , ss. 160 (2) Rescher, Nicholas. Aristoteles Organon'unun Kindi Tasla. Çeviren: Naz m Has rc, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA , (3) Rescher, Nicholas. Ebu Salt Dani'nin Modal K yaslar Hakk ndaki Görüflleri. Çeviren: brahim Çapak, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA , 920 Yüksek, Özcan. Kay p Mant k. Atlas (221) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Bereketli, Elif. Yar n n Ahlâk ve "O Kitaplar" Birikim ( ) , ss SB

15 Çelik, Kevser - Mevlüt Albayrak. Gazâlî ve Tamamlay c Ahlak Felsefesi. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 180, (2) Çapak, brahim. Stoa Mant ve Fârâbî'ye Etkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Harun Kufllu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA (3) 170 (2) Çelik, Kevser - Mevlüt Albayrak. Çobano lu, Yavuz. "Alt n Nesil"in Gazâlî ve Tamamlay c Ahlak Felsefesi. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Peflinde Fethullah Gülen'de Toplum, Devlet, Ahlak, Otorite [Kitap nceleme] nceleyen: Selim Karayelio lu, E itim Bilim Toplum 9(33) 2011, ss SB SA 4 170, , (3) nce, Hilâl Onur. Almanya'da Farkl Olmak: Entegrasyon ve Hoflgörü Kavram na Elefltirel Bir Bak fl. Bilig (58) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , 330, SC Pinker, Steven. Evrim ve Etik. ngilizceden çeviren: Begüm Kovulmaz, Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (4) Dhanani, Alnoor. slâm Düflüncesinde Atomculuk. Çeviri: Serhat K v lc m, Bilim ve Ütopya 17(206) , ss. 180 (5) Erdem, Hüsamettin. Gazâlî'de Ak l Bilgisi ve De eri. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) 180 (1) flcan, Mehmet Zeki. Gazâlî'nin hyâ Ayd nl, Yaflar. Gazâlî'de Mistik ve Islah Düflüncesine Genel bir Bak fl. Tecrübe ve Ak l. Diyanet lmi Dergi Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Vefat n n 900. Y l nda Büyük Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) Mütefekkir Gazâlî) , , ss. Türkçe ve ng ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA , 297 7

16 180 (7) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Karadafl, Ca fer. Atomcu Düflünceler Dergisi 13(24) 2011, ss. ve Kelâm Atomculu u. Bilim ve Türkçe ve ng. özet. Ütopya 17(206) , ss SA , SC , 297 Türker, Ömer. bn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin mkân Sorunu [Kitap Tan tma] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. 180 (8) McGinnis, Jon. Avicenna (Great Medieval Thinkers Series) [Kitap Tan tma] Tan tan: Kayhan Ali, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA , SA , MODERN BATI FELSEFES Rescher, Nicholas. Aristoteles Organon'unun Kindi Tasla. Çeviren: Naz m Has rc, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA , SA , (9) fiahin, Naim. Gazâlî'de Etik-Estetik liflkisi. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 180, (10) Tekin, Mustafa. Gazâlî'de Akl n Nass Ba lam nda Elefltirisi. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Turgut, Ali Kürflat. bnü'n-nefîs ve "Fâd l b. Nât k" Adl Eseri. Sakarya 8 Bor, brahim. John Locke Epistemolojisinde Bilgi ve man. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 190 (1) Cemal, Mustafa. Ayd nlanma Felsefesi Üç Düflünce Devrimi. Atlas (221) , ss SB Çevbir Atölyesi'nde Alman deolojisi. Haz rlayan: Bülent Do an, Evrensel Kültür (236) , ss SB , 190 Topdemir, Hüseyin Gazi. Rene Descartes ve Matematik Yöntem. Bilim ve Teknik 44(525) , ss SA , 190, 510

17 200 D N 297 (2) Akçay, Mustafa. Kelâm Gülflen, Enver. [Recep Alpya l' n "Türkiye'de Bir Felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çal flmak" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (22) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Literatüründe Peygamber Zelleleri. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Ayd n, Mithat. Misyonerlik K skac nda Nesturiler: Katolik, Ortodoks ve Protestan Misyonerlerin Nesturiler Aras ndaki Faaliyetleri ve Bunun Siyasi Sonuuçlar. Erdem (60) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , (3) Alt ntafl, Halil. Toprak, Tevazu ve Yücelmek. Diyanet (248) , ss SC (4) Atefl, Kâz m. Yurttafll n K y s nda Aleviler [Kitap nceleme] nceleyen: fi. Erhan Ba c, E itim Bilim Toplum 8(31) 2010, ss. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (5) Atmaca, Gökhan. Hz. Ömer'in 290 (1) Yüksek, Özcan. Kay p Mant k. Atlas (221) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Kur'ân' Anlama ve Yorumlama Yöntemleri. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Adak, Abdurrahman. Mevlevili in Kurulufl Dönemi (XVI. Yüzy l) Gülflenî fiairler Üzerindeki Etkisi: brâhîm Gülflenî, Usûlî ve Za'fî Örne i. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (6) Ayd n, Muhammet fievki. man- Amel liflkisi Ba lam nda Ahlak. Diyanet (248) , ss SC Biçer, Ramazan. Kiflilik ve Bir Kur'an Terimi Olarak fiâkile. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 31(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 9

18 297 (7) 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Bulut, Mehmet. Dönemleri ve Öne Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) Ç kan Hizmetleriyle Diyanet flleri , ss. Türkçe ve ng. Baflkanlar brahim Bedrettin Elmal özet. ( ) Diyanet (248) , 1963 SA ss SC 6 297, (8) Cebeci, Suat. Yaz Dili ve Yaz l letiflim Ba lam nda Gazâlî'nin Üslubu. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Ceyhan, Muhammed. Tanzimat Dönemi Sonras fier'iyye Sicil Defterlerinin Muhteva ve Diplomatik Aç dan Tahlili. OTAM (29) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Çobano lu, Yavuz. "Alt n Nesil"in Peflinde Fethullah Gülen'de Toplum, Devlet, Ahlak, Otorite [Kitap nceleme] nceleyen: Selim Karayelio lu, E itim Bilim Toplum 9(33) 2011, ss SB , (10) Demir, Remzi. Unutulmufl Bir Do a Felsefesi: Kelâmî Atomculuk! Bilim ve Ütopya 17(206) , 4-6. ss SC (11) Deniz, Gürbüz. Gazâlî'yi Anlaman n Usûlü. Diyanet lmi Dergi (12) Do an, Hüseyin. slâm Düflüncesinde Bir Tart flma Metodolojisi Olarak Cedel. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss SA Ecevito lu, P nar. Alevili i Tan mlaman n Dayan lmaz Cazibesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Efe, Ahmet. slam Hukukunda Ceza nfaz Yetkisi Aç s ndan Töre Cinayetleri. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Erbafl, Ali. Ar nma ve Korunma Ay : Ramazan. Diyanet (248) , ss SC Ero lu, Feyzullah. Türklerde Hâkimiyet Bilinci. Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , 297

19 297 (19) 297 (15) Karahasano lu, Cihan Osmano lu. Gemici, Nurettin. Evliya Çelebi Mecelle-i Ahkam- Adliyye'nin Medine'de. Pamukkale Üniversitesi Yürürlü e Girifli ve Türk Hukuk Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bak m ndan Önemi. OTAM (29) (10/Özel say : Evliya Çelebi) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (16) Günefl, Mehmet. "Hofl Geldin Yâ fiehr-i Ramazan!..." Türk Yurdu 31(288) , ss SB (17) Gürses, Reflide. Edebiyat m zda ve slam Sanat nda Hilyeler. Diyanet (248) , ss SC 6 297, 810 flcan, Mehmet Zeki. Gazâlî'nin hyâ ve Islah Düflüncesine Genel bir Bak fl. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 180, (18) Kara, Osman. Kur'an'da "Cemel" Kelimesinin Okunufl ve Anlam Üzerine. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karadafl, Ca fer. Atomcu Düflünceler ve Kelâm Atomculu u. Bilim ve Ütopya 17(206) , ss SC , (20) Karsl, brahim Hilmi. Kur'an' n Anlam Dünyas ile Buluflmak. Diyanet (248) , ss SC (21) Kartalo lu, Habib. mamiyye'de Ahbârî-Usûlî Farkl laflmas : fieyh Saduk ve fieyh Saduk ve fieyh Müfid Örne i. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kelefl, Hamza. Yozgat ve Çevresinde Tekkeler ve Zaviyeler. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (22) Kopraman, Kâz m Yaflar. Ebû Bekir B. Abdullah B. Aybek Devâdârî'ye Göre Türklerin ve Tatarlar n Yarat l fl. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Küçük, Raflit. Sünnet-i Seniyye ve Hadis-i fiiriflerden Kültürümüze 11

20 Yans yan Komfluluk Ö retileri. Diyanet (248) , ss SC (24) Okay, Orhan. Ramazan ve Komfluluk Üzerine [Söylefli] Konuflan: Kâmil Büyüker; Foto raf: Cihat H d r, Diyanet (248) , ss SC (25) Okumufl, Ejder. Bir Yeniden Dirilifl Projesi Olarak hyâ'u 'Ulûmi'd-dîn. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) 1956 SA 103 Okumufl, Mesut. Gazâlî'nin Kur'an 297 Anlay fl ve Çok Boyutlu Tefsir Telakkisi Üzerine. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (27) 297 Ortakc, Altu. fier'iyye Sicillerinden Hareketle 19. Yüzy ldan 20. Yüzy la Geçerken Çorum'da Meslekler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 4 297, (28) Ögke, Ahmet. Camdan Cama De il, Kalpten Kalbe Komfluluk. Diyanet (248) , ss SC SC (29) Özcan, Ahmet. Uzun Hasan Kanunlar ve Osmanl Dönemine Yans malar. OTAM (29) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Paic-Vukic, Tatjana. The World of Mustafa Muhibbi, A Kad from Sarajevo [Kitap Tan tma] Tan tan: Ercan Ünlü, OTAM (29) 2011, ss SA , (31) Patrick, Haenni. Piyasa slam [Kitap Tan tma] Tan tan: Ayd n Ördek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(3) , ss. 297 (32) Türk Bilim Adamlar n n Bak fl Aç s ndan slam ve Modernite [Kitap Tan tma] Derleyen: Gönül Pultar; Tan tan: Mesut nan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. 297 (33) Uluda, Süleyman. Bir Tasavv f Olarak mam Gâzâlî. Diyanet lmi Dergi 47(3/Özel say : Vefat n n 900. Y l nda Büyük Mütefekkir Gazâlî) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (34) Uraler, Aynur. Namaz Cemaatle K lman n Faydalar. Diyanet (248) , ss.

21 297 (35) Alakel, Murat. lk Dönem Yenibafl, Hasan. Engellilerin Cumhuriyet Türkiye'si Ulus nflas Topluma Kazand r lmas Ba lam nda Sürecinde Milliyetçilik ve Sivil-Etnik Hz. Peygamber Dönemine Bak fl. kilemine Dair Teorik Tart flmalar. Civilacademy (Sosyal Bilimler Gazi Akademik Bak fl 5(9) 2001, Dergisi) 9(1-2) 2011, ss ss. Türkçe ve ng. özet. ng. ve Türkçe özet SA SA , , (36) Y lmaz, M. Kâmil. Ramazan kliminde Fark ndal k Bilinci ve Komfluluk. Diyanet (248) , 4-7. ss SC (37) Yönem, Ahmet. Kadiyânîlik Ba lam nda Mehdilik. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (2) Aliefendio lu, Hanife - Pembe Behçeto ullar - Sevda Alankufl. Kad nlar Dile Gelince: Kuzey K br s'tan Ev, Kamusal Yaflam ve Kad nl k Halleri Üzerine Anlat lar. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 297 Alkan, Ahmet Turan. Çocuklar n Topunu Kesen Kötü Komflular. Diyanet (248) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 1969 SC 6 Ak fl, brahim. Mehmet Akif Ersoy ve Türklük. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(193) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 920 Ako lu, Alp. Bilim letiflimi. Bilim ve Teknik 44(525) , ss SA , (1) Aksoy, Mustafa. Tarihi Kültürel Süreç çinde Dil-Kimlik ve Türk Damgalar. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , Alm fl, Selman - Mehmet Taki Y lmaz. nsan n Toplumsal Do as ve Toplumsal n Sürdürülebilirli i Aç s ndan E itim. E itim Bilim Toplum 9(33) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Alpkaya, Gökçen. BM'de Irksal Ayr mc l k Yasa, Erken Uyar ve Soyk r m Suçunun Önlenmesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 340

22 Alt nörs, S. Atakan. Herder'in Gençlik ve Olgunluk Dönemlerinde Dilin Kökeni Meselesine Yaklafl m. Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi) 9(1-2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 300 Aslan, Taner. stanbul'un flgaliyle Meydana Gelen Siyasî ve Sosyal Buhranlar n Sosyo-Psikolojik Tahlili Üzerine Bir Deneme. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 300 Ayd n, Suavi. Darwin Kavramlar n n Yanl fl ve Kötüye Kullan mlar Üzerine ya da Darwin Sosyal Darwinist miydi? Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , 300 Aydo du, Cengiz. fiahsiyetin K ymeti zhâr ndad r. Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , SA , (5) Aysal, Necdet. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Giyim ve Kuflamda Ça dafllaflma Hareketleri. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 10(22) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 300 Bayat, Asaf. Arap Dünyas nda Baflkald r ve De iflim; "Devrimimiz Medenidir" [Söylefli] Konuflan: Özgür Gökmen, Birikim ( ) , ss SB 50 Bayrak, Özcan. Osmanl daki Kültürel De iflim Sürecinin Ahmet Mithat Efendi'nin Jöntürk Roman nda rdelenmesi. Erdem (60) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bilsel, Cânâ. Türkiye'de fiehircilik Yar flmalar n n lk Otuz Y l ( ): Cumhuriyet'in Kent nflas nda Uluslararars Deneyim. Planlama (50) , ss SB , 300 Cans z, smail. Yozgatl Bir Redif Subay n n Terekesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Cebeci, Ahmet. Gagauzlar n Atas ve Göç Yollar. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (6) 300 (7) Babao lan, Emine. The Educational Çelik, fiengül. Diyalog Üzerine. Problems of Turks Living in Europe. Civilacademy (Sosyal Bilimler Bilig (58) 2011, ss. ng., Dergisi) 9(1-2) 2011, ss. Türkçe ve Rusça özet. Türkçe ve ng. özet SB SA , ,

23 Çevik, Abdülkadir - Alper Ersayd. Osmanl 'dan Cumhuriyet'e De iflen Türk Kimli i ve Günümüze Yans malar. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , 300 Çevik-Ersayd, Bahar Senem. The Armenian Diaspora and the Need for the "Other" Gazi Akademik Bak fl 5(9) 2001, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Çiftçi, Durdu Baran. Sosyal Psikiyatri Üzerine Bir Deneme. Kriz Dergisi 18(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (9) Dinç, Cengiz. Avrupa Kimli i: Çat flan Perspektifler, Güncel De erlendirmeler ve Endifleler. Gazi Akademik Bak fl 5(9) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Do an, Hakan. Osmanl Devleti'nin Rumeli'nin skân nda Uygulad Yöntem ve Stratejiler. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (10), 300 Do an, Hasan Hüseyin. 300 (8) Delikgöz, Ömer. Modernlefltirilen Kad n n Tanzimat Tiyatrosuna Yans mas. Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi) 9(1-2) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. Küreselleflme Koflullar nda Kentsel Dinamiklerin Geliflimi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 790, (11) Demircan, Yasemin Tahririne Göre Para Adas. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç - 1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, SA 16 Do anay, Ülkü - Halise Kararaslan fianl. Yaz l Bas nda Irkç ve Ayr mc Söylemlerin Ola anlaflt r lmas : Habertürk Gazetesinin "S radan Bir Gün"deki Haberleri Üzerine Bir nceleme. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300, 070 Demircan, Yasemin. Nakfla Adas (XVII. Yüzy l n kinci Yar s na Ait Bir 300 (12) Tahrir Defterine Göre) Gazi Douzinas, Costas. nsan Haklar ve Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Postmodern Ütopya. Çevirenler: Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Kas m Akbafl, Rabia Sa lam, Birikim Reflat Genç-1) , ss. ( ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 300, ,

24 300 (13) Tart flmalar" Gazi Akademik Bak fl Duranl, Muvaffak. Vatslav Leopold 5(9) 2001, ss. Türkçe ve Seroflevski'nin "Yakutskie Rasskaz " ng. özet. Adl Eseri. Türk Dünyas 2008 SA 61 ncelemeleri Dergisi 11(1) 2011, 300, ss. Türkçe ve ng. özet SA 49 Gauin, Maxime. Forgeries vs. 300, 890 Historical Research Aram Andonian's "Memoirs of Naim Bey" and the Contemporary Attempts to Defend Ekinci, Cevdet Emin. Yaflam Their "Authenticty" Review of Alanlar n n Biyoharmolojik Uygunluk Armenian Studies (23) 2011, De erlerinin Belirlenmesi ve ss. ng. özet. Standardizasyonu. Standard 2002 SA 82 50(591) , ss. 320, SB , (17) 300 (14) Erdal, brahim. Ülkü Mecmuas na Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikas ( ) Atatürk Yolu Dergisi 12(48) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Genç, Elif Süreyya. Türkiye'de Modernleflme ve Bürokrasi. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(193) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 41 Genifl, fierife. Sanayileflme ve K rsal 300, 050 Yap da Sosyo-Kültürel De iflim Örüntüleri: Gaziantep'te Bir Köy Araflt rmas. Bilig (58) 2011, Erdem, Hüseyin Subhi. fiahsiyeti ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. Belirleyen nsanilik Ölçütünün Sosyo- Politik Yönden De erlendirilmesi- Müslüman Entellektüelin Perspektif Kayb na Dair Bir De erlendirme- Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB , 300 Gökdemir, A. Ender. Türk Dünyas 'n n Tarih ve Tarihi 1989 SB 149 Meseleleri. Gazi Üniversitesi Gazi 100, 130, 300 E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) 300 (15) , ss. Erdo an, Türkan. Türkiye'de Kad n 1985 SA 20 Hareketinin Örgütlenme Sürecinde 900, 300 Nezihe Muhittin'in Rolü. Türk Yurdu 31(288) , ss. 300 (18) Gönenç, Levent - Levent Cantek SB 27 Türkiye'de slami Mizah n Yükselifli. 300, 320 Birikim ( ) , ss. 300 (16) 1975 SB 50 Erol, Nilüfer. Toplumsal De iflme ve 300, 740, 050 E itim: "Temel liflkiler, Çeliflkiler, 16

25 Grosz, Elizabeth. Cinsiyet ve Irk n Evrimi. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (60-61/Özel say : 2009 Darwin Y l ) 2009, ss SA , (21) Kahraman, Hasan Bülent. Moskova, Kad nlar ve Nâz m Hikmet. Varl k 79(1247) , ss SB , 300 Kalan, Ekrem. Alt n Orda Kent Güllüp nar, Fuat. Almanya'da Türk Kültürü: Saray El-Cedid (Yeni Saray) Göçmenlerin Çocuklar n n Bölünmüfl Örne i. Gazi Üniversitesi Gazi Kaderleri ve E itimdeki E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel Baflar s zl klar n n Yap sal Nedenleri: say : Prof Dr. Reflat Genç-1) Entegrasyon Afla m Yukar m? , ss. Türkçe ve ng. E itim Bilim Toplum 8(31) 2010, özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300 Karahan, Can. Geleneksel Çalg lar n 300 (19) Gündüz, Tufan. Safevi Dönemi Kaynaklar na Dair K sa Bir De erlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç - 1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Korunmas ve Yaflat lmas Kabilinden Bir fl Kolu; Kültür Bodyguard'l. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (26) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) 1985 SA 20 Karakaya, Zeki. Rol Oyunlar nda 300, Sosyal Etkileflim ve Dilsel Geliflim. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 31(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (20) Gürbo a, Nurflen. Erken Cumhuriyet Döneminde Devletin Dersim'le mtihan. Toplumsal Tarih (212) , ss SA , SB , (23) dil, Baran. Planlama ve Kentsel Kenan, Seyfi. Ali Fuat Türkgeldi ve Edvâr- Islâhât' Üzerine. Toplumsal Tasar m Yar flmalar. Planlama (50) , ss. Tarih (212) , ss SB SB , , 300 nce, Hilâl Onur. Almanya'da Farkl Olmak: Entegrasyon ve Hoflgörü Kavram na Elefltirel Bir Bak fl. Bilig (58) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB SA , 330, , (24) Keskin, Fatih. Faflizmin Sosyo- Kültürel Boyutlar : Üçüncü Reich'da fiiddet ve Düflsellik. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 17

26 Keflo lu, Birsen Talay. Osmanl 'n n Son Döneminde Kad n Hareketine " stikamet Verme" Çabas na Bir Örnek: "Türk Kad n " Dergisi. Varl k 79(1247) , ss SB SA , , (25) Koç, Nurgün. "Kültür" ve "Medeniyet" Kavramlar Etraf ndaki Tart flmalar ve Atatürk'ün Düflünceleri. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(13) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Koç, Saadettin. Türklerde Kad n ve Hüseyin Nihal Ats z' n Tarihî Romanlar nda Kad n Motifi. Erdem (60) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Kök, Recep. [Avrasya Ba lam nda Türklerin Misyonu ve deolojik ki Yaklafl m] 2023 (124) , ss SB , (26) Lajunen, Timo. Çok Kültürlülük. ktisat ve Toplum 1(8) 2011, ss SB (27) Levent, Lamia. Zor Zamanda Komfluluk. Diyanet (248) , ss SC SA , 300 Lütem, Ömer Engin. Facts and Comments. Review of Armenian Studies (23) 2011, ss. ng. özet SA , Mil, Halil brahim. Liderlik Teorileri Ifl nda Müfettifllik. Sosyal Güvenlik Dünyas 14(74) , ss. 300 (28) Oktay, Tu rul. Televizyon, Diziler ve Türk Toplumu. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , 810, 380 Ortakc, Altu. fier'iyye Sicillerinden Hareketle 19. Yüzy ldan 20. Yüzy la Geçerken Çorum'da Meslekler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Ova, Nalan - Ça la Kubilay. Köfle Yaz lar nda Az nl k Tart flmalar : 2004 Y l Avrupa Birli i lerleme Raporu ve Aleviler. Kültür ve letiflim 14(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 320 Ö ütle, Vefa Sayg n - Hüseyin Etil. Geçifl Sürecinde Yiten Musiki: Sosyal Dönüflüm ve Osmanl -Türk Musikisinden Varoluflsal Profiller. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 7(14) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (29) Özer, Dilara - Gülflah fiahin. Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite: Çal fltaylar Sonuç Raporu. Gazi Beden E itimi ve Spor

27 Bilimleri Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 300, 790 Özkan, Ayfle. Kanl ca Konferans Sonras nda Müslümanlar n S rbistan'dan Ç kar lmalar ve Osmanl Devleti'nin S rbistan'dan Çekilifli ( ) Gazi Akademik Bak fl 5(9) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (30) Öztürk, Mustafa. Tarihi Seyrin fiehirlerin Fiziki ve Sosyal Yap s na Etkileri Üzerine Baz Tespitler. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss Türkçe ve ng. özet. 300 (32) Sar koca, Erem. Terör Üzerine. Türkiye Günlü ü (107) 2011, ss SB Saydam, Abdullah. Tanzimat Yönetimi ve Afflarlar. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Sezer, Cemal. Osmanl Devleti'nin Sevk S ras nda Ermenilere Yönelik Uygulamalar ( ) Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(13) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, SA (33) 300 S r, Ünsal - Sait Gürbüz. Akademik Baflar ve Kiflilik liflkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Savunma Bilimleri Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Pavlopoulou, Katerina. Az nl k Edebiyat ndan 'Minör Edebiyata' Geçifl Üzerine Birkaç Düflünce. Varl k 79(1247) , ss SA , SB , 300 fiahin, Savafl Zafer. ktidar, Poyraz, Emel. Tanzimat Dönemi Ça dafllaflma Çabalar. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(193) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 300 Meflruiyet, Planlama ve Kentsel Tasar m Yar flmalar liflkisi: Araçsall ktan Platformlu a Uzanan Bir Yol. Planlama (50) , ss. 300 (34) 300 (31) Tatar, Taner. Fark n Tabiîli inden Saray, M. Ozan. Do rudan Yabanc Farkç l n Yapayl na Kimlik. Türk Yat r mlar- stihdam liflkisi: Türkiye Yurdu 31(288) , ss. Örne i. Maliye Dergisi (161) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB

28 300 (35) Tekerek, Nurhan. Elefltiri, Norm ve Uyama, Tomohiko. Üç Medeniyet Ütopya Tiyatro Felsefe ve Elefltiri. Kavfla nda Kazak Ayd nlar. Çeviren: Evrensel Kültür (236) , B. Tümen Somuncuo lu, Gazi ss. Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi 1992 SB 96 Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. 300 Reflat Genç-1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Tok, Özen. XVIII. Yüzy lda Kayseri 1985 SA 20 Sanca n n dari ve Sosyo-Ekonomik 320, 300 Durumu. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 29(Özel say : Prof Dr. Reflat Genç-1) 300 (39) , ss. Türkçe ve ng. Uzel, Ahmet. Ülkemiz Kentlerinde özet. Planlama Kararlar n n Üretilmesinde 1985 SA 20 Yar flma Yönteminin Egemen Oldu u 330, 300, Dönem ve Yar flma Yöntemi Üzerine... Planlama (50) , ss. 300 (36) 1986 SB 128 Toprak, Zafer. Sosyologlar n ve 300 Psikiyatrist Hekimlerin Farkl Yorumlar : Erken Cumhuriyet Genç K z-kad n ntiharlar. Toplumsal Ünlü-Çetin, fienil - Fatma Umut Tarih (212) , ss. Beflp nar - Harun Ünlü. Köy Enstitüsü Mezunu Olman n Babal k Davran fl ve 1994 SB 96 Deneyimlerine Etkisi. E itim Bilim 300, 360 Toplum 8(31) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (37) 2003 SB 160 Tural, Erkan. Devlet Adamlar ndan 370, 300 Ö ütler: Bizans, Avrupa ve Osmanl 'da Nasihat Kültürünün Evrimi Üzerine Gözlemler. Türk Yurdu 31(288) , ss SB , 320, Turdimov, fiamirza. Özbek Köro lu Dairesindeki Sakibülbül Sembolü Üzerine Düflünceler. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (38) Türkdo an, Orhan. [Günümüz Türk Toplum Yap s ve Sorunlar ] 2023 (124) , ss. 300 (40) Ya c o lu, Sedat. Yeni Çocuklu un Kurucular Kürt Çocuklar n Siyaseti ve Siyaset Alan Olarak Toplumsal Gösteriler. E itim Bilim Toplum 8(31) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA SB , Yalç nkay, Ayhan. Haf za Savafllar ndan Sahiplenilmifl fiehitli e: Mad mak Katliam Örnek Olay. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(3) , ss. Türkçe ve ng. özet.

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/05 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/5 Türkiye

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı