ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı. Atom Numaraları ve Periyodik Çizelge. Mol Kavramı. Kimyasal Denklemler ve Kimyasal Hesaplamalar. Bileşiklerin Yüzde Bileşimleri. Kimyasal Reaksiyonlarda Hesaplamalar. Çökelme Reaksiyonları, Asit-Baz Reaksiyonları, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları. Maddenin Gaz Hali. Tepkime Isısı, Termokimyasal Reaksiyon Hesaplamaları. Termodinamiğin Yasaları. Kimyasal Bağlar. Sıvı Hal, Buharlaşma ve Buhar Basıncı. Bir Katının Buhar Basıncı. Hal Değişim Eğrileri, Faz Diyagramları. Kristal Yapılar, Birim Hücrenin Hacmi ve Avogadro Sayısı Genel Kimya II Çözeltiler, Çözünme ve Çözünürlük. Koligatif Özellikler. Reaksiyon Hızlarının Ölçülmesi. Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal Denge. Asit -Baz Kavramı, Nötrleşme Reaksiyonları, Asit-Baz Denge Hesaplamaları. Çökme ve çözünme ölçütleri, Kompleks iyonlar ve çözünürlük, Ayrımsal çöktürme, Çözünürlük. Kimyasal Termodinamik, Termodinamik Yasalar, Serbest Enerji Değişimi ve Kimyasal Denge. Yarı Reaksiyonlar ve Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal Tepkimelerle Elektrik Üretilmesi, Elektroliz ve Uygulamaları. Korozyon. Radyoaktiflik. Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Halojenler, Soy Gazlar, Geçiş Metalleri Genel Fizik I (4+0) 4-6 Fizik ve ölçme, Vektörler. Hareket, Bir Boyutta Hareket. İki Boyutta Hareket. Newton un Hareket Kanunları. Dairesel Hareket. İş ve Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Çizgisel Momentum, Impuls, Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Açısal Momentum. Statik denge ve esneklik. Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi. Evrensel Çekim Kanunu Genel Fizik II (4+0) 4-6 Yük ve Madde. Elektrik Alan. Gauss Kanunu. Elektriksel Potansiyel. Kapasitörler ve Dielektrikler. Akım ve Direnç. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri. Manyetik Alan. Amper Kanunu. Faraday Kanunu. İndükleme. Maddenin Manyetik Özellikleri. Elektromanyetik Salınımlar. Alternatif Akım ve Maxwell Denklemleri Kimya Mühendisliğine Giriş (2+0) 2-4 Kimya Mühendisliğinin Tanımı, Kimya Mühendisliği Öğrenimi Süresince Görülecek Dersler. Kimya Mühendisliğinin Dünyada ve Türkiye de Tarihsel Gelişimi. Kimya Mühendisliğinin Çalışma Alanları ve Geleceği. Kimyasal Prosesler ve Akış Diyagramları. Proses Değişkenlerinin İncelenmesi. Birim Sistemleri ve Dönüşümleri. Mühendislik Etiği. Proje Sunumu ve Rapor Hazırlama.

2 00121 Genel Matematik I (4+0) 4-6 Matematiksel model, Fonksiyonlar(doğrusal model, ikinci dereceden fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar). Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar ve matematiksel modeller, Logaritma fonksiyonu, Tam değer, işaret ve mutlak değer fonksiyonu, pratik çizimler. Bir fonksiyonun limiti, Limit alma kuralları, Bir fonksiyonun sürekliliği, Süreksizlik çeşitleri, Kapalı bir aralıktaki fonksiyonlar. Bir fonksiyonun türevi, türev alma kuralları. Bağlı oranlar. Türevin geometrik yorumu, Türevin fiziksel yorumu, Lineer yaklaşım, diferansiyel. Maksimum-minimum değerler, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi ve geometrik yorumu. Birinci ve ikinci türev testleri, konkavlık konvekslik, Belirsiz haller. Optimizasyon problemleri. Asimptotlar, eğri çizimi Genel Matematik II (4+0) 4-6 Anti-türevler. Belirsiz integral. Değişken değiştirme. Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller. Trigonometrik değişken değiştirme. Basit kesirlere ayırma, rasyonel integraller. Belirli integral. Eğriler arasındaki bölgenin alanı. Hacim hesabı. İş. Bir fonksiyonun ortalama değeri (İntegral için ortalama değer teoremi). Yay uzunluğu. Dönel yüzeyin yüzey alanı. İntegralin mühendisliğe uygulamaları. Has olmayan integraller. Diziler, Seriler. İntegral testi, Bir serinin toplamı. Karşılaştırma testi. Alterne seriler. Kuvvet serileri. Fonksiyonların kuvvet serileri ile gösterimi. Taylor ve Maklarin serileri. Uzayda dik koordinatlar, Vektörler. İç çarpım. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler. Gauss Jordan çözümü, Elementer satır işlemleri, Determinantlar, Bir karesel matrisin tersi, Cramer kuralı Genel Kimya Laboratuarı (0+4) 1-7 Deney Malzemeleri ve Laboratuar Kurallarının Tanıtımı. Kütlenin Korunumu Yasası, Kristal Suyun Hesaplanması. Maddeleri Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma, Gazların Yayınımı. Kristallendirme ve Çöktürme. Damıtma, Sıvı-Sıvı Karışımlarının Ayrılması. Çözünürlük ve Çözeltiler: Ağırlıkça ve Hacimce Yüzde Hesaplama. Reaksiyon Hızı: Sıcaklık ve Derişim Etkisi. Çözelti Ayarlama ve Asit-Baz Titrasyonları. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları, Eşdeğer Kütle Analizi. Metal Etkinliğinin İncelenmesi Teknik Çizim (1+2) 2-3 Autocad e giriş- autocad ekranını tanıma. Layer düzenleme- layer oluşturma, özelleştirme. Temel çizim oluşturma komutları (line, ray, construction line, multiline, polyline, rectangle, spline, ellipse, circle, arc). Osnap, grid, ortho, polar, lwt, model seçeneklerinin ayarlanması ve kullanımı. Move, copy, rotate, scale, strretch, mirror, offset, array, trim, extend, fillet, chamfer komutlarının örneklerle gösterimi. Çizimlerden blok oluşturma ve içinde çalışma. Blokların patlatılması. Oluşturulan çizimlerde malzeme, görselleştirme, solid ve gradient taramaları. Send back bring to front komutları. Ölçülendirme-çizimin projelendirilip ölçülendirilmesi. Express menüsü- layer açma-kapama kolaylıkları. Super hatch taraması. Çizimlerin pafta haline getirilmesi. Layout içinde ölçeklendirme. Plot- hazırlanan çizimlerin yazıcıdan çıkartılması. 3D görünüşlerin tanınması, kamera oluşturulması. 3D çubuklarının ve çalışma ekranının hazırlanması. Temel 3 boyutlu çizimler oluşturma. Box, wedge, cone, polysolid, sphere, cylinder, torus, pyramid çizimi Fizikokimya (4+0) 4-6 Gazlar, gaz kanunları, ideal gaz kavramı, gerçek gazlar, sıvılaşma, gazların özellikleri. Maddenin yoğun halleri, sıvılar ve özellikleri katılar, karışımlar ve özellikleri. Sayısal özellikler. Termodinamiğe giriş. Kolloid kimyası, adsorpsiyon, absorpsiyon, desorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri. Kimyasal kinetik, mertebe tayin yöntemleri, enzim kinetiği. Doğal süreçlerde fizikokimya. Fizikokimya ve kimya mühendisliği.

3 00204 Kütle ve Enerji Denklikleri (5+0) 5-7 Temel kavramlar. Kütle ve enerji korunumu yasaları. Gaz karışımları, Dalton ve Amagat yasaları, gazbuhar karışımları. Fiziksel işlemler ile ilgili kütle denklikleri hesaplamaları. Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili genel kavramlar, kimyasal reaksiyonlarda kütle denkliği hesaplamaları, genel enerji denkliği, oluşum ve reaksiyon entalpisi, standart koşullar dışında yürüyen kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon entalpisi hesaplamaları, enerji denklikleri hesaplamaları, yanma ve baca gazı analizine dayalı hesaplamalar, endüstriyel uygulamalar için kütle ve enerji denklikleri hesaplamaları Bilgisayar Programlama (2+2) 3-5 Programlama yaklaşımı ve algoritma oluşturma, algoritmalar ve akış diyagramları. MATLAB yazılımının tanıtımı. Matlab'da temel matematiksel işlemler, skaler, vektör İşlemleri, matrisler, matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerinin çözümü. Komut satırında programlama, M-Dosyaları ile programlama, düz yazı M-Dosyaları, fonksiyon M-Dosyaları, Operatörler, mantıksal fonksiyonlar, koşul deyimleri, döngüler, program çıkışı ve sonuç gösterme işlemleri, polinomlar, kök bulma, türev ve integral alma, polinomların bölünmesi ve çarpma işlemleri, interpolasyon işlemi, iki boyutlu grafikler, temel grafik işlemleri, üç boyutlu grafikler, simgesel integral, türev ve denklem sistemlerinin çözümü, simgesel diferansiyel denklem çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin Matlab komutları ile çözümü Analitik Kimya (3+0) 3-4 Analitik Kimya ya giriş. Analiz nedir, klasik ve enstrümental analiz arasındaki farklar nelerdir, analizde hata kaynakları. Çözeltiler, çözelti birimleri ve çözelti hazırlanması ile ilgili hesaplamalar, sulu çözelti kimyası. Asitler ve bazlar, farklı çözeltilerde ph hesaplamalarına ilişkin uygulamalar ve hidroliz. Çözünürlük, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük hesaplamaları. İyonik dengelere elekrolitlerin etkisi. Kantitatif analize giriş, gravimetrik analiz, volumetrik analiz. Asit-baz titrasyonları. Çöktürme titrasyonları ve arjantometrik titrasyona ilişkin uygulamaları, kompleks oluşum titrasyonları ve EDTA titrasyonlarına ilişkin uygulamalar, yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar ve KMnO4 titrasyonlarına ilişkin uygulamalar Organik Kimya (3+0) 3-4 Organik kimyaya giriş. Atomun elektron yapısı. Kimyasal bağlar, kimyasal bağ kuramları. Melezleşme. Organik bileşiklerin formülleri, izomeri, lewis yapıları ve formal yük, indüktif ve mezomer etki. Elektrofilik ve nükleofilik bileşikler. Asit-baz teorisi. Organik kimyada reaksiyonlar. Alkanlar ve adlandırma kuralları. Alkenler, alkinler ve reaksiyonları. Organik halojen bileşikleri, alkoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler, aminler, yağlar ve deterjanlar, amino asitler ve proteinler, aromatik bileşikler, organik kükürt bileşikleri, karbonhidratlar Diferansiyel Denklemler (4+0) 4-6 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözümleri. Başlangıç değer ve sınır değer problemleri. Diferansiyel denklemlerin oluşturulması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemler, Riccati diferansiyel denklemler, tam diferansiyele getirilebilir diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, mertebe düşürme yöntemi, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler Cauchy-Euler diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerin adi nokta civarında kuvvet serisi çözümleri.

4 00236 İstatistik (2+0) 2-3 İstatistiksel kavramlar. Verilerin grafiksel gösterimi, frekans diyagramları. Olasılık teorisi, şartlı ve bileşik olaylar, rastgele değişkenlerin dağılımı, dağılımların parametreleri, güven aralığı ve güven seviyesi, t-testi. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları, Paisson dağılımı, eksponansiyel dağılım, Normal dağılım, lognormal dağılım, gamma dağılımı, ekstrem değer dağılımları, Wetbull dağılımı, uniform dağılım. Asimtotik örneklem dağılımları, kesin örneklem dağılımları, istatistiksel hipotezlerin kontrolü, Ki-testi, regrasyon analizi, korelasyon katsayısı hesabı, en küçük kareler yöntemi Kimya Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler (4+0) 4-6 Temel kavramlar ve Taylor teoremi. Bilgisayar aritmetiği, sayıların temsili, mutlak ve bağıl hata, hataların kaynakları, kesme-yuvarlama ve anlamlı haneler. Lineer olmayan denklemlerin çözümü; Bisection metodu, Newton-Raphson metodu, Secant metodu. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler ve özellikleri. Direk metotlar; Cramer kuralı, Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan metodu. İteratif metotlar; Jacobi ve Gauss-Seidel metodu. İnterpolasyon; lineer interpolasyon, polinom interpolasyonu. Belirsiz katsayılar metodu, lagrange interpolasyonu, bölünmüş farklar. Nümerik türev, nümerik integral. Birinci dereceden diferansiyel denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü; Euler metodu, Modifiye Euler metodu, Taylor metotları, Runge-Kutta metotları. II. dereceden ve Yüksek dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü, Euler, Modifiye Euler ve Runge-Kutta metotları Analitik Kimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Çözeltiler ve çözelti hazırlama işlemleri. ph ve ph öçümü, asit-baz indikatörleri, tampon çözeltiler. Katyon ön denemeleri - katyon belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup katyonlarının sistematik analizi. Anyon ön denemeleri-anyonların belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup anyonlarının sistematik analizi. Gravimetri - gravimetrik yöntemle nikel tayini. Nötralimetri: asit-baz titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, redoks titrasyonları iyodometri. Regrasyon analizi, korelasyon katsayıları hesaplama, en küçük kareler metodu Malzeme Bilgisi (3+0) 3-4 Malzeme seçimi. Malzemelerin atomik ve kristal yapıları. Katıların kristal yapıları, latis parametreleri, miller işaretleri. Kristal yapıların malzeme özelliklerine etkisi ve katılarda yayınma (difüzyon). Metallerin mekanik özellikleri, çekme deneyi, elastik plastik deformasyon, kırılma, yorulma, sürünme, sertlik, çentik darbe. Faz diyagramları, faz oranları hesabı, faz kuralları ve katılaşma. Mukavemet artırma mekanizmaları (katı çözelti, tane boyut kontrolü, dispersiyon, deformasyon), Fe-C denge diyagramı ve çeliklerin ısıl işlemi, faz dönüşümleri ve ısıl işvemler, seramik, polimer ve dökme demirler, korozyon ve korozyondan korunma Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (3+0) 3-4 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğine giriş. Mol denklikleri. Kimyasal reaksiyon hızlarının teorisi, dönüşüm ve ideal reaktörlerin tasarımı. Reaksiyon hız ifadeleri ve kimyasal denge, hız sabitleri. Elementer reaksiyonlar ve molekülerite, tersinir reaksiyonlar, hacim ve faz değişiminin olduğu reaksiyonlar. Elementer olmayan homojen reaksiyonlar, elementer olmayan reaksiyonların mekanizmasının belirlenmesi. Enzim reaksiyonlarının temelleri. Reaksiyon hızlarının laboratuvar verilerinden belirlenmesi, integral ve diferansiyel metotlar, başlangıç hızları, yarı ömür ve en küçük kareler metotları. Otokatalitik, paralel ve seri reaksiyonlar, çoklu reaksiyonlar ve selektivite. Kataliz, katalizör özellikleri, adsorpsiyon, desorpsiyon, yüzey reaksiyonu ve hız kontrol basamağı. Katalitik reaksiyonların mekanizmaları.

5 00302 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (4+0) 4 6 Kimyasal reaktörlere giriş. Reaktörlerin sınıflandırılması, endüstriyel reaktörler, kesikli reaktörlerin modellenmesi, sürekli akım reaktörleri, tam karıştırmalı kararlı akım reaktörlerinin tasarımı, borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Reaktörlerde basınç düşmesi, dolgulu yatak reaktörlerinin tasarımı. Yarı kesikli reaktörlerin tasarımı. Akım reaktörlerinin yatışkan olmayan halde çalıştırılması. İzotermal olmayan reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan kesikli reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan tam karıştırmalı kararlı akım ve borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Enzim Reaksiyonları, Biyoreaktörler. Kataliz ve Katalitik reaktörler Termodinamik I (3+0) 3-4 Termodinamik ve enerji. Sistem ve kontrol hacmi, sistem özellikleri. Proses ve çevrimler. Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası. Enerji formları, ısı ve iş ile enerji aktarımı, mekanik formda iş. Termodinamiğin I. Yasası, enerji dengesi, sistemin enerjisindeki değişim, saf maddelerin özellikleri. İdeal gaz hal denklemi, sıkıştırılabilirlik faktörü ve ideallikten sapma, diğer hal denklemleri. Hareketli sınır işi, kapalı sistemlerde enerjinin korunumu, özgül ısı, iç enerji ve entalpi. İdeal gazların iç enerji ve entalpi değişimi. Yatışkın ve yatışkın olmayan durumlarında kütlenin korunumu uygulamaları. Termodinamiğin birinci yasasının kontrol hacmine uygulanması. Termodinamiğin II. yasasına giriş, termal enerji resevuarları, ısı makineleri, buzdolabı ve ısı pompaları, tersinir ve tersinmez prosesler, Carnot çevrimi, yeni bir özelik entropi, entropinin artışı ilkesi Termodinamik II (3+0) 3-4 Clausius Eşitsizliği. Entropinin artışı ilkesi. Mükemmel gazların entropi değişimi. Maksimum kullanılabilir iş (tersinirlik) ve kayıp iş (tersinmezlik). Kapalı sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Sürekli akışlı açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Zamanla değişen açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Buharlı güç çevrimleri, Carnot ve Rankine çevrimleri. Pistonlu motorlara genel bakış, Otto ve diesel çevrimi, soğutma makinaları ve ısı pompaları, ters Carnot çevrimi, İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Yakıtlar ve yanma, oluşum entalpisi ve yanma entalpisi. Kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi. Reaksiyona giren sistemlerin entropi değişimi, denge kıstasları. Mükemmel gaz karışımları için denge sabiti Enstrümental Analiz (2+2) 3-5 Enstrümental yöntem türleri. Elektromanyetik radyasyon, radyasyonun teorisi ve özellikleri. Ultraviyole görünür spektrofotometrik analiz. Optik spektroskopi. Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz teori ve cihazları. Atomik Emisyon Spektroskopik analiz teori ve cihazları. Alevli ve elektrotermal atomizasyona dayalı atomik spektroskopi. Atomik spektra türleri ve kaynakları. NMR spektroskopik analiz. Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi. IR absorpsiyon spektroskopisi, teori, nitelik ve niceliksel uygulamaları. Kondüktometrik titrasyonla nötralizasyon. Potensiyometrik nötralizasyon titrasyonları. X-ray spektroskopisi, temel prensipler, x-ray floresans, absorpsiyon ve difraksiyon yöntemler. Polarografik analiz. Elektron spektroskopisi, taramalı elektron spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi. Termal analiz, TG, DTA, DSC yöntemleri. Elektroanalitik kimya, teorisi, potansiyometri, voltametri, kromatografik ayırmalar yöntemleri.

6 00323 Akışkanlar Mekaniği (4+0) 4-6 Akışkanlar Mekaniği kapsamı, genel ilkeler ve bazı temel tanımlar. Boyutlar ve birimler, Birim sistemleri, Boyut Analizi uygulama ilkeleri. Akışkanların genel bazı özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, yoğunluk, sıkışabilirlik, basınç, süreklilik, hız alanı. Süreklilik denklemi, Hareket denklemi, Mekanik Enerji Denklemi, Akışkanlar statiği, Akışkanlar dinamiği. Akım benzerliği ve model çalışmaları, Bernoulli denklemi. Sürtünme kayıpları, Vana ve bağlantılar, Akışkan akımlarında sürtünme kaybı hesabı. Pompa ve kompresörler. Akışkan akımlarının ölçülmesi, Orifis, Venturimetre, Nozul (Lüle), Pitot Borusu. Rotametreler, gaz ve su saatleri. Açık kanallarda akış, gazların bastırılabilir akışkan olarak akımı. Daldırılmış cisimlerin çevresinde akım, Dolgulu yataklarda akışkan akımı. Akışkanların tanklarda karıştırılması Kütle Transferi (4+0) 4-6 Kütle transferinin temel prensipleri ve ayırma proseslerinin önemi. Akılar ve hızlar arasındaki bağıntılar, kütle transfer katsayıları, kütle transfer kanunları ve difüzyon katsayılarının hesaplanması. Durgun ve eş-molar zıt düzende tek yönlü moleküler difüzyon. Süreklilik denkleminin türetilmesi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde tek yönlü kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde kimyasal reaksiyonlu kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Sıvı filminde kimyasal reaksiyon ve difüzyon, film modeli, penetrasyon modeli ve yüzey yenilenme modelleri. Islak duvarlı kolonda gaz fazdan akışkan filmine kütle transferi. Borusal reaktörlerde tek boyutlu difüzyon ve konveksiyonla kütle transferi. Absorpsiyon proseslerinde gaz-sıvı arası kütle transferi. Kurutma proseslerinde kütle transferi. Katı-sıvı ekstraksiyon proseslerinde kütle transferi. Sıvı ortamda katıların çözünmesi ile ilgili kütle transferi. Buharlaşma proseslerinde kütle transferi. Katıların reaksiyona girdiği heterojen sistemlerde kütle transferi. Momentum, ısı ve kütle transferi benzerlikleri Isı Transferi (4+0) 4-6 Bir boyutlu ısı transferi, düzenli ve geçici rejim kavramları. I.Fourier Yasası, termal direnç kavramı, birleşik düzlem ve silindirik elemanlarda kondüksiyon, içinde ısı üretimi olan elemanlarda ısı transferi. Kondüksiyon sınır şartlı hal, konveksiyon sınır şartlı düzlem ve silindirik elemanlar. Genel ısı denkliği ifadesinin türetilmesi, geçici rejimde ısı transferi, yarı sonsuz levha. Zorlanmış konveksiyon. Reynolds ve Colburn benzerlikleri. Doğal konveksiyon. Sınırlandırılmış ortamlar. Isı değiştiriciler: Isı değiştirici düzenekler, Isı değiştiriciler için enerji denklikleri, toplam (veya genel) ısı transfer katsayısı, elemanların ısı transfer katsayıları, ısı transfer ünite sayısı ve ünite yüksekliği kavramları. Isı değiştiricilerde etkinlik kavramı çok borulu ve çok geçişli ısı değiştiriciler, akışkanların zorlanmış konveksiyonla boruların dışında ısıtılması veya soğutulması, Faz değişimi ile ısı transferi. Işıma ile ısı transferi, Planck, Stefan-Boltzman, Kirchoff, yasaları, şekil faktörleri, radyasyona eşdeğer konveksiyon katsayısı, Işınım kalkanı. Genişletilmiş yüzeylerde ısı transferi: Kanat etkinliği ve kanat verimi kavramları Matematiksel Modelleme (2+2) 3-5 Matematiksel modellemenin tanımı, matematiksel modellerin kullanımı ve uygulama alanları. Fiziksel sistemlerin modellenmesi, kütle ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulması. Kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesi, yatışkın ve yatışkın-olmayan sistemlerde momentum, kütle ve enerji denklikleri, adi diferansiyel denklemlerle ilgili model oluşturma ve çözümleme, kısmi türevli diferansiyel denklemler ile ilgili model kurma. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri, Değişkenlere Ayırma Yöntemi, Laplace Dönüşüm Yöntemi, Değişken Katsayılı İkinci Mertebe Adi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Serilerle Çözümü, Frobenius, Bessel, Modifiye Bessel, Genelleştirilmiş Bessel Eşitliği. Sayısal Yöntemler, Cebirsel Denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin Sonlu Farklar yöntemi ile çözümü.

7 00363 Fizikokimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Yüzey gerilimi ve viskozite, asetik asitin ayrıma sabitinin belirlenmesi, kısmi molar hacimler, üç bileşenli sistemler, termokimya, absorpsiyon, kataliz, Joule-Thomson olayı, ebüliyoskopi-kriyoskopi, dağılma kanunu, gazların ısı kapasitesinin belirlenmesi (Cp, Cv), İyonik reaksiyonlar üzerine birincil tuz etkisi Ayırma İşlemleri (4+0) 4-6 Buharlaştırma, Nemlendirme ve kurutma, Absorpsiyon, Destilasyon, Katı sıvı ekstraksiyonu, Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Membran ayırma prosesleri, Filtrasyon, Adsorpsiyon, Karıştırma, Kristalizasyon Kimyasal Teknolojiler (4+0) 4-6 Yakıtlar ve Enerji, Petrokimya Endüstrileri (Polimerler, Plastikler, Kauçuk, Sentetik Fiber), Yağlar, Sabun ve Deterjanlar, Şeker Teknolojisi, Kağıt Teknolojisi, Su Teknolojisi, Seramik Endüstrileri (Geleneksel Seramikler, Cam ve Çimento), Kükürt ve Sülfürik Asit Üretim Teknolojileri, Azot Endüstrileri (Amonyak, Nitrik Asit, Gübreler), Klor-alkali Endüstrileri (Soda, Sudkostik, Klor), Projeler Proses Tasarımı I (3+2) 4-10 Proses ve Proses Mühendisliğinin Yapısı. Üretim ve Maliyet Tahmini. Reaktör Seçimi, Karıştırmalı Tank Reaktör Seçimi, Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör Boyutlandırılması, Kesikli Reaktör Boyutlandırılması, Dolgulu Yatak Katalitik Reaktörler. Isı Transfer Prosesi, Isı Değiştirici Boyutlandırılması, Kompresörler. Tank Tasarımı, Faz Ayırıcıların Tasarımı, Bileşen Ayırıcıları; Raflı, Dolgulu Kolonların ve Absorplayıcı-Sıyırıcıların Boyutlandırılması Proses Tasarımı II (3+2) 4-12 Proje konusunun belirlenmesi, İlgili prosesin ön bilgilerinin toplanması, Uygun proses akış şemasının seçim kriterlerinin tespiti, Gerekli hammadde ve ekipmanların saptanması, Üretim için gerekli ekipman boyutlandırma hesaplamaları, Proses kalitatif ve kantitatif akış diyagramının oluşturulması. Proses maliyetinin analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar I (0+4) 1-6 Boru Şebekelerinde Sürtünme Kayıpları, Borusal Akım Reaktörü, Kesikli Çalışan Damıtma Kolonu, Çift Borulu Isı Değiştirici, Sabit ve Akışkan Yatak Düzeneği, Sıvı Seviye Kontrolü, Gaz Absorbsiyonu, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu, Genişletilmiş Yüzeylerden Konveksiyonla Isı Transferi, Döner Kurutucu, Sıkıştırılabilir akışkan akımı, Boyut Küçültme ve Elek Analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar II (0+4) 1-6 Laminer akımın analizi, Sementasyon, Şeker analizleri, Sıvılarda buhar basıncı ölçümü ve tutuşma noktası tayini, Viskozite ölçümü, Isıtma kuvveti tayini, Yakıtlarda kül, kükürt ve nem tayini, Sedimentasyon, Su analizleri, Yağ analizleri, Termal iletkenlik katsayısının belirlenmesi, Kireç analizi.

8 00425 Proses Kontrol (3+0) 3-4 Proses kontrolün tanımı ve temelleri. Laplas dönüşümleri ile diferansiyel denklem çözümleri. Fiziksel ve kimyasal proseslerin modellenmesi. Açık çevrimli sistemlerin incelenmesi ve proseslerin dinamik davranışları. Birinci dereceden sistemlerin dinamik davranışları. İkinci ve daha yüksek dereceden sistemlerin dinamik davranışları. Kapalı çevirimli sistemler ve blok diyagramlarının oluşturulması. Geri beslemeli kontrol sistemleri ve donanım elemanları. Kontrol Ediciler ve komple kontrol siteminin incelenmesi. Kararlılık testi ve Routh kriteri. Frekans cevap yöntemleri Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2-3 İşletme ve çeşitli finansal kavramların tanımı. Başa baş noktası analizi, talep-arz denge ilişkisi ve milli gelir hesabı. Paranın zaman değeri ve faiz çeşitleri. Nakit akımları ve faiz hesaplamaları. Kapasite tanımı ve çeşitleri. Amortisman yöntemleri, İç ve dış finansman kaynakları, Bugünkü değer ve gelecekteki değer analizi, Net bugünkü değer ve gelecekteki değer metodu. Yıllık eşdeğer maliyet ve yıllık eşdeğer hasıla metodu. Karlılık indeksi, rantabilite oranı hesapları, Geri ödeme sürelerinin belirlenmesi.

9 SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Temel Fransızca (2+0) 2-2 Fransızcaya giriş, tanım edatları ile aksanlar, Kısa günlük konuşmalar. Qui est-ce? Qu est-ce que c est? Café Crème Livre de l élève 1 et Cahier d Exercices 1, Verbes Etre et avoir (Présent, futur, passé composé);négation et interrogation. Verbes Aller, S appeler (Présent, future, Passé compose). Bienvenue, Présentations, Préférences (Unité 1). Verbes Aimer, Danser; Adjectifs possessifs) Bizarre. Unité 2 (Portraits),Vocabulaire, grammaire. Bilan, Unité 3 (Moi et les Autres), La Météo. Vocabulaire Grammaire, İl fait chaud. Unité 4 (Carnet d Adresses),Vocabulaire, Grammaire, Rendez-vous, Espaces, Unité 5 (La Pause de Midi),Vocabulaire, Grammaire, Chez Martine, Genel değerlendirme ( Valorisation générale) Genel Felsefe (2+0) 2-2 Felsefe nedir, Felsefe ve diğer bilgi alanları arasındaki ilişki, Ontoloji, Epistemoloji, Dış dünyanın varlığı ve özü, Felsefe ve bilim, Etik, Estetik, Metafizik, Siyaset felsefesi, Felsefe ve din, Tarih felsefesi Bilim Tarihi (2+0) 2-2 İlk Çağlarda Bilim. Hellenistik dönemde bilim, Romalılarda Bilim. Orta Çağ Hristiyan Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyasi ve Türklerde Bilim. Rönesans Döneminde Bilim. Aydınlanma Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilimsel Gelişmeler, Bilim Adamlarından Çeviri Metinler Mantık (2+0) 2-2 Mantık, Mantıksal düşünme, olgusal ve mantıksal doğruluk nedir? Analitik ve sentetik önermelerin yapısı ve mahiyeti. Mantık felsefesi: Bilim ve mantık, matematiğin mantığa indirgenmesi. Mantık ve gerçeklik, kısa mantık tarihi. Sembolik mantık, sembolik çıkarım eklemleri. Önermeler mantığı. Doğruluk Fonksiyonu Mantığı. Çıkarımların denetlenmesi, Doğrulayıcı çizelgelerin kurulması. Çıkarımların karma doğrulama çizelgeleri Genel İşletme (2+0) 2-2 İşletme kavramının tanımı, özellikleri, amaçları ve sınıflandırması. İşletme kuruluş aşamaları. Fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu. İşletme kapasitesi. İşletme kuruluş yeri seçimi. İşletme fonksiyonları ilişkileri, yönetim fonksiyonu, planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon, denetim. Üretim fonksiyonu. Pazarlama fonksiyonu. Finans fonksiyonu, personel fonksiyonu. Araştırma Geliştirme ve diğer fonksiyonlar İş Hukuku (2+0) 2-2 Bireysel İş Hukuku. Sendikalar Hukuku. Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Hukuku.

10 00351 Pazarlama (2+0) 2-2 Pazarlama tanımı, işletme fonksiyonları içerisindeki yeri ve önemi. Klasik ve modern pazarlama anlayışı. Pazarlama planlaması. Pazar bölümlendirmesi ve hedef pazar seçimi. Pazarlama fonksiyonlarının sınıflandırılmaları. Pazarlama karmasının oluşturulması. Mal ve hizmet karma elemanı, mal ve hizmet ayırımı. Tüm malı oluşturan parçalar; Özde mal, zenginleştirilmiş mal, Marka, ambalaj, etiket, garanti, vb. Mamül sınıflandırmaları, yeni mamül kavramı ve geliştirilmesi aşamaları. Dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım. Fiyatlandırma. Tutundurma. Satış, tüketici kavramı, tüketici satınalma davranışı ve karar aşamaları. Pazarlama araştırması, Uluslararası pazarlama El Sanatları (2+0) 2-2 Geleneksel Türk Sanatları hakkında genel bilgi. Desen araştırması ve kompozisyon ilkeleri. Vitray hakkında genel bilgi. Ebru hakkında genel bilgi. Seramik dekorları hakkında genel bilgi. Dekor yöntemleri anlatımı. Uygulama çalışmaları ve tasarım. Tasarımların değerlendirilmesi Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimyanın tanımı ve inceleme alanları. İletkenlerin sınıflandırılması, elektrolitik iletkenlik, eşdeğer iletkenlik, öz iletkenlik, taşıma sayıları. Aktiflik ve aktiflik katsayısı, Arrhenius ve Debye-Hückel kuramları. Elektrot potansiyellerinin oluşumu. Elektrokimyasal pillerin sınıflandırılması ve elektrokimyasal enerji kaynakları. Elektroanalitik yöntemler. Korozyon olayı ve korozyondan korunma. Elektroliz olayı ve Faraday yasaları. Elektrolizle metallerin elde edilmesi. Elektrolizle metal kaplama. Klor-alkali prosesi Mühendislik Mekaniği (2+0) 2-3 Mühendislik Mekaniğine Giriş ve Temel Kavramlar. Kuvvet ve Denge. Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları. Kablolar, Sürtünme. Atalet Momentleri. Dinamiğin Temelleri. Kinematik ve Kinetik. Basit Makineler. Mukavemetin Temelleri. Çekme ve Basma Gerilmeleri. Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları. Hook Kanunu. Basınçlı Kapların Mukavemet Hesaplamaları. Mohr Çemberi. Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları. Burulma, Flambaj (Burkulma) Lineer Cebir (2+0) 2-3 Vektörler. Matrisler. Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan yöntemi. Determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin matris gösterimi, sınıflandırılması, Gauss Jordan indirgeme yöntemi ile çözümü. Eşdeğer lineer denklem sistemleri. Homojen olmayan lineer denklem ve homojen denklem sistemleri ilgili teoremler. Vektör uzayları. Gram-Schmidt yöntemi, Cayley-Hamilton teoremi ve uygulamaları. Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler. Kuadratik formlar, pozitif tanımlılık, negatif tanımlılık, yarı pozitif tanımlılık, yarı negatif tanımlılık, standart formlar Biyokimya (2+0) 2-3 Biyokimyaya giriş. Hücre bilgisi. Amino asitler. Proteinler. Karbohidratlar, Lipitler. Enzimler. Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği. İmmobilize enzim teknolojisi. Fermantasyon teknolojisi. Enzimlerin Biyoteknolojik Uygulamaları.

11 00303 Mesleki İngilizce I (2+0) 2-3 Fluid-flow phenomena :The velocity field and laminar flow. Velocity gradient and rate of shear. The shear-stress field. Newtonian and non-newtonian fluids. Viscosity and momentum flux. Heat transfer and its applications : nature of heat flow. Fourier s law. Thermal conductivity Mesleki İngilizce II (2+0) 2-3 Mass transfer and its applications : Terminology and symbols. Diffusional processes and equilibrium stages. Typical distillation equipment. Typical leaching equipment. Classification of reactors. Rate of homogeneous reactions. Fundamentals of rate equations Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik (2+0) 2-3 İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Diferansiyel ve integral hesap. Fonksiyonların maksimum ve minimumu uygulamaları. Kimya mühendisliğinde birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Matrisler ve vektörler, Seriler ve hiperbolik fonksiyonlar. Ampirik formüller. Laplace Dönüşümleri Su Teknolojisi (2+0) 2-3 Suyun özellikleri ve moleküler yapısı. Suyun kimyasal özellikleri. Sularda alkalinite hesapları ve sertlik. Langelier indeksi. Çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı. Fiziksel arıtma işlemleri, sedimentasyon. Koagülasyon, flotasyon ve filtrasyon. Kimyasal arıtma işlemleri, Çöktürme ile ayırma. Rekarbonizasyon, NaOH-soda yöntemi. Fosfor, demir ve mangan giderilmesi. İyon değiştirme yöntemi ile arıtma, katyon değiştiriciler. Endüstriyel sular. Çözünmüş oksijen giderilmesi, Soğutma suları Yakıt ve Yanma Teknolojisi (2+0) 2-3 Fosil yakıtların oluşumu ve sınıflandırılması. Yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Temiz kömür teknolojileri. Yanma mekanizması. Yakma sistemleri ve sınıflandırılması. Yakıtların iyileştirilmesi ve atıkların değerlendirilmesi Soğutma Makineleri (2+0) 2-3 Soğutmaya giriş.soğutucu akışkanların özellikleri. Soğutma çevrimleri temel elemanları; kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve kısılma vanaları. Soğutma çevrimlerini termodinamik olarak değerlendirme. Soğutma çevrimlerinde hesaplamalar. Soğutma makineleri, Carnot Soğutma Makineleri, ısı pompaları. Endüstriyel Gazlar ve Gazların Sıvılaştırılması. Joule-Thomson olayının analizi ve uygulamaları Enerji Teknolojileri (2+0) 2-3 Enerji ve kaynakları. Kuvvet, iş, güç, termodinamiğin birinci yasası. Dünya ve Türkiye nin enerji dengesi. Fosil yakıtlar. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin korunumu ve taşınımı Korozyon (2+0) 2-3 Korozyonagiriş.KorozyonunElektrokimyasalMekanizması. Korozyon Çeşitleri ; Üniform, Galvanik, Çatlak, Filiform, Yorulmalı, Çukur, Aşınmalı, Stres, Hidrojen Kırılganlığı, Taneler Arası ve Seçimli Korozyon. KorozyonOlayınaTermodinamikYaklaşım. Potansiyel-pH Diyagramları (Pourbaix Diyagramları). Korozyon Mühendisliği. Pasifleşme, Aktif ve Pasif davranışlar. Korozyonun önlenmesi; Kotodik ve anodik koruma, Kaplamalar, metalik kaplamalar, boya ve cilalar.

12 00312 Endüstriyel Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimya ve Elektrolizle İlgili Temel Bilgiler, Faraday Kanunları, Akım Yoğunluğu ve Akım Verimi, Nernst Denklemi, Elektrot Kinetiği, Korozyon Olayı, Elektrot Olayları, Elektrotların Sınıflandırılması, Teknik Elektrolitik Yöntemler ve Genel Prensipler, Anodik ve Katodik Yöntemler, Metal Kaplama, Metallerin Elektrolitik Olarak Kazanılması ve Saflaştırılması, Bakır ve Çinkonun Elektrolitik Olarak Kazanılması, Alkali Klorürlerin Elektrolizi, Klor-Alkali Prosesi,Klor-Alkali Prosesi, Elektrometalurji (Al, Mg ve Na Üretimi) Polimer Teknolojinse Giriş (2+0) 2-3 Polimer kimyasına giriş, Polimer endüstrisi ve hammaddeleri, Endüstriyel önemli polimerler ve Polimerlerin yapısı, Polimer viskozitesi ve molekül ağırlığı, Polimer sentezi, Polimerizasyon prosesler, Polimerlerin işlenmesi, Polimerlerin temel özellikleri, Polimer endüstrisi ve geri kazanım, Polimer katkı maddeleri Çevre Teknolojisi (2+0) 2-3 Ekolojinin temel kavramları, Küresel ısınma, küresel iklim değişimi ve ekolojik sonuçları, Ozon tabakasının incelmesi ve ekolojik sonuçları, Enerji üretiminin yarattığı sorunlar ve yenilenebilir enerji kaynakları, Hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlar, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği ve gürültü kirliliği, Dünyadaki çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları Dinamik Simülasyon (2+0) 2-3 Simülasyon ve çeşitleri, Kimya mühendisliği matematik modelleri, Adi türevli model denklemlerinin çözümü, Proseslerin dinamik davranışları, Zaman alanı ve dinamiği, Laplas alanı ve dinamiği, Kimya mühendisliği proseslerinin dinamik simülasyon uygulamaları, Matlab ortamında dinamik simülasyon Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2+0) 2-3 Atık suların özellikleri ve analizleri. Fiziksel arıtma yöntemleri. Kimyasal arıtma yöntemleri. Biyolojik arıtma yöntemleri. Atık su arıtma çamurunun işlenmesi ve atılması, çamurların aerobik ve anaerobik parçalanması, çamur suyunun giderilmesi. İleri atık su arıtma yöntemleri: fotokimyasal arıtma yöntemleri, Adsordsiyon, iyon değişimi. Atık sularda fosfor ve azot giderimi, Endüstriyel uygulamalar: kâğıt sanayi, gıda endüstrisi Biyoteknoloji (2+0) 2-3 Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin konusu. Biyoteknolojinin hammaddeleri. Biyoteknoloji ve endüstri, İlaç endüstrisi ve biyoteknoloji, Tarım ve biyoteknoloji, Gıda ve biyoteknoloji, Çevre ve biyoteknoloji, Kimya kimya mühedisliği ve biyoteknoloji, Biyoteknolojideki ayırma işlemleri, Biyoteknoloji ve endüstriyel enzimler Optimizasyon (2+0) 2-3 Optimizasyon probleminin formülasyonu. Tek ve iki değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için sayısal yöntemler. Kimyasal Proseslerin Modellenmesi. Çok değişkenli optimizasyon yöntemleri. Direkt arama yöntemleri, Klasik optimizasyon yöntemleri. Isı değiştiriciler, Borusal ve tam karıştırmalı reaktörlerin optimizasyonu. Lagrange çarpımı yöntemi. Doğrusal olmayan programlama yöntemleri. Doğrusal Programlama ve grafiksel çözüm. Dinamik programlama yöntemleri.

13 00329 Tekstil Kimyası (2+0) 2-3 Tekstil liflerinin tarihçesi ve sınıflandırılması, Selülozik liflerin ve türevlerinin, Protein liflerinin ve Sentetik lif ve lif karışımlarının kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, fiziksel işlemlere karşı dayanımı Sensör Teknolojisi (2+0) 2-3 Sensörler ve Kimyasal Sensörlere Giriş. Temel Elektrokimyasal Kavramlar ve Yöntemler.Elektrokimyasal Sensörler (amperometrik ve potansiyometrik). İyon Seçici Elektrotlar, Voltametrik Yöntemler, Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Kullanılması, Optik, Termal ve Kütle Duyarlı Sensörler, Biyosensörlere Giriş, Enzimler ve Enzim İmmobilizasyonu, Enzim, DNA ve Optik Biyosensörler, Kimyasal ve Biyosensörlerin Uygulama Alanları Katı Atık Geri Kazanımı (2+0) 2-3 Atık tanımı, atıkların sınıflandırılması. Katı atıklar. Tıbbi atıklar. Kentsel katı atıklar ve ilgili mevzuatların tanıtımı, 3R (Reduce, Reuse, Recycling), modelinin uygulanması. Kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; düzenli depolama, uygun yer seçimi, kentsel katı atıkların değerlendirilmesi işlemleri; anaerobik çürütme ve kompostlaştırma ile elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; ısıl işlemler ve enerji kazanımı. Plastik atıklar, ısıl yöntemler ve ikincil geri kazanım yöntemleri ile plastik atıkların ekonomiye kazandırılması Standardizasyon ve Kalite (2+0) 2-3 Kalite ve standard kavramları, arasındaki ilişkiler. Belgelendirme ve akreditasyon.türk Standardları Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri. Standard hazırlama. Metroloji ve kalibrasyon. Türk Standartları Enstitüsünün verdiği belgeler. Kalite ve toplam kalite yönetimi.ts ISO 9000 kalite yönetimi ve kalite güvencesi standardları.ts ISO çevre yönetimi standardları. TS-EN akreditasyon standardları Biyoyakıtlar (2+0) 2-3 Biyokütle hammaddeleri, Biyoyakıt ve türleri. Fosil kökenli yakıtların gözden geçirilmesi. Biyokütleden biyoyakıt üretim teknolojileri ve işlemleri. Biyoyakıt üretme yöntemleri. Biyoyakıt olarak biyodizel ve diğer yakıtlar. Dünyada ve Türkiye de biyoyakıt üretimi Adsorpsiyona giriş (2+0) 2-3 Adsorpsiyon materyalleri. Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon genel tanımları. Fiziksel adsorpsiyon ile yüzey alanı ölçümleri, porozite tespiti. Adsorpsiyon izoterm tipleri, İzotermlerden yüzey alanı ölçümleri, Fiziksel adsorpsiyon izotermlerinin yorumlanması. Mikropor ve mezopor analizi. Adsorpsiyon Uygulamaları Fabrika Organizasyonu (2+0) 2-3 İşletmenin kuruluş amaçları, fonksiyonları ve türleri, İşletme kuruluş çalışmaları. Fabrika Kuruluşu, kapasite planlaması ve işletme büyüklüğü seçimi, Personel Seçimi, Yatırım Tutarı Hesabı, Sabit tesis giderleri, Yıllık işletme giderleri. Yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Karlılık Oranı Yöntemi, Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi. Riskli yatırımların değerlendirilmesi. Yönetim Planlaması ve Organizasyon. AR-GE kavramı. Kalite Güvence Sistemi Serisi Standartları, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS Akreditasyon. İş güvenliği ve İş Kazaları.

14 00424 Temel Kimyasal İşlemler (2+0) 2-3 Termodinamik ve kinetik, Nitrolama, İndirgeme ile aminasyon, Halojenasyon, Sulfonasyon,, sulfasyon, Amonoliz ile aminasyon, Oksidasyon, Hidrojenasyon, Hidrokarbon sentezi, Hidroformilasyon, Esterleşme, Hidroliz, Alkilasyon, Polimerizasyon Biyokimya Mühendisliği (2+0) 2-3 Biyokimya mühendisliğine giriş, Enzimler, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği, Substrat kullanım kinetiği, Enzim teknolojisi, Biyoreaktörlerde taşınım olayı, Biyoreaktörlerin analizi ve tasarımı, Endüstriyel biyoproses ve biyoteknoloji ürünleriyle ilgili örnekler Petrol Arıtım Teknolojisi (2+0) 2-3 Petrol endüstrisinin genel kavramları, Tarihsel gelişim, Kaynaklar ve dünya üretimi ve tüketimi, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, Petrolün aranması, Resevuar tipleri ve mühendislik kavramları, Üretim Metodları, Rafinasyonu, Dogal hidrokarbonların taşınması, Petrole sağlık, güvenlik ve çevresel bakış Heterojen Reaksiyonlar (2+0) 2-3 Katalizörler, tanımı ve önemli özellikleri, aktivitesi ve selektivitesi. Katalizörlerin genel üretim metotları. Katalitik reaksiyon basamakları ve hız kontrol edici basamak kavramı. Adsorpsiyon, yüzey reaksiyon ve desorpsiyon basamaklarının hız kontrol edici olması durumunda hız ifadelerinin çıkarılması. Reaktör tasarımı için heterojen veri analizleri. Katalizörün deaktivasyonu, sinterleşmesi, kirlenmesi ve zehirlenmesi durumlarında raksiyon hız ifadelerinin türetimi ve dönüşüm hesapları. Hareketli yatak reaktörler Mühendislikte İnovasyon Eğitimi (2+0) 2-3 Düşünme türleri, dikey ve yanal düşünme.yaratıcılığı etkileyen faktörler, Yaratıcı düşünme teknikleri, Yaratıcı problem çözme aşamaları, Örgütsel yaratıcılığı geliştirme yöntemleri. İnovasyonun tanımı ve önemi, İnovasyonun kaynakları ve türleri, İnovasyon yönetimi, İnovasyon proses modelleri, İnovasyon uygulamasının endüstride başarılı örnekleri, Türkiye de inovasyona yaklaşım Bor Kimyası (2+0) 2-3 Bor Elementi, Borun Kimyasal Özellikleri. Bor Minerallerinden Bor Bileşiklerinin Üretilmesi. Borik Asit Üretim Tesisinin Tanıtılması, Boraks Üretim Tesisinin Tanıtılması, Sodyum Perborat ve Amonyum Pentaborat Üretimi, Bazı Özel Bor Kimyasalları. Bor Mineralleri ve Kimyasallarının Kullanım Alanları. Bor Bileşikleri Üretiminde Ortaya Çıkan Katı ve Sıvı Atıklardan Bor Kazanılması. Bor ve Atıklarının Çevre ve Sağlık Üzerindeki Etkileri Bitirme Çalışması (6+0) 2-4 Araştırma konusunun belirlenmesi, İçindekiler bölümünde yer alacak ana başlıkların belirlenmesi, Kaynak taraması, Araştırma konusuyla ilgili teorik ya da deneysel çalışmalar, Raporun hazırlanması.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı