ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı. Atom Numaraları ve Periyodik Çizelge. Mol Kavramı. Kimyasal Denklemler ve Kimyasal Hesaplamalar. Bileşiklerin Yüzde Bileşimleri. Kimyasal Reaksiyonlarda Hesaplamalar. Çökelme Reaksiyonları, Asit-Baz Reaksiyonları, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları. Maddenin Gaz Hali. Tepkime Isısı, Termokimyasal Reaksiyon Hesaplamaları. Termodinamiğin Yasaları. Kimyasal Bağlar. Sıvı Hal, Buharlaşma ve Buhar Basıncı. Bir Katının Buhar Basıncı. Hal Değişim Eğrileri, Faz Diyagramları. Kristal Yapılar, Birim Hücrenin Hacmi ve Avogadro Sayısı Genel Kimya II Çözeltiler, Çözünme ve Çözünürlük. Koligatif Özellikler. Reaksiyon Hızlarının Ölçülmesi. Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal Denge. Asit -Baz Kavramı, Nötrleşme Reaksiyonları, Asit-Baz Denge Hesaplamaları. Çökme ve çözünme ölçütleri, Kompleks iyonlar ve çözünürlük, Ayrımsal çöktürme, Çözünürlük. Kimyasal Termodinamik, Termodinamik Yasalar, Serbest Enerji Değişimi ve Kimyasal Denge. Yarı Reaksiyonlar ve Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal Tepkimelerle Elektrik Üretilmesi, Elektroliz ve Uygulamaları. Korozyon. Radyoaktiflik. Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Halojenler, Soy Gazlar, Geçiş Metalleri Genel Fizik I (4+0) 4-6 Fizik ve ölçme, Vektörler. Hareket, Bir Boyutta Hareket. İki Boyutta Hareket. Newton un Hareket Kanunları. Dairesel Hareket. İş ve Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Çizgisel Momentum, Impuls, Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Açısal Momentum. Statik denge ve esneklik. Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi. Evrensel Çekim Kanunu Genel Fizik II (4+0) 4-6 Yük ve Madde. Elektrik Alan. Gauss Kanunu. Elektriksel Potansiyel. Kapasitörler ve Dielektrikler. Akım ve Direnç. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri. Manyetik Alan. Amper Kanunu. Faraday Kanunu. İndükleme. Maddenin Manyetik Özellikleri. Elektromanyetik Salınımlar. Alternatif Akım ve Maxwell Denklemleri Kimya Mühendisliğine Giriş (2+0) 2-4 Kimya Mühendisliğinin Tanımı, Kimya Mühendisliği Öğrenimi Süresince Görülecek Dersler. Kimya Mühendisliğinin Dünyada ve Türkiye de Tarihsel Gelişimi. Kimya Mühendisliğinin Çalışma Alanları ve Geleceği. Kimyasal Prosesler ve Akış Diyagramları. Proses Değişkenlerinin İncelenmesi. Birim Sistemleri ve Dönüşümleri. Mühendislik Etiği. Proje Sunumu ve Rapor Hazırlama.

2 00121 Genel Matematik I (4+0) 4-6 Matematiksel model, Fonksiyonlar(doğrusal model, ikinci dereceden fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar). Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar ve matematiksel modeller, Logaritma fonksiyonu, Tam değer, işaret ve mutlak değer fonksiyonu, pratik çizimler. Bir fonksiyonun limiti, Limit alma kuralları, Bir fonksiyonun sürekliliği, Süreksizlik çeşitleri, Kapalı bir aralıktaki fonksiyonlar. Bir fonksiyonun türevi, türev alma kuralları. Bağlı oranlar. Türevin geometrik yorumu, Türevin fiziksel yorumu, Lineer yaklaşım, diferansiyel. Maksimum-minimum değerler, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi ve geometrik yorumu. Birinci ve ikinci türev testleri, konkavlık konvekslik, Belirsiz haller. Optimizasyon problemleri. Asimptotlar, eğri çizimi Genel Matematik II (4+0) 4-6 Anti-türevler. Belirsiz integral. Değişken değiştirme. Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller. Trigonometrik değişken değiştirme. Basit kesirlere ayırma, rasyonel integraller. Belirli integral. Eğriler arasındaki bölgenin alanı. Hacim hesabı. İş. Bir fonksiyonun ortalama değeri (İntegral için ortalama değer teoremi). Yay uzunluğu. Dönel yüzeyin yüzey alanı. İntegralin mühendisliğe uygulamaları. Has olmayan integraller. Diziler, Seriler. İntegral testi, Bir serinin toplamı. Karşılaştırma testi. Alterne seriler. Kuvvet serileri. Fonksiyonların kuvvet serileri ile gösterimi. Taylor ve Maklarin serileri. Uzayda dik koordinatlar, Vektörler. İç çarpım. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler. Gauss Jordan çözümü, Elementer satır işlemleri, Determinantlar, Bir karesel matrisin tersi, Cramer kuralı Genel Kimya Laboratuarı (0+4) 1-7 Deney Malzemeleri ve Laboratuar Kurallarının Tanıtımı. Kütlenin Korunumu Yasası, Kristal Suyun Hesaplanması. Maddeleri Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma, Gazların Yayınımı. Kristallendirme ve Çöktürme. Damıtma, Sıvı-Sıvı Karışımlarının Ayrılması. Çözünürlük ve Çözeltiler: Ağırlıkça ve Hacimce Yüzde Hesaplama. Reaksiyon Hızı: Sıcaklık ve Derişim Etkisi. Çözelti Ayarlama ve Asit-Baz Titrasyonları. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları, Eşdeğer Kütle Analizi. Metal Etkinliğinin İncelenmesi Teknik Çizim (1+2) 2-3 Autocad e giriş- autocad ekranını tanıma. Layer düzenleme- layer oluşturma, özelleştirme. Temel çizim oluşturma komutları (line, ray, construction line, multiline, polyline, rectangle, spline, ellipse, circle, arc). Osnap, grid, ortho, polar, lwt, model seçeneklerinin ayarlanması ve kullanımı. Move, copy, rotate, scale, strretch, mirror, offset, array, trim, extend, fillet, chamfer komutlarının örneklerle gösterimi. Çizimlerden blok oluşturma ve içinde çalışma. Blokların patlatılması. Oluşturulan çizimlerde malzeme, görselleştirme, solid ve gradient taramaları. Send back bring to front komutları. Ölçülendirme-çizimin projelendirilip ölçülendirilmesi. Express menüsü- layer açma-kapama kolaylıkları. Super hatch taraması. Çizimlerin pafta haline getirilmesi. Layout içinde ölçeklendirme. Plot- hazırlanan çizimlerin yazıcıdan çıkartılması. 3D görünüşlerin tanınması, kamera oluşturulması. 3D çubuklarının ve çalışma ekranının hazırlanması. Temel 3 boyutlu çizimler oluşturma. Box, wedge, cone, polysolid, sphere, cylinder, torus, pyramid çizimi Fizikokimya (4+0) 4-6 Gazlar, gaz kanunları, ideal gaz kavramı, gerçek gazlar, sıvılaşma, gazların özellikleri. Maddenin yoğun halleri, sıvılar ve özellikleri katılar, karışımlar ve özellikleri. Sayısal özellikler. Termodinamiğe giriş. Kolloid kimyası, adsorpsiyon, absorpsiyon, desorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri. Kimyasal kinetik, mertebe tayin yöntemleri, enzim kinetiği. Doğal süreçlerde fizikokimya. Fizikokimya ve kimya mühendisliği.

3 00204 Kütle ve Enerji Denklikleri (5+0) 5-7 Temel kavramlar. Kütle ve enerji korunumu yasaları. Gaz karışımları, Dalton ve Amagat yasaları, gazbuhar karışımları. Fiziksel işlemler ile ilgili kütle denklikleri hesaplamaları. Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili genel kavramlar, kimyasal reaksiyonlarda kütle denkliği hesaplamaları, genel enerji denkliği, oluşum ve reaksiyon entalpisi, standart koşullar dışında yürüyen kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon entalpisi hesaplamaları, enerji denklikleri hesaplamaları, yanma ve baca gazı analizine dayalı hesaplamalar, endüstriyel uygulamalar için kütle ve enerji denklikleri hesaplamaları Bilgisayar Programlama (2+2) 3-5 Programlama yaklaşımı ve algoritma oluşturma, algoritmalar ve akış diyagramları. MATLAB yazılımının tanıtımı. Matlab'da temel matematiksel işlemler, skaler, vektör İşlemleri, matrisler, matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerinin çözümü. Komut satırında programlama, M-Dosyaları ile programlama, düz yazı M-Dosyaları, fonksiyon M-Dosyaları, Operatörler, mantıksal fonksiyonlar, koşul deyimleri, döngüler, program çıkışı ve sonuç gösterme işlemleri, polinomlar, kök bulma, türev ve integral alma, polinomların bölünmesi ve çarpma işlemleri, interpolasyon işlemi, iki boyutlu grafikler, temel grafik işlemleri, üç boyutlu grafikler, simgesel integral, türev ve denklem sistemlerinin çözümü, simgesel diferansiyel denklem çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin Matlab komutları ile çözümü Analitik Kimya (3+0) 3-4 Analitik Kimya ya giriş. Analiz nedir, klasik ve enstrümental analiz arasındaki farklar nelerdir, analizde hata kaynakları. Çözeltiler, çözelti birimleri ve çözelti hazırlanması ile ilgili hesaplamalar, sulu çözelti kimyası. Asitler ve bazlar, farklı çözeltilerde ph hesaplamalarına ilişkin uygulamalar ve hidroliz. Çözünürlük, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük hesaplamaları. İyonik dengelere elekrolitlerin etkisi. Kantitatif analize giriş, gravimetrik analiz, volumetrik analiz. Asit-baz titrasyonları. Çöktürme titrasyonları ve arjantometrik titrasyona ilişkin uygulamaları, kompleks oluşum titrasyonları ve EDTA titrasyonlarına ilişkin uygulamalar, yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar ve KMnO4 titrasyonlarına ilişkin uygulamalar Organik Kimya (3+0) 3-4 Organik kimyaya giriş. Atomun elektron yapısı. Kimyasal bağlar, kimyasal bağ kuramları. Melezleşme. Organik bileşiklerin formülleri, izomeri, lewis yapıları ve formal yük, indüktif ve mezomer etki. Elektrofilik ve nükleofilik bileşikler. Asit-baz teorisi. Organik kimyada reaksiyonlar. Alkanlar ve adlandırma kuralları. Alkenler, alkinler ve reaksiyonları. Organik halojen bileşikleri, alkoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler, aminler, yağlar ve deterjanlar, amino asitler ve proteinler, aromatik bileşikler, organik kükürt bileşikleri, karbonhidratlar Diferansiyel Denklemler (4+0) 4-6 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözümleri. Başlangıç değer ve sınır değer problemleri. Diferansiyel denklemlerin oluşturulması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemler, Riccati diferansiyel denklemler, tam diferansiyele getirilebilir diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, mertebe düşürme yöntemi, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler Cauchy-Euler diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerin adi nokta civarında kuvvet serisi çözümleri.

4 00236 İstatistik (2+0) 2-3 İstatistiksel kavramlar. Verilerin grafiksel gösterimi, frekans diyagramları. Olasılık teorisi, şartlı ve bileşik olaylar, rastgele değişkenlerin dağılımı, dağılımların parametreleri, güven aralığı ve güven seviyesi, t-testi. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları, Paisson dağılımı, eksponansiyel dağılım, Normal dağılım, lognormal dağılım, gamma dağılımı, ekstrem değer dağılımları, Wetbull dağılımı, uniform dağılım. Asimtotik örneklem dağılımları, kesin örneklem dağılımları, istatistiksel hipotezlerin kontrolü, Ki-testi, regrasyon analizi, korelasyon katsayısı hesabı, en küçük kareler yöntemi Kimya Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler (4+0) 4-6 Temel kavramlar ve Taylor teoremi. Bilgisayar aritmetiği, sayıların temsili, mutlak ve bağıl hata, hataların kaynakları, kesme-yuvarlama ve anlamlı haneler. Lineer olmayan denklemlerin çözümü; Bisection metodu, Newton-Raphson metodu, Secant metodu. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler ve özellikleri. Direk metotlar; Cramer kuralı, Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan metodu. İteratif metotlar; Jacobi ve Gauss-Seidel metodu. İnterpolasyon; lineer interpolasyon, polinom interpolasyonu. Belirsiz katsayılar metodu, lagrange interpolasyonu, bölünmüş farklar. Nümerik türev, nümerik integral. Birinci dereceden diferansiyel denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü; Euler metodu, Modifiye Euler metodu, Taylor metotları, Runge-Kutta metotları. II. dereceden ve Yüksek dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü, Euler, Modifiye Euler ve Runge-Kutta metotları Analitik Kimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Çözeltiler ve çözelti hazırlama işlemleri. ph ve ph öçümü, asit-baz indikatörleri, tampon çözeltiler. Katyon ön denemeleri - katyon belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup katyonlarının sistematik analizi. Anyon ön denemeleri-anyonların belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup anyonlarının sistematik analizi. Gravimetri - gravimetrik yöntemle nikel tayini. Nötralimetri: asit-baz titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, redoks titrasyonları iyodometri. Regrasyon analizi, korelasyon katsayıları hesaplama, en küçük kareler metodu Malzeme Bilgisi (3+0) 3-4 Malzeme seçimi. Malzemelerin atomik ve kristal yapıları. Katıların kristal yapıları, latis parametreleri, miller işaretleri. Kristal yapıların malzeme özelliklerine etkisi ve katılarda yayınma (difüzyon). Metallerin mekanik özellikleri, çekme deneyi, elastik plastik deformasyon, kırılma, yorulma, sürünme, sertlik, çentik darbe. Faz diyagramları, faz oranları hesabı, faz kuralları ve katılaşma. Mukavemet artırma mekanizmaları (katı çözelti, tane boyut kontrolü, dispersiyon, deformasyon), Fe-C denge diyagramı ve çeliklerin ısıl işlemi, faz dönüşümleri ve ısıl işvemler, seramik, polimer ve dökme demirler, korozyon ve korozyondan korunma Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (3+0) 3-4 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğine giriş. Mol denklikleri. Kimyasal reaksiyon hızlarının teorisi, dönüşüm ve ideal reaktörlerin tasarımı. Reaksiyon hız ifadeleri ve kimyasal denge, hız sabitleri. Elementer reaksiyonlar ve molekülerite, tersinir reaksiyonlar, hacim ve faz değişiminin olduğu reaksiyonlar. Elementer olmayan homojen reaksiyonlar, elementer olmayan reaksiyonların mekanizmasının belirlenmesi. Enzim reaksiyonlarının temelleri. Reaksiyon hızlarının laboratuvar verilerinden belirlenmesi, integral ve diferansiyel metotlar, başlangıç hızları, yarı ömür ve en küçük kareler metotları. Otokatalitik, paralel ve seri reaksiyonlar, çoklu reaksiyonlar ve selektivite. Kataliz, katalizör özellikleri, adsorpsiyon, desorpsiyon, yüzey reaksiyonu ve hız kontrol basamağı. Katalitik reaksiyonların mekanizmaları.

5 00302 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (4+0) 4 6 Kimyasal reaktörlere giriş. Reaktörlerin sınıflandırılması, endüstriyel reaktörler, kesikli reaktörlerin modellenmesi, sürekli akım reaktörleri, tam karıştırmalı kararlı akım reaktörlerinin tasarımı, borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Reaktörlerde basınç düşmesi, dolgulu yatak reaktörlerinin tasarımı. Yarı kesikli reaktörlerin tasarımı. Akım reaktörlerinin yatışkan olmayan halde çalıştırılması. İzotermal olmayan reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan kesikli reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan tam karıştırmalı kararlı akım ve borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Enzim Reaksiyonları, Biyoreaktörler. Kataliz ve Katalitik reaktörler Termodinamik I (3+0) 3-4 Termodinamik ve enerji. Sistem ve kontrol hacmi, sistem özellikleri. Proses ve çevrimler. Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası. Enerji formları, ısı ve iş ile enerji aktarımı, mekanik formda iş. Termodinamiğin I. Yasası, enerji dengesi, sistemin enerjisindeki değişim, saf maddelerin özellikleri. İdeal gaz hal denklemi, sıkıştırılabilirlik faktörü ve ideallikten sapma, diğer hal denklemleri. Hareketli sınır işi, kapalı sistemlerde enerjinin korunumu, özgül ısı, iç enerji ve entalpi. İdeal gazların iç enerji ve entalpi değişimi. Yatışkın ve yatışkın olmayan durumlarında kütlenin korunumu uygulamaları. Termodinamiğin birinci yasasının kontrol hacmine uygulanması. Termodinamiğin II. yasasına giriş, termal enerji resevuarları, ısı makineleri, buzdolabı ve ısı pompaları, tersinir ve tersinmez prosesler, Carnot çevrimi, yeni bir özelik entropi, entropinin artışı ilkesi Termodinamik II (3+0) 3-4 Clausius Eşitsizliği. Entropinin artışı ilkesi. Mükemmel gazların entropi değişimi. Maksimum kullanılabilir iş (tersinirlik) ve kayıp iş (tersinmezlik). Kapalı sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Sürekli akışlı açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Zamanla değişen açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Buharlı güç çevrimleri, Carnot ve Rankine çevrimleri. Pistonlu motorlara genel bakış, Otto ve diesel çevrimi, soğutma makinaları ve ısı pompaları, ters Carnot çevrimi, İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Yakıtlar ve yanma, oluşum entalpisi ve yanma entalpisi. Kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi. Reaksiyona giren sistemlerin entropi değişimi, denge kıstasları. Mükemmel gaz karışımları için denge sabiti Enstrümental Analiz (2+2) 3-5 Enstrümental yöntem türleri. Elektromanyetik radyasyon, radyasyonun teorisi ve özellikleri. Ultraviyole görünür spektrofotometrik analiz. Optik spektroskopi. Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz teori ve cihazları. Atomik Emisyon Spektroskopik analiz teori ve cihazları. Alevli ve elektrotermal atomizasyona dayalı atomik spektroskopi. Atomik spektra türleri ve kaynakları. NMR spektroskopik analiz. Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi. IR absorpsiyon spektroskopisi, teori, nitelik ve niceliksel uygulamaları. Kondüktometrik titrasyonla nötralizasyon. Potensiyometrik nötralizasyon titrasyonları. X-ray spektroskopisi, temel prensipler, x-ray floresans, absorpsiyon ve difraksiyon yöntemler. Polarografik analiz. Elektron spektroskopisi, taramalı elektron spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi. Termal analiz, TG, DTA, DSC yöntemleri. Elektroanalitik kimya, teorisi, potansiyometri, voltametri, kromatografik ayırmalar yöntemleri.

6 00323 Akışkanlar Mekaniği (4+0) 4-6 Akışkanlar Mekaniği kapsamı, genel ilkeler ve bazı temel tanımlar. Boyutlar ve birimler, Birim sistemleri, Boyut Analizi uygulama ilkeleri. Akışkanların genel bazı özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, yoğunluk, sıkışabilirlik, basınç, süreklilik, hız alanı. Süreklilik denklemi, Hareket denklemi, Mekanik Enerji Denklemi, Akışkanlar statiği, Akışkanlar dinamiği. Akım benzerliği ve model çalışmaları, Bernoulli denklemi. Sürtünme kayıpları, Vana ve bağlantılar, Akışkan akımlarında sürtünme kaybı hesabı. Pompa ve kompresörler. Akışkan akımlarının ölçülmesi, Orifis, Venturimetre, Nozul (Lüle), Pitot Borusu. Rotametreler, gaz ve su saatleri. Açık kanallarda akış, gazların bastırılabilir akışkan olarak akımı. Daldırılmış cisimlerin çevresinde akım, Dolgulu yataklarda akışkan akımı. Akışkanların tanklarda karıştırılması Kütle Transferi (4+0) 4-6 Kütle transferinin temel prensipleri ve ayırma proseslerinin önemi. Akılar ve hızlar arasındaki bağıntılar, kütle transfer katsayıları, kütle transfer kanunları ve difüzyon katsayılarının hesaplanması. Durgun ve eş-molar zıt düzende tek yönlü moleküler difüzyon. Süreklilik denkleminin türetilmesi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde tek yönlü kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde kimyasal reaksiyonlu kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Sıvı filminde kimyasal reaksiyon ve difüzyon, film modeli, penetrasyon modeli ve yüzey yenilenme modelleri. Islak duvarlı kolonda gaz fazdan akışkan filmine kütle transferi. Borusal reaktörlerde tek boyutlu difüzyon ve konveksiyonla kütle transferi. Absorpsiyon proseslerinde gaz-sıvı arası kütle transferi. Kurutma proseslerinde kütle transferi. Katı-sıvı ekstraksiyon proseslerinde kütle transferi. Sıvı ortamda katıların çözünmesi ile ilgili kütle transferi. Buharlaşma proseslerinde kütle transferi. Katıların reaksiyona girdiği heterojen sistemlerde kütle transferi. Momentum, ısı ve kütle transferi benzerlikleri Isı Transferi (4+0) 4-6 Bir boyutlu ısı transferi, düzenli ve geçici rejim kavramları. I.Fourier Yasası, termal direnç kavramı, birleşik düzlem ve silindirik elemanlarda kondüksiyon, içinde ısı üretimi olan elemanlarda ısı transferi. Kondüksiyon sınır şartlı hal, konveksiyon sınır şartlı düzlem ve silindirik elemanlar. Genel ısı denkliği ifadesinin türetilmesi, geçici rejimde ısı transferi, yarı sonsuz levha. Zorlanmış konveksiyon. Reynolds ve Colburn benzerlikleri. Doğal konveksiyon. Sınırlandırılmış ortamlar. Isı değiştiriciler: Isı değiştirici düzenekler, Isı değiştiriciler için enerji denklikleri, toplam (veya genel) ısı transfer katsayısı, elemanların ısı transfer katsayıları, ısı transfer ünite sayısı ve ünite yüksekliği kavramları. Isı değiştiricilerde etkinlik kavramı çok borulu ve çok geçişli ısı değiştiriciler, akışkanların zorlanmış konveksiyonla boruların dışında ısıtılması veya soğutulması, Faz değişimi ile ısı transferi. Işıma ile ısı transferi, Planck, Stefan-Boltzman, Kirchoff, yasaları, şekil faktörleri, radyasyona eşdeğer konveksiyon katsayısı, Işınım kalkanı. Genişletilmiş yüzeylerde ısı transferi: Kanat etkinliği ve kanat verimi kavramları Matematiksel Modelleme (2+2) 3-5 Matematiksel modellemenin tanımı, matematiksel modellerin kullanımı ve uygulama alanları. Fiziksel sistemlerin modellenmesi, kütle ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulması. Kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesi, yatışkın ve yatışkın-olmayan sistemlerde momentum, kütle ve enerji denklikleri, adi diferansiyel denklemlerle ilgili model oluşturma ve çözümleme, kısmi türevli diferansiyel denklemler ile ilgili model kurma. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri, Değişkenlere Ayırma Yöntemi, Laplace Dönüşüm Yöntemi, Değişken Katsayılı İkinci Mertebe Adi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Serilerle Çözümü, Frobenius, Bessel, Modifiye Bessel, Genelleştirilmiş Bessel Eşitliği. Sayısal Yöntemler, Cebirsel Denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin Sonlu Farklar yöntemi ile çözümü.

7 00363 Fizikokimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Yüzey gerilimi ve viskozite, asetik asitin ayrıma sabitinin belirlenmesi, kısmi molar hacimler, üç bileşenli sistemler, termokimya, absorpsiyon, kataliz, Joule-Thomson olayı, ebüliyoskopi-kriyoskopi, dağılma kanunu, gazların ısı kapasitesinin belirlenmesi (Cp, Cv), İyonik reaksiyonlar üzerine birincil tuz etkisi Ayırma İşlemleri (4+0) 4-6 Buharlaştırma, Nemlendirme ve kurutma, Absorpsiyon, Destilasyon, Katı sıvı ekstraksiyonu, Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Membran ayırma prosesleri, Filtrasyon, Adsorpsiyon, Karıştırma, Kristalizasyon Kimyasal Teknolojiler (4+0) 4-6 Yakıtlar ve Enerji, Petrokimya Endüstrileri (Polimerler, Plastikler, Kauçuk, Sentetik Fiber), Yağlar, Sabun ve Deterjanlar, Şeker Teknolojisi, Kağıt Teknolojisi, Su Teknolojisi, Seramik Endüstrileri (Geleneksel Seramikler, Cam ve Çimento), Kükürt ve Sülfürik Asit Üretim Teknolojileri, Azot Endüstrileri (Amonyak, Nitrik Asit, Gübreler), Klor-alkali Endüstrileri (Soda, Sudkostik, Klor), Projeler Proses Tasarımı I (3+2) 4-10 Proses ve Proses Mühendisliğinin Yapısı. Üretim ve Maliyet Tahmini. Reaktör Seçimi, Karıştırmalı Tank Reaktör Seçimi, Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör Boyutlandırılması, Kesikli Reaktör Boyutlandırılması, Dolgulu Yatak Katalitik Reaktörler. Isı Transfer Prosesi, Isı Değiştirici Boyutlandırılması, Kompresörler. Tank Tasarımı, Faz Ayırıcıların Tasarımı, Bileşen Ayırıcıları; Raflı, Dolgulu Kolonların ve Absorplayıcı-Sıyırıcıların Boyutlandırılması Proses Tasarımı II (3+2) 4-12 Proje konusunun belirlenmesi, İlgili prosesin ön bilgilerinin toplanması, Uygun proses akış şemasının seçim kriterlerinin tespiti, Gerekli hammadde ve ekipmanların saptanması, Üretim için gerekli ekipman boyutlandırma hesaplamaları, Proses kalitatif ve kantitatif akış diyagramının oluşturulması. Proses maliyetinin analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar I (0+4) 1-6 Boru Şebekelerinde Sürtünme Kayıpları, Borusal Akım Reaktörü, Kesikli Çalışan Damıtma Kolonu, Çift Borulu Isı Değiştirici, Sabit ve Akışkan Yatak Düzeneği, Sıvı Seviye Kontrolü, Gaz Absorbsiyonu, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu, Genişletilmiş Yüzeylerden Konveksiyonla Isı Transferi, Döner Kurutucu, Sıkıştırılabilir akışkan akımı, Boyut Küçültme ve Elek Analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar II (0+4) 1-6 Laminer akımın analizi, Sementasyon, Şeker analizleri, Sıvılarda buhar basıncı ölçümü ve tutuşma noktası tayini, Viskozite ölçümü, Isıtma kuvveti tayini, Yakıtlarda kül, kükürt ve nem tayini, Sedimentasyon, Su analizleri, Yağ analizleri, Termal iletkenlik katsayısının belirlenmesi, Kireç analizi.

8 00425 Proses Kontrol (3+0) 3-4 Proses kontrolün tanımı ve temelleri. Laplas dönüşümleri ile diferansiyel denklem çözümleri. Fiziksel ve kimyasal proseslerin modellenmesi. Açık çevrimli sistemlerin incelenmesi ve proseslerin dinamik davranışları. Birinci dereceden sistemlerin dinamik davranışları. İkinci ve daha yüksek dereceden sistemlerin dinamik davranışları. Kapalı çevirimli sistemler ve blok diyagramlarının oluşturulması. Geri beslemeli kontrol sistemleri ve donanım elemanları. Kontrol Ediciler ve komple kontrol siteminin incelenmesi. Kararlılık testi ve Routh kriteri. Frekans cevap yöntemleri Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2-3 İşletme ve çeşitli finansal kavramların tanımı. Başa baş noktası analizi, talep-arz denge ilişkisi ve milli gelir hesabı. Paranın zaman değeri ve faiz çeşitleri. Nakit akımları ve faiz hesaplamaları. Kapasite tanımı ve çeşitleri. Amortisman yöntemleri, İç ve dış finansman kaynakları, Bugünkü değer ve gelecekteki değer analizi, Net bugünkü değer ve gelecekteki değer metodu. Yıllık eşdeğer maliyet ve yıllık eşdeğer hasıla metodu. Karlılık indeksi, rantabilite oranı hesapları, Geri ödeme sürelerinin belirlenmesi.

9 SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Temel Fransızca (2+0) 2-2 Fransızcaya giriş, tanım edatları ile aksanlar, Kısa günlük konuşmalar. Qui est-ce? Qu est-ce que c est? Café Crème Livre de l élève 1 et Cahier d Exercices 1, Verbes Etre et avoir (Présent, futur, passé composé);négation et interrogation. Verbes Aller, S appeler (Présent, future, Passé compose). Bienvenue, Présentations, Préférences (Unité 1). Verbes Aimer, Danser; Adjectifs possessifs) Bizarre. Unité 2 (Portraits),Vocabulaire, grammaire. Bilan, Unité 3 (Moi et les Autres), La Météo. Vocabulaire Grammaire, İl fait chaud. Unité 4 (Carnet d Adresses),Vocabulaire, Grammaire, Rendez-vous, Espaces, Unité 5 (La Pause de Midi),Vocabulaire, Grammaire, Chez Martine, Genel değerlendirme ( Valorisation générale) Genel Felsefe (2+0) 2-2 Felsefe nedir, Felsefe ve diğer bilgi alanları arasındaki ilişki, Ontoloji, Epistemoloji, Dış dünyanın varlığı ve özü, Felsefe ve bilim, Etik, Estetik, Metafizik, Siyaset felsefesi, Felsefe ve din, Tarih felsefesi Bilim Tarihi (2+0) 2-2 İlk Çağlarda Bilim. Hellenistik dönemde bilim, Romalılarda Bilim. Orta Çağ Hristiyan Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyasi ve Türklerde Bilim. Rönesans Döneminde Bilim. Aydınlanma Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilimsel Gelişmeler, Bilim Adamlarından Çeviri Metinler Mantık (2+0) 2-2 Mantık, Mantıksal düşünme, olgusal ve mantıksal doğruluk nedir? Analitik ve sentetik önermelerin yapısı ve mahiyeti. Mantık felsefesi: Bilim ve mantık, matematiğin mantığa indirgenmesi. Mantık ve gerçeklik, kısa mantık tarihi. Sembolik mantık, sembolik çıkarım eklemleri. Önermeler mantığı. Doğruluk Fonksiyonu Mantığı. Çıkarımların denetlenmesi, Doğrulayıcı çizelgelerin kurulması. Çıkarımların karma doğrulama çizelgeleri Genel İşletme (2+0) 2-2 İşletme kavramının tanımı, özellikleri, amaçları ve sınıflandırması. İşletme kuruluş aşamaları. Fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu. İşletme kapasitesi. İşletme kuruluş yeri seçimi. İşletme fonksiyonları ilişkileri, yönetim fonksiyonu, planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon, denetim. Üretim fonksiyonu. Pazarlama fonksiyonu. Finans fonksiyonu, personel fonksiyonu. Araştırma Geliştirme ve diğer fonksiyonlar İş Hukuku (2+0) 2-2 Bireysel İş Hukuku. Sendikalar Hukuku. Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Hukuku.

10 00351 Pazarlama (2+0) 2-2 Pazarlama tanımı, işletme fonksiyonları içerisindeki yeri ve önemi. Klasik ve modern pazarlama anlayışı. Pazarlama planlaması. Pazar bölümlendirmesi ve hedef pazar seçimi. Pazarlama fonksiyonlarının sınıflandırılmaları. Pazarlama karmasının oluşturulması. Mal ve hizmet karma elemanı, mal ve hizmet ayırımı. Tüm malı oluşturan parçalar; Özde mal, zenginleştirilmiş mal, Marka, ambalaj, etiket, garanti, vb. Mamül sınıflandırmaları, yeni mamül kavramı ve geliştirilmesi aşamaları. Dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım. Fiyatlandırma. Tutundurma. Satış, tüketici kavramı, tüketici satınalma davranışı ve karar aşamaları. Pazarlama araştırması, Uluslararası pazarlama El Sanatları (2+0) 2-2 Geleneksel Türk Sanatları hakkında genel bilgi. Desen araştırması ve kompozisyon ilkeleri. Vitray hakkında genel bilgi. Ebru hakkında genel bilgi. Seramik dekorları hakkında genel bilgi. Dekor yöntemleri anlatımı. Uygulama çalışmaları ve tasarım. Tasarımların değerlendirilmesi Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimyanın tanımı ve inceleme alanları. İletkenlerin sınıflandırılması, elektrolitik iletkenlik, eşdeğer iletkenlik, öz iletkenlik, taşıma sayıları. Aktiflik ve aktiflik katsayısı, Arrhenius ve Debye-Hückel kuramları. Elektrot potansiyellerinin oluşumu. Elektrokimyasal pillerin sınıflandırılması ve elektrokimyasal enerji kaynakları. Elektroanalitik yöntemler. Korozyon olayı ve korozyondan korunma. Elektroliz olayı ve Faraday yasaları. Elektrolizle metallerin elde edilmesi. Elektrolizle metal kaplama. Klor-alkali prosesi Mühendislik Mekaniği (2+0) 2-3 Mühendislik Mekaniğine Giriş ve Temel Kavramlar. Kuvvet ve Denge. Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları. Kablolar, Sürtünme. Atalet Momentleri. Dinamiğin Temelleri. Kinematik ve Kinetik. Basit Makineler. Mukavemetin Temelleri. Çekme ve Basma Gerilmeleri. Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları. Hook Kanunu. Basınçlı Kapların Mukavemet Hesaplamaları. Mohr Çemberi. Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları. Burulma, Flambaj (Burkulma) Lineer Cebir (2+0) 2-3 Vektörler. Matrisler. Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan yöntemi. Determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin matris gösterimi, sınıflandırılması, Gauss Jordan indirgeme yöntemi ile çözümü. Eşdeğer lineer denklem sistemleri. Homojen olmayan lineer denklem ve homojen denklem sistemleri ilgili teoremler. Vektör uzayları. Gram-Schmidt yöntemi, Cayley-Hamilton teoremi ve uygulamaları. Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler. Kuadratik formlar, pozitif tanımlılık, negatif tanımlılık, yarı pozitif tanımlılık, yarı negatif tanımlılık, standart formlar Biyokimya (2+0) 2-3 Biyokimyaya giriş. Hücre bilgisi. Amino asitler. Proteinler. Karbohidratlar, Lipitler. Enzimler. Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği. İmmobilize enzim teknolojisi. Fermantasyon teknolojisi. Enzimlerin Biyoteknolojik Uygulamaları.

11 00303 Mesleki İngilizce I (2+0) 2-3 Fluid-flow phenomena :The velocity field and laminar flow. Velocity gradient and rate of shear. The shear-stress field. Newtonian and non-newtonian fluids. Viscosity and momentum flux. Heat transfer and its applications : nature of heat flow. Fourier s law. Thermal conductivity Mesleki İngilizce II (2+0) 2-3 Mass transfer and its applications : Terminology and symbols. Diffusional processes and equilibrium stages. Typical distillation equipment. Typical leaching equipment. Classification of reactors. Rate of homogeneous reactions. Fundamentals of rate equations Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik (2+0) 2-3 İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Diferansiyel ve integral hesap. Fonksiyonların maksimum ve minimumu uygulamaları. Kimya mühendisliğinde birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Matrisler ve vektörler, Seriler ve hiperbolik fonksiyonlar. Ampirik formüller. Laplace Dönüşümleri Su Teknolojisi (2+0) 2-3 Suyun özellikleri ve moleküler yapısı. Suyun kimyasal özellikleri. Sularda alkalinite hesapları ve sertlik. Langelier indeksi. Çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı. Fiziksel arıtma işlemleri, sedimentasyon. Koagülasyon, flotasyon ve filtrasyon. Kimyasal arıtma işlemleri, Çöktürme ile ayırma. Rekarbonizasyon, NaOH-soda yöntemi. Fosfor, demir ve mangan giderilmesi. İyon değiştirme yöntemi ile arıtma, katyon değiştiriciler. Endüstriyel sular. Çözünmüş oksijen giderilmesi, Soğutma suları Yakıt ve Yanma Teknolojisi (2+0) 2-3 Fosil yakıtların oluşumu ve sınıflandırılması. Yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Temiz kömür teknolojileri. Yanma mekanizması. Yakma sistemleri ve sınıflandırılması. Yakıtların iyileştirilmesi ve atıkların değerlendirilmesi Soğutma Makineleri (2+0) 2-3 Soğutmaya giriş.soğutucu akışkanların özellikleri. Soğutma çevrimleri temel elemanları; kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve kısılma vanaları. Soğutma çevrimlerini termodinamik olarak değerlendirme. Soğutma çevrimlerinde hesaplamalar. Soğutma makineleri, Carnot Soğutma Makineleri, ısı pompaları. Endüstriyel Gazlar ve Gazların Sıvılaştırılması. Joule-Thomson olayının analizi ve uygulamaları Enerji Teknolojileri (2+0) 2-3 Enerji ve kaynakları. Kuvvet, iş, güç, termodinamiğin birinci yasası. Dünya ve Türkiye nin enerji dengesi. Fosil yakıtlar. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin korunumu ve taşınımı Korozyon (2+0) 2-3 Korozyonagiriş.KorozyonunElektrokimyasalMekanizması. Korozyon Çeşitleri ; Üniform, Galvanik, Çatlak, Filiform, Yorulmalı, Çukur, Aşınmalı, Stres, Hidrojen Kırılganlığı, Taneler Arası ve Seçimli Korozyon. KorozyonOlayınaTermodinamikYaklaşım. Potansiyel-pH Diyagramları (Pourbaix Diyagramları). Korozyon Mühendisliği. Pasifleşme, Aktif ve Pasif davranışlar. Korozyonun önlenmesi; Kotodik ve anodik koruma, Kaplamalar, metalik kaplamalar, boya ve cilalar.

12 00312 Endüstriyel Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimya ve Elektrolizle İlgili Temel Bilgiler, Faraday Kanunları, Akım Yoğunluğu ve Akım Verimi, Nernst Denklemi, Elektrot Kinetiği, Korozyon Olayı, Elektrot Olayları, Elektrotların Sınıflandırılması, Teknik Elektrolitik Yöntemler ve Genel Prensipler, Anodik ve Katodik Yöntemler, Metal Kaplama, Metallerin Elektrolitik Olarak Kazanılması ve Saflaştırılması, Bakır ve Çinkonun Elektrolitik Olarak Kazanılması, Alkali Klorürlerin Elektrolizi, Klor-Alkali Prosesi,Klor-Alkali Prosesi, Elektrometalurji (Al, Mg ve Na Üretimi) Polimer Teknolojinse Giriş (2+0) 2-3 Polimer kimyasına giriş, Polimer endüstrisi ve hammaddeleri, Endüstriyel önemli polimerler ve Polimerlerin yapısı, Polimer viskozitesi ve molekül ağırlığı, Polimer sentezi, Polimerizasyon prosesler, Polimerlerin işlenmesi, Polimerlerin temel özellikleri, Polimer endüstrisi ve geri kazanım, Polimer katkı maddeleri Çevre Teknolojisi (2+0) 2-3 Ekolojinin temel kavramları, Küresel ısınma, küresel iklim değişimi ve ekolojik sonuçları, Ozon tabakasının incelmesi ve ekolojik sonuçları, Enerji üretiminin yarattığı sorunlar ve yenilenebilir enerji kaynakları, Hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlar, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği ve gürültü kirliliği, Dünyadaki çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları Dinamik Simülasyon (2+0) 2-3 Simülasyon ve çeşitleri, Kimya mühendisliği matematik modelleri, Adi türevli model denklemlerinin çözümü, Proseslerin dinamik davranışları, Zaman alanı ve dinamiği, Laplas alanı ve dinamiği, Kimya mühendisliği proseslerinin dinamik simülasyon uygulamaları, Matlab ortamında dinamik simülasyon Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2+0) 2-3 Atık suların özellikleri ve analizleri. Fiziksel arıtma yöntemleri. Kimyasal arıtma yöntemleri. Biyolojik arıtma yöntemleri. Atık su arıtma çamurunun işlenmesi ve atılması, çamurların aerobik ve anaerobik parçalanması, çamur suyunun giderilmesi. İleri atık su arıtma yöntemleri: fotokimyasal arıtma yöntemleri, Adsordsiyon, iyon değişimi. Atık sularda fosfor ve azot giderimi, Endüstriyel uygulamalar: kâğıt sanayi, gıda endüstrisi Biyoteknoloji (2+0) 2-3 Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin konusu. Biyoteknolojinin hammaddeleri. Biyoteknoloji ve endüstri, İlaç endüstrisi ve biyoteknoloji, Tarım ve biyoteknoloji, Gıda ve biyoteknoloji, Çevre ve biyoteknoloji, Kimya kimya mühedisliği ve biyoteknoloji, Biyoteknolojideki ayırma işlemleri, Biyoteknoloji ve endüstriyel enzimler Optimizasyon (2+0) 2-3 Optimizasyon probleminin formülasyonu. Tek ve iki değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için sayısal yöntemler. Kimyasal Proseslerin Modellenmesi. Çok değişkenli optimizasyon yöntemleri. Direkt arama yöntemleri, Klasik optimizasyon yöntemleri. Isı değiştiriciler, Borusal ve tam karıştırmalı reaktörlerin optimizasyonu. Lagrange çarpımı yöntemi. Doğrusal olmayan programlama yöntemleri. Doğrusal Programlama ve grafiksel çözüm. Dinamik programlama yöntemleri.

13 00329 Tekstil Kimyası (2+0) 2-3 Tekstil liflerinin tarihçesi ve sınıflandırılması, Selülozik liflerin ve türevlerinin, Protein liflerinin ve Sentetik lif ve lif karışımlarının kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, fiziksel işlemlere karşı dayanımı Sensör Teknolojisi (2+0) 2-3 Sensörler ve Kimyasal Sensörlere Giriş. Temel Elektrokimyasal Kavramlar ve Yöntemler.Elektrokimyasal Sensörler (amperometrik ve potansiyometrik). İyon Seçici Elektrotlar, Voltametrik Yöntemler, Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Kullanılması, Optik, Termal ve Kütle Duyarlı Sensörler, Biyosensörlere Giriş, Enzimler ve Enzim İmmobilizasyonu, Enzim, DNA ve Optik Biyosensörler, Kimyasal ve Biyosensörlerin Uygulama Alanları Katı Atık Geri Kazanımı (2+0) 2-3 Atık tanımı, atıkların sınıflandırılması. Katı atıklar. Tıbbi atıklar. Kentsel katı atıklar ve ilgili mevzuatların tanıtımı, 3R (Reduce, Reuse, Recycling), modelinin uygulanması. Kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; düzenli depolama, uygun yer seçimi, kentsel katı atıkların değerlendirilmesi işlemleri; anaerobik çürütme ve kompostlaştırma ile elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; ısıl işlemler ve enerji kazanımı. Plastik atıklar, ısıl yöntemler ve ikincil geri kazanım yöntemleri ile plastik atıkların ekonomiye kazandırılması Standardizasyon ve Kalite (2+0) 2-3 Kalite ve standard kavramları, arasındaki ilişkiler. Belgelendirme ve akreditasyon.türk Standardları Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri. Standard hazırlama. Metroloji ve kalibrasyon. Türk Standartları Enstitüsünün verdiği belgeler. Kalite ve toplam kalite yönetimi.ts ISO 9000 kalite yönetimi ve kalite güvencesi standardları.ts ISO çevre yönetimi standardları. TS-EN akreditasyon standardları Biyoyakıtlar (2+0) 2-3 Biyokütle hammaddeleri, Biyoyakıt ve türleri. Fosil kökenli yakıtların gözden geçirilmesi. Biyokütleden biyoyakıt üretim teknolojileri ve işlemleri. Biyoyakıt üretme yöntemleri. Biyoyakıt olarak biyodizel ve diğer yakıtlar. Dünyada ve Türkiye de biyoyakıt üretimi Adsorpsiyona giriş (2+0) 2-3 Adsorpsiyon materyalleri. Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon genel tanımları. Fiziksel adsorpsiyon ile yüzey alanı ölçümleri, porozite tespiti. Adsorpsiyon izoterm tipleri, İzotermlerden yüzey alanı ölçümleri, Fiziksel adsorpsiyon izotermlerinin yorumlanması. Mikropor ve mezopor analizi. Adsorpsiyon Uygulamaları Fabrika Organizasyonu (2+0) 2-3 İşletmenin kuruluş amaçları, fonksiyonları ve türleri, İşletme kuruluş çalışmaları. Fabrika Kuruluşu, kapasite planlaması ve işletme büyüklüğü seçimi, Personel Seçimi, Yatırım Tutarı Hesabı, Sabit tesis giderleri, Yıllık işletme giderleri. Yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Karlılık Oranı Yöntemi, Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi. Riskli yatırımların değerlendirilmesi. Yönetim Planlaması ve Organizasyon. AR-GE kavramı. Kalite Güvence Sistemi Serisi Standartları, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS Akreditasyon. İş güvenliği ve İş Kazaları.

14 00424 Temel Kimyasal İşlemler (2+0) 2-3 Termodinamik ve kinetik, Nitrolama, İndirgeme ile aminasyon, Halojenasyon, Sulfonasyon,, sulfasyon, Amonoliz ile aminasyon, Oksidasyon, Hidrojenasyon, Hidrokarbon sentezi, Hidroformilasyon, Esterleşme, Hidroliz, Alkilasyon, Polimerizasyon Biyokimya Mühendisliği (2+0) 2-3 Biyokimya mühendisliğine giriş, Enzimler, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği, Substrat kullanım kinetiği, Enzim teknolojisi, Biyoreaktörlerde taşınım olayı, Biyoreaktörlerin analizi ve tasarımı, Endüstriyel biyoproses ve biyoteknoloji ürünleriyle ilgili örnekler Petrol Arıtım Teknolojisi (2+0) 2-3 Petrol endüstrisinin genel kavramları, Tarihsel gelişim, Kaynaklar ve dünya üretimi ve tüketimi, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, Petrolün aranması, Resevuar tipleri ve mühendislik kavramları, Üretim Metodları, Rafinasyonu, Dogal hidrokarbonların taşınması, Petrole sağlık, güvenlik ve çevresel bakış Heterojen Reaksiyonlar (2+0) 2-3 Katalizörler, tanımı ve önemli özellikleri, aktivitesi ve selektivitesi. Katalizörlerin genel üretim metotları. Katalitik reaksiyon basamakları ve hız kontrol edici basamak kavramı. Adsorpsiyon, yüzey reaksiyon ve desorpsiyon basamaklarının hız kontrol edici olması durumunda hız ifadelerinin çıkarılması. Reaktör tasarımı için heterojen veri analizleri. Katalizörün deaktivasyonu, sinterleşmesi, kirlenmesi ve zehirlenmesi durumlarında raksiyon hız ifadelerinin türetimi ve dönüşüm hesapları. Hareketli yatak reaktörler Mühendislikte İnovasyon Eğitimi (2+0) 2-3 Düşünme türleri, dikey ve yanal düşünme.yaratıcılığı etkileyen faktörler, Yaratıcı düşünme teknikleri, Yaratıcı problem çözme aşamaları, Örgütsel yaratıcılığı geliştirme yöntemleri. İnovasyonun tanımı ve önemi, İnovasyonun kaynakları ve türleri, İnovasyon yönetimi, İnovasyon proses modelleri, İnovasyon uygulamasının endüstride başarılı örnekleri, Türkiye de inovasyona yaklaşım Bor Kimyası (2+0) 2-3 Bor Elementi, Borun Kimyasal Özellikleri. Bor Minerallerinden Bor Bileşiklerinin Üretilmesi. Borik Asit Üretim Tesisinin Tanıtılması, Boraks Üretim Tesisinin Tanıtılması, Sodyum Perborat ve Amonyum Pentaborat Üretimi, Bazı Özel Bor Kimyasalları. Bor Mineralleri ve Kimyasallarının Kullanım Alanları. Bor Bileşikleri Üretiminde Ortaya Çıkan Katı ve Sıvı Atıklardan Bor Kazanılması. Bor ve Atıklarının Çevre ve Sağlık Üzerindeki Etkileri Bitirme Çalışması (6+0) 2-4 Araştırma konusunun belirlenmesi, İçindekiler bölümünde yer alacak ana başlıkların belirlenmesi, Kaynak taraması, Araştırma konusuyla ilgili teorik ya da deneysel çalışmalar, Raporun hazırlanması.

Zorunlu Ders İçerikleri

Zorunlu Ders İçerikleri Zorunlu Ders İçerikleri Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri KM 501 Kömür Bilimi ve Teknolojisi (3+0) 3-6 Kömürün Oluşumu ve Yapısı: kömürün organik yapısı, kömürün inorganik yapısı; Kömürdeki mineral maddeler: kil mineralleri, karbonatlar, sülfürler, silikatlar;

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN 11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN Ankara 2015 I Nitelik Yayınları 23 11. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı / H.Cihan ÇETİNÖZ - Berin PEKMEN Yayına Hazırlama NİTELİK Dizgi-Grafik Tasarım

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04.

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04. T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.0.2016 Fakülte kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 05.0.2016 Salı

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri MMB 601 Alışılmamış İmalat Yöntemleri Giriş; alışılmamış imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi ve alışılmış imalat yöntemleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

Kimya Mühendisi Kimdir?

Kimya Mühendisi Kimdir? Kimya Mühendisi Kimdir? Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. İyi bir kimya mühendisi olmak için

Detaylı

RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 1. Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

ICHET LABORATUVARLARI

ICHET LABORATUVARLARI ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Şanlı Urfa Yolu 3. km Sanayi Sitesi M Blok No.1 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0 412 255 08 14 Faks : 0 412 255 08 15 E-Posta : kalite@dicem.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MMB 501 İleri Mühendislik Matematiği Adi diferansiyel denklemlerin çözümü için temel yöntemler: lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I BERNOULLİ DENEYİ FÖYÜ 2014 1. GENEL BİLGİLER Bernoulli denklemi basınç, hız

Detaylı