ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı. Atom Numaraları ve Periyodik Çizelge. Mol Kavramı. Kimyasal Denklemler ve Kimyasal Hesaplamalar. Bileşiklerin Yüzde Bileşimleri. Kimyasal Reaksiyonlarda Hesaplamalar. Çökelme Reaksiyonları, Asit-Baz Reaksiyonları, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları. Maddenin Gaz Hali. Tepkime Isısı, Termokimyasal Reaksiyon Hesaplamaları. Termodinamiğin Yasaları. Kimyasal Bağlar. Sıvı Hal, Buharlaşma ve Buhar Basıncı. Bir Katının Buhar Basıncı. Hal Değişim Eğrileri, Faz Diyagramları. Kristal Yapılar, Birim Hücrenin Hacmi ve Avogadro Sayısı Genel Kimya II Çözeltiler, Çözünme ve Çözünürlük. Koligatif Özellikler. Reaksiyon Hızlarının Ölçülmesi. Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal Denge. Asit -Baz Kavramı, Nötrleşme Reaksiyonları, Asit-Baz Denge Hesaplamaları. Çökme ve çözünme ölçütleri, Kompleks iyonlar ve çözünürlük, Ayrımsal çöktürme, Çözünürlük. Kimyasal Termodinamik, Termodinamik Yasalar, Serbest Enerji Değişimi ve Kimyasal Denge. Yarı Reaksiyonlar ve Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal Tepkimelerle Elektrik Üretilmesi, Elektroliz ve Uygulamaları. Korozyon. Radyoaktiflik. Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Halojenler, Soy Gazlar, Geçiş Metalleri Genel Fizik I (4+0) 4-6 Fizik ve ölçme, Vektörler. Hareket, Bir Boyutta Hareket. İki Boyutta Hareket. Newton un Hareket Kanunları. Dairesel Hareket. İş ve Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Çizgisel Momentum, Impuls, Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Açısal Momentum. Statik denge ve esneklik. Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi. Evrensel Çekim Kanunu Genel Fizik II (4+0) 4-6 Yük ve Madde. Elektrik Alan. Gauss Kanunu. Elektriksel Potansiyel. Kapasitörler ve Dielektrikler. Akım ve Direnç. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri. Manyetik Alan. Amper Kanunu. Faraday Kanunu. İndükleme. Maddenin Manyetik Özellikleri. Elektromanyetik Salınımlar. Alternatif Akım ve Maxwell Denklemleri Kimya Mühendisliğine Giriş (2+0) 2-4 Kimya Mühendisliğinin Tanımı, Kimya Mühendisliği Öğrenimi Süresince Görülecek Dersler. Kimya Mühendisliğinin Dünyada ve Türkiye de Tarihsel Gelişimi. Kimya Mühendisliğinin Çalışma Alanları ve Geleceği. Kimyasal Prosesler ve Akış Diyagramları. Proses Değişkenlerinin İncelenmesi. Birim Sistemleri ve Dönüşümleri. Mühendislik Etiği. Proje Sunumu ve Rapor Hazırlama.

2 00121 Genel Matematik I (4+0) 4-6 Matematiksel model, Fonksiyonlar(doğrusal model, ikinci dereceden fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar). Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar ve matematiksel modeller, Logaritma fonksiyonu, Tam değer, işaret ve mutlak değer fonksiyonu, pratik çizimler. Bir fonksiyonun limiti, Limit alma kuralları, Bir fonksiyonun sürekliliği, Süreksizlik çeşitleri, Kapalı bir aralıktaki fonksiyonlar. Bir fonksiyonun türevi, türev alma kuralları. Bağlı oranlar. Türevin geometrik yorumu, Türevin fiziksel yorumu, Lineer yaklaşım, diferansiyel. Maksimum-minimum değerler, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi ve geometrik yorumu. Birinci ve ikinci türev testleri, konkavlık konvekslik, Belirsiz haller. Optimizasyon problemleri. Asimptotlar, eğri çizimi Genel Matematik II (4+0) 4-6 Anti-türevler. Belirsiz integral. Değişken değiştirme. Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller. Trigonometrik değişken değiştirme. Basit kesirlere ayırma, rasyonel integraller. Belirli integral. Eğriler arasındaki bölgenin alanı. Hacim hesabı. İş. Bir fonksiyonun ortalama değeri (İntegral için ortalama değer teoremi). Yay uzunluğu. Dönel yüzeyin yüzey alanı. İntegralin mühendisliğe uygulamaları. Has olmayan integraller. Diziler, Seriler. İntegral testi, Bir serinin toplamı. Karşılaştırma testi. Alterne seriler. Kuvvet serileri. Fonksiyonların kuvvet serileri ile gösterimi. Taylor ve Maklarin serileri. Uzayda dik koordinatlar, Vektörler. İç çarpım. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler. Gauss Jordan çözümü, Elementer satır işlemleri, Determinantlar, Bir karesel matrisin tersi, Cramer kuralı Genel Kimya Laboratuarı (0+4) 1-7 Deney Malzemeleri ve Laboratuar Kurallarının Tanıtımı. Kütlenin Korunumu Yasası, Kristal Suyun Hesaplanması. Maddeleri Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma, Gazların Yayınımı. Kristallendirme ve Çöktürme. Damıtma, Sıvı-Sıvı Karışımlarının Ayrılması. Çözünürlük ve Çözeltiler: Ağırlıkça ve Hacimce Yüzde Hesaplama. Reaksiyon Hızı: Sıcaklık ve Derişim Etkisi. Çözelti Ayarlama ve Asit-Baz Titrasyonları. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları, Eşdeğer Kütle Analizi. Metal Etkinliğinin İncelenmesi Teknik Çizim (1+2) 2-3 Autocad e giriş- autocad ekranını tanıma. Layer düzenleme- layer oluşturma, özelleştirme. Temel çizim oluşturma komutları (line, ray, construction line, multiline, polyline, rectangle, spline, ellipse, circle, arc). Osnap, grid, ortho, polar, lwt, model seçeneklerinin ayarlanması ve kullanımı. Move, copy, rotate, scale, strretch, mirror, offset, array, trim, extend, fillet, chamfer komutlarının örneklerle gösterimi. Çizimlerden blok oluşturma ve içinde çalışma. Blokların patlatılması. Oluşturulan çizimlerde malzeme, görselleştirme, solid ve gradient taramaları. Send back bring to front komutları. Ölçülendirme-çizimin projelendirilip ölçülendirilmesi. Express menüsü- layer açma-kapama kolaylıkları. Super hatch taraması. Çizimlerin pafta haline getirilmesi. Layout içinde ölçeklendirme. Plot- hazırlanan çizimlerin yazıcıdan çıkartılması. 3D görünüşlerin tanınması, kamera oluşturulması. 3D çubuklarının ve çalışma ekranının hazırlanması. Temel 3 boyutlu çizimler oluşturma. Box, wedge, cone, polysolid, sphere, cylinder, torus, pyramid çizimi Fizikokimya (4+0) 4-6 Gazlar, gaz kanunları, ideal gaz kavramı, gerçek gazlar, sıvılaşma, gazların özellikleri. Maddenin yoğun halleri, sıvılar ve özellikleri katılar, karışımlar ve özellikleri. Sayısal özellikler. Termodinamiğe giriş. Kolloid kimyası, adsorpsiyon, absorpsiyon, desorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri. Kimyasal kinetik, mertebe tayin yöntemleri, enzim kinetiği. Doğal süreçlerde fizikokimya. Fizikokimya ve kimya mühendisliği.

3 00204 Kütle ve Enerji Denklikleri (5+0) 5-7 Temel kavramlar. Kütle ve enerji korunumu yasaları. Gaz karışımları, Dalton ve Amagat yasaları, gazbuhar karışımları. Fiziksel işlemler ile ilgili kütle denklikleri hesaplamaları. Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili genel kavramlar, kimyasal reaksiyonlarda kütle denkliği hesaplamaları, genel enerji denkliği, oluşum ve reaksiyon entalpisi, standart koşullar dışında yürüyen kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon entalpisi hesaplamaları, enerji denklikleri hesaplamaları, yanma ve baca gazı analizine dayalı hesaplamalar, endüstriyel uygulamalar için kütle ve enerji denklikleri hesaplamaları Bilgisayar Programlama (2+2) 3-5 Programlama yaklaşımı ve algoritma oluşturma, algoritmalar ve akış diyagramları. MATLAB yazılımının tanıtımı. Matlab'da temel matematiksel işlemler, skaler, vektör İşlemleri, matrisler, matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerinin çözümü. Komut satırında programlama, M-Dosyaları ile programlama, düz yazı M-Dosyaları, fonksiyon M-Dosyaları, Operatörler, mantıksal fonksiyonlar, koşul deyimleri, döngüler, program çıkışı ve sonuç gösterme işlemleri, polinomlar, kök bulma, türev ve integral alma, polinomların bölünmesi ve çarpma işlemleri, interpolasyon işlemi, iki boyutlu grafikler, temel grafik işlemleri, üç boyutlu grafikler, simgesel integral, türev ve denklem sistemlerinin çözümü, simgesel diferansiyel denklem çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin Matlab komutları ile çözümü Analitik Kimya (3+0) 3-4 Analitik Kimya ya giriş. Analiz nedir, klasik ve enstrümental analiz arasındaki farklar nelerdir, analizde hata kaynakları. Çözeltiler, çözelti birimleri ve çözelti hazırlanması ile ilgili hesaplamalar, sulu çözelti kimyası. Asitler ve bazlar, farklı çözeltilerde ph hesaplamalarına ilişkin uygulamalar ve hidroliz. Çözünürlük, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük hesaplamaları. İyonik dengelere elekrolitlerin etkisi. Kantitatif analize giriş, gravimetrik analiz, volumetrik analiz. Asit-baz titrasyonları. Çöktürme titrasyonları ve arjantometrik titrasyona ilişkin uygulamaları, kompleks oluşum titrasyonları ve EDTA titrasyonlarına ilişkin uygulamalar, yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar ve KMnO4 titrasyonlarına ilişkin uygulamalar Organik Kimya (3+0) 3-4 Organik kimyaya giriş. Atomun elektron yapısı. Kimyasal bağlar, kimyasal bağ kuramları. Melezleşme. Organik bileşiklerin formülleri, izomeri, lewis yapıları ve formal yük, indüktif ve mezomer etki. Elektrofilik ve nükleofilik bileşikler. Asit-baz teorisi. Organik kimyada reaksiyonlar. Alkanlar ve adlandırma kuralları. Alkenler, alkinler ve reaksiyonları. Organik halojen bileşikleri, alkoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler, aminler, yağlar ve deterjanlar, amino asitler ve proteinler, aromatik bileşikler, organik kükürt bileşikleri, karbonhidratlar Diferansiyel Denklemler (4+0) 4-6 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözümleri. Başlangıç değer ve sınır değer problemleri. Diferansiyel denklemlerin oluşturulması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemler, Riccati diferansiyel denklemler, tam diferansiyele getirilebilir diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, mertebe düşürme yöntemi, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler Cauchy-Euler diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerin adi nokta civarında kuvvet serisi çözümleri.

4 00236 İstatistik (2+0) 2-3 İstatistiksel kavramlar. Verilerin grafiksel gösterimi, frekans diyagramları. Olasılık teorisi, şartlı ve bileşik olaylar, rastgele değişkenlerin dağılımı, dağılımların parametreleri, güven aralığı ve güven seviyesi, t-testi. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları, Paisson dağılımı, eksponansiyel dağılım, Normal dağılım, lognormal dağılım, gamma dağılımı, ekstrem değer dağılımları, Wetbull dağılımı, uniform dağılım. Asimtotik örneklem dağılımları, kesin örneklem dağılımları, istatistiksel hipotezlerin kontrolü, Ki-testi, regrasyon analizi, korelasyon katsayısı hesabı, en küçük kareler yöntemi Kimya Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler (4+0) 4-6 Temel kavramlar ve Taylor teoremi. Bilgisayar aritmetiği, sayıların temsili, mutlak ve bağıl hata, hataların kaynakları, kesme-yuvarlama ve anlamlı haneler. Lineer olmayan denklemlerin çözümü; Bisection metodu, Newton-Raphson metodu, Secant metodu. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler ve özellikleri. Direk metotlar; Cramer kuralı, Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan metodu. İteratif metotlar; Jacobi ve Gauss-Seidel metodu. İnterpolasyon; lineer interpolasyon, polinom interpolasyonu. Belirsiz katsayılar metodu, lagrange interpolasyonu, bölünmüş farklar. Nümerik türev, nümerik integral. Birinci dereceden diferansiyel denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü; Euler metodu, Modifiye Euler metodu, Taylor metotları, Runge-Kutta metotları. II. dereceden ve Yüksek dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü, Euler, Modifiye Euler ve Runge-Kutta metotları Analitik Kimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Çözeltiler ve çözelti hazırlama işlemleri. ph ve ph öçümü, asit-baz indikatörleri, tampon çözeltiler. Katyon ön denemeleri - katyon belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup katyonlarının sistematik analizi. Anyon ön denemeleri-anyonların belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, grup anyonlarının sistematik analizi. Gravimetri - gravimetrik yöntemle nikel tayini. Nötralimetri: asit-baz titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, redoks titrasyonları iyodometri. Regrasyon analizi, korelasyon katsayıları hesaplama, en küçük kareler metodu Malzeme Bilgisi (3+0) 3-4 Malzeme seçimi. Malzemelerin atomik ve kristal yapıları. Katıların kristal yapıları, latis parametreleri, miller işaretleri. Kristal yapıların malzeme özelliklerine etkisi ve katılarda yayınma (difüzyon). Metallerin mekanik özellikleri, çekme deneyi, elastik plastik deformasyon, kırılma, yorulma, sürünme, sertlik, çentik darbe. Faz diyagramları, faz oranları hesabı, faz kuralları ve katılaşma. Mukavemet artırma mekanizmaları (katı çözelti, tane boyut kontrolü, dispersiyon, deformasyon), Fe-C denge diyagramı ve çeliklerin ısıl işlemi, faz dönüşümleri ve ısıl işvemler, seramik, polimer ve dökme demirler, korozyon ve korozyondan korunma Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (3+0) 3-4 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğine giriş. Mol denklikleri. Kimyasal reaksiyon hızlarının teorisi, dönüşüm ve ideal reaktörlerin tasarımı. Reaksiyon hız ifadeleri ve kimyasal denge, hız sabitleri. Elementer reaksiyonlar ve molekülerite, tersinir reaksiyonlar, hacim ve faz değişiminin olduğu reaksiyonlar. Elementer olmayan homojen reaksiyonlar, elementer olmayan reaksiyonların mekanizmasının belirlenmesi. Enzim reaksiyonlarının temelleri. Reaksiyon hızlarının laboratuvar verilerinden belirlenmesi, integral ve diferansiyel metotlar, başlangıç hızları, yarı ömür ve en küçük kareler metotları. Otokatalitik, paralel ve seri reaksiyonlar, çoklu reaksiyonlar ve selektivite. Kataliz, katalizör özellikleri, adsorpsiyon, desorpsiyon, yüzey reaksiyonu ve hız kontrol basamağı. Katalitik reaksiyonların mekanizmaları.

5 00302 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (4+0) 4 6 Kimyasal reaktörlere giriş. Reaktörlerin sınıflandırılması, endüstriyel reaktörler, kesikli reaktörlerin modellenmesi, sürekli akım reaktörleri, tam karıştırmalı kararlı akım reaktörlerinin tasarımı, borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Reaktörlerde basınç düşmesi, dolgulu yatak reaktörlerinin tasarımı. Yarı kesikli reaktörlerin tasarımı. Akım reaktörlerinin yatışkan olmayan halde çalıştırılması. İzotermal olmayan reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan kesikli reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan tam karıştırmalı kararlı akım ve borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Enzim Reaksiyonları, Biyoreaktörler. Kataliz ve Katalitik reaktörler Termodinamik I (3+0) 3-4 Termodinamik ve enerji. Sistem ve kontrol hacmi, sistem özellikleri. Proses ve çevrimler. Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası. Enerji formları, ısı ve iş ile enerji aktarımı, mekanik formda iş. Termodinamiğin I. Yasası, enerji dengesi, sistemin enerjisindeki değişim, saf maddelerin özellikleri. İdeal gaz hal denklemi, sıkıştırılabilirlik faktörü ve ideallikten sapma, diğer hal denklemleri. Hareketli sınır işi, kapalı sistemlerde enerjinin korunumu, özgül ısı, iç enerji ve entalpi. İdeal gazların iç enerji ve entalpi değişimi. Yatışkın ve yatışkın olmayan durumlarında kütlenin korunumu uygulamaları. Termodinamiğin birinci yasasının kontrol hacmine uygulanması. Termodinamiğin II. yasasına giriş, termal enerji resevuarları, ısı makineleri, buzdolabı ve ısı pompaları, tersinir ve tersinmez prosesler, Carnot çevrimi, yeni bir özelik entropi, entropinin artışı ilkesi Termodinamik II (3+0) 3-4 Clausius Eşitsizliği. Entropinin artışı ilkesi. Mükemmel gazların entropi değişimi. Maksimum kullanılabilir iş (tersinirlik) ve kayıp iş (tersinmezlik). Kapalı sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Sürekli akışlı açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Zamanla değişen açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Buharlı güç çevrimleri, Carnot ve Rankine çevrimleri. Pistonlu motorlara genel bakış, Otto ve diesel çevrimi, soğutma makinaları ve ısı pompaları, ters Carnot çevrimi, İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Yakıtlar ve yanma, oluşum entalpisi ve yanma entalpisi. Kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi. Reaksiyona giren sistemlerin entropi değişimi, denge kıstasları. Mükemmel gaz karışımları için denge sabiti Enstrümental Analiz (2+2) 3-5 Enstrümental yöntem türleri. Elektromanyetik radyasyon, radyasyonun teorisi ve özellikleri. Ultraviyole görünür spektrofotometrik analiz. Optik spektroskopi. Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz teori ve cihazları. Atomik Emisyon Spektroskopik analiz teori ve cihazları. Alevli ve elektrotermal atomizasyona dayalı atomik spektroskopi. Atomik spektra türleri ve kaynakları. NMR spektroskopik analiz. Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi. IR absorpsiyon spektroskopisi, teori, nitelik ve niceliksel uygulamaları. Kondüktometrik titrasyonla nötralizasyon. Potensiyometrik nötralizasyon titrasyonları. X-ray spektroskopisi, temel prensipler, x-ray floresans, absorpsiyon ve difraksiyon yöntemler. Polarografik analiz. Elektron spektroskopisi, taramalı elektron spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi. Termal analiz, TG, DTA, DSC yöntemleri. Elektroanalitik kimya, teorisi, potansiyometri, voltametri, kromatografik ayırmalar yöntemleri.

6 00323 Akışkanlar Mekaniği (4+0) 4-6 Akışkanlar Mekaniği kapsamı, genel ilkeler ve bazı temel tanımlar. Boyutlar ve birimler, Birim sistemleri, Boyut Analizi uygulama ilkeleri. Akışkanların genel bazı özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, yoğunluk, sıkışabilirlik, basınç, süreklilik, hız alanı. Süreklilik denklemi, Hareket denklemi, Mekanik Enerji Denklemi, Akışkanlar statiği, Akışkanlar dinamiği. Akım benzerliği ve model çalışmaları, Bernoulli denklemi. Sürtünme kayıpları, Vana ve bağlantılar, Akışkan akımlarında sürtünme kaybı hesabı. Pompa ve kompresörler. Akışkan akımlarının ölçülmesi, Orifis, Venturimetre, Nozul (Lüle), Pitot Borusu. Rotametreler, gaz ve su saatleri. Açık kanallarda akış, gazların bastırılabilir akışkan olarak akımı. Daldırılmış cisimlerin çevresinde akım, Dolgulu yataklarda akışkan akımı. Akışkanların tanklarda karıştırılması Kütle Transferi (4+0) 4-6 Kütle transferinin temel prensipleri ve ayırma proseslerinin önemi. Akılar ve hızlar arasındaki bağıntılar, kütle transfer katsayıları, kütle transfer kanunları ve difüzyon katsayılarının hesaplanması. Durgun ve eş-molar zıt düzende tek yönlü moleküler difüzyon. Süreklilik denkleminin türetilmesi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde tek yönlü kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde kimyasal reaksiyonlu kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Sıvı filminde kimyasal reaksiyon ve difüzyon, film modeli, penetrasyon modeli ve yüzey yenilenme modelleri. Islak duvarlı kolonda gaz fazdan akışkan filmine kütle transferi. Borusal reaktörlerde tek boyutlu difüzyon ve konveksiyonla kütle transferi. Absorpsiyon proseslerinde gaz-sıvı arası kütle transferi. Kurutma proseslerinde kütle transferi. Katı-sıvı ekstraksiyon proseslerinde kütle transferi. Sıvı ortamda katıların çözünmesi ile ilgili kütle transferi. Buharlaşma proseslerinde kütle transferi. Katıların reaksiyona girdiği heterojen sistemlerde kütle transferi. Momentum, ısı ve kütle transferi benzerlikleri Isı Transferi (4+0) 4-6 Bir boyutlu ısı transferi, düzenli ve geçici rejim kavramları. I.Fourier Yasası, termal direnç kavramı, birleşik düzlem ve silindirik elemanlarda kondüksiyon, içinde ısı üretimi olan elemanlarda ısı transferi. Kondüksiyon sınır şartlı hal, konveksiyon sınır şartlı düzlem ve silindirik elemanlar. Genel ısı denkliği ifadesinin türetilmesi, geçici rejimde ısı transferi, yarı sonsuz levha. Zorlanmış konveksiyon. Reynolds ve Colburn benzerlikleri. Doğal konveksiyon. Sınırlandırılmış ortamlar. Isı değiştiriciler: Isı değiştirici düzenekler, Isı değiştiriciler için enerji denklikleri, toplam (veya genel) ısı transfer katsayısı, elemanların ısı transfer katsayıları, ısı transfer ünite sayısı ve ünite yüksekliği kavramları. Isı değiştiricilerde etkinlik kavramı çok borulu ve çok geçişli ısı değiştiriciler, akışkanların zorlanmış konveksiyonla boruların dışında ısıtılması veya soğutulması, Faz değişimi ile ısı transferi. Işıma ile ısı transferi, Planck, Stefan-Boltzman, Kirchoff, yasaları, şekil faktörleri, radyasyona eşdeğer konveksiyon katsayısı, Işınım kalkanı. Genişletilmiş yüzeylerde ısı transferi: Kanat etkinliği ve kanat verimi kavramları Matematiksel Modelleme (2+2) 3-5 Matematiksel modellemenin tanımı, matematiksel modellerin kullanımı ve uygulama alanları. Fiziksel sistemlerin modellenmesi, kütle ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulması. Kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesi, yatışkın ve yatışkın-olmayan sistemlerde momentum, kütle ve enerji denklikleri, adi diferansiyel denklemlerle ilgili model oluşturma ve çözümleme, kısmi türevli diferansiyel denklemler ile ilgili model kurma. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri, Değişkenlere Ayırma Yöntemi, Laplace Dönüşüm Yöntemi, Değişken Katsayılı İkinci Mertebe Adi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Serilerle Çözümü, Frobenius, Bessel, Modifiye Bessel, Genelleştirilmiş Bessel Eşitliği. Sayısal Yöntemler, Cebirsel Denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin Sonlu Farklar yöntemi ile çözümü.

7 00363 Fizikokimya Laboratuvarı (0+4) 1-6 Yüzey gerilimi ve viskozite, asetik asitin ayrıma sabitinin belirlenmesi, kısmi molar hacimler, üç bileşenli sistemler, termokimya, absorpsiyon, kataliz, Joule-Thomson olayı, ebüliyoskopi-kriyoskopi, dağılma kanunu, gazların ısı kapasitesinin belirlenmesi (Cp, Cv), İyonik reaksiyonlar üzerine birincil tuz etkisi Ayırma İşlemleri (4+0) 4-6 Buharlaştırma, Nemlendirme ve kurutma, Absorpsiyon, Destilasyon, Katı sıvı ekstraksiyonu, Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Membran ayırma prosesleri, Filtrasyon, Adsorpsiyon, Karıştırma, Kristalizasyon Kimyasal Teknolojiler (4+0) 4-6 Yakıtlar ve Enerji, Petrokimya Endüstrileri (Polimerler, Plastikler, Kauçuk, Sentetik Fiber), Yağlar, Sabun ve Deterjanlar, Şeker Teknolojisi, Kağıt Teknolojisi, Su Teknolojisi, Seramik Endüstrileri (Geleneksel Seramikler, Cam ve Çimento), Kükürt ve Sülfürik Asit Üretim Teknolojileri, Azot Endüstrileri (Amonyak, Nitrik Asit, Gübreler), Klor-alkali Endüstrileri (Soda, Sudkostik, Klor), Projeler Proses Tasarımı I (3+2) 4-10 Proses ve Proses Mühendisliğinin Yapısı. Üretim ve Maliyet Tahmini. Reaktör Seçimi, Karıştırmalı Tank Reaktör Seçimi, Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör Boyutlandırılması, Kesikli Reaktör Boyutlandırılması, Dolgulu Yatak Katalitik Reaktörler. Isı Transfer Prosesi, Isı Değiştirici Boyutlandırılması, Kompresörler. Tank Tasarımı, Faz Ayırıcıların Tasarımı, Bileşen Ayırıcıları; Raflı, Dolgulu Kolonların ve Absorplayıcı-Sıyırıcıların Boyutlandırılması Proses Tasarımı II (3+2) 4-12 Proje konusunun belirlenmesi, İlgili prosesin ön bilgilerinin toplanması, Uygun proses akış şemasının seçim kriterlerinin tespiti, Gerekli hammadde ve ekipmanların saptanması, Üretim için gerekli ekipman boyutlandırma hesaplamaları, Proses kalitatif ve kantitatif akış diyagramının oluşturulması. Proses maliyetinin analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar I (0+4) 1-6 Boru Şebekelerinde Sürtünme Kayıpları, Borusal Akım Reaktörü, Kesikli Çalışan Damıtma Kolonu, Çift Borulu Isı Değiştirici, Sabit ve Akışkan Yatak Düzeneği, Sıvı Seviye Kontrolü, Gaz Absorbsiyonu, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu, Genişletilmiş Yüzeylerden Konveksiyonla Isı Transferi, Döner Kurutucu, Sıkıştırılabilir akışkan akımı, Boyut Küçültme ve Elek Analizi Kimya Mühendisliği Laboratuar II (0+4) 1-6 Laminer akımın analizi, Sementasyon, Şeker analizleri, Sıvılarda buhar basıncı ölçümü ve tutuşma noktası tayini, Viskozite ölçümü, Isıtma kuvveti tayini, Yakıtlarda kül, kükürt ve nem tayini, Sedimentasyon, Su analizleri, Yağ analizleri, Termal iletkenlik katsayısının belirlenmesi, Kireç analizi.

8 00425 Proses Kontrol (3+0) 3-4 Proses kontrolün tanımı ve temelleri. Laplas dönüşümleri ile diferansiyel denklem çözümleri. Fiziksel ve kimyasal proseslerin modellenmesi. Açık çevrimli sistemlerin incelenmesi ve proseslerin dinamik davranışları. Birinci dereceden sistemlerin dinamik davranışları. İkinci ve daha yüksek dereceden sistemlerin dinamik davranışları. Kapalı çevirimli sistemler ve blok diyagramlarının oluşturulması. Geri beslemeli kontrol sistemleri ve donanım elemanları. Kontrol Ediciler ve komple kontrol siteminin incelenmesi. Kararlılık testi ve Routh kriteri. Frekans cevap yöntemleri Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2-3 İşletme ve çeşitli finansal kavramların tanımı. Başa baş noktası analizi, talep-arz denge ilişkisi ve milli gelir hesabı. Paranın zaman değeri ve faiz çeşitleri. Nakit akımları ve faiz hesaplamaları. Kapasite tanımı ve çeşitleri. Amortisman yöntemleri, İç ve dış finansman kaynakları, Bugünkü değer ve gelecekteki değer analizi, Net bugünkü değer ve gelecekteki değer metodu. Yıllık eşdeğer maliyet ve yıllık eşdeğer hasıla metodu. Karlılık indeksi, rantabilite oranı hesapları, Geri ödeme sürelerinin belirlenmesi.

9 SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi Temel Fransızca (2+0) 2-2 Fransızcaya giriş, tanım edatları ile aksanlar, Kısa günlük konuşmalar. Qui est-ce? Qu est-ce que c est? Café Crème Livre de l élève 1 et Cahier d Exercices 1, Verbes Etre et avoir (Présent, futur, passé composé);négation et interrogation. Verbes Aller, S appeler (Présent, future, Passé compose). Bienvenue, Présentations, Préférences (Unité 1). Verbes Aimer, Danser; Adjectifs possessifs) Bizarre. Unité 2 (Portraits),Vocabulaire, grammaire. Bilan, Unité 3 (Moi et les Autres), La Météo. Vocabulaire Grammaire, İl fait chaud. Unité 4 (Carnet d Adresses),Vocabulaire, Grammaire, Rendez-vous, Espaces, Unité 5 (La Pause de Midi),Vocabulaire, Grammaire, Chez Martine, Genel değerlendirme ( Valorisation générale) Genel Felsefe (2+0) 2-2 Felsefe nedir, Felsefe ve diğer bilgi alanları arasındaki ilişki, Ontoloji, Epistemoloji, Dış dünyanın varlığı ve özü, Felsefe ve bilim, Etik, Estetik, Metafizik, Siyaset felsefesi, Felsefe ve din, Tarih felsefesi Bilim Tarihi (2+0) 2-2 İlk Çağlarda Bilim. Hellenistik dönemde bilim, Romalılarda Bilim. Orta Çağ Hristiyan Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyasi ve Türklerde Bilim. Rönesans Döneminde Bilim. Aydınlanma Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilimsel Gelişmeler, Bilim Adamlarından Çeviri Metinler Mantık (2+0) 2-2 Mantık, Mantıksal düşünme, olgusal ve mantıksal doğruluk nedir? Analitik ve sentetik önermelerin yapısı ve mahiyeti. Mantık felsefesi: Bilim ve mantık, matematiğin mantığa indirgenmesi. Mantık ve gerçeklik, kısa mantık tarihi. Sembolik mantık, sembolik çıkarım eklemleri. Önermeler mantığı. Doğruluk Fonksiyonu Mantığı. Çıkarımların denetlenmesi, Doğrulayıcı çizelgelerin kurulması. Çıkarımların karma doğrulama çizelgeleri Genel İşletme (2+0) 2-2 İşletme kavramının tanımı, özellikleri, amaçları ve sınıflandırması. İşletme kuruluş aşamaları. Fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu. İşletme kapasitesi. İşletme kuruluş yeri seçimi. İşletme fonksiyonları ilişkileri, yönetim fonksiyonu, planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon, denetim. Üretim fonksiyonu. Pazarlama fonksiyonu. Finans fonksiyonu, personel fonksiyonu. Araştırma Geliştirme ve diğer fonksiyonlar İş Hukuku (2+0) 2-2 Bireysel İş Hukuku. Sendikalar Hukuku. Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Hukuku.

10 00351 Pazarlama (2+0) 2-2 Pazarlama tanımı, işletme fonksiyonları içerisindeki yeri ve önemi. Klasik ve modern pazarlama anlayışı. Pazarlama planlaması. Pazar bölümlendirmesi ve hedef pazar seçimi. Pazarlama fonksiyonlarının sınıflandırılmaları. Pazarlama karmasının oluşturulması. Mal ve hizmet karma elemanı, mal ve hizmet ayırımı. Tüm malı oluşturan parçalar; Özde mal, zenginleştirilmiş mal, Marka, ambalaj, etiket, garanti, vb. Mamül sınıflandırmaları, yeni mamül kavramı ve geliştirilmesi aşamaları. Dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım. Fiyatlandırma. Tutundurma. Satış, tüketici kavramı, tüketici satınalma davranışı ve karar aşamaları. Pazarlama araştırması, Uluslararası pazarlama El Sanatları (2+0) 2-2 Geleneksel Türk Sanatları hakkında genel bilgi. Desen araştırması ve kompozisyon ilkeleri. Vitray hakkında genel bilgi. Ebru hakkında genel bilgi. Seramik dekorları hakkında genel bilgi. Dekor yöntemleri anlatımı. Uygulama çalışmaları ve tasarım. Tasarımların değerlendirilmesi Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimyanın tanımı ve inceleme alanları. İletkenlerin sınıflandırılması, elektrolitik iletkenlik, eşdeğer iletkenlik, öz iletkenlik, taşıma sayıları. Aktiflik ve aktiflik katsayısı, Arrhenius ve Debye-Hückel kuramları. Elektrot potansiyellerinin oluşumu. Elektrokimyasal pillerin sınıflandırılması ve elektrokimyasal enerji kaynakları. Elektroanalitik yöntemler. Korozyon olayı ve korozyondan korunma. Elektroliz olayı ve Faraday yasaları. Elektrolizle metallerin elde edilmesi. Elektrolizle metal kaplama. Klor-alkali prosesi Mühendislik Mekaniği (2+0) 2-3 Mühendislik Mekaniğine Giriş ve Temel Kavramlar. Kuvvet ve Denge. Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları. Kablolar, Sürtünme. Atalet Momentleri. Dinamiğin Temelleri. Kinematik ve Kinetik. Basit Makineler. Mukavemetin Temelleri. Çekme ve Basma Gerilmeleri. Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları. Hook Kanunu. Basınçlı Kapların Mukavemet Hesaplamaları. Mohr Çemberi. Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları. Burulma, Flambaj (Burkulma) Lineer Cebir (2+0) 2-3 Vektörler. Matrisler. Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan yöntemi. Determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin matris gösterimi, sınıflandırılması, Gauss Jordan indirgeme yöntemi ile çözümü. Eşdeğer lineer denklem sistemleri. Homojen olmayan lineer denklem ve homojen denklem sistemleri ilgili teoremler. Vektör uzayları. Gram-Schmidt yöntemi, Cayley-Hamilton teoremi ve uygulamaları. Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler. Kuadratik formlar, pozitif tanımlılık, negatif tanımlılık, yarı pozitif tanımlılık, yarı negatif tanımlılık, standart formlar Biyokimya (2+0) 2-3 Biyokimyaya giriş. Hücre bilgisi. Amino asitler. Proteinler. Karbohidratlar, Lipitler. Enzimler. Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği. İmmobilize enzim teknolojisi. Fermantasyon teknolojisi. Enzimlerin Biyoteknolojik Uygulamaları.

11 00303 Mesleki İngilizce I (2+0) 2-3 Fluid-flow phenomena :The velocity field and laminar flow. Velocity gradient and rate of shear. The shear-stress field. Newtonian and non-newtonian fluids. Viscosity and momentum flux. Heat transfer and its applications : nature of heat flow. Fourier s law. Thermal conductivity Mesleki İngilizce II (2+0) 2-3 Mass transfer and its applications : Terminology and symbols. Diffusional processes and equilibrium stages. Typical distillation equipment. Typical leaching equipment. Classification of reactors. Rate of homogeneous reactions. Fundamentals of rate equations Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik (2+0) 2-3 İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Diferansiyel ve integral hesap. Fonksiyonların maksimum ve minimumu uygulamaları. Kimya mühendisliğinde birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Matrisler ve vektörler, Seriler ve hiperbolik fonksiyonlar. Ampirik formüller. Laplace Dönüşümleri Su Teknolojisi (2+0) 2-3 Suyun özellikleri ve moleküler yapısı. Suyun kimyasal özellikleri. Sularda alkalinite hesapları ve sertlik. Langelier indeksi. Çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı. Fiziksel arıtma işlemleri, sedimentasyon. Koagülasyon, flotasyon ve filtrasyon. Kimyasal arıtma işlemleri, Çöktürme ile ayırma. Rekarbonizasyon, NaOH-soda yöntemi. Fosfor, demir ve mangan giderilmesi. İyon değiştirme yöntemi ile arıtma, katyon değiştiriciler. Endüstriyel sular. Çözünmüş oksijen giderilmesi, Soğutma suları Yakıt ve Yanma Teknolojisi (2+0) 2-3 Fosil yakıtların oluşumu ve sınıflandırılması. Yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Temiz kömür teknolojileri. Yanma mekanizması. Yakma sistemleri ve sınıflandırılması. Yakıtların iyileştirilmesi ve atıkların değerlendirilmesi Soğutma Makineleri (2+0) 2-3 Soğutmaya giriş.soğutucu akışkanların özellikleri. Soğutma çevrimleri temel elemanları; kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve kısılma vanaları. Soğutma çevrimlerini termodinamik olarak değerlendirme. Soğutma çevrimlerinde hesaplamalar. Soğutma makineleri, Carnot Soğutma Makineleri, ısı pompaları. Endüstriyel Gazlar ve Gazların Sıvılaştırılması. Joule-Thomson olayının analizi ve uygulamaları Enerji Teknolojileri (2+0) 2-3 Enerji ve kaynakları. Kuvvet, iş, güç, termodinamiğin birinci yasası. Dünya ve Türkiye nin enerji dengesi. Fosil yakıtlar. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin korunumu ve taşınımı Korozyon (2+0) 2-3 Korozyonagiriş.KorozyonunElektrokimyasalMekanizması. Korozyon Çeşitleri ; Üniform, Galvanik, Çatlak, Filiform, Yorulmalı, Çukur, Aşınmalı, Stres, Hidrojen Kırılganlığı, Taneler Arası ve Seçimli Korozyon. KorozyonOlayınaTermodinamikYaklaşım. Potansiyel-pH Diyagramları (Pourbaix Diyagramları). Korozyon Mühendisliği. Pasifleşme, Aktif ve Pasif davranışlar. Korozyonun önlenmesi; Kotodik ve anodik koruma, Kaplamalar, metalik kaplamalar, boya ve cilalar.

12 00312 Endüstriyel Elektrokimya (2+0) 2-3 Elektrokimya ve Elektrolizle İlgili Temel Bilgiler, Faraday Kanunları, Akım Yoğunluğu ve Akım Verimi, Nernst Denklemi, Elektrot Kinetiği, Korozyon Olayı, Elektrot Olayları, Elektrotların Sınıflandırılması, Teknik Elektrolitik Yöntemler ve Genel Prensipler, Anodik ve Katodik Yöntemler, Metal Kaplama, Metallerin Elektrolitik Olarak Kazanılması ve Saflaştırılması, Bakır ve Çinkonun Elektrolitik Olarak Kazanılması, Alkali Klorürlerin Elektrolizi, Klor-Alkali Prosesi,Klor-Alkali Prosesi, Elektrometalurji (Al, Mg ve Na Üretimi) Polimer Teknolojinse Giriş (2+0) 2-3 Polimer kimyasına giriş, Polimer endüstrisi ve hammaddeleri, Endüstriyel önemli polimerler ve Polimerlerin yapısı, Polimer viskozitesi ve molekül ağırlığı, Polimer sentezi, Polimerizasyon prosesler, Polimerlerin işlenmesi, Polimerlerin temel özellikleri, Polimer endüstrisi ve geri kazanım, Polimer katkı maddeleri Çevre Teknolojisi (2+0) 2-3 Ekolojinin temel kavramları, Küresel ısınma, küresel iklim değişimi ve ekolojik sonuçları, Ozon tabakasının incelmesi ve ekolojik sonuçları, Enerji üretiminin yarattığı sorunlar ve yenilenebilir enerji kaynakları, Hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlar, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği ve gürültü kirliliği, Dünyadaki çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları Dinamik Simülasyon (2+0) 2-3 Simülasyon ve çeşitleri, Kimya mühendisliği matematik modelleri, Adi türevli model denklemlerinin çözümü, Proseslerin dinamik davranışları, Zaman alanı ve dinamiği, Laplas alanı ve dinamiği, Kimya mühendisliği proseslerinin dinamik simülasyon uygulamaları, Matlab ortamında dinamik simülasyon Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2+0) 2-3 Atık suların özellikleri ve analizleri. Fiziksel arıtma yöntemleri. Kimyasal arıtma yöntemleri. Biyolojik arıtma yöntemleri. Atık su arıtma çamurunun işlenmesi ve atılması, çamurların aerobik ve anaerobik parçalanması, çamur suyunun giderilmesi. İleri atık su arıtma yöntemleri: fotokimyasal arıtma yöntemleri, Adsordsiyon, iyon değişimi. Atık sularda fosfor ve azot giderimi, Endüstriyel uygulamalar: kâğıt sanayi, gıda endüstrisi Biyoteknoloji (2+0) 2-3 Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin konusu. Biyoteknolojinin hammaddeleri. Biyoteknoloji ve endüstri, İlaç endüstrisi ve biyoteknoloji, Tarım ve biyoteknoloji, Gıda ve biyoteknoloji, Çevre ve biyoteknoloji, Kimya kimya mühedisliği ve biyoteknoloji, Biyoteknolojideki ayırma işlemleri, Biyoteknoloji ve endüstriyel enzimler Optimizasyon (2+0) 2-3 Optimizasyon probleminin formülasyonu. Tek ve iki değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için sayısal yöntemler. Kimyasal Proseslerin Modellenmesi. Çok değişkenli optimizasyon yöntemleri. Direkt arama yöntemleri, Klasik optimizasyon yöntemleri. Isı değiştiriciler, Borusal ve tam karıştırmalı reaktörlerin optimizasyonu. Lagrange çarpımı yöntemi. Doğrusal olmayan programlama yöntemleri. Doğrusal Programlama ve grafiksel çözüm. Dinamik programlama yöntemleri.

13 00329 Tekstil Kimyası (2+0) 2-3 Tekstil liflerinin tarihçesi ve sınıflandırılması, Selülozik liflerin ve türevlerinin, Protein liflerinin ve Sentetik lif ve lif karışımlarının kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, fiziksel işlemlere karşı dayanımı Sensör Teknolojisi (2+0) 2-3 Sensörler ve Kimyasal Sensörlere Giriş. Temel Elektrokimyasal Kavramlar ve Yöntemler.Elektrokimyasal Sensörler (amperometrik ve potansiyometrik). İyon Seçici Elektrotlar, Voltametrik Yöntemler, Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Kullanılması, Optik, Termal ve Kütle Duyarlı Sensörler, Biyosensörlere Giriş, Enzimler ve Enzim İmmobilizasyonu, Enzim, DNA ve Optik Biyosensörler, Kimyasal ve Biyosensörlerin Uygulama Alanları Katı Atık Geri Kazanımı (2+0) 2-3 Atık tanımı, atıkların sınıflandırılması. Katı atıklar. Tıbbi atıklar. Kentsel katı atıklar ve ilgili mevzuatların tanıtımı, 3R (Reduce, Reuse, Recycling), modelinin uygulanması. Kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; düzenli depolama, uygun yer seçimi, kentsel katı atıkların değerlendirilmesi işlemleri; anaerobik çürütme ve kompostlaştırma ile elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, kentsel katı atıklara uygulanan işlemler; ısıl işlemler ve enerji kazanımı. Plastik atıklar, ısıl yöntemler ve ikincil geri kazanım yöntemleri ile plastik atıkların ekonomiye kazandırılması Standardizasyon ve Kalite (2+0) 2-3 Kalite ve standard kavramları, arasındaki ilişkiler. Belgelendirme ve akreditasyon.türk Standardları Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri. Standard hazırlama. Metroloji ve kalibrasyon. Türk Standartları Enstitüsünün verdiği belgeler. Kalite ve toplam kalite yönetimi.ts ISO 9000 kalite yönetimi ve kalite güvencesi standardları.ts ISO çevre yönetimi standardları. TS-EN akreditasyon standardları Biyoyakıtlar (2+0) 2-3 Biyokütle hammaddeleri, Biyoyakıt ve türleri. Fosil kökenli yakıtların gözden geçirilmesi. Biyokütleden biyoyakıt üretim teknolojileri ve işlemleri. Biyoyakıt üretme yöntemleri. Biyoyakıt olarak biyodizel ve diğer yakıtlar. Dünyada ve Türkiye de biyoyakıt üretimi Adsorpsiyona giriş (2+0) 2-3 Adsorpsiyon materyalleri. Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon genel tanımları. Fiziksel adsorpsiyon ile yüzey alanı ölçümleri, porozite tespiti. Adsorpsiyon izoterm tipleri, İzotermlerden yüzey alanı ölçümleri, Fiziksel adsorpsiyon izotermlerinin yorumlanması. Mikropor ve mezopor analizi. Adsorpsiyon Uygulamaları Fabrika Organizasyonu (2+0) 2-3 İşletmenin kuruluş amaçları, fonksiyonları ve türleri, İşletme kuruluş çalışmaları. Fabrika Kuruluşu, kapasite planlaması ve işletme büyüklüğü seçimi, Personel Seçimi, Yatırım Tutarı Hesabı, Sabit tesis giderleri, Yıllık işletme giderleri. Yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Karlılık Oranı Yöntemi, Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi. Riskli yatırımların değerlendirilmesi. Yönetim Planlaması ve Organizasyon. AR-GE kavramı. Kalite Güvence Sistemi Serisi Standartları, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS Akreditasyon. İş güvenliği ve İş Kazaları.

14 00424 Temel Kimyasal İşlemler (2+0) 2-3 Termodinamik ve kinetik, Nitrolama, İndirgeme ile aminasyon, Halojenasyon, Sulfonasyon,, sulfasyon, Amonoliz ile aminasyon, Oksidasyon, Hidrojenasyon, Hidrokarbon sentezi, Hidroformilasyon, Esterleşme, Hidroliz, Alkilasyon, Polimerizasyon Biyokimya Mühendisliği (2+0) 2-3 Biyokimya mühendisliğine giriş, Enzimler, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği, Substrat kullanım kinetiği, Enzim teknolojisi, Biyoreaktörlerde taşınım olayı, Biyoreaktörlerin analizi ve tasarımı, Endüstriyel biyoproses ve biyoteknoloji ürünleriyle ilgili örnekler Petrol Arıtım Teknolojisi (2+0) 2-3 Petrol endüstrisinin genel kavramları, Tarihsel gelişim, Kaynaklar ve dünya üretimi ve tüketimi, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, Petrolün aranması, Resevuar tipleri ve mühendislik kavramları, Üretim Metodları, Rafinasyonu, Dogal hidrokarbonların taşınması, Petrole sağlık, güvenlik ve çevresel bakış Heterojen Reaksiyonlar (2+0) 2-3 Katalizörler, tanımı ve önemli özellikleri, aktivitesi ve selektivitesi. Katalizörlerin genel üretim metotları. Katalitik reaksiyon basamakları ve hız kontrol edici basamak kavramı. Adsorpsiyon, yüzey reaksiyon ve desorpsiyon basamaklarının hız kontrol edici olması durumunda hız ifadelerinin çıkarılması. Reaktör tasarımı için heterojen veri analizleri. Katalizörün deaktivasyonu, sinterleşmesi, kirlenmesi ve zehirlenmesi durumlarında raksiyon hız ifadelerinin türetimi ve dönüşüm hesapları. Hareketli yatak reaktörler Mühendislikte İnovasyon Eğitimi (2+0) 2-3 Düşünme türleri, dikey ve yanal düşünme.yaratıcılığı etkileyen faktörler, Yaratıcı düşünme teknikleri, Yaratıcı problem çözme aşamaları, Örgütsel yaratıcılığı geliştirme yöntemleri. İnovasyonun tanımı ve önemi, İnovasyonun kaynakları ve türleri, İnovasyon yönetimi, İnovasyon proses modelleri, İnovasyon uygulamasının endüstride başarılı örnekleri, Türkiye de inovasyona yaklaşım Bor Kimyası (2+0) 2-3 Bor Elementi, Borun Kimyasal Özellikleri. Bor Minerallerinden Bor Bileşiklerinin Üretilmesi. Borik Asit Üretim Tesisinin Tanıtılması, Boraks Üretim Tesisinin Tanıtılması, Sodyum Perborat ve Amonyum Pentaborat Üretimi, Bazı Özel Bor Kimyasalları. Bor Mineralleri ve Kimyasallarının Kullanım Alanları. Bor Bileşikleri Üretiminde Ortaya Çıkan Katı ve Sıvı Atıklardan Bor Kazanılması. Bor ve Atıklarının Çevre ve Sağlık Üzerindeki Etkileri Bitirme Çalışması (6+0) 2-4 Araştırma konusunun belirlenmesi, İçindekiler bölümünde yer alacak ana başlıkların belirlenmesi, Kaynak taraması, Araştırma konusuyla ilgili teorik ya da deneysel çalışmalar, Raporun hazırlanması.

Zorunlu Ders İçerikleri

Zorunlu Ders İçerikleri Zorunlu Ders İçerikleri Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir.

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir. ÇİFT ANADAL/YANDAL YAPILACAK LİSANS PROGRAMININ ADI: 1 151611195 Fizik I 3 0 3 1 121511132 Fizik I 3 2 4 1 151611196 Fizik I Lab. 0 2 1 1 151611197 Matematik I 3 2 4 1 121511131 Analiz I 3 2 4 1 151611129

Detaylı

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 1-) Viskozite nedir? Kaç çeşit viskozite vardır? Açıklayınız. 2-) Kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması nedir? Açıklayınız. 3-) Reoloji

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri KM 501 Kömür Bilimi ve Teknolojisi (3+0) 3-6 Kömürün Oluşumu ve Yapısı: kömürün organik yapısı, kömürün inorganik yapısı; Kömürdeki mineral maddeler: kil mineralleri, karbonatlar, sülfürler, silikatlar;

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisansüstü Ders İçerikleri

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisansüstü Ders İçerikleri KM 501 Kömür Bilimi ve Teknolojisi (3-0) 3 Giriş. Kömürün Oluşumu ve Yapısı: kömürün organik yapısı, kömürün inorganik yapısı. Kömürün fiziksel ve kimyasal bileşimi. Kömürdeki mineral maddeler: kil mineralleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

EDUCATIONAL MATERIALS

EDUCATIONAL MATERIALS PROBLEM SET 1. (2.1) Mükemmel karıştırılmış, sabit hacimli tank, aynı sıvıyı içeren iki giriş akımına sahiptir. Her akımın sıcaklığı ve akış hızı zamanla değişebilir. a) Geçiş işlemini ifade eden dinamik

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI -II DENEY FÖYÜ DENEY ADI KÜTLE TRANSFERİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere 1 xiii xi x Kimyanın Temelleri 1 1-1 Madde ve Enerji 4 1-2 Kimya-Maddeye Moleküler Bakış 5 1-3 Maddenin Halleri 9 1-4 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi

Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi İçindekiler Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi Bölüm 1 Giriş... 1 1.1 Boyutlar... 1 1.2 Mühendislik Birimleri... 2 1.2.1 Temel Birimler... 2 1.2.2 Türetilmiş Birimler... 3 1.2.3 Yardımcı

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ

1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ SAYISAL ANALİZ 1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ 1 AMAÇ Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal analiz yöntemlerinin algoritmik olarak çözümü ve bu çözümlemelerin MATLAB ile bilgisayar ortamında

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Ürün Detayları EGO0-SS.15DS ÜNİVERSİTE HAZIRLIK LYS DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EGO0-SS.15DS ÜNİVERSİTE HAZIRLIK LYS DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var LYS. 67 // Üniversite Hazırlık Programı - LYS-1 Matematik // Deneme Sınavı 01 Temel Matematik 11 6 8 7 6 02 Polinomlar 7 2 2 1 2 03 II. Dereceden Denklemler 8 2 2 1 1 04 Eşitsizlikler 6 1 1 1 05 Parabol

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı