T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi"

Transkript

1 TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur 01/10/ :00 e kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim 1-Tekliflerin yazılı olması, 2-Đhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması, 4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması, -Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması, 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi, 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludurteslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir Önemli 10- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır UBB kodu TC Đlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĐTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TĐTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterecek Tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır TĐTUBB na kayıtlı, tedarikçi firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır ***ÜRÜNLERĐN ÜZERĐNDE (HER BĐR ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR *** ĐHALE YASAKLISI FĐRMALARIN TEKLĐFLERĐ DEĞERLENDĐRĐLMEYECEKTĐR Đş bu istem 26/09/ /10/2012 tarihleri arasında panoda asılmıştır Fiyat opsiyonu en az 4 gün olacaktır 12 KALEM TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ŞARTNAME DOSYASINDA YER ALMAKTADIR TEKLĐFLE BĐRLĐKTE NUMUNE GETĐRĐLECEKTĐR Sira PARENTERAL BESLENME TORBASI 0CC bölüm içn TPN TORBASI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ MALZEME LĐSTESĐ 100 1) Hazırlanan karışımın stabilitesinin sağlanabilmesi için torba lipid ile geçimli olmalı ve ETĐLEN VĐNĐL ASETAT (EVA) yapılı materyalden yapılmış olmalıdır 2) Otomatik karışım sonrası mikronütrientlerin solüsyona katılmasına olanak veren bir enjeksiyon girişi olmalıdır 3) Kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla enjeksiyon girişi üzerinde yedek kapakçık bulunmalıdır 4) Karışım solüsyonunun kontaminasyona karşı güvenirliğinin sağlanabilmesi için, torba sistemden ayrıldıktan sonra mühürlenerek bir klemp yardımı ile açılmayacak şekilde kapatılabilmektedir ) 24 saat oda sıcaklığında solüsyonun saklanabilmesine olanak sağlamalıdır 6) Torbanın CE markı bulunmalıdır 7) Torbalar 6 pompalama istasyonundan oluşan compounder cihazı ile uyumlu olmalıdır Bu cihaz kalsiyum fosfor çözünürlüğü dahil gereksinimlerle ilgili tüm hesaplamaları içeren bilgisayar programına bağlı çalışabilmelidir 8)0 cc 'lik TPN torbası Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 1 Kat 0600 Beşevler/Ankara Tel: Faks: Đstem No:27701 Sayfa: 1 /

2 Sira PARENTERAL BESLENME TORBASI 3000 CC birim için TPN TORBASI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 0 1) Hazırlanan karışımın stabilitesinin sağlanabilmesi için torba lipid ile geçimli olmalı ve ETĐLEN VĐNĐL ASETAT (EVA) yapılı materyalden yapılmış olmalıdır 2) Otomatik karışım sonrası mikronütrientlerin solüsyona katılmasına olanak veren bir enjeksiyon girişi olmalıdır 3) Kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla enjeksiyon girişi üzerinde yedek kapakçık bulunmalıdır 4) Karışım solüsyonunun kontaminasyona karşı güvenirliğinin sağlanabilmesi için, torba sistemden ayrıldıktan sonra mühürlenerek bir klemp yardımı ile açılmayacak şekilde kapatılabilmektedir ) 24 saat oda sıcaklığında solüsyonun saklanabilmesine olanak sağlamalıdır 6) Torbanın CE markı bulunmalıdır 7) Torbalar 6 pompalama istasyonundan oluşan compounder cihazı ile uyumlu olmalıdır Bu cihaz kalsiyum fosfor çözünürlüğü dahil gereksinimlerle ilgili tüm hesaplamaları içeren bilgisayar programına bağlı çalışabilmelidir 8)3000 cc 'lik TPN torbası HĐCKMAN KATETER 8F 18CM bölüm için PEDĐATRĐK 8F SĐLĐKON KATETER TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1 ĐSTENĐLEN TEKNĐK ÖZELLĐKLER: " Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için Đnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır " Kateter 8F 18 cm olmalıdır " Kateter silikon materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır " Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır " Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır " Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır " Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır " Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır " Kateterin % den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır " Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir " Đki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır 2 KATETER KĐTĐ ĐÇĐNDE Hemocath Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır " 1 adet çift lümenli düz 8F x 18cm cufflı kateter olmalıdır " 1 Adet giriş iğnesi olmalıdır " 1 adet J tip Guıde Wıre olmalıdır " 2 Adet injection cap olmalıdır " 1 Adet tunneling tool (trokar) olmalıdır " 1 Adet peelaway sheath olmalıdır " 1 adet 10 cc şırınga olmalıdır " 1 adet adhesive wound dressing olmalıdır " 1 adet kateter kelmbi olmalıdır 3 AMBALAJ VE STERĐLĐZASYON " Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır " Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir " Etilen oksit ile steril edilmelidir " Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az bir (2) yıl miyadlı olmalıdır 4 KATETER % 100 GÖZ MUAYENESĐNE TABĐ TUTULACAKTIR KATETER KULLANILMAZZSA, MĐYADININ BĐTMESĐNE -6 AY KALA YENĐ TARĐHLĐ KATETER ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLMELĐDĐR CERRAHĐ SÜTÜR ĐPEK,ÖRGÜLÜ, NO: 0 YUKARI KESKĐN 30MM 3/8 7 CM 1000 ĐPEK SÜTÜR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1Đpekten üretilmiş olmalıdır 2Multiflamen nonabsorbable özellikte olmalıdır 3Silikon ile kaplanmış olmalıdır 4Etilen oksit ya da gama radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır Malzemenin raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır ve bu fabrikasyon olarak etiketinde belirtilmiş olmalıdır 6Kutu ve poşetlerin üzerinde son kullanım tarihi, lot no ürün barkodu ve ürün kodu orijinal olarak yazılı olmalıdır Üzerinde etiketle yapıştırma olan ürünler kabul edilmeyecektir 7Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı kolayca kopmamalı ve tiftiklenmemelidir 8Yüksek mukavemete sahip olmalı, kopmalara karşı maksimum direnç göstermeli ve düğüm güvenliği yüksek olmalıdır 9Đğneli istenen ipliklerde cerrahi iğneler paslanmaz çelikten üretilmiş olup, kırılma ve bükülmelere karşı dirençli olmalıdır 10Đğneli istenen ipliklerde cerrahi doku geçişleri sırasında travma oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş uç geometrilerine sahip olmalıdır Đğne ve ip kalınlığı 1/1 olmalıdır 11Siyah renkli olmalı ve hiçbir şekilde renk vermemelidir 12Kutu içerisinde biri Türkçe olmak üzere en az iki dilde kullanım kılavuzu olmalıdır (tıbbi cihaz yönetmeliği madde ) 13Đhaleye girecek istekliler 1 kutu numune getirmelidirnumıne getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir 14Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirilmeye tabi tutulup, uygunluk kararı değerlendirmeden sonra verilecektir 1Teklif edilen ürünlerin UBB ye kayıtlı ve hastane barkod sistemi ile uyumlu barkodları olmalıdır 16Ürün TSE veya CE ISO 9001 :0 belgesine sahip olmalıdır 17Üretici firma EN 0 sertifikasına sahip olmalıdır Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 1 Kat 0600 Beşevler/Ankara Tel: Faks: Đstem No:27701 Sayfa: 2 /

3 Sira CERRAHĐ SÜTÜR ĐPEK,ÖRGÜLÜ, NO: 0 YUKARI KESKĐN 30MM 3/8 7 CM 18 Malzemenin silikonize olduğuna dair a 1000 HEIMLICH VALS VALF 0 HEIMLICH VALF TEKNĐK ŞARTNAMESĐ " Ürün 21cm uzunluğunda olmalıdır " Transparan (şeffaf) olmalı, içi görülebilmelidir " Üzerinde akış yönünü gösterir ok işareti olmalıdır " Giriş ve çıkış kısımları silikon olmalıdır " Kauçuk uzunlukları 6'şar cm olmalıdır " Valve uzunluğu 6cm olmalıdır " Valve kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır " Hava ve sıvı ok yönünde derene olmalı, kesinlikle hastaya dönüşü olmamalıdır " CE Belgesine sahip olmalıdır 6 CLORHEXDĐN SOLÜSYON %2 % 2 LĐK KLOR HEKSĐDĐN SOLUSYONU TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ve ml'lik şişelerde olacak 2 Kateter takılması öncesi cilt temizliklerinde ve ağız içi hijyenini sağlamak amacıyla kullanılacak 3 Cildi tahriş etmemeli, tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir 4 Đçeriğinde %2 klor heksidin glukonat içerecektir Ürünün orjinal katoloğu olmalı 6 Enfeksiyon komitesinin uygunluk kararı olmalı ENDOBRONŞĐAL TÜP SOL NO: 39F ENDOBRONŞĐYAL TÜP TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NO: 39 SOL 2 1 Tek akciğer selektif havalandırılabilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır 2 Tüp çift lümenden oluşmalıdır 3 Lümenlerin bronşa veya Trakea'ya ait olduğu renk kodlarıyla ayırt edilebilir olmalıdır 4 Balon noktaları ve tüp ucu Radiopaque olmalıdır Tüp derinlik göstergeli olmalıdır 6 Tüpte Fiber Optik Bronkoskop kullanımında kolaylık sağlayan mav x-ray çizgisi olmalıdır 7 Tüp yumuşak yapıda olmalıdır 8 Tüpler istenildiğinde aşağıda yazılı aksesuarlara sahip olmalıdır 9 Fiber optik kullanımı için özel iki ayrı konnektör ve bunları birleştiren Y konnektör içermelidir 10 Özel uzunlukta aspirasyon kateteri olmalıdır 11 CE marka onayı olmalıdır 12 EO ile steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır 8 KAFLI ASPĐRKONTENDOTRAKEAL TÜP NO:8 (202) Subglottik Aspirasyon Kataterli Endotrakeal Tüp Teknik si 1Magil yapıda olmalıdır 2 Aspirasyon portu bulunmalıdır ve aspirasyon için ekstra bir lümene sahip olmalıdır 3Tüp üzerinde derinlik işaretleri, radyo opak çizgi ve tüp size bulunmalıdır 4Tüp üzerinde murphy gözü bulunmalıdır Tüp size olarak 8 numara olmalıdır 6Tüpün kaf yapısı özel bir teknoloji ile üretilmiş olup armut şekilli özel dizayna sahip olmalı bu sayede 2 cmh2o basınçda subglottik segresyon sızdırması yapmamalıdır Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 1 Kat 0600 Beşevler/Ankara Tel: Faks: Đstem No:27701 Sayfa: 3 /

4 Sira 8 KAFLI ASPĐRKONTENDOTRAKEAL TÜP NO:8 (202) 7 Özel kaf yapısı ile mikroaspirasyon ile ilişkili post operatif pulmoner komplikasyon(ards,atelaktazi Ciğer kompliansında azalma,tracheal bronchitis,pulmoner ödemvs) oluşma riskini azaltmalıdırayrıca ventilatöre bağlı pneumonia riskininde önemli ölçüde önlenmesinde rol oynamalıdırbu özellik ürünün broşüründe veya kataloğunda işaretlenmeli ve ihale dökümanı ile birlikte klinisyenlere sunulmalıdır 8Tüp, özel ambalajında steril olmalı ve son kullanım tarihi yazmalıdır 9Ürün Uluslararası kalite sertifikasına sahip olmalıdır 9 TENS ELEKTROD KABLOSU TENS CĐHAZI ELEKTROT KABLOSU TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 10 Elektrot kablosu Chattanooga Marka Intelect Tens cihazının kablosu olmalıdır Elektrot kablosu +(artı) ve - (eksi) olmak üzere iki uçlu olmalıdır 10 CLORHEXDĐN SOLÜSYON %2 % 2 LĐK KLOR HEKSĐDĐN SOLUSYONU TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ve ml'lik şişelerde olacak 2 Kateter takılması öncesi cilt temizliklerinde ve ağız içi hijyenini sağlamak amacıyla kullanılacak 3 Cildi tahriş etmemeli, tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir 4 Đçeriğinde %2 klor heksidin glukonat içerecektir Ürünün orjinal katoloğu olmalı 6 Enfeksiyon komitesinin uygunluk kararı olmalı HASTA DEVRESĐ ERĐSKĐN 2 LT BALONLU 20 ANESTEZĐ CĐHAZI SOLUNUM DEVRESĐ SETĐ a) Anestezi devresi; inspirasyon ve ekspirasyonun aynı hat üzerinde olup arada septum / duvarla ayrıldığı ayrıldığı 180- cm hortumdan ve balon hortumundan oluşmalıdır b) Đnspirasyon ve ekspirasyon aynı hat üzerinde hattın tam ortasından geçen septumla ayrılır ve iki hat arasında ısı alışverişine imkan tanımalıdır c) Hasta devresi şeffaf, inspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum renkli ve devrenin ortasında olmalıdır d) Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör içermelidir e) Hasta devresi 2 lt tek kullanımlık latekssiz balon içermelidir f) Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunan Elbow Adaptör verilecektir g) Hasta devresinin kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilmesi kabul edilecektir ** 12 PRISMAFLEX M 100 SET (202) ĐNFÜZYON ADAPTÖRÜ (202) birim için 00 KAPALI SĐSTEM ĐLAÇ TRANSFER CĐHAZI ĐNFÜZYON ADAPTÖRÜ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1 Teklif edilen ürün, steril ambalajında tek kullanımlık(disposable) olmalıdır 2 Teklif edilen ürün antineoplastik ilaçların tam kapalı sistemle hazırlanmasını ve transferini sağlamalı, kontaminasyon riskini, bulaşı, buharlaşma ve sızıntıyı engellemelidir 3 Teklif edilen ürün, Mediflex ile birlikte kullanıma uyumlu olup, mediflexten ayrılmadan ilaç verme sırasında serum seti ile aralarındaki bağlantıyı sağlamalıdır 4 Teklif edilen ürün hastaneye kullanım esnasında ek bir maliyet getirmeyecek şekilde hastanede kullanılan tüm serum setlerinin girişine uyumlu olmalıdır Teklif edilen ürün mediflexe ilaç transferinin güvenli bir şekilde yapılması için enjektör adaptörü ile kenetlenerek tam kapalı sistem oluşturmalıdır 6 Teklif edilen ürün, uzunluğu 8mm±mm, ürün genişliği 20mm±mm,ürünün yüksekliği 40mm±mm olmalıdır 7 Teklif edilen ürün sitotoksik ilaçları güvenli bir şekilde mediflexe vermek ve olası kontaminasyon riskini engellemek adına iki kanallı olmalıdır Bu özellik sayesinde ilacın verildiği kanal ile sete ilacın aktığı kanal ayrı olduğu için; setin takılması sırasında meydana gelebilecek riskler ve çevresel kontaminasyon engellenmiş olmalıdır 8 Teklif edilen ürün, güvenli bir şekilde ilacın mediflexe transferi esnasında sızıntıya sebebiyet vermeden uygulanacak ilacın hazırlanmasına imkan vermelidir 9 Teklif edilen ürün; sızıntıyı önlemek için kendiliğinden mühürlenip kapanan elastomerden yapılmış, süngü aksamıyla sıkıca birbirine kenetlenen asgari nüfus edilmeye dayanıklı membran aksama sahip olmalıdır 10 Teklif edilen ürün bütünlüğün ve sistemin bozulmaması için birbiri ile uyumlu olmalıdır 11 Teklif edilen ürün, üretim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır 12 Đstekliler, teklif ettikleri ürünün kapalı sistem ilaç transfer cihazı olduğuna dair ve sitotoksik ilaçların hazırlanması sırasında mikrobiyolojik ve kimyasal kontaminasyonu minimum seviyelere indirdiğini gösteren ve uluslar arası geçerliliği olan bilimsel yayın vermelidir 13 Teklif edilen ürün CE belgesinde belirtilen alan için kullanıma uygun ve işlevsellikte olmalıdır Đhale dosyasında bu belge sunulmalıdır 14 Đstekliler, ihale dosyasında (12) ve (13) maddelerinin her ikisini de sağlamak zorundadır, bu maddelerin eksikliği halinde ihale dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır 1 UBB Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine girişi yapılmış olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı Barkot numaraları ihale komisyonuna ibraz edilmelidir 16 Ürün PVC-DEHP ve BPA içermemelidir 14 KĐLĐTLĐ ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ (202) 00 KAPALI SĐSTEM ĐLAÇ TRANSFER CĐHAZI TRANSFER APARATI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1 Teklif edilen ürün steril ambalajında tek kullanımlık (disposable) olmalıdır 2 Teklif edilen ürün antineoplastik ilaçların kapalı sistemle hazırlanmasını ve transferini sağlamalı, kimyasal kontaminasyon riskini buharlaşma ve sızıntıyı engellemelidir Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 1 Kat 0600 Beşevler/Ankara Tel: Faks: Đstem No:27701 Sayfa: 4 /

5 Sira 14 KĐLĐTLĐ ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ (202) 00 3 Teklif edilen ürün, doz hazırlama flakon aparatı ile kullanımı esnasında, membranların birleşmesi sonucu oluşan güvenlik koridoru içerisinden iğne ilacın geçişine imkan sağlamalı aparatlar birbirinden ayrıldığında ilaç bulaşının oluşmasını önlemelidir 4 Transfer aparatı, kapalı sistemin bozulmasına izin vermeksizin güvenli bir şekilde ilacın çekilmesini ve mediflexe aktarılmasını sağlayan güvenlikli kilit mekanizmasına ve luer lock bağlantıya sahip olmalıdır Transfer aparatı, küçük ve büyük ilaç flakonlarına bağlı iken hareketli ucu sayesinde ilacın tamamının çekilmesine olanak vermeli ve doz kaybına sebep olmamalıdır 6 Transfer aparatı, atık aşamasında da ilacın ve aeresolun dışarıya çıkmasını engelleyerek atıktaki kontaminasyonu da önlemelidir 7 Teklif edilen ürün PVC, DEHP ve Polikarbonat ( Bisphenol - A ) içermemelidir 8 Ürün üzerinde ilacın sterilitesini bozmayan ve hazırlanacak ilaçlarla etkileşime girmeyen medikal materyalden yapılmış çelik iğne bulunmalıdır Đğnenin oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak için ürün üzerinde koruyucu piston bulunmalıdır 9 Ürün, ilaç hazırlama esnasında oluşabilecek yaralanma risklerine karşı maksimum güvenlik sağlamalı, iç mekanizmasında yer alan kilit sistemi piston ileri doğru itildiğinde devreye girmelidir 10 Ürün tüm luer lock enjektörlere uyumlu olmalıdır ( cc, 10 cc, 20 cc, 0 cc vb) 11 Teklif edilen ürün, uzunluğu 70mm±mm, ürün genişliği 20mm±mm,ürünün yüksekliği 20mm±mm olmalıdır 12 Teklif edilen ürün; sızıntıyı önlemek için kendiliğinden mühürlenip kapanan elastomerden yapılmış, süngü aksamıyla sıkıca birbirine kenetlenen asgari nüfus edilmeye dayanıklı membran aksama sahip olmalıdır 13 Teklif edilen ürün, hareketli başlığa sahip olmalıdır Böylece luer lock enjektörlerle kullanılırken kullanıcının isteği dışında ürünün enjektörden ayrılması engellenmelidir 14 Teklif edilen ürün bütünlüğün ve sistemin bozulmaması için birbiri ile uyumlu olmalıdır 1 Teklif edilen ürün miktarı kadar luer lock enjektör kliniğe verilecektir 16 Teklif edilen ürün, üretim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır 17 Đstekliler, teklif ettikleri ürünün kapalı sistem ilaç transfer cihazı olduğuna dair ve sitotoksik ilaçların hazırlanması sırasında mikrobiyolojik ve kimyasal kontaminasyonu minimum seviyelere indirdiğini gösteren ve uluslar arası geçerliliği olan bilimsel yayın vermelidir 18 Teklif edilen ürün CE belgesinde belirtilen alan için kullanıma uygun ve işlevsellikte olmalıdır Đhale dosyasında bu belge sunulmalıdır 19 Đstekliler, ihale dosyasında (16) ve (17) maddelerinin her ikisini de sağlamak zorundadır, bu maddelerin eksikliği halinde ihale dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır 20 UBB Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine girişi yapılmış olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı Barkot numaraları ihale komisyonuna ibraz edilmelidir 21 Ürün PVC-DEHP ve BPA içermemelidir Ragıp AKYÜREK Hastane Başmüdür V Đsmail GÜLDEN Hastane Müdürü wwwihsisgaziedut ** : Ekli Dosyada Sunulmaktadır Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 1 Kat 0600 Beşevler/Ankara Tel: Faks: Đstem No:27701 Sayfa: /

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi MALZEME LĐSTESĐ

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi MALZEME LĐSTESĐ T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30.2.GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 2919 Tarih: 03/01/2013 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. 2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. 21 Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı