1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar Fiziksel Özellikler Bulan kl k Koku ve Tat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4."

Transkript

1

2 NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri Fiziksel Özellikler Bulan kl k Renk Koku ve Tat Mikroorganizmalar Kimyasal Özellikler Suyun ph Sertlik 2. DÜNYA ÇME SUYU SEKTÖRÜ 2.1. Üretim ve Tüketim 2.2. Dünya Ticareti hracat thalat 2

3 3. TÜRK YE ÇME SUYU SEKTÖRÜ 3.1. Üretim ve Tüketim 3.2. D Ticaret hracat thalat 4. SEKTÖRE N MEVZUAT 5. SONUÇ VE DE ERLEND RME 6. RUHSATLI LENM ÇME SUYU VE ÇME SUYU L STES 3

4 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan Genel anlamda su; hidrojen ve oksijen elementlerinden olu an gaz, kat ve s halde bulunabilen molekül olarak tan mlanmaktad r: H2 + ½O2 H2O + 58 Kcal/m Bir di er tan ma göre su; normal s cakl k ve bas nç alt nda s halde bulunan renksiz, kokusuz ve tats z madde olmaktad r. Bunun yan nda, insanlar n ya amsal aktivitelerini yerine getirebilmesi için içtikleri ve di er gereksinimlerini kar lad klar suya ise içme ve kullanma suyu denilmektedir. Su canl lar n tüm içsel tepkimeleriyle yak ndan ilgilidir. Suyun yard yla g da maddelerinin ve art klar n çözelti ekline dönü türülmesi ve bunlar n vücutta kullan p at lmas sa lanmaktad r. Bunun yan nda, oksijenin dokulara, dokulardan CO2 in akci erlere ta nmas kan n ola an ak m h ile ilgili olup, yine bu i lem suyun varl na ba lanmaktad r. Canl organizmalar n %60-90 sudan olu maktad r. Su tek hücreli mikroorganizmalardan en üstün yap hayvan ve bitki türlerine kadar tüm canl lar için gerekli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir maddedir. nsan vücudunun büyük bir k sm sudan olu maktad r. Bu oran çocuklarda %75, ya larda ise %65 dolay ndad r. Bu özelliklerinin yan nda su, mikroorganizmalar n geli mesini, besinlerin ayr mas sa layan kimyasal tepkimeler için de en uygun ortam olu turmaktad r. Bu nedenle suyu çe itli yöntemlerle al nm besinler uzun süre bozulmadan saklanabilmektedir. Ekolojik denge ile çevre, bitki, hayvan ve insan sa n korunmas nda suyun önemi daha da iyi anla lmaktad r. Bu sebeple, sular n temini ve sunulmas nda kontrol ve denetim sürekli yap lmal ve temiz su kullan te vik edilmelidir. Do rudan içilebilir nitelikteki sular kayaç katmanlar aras ndan yüzeye ç kan yer alt sular r. Bu tür sular içme sular olarak nitelendirilmektedir. Baz su kaynaklar nda kalsiyum, demir veya manganez gibi metallerin çözünmü tuzlar litrede 200 mg nin alt nda olmaktad r. Bunlar yumu ak su olarak bilinmektedir. Kaynak sular n ço u gr. kadar tuz içermektedir ve en uygun içme sular aras nda yer almaktad r. 4

5 1.2. Ürünün Tarihçesi Türkiye su sanayiinin Cumhuriyet sonras ndaki geli imi, 1930 lu y llara dayanmaktad r. Daha önceki geli me ise, Sultan II. Abdülhamit in ehre kaliteli içme suyu sa lamak amac yla 1902 y nda Hamidiye tesislerini kurdurmas yla sa lanm r. Bugünkü içme suyu anlay na yönelik ilk yakla m yani el de meden eleme yap lmas ise, 1932 y nda Kocata suyu tesislerinde yap lm r y nda stanbul, Ankara, zmir ve Bursa da su dolumu yapan firmalar yayg nla r. Böylece suda sanayile me sürecinin ilk ad mlar at lmaya ba lanm r y nda ise Sa k Bakanl n n 162 say yönetmeli ini yay nlamas ile birlikte, sa ks z üretimden sa kl üretime geçilmi ve birçok vilayette modern dolum tesisleri kurulmaya ba lanm r. Bu geli me neticesinde su üretiminin sanayi haline gelmesinin de yolu aç lm r y na gelindi inde, 289 say Kaynak Sular Yönetmeli i yay nlanarak, depodan isale hatt na, imalathaneye, makinelere, elere, suyun parametrelerine, temizli e ve sa k kurallar na kadar her ey düzen alt na al nm r y nda büyük holdingler su pazar na girmeye ba lam ve bir sene sonra stanbul Su ve Kanalizasyon daresi ( SK ) kurulmu tur y llar nda polikarbon uygulamas ba lam, kaynak sular n yan nda içme sular na da üretim izni verilmi tir y nda say Do al Kaynak, Maden ve çme Sular ile T bbi Sular n stihsali, Ambalajlanmas ve Sat Hakk nda Yönetmelik yay nlanm ve PET ve PVC nin yan s ra polikarbon eye dolum izni verilmi tir. Bu yönetmelikte dolum izni verilen su çe itlerine 25 Temmuz 2001 tarihinde yay mlanan say çilebilir Nitelikte Sular n stihsali, Ambalajlanmas, Sat ve Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik ile i lenmi içme ve maden suyu ile yapay soda çe itleri de ilave edilmi tir. 26 Temmuz 2001 tarihinde dönemin Sa k Bakan olan Osman Durmu un talimat yla say bir genelge yay nlanarak, su sektöründeki firmalar n itirazlar na ve tepkilerine neden olan hologram uygulamas na ba lanm r. Bu tepkiler sebebiyle, 26 Haziran 2003 tarihinde Sa k Bakanl yay nlad çilebilir Nitelikteki Sular n stihsali, Ambalajlanmas, Sat ve Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelikte De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik ile hologram uygulamas kald rarak, shring uygulamas na geçmi tir. 5

6 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar Sularda bulunan ba ca maddeler ve kaynaklar a daki tabloda özetlenmi tir: Tablo-1 SUDA BULUNAN BA LICA MADDELER VE KAYNAKLARI (*) YON K ÇÖZÜNMÜ KAYNA I POZ F NEGAT F YONLAR YONLAR Sodyum Bikarbonat Kalsiyum Karbonat Magnezyum Klorür Potasyum Florür Mineraller, Alüminyum Nitrat kat lar ve Demir Fosfat kayalar Manganez Hidroksitler Bak r Boratlar Çinko Silikatlar vs... Sülfat Atmosfer Hidrojen Organik Amonyak madde Hidrojen parçalanmas Sodyum Ya ayan organizmalar Bikarbonat Klorür Florür Klorür Bikarbonat Hidroksit Nitrit Nitrat Sülfür Organik radikaller NON YON K ÇÖZÜNMÜ ASKIDA KATI KOLLO DAL GAZLAR MADDE Kil, kum ve di er inorganik kat lar Toz - Polen Organik kat, organik at klar Algler, diatomlar Protozoa, bal klar vb. Kil Silikat Ferrikoksit Alüminyumoksit Magnezyumdioksit Karbondioksit Karbondioksit Nitrojen Oksijen Sülfürdioksit Amonyak Hümik madde Karbondioksit içeren, do al Hidrojensülfit organik bile ikler, Hidrojen sebzeye rengini Metan veren maddeler, Nitrojen di er organik at klar Oksijen Virüsler, bakteriler Algler vb. Kil, silt ve di er norganikler, VOC r inorganik kat lar, norganik içeren do al ve metaller Organik Endüstriyel iyonlar, sentetik organik içeren bile ikler Alanlar Organik bile ikler, inorganik Ya, korozyon moleküller pestisitler, virüsler, iyonlar ürünler, bakteriler protozoa vb. (*) Kaynak: I k Mühendislik Firmas web sayfas : Amonyak Karbondioksit Metan Klorür Sülfürdioksit 6

7 1.4. çme Suyunun Özellikleri Fiziksel Özellikler Su kokusuz, tats z, renksiz ve berrak bir s r. çme sular nda fenoller, ya lar gibi kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamal r. nce katman durumunda saydam görünmesine kar n, derinli inin atmas na ba olarak ye ile bakan mavi bir renk almaktad r. Suyun fiziksel özelliklerinde çe itli sapmalar gözlenmektedir. Örne in, 4 C s cakl kta suyun özgül kütlesi 1 gr/cm³ olmaktad r. Su kat, s ve gaz hale kolayca geçebilen bir s r. Celsius ölçe ine göre normal atmosfer bas nc alt nda (760 mm civa bas nc ) 0 C de donar, 100 C de kaynar. Suyun özgül gibi erime ve buharla ma lar n da çok yüksek olmas, varl n yeryüzündeki ani s cakl k de melerini engelleyen bir etken olmas na neden olmaktad r Bulan kl k Bulan kl k kum gibi suda çözünmeyen yani ask da olan kat maddeler içeren sular n k geçirgenli inin bir ölçüsüdür. Di er bir tan mla; kil, ilt, ince parçalanm organik maddeler, yosunlar, diatometreler, demir bakterileri ve di er mikroorganizmalar n olu turdu u bir haldir. Yukar daki Tablo-1 de de gösterildi i gibi su içindeki maddeler iki gruba ayr lmakta, organik bile ikler genel olarak kokuyu, rengi ve tad belirlerken, inorganik maddeler ise bulan kl meydana getirmektedir. Bulan kl n nedeni; suyun içindeki ask da olan maddelerden, gözle görünecek büyük tortulara kadar her ey olabilmektedir. Bunlara örnek olarak kum, silis, kil, demir, sülfür, mangan, kalsiyum karbonat vb. maddeler verilebilmektedir. Ya murlarla ta nan topraktan veya nehire kar an evsel-endüstriyel at k sulardan kaynaklanan bulan kl k özellikle nehir sular nda yüksek oranda bulunmaktad r. Bu kirlenme s ras nda organik maddeler kadar inorganik maddeler de suya kar maktad r. Böyle ask halindeki maddeler içinde sa a zarar veren mikroplar, bakteriler bulunabilmektedir. Bakteri olu umlar da sudaki bulan kl artt rmaktad r. 7

8 Bulan kl k bulunmamas içme suyu temini için 3 ana nedenle önemlidir: ESTET K: Sudaki bulan kl k, canl faaliyetlerinin olmas yla veya muhtemel bir kirli su kar yla ili kilendirilir ve sa k tehlikesine i arettir. Bu nedenle içilen suyun mutlaka berrak olmas gerekmektedir. LTRASYON: Bulan k sulardaki maddelerin kimyasal maddelerle çökertilmesi gerekmekte, bu da suyun filtrasyon maliyetlerini artt rmaktad r. Yüksek bulan kl k olan sularda istenmeyen renk, tat, kal nt b rakan ve bulan kl a neden olan ask daki maddeler çökeltilerek (kimyasal koagülasyon i lemi), kum filtrelerinde yakalanabilmektedir. DEZENFEKS YON: Dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için dezenfektan n sudaki mikroplarla tam temas n sa lanmas gerekmektedir. Ancak özellikle kanalizasyon at klar nda bulunan patojenler, sudaki kat maddelerin içine girerek dezenfektandan kurtulabilmektedirler. Bu nedenle içme suyu olarak kullan lacak sularda bulan kl n dü ük de erlerde olmas istenmektedir Renk Sudaki renk çözünmü halde bulunan maddelerin meydana getirdi i organik kaynakl gerçek renk (true color) olabilece i gibi, özellikle yüzey sular nda çökebilen veya kolloidal ask maddelerden olu an görünen renk (apparent color) de olabilmektedir. K saca sularda renk; yapraklar, kozalakl a aç meyveleri, a aç ve sebze art klar gibi organik maddelerin suyla temas nda çözünmeleriyle meydana gelmektedir. Bu tür sular pekçok ask da madde içermektedir. Suya renk veren hücreler; tannin, hümik asit ve hümatt r. Demirin suda ferrik humat formunda bulunmas yla yüksek renk potansiyeli olu maktad r. Renk içeren sular negatif de erliklidir. Bu nedenle metalik iyonlar n (demir, alüminyum vb.) koagülasyonu ile renk ar yap labilmektedir Koku ve Tat Sular n içinde NaCl2, MgCl2, CaSO4 vb. gibi erimi halde bulunan maddeler ve Diatome, Siyanofise, Algler, Klorofise, Protozoa gibi organizmalar olmas gereken 8

9 miktardan daha fazla bulunurlarsa, sulara özel koku ve tat vermektedirler. Sular ac, ek i, tuzlu tatta ve küflümsü, bal ks, otsu, baharats vb. kokularda olabilmektedir. Sulardaki koku ve tat pekçok etkene ba r. Bunlar; 1. Organik madde 2. Klorlama 3. Çözünmü gazlar 4. Canl organizmal faaliyetleri 5. Demir, mangan ve korozyonun metalik ürünleri 6. Yüksek mineral konsantrasyonu 7. Fenol gibi endüstriyel at k kirlili i Yukar da s ralanan 7 etkene ba olarak içme sular nda olu an tat ve koku problemi rahats zl k vericidir. Baz organik ve inorganik maddeler özellikle kanalizasyon, yeralt, göl gibi yerlerde kötü kokulara neden olmaktad rlar. Sular n lezzetini içerisinde erimi halde bulunan karbondioksit ve vermektedir. Bu karbondioksit oran n 300 MGK/litreden az olmamas istenmektedir. Organik maddelerden kaynaklanan tat ve koku aktif karbon filtrelerle al nabilirken, di er koku ve tat problemleri klor ve potasyum permanganat gibi oksidantlarla etkisiz hale getirilebilmektedir Mikroorganizmalar Bakteriler, virüsler, protozoalar gibi mikroorganizmalar konvansiyonel mikroskoplarda bile gözükmeyen son derece küçük organizmalard r. Suda bulunan bu mikroorganizmalar n baz lar hastal k yap r. Hastal klara neden olan mikroorganizmalar: 1) Sülfür Bakterisi: Suya çürük yumurta kokusu vererek, çok h zl bir biçimde korozyona neden olmaktad r. 2) Shigella: Bakteriyel dizanteriye neden olmaktad r. 3) Campylobacter bacteria: Mide ve ba rsaklarda ya ayarak, ülsere neden olmaktad r. 9

10 4) Salmonella: Yiyecek zehirlenmelerine neden olmaktad r. 5) Actinomyectes: Suya kötü koku ve tat vermektedir. 6) Vibrio organizmalar: Kolera hastal na neden olmaktad r. 7) Demir bakterisi: Boru korozyonuna neden olmaktad r. Bu zararl mikroorganizmalar n içme sular içinde dezenfekte edilmesinde çe itli yöntemler kullan lmaktad r: Klorla ar m (Tek ad ml yöntem): Klor konsantrasyonu 1 mg/lt olacak ekilde ayarlanarak, su tüketime sunulmadan önce yakla k 35 dakika temas süresi sa lanmal r. Klorla ar m ( ki ad ml yöntem): 5-10 mg/lt olacak ekilde dozlama yap larak, fazla miktarda olu acak klor aktif karbon filtre ile al nmaktad r. Ozonla ar m: Ozonun suya enjeksiyonu yap lmaktad r. Ultraviole ile ar m: Su ultraviole cihaz ndan geçirilerek, içindeki bakteriler bu ultraviole ile etkisiz hale getirilmektedir. Distilasyon: Bu yöntem ile su yaln zca kaynat lmaktad r. Yukar da s ralanan ar m yöntemlerinin herbirinin avantaj ve dezavantajlar bulunmaktad r. Örne in; ozon kuvvetli bir dezenfektan olmas ve h zl etki etmesi gibi avantajlar yan nda, son derece karars z bir bile ik olmas ve üretiminin pahal olmas gibi dezavantajlar da bulunmaktad r. Ultraviole de h zl etki eden bir dezenfeksiyon sistemidir. Klor ise kuvvetli ve ozona nispeten daha kararl bir dezenfektan arac r ancak suya koku ve tat vermektedir. Klor etkisini su gerçek anlamda kullan ncaya dek sürdürmekteyken, ozon ve ultraviolede bu tür bir etki söz konusu olmamaktad r. Bu nedenle ultraviole üniteleri k sa hatlarda ve depo lar nda kullan lmaktad r. Son yöntem olan distilasyon sistemi ise, enerji maliyeti çok yüksek oldu undan ekonomik olmamaktad r Kimyasal Özellikler Su ve bas nca ba olarak kat, s ve gaz halinde bulunabilen bir bile iktir. Ancak yo unlu u de mektedir. Su yüksek bir oranda spesifik ya sahip olmakla beraber çok say da gaz, mineral veya organik maddeleri içeren do al bir ortam olu turmaktad r. Suyun donmas yla birlikte hacmi %10 civar nda artmaktad r. Suyun yüzey gerilim katsay 10

11 ise tüm s lar nkinden daha fazla olmaktad r. Bu özelli i damla ve dalga olu umunu etkilemektedir Suyun ph PH suyun asitlik ve bazl k oran gösteren ve çözeltide bulunan hidrojen iyonu konsantrasyonun 10 taban na göre negatif logaritmik ölçüsüdür. Nötr veya saf sular n hidrojen ve OH iyonlar denge halindedir ve ph de eri 7 olmaktad r. E er ph< 7 ise, hidrojen iyonu konsantrasyonu artmakta ve su ortam asidik olmaktad r. er ph>7 ise, OH iyonu konsantrasyonu artmakta ve su ortam da bazik olmaktad r. TS-266 ya göre içme sular ndaki ph de erinin aras nda olmas uygun görülmektedir. Ancak yine de bu parametre içme suyunun güvenli i hakk nda do rudan bilgi vermemektedir. Dü ük ph l ve TDS l (toplam çözünmü kat lar-total Disolved Solids) sular korozif olduklar için borulardaki birtak m zehirli metalleri çözebilmektedirler. Yüksek miktarda ph a sahip sularda ph yükselten kimyasallar n zararl olup olmad belirlenmelidir Sertlik Sertlik, su içinde çözünmü (+2) de erlikli iyonlar n (kalsiyum, magnezyum, demir vb.) varl n sonucu olu maktad r. Genellikle sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlar n do al sularda daha fazla bulunmalar ndan dolay, bu iki element iyonlar n konsantrasyonlar n toplam olarak ifade edilmektedir. Sular n sertli i, Fransa da geli tirilen ve uluslararas kabul gören standarda göre ölçülmektedir. Frans z sertli i (Fr) veya mg/lt CaCo3 ülkemizde yayg n olarak sertlik fland rmas nda kullan lan birimlerdir. 1 Fr derecesi 10 mg/lt CaCo3 sertli ine e it olmaktad r. Sular sertlik derecelerine göre u ekilde s fland lmaktad r: Toplam Sertlik S fland rma 0-5 Fr çok yumu ak su 5-10 Fr yumu ak su 11

12 10-20 Fr orta sert su Fr sert su >30 Fr çok sert su Sular için 5-10 Fr derecesi en uygun sertlik derecesidir. Bu nedenle, sular e er 10 Fr üzerinde sertlikte ise mutlaka yumu at lmas gerekmektedir. Bu nedenle sudaki sertli i gidermek için; kireç-soda yöntemi, sodyum hidroksit ile muamele, sodyum sülfatla yumu atma veya iyon de tirme yöntemlerinden biri kullan labilmektedir. Türkiye için kabul edilen içme suyu standard TS-266 d r. Genel olarak içme sular n fiziksel ve kimyasal özellikleri bu standart çerçevesinde a daki tabloda verilmi tir. Tablo-2 TÜRK STANDARTLARI ENST TÜSÜ-TS 266 LEB R SULARIN F KSEL VE K MYASAL ÖZELL KLER * Memleketimiz çin Kabul Edilen çme Suyu Standard (TS-266) Kur un (Pb) Selenyum (Se) - - 0,05 mg/l 0,01 mg/l 1.ZEH RL MADDELER Arsenik (As) - 0,05 mg/l Krom (Cr + ) - 0,05 mg/l Siyanür (CN) Kadmiyum (Cd) - - 0,2 mg/l 0,01 mg/l 2.SA LI A ETK YAPAN MADDELER 3. LEB LME ÖZELL NE ETK YAPAN MADDELER Florür (F) Nitrat (NO 3 ) Renk Bulan kl k Koku ve tad Buharla ma Kal nt Demir (Fe) Mangan (Mn) Bak r (Cu) Çinko (Zn) Kalsiyum (Ca) Magnezyum (Mg) Sülfat (SO 4 ) Klorür (Cl) ph Bakiye Klor 1.0 mg/l - 5 birim 5 birim kokusuz normal 500 mg/l 0,3 mg/l 0,1 mg/l 1,0 mg/l 5,0 mg/l 75 mg/l 50 mg/l 200 mg/l 200 mg/l ,1 mg/l 1,5 mg/l 45 mg/l 50 birim 25 birim kokusuz normal 1500 mg/l 1,0 mg/l 0,5 mg/l 1,5 mg/l 15,0 mg/l 200 mg/l 150 mg/l 400 mg/l 600 mg/l

13 4.K RLENMEY BEL RTEN MADDELER Fenolik Maddeler Alkali Benzil Sülfonat Mg+Na 2 SO 4 Toplam Organik Madde - 0,5 mg/l 500 mg/l 3,5 mg/l - - (*) Kaynak: I k Mühendislik Firmas web sayfas : 2. DÜNYA ÇME SUYU SEKTÖRÜ 0,5 mg/l 0,002 mg/l 1,0 mg/l 1000 mg/l Üretim ve Tüketim Dünyan n %70 inin sularla kapl olmas na kar n, içilebilir su kaynaklar bunun yaln zca %1 i oran ndad r. Kalan suyun büyük k sm okyanuslar, denizler ve buzullarda bulunmaktad r. Okyanus suyu, içinde çok fazla miktarda (1 litresinde 35 gr.) çözünmü mineral ve tuz bar nd rd için içme suyu olarak kullan lamamaktad r. Kullan labilir suyun büyük bir k sm da ula lamad için kullan lamamaktad r. çilebilecek durumda dünya üzerinde bulunan tatl su miktar 1.4 milyar km³ olmaktad r. Bu miktar n da ancak %8.5 i kullan labilmektedir. Dünya da elenmi içme suyu tüketimi yüksek fiyatl olmas na ra men geçti imiz 30 y l boyunca y ll k %7 lik bir büyüme oran h yla artm r. elenmi içme suyu pazar n y ll k hacmi 89 milyar litredir. Ülkeler baz nda y ll k elenmi içme suyu tüketimi ise u ekildedir: Tablo-3 ll k çme Suyu Tüketimi Mukayese Tablosu (Milyon Lt.) Ülkeler * Art (%) ABD , ,1 54,8 Meksika , ,1 51,5 Brezilya 4.728, ,2 127,0 Çin 3.532, ,9 200,1 talya 7.703, ,0 36,9 Almanya 8.198, ,1 25,7 Fransa 6.550, ,8 35,7 Endonezya 2.729, ,1 171,8 Tayland 3.832, ,6 28,4 spanya 3.708, ,1 23,6 10 ülke , ,0 61,1 Di er , ,8 73,7 Toplam , ,8 64,0 13

14 *Tahmini Rakamlar Grafik Y tibariyle çme Suyu Tüketimi* (Milyon Lt.) ABD Meksika Brezilya Çin talya Almanya Fransa Endonezya Tayland spanya (*) Kaynak: Yukar daki Tablo-3 ve Grafik-1 incelendi inde, 2003 y nda en fazla içme suyu tüketiminin Amerika da oldu u görülmektedir. Onu s ras yla Meksika, Brezilya, Çin ve talya izlemektedir. Çin 2003 y içme suyu tüketiminde 4. s ray almas na kar k, 1998 y ndan ayn y la kadar olan zamanda %200,1 oran yla en fazla oransal art gerçekle tirmi tir. Grafik YILI ÇME SUYU TÜKET * 14

15 (Lt./%) Di er %25 ABD %18 spanya %3 Meksika %12 Tayland %3 Endonezya %5 Fransa %6 Almanya %7 talya %7 Çin %7 Brezilya %7 (*) Kaynak: Dünya da içme suyu ihracat içerisinde yer alan 154 ülkeden toplam içme suyu tüketim oran n %75 ni Grafik-2 de yer alan 10 ülke payla rken, geriye kalan 164 ülke ancak %25 lik oran kaplamaktad r. Dikkati çeken bir ba ka nokta ise, 2003 y içme suyu tüketim oranlar nda ilk üç rada yer alan ülkelerin hepsinin Amerika k tas nda yer almas r y nda ki i ba na içme suyu tüketimi ise a daki gibidir: Tablo-4 Dünya Ki i Ba çme Suyu Tüketimi (Lt.) ra Ülkeler * De im (%) 1 talya 135,7 181,8 34,0 2 Meksika 110,4 156,9 42,1 3 Fransa 111,5 147,8 32,5 4 Birle ik Arap Emirlikleri 106,2 144,0 35,6 5 Belçika-Lüksemburg 116,0 132,7 14,3 6 Almanya 99,8 125,1 25,4 7 spanya 94,9 114,2 20,3 8 sviçre 90,0 96,0 6,7 9 Lübnan 61,2 95,6 56,2 10 Suudi Arabistan 71,4 88,1 23,3 11 K br s 65,0 86,2 32,6 12 Avusturya 74,8 85,8 14,6 13 ABD 57,8 85,4 47,7 14 Çek Cumhuriyeti 58,2 83,9 44,2 15 Portekiz 65,0 77,9 19,8 15

16 *Tahmini Rakamlar Tablo-4 incelendi inde, dünya da ki i ba na içme suyu tüketimi 2003 y nda en fazla talya da, daha sonra ise s ras yla Meksika, Fransa, Birle ik Arap Emirlikleri ve Belçika-Lüksemburg da gerçekle mektedir y ndan 2003 y na kadar ki i ba na içme suyu de im oranlar na bakt zda ise; %56,2 oran ile Lübnan en fazla de imi ya amaktad r. Bunun yan nda Avrupa da y ll k ki i ba 181,8 litre ile en çok talya da elenmi içme suyu tüketilmektedir. Amerika da %54 oran nda düzenli olarak içme suyu tüketilmektedir. Geri kalm ve geli mekte olan ülkelerdeki h zl nüfus art n günümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan su s nt probleminin giderek artmas na neden olmas kuvvetle muhtemel görülmektedir. Dünya da 2000 y nda ki i ba su tüketimi y lda ortalama 800 m³ civar nda bulunmaktad r. Bunun yan nda dünya nüfusunun y lda ortalama 80 milyon ki i artt dikkate al nd nda, tatl su ihtiyac n da y lda 64 km³ artmas kaç lmaz görülmektedir. Dünya da elenmi içme suyu üretiminde önde gelen firmalar Danone, Nestle, Evian, Perrier, Contrex veya Vittel (Fransa), Arrowhead, Calistoga (ABD), Buxton ngiltere), Rietenauer (Almanya) ve San Pellegrino ( talya) olmaktad r y nda Nestle 3.5 Milyar $ ile dünya elenmi içme suyu pazar birincisi olmu tur Dünya Ticareti hracat DÜNYA ÇME SUYU HRACATINDA ÖNDE GELEN ÜLKELER (1.000 $) Ülkeler Fransa Çin talya Kanada Belçika-Lüks ABD

17 Almanya Meksika Gürcistan ngiltere Fiji Adalar Slovenya spanya Yunanistan Portekiz Suudi Arabis Avusturya Türkiye rlanda Norveç Not: S ralama 2002 y rakamlar na göre yap lm r. Dünya içme suyu ihracat nda 2002 y verilerine göre ilk s rada Fransa yer al rken Fransa y Çin, talya, Kanada ve Belçika-Lüksemburg takip etmektedir. Fransa ihracat n büyük bölümünü talya ya yaparken, di er k sm ise Belçika- Lüksemburg a yapmaktad r. talya da ihracat n önemli bir k sm Fransa, Slovenya ve ngiltere ye yapmaktad r. Almanya ise dünya içme suyu ihracat s ralamas nda ancak yedinci s rada yer alabilmektedir ve ihracat n büyük k sm Fransa ve talya ya yapmaktad r. Türkiye ise 2002 y rakamlar na göre 7 milyon $ ile Avusturya n n ard ndan 18. rada yer almaktad r thalat DÜNYA ÇME SUYU THALATINDA ÖNDE GELEN ÜLKELER (1.000 $) Ülkeler ABD Hong Kong Almanya Belçika-Lüks Japonya ngiltere Fransa sviçre Hollanda

18 Kanada Rusya Fed rlanda Singapur Avusturya srail Not: S ralama 2002 y rakamlar na göre yap lm r. Dünya içme suyu ithalat s ralamas nda ilk s ray ABD al rken onu s ras yla Hong Kong, Almanya, Belçika-Lüksemburg, Japonya ve ngiltere izlemektedir. ABD içme suyu ihtiyac daha çok Japonya, Kanada, Meksika ve Tayvan dan kar larken, Almanya ise Hollanda, ABD, Belçika-Lüksemburg ve Litvanya dan kar lamaktad r. Dünya içme suyu ihracat nda birinci s rada bulunan Fransa ithalatta ise ancak 7. rada yer almaktad r. 3. TÜRK YE ÇME SUYU SEKTÖRÜ 3.1. Üretim ve Tüketim Türkiye de 2003 y n dokuz ayl k döneminde su üretiminden elde edilen de er 126 trilyon 674 milyar lira olmu tur. Bunun yan nda üretim miktarlar nda da art kaydedilerek, 2003 y 9 ayl k dönem üretim rakamlar 2002 y ile kar la ld nda memba sular üretiminde %36.1 lik bir art gerçekle mi tir üretimi PET suda yakla k 800 milyon litre ve damacanada yakla k 4 milyar litre olarak toplam milyon litre baz nda gerçekle mi tir. Sektörde 180 damacana üreticisi, 80 PET su üreticisi ve 26 maden suyu üreticisi olmak üzere yakla k 300 üretici firma bulunmaktad r. Bu firmalardan yaln zca 4 ü yabanc üretici olmaktad r. Pazarda yüzde yüz yabanc sermayeli firmalar olarak Nestle, Coca Cola, Pepsi Cola ve Danone yer almaktad r. Türkiye nin do al su kaynaklar aç ndan Fransa ve spanya dan sonra dünyada üçüncü s rada yer almas yabanc firmalar n ilgisini çekmekte ama Türkiye bu kaynaklar n sadece %20 sini kullanabilmektedir. çme suyu sektörü pazar büyüklü ü 600 milyon dolar seviyelerindedir (PET su pazar yakla k 165 milyon dolar, damacana su pazar 280 milyon dolar ve maden suyu pazar ise yakla k 155 milyon dolar). 18

19 Türkiye deki içme suyu tüketim rakamlar na bakt zda; ülkemizde ki i ba na dü en y ll k ambalajl su tüketimi 78 litre olmaktad r. Bu tüketimin yakla k %80 i damacana su tüketiminden olu maktad r. Tablo-3 Bölgeler tibariyle çme Suyu Tüketim Oranlar (%) Bölge Tüketim oran Marmara 48 Ege 19 ç Anadolu 14 Akdeniz 12 Karadeniz 4 Do u Anadolu 3 Ambalajlanm su pazar Marmara Bölgesi nde yo unla maktad r. Bu bölge Türkiye toplam su pazar n %48 ini elinde bulundurmaktad r. Marmara Bölgesi nden sonra onu s ras yla Ege Bölgesi %19, ç Anadolu Bölgesi %14, Akdeniz Bölgesi %12, Karadeniz Bölgesi %4 ve Do u Anadolu Bölgesi %3 oran ile izlemektedir. ller baz nda bak rsa, özellikle stanbul ve Ankara en önemli içme suyu pazarlar olarak kabul edilmektedir. Yukar da bahsedildi i üzere, rekabetin yo un olarak ya and su pazar nda, yakla k 80 pet, 180 damacana ve 26 maden suyu irketi faaliyet göstermektedir. Bu ba lamda baz firmalar n içme suyu pazar büyüklüklerine bak ld nda; Danone Hayat Türkiye den yap lan su ihracat n yüzde 60 n gerçekle tirmekte, Nestle Pure Life toplamda %10 civar nda bir pazar pay na sahip olmakla beraber pet ürünlerinde Danone ve Turkuaz firmalar ndan sonra 3. s rada yer almaktad r. Erikli ve Hamidiye firmalar Türkiye damacana su pazar nda %15 lik bir pazar pay na sahiptirler. P nar su geçen y l 3 milyon $ l k ihracat gerçekle tirerek, toplam ihracat n %50 sinden fazlas kar lam r. S rma soda su üretimine yeni ba layarak, 2003 y nda 2 milyon $ l k ihracat gerçekle tirmi tir. Kristal su firmas ise, sat lar nda litrede %8, ciroda %9 art kaydetmi tir D Ticaret ticarette ürün tan mlar n ülkeden ülkeye farkl k göstermesinin önlenmesi amac yla ortak bir ürün tan m sistemi olu turulmu tur. Türkiye de Dünya Su ve Maden Suyu Dergisi 19

20 tarihinde yürürlü e giren Armonize Sistem Nomanklatürü ne göre içme suyu ürünlerinin Gümrük Giri Tarife Cetveli ndeki s fland rmas a daki gibidir: G.T..P Ürünün Tan Sular; buz ve kar Mineral Sular ve Gazl Sular Di erleri çme Suyu Di erleri Türkiye nin çme Suyu D Ticareti ($) llar hracat thalat Toplam Fark * * Ocak Yukar daki tablo incelendi inde, Türkiye nin ithalat azal rken d ticareti ihracat sebebiyle h zl bir büyüme göstermektedir. Özellikle son y llarda büyük bir art gerçekle tirerek, d ticaret dengesinin fazlal k vermesini sa lam r. Buna azalan ithalattan ziyade son y llarda artan ihracat sebep olmu tur hracat 2003 y nda içme suyu ihracat na bak lacak olursa; 2003 Y Türkiye çme Suyu hracat 20

21 Ülkeler hracat ($) Irak Almanya ngiltere Danimarka Kuveyt K.K.T.C Belçika Hollanda srail Singapur Makedonya Avusturya Bosna-Hersek Birle ik Arap Emirlikleri ABD Di er TOPLAM Türkiye içme suyu ihracat n yakla k %50 sini Irak a yapmaktad r. lk üç s ray payla an Irak, Almanya ve ngiltere nin pay toplam ihracat n %78 ini te kil etmektedir. Özellikle Irak pazar, ambalajl su sektörünün canlanmas nda önemli bir rol oynamaktad r. Bunun yan nda ihracat art n di er bir sebebini ise, Amerikan ordusunun su ihtiyac olu turmu tur. Dolay ile ihracat zdaki art konjonktürel olup, Irak taki durumun normale dönmesi ile tekrar eski seviyelerine dönmesi muhtemeldir. hracatta su ihtiyac bilinen Arap ülkelerinin pay n dü ük olmas dikkat çekicidir. Türkiye nin bir an önce ihracatta Pazar çe itlemesine gitmesi gerekmektedir. Ekonomideki olumlu geli meler ve h zl tüketim maddelerinin tüketim h n artmas yla beraber, 2003 y nda yurtiçindeki sat lar da artt ran sektörün %10 civar nda büyüdü ü belirtilmektedir. Sektörün bu y l da benzer oranda büyüyece i tahmin edilirken, orta vadede de pazardaki geli imin sürece i öngörülmektedir thalat 2003 y nda Türkiye nin içme suyu ithalat na bak lacak olursa; 2003 Y Türkiye çme Suyu thalat 21

22 Ülkeler thalat ($) Norveç Irak Almanya 553 TOPLAM Türkiye nin toplam ithalat ndaki en büyük pay Norveç indir (%79). thalat yap lan ülkelerin say n azl da göz önüne al narak, Norveç i Irak ve Almanya izlemektedir. Geçmi y llara bak ld nda, Türkiye nin ithalat yapt ülkelerin genellikle çok az say da oldu u ve giderek ithalat hacminin azald görülmektedir. thalatla ilgili son kayda de er not ise, ihracatta birinci s rada yer alan Irak n ithalatta ikinci s rada yer almas r. 4. SEKTÖRE N MEVZUAT çme suyu üreten i letmeleri ilgilendiren mevzuat listesi a da verilmi tir: 1966 y nda Sa k Bakanl n n yay nlad 162 say Yönetmelik 1974 y nda yay nlanan 289 say Kaynak Sular Yönetmeli i 18 Ekim 1997 y nda yay nlanan say Do al Kaynak, Maden ve çme Sular ile T bbi Sular n stihsali, Ambalajlanmas ve Sat Hakk nda Yönetmelik tarih ve 4403 say Do al Kaynak, Maden ve çme Sular ile bbi Sular n stihsali, Ambalajlanmas ve Sat Hakk nda Yönetmelik 25 Temmuz say çilebilir Nitelikte Sular n stihsali, Ambalajlanmas, Sat ve Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik 26 Haziran say Sa k Bakanl taraf ndan yürürlü e konan çilebilir Nitelikteki Sular n stihsali, Ambalajlanmas, Sat ve Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelikte De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Son yap lan de iklikle yay nlanan bu yeni Yönetmelik te yer alan lenmi çme Suyu tan de tirilmi tir. Buna göre lenmi çme Suyu na aroma maddesi ilave edilmeyecektir. 22

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r. TE EKKÜR Bu çal

Detaylı