TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. <To Limani Bar> < Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek> Programı kapsamında sağlanan mali destek ile < Antik To Limani Bar nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi> için bir <mal ve hizmet alımı > sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal ve hizmet temini işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı :To Limani Bar b) Adresi: Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne. c) Telefon numarası: (392) ( ) ve/veya d) Faks numarası: Yok e) Elektronik posta adres: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Pembe Gürdeniz Proje Sorumlusu İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Antik To Limani Bar nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi

2 b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi kapsamında birleştirilecek iki kat üzerinde kullanılacak kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini ve montajının yapılması. İşbu kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait mimari, mekanik, statik ve elektrik projelerini içeren CD leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri kullanılarak To Limani Bar dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili CD leri temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçekleştirilecek ihale kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini ve montajı için geçerli olup bununla ilgili aşağıda detayları bulunan hizmet ve mal alımları için tek lot halinde gerçekleştirilecektir. d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: To Limani Bar, Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <.YOK > f) Son teklif verme tarihi ve saati : <28 /02/2014> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3 c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

4 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: TL İHALE 3 LOT 3 1. Genel Tanım Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi kapsamında ilgili onaylı mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri dahilinde birleştirilecek iki kat üzerinde kullanılacak kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini ve montajının yapılması. To Limani Bar ın restorasyon ve modernizasyonu kapsamında yapılması öngörülen tüm kullanım ve içme suyu sistemleri işbu şartname ye ek olarak To Limani Restoran dan CD olarak temin edilecek ilgili proje çizimleri (mimari, mekanik, statik ve elektrik) ve mekanın yerinde etüt edilmesini tabiken işbu şartname nin 2. Maddesinde listelenen teknik husuları kapsamaktadır.

5 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 1 KULLANIM VE İÇME SUYU SİSTEMİ nin SİSTEMİ nin kurulum ve montajı için gerekli; 1 ADET Kullanım suyu deposu 8 ton (polietilen tip) en az yazılabilir mi 1 PAKET 1 SET FREKANS İNVERTÖRLÜ KULLANMA SUYU HİDROFORU V: 5x5 m3/h H:45 mss 2 pompalı (1 yedek) Genleşme Tankı : 200 L Yukarıda belirtilen debi ve basma yüksekliği değerlerine sahip, metal bir şase üzerine monte edilmiş vana, çekvalf, elektrik ve hidrolik tüm ekipmanlarıyla kullanıma hazır vaziyette teslim edilecek hidrofor, minimum ölçüde yer kaplamalı ve herhangi bir kaide gerektirmeden sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek pozisyonda monte edilmelidir. Hidroforun pompaları çok kademeli, dikey tip (kuru rotorlu) santrifüj tip olmalıdır. Sızdırmazlık, cebri soğutmalı mekanik salmastra ile sağlanmış olmalıdır. Emme ve basma kollektörleri paslanmaz çelik malzemeden olup, pompanın sökülüp takılabilmesi için emme hattında küresel vana ve basma hattında ise geri tepmeyi önleyici küresel vana kombinasyonu sessiz çek valf bulunmalıdır. Pompaların kuru çalışmasını önlemek amacıyla su deposu ve elektrik kumanda panosu arasında irtibatı sağlayan şeviye şalteri bulunmalıdır. Depo içerisindeki su seviyesinin yetersiz kalması durumunda seviye şalteri devreyi kapatarak pompaların çalışmasını durdurup kuru çalışmayı önlemelidir. Hidroforun çalışma basıncı, basınç kolektörü üzerine monte edilmiş bir analog basınç sensörü ile algılanmalı ve ölçülen basınç değerine bağlı olarak, pompalar sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalı ve pompalardan bir adedinin devir sayısı değiştirilerek istenen sabit basınç sağlanmalıdır. Elektrik kontrol panosu, işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştıran rotasyon özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik motorlarının aşırı akım be blokaja karşı korunması, motor sargılarında zararlı gerilim yükselmeleri engelleyici filtreler, kısa devre ve gerilim dalgalanmalarına karşı koruma fonksiyonları elektrik kontrol panosunda mevcut olmalıdır. Hidroforun işletimi ile ilgili parametreler, elektrik kontrol panosu üzerinden programlanabilmelidir. Kontrol panosu üzerinde alfanumerik LCD ekran ve menü kontrol paneli bulunmalı, menü kontrol lisanı Türkçe yi de içermelidir. Hidrofor sisteminde kullanılan pompanın malzeme özellikleri; Emiş/basınç gövdesi Pompa gömleği Pompa mili : AISI 316L paslanmaz çelik Mekanik salmastra : Silikonkarbid/karbon Pompa fanı Pompa difüzörleri Hidrofor, sistemdeki pompaların devreye giriş/çıkışlarında oluşabilecek basınç darbelerinin önlenmesi ve sistemin ömrünü artırmak ve işletim sırasında enerji tasarrufu sağlamak için şalt sayısının mümkün olduğu kadar az olmasını sağlamak için 200 litre hacimde Membranlı Tank ile birlikte verilmelidir. Bu tankın membranı, DIN 1988 de belirtildiği gibi suda koku yapmayan hijyenik EPDM malzemeden ve değiştirilebilir olmalıdır. Kullanılan membranlı tankın basınç sınıfı min.10 bar olmalıdır.

6 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 1 SET MEKANİK ODA DALGICI 4,5 m3/h, 10 Mss DALGIÇ TİP PİSSU POMPASI Motor: Su geçirmez tip gövdesi olmalı ve IEC sınıfı IP 68 olmalıdır. Stator sargılarının izolasyon sınıfı IEC ye göre Class F olmalı ve bu şekilde motorda yüksek sıcaklıklar tolere edilebilmelidir. Maksimum çalışma sıcaklığı 150 C olmalıdır. Stator sargıları arasında termal sensörler olmalı, bu şekilde motor aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Motorda nem sensörü bulunmalı, bu sensör motordaki herhangi bir nem sızıntısı hissederek motor zarar görmeden önce akımı kesmelidir. Güç ve kontrol kabloları CENELEC e uygun olmalıdır. Çift mekanik salmastraya haiz olmalı, pompalanan akışkan ile motor arasında güvenilir bir sızdırmazlık sağlamalıdır. Ağır şartlara dayanıklı, bakım gerektirmeyen, daimi şekilde yağlanmış bilyalı rulmanlara haiz olmalıdır. Motor gövdesi : GG 25 Pompa gövdesi : GG 25 Çark : GG 25 Çark tipi : Vortex Pompa mili : X8CrNiMo 275 O-Ringler : Nitrile rubber Mekanik salmastra : VİTON Tutma sapı: GGG 50 Yüzey koruma : Epoksi boya- siyah 1 SET İÇME SUYU DEPOSU 5 TON (POLİETİLEN TİP), Ø 90 DOLAMİT FİLİTRE VE AISI316 KALİTE CAM LOCK SİSTEMLİ DOLUM SETİ 1 ADET FREKANS INVERTÖRLÜ İÇME SUYU HİDROFORU V: 3x3 m3/h H:45 mss 2 pompalı (1 yedek) Genleşme Tankı : 200 L Yukarıda belirtilen debi ve basma yüksekliği değerlerine sahip, metal bir şase üzerine monte edilmiş vana, çekvalf, elektrik ve hidrolik tüm ekipmanlarıyla kullanıma hazır vaziyette teslim edilecek hidrofor, minimum ölçüde yer kaplamalı ve herhangi bir kaide gerektirmeden sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek pozisyonda monte edilmelidir. Hidroforun pompaları çok kademeli, dikey tip (kuru rotorlu) santrifüj tip olmalıdır. Sızdırmazlık, cebri soğutmalı mekanik salmastra ile sağlanmış olmalıdır. Emme ve basma kollektörleri paslanmaz çelik malzemeden olup, pompanın sökülüp takılabilmesi için emme hattında küresel vana ve basma hattında ise geri tepmeyi önleyici küresel vana kombinasyonu sessiz çek valf bulunmalıdır. Pompaların kuru çalışmasını önlemek amacıyla su deposu ve elektrik kumanda panosu arasında irtibatı sağlayan şeviye şalteri bulunmalıdır. Depo içerisindeki su seviyesinin yetersiz kalması durumunda seviye şalteri devreyi kapatarak pompaların çalışmasını durdurup kuru çalışmayı önlemelidir. Hidroforun çalışma basıncı, basınç kolektörü üzerine monte edilmiş bir analog basınç sensörü ile algılanmalı ve ölçülen basınç değerine bağlı olarak, pompalar sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalı ve pompalardan bir adedinin devir sayısı değiştirilerek istenen sabit basınç sağlanmalıdır. Elektrik kontrol panosu, işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştıran rotasyon özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik motorlarının aşırı akım be blokaja karşı korunması, motor sargılarında zararlı gerilim yükselmeleri engelleyici filtreler, kısa devre ve gerilim dalgalanmalarına karşı koruma fonksiyonları elektrik kontrol panosunda mevcut olmalıdır. Hidroforun işletimi ile ilgili parametreler, elektrik kontrol panosu üzerinden programlanabilmelidir. Kontrol panosu üzerinde alfanumerik LCD ekran ve menü kontrol paneli bulunmalı, menü kontrol lisanı Türkçe yi de içermelidir.

7 A B C Sıra No Teknik Özellikler Hidrofor sisteminde kullanılan pompanın malzeme özellikleri; Emiş/basınç gövdesi Pompa gömleği Pompa mili : AISI 316L paslanmaz çelik Mekanik salmastra : Silikonkarbid/karbon Pompa fanı Pompa difüzörleri Hidrofor, sistemdeki pompaların devreye giriş/çıkışlarında oluşabilecek basınç darbelerinin önlenmesi ve sistemin ömrünü artırmak ve işletim sırasında enerji tasarrufu sağlamak için şalt sayısının mümkün olduğu kadar az olmasını sağlamak için 200 litre hacimde Membranlı Tank ile birlikte verilmelidir. Bu tankın membranı, DIN 1988 de belirtildiği gibi suda koku yapmayan hijyenik EPDM malzemeden ve değiştirilebilir olmalıdır. Kullanılan membranlı tankın basınç sınıfı min.10 bar olmalıdır. Miktar 1 SET YAĞ AYIRICI: EuroNorm EN e uygun Polietilen malzemeden imal edilmiş, don tehlikesi bulunmayan mekanlarda zemin üzerine müstakil montaja uygun, don seviyesinin altına zemine gömme montaja uygun olacaktır. Yağ ayırıcı kapasitesi 5 l/s olacaktır. DIN e ve DIN ye göre giriş ve çıkışı DN 150 ve SML pik savurma döküm boru ve plastik boru bağlantısına uygun, EN 124'e göre Yük Sınıfı A: 1,5 tona veya B: 12.5 tona dayanıklı dökme demir kapaklı, koku yapmayan sızdırmaz contalı, iç ve dış yüzeyi agresif yağ ve asitlere dayanıklı, sızdırma yapmayan yekpare döküm gövdeli, taşıma ve montaj kolaylığı sağlayacak şekilde hafif malzemeden mamul ve forklift ve taşıma tutamaklı, temizliği kolaylaştıracak tortu barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli olmalıdır. 2 ADET ELEKTRİKLİ SU ISITICI (10 L - 2 Kw) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete tarih ve sayı yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, TSE belgeli, 10 L kapasitede ve 2kW kapasitede elektrikli su ısıtıcısının işyerinde temini ve yerine montajı 1 ADET ELEKTRİKLİ SU ISITICI (80 L - 2 Kw) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete tarih ve sayı yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, TSE belgeli, 80 L kapasitede ve 2kW kapasitede elektrikli su ısıtıcısının işyerinde temini ve yerine montajı 1 SET - KULLANIM SUYU DİJİTAL GÖSTERGELİ OTOMATİK TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMİ 5 m3/h (DEBİ KONTROLLÜ) Yumuşatma sistemi, ham suda sertliğe neden olan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının sodyum bazlı katyonik reçine yardımı ile giderilmesi amacı ile kullanılacaktır. Reçine, kapasitesi dolduğunda tuzlu su ile otomatik olarak rejenere edilecektir. Teknik Özellikler: Kontrol Vanası: Servis ve ters yıkama işlemlerini elektronik olarak gerçekleştirecek kontrol vanası Su yumuşatma cihazı, suda sertlik oluşturan başlıca minerallerden Ca ve Mg un iyon değiştirme prensibi ile giderimini reçine ile sağlamalıdır. Su yumuşatma cihazı tandem olmalı, iki adet reçine tankı, iki adet otomatik valf ve iki adet tuz tankı bulunmalıdır. Reçinenin konulduğu filtre kolonları, filtrenin rejenerasyonunu sağlayan otomatik valfler ve tuz tankları, su yumuşatma cihazının ana bileşenleri olacaktır.

8 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Su yumuşatma cihazı, 2-8 bar işletme basıncında, giriş/çıkış bağlantıları en az 1 ½ inç çapında olacaktır. Ünite rejenerasyon işlemini elektronik debi kontrollü olarak gerçekleştirebilmelidir. Yumuşatma sistemi çıkışında suyun sertliği 2 Fr olmalıdır. Rejenerasyonda kullanılacak tuzun tankı, korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul olmalıdır. Tank kapak ve emniyet valfına sahip olmalıdır. Cihazın otomasyon vanası üzerinde sistemin serviste ve/veya rejenerasyonda olduğunu gösteren bir gösterge bulunmalıdır. Cihaz dijital kontrollü olup tüm parametreleri dijital ekrandan kontrol edilmelidir. Olması gereken minimum parametreler; rejenerasyon süresi, rejenerasyon miktarı, ortalam debi kullanımı vb. Cihazın mineral tankı; Fiberglass takviyeli polipropilen kompozit olmalıdır. Temin edilecek yumuşatma ünitesi debimetresi ve gerekli tüm üniteleri ile komple olmalıdır. 1 SET KLOR DOZAJ SİSTEMİ (DOZAJ POMPASI+KLOR+KLOR HAZNESİ+PULS SİSTEMLİ SU SAYACI) Filtre edilip yumuşatılmış su arı su deposuna girmeden önce otomatik bir dozaj pompası ile dezenfeksiyon amacı ile klorlanacaktır. Depodaki bakiye klor miktarını ölçen bir bakiye klor ölçer bulunacak ve max. 0.5 mg/lt serbest klor bulunacak şekilde ayarlanan dozaj pompası, otomatik olarak çalışıp durarak besleme debisi ayarlanabilecektir. Dozaj pompasının dozladığı debi miktarı pompanın üzerindeki ekrandan izlenebilecektir. Dozaj pompası en az 50 litrelik polietilen ve kapaklı bir kimyasal tankına sahip olacaktır. Cihaz, her türlü emme ve basma aksesuarları, kullanma klavuzları ve tüm ekipmanları ile komple takım halinde çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Cihazı kontrol edebilmek için pulse çıkışlı 1 ½ su sayacı sisteme ilave edilecektir. 1 SET AKTİF KARBON FİLTRE ( 5 m3/h) : Teklif edilecek aktif karbon filtre; suda bulunan organik kirliliği, klor ve klor bileşiklerini, kötü tad ve kokuyu giderecek, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın otomatik olarak yapacaktır. Aktif karbon cihazı 2-8 bar işletme basıncında, giriş/çıkış bağlantıları en az 1 ½ inç çapında olacaktır. Cihazın tam otomatik mekanik kontrol vanası pirinç malzemeden olacak ve cihaz tam otomatik, zaman kontrollü olarak geri yıkama yapacaktır. Cihazın mineral tankı fiberglasla güçlendirilmiş polietilen, üstü epoxy reçine kaplı bobin sargı olmalıdır. Tank üzerinde gerektiğinde mineral değişimi ve bakım yapabilmeye olanak sağlayacak sayı ve büyüklükte menholler bulunmalıdır.

9 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 1 SET TEMİZ SU ARITMA SİSTEMİ Su arıtma sistemi, To Limani restorantı için kurulacak olup toplam 6 ton/gün (0,25 ton/saat) kapasiteli olacaktır. Ters Osmoz cihazları TSEK kalite belgesine sahip olmalıdır. SİSTEME AİT DİZAYN VERİLERİ Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili, ihale aşamasında aşağıda belirtilen bazı ham su parametreleri kabul edilecektir. Daha sonra yüklenici firma aşağıda belirtilen su parametreleri için sahada gerekli test ve tespitleri hazırlatıp, bu verilere göre arıtma sistemini oluşturup işverenin onayını aldıktan sonra uygulamaya geçecektir. Ham Su Kriterleri Ham Su Kaynağı Kuyu Suyu İletkenlik µs/cm 2500 Toplam Çözünmüş Madde Mg/L 1500 Bulanıklık NTU < 5 Renk - <5 REVERSE OSMOSIS ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERİ Reverse Osmosis sistemi taahhüt edilen çıkış suyu iletkenlik değeri < 250 µs/cm olacaktır. PROSES TANIMI Söz konusu su arıtma sistemi, klor dozaj ünitesi, kum filtreleri, aktif karbon filtre, paslanmaz çelik gövdeli kartuş filtreyi takiben bir TERS OSMOZ sistemi, membran yıkama ünitesinden oluşmalıdır. TERS OSMOZ sistemi; antiskalant dozaj ünitesi ve TERS OSMOZ cihazını içermelidir. 1 SET UV LAMBA 5 m3/h ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ: Suda bulunması muhtemel bakteri, virüs, mantar, küf sporları ve diğer mikroorganizmaları % oranında gideren bir ultraviyole cihazı bulunacaktır. Bu sistem nm (2537 A ) dalga boyunda UV-C ışınları yayan özel ışın tüpü ya da tüpleri içerecektir. Ultraviyole tüpleri, ışınları en yüksek oranda geçiren ve düşük basınçta civa buharı içeren özel quartz kılıfın içinde bulunacaktır. Cihazın gövdesi paslanmaz çelik, maksimum çalışma basıncı 8 bar ve basınç kaybı max. 0.2 bar olacaktır. Cihazın giriş-çıkış bağlantıları en az 1 ½ çapında olacaktır. Cihazda en az 75 Watt gücünde minimum 1 adet UV lambası bulunacaktır.

10 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: YÜKLENİCİ, Antik Liman içerisinde yer alan işletme içinde ve dışında gerçekleştirilecek her türlü yapım, bakım onarım işleri öncesinde, sırasında ve sonrasında 16/1987 sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası, sayılı Turizm Gelişim Yasası ve tarihli 173/2013 sayılı Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü ne ve ilgili diyer yasa ve kurallara uymak ile yukümlüdür. İlgili yasa ve Tüzükler ile tadilat dönemleri belirlenen Antik Liman içerisinde etkin ve seri çalışmayı sağlamak üzere YÜKLENİCİ lerden 7/24 hizmet verebilme koşulu aranacaktır. Yapılacak işler KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile mukaveleye uygun olarak işbu teknik şartname esas alınarak, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, ayrıca birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. Kullanım ve içme suyu sistemi ile ilgili işleri nin Kontrolörlük hizmeti Sözleşme Makamı nın atayacağı yetkili mimar, mühendis ve/veya iç mimar tarafından verilecektir. Yüklenici, kullanım ve içme suyu sisteminin kurulacağı yeri ve çevresini yerinde çok iyi inceleyip, proje ve teknik şartnameyi okuduktan sonra, anlaşılmayan hususlar için yapılacak işleri yerinde tespit etmek ve Sözleşme Makamı ndan ayrıntılı bilgi alarak teklif vermekle yükümlüdür ve sözleşme makamı ile karşılıklı olarak imzalayacağı sözleşmeye mukabil işe başlayabilecektir. Uygulama sırasında çıkabilecek ihtilaflar Sözleşme Makanı nın atayacağı ilgili Kontrolör ün ve Sözleşme Makamı nın proje ve şartnameleri yorumlamasına göre çözümlenecektir. Proje ve şartnameler birbirini tamamlar ve bütünler şekilde yorumlanmalıdır. Proje ve şartnamelerde ortaya çıkacak hususlar, yüklenici tarafından, teklif verilmeden önce Sözleşme Makamı ve atadığı Kontrolör lere sorulacak ve çelişkili imalat ifadeleri giderildikten sonra işe başlanacaktır. Aksi takdirde, şartname ve çizimlerde ortaya çıkacak çelişik imalatlar için son söz Sözleşme Makamı nın ve atayacağı Kontrolörlerin olacaktır. Yüklenici, kurulacak kullanım ve içme suyu sistemi dahilinde kullanılacak tüm malzemelerin numuneleri ile her türlü teknik bilgi ve dökümanları önceden Sözleşme Makanı nın kontrolüne ve onayına sunmakla yükümlüdür ve ancak yazılı onay aldıktan sonra kullanabilecektir. Yüklenici, montaja başlamadan önce, gerekli önlemleri alarak ilgili alanı imalata hazır hale getirmekle yükümlüdür. Montaj sırasında kullanılacak, tüm elektrik ve benzeri enerji ihtiyacı ile su ihtiyacı yükleniciye ait olacak ve bunların mal sahibi tarafından sağlanan kısımları makul bir ücret ile istikaktan kesilecektir iş ve çalışma güvenliği kuralları: tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, "yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü geçerlidir.

11 iş güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. iş güvenliği çerçevesinde, sıcak iş, yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma izne tabii olup, yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. Yüklenci, bina nın alt ve üst yoldaki yaya trafiğini rahatsız etmeyecek ve çevrede yaşayan ve yürüyen insanlar için tehlike ve risk oluşturmayacak şekilde Çalışma ve İş Güvenliği yasalarına ve şartlarına göre emniyete alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, montaj alışmaları süresince çıkacak atık ve hafriyatın bölge dışına çıkarılmasında çevrenin turistik bölge olması dikkate alınarak çevre düzen ve temizliği bozulmayacak ve ilgili liman yasaları dikkate alınarak malzeme giriş ve çıkışlarının zamanlamasına dikkat etmekle yükümlüdür. Demontaj ve söküm ile kırım işleri sonucunda çıkan atık malzemelerin işyerinden uzaklaştırılması, belediyece belirlenen atık alanına götürülmesi için gerekli her türlü yatay ve düşey taşıma, nakliye ile harç, vb. ödemeler anahtar teslimi götürü bedel kapsamında olup YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici, montaj yapılırken çevredeki komşu turistik tesisleri ve turistleri rencide ve rahatsız edebilecek ses ve görüntü kirliliği yaratılmamasına azami dikkat etmekle yükümlüdür. 4. Garanti Koşulları: Bakım ve Garanti Taahhüdü : Temin ve Montajı yapılan tüm cihazlar ve imalatlar, Geçici Kabul tarihinden sonra 2 (iki) yıl süreyle Yüklenicinin Bakım ve Garanti Taahhüdü altında olacaktır. HASAR VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ: Yüklenici, betonarme yapıda yapılan kırma, delme, kazı, dolgu vb. uygulamalar sırasında, delik açma, yıkım, demontaj, montaj ve imalat esnasında hasar gören yol, elektrik hatları, bilişim hatları, su hatları, kalorifer hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, bahçe sulama, ızgara, rogar, çatı, duvar, asma tavan, yükseltilmiş döşeme vb. yapı bileşenleri, mekanik tesisat cihazları vb. diğer tesisatlara ait arızalar tekniğine uygun olarak gidermekle yükümlüdür. Hasar ve arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulabilecek yeni malzemeler ve buna ait işçilikler Anahtar Teslimi Götürü Bedel Fiyatı kapsamında değerlendirileceğinden YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların montajı sunulacak teklife dahil olmalıdır.

12 İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların bakım onarımından garanti süresi boyunca tedarikci firma sorumlu olup bu hizmet karşılığında hiçbir koşulda ek ücret talep edemeyecektir. 6. Gerekli Yedek Parçalar - Yüklenici, sistemlerde kullanılan malzemeleri en az 5 (beş) yıl süreyle, piyasa bedelleri üstünden sağlamayı taahhüt edecektir. Ayrıca, 5 (beş) yılın sonundaki bir zamanda, sistemde kullanılan herhangi bir malzemenin satıştan kaldırılması durumunda, satıştan kaldırılmadan en az 6 (altı) ay önce Sözleşme makamı na yazılı olarak bilgi verecek ve gerekirse, malzemeyi gene piyasa değeri üzerinden sağlamayı taahhüt edecektir. Bu taahhütler Yüklenici nin vereceği Noter onaylı Garanti Taahhütnamesi'nde açık olarak belirtilecektir. 7. Kullanım Kılavuzu - Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon paketi sağlanacaktır. Doküman paketi Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. -İmalatlı-durum bilgileri -Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) -Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) -Tüm ürünlerin işletme ve bakım belgeleri -Bakım El Kitabı ve/veya Notları Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Ayrıca tüm dökumantasyon paketi 3 takım CD ye basılı olarak da sağlanacaktır. Burada belirtilen dokümanların dışında malzeme tariflerinde belirtilen farklı dokümanların olması durumunda bunlarda ayrıca temin edilecek ve aynı paket içinde sunulacaktır. 8. Teslim süresi İşbu teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek satın alma karşılıklı sözleşmeye tabi olup, söleşme kapsamındaki tüm kalemlerin azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 2 aydır. 9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İşbu Kullanım ve İçme Suyu sisteminin temini için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri içeren CD leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri kullanılarak To Limani Restoran dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili CD leri temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13 Teklif verecek firmalar KKTC de yerleşik ve servis hizmeti verebilecek özellikte olmalıdır. Teklif verecek firmalardan son 3 yıl içerisinde KKTC sınırları içerisinde yapmış oldukları benzer ölçekte inşaat/restorasyon işleri ait referans sunabilme şartı aranmaktadır. Teklif sırasında ilgili referansları sunamayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır. Teklif verecek firmalar benzer kapasiteli Reverse Osmosis Sistemi referanslarını teklif ekinde vereceklerdir. Teklif verecek firmaların teklifleri ve benzer sistem kurulum referansları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Teklif verecek firmalar ISO 9001, CE, TSE ye Uygunluk, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip olmalıdır Teklif sunacak firmalar, yukarıdaki şartname ile belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetler ile ilgili numune, ürün marka bilgisi, ürünü tanıtıcı belge, garanti belgesi ve süresi, iş teslim tarihi v.s. bilgileri en son teklif sunum tarihinde eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür. Şartname koşullarına aykırı ve/veya eksik belge ile sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır. Her ne kadar YÜKLENİCİ ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılacak olsa da YÜKLENİCİ, teklifi oluşturan tüm ana kalemleri birimi, miktarı, birim fiyatı ve toplamı gösterilmek üzere fiyatlandırılacak ve teklif ile birlikte verecektir. Kulanılacak ürünlere ait her türlü belge, bröşür ve doküman teklif ile birlikte verilecektir. YÜKLENİCİ, gerek iş süresi içinde olsun, gerekse mücbir sebep nedeniyle uzatılan süre içinde olsun, taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zamyapılıması veya yeni vergiler ve resimler konulması, tonaj tahdidi konulması, TL-USD paritesindeki değişim oranının azalması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması veya benzeri herhangi bir sebebe dayanarak, fiyatlarda değişiklik, ilave birim fiyat talebinde veya süre uzatım talebinde bulunamaz. Madde-2 - Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı başlığı altında belirtilen işler İsteklilere davet usulüyle TL (Türk Lirası) bazında ödenmek üzere sabit birim fiyat kapalı teklif, pazariık esasında olmak üzere ihale edilmektedir. İstekliler, işbu ilan ve şartname dahilinde belirtilen malzeme temini ve kullanılacak malzeme esasları ile diğer tüm hususları da göz önüne alarak, gerçekleştirecekleri ön edüt (keşif) sırasında belirleyecekleri metrajlar ve ekte sunulan onaylı mimari, mekanik, statik, elektirk ve taslak iç mimari projelerini de dikkate alarak kontrol edip, çıkacak sonuca göre TL (Türk Lirası) bazında teklifini oluşturacaktır. İstekliler tüm iş kalemleri için hazırlanmış forma uygun olarak birim fiyatlı ve metrajlı keşif özetini verecekler, teklif birim fiyatları iş süresince herhangi bir eskalasyon ve nakliye bedel farkına tabi olmayacaktır. İstekliler ihale konusu işler için Geçici Teminat venneyecek, ancak işin sözleşmesi ile birlikte "Kesin Teminat" vermek zorundadır. Kesin Teminat sözleşme keşif bedelinin %10 (yüzde on)'u dur. Kesin teminat, Sözleşme nin imzalanması sırasında YÜKLENİCİ tarafindan SÖZLEŞME MAKAMI na verilecektir. Kesin Teminat'rn verilmemesi halinde, ihale sonuçları hükümsüz sayılacaktır. İhale Komisyonu'nun yapacağı değerlendirme sonucu YÜKLENİCİ ye kesin kararını 30 (otuz) gün içerisinde verecek ve bu proje için en ekonomik, hızlı ve düşük bedelle ihale belgelerindeki şartlar esas olarak karşıladığı tespit edilen İstekliye ihale edeceklerdir. İşveren ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve/veya dilediğine yapmakta serbesttir.

14 İhale konusu iş kendisine ihale edilen İstekli, SÖZLEŞME MAKAMI'nca yapılan yazıiı çağrıya rağmen verilen süre içinde sözleşmeyi imzalamaz ve/veya Kesin Teminatını yatırmaz ise, SÖZLEŞME MAKAMI ihaleyi yenilemeye veya uygun gördüğü diğer bir Teklif Sahibini sözleşmeyi imzalamak üzere çağırmaya yetkilidir. İhale ve SÖZLEŞME kapsamındaki İŞ'in, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından, kesin kabulün yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, İŞ'in yapımıyla ilgili her türlü vergi, resim, ve harçlar ile, mukavele noter tasdik harcı, ihale karar pulu bedelleri, teyit pulları, damga resmi, yeni konulacak her tiirlü vergi, resim ve harçlar ile YÜKLENİCİ tarafindan yaptırılacak İnşaat/Vontaj All Risk sigortası (CAR) ve diğer sigorta poliçelerinin primleri ve SÖZIEŞME giderleri YÜKLENİCİ ye aittir. Sözleşmeye ait damga vergisi YÜKLENİCİ tarafindan ödenecektir. Eğitim : İşletmeci (2 kişi) ve bakımcı (2 kişi) eğitimi, işin doğal bir parçası olup, tamamı Geçici Kabul öncesinde yapılacaktır. Sistemin çalışmasıyla ilgili olarak kullanıcı eğitimi, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda Sözleşme Makamı kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir. Deneme ve İşletmeye Alma : Sistemler kurulduktan sonra işletmeye alınarak denemeleri yapılacaktır(ön kabul). Bu başlık altında anlatılan denemeler geçici kabul işleminin bir bölümü olmayıp, geçici kabul işlemlerine ancak bu denemelerin Sözleşme Makamı tarafından yeterli bulunması sonrasında geçilebilecektir. Bu bağlamda, belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul işlemleri için de istenebilecektir. Deneme, işletmeye alma sırasında gerekli olacak tüm cihaz ve sarf malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin geçici kabul işlemlerine YÜKLENİCİ nin yazılı talebi üzerine başlanacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul işlemleri sırasında da istenebilecektir. Sistemlerin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Anahtar Teslimi Götürü Bedel kapsamında YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Bu ihale ile ilgili olarak, Teklife katılım zarflarının, teknik ve mali teklif formu ve istenilen diğer ek belgeleri içerecek şekilde iç içe konularak kapalı zarf usülü ile yukarıda belirtilen adrese, yine yukarıda belirtilen son teslim tarih ve saatine uyulma şartı ile elden imza karşılığı teslim edilmesi zorunludur.

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur Kuzey

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Süleyman Suay, 2014 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım köyünde SUAY ÇİFTLİĞİ NİN MODERNİZASYONU için

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Temel Kıngır (Temel Reis Restoran) Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Temel Reis

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 05 yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi. Cadde, No:

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs ta İlk Kez Desenli

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

Mal Alımı: Lot 1: 1. İmalat ve Üretilen Mal Stok Deposu Çatısının enerji tasarrufu için değiştirilmesi ve ara duvarların kaplanması

Mal Alımı: Lot 1: 1. İmalat ve Üretilen Mal Stok Deposu Çatısının enerji tasarrufu için değiştirilmesi ve ara duvarların kaplanması SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Hakan Arsal (Arsal Gıda) Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da, Küçük İşletmelerde Enerji ve

Detaylı