T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim Sayı:, 14129

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı:, 14129"

Transkript

1 T.C. Re sı Gazete Kuruluş tajrihi: 7 Eki Yöneti ve yazı isleri için 15 MART 1972 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur Sayı:, KARARNAMELER Karar Sayısı : 7/ Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ilişik TS/- 829 «Gliserin», TS/830 «Nitrik Asit», TS/835 «Teknik Aonyak (Susuz Aonyak - Aonyu Hidroksit)», TS/836 «Aonyu Nitrat (Gübre olarak kullanılan)», TS/856 «Aonyu Sülfat (Gübre olarak kullanılan)», T3/1869 «Asetik Asit» ve TS/914 «Çinko Kaplaa (Sıcak daldıra ile)», Standartlarının yayııı tarihinden G ay sonra uygulanak üzere ecburî yürürlüğe konulası, 2 Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu standartlara aykırı al bulunanların en geç 15 gün içinde iki nüsha beyannae ile bunların cins ve iktarlarını Sanayi Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarla ve bunların bulunadığı yerlerde Belediye Başkanlıklarına bildirileleri, 3 Bu standartlar hükülerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanası; bu Bakanlığın 23/12/1971 tarih ve 4/H->97121/235)93 sayılı yazısı üzerine, 1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla, 18/11/1871 tarih ve 132 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulunca 10/1/1972 tarihinde kararlaştırılıştır. Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turfa ve Tanıta Bakanı N. DEVRES E. Y. AKÇAL Köy İsleri Baıkanr Prof. N. SÖNMEZ Oran Bakanı Prof. S- İNAL Gliserin TS 829 UDK 668.2: :543 0 KONU, TARİF, KAPSAM KONU iar ve İskân Baıkanı S. BİNGÖL Gençlik ve Spor Bakanı A. KARAKÜÇÜK Bu standart, Gliserinin tarifine, sınıflandıra ve özelliklerine, uayene ve deneylerine, piyasaya arz şekliyle denetlee esaslarına dairdir TARİF Gliserin, kiyasal bileşii C 3 H 5 (OH) 3 olan yağların sabunlaştırılasda, otoklavda hidrolizlenesinde eydana gelen veya sentetik olarak elde edilerek saflaştırılan, oda sıcaklığında koyu kıvalı görünüşte renksiz veya açık sarı renkte bir sıvıdır. Başbakan Pıof. Dr. N. ERİM Devtet Bakanr 0. KİTAPLI CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Deıvtet Batanı Devlet Bakanı A. t. GÖĞÜS /. KARAÖZ KAPSAM Bu standart alkid reçineleri ve dinait gibi kiyasal addelerin üretiinde, parfüeri, lak, lastik, tekstil, gıda ve ilâç sanayii gibi yerlerde çeşitli aksatlarla kullanılan ha ve rafine gliserini kapsar. Devlet Bakanı Prof. I. ÖZTRAK Adalet Bakanı Prof. S. BİLGE Millî Sa- Balkanı F. MELEN 1 SINIFLANDntMA VE ÖZELİKLER SINIFLANDIRMA İçişleri Baka F. KUBAT Dışişleri Bakanı H. BAYÜLKEN Maliye Baikaıu S. N. ERGİN Ha Gliserin Ha gliserin, ialât şekline göre olak üzere iki tipe ayrılır. Sabunaltı ve Hidroliz gliserini Millî Eğit. Bakanı /. ARAR Sağlık ve Sos- Yar. Bakanı Dr. C. AYKAN Baydırlılk Baka M. ÖZTEKİN < Gü. ve Tekel Baıkanı H. ÖZALP Ticaret Bakanı Af. TALÛ Tao Bakanı Prof. Dr. M. 0. DİKMEN Rafine Gliserin Rafine gliserin, saflıklarına göre teknik, dinaik ve kiyaca saf gliserin olak üzere 3 tipe ayrılır ÖZELİKLERİ Ulaştıra Bakanı R. DANIŞMAN Çalışa Bakanı A. R- UZUNER Sanayi ve Tekna Bakanı Af. EREZ Gliserinin fiziksel ve kiyasal özelikleri Çizelge 1 de gösteriliştir.

2 Ha GUserin K t \ Rafine Gliserin ısabun altı Hidroliz, Özelikler Gliserini Güserini Teknik Gliserin Dinait Gliserini Kiyaca Saf Gliserin özgül ağırlık (10,5/15,5 <C!) en az 1, ,260 Renk Levibond, 13,5 c (15 1/4 inç) lik hücre en çok 1,2 Kırızı 5 Sarı 2,0 Kırızı 7,5 Sarı Gliserin % en az '80,0 1,5 08,0 98,7 98,0 Kül, % en çok 10,0 88,0 0,01 (Sülfatlanış) 0,01 (Sülfatlanış) 0,2 Kırızı 1,0 Sarı 0,01 (Sülfatlanış) Arsenik, As Milyonda kısı, en çok 2,0 2,0 2,0 Bakır deneyi Negatif Deir, Fe Milyonda kısı, en çok 2,0 0,5 Klorürler, topla NaCl olarak Milyonda kısı, en çok. 100,0 50,0 17,0 Alkali iktarı % Na^O cinsinden, en çok Topla 0,2 0,01 (*) 0,01 yok Şeker deneyi Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Aonyaklı, güüş nitrat deneyi Dekstrosa kıyasla az olalı Siyahlana olaalı Yağ asitleri ve esterleri % Na 2 0 cinsinden, en çok 0,050 0,020 Nitrolaa deneyi (**) Pozitif (*) Asitlik veya alkalitik değeri olarak (**) Deney tehlikeli olduğundan ihtiyarî olarak bıraküıştır. NOT Gıda ve ilâç sanayiinde kullanılan gliserin «kiyaca saf gliserin» in özelliklerine uyalıdır. 2 İHZAR VE İMALÂTA AİT MUAYENE VE DENEYLER NUMUNE ALMA Nuune alınasında aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulalıdır : Nuuneler kapalı yerlerde alınalıdır. Nuune ala aleti teiz ve kuru olalıdır. Alınacak nuuneler teiz, kuru ve hava sızdırayacak şekilde ca kapakla kapatılabilen şişelere konalıdır. Nuune şişeleri hacilerinin 2/3 üne kadar doldurulalıdır. İçinden nuune alacak kap, kapağı açıladan iyice karıştırılalı ve nuune ükün olduğu kadar çabuk alınalıdır NUMUNE SAYISI VE MİKTARI Şişe, daacana, teneke ve varillerden : İalâtçının aynı ialâtdan doldurulan ve bir defada sevkedilen ha veya rafine gliserin iktarı bir parti» sayılır. Her partide bulunan kapların» sayısı ile bunlardan kaç tanesinin nuune alınak üzere ayrılacağı Çizelge 2 de gösteriliştir. ÇİZELGE Partideki kap sayısı (N) Nuune alınak üzere ayrılacak kap sayısı (n) 8 e kadar den çok 12 Partideki eşit hacili kaplar, nuune alaya elverişli bir şekilde sıralanır. Partideki kap sayısı (N) ise, ve Çizelge 2 ye göre (n) sayıda kap, nuune alınak üzere aynlacaksa, bu takdirde (N/n) oranından elde edilecek '(r) sayısı, gerekirse bir ta sayıya yuvarlatılır. Bundan sonra, kaplar 1, 2, 3... r diye sıranın gelişigüzel bir yerinden sayılaya başlanır ve r'inci kap, içinden nuune alınak üzere ayrılır. Bu işle Çizelge 2 nin ikinci sütununca belirtilen kap sayısı taalanıncaya kadar yürütülür. Bu işle, parti içinde bulunabilen başka hacili kaplar için de ayrı ayrı uygulanır Tanker, sarnıç vagonu ve stok depolarından : Stok depolarında saklanan veya tanker ve sarnıçlardan sevk edilen gliserinden alacak nuune iktarı, net ağırlığın 1/1000 i kadar olalı ve bir kaptan alacak nuune iktarı 10 küograı geçeelidir Nuunelerin alınası Ha gliserin Daacana, teneke ve varillerden : İçinde gliserin bulunan kaptan nuune alınabilesi için, bunlar yuvarlanak veya çalkalanak suretiyle iyice karıştırılır. Nuune, Şekil 1 de gösterilen cadan yapılış nuune aleti ile çekilir ve teiz bir nuune şişesine konur. Nuune ala aleti, şekilde görülen halkalardan tutulur, üst deliği baş parakla kapalı olarak nuune alınacak kabın içine daldırılır. Aletin alt ucu, kabın içindeki gliserin nuunesinin üstten yaklaşık olarak 2/3 üne kadar batırıldıktan sonra baş parak kaldırılarak nuunenin tüpün içinde yükselesi sağlanır. Nuune alet içinde yükselince üst delik tekrar baş parakla kapatılarak alet dışarı çekilir Tanker, sarnıç vagonu ve stok depolarından :.Şekil 2 de görülen nuune aleti kullanılır. Gliserinin üst seviyesi ile taba arasındaki yükseklik en az üç eşit yüksekliğe bölünür ve nuune ala aleti her yükseklikten ayrı ayrı doldurularak nuune alınır. Nuuneler birleştirilir teiz ve hava sızayan şişe veya şişelere doldurulur. NOT Bazı hallerde ha gliserinin içinde tuz bulunası nedeniyle nuune alada güçlük çeküebilir. Bu halde gliserin bir kaptan diğerine aktarılırken veya aktara yapıldıktan heen sonra nuune

3 alınalıdır. Eğer orijinal kabın altında sert bir tuz tabakası eydana gelişse dara alak suretiyle tuz iktarının yaklaşık değeri tespit edilelidir Rafine gliserin Nuune ala işlei, ha gliserinde olduğu gibidir, ancak nuune ala aleti ca veya paslanaz çelikten yapılış olalıdır. NOT Rafine gliserinde tuz çökeltisi bulunayacağından nuune ala işleinde deki Not dikkate alınaz. Soğuk havalarda gliserinin kıvalılığı artacağdan nuune alınadan önce kaplar yeter derecede ısıtılıp çalkalanak suretiyle nuune alınalıdır Deney nuunesi de belirtilen şekilde alan nuuneler teiz, kuru ve ağzı kapaklı bir kapta birleştirilir ve kapağı kapatıldıktan sonra çalkalanır. Bu kaptan her sevk partisini veya depoyu tesilen beheri '500- g lık 4 deney nuunesi alınır. Bu nuuneler kuru, teiz ve traşlı ca kapaklı şişelere konur ve ağızları ühürlenir MUAYENE METODLABI Genel hususlar Kullanılacak su ve reaktifler Kullanılacak reaktifler analitik saflıkta olalı ve işlelerde daıtık su kullanılalıdır Tanık deney Bütün voluetrik, fotoetrik veya kolorietrik analizlerde, sadece su ve analiz için gerekli iktarda reaktifler kullanılarak aynı analiz şartlan altında bir «Tanık deney» yapılalıdır Paralel deney sayısı *ve toleranslar Her tayinin sonucu, paralel olarak yürütülen 2 deney sonucunun ortalaası olarak verilelidir. İki sonuç arasındaki 1% tolerans, etodlarda ayrı ayrı veriliştir. Toleranslar aşıldığı hallerde deney tekrarlanalıdır. iki sonuç farkı x 100 % Tolerans = Küçük sonuç değeri Nuuneden tartı alası ianaliz için hazırlanış nuuneden tartı, bir tartı pipeti (Lunge-Rey pipeti) ile alınır. Pipet cadan yapılış olup Şekil 3 de görüldüğü gibi iki parçalıdır. Tüp şeklinde olan alt kısı ile pipetin boynu arası traşlıdır. Kullanıladan önce traşlı kısı kalın usluk yağı ile hafif yağlanalıdır. Pipet gliserin ile doldurulduktan sonra, usluğun ucundan düşey tutulduğunda tüp kısının pipetin boynundan ayrılaası gerekir. Pipetin balon kısına nuune dolduruldutan sonra, pipet tüpe oturtulur ve bir çengel ile kefeye asılarak terazide tartılır. Nuune erlene veya behere alındıktan sonra tekrar tartılır Ayarlı çözelti kullanılan hallerde çözeltinin faktörü hesaplaada dikkate alınalıdır Fiziksel ve kiyasal uayeneler Özgül ağırlık tayini Gliserinin özgül ağırlığı, 15, C da belirli hacilerdeki ağırlığının aynı sıcaklık ve hacideki suyun ağırlığına oranı olarak verilir. Cihaz Piknoetre, en az 25 l hacinde, teroetreli, işle Teizleniş ve kurutuluş olan piknoetre tartılır, sonra içine 10 G da daıtık su doldurularak 15,5 "C a ayarlı su banyosuna traşlı boyun kısına kadar daldırılır. Piknoetrenin teroetresi 15,5 C a eriştiğinde içindeki suyun fazlası yan borudan alarak borunun üst kısı bir kuruta kâğıdı ile kurulanır. Piknoetre su banyosundan çıkarılır dışı kurulanır ve tartılır. Yukanda su ile yapılan işle, gliserin nuunesi ile tekrarlanır, piknoetrenin içinde hava kabarcıklarının bulunaasına dikkat edilelidir. Hesaplaa ı özgül ağırlık, (15,5/11,5 C) =, Burada : l Gliserin ağırlığı, g ^ = Su ağırlığı, g iki paralel deney sonuçlan arında tolerans, en çok = ı% 0, Renk tayini Lovibond kolorietresinde, gliserinin rengi, standart kırızı ve sarı renkli calara göre kıyaslanır. Cihaz Lovibond kolorietresi Hücresi 13,5 c (5 1/4 inç) boyunda, cadan yapılış Nuune iyice kanştırılır ve hücreye doldurulduktan sonra hücre, kolorietrede yerine yerleştirilir, kırızı, san ve gerekirse nötral caların bağlı olduğu skala ayarlanarak iki tarafta renk uygunluğu tein edilir. Skalada okunan kırızı ve san değerler not edilir. Nuune berrak değilse süzeli veya santrifüjlenelidir. NOT Lovibond kolorietresinin bulunadığı halde, bir Spektrofotoetre ile optik yoğunluk ölçülerek renk tayini yapılabilir. Kırızı değeri için 520, san değeri için 440 dalga boyundaki filtreler kullanılır. 13 ışık boylu hücre kullanıldığında, Lovibond renk birileri ile optik yoğunluk arasındaki ilişki şşağıdaki forül üe veriliştir. Kırızılık için, d k = L^ + 0,0008 Sarılık için, d = 0,00052 L + 0,03T s s Burada, d^ = 13 lik hücre ile 620 n dalga boyunda elde edilen opti yoğunluk, d s = 13 lik hücre üe ve 440 dalga boyunda elde edilen optik yoğunluk L fc = Lovibond kırızılık değeri L = Lovibond sarılık değeri optik yoğunluk ölçede 13 ışık boylu hücreden başka boyutlu bir hücre kullanılırsa d k veya d s değerleri, (13 /kullanılan hücre boyu) değeri ile çarpılalıdır Gliserin iktarı tayini Gliserinden sodyu periyodat (NaK> 4 ) ile şeyreltik asitli ortada foraldehit ve forik asit eydana gelir. Böylece eydana gelen forınik asitten gliserin iktarı tayin edilir. Üç veya daha fazla koşu hidroksilli diğer poli alkollerde forik asit eydana getirebildiğinden bu alkollerde aynı reaksiyonu verirler ve bunun için bu etot içinde şeker bulunan nuuneler uygulanaz. Cihaz Büret, 50 l lik. Pipet, 50 l lik. Mekanik veya anyetik karıştırıcı. Değişik hızlarda çalışabilen. ph etre ca elektrotlu. Beher, 600 l lik. Potasyu hidroien Ftalat, tapon çözeltisi : 10,21 g potasyu hidrojen ftalat 1000 l lik erlene konur. Su ile 1000 l ye taalanır ve iyice kanştırılır. 20 ^Cıda ph = 4 gösterelidir. Sodyu periyodat çözeltisi : 60 g sodyu periyodat 600 l suda çözülür. Buna 120 l 0,1 N sülfrik asit çözeltisi katılır. Çözelti bir balon jojede 1000 l ye taalanır. Sodyu periyodatı çözek için çözelti ısıtılaalıdır. Eğer çözelti, berrak değilse süzülelidir. Süzülüş çözelti kahverengi, ca kapaklı bir şişede ve karanlıkta saklanır. Eğer sodyu periyodatın taaı çözünüyorsa adde bozuluş deektir ve taze hazırlanış sodyu periyodat tein edilelidir. Sodyu hidroksit çözeltisi : 0,125 N, karbonatsız, fenolftaleine karşı potasyu hidrojenftalata göre ayarlanır. Etandiol (Glikol) çözeltisi: Nötr, gliserinsiz etandiol eşit hacide su ile karıştırılır. Sodyu hidroksit çözeltisi : 0,05 N (Sülfrik asit çözeltisi: Yaklaşık 0,2 N Bro tiol avisi indikatörü : % 0,1 lik sulu çözelti 0,1 g kuru indikatör 16 l 0,01 N lik sodyu hidroksit çözeltisinde havanda ezilerek çözülür. 100 l lik şişeye aktanlır ve su ile 100 l ye taalanır. İyice karıştırılır. Nuunenin hazırlanası: Duyarlı bir analizde nuunenin dikkatle hazırlanası lâzıdır. Tortu veya süspansiyon bulunan nuuneler ısıtılır ve iyice kanştırılarak hoojenlik sağlanır. Karıştıra sırasında nuunenin ne kapaasına dikkat edüir Tartı pipeti ile behere ( ) gra kadar gliserin tartılıp P konur.

4 Burada : P = Nuunede tahin edilen gliserin yüzdesi. Nuune yaklaşık olarak 50 l su ile seyreltilir. Çözeltiye 5-7 dala bro tiol avisi indikatörü katıldıktan sonra çözelti yeşil veya yeşilisi sarı renge dönünceye kadar 0,2 N sülfrik asit ile asitlendirilir. Çözelti 0,05 N sodyu hidroksit katılasıyla nötürleştirilir. Çözeltinin nötürleştiği noktada yeşil renk aviye döner. Eğer çözeltinin rengi indikatörün renk değişiini gölgeliyorsa nötürleşe noktasını tayin için ph etre kullanılır. ph etre ph 8,1-4- 0,1 e ayarlanır. Aynı şekilde bu kez yalnız 50 l su ile bir tanık nuune hazırlanır. Nuune için uygulanan işle tekrarlanır, önce indikatörle ph ayarlanır sonra 50 l periyodat çözeltisi nuuneye ve tanığa ilâve edilir, yavaşça çalkalanır beherlerin ağzı saat caı ile kapatılır ve böylece çözeltiler 30 dakika oda sıcaklığında (35 "C dan fazla olaalıdır) karanlıkta bırakılır. Bu süre sonunda çözeltilere ayrı ayrı 10' l glikol çözeltisi katılır, yavaşça çalkalanır ve tekrar oda cıcaklığda (35 C dan yüksek olaalıdır.), Karanlıkta 120 dakika bırakılır. Çözeltiler 300 l ve seyreltilir ve 0,125 N sodyu hidroksit çözeltisi ile titre edilir. Dönü noktas tespiti için ph etre kullanılır. ph değeri tanık için 6, ,1 nuune çözeltisi için 8, ,1 olalıdır. Hesaplaa Gliserin iktarı = yüzde olarak,209 (Vj V 2 )N Burada, Vj = Nuune için kullanılan 0,125 N sodyu hidroksit çözeltisinin haci, (l). V 2 = Tanık nuune için kullanılan 0,125 N sodyu hidroksit çözeltisinin haci (l). = Deney için alan gliserin iktarı (g). N = Sodyu hidroksit çözeltisinin noralitesi, (0,125). İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = ı% 0,25 NOT 1 Eğer nuunede gliserin iktarı biliniyorsa, % 100 gliserin için hesaplanan iktar tartılır ve işle yukarıdaki gibi yürütülür. Hesaplanan gliserin yüzdesi P değeri olarak alınır ve buna göre yeniden alan tartı Ue tayin tekrarlanır. NOT 2 Yüksek duyarlık isteneyen tayinler için ph etre yerine indikatör olarak fenol kırızısı kullanılabilir ve hesaplanan gliserin yüzdesine 0,3 katılır Kül tayini Ha gliserin için Cihaz Platin kapsül : Üst çapı yaklaşık 7 c, taban olan bir kapsüldür. Kabın kenarı ile tabanları çapı yaklaşık 6 c, derinliği yaklaşık 2,5 c nın birleştiği yer yuvarlatılıştır.. 3 g 'kadar ha gliserin duyarlıkla tartılır ve platin kapsülde bunzen beki üzerinde hafif alevle buharlaştırılır. Nuune taaiyle yakılır. Sonra kapsül 750 C a ayarlanış fira konur, fırında hava değişii yapılaz. Nuune bu sıcaklıkta 10 dakika kaldıktan sonra desikatöre alınır, soğuduktan sonra kaltı tartuır. Hesaplaa 100.j Kül iktarı yüzde olarak Burada, nij = Kaltı iktarı, g Nuune iktarı, g İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = ff Rafine gliserin için (Sülfatlanış kül) Cihaz de kullanılan platin kapsül. Reaktif Sülfrik asit, derişik (d = 1,84). Platin kapsülde 0,01 g duyarlıkla 50 g lık bir nuune tartılır. Hafif alevde ısıtılır. Gliserin buharı çıkcaya kadar ısıtaya sıcaklık yavaş yavaş artırılarak, deva edilir. Çıkan buhar yakılır ve ısıtaya son verilir. Nuune kendi kendine hava akıı olayan bir yerde yanaya bırakılır. Kapsül soğutulur ve kaltı 0,5 l derişik sülfrik asitle nelendirilir. Kapsül bunzen bekinde veya yüksek dereceli fırında (850 C dan fazla olaak Üzere) yaküır. Böylece asidin fazlası ve bütün yaçı addeler gideriliş olur. Nuune kabı soğutulup kaltı 0,5 l derişik sülfrik asitle nelendirilir ve tekrar kızdırılır. Kapsül desikatörde soğutulur. ve heen tartılır. Kaltı ne kapıcıdır, buna dikkat edilelidir. Kızdıra işleine değişez ağırlığa kadar deva edilir. Hesaplaa 100 l Kül (Sülfatlanış) = yüzde olarak Burada : nij = Kaltı iktarı, g = Alan nuune iktarı, g İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % Arsenik (As) tayini Geliştiriliş Gutzeit Metodu Nuunedeki arseniğin bütünü yükseltgendikben sonra, etalik çinko ile arsin (AsH 3 ) haline indirgenir ve AsH 3 gaz, cıva 2 broür (HgBr 2 ) ediriliş süzgeç kâğıdı üzerinde, HgBr 2 Ue reaksiyonu sonucunda AsH 3 konsantrasyonunun az veya fazla oluşuna göre eydana gelen sarı kahverengi lekenin renk koyuluğu, standart arsenik (As+++) çözeltilerinden elde edilen renk ile kıyaslaa sureti Ue nuunedeki As iktarı tayin edilir. Bu analiz etodu, nuunelerdeki arsenik (As) iktarının 1,0 10,0 JJ, g arasda değişesi halinde uygulanır. Cihaz Kullanılacak cihaz Şekil 4 te gösteriliştir. Kurşun asetat çözeltisi: Kurşun asetat <% 5 lik sulu, nötr çözeltisi Kurşun asetat çözeltisi : Kurşun asetat % 1 lik. sulu, nötr çözeltisi Kurşun asetat ediriliş ca pauğu : % 5 lik kurşun asetat çözeltisine batırılarak iyice edirilir, sonra çözeltinin fazlası sızdırılır ve iki süzgeç kâğıdı arasında sıkıştırılarak kurutulur. Kurşun asetat ediriliş süzgeç kâğıdı şeritleri : 8 x 50 boyutlarında dar gözenekli süzgeç kâğıtlarından hazırlanan şeritler, '% 1 lik kurşun asetat çözeltisine batırılır, sonra sızdırılır ve 2 kuru süzgeç kâğıdı arasda hafifçe bastırılarak kurutulur ve bir kutu içinde saklanır. Asitli sodyu klorür çözeltisi: 200 l derişik sülfrik asit (d = 1,84) bir erlenayer içinde 800 l su ile seyreltilir ve soğutulduktan sonra içinde 100 g kurutuluş sodyu klorür çözülür. Deir 3 aonyu sülfat [Fe 2 (S0 4 ) 3. (NH 4 ) 2 S HC-] çözeltisi : 84 g deir -3 aonyu sülfat 1000 l lik balon joje içinde bir iktar suda çözülür, buna 10 l asitli sodyu klorür çözeltisi katılır ve çözelti su ile 1000 l ye taalanır. Kalay 2 Klorür çözeltisi : 22,6 g kalay 2 klorür (SnCl 2. 2H 2 0), 50 l asitli sodyu klorür çözeltisinde çözülür ve su ile 1000 l ye taalanır. Bu çözelti, kahverengi, ca kapaklı bir şişede içine bir kaç parça etalik saf kalay atılak suretiyle,, karanlıkta saklanır. Metalik çinko : 2-4 çapında, granül haunde, Bu granüller analiz dolayısiyle kullanılacağı zaan, her tayin için tartıldıktan sonra asitli sodyu klorür çözeltisi ve sonra saf su ile yıkanalıdır. Granüllerin yüzeyi teiz olalı ve donuk görünüşte olaalıdır. Cıva 2 broür çözeltisi: 15 g cıva -2 broür bir iktar etilalkolde çözülür ve etilalkol ile 100 l ye taalanır. Cıva 2 broür ediriliş süzgeç kâğıdı şeritleri : Dar gözenekli süzgeç kâğıdı tabakaları (*) 1 saat üddetle cıva - 2 broür çözeltisinde, karanlıkta ve ara sıra çalkalanak suretiyle bırakılır. Sonra çözeltinin içinden alınır, sızdırılır, 2 süzgeç kâğıdı arasda hafifçe bastırılarak kurutulur ve bir desikatör içinde yine 2 süzgeç kâğıdı arasda, tercihan karanlıkta, saklanır. Kullanılacağı zaan, kuruuş olan tabakalardan 2,5 x 120 boyutlarında kesilir. Kâğıdın kenar şeritleri atılır ve şeritler, ağzı traşlı, ca kapaklı, kahverengi şişelerde ve karanlıkta saklanır.

5 Bu kâğıt şeritler ince bir pens ile ucundan dikkatle tutulalı, katlanaan ve kırılaalıdır. Üzerinde HgBr 2 kristalleri görülebilen kâğıtlar analiz için kullanılaalıdır. Potasyu peranganat çözeltisi : 0,1 N Sodyu hidroksit çözeltisi : % 35 lik Standart Arsenik (As+++) çözeltisi : 0,1320 g arsenik 3 oksit (As ) 0,1 g duyarlıkta tartılır ve 20 l sodyu hidroksit çözeltisinde çözülür. Bu çözelti 100 l su ile seyreltilir, ağır ağır 10 l derişik sülfrik asit,(d = 1,8*) katılır ve su ile 1000 l ye taalanır. Bu çözeltiden çekilen 10 l 1 litrelik balon jojeye konur ve tekrar su ile ta 1000 l ye seyreltilir. Standart çözeltinin beher l si 1 p g arseniğe-eşdeğerdir. İşle Cıva 2 broür ediriliş süzgeç kâğıtlarından değişik As+++ konsantrasyonlarına göre renk standartlarının hazırlanası : Taaen kuru birinci absorsiyon tüpünün (B) balon şeklindeki alt kısına ince bir tabaka kuru pauk konduktan sonra, üstüne kurşun asetat ediriliş ca pauğu yerleştirilir. Üstüne tekrar ince bir tabaka pauk konur. Absorsiyon tüpünün tüp şeklindeki üst kısına ise, kurşun asetat ediriliş süzgeç kâğıtları şerit halinde yerleştirilir. Reaksiyon tübüne (C) ise 1 adet cıva 2 broür ediriliş süzgeç kâğıdı konur, sonra (C) tübü, absorpsiyon tübünün (B) üst kısındaki yuvaya oturtulur ve düşey eksen etrafında döndürülerek gaz sızdırayacak şekilde yerleştirilir. 250 l lik erlene (A) bir büret yardıı ile taii standart arsenik (As+++) çözeltisi konur. Buna 50 l su, 30 l asitli sodyu klorür çözeltisi, 5 l deir 3 aonyu sülfat çözeltisi ve nihayet 5 l kalay 2 klorür çözeltisi katılır, kaynayıncaya kadar ısıtılır ve heen usluk suyu alta tutulak suretiyle 20 C a soğutulur. Sonra erlenin içine 10 g çinko granülü atılır ve derhal absorpsiyon ve reaksiyon tüpleri, (B) ve (C), erlenin (A) üzerine bağlanır. Bundan sonra eri en (A) C arasındaki su banyosuna batırılır ve reaksiyonun taalanası için 1 saat beklenir. Bu sürenin sonunda cıva 2 broür ediriliş süzgeç kâğıdı (C) absorpsiyon borusu içinden alınır ve sıcaklığı erie noktasından yüksek olayan eritiliş parafine batırılıp heen çıkarıldıktan sonra hava sızdırayan ca kapaklı bir şişede saklanır. Bu şekilde süzgeç kâğıdı üzerinde eydana gelen lekenin ve gengin, havada oksidasyon dolayısiyle değişeden birkaç ay korunası ükündür. Bu suretle 1 p g arseniğin verdiği renk standardı sağlanış olur. Aynı şekilde standart çözeltiden 2, 4, 6, 8, ve 10 l alınak ve yukarıdaki işle aynen uygulanak suretiyle, 2, 4, 6, & ve 10 p g arsenik için renk standartları hazırlanır. Gliserin nuunesi içindeki arseniğin tayini içinde en çok 10p g arsenik bulunacak kadar gliserin nuunesi (Genellikle 10 g kadar nuune) tartı pipetiyle duyarlı olarak tartılır ve 50 l su Ue cihazdaki erlene alınır, bunun içine 10 l kalay-klorür ve 10 g çinko konur ve erlenin üstündeki kurşun asetatlı ve cıva broürlü şeritlerin bulunduğu tüpler heen kapatılır. Reaksiyona 1 saat C da deva edilir. Cıva broürlü kâğıt üzerinde eydana gelen leke, erie noktasındaki parafine batırılak suretiyle tespit edildikten sonra standart arsenik çözeltisi ile elde edilen lekeler ile kıyaslanır. Gliserinden elde edilen lekenin en yakını olan standart leke hesaplaaya esas alınır. Eğer elde duen leke, standart lekelere göre boy ve koyuluk bakıından düşükse, gliserinden alan nuune iktarını artırarak işle tekrarlanır. Hesaplaa Arsenik iktarı = Burada, C = En yakın standart leke, p g = Nuune iktarı, g C. ilyonda kısı olarak (p.p.) (*) Süzgeç kâğıdının her tarafının aynı kalınlıkta olasına dikkat edilelidir. Aksi halde AsH 3 gazının eydana getireceği renk, aynı arsenik konsantrasyonuna rağen, her kâğıtta aynı uzunlukta olayabilir. Bu aksat için beher ei si 8 - İS g gelen süzgeç kâğıtları veya kâğıt kroatografisi kâğıtlarının kullanılası tavsiye olunur. iki paralel deney sonuçları arasda tolerans = % Bakır deneyi Kükürtlü hidrojen çözeltisi : Taze hazırlanış ve sudaki doyuş çözeltisidir. HidrokloriK asit, 3 N işle 10 l nuune, 30 l su, 1 l hidroklorik asit ve 10ı l kükürtlü hidrojen çözeltisi ile karıştırılır. Karışıda eser veya siyah bir renk belirip belirediği not edilir. Renk eydana gelezse deney neticesi negatif olarak nitelendirilir Deir Tayini Gliserin içinde bulunan deir iyonlarının tioglikolik asit ile verdiği pebe-kırızı rengin yoğunluğu, belli iktar deir ile tioglikolik asitten hazırlanan çözeltilerin renk yoğunluğu ile kıyaslanır. Cihaz Nessler tüpleri : 50 l lik Pipet: 1 l hacinde ve 0.01 l taksiatlı Platin kapsül : ( de belirtilen) Potasyu hidrojen sülfat, (KHS0 4 ) eriiş TiogUkoUt asit çözeltisi : % 10 luk (**) Hidroklorik asit: d = 1,125 olan asitten haci olarak on defa seyreltilerek hazırlanır. Nitrik Asit : d = 1,42 olan asitten haci olarak on defa seyreltilerek hazırlanır. Standart Deir Çözeltisi : 7,03 g kristal aonyu deir 2 - sülfat [Mohr tuzu : FeS0 4 (NH 4 ) ZS0 4 6H^O], İçinde 1/3 oranında seyreltiliş sülfürik asitten 5 l bulunan suda çözülür ve çözelti bir ölçülü ba londa 1 litreye taalanır. Bu stok çözelti kullanıladan heen önce 100 defa seyreltiür, bu halde çözeltinin 1 l sinde 10 p g Fe vardır. Aonyak çözeltisi : d = 0,880 olan aonyak çözeltisinden haci olarak 1/1 oranında seyreltuiş, Sitrik asit çözeltisi : % 50 lik (ağırlık/haci olarak) Sülfatlı kül tayininden elde edüen kalıntıya ( ) 2 g potas yu hidrojen sülfat katılır ve platin kapsülde berrak bir kütle eydan* gelinceye kadar eritişe deva edüir, sonra soğuaya bırakılır ve kap sülün kenarlarından 5 l hidroklorik asit akıtılır. Aynı şekilde 5 l d= nitrik asit katıldıktan sonra kaynaa noktasına kadar ısıtılır. Çözelt 100 l lik balon jojeye kantitatif olarak aktarılır ve su ile 100 l ye ta arnlanır. Bu şekilde hazırlanan çözeltiden 25 l pipetle Nessler tü püne konur, üzerine 4 l sitrik asit çözeltisinden ve 10 l aonyak çö zeltisinden katılır. Çözelti soğutulur önce üzerine iyice karıştırılarak l tioglokoiik asit çözeltisi ve sonra 50 l su katılır, pebe rengin ey dana gelesi deirin bulunduğunu gösterir. ikinci bir Nessler tüpüne 0,125 g potasyu hidrojen sülfat 25 nr su, 1,25 l nitrik asit ve 2,5 l hidroklorik asit konur ve iyice çalkala nır.. Üzerine 4 l sitrik asit çözeltisi ve 10 l aonyak çözeltisi katili; ve soğutulur. Üzerine önce iyice karıştırılarak 5 l tioglikoük asit çö zeltisi ve sonra 50 l su katılır. Bu şekude hazırlanan çözeltinin içiıu bir pipetten dala dala standart (Deir) çözeltisi dalatılır, eydanı; gelen pebe renk 1 ci Nessler tüpündekini tutuncaya kadar dalatay-- deva edilir. Renk karşılaştırılası, daha iyisi bir spektrofotoetre il: yapılır. (** ) Hesaplaa 40 V Deir (Fe) iktarı = ilyonda kısı olarak (pp) Burada : V = Standart (Fe ) çözeltisinden kullanılan haci, l = Sülfatlı kül tayini için kullanılan gliserin nuunesi, g Ikj paralel deney sonucu arasındaki tolerans = % Klorür Tayini Dinait Gliserini ve kiyaca saf güserin için Gliserin, alkali çözeltisi Ue kaynatılır, böylece organik klorürle sabunlaşır ve topla klorür potansiyoetrik olarak tayin edilir. (**) Derişik tioglikolik asit değdiğinde deride yaralar açar.

6 6 Cihaz Potansiyoetre veya ph etre, ilivolt taksiatlı, ca ve güüş elektrodlu. Büret, 0,02 l taksiatlı, 10 nü hacindedir, Erlen, 300 l lik ağzı traşlı olup soğutucuya bağlıdır. Soğutucu, bir ağzı traşlı olup erlenayerin traşlı ağzına uyar. Konuu diktir. Reaktifler Aseton Asetik asit, buzlu Potasyu hidroksit, katı Nitrik asit : 345 l nitrik asit (d : 1,42) 690 l suya katılır, çözeltide azot oksit olaası için içinden hava geçirilir. Potasyu klorür çözeltisi, 0,001 N : 0,75 g potasyu klorür 100 l suda çözülür. Bu çözelti potansiyoetrik titrasyonla 0,1 N güüş nitrata karşı ayarlanır. Bu çözeltiden 10 l 1000 l ye taalanır ve faktörü hesaplanır. Güüş nitrat çözeltisi, 0,001 N : 1,7 g güüş nitrat 100 l suda çözülür ve bu çözelti, potansiyoetrik titrasyonla 120 C da kurutuluş, duyarlı olarak tartılış, 0,20-0,25 g sodyu klorüre karşı ayarlanır. Duyarlı hazırlanan bu güüş nitrat çözeltisi iscpropü alkolle 100 de'fa seyreltilir, ve faktörü hesaplanır. Seyreltik çözelti hergün taze hazırlanalıdır. 50 ± 0,1 g nuune, 300 l Ek erlene konur, buna 7,5 g potasyu hidroksit katılır. Erlene soğutucu bağlanır. Soğutucu ile erlenin birbirine geçtiği traşlı kısı gliserinle yağlanır. İnce bir ca çubuk soğutucunun tepesinden erlenin içine sokulur, yalnız bu çubuk erlenin tabanına değeli birazı da soğutucunun ağzından çıkalıdır. Böylece, yoğunlaşan su dalalarının kaynayan gliserine dalaası ile eydana gelecek şiddetli patlaa önlenir. Erlen kaynaa noktasına kadar ısıtılır, sonra ısı o şekilde ayarlanır ki orta derecede bir kaynaa ile soğutucuda yoğunlaşa olsun ve buhar soğutucudan dışarı çıkasın, bu işlee 2 saat deva edilir ve 2 saatin sonunda erlen oda sıcaklığında soğuaya bırakılır, 20 l su ile ve ca çubuk ve soğutucu yıkanarak yavaş yavaş çıkarılır. Çözeltiye 2 dala fenolftalein indikatörü, 15 l nitrik asit çözeltisi katılır, çözeltinin rengi pebe olalıdır. Erlendeki çözelti 100 l Ek bir ölçülü balona alınır ve suyla 100 l ye taalanır, iyice karıştırılır. Potansiyoetrenin güüş elektrodu ince zıpara kâğıdı ile teizlenir, her titrasyondan sonra elektrod önce su sonra asetonla yıkanır. Bundan sonra 20 l çözelti 250 l Ek bir behere alınır. Buna 75 l aseton 10 l asetik asit katılır ve bir karıştırıcı ile karıştırılır. Çözeltiye duyarlıkla ölçülüş 1 l potasyu klorür çözeltisi katılarak 0,1-0,3 l güüş nitrat çözeltisi ile dala dala titre edilir. Her daladan sonra potansiyoetrede ölçe yapılır ve değerler (Kullanılan güüş nitrat çözeltisi haci ve karşılık ilivolt değerleri) not edilir. Bundan bir titrasyon eğrisi hazırlanır ve direncin en yüksek noktası titrasyon sonu olarak alınır. Hesaplaa Klorürler iktarı = 0, (V, V 2 ) yüzde NaCl olarak Burada, V1 = Nuune için kullanılan güüş nitratın haci, l V 2 = Tanık için kullanılan güüş nitratın haci, l İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % Teknik Gliserin için Nitrobenzen Aonyu deir 3 sülfat, doyuş çözelti Nitrik asit çözeltisi, 6İN Güüş nitrat çözeltisi, 0,01 N Aonyu rodanür çözeltisi, 0,01 N 50 g gliserin 0,1 g duyarlıkla 500 l Ek erlende tartılır sonra 200 l su ile seyreltilir. 5 l nitrik asit çözeltisi birkaç dala nitrobenzen ve 10 l güüş nitrat çözeltisi katılır, çalkalanır ve sonra aonyu rodanür çözeltisi ile titre edilir, titrasyona indikatör olarak 1 l aonyu deir sülfat çözeltisi katılır. Hesaplaa 0,0584 (V, V.) Klorür iktarı = yüzde NaCl olarak Burada, V 2 = Tanık deney için kullanılan aonyu rodanür haci, l V1 = Nuune için kullanılan aonyu rodanür haci, l = Nuune iktarı, g. İki paralel deney sonuçlan arasındaki tolerans = % Alkali Tayini Ha Gliserin için (Topla alkali) e göre elde edilen külde tayin edilir. Hidroklorik veya sülfürik asit çözeltisi, 0,1 N Metil oranj çözeltisi, % 0,1 Ek Kül sıcak suda çözülür, çözelti oda sıcaklığına soğutulur ve asitle titre edilir. Titrasyon sonu çözeltiye konan 2 dala etil oranj indikatör çözeltisi ile tayin edilir (Tanık Deney yapılayabilir). Hesaplaa 0,31 V Topla alkali iktarı = yüzde Na/) olarak Burada, V = Kullanılan asidin haci, l = Kül tayini için alınan gliserin nuunesi, g İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % Rafine Gliserin îçin (Serbest Alkali veya Asit) Sodyu hidroksit çözeltisi'; 0,1 N Hidroklorik asit çözeltisi; 0,1 N Fenolftalein indikatör çözeltisi : 1 g fenolftalein 200 l % 95 Ek etil alkolde çözülür. Buna 0,5 N sodyu hidroksit çözeltisi açık pebe bir renk belirinceye kadar dala dala katılır. Yaklaşık olarak 100 g nuune, l lik erlene 150 l su ile alınır ve içine 0,5 l fenolftalein çözeltisi katılır. Eğer çözeltinin rengi kırızılaşırsa çözelti hidroklorik asit çözeltisi, renksiz kalırsa sodyu hidroksit çözeltisi ile titre edilir. Hesaplaa 0,31 V, Serbest asit iktarı = Serbest alkali iktarı = 0,31 V, yüzde Naj O olarak yüzde Na^ O olarak Burada : Vj = Kullanılan sodyu hidroksit çözeltisi haci, l V 2 = Kullanılan hidroklorik asit çözeltisi haci, l = Nuune iktarı, g Paralel iki deney sonuçlan arasındaki tolerans = % Şeker Deneyi Reaktif çözeltisi: 4 g üre ve 0,2 g kalay 2 klorür, 10 l % 40 haci oranında seyreltiliş sülfürik asitle ısıtılarak çözülür. İki deney tübüne 4 dala nuune katılır. Bir tübe bir i reaktif çözelti diğerinde 1 l su katılır sonra her iki tüp buhar banyosunda 15 dakika bekletilir, renkdeki değişe kontrol edilir. Reaktif olan tübde belirli bir renk koyulaşası oluşsa şeker var deektir Aonyaklı Güüş Nitrat Deneyi Dinait Gliserini için Aonyak çözeltisi, % 10 luk (Ağırlığın hace oranı) Güüş nitrat çözeltisi, % 10 luk, (Ağırlığın hace oranı) Dekstroz çözeltisi, s% 0,1 Ek (Susuz dekstroz) sudaki çözelti 10 l gliserin alınır ve bir balon jojede 100 l seyreltilir bu çözeltiden 10 l alınır ve bir erlende 10 l aonyak çözeltisi ve sonra 10 l güüş nitrat çözeltisi ile karıştırılır. Başka bir erlende 10 l aonyak çözeltisi ile 10 l güüş nitrat çözeltisi karıştırılır üzerine, 0,5 l dekstroz çözeltisi ile 9,5 l sudan eydana getiriliş karışı katılır. Her iki çözelti bir su banyosunda 60 C a kadar ısıtılır. 60 O C a gelince banyonun içinde ve karanlıkta 10 dakika tutulur. Çözeltiler iki ayrı tüpe aktarılır ve bulanıklıklar siyah bir fon üzerinde gün ışığında kıyaslanır. Nuunenin bulunduğu çözeltinin bulanıklığının, Dekstrozla hazırlanan çözeltiye kıyasla az olup oladığı kontrol edilir. NOT Bu deneydeki kalıntılar nitrik asitle asitlendirileli ve pat," layıcı addelerin eydana gelesi önlenelidir.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 40 Temmuz 2012 ICS 71.100.45 ENERJİ TASARRUFU SIVISI - ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI TRANSFERİ AMACIYLA KULLANILAN Energy saving liquid - Used in

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği 1 Laboratuvar Güvenliği Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgiler kimyaevi.org sitesinden alınmıştı[metni yazın] Sayfa 1 İçindekiler 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ...4 2. LABORATUVARDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...4 3. İNSAN

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

QUALICOAT SPESİFİKASYONU

QUALICOAT SPESİFİKASYONU QUALICOAT SPESİFİKASYONU MİMARİ UYGULAMALAR İÇİN ALÜMİNYUM ÜZERİNE UYGULANAN ORGANIK SIVI VEYA TOZ BOYA- KAPLAMALAR 13ncü revizyona Ek 1-6 güncellemeleri ilave edildi 17 Eylül 2013 QUALICOAT Yönetim Kurulu'nca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AGREGA DENEYLERİ- 2 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı