TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki yargýlarda nesnel anlatým vardýr; fakat A seçeneðindeki yargý, kiþiden kiþiye deðiþebilecek (öznel) bir yargýdýr. 2. Paragrafta altý çizili olarak verilen parmak izini býraktýkça sözüyle tuþlara dokunmak anlatýlmak istenmiþtir. 3. Dördüncü dizede gariplerin, dertlerine deva bulmak amacýyla kervansaraya toplandýklarý belirtilmiþtir. 8. A seçeneðinde kiþinin düzenli çalýþmasý, baþarýlý olmasýna ; C seçeneðinde nerede yanýldýðýný anlamasý, iyi düþünmesine ; D seçeneðinde konuyu anlatmasý, dinlemeleri koþuluna baðlanmýþtýr. B seçeneðinde ise hastalanmasýnda rol oynayan etkenin soðuk havada denize girmesi olduðu belirtilmiþtir. 4. B seçeneðinde verilen içine kapanmak deyimi, çevresindeki kiþilerle iliþki kurmamak ve duygularýný kimseye açmamak anlamýnda kullanýlmaktadýr. Seçenekte açýklamasý verilen deyim, içine doðmak deyimidir. 9. Parçada günlüklerin samimi bir dille yazýlmasý, içtenlikle; kiþilerin yaþadýklarýný olduðu gibi anlatmalarý doðallýk ve gerçekçilikle ilgilidir; fakat akýcýlýk, günlüklerde aranan bir özellik olarak belirtilmemiþtir. 5. C seçeneðindeki cümlede, kelebek konuþturulduðu için, kiþileþtirme yapýlmýþtýr. 10. Seçil ve Kaan ýn cümlelerinde, baþarmak için önce baþarabileceðine inanmak gerektiði anlamý vardýr. 6. Soruda karýþýk olarak verilen sözcük ve sözcük gruplarý sýralandýðýnda Özünde insan sevgisi olmayanlar, toplum yararýna yapýtlar üretemezler. cümlesi ortaya çýkmaktadýr Dünya, güneþ ve ay gibi sözcükler, terim anlamýyla kullanýldýðýnda büyük harfle baþlar. Ancak C seçeneðinde terim anlamlý olmayan güneþ sözcüðünün baþ harfi küçük olmalýdýr.

2 12. Paragrafta yabancý ülkelerin klasik eserlerinin kýsaltýlýp çevrilebileceði; fakat Türk klasiklerinin günümüz Türkçesine çevrilince söyleyiþ güzelliðini kaybettiði anlatýlmýþtýr. O halde paragrafta anlatýlmak istenen düþünce, B seçeneðindeki yargýdýr. 17. B, C ve D seçeneklerinde sýralý cümleleri ayýrmak için, A seçeneðinde ise özneyi vurgulamak için virgül kullanýlmýþtýr. 13. Filmin içten bir dilinin olmasý olumlu, zaman zaman aþýrý duygusallýða yer vermesinin rahatsýz edici olmasý da olumsuz bir eleþtiridir. 18. A, B ve D seçeneklerindeki eylemler, haber kipleriyle çekimlenmiþtir; fakat C seçeneðindeki eylem, dilek kipiyle çekimlendiði için diðerlerinden farklýdýr. 14. Paragraf A, B ve C seçeneklerinde sorulan sorularýn yanýtý olabilir; ancak paragrafta, kitap resimlemenin sanýldýðý kadar zor olup olmadýðý üzerinde durulmamýþtýr. 19. A seçeneðinde gelirken, B seçeneðinde az önce, D seçeneðinde O, sýnýfa girince sözü iþin, hareketin zamanýný belirtmektedir. 15. Bu dizelerde, þiir aracýlýðýyla gerçeklerin anlaþýlacaðý vurgulanmýþtýr. 20. Berkan, yaptýðý açýklamada arkeologlarýn yalnýzca kazý yapmakla kalmayýp geçmiþte yaþayan insanlarýn, dedektif gibi, izini sürdüklerini belirtmiþtir. Buna göre, C seçeneðindeki yargý arkeolojinin tanýmý olabilir. 16. Deðdiði sözcüðünde ünsüz yumuþamasý, düþündükçe sözcüðünde ünsüz benzeþmesi, dikiyorum ellerimin sözcükleri arasýnda ulama vardýr. Kaynaþtýrma ünsüzüne ise dizelerde yer verilmemiþtir B seçeneðindeki tertemiz sözcüðü, eylemin nasýl yapýldýðýný belirten pekiþtirilmiþ bir sözcüktür. A ve D seçeneklerinde pekiþtirilmiþ sýfatlar, C seçeneðinde ise adlaþmýþ pekiþtirme sýfatý vardýr.

3 MATEMATÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (2 5) = ( 3) = = Bir noktanýn apsisi ve ordinatý doðrunun denklemini saðlýyorsa, o nokta doðrunun üzerindedir. x = 1 2, y = 2 için, 2y = 6x = dir. ^ 1 2, 2 %, noktasý doðrunun denklemini saðlamadýðýndan bu nokta verilen doðru üzerinde deðildir. 5. Kareler; 6 kýrmýzý renkli ve 10 beyaz renkli olmak üzere, torbada toplam 16 kare vardýr. Esra nýn kýrmýzý renkli kare çekme olasýlýðý 6 3 = olur a = 3 ve b = 4 için seçenekleri inceleyelim. a) a > b ise 3 > 4 3 > 4 (yanlýþ) b) a b > a b ise ( 3) ( 4) > ( 3) ( 4) 12 > 12 (yanlýþ) c) b a > b ise 4 ( 3) > ( 4) 1 > 4 (yanlýþ) c) a b < a ise 3 ( 4) < ( 3) 1 < 3 (doðru) 3 6. I. B bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 1 cm olmuþtur. (doðru) II. A bitkisinin boyu 2. ayýn sonunda 2 cm olmuþtur. (doðru) III. A bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 3 cm artmýþtýr. (yanlýþ) IV. 3. ayýn sonunda A bitkisi, B bitkisinden 3 cm uzundur. (yanlýþ)

4 7. M 10. Maaþ 100 TL olsun. R S P Þekilde m(pëtr) = 74 ise, m(pëtn) = , = 106 dir. [KM // RN olduðuna göre, x = 360 K x T x = 122 olur. N Memurun % 40 zamlý maaþý= = 140 TL dir. 140 TL nin % 10 u vergi olarak kesildiðinde memurun son maaþý = 140 olur Memurun maaþý son durumda 126 TL olduðundan, zam oraný % 26 dýr. 8. A 5 L B 5 5 K x 5 M E x F 11. Aynadaki görüntüsü D 5 5 C x G Ayna A(AKML) = 25 br 2 olduðuna göre, AKML karesinin bir kenarý 5 br dir. Verilenler þekil üzerinde yerleþtirildiðinde ABCD karesinin bir kenarý (x + 5), ECGF dikdörtgeninin kenarlarý 5 ve x olur. Saat Tüm þeklin alaný = A(ABCD) + A(ECGF) = (x + 5) 2 + 5x olur. x 9. Kesir olsun. y x 11 = ise, y + x 23 23x = 11y + 11x 23x 11x = 11y 12x = 11y x 11 = dir. y Y cisminin aðýrlýðý 15 kg ve terazi dengede olduðuna göre, x + 3 = 15 x = 12 kg olur. 4

5 13. A A A A A. 7 ( 42) : ( 2) = 21 7 ( 6) = : ( 2) 21 ( 6) = 63 ( 2) 16. a D e d C A b E c B Þekilde [DC] // [AB] olduðundan, m(cëde) = m(aëed) ve m(dëce) = m(cëeb) dir. Buna göre, b = a, c = d ve a + d = e olur. Ç(ABCD) = a + a + d + d + e = e + e + e = 3e bulunur. 32 sayýsý 3 ün katý olmadýðýndan çevrenin sayýsal deðeri olamaz. 14. Verilen þekillerde taralý bölgelere karþýlýk gelen kesirler; a =, b = ve c = dýr c a = : + b = = Modeli verilen denklem 2x 1 2x + 1 = x 3 tür. 2x 1 2x + 1 = x 3 0 = x 3 x = 3, Ç = { 3} öðrenci 2 saat 10 gün 5 öðrenci x saat 8 gün 15. Veli : Köþegenleri birbirini dik ortalayan dörtgen sadece eþkenar dörtgendir. (yanlýþ) 5 x = x = Günde 2 saat çalýþmalýdýr. 5

6 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Makarna karbonhidrat, zeytinyaðlý pýrasa yað, salata yað ve vitamin içermektedir. Karbonhidrat ve yaðýn sindirimi için gerekli enzimleri pankreas salgýlar. Safra salgýsý da yaðlarýn mekanik sindirimini saðlayarak hýzlý sindirimi gerçekleþtirir. 5. Þekilde beyin incelendiðinde duyu organlarýnýn merkezlerini taþýdýðý, öðrenilen bilgilerin depolandýðý hafýzayý oluþturduðu, konuþma, yazma gibi istemli davranýþlarýn kontrol edildiði merkezleri taþýdýðý görülür. Bu durumda I. ve IV. musluklar açýlmalýdýr. 2. I. Safra salgýsý üreterek yaðlarýn mekanik sindirimini saðlar. (n) II. Organik büyük besinlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgýlar. (l) III. Asitli yapýsýyla vücuda giren mikroplarýn sindirimini saðlar. (H) IV. Sindirilmiþ besinlerin emilimini gerçekleþtirir. (s) 6. Renkkörlüðü(Mert), tat sinirlerinin ölmesi(sinem) ve kulaktaki sinirlerin ölmesi(tuðba) tedavi edilemeyen hastalýklar olduðu için II. odada bakýlmalýdýr. Orta kulak iltahabý (Saðcan), miyop (Sefa) ve katarakt (Murat) tedavi edilebilen hastalýklar olduðu için I. odada bakýlmalýdýr. 3. Sadece Nil, þeker hastasý olduðuna göre, sadece Nil in idrarýnda glikoz olmalýdýr. Tablo incelendiðinde sadece Nil de bulunan madde M dir. Bu durumda M glikoz olmalýdýr. 4. Büyüme hormonu salgýlayan bez hipofiz(x)dir. Pankreastan salgýlanan ve eksikliðinde þeker hastalýðý görülen hormon insülin(y)dir. Tiroitten salgýlanan tiroksin hormonunun eksikliðinde guatr(z) hastalýðý görülür Havadan hafif olduðu için uçan balonlarý þiþirmede kullanýlan helyumdur. Nefes alan her canlý için hayati önemi olan oksijendir. Ýçme sularýný, havuz sularýný dezenfekte etmekte kullanýlan klordur. Diþ çürümelerini önlemesi için diþ macununa konan flordur. Bu durumda klor ve florun görevleri yanlýþ eþleþtirilmiþtir.

7 8. s: 2e 6e Ametal 12. Yaylardaki uzama miktarlarý cisimlerin aðýrlýklarý ile doðru orantýlýdýr. Buna göre, X cisminin aðýrlýðýna G dersek, Y=2G, Z=3G olur. l: 2e 8e n: 2e 8e 2e H: 2e 7e Soygaz Metal Ametal Ayný yaydaki uzama miktarý sýkýþma miktarýna eþit olacaðýndan Þekil II de X cismi yayý 2 cm sýkýþtýrýr. 2G aðýrlýðýndaki Y cismi özdeþ iki yay üzerinde, 3G aðýrlýðýndaki Z cismi de özdeþ üç yay üzerinde durduðundan yaylardaki sýkýþma miktarlarý eþit ve 2 cm dir. Ametaller kendi aralarýnda elektron ortak kullanýmý ile bað kurarlar. Bu durumda s ile H arasýnda kovalent bað kurulur. 9. X atomunun nötron sayýsý, Y atomunun nötron sayýsýndan büyük olacaðýna göre; 39 X: Nötron sayýsý Y: Nötron sayýsý þeklinde olmalýdýr. 10. K taneciðinin proton sayýsý 12, elektron sayýsý 10 olduðu için (+) yüklü yani katyondur. L taneciðinin proton sayýsý 13, elektron sayýsý 13 olduðu için nötrdür. 13. Halter kaldýran sporcuya ait resimlere bakýldýðýnda; I. resimde sporcunun sahip olduðu enerjinin haltere mekanik enerji kazandýrdýðý, II. resimde halterin en yüksek potansiyel enerjiye sahip olduðu, III. resimde halterdeki potansiyel enerjinin azalarak baþka enerji türüne dönüþtüðü, IV. resimde halterin enerjisinin bir kýsmýnýn ýsý enerjisine dönüþtüðü görülmektedir. M taneciðinin proton sayýsý 17, elektron sayýsý 18 olduðu için (-) yüklü yani anyondur. 11. Kovalent bað; iki ametal atomunun birleþmesiyle oluþur (Esin). Ýyonik bað; metal-ametal atomlarýnýn birleþmesiyle oluþur (Nilsu), elektron alýþveriþi sonucu oluþur (Doðan), (+) ve (-) yüklü taneciklerin çekiminden doðan baðlardýr (Ceylin). Bu durumda Nilsu, Doðan ve Ceylin iyonik bað hakkýnda, Esin kovalent bað hakkýnda bilgi vermiþtir. 14. Sürtünmelerin önemsenmediði ortamda mekanik enerji korunur. K noktasýndan M noktasýna düþen armutun yüksekliði azaldýkça potansiyel enerjisi de azalmaktadýr. Fakat mekanik enerji korunduðu için kaybolan potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüþür. Armut, K noktasýnda sadece potansiyel enerjiye, L noktasýnda potansiyel ve kinetik enerjiye, M noktasýnda ise sadece kinetik enerjiye sahiptir. Sürtünmeler önemsenmediði için mekanik enerji korunmuþtur. 7

8 15. A A A A A. 1 2 X Sol G 1 G 2 Sað 17. (+) yüklü topuz nötr K levhasýna dokundurulduðunda K levhasý da (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. K levhasý L levhasýný etki ile elektrikler. L levhasýnýn K levhasýna yakýn kýsmý ( ), uzak kýsmý ise (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. L levhasýnýn (+) yüklü kýsmý iletken bir tel ile M levhasýna baðlandýðýnda M levhasý da (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. Ayný cins yükler birbirini iteceðinden oyuncak araba 1 yönünde hareket eder. X diþli çubuðu 1 yönünde hareket ettiðinde G 1 yükünün baðlý olduðu diþli çark saða doðru döner ve G 1 yükü de ayný yönde hareket eder. G 2 yükünün baðlý olduðu diþli çark, G 1 yükünün baðlý olduðu diþli çarkla ters yönde döneceðinden G 2 yükü 2 yönünde hareket eder. K L iletken tel M yalýtkan zemin oyuncak araba Bir hareketli makarada, F = P olduðundan dinamometrede okunan deðer P dir. 2 2 Eðik düzlemde; P. h = F. l olduðundan; ( 3P. l = F 3l) dinamometrede okunan deðer P dir. P Palangalarda F = olduðundan; Gergin ip sayýsý F= 4P dinamometrede okunan deðer P dir. 4 Kaldýraçlarda, Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu olduðundan, F x 4 = P x 1 ve F = P 4 dinamometrede okunan deðer P tür. 4 Buna göre, eðik düzlem ve palangada okunan deðerler birbirine eþittir nolu anahtar açýldýðýnda K lambasý söner, L ve M lambalarýnýn parlaklýklarý deðiþmez. 2 nolu anahtar açýlýdýðýnda M lambasý söner, L ve K lambasýnýn parlaklýklarý deðiþmez. 3 nolu anahtar kapatýldýðýnda piller paralel baðlý olduklarý için lamba parlaklýklarý deðiþmez. Paralel baðlý lambalarýn bulunduðu bir devredeki lambalardan biri çýkarýlýdðýnda ya da devreye yeni bir paralel baðlý lamba eklendiðinde lamba parlaklýklarý deðiþmez. 4 nolu anahtar açýldýðýnda lambalar üzerinden akým geçmeyeceðinden lambalar söner. 8

9 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Soru metninde, B, C, D seçenekleri doðrultusunda bilgilere yer verilmiþtir. A seçeneðindeki bilgi ise Miryakefalon Savaþý nýn sonucudur. 5. Þemada verilen bilgiler doðrultusunda, iletiþim çalýþmalarýna önem verildiðine ve toplumun geliþmelerinden haberdar olmasý istendiðine ulaþabiliriz. 2. C seçeneðindeki sürekli ayný ses tonuyla konuþur iyi bir konuþmacýnýn özellikleri arasýnda gösterilemez. 6. ll. ve lv. madde Orhan Bey döneminde devletin kurumsallaþmasýna yönelik yapýlan faaliyetlerdir. 3. Soru metninde verilen bilgiler, Anadolu da siyasi bir birliðin olmadýðýnýn göstergesidir. 7. Þemada verilen bilgilerin tümü Haçlý Seferleri nin ekonomik sonuçlarý ile ilgilidir. 4. l. cümlede nüfusun tanýmýna, ll. cümlede, nüfus artýþýnýn tanýmýna, lll. cümlede dýþ göçün tanýmýna yer verilmiþtir. 8. Diyagramda yer alan bilgiler doðrudan hýzlý nüfus artýþýnýn sonuçlarý arasýndadýr. 9

10 9. Timur un, Osmanlý topraklarýný paylaþtýrmasý, saltanat kavgalarýný artýrma ve beyliklerin baðýmsýz olmasýný saðlamaya yöneliktir. 13. l. madde, Ýstanbul un fethinin dini nedeni, lll. madde ise ekonomik nedeni ile ilgilidir. 10. Soru metni A, C, D seçeneklerini içerir iken, yapýlan yeniliklerin ordunun baþarý kazanmasýna neden olduðu konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiþtir. 14. Soru metninde yer alan, ll. Bayezit ile Cem Sultan ýn taht kavgasý A, B ve C seçeneðinde verilen bilgilere neden olurken, D seçeneðinde yer alan bilgi soru metni ile çeliþmektedir. Osmanlý nýn uluslararasý alanda gücü azalmýþtýr. 11. Þemada verilen Lale Devri ne ait ýslahatlardan l., ll. ve lv. madde de yer alan yorumlara ulaþýrken lll. madde de yer alan bilgi Lale Devri ile ilgili bir yorum deðildir. 12. Kýrým, Sinop ve Trabzon un alýnmasý, Karadeniz ticaretine hakim olma yolunda yapýlan fetihlerdir. 15. Soru metninde Fatih ve Yavuz un verdiði bilgiler doðrultusunda A, B ve C seçeneklerine ulaþýlabilir. Yavuz döneminde güney ve doðu yönünde seferler yapýlmýþtýr. 10

11 SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 16. Soru metninde Kuran-ý Kerim in akýlcý olduðuna, erdemli yaþamý öðrettiðine, yol gösterici olduðuna deðinilmiþtir. Ancak bilim ile olan iliþkisine dair herhangi bir bilgi yoktur. 16. Soru metninde, Memlük Devleti ile Osmanlý Devleti arasýnda yaþanan sorunlarýn nedenleri üzerinde durulmuþtur. A, B ve C seçeneði bu sorunlarýn nedenleri ile ilgili yorumlarý içerirken, D seçeneði doðrultusunda herhangi bir bilgi yoktur. 17. Soru metninde yer alan, taassup kelimesinin tanýmý, A, B ve C seçeneklerinde yer alan sonuçlarý doðurur. Ancak taasubun sonuçlarý arasýnda araþtýrma-inceleme gücünü artýrýr seçeneði yer almaz. 17. Soru metnine göre, Osmanlý Beyliði nin kýsa sürede geliþip devlet haline gelmesinde, uç beyliði olmasý, adaletli ve hoþgörülü olmasý, merkezi devlet anlayýþýnýn benimsenmesi gibi faktörler etkili olmuþtur. 18. Hz. Muhammed, Veda Hutbesi nde toplumsal barýþa, eþitliðe deðinmemiþ ve Müslümanlarý toplumsal konularda bilinçlendirmeyi hedeflemiþtir. Ancak kiþisel çýkarlarýn ön planda tutulmasý soru metninden çýkarýlabilecek bir yargý deðildir. 18. Soru metninde yer alan bilgiler Ahi Teþkilatý nýn ekonomik alanda gerçekleþtirildiði faaliyetlerdir. 11

12 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen ilk boþluk geniþ zaman ifadesi, ikinci boþluk þimdiki zaman ifadesi gerektirir. 9. Diðer üç þýkta comparative dir. Fakat D þýkký deðildir. 2. Verilen ilk boþluk þimdiki zaman, ikinci boþlukta planlanmýþ gelecek zaman ifadesi gerektirir. 3. Verilen iki boþlukta da superlative kullanýlmalýdýr. Çünkü Türkiye deki en yüksek dað ve en geniþ göl ifadeleri istenmiþtir. 10. Verilen boþluðu Let s getirilmelidir. Çünkü cümlede hiç özne kullanýlmamýþtýr ve gelen fiil yalýndýr. 11. Verilen cümlede zaman zarfý last night olduðu için geçmiþ zaman kullanýlmalýdýr. 4. Verilen paragrafta anlamý bozan cümle III. cümledir. 5. Verilen cümlede to gereksiz bir kullanýlmalýdýr. 12. Verilen ilk boþlukta What about kullanýlmalýdýr. Çünkü hiç özne kullanýlmamýþ ve fiil+ing almýþtýr birde resimde kadýn golf oynamaktadýr. 6. Verilen resme göre doðru yanýt D dir. 13. Verilen iki resimde karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr. Yani Comparative From kullanýlmalýdýr. 7. Doðru ifade edilmiþ seçenek A dýr. Diðer þýklarda karþýlaþtýrma ifadeleri dilbilgisi bakýmýndan yanlýþtýr. 14. Verilen cevapta geçmiþ zaman kullanýlmýþtýr. Yanýt olarakta Ne yaptýðý sorulmuþtur. 8. Karýþýk verilmiþ olan kelimelerin düzenli olduðu þýk B dir. 15. Verilen soruda ne yapabilirsin sorulmuþtur. Yanýt olarakta Fransýzca konuþabilirim. kullanýlmalýdýr. 12

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr.

SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr. SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr. Sahibi Prof.Dr. Hüsnü Dokak H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof.Dr. Ferhat Özgür H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi,

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Anket Nasýl Hazýrlanýr?

Anket Nasýl Hazýrlanýr? Anket Nasýl Hazýrlanýr? Dr. Recai Oður*, Dr. Ömer Faruk Tekbaþ** Bilimsel araþtýrmalarda kiþilerden bilgi toplamak için çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. Bunlar arasýnda en sýk olarak kullanýlanlardan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi gazi_sanat_tasarim02.qxp 04.01.2009 18:11 Page 179 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0 312 425 76 75 E-posta: inancuyan@gazi.edu.tr

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı