TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki yargýlarda nesnel anlatým vardýr; fakat A seçeneðindeki yargý, kiþiden kiþiye deðiþebilecek (öznel) bir yargýdýr. 2. Paragrafta altý çizili olarak verilen parmak izini býraktýkça sözüyle tuþlara dokunmak anlatýlmak istenmiþtir. 3. Dördüncü dizede gariplerin, dertlerine deva bulmak amacýyla kervansaraya toplandýklarý belirtilmiþtir. 8. A seçeneðinde kiþinin düzenli çalýþmasý, baþarýlý olmasýna ; C seçeneðinde nerede yanýldýðýný anlamasý, iyi düþünmesine ; D seçeneðinde konuyu anlatmasý, dinlemeleri koþuluna baðlanmýþtýr. B seçeneðinde ise hastalanmasýnda rol oynayan etkenin soðuk havada denize girmesi olduðu belirtilmiþtir. 4. B seçeneðinde verilen içine kapanmak deyimi, çevresindeki kiþilerle iliþki kurmamak ve duygularýný kimseye açmamak anlamýnda kullanýlmaktadýr. Seçenekte açýklamasý verilen deyim, içine doðmak deyimidir. 9. Parçada günlüklerin samimi bir dille yazýlmasý, içtenlikle; kiþilerin yaþadýklarýný olduðu gibi anlatmalarý doðallýk ve gerçekçilikle ilgilidir; fakat akýcýlýk, günlüklerde aranan bir özellik olarak belirtilmemiþtir. 5. C seçeneðindeki cümlede, kelebek konuþturulduðu için, kiþileþtirme yapýlmýþtýr. 10. Seçil ve Kaan ýn cümlelerinde, baþarmak için önce baþarabileceðine inanmak gerektiði anlamý vardýr. 6. Soruda karýþýk olarak verilen sözcük ve sözcük gruplarý sýralandýðýnda Özünde insan sevgisi olmayanlar, toplum yararýna yapýtlar üretemezler. cümlesi ortaya çýkmaktadýr Dünya, güneþ ve ay gibi sözcükler, terim anlamýyla kullanýldýðýnda büyük harfle baþlar. Ancak C seçeneðinde terim anlamlý olmayan güneþ sözcüðünün baþ harfi küçük olmalýdýr.

2 12. Paragrafta yabancý ülkelerin klasik eserlerinin kýsaltýlýp çevrilebileceði; fakat Türk klasiklerinin günümüz Türkçesine çevrilince söyleyiþ güzelliðini kaybettiði anlatýlmýþtýr. O halde paragrafta anlatýlmak istenen düþünce, B seçeneðindeki yargýdýr. 17. B, C ve D seçeneklerinde sýralý cümleleri ayýrmak için, A seçeneðinde ise özneyi vurgulamak için virgül kullanýlmýþtýr. 13. Filmin içten bir dilinin olmasý olumlu, zaman zaman aþýrý duygusallýða yer vermesinin rahatsýz edici olmasý da olumsuz bir eleþtiridir. 18. A, B ve D seçeneklerindeki eylemler, haber kipleriyle çekimlenmiþtir; fakat C seçeneðindeki eylem, dilek kipiyle çekimlendiði için diðerlerinden farklýdýr. 14. Paragraf A, B ve C seçeneklerinde sorulan sorularýn yanýtý olabilir; ancak paragrafta, kitap resimlemenin sanýldýðý kadar zor olup olmadýðý üzerinde durulmamýþtýr. 19. A seçeneðinde gelirken, B seçeneðinde az önce, D seçeneðinde O, sýnýfa girince sözü iþin, hareketin zamanýný belirtmektedir. 15. Bu dizelerde, þiir aracýlýðýyla gerçeklerin anlaþýlacaðý vurgulanmýþtýr. 20. Berkan, yaptýðý açýklamada arkeologlarýn yalnýzca kazý yapmakla kalmayýp geçmiþte yaþayan insanlarýn, dedektif gibi, izini sürdüklerini belirtmiþtir. Buna göre, C seçeneðindeki yargý arkeolojinin tanýmý olabilir. 16. Deðdiði sözcüðünde ünsüz yumuþamasý, düþündükçe sözcüðünde ünsüz benzeþmesi, dikiyorum ellerimin sözcükleri arasýnda ulama vardýr. Kaynaþtýrma ünsüzüne ise dizelerde yer verilmemiþtir B seçeneðindeki tertemiz sözcüðü, eylemin nasýl yapýldýðýný belirten pekiþtirilmiþ bir sözcüktür. A ve D seçeneklerinde pekiþtirilmiþ sýfatlar, C seçeneðinde ise adlaþmýþ pekiþtirme sýfatý vardýr.

3 MATEMATÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (2 5) = ( 3) = = Bir noktanýn apsisi ve ordinatý doðrunun denklemini saðlýyorsa, o nokta doðrunun üzerindedir. x = 1 2, y = 2 için, 2y = 6x = dir. ^ 1 2, 2 %, noktasý doðrunun denklemini saðlamadýðýndan bu nokta verilen doðru üzerinde deðildir. 5. Kareler; 6 kýrmýzý renkli ve 10 beyaz renkli olmak üzere, torbada toplam 16 kare vardýr. Esra nýn kýrmýzý renkli kare çekme olasýlýðý 6 3 = olur a = 3 ve b = 4 için seçenekleri inceleyelim. a) a > b ise 3 > 4 3 > 4 (yanlýþ) b) a b > a b ise ( 3) ( 4) > ( 3) ( 4) 12 > 12 (yanlýþ) c) b a > b ise 4 ( 3) > ( 4) 1 > 4 (yanlýþ) c) a b < a ise 3 ( 4) < ( 3) 1 < 3 (doðru) 3 6. I. B bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 1 cm olmuþtur. (doðru) II. A bitkisinin boyu 2. ayýn sonunda 2 cm olmuþtur. (doðru) III. A bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 3 cm artmýþtýr. (yanlýþ) IV. 3. ayýn sonunda A bitkisi, B bitkisinden 3 cm uzundur. (yanlýþ)

4 7. M 10. Maaþ 100 TL olsun. R S P Þekilde m(pëtr) = 74 ise, m(pëtn) = , = 106 dir. [KM // RN olduðuna göre, x = 360 K x T x = 122 olur. N Memurun % 40 zamlý maaþý= = 140 TL dir. 140 TL nin % 10 u vergi olarak kesildiðinde memurun son maaþý = 140 olur Memurun maaþý son durumda 126 TL olduðundan, zam oraný % 26 dýr. 8. A 5 L B 5 5 K x 5 M E x F 11. Aynadaki görüntüsü D 5 5 C x G Ayna A(AKML) = 25 br 2 olduðuna göre, AKML karesinin bir kenarý 5 br dir. Verilenler þekil üzerinde yerleþtirildiðinde ABCD karesinin bir kenarý (x + 5), ECGF dikdörtgeninin kenarlarý 5 ve x olur. Saat Tüm þeklin alaný = A(ABCD) + A(ECGF) = (x + 5) 2 + 5x olur. x 9. Kesir olsun. y x 11 = ise, y + x 23 23x = 11y + 11x 23x 11x = 11y 12x = 11y x 11 = dir. y Y cisminin aðýrlýðý 15 kg ve terazi dengede olduðuna göre, x + 3 = 15 x = 12 kg olur. 4

5 13. A A A A A. 7 ( 42) : ( 2) = 21 7 ( 6) = : ( 2) 21 ( 6) = 63 ( 2) 16. a D e d C A b E c B Þekilde [DC] // [AB] olduðundan, m(cëde) = m(aëed) ve m(dëce) = m(cëeb) dir. Buna göre, b = a, c = d ve a + d = e olur. Ç(ABCD) = a + a + d + d + e = e + e + e = 3e bulunur. 32 sayýsý 3 ün katý olmadýðýndan çevrenin sayýsal deðeri olamaz. 14. Verilen þekillerde taralý bölgelere karþýlýk gelen kesirler; a =, b = ve c = dýr c a = : + b = = Modeli verilen denklem 2x 1 2x + 1 = x 3 tür. 2x 1 2x + 1 = x 3 0 = x 3 x = 3, Ç = { 3} öðrenci 2 saat 10 gün 5 öðrenci x saat 8 gün 15. Veli : Köþegenleri birbirini dik ortalayan dörtgen sadece eþkenar dörtgendir. (yanlýþ) 5 x = x = Günde 2 saat çalýþmalýdýr. 5

6 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Makarna karbonhidrat, zeytinyaðlý pýrasa yað, salata yað ve vitamin içermektedir. Karbonhidrat ve yaðýn sindirimi için gerekli enzimleri pankreas salgýlar. Safra salgýsý da yaðlarýn mekanik sindirimini saðlayarak hýzlý sindirimi gerçekleþtirir. 5. Þekilde beyin incelendiðinde duyu organlarýnýn merkezlerini taþýdýðý, öðrenilen bilgilerin depolandýðý hafýzayý oluþturduðu, konuþma, yazma gibi istemli davranýþlarýn kontrol edildiði merkezleri taþýdýðý görülür. Bu durumda I. ve IV. musluklar açýlmalýdýr. 2. I. Safra salgýsý üreterek yaðlarýn mekanik sindirimini saðlar. (n) II. Organik büyük besinlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgýlar. (l) III. Asitli yapýsýyla vücuda giren mikroplarýn sindirimini saðlar. (H) IV. Sindirilmiþ besinlerin emilimini gerçekleþtirir. (s) 6. Renkkörlüðü(Mert), tat sinirlerinin ölmesi(sinem) ve kulaktaki sinirlerin ölmesi(tuðba) tedavi edilemeyen hastalýklar olduðu için II. odada bakýlmalýdýr. Orta kulak iltahabý (Saðcan), miyop (Sefa) ve katarakt (Murat) tedavi edilebilen hastalýklar olduðu için I. odada bakýlmalýdýr. 3. Sadece Nil, þeker hastasý olduðuna göre, sadece Nil in idrarýnda glikoz olmalýdýr. Tablo incelendiðinde sadece Nil de bulunan madde M dir. Bu durumda M glikoz olmalýdýr. 4. Büyüme hormonu salgýlayan bez hipofiz(x)dir. Pankreastan salgýlanan ve eksikliðinde þeker hastalýðý görülen hormon insülin(y)dir. Tiroitten salgýlanan tiroksin hormonunun eksikliðinde guatr(z) hastalýðý görülür Havadan hafif olduðu için uçan balonlarý þiþirmede kullanýlan helyumdur. Nefes alan her canlý için hayati önemi olan oksijendir. Ýçme sularýný, havuz sularýný dezenfekte etmekte kullanýlan klordur. Diþ çürümelerini önlemesi için diþ macununa konan flordur. Bu durumda klor ve florun görevleri yanlýþ eþleþtirilmiþtir.

7 8. s: 2e 6e Ametal 12. Yaylardaki uzama miktarlarý cisimlerin aðýrlýklarý ile doðru orantýlýdýr. Buna göre, X cisminin aðýrlýðýna G dersek, Y=2G, Z=3G olur. l: 2e 8e n: 2e 8e 2e H: 2e 7e Soygaz Metal Ametal Ayný yaydaki uzama miktarý sýkýþma miktarýna eþit olacaðýndan Þekil II de X cismi yayý 2 cm sýkýþtýrýr. 2G aðýrlýðýndaki Y cismi özdeþ iki yay üzerinde, 3G aðýrlýðýndaki Z cismi de özdeþ üç yay üzerinde durduðundan yaylardaki sýkýþma miktarlarý eþit ve 2 cm dir. Ametaller kendi aralarýnda elektron ortak kullanýmý ile bað kurarlar. Bu durumda s ile H arasýnda kovalent bað kurulur. 9. X atomunun nötron sayýsý, Y atomunun nötron sayýsýndan büyük olacaðýna göre; 39 X: Nötron sayýsý Y: Nötron sayýsý þeklinde olmalýdýr. 10. K taneciðinin proton sayýsý 12, elektron sayýsý 10 olduðu için (+) yüklü yani katyondur. L taneciðinin proton sayýsý 13, elektron sayýsý 13 olduðu için nötrdür. 13. Halter kaldýran sporcuya ait resimlere bakýldýðýnda; I. resimde sporcunun sahip olduðu enerjinin haltere mekanik enerji kazandýrdýðý, II. resimde halterin en yüksek potansiyel enerjiye sahip olduðu, III. resimde halterdeki potansiyel enerjinin azalarak baþka enerji türüne dönüþtüðü, IV. resimde halterin enerjisinin bir kýsmýnýn ýsý enerjisine dönüþtüðü görülmektedir. M taneciðinin proton sayýsý 17, elektron sayýsý 18 olduðu için (-) yüklü yani anyondur. 11. Kovalent bað; iki ametal atomunun birleþmesiyle oluþur (Esin). Ýyonik bað; metal-ametal atomlarýnýn birleþmesiyle oluþur (Nilsu), elektron alýþveriþi sonucu oluþur (Doðan), (+) ve (-) yüklü taneciklerin çekiminden doðan baðlardýr (Ceylin). Bu durumda Nilsu, Doðan ve Ceylin iyonik bað hakkýnda, Esin kovalent bað hakkýnda bilgi vermiþtir. 14. Sürtünmelerin önemsenmediði ortamda mekanik enerji korunur. K noktasýndan M noktasýna düþen armutun yüksekliði azaldýkça potansiyel enerjisi de azalmaktadýr. Fakat mekanik enerji korunduðu için kaybolan potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüþür. Armut, K noktasýnda sadece potansiyel enerjiye, L noktasýnda potansiyel ve kinetik enerjiye, M noktasýnda ise sadece kinetik enerjiye sahiptir. Sürtünmeler önemsenmediði için mekanik enerji korunmuþtur. 7

8 15. A A A A A. 1 2 X Sol G 1 G 2 Sað 17. (+) yüklü topuz nötr K levhasýna dokundurulduðunda K levhasý da (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. K levhasý L levhasýný etki ile elektrikler. L levhasýnýn K levhasýna yakýn kýsmý ( ), uzak kýsmý ise (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. L levhasýnýn (+) yüklü kýsmý iletken bir tel ile M levhasýna baðlandýðýnda M levhasý da (+) cins elektrik yükü ile yüklenir. Ayný cins yükler birbirini iteceðinden oyuncak araba 1 yönünde hareket eder. X diþli çubuðu 1 yönünde hareket ettiðinde G 1 yükünün baðlý olduðu diþli çark saða doðru döner ve G 1 yükü de ayný yönde hareket eder. G 2 yükünün baðlý olduðu diþli çark, G 1 yükünün baðlý olduðu diþli çarkla ters yönde döneceðinden G 2 yükü 2 yönünde hareket eder. K L iletken tel M yalýtkan zemin oyuncak araba Bir hareketli makarada, F = P olduðundan dinamometrede okunan deðer P dir. 2 2 Eðik düzlemde; P. h = F. l olduðundan; ( 3P. l = F 3l) dinamometrede okunan deðer P dir. P Palangalarda F = olduðundan; Gergin ip sayýsý F= 4P dinamometrede okunan deðer P dir. 4 Kaldýraçlarda, Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu olduðundan, F x 4 = P x 1 ve F = P 4 dinamometrede okunan deðer P tür. 4 Buna göre, eðik düzlem ve palangada okunan deðerler birbirine eþittir nolu anahtar açýldýðýnda K lambasý söner, L ve M lambalarýnýn parlaklýklarý deðiþmez. 2 nolu anahtar açýlýdýðýnda M lambasý söner, L ve K lambasýnýn parlaklýklarý deðiþmez. 3 nolu anahtar kapatýldýðýnda piller paralel baðlý olduklarý için lamba parlaklýklarý deðiþmez. Paralel baðlý lambalarýn bulunduðu bir devredeki lambalardan biri çýkarýlýdðýnda ya da devreye yeni bir paralel baðlý lamba eklendiðinde lamba parlaklýklarý deðiþmez. 4 nolu anahtar açýldýðýnda lambalar üzerinden akým geçmeyeceðinden lambalar söner. 8

9 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Soru metninde, B, C, D seçenekleri doðrultusunda bilgilere yer verilmiþtir. A seçeneðindeki bilgi ise Miryakefalon Savaþý nýn sonucudur. 5. Þemada verilen bilgiler doðrultusunda, iletiþim çalýþmalarýna önem verildiðine ve toplumun geliþmelerinden haberdar olmasý istendiðine ulaþabiliriz. 2. C seçeneðindeki sürekli ayný ses tonuyla konuþur iyi bir konuþmacýnýn özellikleri arasýnda gösterilemez. 6. ll. ve lv. madde Orhan Bey döneminde devletin kurumsallaþmasýna yönelik yapýlan faaliyetlerdir. 3. Soru metninde verilen bilgiler, Anadolu da siyasi bir birliðin olmadýðýnýn göstergesidir. 7. Þemada verilen bilgilerin tümü Haçlý Seferleri nin ekonomik sonuçlarý ile ilgilidir. 4. l. cümlede nüfusun tanýmýna, ll. cümlede, nüfus artýþýnýn tanýmýna, lll. cümlede dýþ göçün tanýmýna yer verilmiþtir. 8. Diyagramda yer alan bilgiler doðrudan hýzlý nüfus artýþýnýn sonuçlarý arasýndadýr. 9

10 9. Timur un, Osmanlý topraklarýný paylaþtýrmasý, saltanat kavgalarýný artýrma ve beyliklerin baðýmsýz olmasýný saðlamaya yöneliktir. 13. l. madde, Ýstanbul un fethinin dini nedeni, lll. madde ise ekonomik nedeni ile ilgilidir. 10. Soru metni A, C, D seçeneklerini içerir iken, yapýlan yeniliklerin ordunun baþarý kazanmasýna neden olduðu konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiþtir. 14. Soru metninde yer alan, ll. Bayezit ile Cem Sultan ýn taht kavgasý A, B ve C seçeneðinde verilen bilgilere neden olurken, D seçeneðinde yer alan bilgi soru metni ile çeliþmektedir. Osmanlý nýn uluslararasý alanda gücü azalmýþtýr. 11. Þemada verilen Lale Devri ne ait ýslahatlardan l., ll. ve lv. madde de yer alan yorumlara ulaþýrken lll. madde de yer alan bilgi Lale Devri ile ilgili bir yorum deðildir. 12. Kýrým, Sinop ve Trabzon un alýnmasý, Karadeniz ticaretine hakim olma yolunda yapýlan fetihlerdir. 15. Soru metninde Fatih ve Yavuz un verdiði bilgiler doðrultusunda A, B ve C seçeneklerine ulaþýlabilir. Yavuz döneminde güney ve doðu yönünde seferler yapýlmýþtýr. 10

11 SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 16. Soru metninde Kuran-ý Kerim in akýlcý olduðuna, erdemli yaþamý öðrettiðine, yol gösterici olduðuna deðinilmiþtir. Ancak bilim ile olan iliþkisine dair herhangi bir bilgi yoktur. 16. Soru metninde, Memlük Devleti ile Osmanlý Devleti arasýnda yaþanan sorunlarýn nedenleri üzerinde durulmuþtur. A, B ve C seçeneði bu sorunlarýn nedenleri ile ilgili yorumlarý içerirken, D seçeneði doðrultusunda herhangi bir bilgi yoktur. 17. Soru metninde yer alan, taassup kelimesinin tanýmý, A, B ve C seçeneklerinde yer alan sonuçlarý doðurur. Ancak taasubun sonuçlarý arasýnda araþtýrma-inceleme gücünü artýrýr seçeneði yer almaz. 17. Soru metnine göre, Osmanlý Beyliði nin kýsa sürede geliþip devlet haline gelmesinde, uç beyliði olmasý, adaletli ve hoþgörülü olmasý, merkezi devlet anlayýþýnýn benimsenmesi gibi faktörler etkili olmuþtur. 18. Hz. Muhammed, Veda Hutbesi nde toplumsal barýþa, eþitliðe deðinmemiþ ve Müslümanlarý toplumsal konularda bilinçlendirmeyi hedeflemiþtir. Ancak kiþisel çýkarlarýn ön planda tutulmasý soru metninden çýkarýlabilecek bir yargý deðildir. 18. Soru metninde yer alan bilgiler Ahi Teþkilatý nýn ekonomik alanda gerçekleþtirildiði faaliyetlerdir. 11

12 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen ilk boþluk geniþ zaman ifadesi, ikinci boþluk þimdiki zaman ifadesi gerektirir. 9. Diðer üç þýkta comparative dir. Fakat D þýkký deðildir. 2. Verilen ilk boþluk þimdiki zaman, ikinci boþlukta planlanmýþ gelecek zaman ifadesi gerektirir. 3. Verilen iki boþlukta da superlative kullanýlmalýdýr. Çünkü Türkiye deki en yüksek dað ve en geniþ göl ifadeleri istenmiþtir. 10. Verilen boþluðu Let s getirilmelidir. Çünkü cümlede hiç özne kullanýlmamýþtýr ve gelen fiil yalýndýr. 11. Verilen cümlede zaman zarfý last night olduðu için geçmiþ zaman kullanýlmalýdýr. 4. Verilen paragrafta anlamý bozan cümle III. cümledir. 5. Verilen cümlede to gereksiz bir kullanýlmalýdýr. 12. Verilen ilk boþlukta What about kullanýlmalýdýr. Çünkü hiç özne kullanýlmamýþ ve fiil+ing almýþtýr birde resimde kadýn golf oynamaktadýr. 6. Verilen resme göre doðru yanýt D dir. 13. Verilen iki resimde karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr. Yani Comparative From kullanýlmalýdýr. 7. Doðru ifade edilmiþ seçenek A dýr. Diðer þýklarda karþýlaþtýrma ifadeleri dilbilgisi bakýmýndan yanlýþtýr. 14. Verilen cevapta geçmiþ zaman kullanýlmýþtýr. Yanýt olarakta Ne yaptýðý sorulmuþtur. 8. Karýþýk verilmiþ olan kelimelerin düzenli olduðu þýk B dir. 15. Verilen soruda ne yapabilirsin sorulmuþtur. Yanýt olarakta Fransýzca konuþabilirim. kullanýlmalýdýr. 12

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A.

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. TÜRKÇE TESTÝ 1. Mert Boþ zamanlarýmda genellikle resim yaparým. Mert in cümlesine altý çizili sözcüðün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýnsanlar, zaman darlýðýndan þikâyet ediyor. B)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 15. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bulmak sözcüðü, birinci cümlede anýmsamak, ikinci cümlede keþfetmek, üçüncü cümlede saðlamak anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Küçük sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendisinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için nicel anlamlýdýr. B seçeneðinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ EN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINI DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Geçinmek sözcüðü; B ve C seçeneðinde uzlaþmak, anlaþmak anlamýnda, D seçeneðinde taslamak anlamýnda; A seçeneðinde ise yaþamak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Her gün sözü ile erken sözcüðü eylemi zaman bakýmýndan belirtmektedir. 6. B seçeneðinde kiþinin cezalandýrýlmasýnýn nedeni,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Batuan ýn yapacaðý konuþmada sesini ve bedenini etkili kullanmasý gerekmektedir. Bu sýrada görsel, iþitsel malzemeler kullanýlmasýna gerek yoktur. 7. Öncüldeki dilimizden düþmezdi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, B ve C seçeneklerindeki karakterlerin sözlerinde þiþirerek, çýrpýnýyordu, rehber edindim sözleri, mecazlaþmýþtýr. Kediciði

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 10. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Okumak sözcüðü, öncülde yazýya geçirilmiþ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak anlamýndadýr. D seçeneðinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mustafa Öðretmen in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda nýn söylediði Geç olsun da güç olmasýn. deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? 4. Anlam Kullaným A) B) C) D) Yakýþmak, güzel göstermek Ýþler duruma getirmek Çevresini geniþletmek

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Tarýk kapýdan çýkarken Melih i itti. Sayý dizisi 4 er arttýðý için cevap A dýr.

Tarýk kapýdan çýkarken Melih i itti. Sayý dizisi 4 er arttýðý için cevap A dýr. SIS-3 (13010100X03) A1-B9 Türkçe (2. Sýnýf) Tarýk zili duyar duymaz kapýya koþtu. Matematik(2. sýnýf) A1-B8 8 onlar basamaðý olduðundan cevap 80 olmalý. A2-B10 Tarýk kapýdan çýkarken Melih i itti. A2-B9

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B, C ve D seçeneklerinde atmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uyarken A seçeneðinde solmak sözcüðünün anlamýna

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 14. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A seçeneðinde sardý, B seçeneðinde kýyamam, C seçeneðinde kývrandýðýnýzý sözcükleri mecaz anlamdadýr. D seçeneðinde ise

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ. SINIF DENEME SINAVI / 0. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Aydýnlatmak sözcüðü yol göstermek, rehberlik etmek anlamýnda kullanýldýðý için mecazlaþmýþtýr.. A seçeneðindeki cümleyi söyleyen

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı