Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Cihaz kullanmadan önce tüm talimat okuyunuz. 2. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj n n ürünün etiketinde belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas n kontrol ediniz. 3. Kablosu ar zalanm fl olan, normal flekilde çal flmayan, ar zal ya da hasarl cihazlar kullanmaya kalk flmay n z. 4. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 5. Kablonun masa ya da tezgah kenar ndan sarkmamas ya da s cak yüzeylerle temas etmemesi gerekir. 6. Elektrik floku tehlikesine maruz kalmamak için bu ürünü slak ellerle çal flt rmay n z, ürünün içine su girmesine izin vermeyiniz ve cihaz suya sokmay n z. 7. S cak yüzeye temas etmeyiniz. Yaln zca tutacak ya da saplardan tutunuz. 8. Cihaz çocuklar n ve engelli kiflilerin yak n nda kullan yorken çok dikkatli olunuz. 9. Cihaz ocaklar n ya da s cak f r nlar n yak n na koymay n z. 10. Bu cihaz yiyecekleri fleritler halinde kesmek, parçalamak, k ymak ve kar flt rmak için ayr ayr kullan n z. 11. Cihaz aç k alanlarda kullanmay n z (Yaln zca ev içinde kullan ma yöneliktir). 12. Kesici b çaklarla temas etmeyiniz ve cihaz çal fl r durumdayken haznenin içerisine hiçbir cisim (b çak, çatal, kafl k vb.) sokmay n z. Ciddi yaralanmalara maruz kalmamak için cihaz çal fl r durumda de ilken spatula kullanabilirsiniz. 13. Yaralanmalar n önüne geçmek için bu ürünün çocuklar ya da cihaz n kullan m n bilmeyen kifliler taraf ndan kullan lmas na izin vermeyiniz. 14. Bu ürünü hazne dolu de ilken kesinlikle çal flt rmay n z ve b çaklar tam olarak durana kadar hazne kapa n yerinden ç karmay n z. 15. Bu talimat muhafaza ediniz. Çal flma Voltaj : 230V~ Frekans : 50Hz Gücü : 300W TEKN K VER LER C HAZIN ÖZELL KLER Düflük gürültülü Paslanmaz çelik bıçak Kapasite: 1.4l ki kademeli hız kontrolü ve anlık çalıflma Otomatik kilitli koruma sistemi Parçalama ve flerit kesme - 2 -

4 C HAZIN TANITIMI tici tokmak 2. Plastik spatula 3. Hazne kapa 4. Hazne 5. Taban 6. Çal flt rma dü mesi 7. Taban altl 8. B çak diski 9. Paslanmaz çelik b çak 10. B çak yuvas 11. Plastik b çak 12. Motor mili 13. Sıkma bafllı ı 14. Süzgeç 15. Diflli mili 16. Diflli C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler 1. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce tüm parçalar n temizleyiniz. 2. Hazneyi gövdeye takmadan önce güç kablosunun prizden çekilmifl oldu undan ve çal flt rma dü mesinin "0" konumuna getirilmifl oldu undan emin olunuz. 3. Özellikle b çaklar hazneden ç kar rken, hazneyi boflalt rken ve temizlik ifllemi s ras nda b çaklar nedeniyle yaralanmamak için çok dikkatli olunuz. 4. Yiyecekleri fleritler halinde do ramak için flerit kesme b çak diskini (1a) motor miline yerlefltiriniz. Haz rlam fl oldu unuz yiyecekleri kaba yerlefltiriniz ve çal flt rma dü mesini saat yönünde döndürerek istedi iniz h z ayar na getiriniz. çerisindeki yiyecekler tamamen do ranana kadar hazne kapa n hazneye do ru bast r n z. 5. Yiyecekleri parçalar halinde do ramak için parça kesme b çak diskini (1b) (flerit kesme b ça n n di er yüzü) motor miline yerlefltiriniz. Cihaz 3ncü ad mda aç klanan flekilde çal flt r n z. 6. Yiyecekleri k ymak için paslanmaz çelik b ça (2) motor miline tak n z. Cihaz 3ncü ad mda aç klanan flekilde çal flt r n z. 7. Yiyecekleri kar flt rmak için plastik kar flt rma b ça n (4) motor miline tak n z. Cihaz 3ncü ad mda aç klanan flekilde çal flt r n z. 8. Cihaz kulland ktan sonra dü mesini kapat n z ve fifli prizden çekiniz. Cihaz n tüm parçalar n temizleyiniz

5 C HAZIN KULLANIMI Cihaz kullanmaya bafllamadan önce bu tablodaki bilgileri okuyunuz: Fonksiyon Aksesuar Yiyecek Azami Miktar fierit Kesme B çak diski (1a) Turp, patates 300g Parçalama B çak diskinin di er yüzü (2b) Turp, patates 300g Kar flt rma Paslanmaz çelik b çak Turp 300g So an 300g Kar flt rma Plastik b çak Çorba Azami seviye iflareti Meyve s kaca n n kullan m 1. Kab tabana do ru flekilde yerlefltiriniz. Motor milini Diflliye yerlefltiriniz ve bunlar kaba tak n z. 2. Süzgeci ve S kma Bafll n tak n z. Bunlar n tamam n n yerine kitlenmifl oldu undan emin olunuz. 3. Elinizle portakal n yar s n S kma Bafll na do ru bast r n z. 4. H z Ayar Dü mesini saat yönünde çevirerek istedi iniz kademeye getiriniz. 5. S kma Bafll n ve Süzgeci ç kar n z. S kt n z meyvenin suyunu barda a boflalt n z. Notlar: - Cihaz kesintisiz olarak 1 dakikadan daha uzun süre kullan lmamal d r. Cihaz yeniden kullanmaya bafllamadan önce motorun yeterince so umas n bekleyiniz. - Cihaz kulland ktan sonra çal flt rma dü mesini (H z Ayar Dü mesi) 0 konumuna getiriniz ve fifli prizden ç kar n z. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz

6 ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz. 2. Cihaz kulland ktan sonra yiyeceklerle temas eden parçalar söküp deterjan kullanarak temizleyiniz. Afl nd r c temizlik maddeleri kullanmay n z. Parçalar bulafl k makinesinde y kamay n z. 3. Cihaz kald rmadan önce iyice kurulay n z. Dikkat: Ana gövdeyi ya da güç kablosunu kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk flmay n z. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

7 SINBO SHB 3057 FOOD PROCESSOR INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARD Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed including the following: 1. Read all instructions before use this appliance. 2. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner. 3. Do not operate the appliance with a damaged cord or after malfunction or has been damaged in any manner. 4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface. 6. To reduce the risk of to electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water 7. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only. 8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. 9. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven. 10. The appliance is used to chop food into strip, piece, broken one and mix food, never use it for other use. 11. Do not use outdoors (Household use only). 12. Do not touch the cutting blades and do not insert any kind of object(knives, forks, spoons etc.) into the cup while the product is operation. A spatula may be used only when the product is not in operation, avoiding the risk of serious injury. 13. To avoid the risk of personal injury, this product should not be operated by children or people who are not familiar with these instructions. 14. Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades come to a complete stop. 15. Save these instructions. TECHNICAL SPECIFICATION Rated Voltage : 230V~ Frequency : 50Hz Rated Power : 300W - 6 -

8 PARTS DESCRIPTION Push cover 2. Plastic plate 3. Cup cover 4. Cup 5. Base 6. Switch knob 7. Base cover 8. Blade 9. Stainless steel blade 10. Blade bushing 11. Plastic blade 12. Rotor 13. Wring head 14. Filter 15. Gear shaft 16. Gear HOW TO USE THE APPLIANCE 1. Clean all the parts before using the product for the first time. 2. Before inserting the cup to the housing, make sure the power cord is unplugged from the power outlet and the knob is in 0 position. 3. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning. 4. To chop food into strip, place the blade tray(1a) of strip to the rotor. Place the prepared food into the cup and set the selector to the desired speed, turning it clockwise. Press the cup cover downward the cup until the food is completely chopped. 5. To chop food into the piece, place the blade tray(1b) of pieces(the inverse of the strip blade) to the rotor. Operated as the same of point To chop the food to broken, place the stainless steel blade(2) to the rotor. Operated as the same of point To mix the food, place the plastic mix blade(4) to the rotor. Operated as the same of point After using, please turn off the switch then unplug the power cord from the wall outlet. And clean all the appliance parts

9 HOW TO USE THE APPLIANCE Before using the appliance, please reference this table: Function Fittings Food Maximum Quantity Strip Blade tray(1 a) Radish, potato 300g Piece The inverse blade tray(2 b) Radish, potato 300g Mix Stainless steel blade Radish 300g Onion 300g Mix Plastic blade Soup Maximum scale Usage of the Juicer 1. Set the Cup on the right base. Set the Rotor to the Gear and then put them in to the Cup. 2. Fix the Filter and the Wring Head. Make sure all of them have been locked. 3. Press the half orange on the Wring Head with your hand. 4. Turn the Speed Knob clockwise to the desired speed position. 5. Take the Wring Head and the Filter and the Wring Head down. Pour the juice. Notes: - The appliance is only permitted to use 1 min for 1 time. Before it s used again, it must cool down enough. -Turn the knob (Speed Selector) to 0 position once the appliance is completed and unplug the cord from the wall outlet. Cleaning 1. Unplug the appliance from wall outlet before cleaning. 2. After using, detach the subassembly, clean with detergent. Do not use abrasive products. Not dishwasher. 3. Before store the appliance please remove any water from the appliance. Caution: Never immerse the base or power cord into water for cleaning. Keep instructions for future reference. The crossed out wheelie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for re-cycling

10 SINBO SHB 3057 ROBOT DE CUISINE MODE D EMPLOI FRANÇAIS AVERTISSEMENT IMPORTANTS Il convient absolument de respecter les règles principales de sécurité indiquées cidessous avant toute utilisation de l appareil électrique: 1. Lisez les instructions en entier avant de commencer à utiliser l appareil. 2. Vérifiez si le voltage de réseau de la prise correspond bien au niveau de voltage indiqué sur l étiquette du produit avant de commencer à utiliser l appareil. 3. Ne tentez pas d utiliser les appareils dont le cordon est détérioré, les appareils qui ne fonctionnent pas de façon normale, qui sont en panne ou endommagés. 4. En cas de panne du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. 5. Le cordon ne doit pas pendre du bord de la table ou de l établi et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes. 6. Pour ne pas subir de choc électrique ; ne faites pas fonctionner ce produit avec les mains mouillées, ne permettez pas l eau entrer à l intérieur du produit et n immergez pas l appareil dans l eau. 7. Ne contactez pas la surface chaude. Saisissez uniquement des poignées pour tenir ou des manches. 8. Soyez très attentifs lorsque vous utilisez l appareil près des enfants ou des personnes handicapées. 9. N apposez pas l appareil à proximité des tables de cuisson ou des fours chauds. 10. Utilisez cet appareil pour couper en bandes, pour morceler, pour hacher et pour mixer séparément. 11. N utilisez pas l appareil dans des espaces libres. (Destiné uniquement à l usage domestique). 12. Ne contactez les lames coupantes et n introduisez aucun objet (couteau, fourchette, cuillère, etc.) à l intérieur du récipient. Pour éviter de subir des blessures graves ; vous pouvez vous servir d une spatule lorsque l appareil n est pas en état de marche. 13. Pour éviter les blessures ; ne permettez à l utilisation de l appareil par les enfants ou les personnes ne sachant pas utiliser l appareil. 14. Ne faites jamais marcher cet appareil lorsque le récipient est vide et ne retirez pas le couvercle de récipient jusqu'à ce que les lames se soient arrêtées complètement. 15. Préservez ce manuel. DONNEES TECHNIQUES Voltage Nominale: 230V~, 50Hz Puissance : 300W - 9 -

11 NOM DES PIECES Couvercle poussoir 2. Spatule en plastique 3. Couvercle de récipient 4. Récipient 5. Semelle 6. Bouton de mise en marche 7. Base de semelle 8. Lame 9. Lame en acier inoxydable 10. Protecteur de lame 11. Lame en plastique 12. Mille de moteur 13. Cornette de pression 14. Tamis 15. Mille de pignon 16. Pignon UTILISATION DE L APPAREIL 1. Nettoyez toutes les pièces avant de commencer à utiliser l appareil. 2. Avant de monter le corps au récipient ; assurez-vous d avoir débranché le cordon d alimentation et de bien avoir positionné le bouton de mise en marche sur "0". 3. En vue de ne pas vous blesser à cause des lames ; soyez attentifs notamment en retirant les lames du récipient, en vidant le récipient et lors du nettoyage. 4. Pour couper les aliments en bandes ; installez le disque de lames de coupe en bande (1a) au mille de moteur. Installez les aliments que vous avez préparés dans le récipient et positionnez le bouton de mise en marche à la vitesse que vous désirez en le faisant tourner dans le sens horaire. Pressez le couvercle de récipient vers le récipient jusqu'à ce que les aliments à l intérieur soient coupés complètement. 5. Pour couper les aliments en morceaux ; installez le disque de lames de coupe en morceaux (1b) (l autre face de la lame de coupe en bande) au mille de moteur. Faites fonctionner l appareil tel que décrit dans le 3ème pas. 6. Pour hacher les aliments ; montez la lame en acier inoxydable (2) au mille de moteur. Faites fonctionner l appareil tel que décrit dans le 3ème pas. 7. Pour mixer les aliments ; montez la lame en plastique de mixage (4) au mille de moteur. Faites fonctionner l appareil tel que décrit dans le 3ème pas. 8. Après avoir utilisé l appareil ; éteignez le bouton puis débranchez la fiche électrique de la prise de courant. Nettoyez toutes les pièces de l appareil

12 UTILISATION DE L APPAREIL Lisez les renseignements indiqués dans ce tableau avant de commencer à utiliser l appareil: Fonction Accessoire Aliment Quantité Maximale Coupe en bandes Disque de lame (1a) Radis, patates 300g Morcellement L autre face du disque de lame (2b) Radis, patates 300g Mixage Lame en acier inoxydable Radis 300g Oignon 300g Mixage Lame en plastique Soupe Signe de niveau L emploi de la centrifugeuse 1. Installez le récipient correctement à la semelle. Installez le mille de moteur au pignon et montez ceux-là au récipient. 2. Montez le tamis et la cornette de pression. Assurez-vous qu ils sont tous verrouillés à leur place. 3. Appuyez avec votre main la moitié de l orange vers la Cornette de Pression. 4. Positionnez le Bouton de Réglage de Vitesse au niveau que vous souhaitez en le faisant tourner dans le sens horaire. 5. Retirez la Cornette de Pression et le Tamis. Versez dans un verre le jus du fruit que vous avez pressé maximum Remarques: - L appareil ne doit pas être utilisé plus de 1 minute sans faire de pause. Attendez que le moteur ait suffisamment refroidit avant de commencer à utiliser l appareil à nouveau. - Après avoir utilisé l appareil ; positionnez le bouton de mise en marche (le bouton de réglage de vitesse) sur 0 puis débranchez la fiche électrique. NETTOYAGE 1. Débranchez la fiche électrique avant de nettoyer l appareil. 2. Après avoir utilisé l appareil, démontez les pièces qui sont en contact avec les aliments et nettoyez-les en utilisant du détergent. N utilisez pas de produits nettoyant abrasifs. Ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle. 3. Essuyez bien l appareil avant de le ranger. Attention: Ne tentez jamais de nettoyer le corps principal ou le cordon d alimentation en les immergeant dans l eau. Préservez ces instructions comme source de consultation ultérieure. Le signe de poubelle avec une croix dessus signifie que l appareil usé et dont la vie d usage est terminé doit être éliminé de façon respectueuse envers l environnement. Vous pouvez avoir plus d informations au sujet de transmission de l appareil au centre de recyclage en vous contactant avec les autorités locales

13 SINBO SHB 3057 KEUKEN ROBOT GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten volgende essentiële veiligheidsvoorzorgen beslist in acht genomen worden: 1. Neem de volledige handleiding aandachtig door vooraleer het apparaat te gebruiken. 2. Vergewis u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenstemt met de voltage op het typeplaatje, voordat u het apparaat gebruikt. 3. Gebruik nooit apparaten waarvan snoer of stekker beschadigd is, die zelf beschadigd of defect zijn of niet normaal functioneren. 4. Ingeval het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een bevoegde service of geschoold vakman om gevaar te voorkomen. 5. Laat het snoer niet over de randen van tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. 6. Om elektrische schok te voorkomen, gebruik het apparaat niet met natte handen, zorg dat er geen water in de behuizing komt en dompel het niet in water of een andere vloeistof. 7. Raak hete oppervlakken niet aan. Grijp alleen de handvatten of de steel vast. 8. Let vooral op als u het apparaat gebruikt terwijl er kinderen of gehandicapten in de buurt zijn. 9. Plaats het apparaat niet nabij een kookfornuis, warme oven of andere hittebronnen. 10. Gebruik het apparaat afzonderlijk voor het in repen snijden, in stukjes snijden, hakken en mengen van eetwaren. 11. Gebruik het apparaat niet buitenhuis, het is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenhuis. 12. Hanteer de scherpe messen voorzichtig en gebruik geen enkel voorwerp (mes, vork, lepel e.d.) in het apparaat terwijl het in werking is om ernstige verwondingen te voorkomen. Gebruik de spatel alleen terwijl het apparaat uitgeschakeld is. 13. Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of personen die niet van de gebruikswijze op de hoogte zijn om te vermijden dat ze letsel oplopen. 14. Schakel het apparaat nooit in met lege mengkom en wacht altijd tot de messen volledig stilstaan vooraleer het deksel te openen. 15. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. TECNISCHE GEGEVENS Voltage : 230V~, 50Hz Vermogen : 300W

14 ONDERDELEN Aanduwer(Vuldop) 2. Plastic spatel 3. Mengkom deksel 4. Mengkom 5. Motorbehuizing 6. Schakelknop 7. Onderplaat 8. Mes 9. Roestvrij stalen mes 10. Messenhouder 11. Plastic mes 12. Aandrijfas 13. Perskegel 14. Zeef 15. Aandrijfas 16. Tandwiel GEBRUIK VAN HET APPARAAT: 1. Reinig alle onderdelen voordat u het apparaat in gebruik neemt 2. Controleer of de stekker uit het stopcontact gehaald is en de schakelknop op 0 staat vooraleer de mengkom op de motorbehuizing te monteren. 3. Wees vooral voorzichtig bij het verwijderen van de messen, het legen van de mengkom en tijdens het reinigen om u niet te verwonden aan de scherpe messen. 4. Om de ingrediënten in repen te snijden bevestigt u de snijschijf (1a) op de motoras. Doe de voorbereide eetwaren in de mengkom, druk het deksel op de kom en draai de schakelknop in de richting van het uurwerk tot de gewenste snelheid. Houd het deksel aangedrukt tot alle ingrediënten gesneden zijn. 5. Om de ingrediënten in stukjes te snijden bevestigt u de snijschijf (1b) (de keerzijde van de repensnijder) op de motoras. Zet het apparaat in werking zoals hierboven uiteengezet onder punt Om de ingrediënten te hakken bevestigt u het roestvrijstalen mes (2) op de motoras. Zet het apparaat in werking zoals hierboven uiteengezet onder punt Om de ingrediënten te mengen bevestigt u het plastic mes (4) op de motoras. Zet het apparaat in werking zoals hierboven uiteengezet onder punt Schakel het apparaat uit na gebruik en haal de stekker uit het stopcontact. Reinig vervolgens alle onderdelen

15 GEBRUIK VAN HET APPARAAT Lees de gegevens in deze tabel voordat u het apparaat gebruikt: Functie Accessoir Eetwaren Max. Hoeveelheid Repen snijden Snijschijf (1a) radijs, aardappelen 300g In stukjes snijden Keerzijde van de snijschijf (2b) radijs, aardappelen 300g Hakken Roestvrijstalen mes radijs 300g Ui 300g Mengen Plastic mes soep Tot max. niveaustreepje Gebruik van de fruitpers 1. Monteer het fruitsapreservoir op correcte wijze op het onderstuk. Breng de aandrijfas aan op het tandwiel en bevestig hierop het persapparaat. 2. Monteer de zeef en de perskegel en vergewis u ervan dat ze degelijk vastzitten. 3. Druk met de hand een gehalveerde citrusvrucht op de perskegel. 4. Draai de schakelknop in de richting van het uurwerk tot de gewenste snelheidsstand. 5. Verwijder na gebruik de perskegel en de zeef. Giet het fruitsap over in een glas. Opmerkingen: - Gebruik het apparaat nooit langer dan 1 minuut onafgebroken. Wacht vervolgens tot de motor afgekoeld is voordat u het opnieuw inschakelt. - Zet na gebruik van het apparaat de schakelknop (snelheidsregelaar) op 0 en haal de stekker uit het stopcontact. REINIGING 1. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. 2. Neem na gebruik de uitneembare delen uit het apparaat en was ze in water waaraan een weinig detergent is toegevoegd. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Was de onderdelen niet in de vaatwasser. 3. Droog het apparaat goed af vooradat u het opbergt. Opgelet: Dompel de behuizing of het snoer nooit in water om ze te reinigen. Bewaar deze handleiding als naslagbron. Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst erop dat dit product op het einde van zijn nuttige levensduur op een milieuvriendelijke wijze moet afgevoerd worden. Contacteer de plaatselijke autoriteiten om inlichtingen in te winnen omtrent het inleveren bij een inzamelpunt voor recycling

16 ESPANOL SINBO SHB 3057 ROBOT DE COCINA GUÍA DEL USO ADVERTENCIAS IMPORTANTES Cuando está utilizando las máquinas eléctricas, hay que tener en cuenta los siguientes precauciones básicas de la seguridad: 1. Lee esta instrucción y guárdelo. 2. Antes de empezar a utilizar esta máquina controle que el voltaje del sistema y el voltaje que se indica en la etiqueta de la máquina son conformes. 3. No intente a utilizar las máquinas averiadas o dañadas o que no se funciona correctamente o las máquinas que tiene un cable de energía averiada. 4. En el caso de averiar el cable, para evitar los peligros el cable tiene que cambiarse por el productor, personal del servicio o otra persona cualificada similar. 5. El cable no se debe colgar de los bordes de mesa o encimera y no se debe tocar a las superficies calientes. 6. Para evitar el peligro del choque de la electricidad, no haga funcionar este producto por sus manos mojados, no permite que se entra agua dentro del producto y no ponga el producto dentro del agua. 7. No toque a los superficies calientes. Solo coge por mangos. 8. Tenga mucho cuidado cuando está utilizando la máquina cerca de los niños o minusválidos. 9. No ponga la máquina cerca de cocina (de gas o electricidad) o hornos calientes. 10. Utilice esta máquina separadamente para cortar como cinta, despedazar, picar y mezclar. 11. No utilice la máquina en el aire libre. (Es solo para el uso domestico.) 12. No toque a los cuchillos cortantes y cuando la máquina está funcionando no mete ningún cosa dentro de la máquina (cuchillo, tenedor, cuchara). Para evitar los heridos graves, cuando la máquina está funcionando, puede utilizar espátula. 13. Para evitar los heridos, no permite que los niños y personas que no conocen esta máquina utilicen. 14. No haga funcionar este producto si la cisterna no está llena y no desmonte la tapa de la cisterna hasta los cuchillos se paran totalmente. 15. Guarde esta instrucción. Voltaje de máquina : 230V~, 50Hz Energía de máquina : 300W

17 PARTS Mazo de empujar 2. Espátula plástica 3. Tapa de cisterna 4. Cisterna 5. Suelo 6. Botón de funcionar 7. Basa del suelo 8. Cuchillo 9. Cuchillo de acero inoxidable 10. Protector de cuchillo 11. Cuchillo de plastico 12. Eje del motor 13. Cabeza de estrajur 14. Filtro 15. Eje du rueda 16. Rueda USO DE LA MÁQUINA. 1. Antes de empezar a utilizar la máquina primero limpie todas las piezas. 2. Antes de montar la cisterna al cuerpo, tiene que estar seguro que el cable de energía está desenchufado y el botón de funcionar está en la situación de Especialmente cuando está desmontando los cuchillos desde la cisterna, cuando está vaciando la cisterna y durante la limpieza tenga mucho cuidado para no herirse por los cuchillos. 4. Para cortar los alimentos como cintas fije el disco de cuchillo (1a) al eje del motor. Ponga los alimentos preparados a la cisterna y gire el botón de funcionar por la dirección de la aguja de hora y lleva la configuración querida de la velocidad. Empuje la tapa de la cisterna hacia la cisterna hasta que los alimentos dentro de la se cortan totalmente. 5. Para cortar los alimentos como las piezas fija el disco del cuchillo de cortar las piezas (1b) (otro lado del cuchillo de cortar como cinta) al eje del motor. Haga funcionar la máquina como se explica en el paso tercero. 6. Para picar los alimentos fije el cuchillo de acero inoxidable (2) al eje del motor. Haga funcionar la máquina como se explica en el paso tercero. 7. Para mezclar los alimentos fije el cuchillo plástico de mezclar (4) al eje del motor. Haga funcionar la máquina como se explica en el paso tercero. 8. Después de utilizar la máquina apague el botón y desenchufe. Limpie todas las piezas de la máquina

18 USO DE LA MÁQUINA Antes de empezar a utilizar la máquina lee los datos de la tabla siguiente: Función Accesorio Alimento Cantidad máxima Cortar como cinta Disco de cuchillo (1a) Rábano, patatas 300g Despedazar Otro lado del disco de cuchillo (2b) Rábano, patatas 300g Picar Cuchillo de acero inoxidable Rábano 300g Cebolla 300g Mezclar Cuchillo Plástico sopa Señal de la cantidad máxima Uso de exprimidor de fruta 1. Haga situar la caja al suelo correctamente. Haga situar el eje del motor a la rueda y monte esos a la caja. 2. Monte el filtro y cabeza de exprimir. Tiene que estar seguro que se cierren a sus lugares. 3. Empuje media de naranja hacia la cabeza de exprimir. 4. Lleve al fase querido por girar hacia la dirección del reloj el botón de la configuración de la velocidad. 5. Desmonte la cabeza de exprimir y el filtro. Haga vaciar el zumo al vaso. Notas: - No debe utilizar la máquina más de 1 minutos sin parar. Antes de empezar a utilizar la máquina otra vez, primero espere que el motor se enfría bastantemente. - Después de utilizar la máquina lleva el botón de funcionar (Botón de configuración de velocidad) al 0 y desenchufe. LIMPIEZA: 1. Antes de limpiar la máquina, primero desenchufe la máquina. 2. Después de utilizar la máquina limpie las piezas que se han tocado a los alimentos por detergente por desmontarlas. No lava las piezas por lavavajillas. 3. Antes de guardar la máquina, la saca bien. Atención: No intente a limpiar el cuerpo principal y el cable de energía por poner dentro de agua. Guarde estas instrucciones para consultar El signo de basura que tiene un singo de X encima de la basura se significa que tiene que tirar la máquina que finaliza su vida del uso en una forma sensible al medioambiente. Puede consultar a las autoridades locales para la información sobre llevar el producto al centro de reciclaje

19 RUSSIAN

20

21 - 20 -

22

23 - 22 -

24 HRVATSKI

25 D JELOV APARATA

26 RUKOVANJE

27 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN- YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A- TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA- ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTR KL EV ALETLER - SAKARYA CD. ÖRNEK fihani NO:8/70 TEL. : ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K- TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K- MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K-HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN- YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R- BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K- YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN-MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN- TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K- EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET- ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K- KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K- ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ- ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON

28 YETK L SERV SLER L STES RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B- TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B- TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ- YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E-TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D- TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN- REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K- Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87- TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE-GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY- ERZ N-YEL Z BOB NAJ-MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143-TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-REYHANLI-ÖZ fi SO UTMA-CUMHUR YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR- PARLAK TEKN K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: ÇEL-MEZ TL -AKN SAN SO UTMA&ELEKTRON K-GMK.BUL. FAT H MH. 18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A-TEL.: ÇEL-PINAR ELEKTRON K-MAHMUD YE MH CD. NO:32/B-TEL.: ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON K-GAZ LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.: ÇEL-TARSUS-TEKN K fi ELEKTR K T C.-ATATÜRK CAD. U UR fi HANI NO:1-TEL.: ÇEL-ANAMUR-ÇEL K ELEKTRON K-BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B-TEL.: ÇEL-HAKAN ELEKTRON K- BAHÇEL EVLER MH SK. D NL APT.ALTI NO:3/B-TEL.: ÇEL-S L FKE-SADIK ELEKTR K-GÖKSU MAH. O UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.: STANBUL-ATAfiEH R-VURAL ELEKTRON K-KARAMAN Ç FTL K YOLU NO:12(ESK PTT HAST. KARfiISI) ÇERENKÖY TEL. : STANBUL-fi fil -YILKA T CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA DAfi SERV S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.: STANBUL- ZEYT NBURNU-KARDEfiLER SO UTMA-SEY T N ZAM MAH. fieh T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.: STANBUL- ESENLER-YILDIRIM ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.: STANBUL-EM NÖNÜ-IRMAK DIfi T CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE T CARET MERKEZ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÜL- SER TEKN K SERV S-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÖZDE ELEKTRON K-ATATÜRK MH. ALEMDA CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN K SERV S-BA DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-DEDEO LU ELEKTR K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKN K SERV S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. SMA L A A SK. NO:11 TEL.: STANBUL-SARIYER-H SAR SERV S 1-NUR PAfiA CD NO\48A BA LAR MEVK YEN KÖY-TEL.: STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE- AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO: 7-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-ÇAM TEKN K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR K SO UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.: STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON K-KARTALTEPE MH. B LGEHAN CD. NO:36- TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON K-MERKEZ MH. BA LAR CD. NO:77-TEL.: STANBULfi fil -CHIP ELEKTRON K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRON K-M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.: STANBUL-BEYO LU-TOLGA ELEKTRON K-CAM KEB R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.: STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON K-DEN ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: STANBUL-BA CILAR-ÇA LAYAN ELEKTRON K- STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON K-HAL TA A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: STANBUL-ZEYT NBURNU-UZMAN ELEKTRON K- YEN DO AN MH. 42.SK NO:50-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE- TEL.: STANBUL-MALTEPE-BEYDA I TEKN K ELEKTRON K-BA LARBAfiI MAH. NÖNÜ CAD.-TEL.: STANBUL-BA CILAR-KUMRU ELEKTRON K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.: STANBUL-fi fil - KASVA ELEKTRON K-MEC D YE CAD. MAM FEYZULLAH SOK. NO:2/B -TEL.: STANBUL-BAKIRKÖY- K ZLER ELEKTRON K- SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A-TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇEL K T CARET-M MAR S NAN MH. SMA L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.: STANBUL-KADIKÖY-TELV D ELEKTRON K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU- TEL.: STANBUL- K TELL -BARIfi TEKN K-ATATÜRK MH. K TELL CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : STANBUL- K.ÇEKMECE-ENG N ELEKTRON K-TEVF K BEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SOK. NO: 3 /1-TEL.: STANBUL-BAHÇEL EVLER- SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD.ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2-3-TEL.: STANBUL-fi fil

29 YETK L SERV SLER L STES IfiIK ELEKTRON K-AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.: STANBUL-PEND K-GÖKHAK ELEKTRON K-BATI MH. SABR TAfiKIN CD. SEB L SK. NO:4/1 TEL. : STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON K-CEBEC MAH SOK: NO:14/A SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTR K ELEKTRON K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D- TEL.: STANBUL-BEYKOZ-ULUDO AN ELEKTRON K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.: STANBUL-KARTAL-ÖZO LU ELEKTRON K-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.: STANBUL-FAT H-SOYLU TEKN K-HIRKA fier F CAM ARKASI ESK AL PAfiA CD. NO: 26-TEL.: STANBUL-FAT H-IRMAK DIfi T CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: STANBUL-S L VR -PDS ELEKTRON K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.: STANBUL-GÜLTEPE-B L M ELEKTRON K-HARMANTEPE MH. ABD PEKÇ CD. NO:14/D -TEL.: ZM R-BERGAMA- GEZG N SERV S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.: ZM R-KONAK-TUNCA ELEKTR K-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.: ZM R-ÇAMD B -KUDRET ELEKTRON K-BURAK RE S CAD. NO: 239/A-TEL.: ZM R-MENEMEN-AY ELEKTRON K- DR. SELAHATT N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.: ZM R-KONAK-S STEM ELEKTRON K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR K LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA I-TEL.: ZM R- KARfiIYAKA-ASMERKEZ T CARET-ESK TRAMVAY CD SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.: ZM R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.: ZM R-KONAK-KILIÇ ELEKTRON K-BARBAROS HAYRETT N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.: ZM R-URLA- LTER ELEKTRON K- ZM R 75. YILl CADDES NO:81/C-D-TEL.: ZM R-BUCA- ÇA LAR ELEKTRON K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.: ZM R-YEfi LYURT-UMUT ELEKTR K & ELEKTRON K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.: ZM R-ÖDEM fi-murat ELEKTRON K-UMURBEY MH. SANAY S T. 9.SK NO: 10 -TEL.: KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.: KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON K-FEVZ PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: KAHRAMANMARAfi-ELB STAN-DEM RO LU SO UTMA-GÜNEfiL MH. TERM NAL CD. NO:30-TEL.: KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SA LAM - GÖKAY TEKN K- NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13-TEL.: KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü YANI-TEL.: KARAMAN-ÖZ AS SO UTMA-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : KARS-AYDIN ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R fihani KAT:2 NO: 125 -TEL.: KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE fi M ELEKTR K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.: KASTAMONU-TOSYA-DO Ufi ELEKTRON K-VAKIF SK. 15/A-TEL.: KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN KASYON- NÖNÜ MAHALLES AFfi NBEY SOKAK NO:8/B-TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV S -AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR STAL APT.A-B NO.17 TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKIfi ELEKTRON K-ÇORAKÇILAR MH. CENG Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.: KAYSER -DEVEL -U UR SO UTMA-HARMAN MAHALLES BELED YE PASAJ ÜZER NO: 15-TEL.: KAYSER -SÖNMEZ ELEKTRON K-CAM KEB R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.: KAYSER -ZERO COMPUTER- SAHAB YE MH. METE CD. fiah R SATO LU SK. SATO LU AP D: 1-TEL.: KIRIKKALE-KARDEfiLER ELEKTRON K-GÜZELTEPE MH. CELAL AT K CD. NO:4/B-TEL.: KIRKLAREL -MERKEZ-BUSE ELEKTRON K-KARACA BRAH M MH. KAPAN CAM SK. ACUN PSJ. NO:23-TEL.: KIRKLAREL -LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON K-YILMAZ MH. ESK KIRKLAREL CD. EFSANE DÜ ÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: KIRfiEH R-GARANT ELEKTRON K-ANKARA CD. C NGÖZ BEBE ARKASI YA MUR fihani NO:9/B-TEL.: K L S-FLAfi ELEKTRON K-fiEH TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: KOCAEL -DORUK TEKN K H Z. -KARABAfi MH. CENG Z TOPEL CD. MÜNECC M AR F SK. NO:6/A -TEL.: KOCAEL -KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON K- NÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.: KOCAEL -D LOVASI-SAMET ELEKTRON K-BA DAT CAD NO: 42/2- TEL.: KOCAEL -DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.: KOCAEL -GEBZE-YILDIRIM ELEKTRON K-H. HAL L MH SK. NO:13/C-TEL.: KONYA-BEYfiEH R-SELV SO UTMA- HACI ARMA AN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.: KONYA-SELÇUKLU-SAF R SO UTMA-FER T PAfiA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE S TE C VARI-TEL.: KONYA-ERKAM SO UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B- TEL.: KONYA-ÖZCAN SO UTMA VE ISITMA LTD fit -N fiantafiimh. HULUS BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.: KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK HSAN YE MH. fia R GUBAR SK.B NSA S TES ALTI NO : 15 TEL.: KONYA-AKfiEH R-EROL ELEKTRON K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.: KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN K- HT YARETT N MH.SIRÇALI MEDRESE CAD. BN B B SK. NO:1/B-TEL.: KONYA-SEYD fieh R-TUNCER ELEKTRON K- KIBRIS CD. NO:26-TEL.: KONYA-DURMAZLAR ELEKTR K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.: KONYA- ERE L -ERDEM R TEKN K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL T APT. NO:3 TEL.: KÜTAHYA-EL FO LU ELEKTR K-FAT H SULTAN MEHMET BULVARI DUAGÜR CAM ALTI 43/B-TEL.: MALATYA-YUVAM ELEKTRON K- ST KLAL MH. FUZUL CD. MAMO LU SK. NO:1-TEL.: MALATYA-HAL M ELEKTRON K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.: MAN SA-SOMA- GÜRMAK TEKN K-KURTULUfi MH. DMAN SK. NO:47/A-TEL.: MAN SA-SAL HL -AYKAR SO UTMA- BEfiEYLÜL MH. BELED YE CD. NO:TEL.: MAN SA-AY ELEKTRON K MAN SA fib.-yarhasanlar MAH. ESK HASA A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.: MAN SA-BURCU ELEKTRON K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.: MAN SA- TURGUTLU-EM N ELEKTRON K-ALTAY MH. SEV NÇ SK. NO:25-TEL.: MAN SA-AKH SAR-AKIN ELEKTRON K-PAfiA MAH. 7.SOK. NO:25BELED YE ARKASI-TEL.: MAN SA-SARUHANLI-fiEN SO UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B- TEL.: MAN SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D NAM K-CAM CED T MH. 62 SK. NO:67-TEL.: MARD N- M DYAT-SA LAM ELEKTRON K-ESNAF SANATKARLAR KRED KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.: MARD N-KIZILTEPE- BRAH MO LU ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.: MARD N-DER K-UZAY ELEKTRON K-BELED YE MEYDANI NO:36-TEL.: MARD N-YEN fieh R-MERKEZ TEKN K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.: MARD N-NUSAYB N-BÜDÜN ELEKTRON K-ZEYNEL AB D N MH. Ç LEK SK NO: 1/B-TEL.: MU LA-FETH YE- ANADOLU TEKN K SERV S-ÖLÜDEN Z YOLU ÜZER BAHA fiikman CD.NO:157-TEL.: MU LA-M LAS-AFfi N YILDIRIM - TEKN K SO UTMA-HACI LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.: MU LA-YATA AN-ASTEKN K ISITMA SO UTMA SERV S - YEN MH SK. NO:8-TEL.: MU LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN K SO UTMA-MERKEZ MAHALLES ATATÜRK CD.NO:56- TEL.: MU LA-ELBO ELEKTR K ELEKTRON K-ORHAN YE MH. HÜRR YET CAD. NO:1/6-TEL.: MU LA-DATÇA

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3058 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler! En popüler ve en üstün özelliklere sahip Çok-Fonksiyonlu Mutfak Robotunu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3070 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

SHB 3051 KIYMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SS 4028 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR YIKANAB L R TASARIM EN FR AR HR ES ISLAK&KURU RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SVC 3455 fiarjli SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU De erli Müflterimiz, S NBO El Süpürgelerinden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullan m sa layacak flekilde

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7019 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR DE UK De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

SHC 4344 SAKAL-BIYIK DÜZELTME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA

Detaylı