-"STRES KAYNAKLARİ, STRESİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-"STRES KAYNAKLARİ, STRESİN"

Transkript

1 -"STRES KAYNAKLARİ, STRESİN ÖGRETMENLİKl\IESLEGİNDEKİ YERİ, OKUL YÖNETİCİ VE VELİLERİN ANLAYIŞLIL.IK DÜZEYİ" ÜZERİNE ÖGRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ * Aylanur ATAKLI "'''' \ GİRİş. Öğretmen, öğretme-öğr~nme ortamının en önemli öğelerinden biri olup, yenilik ve değişikliklerin uygulanmasında okul düzeyinde etkililiği belirleyici bir role sahiptir. Çeşitli yöntemler kullanarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine, amaçlarını belirlemelerine ve bu amaçlara ulaşmak için yaratıcı fikirler üretmelerine yardımcı olmaktadır. "Sadece otoriteler tarafından tanımlanmış doğruların öğrencilere öğretildiği durumlarda, öğrencilerin bağımsız düşünme becerileri geliştirmeleri güçtür." Öğretmen gerçekleştirdiği rolünden dolayı eğitimin niteliği ile yakından ilişkilidir. Bu durumda öğretmen yetiştiren kurumların hepsi çok önemli iken, özellikle ilköğretime öğretmen yetiştirenler önceliktedir. AdemIİnı dediği gibi, eğitimdeki değişmelerin temelinde İlköğretim bulunmak~adır. İlköğretim öğretmenleri, çocuğa yalnızca bilgi-beceri kazan Çagdaş Egitim Dergisi'nde 1999 yılı içinde yayımlanacak makareden uyarlanmıştır. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Saglık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ögretim Üyesi. i John J. Bonstingl, "Total Quality Schools: The Total Quality Classroom", Educational Leadership, Vol. 49, No: 6,1992, pp ı Mahmut Adem. Kalkına Planlannda E~itimin.Hedef1eri ve Finansmanı, AÜEF Yayını , s.31. Amme İdaresi Dergisi, Ci/ı 32, Sayı 2, Haziran 1999.

2 60 Amme İdaresi Dergisi dırmalda kalmamakt~, aile gibi dar bir ortamdan gelerek daha geniş bir toplumsal ortama kat~lan çocuğun bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunmaktadır. O halde öğretmenlerin derin bir konu alanı uzmanhğı, genel kültür ve öğretmenlik formasyonuna sahip olmaları, diğer taraftan sağlam kişilikte ve kendine güven duymaları gerekmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmenlerin zor şartlar altında çalıştıkları da bir gerçektir. 3 Bu durumda öğretmenlerin, özellikle son yıllarda insan yaşamına etkili bir biçimde girmiş ve sağlığı tehdit eden sorunlar arasında bulunan strese yenik düşmeleri kaçınılmazdır.. Stres, günümüzde bireyin sağlığını ve verimliliğini olumsuz etkileyen bir kavram. olarak karşımıza çıkmakta; birey ile çevresinin etkileşimini içeren, tutum ve davranışlarına yön veren bir güç;' ya da organizmanın bazı uyarıcılarca beden ve zihinsel sağlığının tehdit edilmesi ile ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaktadır. "Öğretmenlerin aile hayatını ve kişisel sağlığını olumsuz etkileyen stresin"s tehlikeli bir yönü bulaşıcı hastalığa benzemesidir. Çalışanlardan birinde görülen stres diğerlerini de etkileyebilrnektedir.. Üstesinden gelindiği,takdirde zarar vermemekte, ancak üstesinden gelinemediği durwnda pek çok olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu olwnsuzlukları Schafer, şöyle sıralamaktadır:' Verim düşüklüğü, işe gitmede isteksizlik, iş hastalıklarının artması, iş ile ilgili yetersizlik duygusu, kararlarda isabetsizlik, sinirlilik vs. Eğitim örgütlerinde, görevi olumsuz etkileyen stres kaynaklarını tanıyıp ortadan kaldırmak gerekir. Aksi halde yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılrnazdır. Diğer taraftan örgüt büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça.örgütteki stres kaynakları da artmaktadır.? Stres kaynakları örgütsel ya da örgüt dışı olabilir. Ancak bu araştırma, örgiit içi stres kaynakları ile sınırlı tutulmuş, örgüt dışı stres kaynakları ele alınmamıştır. Pek çok ülkede, eğitimde öğretmen öğesini, toplumun çağdaş gereksinimleri doğrultusunda gerek sayısal, 'gerek nitelik yönünden en üst düzeye çıkarmak için önemli çabalar harcanmış, öğretrtıen stresine ilişkin olarak da pek çok araştırma yapılmıştır. ERIC a raştırmalarının taranması sonucu görülen; Keiper,1I Brown," puııok,~1i Carter,ll Kyriacou,il H4dgins,13 Tantl" ve Borg'un 15 çalışmaları bunlardan sadece bir kaç tanesidir. 3 Marekwa Legotla and Philip C. Van Der Westhuizen, "Problems Faeing New Principals İn Developing Counmes", Educational Managenıent and Administration, Vol. 24, No: 4, 1996, s ' "Yüeel Ertekin, Stres ve Yönetim, TODAİE Yayını No: 253,1993, s Robert Montbei and Alison Gitmore, "Teaeher Stress in lntermediate Srhools", Educational Research, Vol. 38, No: I, 1996, s. 4; Chris Kyriaeou, "Teaeher Stress and Burnout: An International Review", Educational Studies, 1990, s ' 1\ Watter Sehafer, Stress Management For Welness, Me Graw Hill Book Company, New York, 1985, s F. Lutbans, Organizational Behaviour, Mc. Graw Hill Book Company, New York, 1985, s Robert. W. Keiper and Kim Busselle, "The Rural Educator and Stress", ERIC, Marie Brown and Sue Ralph, "Towards tbe Identifieation and Managernent of Stress in British Teaeher'i, ERIC, ı. Ave poııak, "Stress Managernent", ERIC, t Susanne Carter, "Teacher Stress and Bumout", ERIC, lı Chris Kyriacou and Phillip, Harriman, "Teneher Stress and Sehool Merger", ERIC, Juditb M. Hudgins and W. Henry Cone, "Principals Should Stress Effeetive Teaehing Elements in Classroom Instruction", ERIC, 1992.

3 Stres Kaynakları, Stresin Oğretmenlik Mesleğindeki Yeri 6l. Ülkemizde de öğretmenlerin sorunları, şikayetleri, güdülenmesi, morali ve egitim kuljl1illarında stresin kuramsalolarak incelenmesine yönelik, burada verilmeyecek kadar çok çalışma yapılmış olmakla beraber, ögretmen stresinin mesleki özelliklerle ilişkisini direkt olarak inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Öğretmenleri güçlü okulların sayılarının çogunlugunun, topltirnun gücünü de o oranda artıracagı ancak "stresin işte hata, kaza ve pek çok harcamalaraneden olarak Öğretmenlerin gücünü azaltacagı"16 düşüncesi ile, öğretmenlik meslegindeki yerini son durumu ile ve geniş kapsamlı olarak incelemek önemli görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada: ı -Farklı yaş grubundaki öğretmenlerde, stres kaynaklarının önemi. 2-Farklı yaş grubun-' daki öğretmenlerde, kendilerindeki ve okulortamındaki stres düzeyi, işten hoşnutluk derecesi, yeniden işe girse ögretmenligi seçip seçmeme, sık baş ağrısı ya da hastalık çekme derecesi. 3-Kendini sık stresli hissetme ile okulortamının stres derecesi, işten hoşnutluk, imkan olsa yeniden öğretmenligi seçip seçmeme, sık baş ağrısı ya da hastalık çekme arasındaki ilişkinin derecesi. 4-Farklı yaş grubundaki öğretmenlerin stresli oldukları durumlara, okul yöneticisi ve velilerin anlayış gösterme derecesi üzerine görüşleri incelenmiştir.. YÖNTEM Evren ve Öriıeklem Araştırmanın evrenini ı 997 ögretim yılında Ankara'nın merkez ilçesindeki ilkög retim okulu birifl(~i kademe ve ilkokullarda görev yapan' öğretmenler oluşturmuştur. Örneklem, random yöntemi ile seçilen 225 öğretmenden meydana gelmiş ancak, çeşitli elemeler sonucunda ı 9 ı öğretmenin verileri üzerinde degerlendirme yapılmıştır. Ömeklem grubunun cinsiyet ve yaşa göre dagılımları tablo ı 'de sunulmuştur. Örneklem grubunun yarıdan fazlası kadın ve yarıya yakını 3 ı -40 yaşları arasındadır. Tablo ı: Ömeklem Grubunun Özellikleri Özellik Grup n % Cinsiyet Kadın / Erkek 116/75 60,7/39,3 Yaş : ,1 41,1 33,2 3,7 Verilerin Toplanması ve Analizi Milli Egitim Bakanlıgı, APK Kurulu Başkanhgı'ndan alınan izin neticesinde, araştırma verileri Monthei ve Oilmore'un l7 çalışmalarında kullandıkıarı öğretmen stresini ölçmeye yönelik bilgi toplama formundan esinlenerek hazırlanan 3 ı maddelik anket ile toplanmıştır. Bilgilerin nicel verilere dönüştürülmesinde yüzdelik dagılımları hesaplanmış, so 14 Cari Tant, "Projects: Making Handc~On Science Easy. A Guide to Secience Project Management With Stress Prevention for Teachers and Parents", ERIC, IS G. Mark Borg and J. Richard Riding. "Toward a Model for the Determinant's of Occ~pational Stress Among Schoolteachers", ERIC. ı Ertekin, a.g.k.. s Monthei and Giimore, a.g.k.. s. 3- ı7.

4 62 Amme İdaresi Dergisi ruların yaş ile ilişkisine bakmak için varians analizi kullanılmış, anlamlı çıkan F değerlerinin kaynağını bulmada Scheffe testi uygulanmıştır. Ayrıca bazı sorular arasındaki i lişkiye Pearson R'si ile bakılmıştır. BULGULAR ve YORUM Farklı Yaş Grubundaki Ölretmenlerin,, Stres Kaynaklarının Önemi Üzerine Görüşleri Araştırmada "farılı yaş grubundaki öğretmenlerin stres kaynaklarının önemini algılamaları arasında fark var mıdır?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu soruya ilişkin olarak verilen 19 stres kaynağından, çok ve pek çok derecede önemli görülen ilk 5 stres kaynağına ilişkin yüzdeler, varyans analizi ve Scheffe testi sonuçları tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'de görüleceği gibi, öğretmenler maaşlarının yaşam standartlarına uygun olmamasının, kendilerinde birinci derecede stres oluşturduğu konusunda birieşmektedirler. Bu sonuç başka yazarların çalışmalarıyla da tutarlılık göstermektedir. 111 Stres oluşturan diğer önemli bir bulgu; eğitim programlarının sonucu görülmeden sık sık değişikliğe uğraması ve toplumda öğretmenlik mesleğinin değerinin azlığıdır. Bulgulara dayanarak, eğitim programlarının sık değişmesinin öğretmenleri rahatsız ettiği ve bazı yazarların i fade ettikleri gibi,19 toplumda öğretmenlerin her geçen gün biraz daha statü kaybına uğradıkları söylenebilir. Tablo 2: Farklı Yaş Grubundaki Ölretmenlerin Stres Kaynaklarının Önemi: Üzerine Görüşlerinin Yüzdeleri,,, Varyans Analizi ve Scheffe Sonuçları Hiç (1) Az (2) Orta (3) Çok (4) P.Çok (5) Varyans anı. ve Scheffe sonucu 1.Maaşın yaşam standartlarına uygunsuzluğu F=1,08 P=0,35 2. Eğitim programlarının sık d~iştirilmesi F=l,04 P=0,37 3. Toplumda öğretmenlik mesleğinin değerinin azal F=3,00 P=0,03* 4. Malzeme yetersizliği F=7,02 P=O,OO* 5. Velinin destek olmaması' F=1,75 P=0,15 *P<.05 Öğretmenlerde stres oluşturan kaynaklar içerisinde malzeme yetersizliği dördüncü, velinin destek olmaması beşinci sırada gelmektedir. Malzeme yetersizliği, okulların parasal kaynağının yetersizliğinden ileri gelmektedir. Bu durumda pek çok ülkenin yaptığı 111 Nezahat Seçkin, "Orta Dereceli Okul Ö~tmenlerinin Aldıkları Ödüller ve Cezalar", Yayınlanmamış Araştırma, 1988, 5.8; Zekai Balogıu, Türkiye'de E~itim, II. Bash 1990, s. 84; Erol Eren, işletmelerde Stratejik Planlama, Fatih Yayınevi, 1979, s LLL İ. Ethem Başaran, TUrkiye'de Egitim Sistemi, Ankara, 1994,5.124; Mesut Gülmez, Ögretmenlerin Statüsü Tavsiyesi, E~itim-iş Yayınları No: 6, Ankara 1991, s ; Yahya Akyüz, Türk Egitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1989, s. 473.

5 Stres Kaynakları. Stresin Öğretmenlik Mes/eğindeki Yeri 63 gibi, eğitimde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. ld A raştırmada, velilerin desteksizliğinin ilk 5 stres kaynağı içerisine girmesi de önemli bir bulgudur. Bu durumda, velilerin desteğini sağlayıcı yolların aranması gerekir. Oysa Casonova'nın 21 araştırmasına göre veliler, çocuklarının eğitimi ile az ilgilenmektedirler. Fark)ı yaş grubundaki öğretmenlerin 19 tane stres kaynağının önemi üzerine verdikleri cevaplardan, farkın istatistikselolarak anlamlı (p<.05) olduğu soruların yüzde varyans analizi ve Scheffe testi sonuçları Tablo 3'de sunulmuştur. Tablo 3: Ö~r~tmenlerin Yaşına Ba~lı Olarak Stres Kaynaklarının Önemine İlişkin Görüş Ayrılı~ı Olan Soruların Yüzdeleri, Varyans analizi ve Scheffe Sonuçları Soru Yaş* F Scheffe Malzeme yetersizliği 72, ,02 P=O,OO 2- Yükselme olanağının ,98 P=O,OO düşüklüğü* * 3- Toplumda öğretmenlik ,00 P=0,03.. mesleğinin değerinin azlığı Sadece çok ve pek çok seçeneklerının toplam yüzdelerı venlmıştır. Yükselme olanagının düşük olması, ögretmenlerde stres oluşturan kaynakların önem derecesine göre sıra lanmasında ı 9 soru içerisinde i 4. gelmiştir. Araştırmada öğretmenler 21 ile 64 arasında dört farklı yaş grubuna aynımışlardır. Tablo 3'de görüleceği gibi, sadece üç stres kaynağına ilişkin olarak, ayrı yaş grubundaki öğretmenlerin görüşleri arasındaki fark, istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Tabloda görüleceği gibi; yaşları arasındaki öğretmenler, daha ileri yaşlardaki öğretmenlere oranla malzeme yetersizliğinin daha yüksek düzeyde stres oluşturduğunu İ fade etmektedirler. Sonuç tecrübeli öğretmenlerin malzeme yetersizliğinden daha az et- kilendiğini ve tecrübelerini kullandıklarını akla getirmektedir. Yüks.elme olanağının düşüklüğü ve toplumda öğretmenlik mesleğinin değerinin azlığının, stres oluşturduğunu belirtme ise, yaşları kapsayan orta yaş öğretmenlerde daha yüksek bulunmuştur. Bulgu, orta yaştaki öğretmenlerin mesleğe daha sıkı bağlı bulunduklarını düşündürmektedir. Tablo 4'te görüleceği gibi, öğretmenler kendilerini çok ve pek çok düzeyde stresli hissetmemektedirler. Okulortamının çok ve pek çok stresli olduğunu düşünenler öğretmenierin yarıya yakını olması nedeni ile, bu sonuç bize okulortamının orta derecede stres içerdiğini düşündürmektedir. Ayrıca öğretmenlerin yarıdan" fazlası işinden memnundur, yeniden seçme şansı olsa tekrar öğretmenliği seçeceğini belirtmektedir ve sık baş ağrısı ya da hastalık çekmemektedir. Okulortamı orta düzeyde de olsa stresli olarak; algılansa bile öğretmenlerin meslekten memnun olmaları, imkan verilse tekrar öğ 20 Richard L. Sagness and Steephanie A. Salman, "Evaluatian of the Four-Day School Week in Idaho Subuman Schools", ERIC, Vol. 29, No:3, 1994,8.54; Douglas J. Thom, "Financing Elementary and Secondary Education in Ontario:Toward The Future", ERIC, Vol. 26, No: 3, 199 I, s. 59; David C. Thompson, "Methods of Financing Educational Facilitie8 in the United Stateli; ERIC, Vol. 26, No: 6,1991, s.64. 2t Ursula Casonova, "Parent Involvement: A CaIl Jor Pnıdence", Educational Researcher, Vol. 25, No: 8, 1996, s. 3 ı.

6 64 Amme idaresi Dergisi retmenligi tercih edeceklerini belirtmeleri, yaşadıkları rahatsızlıkları mesle~e baglamamalan, öğetmenlik mesleginin manevi yönünün tatminkar oluşundan ileri gelecegi şeklinde yorumlanabilir. Farklı yaş grubundaki ögretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar arasındaki farklar istatistikselolarak anlamlı bulunmamıştır. (P<.05). Tablo 4: Farklı Yaş Grubundaki Öğretmenlerin Kendilerindeki ve Okul Ortammdaki Stres Düzeyi, İşten Hoşnutluk, Yeniden İşe GirseÖğretmenliği Tekrar Seçme, Sık Baş Ağrısı ya da Hastalık Çekme Üzerine Görüşlerinin. Yüzdeleri, Varyans Analizi ve Seheffe Testi Sonuçları Soru Yaş* Varians analizi ve Sehelfe testi sonucu i 1. Kendini stresli hissetme F=I,52 P=0,21 2. Okulortamının stres düzeyi F=O,09 P=0,96 3. işten hoşnutluk F=I,37 P=0,77 4. Yeniden işe girse ögretmenligi tercih etme Evet: F=I,50 P=0,68 Hayır: Kararsızım: 5. Sık baş agrısı ya da hastalık çekme Evet: O. Hayır: Sadece çojc ve pek çok seçeneklerınm toplam yüzdelerı venlmıştır. F=I,43 P=0,23 Kendini stresli hisseden öğetmenlerin "okulortamın stres düzeyini nasıl algıladıkları, işten ne derece hoşnut oldukları, imkan olsa tekrar ögretmenligi tercih edip ),tmeyecekleri, sık baş agnsı ya da hastalık çekip çekmedikleri" arasındaki ilişki Pearson R'si ile test edilmiş ve sonuçlar tablo 5'te sunulmuştur. Tablo 5'te görülecegi gibi kendini sıkça stresli hisseden ögretmenler, okulortamını da stresli olarak algılamakta, ancak işinden hoşnut oldugunu ve imkan olsa tekrar öğetmeniigi seçecegini belirtmektedirler. Diger taraftan kendini stresli hissetme ile, sık başağısı ya da hastalık çekme arasında ters yönde bir ilişki söz konusudur. Başka bir ifade ile, stresli öğetmenler sık baş ağısı ya da hastalık çekrriemektedir.. Sonuç olarak denilebilir ki; ögretmenler stres yaşasa bile, meslekten hoşnuttur. jmkan verilse. tekrar ögretmenligi tercih etmek istemekte ve yaşadıkları rahatsızlıkları mesleki strese baglamamaktadırlar. Bu bulgu, ögretmenlik mesleginin manevi yönüniln tatminkar olabilecegi, şeklinde yorumlanmaktadır. Sonuç Monthei ve OHmüre'un ll bulguları ile de tutarlıdır. II Manthei and Gilmore, a.g.k., s. 8.

7 Stres Kaynakları. Stresin Öğretmenlik Mesleğindeki Yeri 65 Bu yazarlar, ögretmenlerin stresli olması ile iş hoşnutlugu arasındaki ilişkinin yok denecek kadar az oldugunu belirtmişlerdir. Tablo S: Kendini Stresli Hissetmenin Bazı Durumları Algılamaya Etkisi Uzerine R Testi Sonuçları Kendini. stresli Hissetme Okulların stres düzeyi İşten hoşnutluk İmkan verilse tekrar ögretmenligi tercih etme Sık baş agrısı ya da hastalık çekme 1,46 0,27 0,20 0,29 Ögretmenlere, iistresli oldukları durumlara okul yöneticisi ve velilerin ne derece anlayış gösterdikleri" sorulmuştur. Alınan cevaplara ilişkin yüzdeler, varyans analizi ve Scheffe testi sonuçları tablo 6'da sunulmuştur. Tablo 6: Okul Yöneticisi ve Vetilerin Ölretmenlerin Sterli Oldulu Durumlarda Anlayış Gösterme D8zeylerinin Yüzdeleri, Varyans Analizi ve Scheffe, Testi Sonuçları Hiç Az Orta Çok Pek çok i ~C~jans anal. ve (1) (2) (3)' (4) (5) effe son. Okul Yöneticisi F=O,43 P=0,72 Veli F=I,69 P=O, 16 Tablo 6 incelendiginde ögretmenlerin, yüzde 65'i ona-çok-pek çok seçeneklerinde yogunlaşarak stres durumları karşısında okul yöneticisinin anlayışlı olduğunu if~de etmişlerdir. Sonuç Harchar ve Hyle'in ll bulguları ile tutarlıhkgöstermektedir. Seers'in de belirttigi gibi; okulda karşılıklı, yakın, dostça ilişkilere dayanan çalışma ortamının iş stre. sini azaltmada olumlu etkisinin bulundugu bir gerçektir. u Sonuç olarak denilebilir ki; o kul yöneticileri, ögretmenlerin göreve uyumunu saglamak için öncelikle uyumsuzluga neden olan faktörleri tanımak ve ortadan kaldıracak önlemleri almak durumundadır. Diger taraftan ögretmenlerin yüzde 71'i hiç ve az seçeneklerinde yoğunlaşarak, stresli oldukları durumlarda velilerin yeterli anlayış göstermediklerini belirtilmişlerdir. Bu bulgu Finders ve Cynthia'ın ls belirttigi, ailenin kendi okul yaşantısının olumsuz olması, okuryazar olmaması zamanm azlığı, ekonomik kaygı içerisinde bulunması gibi engellerden kaynaklanmış olabilir. Ya da ögretmenin aileyi iletişime cesaretlendirmemesinden ileri 1l Ravma ı. Harchar and Adrienne E. Hyle. "Collaborative Power, A Prounded Theory of Administralative Power Instructional Leardership in the Elementaey School", Journal of Educational Administration, Vol" 34. No: 3, 1996, s.l5-29. u A. Seers and Others, "The Interaction of Job Stress &nd Social Support A Strong Inference", Investigation Academy ofmanagement Journal s. 22. LS Margaret Finders andcynhia l..ewis, "Why Some Parents Oon't Come to School?", Educational Leadership, Vol. 51. No: 8,1994, s

8 66 Amme Idaresi Dergisi gelebilir. u Öyetmenler; veliyi anlayışlı bulmaz iken; stres kaynaklarının önemini belirtmede tlveli desteksizliğini" baş sıralarda göstennişlerdir. Bu durumunda veliöyetmen işbirliğinin yeterli olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan veliler çeşitli eğilimleri ile öyetmene destek olabilecekleri gibi, risk kaynağı da olabilir. Bu durumun göz ö nüne alınması ve engellenmesi gereklidir. ı7 Öğretmenlerin yaşına bağlı olarak, okul yöneticisi ve velilerin anlayış gösterme düzeyini algılamalarında istatistikselolarak anlam1ı bir fark bulunmamıştır. (P>.OS). Sonuç olarak, bulgulardan da anlaşılacağı gibi öğretmenler, stresli oldukları durumlarda kendilerine anlayış gösterilmesi üzerine, okul yöneticileri için olumlu, veliler için olumsuz göruşe sahiptir. SONUÇ ve ÖNERİLER Öğretmenler yenilik. ve değişikliklerin uygulanmasında okul düzeyinde etkililiği belirleyici bir role sahip iken stres, öğretmenin aile hayatını, kişisel sağlığını ve okulda verimli çalışmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Kaynak yetersizliği, zaman azlığı, düşük ücret, kötü çalışma koşulları, toplumdaki mesleki degerin azlığı, okul yöneticisi ve ve Iilerin yeterli anlayışı göstennemesi gibi pek çok faktör öğretmende stres oluşturabilmektedir. Bu araştınnada farklı yaş 'grubundaki öğretmenlerin, stres kaynaklarının önemi, kendilerindeki ve okulortamındaki stres düzeyi, mesleki hoşnutluk imkan verilse yeniden öyetmenliği tercih edip etmeme, sık baş ağrısı ya da hastalık çekip çekıneme üzerine görüşlerini ortaya koymak, bazı stres değişkenleri arasındaki ilişkiyi ıncelemek, öyetmenlerin stresli oldukları durumlara okul yöneticisi ve velilerin anlayış gösterme düzeylerini belirlemek, böylece, öğretmenlerin daha nitelikli hizmet sunmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Önem sırasına göre maaşın yaşam staridartlarına uygun olmamasının, eğitim, eğitim programlarının sık değişmesinin, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerinin azlığının, malzeme yetersizliğinin, ailenin destek olmamasının, öğretmenlerde stres oluşturan kaynakların başında geldiği; malzeme yetersizliğinin genç öğretmenleri, yükselme olanağının düşüklüğü ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerinin azlığının orta yaştaki öyetmenleri daha çok etkilediği ortaya konmuştur. Farklı yaş grubundaki öyetmenlerin kendini, okulu ve mesleğini, değerlendirmelerine yönelik özellikler incelendiğinde; öğretmenlerin kendilerindeki ve okulortamındaki stresi yüksek olarak algılamadıkları, öğretmenlikten memnun oldukları ve imkan verilse tekrar öğretmenliği seçmek istedikleri, sık baş ağrısı ya da hastalık çekmedikleri bulunmuştur. Öğretmenlerın yaşa bağh olarak, verdikleri cevaplar arasında istatistiksel o larak anlamlı bir fark bulunmamıştır.. Stres ile bazı değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, stresh öğretmenlerin okul ortamını da stresli algıladıkları, ancak öyetmenlikten hoşnut oldukları, imkan verilse tekrar öğretmenliği tercih edecekleri görülmüştür. Diğer taraftan stres ile sık baş ağrısı ya da hastalık çekme arasında ters yönde bir ilişki bulunduğu ve stresh öğretmenlerin sık baş ağrısı ya da hastalık çekmedikleri anlaşılmıştır. III Ursula, Casonova, a.g.k., s ı7 Kemal Tosun, Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul, 1990, s. 19.

9 Stres Kaynakları, Stresin Öğretmenlik Mesleğindeki Yeri 67 Farklı yaş grubundaki ögretmenlerin stresli oldukları durumlarda, okul yöneticisi ve velilerin anlayış gösterme derecesi Uzerine görüşleri incelendiğinde; okul yöneticilerini anlayışlı, velileri yeterince anlayışlı bulmadıkları saptanmıştır. Ögretmenlerin, okul yöneticisi ve velileri değerlendirmelerinde yaşa bağlı olarak, istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak., ögretmenlerin stres düzeyinin abartıldığı kadar hat safhada bulunmadığı söylenebilir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 1. Ögretmenlere üstlendikleri rol ile orantılı bir ücret ve statü verilmelidir. 2. Eğitim programlarının hazırlanması ögretmenlerin de katılımı ile gerçekleştirilmeli ve ögretmenlerin kendine guven duymaları sağlanmalıdır. 3. Eğitimde pek çok sorunun parasal kaynak yetersizliğinden ileri geldiği bilinmektedir. Buna bağlı olar* parasal kaynakların çeşitlendirilmesi yoluna gidilmelidir. 4. Velileri, okul ve ögretmene yardıma özendirecek ve bu konuda bilinçlendirerek programlar hazırlanıp uygulanmalıdır. 5. Okul yöneticileri ögretmenlerin stres durumuna dikkat etme, uyumsuzluğa neden o lan faktörlerj tanıma ve ortadan kaldırıcı tedbirler almaya duyarlı olarak yetiştirilmelidir. 6. Bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılan ve ögretmenlerin örgüt dışı stres kaynakları ile mesleğe etkisinin incelendiği araştırmalar yapılmalıdır.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16 2006 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU, Öğr. Gör. Pınar GİRMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 26-48, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428170 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 447-466 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 447-466 w w w. k u e y. n e t Lise Müdürlerinin Zorunlu

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 2004 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:511 55 Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Yasin BOYLU 1 Elbeyi PELİT 2 Evren GÜÇER 3 Özet Her organizasyonda olduğu

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

Türkiye deki Resmi ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri İle Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyi 1

Türkiye deki Resmi ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri İle Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyi 1 Educational Administration: Theory and Practice 2010, Vol. 16, Issue 1, pp: 113-148 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 1, ss: 113-148 Türkiye deki ve İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 123-135, ELAZIĞ-2004 BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Diary of A School Principal Mustafa ÇELİKTEN

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Yard. Doç. Dr. Talip Can Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Giriş Yaşadığımız çağ sonsuz

Detaylı

İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma Emine KALE Öğr.Gör.Dr.,Nevşehir Üniversitesi, MYO ekale@nevsehir.edu.tr Selda ÖZER Okt., Nevşehir Üniversitesi, MYO

Detaylı