BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 BASIN AÇIKLAMALARI

2

3

4

5

6 Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar

7

8

9

10 EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ

11

12

13

14

15

16

17 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye atýlan atom ise tehlikeye atýlan canlý yaþamýdýr. bombalarýnýn 64. yýldönümündeyiz. Nükleer enerji üretiminde sorun yalnýzca Hiroþima'ya 15 bin ton patlayýcý gücüne nükleer kaza anýnda ya da radyasyon sahip bir atom bombasý, üç gün sýzýntýsý anýnda ortaya çýkmamaktadýr. sonrasýnda ise bu sefer Nagasaki'ye 22 Elbette nükleer santralýn kurulacaðý bin ton patlayýcý gücüne sahip bir yerin kullanýlamaz ve insanlarýn bombasý atýldý. Bu bombalar bir yýl giremeyeceði bir bölge haline dönüþme içerisinde 210 bin kiþinin ölümüne sebep tehlikesinin yanýnda sürekli olarak oldu bölgenin doðasýna ve canlý yaþamýna vereceði zararlar söz konusudur. Bu Anlamlý bir zamanlamayla bu katliamýn santralda kullanýlacak soðutma suyunun yýldönümünde Rusya Baþbakaný Putin, her gün 1 milyon tonunun buharlaþarak içinde Nükleer Santral yapacak Rus bölgedeki atmosferik buhar oraný ve firmasý ile yapýlacak sözleþme lehine lobi sýcaklýk derecesini daha da artýracaðý ve yapmak da olan bir dizi görüþme için bu buharlaþma sýrasýnda deniz suyunda ülkemize geldi. çözülmüþ sülfür, klor, nitrojen gibi gazlarýn oksitlenerek toksik gazlara AKP Hükümeti, enerji alanýnda yarattýðý dönüþeceði ve asit yaðmurlarýna neden yatýrýmsýzlýk, pahalý enerji ve enerji olacaðý bilinmektedir. yokluðu sorunlarýna nükleer tehlikeyi de eklemekte ýsrar ediyor. Ýhaleye tek firma Enerjide tek ülkeye bu denli baðýmlý olan katýlmýþ olmasýna raðmen sürecin Türkiye'nin saðlýklý bir ekonomik yapýya devam ettirilmesi, ne hukuka, ne devlet kavuþmasý beklenemez. Ekonomik ihale geleneðine, ne hükümetin maliyetlerin düþürülmesi, enerji arzýnýn kendisinin çizdiði çerçeveye, ne de ucuz ve güvenilir hale getirilmesi temel Türkiye'nin ekonomik ve enerji hedef olmalýdýr. Nükleer santraldan alanýndaki çýkarlarýna uygundur. enerji alýmý için kullanýlacak kamu kaynaðý, acilen yerli ve yenilenebilir Tek bir ortaklýk grubu teklif vermesine kaynaklara yönlendirilmelidir. Özel raðmen, ihale iptal edilmemiþ, Türkiye sektörün karlý bulmadýðý bu alanlara Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) süreci de yapýlacak yatýrýmlar ise kamu tarafýndan tamamlanarak, Türkiye Elektrik Ticaret üstelenilerek, sürdürülmelidir. ve Taahhüt A.Þ (TETAÞ) Yarýþma Komisyonu tarafýndan fiyat teklif zarfý 6 Aðustos 1945 tarihinde gerçekleþtirilen açýlmýþtýr. TETAÞ Yarýþma Komisyonu, Hiroþima katliamýnda hayatlarýný uzman kiþiler tarafýndan da oldukça fahiþ kaybedenlerin tüm dünyada anýldýðý bulunan firmanýn fiyat teklifini bugünde Nükleer Santral ihalesinin iptal deðerlendirerek olumsuz rapor vermiþtir edildiðinin açýklanmasýný bekliyoruz. Yapýlmaya çalýþýlan yalnýzca hukuka aykýrý bir uygulama deðil, ülke geleceðini tehlikeye atan siyasal bir karardýr. Bu kararýn hukuki boyutu dýþýnda yer seçiminden, enerjide dýþa baðýmlýlýk sorununa kadar uzanan tartýþmalý birçok EMO ADANA ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU

18

19

20

21

22

23

24

25 ÇAMLIK ALANI BASIN AÇIKLAMASI

26

27 BASINA ve KAMUOYUNA

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ EYÜP ERÝÞ ÝN ELEA VE ZEYTÝN YAZI DÝZÝSÝ S.2 DE S.4 te YENÝ YAZI DÝZÝSÝ habergama@hotmail.com www.habergama.org NECATÝ KARAÇOBAN IN S.6 da BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ ÝME ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝ

Detaylı

Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme. ile organik baðlý bir. özelleþtirme öyküsü

Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme. ile organik baðlý bir. özelleþtirme öyküsü Mustafa Çýnký Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme ile organik baðlý bir özelleþtirme öyküsü Nutuk'tan Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlan "zihgir" adlý yüzük buðünlerde yoðun ilgi görüyor. ÇORUM Ok atýþý sýrasýnda baþ parmaðý koruyan "zihgir" adlý yüzüðün "Diriliþ

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı