Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...9 Nakliye...10 Nakliye Emniyet Parçasý...10 Ütünün Yerinden Çekilmesi ve Katlanmasý...11 Baðlantý Ýlk Çalýþtýrmadan Önce: Ütüden Önce Ütü Makinesinin Yeri...14 Çamaþýrýn Ütüye Hazýrlanmasý Islatma için diðer tavsiyeler...14 Parmak Koruma Pervazýnýn Kontrolü...15 Buhar Sistemi Su Haznesinin Doldurulmasý...16 Su Haznesinin Boþaltýlmasý...17 Ütüleme...18 Açma- ve Kapama...18 Ütü Ýçin Isý Seçimi(Buharsýz Ütülemede)...18 Ütü Ýçin Isý Seçimi (Buharlý Ütülemede) Buhar Sisteminin Açýlmasý- ve Kapanmasý Silindir Hýzý Seçimi...20 Çamaþýrýn Yerleþtirilmesi...21 Ütü Tablasýnýn Kaldýrýlmasý...21 Çamaþýr Askýsý...21 Ütüden Sonra Cereyan Kesintisi...23 Ütüleme-Yöntemleri...24 Havlu, mendil, bulaþýk bezleri, peçete v.s Masa Örtüleri...24 Nevresimler Pantolonlarýn Buharla Ütülenmesi Eteklerin Buharla Ütülenmesi...29 Bakým...30 Silindir Kapaðýnýn Temizlenmesi...30 Gövdenin Temizlenmesi...30 Su Haznesinin Temizlenmesi

3 Ýçindekiler Ütü Bezi...31 Ütü Bezinin Deðiþtirilmesi...31 Arýzalarda Yardým Müþteri Hizmetleri...36 Teknik Bilgiler

4 Cihazýn Tanýtýmý l m a b k j i c h g d e f a Acil-Açma Mandalý b Isý Seçme Düðmesi c Kumanda Paneli d Açma Mandalý e Baðlantý Kablosu f Pedal g Ütü Tablasý h Çamaþýr Askýsý i Çamaþýr Tablasý j Ütü Silindiri k Silindir Kapaðý l Parmak Koruyucu Çerçeve m Su Haznesi Kapaðý 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli g f e a b c d a Silindir Hýzý Ayar Düðmesi b I-0 "Açma-Kapama" Gösterge Iþýðý c I-0 "Açma-Kapama" Tuþu d Q "Buhar" Tuþu e Q "Buhar" Gösterge Iþýðý f o C "Isý Derecesi" Gösterge Iþýðý g "Su Haznesi Boþ" Gösterge Iþýðý 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Rulo ütüyü kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Burada ütünün kullanýmý, güvenliði ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi koruduðunuz kadar ütünüzde oluþabilecek hasarlarý da önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse ütünün sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu ütü sadece bakým etiketinde suda yýkanmasýna ve makinede ütülenmesine izin verilen tekstil ürünleri için kullanýlabilir. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak hu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Teknik-Elektrik Güvenliði ~ Ütünüzü kurmadan önce dýþtan görülebilir bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ütüyü asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir ütü sizin güvenliðini tehlikeye atabilir! ~ Baðlantý kablosu zarar gördüðünde üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili servisler tarafýndan kendi özel kablosu ile deðiþtirilmelidir. ~ Ütü makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (sigorta, akým ve frekans) evdeki þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye danýþmanýz doðru olacaktýr. ~ Ütünün elektrik güvenliði ancak korumalý bir hatta (torak hattýna) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Eksik veya hatalý bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan Miele sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Ütünün elektrik baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gerekli emniyeti saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma gibi). ~ Ütü makinesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý tamirler sonucunda ütüyü kullanan kiþi için beklenmedik ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasý tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servisler tarafýndan yapýlabilir. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Arýzalý parçalar sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarla cihazýn emniyetle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde, ütü makinesinin elektrik þebekesi ile olan baðlantýsý kesilmiþ olur: ütünün fiþi prizden çekilir veya evdeki sigorta kapatýlýr veya vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr. ~ Ütünün güvenlik sistemlerine ve kumanda ünitelerine zarar vermeyiniz, yerinden çýkartmayýnýz. ~ Ütü makinesini ancak bütün parçalarý ve dýþ kaplamalarý monte edildikten sonra kullanabilirsiniz, aksi halde cereyan ileten parçalar veya dönen makine parçalarý tehlikeli olabilir. ~ BU ütünün ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ve kurulumu uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makine ancak bu durumda güvele kullanýlabilir. Doðru Kullaným ~ Ütüyü kullanýrken çok bol giysiler giymeyiniz, Geniþ kollar, önlük kuþaklarý, eþarp veya kravatlar silindir tarafýndan çekilebilir. ~ Ütü makinesini kullanmadan önce yüzük, bilezik, zincir kolye ve saatlerinizi çýkartýnýz. ~ Yanýk tehlikesini ortadan kaldýrmak için: rulo ütüye dokunmayýnýz, ütü kapaðýný kaldýrdýktan sonra çamaþýrlarý yerleþtirmek ve düzletmek için silindiri tutmayýnýz ve ayný zamanda pedala basmayýnýz. ~ Buhar ýsýtma fonksiyonu açýldýktan sonra su haznesi kapaðýný açmayýnýz. Su çok ýsýndýðý için haþlanma tehlikesi vardýr. ~ Çocuklarýn ütünün çevresinde oynamalarýna veya cihazý kullanmalarýna izin vermeyiniz. ~ Asla sadece destile su kullanmayýnýz. Su haznesinde korozyona sebep olabilir. ~ Isýnmýþ ütü kapaðýna çamaþýr koymayýnýz. Yanýk tehlikesi! ~ Çevrilebilen çamaþýr askýsýný kullanýnýz. Bu çamaþýr askýsý çamaþýrlarýn asýlmasý içindir. Kullandýktan sonra askýyý hemen geri itiniz. Dýþarý çekilmiþ askýya bastýrmayýnýz, ütünün devrilme tehlikesi vardýr. ~ Fiþi prizden çekmeden ütü makinenizi kapatýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Fiþi prizden çekerken baðlantý kablosundan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çekiniz. ~ Baðlantý kablosunu ýsýnmýþ silindir kapaðýnýn üzerine koymayýnýz. Kablo zarar görebilir - elektrik çarpma tehlikesi! Kabloyu makinenin yanýnda bulunan kablo sarma askýsýna takýnýz. ~ Ütünüzü donma tehlikesi olan odalara kurmayýnýz. Ütünün su haznesindeki su donabilir, hazneye ve buhar hortumuna zarar verebilir. Aksesuar Kullanýmý ~ Aksesuar olarak Miele tarafýndan kullanýlmasýna izin verilen parçalar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda takýlan parça ve aksesuarlar ütünün garanti haklarýný ortadan kaldýrýr. 8

9 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Atýlmasý Ambalaj cihazý nakliye hasarlarýndan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalajýn geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 9

10 Nakliye Nakliye Emniyet Parçasý Rulo ütüyü tekerleri üzerine kurduktan sonra nakliye emniyet parçasýný çýkartýnýz. ^ Nakliye emniyet parçasýný çekiniz. Bu parçayý saklayýnýz! Ütünün bir evden baþka bir eve taþýnmasý sýrasýnda bu emniyet parçasý mutlaka tekrar yerine takýlmalýdýr. 10

11 Rulo ütü dört adet tekerlek ile donatýlmýþtýr. Ütünün Yerinden Çekilmesi ve Katlanmasý ^ Rulo ütüyü tablasýndan tutarak istediðiniz yere sürebilir veya çekebilirsiniz. Halýlarýn kenarýndan veya kapý eþiklerinden geçirmek için: ^ Rulo ütüyü hafifçe eðiniz. Rulo ütü katlanabilir ve açýk durumda iken yerinden oynatýlabilir. ^ Saðda arkada ütü tablasýnýn altýndaki açma mandalýný çekiniz ve ütü tablasýný bu arada sýký tutunuz. ^ Ütünün üst kýsmýný yatay veya dikey duruma getiriniz. Bu iþlemden sonra açma mandalýný serbest býrakýnýz. ^ Rulo ütünün katlanmasý ve taþýnmasý sýrasýnda dýþarý su akmamasý için su haznesinin kapaðý çevrilerek sýkýca kapatýlmalýdýr. 11

12 Baðlantý Elektrik-Baðlantýsý Ütü makineniz yönetmeliklere uygun bir elektrik tesisatýna baðlanmak üzere (AC V Hz) topraklý bir fiþ ile donatýlmýþtýr. Baðlantý Ütünün baðlantý kablosu ütü masasýnýn arkasýnda sarýlýdýr. Güç ve þebeke sigortasý ile ilgili bilgileri tip etiketinde bulabilirsiniz. Güvenliði arttýrýlmasý için (DIN VDE 0100 Bölüm 739) FI-koruma þalterli 30 ma'lýk bir sigorta takýlmalýdýr. ^ Kabloyu açýnýz. Fiþi prize takýnýz. 12

13 Baðlantý Ýlk Çalýþtýrmadan Önce: Ütüyü bir yerden bir yere taþýrken silindiri tozlardan korumak için bir folyoya sarýnýz. ^ Aksesuarýn içinde bulunan yapýþkanlý folyoyu ýsý seçme düðmesine etrafýna yapýþtýrýnýz. ^ Çamaþýr tablasýný çýkarýnýz. Bu tablayý önce saðdaki askýsýndan kaldýrýp, silindirin sol tarafýndan dýþarý çekiniz. Fiþ prize takýlýp ütü açýldýðý zaman silindir kapaðý kendiliðinden kalkar. O zaman silindirdeki folyoyu çýkartýnýz. ^ Ütü silindirinden koruyucu folyoyu çekiniz. 13

14 Ütüden Önce Ütü Makinesinin Yeri Buharýn düzgün çýkabilmesi için ütünün yerde dengeli durmasý ve devrilmemesi için de duruþ emniyetinin saðlanmasý gereklidir. Ütünüz için yüksekliði ayarlanabilir bir iskemle ve ütülenmiþ çamaþýrlarý koyabileceðiniz bir yer hazýrlayýnýz. Ütünün yakýnýnda olmasý gerekenler: ütünün sol tarafýnda bir sepet ve ütüye hazýr çamaþýrlar, ütünün sað tarafýnda ütülenmiþ çamaþýrlar için bir yer. Gömlek, önlük, bluz v.s. ütüden sonra derhal askýya asýlmalýdýr. Küçük çamaþýrlar ütü makinesinin askýsýna asýlabilir. Ayrýca çamaþýrlarý ýslatmak için su dolu bir kap. Çamaþýrýn Ütüye Hazýrlanmasý Ütüden iyi bir sonuç alabilmek için çamaþýrlar ütüye hazýrlanmalýdýr. Onun için ütüden önce: buharsýz yapýlan ütüde, çamaþýrlara biraz su serpiniz çamaþýrlarý gerip düzeltiniz ve kendi aralarýnda ayýrýnýz. Buharsýz ütüde çamaþýra su serpilmesi Çamaþýrýn iyi ve düzgün bir þekilde ütülenebilmesi için nemli olmasý önemlidir. Bunun için elde yapýlan ütüde olduðu gibi birkaç saat önceden ýslatýlmasý, nemin eþit daðýlmasý bakýmýndan gereklidir. Eðer bir kurutma makineniz varsa, "Ütü için nemli" programýna alýnýz. Ütüye hazýrlanýrken vaktiniz kýsýtlý ise, çamaþýrý ýslatmak için sýcak su kullanýnýz. Islatma için diðer tavsiyeler Nemlendirme Ýpeklileri Dralon, Nylon, Perlon gibi Yünlüler (örneðin pantalonlar) Pamuklular Ketenler Ütü için lekelenmemesi için nemli bir beze sarýnýz suni elyaflý kumaþlar hafif nemli ile kuru arasý olabilir ýslak bezle hafif nemli kalabilir iyi ýslatýlmalýdýr. 14

15 Ütüden Önce Çamaþýrý Çekiþtirme ve Düzletme Çamaþýrlarý her zaman yapýldýðý gibi çekiþtirerek düzletmeli ve bantlarý veya askýlarý düzeltmelidir. Masa örtülerini, yatak çarþaflarýný ve örtülerini uzunlamasýna akordeon þeklinde katlayýnýz, bu þekilde rahat bir ütü yapabilirsiniz. Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý Ütülenecek çamaþýrlarý kendi aralarýnda ýsýya dayanýklýklarýna ve biçimlerine göre ayýrýnýz: ondan sonra ütünüz çok çabuk ve kolay olacaktýr. Önce ýsýya hassas olan Perlon, Nylon ve suni ipek kumaþlarý, daha sonra da yükselen ýsý ile birlikte ipeklileri, yünlüleri, pamuklularý ve ketenleri ütüleyiniz. Kolalý çamaþýrlarý kola artýklarýnýn baþka çamaþýrlara yapýþmamasý için en son ütüleyiniz. Ütünün Ýlk Kullanýmýndan Önce: Silindirin üzerinde 2-3 mm'lik gözle görülür bir kabarýklýk vardýr. Bu kabarýklýk ütülemeyi etkilemez ve yaklaþýk 3 saat sonra düzelir. Böylece ütüleme sýrasýnda kýrýþmalar olmaz. Parmak Koruma Pervazýnýn Kontrolü Parmak koruyucu pervaz her türlü hatada emniyet görevini üstlenen bir sistemdir. ^ Ütüyü açtýktan sonra ayak tuþuna basýlýr. - silindir kapaðý silindirin üzerine kapanýr. ^ Siz bu arada parmak koruyucu pervazý kaldýrýrsanýz, silindir hemen durur ve silindir kapaðý kalkar. ^ Koruyucu pervazý býrakýp ayak tuþuna tekrar tam olarak basýnýz. - Silindir kapaðý yeniden silindirin üzerine kapanýr ve silindir dönmeðe baþlar. 15

16 Buhar Sistemi Kuru veya daha az nemli çamaþýrlarý ütü makinenizde ayrýca buhar sistemi ile ütüleyebilirsiniz. Buharlý ve Buharsýz Ütüleme Çamaþýrlarýnýz hafif nemli ise o zaman buharsýz olarak ütüleyiniz. Kuru veya çok az nemli çamaþýrlarý buhar sistemi ile ütüleyebilirsiniz. Su Haznesinin Doldurulmasý,Hiçbir zaman sadece destile su kullanmayýnýz. Su haznesinde korozyona sebep olabilir. Su haznesini sadece alt köþesine kadar doldurunuz. ^ Ütü katlanýrken dýþarý su dökülmemesi için su haznesinin vidalý kapaðý sýkýca kapatýlmalýdýr. Ütü çalýþýrken "Su haznesi boþ" göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanarsa, o zaman haznesi doldurmanýz gerekecektir. Buhar sistemi açýkken su haznesi doldurulmazsa, o zaman Q "Buhar" ve "Su haznesi" gösterge ýþýklarý birkaç dakika aralýkla deðiþimli olarak yanýp söner. Dikkat buhar çýkýyor! Kapaðý yavaþça açýnýz. ^ Ütüyü çalýþtýrmadan önce ve katlanmamýþ durumda iken su haznesinin alt köþesine kadar musluk suyu (yakl. 0,8l). Ýle doldurunuz. Piyasada satýlan ütü suyu kullanýlmamalýdýr. ^ Bu iþi kolaylaþtýrmak için doldurma ve boþaltma hunisi kullanabilirsiniz. Þayet suyunuzun sertlik derecesi 17 dh (3 mmol/l) ölçüsünü geçiyorsa, o zaman 1:1 destile su karýþtýrýnýz. ^ Hazneye su koymak gerektiðinde buharýn çýkmasýný bekleyiniz ve ondan sonra kapaðý açýnýz ve suyu doldurunuz. Su haznesinde hala su kalabilir. Kalan su miktarý suyun sertlik derecesi ve kireçlenme durumuna baðlýdýr. Su haznesi doldurulduktan sonra ütü yaklaþýk 40 dakika buhar verebilir. Buhar çýkmasýna kadar olan ýsýtma süreci yaklaþýk 4 dakika sürer. Ütünün ýsýnma süresi haznenin kireçlenmesi sonucunda deðiþebilir. ^ Ütüye ara vereceðiniz zaman buhar tuþunu kapatýnýz. 16

17 Buhar Sistemi Su Haznesinin Boþaltýlmasý,Su haznesini ütü soðuduktan sonra doldurunuz. Ütü iþi bittikten sonra su haznesini boþaltýnýz. Böylece suyun içindeki maddelerin (klor, kireç, bakýr gibi) hazneye zarar vermesi önlenmiþ olacaktýr. ^ Su haznesinin kapaðýný açýnýz. ^ Su doldurma iþini kolaylaþtýrmak için bir huni kullanýnýz. ^ Ütü makinesini hafifçe eðiniz ve altýna bir kap koyunuz. - Ve suyu boþaltýnýz.- ^ Kapaðý tekrar yerine vidalayýnýz. ^ Ýþiniz bittikten sonra huniyi kablo askýsýna takýnýz. 17

18 Ütüleme Açma- ve Kapama Dokuma Cinsi Nokta Sembolü Isý Kademesi Bakýmý Kolay / Sentetik ß düþük ýsý Yünlü / Ýpekli ßß orta ýsý Keten/ Pamuklu ßßß yüksek ýsý I C Ütü makinesi I-0 tuþu ile açýlýr ve kapanýr. Cihazý açmak için ^ I-0 tuþuna basýnýz tuþun solundaki gösterge ýþýðý yanar. Cihazý kapatmak için ^ I-0 tuþuna basýnýz ve býrakýnýz tuþun solundaki gösterge ýþýðý söner. Ütü Ýçin Isý Seçimi(Buharsýz Ütülemede) Rulo ütünün ýsý derecesi ýsý seçme düðmesi ile ayarlanýr. Isý ayar düðmesinde ýsý kademeleri nokta olarak gösterilmiþtir, bu iþaret uluslararasý bakým iþaretlerinde "Ütüleme" anlamýna gelmektedir. ^ Isý seçme düðmesini istediðiniz dereceye getiriniz. Ütü kapaðý ne kadar ýsýtýlýrsa o C "Isý derecesi" gösterge ýþýðý o kadar yanar. Seçilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda ýþýk söner. Karma dokumalarda daha hassas olan dokuma cinsi ütü ýsýsýný belirler. Örneðin bu durumda poliakrilik ve pamuklu çamaþýrlar pamuklu ayarýnda ütülenmez, ßß Yünlü / Ýpekli ayarýnda ütülenir. 18

19 Ütüleme Ütü Ýçin Isý Seçimi (Buharlý Ütülemede) ^ Isý seçme düðmesini ßßß Pamuklu/Keten (yüksek ýsý) ayarýna getiriniz. Isý seçme düðmesinin ß ve ßß ayarýnda buharla ütüleme yapmak mümkündür. Buhar Sisteminin Açýlmasý- ve Kapanmasý Buhar sistemini açmadan önce ýsý seçme düðmesi ile ýsý kademesini ßßß seçiniz. Buhar sistemi Q "Buhar" tuþu ile açýlýr ve kapanýr. Açmak Ýçin ^ Q tuþuna basýnýz - ütü kapaðý için gerekli ýsýya ulaþýldýktan sonra tuþun yanýndaki ýþýk yanar. Ütüleme sýrasýnda su haznesi içindeki su biterse, Q "Buhar" gösterge ýþýðý söner ve "Su haznesi boþ" göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanar. Buhar sistemi açýkken su haznesine su ilave edilmezse, o zaman Q "Buhar"ve "Su haznesi" gösterge ýþýklarý birkaç dakika aralýklarla yanýp söner. Kapatmak Ýçin ^ Q tuþuna basýnýz ve býrakýnýz - tuþun yanýndaki gösterge ýþýðý söner. 19

20 Ütüleme Silindir Hýzý Seçimi Silindir hýzý düþük hýzdan (yakl. 2 m/dak.) yüksek hýza (yakl. 4,5 m/dak.) kadar beþ kademede ayarlanabilir. Ütüleme Ütüleme iþlemi pedal ile kumanda edilir. Pedalýn üç ayarý vardýr: Düþük bir silindir hýzý zor bölümlerin ütülenmesinde kolaylýk saðlar, bunlar gömlekler veya bluzlar olabilir. Ütülenecek çok katlý çamaþýrlarýn ütülenmesi de bu sayede daha basit olacaktýr. Çamaþýrlarý düzgün ve kuru bir þekilde ütüleyebilmek için birkaç uygulama yeterli olacaktýr. Mendil veya bulaþýk bezleri gibi daha ince ve tek katlý çamaþýrlar daha hýzlý silindir devrinde ütülenebilir. kaldýrma buhar verme ütüleme Ütülemek için: ^ Pedala tam basýnýz.,kapak arasýný ve silindiri tutmayýnýz. Yanýk tehlikesi - Ezilme tehlikesi! ^ Silindir hýzý seçme düðmesini istediðiniz hýza ayarlayýnýz. Buhar vermek için: ^ Pedala tam basýnýz; daha sonra ayaðýnýzý biraz kaldýrýnýz. Ütü silindiri kapaðý kapalý olarak durur. Ütü kapaðýný kaldýrmak için: ^ Ayaðýnýzý pedaldan kaldýrýnýz. 20

21 Ütüleme Çamaþýrýn Yerleþtirilmesi ^ Ütülenecek çamaþýrý ütü tablasýnýn üzerine iplik dokumasý doðrulusunda yerleþtiriniz ve elinizle düzletiniz. Ütü Tablasýnýn Kaldýrýlmasý Bazý çamaþýrlarýn ütülenmesi için ütü tablasý da kaldýrýlabilir; örneðin eteklerin katlanmadan ütülenmesi için uygun olur. ^ Daha sonra silindiri çamaþýrla birlikte çamaþýrýn baþlama yerinin silindir kapaðý tarafýndan yakalanýncaya kadar elinizle çeviriniz. ^ Pedala basýnýz. ^ Ütü tablasýný saðdaki askýdan kaldýrýnýz ve sonra silindirin solundan dýþarý çekiniz. Çamaþýr Askýsý Ütülenmiþ çamaþýrlarýn buruþmamasý için ütünün yanýndaki çamaþýr askýsýna asabilirsiniz.,dýþarý doðru çevrilmiþ çamaþýr askýsýna bastýrmayýnýz, ütü devrilebilir. 21

22 Ütüleme Öneriler Silindir dönerken çamaþýrýn üzerinde katlar oluþursa: ütüleme iþlemini durdurunuz, çamaþýrýn bir parça geriye doðru çekiniz ve elinizle düzletiniz. Gerekirse ýslak bir sünger veya bezle çamaþýrýn katlanan yerini ýslatýnýz. Mümkün olduðunca silindirin tüm geniþliðinden faydalanýnýz, bu durumda silindir bezi de düzgün kalacaktýr. Mendil gibi küçük çamaþýrlarýn ütülenmesinde silindirin saðýný veya solunu kullanýnýz. Çamaþýrýn düðmeli kýsýmlarýný ütü silindirine gelecek þekilde yerleþtiriniz, bu þekilde düðmeler esnek silindir kaplamasýna gömülebilir. Fermuarlarýn, metal düðmelerin ve metal kopçalarýn korunmasý için üstüne bir bez koyunuz. Ütü kapaðýnýn zarar görmemesi için ýsýya dayanýklý olmayan düðmeleri veya çok kabarýk düðmeleri olan giysileri düðmeleri ile birlikte ütülemeyiniz. Ütülemenin sonuna doðru ýsý ayar düðmesini I pozisyonuna gertirerek kalan küçük parçalarý düþük ýsýda ütüleyebilirsiniz. Ütüden Sonra ^ Ütüyü kapatýnýz ^ Q "Buhar" tuþunu kapatýnýz. ^ Isý seçme düðmesini I pozisyona getiriniz. ^ Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Ütüyü kaldýrmanýz gerekiyorsa: ^ Ütü kapaðýnýn soðumasýný bekleyiniz. ^ Su haznesini boþaltýnýz. ^ Rulo ütünüzü katlayýnýz. ^ Baðlantý kablosunu askýsýna sarýnýz. ^ Ütü kapaðýný kapatýnýz. Rulo ütünüzü donma tehlikesi olan odalara kurmayýnýz. Haznedeki su donabilir ve hazneye ve hortuma zarar verir. 22

23 Ütüleme Cereyan Kesintisi Elektrik kesintisinde acil açma mandalýný yukarý kaldýrýnýz. Ütüleme sýrasýnda elektrik kesilirse, ütü kapaðý silindirin üstünde kapalý kalýr. Çamaþýr sýkýþýr ve yanma tehlikesi ortaya çýkar. Sýkýþan çamaþýr parçasýný çýkarabilmek için: ^ Acil açma mandalýný yukarý doðru çekiniz. üzerindeki baský kalktýðý için makinenin içindeki çamaþýr öne veya aþaðýya doðru çekilebilir. Elektrik tekrar geldiðinde (göstergenin ýþýðý yanar) acil açma mandalýný aþaðý doðru bastýrýnýz. Þimdi ütünüze kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. 23

24 Ütüleme-Yöntemleri Burada verilen bilgileri lütfen "bir çok ütüleme yöntemlerinden biri" olarak deðerlendiriniz. Ütü yaptýkça tecrübeniz artacak ve kendiniz için en uygun ve kullanýþlý yöntemi bulacaksýnýz. Havlu, mendil, bulaþýk bezleri, peçete v.s. Dokuma yönünde ütü tablasýna yerleþtirirseniz, çamaþýr daha düzgün ütülenir ve rahat katlanýr. Mendil ve peçeteleri diyagonal yerleþtiriniz ve gerekirse katlayýp tekrar ütüleyiniz. Lütfen silindir geniþliðinden yararlanýnýz! Masa Örtüleri Masa örtülerinde katlanma yeri olmamalýdýr, bunun için örtünün önce ortasý ütülenmelidir. ^ Örtünün ütülenmemiþ bölümünü - silindirin solunda - her iki yönünden ütüleyiniz. Ütülenmiþ orta kýsmý silindirin solundan aþaðý sarkýtýnýz, böylece örtüde katlanma yeri olmayacaktýr. ^ Katladýktan sonra gerekirse yeniden ütüleyiniz. Yatak Çarþaflarý ve Örtüleri Masa örtüleri gibi ütüleyiniz veya - eðer kat yeri rahatsýz etmiyorsauzunlamasýna katlayýp ütüleyiniz. Yatak örtülerindeki iþlemeleri ve süslemeleri önce saðdan, sonra soldan ütüleyiniz, iþlemeler daha güzel görünecektir. ^ Masa örtüsünü uçlarý sola ve saða sarkacak þekilde çapraz olarak yerleþtiriniz. ^ Enine katlayýnýz. 24

25 Ütüleme-Yöntemleri Nevresimler Yastýk-Kýlýflarý ^ Önce düðmelenmiþ kýsmý ütüleyiniz (nevresimde olduðu gibi). Daha sonra kýlýfýn her iki yüzünü de ütüleyiniz. Gömlekler Gömlekleri ütü tablasý olmadan ütüleyiniz. Ütüleme sýrasý: ^ Kollar ve manþetler ^ Önce nevresimin düðmeleri iliklenmiþ olarak silindirin sol tarafýnda ütüleyiniz. Düðmeler ütü silindirine gelecek þekilde yerleþtirilmelidir. ^ Gömleðin arkasý ^ Gömleðin önü ^ Yakasý ^ Nevresimi ikiye katlayarak uzunlamasýna ütüleyiniz. 25

26 Ütüleme-Yöntemleri Kollar ve Manþetler ^ Kollarý elinizle düzleterek ütü tablasýna hafif yanlamasýna yerleþtiriniz. Manþetleri önce ütüsüz olarak býrakýnýz. Gömleðin Arkasý / Sýrt Robasý: Robasý olan gömleklerde: ^ Kollarý manþet diliþlerinden kol oyuðuna kadar ütüleyiniz. ^ Robayý arka dikiþ boyunca katlayýnýz. ^ Gömleði silindire çapraz yerleþtiriniz ve sol omuz dikiþinde yakaya kadar ütüleyiniz. ^ Manþetleri her iki taraftan silindirin sol köþesinde ütüleyiniz. Duble manþetleri katlayýnýz (ilikler karþýlýklý gelmelidir) ve ütüleyiniz. Düðme silindir tarafýnda ise, düðmeyi ütülemeyiniz. ^ Daha sonra gömleði dýþarý çekerek, yakadan sað omuz dikiþine kadar ütüleyiniz. 26

27 Ütüleme-Yöntemleri Gömleðin Arkasý Gömleðin arkasý ortadan yan dikiþlere doðru olmak üzere iki bölümde ütülenir. ^ Gömleði silindirden alýnýz, çeviriniz ve soldan tekrar yerleþtiriniz. ^ Arka tarafýn ütülenmemiþ kýsmýný ütüleyiniz. Gömleðin Önü Gömleði önünü ve ütülenmemiþ arka bölümünü silindirin sol tarafýnda alttan kol dikiþine kadar ütüleyiniz. ^ Ütülemeye sol ön kýsým ile baþlayýnýz! ^ Gömleðin sað tarafý robaya kadar - robasýz gömleklerde yaka dikiþine kadar- silindire doðru çekilir ve sýrt kýsmý düzletilir. ^ Gömleði biraz ileri alýnýz kol dikiþinden yakaya kadar ütüleyiniz. ^ Sað ön tarafý da ayný þekilde ütüleyiniz. ^ Arka ortadan kol dikiþine kadar ütülenir. Ön parçalarý da yan dikiþlere kadar ütüleyiniz. Arkanýn ikinci kýsmýný bu sefer solda olmak üzere birinci kýsým gibi ütüleyiniz. 27

28 Ütüleme-Yöntemleri Yakalar Yakayý her iki yönden silindirin sol tarafýnda ütüleyiniz. Yaka düðmesi silindir kapaðýna doðru duruyorsa, düðmeli olan kýsmý ütülemeyiniz. ^ Daha sonra yakayý çeviriniz ve yatay olarak ütüleyiniz. Gecelik Geceliðin kollarýný, robasýný ve arkasýný ayný gömlek gibi ütüleyebilirsiniz. Ön tarafý ütülemek için: ^ Geceliði silindirin üstüne çekerken kollarý ve göðüs kýsmý silindirin solundan aþaðýya sarkmalýdýr. ^ Soldaki dikiþten baþlayarak saðdaki dikiþlere kadar ütüleyiniz. Bu arada geceliðin kaymamasý için göðüs kýsmýný tutunuz ve ortada bir kat yaparak düðmeli kýsýmlarý da ütüleyiniz. ^ Eðer gecelikte yaka varsa, gömlekte olduðu gibi ütüleyiniz. Pijama Pijama gömlek gibi ütülenir. Pijamanýn altýný ütülerken bacaklarý tek tek ütüleyiniz. ^ Bir bacaðýn önünü, öbürünün arkasýný ütüleyiniz. ^ Pijama paçadan að kýsmýna kadar ütülenir. ^ Daha sonra orta dikiþten bele kadar ve belin lastikli kýsmý çekilerek ütülenmesi gerekir. Önlükler, Mutfak Önlükleri Bütün önlükler gömlekler gibi ütülenir. Askýlý Önlükler ^ Askýlar yan yan konularak robaya kadar ütülenir. ^ Önlük daha sonra robadan aþaðýya doðru ütülenir. Askýlar soldan aþaðý doðru sarkýtýlýr. 28

29 Ütüleme-Yöntemleri Pantolonlarýn Buharla Ütülenmesi ^ Her bacaðý ayrý ayrý silindire yerleþtiriniz. Üst kýsmýný silindirin solundan sarkýtýnýz. ^ Islak bezi pantolon paçasý üzerine koyunuz ve silindir kapaðý çýkan buharý örtecek þekilde silindiri elle çeviriniz. ^ Bu þekilde pantolonun her tarafýný buharla ütüleyiniz. Eteklerin Buharla Ütülenmesi Ütü tablasýný kullanmadan silindirin dönüþünden yararlanýnýz! ^ eteði silindirin açýk kýsmýndan silindirin üzerine doðru çekiniz. ^ ýslak bez koyunuz ^ etek veya pililerin her birini tek tek ütüleyiniz. 29

30 Bakým,Cihazýn tüm temizlik iþlerinde fiþini prizden çekiniz. Silindir Kapaðýnýn Temizlenmesi Silindir kapaðýnda zamanla kireç ve kola kalýntýlarý birikirse, bunlarý normal temizlik ürünleri ile çýkarabilirsiniz. Temizlik iþlemi silindir kapaðý soðuduktan sonra yapýlmalýdýr. Acil açma mandalýnýn sökülmesi iþinizi kolaylaþtýracaktýr. Ýri taneli ve aþýndýrma özelliði olan deterjanlarý kullanmayýnýz! Gövdenin Temizlenmesi Ütünün gövdesi kirlilik derecesine göre kuru veya ýslak silinebilir. Burada da aþýndýrýcý temizlik maddeleri kullanmayýnýz! Su Haznesinin Temizlenmesi Suyun sert olmasý nedeniyle su haznesinde kireç artýklarý birikebilir ve bu yüzden buhar çýkýþý azalabilir. Bu artýklarý atmak için su haznesini musluk suyu ile yýkayýnýz. ^ Fiþi prizden çekiniz.,su haznesini ancak cihaz soðuduktan sonra temizleyiniz! Kullanýlan suyun sertlik derecesine göre hazneyi 3 ile 10 doldurma arasý musluk suyu ile temizleyiniz. Yapýþýp kalan kireç artýklarý piyasada satýlan kireç sökücüler ile yok edilebilir. Bu maddeleri kullanýrken üreticilerinin doz, etkileme süresi ve kullaným önerilerini dikkate alýnýz. ^ Su haznesini yarýsýna kadar (0,4 lt.) doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Ütüyü birkaç defa tekerlekleri üzerinde ileri geri sürünüz. ^ Daha sonra çamaþýrlara zarar vermemek için 2 defa musluk suyu ile iyice çalkalayýnýz. Su haznesinin doldurulmasý ve boþaltýlmasý ile ilgili bilgileri "Buhar Sistemi" bölümünde bulabilirsiniz. 30

31 Bakým Ütü Bezi Ütü bezi % 100 pamukludur ve ütü silindirindeki nemi en yüksek derecede çekebilmesi açýsýndan çift kat kaplanmýþtýr. Ütü bezi yýkandýktan sonra en fazla %6 çekebilir ve kuruduktan sonra yine silindire geçirilebilir. Silindirdeki alt kaplama (pamuklu bez) sayesinde ütü bezinin kaymasý önlenir. Ütü bezi fabrika çýkýþýnda zaten yýkanmýþ olarak silindire takýldýðýndan, daha sonraki yýkanmalarýnda fazla çekmeyecektir. Ütü silindirinin çamaþýrý tam alamamasý veya ütü bezinin çok kirlenmesi durumunda bez piyasada satýlan bir deterjanla 60 C sýcak suda yýkanabilir. Ütü bezinin zamanla sararmasý normaldir. Fakat bez çok kirlenir ve yýpranýrsa yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir. Ütü bezlerini yetkili Miele servislerinden alabilirsiniz. Ütü Bezinin Deðiþtirilmesi Ütü bezini ancak silindir kapaðý soðuk durumda iken deðiþtiriniz. ^ Ütü tablasýný kaldýrýnýz. ^ Silindirin saðýnda ve solunda bulunan düðümleri çözünüz. ^ Ütü bezini çýkarýnýz. 31

32 Bakým ^ Silindire takýlmýþ olan pamuklu bezi tamamen açýnýz ve aþaðý sarkýtýnýz. ^ Yeni ütü bezini kenarlarýndan tutunuz (bantlar dýþarýda, dikiþler içerde olacak) ve gererek yerleþtiriniz ve düzletiniz. ^ Bu bezi her iki tarafýndan tutunuz ve gererek çekiniz ve silindir kapaðýna koyunuz. Bezin baðlantý yeri þimdi yukarýdadýr! ^ Silindiri elinizle ek kýsmý aþaðý gelecek þekilde çeviriniz, ok iþaretine bakýnýz. 32

33 Bakým ^ Ütüyü çalýþtýrýnýz. Ütü makinesi açýlýdýðýnda silindir kapaðý hemen ýsýnmaya baþlar. Isý ayar düðmesini mutlaka I pozisyonuna getiriniz. ^ Silindirin saðýndaki ve solundaki bantlarý sýkýca çekiniz ve bezin altýna sokunuz. ^ Ütü tablasýný tekrar yerine oturtunuz. ^ Ütüyü açýnýz - silindir kapaðý kalkar. ^ Pedala basýnýz ve ütü bezini düzgün bir þekilde ütüleyiniz. Bu arada bantlarýn silindire sarýlmamasýna dikkat ediniz. Silindirin birkaç dönüþünden sonra ütü bezinin ucu silindir kapaðýnýn altýna geldiði zaman: ^ Pedala basýlarak ütü kapatýlýr. Ütü kapaðý kapalý kalýr ve bezi sýký tutar. 33

34 Arýzalarda Yardým Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek çoðu arýza ve hatalarý kendiniz giderebilirsiniz. Bu durumda servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf etmiþ olursunuz. Aþaðýdaki tablo size bir arýza veya hatanýn sebebinin ne olduðunu anlamanýza ve gidermenize yardýmý olacaktýr. Fakat þu noktayý da unutmayýnýz:,elektrikli cihazlarýn tamir iþleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlabilir. Hatalý yapýlan tamir iþleri sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Problem Olasý Sebep Çözüm Ütü çalýþtýrýlamýyorsa? Ütüye cereyan Fiþ prize takýlmamýþ olabilir, gelmemektedir. evdeki sigorta kapalý olabilir. Çamaþýr rahat çekilemiyorsa? Çamaþýr rahat çekilemiyorsa? Katlanmalar oluþuyorsa? Ütü bezi aþýrý kirlenmiþse? Ütü silindirine baský yapýlamýyorsa? Buhar çýkmýyorsa? Ütüleme sýrasýnda Q "Buhar" gösterge ýþýðý sönüyorsa? Ütü bezi kirlenmiþ olabilir. Ütü silindirinde kalan kireç ve kola artýklarý buna sebep olabilir. Ütü silindiri kirlenmiþ olabilir (Kireç artýklarý). Artýklar Acil kilit açma devrede olabilir. Buhar sistemi için silindir sýcaklýðý yeterli olmayabilir. Ütü bezini 60 C ýsýda yýkayýnýz. Normal deterjan veya temizleme maddeleri ile temizleyiniz. Ütü silindirini normal deterjan veya temizleme maddeleri ile temizleyiniz. Ütü bezini 60 C ýsýda yýkayýnýz. Acil kilit açmayý aþaðý bastýrýnýz ("Elektrik kesintisi" böl.bak.). Isý seçme düðmesini ßßß pozisyonuna getiriniz ve gösterge ýþýðý yanýncaya kadar bekleyiniz. 34

35 Arýzalarda Yardým Problem Olasý Sebep Çözüm Buhar çýkmýyorsa? Ütüleme sýrasýnda Q "Buhar" gösterge ýþýðý sönüyor ve e "Su haznesi boþ" kýrmýzý ýþýðý yanýyorsa? Buhar yerine kýsa aralýklarla su çýkýyorsa? Buhar deliðinden az miktarda su çýkýyorsa? Su haznesi boþ olabilir. Temiz musluk suyu kullanýlmamýþ olabilir. Suyun sertlik derecesine baðlý olarak kireçlenme olabilir. Su haznesini doldurunuz. Buhar haznesini boþaltýnýz, temizleyiniz ve yeniden musluk suyu doldurunuz ("Bakým " böl.bak.. Bu kireç artýklarý su haznesinin musluk suyu ile yýkanmasý sonucunda yok edilebilir "Bakým" böl.bak.. 35

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu S 7000 Serisi tr, el - TR, GR Bu kullanma kýlavuzu S 7000 serisinin ana modellerini ve bunu esas alan özel modelleri kendi isimleri / kendi satýþ iþaretleri ile anlatmaktadýr. M.-Nr.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı