2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE"

Transkript

1 Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan 2005 Ort.=100 temel yýllý üç aylýk çalýþan kiþi baþýna üretim endeksi, 2011 yýlý 1 inci döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7.4 arttý. Çalýþýlan saat baþýna üretim endeksi 2011 yýlý 1 inci döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7 arttý. Bölümler itibarýyla incelendiðinde çalýþan kiþi baþýna üretim endeksinde, geçen yýlýn ayný dönemine göre en fazla azalýþ yüzde 8.1 ile tütün ürünleri imalatý, en fazla artýþ ise yüzde 47.6 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý bölümlerinde gerçekleþti. 2 DE 3 DE Kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve ortadan kaldýrýlmasý operasyonu uzun soluklu bir operasyon te Kamu Yönetimi Temel Kanunu nun veto edilmesinin ardýndan çýkarýlan yasalarla, parça parça sürdürülüyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasi ve katýlýmcýlýk gerekçeleri ile yasallaþtýrýlan Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye Kanunlarý ile atýlan adýmlar, Meclis tatile girmeden az önce hükümete verilen Bakanlýk Teþkilat yapýsýnda düzenleme yapma yetkisine dayanýlarak çýkarýlan Kanun Hükmünde Kararnamelerle son hýzla devam ediyor. Ýl Özel Ýdare ve Belediye Kanunuyla, saðlýk ve sosyal hizmetler gibi devletin temel görev alanlarýnda kuruluþ açma ve iþlettirme yetkisi yerel yönetimlere verildi. 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni Basýna yansýyan haberlere göre Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Kuran kurslarýna 28 Þubat sürecinde getirilen 12 yaþ sýnýrý uygulamasýnýn insan haklarýna aykýrý olduðunu ve bu düzenlemeyi gözden geçirerek deðiþtireceklerini söylemiþtir. Bekir Bozdað ýn demokrasiden ne anladýðý bir tarafa insan haklarý ve demokrasi kavramlarý ayný zamanda çocuk haklarýný da bünyesinde taþýyan siyasal ve toplumsal bir kültürün parçasý olarak kavranmak mecburiyetindedir. Çocuklarýmýzýn geliþim süreçlerinde aile, çevre ve toplum deðerlerinin oynadýðý rolün etkisi elbette azýmsanmayacak düzeydedir. Ýçine doðulan toplumsal, kültürel ve siyasal deðerler kümesinde çocuklarýmýz kendi benliklerini kazanmaya baþlamaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki çocuk, ailenin üzerinde her türlü tasarrufu kullanabileceði bir konumda da deðildir. Ailesinin, toplumun ya da devletin dayattýðý deðerlere karþý çocuðun kendi benliðini yapýlandýrmasý açýsýndan eleþtirel yaklaþabilmenin ilk adýmý okullarda verilen eðitimle birlikte gerçekleþmektedir. 7 DE 3 DE Tarihin bilimsel yaklaþýmlarla anlaþýlýp yazýlmasý olanaksýz. Öznellik, onu anlamak için her zaman en ve tek geçerli çýkýþ noktasý. Önce o noktadan çýkmak koþuluyla, sonra herkes kendisine uygun yolu, yordamý, yöntemi, anlayýþý kullanýr elbette. Jacques Rancière ise onun en parlak günümüz felsefecilerinden olduðunu da söyleyebiliriz, modern tarih çalýþmalarýnýn, herkese bir geçmiþi olduðunu gösteren fenomenlerin görünmeyen... 5 DE 8 DE Amerikan The New York Times gazetesinin seyahat köþesinde yer alan makalede, 15 yýllýk evli Nurettin Mantar ve Laura Prusoff un yýllar içinde inþa ettiði maðara ev tanýtýldý. Suzanne Bowler imzasýný taþýyan makale hakkýnda konuþan Mantar, The New York Times, eþim Laura yla irtibata geçerek, bizimle röportaj...

2 Babam, ýþýklar içinde olsun, tam bir Aleviydi. Dilinde, davranýþlarýnda, insan iliþkilerinde Alevi kimliðini açýkça görebilirdiniz. Hiç unutmam ve hatýrladýkça da içimi buruk bir hüzün kaplar! Henüz küçümencik bir çocukken, Ýmam Hüseyin orucu tuttuðum ilk günün akþamý oruç açýmýndan önce babam beni sýrtýna alýp gezdirmiþ, sonra kucaklayýp sevmiþ ve çok mutlu olmuþtu! Biz orucu Muharrem ayý veya On Ýki Ýmam adýyla deðil, Ýmam Hüseyin Orucu ve Xýzýr Orucu adýyla tutardýk. Babam Ya Hüseyin, Þah Hüseyin derdi. Xýzýr ý, Kerbela yý, Þahý Merdan Ali yi (Babamýn Hz. Ali dediðini hiç duymadým.) 14 Masumu Pak ý, 72 þehidi, Zeynel Abidin, Ali Ekber, Ali Asgar... Çocukluðumda derinlemesine olmasa da hepsini bilirdim. Anacaným (ýþýklar içinde olsun) Hakka Yürümeden onu Hacýbektaþ a götürmüþtüm. Dergahý görünce titreyerek aðlamaya baþladý! Daha cümle kapýsýndan yere diz çöküp Hünkar ýn sýrlandýðý meydan evine kadar emekleyerek gitti. Hele sýrrýn zahirini gördüðü aný anlatamam. O ne vecd ve cezbeydi!... Ya Hünkar Hacýbektaþ Veli! diyerek sandukanýn örtüsüne yüz sürüyor, göz pýnarlarýndan ýlýk bir ýrmak akýyordu. Köyde yaþarken Anacaným evin önüne ateþi yakýp sacý kurar ve ekmek piþirirdi. Gelip geçen biri olduðunda Komþu gel bir Fatma Ana sýcaðý al! der ve ekmek vermeden býrakmazdý. Dedim ya biz hazret, peygamber gibi kavramlarý bilmezdik. Havva Ana, Meryem Ana, Fatma Ana, Zelxa Ana/ Zeliha (Anzýlha, Nemrut un kýzý, Xelil Ýbrahim in cananý. Anacanýmýn da adýydý. Dedem özellikle bu adý vermiþ anacanýma.) Musa, Ýsa, Muhammed, Davud, Yakub, Yusuf... Bilir ve candan içeri severdik. Anacaným ve babamýn Hak Muhammed Ali dilinden düþürmezdi. Anacaným tenha kýþ gecelerinde Nemrut ile Xelil Ýbrahim in (Nemrut diyemez, Namýrut derdi.) hikayesini, Yusuf un kuyuya atýlýp, babasý Yakub un aðlamaktan gözlerini kaybetmesini, Züleyha nýn Yusuf a yaptýðý iþveleri, Harun Reþit ve Behlül Dane yi Kürtçe anlatýr, hikaye bitmez ertesi gece de devam ederdi. Þimdi düþünüyorum da sinema filmleri, dizi filmler o tadý, anlatýmdaki gizemi ve tasviri yakalayamaz desem çok da iddialý olmaz. Deyiþler, erenler, evliyalar zaten Yol un vazgeçilmeziydi. Deyiþ dinlenirken edep/erkan olunurdu. Ben ezaný ilk defa on yaþýnda geldiðim Malatya da duydum. Evimiz Arguvan a yakýn bir Türkmen köyündeydi. Ne köyde ne de yürüme yarým saat ötedeki Arguvan da cami yoktu. 12 Eylül askeri darbesinden sonra Arguvan a cami yapýlmýþ. Evimiz hemen hiç misafirsiz kalmazdý. Türkmen komþularýmýz dýþarýdan Kürt Musa misafirin var diye seslenmedikleri gün pek nadirdi! Misafirlerin hepsi çok deðerliydi, saygý ve hürmetle aðýrlanýrdý. Ama iki tür misafir vardý ki onlar gelince akan sular dururdu. Birisi Dede, diðeri de Sünni köylerden gelen misafirlerdi. Ýmkanlara göre ya bir baþ hayvan kesilir ya da Anacaným özel yemekler yapardý. En özel yemekleri de içli köfte veya Kullor du. Way lýmýne... bu kullordan daha lezzetli bir yiyecek yoktu biz çocuklar için. Anacaným önce yufkalarý açar, tepsiye kat kat dizer, aralarýna küçük tike etler, kýyýlmýþ soðan vb. dizer ve sacý tepsinin üstüne kapatýp üzerine bir ateþ yakardý. Hafif tereyaðý da eklenen kullor piþene kadarki çocuk sabrýmýzýn ölçüsü kamil insanýn imaný deðerindeydi. Dede veya Sünni köylerinden misafirlerimiz geldiðinde minderle yetinilmez, yere döþek indirilir ve sýrtlarýna halý yastýk verilirdi. Babam asla misafirden yukarýda oturmaz, biz ise kapýya yakýn bir yere otururduk. Babam, Sünni misafirlerimize Kriwo derdi. Onlar da ayný ile mukabele ederler, Sünniler de Kürt olduðu için Kürtçe muhabbet derin bir saygý ve hoþnutluk içinde saatlerce devam ederdi. Sünni misafirlerimiz evimizde namaz kýlar, ne onlar bizden ne de biz onlardan rahatsýz olmazdýk. Alevinin elinden yenilmez! saçmalýðýný þehirdeki Sünnilerden duydum! Evimize gelen bir Dedeyi unutamam!.. Bembeyaz, uzun sakalý, ýþýk saçan gözleri ve hep gülümseyen yüzü vardý. Anacaným ve babam dedenin elini öptüler. Biz de sýrayla dedeye niyaz olduk. Bir Türkmen di sanýrým, Dede Kargýn Ocaðý Dedesi ydi. Bizim Pir Ocaðýmýz Sinemili, Mürþit Ocaðýmýz Avuçan Ocaðý dýr. Dede, babama bir þey söyleyeceði zaman Musa Kurban diye baþlardý söze. Bizde bir gece kaldý. Sonraki günlerde bir sabah gütmeye götürdüðüm kuzularýn sayýsýnýn arttýðýný gördüm. Babam Dedenin kuzularýný da güze kadar güdeceksiniz dedi. Güzün kuzular epey büyümüþtü. Dede yanýnda bir adamla kuzularýný almak için geldi. Kuzu baþýna da bir teneke buðday getirmiþti. Babama Musa kurban, kuzulardan biri çocuklarýn olsun dedi. Babam kabul etmek istemedi. Ama Dede kuzulardan birini býrakýp bir güzel duvazlar etti, diðerlerini aldý ve gitti!.. Biliyorum, Dede kuzularýný özellikle bize güttürmüþtü. Çünkü o köyde en çok ihtiyacý olan aile bizdik. Tarlamýz, arazimiz yoktu ve Dede emeðe karþýlýk bir þeyler vermek istiyordu. Dede Türkmen, biz Kürt Alevi ve misafirlerimiz Kürt Sünni!.. Ama asla riyakarlýk, dedikodu, ötekileþtirme yoktu. Hepimiz insandýk. Dedenin himmeti ve adaleti, babamýn ve Sünni köylülerin inançlarýný gerçekten idrak etmiþ olmalarý insanca yaþamanýn güvencesi olmuþtu. Kerameti kendinden menkul, Dedeliði iki duvaz imam, bir gülbenge sýðdýrmaya çalýþýp Kürt ten Alevi olmaz! diyen, marifet ve hakikat kapýsýna tanýk olmamýþ kimi dedelere, geleneksel devlet anlayýþýnýn inkarcý, katliamcý politikalarý ile Sünni toplumunu karýþtýrýp Sünnilere kin güden kimi Alevilere ve Alevilerin elinden yenmez! diyerek Aleviliði Sapkýnlýk sanan kimi Softa Sünnilere duyurulur!.. Özgür Gündem Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan 2005 Ort.=100 temel yýllý üç aylýk çalýþan kiþi baþýna üretim endeksi, 2011 yýlý 1 inci döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7.4 arttý. Çalýþýlan saat baþýna üretim endeksi 2011 yýlý 1 inci döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7 arttý. Bölümler itibarýyla incelendiðinde çalýþan kiþi baþýna üretim endeksinde, geçen yýlýn ayný dönemine göre en fazla azalýþ yüzde 8.1 ile tütün ürünleri imalatý, en fazla artýþ ise yüzde 47.6 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý bölümlerinde gerçekleþti. Çalýþýlan saat baþýna üretim endeksinde de geçen yýlýn ayný dönemine göre en fazla azalýþ yüzde 10.4 ile tütün ürünleri imalatý, en fazla artýþýn ise yüzde 44.7 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý bölümlerinde gerçekleþti. ÜCRETLER DÜÞTÜ Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), Sanayide Reel Birim Ücretler ve Ýstihdam 2010 yýlý raporunda ise kurumun TÜÝK Sanayi üretim endeksi, TÜÝK Sanayi iþgücü girdi endeksleri ve TÜÝK Tüketici Fiyat Endeksi üzerinde yaptýðý hesaplamalara göre sanayide brüt reel birim ücretler kriz öncesine göre yüzde 8.24 oranýnda düþtüðü ortaya çýkmýþtý. Son 3 yýllýk süreçte reel birim ücretlerde ciddi kayýplarýn yaþandýðýnýn ifade edildiði raporda, 2008 yýlýnda reel birim ücretlerde yaþanan gerilemeye, 2009 yýlýnda kýsmi ve sýnýrlý bir toparlanmanýn eþlik ettiði, ancak 2010 yýlýnda reel birim ücretlerde gerilemenin sürdüðüne dikkat çekilmiþti. Rapora göre iþçi baþýna üretkenlik 3 yýllýk süre zarfýnda yüzde 7.53 düzeyinde yükseliþ kaydetti. Ayný dönem için sanayide verimlilik, aramalý imalatýnda yüzde 7.27, dayanýklý tüketim mallarý imalatýnda yüzde Van'ýn Çaldýran Ýlçesi'ne baðlý Soðuksu Köyü'nde askerlerin hayvanlarýný otlatan köylüleri taramasý sonucu Ercan Uca adlý genç yaþamýný yitirirken, Ýbrahim Ecevet ve Nejdet Çiftçi ise yaralandý. Edinilen bilgilere göre; Çaldýran'ýn Soðuksu Köyü'ne baðlý Uzunyol mezrasýnda dün sabah saatlerinde köyün 100 metre uzaðýnda bulunan arazide havanlarý otlatmakta olan Ercan Uca (25), Ýbrahim Ecevet ve Nejdet Çiftçi adlý kiþiler, Alakaya Köyü Karakolu'na baðlý askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaralandý. Karnýndan ve sýrtýndan yaralanan Uca, olay yerinde yaþamýný yitirirken, Ecevet ve Çiftçi ise köylüler tarafýndan Çaldýran Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlar ilk müdahalenin ardýndan Yüzüncü Yýl Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Uca'nýn cenazesi ise Van Devlet Hastanesi Morgu'na getirildi. MAYIN DA PATLADI: 1 YARALI Bu olayýn bir kaç saat ardýndan ise Soðuksu Köyü'nde meydana gelen paylamada Emrah Damçin (18) aðýr yaralandý. Damçin'in mayýn olduðu iddia edilen cismin patlamasý sonucu aðýr yaralandýðý 17.89, dayanýksýz tüketim malý imalatýnda yüzde 6.56, enerji sektöründe 14.57, sermaye malý imalatýnda 1.55 oldu. Reel birim ücretlerin gerilediði 2010 yýlý içinse bu oran yüzde 8.19 olarak gerçekleþti. Buna karþýn, son 3 yýllýk dönemde sanayide reel birim ücretlerin en fazla gerilediði sektörlerin baþýnda yüzde 35 ile aðaç ve aðaç ürünleri, yüzde 34 ile elektirik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý, yüzde 33 ile diðer imalatlar, yüzde 18.5 ile tekstil sektörü geldi. Otomotivde reel birim ücretlerde gerileme yüzde 13.4 ü buldu. Rapora göre reel birim ücretler 2010 yýlýnda da, bir önceki yýla göre düþüþ gösterdi. Buna göre enerji sektöründe yüzde 11.6, sermaye malý imalatýnda yüzde oranýnda yaþanan gerileme, toplam sanayi sektöründe reel birim ücretleri geriye çekti. Ücretlerde düþüþ, tütün ürünleri imalatýnda yüzde 21, fabrikasyon metal ürünleri imalatýnda yüzde 5.21, bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri imalatý yüzde 12 oldu. Otomotiv sektöründe ise 2010 yýlý için reel birim ücretler yüzde geriledi. ÝÞ KOÞULLARI SAYESÝNDE! Verimlilik artýþýnýn teknolojik yeniliklerden daha çok, iþin yoðunlaþtýrýlmasýnýn, fazla mesailerin, uzun çalýþma sürelerinin ve esneklik uygulamalarýnýn (birkaç kiþinin iþini tek kiþinin yapmasýnýn) bir sonucu olduðunun belirtildiði raporda, emekçilerin yoðun çalýþma sürelerine karþýn, düþük ücretlerle çalýþmak zorunda býrakýldýðý, halkýn sefalete itilmesi üzerinden, yaratýlan zenginliðin, halka geri dönmediði ifade edildi. (Evrensel) bildirildi. Hayvan otlatmak için arazide olduðu sabah saatlerinde mayýn olduðu iddia edilen cismin elinde patlamasý sonucu sað elinin parmaklarý kopan ve vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan Damçin, Çaldýran Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Yüzüncü Yýl Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. GEÇEN HAFTA DA VURDULAR Samsun un Havza Ýlçesi ne 4 kilometre uzaklýktaki viyadükler bölgesinde ise, 21 Temmuz'da jandarmanýn, PKK li sanarak ateþ açtýðý 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ yaþamýný yitirmiþti. Açýlan ateþ sýrasýnda yara almadan kurtulan aðabeyi Habib Çetintaþ, askerlerin herhangi bir uyarýsý olmadan kendilerine ateþ ettiðini belirterek, þikayetçi olacaðýný söyledi. Ýçiþleri Bakanlýðý idari, Havza Cumhuriyet Baþsavcýlýðý da adli soruþturma baþlattý. KEKÝK TOPLARKEN ATEÞ AÇILMIÞTI Hatay'ýn Hassa Ýlçesi'nde kekik toplayan köylülere ateþ açýlmasý sonucunda, köylülerden Ali Dalmýþ ile Mustafa Fil yaþamýný yitirmiþti. 28 Haziran 2010 tarihinde gerçekleþen bu olayda askerler kendilerini "Terörist sandýk" diyerek savunmuþtu. (BirGün)

3 Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! Avrupa dan bakýnca Türkiye nasýl görünüyor» diye bir soru sorsanýz, biz kurum yöneticileri olarak bir hayli zorlanacaðýmýz kesin. Avrupa da yaþýyor olsak da, hatta büyük örgütlenmelerin yönetiminde yer alsak da, büyük çoðunluk olarak ilgi alanlarýmýz, iliþkilerimiz ve bilgimiz esas olarak Türkiye merkezli. Okuduðumuz günlük gazete, izlediðimiz televizyon, heyecan kaynaðýmýz, merakýmýz ve meþguliyetimiz öncelikle Türkiye ile ilgili. Yaþadýðýmýz evlerimizin duvarlarý dýþýnda kalan bir Avrupa var. Kendi ördüðümüz kalýn duvarlarýmýzdan iç dünyamýza sýzamayan, bir Avrupa var az ötemizde. Bir bireyin böyle bir tercih yapmasýna kim karýþabilir? Elbette ki kimse karýþmamalý. Ancak, Avrupa da yerleþik olarak yaþayan, buranýn ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal hayatýyla, kanunlarýyla, trafiðiyle, eðitimiyle iç içe ve farklý köken ve kültüre sahip olan bir toplumun seçilmiþ temsilcileriysek, durum farklýdýr. Bizim, bedenimiz Avrupa da ancak beynimiz Türkiye de ise bir tezat var demektir. Ya beynimizi bedenimizin olduðu yere, ya da bedenimizi beynimizin olduðu yere taþýyýp ikisini buluþturmak ve tüm olmak, tam olmak zorundayýz. Nereye ve neye bakarsak bakalým, ancak böyle saðlýklý bakabilir baktýðýmýzý görüp anlayabiliriz. Bu coðrafyanýn yakaladýðý üstün deðerleri, eriþtiði kültürel düzeyi, barýndýrdýðý çeliþkileri, içine düþtüðü açmazlarý, çektiði sancýlarý hissetmemiz, bilmemiz ve bu konularda bir fikre sahip olmamýz ancak böyle mümkün. Ki, her taþ yerinde aðýr olsun. Hele hele, temsil ettiðimiz toplumun yurttaþlýk sorumluluklarýný yerine getirmelerine raðmen, yararlanamadýklarý haklarýný talep etmek, sunulmasýna raðmen uzanýp alamadýklarý nimetleri görmek ve gereðini yerine getirmek biz kurum yöneticilerinin birincil görevi olduðunu ancak o zaman anlayabiliriz. Bir ömür geçirdiðimiz Avrupa ülkelerinde, hangimiz kendi siyasi görüþümüze yakýn bir partiye üyeyiz? Hangimiz yerel yönetimlerde aktif görevler alýyoruz? Hangimizin yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa çapýndaki kurumlarda görev yürüten dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz var? Ya da bu kurumlarda yer almak gibi bir hedefimiz veya gençlerimizi teþvikimiz söz konusu? Kaçýmýzýn, yaþadýðýmýz ülke dilinde düzenli okuduðumuz bir dergimiz, kitaplarýný takip ettiðimiz bir yazarýmýz, izlediðimiz sinema filmi, tiyatro, konser, sevdiðimiz bir sanatçý veya tuttuðumuz bir spor takýmý var? Vergisini ödediði, inþa harcýna terini kattýðý, havasýný soluyup kaldýrýmlarýnda yürüdüðü þehir ve ülkelerin kültürel renklerine bir renk daha katabilmelerine yönelik ne kadar kafa yorup zaman ayýrabiliyoruz temsil ettiðimiz toplumumuz için? Sonuç olarak, "Avrupa dan bakýnca Türkiye nasýl görünüyor" diye bir soru sorulsa biz Türkiye kökenli Avrupa daki kurum yöneticilerine, vereceðimiz en samimi cevap þu olmalýdýr ; Biz Türkiye ye bakamýyoruz, çünkü biz zaten Türkiyesiz bir Türkiye de yaþýyoruz. Hele Avrupa dan hiç bakamýyoruz, çünkü biz Avrupasýz bir Avrupa da yaþýyoruz» Elbetteki, pýrýl pýrýl bir gençlik geliyor derinlerden, bu kabuðu kýrmak için. Yarýn bu böyle kalmayacak ve toplumu alýþtýðý kapalý dünyasýna hapseden kabuðumuz kýrýlacak. Her ülke nüfusuna orantýlý olarak sanatçýmýz, siyasetçimiz ve iþ hayatýnýn her alanýnda temsilcilerimiz olacak. Örneðin Avrupa Parlamentosunda, Türk, Kürt, Alevi, Sünni toplumuna orantýlý olarak Türkiye kökenli en az sekiz milletvekili görev yapacak. O zaman, Türkiye ile ilgili Avrupa ilerleme raporlarýna; insan haklarý, azýnlýklar, Kürtler, Aleviler ile ilgili yansýyan bilgiler daha objektif ve Avrupa konseyi yaptýrýmlarý daha etkili olacak. Çünkü bizim kendi evlatlarýmýz tüm, tam ve birer Avrupalý olarak bakacaklar Türkiye ye Avrupa dan. Ancak, Þimdilik, Tüm ve tam olamadýðýmýzdan, bakamýyoruz Türkiye ye, Avrupa dan. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Güneþ KAÝM Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni Basýna yansýyan haberlere göre Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Kuran kurslarýna 28 Þubat sürecinde getirilen 12 yaþ sýnýrý uygulamasýnýn insan haklarýna aykýrý olduðunu ve bu düzenlemeyi gözden geçirerek Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Barýþ TERZÝOÐLU Ürgüp Ýlçesinde bulunan ve Ürgüp Belediyesinin 2000 yýlýnda yaptýðý giriþimlerle kentsel sit alaný olarak ilan edilen ve proje sahibi- yatýrýmcý firma Eski Kapadokya Turizm Yatýrým Sanayi ve Ticaret A.Þ ve müþavir firma olarak KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deðerlendirme Mimarlýk LTD ile 2002 yýlýnda hayat geçen ancak daha sonra ekonomik nedenlerle ara verilen KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DOÐAL ÇEVRE KORUMA VE CANLANDIRMA PROJESÝ, daha önce proje ortaðý olan ve bugün projeyi tek baþýna yürütme kararý alan DÝNLER TURÝZM ÝÞL TÝC A.Þ tarafýndan yeniden proje startý veriliyor. Ürgüp Ýlçesi Kent Merkezinde Esbelli Kayasý olarak bilinen alanýn yamacýnda yer alan, 1985 yýlýnda Dünya Kültür Mirasý listesine dahil edilmiþ Göreme Milli Parký ve Kapadokya Kayalýk Alanlarý içinde yer alan ve m2 lik bir büyüklüðe sahip, bugün terk edilmiþ durumdaki Kaya Kapý mahallesi, 2002 yýlýnda baþlatýlan KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DOÐAL ÇEVRE KORUMA VE CANLANDIRMA PROJESÝ ile hayata geçirilmiþti. Projenin özellikle Unesco tarafýndan büyük bir ilgiyle izlendiði ve ilk kez bir projeye maddi yardýmda bulunarak önem Petrol verdiði Kayakapý Projesi ndeki çalýþmalar 2006 yýlýna kadar devam etti. Ancak proje ortaklarýndan ayrýlanlar ve ekonomik nedenler projenin durmasýna KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m2 638m2 Otel Ýnþaatý m m2 610m deðiþtireceklerini söylemiþtir. Bekir Bozdað ýn demokrasiden ne anladýðý bir tarafa insan haklarý ve demokrasi kavramlarý ayný zamanda çocuk haklarýný da bünyesinde taþýyan siyasal ve toplumsal bir kültürün parçasý olarak kavranmak mecburiyetindedir. Çocuklarýmýzýn geliþim süreçlerinde aile, çevre ve toplum deðerlerinin oynadýðý rolün etkisi elbette azýmsanmayacak düzeydedir. Ýçine doðulan toplumsal, kültürel ve siyasal deðerler kümesinde çocuklarýmýz kendi benliklerini kazanmaya baþlamaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki çocuk, ailenin üzerinde her türlü tasarrufu kullanabileceði bir konumda da deðildir. Ailesinin, toplumun ya da devletin dayattýðý deðerlere karþý çocuðun kendi benliðini yapýlandýrmasý açýsýndan eleþtirel yaklaþabilmenin ilk adýmý okullarda verilen eðitimle birlikte gerçekleþmektedir. Bu sebepledir ki Kuran kurslarýndaki 12 yaþ sýnýrý, temel eðitim çaðýndaki bir çocuðun seçme ve kavrama yeteneklerinin geliþimi açýsýndan düþünüldüðünde yerinde bir uygulama olarak deðerlendirilebilir. Sayýn bakan, Kuran kurslarý için yaþ sýnýrýnýn ortadan kaldýrýlmasýný savunurken insan haklarýna gönderme yapmaktadýr. Avrupa Ýnsan Haklarý sebep olmuþtu. Bugün projeyi tek baþýna üstlenen Ürgüp lü Turizmci Dinler Turizm Ýþl. Tic A.Þ nin genel müdürü ve sahibi Mustafa Dinler projeyi tek baþýna üstlenerek Türkiye nin ve hatta Dünya nýn en kapsamlý turizm projesini gerçekleþtirmiþ olacak. Projenin amacý Ürgüp ün en eski yerleþim alanlarýndan biri durumundaki terk edilmiþ bu bölgede üzerindeki yapýlarla birlikte ve yakýn çevresini oluþturan doðal alanlar dâhil olmak üzere, bir çevre mirasý olarak korunmasýný ve turizm aðýrlýklý çaðdaþ kullanýmlar çerçevesinde deðerlendirilerek yeniden canlandýrýlmasýný içermektedir. Ayný zamanda Kayakapý mahallesinin geçmiþ yaþantýsýna özgü geleneklerin, özgününe sadýk kalýnmasý düþünülmektedir. Ürgüp kentinin yaþam özünden kopuk bir tatil köyü yaratýlmasýndan ziyade, þehir ile bütünleþen bir turizm alanýnýn sunduðu imkânlarýn yerel halka ve ziyaretçilere yaþatýlmasý hedeflenmektedir. Bu ölçekte ve tamamý Fýrýn tarihi binalardan oluþan bir mimari dokunun, >MERKEZ varolan kültürel ve sosyo-ekonomik deðerlerine zarar Kýz Öðrenci vermeden onarýlarak ve Erkek Dedebað 12 Yurdu Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr. Sözleþmesi nin düþünce, vicdan ve din özgürlüðü konulu 9/1 maddesinde Herkes düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç deðiþtirme özgürlüðü ile tek baþýna veya topluca, açýkça veya özel tarzda ibadet, öðretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancýný açýklama özgürlüðünü de içerir denilmektedir. Ayný þekilde Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 14. maddesinin 1. fýkrasýnda da Taraf Devletler, çocuðun düþünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkýna saygý gösterirler ifadesi yer almaktadýr. Bu ifadeden de anlaþýlacaðý üzere sözleþmeye taraf devletler, çocuklarýn din özgürlüklerine saygýlý olmakla birlikte, çocuklarýmýza bir din öðretisinin dayatýlmasýný engelleme görevi ile de sorumluluk altýna girmiþlerdir. Eðitim Sen olarak, en temel insan haklarýndan olan nitelikli eðitim hakkýndan yararlanamayan çocuklarýmýzýn terk edildikleri hayatý gündemine dahi almayanlarýn ve kamusal, parasýz, nitelikli eðitim talebimizi yargýlamaya çalýþanlarýn demokrasi ve insan haklarýndan bahsediyor olmalarýný manidar bulduðumuz bilinmelidir. Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu saðlamlaþtýrýlarak korunmasýný saðlamaktýr. Ayný zamanda alanýn bir turizm yatýrýmý olarak teknik gereklere ve iþletime yönelik yeterli ve çaðdaþ çözümler içerecek þekilde yeniden kullanýmýný tasarlayarak uluslar arasý düzeyde kabul görebilecek bir koruma ve onarýmýnýn baþarýlmasý ve uluslar arasý standartlarda gerçekleþtirilmiþ bir turizm yatýrýmýnýn gerçekleþtirilmesidir. Kayakapý Proje alanýnda gerçekleþtirilen Brifingde, Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ a ve beraberindekilere Nevþehir Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Müdürü Mevlüt Coþkun tarafýndan brifing verildi. Mevlüt Coþkun verdiði brifing de Projenin baþlangýcýndan bugüne kadar ki tüm detaylarýný, gerçekleþen tüm evreleri ve bundan sonraki gidiþat ve gerçekleþtirilecek uygulamalar hakkýnda detaylý bilgileri aktardý. Brifing e Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Abdulkadir Tatar, Ürgüp Ýlçe Kaymakamý Tuðba Yýlmaz, Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz, Ürgüp Ýlçe Emniyet Müdürü Nedret Bulut, Ürgüp Belediye meclis üyesi ve Kayakapý Projesi Ýdari Amiri Müdürü Hüsnü Sucu, Ürgüp AK Parti Ýlçe Baþkaný Ahmet Koçak katýldý. Brifing in ardýndan Vali Savaþ ve beraberindekiler Kayakapý projesinin gerçekleþtiði alandaki çalýþmalarý Kurul Müdürü Mevlüt Coþkun ve Kayakapý Projesi Ýdari amiri Hüsnü Sucu eþliðinde yerinde gezip, inceleyip bilgi aldýlar.

4 (...) Erdoðan ýn geçen seneki 12 Eylül Anayasa referandumundan bu yana uygulamaya soktuðu bu açýk Alevi karþýtý politika çok etkili olmuþa benziyor... Türkiye bir genel seçimi daha geride býraktý. Tayyip Erdoðan yarý hileyle ve baskýyla yarý da hak ettiði için geçerli oylarýn yaklaþýk yüzde 50 sini alarak üçüncü kez tek baþýna iktidar oldu. Hileyle ve baskýyla dedik. Evet, hile, baský, sindirme yanýnda bir de diðer partilerin aleyhine devlet imkânlarý devreye sokuldu. Psikolojik yýldýrma mekanizmalarý iþletildi. Halkýn manupule edici reklamlarla ve ýsmarlama kamuoyu araþtýrmalarýyla beyni yýkandý. Ayrýca Erdoðan seçim sürecinde çok sert ve nezaketsiz bir üslup kullandý. Muhalefet liderlerine bel altý vuruþlar yaptý. Hâsýlý yüzde 50 oya ulaþýldý ulaþýlmasýna ama bu hedef için uygulanan yöntemler hiçte þýk ve centilmence deðildi. Baþbakan Erdoðan, seçim kampanyasý boyunca iki dönemdir iktidarda biri gibi hareket etmezken, din istismarýný da elinden hiç býrakmadý. Hem CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu na hem de BDP nin Baðýmsýz Kürt adaylarýna karþý din silahýný sonuna kadar kullandý. Çok kere Kýlýçdaroðlu nun Alevi kimliðini ima ederek, onu, dolayýsýyla Alevileri meydanlarda yuhalattý. BDP lileri de Kürtlerin dinini Zerdüþtlük olarak göstermekle suçladý ve Ýslam diniyle sorunlarýný olduðunu ileri sürerek, çoðunluðu dindar olan Kürtleri din kardeþliði üzerinden partisine çekmeye çalýþtý. Bu suretle Sünni Kürtleri, dolaylý olarak Alevi- Kürt Kýlýçdaroðlu na oy vermemeye davet etti. Bunda baþarýlý da oldu. Çünkü Sünni Kürt çoðunluklu illerde CHP hiç milletvekili çýkaramazken, BDP destekli baðýmsýzlardan arta kalan oylarýn hemen hepsini AKP aldý. Erdoðan ýn geçen seneki 12 Eylül Anayasa referandumundan bu yana uygulamaya soktuðu bu açýk Alevi karþýtý politika çok etkili olmuþa benziyor. Nitekim referandumda yüksek Evet oylarýnýn çýktýðý Orta ve Doðu Anadolu ile Karadeniz illerinde Alevi karþýtlýðý yine çok etkili olmuþ ki, bu sefer de AKP çok yüksek oy oranlarýna ulaþtý. AKP nin elde ettiði yüzde 50 oy oraný içinde ekonomik nedenlerle oy verdim diyenler kamuoyu araþtýrmacýsý Adil Gür ün tespitlerine göre yüzde 72 tutuyor. Ancak AKP tercihi yapanlar tek bir nedenle oy vermiyor. Aðýrlýklý olarak yukarýda saydýðýmýz bölgeler yanýnda, aslýnda büyük þehirlerde, Ege ve Marmara da yaþayan muhafazakâr seçmenler arasýnda da, AKP ye oy vermede dinsel gizli nedenler çok etkili olabiliyor. Dinsel gizli nedenler in de adýný koyalým; bu Kýlýçdaroðlu nun Alevi ve Kürt kökenli olmasýdýr. Gerçi Turgut Özal da olduðu gibi Kýlýçdaroðlu nun da Kürtlüðü bir yere kadar tolare edilebilirdi ama Aleviliði asla görmezden gelinemezdi. Baþbakanýn Kýlýçdaroðlu nun Aleviliðine olumsuz vurgusu söz konusu seçmen nezdinde hemen tuttu. Erdoðan referandumdan bu yana yürüttüðü Alevifobik kampanyayla, Anadolu daki Sünni çoðunluk arasýndaki tarihsel önyargýlar yeniden canlandýrýldý ve Kýlýçdaroðlu nun hak ettiði oranda bir oya ulaþmasýný engellemiþ oldu. Öyle görünüyor ki, Alevifobik kampanya neticesinde, CHP hak ettiðinin en az 10 puan altýnda, AKP de puan üstünde oy almýþtýr. Böylece bir taþla iki kuþ vurulmuþ oldu. Kýlýçdaroðlu hem hedef olarak koyduðu oy oranýna ulaþamadý hem de bu suretle gelecek seçimler için AKP karþýsýnda güçlü bir alternatif olmaktan büyük oranda çýktý. Üstelik bir de Deniz Baykal yanlýsý parti içi muhalefete karþý eli zayýflatýlmýþ oldu. Nitekim Baykal baþta olmak üzere parti içi muhalefet seçimler biter bitmez Kýlýçdaroðlu nu baþarýsýz olmakla suçladýlar ve kurultay çaðrýsý yaptýlar. Alevilere ve Aleviliðe karþý önyargý, þüphecilik, korku, düþmanlýk ve tahammülsüzlük sadece AKP ve Baþbakan Erdoðan da deðil, güya laik olmakla övünen birçok Sünni kökenli CHP lide de zaman zaman depreþiyor. Zannediyorum ki, Kýlýçdaroðlu nu baþarýsýz bulan CHP içi muhalefette baþta Deniz Baykal, Þahin Mengü, Kemal Anadol ve Berhan Þimþek olmak üzere ayný gizli Alevifobik duygular öne çýkýyor. Kendileri sanki CHP yi 1999 da baraj altýnda býrakmamýþ ve çok baþarýlý sonuçlarý olan seçimler geçirmiþ gibi, yüzde 30 lu rakamlara ulaþamadýðý için Kýlýçdaroðlu nu istifaya davet ediyorlar. Hâlbuki Baykal a tanýnan kaset olayý yaþanmasa hiç bitmeyecek kredi Kýlýçdaroðlu na da tanýnmalý ve partiyi bir süre daha yönetmesine izin verilmelidir. Yiðidi öldür ama hakkýný yeme demiþler. Aslýna bakýlýrsa Kýlýçdaroðlu çok insafsýzca ve sinsice yürütülen Alevifobik kampanyaya raðmen yine de iyi bir oy oraný yakalamýþtýr. Her þeyden önce Aleviler eskiden olduðundan daha fazla, en az yüzde 95 oranýnda CHP ye oy vermiþtir. Kýlýçdaroðlu nu öyle sahiplenmiþlerdir ki, milletvekili aday listelerine çok az Alevi aday koymasýna, Alevi kelimesini bile telaffuz etmemesine, Alevilere yönelik somut bir vaatte bulunmamasýna raðmen desteklerini esirgememiþlerdir. Öyle ki, Ýstanbul 1. Bölgede adýný sevmediði halde CHP li Osman Korutürk e ve emekli müftü Ýhsan Özkes e oy vermiþler ama yýllardýr Alevi davasýna hizmet eden, kendi evlatlarý AABK Genel Baþkaný Turgut Öker e meclis yolunu açmamýþlardýr. Açýkça Aleviler, oy verirken Alevi kimliklerini ikinci veya geri plana itmiþler ama ayný davranýþý baþta AKP ve MHP liler olmak üzere Sünni seçmen gösterememiþtir. Hatta Kýlýçdaroðlu nun Aleviliðini ve Kürtlüðünü mesele yapan önemli sayýda CHP li ulusalcý eðilimli bir seçmen kitlesinin de MHP ye oy verdiði söylenebilir. **** Maalesef ülkemizde etnik, dini ve mezhepsel aidiyetler üzerinden politika yapýlýyor ve oy veriliyor. Bu da demokrasinin henüz yerleþmediðinin açýk kanýtýdýr. Oysa demokrasilerde sandýða giden seçmen, seçeceði partinin ve adayýn dini, etnik, mezhepsel ve cinsel kimliðine bakmaz. En azýndan bu konular oy verme davranýþýnda birinci öncelikli bir faktör deðildir. Yine batýlý yerleþik demokrasilerde seçmen aþiret reisinin, tarikat þeyhinin ve mahalle imamýnýn talimatýyla da oy vermez. Ya ne yapar? Buralarda öncelikle insanlar birey olmuþtur. Yani kendi kendinin bilincindedir. Vasi ve veli kabul etmezler. Baþkalarýndan emir almazlar. Kendi özgür iradeleriyle genelde rasyonel kararlar verirler. Oylarýný parayla veya herhangi bir menfaat karþýlýðý satmazlar. Oy vereceði partinin kendi dünya görüþüne, sýnýfsal yapýsýna uygun olup olmadýðýna bakar. Peki, batýda dinsel ve etnik yönelimli partiler yok mudur? Vardýr ama bunlar marjinal, ýrkçý ve asla iktidarýn yanýna bile yaklaþamayan partilerdir. Bizdeki gibi kitle ve iktidar partileri deðil Her ne kadar batýda böyleyse de, bizde demokrasinin pek fazla yer edinemediði kesin gibi... Zira zaten yüzde 10 gibi adaletsiz bir seçim barajý da iþin cabasý. Böyle giderse, ben Türkiye de demokrasinin ilelebet yerleþemeyeceðini bile düþünüyorum. Çünkü her þeyden önce baþta Baþbakan Erdoðan olmak üzere parti liderlerimiz demokrasiyi kendi içlerine dahi sindirememiþ durumdadýrlar. Çünkü hep kendilerine demokrat ve Müslümanlar! Özellikle Erdoðan, tek baþýna çok oy almayý demokrasi sayýyor. Çoðunluk diktatörlüðüne özeniyor. Demokrasinin asýl azýnlýkta kalanlarýn ve kendine oy vermeyenlerin haklarýnýn en iyi korunduðu bir rejim olduðunu unutuyor. Yüzde 50 aldýysak her þeyi biz belirleriz diye düþünüyor. Demokrasilerdeki yasama, yürütme ve yargý dengesini hiçe sayýyor ve bu mekanizmalarý hedeflerini gerçekleþtirmesinin önünde birer engel olarak görüyor. Halký Alevi-Sünni diye ayrýþtýrmayý marifet biliyor. Sýrf oy devþirmek uðruna Kýlýçdaroðlu nun Aleviliðini mesele yapýyor. Alevi olmak bir suçmuþ gibi konuþarak toplumun içine fesat tohumlarý ekiyor. Acýdýr ama 1970 li yýllarda kaldýðýný düþündüðümüz Alevi-Sünni ayrýmý, düþmanlýðý bu ülkenin hem de Alevi çalýþtaylarý düzenleyen, Alevilerin sorunlarýný çözmeye talip olan ilk Baþbakaný tarafýndan yeniden uyandýrýldý! Bu nedenle önümüzdeki süreçte Alevilere yönelik olumsuz geliþmeler olursa, bunun yegâne sorumlusu Baþbakan Tayyip Erdoðan dýr. Ayrýca Erdoðan, gerek miting meydanlarýndaki konuþmalarýyla gerekse el altýndan yaptýrdýðý propagandayla muhafazakâr seçmeni öyle etkilemiþtir ki, bu kesim, Türkiye nin baþýnda Kýlýçdaroðlu gibi Kýzýlbaþ bir Baþbakan görmektense, kýyamet kopsun daha iyi noktasýna çekilmiþtir. Ya da Erdoðan ve partisinin icraatlarýný beðenmeyen bir dindar Sünni seçmen bile, Kýlýçdaroðlu gibi Alevi ve Kürt biri Baþbakan olacaðýna, hýrsýz da yolsuz da olsa bizden biri olsun duygusuyla AKP ye oy vermeye itilmiþtir. Hatta Suriye de son aylarda yaþanan iç çatýþmalar örnek gösterilerek, Bakýnýz, Suriye de Aleviler iktidarda ve yýllardýr baský altýnda yönettikleri Sünni çoðunluðu katlediyorlar diye kara propaganda bile yapýlmýþtýr. **** Özetle Baþbakan Erdoðan Türkiye tarihinde ilk kez oylarýný artýrarak üçüncü dönem için iktidara gelmeyi baþarmýþtýr. Ancak bu seferki geliþ, hem Aleviler hem de Kürtler ve kiþisel hak ve özgürlüklere önem veren baþka kesimler açýsýndan hiçte iyi bir geliþe benzemiyor. Tayyip Erdoðan, yaklaþýk 9 yýldýr iktidarda ama hiçbir zaman ortalama saðcý bir lider olmayý aþamadý. Ýslamcý, Milli Görüþçü, Sünni ve Emevici reflekslerini biraz frenleyip, bir türlü klasik ve kabadayý bir Türk kasaba politikacýsý olmaktan kurtulamadý. Her ne kadar seçim zaferi sonrasý yaptýðý balkon konuþmasýyla Ortadoðu ya, Kafkaslar a ve Balkanlar a selam çakarak, bölge lideri olduðunu ilan etse de, otoriter ve faþizan nitelikli politikalarýyla, medyayý susturma çabalarýyla vizyon sahibi bir devlet adamý olmanýn hala çok uzaðýnda görünüyor seçimleri sonrasýnda da balkon konuþmasý yapmýþ ve kendisine oy veren-vermeyen herkesi kucaklayacaðýný söylemiþti. Sözünü tutmadýðý gibi, birinci iktidar döneminin aksine daha da sertleþti ve despotlaþtý. Hiç sanmýyorum ama bakalým Erdoðan ustalýk diye nitelendirdiði bu dönemde kapsayýcýlýk ve herkesi kucaklayýcýlýk sözünü tutabilecek mi? Bu Makale Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nun (AABK) Aylýk Yayýn Organý Alevilerin Sesi Dergisi nin 150. Sayýsýnda Yayýnlanmýþtýr

5 Tarihin bilimsel yaklaþýmlarla anlaþýlýp yazýlmasý olanaksýz. Öznellik, onu anlamak için her zaman en ve tek geçerli çýkýþ noktasý. Önce o noktadan çýkmak koþuluyla, sonra herkes kendisine uygun yolu, yordamý, yöntemi, anlayýþý kullanýr elbette. Jacques Rancière ise onun en parlak günümüz felsefecilerinden olduðunu da söyleyebiliriz, modern tarih çalýþmalarýnýn, herkese bir geçmiþi olduðunu gösteren fenomenlerin görünmeyen yüzlerini dizgesel biçimde araþtýrmak anlamýnda bir bilimselliði olduðunu söylüyor. Onun bu yaklaþýmýyla ayný noktada deðilim, ama büsbütün de çeliþmiyoruz: birbirine izdüþen iki düzeyden çýkýyor, yan yana yürüyor, ayný yere gidiyoruz. Tarihin Adlarý nda, Rancière de tarihin bir inþa olduðunu belirtiyor. Bir bakýma, yapýlan bir þey tarih taþý, topraðý, suyu verilerek. Rancière in verdiði örnekte olduðu gibi Napolyon un ya da sözgelimi hakkýnda pek çok araþtýrma yapýlmýþ Sultan Hamid in tarihin fenomenleri olarak alýnmasýyla yetinen tarih, yalnýzca bir yanýlsama olarak çýkar ortaya; oysa tarihin fenomenlerini, onlarýn çevresindeki toplumla ve adsýz bireylerle birlikte deðerlendirmek gerekir. Rancière in tutumu, Hem bilimsel hem de siyasi bir ihmal veya husumet yüzünden yitirilmiþ bir olgular yýðýnýný bilgi alanýna geri kazandýrdýðý, yenilenleri ve ezilenleri de tarihin parçasý olarak gördüðü için önemli. Eski tarih anlayýþýyla resmi tarih, krallarýn ve sultanlarýn, talan ve fetih devletlerinin, onlarý elleri üstünde tutan topluluklarýn yaþadýklarýný anlatmakla yetinilebilir, ama bunun da tarihin kendisi olmayacaðýný yazan da bilir, okuyan da. Tarih bu anlayýþ içinde bir uygunluk bilimi oldu. Uygunsuz olan? O, kapýdan içeri pek alýnmadý. Durun bakalým, bize anlatýlanlarýn arkasýnda baþka neler oldu, diyen tarihçi, bu yaklaþýmýný nesnelleþtirebilmek için çok çaba göstermek zorunda kaldý. Ýnsan neredeydi, tarih insansýz mý yaþanmýþ, yalnýzca saraylarýn ve büyük binalarýn içinde mi kurgulanmýþtý? Muhteþem Süleyman ýn büyük imparatorluðunun sarayýn arka odalarýndaki kadýnlarla birlikte kurulup yönetiliyormuþ gibi anlatýlmasýnýn ve koskoca Ýstanbul un sokaklarýndaki halkýn kendini hiç mi hiç göstermemesinin nedeni, yalnýzca dizinin yapýmcýsýnýn ekonomik yükü azaltma kaygýsý deðildir. Dizinin bu kadar çok izlenmesi için, sokaktaki insanýn tarih algýsýna uygun olmasý da gerekir? Sultanlarýn ývýr zývýrý, yoksullarýn dertlerinden daha çok ilgilendiriyor yoksullarý. Ayný yoksullar, tarihi böyle okumak istiyor iþte. Peki tarihçi? Hangi tarihçi? Son yýllarda tarihin popülerleþmesinde büyük katkýsý olan Ýlber Ortaylý nýn ya da benzeri tarihçilerin yazdýklarý da þu anda geliyor aklýma ve, acaba, diyorum, bu denli önem verilen tarihçilerin bile, Osmanlý Devleti nin tarihini yazarken ve ekranlarda durmadan konuþurken yýðýnlardan bunca az söz etmesinin, onlarýn yaþadýklarýna bunca az yer vermesinin nedeni nedir? Hangi tarihçi, sorusunu bunun için soruyorum. Yanýtý, bir hiç, neredeyse hiç. Aslýnda üst perdeden konuþan o tarihçiler de geleneksel tarih yazýmýnýn bütün sakatlýðýyla malulse, yalnýzca malumatfuruþ sayýlmazlar mý? Yirminci yüzyýlýn baþlarýnda yýðýnlarýn tarih sahnesinde yönetenlerden daha büyük aðýrlýklar taþýmaya baþlamasý, tarihi zorunlu olarak onlarý anlatmaya yöneltti. Yönetenlerin hikâyesi nedir ki kýsýtlýdýr. Oysa yýðýnlarýn hikâyesi anlatmakla bitmez. Hikâyesi olmayan tarih de olmayacaðý için, geçen yüzyýlda yeni tarih anlayýþlarý öne çýkmýþ oldu. Story den deðilse de, history den söz ediyoruz çünkü. Tarihin Adlarý nýn Önsöz ünü yazan Hayden White, Tarihin yeni öznesi sessiz sedasýz, fark edilmeden, sözleri iþitilmeden ölen, ama bastýrýlmýþ varlýklarýyla sesleri tarihe musallat olan bütün insanlardan ve topluluklardan baþka bir þey deðildir, diyor. Michelet nin tarihi kavrayýþ biçimi; yani tarihçinin tarihin nesnesi olmak yerine, öznesi olarak kendi sesi ve düþüncesiyle tarihi yazma anlayýþý, gerçeðe en çok yaklaþtýracak anlayýþtýr elbette. Bunun bugün artýk herkesçe içselleþtirildiðini söyleyebilir miyiz? Bu da iyimserlik olur. Öncelikle tarihi yukarýdakilerin at koþturduðu düz bir ova gibi alan tarihçilerin okunup dinlendiðine bakýlýrsa, öznelliðini geleneksel olanýn yanýndan ayýrmayan tutumlarýn hâlâ geçerli olduðu da belirtilebilir. Michelet nin þu sözüyse, aradýðýmýz, tarihin ne olduðunu daha iyi ne anlatýr, bilemediðim: Tarihçinin metni yalnýz tarih üzerine olmakla kalmaz, tarih de olur; metnin özü, sözünü ettikleriyle bir süreklilik içindedir. Yazýlaný tarihe dönüþtürmek için þu üç ayaðý sorunlarýný çözerek saðlam biçimde dikmek gerekir: Tarihin bilgisini, yani ne olup bittiðini nesnel ideolojik olmayan biçimde geçmiþin içinden çekip almak gerekir. Gelgelelim, ne alýnacaðý sorusu çatallý. Tarihçi bütün geçmiþi yazamayacaðýna göre, ondan neleri süzüp alacak? Tarihsel bir dönemeç oluþturan bir savaþý, savaþýn iki tarafý da farklý görüyorsa, tarihçinin nesnelliðini korumasý ne denli zordur, bilinir. Edebiyatçý deðil ki tarihçi, gözlem gücüne, yaratýcý düþüncenin sýnýrsýz özgürlüðüne uygun davranabilsin. Gerçeðe baðlý kalmak zorundadýr o. Alacaðý tek tutum vardýr: Tarihe geçmiþ zamanýn içinden deðil, þimdiki zamanýn bakýþ açýsý içinden bakmak ve kendi yazacaðý tarihi gerçeðe dönüþtürecek bilgileri seçmek. Yazýlanýn yazýlma nedeni öznellikten baþka ne olabilir? Yoksa yazýlmaz, yazýlsa da okunmaz. Edebiyat için söz konusu ettiðimiz ilkelerden biri bu, ama tarih yazýmý için de farklý olmaz. Hem öznel olup hem tarihin kendisini anlatma paradoksu da ancak öznelliðin niteliðiyle çözülebilir. Öznelliðin bütün bütüne baðýmsýz, önyargýsýz, dýþ etkilerden uzak oluþu, aslýnda bu paradoksu tarihin lehine çözebilecek gizilgüçtür. Öznelliðin ancak onu kullanacak niteliðe sahip oldukça nitelikli biçimde kulanýlabileceðini anlatmaya da gerek yok elbette. Tarihçinin yazdýklarýnýn tarih olmasý, yani bizim tarihin ne olduðunu öðrenmek ve geçmiþte yaþananlarý anlamak için onun yazdýklarýný bir tarih olarak okumamýz için, yazýlanýn bu sahiciliði taþýmasý gerekir. Burada nesnel bir tarih dilinin ne olduðu üstünde düþünmek de tarihçinin iþi mi? Bir anlatýdan söz ediyoruz. Dolayýsýyla anlatýnýn güzelliði, tarihin yaygýnlýðýný saðlayan etmenlerden de biridir. Bu üç bileþene birden sahip olmayan tarih yazýmý, tarihin öznelerini de doðru saptayamayýnca, tarihin içinde deðil, yalnýzca görünen yüzünde dolanýr durur. Tarihçinin söylemi, tarihin sözcüklerini, hakikatleriyle iliþkilendiren bir ölçme söylemidir, diyor Rancière. Devrim, kral, demokrasi, yoksulluk, yýðýnlar ve tarihi anlamlandýran sayýsýz sözcük, tarih sahnesinden aldýklarý rollerle geçiyorsa, onlarý gerçekten olduklarý gibi görmek, tarihçi için zor ama üstesinden gelinmesi en zorunlu tavýrdýr. Bu arada yaþandýklarý için ortaya çýkan olgular ile tarihçinin yorumlarý arasýnda daðýtýlmasý gereken bir sis bulutu oluþtuðundan da söz ediyor Rancière. Sis bulutunu oraya taþýyan tarihçi olduðuna göre, daðýtan da tarihçi olacaktýr, daðýtabilirse. Tarihte yaþananlara ne zaman sonradan bulunmuþ ideolojilere göre adlar verilmiþse, orada tarih gerçekten uzaklaþmýþtýr. Baþka nasýl olabilir. Bir ülkenin yaþadýðý köktenci deðiþim devrimle de olabilir, köktenci reformlarla da ve sözgelimi devrimle olduysa, onun nasýl bir devrim oluðuna iliþkin toplumsal bir onay yoksa, sizin ona verdiðiniz ad, tarihi öyle yazmanýza, tarihin söylemini kendi ideoloik duruþunuza göre ayarlamanýza neden olur. Sakatlanmýþ tarih söylemi, tarihi bu anlamda gerçekten elbette uzaklaþtýrýr. Ekim Devrimi nden sonraki Sovyetler Birliði nin 1924 ten sonra yaþamaya baþladýðý dönüþüm, Marksizm içinde görülebilecek kesimlerin her birince farklý adlandýrýlmýþ, yorumlanmýþsa, o dönemin tarihi o kadar farklý mý yaþanmýþtýr yoksa yaþanan gerçek, onu çarpýtan ideolojilerle bir dizi yanýlsama olarak mý ortaya çýkmýþtýr? Yanýtý þimdi daha kolay veriliyor. Tarihi kendisiyle baþ baþa býrakacak tarihçi, onu sakatlayan bütün baðlardan kurtaracak ve tarihi en doðru biçimde anlamanýn yollarýný çizecektir. Tarihin Adlarý, Jacques Rancière, Çeviren: Cemal Yardýmcý, Metis Yayýnlarý, 2011, 139 sayfa, 12 TL. notoskitap.blogspot.com

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Pek çok þaibenin ardýndan üniversite seçme sýnavlarý sona erdi, sýnava giren adaylar puanlarýný öðrendiler ve þimdi sýra hangi bölüm ve hangi üniversite sorularýnýn cevabýný aramaya geldi. Hangi bölüm sorusunun cevabý öðrenciler için önemlidir. Çünkü öðrenim görülecek bölüm ayný zamanda öðrencinin emek piyasasýnda emeðini hangi alanda pazarlayacaðýný yani ekmek parasýný hangi iþi yaparak elde etmeye çalýþacaðýný da önemli ölçüde belirlemektedir. Hal böyle olunca öðrenciler kendi istekleri ve yetenekleri doðrultusunda bir alana yönelmek yerine emek piyasasýnda emek güçlerini daha kolay ve daha yüksek deðerden pazarlayabilecekleri alanlarý yani bölümleri tercih etmek zorunda kalmaktadýr(öðretmen olmayý arzulayan bir öðrencinin istek duymadýðý halde kendisine mühendislik mesleðinin yolunu açacak bir bölümü tercih etmesi gibi). Ya da sýnavda arzuladýðý bir bölümün puanýný tutturamayan öðrenciler bir an önce emek piyasasýna girip, kendi ekmek paralarýný kendileri elde edebilmek için hiç istemedikleri bölümleri tercih etmek zorunda kalabilmektedir(öðretmen olmayý arzulayan bir öðrencinin hiç istemediði iþletme bölümünü tercih etmek zorunda kalmasý gibi). Hangi bölüm sorusunun yaný sýra hangi üniversite sorusu da üniversite adaylarý için ciddi bir problem oluþturmaktadýr. Zira Türkiye de üniversite sayýsý 103 ü kamu, 62 si ise vakýf statüsünde özel üniversite olmak üzere 165 e ulaþmýþtýr. Kamu üniversitelerinin çok büyük çoðunluðu hiçbir akademik nitelik gözetilmeden siyasi rant elde edilmek üzere kurulmuþ üniversitelerdir. Vakýf adý altýnda kurulmuþ özel üniversitelerin de hemen tümü kâr amacý güden yani öðrenciyi doðrudan müþteri görüp çeþitli biçimlerde onu yolmayý hedeflemiþ iþletmeler durumundadýr(reklam için yaptýklarý bin bir þaklabanlýk bu yaklaþýmlarýný açýkça göstermektedir). Adý saný kök salmýþ kamu üniversitelerinin ise pek çoðu YÖK düzeni içinde akademik özgürlüðü ve idari özerkliðini kaybetmiþtir. Bu üniversiteler üniversite-sanayi iþbirliði benzeri projelerle kendilerini sermayenin hizmetine adarken, öðrenci ve akademisyenlere karþý baskýcý bir tutum sergilemektedir. Görüldüðü gibi üniversite seçme aþamasýnda hangi bölüm, hangi üniversite sorularýna doðru yanýt verebilmek son derece zor ve hatta imkansýzdýr. Sorun üniversitelerin bilimsel bilgi üretip, toplumun yararýna sunan kurumlar olmaktan çýkýp, emek gücünün niteliði arttýrarak piyasa deðerini yükselten meslek okullarý olarak görülmesinden kaynaklanmaktadýr. Elbette bu durumu yaratan ekmek parasý kazanacak iyi bir iþ için üniversiteyi cankurtaran simidi olarak gören öðrenciler deðildir. Bu durumun sorumlusu, Türkiye de üniversitelerin son 30 yýlda anti demokratik bir yapý içinde piyasalaþarak üniversite niteliðinden hýzla uzaklaþmasýna karþý yeterli mücadeleyi veremeyen akademisyenler, aydýnlar, demokratik kitle örgütleri ile iþçi ve kamu emekçi sendikalarýdýr. Üniversiteye yeni adým atmaya hazýrlanan arkadaþlarýn önüne böylesine karamsar bir tablo sermeyi elbette istemezdim. Maalesef dünyada birçok kapitalist ülkede olduðu gibi Türkiye de de üniversitelerin hali son derece vahimdir. Ancak bu vahim durum umutsuzluk yaratmamalýdýr. Madem ki üniversiteler sermayeye emek gücü saðlayan ve ona hizmet eden kurumlar haline dönüþtürülmüþtür. O halde üniversiteler emek mücadelesinin önemli bir alaný olarak görülmelidir. Üniversitenin emek mücadelesi içerisinde yer almasý için üniversitede öðrenci, akademisyen ve emekçiler sýnýfsal bir anlayýþ içinde önce kendi aralarýnda daha sonra da emekçi sýnýfýn üniversite dýþýndaki diðer bileþenleriyle dayanýþma içerisinde bulunmalýdýr. Bununla birlikte baþta sendikalar olmak üzere emekten yana siyasi partiler, meslek odalarý ve diðer demokratik kitle örgütleri üniversitede yaþanan sorunlara karþý 30 yýldýr sürdürdükleri körlükten vazgeçip, üniversiteleri en azýndan sermaye örgütleri kadar sahiplenmeli ve üniversitede mücadelenin bir tarafý haline gelmelidir. Aksi halde daha pek çok kuþak sermayenin güdümünde bir üniversiteyi cankurtaran simidi olarak görmeye devam edecek ama arzuladýðý özgürce yaþama asla kavuþamayacaktýr..! (Evrensel) Nevþehir Kapadokya Bölgesi'ndeki balon uçuþ sahasýnýn limitleri, yüksekliði ve uçuþ kriterleri yeniden belirlendi. Ulaþtýrma Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðünden (SHGM) yapýlan yazýlý açýklamada, Nevþehir Kapadokya Bölgesi'ndeki balon uçuþ sahasýnýn, balon sayýsýnýn artmasý ve uçuþ emniyeti nedeniyle deðiþtirilmesi ihtiyacý doðduðu belirtildi. Kapadokya Bölgesi'ndeki mevcut balon uçuþ sahasýnýn limitleri, yüksekliði ve uçuþ kriterlerinin yeniden belirlenmesi ve nihai kararlarýn alýnýp Türkiye Havacýlýk Bilgi Yayýnlarý'nda yayýmlanmasýnýn saðlanmasý amacýyla 15 Þubat 2011 tarihinde Nevþehir'de toplantý yapýldýðý anlatýldý. Toplantý sonucunda Kapadokya Bölgesi'nde koordinatlarý belirlenen yeni balon uçuþ sahasýnýn balon pilotlarýnýn Tuzköy ve Erkilet ATC ile ön koordinasyon saðlamasý kaydýyla hafta içi 6 bin feete kadar, hafta sonu ve resmi tatillerde 8 bin feete kadar her türlü emniyet tedbirlerinin alýnmasý kaydýyla balon uçuþlarýnda kullanýlmasýnýn SHGM tarafýndan uygun Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Amerikan The New York Times gazetesinin seyahat köþesinde yer alan makalede, 15 yýllýk evli Nurettin Mantar ve Laura Prusoff un yýllar içinde inþa ettiði maðara ev tanýtýldý. Suzanne Bowler imzasýný taþýyan makale hakkýnda konuþan Mantar, The New York Times, eþim Laura yla irtibata geçerek, bizimle röportaj yapmak istediklerini söyledi. Kapadokya ya gelince evimizden çok etkilenip çekim yapmak istediklerini söylediler. Biz de kabul ettik cümleleriyle özetledi. Laura Prusoff da evin inþaat sürecini, gazeteye þöyle anlattý: Ýlk binayý inþa ettiðimiz maðarayý 1997 yýlýnda 6 bin dolara aldýk. O dönemde Yukarý Ortahisar çok ucuzdu. Zamanla bölgede dokuz arazi daha alarak yaklaþýk 14 bin metrekarelik bir alana sahip olduk. Aldýðýmýz evler tam bir harabeydi. Ne mutfak için bir yer vardý, ne de çatýsý... Duvarlarý bile dökülüyordu. Toplamda 150 bin dolar harcayarak, evimize kavuþtuk. Þu an beþ katlý, dört odasý, beþ bulunduðu ve NOTAM ile yayýmlanarak tüm ilgili taraflara duyurulduðu ifade edildi. Nevþehir Kapadokya Bölgesi balon uçuþ sahasýnda yapýlacak uçuþlarda uçuþ emniyetinin muhafazasýyla can ve mal güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan uygulanmasý gereken usul ve esaslar belirlenerek, 1 Aðustos 2011'den itibaren geçerli olan B serisi 14/11 sayýlý AIC ile yayýnlanmasýnýn saðlandýðý, bu kapsamda Nevþehir Kapadokya Bölgesi'nde gerçekleþtirilecek balon uçuþlarýnýn bu tarihten itibaren AIC B14/11 ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapýlacaðý kaydedildi. banyosu olan þýk bir sýðýnaðýmýz var dedi. Makalede, evde kullanýlan Ýran halýlarý, dekorasyon stili ve panoromik manzara da övgü aldý. Bu yýlýn trendi Argos Dünya basýný ve uluslararasý örgütler, son dönemde Kapadokya ya kayýtsýz kalamýyor. Son olarak beldedeki gözde butik otel Argos in Cappadocia, Avrupa Turizm Komisyonu (ETC) tarafýndan seyahat trendlerini açýklamak üzere hazýrlanan Trend Cards 2011 de Tasarým Otelleri kategorisinde yer aldý. Kategoriye Türkiye den giren tek otel olan Argos un bu baþarýsý böylelikle Avrupa daki tüm komisyon üyesi ülkeler tarafýndan paylaþýlmýþ oldu. Avrupa Turizm Komisyonu, Trend Cards da yer almak üzere her yýl dünya seyahat trendlerine karar vermek için birçok kategori belirliyor; komisyon üyesi olan ülkelere bu baþlýklar gönderilerek bilgiler isteniyor. Gelen bilgiler doðrultusunda da seyahat sektörünün en son trendleri oluþturuluyor.

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı