AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey le Að rý da ölç tü. nha be ri say fa 9 da ALKOL YASAÐI ÝÞE YARADI Rus ya da uy gu la ma ya ko nu lan ge ce al kol sa tý þý ya sa ðý ve yaþ sý nýr la ma sý ge ti ril - me si o lum lu so nuç ver di. Ya sak so nu cu tü ke tim yüz de 17 a zal dý. n 7 DE HAFTASONUEKÝNÝZÝ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÝSTEYÝNÝZ... Y YEÞÝLAY DAN YILBAÞINDA ÝÇKÝ UYARISI nha be ri say fa 9 da YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr FO TOÐ RAF: A A ULUDERE DE GÖZYAÞLARI SEL OLDU Uludere halký, Irak sýnýrýnda meydana gelen F-16 lý bombalama olayýnda ölenler için gözyaþý döktü. Uludere-Yeþilyuva Camiindeki cenaze namazýný Þýrnak Müftüsü Abdullah Kaplan kýldýrdý. Cesetlere daha önce adlî týpta otopsi yapýldý.nha be ri say fa 8 de BÝR KÝÞÝ ÖLDÜ, 2 KÝÞÝNÝN DURUMU AÐIR Yine çadýr yangýný uvan da dün sa bah sa at le rin de mey da na ge len ça dýr yan gý nýn da 1 ki þi öl dü. Ça dýr yan gý nýn da vü cut la rýn da ki ya nýk lar dolayýsýyla du rum la rý a - ðýr o lan 2 kar de þin te da vi le ri nin ya pýl ma sý i çin An ka ra ya gön de ri le ce ði bil di ril di. n6 da 7 MÝLYAR 533 MÝLYON DOLAR Carî açýk Kasým da yerinde saydý utü ÝK ve ri le ri ne gö re, ih ra cat, Ka sým a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 18,5 ar tar - ken, it ha lat i se ay ný dö nem de yüz de 8,8 art tý. Dýþ ti ca ret a çý ðý, ay ný dö nem de 7 mil yar 752 mil yon do lar dan 7 mil yar 533 mil yon do la ra ge - ri le ye rek a þa ðý yu ka rý ayný kaldý.n10 da ÜLKELER ARASINDA ANTARKTÝKA DA VAR Kutuplardan bile ithalat yaptýk uankara Milletvekili Sinan Aygün ün dýþ ticaret verileri üzerinden yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye, Güney Kutbu nda yer alan, yerleþimin olmadýðý buzul ülkesi Antarktika ile Kuzey Kutbu nda yer alan Gröland dan bile ithalat yapmýþ. nha be ri say fa 10 da Merkez müdahale etti, dolar düþtü n10 da DIÞ BORCUN ÜÇTE ÝKÝSÝ ONLARIN Özel sektörün borç yükü arttý utür ki ye nin brüt dýþ borç sto ku, 2011 yý lý ü - çün cü çey re ði so nu i ti ba rýy la 309,6 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Ö zel sek tör borç la rý - nýn top lam dýþ borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý yüz de 65,8, ka mu ke si mi borç la rý nýn pa yý i se yüz de 30,7 ol du. nha be ri say fa 10 da Harç ve damga vergisi de yeni yýlda yüzde 15 zamlý n10 da ÖZÜR GÝBÝ TAZÝYE TERÖRÝST ZANNEDÝLEREK ÖLDÜRÜLEN 35 KÝÞÝ ÝÇÝN TAZÝYE MESAJI YAYINLAYAN GENELKURMAY, ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET, AÝLELERÝNE SABIR DÝLEDÝ. ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET, AÝLELERE SABIR VE BAÞSAÐLIÐI u Ge nel kur may, Þýr nak-u lu de re'de ön ce ki ge ce te rö rist zan ne dile rek F-16'lar ca bom ba la nan 35 ki þi i çin ö zür gi bi bir ta zi ye me sa jý ya yýn la dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan ta zi ye me sajýn - da, ''28 A ra lýk 2011 ge ce si sý nýr ö te sin de mey da na ge len o lay da ha yat la - rý ný kay be den va tan daþ la rý mý za Al lah'tan rah met, a i le ya kýn la rý na sa býr ve baþ sað lý ðý di le riz'' i fa de si kul la nýl dý. ERDOÐAN: TALÝHSÝZ BÝR NETÝCE, ÜZÜNTÜ VERÝCÝ BÝR DURUM u Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ise, Irak sýnýrýndaki olaya iliþkin, ''Talihsiz bir netice, üzüntü verici bir netice'' dedi. Erdoðan, ''Ýncelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapýlacaktýr. Þu anda gerek savcýlýk buradaki çalýþmalarýný yürütürken, bütün görüntüler, ki yaklaþýk 4 saatlik bir görüntü elimizde mevcut, ve bu görüntüler üzerinde TSK baþta olmak üzere, ilgili birimlerimiz incelemelerini, çalýþmalarýný yapýyorlar" dedi. n8 de ugül: Üzüntümüz büyük uçiçek: Olayda kasýt yok ubaþsavcýlýk soruþturma baþlattý n8 de HAKKÂRÝ DE KEPENKLER KAPANDI Kuzu: Laikliði yorumlamakta zorlandýk ISSN uha be ri say fa 8 de ANAYASA KOMÝSYONU BAÞKANI ÖÐRENCÝ TOPLANTISINA KATILDI utbmm A na ya sa Ko mis yo - nu Baþ ka ný Prof. Dr. Bur han Ku zu, Tür ki ye de la ik lik il - ke si ni an la mak ta hep zor lan dýk. Bu nun se be bi ba sit. Av ru - pa nýn yo rum la dý ðý la ik lik i le Tür ki ye de yo rum la nan la ik lik pa ra lel git me di de di. nha be ri say fa 9 da ANAYASA YAPIMINA ÖÐRENCÝ KATKISI n9 da

2 2 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ Y LÂHÝKA ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Zü l-celâli Ve l- Ýkrâm Gün de bir ta þý bi nâ-yý öm rü mün düþ tü ye re E vet, ha yat a part ma ný yý ký lý yor. Ö mür tay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür at le ça lýþ tý rý yor. Arz se fi ne si de, sür at le gi der ken Bu lut la rýn ge çi þi gi bi ge çip gi der â ye ti ni o ku yor. Hem azâmet sahibi hem fazl ü kerem sahibi Her kemâlât O na mahsus kâinatýn Hâlýký Yani kemâl-i sýfat zâtýnda O nun mümdemiç Sonsuz O nun kudretine eþit olmaz hiç bi güç Gücü bilinmesi için canlýlara kudreti Vermek O nun bî-nihâye rahmetiyle izzeti Gücü kendinden sanýp hem de öðünülmemeli Verdiði kâbiliyetle kendisi bilinmeli Durulamaz hem gücüne O ki Sâhib-i Celâl Kudreti yanýnda olmuþ firavunlar inhilâl Rahmetiyle hem bütün nimetlerindir Râzýk ý Hem de mahlûkuna sunan, azýðýnýn Hâlýk ý Yalnýz O ndan korkarak gör nefsini hem hakîr Aczini idrak ile muhtac O na her þey fakîr Kim ki yalnýz O ndan ister bu büyük bir rütbedir Rabbisinin þanýný i lâ eden mertebedir Hâlini yalnýz O na açan yüce makam taþýr Bu nezih samimiyet erbâb-ý dile yaraþýr Her ne yerde O nu bilen ehl-i tevhîd hem ola Zâtýný esmâsý ile kâinatla tanýya Böyle gönüller için elbette O kâfidir Onlarý himaye eyler hem O dost vâfidir Ýþte budur kulluðun engin yüce mânasý Bu inancýn olmaz asla mâsiva sevdasý Her isim tezahüründe görülür ziya-ý nur Ýþte Celâl ü Cemâli âleme verir huzur Þimdi ey sevgili kardeþ! O Cemâle teslîm ol Ýki cihânda azîz hakka l-yakîn müslîm ol Üçüncü Rica ir za man genç lik ge ce si nin uy ku sun dan ih ti - B yar lýk sa ba hýy la u yan dý ðým va kit ken di me bak tým, vü cu dum ka bir ta ra fý na bir i niþ ten ko þar gi bi gi di yor. Ni ya zi-i Mýs rî nin; Gün de bir ta þý bi nâ-yý öm rü mün düþ tü ye re, Can ya tar ga fil, bi na sý ol du vi ran bî ha ber de di ði gi bi, ru hu mun ha ne si o lan cis mi min de her gün bir ta þý düþ mek le yýp ra ný yor. Ve dün ya i le be ni kuv vet li bað la yan ü mit le rim, e mel le rim kop ma ya baþ la dý lar. Had siz dost la rým dan ve sev dik le rim den mu fa ra kat za ma ný nýn ya kýn laþ tý ðý ný his set tim. O mâ ne vî ve çok de rin ve de vâ sýz gö rü nen ya ra nýn mer he mi ni a ra dým, bu la ma dým. Yi ne Ni ya zi-i Mýs rî gi bi de dim ki: Dil be ka sý, Hak fe nâ sý is te di mülk-ü te nim, Bir de vâ sýz der de düþ tüm, ah ki Lok man bî ha ber. HA ÞÝ YE O va kit bir den mer ha met-i Ý lâ hi ye nin li sa ný, mi sa li, tim sa li, del lâ lý, mü mes si li o lan Pey gam ber-i Zî þan A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn nu ru ve þe fa a ti ve be þe re ge tir di ði he di ye-i hi da ye ti, o der man sýz, had siz zan net ti ðim ya ra ya gü zel bir mer hem ve tir yak ol du. Ka ran lýk lý ye si mi, nur lu bir ri ca ya çe vir di. (...) HA ÞÝ YE: Ya ni, be nim kal bim bü tün kuv ve tiy le be ka is te di ði hal de, hik met-i Ý lâ hi ye ce se di min ha ra bi ye ti ni ik ti za e di yor. He kîm-i Lok man da ça re si ni bu la ma dý ðý, der man sýz bir der de düþ tüm. Lem a lar, 26. Lem a, 3. Ri câ Ö MÜR TAY YA RE SÝ ÞÝM ÞEK GÝ BÝ GE ÇÝ YOR Ý lem ey yü he l-a ziz! Ýn san, ya þa yýþ va zi ye tin ce, bir dað dan ko pup sel i çi ne dü þen ve ya yük sek bir a part man dan dü þüp yu var la nan bir þa hýs gi bi dir. E vet, ha yat a part ma ný yý ký lý yor. Ö mür tay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür at le ça lýþ tý rý yor. Arz se fi ne si de, sür at le gi der ken Bu lut la rýn ge çi þi gi bi ge çip gi der (Neml Su re si, 27:88) â ye ti ni o ku yor. Se fi ne-i arz sür at le yü rür ken, dün ya nýn gayr-ý meþ rû lez zet le ri ne u za tý lan el le re ze hir li di ken le rin ba ta ca ðý dü þü nül sün. Bi na e na leyh, o ze hir li dün ya ok la rý na ba kýp el u zat ma. Fi râ kýn e le mi, te lâ ki lez ze tin den a ðýr dýr. Ey nefs-i em mâ rem! Sa na tâ bi de ði lim. Sen is te di ðin þe ye i ba det et ve is te di ðin þe yin pe þi ne düþ; ben an cak ve an cak be ni ya ra týp, þems ve ka mer ve ar zý ba na mu sah har e den Fâ týr-ý Ha kîm-i Zül ce lâ le abd o lu rum. Ve ke za, ka der mu hi tin de u çan tay ya re-i öm re ve ya ha yat dað la rý a ra sýn da a çý lan uh dut ve tü nel le rin den þim þek vâ ri ge çen za ma nýn þi men di fe ri ne bin di re rek e be dü l-â bad mem le ke ti nin is ke le si hük mün de o lan ka bir tü ne li nin ka pý sý na sevk e den Hâ lýk-ý Rah mâ nü r- Ra hîm den me det is ti yo rum. Ve ke za, hiç bir þe yi du â la rý ma, is ti gâ se le ri me ve ni yaz la rý ma he def it ti haz et mem. An cak kü re-i ar zý ha re ke te ge ti ren, fe lek çark la rý ný dur dur ma ya ve þems ve ka me rin yer leþ ti ril me siy le za ma nýn ha re ke ti ni tes kin et tir me ye ve vü cu dun þa hi ka la rýn dan yu var la nýp ge len þu dün ya yý sa kin kýl ma ya ka dir o lan kud re ti ni ha yet siz Rabb-i Zül ce lâ le du â la rý mý, ni yaz la rý mý arz ve tak dim e di yo rum. Çün kü, her þey le a lâ ka dar â mâl ve ma ka sý dým var dýr. Ve ke za, kal bi me va ki o lan en in ce, en giz li ha tý ra la rý i þit ti ði ve kal bi min mü yûl ve e mel le ri ni tat min et ti ði gi bi, a kýl ve ha ya li min de te men ni et tik le ri sa a det-i e be di ye yi ver me ye ka dir o lan Zât-ý Ak des den ma a da kim se ye i ba det et mi yo rum. Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 94 LÛ GAT ÇE: arz: Dün ya. se fi ne: Ge mi. fi râk: Ay rý lýk. te lâ ki: Ka vuþ ma, bu luþ ma. nefs-i em mâ re: Da i ma kö tü lü ðü em re den ne fis. þems: Gü neþ. mu sah har: Bo yun eð di - ril miþ, hiz met kâr ký lýn mýþ. Fâ týr-ý Ha kîm-i Zül ce lâl: Her þe yi hik met le ya ra tan Ce lal sa hi bi, Al lah. abd: Kul. tay ya re-i ömr: Ö mür u - ça ðý. uh dut: Ge çit, hen dek. þim þek vâ ri: Þim þek gi bi. þi men di fer: Tren. e be dü l-â bad: Son suz lar son su zu. is ti gâ se: Sý ðýn ma, yar - dým is te me. kü re-i arz: Dün ya. tes kin: Sa kin leþ tir me, dur dur ma. â mâl: E mel ler, ar zu lar. ma ka sýd: Mak sat lar. va ki: Vu ku bul muþ, ger - çek leþ miþ o lan. mü yûl: Me yil ler, yö ne - lim ler. ma a da: Baþ ka. Ýstidraç - kerâmet - fal- büyü (2) yya ni as ya.com.tr (Ge çen haf ta dan de vam la...) a ri ku lâ de hal ler gös te ren ba zý in san - H lar top lu mun i çin de cid dî bir im ti han ve si le si ol mak ta dýr. Zi ra bun la ra i nan mak nok ta sýn da in san la rýn ka fa sýn da cid dî so ru lar o luþ mak ta ve bun la ra sað lýk lý ce vap lar a ra mak ta dýr lar. Ge nel de ya zý la rý mý ha ya týn i çin den ve da ha çok kar þý laþ tý ðým so ru lar ve so run lar dan o luþ tur du ðum i çin, bu gün ler de de ka der soh bet le ri mü na se be tiy le sýk sýk bu ne vî prob lem ler ve so ru lar la kar þý laþ mak ta yým. Ýn san la rýn en çok ka fa sý ný ka rýþ tý ran me se le, di ni bü tün ol ma dý ðý hal de, hiç i ba det le a lâ ka sý ol ma yan ve hat ta i nan cýn dan da hi þüp he e di len in san lar na sýl o lur da ev li ya la rýn ke râ met le ri ne ben zer ha ri ku lâ de lik ler gös te re bi lir ler. Bu an lam da ve bu na ben zer so ru lar u za yýp git mek te dir. Me se lâ, bu so ru nun bir tü re vi o la rak, Al lah, i nanç sýz ol ma sý na kar þýn bir in sa ný ne den çok ni met len di ri yor da i na nan lar sý kýn tý, se fa let, fa kir lik çe ki yor? vs. gi bi so ru lar te mel de doð ru bir Al lah bi lin ci, a hi ret ve ka der i nan cý ol ma yan in san la rýn zi hin le ri ne gel mek te dir. Bir im ti han ka pý sý o lan ve i ma ný da hi teh li ke ye dü þü re bi le cek bu so ru la ra ce vap lar ver mek za ru rî dir. Çün kü in san fýt ra ten en di þe-i is tik bal his sin den do la yý ge le ce ði ne da ir gay bî i þa ret ler ne vin den ha ber le re her za man il gi duy mak ta dýr. As lýn da Ce nâb-ý Hakk ýn bu his si ver me si nin se beb-i hik me ti, ta ah hüt al tý na a lýn ma yan ve kab rin ö bür ta ra fý ný dü þün mek nok ta sýn da dýr. Oy sa in san bu his si ni, dün ya ha ya tý i çin kul la nýr. Do la yý sýy la bu his si sû iis ti mal et mek is te yen fal cý lar, bü yü cü ler, med yum lar vs. ce mi yet ha ya týn da cid dî bir teh li ke o luþ tur mak ta dýr lar. Ý nan ma mýþ in san lar da gö rü len mad de ö te si, ru hî tec rü be ler, ha ri ku lâ de lik ler da ha çok is tid raç de nen yo ga, med yum luk, ruh ça ðýr ma, cin ler le te ma sa geç me þek lin de ken di ni gös ter mek te dir. Ruh mad de den, cis ma ni yet ten a lâ ka sý ný kes ti ði öl çü de güç le nir ve ru hî tec rü be ler ge li þir. Hý ris ti yan pa paz la rýn da, Bu dist ra hip le rin de, Yu nan filo zof la rýn da, Ya hu di ru ha ni ler de de bu hal le rin gö rül dü ðü bir va ký a dýr. Me se lâ, aç lýk çek mek ya ni ri ya zet, kal be sa fa ve ren, mut lu luk ve ren ve kal bî me le ke le ri ge liþ ti ren bir du rum dur. Fa kat Müs lü man ol ma yan in san la rýn aç lý ðý, on la rýn ne fis le ri ne bir sa fa ve rir ve nef sî ha re ket li lik le ri kuv vet le nir. Bu du rum da â lem-i halk ta ki bi lin me yen, gayb o lan, giz li o lan, ça lý nan þey ler, has ta lýk la rýn teþ hi si, te da vi si, cin ler le te mas gi bi þey ler hâ sýl o la bi lir. Ýþ te böy le du rum lar ço ðu za man in san la rýn i man la rý nýn bo zul ma sý na se bep o la bil mek te dir. Bu ra da þöy le bir su âl so ru la bi lir: Ev li ya nýn ke râ me ti i le, i nanç sýz in san lar dan hâ sýl o lan is tid raç bir bi ri ne ben zi yor, bu nu na sýl a yý ra ca ðýz? Ya þan tý sýn dan i nan cý na da ir bir þey ler se ze me di ði miz bu tür in san la rý an la ma nýn, a yýrt et me nin bir yo lu da vic dan lar da ki his se di þe gö re dir. Ya ni böy le bir in sa nýn, ha ri ku lâ de lik ler gös te ren bi riy le ko nuþ tu ðun da, Al lah sev gi si kal bin de ar týp, dün ya sev gi si a za lý yor sa, bu Al lah dos tu bi ri dir. Fa kat tam ter si o lu yor sa, is tid raç gös te ren bir ya lan cý dýr. Ni te kim i ti ka dý ol ma dan ha sýl o lan hal ler is tid raç týr. Ý ti ka dý sað lam o lan Al lah dost la rýn dan ha sýl o lan hal ler ke râ met tir. Do ku zun cu Mek tub da, Be di üz za man bu me se le i le il gi li þöy le bir i zah ta bu lu nur: Ke râ met le mü þer ref o lan bir þa hýs, bi le rek bir em re maz har o lur sa, o hal de e ðer nefs-i em ma re si bâ kî i se, ken di ne gü ven mek, nef si ne ve keþ fi ne i ti mat et mek, gu ru ra düþ mek ci he tin de is tid raç o la bi lir. De va mýn da, ha ri ka bir em re maz har o lan bir kim se, ken di nef si ne de ðil, Rab bi ne i ti ma dý zi ya de le þir. Te vek kü lü de var sa, bu bir ke râ met tir ve giz len me si ge rek mez. Fa kat fahr i çin kas ten iz ha rý na ça lý þýl ma ma lý dýr u ya rý sýn da bu lu nur. Ke râ met sa hi bi bir in san, lâ tif bir un sur o lan ke râ met i le meþ gul ol maz. Bi lâ kis ken di sin den ke râ met zu hur e din ce, en di þe le nir. A ca ba bu bir is tid raç mý dýr, a hi ret mey ve le ri ni bu dün ya da mý yi yo rum? di ye dü þü nür. Bu na kar þýn is tid raç sa hi bi o lan kim se i se, bu hâ lin a mel le ri nin, i yi lik le ri nin bir ne ti ce si ol du ðu nu zan ne der. Ken di sin de bir ol gun luk ve üs tün lük ol du ðu nu dü þü nür. Ke râ met ten da ha se lâ met li ve da ha â lî o lan bir hâl de var dýr ki, bu nun a dý da ik ram-ý Ý lâ hî dir. Zi râ ke râ met hâ li, nef sin hi le si ne, sa hip len me si ne a çýk ve is tid ra ca dö ne bi len, teh li ke li bir hâl i ken, ik ram-ý Ý lâ hî de kes bin ka rýþ ma sý yok tur. Bu yüz den ne fis ken di ne ham let mez. Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri bu nun i çin dir ki, ke râ met is te mez, bek le mez ve bun la ra e hem mi yet ver mez. Da ha â lî ve se lâ met li o lan ik ram-i Ý lâ hi ye maz har ol mak i çin ça lý þýr lar. He men þu nu da be lirt mek ge re kir ki, sa de ce ha ri ku lâ de hal ler de ðil, ba zen i man sa hi bi ol ma yan in san la rýn ya þan tý la rý, ni met le rin i çin de ol ma la rý, ba zý tak li di i man sa hip le ri nin zih ni ni ka rýþ tý rýp, On lar i man sýz, fa kat zevk-ü sa fa i çe ri sin de ler, biz i na ný yo ruz a ma sý kýn tý i çe ri sin de yiz. Bu na sýl bir a da let ve mu a me le? tar zýn da so ru lar, þüp he ler zi hin le ri ne ge le bil mek te dir. Ce va ben þöy le de mek müm kün dür: Ý nanç sýz ve da lâ let te o lan la ra dün ya da mer ha met e dil me si, ni met ve ril me si gö rü nüþ te dir. Ya ni mer ha met ve ya ni met len dir me þek lin de gö rü len bir is tid raç týr. Ni te kim Mü mi nun Sû re si ve A raf Sû re si nde me a len Al lah þöy le der: Kâ fir le re çok mal ve ev lât ve re rek on la ra yar dým, i yi lik mi e di yo ruz? Ha yýr, böy le de ðil dir. Bu yar dým ve i yi lik de ðil, bel ki is tid raç týr. Az ma la rý ve ce hen ne me git me le ri i çin dir. Yi ne bir baþ ka â yet te, On la rý ya vaþ ya vaþ a za ba yak laþ tý rý yo ruz. Ha ber le ri ol mu yor. On lar az dýk ça, dün ya ni met le ri ni art tý ra rak fýr sat ve ri yo ruz. Al da ný yor lar. On la ra ha zýr la dý ðým a zap çok þid det li dir. Ne ti ce o la rak þu nu söy le mek müm kün dür: Ke râ met hal le ri bi le teh li ke ye a çýk du rum lar dýr. Bun la rýn en se lâ met li si, ik ram-ý Ý lâ hî ne vin den o lan ha di se ler ve hal ler dir. Ýs tid ra cî hal ler i se, za ten nefs-i em ma re si güç lü o lan lar da ha sýl o lur. As lýn da iþ le nen her bir gü nah ve ih mal e di len Sün net-i Se niy ye ler, þey tan ve ha bis ruh la ra a çý lan ka pý lar ve pen ce re ler hük mün de dir. Ce mi ye tin i çe ri sin de bu lu nan pek çok ya lan cý, fal cý, bü yü cü v.s. Al lah mu ha fa za i man lar da ya ra lar a ça bi lir. Bun dan baþ ka her in san da, bu tür teh li ke ye, gü nah lar ve ih mal le ri dolayýsýyla ken di si ni ha bis ruh la rýn ta sal lu tu na a çýk e de bi lir. Çö züm i se, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin ka le si ne gir mek, bu tür hal ler le kal bi ve ak lý meþ gul et me mek, ne fis ter bi ye si yap mak, ba si ret ve fe ra se tin ge liþ me si i çin du â et mek tir.

3

4 04:04.qxd 12/30/2011 1:30 PM Page ARALIK 2011 CUMARTESÝ Y KÜLTÜR SANAT ZÝYA ÞAKÝR, BABIALÝ SOHBETLERÝ NDE ANILDI Hani bir yer vardý ya! Biz insanoðullarý çok ilginç varlýklarýz Bazen kendi kendime sorarým; daha doðrusu iç dünyamda çok ciddî, çok çetrefil bir muhakeme yaparým Meselâ; ilkokul 3. sýnýf öncesini kaçýmýz hatýrlarýz? Ya da 5 yaþýna ait kaç hatýranýz vardýr? 3 ve 4 yaþlarýna ait çok küçük; çok kýrýk dökük birkaç hatýrayý ancak dâhî olanlar hatýrlarmýþ 3 ve 4 yaþlarýma ait hiçbir kýrýk-dökük hatýram da yok zaten! Bunlarý neden yazýyorum? Þundan: Geçmiþimize ait hatýralarýmýz çok mu çok ilginç Küçük yaþlarýmýza ait hayatýmýzý hatýrlamadýðýmýz bir yana bebekliðimiz sanki bizim deðil! Anne rahminde geçirdiðimiz hayatýmýz ise sanki bize ait deðil.. Çünkü o döneme ait bir þeycikleri de hiç mi hiç hatýrlamýyoruz. Peki, anne karnýna düþmeden önceki ruhlar âlemi nasýl bir yerdi? Bir gün Allah a hesap vereceðine iman eden ve topraðýn altýna inanan Sonra da bu dünyaya ait bilgileri, Hani bir yerde yaþamýþtýk Dünya mý idi neydi? diye hatýrlamaya çalýþacak bir garip kullar olduðumuzu söyler Hazreti Mevlânâ! Ne müthiþ bir durum. Anne karnýndaki bebeðin algýlayamadýðý bir dünyaya geliyoruz! Hiç tahayyül edemediðimiz bu güzellikteki dünyadan çok daha muhteþem ve bu dünya aklýmýzla algýlayamayacaðýmýz ebedî bir dünyaya göçüyoruz. Yûnus Emre: Anne rahminden geldik pazara / Bir kefen aldýk döndük mezara! derken ne kadar da haklý ve akýllý. Fýrsat bu fýrsat yeni bir yýl geliyor Geçmiþ yýlýn hesabýný verebilecek biri deðilim. Haddimi aþýp size hesap gününü hatýrlatacak da deðilim, ama hepimize duâ edebilirim. Ahmet Þimþek Koleji nde Mevlânâ için anma AHMET Þimþek Eðitim Kurumlarý, yüzyýllardýr insaný kucaklayan gel çaðrýsýyla gönüllerde taht kuran, Hz. Mevlânâ yý ölümünün 738. yýldönümünde ona yakýþýr bir törenle andý. Þefik Can Uluslararasý Mevlânâ Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný H. Nur Artýran, Mevlânâ nýn felsefesi ile ilgili bir seminer verirken, okul kurucusu ve sanat yönetmeni Yasemin Kumral Þimþek, Mevlânâ için yazdýðý ve bestelediði þarkýlarý seslendirdi. Kolej öðrencileri de, Mevlânâ þiirlerinden oluþan bir þiir dinletisi ile bu anlamlý törene renk kattý. Ýstanbul / Yeni Asya BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ya hu di le rin að la ma du va rý nýn di - ðer a dý. 2. A kan dam. - Ya zý da ve ya söz de ba ya ðý söz ve de - yim bu lun ma ma sý du ru mu. 3. Ý ki ya þýn da di þi sý ðýr. - Belli fir - ma sý ta ra fýn dan ü re ti len as ke rî a maç lý ta þý ma he li kop te ri. - Klor e le men ti nin sim ge si. 4. Ý yi leþ tir me i nan cýy la, ya týr lar dan ge ti ri le rek, has ta la ra do kun du ru lan a ðýr lýk. - La tin A me ri ka E ko no mik Sis te mi. - Bir haber ajansýmýzýn kýsaltmasý. 5. Kar - þý lýk lý ko nuþ ma. 6. Alüminyumun simgesi. - Yu mu þak çe lik - ten ya pýl mýþ ü ze ri ka lay kap lý in ce sac. 7. Ko ru yan, a cý yan, mer ha met e den (Al lah). - A rap ça da su. 8. Gü zel ko ku.- Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh. 9. Bir dü þün ce yi ek sik - siz o la rak an la tan ke li me di zi si, lâ kýr tý, ke lâm. - Doy mak bil - me yen, o bur (in san ya da hay van). 10. Ka rakter, se ci ye. - Gü - nah, çir kin þey. 11. Sað ko lu nu kul la nan kim se. 12. Fahr-i Kâ i nat E fen dimiz'in (asm) yüz me öð ren di ði ku yu. 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük tes te re si - ne ði. 2. E lek trik e ner ji si ni kim ya sal e - ner ji o la rak de po la yan, is te nil di ðin de 1 bu nu e lek trik e ner ji si o la rak ve ren ci - haz, a kým top lar, a kü. 3. Ýþ le ne cek bir 2 nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du ru mu. - A lý - 3 nan yo lun har ca nan za ma na o ra ný, sür'at. - Sa ni ye nin ký sa sý. 4. Ta rih ön - 4 ce si se rü ven le ri an la tan ve bir top lu lu - ðun duy gu la rý ný, an la yý þý ný ve öz lem le - 5 ri ni gös ter me si ba ký mýn dan de ðe ri o - lan hi kâ ye ler, mi to lo ji. - Es ki dil de ma - 6 vi. 5. Rus ça da e vet. - A cý, ü zün tü, dert, ke der. - Mo ðol hü küm da rý. 6. Yön te - 7 mi ne uy gun o la rak, for ma li te i ca bý. - Bo ya lý kar ton, ku maþ ve ya plas tik ten 8 ya pý lan ve baþ ka la rýn ca ta nýn ma mak i çin yü ze ge çi ri le rek kul la ný lan yap ma 9 yüz. 7. Teh li ke arz e den kor ku la cak du rum. - Ni ke li sim ge le yen harf ler Hi le, en tri ka. - Bir ga ze te ve ya der gi - nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc ret - siz o la rak ver di ði par ça, i lâ ve. - Ha va ga zý, e lek trik, su vb.nin kul la ný lan mik ta rý ný ve ya me ka nik et ki len me le ri öl çen a let. 9. Ül tra vi yo le ý þýn la rý na has sas E.co li mu tant la rýn da gö rü len re kom bi nas yon pro te i ni. - Be lir ti, iz, i pu cu. 10. Sa lý ver me, ko yu ver me. - Bir i þi pa ra ka zan mak i çin de ðil, yal nýz zev ki i çin ya pan, he ves li. FO TOÐ RAF: A A Bir fýrtýnadan geldim, bir fýrtýnaya uçuyorum Timaþ Kitap Kahve de düzenlenen toplantýya Ziya Þakir in torunu Ayda Üstündað (solda) ve Boðaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selim Kýþlalý katýldý. TÜRK edebiyatýnda 282 romaný, bine yakýn makalesi bulunan Ziya Þakir, Babýali Sohbetleri nde anýldý. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðince, Timaþ Kitap Kahve de düzenlenen toplantýnýn yöneticisi Fatma Ersem Yargýcý, insanlar tarafýndan yeterince tanýnmayan Þakir in birçok konuda esere sahip olduðunu söyledi. Yazarýn, Edirne Muhasarasý adlý kitabýndaki karakterlerden birinin aslýnda kendisi olduðuna dikkati çeken Yazgýcý, Þakir in o savaþta bir asker olarak görev yaptýðýnýn çok sonralarý açýklandýðýný ifade etti. Yargýcý, yazarýn Kan Dalgasý isimli kitabýnda Ermeni meselesine deðindiðini BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P A S A V A N A K U M A A G A M A F O B Ý M A L S A L A T A T E R E K E A T A M Ý Y A L A T S M P A T Ý K A B H E L A L O L A N A K A K S Ý T E R A L R N A L A N L K R T A I R A M A N E V Ý S A Ý K A Ý O N A M A M Ö E S G N A Z Y Ç E R E Z TÜRK EDEBÝYATINDA 282 ROMANI, BÝNE YAKIN MAKALESÝ BULUNAN ZÝYA ÞAKÝR, ÖLÜMÜNÜN 52. YILINDA SEVENLERÝ TARAFINDAN ANILDI. belirterek, kitaplarýnýn Türk edebiyatý ve tarihi açýsýndan önemli bir yere sahip olduðunu söyledi. Ziya Þakir in torunu Ayda Üstündað da kendisine, dedesini anlatan bir kitap yazmasý için çok ýsrar edildiðini aktararak, þöyle devam etti: Ben de Sözlü Tarihin Büyük Üstadý Dedem Ziya Þakir i yazdým. Ýçerisinde ona dair hatýralarým ve onunla yapýlmýþ röportajlar, onun için yazýlanlar var. Bu anma gününü düzen le yen le re çok te þek kür e di yo - rum. De dem si ya si ler le ah bap ol ma sý na rað men on la ra kar þý çok say gý lýy dý. Bir fýr - tý na dan gel dim, bir fýr tý na ya u çu yo rum di - ye rek ya ným da ve fat et ti. Boðaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Yavuz Selim Kýþlalý ise yazarýn eserleriyle, Abdülhamid in hatýratýyla ilgili üniversite tezini hazýrlarken tanýþtýðýný ve bir daha da kopamadýðýný dile getirdi. Kýþlalý, yazarda kendisini en çok etkileyen konunun, bir türlü arayýp da bulamadýðý kaynaklarý bir anda karþýsýnda bulmasý olduðunu anlattý. Þakir in, Abdülhamid in son döneminden, Ermeni Vak'asýna, Edirne Muhasarasý ndan, Celal Bayar a kadar birçok konuda kitap yazmýþ bir romancý olduðunu kaydeden Kýþlalý, yazarýn, deðerli eserleri olmasýna raðmen yeterince tanýtýlamadýðýný ifade etti. Ýstanbul / aa 19 yaþýndaki Mehmet Faruk Þahin, baþlattýðý kampanyaya destek vermek isteyenlerden kitap bekliyor. Camiye kütüphane kuruyor GA ZÝ AN TEP TE bu lu nan 19 ya þýn da ki Meh met Fa ruk Þa hin ma hal le sin de bu lu nan Ah met Ru fai Ca mii i çin ki tap kam pan ya sý baþ la ta rak ca mi ye kü tü p - ha ne kur ma gi ri þi min de bu lun du. Þa - hin, da ha ön ce de Ö mer Öz mi mar A - na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne kü tüp ha - ne kur muþ tu. Meh met Fa ruk Þa hin yap tý ðý a çýk la - ma da ma hal le si nin kýr sal ke sim de bu lun - ma sýn dan, ca mi ce maa ti nin ki tap o ku ma - ya teþ fi k i çin bu gi ri þim de bu lun du ðu nu, bu sa ye de ce maa tin ki tap o ku ya rak ma - hal le si ne ve ye ni ne si le ör nek o la ca ðý ný i - fa de et ti. Þa hin, kam pan ya mý za des tek te bu lu nan il ve il çe be le di ye le ri ne ve va kýf la - ra te þek kür et ti ði ni ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan dan kam pan ya sý na des - tek bek le di ði ni söy le di. Ca mi i mam ha - ti bi Fik ri San sur, "ce maat bu sa ye de ki - tap o ku ma ya teþ vik e dil di. Ma hal le de ye - ni nes lin ve yaþ lý la rýn bir lik te gü zel bir þe - kil de ki tap o ku ma la rý gü zel ol du de di. Meh met Fa ruk Þa hin in ki tap kam pan - ya sý na des tek ver mek is te yen ler; fý rat mah. 51 no lu cad. no: 50. Ah met Ru fai Ca mii Ga zi an tep/þa hin bey ad re si ne ki tap gön de re bi lir ler. Ga zi an tep / Ye ni As ya Online Kitap Okuyun projesi KAH RA MAN MA RAÞ Be le di ye si ta ra fýn da baþ la tý lan On li ne ki tap hat tý o ku yu cu dan il gi gö rü yor. Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin res mî web si te si o lan ra man ma - ras.bel.tr ad re sin de a çý lan On li ne Ki tap O ku yun bö lü mün de yak la þýk 100 e ser yer a - lý yor. Web si te si nin bi rin ci bö lü mün de Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin ken di ne a it ya yýn la rý; i kin ci bö lüm de i se Kah ra man ma raþ i le il gi li e de bi yat, þi ir, de ne me, ro man, ta rih v.b. gi bi il gi li e ser ler yer a lý yor. Sa nal or tam da ki tap o ku mak is te yen le re hi tap e - den bö lüm de ay ný za man da ki tap lar dan çýk tý al mak da müm kün. Ko nuy la il gi li a çýk - la ma ya pan Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, Be le di ye o la rak bas - týr dý ðý mýz ba zý ya yýn la rý mýz var. Ay rý ca dü zen le miþ ol du ðu muz sem poz yum la rý da ki tap ha li ne ge ti ri yo ruz. Ay ný za man da i li mi zi ya kýn dan il gi len di ren e ser le ri de On li - ne Ki tap O ku ma bö lü mü müz de ya yýn la ya rak is te yen le rin ko lay ca u laþ ma la rý ný sað la - mak a dý na bu hiz me ti mi zi baþ lat týk de di. Kah ra man ma raþ / ci han Ýs ma il Kah ra man Kül tür Mer ke zi nde Kül tü rü müz de Ev - li ya Çe le bi pa ne li düzenlendi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Gördüklerini sabýr ve azimle kaleme almýþ Ri ze Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü i le Ri ze Ü - ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si De kan lý ðý, Ev - li ya Çe le bi nin do ðu mu nun 400. yýl dö nü mü dolayýsýyla Kül tü rü müz de Ev li ya Çe le bi pa ne li dü zen le di. Ýs ma il Kah ra man Kül tür Mer ke - zi nde dü zen le nen pa nel de, Ri ze Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ah met Þa mil Gü - rer bir su num yap tý. Gü rer, Ev li ya Çe le bi nin ha - ya tý hak kýn da bil gi ve re rek, Ev li ya Çe le bi, bi yog - ra fi si hak kýn da sý nýr lý bil gi sa hi bi ol du ðu muz ö - nem li þah si yet ler den bi ri. Ev li ya Çe le bi hak kýn - da ki ö nem li bil gi le re, yi ne ken di e se ri o lan Se ya - hat na me den u la þý yo ruz. de di. Yrd. Doç. Dr. Ab dul lah Bay da Ev li ya Çe le bi nin þöh re ti nin en ö nem li sebebi nin Se ya hat na me ol du ðu nu di le ge ti re rek, Dün ya da ta ný nýr ol ma sý nýn en ö - nem li ne de ni de ken di sin den 150 yýl son ra o - nu keþ fe den Ham mer dir. Ev li ya Çe le bi, dev - rin ge niþ Os man lý top rak la rý ný 50 yý lý aþ kýn bir za man i çin de ge zip do laþ mýþ týr. Gör dük le ri ni, a kýl la ra dur gun luk ve ren sa býr ve a zim le ka le - me al mýþ, böy le ce 10 cilt lik mu az zam e se ri ni mey da na ge tir miþ tir. di ye ko nuþ tu. Ev li ya Çe le bi nin 7 ik lim, 18 pa di þah lýk gez di ði ni, 70 yý lý aþ kýn öm rü nün 51 yý lý ný se ya hat ler de, fark lý þe hir ler de, de ði þik ül ke ler de ge çir di ði ni an la tan Bay, Se ya hat et ti ði coð raf ya nýn yü zöl çü mü yak - la þýk 25 mil yon ki lo met re ka re dir. Bu gün bu coð - raf ya da 30 dev let ku rul muþ tur. Ev li ya Çe le bi nin gör dü ðü, gez di ði, geç ti ði þe hir sa yý sý 250 dir. 17. yüz yý la gi de rek se ya hat e de me yiz, a ma se ya hat - na me yi o ku ya rak o dev ri ya þa ya bi li riz. Se ya hat - na me yi o ku ya rak o nun la gez me nin ta dý ný çý ka - ra lým. i fa de si ni kul lan dý. Ri ze / ci han Ýn san ru hu nun mey li Al lah a ya kýn ol mak týr GAZETECÝ-Ya zar Mus ta fa Yaz gan, Dil ve E de bi - yat Der ne ði nde (DED) Dü þün ce Dün ya mýz da Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî ko nu lu bir söy le þi yap tý. Der ne ðin E yüp te ki ge nel mer ke zin de dü - zen le nen söy le þi de ko nu þan Yaz gan, Mev lâ - nâ nýn Dün ya dan e li ni e te ði ni çek i fa de si yan lýþ an la þýl dý. Bu, dün ya hýr sý ný, mal, mülk sev da sý ný; düþ man lýk la rý, ha set le ri, kin le ri kal bin den sök, at ma na sýn da dýr. þek lin de ko nuþ tu. Yaz gan, Mev lâ nâ nýn aþ ký ný þöy le an lat tý: Mev lâ nâ nýn a lâ met-i fa ri ka sý aþk týr. Aþk, de nin ce, be þe rî aþ - ký kast et mi yo rum. Ta bi î, be þe ri aþk a kýl i le tak vi ye, ruh i le de te yid e di lir se, i la hi aþ ka yol a çar. Be þe rî aþk tan ürk me yin, a ma Mev lâ - nâ nýn bah set ti ði aþk, o de ðil. Mes ne vî bir aþk e se ri dir. O na gö re aþk, ha ya týn as lý dýr, ö zü dür. Aþk ol ma dan meþk ol maz. Mev lâ nâ ya gö re a - kýl ve i lim gayb â le mi nin ger çek le ri ni kav ra - ma da ye ter siz dir. Bel li bir nok ta ya ka dar in sa ný e riþ ti rir, fa kat in san aþk tan ka nat la ra sa hip se, i - lim ve ak lýn ha yal e de me ye ce ði ka dar yü ce lir. An cak aþk i le sev gi li ye bað la nan gö nül mu te - ber dir. Ýn san la Al lah a ra sý bir de niz me sa be sin de i se a kýl bu de niz de bir yü zü cü aþk i se ge mi dir. Yü zü cü her an teh li ke de dir, bo ðu la bi lir. Ge mi ye bi nen, Al lah ýn iz niy le kur tu lur. Ýn san ru hu nun mey li Al lah a ya kýn ol mak týr. Ýs tan bul / ci han Es ma-ül Hüs na yý sim sýr ma ya nak þet ti ESMA-ÜL Hüs na yý di val tek ni ðiy le sim sýr ma - ya nak þe den Fat ma Se ma Te ke rek, e ser le ri ni An ka ra lý sa nat se ver ler le bu luþ tur du. Et noð raf ya Mü ze si nde ki ser gi An ka ra lý sa nat se ver le ri bek li - yor. Os man lý sa ra yýn dan bu gü ne ka dar ge len sim sýr ma sa na tý ný di val tek ni ðiy le bu luþ tur du - ðu nu i fa de e den Te ke rek, e ser le ri ni Son suz Ev - ren de Bir Vav i le Bü tün leþ mek ad lý ser gi ler le sa - nat se ver le rin be ðe ni si ne sun du ðu nu i fa de et ti. Ýs tan bul Kah ra man ma raþ, Ga zi an tep te ser gi aç - tý ðý ný be lir ten Te ke rek, yurt dý þýn da da ser gi aç - ma yý plan la dý ðý ný kay det ti. Ýs tan bul Türk Ýs lâm E ser le ri Mü ze si nde, e ki biy le bir lik te 4 yýl bo yun - ca ha zýr la dý ðý 200 ci va rýn da ki e se ri ser gi le dik le ri - ni be lir ten Te ke rek, Al lah ýn Lâ tif is mi nin te cel - li si o lan bu sa na tý in san lar la pay laþ mak en bü yük is te ðim. Es ma la rýn bü tün in san lar la ku cak laþ - ma sý ný is ti yo rum. Çün kü Al lah ýn yer yü zün de ki te cel li le ri es ma lar da. de di. An ka ra / ci han

5 Y 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ MAKALE 5 Bu sa ha da en et kin ça lý þan þüp he siz ABD dir. CI A bu iþ ler i çin on lar ca mil yar do lar lar har cý yor. Çe þit li thinktank ku ru luþ la rý, ü ni ver si te ler, va kýf lar bu na yö ne lik tir. Hat ta, gre en card sis te mi de bu nun bu nun bir par ça sý dýr. Her yýl þans lý yý (!) A me ri kan va tan daþ lý ðý na dâ vet e der ler. Çok ze ki, di le hâ kim o lan la rý is tih dam e der ler; be yin gü cün den is ti fa de e der; fer sa dog ni as ya.com.tr Ýy ya ke hi ta bý ü ze ri ne Ý lim öð ren mek, Re sûl-i Ek rem in (asm) ha di si i le üm me te þart ký lýn mýþ týr. Ý lim, o ku mak i le baþ lar, te fek kür i le de rin le þir, fe yiz ler le nu ra ni le þir. Yet mi þi nin ü ze rin de, a ma hâ lâ ken di si nin ye tiþ miþ ol ma dý ðý, öð ren me ye muh taç ol du ðu i fa de si, he men her gö rüþ me miz de ki tat lý i ti ra fý dýr. O ka dar mü te va zi ki, öð ren mek i çin sor du ðum su âl le rin bi le ken di si ne öð ren me ve si le si ol du ðu nu i fa de e der. As lýn da doð ru yu söy le mek te; en i yi öð re nen, öð re ten dir. El hak, en i yi an la ma ya ça lý þan, an lat ma ya ça lý þan dýr. Ze ki Ü nal Ho cam, ho ca la rýn ho ca sý dýr. Ýz mir Kes ta ne pa za rý mes ci din de din le dim, Cu ma va a zý ný. Va a zýn ko nu su, Fa ti ha Sû re si. Fe tih ler o nun i le o lur, o dur mad dî ve ma ne vî fü tu ha týn köp rü sü. Zi ra men ba ý, vahy-i Ý lâ hî dir. Bi ri cik sû re, em sal siz bir va hiy men ba ý. Bir ci he tiy le, Kur ân ýn mâ nâ sý nýn ö zet len di ði sû re. Þim di ki le rin sý kýþ tý rýl mýþ dos ya de dik le ri.. A vu kat Ya kup Al kan dos tu mun ve si le si i le ta nýþ tým ken di si i le. O yýl lar da, yi ne bir ya ký ný mýn sor du ðu Kur ân hak kýn da ki su al le re ce vap ha zýr lý yor ve a rý yor dum. Ye di se kiz me â li in ce le ye rek, a ra la rýn da ki me âl ve yo rum fark lý lýk la rý ný ya ka la yýp ve hat ta bun la rýn za man za man çe liþ ki i miþ gi bi an la þýl ma sý nok ta sý ný e sas e de rek ha zýr la nan su al ler... Ka ri yer ge re ki yor du, bu su al le re ce vap ver mek i çin. Te teb bu, i lim, a ka de mik bil gi ve e hil ol mak Bu sý kýn tý lar i çe ri sin de ver me ye ça lýþ tý ðý mýz ce vap la rýn, da ha e hil a ðýz dan tas hi hi ve tas ni fi ge re ki yor du. O dö nem de pek çok in sa na mü ra ca at et tim, ce ma at i çi ve ce ma at dý þý. Bir ço ðu zi ya de siy le meþ gu li ye ti nin çok ol du ðu ma ze re ti ni di le ge tir di ler. Ýþ te bu sý kýn tý ok ya nu sun da çýr pý nýr ken Ze ki Ho ca mýn ha ne sin de yim, a de ta þef kat li ku ca ðýn da. Ev ve lâ hü zün lü, müþ fik du â sý i le kar þý la dý be ni. Te sel li kâr i fa de le ri i le hem hâl ol du be nim le. Der di mi der di bil di, ya ný na a la rak, derd le rin mer hem kay na ðý Kur ân-ý Ke rim i a ça rak ce vap lar ver di. U nu ta mam o yar dým la rý ný ves se lâm. Ka der ko nu sun da ki ça lýþ ma la rým i çin git miþ tim bu son zi ya re tim de. Cu ma va a zýn da Fa ti ha yý an la tý yor du de miþ tim yu ka rý da. E vin de de vam et tik, ye mek so nun da. Ýy ya ke, A rap ça ku ral la rý na gö re cüm le nin so nun da ol ma sý ge re kir ken â yet te ba þý na ge ti ril miþ, ne den? de di. Siz da ha i yi si ni bi lir si niz, de dim. Ya ni Yar dým is te riz an cak Sen den ol ma sý ge re kir i ken, An cak Sen den yar dým is te riz ol muþ. Ýy ya ke nin ba þa a lýn ma sý, sý ra dan lý ðý bo za rak, dik kat çek mek i çin o la bi lir de di. Gü zel tes bit te bu lun muþ tu. Rab bim, ken di sin den ra zý ol sun, se lâ met lik ver sin ve se ven le ri ne ba ðýþ la sýn. A ma a sýl tes bit ve ce va bý, Üs tad Be di üz za man dan öð re ni yor duk. Ý þâ râ tü l- Ý câz da ki ko nu i le a lâ ka lý bu tes bit le ya zý mý zý tâç lan dý ra lým: Ýy ya ke nin tak di mi, ih lâ sý vi ka ye et mek [a yak ta tut mak, ko ru mak] i çin dir; ve za mir-i hi tap da, i ba de tin se bep ve il le ti ne i þa ret tir. Çün ki, hi ta ba in ci rar e den, ge çen sý fat la mut ta sýf o lan Zat, el bet te i ba de te müs te hak týr. (s. 42) E vet, Üs ta dý mý zýn i fa de siy le, Ýy ya ke (An cak Sa na) i fa de si nin ba þa a lýn ma sý, ih lâ sý mu ha fa za et mek i çin dir ve hi tap za mi ri o lan Sa na da, i ba de tin ga ye si ne ya ni ih lâ sa i þa ret tir. Çün ki, ken di si ne hi tab e di len, ge çen sý fat lar la va sýf lan dý rý lan Zât, el bet te i ba de te müs te hak týr. Nü fûz ca sus lu ðu / et ki a jan lý ðý ü ze ri ne (2) sem pa ti za ný ya par lar; pro pa gan da la rý ný yap tý rýr lar. Ki þi li ði uy gun gö rü len ler pro fes yo nel e ði ti me tâ bi tu tu lur, ö zel o la rak ye tiþ ti rir ler. Ve ki mi ma ni pu las yon lar la et nik ya pý la rý, fa na tik sað cý la rý-sol cu la rý, ra di kal ve ay ký rý mez hep le ri, te rö re a çýk grup la rý, hat ta din dar in san la rý bi le yön len di rir ve kul la nýr lar. Bir za man lar ABD ve Ýs ra il kar þý tý o lan si ya sî ku ru luþ lar, na sýl ABD ci ve Ýs ra il sem pa ti za ný hâ li ne dö nüþ tü rül dü ler? ABD nin gü ven lik stra te ji si nin te mel pren si bi þu dur: Ken di si ne yö ne lik teh di di, ken di kon tro lü al týn da he def ül ke le re yön len dir mek tir. Meþ rû ti yet son ra sýn da Os man lý ül ke sin de a zýn lýk o kul la rý ve ko lej le ri kur duk la rý ný; I. Dün ya Sa va þý dö ne min de Tür ki ye de 1000 i aþ kýn ya ban cý ko lej ku rul du ðu nu ve bun la rýn A na do lu nun her ta ra fý na yay gýn laþ tý rýl dý ðý ný, nü fuz ca sus lu ðu ve et ki a jan lý ðý i çin kul la nýl dý ðý ný u nut ma ya lým. Yu ka rý da ki tesbit ler den ba zý la rý ný E ge Ü ni ver si te si Uy gu la ma lý Sos yo lo ji A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Er can Tat lý dil ö zet le ye rek aç mýþ. Türk top lu mun da iþ ah lâ ký, kom þu luk i liþ ki le ri, bü yük le re say gý, in san i liþ ki le rin de ki gü ven ve dü rüst lük gi bi de ðer le rin ya vaþ ya vaþ yi ti ril di ði ni be lirt miþ: Ýn san lar kim lik le ri ni kay bet me ye, in sâ nî de ðer le ri ni yi tir me ye baþ la dý. Kent ler de kom þu luk i liþ ki le ri za yýf la dý. Top lum sal ku rum la rýn de ði þi me di ren di ði ni sa vu nan Tat lý dil, bu di ren me ve bi rey le rin ta lep le ri ne ya nýt ve ril me me si nin ku þak lar a ra sýn da ça týþ ma ya, rüþ vet ve yol suz luk e roz yo nu na ne den ol du ðu nu kay det ti. 1 Ay ný ü ni ver si te nin Týp Fa kül te si Psi ki yat ri A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ah met Çe lik kol i se, dýþ teh li ke le re dik kat çe ke rek, top lum da ki de ðer le rin, son 20 yýl da uy gu la ma ya ko nu lan bir plan la yok e dil me ye ça lý þýl dý ðý ný söy le di: Tür ki ye de son 20 yýl da hýz lý bir kent leþ me ve nü fus ar tý þý ol du ðu na dik ka ti çe ke rek Bu ar týþ la top lum da bi linç len me (þu ur lan ma) de art tý. Sos yal bi linç len me ye kar þý dýþ kay nak lý bir plan uy gu la ma ya ko nul du. Pla na gö re, sor gu la ma yan, i ti raz et me yen, dü þün me yen in san lar ye tiþ ti ri li yor. Ý ti raz e den le rin de i ti raz la rýn dan so nuç çýk mý yor. Bi linç li in san la rýn yön len di ril me si ve uy du ha li ne ge ti ril me si çok güç tür. Bu ne den le sos yal bi linç len me bi le rek ký rý lý yor. E ði tim sis te miy le, sý nýr lý sa yý da yö ne ti ci nin ye tiþ ti ril me si sað la ný yor. Ýn san lar da hýr sýz lýk ve yol suz luk la ra kar þý o lan du yar sýz lýk yok e di li yor. Tüm bun lar top lum da ki de ðer le rin yok e dil me si ne ne den o lu yor. Dip not: 1- Ye ni As ya, Sultan Mahmud'un hayýr eserleri Yakýn Tarih Yazýlarý He men bü tün Sel çuk lu ve Os man lý dev let baþ kan la rý gi bi Sul tan I I. Mah mud da bir çok ha yýr ve hiz met e se ri yap týr mýþ týr. Sa de ce ken di si de ðil, ay rý ca ha ným la rý, o ðul la rý ve kýz la rý da ha yýr ve ha se nat ta bir bi riy le a de ta ya rý þa rak sa yý sýz e ser le rin i mar ve in þa sý na ön cü lük et miþ ler dir. Sul tan Mah mud, i da rî, si ya sî, ad lî ve as ke rî teþ ki lât u sûl le rin de bü yük çap lý ye ni lik le re, de ði þik lik le re im za at tý ðý gi bi, di nî a ðýr lýk lý mi ma rî hiz met ler de pek mü him e mek ve gay ret sarf et ti. Ü ze rin de dur du ðu muz da ha ev vel ki bö lüm ler den ar ta ka lan la rý ký sa ca na za ra ver mek ge re kir se, þun la rý i fa de et mek müm kün: * "Sad râ zam lýk" ma ka mý i çin, ay rý ca "Baþ ve kâ let" tâ bi ri kul la nýl ma ya baþ lan dý. * "Def ter dar"a ay rý ca "Mâ li ye Nâ zý rý", "Re i sü l Küt tâb"a "Hâ ri ci ye Nâ zý rý", "Ket hü dâ"ya i se "Dâ hi li ye Nâ zý rý" de nil me ye baþ la nýl dý. * Ül ke ça pýn da pek bü yük bir ye kûn teþ kil e den va kýf lar i çin, ay rý ca "Ev kaf Ne zâ re ti" ku rul du. * Ö te yan dan, hü kû met ve a hâ li nin mü him me se le le ri nin gö rü þül dü ðü "Mec lis i Vâ lâ yý Ah kâm ý Ad li ye" i le as ke rî iþ le rin gö rü þü lüp ka rar laþ tý rýl dý ðý "Dâr ý Þû râ yý As ke rî" i sim li mü es se se ler teþ kil e dil di. * Ay ný cüm le den ol mak ü ze re, ay rý ca þu ye ni lik ler ya pýl dý: 1831'de kýs mî nü fus sa yý mý ger çek leþ ti ril di de Týp Fa kül te si ku rul du de Ka ran ti na u sû lü vü cû da ge ti ril di. Pos ta teþ ki lâ tý ku rul du. Pos ta yol la rý ge liþ tiril me ye ça lý þýl dý. Nü fus sa yý mýn da in san ve ser vet du ru mu yak la þýk o la rak öl çül müþ ol du. A ra bis tan ha riç, di ðer coð raf ya lar da ki Müs lü man nü fu sun Hý ris ti yan nü fu sun dan i ki kat da ha faz la ol du ðu (8 mi yo na 4 mil yon gi bi) tes bit e dil di. Þâ ir Ad lî'nin mâ ni dar mýs ra la rý He men her yö nüy le ken di ni i yi ye tiþ tir miþ o lan Sul tan Mah mûd Han, ay ný za man da san'a ta, e de bi ya ta hay li me rak lý o lup "Ad lî" mah la sýy la da gü zel þi ir ler ya zar dý. Haz ret i Pey gam ber in Kabr i Þe ri fi ü ze rin de ki Kub be tu l Had ra'yý yap tý ran Sul tan Mah mud, 1820 de pat lak ve ren Veh ha bî Ha di se sin de yý ký lan e ser le ri de ye ni den ih yâ et miþ ve bu mü na se bet le, Hüc re i Sa â det e he di ye o la rak gön der miþ ol du ðu þam dan la bir lik te, Re sû lul lah a o lan hür met ve mu hab be ti nin bir i fa de si o la rak þu mýs ra la rý ya zýp te ren nüm et miþ tir: Þam dan ih dâ ya (he di ye) ey le dim cü ret yâ Re sû lal lah! Mu râ dým dýr Ul yâ ya hiz met yâ Re sû lal lah! De ðil dir Rav za'ya þâ yes te des tâ viz i nâ çi zim, Ka bû lün le kýl ih sân û i nâ yet yâ Sultan II. Mahmud'un hanýmlarýndan olan Pertevniyal Valide Sultan'ýn Aksaray'da yaptýrmýþ olduðu cami ve okul binasý. Re sû lal lah! Ki mim var Haz re tin den gay rý hâ lim ey le yem i lâm, Ce nâ býn dan dýr ih sân û mü rüv vet yâ Re sû lal lah! Da hî lek, el e mân, sad (yüz) el e mân der gâ hý na düþ tüm, Te rah hüm kýl, ba na ey le þe fâ at yâ Re sû lal lah! Dû â lem de kýl is tis hâb bu Han Mah mûd i Ad lî yi, Se nin dir ev vel û â hir de dev let yâ Re sû lal lah! Hiz me te de vam e den þâ he ser ler Sul tan Mah mûd Ha nýn, ne re dey se ta ma mý ha len de a yak ta o lup hiz me te ber - de vâm o lan sa yý la ma ya cak ka dar çok ha yýr e ser le ri var dýr. Bun la rýn bir ký smý ný þöy le ce sý ra la maya ça lý þa lým. * Ýs tan bul Ü ni ver si te si bah çe sin de ki Bâ ye zîd Yan gýn Ku le si. * Bey ler be yi ve Çý ra ðan Sa ray la rý. * Top hâ ne de Nus ra ti ye, Bah çe ka pý da Hi dâ yet, Üs kü dar da Ad li ye, Ar na vut köy sâ hi lin de Tev fi ki ye Câ mi le ri. * Ku düs'te ki Mes cid i Ak sa, Lef ko þe de ki Se li mi ye Câ mi i, Top hâ ne de ki Kâ di rî Câ mii ve Tek ke si nin tâ mir le ri. * Mah mû di ye Köp rü sü. Bu gün kü Un ka pa ný Köp rü sü nün bu lun du ðu ye re in þa e di len ilk köp rü. * Ro dos'ta ki Sü ley ma ni ye Ca mi i. * Ýz mir Bý yýk lý oð lu Mah mud Ca mi i. * Sa ray bas ký ný es na sýn da ha ya tý nýn kur tul ma sý na ve si le o lan Cev ri Kal fa a dý na bir mek tep. * Mek ke i Mü ker re me'de bir med re se. * Ýs tan bul Ko ca mus ta fa pa þa'da ki Kü çük E fen di Ca mii ve Kül li ye si. * Be yoð lu'nda ki Taþ Kýþ la. * Gül ha ne Par ký gi ri þin de ki pek za rif gö rü nüþ lü A lay Köþ kü. Ha ným la rý nýn hay ra tý Os ma no ðul la rý Ha ne da ný nýn 1808'de ha yat ta ka lan tek er kek ev lâ dý ol du ðu i çin, Sul tan Mah mud, bir çok ev li lik yap mýþ ve yir mi beþ ka dar ev lât sa hi bi ol muþ tur. Ev len di ði ha ným lar dan bil has sa i ki i sim var ki, hem þöh ret ol muþ, hem de bü yük e ser le rin in þa sý na ön cü lük et miþ ler dir. Bu i ki i sim den bi ri Sul tan Ab dü la ziz'in an ne si Per tev ni yal Va li de Sul tan, di ðe ri i se Sul tan Ab dül me cit'in an ne si Bez mi â lem Va li de Sul tan dýr. Bu ha ným sul tan la rýn yap týr mýþ ol duk la rý ha yýr e ser le ri nin ço ðu ha len de hiz met ver me ye de vam et mek te dir. Per tev ni yal Sul tan'ýn yap týr dýk la rý a ra sýn da, Ýs tan bul Ak sa ray'da ki Va li de Sul tan Ca mii i le o nun he men bi ti þi ðin de ki Per tev ni yal A na do lu Li se si (ilk is mi "Mah mu di ye Mek te bi"dir) en çok bi li nen ler a ra sýn da yer a lýr. Bez mi â lem Va li de'nin yap týr dý ðý bel li baþ lý e ser ler i se þun lar dýr: Va kýf Gu re ba Has ta ne si. Maç ka, Top ka pý ve Yýl dýz'da Bez mi â lem Va li de Sul tan Çeþ me le ri. Yýl dýz Sa ra yý'nda ki Dil ku þa Kas rý. Va li de Mek te bi. Mek teb i Ma a rif (Ca ða loð lu A na do lu Li se si bi na sý). Ha liç ü ze rin de ki ilk ah þap Ga la ta Köp rü sü. Bu nun bir is mi de o ta rih ler de "Va li de Köp rü sü"dür. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ýz ze ti ni, dâ vâ sý na fe da e de bil mek Ýn san, mu kad des bil di ði de ðer ler uð ru na çok þe yi ni fe dâ e de bi lir. Bir za man lar va tan se ver bir a þýk, Sev gi lim i çin ca ný mý, va ta ným i çin sev gi li mi fe da e de rim de miþ. Böy le ce yü re ðin de ki va tan sev gi si ni di le ge tir mek is te miþ. Kud sî bir dâ vâ nýn i çin de ve A hir za man Mü ced di di nin i zin de gi den hiz met fe da i le ri nin de bir ta kým de ðer le ri ni dâ vâ la rý na fe da et me le ri ge rek mek te dir. Ku ru ku ru ya Ben bu dâ vâ ya gö nül ver mi þim de mek le dâ vâ a da mý ol mak müm kün de ðil dir. Bu yol da ne ka dar fe da kâr lýk ta bu lun dum, ne ler den vaz ge çe bil dim? di ye ken di ni sor gu la yan in san, ne ka dar hiz met eh li ol du ðu nu da ha i yi id rak e der. Bir kar de þi mi zin mad dî du ru mu i yi dir. Al lah ken di si ne bol mik tar da mal mülk ih san et miþ, o da bun la rýn bir kýs mý ný hiz met i çin in fak et miþ tir. Bu du rum gü zel bir dav ra nýþ ve bü yük bir fe da kâr lýk týr. Zi ra in sa nýn ma lý art týk ça, þey tan o in sa nýn hýr sý ný da art týr mak is ter. Ne fis de cim ri li ðe teþ vik e der. Ne fis ve þey ta ný din le me yen ve ma lýn dan fe da kâr lýk e den bir in san, tak dir le kar þý la nýr. Mal dan fe da kâr lýk ko lay de ðil dir, a ma da ha zor o lan bir fe da kâr lýk var dýr ki, o da can dan fe da kâr lýk týr. Ýn sa nýn mu kad des le ri uð ru na ca ný ný fe da et me si, o na þe ha det ma ka mý ný ka zan dý rýr. Al lah þe hit ler i çin, Al lah yo lun da öl dü rü len le re ö lü ler de me yin. Bi lâ kis on lar di ri dir ler, lâ kin siz an la ya maz sý nýz (Ba ka ra Su re si: 154) bu yu ru yor. Pe ki, in san ca nýn dan da ha i le ri tut tu ðu de ðer le ri ni fe da e der se, a ca ba na sýl bir ma ka ma u la þýr? Ve ya, ca nýn dan da ha de ðer li bir þe yi ni fe da e den in san, Al lah ka týn da ne ka dar bü yük bir de ðer ka za nýr? Böy le bir fe da kâr lýk i se, çok az kim se ye na sip o lur. Bu az lar dan bi ri si de, Be di üz za man Haz ret le ri dir. Be di üz za man, öy le bir dâ vâ nýn sa hi bi dir ki, dâ vâ sý nýn ha tý rý i çin dün ya sý ný fe da et ti ði gi bi, a hi re ti ni de fe da et me ye ha zýr ol du ðu nu söy le miþ tir. Bel ki bun dan da ha ö nem li o lan ve fe da e dil me si da ha zor o lan hay si ye ti ni fe da et miþ tir. E vet, in san ra ha tý ný, hu zu ru nu, ha ya tý ný bel ki ko lay lýk la fe da e der, a ma iz zet ve hay si ye ti ni fe da et mek, hay si yet sa hi bi bir in san i çin ko lay vaz ge çi le cek bir þey de ðil dir. He le de Be di üz za man gi bi hay si ye ti ne çok düþ kün, ta hak kü me ta ham mül süz bir in san i çin bu çok da ha bü yük bir fe da kâr lýk týr. Böy le bir fe da kâr lýk, her ba ba yi ði din kâ rý de ðil dir. Be di üz za man, bir ö mür bo yu dâ vâ sý nýn ü ze ri ne tit re miþ tir. Bu dâ vâ nýn en ö nem li va sý ta la rýn dan bi ri si de u huv vet ol du ðu i çin, kar deþ ler a ra sýn da ki u huv ve te ve mu hab be te çok bü yük bir ö nem ver miþ tir. Bu u huv ve tin bo zul ma ma sý, mu hab be tin ve sa mi mi ye tin sar sýl ma ma sý i çin ken di iz ze ti ni fe da et me ye ha zýr ol du ðu nu bil dir miþ tir. Kar deþ le rim den ri câ e de rim ki: Sý kýn tý ve ruh dar lý ðýn dan ve ya ne fis ve þey ta nýn de si se le ri ne ka pýl mak tan ya da þu ur suz luk tan do la yý ar ka daþ lar dan su dûr e den fe na ve çir kin söz ler le bir bi ri ne küs me sin ler ve Hay si ye ti me do kun du de me sin ler. Ben o fe na söz le ri ken di me a lý yo rum. Da ma rý ný za do kun ma sýn, bin hay si ye tim ol sa kar deþ le ri min ma bey nin de ki mu hab be te ve sa mi mi ye te fe dâ e de rim. Üs tad Haz ret le ri nin bu fe da kâr lý ðý ný bil dik ten son ra, bir kar de þi mi zin kü çük bir ha ta sý yü zün den o na küs mek, o nun la i liþ ki yi kes mek a ca ba ne ka dar bü yük bir ci na yet o lur di ye dü þün mek ge re ki yor. O kar de þi miz ne fis ve þey ta nýn de si se le ri ne ka pý la rak bi ze ha ka ret et miþ bi le ol sa, a ra mýz da ki u huv ve te za rar gel me me si i çin o ha ka re ti si ne ye çek mek ge rek mez mi? Hay si ye ti me do kun du di ye rek o na küs mek ve o nun la i liþ ki yi kes mek, nef si ni dâ vâ sý na ter cih et mek ol maz mý? Hay si ye ti mi ze do ku nan bir du rum söz ko nu su ol du ðun da, ev ve lâ hay si ye ti mi zin dâ vâ mýz kar þý sýn da ki de ðe ri ni bir dü þün me miz ge re kir. A ca ba bi zim iz zet ve hay si ye ti miz, Üs tad Haz ret le ri nin hay si ye tin den da ha mý yük sek ki, o nu fe da et mek ten çe ki ni yo ruz? O Haz ret, Bin hay si ye tim ol sa fe da e de rim der ken, biz le rin Hay si ye ti me do kun du di ye rek bir bi ri ne küs me si, da rýl ma sý, bü yük bir hak sýz lýk ve in saf sýz lýk de ðil mi dir? Kar deþ li ðin e sa sý, mu hab bet tir. Ya ni kar de þi ni hiç bir men fa at gö zet me den, Al lah rý za sý i çin sev mek tir. Ýn san cân ü gö nül den sev di ði bi ri si i çin, ca ný ný fe da e der. Bir de i man dâ vâ sý söz ko nu su i se, iz zet ve hay si ye ti ni de se ve se ve fe da et mek ten çe kin mez. Ýþ te o za man kar deþ ler a ra sýn da ki u huv vet ve mu hab bet yý kýl maz bir ka le o lur. O dâ vâ Al lah ýn iz ni i le ba þa rý ya u la þýr. Meh med  kif in de di ði gi bi: Gir me den tef ri ka mil le te, düþ man gi re mez / Top lu vur duk ça yü rek ler o nu top sin di re mez Be di üz za man Haz ret le ri de, kar deþ ler a ra sý na tef ri ka gir me sin, u huv vet bo zul ma sýn, dâ vâ mý za za rar gel me sin di ye iz zet ve hay si ye ti ni fe da e di yor. U huv ve te za rar ve re cek çir kin söz ler su dur et miþ se, Ben o çir kin söz le ri ü ze ri me a lý yo rum di ye rek hay si ye ti ni dâ vâ sý na kal kan ya pý yor. Biz ler de dâ vâ a da mý ol du ðu mu zu dâ vâ e di yor sak, a ra mýz da ki u huv vet ve mu hab be tin bo zul ma ma sý i çin iz ze ti mi zi dâ vâ mý za fe da e de bil me li yiz.

6 Y 6 YURT HABER 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ Ýlk önce öðretmenlerimizi eðitmeliyiz DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, EÐÝTÝMDE KALICI VE VERÝMLÝ SONUÇLARIN ÖÐRETMENLERÝ EÐÝTMEDEN, EKONOMÝK VE DEMOKRATÝK SORUNLARINI ÇÖZMEDEN ALINAMAYACAÐINA DÝKKAT ÇEKTÝ. De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mil lî E ði tim Ba ka - ný Ö mer Din çer in, öð ret men le ri ni te lik li hiz met i çi kurs lar la e ðit me den, e ko no mik ve öz lük so run la rý ný çöz me den e ði tim sis te - min de baþ lat tý ðý re form ve ye ni lik ça lýþ ma la - rýn dan o lum lu so nuç lar al ma sý nýn çok zor ol du ðu nu söy le di. E ði tim de ka lý cý ve ve rim li so nuç la rýn öð ret men le ri e ðit me den, e ko no - mik ve de mok ra tik so run la rý ný çöz me den a - lý na ma ya ca ðý na dik kat çe ken DES Av cý, Fa - tih Pro je si ne ya pý lan mil yon lar ca li ra ya tý rý - ma kar þýn öð ret men e ði ti mi ne de en az bu mik tar da pa ra, e mek ve za man har can ma lý - dýr. Öð ret men e ði ti mi plan lan ma dan ya pý - lan re form lar ve tek no lo jik ya tý rým lar is tis - mar ve za man kay býn dan baþ ka bir ne ti ce ge ti re mez de di. Tü ri ye de öð ret men le rin tek no lo jiy le u yum lu bir þe kil de ders ya pa - ma dýk la rý ný söy le yen Gür kan Av cý, Bi ri - kim li, do na ným lý ve ken di ni sü rek li ye ni le - yen öð ret men ler sa ye sin de tek no lo ji e ði tim sis te mi ne ar tý bir de ðer ka ta bi lir. Ni te lik li ve i yi öð ret men ye tiþ ti re mi yo ruz ye ri ne öð ret - men le rin ken di le ri ni ye ni le me le ri ni ve tek - no lo ji ye u yum la rý ný sað la ya mý yo ruz de mek da ha doð ru o lur. Fa tih Pro je si e ði tim sis te - mi mi zin ka li te li ve ve rim li ha le gel me sin de a raç i ken bu gün a maç o la rak al gý lan mak ta - dýr. Test çi ve ez ber ci e ði tim sis te mi ne de - niy le üs tün ze kâ lý ve ye te nek li mil yon lar ca ço cu ðu mu zun ge le ce ði ni ka rart týk. Bu gün ya ban cý dil öð re te me yen bir e ði tim sis te mi ni ýs rar la sür dür me ye de vam e di yo ruz. Öð ret - men le rin e ði ti mi ye ri ne bil gi sa yar, a kýl lý tah - ta, müf re dat ye ni le me le ri, e-kurs lar ve ta li so run la rý çöz mey le uð ra þý yo ruz de di. Ö ÐREN CÝ DE ÖÐ RET ME NE NOT VER ME LÝ DÝR Çað daþ, ni te lik li ve ve rim li bir e ði tim sis - te mi i çin öð ret men le rin per for mans la rý ko - nu sun da öð ren ci le rin fi kir le ri nin de a lýn ma - sý ge rek ti ði ni söy le yen Gür kan Av cý, Mev - cut e ði tim de ðer len dir me sis te mi tek yön lü ve o to ri ter bir i le ti þi me da ya lý dýr. E ði tim sis - te mi miz de, sü rek li o la rak öð ret men le rin öð - ren ci le ri de ðer len dir di ði hi ye rar þik ve klâ sik bir iþ le yiþ hü küm sür mek te dir. Öð ret men - ler, öð ren ci le rin sa de ce a ka de mik dü zey le ri - ni de ðil, dav ra nýþ la rý ný da de ðer len dir mek te - dir. Oy sa öð ret men le rin de be ce ri ve uz - man lýk la rý nýn sor gu lan dý ðý ge liþ miþ de ðer - len dir me sis te mi ne ge çil me si ge rek mek te - dir. Ya ni öð ret men-öð ren ci i liþ ki si ni hi ye - rar þik bir te mel ye ri ne per for mans ve öð - ren me mer kez li bir an la yý þa ta þý mak ge rek - mek te dir. Ba þa rý lý ve ka li te li bir e ði tim sis te - mi nin o luþ tu rul ma sý i çin öð ren ci nin ya ný sý - ra öð ret me nin de per for man sý nýn dö nem so nun da de ðer len di ri le ce ði güç lü ve pro ak - tif bir an la yý þa ilk ve or ta öð re tim ku rum la - rýn dan fa kül te ve yük sek o kul la ra ka dar Türk e ði tim sis te mi nin tü mü nün bü yük ih - ti ya cý ol du ðu nu söy le yen Av cý, va tan daþ la ra dok tor ve ha kim seç me hak ký ve ril di ði gi bi öð ren ci le re de öð ret men seç me hak ký nýn ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Av cý, Ve - rim li ve sað lýk lý bir e ði tim sis te mi i çin her i ki ta ra fýn da i þi ni ne ka dar i yi yap tý ðý nýn öl çül - dü ðü bir çað daþ ve ni te lik li bir de ðer len dir me sis te mi Türk e ði tim sis te mi nin kur tu lu þu o la - cak týr di ye ko nuþ tu. Ankara / Recep Gören Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hic rî: 6 Safer 1433 Ru mî: 18 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta mka ni as ya.com.tr 2011 i bi ti rir ken 2011 yý lý nýn son gü nün de yiz. Ge çen yýl dün ya da ve Tür ki ye de bü yük o lay lar ol du. Bun lar ha ber ler de bir bir sý ra la ný yor. A rap ül ke le rin de ya þa nan A - rap ba ha rý tar tý þý lýr ken as lýn da bu ha re ket le rin bir ba - har ol ma dý ðý da ya vaþ ya vaþ gün yü zü ne çý ký yor. Bu yýl ABD ve Fran sa gi bi ül ke ler de baþ kan lýk se çim le ri o la ca ðý i çin dün ya da ki ge liþ me le rin, a lý þýk ol ma dý ðý mýz bir çok sür pri zi (!) de be ra be rin de ge - tir me si ka çý nýl maz. Fran sa par la men to su nun söz - de Er me ni soy ký rý mý ný in kâ rý suç sa yan ya sa yý ka - bul et me si bun la rýn baþ lan gý cý ol du. ABD cep he sin de i se Baþ kan O ba ma ge çen dö - nem de söz ver di ði gi bi, ABD as ker le ri ni I rak tan çek me ka ra rý ný uy gu la ma ya koy du. Bu da O ba - ma nýn se çim ko zu o la rak ö nü mü ze çý ka cak. An - cak 9 yýl lýk iþ gal de ya þa nan lar u nu tul ma ya cak týr. As lýn da I rak ta a kan kan ve göz ya þý nýn gü na hý nýn bü yük kýs mý bun dan ön ce ki Baþ kan Bush a a it. I rak ta ya þa nan iþ ga lin sah te kâr lý ðý hem Bush, hem de Ýn gil - te re Baþ ba ka ný Bla ir in si ya set te son la rý ný ge tir di. Týp - ký, I rak ýn iþ ga li ne des tek ve ren ya da ses çý kar ma yan di ðer dev let ba kan la rý ve baþ ba kan lar gi bi O ba ma, I rak tan çe ki lir ken, I rak o pe ras yo nu nun ta mam lan ma sý ta ri hî bir an. Ö len ve ya ra la nan as ker - le ri miz den do la yý a ðýr bir be del ö de dik. An cak da ha is tik rar lý ve e ge men bir I rak ya rat týk. Ba þý mýz dik ay rý - lý yo ruz de miþ ti. Pe ki ger çek ten öy le mi ol du? ABD I rak tan çe kil di çe kil me si ne an cak ar ka sýn - da bir ka os ve en kaz bý ra ka rak... Söy le dik le ri gi bi ne de mok ra si gel di, ne öz gür lük Ak si ne tam bir kar ma þa bý ra kýp çe kip git ti ler. * * * ABD nin sah te kit le im ha si lâh la rý bel ge le riy le baþ - lat tý ðý ve I rak a de mok ra si ve öz gür lük ge ti re ce ðiz söz le riy le süs le di ði I rak iþ ga li 20 Mart 2003 yý lýn da baþ la mýþ tý. Geç ti ði miz haf ta lar da sem bo lik bay rak in - dir me tö re ni i le bu iþ ga lin so na er di ði söy len di. ABD, Ýn gil te re ve müt te fik le ri ar ka la rýn da mil - yon lar ca ö lü (1-2 mil yon ol du ðu söy le ni yor sa da ke sin ra kam bel li de ðil) yi ne mil yon lar ca ye rin den yur dun dan kop muþ ve mül te ci ko nu mu na düþ müþ in san, mil yon lar ca ye tim ve ök süz bý rak tý. Di ðer yan dan da fi i len ü çe bö lün müþ bir ül ke var kar þý - mýz da. Ay rý ca mez hep ve ýrk çý lýk fit ne si de I rak lý la - ra mi ras o la rak kal dý. Ýþ ga lin kan ve göz ya þý i le do lu bi lân ço su þu: Bir - bi ri ne dü þü rü lüp düþ man e dil miþ et nik ve din sel top lu luk lar, iç sa vaþ, yer le bir e dil miþ bir ül ke, ta - lan e dil miþ ta biî kay nak lar. ABD, I rak tan çe kil miþ gö rün se de, as lýn da bü - tün as ke rî un sur la rý ný I rak tan çek me di. Bað dat ta - ki ABD bü yü kel çi li ði nin per so nel sa yý sý i ti ba riy le de bu a çýk ça gö rü lü yor. El çi lik te bin ler ce ki þi nin gö rev yap tý ðý söy le ni yor. Ö te yan dan ABD I rak tan çe ki lir ken bir bi lân ço a çýk la dý. An cak, iþ gal et ti ði top rak lar da öl dür dük - le ri ni, gasp et tik le ri ni, el koy duk la rý ný de ðil, öl dü - rü len as ker le ri ni a çýk la mak la ye tin di. Bu na gö re I - rak iþ ga li, 4 bin 747 A me ri kan as ke ri nin ha ya tý na mal ol muþ Ne uð ru na pe ki? De mok ra si ve öz - gür lük uð ru na ol ma dý ðý ke sin de, bel ki pet rol ve stra te jik he def ler uð ru na de ni le bi lir Bin ler ce as - ker, böy le si a di ce bir sa vaþ ta hem de ya ban cý top - rak lar da ger çek te ne uð ru na sa vaþ týk la rý ný bil me - den ö lüp git ti. O ba ma bü tün bun la ra rað men ba - þý mýz dik ay rý lý yo ruz di yor sa as lýn da dü pe düz ya - lan söy le miþ ol mu yor mu? * * * ABD nin I rak tan ta ma men çe kil di ði nin i lân e dil - me sin den son ra I rak i çin de ya þa nan sý kýn tý lar da sürp - riz ol ma sa ge rek Zi ra, ABD ve müt te fik le ri 9 yýl da o ra da bir fit ne o luþ tur du lar ve o fit ne nin so nu cu o la - rak bu gün I rak ta, I rak Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý nýn u ça ðý na kal kýþ iz ni bi le ve ri le mi yor. Baþ ba kan, baþ ba - kan yar dým cý sýn dan des te ði ni çe ki yor. Gö rü len o ki, I rak ý çok zor gün ler bek li yor. Ýç sa vaþ, fi i lî ya þa nan bö lün me res men bö lün me, ye ni bir dik ta re ji mi, yok sul luk, fa kir lik bun lar dan ba zý - la rý o la bi lir. Bü yük bir is tik rar sýz lýk o la ca ðý ný söy le - mek de yan lýþ ol maz. Bü tün bu kan ve göz ya þý na rað men ABD ve müt te - fik le ri de mok ra si ge tir me di ler, a ma tam o la rak is te - dik le ri ni a lýp çýk týk la rý na da ir þüp he miz yok. Ö te yan dan ön ce sin de Af ga nis tan dan ve þim di de I rak tan bü yük o ran da çe ki len ABD nin ye ni he - de fi nin ne re le ri o la ca ðý ný kes tir mek de çok güç de - ðil as lýn da Pe ki, ye ni dö nem de ABD Lib ya ya yap tý ðý gi bi, Su ri ye ye de de mok ra si ge tir me yi dü þü nü yor o la bi lir mi? Ne der si niz? No el e de ðil, ken di de ðer le ri mi ze sa hip çý ka lým TOPLUMLARIN KENDÝ DEÐERLERÝ ÝLE YAÞADIÐINI VE BU DEÐERLERÝNÝ KORUYARAK AYAKTA KALDIKLA- RINI BELÝRTEN ÜNAL, "BÝZ NOEL KUTLAMALARINA DEÐÝL, KENDÝ DEÐERLERÝMÝZE SAHÝP ÇIKALIM" DEDÝ. ME DE NÝ YE TÝMÝZ DE ol ma yan No el Kut la - ma sý an la yý þý nýn de ðer le ri mi ze za rar ver di - ði ni kay de den Türk Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, Her ye ni yýl ge - lir ken tar týþ ma ko nu su o lan ve me de ni ye - ti miz de ol ma yan no el kut la ma sý gi bi an la - yýþ la rý de ðer le ri mi ze yö ne lik su lan dýr ma, yýp rat ma ve yok et me ha re ke ti o la rak gö - rü yo ruz de di. Ü nal, söz ko nu su kut la ma - lar da eð len ce a dý al týn da iç ki tü ke ti mi nin had saf ha ya u laþ tý ðý ný ve ah lâ kî de ðer le rin hi çe sa yýl dý ðý ný kay det ti. Top lum la rýn ken - di de ðer le ri ni ko ru ya rak a yak ta kal dý ðý ný be lir ten Ü nal, Top lum lar ken di de ðer le ri i le ya þar. Ken di de ðer le ri ni ko ru ya rak a - yak ta ka lýr lar Di nî, mil lî, kül tü rel an la yýþ la - rý ný ya þa ya rak ge le ce ðe ta þýr lar. Ek ser ço - ðun lu ðu Müs lü man o lan Türk mil le ti de bu de ðer le rin ko run ma sý sa ye sin de a yak ta kal mýþ týr. Biz le re dü þen gö rev de di ni miz Ýs lâm ýn e mir le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek, mil le ti mi zi bir bi ri ne bað la yan ve bin ler ce yýl da o lu þan örf ve a det le ri mi zi kül tü rel de ðer le ri mi zi ya þa ya bil mek ve ge le cek ne - sil le re ak ta ra bil mek tir þek lin de ko nuþ tu. DÝ NÎ VE MÝL LÎ DE ÐER LE RÝ MÝ ZE SA HÝP ÇI KA RAK A Ý LE YA PI MI ZI KO RU YA LIM Top lu mun te me li o lan güç lü a i le ya pý sý - nýn ko run ma sý, ge le ce ði miz yav ru la rý mý zýn ru hen ve fi zi ken sað lýk lý düz gün bir þe kil de ye tiþ ti ril me si her ke sin gö re vi dir di yen Ü - nal ö zel lik le de bu gö re vin ül ke i da re sin de bu lu nan la rýn a na ya sal bir gö re vi ol du ðu nu i fa de et ti. Tüm bun la rýn dik ka te a lýn dý ðýn - da No el ye ri ne ken di de ðer le ri mi ze sa hip çýk ma nýn ge rek ti ði ni kay de den Ü nal söz le - ri ni þöy le sür dür dü: Mil le ti mi zin ken di de ðer le ri mi zin kýy me ti ni bi le lim. Di nî ve mil lî de ðer le ri mi ze sa hip çý ký la rak bi zim bay ram la rý mýz, bi zim gün le ri miz bi ze gö re, de ðer le ri mi ze gö re kut lan ma lý dýr. Biz no el kut la ma la rý na de ðil, ken di de ðer le ri mi ze sa hip çý ka lým. Ankara / Fatih Karagöz 85 bin çift ev len di, 25 bin bo þan dý n TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, yý lýn ü çün cü çey re ðin de 184 bin 750 çift ev - len di, 25 bin 858 çift i se bo þan dý. TÜ ÝK, 2011 yý lý Tem muz-a ðus tos-ey lül dö ne mi ni kap sa yýn ü - çün cü dö ne me i liþ kin ev len me ve bo þan ma is ta - tis tik le ri ni ya yým la dý. Bu na gö re, ev len me sa yý sý bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 0,8 ar - ta rak 184 bin 750 ye yük sel di. Ev len me sa yý sýn da en bü yük ar týþ yüz de 4,6 i le E ge Böl ge si nde göz le - nir ken, Ku zey do ðu A na do lu Böl ge si nde yüz de 7,5 lik bir dü þüþ ol du. Or ta la ma ilk ev len me ya þý er kek ler i çin 26,7, ka dýn lar i çin 23,5 o lur ken, er - kek i le ka dýn a ra sýn da ki or ta ma ilk ev len me yaþ far ký 3,2 o la rak ger çek leþ ti. Yý lýn ü çün cü dö ne - min de, bo þan ma sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4,2 ar ta rak 25 bin 858 e yük sel di. Bo - þan ma sa yý sýn da en faz la ar týþ yüz de 24,6 i le Ku - zey do ðu A na do lu Böl ge si nde göz len di. Bu dö - nem de bo þan ma sa yý sýn da en faz la dü þüþ i se yüz - de 13,1 i le Or ta do ðu A na do lu Böl ge si nde ger çek - leþ ti. Bu a ra da, söz ko nu su dö nem de mey da na ge - len bo þan ma la rýn yüz de 40,2 si ev li li ðin ilk 5 yý lý i - çin de, yüz de 23,6 sý i se 16 yýl ve da ha faz la sü re ev - li o lan çift ler de mey da na gel di. An ka ra / a a Ka ra man da o kul lar da ki 'zil ler' kal dý rý la cak n KA RA MAN Ham za A naç Ýl köð re tim O ku lu nda pi lot o la rak uy gu lan ma ya baþ la nan Zil siz O kul pro je si e ði tim öð re tim yý lýn da il de ki bütün o kul lar da ha ya ta ge çi ri le cek. Uy gu la ma kap sa mýn da öð ret men ve öð ren ci ler der se gi riþ ve çý kýþ sa at le ri ni du var lar da ki ve ya kol la rýn da ki sa at - ler den ta kip e de cek. Uy gu la ma yý ye rin de in ce le - mek i çin o ku la ge len Ka ra man Va li si Sü ley man Kah ra man, öð ret men le rin ve öð ren ci le rin zil ol - mak sý zýn ders le re gi rip çýk ma sý nýn za ma ný da ha i yi kul lan ma an la mýn da i yi bir de ne yim ol du ðu nu be - lirt ti. Ka ra man Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Be kir Ak - soy, E ði tim De net men le ri Baþ ka ný Ah met Sa im Dur gun ve Mil lî E ði tim Mü dü rü Yar dým cý sý Sel - ma ni Ka ra çam i le O kul Mü dü rü Mus ta fa Te kin Tu na dan bil gi a lan Va li Kah ra man, Ka ra man ýn her za man Tür ki ye de ör nek o la bi le cek pro je ler le a dý ný du yur ma sý dü þün ce sin de ol du ðu nu ve ça lýþ - ma la rýn bu na uy gun ya pýl dý ðý ný söy le di. O kul Mü - dü rü Mus ta fa Te kin Tu na da yap tý ðý a çýk la ma da o kul la rýn da pi lot o la rak uy gu la nan pro je i le so - rum lu luk bi lin ci nin ka za nýl dý ðý ný, za ma nýn da ha i - yi yö ne til di ði ni ve o to kon trol i le öz di sip li nin te sis e dil di ði ni söy le di. Tu na ay rý ca gü rül tü kir li li ði ve e - lek trik ta sar ru fu nok ta sýn da da bir ka za ným la rý ol - du ðu nu be lir tti. Ka ra man / ci han Er ciþ te 25 bin ki þi nin ka la ca ðý 2 kon tey ner þe hir ku ru lu yor VAN IN Er ciþ il çe sin de, dep re min ar dýn da ev le ri yý ký lan ve a ðýr ha sar lý o lan va tan daþ la rýn ge çi ci o la rak ba rýn ma la rý i çin 200 er dö nüm lük i ki a la na ku rul ma ya baþ la nan 5 bin kon tey ner de, yak la þýk 25 bin ki þi nin ya þa ya ca ðý bil di ril di. Er ciþ il - çe sin de 200 er dö nüm lük a lan lar ü ze rin de ku ru lan Kýþ la ve Al ka nat kon tey ner kent ler de, ça lýþ ma la rýn yüz de 90 ý ta - mam lan dý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Kay ma kam Ra ma zan Fa ni, þun la rý söy le di: 2 bin kon tey ne rin ku rul du ðu Al - ka nat a þim di ye ka dar yak la þýk 5 bin ki þi den o lu þan bin a i le yi yer leþ tir dik. Di ðer a i le le ri de en ký sa za man da yer leþ ti re ce - ðiz. Kýþ la Kon tey ner ken ti ne i se þim di ye ka dar alt ya pý sý ta mam la nan bin 250 kon tey ner den 450 si ne va tan daþ la rý yer - leþ tir dik. En ký sa sü re de kon tey ner kur ma iþ lem le ri ni ta mam la ya rak, ev le ri a ðýr ha sar lý ve yý ký lan tüm va tan daþ la rý ký þý kon tey ner ler de ge çir me si ni sað la ya ca ðýz. Kon tey ner kent le ri bir þe hir gi bi plan la ya rak va tan daþ la rýn ih ti yaç la rý i çin sos yal me kân lar o luþ tur duk la rý ný bil di ren fa nî, di nî ve ci be le ri i çin mes cit, kü çük ço cuk lar i çin kreþ ler, dep rem de et ki le - nen va tan daþ la rýn re ha bi le te e dil me si i çin psi ko sos yal hiz met nok ta la rý kur duk la rý ný söy le di. 2 kon tey ner kent te top lam 10 a i le he ki mi gö rev len di ril di ði de bil di ril di. Er ciþ / a a Van da yi ne ça dýr yan gý ný: 1 ö lü VAN DA dün sa bah sa at le ri ne doð ru mey da na ge len ça dýr yan gý nýn da 1 ki þi ya na rak öl dü. A lý nan bil gi le re gö re, Þem si - bey Ma hal le si nde o tu ran Sab ri ve Ley la Zen gin çif ti nin dep rem de son ra ev le ri nin bah çe sin de kur duk la rý ça dýr da dün sa bah sa at le ri ne doð ru so ba dan çý kan ký výl cým la yan gýn çýk tý. Yan gý na uy ku da ya ka la nan Sab ri ve Ley la Zen gin i le ço - cuk la rý Ay han, Sel ma, Cey lan, kom þu la rý nýn yar dý mýy la a lev le rin a ra sýn da ya ra lý o la rak çý ka rý la rak o lay ye ri ne ge len am - bu lans lar la Van Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. A i le nin 31 ya þýn da ki kýz la rý Ay nur Zen gin i se a lev le - rin a ra sýn da ka la rak öl dü. Ba ba Sab ri Zen gin (43), an ne Ley la Zen gin (48) i le ço cuk la rý Ay han (25), Meh met (27), Cey - lan (17) i le Sel man Zen gin (11) has ta ne de ki te da vi le ri de vam e di yor. Cey lan i le Sel man kar deþ le rin ya nýk lar se be biy le du rum la rý a ðýr ol du ðu ve te da vi le ri nin An ka ra da ya pýl ma sý i çin Sað lýk Ba kan lý ðý ndan ta lep e di len am bu lans u ça ðýnýn gön de ril di ði be lir til di. Van / a a

7 Y 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ DÜN YA 7 Bos na Her sek te, ye ni yýl kut la ma la rý na boy kot çað rý sý BOS NA Her sek Ýs lâm Bir li ði, ül ke de ki Müs lü man la ra, ye ni yýl kut la ma la rý ný boy kot et me le ri yö nün de çað rý da bu lun du. Bos na-her sek Ýs lâm Bir li ði nin (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý) res mî in ter net si te sin de ya yým la nan a çýk la ma da, ye ni yýl kut la ma la rý a dý al týn da ya pý lan eð len ce ve al kol tü ke ti mi nin Ýs lâm a ay ký rý ol du ðu be lir til di. Müs lü man la rýn, ye ni yýl kut la ma la rý ný boy kot et me le ri is te nen a çýk la ma da, Al mir Du mi ca nýn ka le me al dý ðý Za man Mo za i ðin de Sün ne tin Ýn ci le ri ki ta býn da ye ni yýl la il gi li bö lüm le re yer ve ril di. O ge ce ý þýk la rý er ken sön dür ve bu ge ce yi boy kot et ti ði ni her kes gör sün. Kim se nin e leþ ti ri sin den kork ma. Ýn san lar ne di ye cek so ru su nu sor ma. Be ni dün ya ya kar þý bi ri o la rak i lân e de cek ler, fa na tik ol du ðu mu di le ge ti re cek ler yö nün de ki cüm le le ri dü þün me i fa de le ri nin yer al dý ðý a çýk la ma da, þöy le de vam e - dil di: Müs lü man lar bu dav ra nýþ yön te miy le çok þe yi de ðiþ ti re bi lir. Müs lü man lar, ilk o la rak Al lah a o lan sev gi nin in san la rýn e leþ ti ri le rin den çok da ha yük sek ol du ðu nu gö re cek tir. O ge ce, za ma nýn da yat ve Al lah ýn sa na sað lýk, a i le hu zu ru ve çok sa yý da ver di ði di ðer mer ha met le ri hak kýn da dü þün. Böy le ce yý lýn her ge ce si da ha se vin di ri ci ge le cek. Böy le ce Al lah a kar þý sev gi ve i ra de, kö tü duy gu la rý ye ne cek. Sa ray bos na / a a Rusya, al kol le mü ca de lede 2020 ye ka dar al kol tü ke ti mi ni ya rý ya rý ya a zalt mak is ti yor. FO TOÐ RAF: CÝHAN Rusya, alkol yasaðýndan sonuç aldý ALKOL YASAÐINDAN SONUÇ ALAN RUSYA'DA KÝÞÝ BAÞINA TÜKETÝM ÝKÝ YIL- DA 18 LÝTREDEN 15 LÝTREYE GERÝLEDÝ. DÜN YA NIN en çok al kol tü ke ten ül ke le ri a ra sýn da yer a lan Rus ya da uy gu la ma ya ko nu lan ge ce al kol sa tý þý ya sa ðý ve yaþ sý nýr la ma sý ge ti ril me si o lum lu so nuç ver di. Ki þi ba þý na tü ke tim i ki yýl da 18 lit re den 15 lit re ye ge ri le di. Rus ya Baþ ba kan Bi rin ci Yar dým cý sý Vik tor Zub kov, ge çen yýl uy gu la ma ya ko nu lan ya sak lar dan o lum lu so nuç al dýk la rý ný, ö nü müz de ki yýl lar da da ya sak kap sa mý ný ge niþ le te cek le ri ni kay det ti. Mev cut du ru mun se vin di ri ci ol ma dý ðý ný i fa de e den Zub kov, Bu tat min e di ci bir du rum de ðil. An cak sa de ce i ki yýl ön ce yüz de 17 da ha faz la al kol tü ke ti mi var dý de di. Al kol le mü ca de le prog ra mý çer çe ve sin de Rus ya, 2020 ye ka dar al kol tü ke ti mi ni ya rý ya rý ya a zalt mak is ti yor. Rus ya da res mî ra kam la ra gö re her yýl 23 bin ki þi al kol ze hir len me sin den ölüyor. Rus ya Top lum O da sý nýn ve ri le ri ne gö re i se her yýl 500 bin ki þi al kol ve al ko le bað lý has ta lýk lar dolayýsýyla ö lü yor. Rus ya da al kol tü ke ti mi a zal sa da Dün ya Sað lýk Ör gü tü ve ri le ri ne gö re tü ke tim ha len kri tik se vi ye nin i ki ka tý. MED VE DEV: YE TER LÝ KON TROL YOK RUS YA ik ti dar par ti si Bir le þik Rus ya son o la - rak Baþ ba kan Vla di mir Pu tin in Halk Cep he - si ya sal al kol ve si ga ra a lým ya sa ðý nýn 21 ya þý - na yük sel til me si ni ö ner miþ ti. Ye ni o lu þan Du - ma ya sak kap sa mý nýn ge niþ le til me si i le il gi li tek li fi e le a la cak.al kol sa týþ la rýn da ye ter li kontro lün ol ma dý ðý e leþ ti ri si ge ti ren Med ve - dev, Her han gi bir tah ta ku ru su 200 rub le si ni (yak la þýk 7 do lar) ver se, o na her han gi bir þi þe - yi ya da si ga ra pa ke ti ni sa tý yor lar. Dün ya nýn hiçbir ye rin de böy le bir þey yok, bu nun i çin a - da mýn el le ri ni ke ser ler... u ya rý sý yap mýþ tý. Rus ya da mev cut ya sa ya gö re 18 ya þýn dan kü çük le rin al kol ve si ga ra a lý mý yap ma la rý ya - sak. Rus ya nýn böl ge le ri ne gö re sa at ler de ðiþ - se de ge ce le yin mar ket ler de ve bü fe ler de al - kol sa tý þý na i zin ve ril mi yor. Mos ko va / ci han HA BER LER Ýs ra il'den Gaz ze ye ha va sal dý rý sý: 1 ö lü, 1 ya ra lý n ÝSRAÝL or du su nun Gaz - ze de dün er ken sa at ler de dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 1 ki þi öl dü, 1 ki þi ya ra lan dý. Ýs - ra il or du sun dan ya pý lan a çýk - la ma da, Gaz ze Þe ri di nden Ýs ra il e fü ze sal dý rý sý yap ma ha zýr lý ðýn da bu lu nan Fi lis tin li mi li tan gru bu na yö ne lik bir ha va sal dý rý sý dü zen len di ði bil di ril di. Fi lis tin li sað lýk yet - ki li le ri yap týk la rý a çýk la ma da, Ýs ra il in dü zen le di ði ha va sal - dý rý sýn da bir ki þi nin öl dü ðü - nü, bir ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti ler. Ku düs / a a Ah me di ne jad, La tin A me ri ka tu ru na çý ka cak n ÝRAN Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad, dört ül ke yi kap sa yan La tin A me - ri ka tu ru na çý ka cak. Ý ran Cum hur baþ kan lý ðý o fi sin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ah me di ne jad ya kýn bir ge le - cek te La tin A me ri ka tu ru kap sa mýn da Ve ne zu e la, Ni - ka ra gu a, Ek va dor ve Kü ba yý zi ya ret e de cek. Ah me di ne - jad ýn Ve ne zu e la zi ya re tin de Dev let Baþ ka ný Hu go Cha - vez e geç miþ ol sun di lek le - rin de bu lu na ca ðý be lir til di. Da ha ön ce de La tin A me ri ka tu ru na çý kan Ah me di ne - jad ýn, bu zi ya re tiy le böl ge ül ke le riy le son yýl lar da ar tan mev cut i liþ ki le ri da ha da ge - liþ tir me yi he def le di ði be lir ti - li yor. Tah ran / a a Ku zey, Gü ney e kar þý po li ti ka sý ný de ðiþ tir me ye cek Ku zey Ko re, ye ni li de ri Kim Jong Un yö ne ti min de de Gü ney Ko re yle mev cut po li ti ka sý nýn de ðiþ me ye ce - ði ni ve Se ul i le di ya log kur ma ya ca ðý ný bil dir di. U lu sal sa vun ma ko mis yo nu, dün ya li der le ri ne hi ta ben ya yým la dý ðý bil di ri de, dün ya nýn, Ku zey Ko re nin bu po li ti ka sýn da en u fak bir de ði þik lik bek le me me si ge rek ti ði be lirt ti. Bil di ri de, Gü ney Ko re Cum hur baþ ka ný Le e Myung-bak ve ma hi ye tiy le i liþ ki kur ma yý red det tik le ri kay de dil di. K. Ko re, Se ul un, Pyong yang a ta zi ye zi ya ret le ri ni ya sak la dý ðý suç la ma sýn da bu lu nu yor. Kim Jong Ýl in ce na ze tö re nin den ön ce Gü ney Ko re den i ki he yet Ku zey Ko re ye git miþ ti. Kim Jong-Ýl in ce na ze tö re ni nin ya pýl dý ðý gün Ku zey Ko re li mu ha lif ler, Gü ney Ko re den Ku zey Ko re ye Kim ha ne da ný na kar þý a yak lan ma çað rý sý ya pan i lân lar gön der miþ ler di. Se ul / a a Su ri ye de, E sad re ji mi kar þý tý gös te ri le rin baþ la dý ðý Mart a yýn dan be ri 5 binden faz la ki þi vefat etti. Göz lem ci le rin zi ya re ti sý ra sýn da sal dý rý la rý dur dur ma em ri SURÝYELÝ mu ha lif le rin o luþ tur du ðu Öz gür Su ri ye Or du su nun, A rap Bir li ði göz lem ci le ri nin zi ya re ti sý ra sýn da gü ven lik güç le ri ne yö ne lik bütün sal dý rý la rý dur dur ma em ri ver di ði bil di ril di. Öz gür Su ri ye Or du su nun li de ri Yar bay Ri ad El E sad, A rap Bir li ði göz lem ci le ri nin, Su ri ye ye a yak bas ma la rýn dan bu ya na bütün o pe ras yon la rýn son lan dý rýl ma sý em ri ni ver di ði ni be lir te rek, Re ji me kar þý bütün o pe ras yon lar, meþ rû mü da fa a ha li dý þýn da dur du rul muþ tur de di. Ö te yan dan, Su ri ye de son 3 gün i çin de (dün i ti ba riy le) ö len le rin sa yý sý nýn 130 a çýk tý ðý bil di ril di. BM den ya pý lan a çýk la ma lar da da Su ri ye de, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad re ji mi kar þý tý gös te ri le rin baþ la dý ðý Mart a yýn dan be ri 5000 den faz la ki þi nin vefat et ti ði bil di ri li yor. Bey rut / a a Diktatör Rey nal do Big no ne Ar jan tin li dik ta tö re 15 yýl ha pis ce za sý da ha n ARJANTÝN'DE kir li sa vaþ dö ne mi nin son dik ta tö rü Rey nal do Big no ne, in san lý ða kar þý suç iþ le di ði ge rek çe siy le 15 yýl ha pis ce za sý na da ha çarp tý rýl dý. Big no ne, 1976 yý lý as ke rî dar be dö ne min de Bu - e nos A i res vi la ye tin de ki Po - sa dos de Ha e do has ta ne sin - de giz li bir iþ ken ce mer ke zi o luþ tu rul ma sýn dan suç lu bu - lun du. Big no ne, has ta ne nin yö ne ti mi ni e le ge çir dik ten son ra Big no ne nin on lar ca in sa nýn ka çý rýl ma sý, dok tor ve hem þi re le rin iþ ken ce ye uð ra - ma sýn dan biz zat so rum lu ol - du ðu be lir ti li yor. Cun ta nýn sos yal re fah de le ge si o lan Big no ne, yýl la rýn da dev let baþ kan lý ðý yap mýþ tý. Kir li sa vaþ dö ne min de iþ le di - ði i ki ay rý suç tan da ha ön ce ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rý lan 85 ya þýn da ki Big - no ne, ü çün cü kez ce za al mýþ ol du. Bu e nos A i res / a a Yu na nis tan da fýr tý na ön ce si ses siz lik E KO NO MÝK dar bo ðaz da bu lu nan Yu na nis - tan da ki son ge liþ me ler, ül ke nin bu gün kü e ko no - mik ya pý la rý ný sür dür me si du ru mun da kriz den çýk ma sý nýn çok zor ol du ðu na i þa ret e di yor. A ti na, ma lî kri zin a þýl ma sý na yö ne lik dý þa rý dan ya pý lan bütün yar dým ve des tek le re rað men, büt çe de ki a çý ðý ka pat ma da ve borç ve ren ler le or tak la þa be - lir le nen he def le ri tut tur ma da ba þa rý sýz ol du. U - lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) ve Av ru pa lý yet ki li le - rin, Yu nan e ko no mi siy le il gi li son ve ri le ri ül ke nin bü yü me nin ak si ne kü çül me ye de vam et ti ði ni gös te ri yor. Bu ko nu da a çýk la nan ra por lar da, A ti - na hü kü me ti nin at tý ðý a dým la rýn ye ter li ol ma ma - sý, re form la rý uy gu la ma ya koy mak ta ge cik me si ve uy gu la nan a ðýr ke mer sýk ma po li ti ka sý nýn halk tan des tek a la ma ma sý, bun la ra se bep o la rak gös te ri li yor. A ti na / a a Hol lan da da e ya let mec li si ne bir Türk da ha HOLLANDA'NIN Gü ney Hol lan da e ya let mec li - sin de bir ü ye nin e ya let yö ne ti mi ne se çil me si ü ze - ri ne bo þa lan kol tu ða Hris ti yan De mok rat lar Bir li - ði nden (CDA) Mus ta fa Bal o tu ra cak. Bal, 11 O cak 2012 ta ri hin de ye min e de rek ye ni gö re vi ne baþ la - ya cak. Bal ýn gö re ve baþ la ma sýy la bir lik te Gü ney Hol lan da e ya let mec li sin de ki Türk kö ken li ü ye sa - yý sý 2 ye, Hol lan da ge ne lin de ki e ya let mec lis le rin - de i se bu sa yý 14 e yük se le cek. Ay ný za man da Hol lan da Si lâh lý Kuv vet le rin de ký dem li üst ça vuþ o la rak gö rev ya pan Mus ta fa Bal, E lim den gel di - ði ka dar top lu mun so run la rý na çö züm bul ma ya ça lý þa ca ðým dedi. Ams ter dam / a a Amerika, Su u di A ra bis tan a 84 sa vaþ u ça ðý sa ta cak BEYAZ Sa ray, Su u di A ra bis tan a sa vaþ u çak la rý sa týl ma sý ve mev cut u çak la rýn mo der ni ze e dil me si ni kap sa yan yak la þýk 30 mil yar do lar lýk an laþ ma ya pýl dý ðý ný a çýk la dý. Be yaz Sa ray Söz cü sü Josh E ar nest, 50 bin den faz la ki þi ye is tih dam sað la ya cak an laþ ma nýn, A me ri kan e ko no mi si ne yýl lýk 3,5 mil yar do lar kat ký ya pa ca ðý ný i fa de et ti. An laþ ma ya gö re Su u di A ra bis tan a 84 sa vaþ u ça ðý sa tý la cak, mev cut u çak la rýn dan 70 i mo der ni ze e di le cek. Bu nun ya nýn da cep ha ne ve ye dek par ça sa tý þýy la bir lik te ba kým ve e ði tim hiz met le ri de ve ri le cek. Söz cü, i ki ül ke a ra sýn da ki güç lü ve ka lý cý i liþ ki le ri da ha da güç len di re cek an laþ ma nýn, böl ge gü ven li ði nin a nah tar un sur la rýn dan Su u di sa vun ma sý nýn gü cü ne ver dik le ri ö ne mi de gös ter di ði ni i fa de et ti. Was hing ton / a a

8 8 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ HABER Y TSK, baþ sað lý ðý me sa jý ya yým la dý Baþsavcýlýk olayla ilgili olarak soruþturma baþlattý ca ni as ya.com.tr Ka zan dý ðýn dan çok har ca ya na ma aþ yet mez Za man za man tek rar la dý ðý mýz bir söz, da ha doð ru su bir du â var: Ya Rab bi! Bir gün bi zi de, bu gün ten kid et tik le ri mi zin du ru mu na dü þür me. Â min. Bu du â yý þu nun i çin ha týr lat ma ih ti ya cý his set tik: Ma lûm, e mek li mil let ve kil le ri nin ma aþ la rý na u mu lan ve bek le nen den faz la zam ya pýl mak is ten di. Ney se ki il gi li ka nu nun bu mad de si Cum hur baþ ka ný ta ra fýn dan ve to e dil di. As ga rî üc re tin ve mil yon lar ca e mek li nin ay lýk ma a þý 1000 li ra nýn al týn day ken ya pýl mak is te nen bu dü zen le me ek se ri ye tin tep ki si ni çek ti. Fa kat bu a ra da, dü zen le me ye i ti raz et me si u mu lan ve bek le nen ba zý la rý i se ta raf gir lik has ta lý ðýy la yan lý þa sa hip çý kýp Bu ma aþ lar az bi le! Mil let ve kil le ri ne da ha faz la ma aþ ö den sin de me ye baþ la dý. La hav le ve lâ kuv ve te il la bil la hil a liy yil a zim! Ýþ te tam bu nok ta da, Ya Rab bi! Bi zi, bu gün ten kid et tik le ri mi zin du ru mu na dü þür me du â sý ný ha týr lat mak i cap et ti. Duâ mýz ve te men ni miz, öy le du rum la ra düþ me mek. Ga ran ti miz yok, a ma in þa al lah düþ me yiz. E lin de ki met re ha ta lý ü re til miþ bir ki þi, yap tý ðý öl çüm ler de doð ru ne ti ce le re u la þa bi lir mi? Yi ne tek rar la ya lým ki, hiç kim se nin pa ra sýn da, ma ka mýn da ve mev ki in de gö zü müz yok. Do la yý sýyla e mek li ya da e mek li ol ma yan ve kil le ri mi zin ka zan cýn da da gö zü müz yok. Hep si ne â fi yet ler di le riz... Yal nýz, bir ve kil Ka zan dý ðý mýz pa ra la rý þu ra la ra har cý yo ruz ve bi ze yet mi yor an la mý na ge len bir lis te a çýk la mýþ. Me se lâ, lis te de ki ra be de li o la rak 2 bin 500 li ra ay rýl mýþ. Da nýþ man la rýn te le fon gö rüþ me le ri i çin de 500 TL, se çim böl ge si ne gi diþ ge liþ i çin de 2 bin 500 TL ay rýl mýþ. Lis te yi ha zýr la yan ve kil, Ben dü rüst mil let ve ki li nin mil let ve kil li ði yap mak kay dý i le mev cut ma aþ la ge çi ne ce ði ne i nan mam de miþ. (Ra di kal, 26 A ra lýk 2011) Tür ki ye de a sýl prob le min si ya se tin fi nans ma ný ol du ðu nu ka bul e di yo ruz. Si ya se te gi ren ve çý kan mik tar la rýn ne re den gel di ði tam þef faf de ðil. An cak, mil let ve ki li nin lo bi le rin et ki si ne gir me me si sa de ce al dý ðý ma aþ mik ta rýy la a çýk la na bi lir mi? Ya ni, az ma aþ a lan ve kil lo bi ci le rin et ki si ne gi rer de, me se lâ çok ma aþ a lan ve kil gir mez mi? E ðer böy le dü þü nür sek, nis be ten az ma aþ a lan bü tün me mur la rý ve dev let ka de me sin de ki di ðer bü rok rat la rý töh met al týn da bý rak mýþ ol maz mý yýz? Her va tan daþ gi bi, mil let ve ki le ri de ta sar ruf lu ha re ket et mek du ru mun da dýr. Ve kil le ri miz 2 bin 500 li ra ki ra ö de ye rek ev tu ta cak la rý yer de, me se lâ 2 bin li ra ki ra ö de se ler ol maz mý? Hem bu gün kü þart lar da cep te le fon la rýy la ne re dey se sý nýr sýz gö rüþ me 100 li ra i ken, da nýþ man te le fon la rý nýn tu ta rý bi raz a bar týl mýþ deðil mi? Mil le tin bir fer di o la rak, ge rek mem le ke ti miz de ve ge rek se Ýs tan bul da faz la ca ge zen ve kil de gör me dik... Yok sa ve kil le ri miz, gör mez ve gö rün mez yer ler de mi bu lu nur? Ba zý la rý da, Fi lan bü rok rat, fi lan ge ne ral, fi lan ban ka cý þu ka dar pa ra a lý yor. O hal de ve kil ler de al sýn di yor. Ý yi de biz on la ra da i ti raz e di yor ve et me li yiz. Ni çin bir yan lýþ, baþ ka bir yan lýþ la sa vu nul sun? Hem o gi bi yan lýþ la rý dü zelt me si ge re ken TBMM de ðil mi? (Me se lâ, A - A nýn bað lý ol du ðu Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki ye Top lan tý la rý nda yap tý ðý bir ko nuþ ma da þöy le de miþ ti: Ku rum da [A A da] 20 yýl ça lý þan bir ar ka da þý mý zýn 560 bin li ra taz mi na tý o lu yor. Ýh bar da bu nun ya rý sý e di yor. Son 83 ki þi nin e mek li li ðin de 30 tril yon ký dem taz mi na tý ö de dik. Bir va li bi le 30 yýl lýk gö re vi nin so nun da 100 bin li ra taz mi nat a la bi li yor. ) Asr-ý Sa a det ten bir ha di se yi nak let mek te fay da var: Hz. E bû Be kir (ra), ve fa tý na ya kýn, ken di sin den son ra ha li fe lik va zi fe si ni yük le ne cek o la na ve ril mek ü ze re va si yet et ti ði bir tes ti bý rak mýþ. Hz. Ö mer (ra) ha li fe o lun ca tes ti yi o na ver miþ ler. Ha li fe tes ti yi kýr dýrt mýþ. Ý çin den kü çük kü çük pa ra cýk lar ve bir mek tup çýk mýþ. Mek tup ta þun lar ya zý yor muþ: Bu pa ra lar, ba na ve ri len ma aþ tan ar ta ka lan lar dýr. Ben Me di ne nin en fa ki ri ni ken di me öl çü ka bul et miþ tim (o na gö re ya þa dým). Ar tan mik ta rý bu tes ti ye koy dum. Bun lar ha zi ne nin ma lý dýr. Hz. Ö mer (ra) mek tu bu o ku yun ca að la ma ya baþ la mýþ. Hem að lý yor, hem de þöy le di yor muþ: Ken din den son ra ki le re çok a ðýr bir yük bý rak týn Ya E bu Be kir! (Se lim Gün dü zalp, Bir Gül De me ti, s ) Si ya se ti lo bi le rin bas ký sýn dan kur tar mak i çin bu zam la rýn ya pýl dý ðý söy le ni yor sa, ça re ol ma ya ca ðý ný bi le lim. Ta sar ruf lu ve in saf lý ol ma yan a si le de, ve ki le de; de ðil 10 bin li ra, 100 bin li ra da ver se niz yi ne yet mez, yi ne ba ðým sýz ve hür o la maz. Et ki ler den kur tul mak an cak sað lam vic dan ve he sap gü nü kor ku su i le müm kün o lur. Ý da re ci le ri mi zin, Asr-ý Sa a det i ör nek al ma sý ný te men ni e de riz ves se lâm... TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri (TSK) ta ra fýn dan I rak sý ný rýn - da ki o lay la il gi li baþ sað lý ðý me sa jý ya yým la dý. Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ya yým la - nan me saj da, 28 A ra lýk 2011 ge ce si sý nýr ö te sin de mey da na ge len o lay da ha yat la rý ný kay be den va tan - daþ la rý mý za Al lah tan rah met, a i le ya kýn la rý na sa býr ve baþ sað lý ðý di le riz i fa de si kul la nýl dý. An ka ra / a a DÝYARBAKIR Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Irak sýnýrýndaki olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Diyarbakýr Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, baþsavcýlýk, Uludere'de sýnýra yakýn Irak'ýn kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde meydana gelen olaya iliþkin geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Þýrnak Valiliði Kriz Merkezi, ''Irak'ýn ilimiz Uludere ilçesine yakýn sýnýrýnda gerçekleþtirilen hava harekâtý sonucunda 35 kiþinin vefat ettiðini, 1 kiþinin yaralandýðýný bildirmiþti. Þýrnak / aa Ye þil yu va Ca mi i'nde dü zen le nen tö ren de ce na ze na ma zý ný Þýr nak Müf tü sü Ab dul lah Kap lan kýl dýr dý. Ce na ze tö re ni ne o lay da ö len le rin ya kýn la rý du â e dip, göz ya þý dök tü FO TOÐ RAF: CÝ HAN U lu de re, kur ban la rý ný u ður la dý I RAK SI NI RIN DA MEY DA NA GE LEN O LAY DA VEFAT E DEN LER U LU DE RE'DE KI LI NAN CE NA ZE NA MA ZI NIN AR DIN DAN GÜL YA ZI KÖ YÜ'NDE DEF NE DÝL DÝ. IRAK sý ný rýn da mey da na ge len o lay da vefat e den ler i çin U lu de re de ce na ze tö re ni dü zen len di. I rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de mey da na ge len o lay da vefat e den 35 ki þi nin ce na ze si, U lu de re Dev let Has ta ne si nde Ma lat ya ve Di yar ba kýr Ad li Týp Ku rum la rýn dan ge ti ri len uz man lar ta ra fýn dan ya pýl dýk tan son ra Ye þil yu va Ca mi i ne ge ti ril di. Ye þil yu va Ca mi i nde dü zen le nen tö ren de ce na ze na ma zý ný Þýr nak Müf tü sü Ab dul lah Kap lan kýl dýr dý. Ce na ze tö re ni ne o lay da ö len le rin ya kýn - Tah ki kat ya pý la cak DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, I rak sý ný rýn da ki o lay la il gi li o la rak, Tah ki kat ya pý la cak týr. So nu cun da her kes ü ze ri ne dü þen gö re vi ya par. Bu ko nu da hiç kim se nin te red dü tü ol ma sýn de di. Da vu toð lu, 4. Bü yü kel çi ler Kon fe ran sý kap sa mýn da E dir ne Bal kan Kon gre Mer ke zi nde Ro man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Te o dor Ba cons chi i le dü zen le di ði or tak ba sýn top lan tý sýn da I rak sý ný rýn da ki o lay la il gi li so ru ü ze ri ne her ke sin his set ti ði bir a cý ve hü zün bu lun du ðu na i þa ret et ti. Da vu toð lu, Hu kuk dev le ti nin ge re ði de o la cak týr. Bu me se le yi her han gi bir is tis mar ko nu su yap ma dan he pi mi zin or tak a cý sý, or tak me se le si o la rak e le al mak en doð ru yol ve yön tem dir di ye ko nuþ tu. Ö len le rin kim lik le ri i le il gi li so ru ya da Da vu toð lu, þu ce va bý ver di: Tah ki kat ne ti ce len di ril me den her han gi bir yo rum yap mak is te mem. Ne den ol muþ tur? Kim ler vu rul muþ tur? Za ten dün Ge nel kur may Baþ kan lý ðý da a çýk la ma yap tý, o ra da da tah ki kat bo yu tu var dýr. Bu tah ki kat ya pý la cak týr, bu nun so nu cun da her kes üs tü ne dü þen gö re vi ya par, kim se nin te red dü tü ol ma sýn. Ne ül ke mi zin do ðu sun da ne de en ba tý sýn da, ne Þýr nak ta ne de E dir ne de va tan daþ la rý mýz a ra sýn da hiç bir fark gö zet me yiz. Her bi ri nin bir tek sa çý nýn te li nin bi le bi zim i çin bir dün ya ka dar de ðe ri var dýr. Bu nun her kes ta ra fýn dan böy le bi lin me si ge re kir. E dir ne / a a la rý nýn ya ný sý ra BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da BDP li de ka týl dý. Ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan am bu lans la ra ko nu lan ce na ze ler def ne dil mek ü ze re Gül ya zý Kö yü ne gö tü rül dü. Ö te yan dan, Þýr nak tan çok sa yý da çe vik kuv vet po li si de U lu de re il çe si ne ge ti ril di. Þýr nak Va li li ði Kriz Mer ke zi, I rak ýn U lu de re il çe si ne ya kýn sý ný rýn da ger çek leþ ti ri len ha va ha re kâ tý so nu cun da 35 ki þi nin vefat et ti ði ni, 1 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir miþ ti. Þýr nak / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Üs kü dar Ký sýk lý Ab dul lah A ða Ca mi i nde kýl dý ðý Cu ma na ma zý nýn ar dýn dan çý kýþ ta ga ze te ci le rin, I rak sý ný rýn da ki o la ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Er do ðan, þun la rý kay det ti: 'Bu a na ka dar be nim e din di ðim bil gi ler, ar ka daþ la rým dan al dý ðým bil gi ler, ya ni bu tür ka çak çý lýk ta 3-5, bi le me di niz 10 ki þi lik grup lar... A ma ta biî kul lan dý ðý yük ta þý yý cý lar, a çýk söy lü yo rum, ka týr lar sa yý sal o la rak çok da ha faz la o lur muþ. Bu ra da 40 ki þi lik bir gru bun ol ma sý da ha ön ce ge rek Ge dik te pe ge rek Han te pe'de ki, o ra da ki a lý nan ta lih siz ne ti ce ler de de bi li yor su nuz si lah lar bu tür hay van lar la ta þýn mýþ tý ve 'ni çin bun la ra mü da ha le e dil me di' di ye o za man da yi ne ya zý lý ve gör sel med ya, her kes bu tür e leþ ti ri le ri yap mýþ tý. Bun la rýn hep si bi rer ib ret ti, bi rer ted bir di. Bu de fa i se böy le bir þe ye, yan lý þa gü ven lik güç le ri mi zin düþ me me si... A ma ta lih siz bir ne ti ce, ü zün tü ve ri ci bir ne ti ce. Ta biî bu ra da ü zün tü müz bu nok ta da bü yük. Hak kâri de ke penk ler a çýl ma dý ÞIRNAK'IN U lu de re il çe si ne bað lý Or ta su Kö yün de 36 ki þi nin öl me si - nin ar dýn dan bu gün Hak kâ ri ve il - çe le rin de ke penk ler a çýl ma dý. Ec - za ne ve fý rýn lar dý þýn da ki iþ yer le ri - nin ka pa lý ol du ðu Hak kâ ri nin ba zý ma hal le le rin de i se iþ yer le ri nin a çýk ol du ðu göz len di. Hak kâ ri / ci han Baþbakan Erdoðan, Abdullah Aða Camii'nde kýldýðý Cuma namazýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. FO TOÐ RAF: AA Talihsiz bir netice, üzüntü verici bir durum E LÝ MÝZ DE 4 SA AT LÝK GÖ RÜN TÜ VAR ER DO ÐAN, þu an da i da rî ve ad lî in ce le me le rin ya pýl dý ðý ný be lir te rek, dün Di yar ba kýr dan ad li týp yet ki li le ri nin sü rat le gön de ril di ði ni, in ce le me le - rin ya pýl dý ðý ný ve sa bah i ti ba riy le in ce le me le rin bit ti ði ni ha týr lat tý. Er do ðan, Ben ta biî ki tüm o - ra da ki a i le le re baþ sað lý ðý di ler ken, ö lü le ri mi ze de Al lah tan rah met di li yo rum. Bu in ce le me ler ne ti ce sin de ge rek li o lan ney se bü tün bun lar da ya pý la cak týr. Þu an da ge rek sav cý lýk bu ra da ki ça - lýþ ma la rý ný yü rü tür ken, bü tün gö rün tü ler, ki yak la þýk 4 sa at lik bir gö rün tü e li miz de mev cut ve bu gö rün tü ler ü ze rin de de ay ný þe kil de ge rek Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ge rek di ðer il gi li bi rim le ri - miz in ce le me le ri ni, ça lýþ ma la rý ný ya pý yor lar. Bu ça lýþ ma lar dan son ra ta biî du rum çok da ha net - le þe cek tir di ye ko nuþ tu. BUN LAR A CI MA SIZ BAÞ LIK LAR BAÞ BA KAN Er do ðan, ba sý nýn o la ya yak la þý mý ný e leþ ti re rek, Haf ta nin de ki o lay la il gi li a tý lan ba zý ga ze te baþ lýk la rý çok a cý ma sýz, çok in saf sýz. Dev- let hal ký ný bom ba la dý gi bi bir baþ lýk... Bun lar a cý - ma sýz baþ lýk lar dýr. Bir de fa hiçbir dev let hal ký ný kal kýp da kas tý mah su sa i le bom ba la maz. Geç - miþ te bu tür þey ler bel ki ya pýl mýþ o la bi lir a ma bi - zim ik ti da rý mýz dö ne min de böy le bir þe yin ol ma sý müm kün de ðil dir de di. Ýs tan bul / a a Gül: Ta lih siz bir o lay, ü zün tü müz bü yük ncumhurbaþkani Ab dul lah Gül, I rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de ya þa nan o lay la il gi li o la rak, Çok ta lih siz bir o lay ol muþ tur. Bil gi ler gös ter mek te dir ki, ha ya tý ný kay be den le rin hep si si vil va tan daþ la rý mýz dýr. Bun dan do la yý si vil, as ker he pi mi zin ü zün tü sü ger çek ten bü yük tür. Mu hak kak ki bu nun la il gi li a raþ týr ma lar, na sýl ol du ðu a raþ týr ma la rý ti tiz bir þe kil de ya pý la cak týr de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Cu ma na ma zý ný Ta rab ya Mer kez Ca mi i nde kýl dý. Gül, ca mi çý ký þýn da ba sýn men sup la rý nýn I rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de ya þa nan o lay la il gi li so ru la rý ný þöy le ce vap lan dýr dý: Çok ta lih siz bir o lay ol muþ tur. Bil gi ler gös ter mek te dir ki, ha ya tý ný kay be den le rin hep si si vil va tan daþ la rý mýz dýr. Bun dan do la yý si vil, as ker he pi mi zin ü zün tü sü ger çek ten bü yük tür. Mu hak kak ki bu nun la il gi li a raþ týr ma lar, na sýl ol du ðu a raþ týr ma la rý ti tiz bir þe kil de ya pý la cak týr. Mil le ti mi ze ve a i le le re baþ sað lý ðý di li yo rum. Ü zün tü müz ger çek ten bü yük tür a ma ke sin lik le ar zu e dil me yen, hiç bir za man dü þü nül me yen böy le ta lih siz, ü zü cü bir o lay la kar þý laþ týk. Bu ko nu da çok e leþ ti ri ler ol du. Bun lar la il gi li ne söy le ye cek si niz? di ye so ru lan Gül, Mu hak kak ki ko nu ta kip e di li yor. Þu an da sý ca ðý sý ca ðý na bir þey söy le mek doð ru de ðil. Ge nel kur may dan ve Þýr nak Va li sin den al dý ðý mýz bil gi ler, Baþ ba kan i le yap tý ðý mýz gö rüþ me ler ve el de e di len bil gi ler ne ti ce sin de he pi mi zin üz gün ol du ðu nu söy le mek is ti yo rum. Tek rar a i le le re baþ sað lý ðý di le mek is ti yo rum de di. Ýs tan bul / a a Çi çek: 30 yýl dýr ya þa dý ðý mýz a cý tab lo lar dan bi ri ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, I rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de ya þa nan o la yýn, 30 yýl dýr ya þa nan te rö rün a cý tab lo lar dan bi ri ol du ðu nu be lirt ti. Çi çek, I rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de ya þa nan o la ya i liþ kin bir ya zý lý a çýk la ma yap tý. Ce mil Çi çek, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Tür ki ye-i rak sý ný rýn da, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin dü zen le di ði ha va ha re ka tý so nu cun da 35 va tan da þý mý zýn ya þa mý ný yi tir me sin den do la yý he pi miz de rin ü zün tü duy duk. Mey da na ge len bu o lay la il gi li baþ ta ad li ve i da ri ol mak ü ze re çok yön lü so ruþ tur ma lar baþ la týl mýþ týr. Bun la rýn so nu cun da o la yýn bü tün yön le riy le ay dýn la tý la ca ðýn dan kim se nin kuþ ku su ol ma ma lý dýr. Bu ü zü cü o lay, 30 yýl dýr ya þa dý ðý mýz te rö rün ö nü mü ze koy du ðu a cý tab lo lar dan bir ta ne si dir. Bu o lay da ha ya tý ný kay be den va tan daþ la rý mý za Al lah tan rah met, ya kýn la rý na baþ sað lý ðý di li yo rum. An ka ra / a a CHP lideri Ký lýç da roð lu: Hükümet özür dilesin nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, I rak sý ný rýn da ya þa nan o lay la il gi li o la rak hü kü me tin vefat e den le rin a i le le rin den ö zür di le me si ge rek ti ði ni söyledi. Ký lýç da roð lu, ga ze te le rin ve te le viz yon la rýn An ka ra tem sil ci le ri ve ha ber a jans la rý nýn yö ne ti ci le riy le, Mar ri ot O tel de kah val tý da bir a ra ya gel di. Gün de me i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu nan Ký lýç da roð lu, I rak sý ný rýn da ya þa nan o lay la rý ha týr la ta rak, þun la rý kay det ti: 35 yurt ta þý mýz ya þa mý ný yi tir di. Ha la hü kü met ten bir söz yok. Na sýl bir hü kü met le kar þý kar þý ya yýz. AKP söz cü sü ko nu þu yor, hü kü met ten ses yok. Hü kü me tin der hal ö zür di le me si lâ zým. Hü kü me tin der hal o böl ge ye ba kan gön der me si lâ zým. Hü kü me tin o yurt taþ la rýn a i le le rin den ö zür di le me si lâ zým. Ses siz lik so rum lu lu ðu or ta dan kal dýr maz ki. Me rak e di yo rum, Ge nel kur ma yýn a çýk la ma sý... is tih ba rat al dýk. Kim ver di bu is tih ba ra tý? Her hal de bir yet ki li çý kýp so ra cak týr. Ne re den al dý nýz siz bu is tih ba ra tý? Ken di ül ke sin de is tih ba ra tý ka os ya þa yan bir ül ke na sýl o lur da Or ta do ðu da güç lü bir ül ke o la bi lir. Bu so ru her hal de sa de ce bi zim ak lý mý za gel mi yor. Ýs tih ba rat çý la rýn, ya ban cý is tih ba rat çý la rýn ci rit at tý ðý bir ül ke ko nu mu na gel di Tür ki ye. An ka ra / a a Arýnç: So ruþ tur ma nýn so nu cu nu bek li yo ruz n BAÞBAKAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Uludere de yaþanan olayýn ü zü cü olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: Bir in sa nýn ha ya tý ný kay bet me sin den da ha ü zü cü ne o la bi lir? Biz o la yýn hem ad li bo yu tu nun mut la ka in ce len me si ni ve so ruþ tu rul ma sý ný hem de i da rî ba ký mýn dan bir ih mal bir ha ta var mý dýr bun la rýn so ruþ tu rul ma sý ný bek li yo ruz. Bun la rýn so nuç la rý ný da ka mu o yuy la pay la þý rýz. O la yýn in sa nî bo yu tu na bak ma mýz lâ zým. Çün kü Tür ki ye te rör le mü ca de le e di yor. Bu mü ca de le sý ra sýn da bu ve bu na ben zer o lay lar ya þan mýþ o la bi lir. E ðer bir ih ma lin bir ku su run ve ya bir kas týn i çin dey se mut la ka bu nu ya pan lar or ta ya çý ka rý lýr ve so nuç la rý na kat la nýr lar. e pi miz ad lî ve i da rî so ruþ tur ma nýn so nuç la rý ný bek le me li yiz. An ka ra / a a

9 Y 31 A RA LIK 2011 CUMARTESÝ HA BER 9 A ya sof ya ve M. Ke mal dos ya sýn da ör nek le riy le iþ le me ye ça lýþ tý ðý mýz gi - Sa id Nur sî ve M. Ke mal bi, M. Ke mal in din, Kur ân, Pey gam be ri miz, e zan, a hi ret gi bi ko nu lar da ki fi kir le ri bel li. A ma bun lar bel ge le riy le or ta da i ken bil has sa si ya se te me rak lý bir ký sým din dar lar o nun bu ci he ti ni ýs rar la gö zar dý e dip, din dar bir M. Ke mal i ma jý çiz me gay re ti ni de vam et ti ri yor lar. M. Kemal da ha Kur tu luþ Sa va þý sü rü yor ken Te set tür kal ka cak he de fi ni kay da ge çirt miþken, o nun a dý na ih das e di len ba þör - 12 Ey lül so ruþ tur ma sý sü rü yor nö ZEL Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Gö rü þen, so ruþ tur ma nýn de vam et ti ði ni bil dir di. Ö zel Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Hü se yin Gö rü þen, 12 Ey lül e i liþ kin so ruþ tur ma nýn de vam et ti ði ni bil dir di. Gö rü þen, yap tý ðý a çýk la ma da, so ruþ tur may la il gi li o la rak þu a na ka dar ken di si ne u la þan id di a na me ya da ta kip siz lik ka ra rý nýn bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü nü i fa de et ti. An ka ra / a a Ke þan Müf tü sü ne so ruþ tur ma yok ndý YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez de sos yal pay la þým a ðý Twit ter da ki þi sel he sap aç tý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Gör mez, Twit ter da ki ilk me sa jýn da, No el Ba ba i le il gi li söz le ri ü ze ri ne Ke þan Müf tü sü Sü ley man Ye ni çe ri hak kýn da so ruþ tur ma a çýl dý ðý na i liþ kin id di a la rý ya lan la dý. Meh met Gör mez, me saj la rýn da þu i fa de le ri kul lan dý: De ðer li dost lar, ön ce lik le Cu ma nýz mü ba rek ol sun. Ke þan Müf tü sü hak kýn da her han gi bir in ce le me ve ya so ruþ tur ma baþ la týl ma mýþ týr. Yan lýþ ha ber ü ze ri ne ya pý lan yo rum lar ü zün tü ve ri ci dir. Bu na rað men il gi ni ze ve has sa si ye ti ni ze te þek kür ler. An ka ra / a a Að rý da ek si 25 i gördü ndo ÐU A na do lu Böl ge si nde et ki li o lan so ðuk ha va ha ya tý o lum suz et ki li yor. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Si bir ya ü ze rin den ge len yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da o lan böl ge de, kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 1, Að rý da 5 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Böl ge de ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý Að rý da ek si 25, Kars ta ek si 22, Er zu rum da ek si 21, Ar da han da ek si 19, Bay burt ta ek si 13, Ið dýr da ek si 7 ve Er zin can da ek si 6 de re ce o la rak öl çül dü. Erzurum / a a Ye þi lay dan iç ki u ya rý sý TÜR KÝ YE Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, ya yým la dý ðý ye ni yýl me sa jýn da, hal kýn ve ö zel lik le genç li ðin za rar lý a lýþ kan lýk lar ve ba ðým lý lýk lar dan ko ru mak i çin mü ca de le le ri nin ye ni yýl da da sü re ce ði ni söy le di. Bal cý þun la rý kay det ti: Ö nü müz de ki yýl da se si miz gö nül lü le ri miz ve siz de ðer li hal ký mýz la da ha gür çý ka cak týr. Böy le ce al ko lün, si ga ra nýn, ku ma rýn, u yuþ tu ru cu nun ve ek ra nýn kö le si ha li ne gel me miþ bir ne sil le da ha sað lýk lý, da ha mut lu ve da ha hu zur lu yýl lar gö re ce ðiz. Geç ti ði miz yýl lar da ki yýl ba þý kut la ma la rýn da on lar ca in san a þý rý al kol tü ke ti mi ne de niy le has ta ne lik ol muþ, al kol lü a raç kul lan ma ne de niy le yüz ler ce ka za mey da na gel miþ, pek ço ðu da ö lüm le so nuç lan mýþ ken ye ni yýl da ay ný a cý la rýn ya þan ma ma sý i çin Ye þi lay o la rak yi ne se si miz du yur ma ya ça lý þý yo ruz. Ay ný a cý la rýn bir kez da ha can yak ma ma sý i çin al kol baþ ta ol mak ü ze re zi hin le ri u yuþ tu ran ve bu lan dý ran her tür lü za rar lý mad de den hal ký mý zýn u zak dur ma sý ge rek mek te dir. Ye ni yý lýn sað lýk lý ve mut lu kar þý la na cak ilk ge ce si i le tüm yý lýn ve ge le ce ði mi zin de da ha sað lýk lý ve da ha mut lu ol ma sý ný di le riz. Ýs tan bul / a a Cezasý TCK yý yaz mak ir ti ni as ya.com.tr nsam SUN DA, do lan dý rý cý lýk id di a sýy la yar gý la nan ki þi, mah ke me ta ra fýn dan Türk Ce za Ka nu nu nu (TCK) el ya zý sýy la yaz ma ce za sý na çarp tý rýl dý. Mem le ke ti Sam sun un Baf ra il çe sin de do lan dý rý cý lýk ve sah te ci lik su çu iþ le di ði ö ne sü rü len N. Ç, Baf ra A ðýr Ce za Mah ke me sin de yar gý lan dý. Du ru mu, Tür ki ye de 2005 yý lýn da baþ la tý lan de ne tim li ser best lik ce za la rý kap sa mýn da de ðer len di ri len N. Ç nin, dâ vâ so nu cun da 5 yýl sü rey le de ne tim li ser best lik kap sa mýn da iz len me si ka rar laþ tý rýl dý. N.Ç ye, ay rý ca yak la þýk 345 mad de lik Türk Ce za Ka nu nu nu bir yýl i çin de o ku nak lý bir þe kil de el ya zý sýy la yaz ma sý ce za sý ve ril di. Malatya / aa tü sü ya sa ðý ný yine ona þi kâ yet e dip, Zü bey de ve Lâ ti fe Ha ným pos ter le riy le ey lem yap ma þaþ kýn lý ðý bu na bir ör ne k. Bir di ðe ri geç ti ði miz gün ler de ser gi len di. Fa tih in vak fi ye sin de ki lâ ne ti hi çe sa ya rak, fe tih sem bo lü A ya sof ya yý ma bed ol mak tan çý ka ran ve Res mî Ga ze te de da hi ya yýn lan ma dan yü rür lü ðe ko nu lan giz li ve kor san ka rar na me de ki A ta türk im za sý nýn sah te o la bi le ce ði id di a e dil di. Mak sat, A ta türk öy le þey yap maz, bu iþ o nun iz ni ve bil gi si dý þýn da ya pýl dý de ni le rek, o nu A ya sof ya me se le sin de de ib ra et tir me ye ça lýþ mak. Týp ký Der sim kat lia mýn da ol du ðu gi bi. Hal bu ki, he le A ya sof ya nýn mü ze ye çev ril di ði 1934 yý lýn da M. Ke mal i dýþ la ya rak bir þey ya pýl ma sý müm kün müy dü? Bu su a li Prof. Dr. Sa id Öz türk de so ru yor. Prof. Dr. Me tin Hü la gü O nun bil gi si ol ma dan ya pýl ma sý çok mâ kul de ðil di yor. Prof. Dr. Ýl ber Or tay lý da ka rar na me de A ta türk ün im za sý nýn bu lun du ðu nu ve bu im za nýn ger çek ol du ðu nu söy lü yor (Va tan, ). Be di üz za man ýn A ya sof ya yý put ha ne ya pan bir ku man da nýn key fî, ka nun na mýn da ki e mir le ri ne fik ren ve il men ta raf tar de ði liz ve þah sý mýz i ti ba rýy la a mel et mi yo ruz (Ta - rih çe, s. 869) i fa de si de bu çer çe ve de ö nem li ve si ka lar dan bi ri. Pe ki, ta ri hî ger çek ler de, dö ne min ö zel lik le ri de, a kýl ve man týk da ay ný þe yi söy ler ken, ba zý la rý nýn bun lar la i nat la þa rak, ýs rar la ak si ni gün de me ge tir me ye ça lýþ ma la rý nýn i za hý ne o la bi lir? Saf dil lik mi, þaþ kýn lýk mý, yok sa i þin i çin de bi zim bi le me di ði miz da ha baþ ka þey ler de var mý? A ta türk ü en i yi Er do ðan o ku muþ Hay li za man ön ce O ba ma gi bi gel di, Bush a ben ze di di ye e leþ ti ril di ðin de Be ni il lâ bi ri le ri ne ben ze te cek se niz, A ta türk ten baþ la yýn, Ka nu nî le re, Ya vuz la ra, Fa tih le re, Os man Ga zi le re ka dar gi din di yen Tay yip Er do ðan a A ta türk lü bir öv gü de rek lam cý Ýl yas Baþ soy dan gel miþ. A ta türk ü en i yi o ku yan li der Er do ðan di yen Baþ soy, bu id di a sý nýn ge rek çe si ni þöy le a çýk lý yor: A ta türk ün ma sa sý nýn ba þýn da, sa ðýn da Ce lal Ba yar, so lun da Ýs met Ý nö nü o tu ru yor du. A ta türk öl dük ten son ra bu i ki si nin ay rýþ ma sý ya þan dý. Dev let o la rak A ta türk ha len de vam e di yor. Ba yar e ko lün den ge len Er do ðan ve Ý nö nü e ko lün den ge len Ký lýç da roð lu var, an cak mer kez de yi ne A ta türk du ru yor. Er do ðan Ýs lâ mî de ðer le re say gý lý ol ma sý na rað men mo dern ve A ta türk ün ül ke si nin li de ri. (E lif Key, Ha ber türk, ) Baþ soy un id di a sý de ði þik a çý lar dan tar tý þý la bi lir. Me se lâ Dev let o la rak A ta türk de vam e di yor, mer kez de yi ne A ta türk du ru yor i fa de si Han gi A ta türk? su a li ni gün de me ge ti rir ken, vur gu yu Er do ðan a yap ma sý A ta türk Er do ðan la sü rü yor ne ti ce si ni ve ri yor. Pe ki, AKP li de ri Baþ soy un de di ði gi bi Ba yar e ko lün den mi ge li yor, yok sa Fev zi Çak mak çiz gi sin den mi? Bi ze gö re i kin ci sin den. Ý lâ hî i kaz ve Sýr rý Sa kýk Ýb ra him Öz da bak ýn Van dep re mi i çin çiz di ði Ý lâ hî i kaz ka ri ka tü rü nü Mec lis kür sü sün de gün de me ge ti rip Ye ni As ya ya sa ta þan Sýr rý Sa kýk, geç ti ði miz gün ler de Mer sin Mil let ve ki li Ne bi Boz kurt a da ay ný düz lem de yük len miþ; Dep re min bir i lâ hî a da let ol du ðu na vur gu ya pa rak, gru bu mu za a ðýr bir dil le ha ka ret et miþ tir de yip, Boz kurt un ö zür di le me si ge rek ti ði ni söy le miþ. An la þý lan, Ý lâ hî i kaz ve a da let söz le ri, Sa kýk ta bir sap lan tý ve komp leks ha li ne gel miþ. Ya ra sý o lan go cu nur. A ma on dan bun dan ö zür is te ye ce ði ne, ev ve lâ Ye ni As ya ya ö zür bor cu nu ö de sin. La ik li ði yo rum la yamadýk TBMM A NA YA SA KO MÝS YO NU BAÞ KA NI PROF. DR. KU ZU, TÜR KÝ YE DE LA ÝK LÝK ÝL - KE SÝ NÝ AN LA MAK TA HEP ZOR LAN DIK. BU NUN SE BE BÝ BA SÝT. AV RU PA NIN YO RUM - LA DI ÐI LA ÝK LÝK Ý LE TÜR KÝ YE DE YO RUM LA NAN LA ÝK LÝK PA RA LEL GÝT ME DÝ DE DÝ. TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Kuzu, Özel Baðcýlar Ensar Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin ''Anayasa Taslaðý Çalýþmasý'' ile ilgili bilgilendirme toplantýsýnda konuþtu. TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Bur han Ku zu, Tür ki ye de la ik lik il ke si ni an la mak ta hep zor lan dýk. Bu nun se be bi ba sit. Av ru pa nýn yo rum la dý ðý la ik lik i le Tür ki ye de yo rum la nan la ik lik pa ra lel git me di. Bu gün ge li nen nok ta da la ik lik il ke si i le ül ke miz de pren sip o la rak so ru nu muz yok. Bi zim so ru nu muz bu pren si bin yo rum lan ma sýn dan kay nak la ný yor de di. Ö zel Bað cý lar En sar Ýl köð re tim O ku lu 8. sý nýf öð ren ci le ri nin A na ya sa Tas la ðý Ça lýþ ma sý i le il gi li bil gi len dir me top lan tý sýn da ko nu þan Ku zu, a na ya sa nýn ko nu þul du ðu bir dö nem de öð ren ci le rin bu ko nuy la il gi len me sin den duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Ku zu, Gön lüm is ter di ki bu gü ne ka dar biz bü yük ler, bu me se le le ri çok tan çöz müþ ol say dýk da si ze de baþ ka ko nu la rý bý rak say dýk de di. Tür ki ye nin de mok ra si me se le si ve a na ya sa ko nu su nu ko lay çö ze me di ði ni be lir ten Ku zu, Tür ki ye yak la þýk 150 yýl dýr a na ya sa ko nu suy la o tu rup kal ký yor. Biz ar týk bu i þe bir son ve re lim di yo ruz. Bu son ver me þu de ðil, Bir a na ya sa yap týk, bun dan son ra se ne git sin. Bu doð ru de ðil. Bu, de ði þen ha yat þart la rýy la hu ku kun pa ra lel git me si e sa sý na ay ký rý o lur. Bu gün kü dün ya nýn gel di ði nok ta ne de mok ra si de, in san hak la rýn da, hu ku kun üs tün lü ðün de? Bun la rý a na ya sa pla nýn da ya ka la ma mýz lâ zým A na ya sa ya pý mý na öð ren ci kat ký sý TBMM Baþ kan lý ðý ve A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu i le MEB in or tak la þa yü rüt tü ðü De mok ra si E ði ti mi ve O - kul Mec lis le ri Pro je si kap sa mýn da or ta öð re tim öð ren - ci le ri fi kir le riy le ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne kat ký da bu lu na cak. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, yap tý ðý a - çýk la ma da, Öð ren ci le ri mi zin na sýl bir a na ya sa ha yal et tik le ri ni, bir a na ya sa dan ne bek le dik le ri ni an la ta cak - la rý bir ma ka le ya rýþ ma sý ter tip e di yo ruz de di. Bu ra - da ki te mel mak sa dýn, ço cu ðun bi lim sel an lam da bir ma ka le yaz ma sý ol ma dý ðý ný be lir ten Din çer, Bir ço cuk ve ya bir genç a na ya sa da ne yi gör me yi is ti yor, bu nu gör mek is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Ya rýþ ma, Tür ki ye ge - ne lin de 9 bin 281 or ta öð re tim ku ru mun da 4 mil yon 748 bin 610 öð ren ci ye a çýk o la rak ger çek leþ ti ri le cek. O - kul mü dür lük le rin ce öð ren ci le re ya rýþ may la il gi li ya pý - la cak du yu ru nun ta ri hi 6 O cak 2012, ma ka le le rin o kul mü dür lük le ri ne tes lim ta ri hi i se 6 Þu bat 2012 o la rak be lir len di. O kul mü dür lük le rin ce öð ren ci le re ya rýþ may - la il gi li ya pý la cak du yu ru nun ta ri hi 6 O cak 2012, ma ka - le le rin o kul mü dür lük le ri ne tes lim ta ri hi i se 6 Þu bat 2012 o la rak be lir len di. An ka ra / a a þek lin de ko nuþ tu. Ku zu, a na ya sa la rýn çok sýk de ðiþ me si nin hoþ ol ma dý ðý ný, a ma hiç de ðiþ me me si nin de doð ru ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: A dil ol ma yan bir a na ya sa, hu ku kun ge nel pren sip le ri ne uy ma yan bir a na ya sa ku ru bir me tin o lur. A na ya sa la rýn he de fi, in san la rýn mut lu ol ma sý ný sað la mak týr. Bü tün me tin ler a raç týr. O za man biz en i yi ku ral la rý bul ma ya ça lý þa ca ðýz. En i yi ku ral lar as lýn da süz geç ten ge çe ge çe ge li nen bu gün kü nok ta da in san lar ne ler le mut lu o lu yor sa o dur. LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NÝ AN LA MAK TA HEP ZOR LAN DI A na ya sa nýn de ðiþ mez mad de le ri ne de ði nen Ku zu, þöy le de vam et ti: Tür ki ye de la ik lik il ke si ni an la mak ta biz hep zor lan dýk. Bu nun se be bi ba sit. Av ru pa nýn yo rum la dý ðý la ik lik i le Tür ki ye de yo rum la nan la ik lik pa ra lel git me di. Hal bu ki bun lar o ra dan ge len kav ram lar. Bu nun he de fi in san la rýn di ni ni, vic da ný ný ra hat ya þa ma sý ný sað la mak. Ý ba de ti ni ra hat yap ma sý ný sað la mak. E ðer siz bir ül ke de bun la rýn ak si ne yo rum lu yor sa nýz la ik li ði o za man se nin la ik lik an la yý þýn da bir sý kýn tý var de mek tir. Doð ru la ik lik an la yý þýn dan dün ya ya ve Tür ki ye ye za rar gel mez. Ý nan cý ve vic da ný hür in san lar, bu ne sil ler an cak böy le ye ti þe bi lir. Fran sa dan la ik lik il ke si ni al mý þýz. An cak Fran sa e sa sen bu ko nu da i yi bir sý nav ve re me miþ tir. Te le viz yon da Öz gür Fran sa ya ya kýþ mý yor Er me ni soy ký rý mý gi bi yo rum lar gö rü yo rum. As lýn da tam da ya ký þý yor. Fran sa öz gür fa lan de ðil. Bu gün ge li nen nok ta da la ik lik il ke si i le ül ke miz de pren sip o la rak so ru nu muz yok. Bi zim so ru nu muz bu pren si bi yo rum lan ma sýn dan kay nak la ný yor. Ör ne ðin ü ni ver si te ye ba þör tü süy le gi ren bir öð ren ci ye bu nun la ik li ðin ay ký rý ol du ðu söy le nir se Av ru pa da ki uy gu la ma nýn tam ter si ne, o za man ben bu na kar þý çý ka rým. Kar þý çýk tý ðý mýz gi bi. Yýl lar dýr Tür ki ye bun dan çok za rar gör dü. Öz gür lük an la mýn da la ik lik ten hiç bir þi kâ ye ti miz yok, a ma la ik lik, din ve vic dan öz gür lü ðü nün te pe si ne ko nu lur sa bu na kar þý çý ka rýz. Ö NEM LÝ O LAN UY GU LA MA Ku zu, Ku ral la rý ne ya zar sa nýz ya zýn, uy gu la ma da bun la rý yap maz sa nýz a na ya sa dan da her han gi bir fay da gel mez di ye rek, A na ya sa sý ol ma yan ül ke ler de öz gür lük yok mu dur? Var. Ör ne ðin Ýn gil te re nin hiç bir ya zý lý a na ya sa sý yok. A me ri ka nýn 7 mad de lik a na ya sa sý var. 400 mad de lik Hin dis tan a na ya sa sý var. Hin dis tan bun lar dan da ha i le ri de bir ül ke mi? Me tin tek ba þý na i þe ya ra mý yor de di. Ýstanbul / a a AKP den Ha be ral tek li fi AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Meh met Do ðan Ku bat, tu - tuk lu ve hü küm lü le rin, a ðýr has ta o lan ya kýn la rý ný zi ya - ret e de bil me le ri ne im kân ta ný yan ka nun tek li fi ver di. Tek lif Er ge ne kon tu tuk lu - su CHP Mil let ve ki li Meh - met Ha be ral ýn, has ta an - Mehmet Haberal ka dar sý nýr la ma ge ti ri le bi - le cek. Tu tuk lu ve hü küm lü - le re, a ðýr has ta o lan ya kýn - la rý ný zi ya ret e de bil me le ri i - çin yol sü re si dý þýn da 1 er gün i zin ve ri le bi le cek.ya ký - ný ve fat e den hü küm lü ye, yol sü re si dý þýn da 2 gü ne ka dar i zin im ka ný sað la na - ne si ni zi ya ret e de bil me si nin yo lu nu a ça - cak. Ku bat ýn, TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu, Ce za ve Gü ven lik Ted bir le ri - nin Ýn fa zý Hak kýn da Ka nun da De ði þik - lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Tek li fi, hü - küm lü le rin, a vu kat la rýy la gö rü þe bil me - le ri ne i liþ kin u sûl ve e sas la rý da ye ni den dü zen li yor. Tek li fe gö re, hü küm lü le rin, zi ya ret çi le ri a ra cý lý ðýy la bir suç ör gü tü - nün fa a li yet le ri ne yön ver di ði nin be lir - len me si ha lin de bu gö rüþ me le re 6 a ya bi le cek. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan a ge çir di ði a me li yat son ra sý geç - miþ ol sun zi ya re tin de bu lu nan CHP nin es ki li de ri De niz Bay kal, gö rüþ me de ko - nu yu gün de me ge tir miþ, Er do ðan da, A da let Ba ka ný Er gin den ko nu nun a raþ - tý rýl ma sý ný is te miþ ti. Bu a ra da, CHP Ýs - tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal, a ðýr has ta o lan tu tuk lu la rýn ce za la rý nýn in fa - zý nýn, i yi le þin ce ye ka dar er te len me si i - çin ka nun tek li fi ver di. An ka ra / a a cev ni as ya.com.tr Teh li ke li tu zak lar Son YAÞ ta har be ha zýr lýk tâ li ma týn dan son ra yý lýn son MGK top lan tý sý nýn en ö nem li baþ lýk la rý a ra sýn da I rak, Su ri ye ve Ý ran ýn ol du ðu böl ge de ki du rum un e le a lýn ma sý, 2012 de Tür ki ye nin ö nün de ki prob lem ve bâ di re le rin gös ter ge si. Tes bit þu ki u lus la r a ra sý bir plân la Tür ki ye, Su ri ye nin ya ný sý ra Ý ran la sa va þa çe kil mek is ten mek te. Ýs ra il in sýk sýk tek rar la dý ðý Ý ran a her han gi bir sal dý rý sý na kar þý sa vaþ ge mi le ri ni Ak de niz e yol la yan, fü ze le ri ni Ka ra de niz ký yý sý na yer leþ ti ren, as ker le ri ni Tür ki ye nin Er me nis tan sý ný rý na yý ðan Rus ya nýn, Su ri ye i le bir lik te Ý ran a kal kan o la ca ðý ný res men i lân et ti ði sü reç te, An ka ra nýn Ma lat ya-kü re cik te Ý ran ý he def a lan A me ri kan fü ze kal ka ný ra dar üs sü nü ko nuþ lan dýr ma sý, Tür ki ye yi a teþ çem be ri nin i çi ne it mek te. Ýs ra il in Su ri ye ye ve ya Ý ran a ya pa ca ðý her sal dý rý ya Rus ya nýn kar þý lýk ve re ce ði ha ber le ri, Tah ran ýn, A me ri kan fü ze kal ka ný na kar þý Ý ran ýn sa vun ma hak kýy la ilk ön ce Tür ki ye de ki ra dar la rý vu ra ca ðý a çýk la ma la rý, iç ça týþ ma lar la tez gâh la nan teh li ke li plân ý de þif re e di yor. Bu a ra da týp ký Su ri ye de ol du ðu gi bi ge le cek yýl ya pý la cak Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ön ce si Ý ran ýn ve A zer bay can ýn i çi nin ka rýþ tý rýl ma sý, A ze ri le rin Tah ran a kar þý kýþ kýr týl ma sý, kal kýþ ma, a nar þi ve iç ça týþ ma mey da na ge ti ril me si tah rik li se nar yo lar dan bah se di li yor. Mý sýr da son dev rim den bu ya na A da let Ba kan lý ðý nýn bil gi siy le ya ban cý la rýn ül ke de dört bin si vil top lum ör gü tü ne dört mil yar do lar da ðýt ma sý gi bi, ec ne bi le rin son yýl lar da Ý ran a sý zýp çe þit li mas ke ler le muh te lif o dak la rý des tek le me si, bu nun bir di ðer ön ha zýr lý ðý Ý RAN LA ÇA TIÞ MA TU ZA ÐI I rak a on i ki yýl sü ren am bar go nun ve a ka bin de iþ ga lin a ðýr be de li ni ve tah ri ba tý ný Sad dam ýn de ðil, I rak hal ký nýn i ki mil yon mâ sum si vi lin kat liy le ö de di ði ni na za ra ve ren I rak Baþ ba ka ný Ma li kî nin, Su ri ye ye yap tý rým Su ri ye hal ký ný pe ri þan e der; her han gi bir dýþ mü da ha le, ül ke de bü yük bir boþ lu ða yol a çar ve bü tün böl ge ye ya yý lan bir kar ga þa ve ka o su a teþ ler i ka zý i le Rus Bü yü kel çi si nin ABD den Ý ran a sal dý rý o lur sa bu nun o lum suz et ki si sa de ce böl ge ye de ðil, dün ya ya ya yý lýr u ya rý sý, kü re sel he sap lý böl ge sel sa vaþ ýn sin yal le ri Hat ta Ku zey I rak tan Ýn cir lik e ge ti ri len A me ri kan in san sýz ha va a ra cý Pre da tör le rin Tür ki ye nin te rör le mü ca de le si i çin de ðil, Ý ran ü ze rin den böl ge de ki tek no lo jik sa vaþ mak sa dýy la ge ti ril di ði be lir ti li yor. Bü tün bun lar, Su ri ye ye yap tý rým lar da ön cü ro lü ne so yu nup si lâh lý mu ha le fe ti des tek le yen Tür ki ye ye li der ül ke öv gü le ri ni yað dý ran A me ri kan Baþ kan Yar dým cý sý Je o Bi den in ar dýn dan Sa vun ma Ba ka ný Pa net ta nýn as lýn da Ý ran ve Su ri ye ye mü da ha le a ma cý i çin gel di ði yo rum la rý ný te yid e di yor. Ke za Ý ran dan Ýs ra il e fýr la tý la cak fü ze le ri, A me ri kan fü ze kal ka ný sis te mi nin sý nýr dan Kay se ri ye u za nan ge niþ a lan da an cak kar þý la ya bi le ce ði, Do ðu ve Gü ney do ðu nun nük le er teh dit al týn da ka la ca ðý ve Tür ki ye nin nük le er ser pin ti sa ha sý ha li ne ge le ce ði kay de di li yor. Fü ze kal ka ný nýn, Ýs ra il in Ý ran a sal dý rý sýy la pat lak ve re cek bir böl ge sel sa va þa Tür ki ye yi Müs lü man kom þu su na kar þý cep he ye sür me tu za ðý ol du ðu, a çý ða çý ký yor. Zi ra Tür ki ye nin Ý ran la ça týþ ma sý ve ya Su ri ye i le her han gi bir ça týþ ma ya gir me si, NA TO nun bu ül ke le re mü da ha le si ne ka pý a çar. Böl ge sel sa vaþ Tür ki ye i le ça týþ tý ðý kom þu su a ra sýn da kal maz. Tür ki ye ye des tek pa ra va nýn da NA TO nun mü dâ hil o lup sa va þa gir me si ne ba ha ne ve rir; ay nen Af ga nis tan da, I rak ta ve en son Lib ya da ol du ðu gi bi NA TO nun ka týl dý ðý bir sa vaþ, iþ gal ve kat li âm lar la so nuç la nýr NA TO A DI NA KOM ÞU LAR LA SA VAÞ! Çün kü A me ri kan fü ze ra dar la rý NA TO per de sin de ku rul muþ. NA TO nun ku ru luþ sta tü sü nde ki 5. mad de si ne gö re, ü ye ül ke ler den bi ri ne sal dý rýl dý ðýn da ve ya ça týþ ma ya gi ril di ðin de, di ðer NA TO ül ke le ri nin de o ül ke ye mü da ha le hak ký ol du ðu ya zýl mýþ. Bu na mu ka bil Rus ya nýn Tür ki ye ye kar þý Ý ran ý ve Su ri ye yi ko ru ma a dý na i þe ka rýþ ma sý, da ha da deh þet li si Tür ki ye nin Müs lü man kom þu la rýy la sa va þa gir me si, za ten I rak ý iþ gal le kýþ kýr tý lýp pat la ma rad de si ne ge ti ri len Þi î-sün nî ça týþ ma sý nýn bü tün Or ta do ðu ve Ö nas ya coð raf ya sý na ya yýl ma sý ný te tik ler. NA TO ve böl ge sel it ti fak lar pa ra va nýn da Tür ki ye Or ta do ðu ü ze rin den Ha zar pet rol le ri ve Kaf kas ya ya mü da ha le nin ta þe ro nu ha li ne ge lir. So nu meç hul böl ge sel sa vaþ ýn a re na sý na a tý lýr. Da ha da va hi mi, ta ri hin de ilk kez Tür ki ye, ec ne bi ler le bir lik te Müs lü man kom þu ül ke ler le sa vaþ ma ga râ be ti ne dü þer. Muh te mel bir Ýs ra il-ý ran ka pýþ ma sýn da Tür ki ye, bu to nu A me ri ka lý ge ne ral le rin e lin de ki fü ze kal ka ný yla Ýs ra il in ya nýn da, Do ðu-ba tý sa va þý nýn cep he ül ke si o lur. Ký sa ca sý kü re sel bo yut ta Tür ki ye, ABD- Ýn gil te re- Ýs ra il-fran sa ec ne bi blo ku nun böl ge de ki he ge mon ya ve çý kar pro je le ri ne i ti raz e den Rus ya nýn ya ný sý ra Ý ran, Su ri ye ve Lüb nan gi bi Müs lü man kom þu böl ge ül ke le riy le ça týþ tý rýl ma sý glo bal o yu nu oy na ný yor. Ve YAÞ ta har be ha zýr lýk tâ li ma tý nýn va hâ me ti ni or ta ya ko yu yor. Pe ki, AKP hü kû me ti, ne den kral dan zi yâ de kral cý po li ti ka lar la Tür ki ye yi bu fit ne ye ve harp be lâ sý sü re ci ne gö zü ka pa lý so ku yor?

10 10 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 29 ARALIK A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8890 ÖN CE KÝ GÜN 1,9150 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4460 ÖN CE KÝ GÜN 2,4630 p DÜN 95,35 ÖN CE KÝ GÜN 94,05 p DÜN 645 ÖN CE KÝ GÜN 636 p Dýþ a çýk 100 mil yar do la ra yak laþ tý Merkez Bankasý'nýn müdahalesi sonucu dolar düþtü. Mer kez mü da ha le et ti, do lar düþ tü nre KOR üs tü ne re kor ký ran do la ra Mer kez Ban ka sý dün do lar sa ta rak pi ya sa ya doð ru dan mü da ha le de bu lun du. Mer kez Ban ka sý, bun dan böy le i ha le sa a ti ön ce sin de dö vi ze doð ru dan mü da ha le e di len gün ler de de i ha le dü zen len me ye de vam e di le ce ði ni a çýk la dý. Mer kez Ban ka sý nýn sa at da ki mü da ha le siy le do lar/tl 1,91 den 1,8510 a ka dar ge ri le di. Bir baþ ka de yiþ le kur da 6 ku ruþ luk ha re ket ya þan dý. An cak kur da ha son ra ye ni den 1,88 e çýk tý. Dö viz sa týþ i ha le si nin ar dýn dan do lar 1,87 ye ge ri le di. Ýþ lem ci ler, Mer kez Ban ka sý nýn pi ya sa ya mü da ha ley le sat tý ðý dö viz mik ta rý nýn 1.5 mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir ti yor. Mer kez Ban ka sý dö viz sa týþ i ha le si yo luy la da 750 mil yon do lar lýk sa týþ yap tý. Top lam da pi ya sa ya 2.2 mil yar do lar lýk sa týþ ya pýl mýþ ol du. Do lar gün i çin de 1,9185 e ka dar yük sel miþ ti. Do lar ön ce ki gün 1,9230 TL i le bütün za man la rýn re ko ru nu kýr mýþ tý. De ðer li kâ ðýt be del le ri ne yüz de 16 zam nde ÐER LÝ kâ ðýt be del le ri, 1 O cak 2012 den i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re yüz de 15,2 i le yüz de 16 o ra nýn da art tý rýl dý. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn, De ðer li Kâ ðýt lar Ka nu nu Ge nel Teb li ði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, pa sa port lar i çin 54 li ra o lan de ðer li kâ ðýt be de li, yüz de 15,7 lik ar týþ la 62,50 li ra ya yük sel di. Sü rü cü bel ge le ri i çin ö de ne cek be del 67 li ra dan 77,50 li ra ya, nü fus cüz dan la rý i çin ö de ne cek be del i se 5 li ra dan 5,75 li ra ya yük sel til di. Bu yýl 5,40 li ra o lan no ter kâ ðýt la rý i çin 2012 de 6,25 li ra, 3,30 li ra o lan ban ka çek le ri (her bir çek yap ra ðý) i çin de 3,80 li ra ö de ne cek. An ka ra / a a KÝT ler de 181 bin ki þi lik is tih dam nkýt LER DE ve ö zel leþ tir me prog ra mýn da ki 28 ku ru luþ ta, top lam 181 bin 225 ki þi is tih dam e di li yor. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re, 6 bin 96 me mur, 76 bin 53 söz leþ me li per so nel, 81 bin 344 ki þi kap sam i çi iþ çi, 3 bin 135 kap sam dý þý iþ çi, 14 bin 597 ge çi ci iþ çi is tih dam e di li yor. Ha zi ne port fö yün de ki 22 ku ru luþ ta 151 bin 772, ö zel leþ tir me port fö yün de ki 6 ku ru luþ ta 29 bin 453 ki þi ol mak ü ze re, top lam 28 ku ru luþ ta 181 bin 225 ki þi is tih dam e di li yor. An ka ra / a a As ga rî ge çim in di ri mi ne de zam gel di nas GA RÎ üc re te ya pý lan 42 li ra lýk zam es ki a dýy la ver gi i a de si o lan as ga rî ge çim in di ri min de de ar týþ sað la dý. Brüt as ga rî üc re tin 886,50 li ra ya yük sel me si nin ar dýn dan ça lý þan la rýn al dý ðý as ga rî ge çim in di ri mi 1 O cak tan i ti ba ren ye ni den he sap la na cak. Ay lýk ma aþ la ra ek le nen as ga rî ge çim in di ri mi as ga rî üc re te en deks li o la rak her 6 ay da bir ye ni den he sap la ný yor. As ga rî ge çim in di ri mi mik ta rý ki þi nin e þi nin ça lý þýp ça lýþ ma dý ðý ve ço cuk sa yý sý na gö re fark lý lýk gös te ri yor. Ha len be kâr bir ça lý þan i çin as ga rî ge çim in di ri mi 2011 O cak a yýn da 54,68 TL i ken bu ra kam ye ni yýl dan i ti ba ren 66, 48 li ra ya yük sel di. Ev li e þi ça lýþ ma yan ve 4 ço cuk lu bir ça lý þan i çin i se ge çen yý lýn O cak a yýn da 92,95 TL o la rak ö de nen mik tar 112,96 ya çýk tý. An ka ra / a a Ka tý lým ban ka la rý nýn kârý Ekim ayýnda art tý nkatilim ban ka la rý nýn net kâ rý bu yý lýn E kim a yý so nu i ti ba riy le yüz de 5,3 ar týþ la 661 mil yon 112 bin li ra ya u laþ tý. Mer kez Ban ka sý nýn Ka sým 2011 dö ne mi ne i liþ kin Pa ra ve Ban ka Ýs ta tis tik le ri ve ri le ri a çýk lan dý. Bu na gö re, mev du at ban ka la rý nýn bu yý lýn E kim a yý so nu i ti ba riy le dö nem net kâ rý 2010 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne o ran la yüz de 13 a za la rak 17 mil yar 386 mil yon 617 bin li ra dan 15 mil yar 122 mil yon 891 bin li ra ya ge ri le di. Ay ný dö nem de ka tý lým ban ka la rý nýn dö nem net kâ rýn da yüz de 5,3 o ra nýn da ar týþ kay de dil di. Böy le ce ka tý lým ban ka la rý nýn E kim 2010 da 627 mil yon 759 bin li ra o lan dö nem net kâ rý, bu yý lýn E kim a yý so nu i ti ba riy le 661 mil yon 112 bin li ra ya yük sel di. An ka ra / a a DIÞ TÝCARET AÇIÐI OCAK-KASIM DÖNEMÝNDE YÜZDE 55,3 ARTARAK, 97 MÝLYAR 730 MÝLYON DOLARA ULAÞIRKEN, ÝHRACATIN ÝTHALATI KARÞILAMA ORANI YÜZDE 61,9'DAN YÜZDE 55,6'YA GERÝLEDÝ. TÜR KÝ YE DE bu yý lýn Ka sým a yýn da ih ra cat, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 18,5 ar ta rak, 11 mil yar 114 mil yon do la ra, it ha lat i se yüz de 8,8 ar ta rak, 18 mil yar 647 mil yon do la ra u laþ tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) i le Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le o luþ tu ru lan Ka sým a yý ge çi ci dýþ ti ca ret ve ri le ri a çýk lan dý. Bu na gö re Ka sým a yýn da dýþ ti ca ret a çý ðý, 7 mil yar 752 mil yon do lar dan 7 mil yar 533 mil yon do la ra ge ri le di yý lý nýn Ka sým a yýn da yüz de 54,8 o lan ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný da 2011 in ay ný a yýn da yüz de 59,6 ya yük sel di. Bu yý lýn 11 ay lýk dö ne min de i se ih ra cat ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 20 ar ta rak, 102 mil yar 61 mil yon do lar dan 122 mil yar 502 mil yon do la ra yük sel di. Bu dö nem de it ha lat ta ki ar týþ i se yüz de 33,5 ol du. Ýt ha lat, 164 mil yar 985 mil yon do lar dan 220 mil yar 233 mil yon do la ra çýk tý. Bu dö nem de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 55,3 ar ta rak, 97 mil yar 730 mil yon do la ra u la þýr ken, ih ra ca týn it ha la tý kar þý la - ma o ra ný yüz de 61,9 dan yüz de 55,6 ya ge ri le di. ÝH RA CAT TA AB NÝN PA YI YÜZ DE 44,5 E GE RÝ LE DÝ Tür ki ye nin Ka sým a yýn da 11 mil yar 114 mil yon do lar o la rak ger çek le þen ih ra ca týn da AB nin pa yý yüz de 44,5 e ge ri le di. AB nin ih ra cat ta ki pa yý ge çen yý lýn Ka sým a yýn da yüz de 47 dü ze yin dey di. AB ye ya pý lan ih ra cat i se ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 12,1 ar ta rak, 4 mil yar 946 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti yý lý Ka sým a yýn da en faz la ih ra cat ya pý lan ül ke Al man ya ol du. Bu ül ke ye ya pý lan ih ra cat 2010 Ka sým a yý na gö re yüz de 9,9 ar ta rak 1 mil yar 100 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. Al man ya yý sý ra sýy la I rak (767 mil yon do lar), Ýn gil te re (741 mil yon do lar), Ý tal ya (602 mil yon do lar) ve Rus ya (560 mil yon do lar) ta kip et ti. Ka sým a yýn da 18 mil yar 647 mil yon do lar o la rak ger çek le þen it ha lat ta i se ilk sý ra yý Rus ya Fe de ras yo nu al dý. Bu ül ke den ya pý lan it ha lat yüz de 24,5 ar ta rak 2 mil yar 369 mil yon do la ra u laþ - tý. Rus ya yý, 1 mil yar 696 mil yon do lar i le Al man ya ve 1 mil yar 611 mil yon do lar i le de Çin iz le di. Ýh ra cat ka lem le ri ne ba kýl dý ðýn da; O cak-ka sým dö ne min de 122 mil yar 502 mil yon do lar lýk ih ra ca týn yüz de 93,5 i i ma lat sa na yi ü rün le rin den o luþ tu. EN YÜK SEK ÝT HA LAT MÝNE RAL YA KIT VE YAÐ LAR DA 2011 yý lý O cak-ka sým dö ne min de ser ma ye (ya tý rým) mal la rý it ha la tý ge çen yý lýn ay ný dö ne miy le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da 24 mil yar 853 mil yon do lar dan 33 mil yar 591 mil yon do la ra, a ra (ham mad de) mal la rý it ha la tý da 117 mil yar 751 mil yon do lar dan 158 mil yar 800 mil yon do la ra çýk tý. Ay ný dö nem ler i ti ba riy le tü ke tim mal la rý it ha la tý 21 mil yar 880 mil yon do lar dan 27 mil yar 154 mil yon do la ra, di ðer le ri baþ lý ðýn da i fa de e di len it ha lat lar da 502 mil yon do lar dan 686 mil yon do la ra yük sel di. Ka sým a yý i ti ba riy le fa sýl lar dü ze yin de en yük sek it ha lat 4 mil yar 876 mil yon do lar la mi ne ral ya kýt lar ve yað lar da gö rül dü. An ka ra / a a Ka zan cý mýz gý da ya gi di yor TÜRK hal ký bu yý lýn ü çün cü çey re ðin de ka zan dý ðý nýn en bü yük bö lü mü gý da ve i çe cek har ca ma la rý na a yýr dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, 2011 yý lý ü çün cü çey rek te ca rî fi yat lar la yer le þik ve yer le þik ol ma yan ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti mi 251 mil yar 17,7 mil yon li ra ol du. Söz ko nu su tu tar ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 215 mil yar 385 mil yon li ra dü ze yin dey di. Bu na gö re iç tü ke tim de ki ar týþ, yüz de 16,5 i bul du. Yer le þik ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti mi 234,7 mil yar li ra, yurt dý þý tü ke ti mi de 1,8 mil yar li ra o la rak he sap lan dý. Ya ban cý la rýn Tür ki ye de ki tü ke ti mi de yak la þýk 18,1 mil yar li ra ol du. Ül ke e ko no mi si nin yüz de 8,2 bü yü me gös ter di ði ü çün cü çey rek te, yer le þik ve yer le þik ol ma yan ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti min de ki bü yü me yüz de 6,6 ol du. Yer le þik ha ne halk la rý nýn yur ti çi ve yurt dý þý tü ke tim top la mýn da ki bü yü me i se yüz de 7 ye u laþ tý. Yer le þik ve yer le þik ol ma yan ha ne halk la rý nýn 251 mil yar 17 mil yon li ra lýk yur ti çi tü ke ti mi nin da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da, ilk sý ra yý 64,5 mil yar li ra i le gý da, iç ki ve tü tün har ca ma la rý al dý. Bu nu 45,8 mil yar li ra i le u laþ týr ma ve ha ber leþ me hiz met le ri ne ya pý lan har ca ma lar, 44,9 mil yar li - ra i le ko nut, su e lek trik, gaz ve di ðer ya kýt la ra ya pý lan har ca ma lar iz le di. Söz ko nu su dö nem de gi yim ve a yak ka bý ya 12,9 mil yar li ra mo bil ya, ev a let le ri ve ev ba kým hiz met le ri ne 17,5 mil yar li ra, sað lý ða 7,4 mil yar li ra, eð len ce ve kül tü re 9,5 mil yar li ra, e ði ti me 2,5 mil yar li ra, lo kan ta ve o tel hiz met le ri ne 22,8 mil yar li ra, çe þit li mal ve hiz met le re i se 23,3 mil yar li ra har can dý. Ge çen yý lýn ü çün cü çey re ði ne ký yas la mo bil ya ve ev ba kým hiz met le ri ne ya pý lan har ca ma lar da kay de di len yüz de 23,2 lik ve u laþ týr ma ve ha ber leþ me har ca ma la rýn da kay de di len yüz de 18 lik ar týþ dik ka ti çek ti. Ankara / aa Harç ve dam ga ver gi si ne yüz de 15 zam BA KAN LAR Ku ru lu ye ni yýl da uy gu la na cak mak tu harç lar ve dam ga ver gi si tu tar la rý ný, ye ni den de ðer le me o ra ný da hil ol mak ü ze re yüz de 15 o ra nýn da ar týr dý. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý na gö re, mak tu harç lar ve dam ga ver gi si tu tar la rý, bi na, ar sa ve a ra zi ver gi si mat rah la rý ve as ga ri öl çü de ar sa ve a ra zi met re ka re bi rim de ðer le ri nin he sa býn da uy gu la na cak ar týþ o ra ný i le ba zý mal la ra uy gu la na cak tü tün fo nu tu tar la rý ye ni den be lir len di. Bu na gö re, mu ka ve le na me ler, ta ah hüt na me ler, tem lik na me ler, ke fa let, te mi nat ve re hin se net le ri ve fe sih na - me le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu dam ga ver gi si ne ta bii kâ ðýt lar i çin 2011 yý lýn da uy gu la nan mak tu ver gi tu tar la rý, ye ni den de ðer le me o ra ný da hil ol mak ü ze re yüz de 15 o ra nýn da ar tý rýl dý. Ba kan lar Ku ru lu ay rý ca 492 sa yý lý Harç lar Ka nu nu na bað lý ta ri fe ler de yer a lan ve 2011 yý lýn da uy gu la nan mak tu harç tu tar la rý ný da, ye ni den de ðer le me o ra ný da hil ol mak ü ze re yüz de 15 art týr dý yý lý bi na ve a ra zi ver gi si mat rah la rý i le as ga rî öl çü de ar sa ve a ra zi met re ka re bi rim de ðer le ri nin he sa býn da uy gu la na cak ar týþ o ra ný, ye ni den de ðer le me o ra ný (yüz de 10,26) o la rak tes bit e dil di. Ku tup lar dan bi le it ha lat yap týk CHP An ka ra Mil let ve ki li Si nan Ay gün ün dýþ ti ca ret ve ri le ri ü ze rin - den yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re; Cum hu ri ye tin ku ru lu þun dan 2003 yý - lý ba þý na ka dar ge çen dö nem de dö nem de mil yar do lar dýþ ti - ca ret a çý ðý ver di. AKP nin ik ti da ra gel dik ten son ra ki 2003 ba þýn dan 2011 E kim a yý so nu na ka dar ge çen dö nem de i se a çýk i ki ye kat lan dý ve tam 487 mil yar do la ra çýk tý. Dýþ ti ca ret a çý ðý, AKP nin ik ti da rý dev ral dý ðý 2002 so nun da 15.4 mil yar do lar dý. Bu ta rih te ki ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný i se yüz de 69.6 i di. AKP nin ba þa geç me si - nin ar dýn dan bu o ran bir a ra yüz de 71.2 ye çýk ma sý na kar þýn sü rek li a zal dý. Son i ki yýl lýk sü re i çin de i se teh li ke li bir nok ta ya gel di ve 2011 E kim so nu i ti ba riy le yüz de 55.3 e düþ tü. Ay ný dö nem i çin de dýþ ti - ca ret a çý ðý yak la þýk 6 kat ar týþ la 90.2 mil yar do la ra fýr la dý. E kim so - nu i ti ba riy le yýl lýk lan dý rýl mýþ a çýk i se mil yar do la ra u laþ mýþ du - rum da. Dýþ ti ca ret ve ri le ri Türk i þ a dam la rý nýn ku tup la ra ka dar git ti - ði ni de gös te ri yor. Tür ki ye, Gü ney Kut bu nda yer a lan, yer le þi min ol - ma dý ðý bu zul ül ke si An tar ti ka i le Ku zey Kut bu nda yer a lan Grö - land dan bi le it ha lat yap tý. An tar ti ka dan 2011 in 10 ay lýk dö ne min de 29 bin do lar lýk it ha lat ger çek leþ ti ril di. Da ni mar ka ya a it Grö land a 43 bin do lar lýk mal sa tý lýr ken, 8 bin do lar lýk mal it hal e dil di. CHP An ka ra Mil let ve ki li Si nan Ay gün, Tür ki ye nin son yýl lar da it ha lat pat la ma sý ya þa dý ðý ný be lir te rek, 80 ön ce si dö nem de 28 mil yar do lar o lan dýþ ti - ca ret a çý ðý nýn 1990 lý yýl lar da 151 mil yar do la ra yük sel di ði ne dik kat çek ti. A çý ðýn 2000 li yýl lar da, 1990 lý yýl la ra gö re üç kat tan faz la ar ta - rak, 512 mil yar do la ra yük sel di ði ne i þa ret e den Ay gün, Dýþ a çýk ta Cum hu ri yet ta ri hi nin re ko ru nu kýr dýk de di. An ka ra Güm rük ler de ye ni dönem baþlýyor GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, güm rük ler de ki it ha lat ve ih ra cat iþ lem le ri nin da ha hýz lý, da ha gü ven li ve da ha et kin ger çek leþ ti ril me si a ma cýy la 1 O cak 2012 den i ti ba ren ye ni uy gu la ma la rýn ha ya ta ge çi ri le ce ði ni bil dir di. Ye ni yýl da, güm rük ler de ye ni ö zet be yan, va rýþ ve çý kýþ bil di ri mi i le bil gi sa yar lý tran sit sis te mi nin uy gu lan ma ya baþ la na ca ðý ný be lir ten Ya zý cý, Bu sa ye de ih ra cat iþ lem le ri miz hýz la na cak, it ha lat da da ha gü ven li ha le ge le cek de di. Ba kan Ya zý cý, hýz la ar tan u lus la r a ra sý ti ca re te pa ra lel o la rak, Türk güm rük le ri nin de bil gi sa yar ve e lek tro nik alt ya pý sis tem le ri ni ye ni le di ði ni söy le di. Bu a maç la Ye ni Bil gi sa yar laþ tý rýl mýþ Tran sit Sis te mi nin, Tür ki ye de ki 147 güm rük i da re sin de 1 O cak 2012 den i ti ba ren uy gu lan ma ya baþ la na ca ðý ný an la tan Ya zý cý, söz ko nu su sis te min 2012 nin or ta la rý na doð ru da Av ru pa Bir li ði ül ke le ri nin kul lan dý ðý güm rük tran sit sis te mi ne en teg re o la ca ðý ný kay det ti. Mev cut du rum da mal ta þý yan bir TIR ýn her ül ke nin gi riþ ve çý ký þýn da tran sit be yan na me si ver me si ge rek ti ði ni i fa de e den Ya zý cý, þöy le ko nuþ tu: Bil gi sa yar laþ tý rýl mýþ Tran sit Sis te mi, a ðýr lýk lý o la rak ka ra u laþ týr ma sýn da kul la na bi le ce ði miz bir sis tem. Bu sis tem dev re ye gir di ði za man ör ne ðin Kon ya güm rü ðün den ver di ði miz bir tran sit be yan na me si nin bil gi le ri, ge çiþ ya pý la cak bütün ül ke le rin güm rük i da re le ri ne bil gi sa yar ü ze rin den a nýn da u laþ tý rý la cak. Do la yý sýy la ge çiþ ül ke le rin de ki güm rük ler, sis tem bil gi si ne da ha ön ce sa hip o la ca ðý i çin o TIR da ha gel me den risk a na liz le ri ni yap mýþ o la cak. Bu sa ye de Kon ya dan yo la çý kan bir TIR, baþ ka bir bel ge dü zen len me si ne ih ti yaç du yul ma dan ma lý ný gö tü re ce ði ül ke ye va ra na ka dar iþ lem le ri ni da ha hýz lý yap týr mýþ o la cak de di. Ba kan Ya zý cý, bu sa ye de sý nýr ge çiþ le ri nin ko lay la þa ca ðý ný, bel ge sa yý sý nýn a za la ca ðý ný, nak li yat çý lar a çý sýn dan ma li yet le rin dü þe ce ði ni, ih ra cat iþ lem le ri nin hýz la na ca ðý ný ve ih ra cat çý la rýn re ka bet gü cü nün ar ta ca ðý ný be lirt ti. Ya zý cý, ay ný þe kil de 1 O cak 2012 de uy gu la ma ya ge çi le cek ye ni ö zet be yan sis te miy le de ar týk it hal e di le cek mal lar hak kýn da ön ce den güm rük i da re le ri ne bil gi ve ril me si nin zo run lu o la ca ðý ný söy le di. An ka ra / a a Ö zel sek tö rün borç yü kü art tý TÜR KÝ YE NÝN brüt dýþ borç sto ku, 2011 yý lý ü çün cü çey re ði so nu i ti ba rýy la 309,6 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Ö zel sek tör borç la rý nýn top lam dýþ borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý yüz de 65,8, ka mu ke si mi borç la rý nýn pa yý i se yüz de 30,7 ol du. Ha zi ne Müs te þar lý ðý, 2011 yý lý ü çün cü çey re ði so nu i ti ba rýy la brüt i le net dýþ borç sto ku ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, brüt dýþ borç sto ku 309,6 mil yar do lar o la rak ger çek le þir ken, top lam dýþ borç sto ku i çe ri sin de ö zel sek tör borç la rý nýn pa yý 203,8 mil yar do lar i le yüz de 65,8 ve ka mu ke si mi borç la rý nýn pa yý 95,1 mil yar do lar i le yüz de 30,7 ol du. Mer kez Ban ka sý borç la rý nýn top lam borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý i se 10,7 mil yar do lar i le yüz de 3,4 se vi ye sin de ol du. Ka mu ke si mi dýþ borç la rý nýn bü yük bir ço ðun lu ðu or ta-u zun va de li dýþ borç lar dan o luþ tu. Mer ke zi Yö ne tim dýþ borç sto ku, 2011 yý lý ü çün cü çey rek so nu i ti ba rýy la 80,1 mil yar do lar se vi ye sin de ger çek le þir ken, bu nun 46,1 mil yar do lar tu ta rýn da ki kýs mý u lus la r a ra sý fi nan sal pi ya sa lar da ki tah vil ih raç la rý sto kun dan o luþ tu. Söz ko nu su dö nem de ký sa va de li ö zel sek tör dýþ bor cu 80,1 mil yar do lar o lur ken, bun da ban ka cý lýk sek tö rü nün pa yý 49,4 mil yar do lar i le yüz de 61,7 dü ze yin de ol du. Ö zel sek tö rün or ta-u zun va de li dýþ borç la rý ay ný dö nem de 123,6 mil yar do la rý bu lur ken, fi nan sal ol ma yan ku ru luþ lar 83,1 mil yar do lar i le u zun va de li ö zel sek tör dýþ borç sto ku i çin de en bü yük pa yý al dý. An ka ra / a a

11 MEDYA POLÝTÝK ARALIK 2011 CUMARTESÝ Y ÞIRNAK U lu de re de mey da na ge len o lay çok a ma çok va him: 36 köy lü nün F16 lar dan a çý lan a teþ le öl me si, böl ge de in fi a le yol aç tý. Ö len le rin a i le le ri ve BDP li ler, hak lý o la rak dil le ri ne ge len en a ðýr ke li me ler le Hü kü met i ve Ge nel kur may ý suç lu yor. An cak ký zan lar sa de ce on lar de ðil. Ül ke nin di ðer böl ge le rin de ki in san lar da o la yý ka bul e dil mez bu lu yor. Her ke sim den ka mu o yu ön der le ri dev le tin ö zür di - le me si ge rek ti ði ni i fa de e di yor. E vet, ö zür di len me li ve taz mi nat ö den me li... An cak bun la rýn ya pýl ma sý yet mez. Çün kü o lay hak kýn da se - rin kan lý bi çim de dü þü nül dü ðün de, in sa nýn i çi ne kurt dü þü yor. Bu kuþ ku la rýn da gi de ril me si ge rek. * Gü ven lik güç le ri nin u zun sü re den son ra ilk kez et - kin bir iþ bir li ði ve ko or di nas yon i le PKK nýn üs tü ne git - ti ði... Ve cid di ba þa rý lar sað la dý ðý bir dö nem de, böy le bir o la yýn mey da na gel me si çok ga rip... Bü yük bir þans sýz lýk la mý, yok sa hi noð lu hin bir plan - la may la mý kar þý kar þý ya yýz?(...) * Da ha ön ce de ben ze ri o lay lar ol muþ, mi li tan sa ný la - rak köy lü le re a teþ a çýl mýþ tý. Ger çek ten çok dra ma tik ö lüm ler mey da na gel miþ ti. An cak o o lay la rýn hiç bi rin de, bu ka dar çok in san yok - tu. Do la yý sýy la te rö rist san dýk ge rek çe si, bu kez cid di bi çim de kuþ ku lu. Çün kü üç, beþ ki þi den de ðil, 36 ki þi - den bah se di yo ruz. Ha ta ya pý lýr el bet te... An cak ha ta nýn da bel li bir mik - ta rý, pa yý, do za jý o lur. Ka bul e di le bi lir ha ta var dýr, e di le - mez ha ta var dýr. Ha va Kuv vet le ri ne de fa lar ca yan lýþ ko or di nat ve ri le rek, ge rek siz he def le rin bom ba la týl dý ðý - ný bi li yo ruz. Da ha o ha be rin mü rek ke bi ku ru ma dan, san ki na zi re ya par ca sý na doð ru ko or di nat lar ve ri li yor a ma bu kez de he def yan lýþ. * Ge ri ye doð ru bak tý ðý mýz da, ak lý mý za nis pe ten ya - kýn ta rih li bir baþ ka u çak lar si vil le ri bom ba la dý ha be ri ge li yor. Ey lül a yý ba þýn da Roj TV, ye di si vi lin, u çak tan a tý lan bom bay la öl dü ðü nü id di a et miþ ti. Hat ta o lay ye ri fo - toð raf la rý da ya yýn lan mýþ tý. O söy le nen ler cid di ye a lýn mýþ ve e ni ne bo yu na in ce - len miþ ti. So nuç ta id di a nýn doð ru ol ma dý ðý ka nýt lar la gös te ril miþ ti. (Ör ne ðin vu ru lan a ra cýn du ru mu...) Bu gün kü o lay i se tar týþ ma sýz: Türk sa vaþ u çak la rý ma sum Kürt köy lü le ri ni öl dür dü. Ta bii BDP li ler he men Bu o lay Mil li Gü ven lik Ku - ru lu nda a lý nan ka ra rýn so nu cu dur: Su ri ye yi ken di hal - ký ný bom ba la mak la suç la yan Hü kü met, ay ný sý ný ya pý - yor de me ye baþ la dý. A ce mi ce bir de ne me nin ar dýn dan ga yet gü zel uy gu - la nan bir plan gi bi... Gös te ri le ri, O pe ras yon la rý dur du - run çað rý la rý iz le ye cek. * Ö len köy lü le rin i þi ve sa yý sý, ak la 33 Kur þun o la yý - ný da ge ti ri yor: Or ge ne ral Mus ta fa Muð la lý, 1943 te, Van Ö zalp te 33 hay van ka çak çý sý ný, yar gý ya tes lim et - me yip kur þu na diz miþ ti. Þim di de 36 ma zot ka çak çý sý, dur de me den, ih tar - sýz sor gu suz bir bi çim de öl dü rül müþ ol du. Böy le ce 70 yýl da bir þey de ðiþ me di ka ný sý hâ kim o lu yor. Ö zet le: (...) Ö zür di le mek ve ö len le rin a i le le ri ne taz mi nat ver mek yet mez. Bu o lay de rin le me si ne bir bi çim de so ruþ tu rul ma lý ve ha ta yý ya pan lar yar gý lan ma lý. Bu de re ce, Ýþ te si ze koz, te pe te pe kul la nýn di ye bas bas ba ðý ran bir o lay az gö rü lür. Ý þin i çin den Er ge ne ko - nik bað lan tý lar çý kar sa þa þýr ma yýn. Em re A köz, Sa bah, 30 A ra lýk 2011 (...)SAVAÞ ko þul la rý da ol sa çað daþ dev - le tin uy ma sý ge re ken te mel ku ral lar var. He de fi öl dür mek ol ma ma lý... Bu (...)ba na PKK nýn Þýr nak ta 4 si vil ka - dý na sal dý rý sý ný ha týr lat tý. Si vil le ri he def a lan bu sal dý rý yý PKK þöy le a çýk lý yor du: On la rý po lis zan net tik... Ge nel kur may ýn a çýk la ma sý da çok fark lý de ðil: On la rý te rö rist grup zan net tik. Yýl lar dýr bu ge rek çe ler le bu top rak lar da dev let va tan da þý ný kat let ti. Mus ta fa Muð la - lý Pa þa da 33 köy lü yü ka çak çý sa na rak kur þu na diz miþ ti. Böl ge nin de mok ra si ve hu kuk a çý sýn dan güç lü dev le ti, ken di hal ký ný sa vaþ u çak la rýy - la bom ba lý yor sa, Su ri ye den ne far ký ka lýr? Bu far kýn or ta ya kon ma sý i çin si ya si i ra - de he men a ðýr lý ðý ný koy ma lý ve Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý hak kýn da so ruþ tur ma aç - ma lý. A ma on dan da ön ce o la yýn so rum lu - su gö rü nen Ha va ve Jan dar ma Kuv vet Ko - mu tan la rý is ti fa et me li. Ýs ti fa et mez ler se de gö rev den a lýn ma lý lar... Bu so run, o ku rum - lar da gö rev li bir kaç ki þi ye yý ký la rak ge çiþ ti - ri le mez. He nüz ay rýn tý lý bil gi miz yok a ma o la yýn o luþ bi çi mi is ter is te mez es ki dev let ak lý nýn yi ne dev re ye gir di ði ni gös te ri yor.(...)geç - miþ te Tür ki ye nin ö nü nü Ak tü tün ve Han - te pe gi bi o lay lar la kes me ye ça lý þan lar bu kez de ha re ke te geç miþ o la bi lir. Bu al gý nýn da ar týk dev re den çýk ma sý i çin sü re cin her a dý mý de rin le me si ne so ruþ tu - rul ma lý. Meh met Ba ran su yan lýþ is tih ba rat ve ren kay na ðýn bi lin di ði ni söy lü yor. An la - þý lan i þin i çin de yi ne bi li nen ka ran lýk bir a - kýl var. A ma gel di ði miz nok ta da ar týk bu tür bir kat li a mýn i çin de ka ran lýk bir a kýl ve ya el ol ma sý ge rek çe ol maz. Her ih ti mal de va - him bir o lay dýr, vic da ni ve ah la ki bir so - rum lu lu ðu var. Ka çak çýy dý ge rek çe siy le çað daþ bir dev let va tan da þý ný öl dü re mez. Bu nun an la þýl ma sý ge re kir. Tam da bu ne den le e ðer bu o la yýn ü ze - ri ne cid di bir bi çim de gi dil mez se, sa de ce 30 u aþ kýn va tan da þý mý zý kay bet mek le kal - ma ya cak; Tür ki ye top lu mu nun bir lik te, ba rýþ i çin de ya þa ma u mu du da za rar gö re - cek. Pu su da bek le yen le ri se vin dir me mek i - çin si vil i ra de nin e li ni ça buk tut ma sý ge re - ki yor. Bu nu ge le ce ði miz i çin yap mak zo run da - yýz. Ar týk, ken di top lu mu na in san ca ya þam de ðil, ö lüm gö tü ren bir dev le tin kü re sel dün ya da ye ri yok. Mah mut Ö vür, Sa bah, 30 A ra lýk 2011 HA BE RÝ, bir ar ka da þý mýn u ya rý sý ü ze ri ne, ha ber ka nal la rýn dan ve ya rad yo dan de ðil twit ter i sim li sos - yal pay la þým a ðýn dan al dým. Þýr nak ýn I rak sý ný rý na ya kýn böl ge sin de ön ce ki ak - þam bir ha va sal dý rý sý so nu cu, sý nýr dan ka çak çý lýk ya - pan 35 ki þi öl dü rül müþ, 1 ki þi de ya ra lan mýþ tý. (...) Ýlk a ca yip lik, ha be rin ge le nek sel med ya dan de ðil de twit ter dan a lýn ma sýy dý. Ni te kim, ge le nek sel med - ya mýz öð le ne doð ru Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ndan o la yý doð ru la yan a çýk la ma ge le ne ka dar sus tu. Ö zel - lik le ha ber te le viz yon la rý. Ha ber le rin di li faz la ca dev let di liy di. O pe ras yon PKK ya kar þý ya pýl mýþ tý, ö len le rin si vil ol du ðu i le ri sü rü lü yor du. Pe ki a ma ö len ler ka çak çý de ðil de e li si lah lý PKK lý lar ol sa ne de ði þe cek ti? F-16 lar dan a tý lan bom ba lar la, her han gi bir dur ve ya tes lim ol u ya rý - sý ol ma dan, ya na rak ve ya par ça la na rak ö len ler PKK lý ol sa lar i çi miz ra hat mý o la cak tý? Bu so ru nun so rul ma sý nýn bi le tüy le ri di ken di ken e de ce ði ni bi li yo rum. A ma u nut ma yýn, sa vaþ da, te rör le mü ca de le de bir hu kuk i çin de yü rü tü lür. O hu kuk i çin de sor gu suz su al siz in san öl dür mek yok - tur. Bu na baþ lar sak, mü ca de le et ti ði miz düþ - man dan bir far ký mýz kal maz. Söy le me si a yýp týr a ma me se la A me ri kan or du su - nun han gi ça týþ ma lý du rum da na sýl si lah kul la na ca - ðý na da ir ku ral la rý a rar sak o tur du ðu muz yer den bu lu yo ruz da, ay ný þe yin bi zim or du muz i çin na sýl ol du ðu nu bil mi yo ruz. Oy sa, bu ra sý bir hu kuk dev le tiy se, te rör le mü ca - de le nin de hu ku ku nun ol ma sý ge re kir. Sa vaþ u çak - la rýn dan a tý lan bom ba la rýn o hu ku kun ne re sin de ol du ðu nu a ra ki bu la sýn. Vur em ri nin na sýl gel di ði - ni a ra ki bu la sýn. Tür ki ye nin PKK ya kar þý hak lý ve meþ ru mü ca - de le si ni sa vaþ o la rak ad lan dý ran lar da çok ya ný lý - yor. Bu, is ter Tür ki ye sý nýr la rý i çin de yü rü tül sün is - ter dý þýn da, bir iç gü ven lik o la yý dýr. Hu ku ku da o - na gö re dir. Za ten o yüz den mü ca de le yi or du de ðil jan dar ma ya par; çün kü jan dar ma bir kol luk kuv ve ti dir, iç gü - ven lik po lis le bir lik te o nun i þi dir. Ve bi zim ya sa la rý - mý za gö re po lis de jan dar ma da, suç iþ len di ðin de sav cý nýn em rin de dir. Oy sa dün Þýr nak Va li si, Sav - cý yý o lay ye ri ne gön der dik di ye a çýk la ma yap tý. Bu iç gü ven lik me se le si nin is tih ba rat de ðer len - dir me si da hil ko or di nas yo nu nun so run lu ol du ðu nu yýl lar dýr ko nu þu yo ruz a ma bir so nuç a lý na mý yor; çün kü si vil hü kü met ler ba þa rý la ra sa hip çý kýp ba þa - rý sýz lýk la rý Ge nel kur may ýn üs tün de bý rak mak is ti - yor lar, san ki o Ge nel kur may baþ ka bir ül ke nin Ge - nel kur ma yýy mýþ gi bi. Þýr nak ta ki kat li am da da ay ný þey ol du; ilk res mi kap sam lý a çýk la ma Ge nel kur may dan gel di, bu sa - týr la rýn ya zýl dý ðý sa at te ha la Ý çiþ le ri Ba ka nýn dan ve - ya Baþ ba kan dan bir ses duy ma mýþ týk. Bu ra da sa de ce bir kýs mý na dik kat çek ti ðim hu ku - ki be lir siz lik ler ve te rör le mü ca de le nin sa hip siz li ði me se le si bit me dik çe, bu mü ca de le den u mu lan ba - þa rý da sað la na maz. Te rö rün i la cý hu kuk dev le ti dir, de mok ra si dir. Ne ka dar hu kuk dev le ti yiz, o na bir ba ka lým. Te rör le mü ca de le: Ba zý te mel te rim ler - Hu kuk dev le tin de hu kuk en son ko nuþ maz, ba - þýn dan so nu na ka dar ko nu þur. - Sý nýr ö te sin de bi le ic ra e dil se, Tür ki ye nin te - rör le mü ca de le si hu ku ken bir iç gü ven lik o la yý dýr, sa vaþ de ðil. - Ýç gü ven lik ta ný mý ge re ði bir a sa yiþ o la yý dýr, a - sa yi þi sað la ma gö re vi po lis ve jan dar ma nýn dýr, or - du nun de ðil. - Suç iþ len dik ten son ra ve ya kuv vet li suç þüp he - sin de dev re ye sav cý gi rer, po lis ve ya jan dar ma o nun em rin de o lur. - Sa vaþ ha lin dey ken bi le si lâh kul lan ma nýn ku ral - la rý ve bir hu ku ku var dýr. - Su çüs tü ha lin de bi le ol sa, bi ri ne dur ih ta rý yap - ma dan, tes lim ol de me den he def gö ze te rek ve öl - dür mek ü ze re a teþ et mek yar gý sýz in faz dýr. - Ne Po lis Va zi fe ve Se la hi yet le ri Ka nu nu ne de Jan dar ma Ka nu nu Þýr nak ta ol du ðu gi bi si lah kul la - nýl ma sý na i zin ve rir. - Jan dar ma as ker de ðil kol luk kuv ve ti dir. - Ýç gü ven lik ha re kâtý ný Ge nel kur may Baþ ka ný yü rüt mez, yü rü ten ler Ge nel kur may a bað lý o la maz. - Sav cý hiç bir þart al týn da va li den ta li mat al maz a ma ba zý du rum lar da kol lu ðun ba þý sý fa týy la va li ye ta li mat ve re bi lir.(...) Ýs met Ber kan, Hür ri yet, 30 A ra lýk 2011 (...)ÝSLÂM DAN ka te go rik o la rak dev let kar þý tý bir söy lem çý kar mak müm kün de ðil. An cak Tür ki ye li Müs lü man la rýn dev let le i - liþ ki len me le rin de ki so run, dev let kar þý tý de - ðil, faz la sýy la dev let ta raf ta rý ol ma la rýn da ya tý yor di ye bi li riz. Bi raz söy lem a na li zi ya - pýl dý ðýn da, Müs lü man mu hay yi le de dev le - tin ki mi za man þef kat e li nin u za tan bir ko ru yu cu ba ba ki mi za man ha in le ri ce - za lan dý ran bir o to ri ter ba ba ro lü ne bü - rün dü ðü nü gör mek müm kün. An cak her ba ba gi bi a ra da ha ta da ya pa bil di ði i çin dev let, son ker te de yan lýþ la rý göz ar dý e di lip i ta at e dil me si ge re ken bir var lýk o la rak kar - þý mý za çý ký yor. Gü nü müz de sað cý Müs lü - man pro to ti pi ni en i yi tem sil e den ki þi ler - den bi ri ol du ðu nu dü þün dü ðüm Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in söz le rin den bir ör nek ver mek ge re kir se: Dev let dü zen dir, dev let hu kuk tur, dev - let hi ye rar þi dir, dev let mül ki yet tir, dev let na mus tur, dev let öz gür lük tür, e ði tim dir, sað lýk týr; dev let ha ya týn ta ken di si dir. Bu i fa de ler de a da le tin mül kün ya ni dev - le tin te me li ol du ðu na da ir bir e ma re gö re - bi li yor mu su nuz? Bi la kis, ha yat da hil her þe yin te me li yi ne dev let o la rak ko num lan - dý rýl dý ðýn dan, i ta at e dil me si ka çý nýl maz o - lan to to lo jik bir dev let an la yý þýy la kar þý kar - þý ya yýz. Dev let böy le ta ným la nýn ca da dev - let bu, dö ver de se ver de an la yý þý da ka çý - nýl maz o lu yor. Dev let, en a zýn dan de mok ra tik dev let, ka ba ca bir in san top lu lu ðu nu o in san top - lu lu ðu nun se çim ve ar zu la rý ný kay da a la rak yö ne ten, on la ra hiz met e den, bu nun kar þý - lý ðýn da da ver gi top la ma hak ký, meþ ru þid - det te ke li gi bi yö ne tim e sas la rý ný e lin de bu - lun du ran bir ör güt len me bi çi mi dir. Yö ne - ten-yö ne ti len a ra sýn da ki hi ye rar þi se be biy le yö ne ti len ler, yö ne ten ler ta ra fýn dan sýk lýk la hak sýz lý ða uð rar lar. Dev le ti yö ne ten le rin en bü yük gö rev ve so rum lu lu ðu bu hak sýz lýk - la rý en a za in dir ge ye cek bir ya pý lan ma ya git mek ve de ne tim me ka niz ma sý ný en ge - niþ ha liy le uy gu la mak týr. Siz va tan daþ la rý - nýn na mus gi bi kut sal gör dü ðü bir ör gü - tün böy le si bir de ne ti me git me ye ge rek du - ya ca ðý ný dü þü nü yor mu su nuz? Na mu su - ma toz kon dur mam an la yý þýy la dev le ti ne de toz kon dur ma yan, mey dan lar da yü ce li - ðin sa de ce Al lah a mah sus ol du ðu nu hay - ký ran slo gan lar at týk tan son ra sö ze yü ce dev le ti miz di ye baþ la yan si ya sal öz ne le rin or ta ya çý ký þý ný bi raz da sað cý dev let an la yý - þý nýn bu ka dar iç sel leþ ti ril me si ne borç lu - yuz. Yi ne Ýd ris Na im Þa hin in a çýk la ma la rý ü - ze rin den gi der sek O tuz bin pro fe sör var, bi ni tu tuk lan sa hay di ney se, a ma bir ki þi i - çin ko pa rý lan ký ya met de ne? a çýk la ma sý - nýn Sa id Nur si nin Bir ge mi de do kuz ca ni, bir ma sum bu lun sa, yi ne o ge mi hiç bir ka - nu nu a da let le ba tý rýl maz söz le riy le ya da yi ne Büþ ra Er san lý i çin Han gi suç tan, han - gi ko mü ni zan fa a li yet ten mah kûm ol du - ðu nu, ce za e vin de yat tý ðý ný, ak ra ba la rý nýn kim ol du ðu nu, e niþ te si nin bu ül ke de bir baþ ka fa a li yet ten tu tuk lu ol du ðu nu, bir baþ ka sev da nýn yol cu su ol du ðu nu a raþ tý rýr - sa nýz gö rür sü nüz söz le ri nin Ey i man e - den ler! Al lah i çin hak ký a yak ta tu tan, a da - let le þa hit lik e den kim se ler o lun. Bir top lu - lu ða duy du ðu nuz kin, si zi â dil dav ran ma - ma ya it me sin a ye tiy le na sýl da çe liþ ti ði ni göz ö nün de bu lun dur mak sað cý lý ðýn Ýs - lâm la çe liþ ti ði nok ta la rý gör mek bað la mýn - da ol duk ça ö nem li dir. Ez cüm le, yü ce o la nýn dev let de ðil Al lah; mül kün te me li nin dev let de ðil a da let ol du - ðu na i na nan lar i çin sað cý ol ma nýn Müs lü - man ol ma nýn ö nü ne geç ti ði, Ýs lâm ah lâ kýy - la bað daþ ma dý ðý ný tes lim et mek ge rek. Bu min val de Müs lü man kim li ði bi li nir o lan Ak Par ti nin git tik çe dev let yö ne ti min de bi rin cil söz sa hi bi ol du ðu bu gün ler de a ra - da ki far ký or ta ya ko yan bir tem si le u laþ ma - sý Tür ki ye li Müs lü man la rý da ön ce lik li o la - rak il gi len dir me si ve en di þe len dir me si ge - re ken hu sus la rýn ba þýn da ge li yor. Hi lâl Kap lan, Ye ni Þa fak, 30 A ra lýk 2011 Far ký ne re de? Dev let ve a da let Böl ge nin de mok ra si ve hu kuk a çý sýn dan güç lü dev le ti, ken di hal ký ný sa vaþ u çak la rýy la bom ba lý yor sa, Su ri ye den ne far ký ka lýr? Sa id Nur sî, Bir ge mi de do kuz ca ni, bir ma sum bu lun sa, yi ne o ge mi hiç bir ka nu nu a da let le ba tý rýl maz di yor. (...)ÖNCE, bi rin ci a ðýz dan, bir haf ta ön ce, biz zat din le di ðim bir tec rü be ak ta rý mý: Ev - len me yi dü þü nen TSK men su bu bir yüz - ba þý i le bir genç kýz ya kýn la rý a ra cý lý ðýy la ta - nýþ tý rý lýr lar. Genç ký zýn ba þý nýn ör tü lü ol du - ðu nu gö rüþ me sý ra sýn da gö ren(!) su bay, ký - za ör tü sü ne de niy le bu ev li li ðin ger çek le þe - me ye ce ði ni söy ler, ba þý ný a çar sa du ru mun de ði þe ce ði ni de ek le ye rek ta bi i... Kýz, ö nü - müz de ki gün ler de ben si ze me saj a ta rým de di ðin de i se, su bay pa ni ðe ka pý lýr, sa kýn me saj at ma yýn der, ge rek çe si ni söy le me - den. Bel li ki, or ta ka de me de ki su bay la rýn te le fon la rý na ge len me saj lar, bir þe kil de iz - le ni yor ya da kon trol e di li yor dur. Ve ba þý ör tü lü bi rin den me saj al mak bi le, yük sel - me yi dü þü nen bir su ba yý en di þe len di re bi le - cek de re ce de sa kýn ca lý bir du rum dur. Ken di ül ke si nin ka dýn la rý nýn yüz de 70 i - ne ya ký ný nýn ba þý na ört tü ðü ör tü yü hâ lâ bir teh dit o la rak gö ren/gö re bi len TSK nýn, o es ki has sa si yet le ri ni ýs rar la ko ru ma ya de - vam et me si bir ya na; ku ru ma bað lý su bay - la rýn me saj la rý ný bi le kon trol e de bil me kud re ti ni ha iz bir is tih ba ra tý var ken, PKK lý lar i le or ta la ma köy lü le ri na sýl a yýr de - bi le mez? Var mý dýr bu nun bir i za hý? Si zin is tih ba ra tý ný zý, si zin vic da ný ný zý sev sin ler. Öz lem Al bay rak, Ye ni Þa fak, 30 A ra lýk 2011 Vic da ný ný zý sev sin ler Ap tal ca bir ha ta mý, ið renç bir plan mý? Daðda kekikte vurulan çobanlar bitti Sýra yanlýþlýkla katliam a geldi. Paranoyanýn, yamuk istihbaratýn, topraðýný tanýmamadan kolayca bombalamanýn, sayýyla mý verdilerin, hesap vermezliðin uç noktasý. Tarih boyunca kaçakçýya, eþkýyaya karþý diye topraðýný mayýnlayýp paramparça bir nüfus yaratan devlet geleneði. Dersim, Çorum, Maraþ Mezbaha cezaevler, yakýlan köyler, yargýsýz infazlar, binlerce kayýp, toplu mezarlar Onca Savunma bütçesi, onca askeri vakýf, onca Oyak varken kaderine terk edilmiþ karakollarda ölüme siper edilen gencecik askerler ve Heron ihanetlerinden sonra 2011 biterken Terörle mücadele de yeni aþama: Terörist sanýlan Ama aslýnda kaçakçýlýk yaptýklarý sanýlan Hayatlarý hayat sanýlmayan çoðu çocuk yaþta köylülere F 16 larla saldýrý! Yolun yarýsý na denk, 35 alev alev, kömürden ölü! Kömür çocuklardan 29 ölü Encü! Þimdi Suriye ye, Ýran a filan laf edelim! Hatta terörle mücadele diye sivilleri vuran Ýsrail e, NATO ya filan da! Hakiki demokratik hukuk devletinde bunun bedeli çok aðýr olur. Konuþan Þahin Ýçiþleri Bakaný, Savaþan Þahin bombardýmanýnda ayrýk ölüleri tere ölülerden ayýrsýn! Müftü desin ki mesela; Bomba iyi bir adam olsa, havadan gelmezdi onca masum insana! Hele bir hesap versin devlet Hele bir hesap versin cinnet! Kimimiz diyor ki, Kaçak suç deðil mi? Öyle! Töredeki cezasý da bombardýman! Çünkü memleket sermayeleri sadece Allah ne verdiyse onunla birikmiþti! Kaçak silah, kaçak döviz, kaçak parça, kaçak vergi, kaçak vergi iadesi, kaçak sigara, kaçak yakýt, kaçak iþçi, kaçak hizmetçi, kaçak uyuþturucu, kaçak inþaat; memlekette sermaye, güç, servet, aþiret, siyaset, devlet birikiminde hiç yoktu; hep bombalanmýþtý! Kaçak suçsa suçun cezasý nedir? Anayasa, kanun neden yapýlýr? Nedir çocuk yaþta, göçün, açlýðýn, þiddetin, büyüklerin sultasý altýnda kaçaða koþmanýn cezasý? Hayatý bir katýra yüklemenin cezasý nedir? Sana inatçý bir katýr gibi direnen derme çatma hayat parçasýndan, yularýna hayat diye sarýldýðýn bir katýrla süzülmenin cezasý nedir? Þike ve iddaa trilyonlarýna çeteleþmenin cezasý dahil, yýðýnla kaçaðý affa sokmak için çýrpýnanlar söylesin: Nedir kaçaðýn cezasý? Bombalamak mý, yakmak mý, nedir! Bir kamyon arkasýnda, sevdiðine þu mesajý yazmýþtý birisi: Sana gelmediðim gün, mazota gittiðim gündür! Ölü bir katýrýn semerine yazma vaktidir belki: Sana gelmediðim gün, mazotta bombalandýðým gündür! Yoksa Gel de bu ölü çocuklara Ýstikbal Göklerdedir diye yaz! Teröristleri köylü sanmýþtýk deyip askerini katliama terk eden zihniyetin öteki yüzü bu oldu: Ne yapalým, bu kez köylüleri terörist zannedip katlettik! Hakikaten, bitsin artýk bu cinnet! Silahlarýn gölgesinde bunca acý, bunca nefret, 50 bince ölü Pusunun, ihanetin, iplik gibi hayatýn hep ölüme aktýðý kandan bir nehir! Kendi halkýný rehin alýp bombalayan bir devlet; kendi halkýný rehin kýlýp ölüme taþýyan bir örgüt. Daðlarda yoksulluðun þehit askerleri. Daðlarda yoksulluðun etkisiz hale getirilenler i. Kýsacýk ömürleri birbiri üstüne kýyasýya sürülmüþ sývasýz evlerin çocuklarý! Dörtnala gelip her köþeden Evlatlarý yere serilen Bu cinnet, bu cehennem bizim! Not: Uçaklarýn havalandýðý üslerden: Lojmanlara alýnmayýp kiralara mecbur edildikleri mahallelerde AKP ye oy verdiklerinden þüphelenildiði için ; havacý uzman çavuþlara haftanýn birkaç günü, gece 9-11 Mecburi Atatürk Ýlkeleri Dersi veriliyor. Verilen ders yetmemiþ oluyor; ceza diye sanki, sadece onlarýn eve gitmesi yasaklanýyor. Batý da, eve gitmeme cezasý biten havacý uzmanýn maaþýndan ise, birliklerde kaldýklarý gecelerin yemek paralarý kesiliyor! Böyle iþte Uçaðýn kendi insanýyla savaþý, katledilen kaçakçý köylü çocuklardan ibaret deðil. Askerini de rehin tutuyor Savaþan Þahin! Ýnsansýz uçakla insanýný hedef alabilenler; insafsýz býçakla da askerinin ruhunu doðruyor! Umur Talu, Habertürk, 30 A ra lýk 2011 Mus ta fa Muð la lý Kýþ la sýna ki min a dý ný ver sek? Ö zür di le mek ve ö len le rin a i le - le ri ne taz mi nat ver mek yet - mez. Bu o lay de rin le me si ne bir bi çim de so ruþ tu rul ma lý ve ha ta - yý ya pan lar yar gý lan ma lý. Te rö rün i lâcý hu kuk dev le ti dir, de mok ra si dir. Ne ka dar hu kuk dev le ti yiz, o na bir ba ka lým. Bitsin artýk bir cinnet hali...

12 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ 12 Ý LAN Y ESAS NO: 2011/646 Esas Davacý OR GA NÝK GI DA AÞ ta ra fýn dan da va lý SA R-ÝÞ MA KÝ NE SAN. Ý MA LAT VE TÝC. LTD. ÞTÝ a ley hi ne a çý lan Ýf las da va sýn da ten sip 5 no lu a ra ka ra rý ge re ðin ce if las ta le bi - nin Ý ÝK 166/2 mad. ge re ðin ce i la ný na ka rar ve ril miþ o lup; Ýs bu i la nýn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çin de di ðer a la cak lý la rýn da va ya mü da - ha le ve ya i ti raz e de rek if la sý ge rek ti ren bir hal bu lun ma dý ðý ný i le ri sü re rek mah ke me - miz den ta le bin red di ni is te ye bi le cek le ri hu su su Ý ÝK 158/1 mad. ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur. 28/11/2011 B: T. C. TURGUTLU 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN DOSYA NO: ÝFLAS. Müflisin adý, soyadý ve adresi: ÇAKIR VANA SAN. A.Þ-Aydýnlý mah. Dericiler Org. San. Blg 1. yol parsel F9/C Tuzla-Ýstanbul Ýflasýn açýldýðý tarih : Ka dý köy 4. As li ye Ti ca ret Mah ke me sin ce if la sý na ka rar ve ril miþ o lan yu ka rý da is mi ve ad re si ya zý lý müf lis hak kýn da tas fi ye nin þim di lik A DÝ TAS FÝ YE þek lin de ic ra sý ten sip ký - lýn mýþ ol du ðun dan: 1- Müflisten a la cak lý o lan lar la, taþýnýr ve ta þýn maz lar ü ze rin de is tih kak id di a sýn da bu lu nan lar i lan dan i ti ba ren BÝR AY i çin de Ka dý köy (3. Ýc ra) Ýf las Da i re si ne ya zý lý o la rak a la cak ve is tih kak id di a la rý ný kay det tir me le ri ve de lil le ri nin (Se net, Def ter hü la sa sý ve - sa i re) a sýl ve ya o nay lý ör nek le ri ni tev di et me le ri, 2- Müf li se borç lu o lan la rýn ay ný sü re i çin de ken di le ri ni ve borç la rý ný bil dir me le ri, ak si hal de Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 336'ncý mad de si u ya rýn ca ce za i so rum lu lu ðu ge rek ti re - cek tir. 3- Müflisin mal la rý ný her ne su ret le o lur sa ol sun el le rin de bu lun du ran lar, o mal lar ü - ze rin de ki ka nu ni hak la rý sak lý kal mak þar týy la bun la rý ay ný sü re i çin de if las da i re si em ri - ne tev di et me le ri ve et mez ler se ge çer li ma ze ret le ri bu lun ma dýk ça ce za i so rum lu lu ða uð ra ya cak la rý ve rüç han hak la rýn dan mah rum ka la cak la rý gü nü sa at 14:00'de Ka dý köy Ad li ye si C Bi na sý Ye mek ha ne sin de ilk top - lan tý ya pý la ca ðýn dan a la cak lý la rýn bu top lan tý ya gel me le ri ve ya yet ki li bir ve kil gön der - me le ri ve ay ný za man da müf lis i le müþ te rek borç lu o lan lar ve ke fil le ri nin ve bor cu te - kef fül e den le rin ve ya bun la rýn ve kil le ri nin bu top lan tý da ha zýr bu lun ma ya hak la rý ol du - ðu i lan o lu nur B: KADIKÖY ÝFLAS DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ADÎ TASFÝYE VE ÝFLASIN AÇILMASININ ÝLANI Dosya No: 2011/232 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Muðla Ýli, Bodrum Ýlçesi, Yahþi Köyü, Kargý Mevkii, Pafta N18c-22c-4a, Mik ta rý 24857,74 m 2 Cin si 28 A det Ý ki Kat lý Kar gir Bi na, Ar sa Pa yý 1/110, 795 Par sel de ka yýt lý, Bað. Böl. No: 7. Blok 2 no lu dub leks mes ken, Ma li ki Sa im oð lu Can KÝ RÝÞ ÇÝ'ye a it ta þýn - maz. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Yahþi Ma hal le si Kar gý Sa hi li ne (Ca mel Be ach) ya kýn es ki Ýs mi i le Ja ve lin O te - lin Ba tý sýn da yer al mak ta dýr. KUM SU KÖY Ta til Si te si Ev le ri o la rak si te de yer al mak ta dýr. Bod rum þe hir Mer ke zi ne yak la þýk 14 Km me sa fe de dir. Par sel Ý mar uy gu la ma sý so nu cu o - luþ muþ net i mar par se li dir. Par sel de kat mül ki ye ti ku rul muþ tur. Ta þýn maz ü ze rin de yer a lan bi na lar ki be to nar me in þa e dil miþ tir, dýþ gö rü nüm i ti ba rý i le te miz ve ba kým lý dýr. Mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ýþ bu 7. Blok 2 no lu mes ken ka de me li o la rak in þa e dil miþ - tir. Bi na nýn ya rým kat a þa ðý da a çýk mut fak sa lon, gi riþ ten ya rým kat yu ka rý da ya tak o da sý yi ne ya rým kat yu ka rý da e be veyn ya tak o da sý, ban yo WC, yer al mak ta dýr. Pro je si ve fi i li kul la ným du ru mu na gö re 85,00 m 2 'lik kul la ným a la ný na sa hip tir. Tak di re ko nu 7 Blok 2 no - lu mes ken 45,00 m 2 dir. Si te ge nel gö rü nüm i ti ba rý i le te miz ba kým lý, pey zaj dü zen le me si ya pýl mýþ bir si te si dir. Si te nin or tak yüz me ha vu zu var dýr. Or ta kent -Yah þi Be le di ye si nin alt ya pý hiz met le ri nin ta ma mýn dan fay da la nýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ka pan ma ya cak þe kil de de niz man za ra sý var dýr. Ön te ra sýn al tý de po o la rak ta sar lan mýþ týr. An cak bu ra nýn ko tu 1,75 met re dir. De ni ze 250 met re me sa fe de dir. Keþ fi mü te a kip Or ta kent Yah þi be ledi - yesin de re sen ya pý lan in ce le me sin de ta þýn ma zýn mi ma rý pro je si so nu cu ve ri len in þa at ruh sa tý ve bu na bað lý o la rak dü zen le nen ya pý kul lan ma i zin bel ge sin de, 27 a det ze min kat mes ken, 27 a det de 1. kat mes ken ve 1 a det de sos yal te si sin mev cut ol du ðu, ze min ve 1. kat is kan la rý nýn ay rý ay rý ol du ðu bu nun so nu cun da da fi i li ze min de dub leks o la rak ve tek gi riþ li in þa e di len dub leks mes ke nin ze min ka tý nýn 1 no lu, 1. ka tý nýn da 2 no lu (tak di re ko - nu) mes ken ol du ðu, fi i li kul la ným i le pro je si nin ör tüþ me di ði be lir len miþ tir. Ýmar Durumu : Taþýnmaz Ortakent-Yahþi Belediyesi sýnýrlarý içerisindedir. Ortakent-Yahþi Belediyesince verilen tarih M.48.8.ORB /2032 Sayýlý yazýya göre taþýnmazýn bulunduðu bölge 1/1000 Ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda, II.Konut Alanýnda kalmaktadýr. Bu alanlarýnda TAKS: % 10, KAKS: % 20'dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen sa at ler a ra sýn da Bod rum 2. Ýc ra Mü dür lü - ðü o da sý ö nün de ki koridorda - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM ad re sin de a çýk ar týr - ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Bod rum 2. Ýc ra Mü dür lü ðü o da sý ö nün de ki ko ri dor da -Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fille ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) B: T. C. BODRUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ZAYÝ nmarmara Üniversitesine ait Öðrenci Kimlik Kartýmý ve bu kart ayný zamanda banka kartý iþlevini görmektedir. Hükümsüzdür. Enis Þükrü Þýktaþlý Dosya No: 2011/362 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý : Muðla Ýli, Bodrum Ýlçesi, Mazý Köyü, Boncuk Damý Mevkii, 019B-01-A-1 Pafta, 8208,23 m 2, Tarla cinsli, 103 A da, 34 Par sel ka yýt lý Ma li ki Ý RÝS TU RÝZM YAT ÇI LIK ÝN ÞA - AT A.Þ'ye a it TAM His se li, TAR LA a na ta þýn maz ni te lik li. Hali Hazýr Durumu : Taþýn maz Ma zý Kö yü Bon cuk da mý o la rak da bi li nen an cak Gü cen bur nu o la rak da ge - çen mev ki i de yer al mak ta dýr. 103 a da 34 no lu par sel i se de niz man za ra lý dýr. Par sel kýs - men Gü ney yö ne doð ru e ði me sa hip tir. Ci var par sel le ri gi bi tar la o la rak kul la nýl mak ta - dýr. Ta þýn ma za a raç i le u la þým im kâ ný var dýr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz i çin, Muð la Ýl Ö zel Ý da re si Ý mar ve Kent sel Ý yi leþ tir me Mü dür lü ðü nün M.48.0.Ý Ö Ý /13217 Sa yý lý ya zý sýn dan an la þý la ca ðý ü ze re, MA ZI Kö yü 103 A da 34 par se lin; Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðýn ca o nay lý 1/ öl çek li GÖ KO VA KI YI KE SÝ MÝ Çev re Dü ze ni Pla nýn da "TU RÝZM TE SÝS A LA NI" Kul la ný mýn da kal mak ta dýr. An cak plan hü küm le ri ge re ði, Tu rizm Te sis a lan la rýn da "1/5000 öl çek li Na zým plan la rý na gö re ha zýr la nan 1/1000 öl çek li uy gu la ma Ý mar plan la rý ya pýl ma dan ve 3194 sa yý lý Ý mar Ka - nu nu u ya rýn ca il gi li Ý da re ce o nay lan ma dan in þa at uy gu la ma sý ya pý la maz" de nil di ðin den söz ko nu su ta þýn ma za i mar du ru mu ve in þa at iz ni (ruh sa tý) ve ri le me mek te dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:40-10:50 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Bod rum 2. Ýc ra Mü dür lü - ðü o da sý ö nün de ki ko ridorda - Bodrum Adliyesi Bitez - BOD RUM ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý - lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Bod rum 2. Ýc ra Mü dür lü ðü o da sý ö nün de ki koridorda - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar - týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: T. C. BODRUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/3084 ESAS. Örnek No: Tapu Kaydý : 1- Muðla ili, Bodrum ilçesi, Omurca Mah. 106 Ada 75 Parsel, 3.579,17 m 2 yüzölçümlü, 7 Adet 2 Katlý Betonarme Bina ve Arsasý vasýflý, E Blok, Zemin+1. Kat, 1 Nolu Dubleks Mes ken ba ðým sýz bö lüm ni te lik li, 8/80 ar sa pay pay da lý, borç lu ya a it tam his se li ta þýn - maz. Hali Hazýr Durumu : Kýymet takdirine konu ta þýn maz, Muð la Ý li, Bod rum Ýl çe si, O mur ca Ma hal le si, 106 A - da 75 Par sel ü ze rin de yer al mak ta dýr. Top lam 3579,17 m 2 yü zöl çüm lü par sel, Bod ru mun mer kez ma hal le le rin den bi ri o lan O mur ca ma hal le sin de, Be le di ye ka de me si nin gü ney do ðu sun da bu lun mak ta dýr. Par sel ü ze rin de ko nu ba ðým sýz bö lüm le bir lik te i ki tip te 9 a det i ki kat lý be to nar me bi na lar dan o lu þan si te tar zý ya pý laþ ma bu lun mak ta dýr. Ha kim Bod rum Ka le man za ra lý par sel Bod rum Be le di ye si ne 1,5 km Bod rum Cum hu ri yet cad - de si ne (Bar lar so ka ðý na) 400 m me sa fe de bu lun mak ta dýr. Çev re ve kom þu par sel ler ü - ze rin de ko nut a maç lý ya pý laþ ma lar bu lun mak ta o lup böl ge de ki ya pý laþ ma yo ðun lu ðu % 85 o ran la rýn da dýr. Ke þif i ti ba riy le ya pý lan in ce le me ler de si te de ki ya pý laþ ma nýn ta - mam lan dý ðý çev re ve bah çe du var la rý nýn taþ du var, si te i çi yol la rýn par ke taþ kap la ma o la rak ya pýl dý ðý, tüm ba ðým sýz bö lüm le rin i ka met e di le cek du rum da ol du ðu gö rül müþ - tür. De ðer tes pi ti ne ko nu 8/80 ar sa pay lý E Blok 1 no lu ba ðým sýz bö lüm, si te i çin de tek - li blok o la rak in þa e dil miþ o lup si te i çin de ki ko nu mu ra por e kin de ki va zi yet pla ný ü ze - rin de gös te ril miþ tir. Ko nu ba ðýmsýz bö lüm i çin Bod rum Be le di ye sin den ta rih ve 2008/133 bel ge no i le ya pý kul lan ma i zin bel ge si dü zen len miþ tir. Ke þif ta ri hi i ti ba - riy le ka pý la rý ki lit li ol du ðu i çin i çe ri den in ce le me ya pý la ma mýþ týr. Dý þa rý dan ya pý lan in ce - le me ler de dub leks mes ke nin i ki kat lý be to nar me bi na o la rak in þa e dil di ði, pen ce re le ri - nin ah þap renk li PVC, pen ce re kor ku luk la rý nýn fer for je de mir, bi na nýn dýþ cep he kap la - ma la rýn da de ko ra tif taþ kap la ma la rýn ya pýl dý ðý, 20 m 2 ö zel yüz me ha vu zu nun ol du ðu ve ek sik siz ve i ka met e dil di ði gö rül müþ tür. Ruh sat bil gi le rin de 71,8 m 2 ka pa lý in þa at a - la ný o lan ta þýn maz, ra por e kin de ki va zi yet pla nýn dan da an la þý la ca ðý gi bi te ras lar da hil top lam 107,55 m 2 kul la ným a la ný na sa hip 3. sý nýf 3A gru bu ya pý dýr. 8/80 ar sa pay lý o lan ta þýn ma za i sa bet e den ar sa mik ta rý 357,92 m 2 dir. Ýmar Durumu : Dosyasýnda bulunan ve Bodrum Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünden gelen tarih sayý nolu yazýda konu taþýnmazýn üzerinde bulunduðu 106 Ada 75 Parselin imar durumu bilgileri aþaðýdaki gibidir. Bölgesi: Konut alaný, Sit Karakteri: 2. Derece etkileme geçiþ alaný, Taks %10 Kaks: %20 Minimum parsel büyüklüðü : 2000 m 2 bina yüksekliði ve kat adedi: 6,50 m/2 kat Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Bodrum 2. Ýcra Müdürlüðü odasý önündeki koridorda - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adre sin de a - çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir bedele alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü Bodrum 2. Ýcra Müdürlüðü odasý önündeki koridorda - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yukarýda belirtilen saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderle ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan/id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týl ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif ett tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerir yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur (*) ÝIgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝKm. 126) B: T. C. BODRUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/196 Talimat. ÝÝK. 127 MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresten tapuda kayýtlý olmayan (mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzene ilanen teblið olunur. ÝÝK MD. GÖRE SIRAYA ÝTÝRAZ: Alaca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ha - lin de ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK md. cüm le sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru - mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK md. gö re i ti raz la rý o la nýn bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK , MK md. gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. Ýpotek borcundan dolayý satýlarak paraya çevrilmesine karar verilen taþýnmazýn tapu kaydý, deðeri ve evsafý: TAPU KAYITLARI: Ba lý ke sir i li Ed re mit il çe si, Nar lý Köyü, Ko ca ba yýr Mev ki i, Parsel: 2302, Cilt/Say fa: 8/765'de ta pu ya ka sýt lý ar sa va sýflý ta þýn ma zýn 2/76 ar sa pay lý D Blok Ze min 1, (2) no lu dub leks mes ken ni te lik li Ba ðým sýz Bö lü mü, his se si tam. Kat ir ti fak lý dýr. ÝMAR DURUMU: Par sel ay rýk ni zam. 2 kata i mar lý ko nut a la nýn da dýr. Faks: 0,25. Kaks: 0,50, Ön Bah çe Me sa fe si: 5 m. Yan Bah çe Me sa fe si: 3 m. TAÞINMAZIN MEVKÝ, ÖZELLÝKLERÝ VE DEÐERÝ Taþýnmaz Ba lý ke sir i li Ed re mit il çe si Nar lý Kö yü, Ma vi E ge si te si, D Blok No: 8 ad re - sin de dir. 6300,48 m 2 yüz öl çüm lü ar sa i çin de ay rýk ni zam da ya pýl mýþ týr. 19 a det blok, top lam 38 a det dub leks mes ken o la rak be to nar me tar zýn da in þa e dil miþ ler dir. D blok 8 no lu mes ken si te nin yer le þim ko nu mu na gö re üst ge ri plan da dýr. A ra zi to poð ra fik o la - rak a þa ðý dan yu ka rý ya doð ru me yil li dir. Dub leks ze min+ 1 nor mal kat ve ça tý altý te ras lý - dýr. Dýþ kýs mý ak ri lik e sas lý dýþ cep he bo ya lý dýr. Ça tý te ras ha riç ki re mit kap lý o turt ma ça - tý lý, gi riþ ka pý sý ah þap ver nik li masiftir. Zemin: Hol+WC+ Salon + Mutfak+Ön ve arkada iki adet balkon, Salon: tüm yerler 33x33 seramik tüm duvarlar sýva lý bo ya sýz dýr. Sa lon mer di ven al tý ve yan ta raf la rý MDF la ke tar zýn da do lap lý dýr. Mut fak tez gah ve ar ma tür - le ri ta kýl ma mýþ týr. Alt ve üst do lap la rý MDF la ke tar zýn da dýr. WC: Yer ler 33x33 se ra mik, du var lar fa yans, vit rifi ye ve ar ma tür le ri yok. Üst 1 Nor mal Kat: Çý kýþ be ton mer di ven li, hol+3 ya tak o da sý, ban yo + bal kon. Ban yo: Yer ler 33x33 se ra mik, du var lar ta va na ka dar fa yans, vit ri fi ye ta ký mlarý i le ar ma tür le ri ta kýl ma mýþ týr. 1 ya tak o da sý ö nü bal kon lu dur. Üst ça tý ka tý: Çý kýþ be ton mer di ven li, hol+ 1 ça tý a ra sý o da+ge niþ bir te ras. Te ras yer le ri ve di ðer ký sým lar 33x33 se ra mik, ça tý a ra sý o da ta van la rý ah þap ver nik li dir. Tüm yer ler 33x33 se ra mik, du var lar sý va lý bo ya sýz, mer di ven ler be ton, ba sa mak lar kap la ma sýz ve kor ku luk lar ya pýl ma mýþ, tüm iç ka pý lar ma sif ver nik li ah þap, dýþ ka pý ve pen ce re ler PVC tek cam lý, e lek trik si gor ta, düð me priz le ri yok, mut fak tez gah ve ar ma tü rü yok. Site iç alt ya pý sý ta mam lan mýþ, bah çe yü rü yüþ yer le ri, si te nin et ra fý taþ du var lar la çev ri li o lup a ra lýk lar la si te gi riþ de mir ka pý la rý bu lun mak ta dýr. Çev re dü zen le me si ya pýl mýþ ko num o la rak bu dub leks si te nin en üst kýs mýn da dýr. A ra zi e ðim li ol du ðu i çin bü tün mes ken ler de niz man za ra lý dýr. Bu ya pý he nüz ta mam lan ma mýþ, ek sik lik le ri bu lun mak ta dýr. Al tý - no luk'a 3 km. de ni ze 800 m. Ça nak ka le-ýz mir yo lu na 3011 m. me þafe de dir. Mes ken so - ba i le ý sý týl mak la dýr. Yak la þýk 120 m 2 kul la ným a la ný na sa hip tir. Yaz ve kýþ o tu rul ma ya mü sa it tir. TAÞINMAZIN DEÐERÝ : Tüm özellikleri ve piyasa koþullarý dikkate alýnarak taþýnmazýn deðeri ,00 TL olarak takdir edilmiþ olup bu deðer üzerinden satýþa çýkarýlacaktýr. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ günü Saat a ra sýn da Ed re mit Ad li ye si Ze min Kat Mü - za ye de sa lo nun da a çýk artýr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de - ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa atte i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, KDV, ta - pu harç ve mas raf larý a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi ler ve tel - la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sut tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/196 Tal. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27. B: EDREMÝT 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TAZÝYE Cerrahpaþa Söðüt dersi müdavimlerinden Naci Erbak Aðabeyimizin babasý Veliddin Erbak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Fatih - Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kuaför Yaþar Avcý Aðabeyimizin abisi Dursun Avcý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Fatih - Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Gazetemiz eski Yönetim Kurulu Üyesi Uz. Dr. Mehmet Kaðan, merhum Müslüm Kaðan ile Hüseyin Kaðan'ýn amcasýnýn hanýmý, Nejat Kaðan'ýn annesi Güllü Kaðan menfur bir cinayet sonucu vefat etmiþtir. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Yeni Asya Birecik Okuyucularý

13 Y 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ AÝLE - SAÐLIK 13 Genç le rin mes lek le ri yeterince ta ný ma ma sý ge le cek le ri ni et ki li yor UZMANLAR, "ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐLARINDAN BAÞLAYARAK GENÇLERÝN KENDÝ KABÝLÝYET VE YETENEKLERÝNÝ TANIYARAK MESLEK SEÇÝMÝ YAPMASI GEREKTÝÐÝNE" VURGU YAPIYOR. TÜR KÝ YE DE genç ler mes lek le ri ye te rin ce ta ný mý yor. Öð ren ci le rin mes lek ler le il gi li ye ter li bil gi ye sa hip ol ma ma sý i se ö zel lik le ü ni ver si te ye gi riþ dö nem le rin de yan lýþ ter cih ler yap ma la rý na yol a çý yor. Uz man lar, öð ren ci le rin ka ri yer yol cu lu ðu nun ba þýn da yap tý ðý bu ha ta nýn ö nü ne ge çi le bil me si nin, il köð re tim çað la rýn dan baþ la ya rak genç le rin ken di ka bi li yet ve ye te nek le ri i le mes lek le ri i yi ta ný ma sýy la müm kün o la ca ðý na dik kat çe ki yor. Trab zon Al pars lan Ko le ji, bun dan ha re ket le öð ren ci le re se çe cek le ri ü ni ver si te le ri, bö lüm le ri ve mes lek le ri ta nýt mak i çin Ka ri yer Za ma ný faaliyet le ri dü zen li yor. Fark lý mes lek a lan la rýn da ki tec rü be li i sim le rin ko nuþ ma cý o la rak dâ vet e dil di ði top lan tý lar da, ço cuk la ra fark lý mes lek ler ta ný tý yor. Prog ram lar la öð ren ci le rin ge le cek le ri ve ha yal le ri i le il gi li ken di le ri ne koy duk la rý sý nýr la rýn ö te si ne geç me le ri he def le ni yor. Al pars lan E ði tim Ku rum la rý E ði tim Ko or di na tö rü Ne dim Öðrencilerin meslekleri tanýmýyor olmasý üniversite giriþ döneminde yanlýþ tercih yapmalarýna sebep oluyor. A san, ka ri yer plan la ma sý de nin ce hep ü ni ver si te son ra sý iþ dün ya sý na ha zýr lý ðýn an la þýl dý ðý na dik kat çek ti. As lýn da bu nun e ði tim sü re cin de son dö nem le re gel miþ bi rey i çin geç ka lýn mýþ du rum ol du ðu nun al tý ný çi zen A san, sü re ci nin il köð re tim de baþ la týp li se ve ü ni ver si te de iþ dün ya sý baz lý plan la ma i le sür dü rül me si ge rek ti ði ni söy le di. A - san, ka ri yer plan la ma sü re ci nin li se se vi ye sin de ya pýl ma sý ge re ken en ö nem li fa a li ye ti nin i se öð ren ci le re se çe cek le ri ü ni ver si te le ri, bö lüm le ri ve mes lek le ri ta nýt mak ol du ðu nu be lirt ti. Se çi le cek mes le ðe a it ö zel lik le rin ye te rin ce bi li ne me me si nin i ler le yen yýl lar da çe þit li sý kýn tý la ra dö nüþ tü ðü ne de ði nen A san, Ö zel lik le a i le nin yön len dir me si i le sev me di ði bö lüm de o ku yan öð ren ci le rin ba þa rý sýz ol duk la rý hat ta bö lü mü nü bý rak mak zo run da kal dýk la rý gö rül mek te dir. Bu nun ya ný sý ra seç ti ði bö lü mü ve ya pa ca ðý mes le ði tam ma na sýy la ta ný ma yan öð ren ci le rin o kur ken ve ya iþ ha ya tý na a týl dý ðýn da bö lü mün ve ya mes le ðin ken di ya pý sý na uy gun ol ma dý ðý ný fark et mek te ya bö lü mü bý rak mak ta ya da iþ ha ya týn da mut suz ol mak ta dýr. i fa de le ri ni kul lan dý. Bu du rum dan ha re ket le öð ren ci le rin ü ni ver si te, bö lüm ve mes lek se çim le ri ni da ha sað lýk lý yap ma la rý i çin Ka ri yer Za ma ný prog ram la rý dü zen le dik le ri ni an la tan A san, þöy le de vam et ti: Bu se mi ner le re baþ la ma dan ön ce öð ren ci le ri mi ze yap tý ðý mýz an ket ça lýþ ma sý i le ü ni ver si te ler de han gi bö lüm le ri se çe cek le ri ni tesbit et tik. Da ha son ra Trab zon da iþ ha ya týn da ve Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si nde ka ri yer sa hi bi yö ne ti ci le ri ve öð re tim gö rev li le ri ni dâ vet e de rek mes lek ve bö lüm ta ný tým la rý na baþ la dýk. Trab zon / ci han Sað lý ðý nýz i çin nor mal do ðu mu ter cih e din KA DIN has ta lýk la rý ve do ðum uz man la rý, sað lý ðý ný dü þü nen an ne a day la rý nýn se zar yan ye ri ne nor mal do ðu mu ter cih et me le ri ni tav si ye e di yor. Sam sun Bü yük A na do lu Has ta ne si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum Uz ma ný Op. Dr. Tol ga Þiþ li, do ðum yön te mi i le il gi li son sö zün, bek len ti, duy gu ve is tek le ri ne bað lý o la rak an ne de o la ca ðý na dik kat çek ti. Op. Dr. Tol ga Þiþ li, Se zar yan bir a me li yat týr. Bu a me li yat ta kan kay bý, en fek si yon ris ki, da mar lar da kan pýh tý sý ve ya am ni os sý vý sý nýn o luþ tu ra ca ðý tý ka nýk lýk lar gi bi komp li kas yon lar da ha sýk gö rü lür. Se zar ya nýn hem an ne - nin hem de be be ðin a nes te zi al mak ol du ðu nun u nu tul ma ma sý ge re ki yor. Bi ze ge len an ne a day la rý na biz bun la rý tek tek an la tý yo ruz. Do ðum da en son ka ra rý on lar ve ri yor. Biz ler on la ra se zer yan ve nor mal do ðum a ra sýn da ki fark la rý an la tý yo ruz. Sað lýk lý ne sil ler i çin nor mal do ðu mu se çin, u nut ma yýn ki se zer yan bir a me li yat týr. Be be ði ni da ha ça buk ku ca ðý na al, da ha er ken ta bur cu ol. U nut ma yýn; doð ru o lan do ðal o la ný dýr. Be be ði ni zin ve ken di ni zin sað lý ðý i çin nor mal do ðu mun ö ne mi ni de tay lý o la rak dok to ru nuz dan öð re ne bi lir si niz. de di. NOR MAL DO ÐU MUN YA RAR LA RI Bü yük A na do lu Has ta ne si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum Uz ma ný Op. Dr. Tol ga Þiþ li, nor mal do ðu - mun ya rar la rý ný ve se zer yan do ðum la il gi li dik kat e dil me si ge re ken hu sus la rý þu þe kil de sý ra la dý : - Do ðum sü re niz u zun, nor mal ha ya ta dön me sü - re niz ký sa dýr. - Nor mal do ðum, dep res yo nu a zal týr. - Ýlk do ðum lar da bi raz zor luk çe kil me si ne kar þýn, son ra ki do ðum lar çok da ha ko lay ol mak ta dýr. - Do ðum es na sýn da sý ký þýp bü zü þen be be ðin ak ci - ðer le ri so luk a lýp ver me ye ha zýr lýk lý o lur. - Do ðum son ra sýn da çok da ha ký sa sü re de to par lar, be bek le ve ken di niz le da ha ra hat il gi le ne bi lir si niz. - Be be ði niz i çin ge rek li, i de al be sin muhtevalý an - ne sü tü nün gel me si da ha hýz lý o lur. - A nes te zi al ma nýz ge rek mez. - Has ta ne de ka lýþ sü re niz da ha ký sa dýr. Sam sun / ci han Ban yo gi der le ri man tar tü rü ne ev sa hip li ði ya pý yor ABD DE ya pý lan bir a raþ týr ma da in san lar da en fek si yo na yol a çan bir man tar tü rü nün ban yo la rýn ve la va bo la rýn gi de rin de yay gýn o la rak bu lun du ðu or ta ya çýk tý. A me ri kan Penn Sta te Ü ni ver si te si ta ra fýn dan Do ðu ABD ve Ca li for ni a da 471 ban yo da ya pý lan a raþ týr ma da, la va bo gi der le ri nin üç te i ki si nin Fu sa ri um tü rü man ta rýn en az bir tü rü ne ev sa hip li ði et ti ði be lir len di. Jo ur nal of Cli ni cal Mic ro bi o logy de ya yýn la nan a raþ týr ma da, bu man ta rýn al tý tü rü nün gi der ler de yay gýn o la rak gö rül dü ðü ve ö zel lik le bir tü rü nün in san lar da en - KA FA ve ya be yin trav ma sý ge çi ren ler de þid det e ði li mi nin art tý ðý bil di ril di. So nuç la rý PLoS Med der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, Ox ford ü ni ver si te sin den Se e na Fa zel baþ kan lý ðýn da, ka fa ve ya be yin trav ma sý ge çir miþ 22 bin 914 Ýs veç li nin 1973 i le 2009 yýl la rý a ra sýn da ki ve ri le ri in ce len di. Ka fa ve ya be yin trav ma sý ge çi ren ler a ra sýn da þid de te baþ vu ran la rýn o ra ný nýn yüz de 8,8 i le ge nel o la rak top lum da ki o ran o lan yüz de 2,5 ten çok yük sek ol du ðu gö rül dü. Çev re sel fak tör le rin de da hil e dil me siy le bi le bu o ra nýn or ta la ma nýn i ki ka tý ol du ðu tes bit e dil di. Ay ný a raþ týr ma çer - BÝLÝM a dam la rý, nö ro der ma tit ris ki ni ö nem li o ran da art tý ran üç gen bul du. So nuç la rý Na tu re Ge ne tics der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da bi lim a dam la rý, 12 ül ke den 10 bi nin ü ze rin de nör der ma tit li has ta ve kar þý laþ týr ma i çin 40 bin sað lýk lý in sa nýn ve ri le ri ni de ðer len dir di. Bi lim a dam la rý, keþ fet tik le ri üç gen den i ki si nin, de ri nin tabiî ba ri yer ö zel li ði ni et ki le di ði ni, di ðe ri nin de im mün sis te mi nin re gü las yo nuy la bað lan tý lý ol du ðu nu ve as tým i le a ler ji le rin o lu - fek si yo na yol aç tý ðý na i þa ret e dil di. Ço ðun luk la si nüs en fek si yon la rý, a ler jik si nü zit ve ö ze lik le a yak týr nak la rýn da has ta lý ða yol a çan Fu sa ri um, çok en der va k'a lar da za yýf ba ðý þýk lýk sis te mi ne sa hip o lan lar da ö lü me da hi sebep o la bi le ce ði gö rül dü. ABD de bu man tar tü rü nün 2005 ve 2006 da göz en fek si yo nu sal gý ný na da yol aç tý ðý kay de di lir ken, bu teh li ke li man tar tü rün den u zak kal mak i çin ban yo la rýn ve mut fak la rýn i yi ce ha va lan dý rýl ma sý, ru tu be tin a zal týl ma sý tavsiye sin de bu lu nu yor lar. An ka ra / a a Ka fa trav ma sý ge çi ren ler de þid det e ði li mi ar tý yor çe ve sin de e pi lep si nin, has ta da þid det e ði li mi ni ar ttý rýp ar ttýr ma dý ðý na ba kýl dý. 22 bin 947 e pi lep si has ta sý nýn ve ri le ri ni in ce le yen uz man lar, bu grup ta þid de te baþ vu ran la rýn o ra ný nýn yüz de 4,2 ol du ðu nu gör dü. Di ðer fak tör le ri de göz ö nü ne a lan bi lim a dam la rý, e pi lep si has ta la rý ný, bu has ta lý ðý ta þý ma yan kar deþ le riy le kar þý laþ týr dý ve þid det e ði li mi a çý sýn dan a ra da bir fark ol ma dý ðý ný göz lem le di. Uz man lar, bu has ta la rýn þid det e ði li mi nin or ta la ma nýn ü ze rin de ol ma sý nýn has ta lýk la rýy la de ðil, ge ne tik ve ya çev re sel fak tör ler le il gi li ol du ðu nu bil dir di. An ka ra / a a Nö ro der ma tit ris ki ni art tý ran üç gen bu lun du þu mun da rol oy na dý ðý ný bil dir di. Ba tý lý ül ke ler de ço cuk la rýn yak la þýk yüz de 20 sin de ve ye tiþ kin le rin yak la þýk yüz de 5 in de nö ro der ma tit gö rü lü yor. En sýk gö rü len de ri has ta lýk la rý a ra sýn da yer a lan nö ro der ma ti tin ar dýn dan sýk lýk la a ler jik nez le ve as tým ge li þi yor. Nö ro der ma tit ve di ðer a ler ji le rin gö rül me ris kin de en et ki li fak tör gen ler. Çev re sel et ki le rin de ro lüy le ge ne tik o la rak yat kýn o lan lar da bu has ta lýk lar or ta ya çý ka bi li yor. An ka ra / a a Ý þit me kay bý, kök hüc re te da vi si i le ön le ne cek ÝN GÝ LÝZ bi li m a dam la rý, yaþ lý lý ða bað lý i þit me kay bý nýn kök hüc re te da vi si i le ön le ne bi le ce ði ni i le ri sür dü. Ke e le Ü ni ver si te si nden a raþ týr ma cý lar, iç ku lak ta ki fib ro sit hüc re le ri nin de je ne re ol ma ya baþ la ma sý nýn ar dýn dan i þit me kay bý nýn ge liþ ti ði ni or ta ya çý kar dý. Bu hüc re ler öl dü ðün de ya da iþ lev le ri ni ye ri ne ge ti re me di ðin de iç ku la ðýn di ðer ký sým la rýn da da ka lý cý ha sa ra yol aç tý ðý ný belirleyen a raþ týr ma cý lar, fib ro sit hüc re le ri ni la bo ra tu var or ta mýn da ü ret me yi ba þar dý. A raþ týr ma cý lar, la bo ra tu var or ta mýn da ü re ti len fib ro sit hüc re le ri nin iç ku la - ða yer leþ ti ri le ce ði ni a çýk la dý. 60 yaþ üs tü in san la rýn ne re dey se ya rý sý, i þit me kay bý ya þý yor. Ý þit me kay bý, i le ti þim ku ra ma dýk la rý i çin ken di le ri ni sos yal hayattan so yut la yan yaþ lý lar da dep res yo nun en ö nem li sebep le rin den bi ri o la rak ka bul e di li yor. An ka ra / a a Pendik Belediyesi "7 den 77'ye okuyor" kampanyasý düzenledi. Faliyete katýlan veliler çocuklarýyla birlikte kitap okudu. O ku yan bir top lum ol mak zo run da yýz PEN DIK Be le di ye si Kü tüp ha ne Gö nül lü le ri ön cü lü ðün de dü zen le nen 7 den 77 ye Pen dik o ku yor kam pan ya sý kap sa mýn da, top lu ki tap o ku ma prog ra mý dü zen len di. Faaliyete ka tý lan ve li ler ço cuk la rýy la bir lik te ay ný an da ki tap o ku du. Pen dik Be le di ye si Kü tüp ha ne Gö nül lü le ri ve Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü iþ bir li ði i le dü zen le nen 7 den 77 ye Pen dik O ku yor kam pan ya sý, dü zen le nen fark lý et kin lik ler le de vam e di yor. Kam pan ya kap sa mýn da bu kez Yu nus Em re Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde top lu ki tap o ku ma prog ra mý dü zen len di. A ra la rýn da Si vil Top lum Ku ru lu þu tem sil ci le ri, öð ret men ler, öð ren ci ler ve iþ a dam la rý nýn da bu lun du ðu 700 ki þi, Baþ kan Ke nan Þa hin i le bir lik te ki tap o ku du. Ki mi ma ce ra ki mi klâ sik le ri o kur ken ba zý va tan daþ lar da ev den ge tir dik le ri ken di ki - tap la rý ný o ku du. Baþ kan Ke nan Þa hin, ki tap o ku ma kam pan ya sý na STK la rýn, öð ret men ve öð ren ci ler le bir lik te sa hip çýk ma sý nýn çok se vin di ri ci ol du ðu nu be lir te rek; O ku yan bir top lum ol ma dýk ça bir bi ri mi zi an la yýþ la kar þý la ya ma yýz. O ku yan ve kül tür lü bir ne sil ol mak zo run da yýz. Bu ra da ki ý þý ðý mý zý her ke se ya ya lým ve her ke se ki tap o ku ma yý tav si ye e de lim de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya

14 14 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ SPOR Y Düþme kalkmasýn AK PARTÝ ÝSTANBUL MÝLLETVEKÝLÝ VE ESKÝ MÝLLÝ FUTBOLCU HAKAN ÞÜKÜR, ÞÝKEYLE ÝLGÝLÝ KÜME DÜÞÜRMENÝN KALKMASINI ÝSTEMEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. Hidayet 11, Mehmet Okur 9 sayý attý Hakan Þükür, Sadece Fenerbahçe taraftarlarý deðil; bütün taraftarlarý saðduyulu olmaya çaðýrýyorum dedi. AK Par ti Mil let ve ki li Ha kan Þü - kür, þi key le il gi li kü me dü þür me - nin kalk ma sý ný is te me di ði ni söy le - di. Ba sýn men sup la rý nýn gün dem - de ki ko nu lar la il gi li so ru la rý ný ce - vap la yan Ha kan Þü kür, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu nun Fut bol Di sip lin Ta li mat na me si 58. mad - de sin de ki þi ke ve teþ vik le il gi li kü - me düþ me ce za sýy la il gi li o la ða - nüs tü ge nel ku rul ka ra rý al ma sý na yö ne lik, bu ko nu da çok fark lý dü - þün ce ler ol du ðu nu kay det ti. Þü - kür, Fut bol ta kým la rý nýn dü þü rül - me me si ni is te mek çok hoþ kar þý la - na cak bir þey de ðil. Dü þü rül me nin kalk ma sý ný ta raf ta rý de ði lim. E tik ku ral lar çer çe ve si i çin de ol ma sý ge re ki yor. di ye ko nuþ tu. Türk fut bo lu nun zor bir sü reç - ten geç ti ði ni di le ge ti ren Ha kan Þü kür, hem de hu ku ki bir sü reç ol du ðu nu di le ge ti re rek, söz le ri ni þöy le sür dü rüd: Faz la bir þey söy - le mek ten im ti na e di yo ruz. Top - lum ö nün de ki in san la rýz, söy le ye - ce ði miz þey le rin yar gý yý et ki le me - sin den, fark lý yer le re çe kil me sin - den en di þe e di yo rum. Çün kü si ya - si bir du rum da sý nýz. Bü tün her ke - sin hem fi kir ol du ðu, ka fa sý na ya - ta ca ðý, vic dan la rý ra hat sýz et me ye - cek þey ler ol ma sý ný di li yo rum. TFF Baþ ka ný Meh met A li Ay - dýn lar ý tak dir et ti ði ni ve ken di si ne çok say gý duy du ðu nu kay de den Ha kan Þü kür, An cak çok zor bir sü re ce gel di ði ni de söy le mek ge re - ki yor. Ken di si de kü me düþ me si - nin kalk ma sýy la il gi li en di þe le ri ni di le ge tir di. Fe de ras yon baþ ka ný - mýz dýr. Bun dan son ra ki sü reç bir bir lik te lik ha lin de çý ka cak týr. Be - nim þah si fik rim; düþ me nin kalk - ma sý ný is te mi yo rum. di ye ko nuþ - tu. Mil let ve ki li Þü kür, düþ me nin kalk ma sý ný is te me me ge rek çe si ni de þöy le a çýk la dý: Çün kü ben spor dün ya sýn da hep böy le bu lun dum. Dü þen ler ol du çý kan lar ol du. Çok fark lý hak la rý da be ra be rin de ge tir - me o la sý lý ðý da var. Bu nun i çin yar - gý sü re ci ni bek le ye lim. Þü kür, þu an þi ke so ruþ tur ma sýn - da is mi ge çen le rin bel ki de suç suz ol du ðu nu i fa de e de rek, suç lu lu ðu is pat la na ka dar her ke sin suç suz ol - du ðu nu i fa de et ti.þi ke so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ce za e vin den çý kan la - rýn da ol du ðu nu ha týr la tan es ki mil - li fut bol cu, þöy le ko nuþ tu: Ýn þal lah yar gý sü re cin den ak la na rak çý kar lar. Ön ce lik le o nu di li yo rum. A ma bu yar gý dýr. Biz hu ku kun üs tün lü ðü ne ye min et tik. Ne ti ce de o ra dan çý ka - cak ka ra rý bek le mek la zým. Am way A re na'da, Or lan do Ma gic i le New Jer sey a ra sýn da oy na nankarþýlaþmada 37 da ki ka sü re a lan Hi da yet Tür koð lu 11 sa yý, 6 ri ba und ve 7 a sist le oy na dý. Ken di si ne ilk 5'te yer bu lan 25 da ki ka 49 sa ni ye sü re bu lan Meh met O kur, ma çý 9 sa yý 6 ri ba und i le ta mam la dý. NBA'de Türk derbisinde gülen taraf Hidayet oldu Kaleciye saldýran holigana 4 ay ceza HOL LAN DA'DA ge çen haf ta A jax i le AZ Alk ma ar a ra sýn da oy na nan ku pa ma çýn da, Alk ma ar ka le ci si Es te ban'a sal dý ran ta raf tar, 4 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý.dev let te le viz yo nu NOS'un ha be ri ne gö re, mah ke me 19 ya þýn da ki Wes ley Van Der W.'yi ay rý ca 2 ay te - cil li ha pis ce za sý na çarp týr dý. Genç ta - raf ta rýn ay rý ca, 2 yýl bo yun ca A jax, Alk ma ar ve Hol lan da Mil li Ta ký - mý'nýn oy na ya ca ðý maç lar sý ra sýn da ka ra ko la git me si ge re ki yor. A ja xalk - ma ar ma çýn da, genç ta raf tar sa ha ya gi re rek, Alk ma ar ka le ci si Es te ban'a sal dýr mýþ ve Es te ban ta raf ta rý tek me le - di ði ge rek çe siy le kýr mý zý kart gör müþ - tü. AZ tek nik di rek tö rü Gert jan Ver - be ek, ta ký mý ný so yun ma o da sý na gön - der miþ ve mü sa ba ka ta til e dil miþ ti. Temiz Lig Ýçin Yürüyedur a yasak ÝSTANBUL Va li li ði nin, 1 O cak 2012 ta ri hin de ya pýl ma sý plan la nan ''Te - miz Lig Ý çin Yü rü ye dur'' yü rü yü þü - nü, ka mu gü ven li ði ve e sen li ði a çý - sýn dan uy gun bul ma dý ðý, bu du ru - mun yü rü yü þü yap ma yý plan la yan ger çek ki þi ler i le tü zel ki þi le rin yö ne - ti ci le ri ne teb li ði e dil di ði bil di ril di. Ýs - tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 01 O cak 2012 pa zar gü nü sa at 15.00'de Ga la - ta sa ray Li se si ö nün de top la ný la rak Tak sim Mey da ný'na ka dar ''Te miz Lig Ý çin Yü rü ye dur'' ko nu lu yü rü yüþ ya pý la ca ðý, bu ra da bir a çýk yer top - lan tý sý dü zen le ne ce ði ya zý lý, gör sel ba sýn, in ter net or ta mý ve sos yal pay - la þým si te le rin de ya pý lan çað rý lar dan an la þýl dý ðý kay de dil di. Beko All Star oylamasý baþladý BE KO Bas ket bol Li gi'nin yýl dýz la rý ný bu luþ tu ra cak o lan Be ko All Star'da oy la ma sü re ci baþ la dý. Oy la ma 'www.tbl.org.tr web' ad re sin de baþ - lar ken, 15 O cak 2012 ta ri hin de so na e re cek. Spor se ver le rin ya ný sý ra ga ze - te ci ler ve Be ko Bas ket bol Li gi an tre - nör le ri de oy la ma ya ka tý la bi le cek. ORDUSPOR HAZIRLIÐI: Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarýnýn ilk haftasýnda 4 Ocak Çarþamba günü deplasmanda Orduspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 1,5 saat süren antrenmanda sarý-lacivertliler, pas çalýþmalarýnýn ardýndan yarý sahada çift kale maç yaptý. Futbolcularýn neþeli ve istekli göründükleri antrenmandaki çift kale maçta, ayrý takýmlarda forma giyen forvet oyuncularýndan Semih Þentürk 2 gol atarken, Bienvenu ise birçok pozisyonu kaçýrdýktan sonra 3 gol kaydetti. F.BAHÇE'DEN G.BÝRLÝÐÝ'NE GARÝP TRANSFER TEKLÝFÝ FE NER BAH ÇE, Genç ler bir li ði'nin ba þa rý lý or ta sa ha o yun cu su So ner Ay doð du'nun trans fe ri i çin baþ - kent tem sil ci si ne il ginç bir tek lif te bu lun du. Fe ner bah çe Ku lü bü As - baþ ka ný Ni hat Öz de mir, Genç ler - bir li ði alt ya pý sýn da fut bo la baþ la - yan ve þu an kad ro da ki fut bol cu - lar a ra sýn da en ký dem li ler den o - lan So ner'i trans fer et mek i çin baþ kent tem sil ci si nin ka pý sý ný çal - dý ve Genç ler bir li ði Ku lü bü Baþ - ka ný Ýl han Cav cav i le gö rüþ tü. Öz de mir, Cav cav'a, So ner'i al mak is te dik le ri ni, an cak trans fe rin ger - çek leþ me si nin ar dýn dan genç fut - bol cu nun se zo nun i kin ci ya rý sýn - da da kýr mý zý-si yah lý for may la mü ca de le et me si ni tek lif et ti. Du - a yen baþ kan i se bu il ginç tek li fi F.Bahçe Asbaþkaný Nihat Özdemir'in G.Birliði Baþkaný Ýlhan Cavcav'a Soner için yaptýðý teklif: ''Alalým, ancak sezon sonuna kadar sizde oynasýn.'' ge ri çe vi re rek, Öz de mir'e, So - ner'in bu þe kil de sa rý-la ci vert li ku - lü be trans fer ol ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Ýl han Cav - cav, bu fut bol cu nun tek nik di rek - tör Fu at Ça pa i le yük se len bir per for mans ya ka la dý ðý ný di le ge ti - re rek, ''So ner, þim di git se Fe ner - bah çe'de ne ya par, yok o lur gi der'' de di. Ni hat Öz de mir i le te le fon da gö rüþ tü ðü nü kay de den Cav cav, Öz de mir'in te le fon da ''So ner'i trans fer e de lim a ma siz de oy na - sýn, an cak fut bol cu Fe ner bah - çe'nin ol sun'' de di ði ni, ken di si nin de Öz de mir'e, ''Biz de bu þe kil de ve ri le cek fut bol cu yok, za ma ný ge lin ce si ze ve re lim'' ce va bý ný ver - di ði ni söy le di. Cav cav, ''E ðer So - ner, Ça pa sa ye sin de 'o lur sa', ön - ce lik le ken di si ve en ö nem li si Türk fut bo lu ka za nýr. Mil li ta - kým da oy nar sa Genç ler bir li ði'nin o yun cu su der ler. Bu da bi zi mut - lu e der. Bu sa at ten son ra Fe ner - bah çe de ðil 3 mil yon, 5 mil yon li - ra bi le ver se So ner'in trans fe ri ne i zin ver mem'' di ye ko nuþ tu. AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi NBA Or lan do'da ki Am - way A re na'da, Or lan do Ma gic i le New Jer sey a ra sýn da oy na - nan maç ta Hi da yet Tür koð lu i le Meh met O kur kar þý kar þý ya gel di. Ma çý Or lan do Ma gic, ka za nýr ken, so nu cu be - lir le yen i sim, 16 sa yý, 24 ri ba - und, 3 a sist ve 3 blok la oy na - yan ev sa hi bi e ki bin yýl dýz o - yun cu su Dwight Ho ward ol - du. Ryan An der son, 22 sa yýy la ta ký mý nýn hü cum da ki yü kü nü çe ker ken, Ja son Ric hard son 16, JJ Re dick 15 sa yýy la ga li bi - ye te kat ký da bu lun du. Maç ta 37 da ki ka sü re a lan Hi da yet Tür koð lu 11 sa yý, 6 ri ba und ve 7 a sist le oy na dý. Ko nuk e kip te i se en sko rer i sim, ma ça ke nar - da baþ la yan ve 20 da ki ka sü re a lan Mars hon Bro oks ol du. Bro oks 17 sa yýy la oy nar ken, ilk 5'te yer a lan ta kým ar ka daþ la - rýn dan sa de ce De ron Wil lams 10 sa yýy la çift ha ne yi bu lan o - yun cu o la rak dik ka ti çek ti. Ken di si ne ilk 5'te yer bu lan 25 da ki ka 49 sa ni ye sü re bu lan Meh met O kur, ma çý 9 sa yý 6 ri ba und i le ta mam la dý. Öte yandan NBA'de se zo nun baþ - lan gý cýn dan bu ya na en he ye - can ve ren maç, ön ce ki ge ce Ok la ho ma City Thun der i le son þam pi yon Dal las Ma ve - ricks a ra sýn da oy nan dý. Ma çýn son 40 sa ni ye si ne 5 sa yý fark la ön de gi ren Thun der, Ja son Terry ve Vin ce Car ter'ýn 3 sa yý lýk bas ket le ri nin ar dýn - dan son sa ni ye ye ge ri - de gir di. A lý nan mo la nýn ar - dýn dan son to pu Ke vin Duf - rant i le kul la nan Thun der, bu o yun cu su nun çok zor po zis - yon da kul lan dý ðý a týþ la 3 sa yý yý bul du ve maç tan ga lip ay rýl dý. Ma ça dam ga sý ný vu ran Du rant, 30 sa yýy la sa ha nýn en sko rer is mi ol du, 11 de ri ba - und a la rak ''do ub le do ub le'' yap tý. Ta kým ar ka daþ la rý Ser ge I ba ka i le Rus sell West bro ok ma çý 16'þar sa yýy la ta mam la dý. Beþiktaþ evinde Anadolu Efes'i konuk ediyor BEKO Basketbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Beþiktaþ Milangaz ile Anadolu Efes bugün karþý karþýya gelecek. Beþiktaþ Milangaz ile Anadolu Efes arasýndaki karþýlaþma, bugün saat 15.30'da Milangaz Arena'da karþýlaþacak. Ligde geçen hafta Hacettepe Üniversitesi'ne son saniyede yediði basketle yenilen Beþiktaþ Milangaz, lacivert-beyazlý rakibini yenerek bu sezon derbilerdeki baþarýsýný sürdürmeyi hedefliyor. Deron Williamslý kadrosuyla sezona baþlayan ve ilk zorlu derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker'i maðlup eden siyah-beyazlý ekip, NBA yýldýzýnýn gitmesinin ardýndan Galatasaray Medical Park'ý da yenmesini bildi. Ýki derbi karþýlaþmasýný da kazanma baþarýsý gösteren Beþiktaþ Milangaz, Anadolu Efes'i de maðlup ederek ilk yarýda derbilerde üçte üç yapmay amaçlýyor. Gökhan Töre: Gelmiyorum ALMANYA Li gi Bun des li - ga e kip le rin den Ham - burg'un gur bet çi o yun cu - su Gök han Tö re, Ýs tan - bul'a gel di. Ga la ta sa ray'ýn dev re a ra sý trans fer dö ne - min de kad ro su na kat mak is te di ði o yun cu lar a ra sýn da yer al dý ðý bi li nen Gök han Tö re, bu transferi doð ru - lar ken, ''Ga la ta sa ray'dan tek lif al dým fa kat þu an da Tür ki ye'ye gel me ye sý cak bak mý yo rum. Ý le ri de Ga la - ta sa ray be ni ye ni den is ter, ben de Ga la ta sa ray gi bi bü yük bir ku lüp te oy na - mak is te rim'' di ye ko nuþ tu.

15 HABER Y 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ 15 Ca mi de cep te le fo nu hu zur suz lu ðu nu jam mer lar ke se cek KIRÞEHÝR'DE ca mi ler de cep te le fon la rý nýn çal ma sý na kar þý bir uy gu la ma baþ la týl dý. Her tür lü u ya rý la ra rað men ba zý va tan daþ la rýn ýs rar la te le fon la - rý ný a çýk bý ra kýp na maz sý ra sýn da çað rý la rý en gel le me me le ri dolayýsýyla, mer kez de bu lu nan ba zý ca mi le re jam mer ya ni sin yal ke si ci, fre kans bo - zu cu, gsm en gel le yi ci si ci haz yer leþ ti ril di. Cep te le fon la rý a çýk o la rak ca - mi ye ge len ve na maz sý ra sýn da ça lan te le fon la rý ný ka pat ma yan ya da ses siz mo du na al ma yan va tan daþ la rýn bu yer leþ ti ri len ci haz sa ye sin de ö - nü ne ge çil di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Kýr þe hir Müf tü sü Mus ta fa Ba - lýk ca mi le re yer leþ ti ri len bu ci haz sa ye sin de ca mi i çe ri sin de ki cep te le fo - nu hu zur suz lu ðu nu kes tik le ri ni be lirt ti. Ca mi ce ma a ti uy gu la ma dan ol - duk ça mem nun ka lýr ken, þu a na ka dar Gök bu lut Ca mi i, Sa na yi Ca mi i, Ca - ca bey Ca mi i nde jam mer ol du ðu bil di ril di. Kýr þe hir / ci han Arý ölümlerinden cep sorumlu AVRUPALI BÝLÝM ADAMLARI, TOPLU ARI ÖLÜMLERÝNDE CEP TELEFON- LARININ YANI SIRA ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE VÝRÜSLERÝN DE ETKÝLÝ OLDUÐUNU SAVUNDU. BÝ LÝM in san la rý na gö re, çi çek top - la mak i çin ko van la rýn dan ay rý lan a rý la rý, baz is tas yon la rý nýn yay dý ðý sin yal ler ya nýlt tý ðý i çin bir da ha yu va la rý na dö ne mi yor ve bu du - rum top lu ö lüm le re sebep o lu yor. Bi lim in san la rý, top lu a rý ö lüm le - rin den ik lim de ði þik li ði ve vi rüs le - rin de et ki li ol du ðu nu be lirt ti. Ýs - ra il ga ze te si Ha a retz te yer a lan bir ha be re gö re, dün ya a rý po pü - las yo nu nun hýz la düþ me si dolayýsýyla bir kon fe rans ya pýl dý. Kon fe rans ta ya yýn la nan bir ra por - da, son 5 yýl i çe ri sin de top lu a rý ö - lüm le ri ne bað lý o la rak bal ü re ti mi - nin yüz de 20 o ra nýn da düþ tü ðü a - çýk lan dý. Ra po ra gö re dün ya ge ne - lin de a rý po pü las yo nun da i se yüz de 35 o ra nýn da dü þüþ ya - þan dý. Sa de ce geç ti ði miz yýl ABD de çi çek top la mak i - çin ko van la rýn dan ay rý lan her üç a rý dan bi ri ge ri dön me - di. Son bir kaç yýl da Ýn gil te re de a rý po pü las yo nu yüz de 50 o ra nýn da dü þer ken bu o ra nýn Ýs ra il de yüz - de 30 ci va rýn da ol du ðu be lir til di. Baz is tas yon la rý na di rek li ka muf laj GSM fir ma la rý, baz is tas yon la rý na ka muf laj lý bir çö züm bul du. Ço ðu za man va tan daþ la rýn tep ki si ni çe ken ve kal dý rýl ma la rý i çin ey lem ler ya pý lan baz is tas yon la rý na GSM fir ma la rý ka muf laj ya pa rak e lek trik di re ði gö rü nü mü ver me ye baþ la dý. Ö zel lik le lüks semt ler de va tan daþ - la rýn tep ki sin den ve gi ri þim le rin den çe ki nen GSM fir ma la rý, baz is tas - yon la rý ný ay dýn lat ma di re ði þek lin de in þa e di yor. Ye ni uy gu la may la ko nut la ra ve hayat a lan la rý na ya kýn baz is tas yo nu kur mak i çin çe kin - me yen fir ma lar, rad yas yon ya yan par ça la rý da me tal bir si lin dir i le çe vi re rek giz li yor. Fir ma lar e lek trik ve ben ze ri sis tem le ri de gö rün - me sin di ye top rak al tý na yer leþ ti ri yor. Bir çok va tan da þýn e lek trik di re ði gö rü nü mün de ki baz is tas yon la rý ný bil me dik le ri göz len di. An cak va tan daþ lar bu dü zen le mey le al da týl dýk la rý ný di le ge ti ri yor. ÝK LÝM DE ÐÝ ÞÝK LÝ ÐÝ A RI LA RI GÜÇ SÜZ DÜ ÞÜ RÜ YOR Kon fe rans ta ko nu þan Ýs ra il Bal Kon se yi Baþ ka ný Herzl A vi dor, top lu a rý ö lüm le rin de tek so rum lu nun cep te le fo nu tek no lo ji le ri ol ma dý ðý ný be lirt ti. A vi dor, baz is tas yon la - rý nýn ya ný sý ra a ni ik lim de ði þik lik le ri nin a - rý la rý ba zý vi rüs ler kar þý sýn da ko ru ma sýz du ru ma dü þür dü ðü nü be lirt ti. Ýs ra il li yet ki li ler nek tar ü re ti mi nin ya pýl dý ðý böl ge ler de de a rý po pü las yo - nun da dü þüþ ler ya þan dý ðý ný tes bit et tik le ri ni a çýk la dý. A yak la rý mýz bü yü yor TÜR KÝ YE'DE ka dýn ve er kek - le rin a yak la rý son beþ yýl da bü yü dü. ntvmsnbc.com da yer a lan ha ber de, a yak ka bý fir ma sý King Pa o lo nun 30 sa týþ nok ta sýn da ger çek leþ - tir di ði a raþ týr ma ya gö re, Tür - ki ye de a yak ka bý nu ma ra la rý son beþ yýl da yüz de beþ art tý. Ka dýn la rýn kü çük nu ma ra ta - le bi yüz de 4.4 a za lýr ken, Av - ru pa ve A me ri ka ya ký yas la da ha bü yük bir ar týþ göz lem - len di ði or ta ya çýk tý. Er kek le rin a yak la rý da dün ya ge ne lin de yüz de 8 bü yü dü. Ye ni nes lin a yak ya pý sý nýn da ha ge niþ ol - ma sý nýn bü yük nu ma ra ta le - bi nin art ma sýn da et ki li ol du - ðu nu be lir ti li yor. Ýçine girilebilen televizyon TE LE VÝZ YO NUN i çin de gö rü - len ci sim le re do kun ma ya çok az kal dý! ntvmsnbc.com da yer a lan ha be re gö re, ABD de ya þa yan genç i le ti þim öð ren ci si Jay ne Vid he ec ha ro - en, ken di ge liþ tir di ði pro to tip sa ye sin de te le viz yo nu nun i - çin de ki le re sa nal o la rak da ol - sa do ku na bi li yor. Ka li for ni ya e ya le tin de ya þa yan Vid he ec - ha ro en, ön ce te le viz yo nun da bant tan Go og le ýn so kak gö - rün tü le ri ni ya yým la dý. Da ha son ra gö rün tüy le, ek ra nýn ar - ka sý na ge çir di ði za man ka - me ra la rýn kay det ti ði e li nin gö rün tü sü nü eþ za man lý bir - leþ tir di. Böy le ce genç dâ hi e li - ni ne za man ek ra nýn ar ka sý na ge çir se, bu ey lem ek ran da san ki e li ni gö rün tü nün i çi ne so ku yor muþ gi bi iz len di. Vid - he ec ha ro en in ter net ü ze rin - den ta nýt tý ðý pro je si ni ge liþ ti - re bil mek i çin spon sor a rý yor. Hafýz olan oðlundan etkilenen 60 yaþýndaki Ziþan dede d e hafýz oldu. 60 ya þýn da ha fýz ol du KAH RA MAN MA RAÞ'IN El bis tan il çe sin de ya þa yan 6 ço cuk, 9 to run sa hi bi 60 ya þýn da ki Zi þan Kurt, i ki yýl lýk e ði ti min ar - dýn dan ha fýz ol du. Ha fýz o lan oð lun dan et ki le nen ve 2 yýl ön ce ha fýz lýk i çin e ði ti me baþ la yan Zi þan, ha fýz o la rak e ði ti - mi ta mam la dý ve dip lo ma sý ný Ýl çe Müf tü sü Ab dus sa met Pat ýn e lin den al ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý. Ol duk ça he ye - can lý ol du ðu göz le nen 60 lýk ha fýz, Ön ce Kur ân-ý Ke rim-i hýz lý o ku ma ya baþ la dým. Hýz lý o ku ma dan son ra ez be re baþ - la dým ve ez ber le ri mi ta mam la dým. Þim di ha fýz lýk dip lo ma - mý al dým. Mut lu lu ðu mu ta rif et mek im kân sýz. Al lah is te yen her ke se na sip et sin. de di. Ýl çe Müf tü sü Ab dus sa met Pat i se Zi þan Kurt un is te nil di ðin de ba þa rý lý o la bi li ne ce ði ne i yi bir ör nek ol du ðu nu söy le di. Kah ra man ma raþ / ci han 50 yaþýnda zihinsel engelli Ahmet Erken'i aðabeyleri almaya geldi. Depremden 12 yýl sonra aðabeylerine kavuþtu AÝLESÝNÝN 1999 daki Marmara Depremi nde öldüðünü düþünerek hayatýndan ümidi kestiði 50 yaþýndaki zihinsel engelli Ahmet Erken, 12 yýl sonra aðabeyleriyle buluþtu. Sakarya nýn Sapanca ilçesinde iki yýl önce otoyolda yalnýz baþýna dolaþýrken bulunduktan sonra Arifiye ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altýna alýndý. Erken in rehabilitasyon sürecinde ailesi hakkýnda bilgiler vermesi üzerine harekete geçen görevliler, Niðde nin Kýrkpýnar Köyünde yaþayan aðabeyi Ali Erken ile iletiþim kurdu. Erken in aðabeyleri Mustafa ve Ali Erken, 12 yýl sonra izini bulduklarý kardeþlerini görmek için Sakarya daki rehabilitasyon merkezine geldi. Kardeþlerin buluþmasýnda duygulu anlar yaþandý. Öldü sandýklarý kardeþlerini yýllar sonra ilk kez gören iki aðabey gözyaþlarýna hâkim olamadý. Görüþmenin ardýndan Niðde ye dönen iki aðabey, kardeþlerini Niðde deki rehabilitasyon merkezine aldýrmak için baþvuruda bulundu.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı