AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey le Að rý da ölç tü. nha be ri say fa 9 da ALKOL YASAÐI ÝÞE YARADI Rus ya da uy gu la ma ya ko nu lan ge ce al kol sa tý þý ya sa ðý ve yaþ sý nýr la ma sý ge ti ril - me si o lum lu so nuç ver di. Ya sak so nu cu tü ke tim yüz de 17 a zal dý. n 7 DE HAFTASONUEKÝNÝZÝ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÝSTEYÝNÝZ... Y YEÞÝLAY DAN YILBAÞINDA ÝÇKÝ UYARISI nha be ri say fa 9 da YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr FO TOÐ RAF: A A ULUDERE DE GÖZYAÞLARI SEL OLDU Uludere halký, Irak sýnýrýnda meydana gelen F-16 lý bombalama olayýnda ölenler için gözyaþý döktü. Uludere-Yeþilyuva Camiindeki cenaze namazýný Þýrnak Müftüsü Abdullah Kaplan kýldýrdý. Cesetlere daha önce adlî týpta otopsi yapýldý.nha be ri say fa 8 de BÝR KÝÞÝ ÖLDÜ, 2 KÝÞÝNÝN DURUMU AÐIR Yine çadýr yangýný uvan da dün sa bah sa at le rin de mey da na ge len ça dýr yan gý nýn da 1 ki þi öl dü. Ça dýr yan gý nýn da vü cut la rýn da ki ya nýk lar dolayýsýyla du rum la rý a - ðýr o lan 2 kar de þin te da vi le ri nin ya pýl ma sý i çin An ka ra ya gön de ri le ce ði bil di ril di. n6 da 7 MÝLYAR 533 MÝLYON DOLAR Carî açýk Kasým da yerinde saydý utü ÝK ve ri le ri ne gö re, ih ra cat, Ka sým a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 18,5 ar tar - ken, it ha lat i se ay ný dö nem de yüz de 8,8 art tý. Dýþ ti ca ret a çý ðý, ay ný dö nem de 7 mil yar 752 mil yon do lar dan 7 mil yar 533 mil yon do la ra ge - ri le ye rek a þa ðý yu ka rý ayný kaldý.n10 da ÜLKELER ARASINDA ANTARKTÝKA DA VAR Kutuplardan bile ithalat yaptýk uankara Milletvekili Sinan Aygün ün dýþ ticaret verileri üzerinden yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye, Güney Kutbu nda yer alan, yerleþimin olmadýðý buzul ülkesi Antarktika ile Kuzey Kutbu nda yer alan Gröland dan bile ithalat yapmýþ. nha be ri say fa 10 da Merkez müdahale etti, dolar düþtü n10 da DIÞ BORCUN ÜÇTE ÝKÝSÝ ONLARIN Özel sektörün borç yükü arttý utür ki ye nin brüt dýþ borç sto ku, 2011 yý lý ü - çün cü çey re ði so nu i ti ba rýy la 309,6 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Ö zel sek tör borç la rý - nýn top lam dýþ borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý yüz de 65,8, ka mu ke si mi borç la rý nýn pa yý i se yüz de 30,7 ol du. nha be ri say fa 10 da Harç ve damga vergisi de yeni yýlda yüzde 15 zamlý n10 da ÖZÜR GÝBÝ TAZÝYE TERÖRÝST ZANNEDÝLEREK ÖLDÜRÜLEN 35 KÝÞÝ ÝÇÝN TAZÝYE MESAJI YAYINLAYAN GENELKURMAY, ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET, AÝLELERÝNE SABIR DÝLEDÝ. ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET, AÝLELERE SABIR VE BAÞSAÐLIÐI u Ge nel kur may, Þýr nak-u lu de re'de ön ce ki ge ce te rö rist zan ne dile rek F-16'lar ca bom ba la nan 35 ki þi i çin ö zür gi bi bir ta zi ye me sa jý ya yýn la dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan ta zi ye me sajýn - da, ''28 A ra lýk 2011 ge ce si sý nýr ö te sin de mey da na ge len o lay da ha yat la - rý ný kay be den va tan daþ la rý mý za Al lah'tan rah met, a i le ya kýn la rý na sa býr ve baþ sað lý ðý di le riz'' i fa de si kul la nýl dý. ERDOÐAN: TALÝHSÝZ BÝR NETÝCE, ÜZÜNTÜ VERÝCÝ BÝR DURUM u Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ise, Irak sýnýrýndaki olaya iliþkin, ''Talihsiz bir netice, üzüntü verici bir netice'' dedi. Erdoðan, ''Ýncelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapýlacaktýr. Þu anda gerek savcýlýk buradaki çalýþmalarýný yürütürken, bütün görüntüler, ki yaklaþýk 4 saatlik bir görüntü elimizde mevcut, ve bu görüntüler üzerinde TSK baþta olmak üzere, ilgili birimlerimiz incelemelerini, çalýþmalarýný yapýyorlar" dedi. n8 de ugül: Üzüntümüz büyük uçiçek: Olayda kasýt yok ubaþsavcýlýk soruþturma baþlattý n8 de HAKKÂRÝ DE KEPENKLER KAPANDI Kuzu: Laikliði yorumlamakta zorlandýk ISSN uha be ri say fa 8 de ANAYASA KOMÝSYONU BAÞKANI ÖÐRENCÝ TOPLANTISINA KATILDI utbmm A na ya sa Ko mis yo - nu Baþ ka ný Prof. Dr. Bur han Ku zu, Tür ki ye de la ik lik il - ke si ni an la mak ta hep zor lan dýk. Bu nun se be bi ba sit. Av ru - pa nýn yo rum la dý ðý la ik lik i le Tür ki ye de yo rum la nan la ik lik pa ra lel git me di de di. nha be ri say fa 9 da ANAYASA YAPIMINA ÖÐRENCÝ KATKISI n9 da

2 2 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ Y LÂHÝKA ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Zü l-celâli Ve l- Ýkrâm Gün de bir ta þý bi nâ-yý öm rü mün düþ tü ye re E vet, ha yat a part ma ný yý ký lý yor. Ö mür tay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür at le ça lýþ tý rý yor. Arz se fi ne si de, sür at le gi der ken Bu lut la rýn ge çi þi gi bi ge çip gi der â ye ti ni o ku yor. Hem azâmet sahibi hem fazl ü kerem sahibi Her kemâlât O na mahsus kâinatýn Hâlýký Yani kemâl-i sýfat zâtýnda O nun mümdemiç Sonsuz O nun kudretine eþit olmaz hiç bi güç Gücü bilinmesi için canlýlara kudreti Vermek O nun bî-nihâye rahmetiyle izzeti Gücü kendinden sanýp hem de öðünülmemeli Verdiði kâbiliyetle kendisi bilinmeli Durulamaz hem gücüne O ki Sâhib-i Celâl Kudreti yanýnda olmuþ firavunlar inhilâl Rahmetiyle hem bütün nimetlerindir Râzýk ý Hem de mahlûkuna sunan, azýðýnýn Hâlýk ý Yalnýz O ndan korkarak gör nefsini hem hakîr Aczini idrak ile muhtac O na her þey fakîr Kim ki yalnýz O ndan ister bu büyük bir rütbedir Rabbisinin þanýný i lâ eden mertebedir Hâlini yalnýz O na açan yüce makam taþýr Bu nezih samimiyet erbâb-ý dile yaraþýr Her ne yerde O nu bilen ehl-i tevhîd hem ola Zâtýný esmâsý ile kâinatla tanýya Böyle gönüller için elbette O kâfidir Onlarý himaye eyler hem O dost vâfidir Ýþte budur kulluðun engin yüce mânasý Bu inancýn olmaz asla mâsiva sevdasý Her isim tezahüründe görülür ziya-ý nur Ýþte Celâl ü Cemâli âleme verir huzur Þimdi ey sevgili kardeþ! O Cemâle teslîm ol Ýki cihânda azîz hakka l-yakîn müslîm ol Üçüncü Rica ir za man genç lik ge ce si nin uy ku sun dan ih ti - B yar lýk sa ba hýy la u yan dý ðým va kit ken di me bak tým, vü cu dum ka bir ta ra fý na bir i niþ ten ko þar gi bi gi di yor. Ni ya zi-i Mýs rî nin; Gün de bir ta þý bi nâ-yý öm rü mün düþ tü ye re, Can ya tar ga fil, bi na sý ol du vi ran bî ha ber de di ði gi bi, ru hu mun ha ne si o lan cis mi min de her gün bir ta þý düþ mek le yýp ra ný yor. Ve dün ya i le be ni kuv vet li bað la yan ü mit le rim, e mel le rim kop ma ya baþ la dý lar. Had siz dost la rým dan ve sev dik le rim den mu fa ra kat za ma ný nýn ya kýn laþ tý ðý ný his set tim. O mâ ne vî ve çok de rin ve de vâ sýz gö rü nen ya ra nýn mer he mi ni a ra dým, bu la ma dým. Yi ne Ni ya zi-i Mýs rî gi bi de dim ki: Dil be ka sý, Hak fe nâ sý is te di mülk-ü te nim, Bir de vâ sýz der de düþ tüm, ah ki Lok man bî ha ber. HA ÞÝ YE O va kit bir den mer ha met-i Ý lâ hi ye nin li sa ný, mi sa li, tim sa li, del lâ lý, mü mes si li o lan Pey gam ber-i Zî þan A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn nu ru ve þe fa a ti ve be þe re ge tir di ði he di ye-i hi da ye ti, o der man sýz, had siz zan net ti ðim ya ra ya gü zel bir mer hem ve tir yak ol du. Ka ran lýk lý ye si mi, nur lu bir ri ca ya çe vir di. (...) HA ÞÝ YE: Ya ni, be nim kal bim bü tün kuv ve tiy le be ka is te di ði hal de, hik met-i Ý lâ hi ye ce se di min ha ra bi ye ti ni ik ti za e di yor. He kîm-i Lok man da ça re si ni bu la ma dý ðý, der man sýz bir der de düþ tüm. Lem a lar, 26. Lem a, 3. Ri câ Ö MÜR TAY YA RE SÝ ÞÝM ÞEK GÝ BÝ GE ÇÝ YOR Ý lem ey yü he l-a ziz! Ýn san, ya þa yýþ va zi ye tin ce, bir dað dan ko pup sel i çi ne dü þen ve ya yük sek bir a part man dan dü þüp yu var la nan bir þa hýs gi bi dir. E vet, ha yat a part ma ný yý ký lý yor. Ö mür tay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür at le ça lýþ tý rý yor. Arz se fi ne si de, sür at le gi der ken Bu lut la rýn ge çi þi gi bi ge çip gi der (Neml Su re si, 27:88) â ye ti ni o ku yor. Se fi ne-i arz sür at le yü rür ken, dün ya nýn gayr-ý meþ rû lez zet le ri ne u za tý lan el le re ze hir li di ken le rin ba ta ca ðý dü þü nül sün. Bi na e na leyh, o ze hir li dün ya ok la rý na ba kýp el u zat ma. Fi râ kýn e le mi, te lâ ki lez ze tin den a ðýr dýr. Ey nefs-i em mâ rem! Sa na tâ bi de ði lim. Sen is te di ðin þe ye i ba det et ve is te di ðin þe yin pe þi ne düþ; ben an cak ve an cak be ni ya ra týp, þems ve ka mer ve ar zý ba na mu sah har e den Fâ týr-ý Ha kîm-i Zül ce lâ le abd o lu rum. Ve ke za, ka der mu hi tin de u çan tay ya re-i öm re ve ya ha yat dað la rý a ra sýn da a çý lan uh dut ve tü nel le rin den þim þek vâ ri ge çen za ma nýn þi men di fe ri ne bin di re rek e be dü l-â bad mem le ke ti nin is ke le si hük mün de o lan ka bir tü ne li nin ka pý sý na sevk e den Hâ lýk-ý Rah mâ nü r- Ra hîm den me det is ti yo rum. Ve ke za, hiç bir þe yi du â la rý ma, is ti gâ se le ri me ve ni yaz la rý ma he def it ti haz et mem. An cak kü re-i ar zý ha re ke te ge ti ren, fe lek çark la rý ný dur dur ma ya ve þems ve ka me rin yer leþ ti ril me siy le za ma nýn ha re ke ti ni tes kin et tir me ye ve vü cu dun þa hi ka la rýn dan yu var la nýp ge len þu dün ya yý sa kin kýl ma ya ka dir o lan kud re ti ni ha yet siz Rabb-i Zül ce lâ le du â la rý mý, ni yaz la rý mý arz ve tak dim e di yo rum. Çün kü, her þey le a lâ ka dar â mâl ve ma ka sý dým var dýr. Ve ke za, kal bi me va ki o lan en in ce, en giz li ha tý ra la rý i þit ti ði ve kal bi min mü yûl ve e mel le ri ni tat min et ti ði gi bi, a kýl ve ha ya li min de te men ni et tik le ri sa a det-i e be di ye yi ver me ye ka dir o lan Zât-ý Ak des den ma a da kim se ye i ba det et mi yo rum. Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 94 LÛ GAT ÇE: arz: Dün ya. se fi ne: Ge mi. fi râk: Ay rý lýk. te lâ ki: Ka vuþ ma, bu luþ ma. nefs-i em mâ re: Da i ma kö tü lü ðü em re den ne fis. þems: Gü neþ. mu sah har: Bo yun eð di - ril miþ, hiz met kâr ký lýn mýþ. Fâ týr-ý Ha kîm-i Zül ce lâl: Her þe yi hik met le ya ra tan Ce lal sa hi bi, Al lah. abd: Kul. tay ya re-i ömr: Ö mür u - ça ðý. uh dut: Ge çit, hen dek. þim þek vâ ri: Þim þek gi bi. þi men di fer: Tren. e be dü l-â bad: Son suz lar son su zu. is ti gâ se: Sý ðýn ma, yar - dým is te me. kü re-i arz: Dün ya. tes kin: Sa kin leþ tir me, dur dur ma. â mâl: E mel ler, ar zu lar. ma ka sýd: Mak sat lar. va ki: Vu ku bul muþ, ger - çek leþ miþ o lan. mü yûl: Me yil ler, yö ne - lim ler. ma a da: Baþ ka. Ýstidraç - kerâmet - fal- büyü (2) yya ni as ya.com.tr (Ge çen haf ta dan de vam la...) a ri ku lâ de hal ler gös te ren ba zý in san - H lar top lu mun i çin de cid dî bir im ti han ve si le si ol mak ta dýr. Zi ra bun la ra i nan mak nok ta sýn da in san la rýn ka fa sýn da cid dî so ru lar o luþ mak ta ve bun la ra sað lýk lý ce vap lar a ra mak ta dýr lar. Ge nel de ya zý la rý mý ha ya týn i çin den ve da ha çok kar þý laþ tý ðým so ru lar ve so run lar dan o luþ tur du ðum i çin, bu gün ler de de ka der soh bet le ri mü na se be tiy le sýk sýk bu ne vî prob lem ler ve so ru lar la kar þý laþ mak ta yým. Ýn san la rýn en çok ka fa sý ný ka rýþ tý ran me se le, di ni bü tün ol ma dý ðý hal de, hiç i ba det le a lâ ka sý ol ma yan ve hat ta i nan cýn dan da hi þüp he e di len in san lar na sýl o lur da ev li ya la rýn ke râ met le ri ne ben zer ha ri ku lâ de lik ler gös te re bi lir ler. Bu an lam da ve bu na ben zer so ru lar u za yýp git mek te dir. Me se lâ, bu so ru nun bir tü re vi o la rak, Al lah, i nanç sýz ol ma sý na kar þýn bir in sa ný ne den çok ni met len di ri yor da i na nan lar sý kýn tý, se fa let, fa kir lik çe ki yor? vs. gi bi so ru lar te mel de doð ru bir Al lah bi lin ci, a hi ret ve ka der i nan cý ol ma yan in san la rýn zi hin le ri ne gel mek te dir. Bir im ti han ka pý sý o lan ve i ma ný da hi teh li ke ye dü þü re bi le cek bu so ru la ra ce vap lar ver mek za ru rî dir. Çün kü in san fýt ra ten en di þe-i is tik bal his sin den do la yý ge le ce ði ne da ir gay bî i þa ret ler ne vin den ha ber le re her za man il gi duy mak ta dýr. As lýn da Ce nâb-ý Hakk ýn bu his si ver me si nin se beb-i hik me ti, ta ah hüt al tý na a lýn ma yan ve kab rin ö bür ta ra fý ný dü þün mek nok ta sýn da dýr. Oy sa in san bu his si ni, dün ya ha ya tý i çin kul la nýr. Do la yý sýy la bu his si sû iis ti mal et mek is te yen fal cý lar, bü yü cü ler, med yum lar vs. ce mi yet ha ya týn da cid dî bir teh li ke o luþ tur mak ta dýr lar. Ý nan ma mýþ in san lar da gö rü len mad de ö te si, ru hî tec rü be ler, ha ri ku lâ de lik ler da ha çok is tid raç de nen yo ga, med yum luk, ruh ça ðýr ma, cin ler le te ma sa geç me þek lin de ken di ni gös ter mek te dir. Ruh mad de den, cis ma ni yet ten a lâ ka sý ný kes ti ði öl çü de güç le nir ve ru hî tec rü be ler ge li þir. Hý ris ti yan pa paz la rýn da, Bu dist ra hip le rin de, Yu nan filo zof la rýn da, Ya hu di ru ha ni ler de de bu hal le rin gö rül dü ðü bir va ký a dýr. Me se lâ, aç lýk çek mek ya ni ri ya zet, kal be sa fa ve ren, mut lu luk ve ren ve kal bî me le ke le ri ge liþ ti ren bir du rum dur. Fa kat Müs lü man ol ma yan in san la rýn aç lý ðý, on la rýn ne fis le ri ne bir sa fa ve rir ve nef sî ha re ket li lik le ri kuv vet le nir. Bu du rum da â lem-i halk ta ki bi lin me yen, gayb o lan, giz li o lan, ça lý nan þey ler, has ta lýk la rýn teþ hi si, te da vi si, cin ler le te mas gi bi þey ler hâ sýl o la bi lir. Ýþ te böy le du rum lar ço ðu za man in san la rýn i man la rý nýn bo zul ma sý na se bep o la bil mek te dir. Bu ra da þöy le bir su âl so ru la bi lir: Ev li ya nýn ke râ me ti i le, i nanç sýz in san lar dan hâ sýl o lan is tid raç bir bi ri ne ben zi yor, bu nu na sýl a yý ra ca ðýz? Ya þan tý sýn dan i nan cý na da ir bir þey ler se ze me di ði miz bu tür in san la rý an la ma nýn, a yýrt et me nin bir yo lu da vic dan lar da ki his se di þe gö re dir. Ya ni böy le bir in sa nýn, ha ri ku lâ de lik ler gös te ren bi riy le ko nuþ tu ðun da, Al lah sev gi si kal bin de ar týp, dün ya sev gi si a za lý yor sa, bu Al lah dos tu bi ri dir. Fa kat tam ter si o lu yor sa, is tid raç gös te ren bir ya lan cý dýr. Ni te kim i ti ka dý ol ma dan ha sýl o lan hal ler is tid raç týr. Ý ti ka dý sað lam o lan Al lah dost la rýn dan ha sýl o lan hal ler ke râ met tir. Do ku zun cu Mek tub da, Be di üz za man bu me se le i le il gi li þöy le bir i zah ta bu lu nur: Ke râ met le mü þer ref o lan bir þa hýs, bi le rek bir em re maz har o lur sa, o hal de e ðer nefs-i em ma re si bâ kî i se, ken di ne gü ven mek, nef si ne ve keþ fi ne i ti mat et mek, gu ru ra düþ mek ci he tin de is tid raç o la bi lir. De va mýn da, ha ri ka bir em re maz har o lan bir kim se, ken di nef si ne de ðil, Rab bi ne i ti ma dý zi ya de le þir. Te vek kü lü de var sa, bu bir ke râ met tir ve giz len me si ge rek mez. Fa kat fahr i çin kas ten iz ha rý na ça lý þýl ma ma lý dýr u ya rý sýn da bu lu nur. Ke râ met sa hi bi bir in san, lâ tif bir un sur o lan ke râ met i le meþ gul ol maz. Bi lâ kis ken di sin den ke râ met zu hur e din ce, en di þe le nir. A ca ba bu bir is tid raç mý dýr, a hi ret mey ve le ri ni bu dün ya da mý yi yo rum? di ye dü þü nür. Bu na kar þýn is tid raç sa hi bi o lan kim se i se, bu hâ lin a mel le ri nin, i yi lik le ri nin bir ne ti ce si ol du ðu nu zan ne der. Ken di sin de bir ol gun luk ve üs tün lük ol du ðu nu dü þü nür. Ke râ met ten da ha se lâ met li ve da ha â lî o lan bir hâl de var dýr ki, bu nun a dý da ik ram-ý Ý lâ hî dir. Zi râ ke râ met hâ li, nef sin hi le si ne, sa hip len me si ne a çýk ve is tid ra ca dö ne bi len, teh li ke li bir hâl i ken, ik ram-ý Ý lâ hî de kes bin ka rýþ ma sý yok tur. Bu yüz den ne fis ken di ne ham let mez. Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri bu nun i çin dir ki, ke râ met is te mez, bek le mez ve bun la ra e hem mi yet ver mez. Da ha â lî ve se lâ met li o lan ik ram-i Ý lâ hi ye maz har ol mak i çin ça lý þýr lar. He men þu nu da be lirt mek ge re kir ki, sa de ce ha ri ku lâ de hal ler de ðil, ba zen i man sa hi bi ol ma yan in san la rýn ya þan tý la rý, ni met le rin i çin de ol ma la rý, ba zý tak li di i man sa hip le ri nin zih ni ni ka rýþ tý rýp, On lar i man sýz, fa kat zevk-ü sa fa i çe ri sin de ler, biz i na ný yo ruz a ma sý kýn tý i çe ri sin de yiz. Bu na sýl bir a da let ve mu a me le? tar zýn da so ru lar, þüp he ler zi hin le ri ne ge le bil mek te dir. Ce va ben þöy le de mek müm kün dür: Ý nanç sýz ve da lâ let te o lan la ra dün ya da mer ha met e dil me si, ni met ve ril me si gö rü nüþ te dir. Ya ni mer ha met ve ya ni met len dir me þek lin de gö rü len bir is tid raç týr. Ni te kim Mü mi nun Sû re si ve A raf Sû re si nde me a len Al lah þöy le der: Kâ fir le re çok mal ve ev lât ve re rek on la ra yar dým, i yi lik mi e di yo ruz? Ha yýr, böy le de ðil dir. Bu yar dým ve i yi lik de ðil, bel ki is tid raç týr. Az ma la rý ve ce hen ne me git me le ri i çin dir. Yi ne bir baþ ka â yet te, On la rý ya vaþ ya vaþ a za ba yak laþ tý rý yo ruz. Ha ber le ri ol mu yor. On lar az dýk ça, dün ya ni met le ri ni art tý ra rak fýr sat ve ri yo ruz. Al da ný yor lar. On la ra ha zýr la dý ðým a zap çok þid det li dir. Ne ti ce o la rak þu nu söy le mek müm kün dür: Ke râ met hal le ri bi le teh li ke ye a çýk du rum lar dýr. Bun la rýn en se lâ met li si, ik ram-ý Ý lâ hî ne vin den o lan ha di se ler ve hal ler dir. Ýs tid ra cî hal ler i se, za ten nefs-i em ma re si güç lü o lan lar da ha sýl o lur. As lýn da iþ le nen her bir gü nah ve ih mal e di len Sün net-i Se niy ye ler, þey tan ve ha bis ruh la ra a çý lan ka pý lar ve pen ce re ler hük mün de dir. Ce mi ye tin i çe ri sin de bu lu nan pek çok ya lan cý, fal cý, bü yü cü v.s. Al lah mu ha fa za i man lar da ya ra lar a ça bi lir. Bun dan baþ ka her in san da, bu tür teh li ke ye, gü nah lar ve ih mal le ri dolayýsýyla ken di si ni ha bis ruh la rýn ta sal lu tu na a çýk e de bi lir. Çö züm i se, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin ka le si ne gir mek, bu tür hal ler le kal bi ve ak lý meþ gul et me mek, ne fis ter bi ye si yap mak, ba si ret ve fe ra se tin ge liþ me si i çin du â et mek tir.

3

4 04:04.qxd 12/30/2011 1:30 PM Page ARALIK 2011 CUMARTESÝ Y KÜLTÜR SANAT ZÝYA ÞAKÝR, BABIALÝ SOHBETLERÝ NDE ANILDI Hani bir yer vardý ya! Biz insanoðullarý çok ilginç varlýklarýz Bazen kendi kendime sorarým; daha doðrusu iç dünyamda çok ciddî, çok çetrefil bir muhakeme yaparým Meselâ; ilkokul 3. sýnýf öncesini kaçýmýz hatýrlarýz? Ya da 5 yaþýna ait kaç hatýranýz vardýr? 3 ve 4 yaþlarýna ait çok küçük; çok kýrýk dökük birkaç hatýrayý ancak dâhî olanlar hatýrlarmýþ 3 ve 4 yaþlarýma ait hiçbir kýrýk-dökük hatýram da yok zaten! Bunlarý neden yazýyorum? Þundan: Geçmiþimize ait hatýralarýmýz çok mu çok ilginç Küçük yaþlarýmýza ait hayatýmýzý hatýrlamadýðýmýz bir yana bebekliðimiz sanki bizim deðil! Anne rahminde geçirdiðimiz hayatýmýz ise sanki bize ait deðil.. Çünkü o döneme ait bir þeycikleri de hiç mi hiç hatýrlamýyoruz. Peki, anne karnýna düþmeden önceki ruhlar âlemi nasýl bir yerdi? Bir gün Allah a hesap vereceðine iman eden ve topraðýn altýna inanan Sonra da bu dünyaya ait bilgileri, Hani bir yerde yaþamýþtýk Dünya mý idi neydi? diye hatýrlamaya çalýþacak bir garip kullar olduðumuzu söyler Hazreti Mevlânâ! Ne müthiþ bir durum. Anne karnýndaki bebeðin algýlayamadýðý bir dünyaya geliyoruz! Hiç tahayyül edemediðimiz bu güzellikteki dünyadan çok daha muhteþem ve bu dünya aklýmýzla algýlayamayacaðýmýz ebedî bir dünyaya göçüyoruz. Yûnus Emre: Anne rahminden geldik pazara / Bir kefen aldýk döndük mezara! derken ne kadar da haklý ve akýllý. Fýrsat bu fýrsat yeni bir yýl geliyor Geçmiþ yýlýn hesabýný verebilecek biri deðilim. Haddimi aþýp size hesap gününü hatýrlatacak da deðilim, ama hepimize duâ edebilirim. Ahmet Þimþek Koleji nde Mevlânâ için anma AHMET Þimþek Eðitim Kurumlarý, yüzyýllardýr insaný kucaklayan gel çaðrýsýyla gönüllerde taht kuran, Hz. Mevlânâ yý ölümünün 738. yýldönümünde ona yakýþýr bir törenle andý. Þefik Can Uluslararasý Mevlânâ Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný H. Nur Artýran, Mevlânâ nýn felsefesi ile ilgili bir seminer verirken, okul kurucusu ve sanat yönetmeni Yasemin Kumral Þimþek, Mevlânâ için yazdýðý ve bestelediði þarkýlarý seslendirdi. Kolej öðrencileri de, Mevlânâ þiirlerinden oluþan bir þiir dinletisi ile bu anlamlý törene renk kattý. Ýstanbul / Yeni Asya BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ya hu di le rin að la ma du va rý nýn di - ðer a dý. 2. A kan dam. - Ya zý da ve ya söz de ba ya ðý söz ve de - yim bu lun ma ma sý du ru mu. 3. Ý ki ya þýn da di þi sý ðýr. - Belli fir - ma sý ta ra fýn dan ü re ti len as ke rî a maç lý ta þý ma he li kop te ri. - Klor e le men ti nin sim ge si. 4. Ý yi leþ tir me i nan cýy la, ya týr lar dan ge ti ri le rek, has ta la ra do kun du ru lan a ðýr lýk. - La tin A me ri ka E ko no mik Sis te mi. - Bir haber ajansýmýzýn kýsaltmasý. 5. Kar - þý lýk lý ko nuþ ma. 6. Alüminyumun simgesi. - Yu mu þak çe lik - ten ya pýl mýþ ü ze ri ka lay kap lý in ce sac. 7. Ko ru yan, a cý yan, mer ha met e den (Al lah). - A rap ça da su. 8. Gü zel ko ku.- Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh. 9. Bir dü þün ce yi ek sik - siz o la rak an la tan ke li me di zi si, lâ kýr tý, ke lâm. - Doy mak bil - me yen, o bur (in san ya da hay van). 10. Ka rakter, se ci ye. - Gü - nah, çir kin þey. 11. Sað ko lu nu kul la nan kim se. 12. Fahr-i Kâ i nat E fen dimiz'in (asm) yüz me öð ren di ði ku yu. 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük tes te re si - ne ði. 2. E lek trik e ner ji si ni kim ya sal e - ner ji o la rak de po la yan, is te nil di ðin de 1 bu nu e lek trik e ner ji si o la rak ve ren ci - haz, a kým top lar, a kü. 3. Ýþ le ne cek bir 2 nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du ru mu. - A lý - 3 nan yo lun har ca nan za ma na o ra ný, sür'at. - Sa ni ye nin ký sa sý. 4. Ta rih ön - 4 ce si se rü ven le ri an la tan ve bir top lu lu - ðun duy gu la rý ný, an la yý þý ný ve öz lem le - 5 ri ni gös ter me si ba ký mýn dan de ðe ri o - lan hi kâ ye ler, mi to lo ji. - Es ki dil de ma - 6 vi. 5. Rus ça da e vet. - A cý, ü zün tü, dert, ke der. - Mo ðol hü küm da rý. 6. Yön te - 7 mi ne uy gun o la rak, for ma li te i ca bý. - Bo ya lý kar ton, ku maþ ve ya plas tik ten 8 ya pý lan ve baþ ka la rýn ca ta nýn ma mak i çin yü ze ge çi ri le rek kul la ný lan yap ma 9 yüz. 7. Teh li ke arz e den kor ku la cak du rum. - Ni ke li sim ge le yen harf ler Hi le, en tri ka. - Bir ga ze te ve ya der gi - nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc ret - siz o la rak ver di ði par ça, i lâ ve. - Ha va ga zý, e lek trik, su vb.nin kul la ný lan mik ta rý ný ve ya me ka nik et ki len me le ri öl çen a let. 9. Ül tra vi yo le ý þýn la rý na has sas E.co li mu tant la rýn da gö rü len re kom bi nas yon pro te i ni. - Be lir ti, iz, i pu cu. 10. Sa lý ver me, ko yu ver me. - Bir i þi pa ra ka zan mak i çin de ðil, yal nýz zev ki i çin ya pan, he ves li. FO TOÐ RAF: A A Bir fýrtýnadan geldim, bir fýrtýnaya uçuyorum Timaþ Kitap Kahve de düzenlenen toplantýya Ziya Þakir in torunu Ayda Üstündað (solda) ve Boðaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selim Kýþlalý katýldý. TÜRK edebiyatýnda 282 romaný, bine yakýn makalesi bulunan Ziya Þakir, Babýali Sohbetleri nde anýldý. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðince, Timaþ Kitap Kahve de düzenlenen toplantýnýn yöneticisi Fatma Ersem Yargýcý, insanlar tarafýndan yeterince tanýnmayan Þakir in birçok konuda esere sahip olduðunu söyledi. Yazarýn, Edirne Muhasarasý adlý kitabýndaki karakterlerden birinin aslýnda kendisi olduðuna dikkati çeken Yazgýcý, Þakir in o savaþta bir asker olarak görev yaptýðýnýn çok sonralarý açýklandýðýný ifade etti. Yargýcý, yazarýn Kan Dalgasý isimli kitabýnda Ermeni meselesine deðindiðini BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P A S A V A N A K U M A A G A M A F O B Ý M A L S A L A T A T E R E K E A T A M Ý Y A L A T S M P A T Ý K A B H E L A L O L A N A K A K S Ý T E R A L R N A L A N L K R T A I R A M A N E V Ý S A Ý K A Ý O N A M A M Ö E S G N A Z Y Ç E R E Z TÜRK EDEBÝYATINDA 282 ROMANI, BÝNE YAKIN MAKALESÝ BULUNAN ZÝYA ÞAKÝR, ÖLÜMÜNÜN 52. YILINDA SEVENLERÝ TARAFINDAN ANILDI. belirterek, kitaplarýnýn Türk edebiyatý ve tarihi açýsýndan önemli bir yere sahip olduðunu söyledi. Ziya Þakir in torunu Ayda Üstündað da kendisine, dedesini anlatan bir kitap yazmasý için çok ýsrar edildiðini aktararak, þöyle devam etti: Ben de Sözlü Tarihin Büyük Üstadý Dedem Ziya Þakir i yazdým. Ýçerisinde ona dair hatýralarým ve onunla yapýlmýþ röportajlar, onun için yazýlanlar var. Bu anma gününü düzen le yen le re çok te þek kür e di yo - rum. De dem si ya si ler le ah bap ol ma sý na rað men on la ra kar þý çok say gý lýy dý. Bir fýr - tý na dan gel dim, bir fýr tý na ya u çu yo rum di - ye rek ya ným da ve fat et ti. Boðaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Yavuz Selim Kýþlalý ise yazarýn eserleriyle, Abdülhamid in hatýratýyla ilgili üniversite tezini hazýrlarken tanýþtýðýný ve bir daha da kopamadýðýný dile getirdi. Kýþlalý, yazarda kendisini en çok etkileyen konunun, bir türlü arayýp da bulamadýðý kaynaklarý bir anda karþýsýnda bulmasý olduðunu anlattý. Þakir in, Abdülhamid in son döneminden, Ermeni Vak'asýna, Edirne Muhasarasý ndan, Celal Bayar a kadar birçok konuda kitap yazmýþ bir romancý olduðunu kaydeden Kýþlalý, yazarýn, deðerli eserleri olmasýna raðmen yeterince tanýtýlamadýðýný ifade etti. Ýstanbul / aa 19 yaþýndaki Mehmet Faruk Þahin, baþlattýðý kampanyaya destek vermek isteyenlerden kitap bekliyor. Camiye kütüphane kuruyor GA ZÝ AN TEP TE bu lu nan 19 ya þýn da ki Meh met Fa ruk Þa hin ma hal le sin de bu lu nan Ah met Ru fai Ca mii i çin ki tap kam pan ya sý baþ la ta rak ca mi ye kü tü p - ha ne kur ma gi ri þi min de bu lun du. Þa - hin, da ha ön ce de Ö mer Öz mi mar A - na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne kü tüp ha - ne kur muþ tu. Meh met Fa ruk Þa hin yap tý ðý a çýk la - ma da ma hal le si nin kýr sal ke sim de bu lun - ma sýn dan, ca mi ce maa ti nin ki tap o ku ma - ya teþ fi k i çin bu gi ri þim de bu lun du ðu nu, bu sa ye de ce maa tin ki tap o ku ya rak ma - hal le si ne ve ye ni ne si le ör nek o la ca ðý ný i - fa de et ti. Þa hin, kam pan ya mý za des tek te bu lu nan il ve il çe be le di ye le ri ne ve va kýf la - ra te þek kür et ti ði ni ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan dan kam pan ya sý na des - tek bek le di ði ni söy le di. Ca mi i mam ha - ti bi Fik ri San sur, "ce maat bu sa ye de ki - tap o ku ma ya teþ vik e dil di. Ma hal le de ye - ni nes lin ve yaþ lý la rýn bir lik te gü zel bir þe - kil de ki tap o ku ma la rý gü zel ol du de di. Meh met Fa ruk Þa hin in ki tap kam pan - ya sý na des tek ver mek is te yen ler; fý rat mah. 51 no lu cad. no: 50. Ah met Ru fai Ca mii Ga zi an tep/þa hin bey ad re si ne ki tap gön de re bi lir ler. Ga zi an tep / Ye ni As ya Online Kitap Okuyun projesi KAH RA MAN MA RAÞ Be le di ye si ta ra fýn da baþ la tý lan On li ne ki tap hat tý o ku yu cu dan il gi gö rü yor. Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin res mî web si te si o lan ra man ma - ras.bel.tr ad re sin de a çý lan On li ne Ki tap O ku yun bö lü mün de yak la þýk 100 e ser yer a - lý yor. Web si te si nin bi rin ci bö lü mün de Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin ken di ne a it ya yýn la rý; i kin ci bö lüm de i se Kah ra man ma raþ i le il gi li e de bi yat, þi ir, de ne me, ro man, ta rih v.b. gi bi il gi li e ser ler yer a lý yor. Sa nal or tam da ki tap o ku mak is te yen le re hi tap e - den bö lüm de ay ný za man da ki tap lar dan çýk tý al mak da müm kün. Ko nuy la il gi li a çýk - la ma ya pan Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, Be le di ye o la rak bas - týr dý ðý mýz ba zý ya yýn la rý mýz var. Ay rý ca dü zen le miþ ol du ðu muz sem poz yum la rý da ki tap ha li ne ge ti ri yo ruz. Ay ný za man da i li mi zi ya kýn dan il gi len di ren e ser le ri de On li - ne Ki tap O ku ma bö lü mü müz de ya yýn la ya rak is te yen le rin ko lay ca u laþ ma la rý ný sað la - mak a dý na bu hiz me ti mi zi baþ lat týk de di. Kah ra man ma raþ / ci han Ýs ma il Kah ra man Kül tür Mer ke zi nde Kül tü rü müz de Ev - li ya Çe le bi pa ne li düzenlendi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Gördüklerini sabýr ve azimle kaleme almýþ Ri ze Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü i le Ri ze Ü - ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si De kan lý ðý, Ev - li ya Çe le bi nin do ðu mu nun 400. yýl dö nü mü dolayýsýyla Kül tü rü müz de Ev li ya Çe le bi pa ne li dü zen le di. Ýs ma il Kah ra man Kül tür Mer ke - zi nde dü zen le nen pa nel de, Ri ze Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ah met Þa mil Gü - rer bir su num yap tý. Gü rer, Ev li ya Çe le bi nin ha - ya tý hak kýn da bil gi ve re rek, Ev li ya Çe le bi, bi yog - ra fi si hak kýn da sý nýr lý bil gi sa hi bi ol du ðu muz ö - nem li þah si yet ler den bi ri. Ev li ya Çe le bi hak kýn - da ki ö nem li bil gi le re, yi ne ken di e se ri o lan Se ya - hat na me den u la þý yo ruz. de di. Yrd. Doç. Dr. Ab dul lah Bay da Ev li ya Çe le bi nin þöh re ti nin en ö nem li sebebi nin Se ya hat na me ol du ðu nu di le ge ti re rek, Dün ya da ta ný nýr ol ma sý nýn en ö - nem li ne de ni de ken di sin den 150 yýl son ra o - nu keþ fe den Ham mer dir. Ev li ya Çe le bi, dev - rin ge niþ Os man lý top rak la rý ný 50 yý lý aþ kýn bir za man i çin de ge zip do laþ mýþ týr. Gör dük le ri ni, a kýl la ra dur gun luk ve ren sa býr ve a zim le ka le - me al mýþ, böy le ce 10 cilt lik mu az zam e se ri ni mey da na ge tir miþ tir. di ye ko nuþ tu. Ev li ya Çe le bi nin 7 ik lim, 18 pa di þah lýk gez di ði ni, 70 yý lý aþ kýn öm rü nün 51 yý lý ný se ya hat ler de, fark lý þe hir ler de, de ði þik ül ke ler de ge çir di ði ni an la tan Bay, Se ya hat et ti ði coð raf ya nýn yü zöl çü mü yak - la þýk 25 mil yon ki lo met re ka re dir. Bu gün bu coð - raf ya da 30 dev let ku rul muþ tur. Ev li ya Çe le bi nin gör dü ðü, gez di ði, geç ti ði þe hir sa yý sý 250 dir. 17. yüz yý la gi de rek se ya hat e de me yiz, a ma se ya hat - na me yi o ku ya rak o dev ri ya þa ya bi li riz. Se ya hat - na me yi o ku ya rak o nun la gez me nin ta dý ný çý ka - ra lým. i fa de si ni kul lan dý. Ri ze / ci han Ýn san ru hu nun mey li Al lah a ya kýn ol mak týr GAZETECÝ-Ya zar Mus ta fa Yaz gan, Dil ve E de bi - yat Der ne ði nde (DED) Dü þün ce Dün ya mýz da Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî ko nu lu bir söy le þi yap tý. Der ne ðin E yüp te ki ge nel mer ke zin de dü - zen le nen söy le þi de ko nu þan Yaz gan, Mev lâ - nâ nýn Dün ya dan e li ni e te ði ni çek i fa de si yan lýþ an la þýl dý. Bu, dün ya hýr sý ný, mal, mülk sev da sý ný; düþ man lýk la rý, ha set le ri, kin le ri kal bin den sök, at ma na sýn da dýr. þek lin de ko nuþ tu. Yaz gan, Mev lâ nâ nýn aþ ký ný þöy le an lat tý: Mev lâ nâ nýn a lâ met-i fa ri ka sý aþk týr. Aþk, de nin ce, be þe rî aþ - ký kast et mi yo rum. Ta bi î, be þe ri aþk a kýl i le tak vi ye, ruh i le de te yid e di lir se, i la hi aþ ka yol a çar. Be þe rî aþk tan ürk me yin, a ma Mev lâ - nâ nýn bah set ti ði aþk, o de ðil. Mes ne vî bir aþk e se ri dir. O na gö re aþk, ha ya týn as lý dýr, ö zü dür. Aþk ol ma dan meþk ol maz. Mev lâ nâ ya gö re a - kýl ve i lim gayb â le mi nin ger çek le ri ni kav ra - ma da ye ter siz dir. Bel li bir nok ta ya ka dar in sa ný e riþ ti rir, fa kat in san aþk tan ka nat la ra sa hip se, i - lim ve ak lýn ha yal e de me ye ce ði ka dar yü ce lir. An cak aþk i le sev gi li ye bað la nan gö nül mu te - ber dir. Ýn san la Al lah a ra sý bir de niz me sa be sin de i se a kýl bu de niz de bir yü zü cü aþk i se ge mi dir. Yü zü cü her an teh li ke de dir, bo ðu la bi lir. Ge mi ye bi nen, Al lah ýn iz niy le kur tu lur. Ýn san ru hu nun mey li Al lah a ya kýn ol mak týr. Ýs tan bul / ci han Es ma-ül Hüs na yý sim sýr ma ya nak þet ti ESMA-ÜL Hüs na yý di val tek ni ðiy le sim sýr ma - ya nak þe den Fat ma Se ma Te ke rek, e ser le ri ni An ka ra lý sa nat se ver ler le bu luþ tur du. Et noð raf ya Mü ze si nde ki ser gi An ka ra lý sa nat se ver le ri bek li - yor. Os man lý sa ra yýn dan bu gü ne ka dar ge len sim sýr ma sa na tý ný di val tek ni ðiy le bu luþ tur du - ðu nu i fa de e den Te ke rek, e ser le ri ni Son suz Ev - ren de Bir Vav i le Bü tün leþ mek ad lý ser gi ler le sa - nat se ver le rin be ðe ni si ne sun du ðu nu i fa de et ti. Ýs tan bul Kah ra man ma raþ, Ga zi an tep te ser gi aç - tý ðý ný be lir ten Te ke rek, yurt dý þýn da da ser gi aç - ma yý plan la dý ðý ný kay det ti. Ýs tan bul Türk Ýs lâm E ser le ri Mü ze si nde, e ki biy le bir lik te 4 yýl bo yun - ca ha zýr la dý ðý 200 ci va rýn da ki e se ri ser gi le dik le ri - ni be lir ten Te ke rek, Al lah ýn Lâ tif is mi nin te cel - li si o lan bu sa na tý in san lar la pay laþ mak en bü yük is te ðim. Es ma la rýn bü tün in san lar la ku cak laþ - ma sý ný is ti yo rum. Çün kü Al lah ýn yer yü zün de ki te cel li le ri es ma lar da. de di. An ka ra / ci han

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı