TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi"

Transkript

1

2 TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel: Telex: tdvk tr. Fax: Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller Serisi: 3 ISBN Y Bu kitap Türkiye Oiyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi"nin Oizgi, Fotomekanik Ofset ve Cilt Tesislerinde hazırlanmıştır.

3 TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI TORK KULTURUttDE Ja Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Mehmet ŞEKER ANKARA/1994

4 Bu kitap; Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu'nun sayılı kararıyla yararlı görülmüş ve Mütevelli Heyeti'nin sayılı kararıyla basılmıştır. Bütün Yayın Hakları Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir. Birinci Baskı: Mart 1994, Adet

5 İÇİNDEKİLER TAKDİM "'"'""'""""""'' Doç. Dr. Mehmet ŞEKER AÇlllŞ KONUŞMASI Doç. Dr. Mehmet ŞEKER I. BÖLÜM TİRE'NİN TÜRK TARiHiNDEKi YERİ Prof. Dr. Tuncer BAYKARA Türk Şehireilik Geleneğinde Tire A. Munis ARMAGAN Tire'nin Türk Tarihideki Yeri Prof. Dr. İsmail AKA Timur'un Tire'ye Gelişi!le tlgili Bir Kitabe Mehmet Ali DEMİRBAŞ :25 XVI. Yüzyılda Tire Vakıflanna Ait Notlar II. BÖLÜM İBN MELEK Doç. Dr. Mustafa BAKTIR Tireli İbn Melek ve!imi Muhiti Hakkında Bazı Tesbitler Doç. Dr. Mehmet ŞENER !bn Melek'in Hukuki Yönü ve Menar Şerhi Doç. Dr. Cemal MUHTAR Dilci İbn Melek Doç. Dr. Hüseyin ELMALI Perişteoğlu Sözlüğü m. BÖLÜM TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESi Doç. Dr. AliYARDIM ı

6 .:\ecip Paşa Kütüphanesi'nin Kültür Tarihimiz Açısından Önemi Doç. Dr. Mehmet ŞEKER :\ecip Paşa Kütüphanesi'nin Vakfiyesi Prof. Dr. Ali Haydar BAY AT :\ecip Paşa Kütüphanesi Tıbbi Yazmaları Prof Dr. Avni İLHA.l\T Tire Vakıf Necip Paşa Kütüphanesi'nde Bulunan Kelam ve Mezhepler Tarihi İle İlgili Kitaplar Ayşe ÜSTÜN Necip Paşa Kütüphanesi'ndeki Yazmaların Tezhib Bakımından Önemi IV. BÖLÜM TİRE'DE TÜRK MİMARİSİ Prof. Dr. İnci ASLANOGLU Tire Beylik Dönemi Camileri -Çağdaş Beylik Örneklerle Kıyaslamalı Bir Değerlendirme- Prof Dr. Necıni ÜLKER Tire'de Osmanlı Dönemi Türk Kirabeleri Prof Dr. Hakkı ÖNKAL Türk Türbe Mimarisinde Tire Türbelerinin Yeri Doç. Dr. Bekir DENİZ Tire Köylerinde Mimari (Cami, Türbe ve Çeşmeler) Mükerrem KÜRÜM Tire Evleri V. BÖLÜM TİRE FOLKLORÜ VE EL SANATLARı Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ. Tire Müzesindeki Tekke Malzemeleri ve Düşündürdükleri Dr. Hasan KÖKSAL Yatır inancı ve Ödemiş-Tire Yöresindeki Yatırlar Dr. Eren AKÇİÇEK Çiçek Kültürümüzde ve Tire'de Karanfil Atanur MERIÇ Tire İğne Oyaları Ali İhsan Y1LDIRIM Tire'de El Sanatları ve Crgancılık SONSÖZ Prof. Dr. Mehmet S AYDIN EKLER (Fotoğraf ve Planlar) 2

7 TAKDIM Ege bölgesinin Türk tarih ve kültürü bakımından en zengin yörelerinden biri olan Tire'nin, bu zenginliğini tanıtmak maksadıyle "TÜRK KÜLTÜRÜN DE TİRE" konulu bir sempozyum yapılmıştır. 4-5 Eylül 1993 tarihlerinde iki gün süren Sempozyumda Tire'nin sembolü haline gelen İbn Melek ile Necip Paşa kütüphanesi müstakil oturumlarda ele alınmıştır. Ayrıca diğer oturumlarda Türk kültür tarihi bakımından Tire'nin önemi üzerinde durulmuş ve Türk mimarisi ile Türk sanatı bakımlarından Tire'de ayakta kalan eserlerin tarihi ve estetik değerleri ele alınmıştır. Tire'nin folklorik özellikleri ile günümüzde canlılığını hala koruyan el sanatları tanıtılmıştır.. Bölge üniversiteleri bölgelerinin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşaması ve halkının aydınlarılması konusunda çeşitli faaliyetler göstermek suretiyle hem ilme katkıda bulunmuş, hem de bölge insanına ve gelecek nesillere doğru bilgiler aktarmış olurlar. İşte bu anlayışla düzenlenen "Türk Kültürüne Tire" sempozyumu da, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyar Fakültesinin Tire Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tire Şubesi ile Tire Belediyesinin işbirliği sonucu gerçekleşen örnek bir faaliyettir. Ülkemizin çeşitli Üniversitelerinden değerli tebliğleri ile katılan yirmi bir ilim adamına, iki de Tire'li araştırıcı iştirak etmek suretiyle toplam yirmi üç tebliğ sunulmuştur. Bu tebliğierin sadece Tire'de okunup, unutulmasına gönlümüz razı olamazdı. Bu bakımdan, söz konusu tebliğleri basınayı üstlenen Türkiye Diyanet Vakfı :vfütevelli Heyetinin neşir kararını sevinçle karşıladık. Zira, bir sempozyumun çok iyi organize edilerek. başarı ile sonuçlandırılrnası, başarısı için yeterli değildir. Asıl başarı, tebliğierin yayınlanarak ilim hayatına kazandırılmasıdır Bu sebeple, Türkiye Diyanet Vakfı Mürevelll Heyetinin bu anlayışına şükranlarımızı arzetmeyi bir vazife addederiz. Bu neşirde eser beş bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde; Tire'nin Türk tarihindeki yeri ile ilgili tebliğler yer almıştır. İkinci bölüm ise; lbn Melek' e ayrılmıştır. C'çüncü bölümde de, Tire Necip Paşa Kütüphanesi ile ilgili tebliğler bulunmaktadır Dördüncü bölüme, Tire'de Türk mimarisini konu alan araştırmalar konmuştur. Beşinci bölüm ise. Tire folklorü ve el sanatları ile ilgili çalışmaları ihtiva etmektedir Gerek sempozyum sırasında. gerekse neşrinde üzerine düşen destek ve katkılarını esirgemiyen Tire Belediye Başkanı sayın Nazım Çulcu'ya da teşekkürlerimizi sunmazsak vefasızlık olur. Kültür tarihimizin bir sayfasını aydınlarmaya yarayacak olan bu tebliğierin bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması, yeni araştırma ve çalışmalara vesile olmasına katkısı olursa kendimizi mutlu sayacağız. Doç. Dr. Mehmet ŞEKER 3

8 AÇI$ KONUŞMASI Ege Bölgesinin Türk tarih ve kültürü bakımından en zengin yörelerinden biri olan Tire'nin zenginliğini günümüz ve gelecek nesillerine tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz "Türk Kültüründe Tire Sempozyumu"nun açılışına katıldığınız için sempozyum sekterliği olarak hepinize teşekkür ederiz. Coğrafi güzellikleri yanında Bursa, Manisa gibi tipik bir Türk şehri özelliği taşıyan yeşil Tire'nin; ayakta kalan mimari yapıları yanında; insanlarının sosyal hayatının tanınması folklorik ve estetik özelliklerinin araştırılınasını teşvik edecek böyle bir sempozyumun düzenlenmesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Halıiyat Fakültesi ile Tire Müftülüğü ve Tire Belediyesi işbirliği yapmışlardır. On aya yakın bir hazırlığın sonucu gerçekleşen bu sempozyumda Tire'nin sembolü haline gelen İbn Melek ile Necip Paşa Kütüphanesi gibi iki kültür varlığı müstakil oturumlarda ele alınacakur. Tire'in Türk tarihindeki yeri ve Türk sanat tarihi açısından önemini ortaya koyan çalışmalarla günümüzde hala Tire ile özdeşleşen bazı el sanatları özel oturumlarda tanıulacakur. Ege ve Dokuz Eylül ile Hacettepe. Ortadoğu, Marmara ve Atatürk Üniversitelerine mensup öğretim elemanlannın yanında Tireli araştırmacıların da katıldığı sempozyumumuz, açılış ve değerlendirme oturumları hariç 7 oturum halinde yapılacak ve iki gün sürecektir. Değerli tebliğleri ile sempozyumumuza katkılarını esirgemiyen saygı değer ilim adamı ve araştırmacılara huzurlarınızda şimdiden zahmetlerinden dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Tire gibi şirin bir ilçede gerçekleştirilen bu mütevazi sempozyumumuzu, gelecek nesillerin düşünce hayatındaki bir boşluğun doldurulmasına katkıda bulunması bizleri memnun edecektir. Türk Kültürünün zenginliğinin bir penceresini aralayarak, süzülüp gelen bilgi ve düşünce ışıkları ile aydınlanabilecek Türk gençlerin yetişmesi ve kendi öz tarihlerine sahip çıkmalan dileği ile sempozyumumuzu açıyor hepinize saygılanını sunuyorum. Doç. Dr. Mehmet ŞEKER 5.

9 II IB TiRE'NİN TÜRK TARİRİNDEKi YERİ

10 TÜRK ŞERİRCİLİK GELENEGINDE TiRE Prof. Dr. Tuncer BAYKARA Ahmet Hamdi Tanpınar adı çoğumuzda, adeta Bursa'da Zaman şiiri ile özdeşleşmiş gibidir. i şte Ben Tire'yi ilk gördüğümde, aklıma hemen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman adlı şiiri geldi. Bu şiir, benim gördüğüm yılların Tire'sine de rahatlıkla uygulanabiliyordu. Anadolu'yu çok gezenler, Batı Anadolu'daki kara sehirlerinden üçünün birbirine birçok yönlerden benzer olduğunu farketmişlerdir. Kısaca ifade etmek gerekirse üçü de geniş ve münbit ovan ın güney kenarında, üçü de kuzeye bakmakta adeta yazın sıcak günlerinde bağırlarını serin kuzey rüzgariarına açmışlardır. Bursa, Manisa ve nihayet Tire, sözünü ettiğim ortak özellikleri taşımaktadırlar. Asya içlerinde ortaya çıkıp şekillenen ve temellenen Türk yerleşme gelenekle ri, 1071 sonrasında Anadolu'ya taşınmış, busı rada kendisine mahsus şartlarda yeniden yuğrulmuştur. i kibuçuk asır devam eden bu yuğrulmuş Selçuklu şehri diyebileceğimiz gerçeği ortaya çıkarm ıştır. Konya, Kayseri, Ankara, Sivas, Erzurum, Divriği, Niksar ve daha pekçok şehir, Selçukluların Asya'dan getirdikleri unsurların etkilerini taşı rlar. Ama, XIII yy sonlarında yeni başlıyan Türkmen Beylikleri devri Bizans elindeki şehirlerin fethi ile apayrı bir ye ni oluşumu başlattı. işte bu yeni oluşumun, artık Anadolu'da kendi Türk özelliklerini kazanmış Türk şehir zevkinin etkilediği Türkmen şehirleri vardır. Osmanoğullarının merkezi Bursa, Saruhanoğuilarının merkezi Manisa ve Aydınoğullarının merkezi değil ama, merkezlerinden birisi olan Tire. işte Bursa, Manisa, ve Tire, XIV. yüzyılda başlıyan Türk varlıklarıyla, asit özelliklerini günümüze kadar uzanan bir zaman şeridinde korumakta direnmektedirler. Burada "direnmektedirler"i özellikle söyledim. Çünkü zamanın, tekniğin ve hepsinden önemlisi bizim insanımızın zevkinin zoraki değiştirilmes i, zihninde bazı 'sanı'ların oluşmasıyla asıl büyük yok etme tehdidi oluşmaktadır. Ama Tire, bu yokoluş tehdidini en az kayıpla geçişliren ve kendisini nisbeten kurtaran şehirlerimizdendir. Çünkü ilk defa bundan 16 yıl önce gördüğümde Tire, hala Bursa'yı andırıyordu; bu bile değişmenin korkulan boyutlarda olmadığını göstermektedir. Tire'ye bundan 16 yıl önce dilediğimce görmek üzere ilk defa gelmiştim. Hakkında bir hayli bilgi edinmiş, hatta XVI. yüzyıla ait Tire mahalleleri listesini de yanımda bulundurmuştum. O zaman gördüğüm Tire, zihnimde tasarladığım Türk şehir özelliğine tam bir uygunluk gösteriyordu. Bir başka ifade ile Anadolu'daki Türk şehrinin temel özellikleri nin belirlenmesindaki büyük 9.

11 kaynağı m olmuştur Tire. Çünkü çok iyi bilinen Bursa, tek olarak yetemezdi. Manisa da ikinci bir örnek olarak yine tartışılabilirdi. Ama eğer Tire'de de aynı özellikler bulunuyorsa, o zaman bu üç örnek, kesin hükü mlere ulaşmak için yeterli sayı labilirdi. Mesela ilk ortak özellikleri coğrafyalarıdır. Yukarda kısaca değindiğim gibi, ve rimli bir ovanın güney yamaçlarındadırlar. Ancak rüzgarları n hareketine açıktır bulundukları yerler. Gerilerindeki dağ lar, sarp ve yalçın oldukları kadar, üzerlerindeki geniş yayla düzlükleriyle de dikkati çekerler. Bu yayiaiar yüzyıllar boyu bu şehir halkının en büyüğünden küçüğüne kadar aylar süren mekanı olmuştu. Çünkü dağın ve yayianın varlığı, ova kadar gereklidir Türk hayatında ve şehir geleneklerinde. Batı Anadolu'nun sıcak yaz ayları ancak bu yaylalarda geçirilebilir. ikinci olarak her üçünde de mahalle isimleri, aynı zamanda en çok mescidin adını taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki mahalle ile mescid özdeş gibidir. Mescidi mahallenin en varlıklı kişisi, tabii bir hareket olarak yaptırmıştır. Mescid o kişinin adıyla an ılmış, mahalle de mescidin adını taşıdığından adeta mahalle isimleri bir kişi adları listesi gibi olmuştur. Ama istisnası da hayli çoktur bu durumun. Böylece Tire şehrinde de, Türk iskanının temel şahsiyetlerine, mahalle adından hareketle ulaşılabilecektir. Bu durum Bursa'da, Manisa'da ve nihayet Tire'de aynı olup, zaten Selçuklu ve Osmanlı şehrinin asli bir özelliğidir. Ben mahallelerinin ismiyle uğraşırke n, birden bunları kenara bıraktım; çünkü Tire'nin genel büyüsü beni sardı; bu büyü, Tıpkı Ahmet Harndi Tanpınar'daki Bursa büyüsüne benziyordu. Tıpkı Bursa'da veya Manisa'da olduğu gibi, Tire'de de Uludimi'i görünce, sevinç ve heyecanla yanına koşmak istedim. Çünkü Tire'deki Ulucami de, Türk şehrinin genel özelliklerinin içinde idi. "Uiucami", yeri ve büyüklüğü ile, Anadolu'da oluşan Türk şehir geleneklerinde önemli bir yer tutar. Benim bakış aç ımdan bu camiin mimari veya sanat tarihi aç ısından özellikleri pek önemli sayılmayabilir. Çünkü, iskanın veya yerleşmenin gelişmesi ve büyümesinin belirlenmesi asıl amacımdır. Bu açıdan en önemli unsur, Ulucamiin yeri ve onun kale ile olan ilişkisidir. Tire şehrindeki Ulucamiin yeri de Tire şehrindeki Türk nüfusun artmasının en açık delilidir. Tire şehrine Türkler, 1304 Eylül'ünde sahip oldular. Hisar, yani kale, tepe üzerindeki konumu ile öteki Bizans şehirlerindeki sarp ve müstahkem kastralar görünümündedir. Burasının alınması ile ilgili muhtemelen pekçok mahalli hatıra halk arasında yaşıyordu. Geçen yüzyılın olumsuzlukları arasında unutulmuş olabileceği gibi halen yaşamakta olanlar da olabilir. Bu konuda ben ümitliyim, çünkü bundan 16 sene Yeşilimaret civarındaki ihtiyarlar, iskender ve Kadife-ana ile ilgili rivayetleri bana nakletmişlerdi. 10.

12 Tire kalesi, pek büyük değildir. Dolayısıyla içine sınırlı sayıda Türk yerleşmiştir. Zaten bunların önemli bir kısmı da, askeri görevlidir. i şte Tire şehrine, şehrin kalesi içine yerleşen en eski Türkler kaleye, görevle yerleştirilenlerdir. Nasıl bazı yerlerde kalede evin, şurada bağın yoksa, sen oranın yeriisi olamazsın deniyorsa Tire için de benzer bir tekerleme, aynı gerçeğin yankısıdır. Ne yazık ki Tire'deki Ulucamiin kitabesi, geç, XV. yy. başlarına aittir. Oysa benzeri Aydınoğulları rrıerkezlerinde, Birgi'de daha erken, hatta Ayasuluğ'da yüzyılın ortalarına (XIV) aittirler. Tire için, söylenebilecek husus, eğer Ulucami kitabesi Timur'dan sonraki bir tamire ait değilse, camiin yapımı XIV. yy. ikinci yarısıdır. Bu yap ım, şehrin yeni Türk iskanının cuma namazı ihtiyacını gidermek açısından yapılıyordu. Çünkü kale içinde, fetihten hemen sonra ki liseden fetih hatırası olarak çevrilen cami ihtiyaca yetmiyordu. Ayrıca Türkler kale surlarının dışına, daha aşağ ılara da yerleşmeye başlamışlardı. Ti re şehri de ka le içinden, tepe ve yamaçlardan ovanın düzlüklerine doğru inmiştir. işte bu yeni sahada, kale ile ilişkili bir uygun yerde, Tire Ulucamii yap ılmıştı r. Hemen belirtelim ki bu cami önce yapılmış da insanlar etrafına yerleşmiş değildir. i n sanlar yerleşmişler, kendi mahallelerini oluşturmuşlar, daha son ra şehrin ge lişme imkanlarına uygun bir yerine, bu cami yapılmıştı r. Çok yerlerde olduğu gibi, Tire Ulucamiinin yeri için de istimlak hikayeleri olabilir.. Tire Ulucamiinin büyüklüğü, şehrin XIV. yy. sonlarındaki nüfusu hakkında da bize bir fikir verebilir. Tire Ulucamii, içinde ne kadar kişinin namaz kılabileceği ölçüsüne göre, bu dönemde şehirde Türk nüfusuna işaret edebilir. Daha bu erken tarihte Tire şehrinde bu kadar Türk nüfusun bulunması, Tire şehrinin öteki Anadolu şehirleri gibi (Bursa, Manisa) Türk varlığının önemli merkezlerinden birisi olduğunu gösterir. Tire, Beylikler devrinin ortaya çıkardığı, fakat asıl şahsiyetini Osmanlı devrinde kazanan bir şehirdir. Zaten beni heyecaniandıran husus, Osmanlı şehrinin özellikleri nden birisini orada bulmamdır. Çoğu yerde, sadece kağıt üzerinde ve belgelerde rastlanan bir isme, terime, burada doğrudan coğrafyada rastlamıştım. Bu bir mescidin ismi olarak yaşıyan Narin ismi idi. Narin ismi, Osmanlı dönemindeki kalelerle ilgili bir kavramdır. Mesela Niksar'da, belgelerde rastlanmakta, fakat şehrin neresinde olduğu belirlenememektedir. Oysa şimdi Tire'de, belki hiçb ir belgede ad ına rastlanmıyacak ama, doğrudan şehir hayatının içinde bu kavram yaşamaktadır. i nci Aslanoğlu Hanımın kitabında bu ismi görünce sevinmiş ve heyecanlanmıştım. Çünkü bu kavram ın ke ndisine mahsus bir özelliği vardı ve bunun çözümünde Tire önemli bir dayanak olabilecekti. Şimdi bu gerçeği yeniden ifade edebiliriz. Biz tarih araştırıcıları, çalışmalarımızı sadece eski zaman bel- ll.

13 gelerine dayandırmamalıyız. Daha çok coğrafyaya, üzerindeki maddi ve manevi eseriere de eğilmeliyiz. Böylece her ikisinin ahenkli bütünleşmesi, çok daha sağlıklı ve mükemmel neticelere ulaşmamıza imkan verebilir. Tire bu açıdan çok önemli bir merkezdir. Osmanlı şehrinin, en önemli örneklerinden birisinin Tire olduğunu belirtmiştim. Bu belki ilk planda temelsiz gibi kaldı. Ama biliyoruz ki Tire, Aydınoğullarının merkezlerinden birisidir ama, Osmanlı döneminin Aydın sancağının yüzyıllardır merkezi olmuştur. Osmanlı sancak merkezi oluşunun Ti re'ye sağladığı pekçok üstünlük vardır. Işte Aydınoğulları Beyliği merkezi oluşu ile Selçuklu devrinden kalan gelenekleri, şimdi Osmanlı döneminde Osmanlı şehir gelenekleri ile daha da köklenmiş, güçlenmiştir. Tire, Osmanlı devrinin Ayd ın sancağının, geniş coğrafyası içinde tam bir merkez konumundadır. Çünkü bu sancak, hem Büyük hem de Küçük Menderes vadilerini kapsıyor, hatta Alaşehir dolayiarını da içine alıyordu. Yoksa, şimdi Ayd ın adını almış olan şehrin merkezliği, sadece son iki yüzyıl içindir. Orasının asıl ad ı Güzelhisar olup, Batı Anadolu'daki öteki Güzelhisar, Güzelhisar-ı Menemen'den ayı rdetmek için Güzelhisar-ı Ayd ın, yani Ayd ın sancağındaki Güzel hisar denirdi. Fakat Sığla sancağının ortaya çıkması, Tire'nin durumunu kısmen bozmuş ise de merkez oluşu XIX. yy. başlarına kadar devam etmiştir. Neden sonra Aydın sancağının toprakları daha çok Büyük Menderes vadisinde kalınca, Güzelhisar merkez seçilmiş, Tire bu üstünlüğüne veda etmiştir. Ama Tire'ye, eskidenberi biriken ilim, sanat ve ziraat erbabı, etkinliklerini sonraki yıllarda da devam ettirmişlerdir. Osmanlı sancak beyleri, kalabalık maiyetleri ile merkezlerinin havasını her zaman etkilemişlerdir. Tire bu etkilenmeyi yüzyıllardır hissetmiş, yaşamış ve hatıralarını bugün de saklamaktadır. Osmanlı şehrinin, bir başka geniş manada Türk şehrinin bir özelliğini, su bolluğunu da en açık olarak Tire'de görüyoruz. Zaten Bursa'nın özelliği, suya bağlıdır; Tire'de su, şehrin temel özelliklerinden kabul edilebilir. Suya bağlı olarak yeşillik Türk şehrinin en hakim unsurudur. Yeşillik, daha Kaşgarlı Mahmud devrinden itibaren Türk şehrinin asli özelliklerinden olmuştur. Yemyeşil anlamında Gömgök denmesi gibi, Kend Göğü de şehrin çevresini belirleyen yeşil kuşak olarak zikredilmektedir. Tire, su ve yeşili en ahenkli biçimde kaynaştıran bir şehirdir. Netice olarak, Tire, Asya'da oluşan Türk şehrinin Anadolu'da, Selçuklu oluşumunun ardından Osmanlı devrinde mükemmele ulaşan bütünlüğünün en güzel örneklerinden birisidir. Daha da önemlisi, son zamanların fırtınalarını az kayıpla atlatabilen ender şehlrlerimizdendir. 12.

14 TiRE'DE ZAMAN(*) Tire'de bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda şakırdayan su Umur zamanından kalma bir dıvar Onunla bir yaşta ihtiyar çı nar Eliyor dört yana sakin bir günü Bir rüyadan artakalmanın hüznü içinde, gülüyor bana derinden Sanki bir hatıra serinliğinden Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarileri n en ilahisi. Bir zafer müjdesi burda her isim Yekpare bir anda gün, saat, mevsim Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın Hala bu taşlarda gülen rüyanın Güvercin bakışlı sessizlik bile Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle Toztepe bir fecrin zafer aynası Hatuniye as rın acı meyvesi Ömrünün timsali yeşil Neslihan Türbeler, cami/er, eski bahçeler Şan/ı menkıbesi binlerce erin Sesi arşa çıkan hengamelerin Nakleder yadını gelen geçene Bu hayalde uyur Tire her gece Her sabah onunla uyanır, güler Gümüş aydınlıkta serviler, gül/er, Serin hüylas ıyla bahçeleri nin Başı ndayım sanki bir mucizenin Bu sesi ve kanat şakırtasından Billur bir avize Tire'de zaman Yeşil i mareti gezdik dün akşam, Duyduk bir musiki gibi zamandan Çinilere sinmiş Ku r'an sesini Fetih günlerinin saf neş'esini, Ay dınlanır gördü m tebessümün/e isterdim bu eski yerde seninle Başbaşa uyumak son uykumuzu Bu hayal içinde ve ufkumuzu Çepçevre kaplasın bu ziya bu renk Havayı dolduran uhrevi ahenk, Bir ilah uykusu olur elbette Ölüm bu tılsımlı ebediyette Belki de rüyası eski cetlerin Beyaz bahçesinde su seslerinin (*) Ahmet Harndi Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" isimli şiirinden ilhamla uyarlanmrşlrr. (Ahmet Harndi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Dergah yay. isı s. 50) o 13 o

15 TiRE'NİN TÜRK TARiHiNDEKi YERİ A. Munis ARMAGAN Tire'nin Türk tarihindeki yerinin saptanabilmesi için bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu kabul etmek gerekir. Daha be rrak ifadelerin kullanılabilmesi için, uzun süreli ve sabırlı ekip çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bugüne değin yapılmış dağınık çalışmalar bile Tire'nin Aydınoğulları Beyliği ile başlayıp, Osmanlı imparatorluğu döneminde doruğa çıkan seçkin kentlerden biri olduğu yolunda izienimler vermektedir. Tire'nin diğer Osmanlı kentlerine göre, bu hızlı yükselişi ve ulaştığı noktanın analizini yapabilmek için bazı değerlendirmelerin sağlıklı yapılması zorunluluğu vardır. Eğer Tire, kollokyum çalışmalarına gereksinim duyuyorsa, bu da kentin tarihteki seçkin konumundan ve özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Öyleyse Tire neden bu denli büyümüştür? Bu büyürnede hangi etkenler rol oynamıştır. Bu soruların yanıtlarını alabilmek için bazı temel saptamalar gerekmektedir. Özellikle vurgulamak gerekir ki, ze ngin aşiret ve boy yerleşimi, kentin nitelik ve nicelik yönünden gelişmesinde en etken konu olmuştur. Buna vadi coğrafyasının farklılığı, iklim özelliklerinin ortaya çıkardığı üretim zenginliği de eklenince büyüme sağlıklı bir zemine oturmuştur. Zengin aşiret yerleşimi Tire'ye kültürel zenginlik, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi temel boyutlar kazandırmış, sonuçta elit insan gücü doğmuştur. Bu çok yönlü aşiret yerleşimi içinde, özellikle Bayındır, Çepni, Yuvalı, Marzem, Avşar, Akkoyunlu, Teke gibi öncelikli boy ve aşiretlerin yanısıra yüze yakın toplumsal yerleşim, bu coğrafya için bir şans olmuştur. Kültürel transfer, zamanla üretimde, sanatta ve düşüncede yeni boyutların elde edilmesini sağlamıştı r. Bu ilk liderler ve kolonizatörler elit kültürün öncusu olmuşlardır. Özellikle Horasanlılar Grubu olarak adlandıracağımız, kolonizatör dervişlerden, Kızıl Divane Sultan, Alihan Sultan, Halil ibrahim Baba, Kurt Baba, Buğday Dede, Karadoğan, Şeyh Şücaeddin ve Hacı Bektaşi Veli'nin arkadaşı Bahattin Sultan'ın oğlu Ali Baba yalnız Tire'nin değil bölgenin de önemli adlarıdır. Bu yıllarda gelişme ortamı bulan inanç özgürlüğü, başta Mevlevi, Rufai, Hurufi, Bektaşi, Nakşi, Halveti, Şazeli ve Uşşaki gibi tarikat mozağinin oluşmasını sağlamıştır. 14. yy. ibni Batuta'nın ifadesiyle bir Ahi kentidir. Kent, özellikle Yıldırım Beyazıt döneminden başlayarak, ll. Murat'a kadar ilk, daha sonra IV. Murat devrine değin, iki ana grupta toplanabilecek beyin göçüne sahne olmuştur. Aydınoğulları topraklarının, Osmanlılara bağlandığı Yıldırım Beyazit zamanında, ilk kolonizatörlerden Kızıl 15.

16 Deli Sultan takma adlı velayetname sahibi Seyyid Ali Sultan, Yıldırım Bayezit tarafından Edirne'ye götürülüp, kendisine köyler bağışlanmıştı. Yine aynı dönemde Yoğurtlu Baba, Keskin Dede, Derviş Bayezit Şeyhülislam Ebusuud Efendi'nin kardeşi Nasrullah Rumi, Aleeddin Sultan (Memluk Sultanlarının Hocası) Fatih'in hocaları Molla Yegan (ibni Melek'in öğrencisi), Muslihiddin Mustafa Vefa bin Mehmet (Vefa Semtine adını veren) Tire'den saraya taşınan adlardan başlıcalarıdır. Bunlara ek olarak, yine Fatih'in hocaları Ulu Sultan Hekim Çelebi (Türbesi Edirne Mil Dağı Zaviyesinde) ibni Hatip (ll. Murat'a sunduğu 1426 tarihli 100 Hadis ve öyküden oluşan Arapça Masnevinin sahibi), Mavlevi müziğinin büyük ustaları Kad ızade ve Ahizade ile Şeyh Şazeli Muhiddin Mehmet, Şeyhülislam Ebubekirzade Ah met, ishak Efendi, ünlü şeyh Abdülkadir i r şad ı (Tire'de tekkesi var) beyin göçünün diğer adları dır. Adeta sarayın tarlası gibidir Tire, Bu verimli tarla yüzlerce yıl her alanda saraya eleman üretmiştir. Yetişmiş insan gücü, yönetimin gereksinim duyduğu siyasi, sosyal, yönetimsel ve sanatsal alanlarda Tire'ye, Türk tarihinde seçkin bir yer kazand ırmıştır. Feriştehoğlu ailesi üç kuşak boyunca musannif olarak hizmet etmişlerdir. Bu hizmetin öncüsü, Aydınoğulları Beyliğinin başkent kadısı, büyük düşünür ibni Melek'tir. Yazdığı eserler, yüzlerce yıl med reselerde ders kitabı olarak okunmuştur. Kardeşi, Feriştehoğlu adıyla ünlü Abdülmecit ise, Hurufiye tarikatının önemli halifelerinden olup "Kanun-u LOgatı ilahr' adlı eserin yazarıdır. ibnimelekzade Mehmet Efendi'nin de Sultan ll. Murat'a izafe edilmiş "Bahrül Hikem" adlı yapıtı bulunmaktadır. Belirtmeye çalıştığımız gibi, her alanda elit insan üretimi, Tire adıyla özdeşleşmiştir. Yavuz döneminin mizah yazarı Abdülcebbaroğlu Ahmet, Kanuni ile başlayan dönemlerin yönetici ailesi Bostanizadeler, 17. yy.'ın ünlü masalcısı Ali Bey, şairlerden Azeri takma adlı Muallimzade, Hicri takma adlı Muhiddin Mehmet, Bekayi takma ad lı Dursunzade, Kudsi takma adlı Musa Efendi ile Neccarzade, Haleti, Arşi, Veysi, Reşik, Ümmü Veledzade, Şaz şairi Kul Mustafa ve Süruri Çelebi, Tire ad ını başarıyla temsil etmiş ünlülerdir. Tarihçi Cevdet Paşa, Süruri için "tarih düşürme"de bütün şairlere üstün olduğunu yazmaktadır. 15. yy.'ın ünlü hattatları Yetim Ali, Sayi Ramazan Efendi ve Mecmeddin de beyin göçünün diğer halkalarıdır. Bunlar, hat sanatının ''Yakuti" ve "S ülüs Celisi" ad lı tarzları n uygulayıcıları olup, Ammasiler okulundan yetişmişlerdir. Tire'nin nitelik ve nicelik yönünden ulaştığı nokta, nüfus yoğunluğu dikkate al ınırsa, i mparatorluk kentleri içinde önemli bir statüye kavuştuğunu gösterir, 17. yy. verilerine göre, kentte 30 cami, 66 mescit, 28 zaviye, 24 med rese, 14 han, 19 hamam, 60 sı b yan okulu, 3 kilise ile 2 havra vardır. Ve kent 42 mahalleden oluşmaktadır. Kentin bu özellikleri, kendisine kaza payesi olarak 500 akçelik mevleviyet 16.

17 unvanı kazandırmıştır. Bu statü, Tire'yi Osmanlı kentleri içinde birinci derecede kentler grubuna sokmuştur. Yani, Tire hiyerarşik statüde, beylerbeyi ve defterdardan bir derece aşağıda bulunmaktadır. Bu da terfide Tire'yi önemli mevkilere götürmektedir. Yani Tire kadıları, mevleviyetteki statüleri gereği, defterdar ve beylerbeyinden sonra sırasıyla, istanbul Kadılığı, Anadolu Kazaskerliği sonra Rumeli Kazaskerliği ve Şeyhülislamlık aşamaları n ı yaşamaktadırlar. Bu nedenle, Tire'ye yapılan atama ve sürgünlerde bu esasa göre işlem yapılmaktadır. ister mansıb, ister payesel atamalarda olsun bu konum dikkate al ındığından, Tire'ye yapılan tasarruflarda daima üst düzey adiara rastlanmaktadır. Bu nedenle, Mekke, Medine, Bağdat, Şam, Kahire, Konya, Halep, Bursa, Edirne, istanbul kadılıklarıyla müftülüklerine özellikle, 16. yy.'da yoğun olarak Tire çıkışlı atamalar görülmektedir. Bu kentlerden de aynı şekilde Tire'ye tevcihler yapılmaktad ır. Fatih devrinin ve edebiyatımızın ünlü adlarından vezir Ahmet Paşa, sadrazamlardan Yeğen Mehmet Paşa, Dürrüzade Mustafa Efendi, ivazpaşazade ibrahim Bey, Abdürrezzak Efendi, Kaplan Mustafa Paşa, Ahmet Nazif Efendi, Kaptanıderya Derviş Sinan, Kazaskerlerden Dahki Mustafa Efendi, ünlü hekim ve tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi mansıb, paye ve arpal ık tevcihlerinde örnek olarak verebileceğimiz adlardan bazılarıdır. Adını Tire'ye verenler içinde, Aydınoğulları Beylik ailesinden adlar olduğu gibi, Osmanlı Sultanlarından da bazı adlar bulunmaktadır. Sultan ll. Selim ve ll. Abdülhamit geniş bir alana yayılan vakıflarıyla dikkati çekerler. Sultan ll. Selim, mescit, medrese ve dar'ül kurra'dan oluşan külliyesiyle, ll. Abdülhamit, 19 camii, 22 okulu ve 18 çiftliği ile gözde vakıf sahipleridir. Bunlara ek olarak, ll. Bayezit'in kızı Fatma Sultan'ın ve 1. Mahmut'un Başkadın vakıflarını belirtmek isterim. Sadrazamlardan Kara Hayreddin Paşa, Rum Mehmet Paşa, Hırvat Rüstem Paşa, Lütfü Paşa ve Ferhat Paşa'nın oğlu Hasan Çavuş (Kanunlnin ölüm haberini Zigetvardan Manisa'ya getiren) vezir Lala Sinan Paşa'nın camileri bu adiara eklenmelidir. Yine Vakayi Hayriye'de büyük hizmetleri görülen Mühimmatı Harbiye Nazır Mehmet Necip Paşa'nın Kütüphanesi (Yazma ve basma eserler bakımından oldukça değerli ko l leksiyana sahip), medresesi ve tekkesi, Mısır Seraskeri Behram Keth üda'nın Yenicamisi ile Fatih devrinin gözde adları, Mehmet Paşa, Hasan Çelebi, Molla Çelebi, Molla Kemal ve Pir Ahmet Çelebi'nin zaviye ve camileri, Ti re ad ının yücelmesinde payları olan eserlerdir. Kentin alt yapısını oluşturan, ekonomik coğrafyası, güzel ikliminin yanısıra akarsuları, Torna, Manav, Akarca, Karagöl, Belevi gölleri ve Tire'yi sırtiayan Kestane Dağıyla bir doğa harikasıydı. Bu coğrafya Sultanların uğrak yeriydi. Timur'un An kara Sa- 17.

18 vaş ı'ndan sonra kışı geçirmek için kumandaları nı Manisa, Ayasuluğ ve Balata göndermişkan kendisi Tire'de kalmayı uygun bulmuştu. Çelebi Mehmet de Karaman seferine çıktığında Tire'de karargah kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seteri dönüşü Tire'de 40 gün süren bir uzun dinlenme süresi geçirmiş ve tarihçilerin belirttiğine göre Balpınarında suya ve doğaya hayran kalmıştı. Hatta Evliya Çelebi, Tire'nin bu su kaynakları için yazdığı şiirde "Kanuni Sultan Süleyman'ın nazargahı" ifadesini kullanmıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu ibrahim Paşa'nın Anadolu'yu işgalinde ordunun giderlerini ve yiyecek gereksinimini Tire'den sağladığını unutmamak gerekir. Mısır seraskerliğince Kütahya'dan Tire'ye gönderilen buyruldular, kentin ne denli ekonomik güce sahip olduğunun kanıtlarıdır. Devlet hayatında önemli rol oynayan üretim elemanlarından bazıları Tire'nin tekelinde bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlisi Osmanlı donanmasının halatları ham madde olarak Tire'den sağlanmaktayd ı. Yine Sarayın ipek ve keten gereksinimi ile Kapıkulu teşkilatının kışlık giyecekleri için yılda okka kırkım yünü Tire'nin yükümlülüğü altındaydı. Bazı yıllarda bu miktarın sağlanmaması nedeniyle aba yapımında sıkı ntıya düşüldüğü yolunda elimizde fermanlar bulunmaktadır. Özetle Tire tezgahlar kentiydi. Gülyağı bölgenin en iyi ürünüydü. Burada sanatsal arayışları da dikkate almak gerekmektedir. Özellikle yap ılarda ve kü lliyelerdeki plan ve sanatsal vu rguların üzerinde titiz çalışmalar vardır. Bir Yahşi Bey kü lliye planı ve zaviyenin muhteşem süslemeleri 15. yy. Tire'sinin ihtişamını sergiler. Tuğla dekorasyonu kent mimarisinde diğer Osmanlı kentlerine göre daha Selçukidir. Yine 1425 tarihinde Tire Darphanesinde basılan ve Osmanlı mangırları içinde ilk defa kartal motifli bir paranın bulunması dikkatle izlenmesi gereken kent özelliğinin işaretini vermektedir. Zira nümismatlar bu belgeyi çok önemli bulmaktadırlar. Belgeler, Üsküp, Bayburt ve Istanbul Vefa semtinin kurulması nda Tire'nin pay sahibi olduğunu göstermektedir. Tire'nin iskan sağlayıcı kentler grubu içinde yer almasının kuşkusuz olumlu nedenleri vardır. Rahmetli, dünyaca ünlü nümismat Cüneyt Ölçer ve araştırmacı Süheyl Ünver'in ifadeleriyle ''Tire, Tarihimizin yeniden yazılmasını sağlayacak malzemelere sahiptir." Bizim çalışmalarımız ve bu koliokyum, Tire tarihinin, Türk tarihine katkıları açısından bir giriştir. Her çalışma ile biraz daha yol alınacağı kanısındayız. Evliya Çelebi'nin deyimiyle "Şehri Muazzam Tire"yi ortaya çıkarmak için tüm kurum, kuruluş ve kişilere büyük bir sorumluluk düşmekted ir. a) Bu nedenle; Tire'yi daha yönlü tanıtmak ve problemlerinin tesbiti için, panel, sempozyum, Açık Oturum gibi toplumsal diyaloğu sağlayıcı oturumların yapılmasına devam edilmelidir. 18.

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK 2 Geçen hafta Adana nın Sırlarına Yolculuk diye bir yazıya başlamıştık. Amacımız Adana yı gezerken turistik bir zevk almanızı sağlamaktan başka bir şey değildi.sır dediklerimiz

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi: Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk Sözlükçülüğü Araştırmaları konulu İç Anadolu Bölgesi Dilcileri

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI)

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) Bizans İmparatorları II. Maurikios and Tiberius (578-602) tarafından Samandıra da inşa edilen Damatris Sarayı, boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında Bizans

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı