argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu"

Transkript

1 argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar; TC'den atanan bir Genel Müdür'ün Kýbrýs aksamadan her üç ayda bir yayýnlanan Türk halkýný yok sayan Adana'dakiler gibi olun açýklamasý, TC dergimizin periyodunu, yýl baþlarýnda Ocak Devletinin Merkez Bankasý'na grev kýrýcý göndermesi ve yine TC ayýna denk getirmek için böyle bir düzenleme tarafýndan Merkez Bankasý by-pass edilerek Ziraat Bankasý'nýn grev yaptýk. Böylece her yýl ocak ayýnda, bir boyunca yasa dýþý Merkez Bankasý olarak kullanýlmasý gibi ciddi önceki yýlýn gündemini ve gelecek yýla dair meselelerdi. Kýbrýs Türk halkýnýn yýllardan bu yana TC hegomonyasýna öngörülerimizi de paylaþabileceðiz sizlerle. karþý vermekte olduðu onur mücadelesi, Merkez Bankasý'nda Aslýna bakarsanýz bir önceki sayýmýzý iki yaþananlarda kendine ciddi dayanak noktalarý bulabilirdi. Ancak gerek aylýk yaparak, periyodumuzu kýsaltmak Memur-Sen'in sað bir sendika olmasýndan kaynaklý önyargýlar, konusunda kendi kendimizi de sýnamýþ gerekse de eðitimde yaþanmakta olan grevlerin verdiði savunmacý ruh olduk. Gördük ki, iki aylýk veya aylýk bir periyodu tutturmamýz da hali, bu müthiþ fýrsatý deðerlendirmeye imkan vermedi. Gene de mümkün... Ancak þimdilik bunu yapmayacaðýz. Çünkü Baraka'nýn emeðin ve emekçinin haklarýný gerçekten savunmak isteyen herhangi faliyetleri sadece Argasdi'den ibaret deðil ve diðer alanlarýn da bir sendikanýn karþýsýnda bulacaðý gücün TC olduðu böylece görülmüþ zamana, kaynaða ve enerjiye ihtiyacý var. Maddi ve manevi oldu. imkanlarýmýzý olabildiðince rasyonel bir þekilde kullanmamýz gereken Gerçi Merkez Bankasý'nda kaçmýþ olan fýrsat henüz LAÜ'de kaçmýþ günlerden geçiyoruz. deðil. Ancak ciddi bir inisiyatif kaybýnýn söz konusu olduðu da gerçek. Bu sayýmýzda KTOEÖS'ün mayýs ayýna damgasýný vuran grevlerini Halkýmýz tüm kesimleri ile LAÜ'deki emekçileri destekliyor da olsa, merkeze alarak sendikacýlýk eksenli bir dosya oluþturduk. Mayýs emek güçleri hem gerçek bir önderlikten yoksun hem de birlikte ayýnda Kýdemli Öðretmen meselesi üzerinden yaþanan tartýþmalarýn, hareket edebilme reflekslerini pek zorlamýyorlar. Durum böyleyken sendikalar arasý iliþkiler, emek hareketinin genel çýkarlarý ve öðrenciler ile ilgili boyutlarýný ayrýntýlý olarak incelemeye çalýþtýk. Bu arada Sendikalar, birbirlerine karþý önyargýlarýný bir kenara KTOEÖS'ün son zamanlarda yürüttüðü tartýþmasýz en doðru iþ olan LAÜ'deki örgütlenme giriþimine de dosyamýzda yer verdik. Sendikal býrakarak, emek hareketinin genelinin çýkarýna olan bu mücadele eksenli bir sayý yaptýðýmýzdan Memur-Sen'in Merkez sendikalaþma mücadelesine tam destek vermelidir. Bankasý'nda yürüttüðü haklý mücadele ve genel olarak sendikacýlýk üzerine yazýlarý da bu sayýmýzda bulabilirsiniz. 1 Mayýs, son yýllarýn en kitlesel ve en coþkulu eylemlerine sahne LAÜ açýsýndan da iþler pek iç açýcý görünmüyor. 1 Mayýs'ta yakalanan oldu. Yýllardan beridir Dev-Ýþ aracýlýðý ile emek hareketini kontrolü hava tekrar yakalanabilir, tüm kesimler LAÜ hedefi ekseninde biraraya altýnda tutan CTP, bu yýl kontrolü kaybetti. Geçtiðimiz yýl, kimin hangi gelebilirse, sadece LAÜ açýsýndan deðil genel olarak sendikal sloganý atacaðýna kadar belirlemeye çalýþan, bunu kabul etmeyen örgütlülük açýsýndan çok ciddi bir potansiyel açýða çýkacaktýr. Tüm kesimlere barikatlar kuran despot CTP mantýðý; bu yýl Sarayönü'ne emek güçleri dikkatini LAÜ'ye yönlendirmek zorundadýr. Sendikalar, yalnýz baþýna çýkmak zorunda kaldý. Tabii tüm bunlar bu kadar kolay ve birbirlerine karþý önyargýlarýný bir kenara býrakarak, emek hareketinin olaysýz olmadý. 1 Mayýs tarihi yaklaþýrken, CTP elindeki tüm imkanlarý genelinin çýkarýna olan bu sendikalaþma mücadelesine tam destek seferber ederek halkýn gözünde kendi pozisyonunu güçlendirmeye, vermelidir. Sarayönü'ne katýlacak insan sayýsýný arttýrmaya çalýþýyordu. Tüm Ülkemizde neo-liberal politikalarý uygulamak misyonu ile hükümet televizyonlar, neredeyse tüm radyolar, Afrika ve Ortam dýþýnda tüm koltuðuna oturan CTP, elini uzattýðý her alanda kaos ve kargaþa gazeteler ve devletin haber ajansý dahil tüm kaynaklardan, halkýn yaratýyor. Bu sadece CTP ile ilgili bir olgu deðildir. Bu sonuç neo-liberal üzerine CTP propagandasý boca edildi. Ýþbirlikçi sendikalar ve politikalarýn karakterinden kaynaklýdýr. Bugün, eðitim, saðlýk, Karpaz, baðýmsýz sendikalar içindeki iþbirlikçiler seferber edilirken, müdürler, ekoloji, sendikal yaþam, ulaþým, elektrik vb. her alanda emek düþmaný müsteþarlardan baþlayarak en uzak köydeki parti ocaðýna kadar her politikalarla saldýrýya geçen sermaye, tüm gücünü CTP'de birleþtirmiþ birime 1 Mayýs'a katýlma talimatý veriliyordu. Ancak bu süreci gerçek bir durumdadýr. Üstelik bu saldýrýda yeri geldikçe asker ve polis gibi kolluk hesaplaþma olarak gören geniþ halk kitleleri, 1 Mayýs akþamýnda kuvvetleri de kullanýlmaktadýr. Neredeyse her eylem ve gösteride, CTP'ye ciddi bir ders verdi. Maddi-manevi tüm imkanlarýna raðmen, yaþanan her grevde polisler elleri coplarýnda hazýr bekliyorlar. Sendika Kýzýl 1 Mayýs'ýn yarýsýna bile ulaþamayan, coþku ve emek eksenli baþkanlarý tutuklanýyor, eylemciler polis þiddeti ile sindirilmeye talepler bakýmýndan ise hiç esamesi okunmayan hükümet çalýþýlýyor. CTP gerçek bir iç savaþýn kurmay partisi gibi hareket ediyor. kutlamalarý nýn sonunda, CTP ders çýkaracaðýna daha da öfkelendi. Hem iþbirlikçileri aracýlýðý ile heryere sýzýyor, hem sürekli bir ideolojik Baþbakan baðýmsýz sendikalarý bölücülükle suçlarken, CTP Gençlik manipülasyona hem de polis þiddetine baþvuruyor. Bu koþullar altýnda Kollarý bölünmede tek gerekçenin CTP Düþmanlýðý olduðunu ilan emek güçlerinin sadece fiziki güç biriktirmeye deðil, ideolojik bir ediyordu. En azýndan Sarayönü'ne giden sendikalarýn CTP dostu netleþmeye de ihtiyacý vardýr. olduðunun kabulü olan bu açýklamadan sonra ise Dev-Ýþ'ten bomba Baraka Kültür Merkezi olarak, bu kavgada emek güçlerinin yanýnda gibi bir haber geldi: DAÜ Bir-Sen Dev-Ýþ'ten ihraç edilmiþtir. saf tutmuþ durumdayýz. Þimdilik alternatif medya cephesinde yeni bir Baþarýlý 1 Mayýs mitingi sonrasýnda emek ve barýþ güçleri açýsýndan adým attýk: Baraka'nýn eylem ve etkinliklerinin haberlerine daha kolay ciddi bir çýkýþ imkaný sunan LAÜ'deki sendikalaþma mücadelesine ulaþabileceðiniz web sitemizi adresinden yayýna yüklenmek gerekiyordu. Ancak KTOEÖS'ün yanlýþ bir strateji ve soktuk. Argasdi'nin tüm eski sayýlarýna da bu adresten ulaþabilirsiniz. gereksiz bir taktiksel yaklaþýmla ortaya sürdüðü Kýdemli Öðretmen konusu tüm gündemi iþgal ediverdi. Ýlerleyen sayfalarda ayrýntýlý olarak tartýþtýðýmýz bu konu öylesine bir gürültü kopardý ki, sadece LAÜ deðil Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu SAHiBi Esen Sokak, Mine Mazlum Apt. 12/2 Dumlupýnar Lefkoþa Baský: Selva Offset Ltd Argasdi, ehlileþtirilemeyen bir ottur. Susuz, güneþsiz de kalsa, býkmadan usanmadan, baþkalarýný býktýrmak pahasýna inatla bitiveren bir ot! Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak oluþturduðu deðerleri çerçevesinde, toplumu, dünyayý, politikayý, sanatý ve kültürü kavrayýþýný okurlarýyla paylaþmak ve tartýþmak için bir ifade aracýdýr. Açýk söylemek gerekirse -ki gerekir- yazarlarý, çizerleri ve muhabirleri taraflýdýr. Eþitlikçi, özgürlükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, ekolojist, anti-kapitalist taraftan yazarlar, çizerler. Argasdi, yazarlarý ve okurlarý tarafýndan yaþatýlmayý ilke edinir, reklam almaz. Okurlarýnýn eleþtiri ve katkýlarýný tartýþmaya, kendini ve okurlarýný daha iyiye, daha güzele doðru evriltmeye açýktýr. Hatta buna bayýlýr Argasdi'de yer alan görüþler, sadece yazarýna deðil Baraka Kültür Merkezi'ne de mal edilebilir.

2 3 argasdi KTOEÖS ve LAÜ Grevi Þifa Alçýcýoðlu Sendikalaþma üniversitelerin tahammülsüzlüðü sonucunda despotça bastýrýlmýþ, adýna dev adýmlar çalýþanlarýn iþten atýlma gerçeðiyle karþýlaþmalarý geri adým atýlan bir ülkede atmalarýna neden olmuþtu. Böyle bir olay moral bozucu olmakla yaþamýyoruz. Ancak, sendikalaþmanýn gerekli olduðunu ve bu birlikte insanlarýn kendilerini iþ yerlerinde güvende yüzden birþeyler yapýlmasý gerektiðini bilen bir ülkede hissedeme mesi gibi sorunlara da neden oldu. Ýþte bu yüzden yaþýyoruz. Bu baðlamda, ülkemizde son zamanlarda adýndan KTOEÖS'ü n LAÜ'deki akademisyenlerin hakkýný korumak için bahsettiren sendikalardan birisi Kýbrýs Türk Orta Eðitim koyduðu eylem kararý gayet yerinde bir Öðretmenler Sendikasý'dýr. karardýr. KTOEÖS, özel sektörde de ve özelleþtirme yapýlan LAÜ'de gerekçesiz bir þekilde iþten kurumlarda da örgütlenmenin ve sendikalaþmanýn gerekliliðini çýkarýlan öðretim elemanlarýyla savunan ve bunun böyle olmasý için elinden geleni yapan baþlayan eylemlilik süreci; bir sendikadýr. LAÜ EYLEMÝyle bunun en güzel örneðini sendikacýlarý tutuklama hatta darp göstermiþtir. LAÜ'de örgütlenme giriþimleri baþlatmýþ ve etme, sendikalar arasýnda gerginlik bu yüzden 8 akademisyen LAÜ rektörlüðü ve hükümet tarafýndan iþten çýkarýlmýþ, 9 çalýþan da süresiz izne tabi tutulmuþtur. Bu haksýz ve gerici politikaya karþý baþlatýlan mücadele devam etmektedir. Meclis binasý önüne kurulan çadýr, Lefke Avrupa Üniversite'nde devam eden eylemlilik ve baþlatýlan imza kampanyasý mücadelenin bir kanýtý durumunda kendisini göstermektedir. KTOEÖS, haziran ayý içerisinde LAÜ akademisyenleri için destek ziyaretleri de baþlatmýþtýr. Dayanýþmanýn bir göstergesi konumunda olan bu ziyaretler sýrasýnda, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel'in imzasýyla hazýrlanan bir belge imzalamalarý için kurumlara sunulmaktadýr. Belgede; hükümet edenlerin üniversiteye sahip çýkmasý, huzur ve güven ortamý yaratmasý ve bunun için de iþten çýkarýlanlarýn derhal göreve iade edilmesi, sendikalaþmanýn devlet-hükümet eliyle engellenmemesi ve derhal toplu iþ sözleþmesi imzalanmasý isteniyor. Birçok sendika ve siyasi parti tarafýndan kabul edilen imza kampanyasý geliþerek devam etmektedir. Özel sektörün geliþmesi, ne yazýkki paralelinde özel sektörde çalýþanlarýn haklarýný da geliþtirmiyor. Çünkü, genelde çalýþanlarýn toplu sözleþme haklarý hükümet ve patronlar tarafýndan gasp ediliyor. Her þeyden önce sendikalaþmak; bir haktýr ve bu hak CTP Hükümeti, aðzýnda sakýz gibi dolanan, eðitimde grev olmaz, dünyanýn hiçbir yerinde eðitim için grev yapýlmaz söylemiyle halkýmýza masallar uydurmaktadýr. Oysaki dünyanýn her yerinde özellikle eðitim gibi önemli bir konuda eylemler ve grevler olmaktadýr. özel sektör, devlet çalýþaný farketmeksizin herkesindir. Özelleþtirilmiþ alanlarda çalýþan iþçilerin, öðretmenlerin de bu hakka sahip olmasý gerekir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde geçen yýl yapýlan iþçilerin eylemi sýrf özel yaratmaya kadar bir çok LAÜ'de gerekçesiz bir þekilde iþten çýkarýlan öðretim elemanlarýyla baþlayan eylemlilik süreci; sendika cýlarý tutuklama hatta darp etme, sendikalar arasýnda gerginlik yaratmaya kadar bir çok olumsuzluluðu da beraberinde getirmiþtir. Hükümetin uzlaþmaz tavrý da olaylarýn bu günlere gelmesine neden olmuþtur. olumsuzluluðu da beraberinde getirmiþtir. Hükümetin uzlaþmaz tavrý da olaylarýn bu günlere gelmesine neden olmuþtur. Lefke bölgesi için önemli bir ekonomisi olan LAÜ'de olan olaylar bölge halkýnýn da tepkisine neden olmuþtur. Bölgede yaþayan ve çalýþan insanlara hem maddi hem de manevi olarak yapýlan bu zulüm onlarýn da huzurunu kaçýrmýþtýr. Eylem ve sendikalara karþý olan CTP Hükümeti, aðzýnda sakýz gibi dolanan, eðitimde grev olmaz, dünyanýn hiçbir yerinde eðitim için grev yapýlmaz söylemiyle halkýmýza masallar uydurmaktadýr. Oysaki dünyanýn her yerinde özellikle eðitim gibi önemli bir konuda eylemler ve grevler olmaktadýr. Güney Amerika'da öðretmenler daha iyi eðitim þartý için polisle çatýþmakta ve hatta kayýplar vermektedir. Ýngiltere'de geçen yýl yirmi yýl aradan sonra öðretmen maaþlarý için greve gidilmiþtir. Parasýz eðitim için uðraþan; günü geldiðinde özel okullarda okuyan ve çalýþan kiþilerce birlik olunarak parasýz okuma hakký için eylem yapan, Fransa'da ayaklanan öðrencilere ne demeli? Özelleþtirmeci ve serbest piyasacý olan hükümetin sendikalara karþý beslediði olumsuz tavra hak ettiði yanýtý emekçiler; örgütlenerek, haklarýný savunarak verecektir. Sendikalar; iþçi sýnýfýnýn, çalýþanýn kýsacasý emekçinin; dayanaðýdýr. Sendikalaþmak bir haktýr ve eðer bu hak elde edilemiyorsa; gerektiðinde grevle, gerektiðinde eylemle bu hak için savaþýlýr. Baraka, KTOEÖS'i bu tavrýndan dolayý desteklemeye demokrasiden nasibini almamýþ Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimini ve LAÜ yönetiminin tavrýna çanak tutan hükümete karþý her türlü eyleme devam edecektir.

3 argasdi 4 Grev Var, Grev Var! Münür Rahvancýoðlu uygulayacaðýný d e s t e k t e n duyurdu. Grevin m a h r u m gerekçesi ise kalýyordu. Bir iki Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler h ü k ü m e t i n k ü ç ü k Sendikasý'nýn (KTOEÖS) mayýs ayý LAÜ'de toplu s e n d i k a n ý n içerisinde gerçekleþtirdiði grevler, Kýbrýs sözleþmeye imza d e s t e k Türk halkýný birçok bakýmdan etkilemiþ ve koymamasý ve açýklamasý ise sendikacýlýk, eðitim, siyaset, grev gibi Ö ð r e t m e n l e r g r e v onlarca konuda çeþitli tartýþmalara vesile Ya s a s ý ' n d a k i gerekçesinin ne olmuþtur. Biz bu yazýda, söz konusu kýdemli öðretmen o l d u ð u n a i l i þ k i n grevleri ve yarattýðý tartýþmalarý tefsirini içeren tartýþma içerisinde boðulup gitti. deðerlendirirken konuya toplumsal 25'inci maddenin Grev gerekçesi ne idi? KTOEÖS'ün ilk muhalefet ve Kýbrýs Türk halkýnýn bütünsel kaldýrýlmýþ olmasý olarak açýklandý. Bu yaptýðý açýklama iki ayak üzerine çýkarlarý perspektifinden bakacaðýz. karar açýkça LAÜ bombasýnýn fitilini oturuyordu: LAÜ ve Kýdemli Öðretmen Grev kararýnýn alýndýðý günlere gelinirken ateþlemek amacýyla alýnmýþtý. Ancak Tefsiri. Kýdemli Öðretmen Tefsiri denen Kýbrýs Türk toplumsal muhalefeti ciddi bir birçok yönden sorunlu bir stratejiye ve olgu öylesine karmaþýk, öylesine hukuksal ivme yakalamýþ durumdaydý. Kýbrýs Barýþ yanlýþ uygulamaya dayanan karar, sonuçta yorum labirentlerinde dolaþan bir konuydu Platformu içerisinde birlikte hareket eden olduðu gibi geri tepti. ki, bununla ilgili hükümetin getirdiði KTÖS (Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý) Öncelikle, sadece KTOEÖS için deðil suçlamalar ve kamuoyunun anlama ve KTOEÖS'ün kararlý tavrý sonucunda Kýbrýs Türk halkýnýn tüm devrimci-ilerici- çabalarýna yanýt vermekle boðuþan geçtiðimiz yýl CTP aleyhine slogan attýrmam diyen 'partili sendikacýlar'la yollar ayrýlmýþ, hükümetin organize ettiði kutlamalarýn iki katý ve çok daha coþkulu bir kitle ile 1 Mayýs alanýna girilmiþti. 1 Mayýs sonrasýnda oluþan zafer havasý ile birlikte emek güçleri, neo-liberal CTP hükümetinin karþýsýnda yýllardan sonra ilk kez savunma deðil saldýrý pozisyonuna geçebilecek bir moral donaným içerisindeydiler. Üstelik Açýk ve net bir þekilde görülmüþtür ki, öðretmeni, öðrenciyi ve veliyi eðitimdeki eþit özneler olarak görmek gerekir, stratejik ittifaklarý görmezden gelerek yola çýkmak tüm emek güçlerine zarar verir ve emek güçleri mücadelelerini dolayýmlar üzerinden deðil tartýþmasýz hedefler üzerinden yürütmelidirler. hamle avantajý gerçekten de emek demokrat çevreleri için can alýcý önemdeki KTOEÖS Yönetimi süreç içinde LAÜ güçlerinin elinde gibi görünüyordu. Çünkü, LAÜ sürecine dair geliþtirilecek böylesi bir konusunu kendisi bile unutuverdi. birkaç aydan beridir Lefke Avrupa manevra ile ilgili olarak, KTOEÖS üyesi 2005 yýlýnda imzalanmýþ olan protokol Üniversitesi'nde örgütlenme çabalarýný ö ð r e t m e n l e r d a h i l h i ç k i m s e gereði bareminin tavanýna gelmiþ olan sürdüren KTOEÖS, Lefke bölgesinde CTP bilgilendirilmemiþti. Üstelik ister kabul öðretmenlere Kýdemli Öðretmen tahsisatý milletvekillerini bile kapsayan yaygýn bir etsinler ister kabul etmesinler stratejik olarak kademe ilerlemesi verilmekteydi. onay alarak toplumsal meþruiyetini müttefik konumundaki KTÖS ve KTOEÖS Ancak gene ayný protokolde bu tahsisatýn pekiþtirmiþ, þimdi tüm diðer sendikal arasýndaki kanayan yara; ilkokul e m e k l i l i ð e y a n s ý m a m a s ý d a yapýlarý etrafýnda toplayan bir çekim öðretmenlerinin hangi sendikanýn öngörülüyordu yýlýnda sendikanýn merkezi haline gelmekte idi. Bu örgütlenme alanýna girdiði tartýþmasý, t a l e b i ü z e r i n e b u u y g u l a m a n ý n mücadelede, baþta KTÖS olmak üzere tamamen gereksiz, yersiz, zamansýz ve deðiþtirilmesi ve yerine 20 yýllýk öðretmene neredeyse tüm sendika, sol-parti ve özensizce gündeme getiriliyordu. Tarihsel B Öðretmen, 25 yýllýk öðretmene A demokratik kitle örgütleri LAÜ'deki olarak KTÖS ilkokul öðretmenlerinin, Öðretmen statüsü kazandýrýlarak kademe sendikalaþmayý destekliyor, burada elde KTOEÖS ise orta ve lise öðretmenlerinin ilerlemesi verilmeye devam edilmesi karara edilecek bir kazanýmýn tüm üniversitelerde sendikasýdýr. KTÖS kendi sendikal baðlanmýþtý. Üstelik bu yeni uygulama ile sendikalaþmanýn yolunu açacak bir kar örgütlenme anlayýþý gereði ilkokul sadece Kýdemli Öðretmen statüsü makinesi iþlevi göreceðini, üstelik CTP'nin öðretmenleri dýþýnda üye yazmazken, kaldýrýlarak yerine A ve B Öðretmen ben bilirim ci tavrýna ciddi bir tokat KTOEÖS ise iþ kolu sendikacýlýðýný statüleri getirilmiyor; söz konusu kademe olacaðýný hissediyordu. KTÖS, hiç savunduðu iddiasýyla ilkokul öðretmenlerini ilerlemeleri artýk emeklilik maaþýna da çekinmeden LAÜ sürecinde KTOEÖS'e de üye yazmaktadýr. KTOEÖS'de örgütlü yansýyacak þekilde düzenleniyordu. Her destek vererek Lefke bölgesindeki kadar sað görüþlü ilkokul öðretmeni anlamda öðretmenin haklarýný ileriye okullarda bir günlük dayanýþma grevi ilan dýþýndaki tüm ilkokul öðretmenleri ise götüren bu uygulamanýn yasaya yazýlýþ etmiþti. 1990'lý yýllardan bu yana defalarca KTÖS'de örgütlüdür. Ýþkolu sendikacýlýðý þekli net ve anlaþýlýr olmadýðýndan on bir ispatlandýðý gibi; bu iki ilerici sendika ne ve iþyeri sendikacýlýðý tartýþmasý tane öðretmenin maaþýnýn hesaplanmasý zaman yanyana gelip birlikte hareket bambaþka bir baðlamýn konusuyken, hiçbir sýrasýnda bazý hatalar olmuþ, sendika da bu etmeye baþlasa, egemenlerin uykularýný ilgisi olmayan bir zeminde bu konuyu hatalarý, yasadan kýdemli öðretmen kaçýracak bir potansiyel açýða çýkmaktaydý. gündeme getiren KTOEÖS, anýnda KTÖS tefsirinin kaldýrýlmýþ olmasýna baðlamýþtý. CTP'nin neo-liberal uygulamalarý tarafýndan kýnanmýþtýr. KTÖS, ilkokul Ýþte grev gerekçesi buydu... karþýsýnda LAÜ'yü bir kale haline getirmek öðretmenlerinin greve çýkmayacaðýný ve Grev kararýnýn alýnmasý üzerine; hükümet ve tek yumruk olup hükümetin suratýnda ilkokullarda örgütlü sendikanýn kendileri söz konusu öðretmenlerin eksik ödenen patlamak, yapýlmasý gereken net ve açýk iþ olduðunu duyurduðunda, hem bir maaþlarýný anýnda ödeyerek bir yanlýþlýk idi... Ancak ne yazýk ki böyle olmadý. dayanýþma grevinin gerçekleþmeyeceði yapýldýðýný duyurdu. Ayný açýklamada 11 Mayýs 2008 tarihinde basýna bir netleþiyor, hem de hükümetin gazetesi hükümet, Kýdemli Öðretmen tefsirinin açýklama yapan KTOEÖS Yönetimi örgütlü Yenidüzen zevkten dörtköþe bir þekilde bu kaldýrýlarak yerine A ve B Öðretmen olduðu tüm ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, açýklamayý manþete taþýyordu. Bunun tanýmlarýnýn getirildiðini, bu uygulama ile meslek lisesi, Milli Eðitim ve Kültür sonucunda KTOEÖS, tamamen kendi eskiden emekli maaþlarýna yansýmayan Bakanlýðý, Ýngilizce Dil Eðitim Merkezi, yöneticilerinin öngörüsüzlüðü ve stratejik artýþlarýn artýk emekli maaþlarýna da Atatürk Öðretmen Akademisi ve Lefke müttefikinin hassasiyetlerine kýymet yansýyacaðýný ve bazý öðretmenlerin A v r u p a Ü n i v e r s i t e s i ' n d e g r e v vermeyen yaklaþýmý sonucunda, büyük bir maaþlarýnýn eksik yatmasýnýn bir yanlýþlýk

4 5 argasdi olduðunu söylüyordu. Ancak sendika, yapmaya çalýþtýlar. Daha çok hükümete meteliðe kurþun atar hale gelen sendika da yanlýþ uygulama düzeltildiði halde, ýsrarla yakýn açýklamalar yapan velilerin söylemleri grevi kaldýrdý! En baþta grev gerekçesi yasal düzenlemenin netleþtirilmesini grev hakkýný tartýþmaya daha hevesli olarak sunulan LAÜ'deki toplu sözleþme talep ederek, bir hak ilerlemesi deðil hak olduklarýný gösteriyordu. Ancak sonuçta konusunun çözümlenmediði gerçeðini ise gerilemesi olduðu iddiasýný savunmaya eðitimin tek öznesinin öðretmenler ve onlar kimse gündeme getirmedi. Grev biterken, 1 baþlayýnca, artýk LAÜ'de sendikalaþma adýna sendika olmadýðý; veliler ve çok daha Mayýs meydanýný dolduran kitlelerin daha 4 konusu hiçbir þekilde gündeme gelmez fazla öðrencilerin de dikkate alýnmasý hafta önceki hükümet karþýtý coþkusu, sanki oldu. Hatta hükümet yetkilileri ortada bir hak gerektiði açýkça ortaya çýktý. KTOEÖS, yýllar önce gerçekleþmiþ bir zaferin anýsý gerilemesi olmadýðýný gösteren her daha önce de öðrencileri özne kabul kadar uzakta kalmýþtý. açýklamalarýndan sonra, sendika bunu etmeyen, eylemlerini öðrenciler ile eþit iliþki Bu sürecin sonunda; Kýbrýs Türk halký mazeret yapýyor esas konu LAÜ'dür üzerinden kurgulamayan, otoriter tarzý içerisinde bulunan en kitlesel, en güçlü ve diyerek, savunmadan saldýrýya geçmeye nedeniyle tarafýmýzdan eleþtirilmiþti. Ancak en meþru odaklardan biri olan KTOEÖS'nýn bile baþladý. Böylece konu LAÜ ekseninden ne yazýk ki geçmiþ deneyimlerden ders yönetimi, ne yazýk ki sadece kendine ve hýzla uzaklaþmýþ oldu. Kamuoyu artýk; çýkarýlmadýðý bir kez daha görülmüþ oldu... öðretmenin statüsüne deðil, Kýbrýs Türk Kýdemli Öðretmen nedir?, A Öðretmen 19 Mayýs cephesinde ise olaylar tam bir halkýnýn mücadele azmine de ciddi bir nedir? Yasa nasýl yazýldý? Hangi yorum trajediye dönüþtü. Grevler nedeniyle 19 darbe indirmiþtir. Ancak KTOEÖS doðrudur? gibi konularý tartýþmaya Mayýs provalarý da yapýlamamaktaydý. üyelerinin sendikalarýný yalnýz býrakmayan baþlamýþtý... Bunun üzerine sözde milliyetçilik karþýtý ve örgütlü bilince sonuna kadar güvenen K T Ö S ' ü n CTP, yaygarayý disiplinli tavrý, her türlü övgünün desteðini daha b a s t ý : ö t e s i n d e d i r. K T O E Ö S ü y e l e r i, b a þ t a n K T O E Ö S ' ü n sendikalarýnýn grev kararýna sonuna kadar kaybeden, LAÜ konusunu artýk gündeme bile getirmeyen ve K ý d e m l i Öðretmen tefsiri ile ilgili konuyu üyelerine bile a n l a t a m a y a n K T O E Ö S a m a c ý 1 9 uymuþ, greve çok yüksek bir katýlýmla Grev biterken, 1 Mayýs meydanýný dolduran kitlelerin daha 4 hafta önceki hükümet karþýtý coþkusu, sanki yýllar önce gerçekleþmiþ bir zaferin anýsý kadar uzakta kalmýþtý. M a y ý s ' ý iþtirak etmiþlerdir. Sendikal örgütlülüðün y ö n e t i m i, yaptýrmamaktýr öðretmenin en önemli gücü olduðunun ve toplumun tüm! Sonuçta 19 bu örgütlülüðü kaybederlerse baþka kesimlerinden M a y ý s hiçbirþey kazanma þanslarý olmadýðýnýn yükselmeye baþlayan homurtulara kutlamalarý, Bakanlýðýn inisiyatifi ile bilinciyle, sendikalarýnýn etrafýnda sýký kulaklarýný týkayarak greve devam kararýný öðretmenler by-pass edilerek yapýldý. sýkýya kenetlenen öðretmenler, hem kendi her gün yinelemeye baþladý. Mayýs ayýnýn Ancak bir kez geri çekilmeye baþlayýnca yöneticilerine hem de geriye kalan tüm halk ortalarý geçildiðinden eðitim döneminin bunun nerelere varacaðýnýn ibretlik bir kitlelerine ciddi bir ders vermiþlerdir. Bu sonuna da yaklaþýlmýþtý. CTP kodamanlarý göstergesi olarak KTOEÖS, 19 Mayýs günü grevden geriye kalan en önemli ders budur. her zamanki gibi belden aþaðý çalýþarak, Atatürk'e Saygý Yürüyüþü düzenledi. Böylesi bir inanç ve irade ile donanmýþ önce savunma pozisyonuna ittiði sendikayý, Üstelik 19 Mayýs kutlamalarýna katýlmayan bir kitleye yöneticilik yapan insanlarýn iki cephede daha sýkýþtýrmaya baþladý: beden eðitimi öðretmenlerini ortada ise, hissetmesi gereken sorumluluk çok Eðitimin diðer özneleri (veliler ve býrakan sendika baþkaný, sendikamýz çok daha fazladýr. öðrenciler) ve 19 Mayýs! bugün grevde deðildir, beden eðitimi Açýk ve net bir þekilde görülmüþtür ki, Sendikanýn anlamsýz bir þekilde ve sürekli öðretmenleri asker kendilerini fýrçalamasýn öðretmeni bilgilendirmeyi, öðrenciyi ve olarak görmezden gelme alýþkanlýðýna diye kutlamalara kendi inisiyatifleri ile veliyi ise eðitimdeki eþit özneler olarak sahip olduðu lise öðrencileri, tek tek katýlmamýþtýrlar diyerek kendi üyesi olan görmeyi savsaklanamayacak bir görev okullarda eylemler düzenlemeye baþladý. beden eðitimi öðretmenlerini resmen hedef telakki etmek gerekir. Açýk ve net bir þekilde Hükümet, öðrencileri eðitimde grev gösterdi. Hiçbir örgüt bilinci, hukuðu veya görülmüþtür ki stratejik ittifaklarý yapýlmasýna karþý eðitim hakkýmýz etiðine yakýþmayan bu açýklama görmezden gelerek yola çýkmak sadece engelleniyor temelinde toparlamaya sendikacýlýk tarihimize kara bir leke olarak KTOEÖS veya KTÖS'e deðil, tüm emek çalýþtý ancak açýkça baþarýsýz oldu. CTP'li geçti. güçlerine zararý olacak bir yaklaþýmdýr. Açýk veliler genel olarak ikiye ayrýlýr, CTP Mayýs ayýnýn ilk haftasýndaki muhalif enerji ve net bir þekilde görülmüþtür ki, emek yöneticileri ve CTP üyeleri! CTP ve dinamizm, ayný ayýn son haftasýnda güçleri mücadelelerini dolayýmlar yöneticilerinin çocuklarý çoðunlukla paralý sendikalar arasý bölünme, hükümetin üzerinden deðil tartýþmasýz hedefler özel okullarda okuduklarýndan bu sürece stratejik üstünlüðü, LAÜ konusunun üzerinden yürütmelidirler. LAÜ müdahil olamadýlar. CTP üyelerinin gündemden düþmesi, öðrenciler ve veliler mücadelesine destek olacak diye her türlü çocuklarýnýn büyük çoðunluðu ise iþçi ve tarafýndan dýþlanmýþ ve kendi üyesine bile kazanýmý berhava etmek hiçkimsenin hakký memur çocuklarýdýrlar. Bu gençler doðru bir derdini anlatamayan bir sendika yönetimi deðildir. refleks göstererek eðitimde grev olmaz manzarasýna dönüþüvermiþti. Hükümet, Þimdi yapýlmasý gereken bu dersleri söylemini bayraklaþtýrma teklifini sendikayý yeterince yýpratmýþ olduðuna, tartýþmak, bilgi daðarcýðýmýza eklemek ve reddettiler. Yer yer bu sloganlarýn muhalif dinamizmi yeterince örselediðine LAÜ'de hala devam eden sendikalaþma duyulduðu doðrudur. Ancak liselilerin ve karþýtý unsurlarýn hertürlü inisiyatifi mücadelesinde KTOEÖS'ün yanýnda saf eylemlerine damgasýný vuran talep kaybettiðine kanaat getirerek artýk sürece tutmaktýr. KTOEÖS orta eðitimde örgütlü sendikayý deðil Eðitim Bakanlýðý'ný hedef son noktayý koyabilirdi: Yaramaz ve öðretmenlerin kollektif beynidir, Kýbrýs alan madem ki bakanlýk sendika ile mýzýkçý sendika yönetimine büyüklük Türk halkýnýn ise gözbebeðidir. uzlaþamýyor sýnavlarý iptal etsin talebi gösteren CTP, zaten var olan uygulamayý Mücadelemiz, zafere ulaþmadan önce, oldu. Bu talep öylesine ciddi bir kitlesellikte ve zaten var olan ancak yanlýþ yoruma açýk doðrularýn bulunmasý için elbette bazý yanký buldu ki, sonuçta Bakanlýk sýnavlarý düzenlemeyi daha açýk bir þekilde yasaya yanlýþlardan geçecektir. Önemli olan iptal etmek zorunda kaldý. Diðer yandan yazmaya söz verdi. Grev fonlarýný tüketen, hatalarýmýzýn üstünü örtmemek ve veliler de örgütlenmeye ve arabuluculuk toplumsal meþruluðunu tamemen yitiren ve onlardan öðrenmektir. Grev Var, Grev Var!

5 argasdi 6 Ýþyeri Sendikacýlýðý Mý? Ýþkolu Sendikacýlýðý Mý? Toplumsal Hareket Sendikacýlýðý Besim Baysal K ý b r ý s T ü r k O r t a E ð i t i m sendikalardýr. Yatay örgütlenme þekli ile örgütlenmiþ yapýlardýr. besim Öðretmenler Sendikasý son grevi ile Kýbrýs'ýn kuzeyinde küçük küçük bir çok iþyeri sendikalarý yýllar aþaðý yukarý bir aylýk bir süre içinde ortaya çýkmýþtýr. Bu iþyeri sendikalarýnýn çoðu örneðin Güçhalkýmýzýn gündemini belirledi. Sen, Mec-Sen, Vergi-Sen gibi, büyük bir memur sendikasýnýn içinde Yapýlan tartýþmalar ve grevin stratejik konumlanýþý; hükümete ve kendilerini yeterince ifade edememekten, bürokratik yayýn organlarýna, mücadelenin zayýf noktasýna iyi bir saldýrý yapma yapýlanman ýn devamýnda örgüt içinde seslerini fýrsatý sundu. KTOEÖS'ün LAÜ'deki sendikalaþma mücadelesini ve duyuramamaktan kurulmuþlardýr. Ancak öðretmenlik kýdemleri ile ilgili tavrýný kamuoyu nezninde gölgede öðretmen sendikalarý KTÖS ve KTOEÖS'ün býrakacak kadar üzerine gidilen KTÖS ile olan çeliþkisi; hükümet böyle bir sýkýntýsý ortaya çýkmamýþtýr çünkü gazetelerinde, radyo ve televizyon kanallarýnda günlerce kullanýldý. öðretmenlerin hemen hemen tüm KTOEÖS'ün iþkolu sendikacýlýðýna giden teorik çýkýþý sonucunda, okullarda karþýlaþtýklarý sorunlar KTÖS'ün geleneksel tabaný olan ilkokul öðretmenlerine ve birbirine benzer sorunlardýr ve 1968'de ilkokullara yönelik yaptýðý açýklamalar, doðal olarak Öðretmenler Birliði'nin daðýlmasýndan KTÖS'ten tepki gördü. Bu tepkinin sonra da ilkokullar için ayrý ortaokul ve hesaplanmamasý KTOEÖS'ün grevini liseler için ayrý sendikanýn ortaya çýkmasý sonuca ulaþmada zorlamasýna raðmen, ile oluþabilecek sorunlar ortadan iliþkilerin düzeltilmesi için zaman kalkmýþtýr. Bugün KTOEÖS'ün, eðitim k a y b e d i l m e s i o r t a d a k i iþkolunda çalýþan herkesi güvensizliði daha da artýrdý. örgütlenmeyi teorik olarak K T Ö S v e K T O E Ö S önüne hedef koymasýnýn birlikteliðe girip rejim karþýtý sendikal mücadeleyi bir ileri pozisyonlarýný alýrken Kýbrýs noktaya taþýmak istemesi Türkleri için uzun soluklu bir itibarýyla olumlu bir nokta m ü c a d e l e b a þ l a t t ý l a r. olduðu söylenebilir. Ancak Geçmiþte Kýbrýs Türk halkýnýn Kýbrýs Türk halkýnýn TC biraraya gelerek Kýbrýs egemenliði ve onun yerli S o r u n u ' n a ç ö z ü m v e i þ b i r l i k ç i l e r i i l e o l a n Türkiye'den gelen ekonomik mücadelesini hiç yokmuþ paketlere hayýr dediði tüm gibi farzederek, en büyük direniþlerin ana halkasýný direniþ noktalarýndan biri oluþturan bu iki örgüttür. Bu iki olan ve bu anlamda tarihsel s e n d i k a n ý n i þ k o l u o r t a ð ý k o n u m u n d a k i sendikacýlýðý mý, iþyeri KTÖS'ün can damarýna sendikacýlýðý mý? diye b a s a r a k i l e r l e m e y e tartýþarak toplumsal muhalefetin uzun soluklu bir mücadeleyi çalýþmasý da kabul edilir bir yaklaþým olamaz. Samimi olarak iþkolu baþlatmasýný engellemeleri tarihsel olarak en büyük hatalarý sendikacýlýðýný savunan bir KTOEÖS'ün, biraraya gelerek bu olacaktýr. KTÖS ve KTOEÖS'ün her zaman mücadelenin merkezini konuyu tartýþmasý ve güven tazeleyerek birlikte hareket etmesi oluþturduklarý, muhalefeti biraraya getirdikleri, güçlerini gereken sendika KTÖS'dür. Ancak KTÖS'ün ne iþyeri birleþtirdiklerinde ise Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyindeki sendikacýlýðýný bir ileri noktaya götürecek yaklaþýmý ne de iþkolu hegemonyasýný sarstýklarý gün gibi ortadadýr. KTÖS'ün LAÜ'deki sendikacýlýðý gibi teorik bir açýlýmý yoktur. KTÖS bugün, tamamen sendikalaþma giriþiminde KTOEÖS'ün yanýnda yer almasýna savunmaya çekilmiþ, mevcut yapýsýný 1968'de kurulduðu ilkelerle raðmen yapýlan ilkokullarda grevdeyiz açýklamasý, LAÜ'deki korumaya çalýþan, siyasi anlamda deðiþimi savunsa da mücadelenin destekten yoksun kalmasýna yol açarken, iþyeri sendikacýlýk anlamýnda statükocu bir sendika görünümündedir. sendikacýlýðýný iþkolu sendikacýlýðýndan daha ileri bir nokta gibi Ancak KTÖS, dinamik öðretmen kitlesi ve yönetiminin ilerici göstermeye çalýþan KTÖS'ün açýklamasý ise grevdeki bir yaklaþýmlarý ile bu sorunu kýsa sürede ortadan kaldýracak nitelikte sendikanýn medya organlarýnýn büyük bir çoðunluðu tarafýndan bir sendikadýr. ezilmesini saðlayan talihsiz açýklamalar olarak gündeme girmiþtir. KTOEÖS, gerçekten Kýbrýs Türk halkýnýn geleceðini ve Tarihsel olarak iþyeri sendikacýlýðý, emeðin sistemle mücadelesinde mücadelesini düþünüyorsa, böyle bir durumda yapmasý gereken ilk yöntemlerden biri ve kazanýmlarý itibarýyla belki de en çok ince ince KTÖS'e yüklenmek yerine; birlikte hareket etmeyi kazanýma sahip þeklidir. Ancak kapitalist sistem de 50 yýl önceden zorlamak, güven tazelemek adýna ilkokullar dýþýnda, orta ve lise bugüne kadar emekle mücadelesinde çeþitli yöntemler eðitim kurumlarýnda diðer eðitim emekçilerini örgütlemeye geliþtirmiþtir. Sistem artýk 50 yýl önceki metodlarla çalýþmak ve örgütlediði kesimlerin de sendika içinde temsiliyetleri yönetilmemektedir. Bu sebeple daha güçlü sendikal yapýlar için her türlü yasal düzenlemeyi gerçekleþtirmektir. Yoksa bugün gündeme gelmiþtir. Ýþyeri sendikacýlýðýndan daha büyük ve daha örgütlediði sekreterler, hademeler, akademisyenler yarýn kendileri güçlü bu sendikal yapýlar, hem ayni iþyerlerinin çalýþanlarýný, hem ile ilgili herhangi bir çaba sarfetmeyen ancak ortaokul ve lise de ayni türdeki iþyerlerinin çalýþanlarýnýn tamamýný biraraya getiren öðretmenlerinin her türlü sýkýntýsýnda baþdöndürücü bir hýzla eylem iþkolu sendikalarý olmuþtur. Bugün, ayni iþkolu içinde yer alan ama koyan bu sendikadan istifa edeceklerdir. Yani teorik bir ileri adým farklýlaþan iþler yapan emekçilerin, iþkolu sendikalarý içinde yetkili pratik olarak doðru açýlým içinde olmak anlamýna gelemez. KTÖS kurullarýndaki temsiliyet sýkýntýsý mücadelede aksaklýklar yaratsa ise inceden inceye kendi içinde deðerlendirmeye baþladýðý eðitim da iþyeri sendikasý gibi nisbeten daha küçük yapýlardaki federasyonunu ortaya çýkarmak için ve 1968'de toplumun önünü sendikalardan çok daha güçlü olduklarý söylenebilir.ancak iþkolu açan anlayýþýn ruhunu yaþatmak adýna yeni bir örgütsel çalýþmanýn sendikalarý büyüklükleri sonucu hantallaþýp ve bürokratlaþarak, tohumlarýný atmak zorundadýr. Bu tohumlar atýlýrken de birlikte kendini sürekli yenileyen ve emek saldýrýlarýný yoðunlaþtýran hareket etmesi gereken sendika ise KTOEÖS'dýr. sistemin karþýsýnda sürekli zayýflamaktadýr. Bu sebeple emek Hem KTÖS hem de KTOEÖS, Kýbrýslý Türklerin kendi kendini mücadelesi de tüm dünyada kendini yenilemekte, sistemin hedef yönetmesini saðlayacak mücadeleyi vermek için biraraya aldýðý tüm emekçileri, taban örgütlenmesi þeklini önüne koyarak gelmelidir. KTÖS ve KTOEÖS, emekçilerin sermaye ile biraraya getirmekte Toplumsal Hareket Sendikacýlýðý diye tarif mücadelesinde yeni bir soluk oluþturmak için biraraya gelmelidir. edilebilecek bir mücadele yöntemini geliþtirmektedir. Ýtalya'da KTÖS ve KTOEÖS, TC'nin Kýbrýs'ýn kuzeyine dayattýðý liberal COBAS, Güney Afrika'da COSATU, Arjantin'de Pinqueteros, programlara dur demek için mutlaka biraraya gelmelidir. Tüm Brezilya'da MST Toplumsal Hareket Sendikacýlýðý yöntemine örnek bunlar bu iki sendikanýn tarihsel sorumluluðudur.

6 7 argasdi Öðrencinin Hakkýný Aramasý Suç Mudur? Ceyda Alçýcýoðlu onlarla birlikte olacaktým. Onlarla birlikte yürek olarak hareket etmesi beni çok yürüyüp, haklarýný onlarla birlikte heyecanlandýrdý ve gururlandýrdý. Biz savunacaktým. Haberlerden, gazetelerden aslýnda sinirliydik. Öðretmenlerimiz hakkýný sürekli olarak bu konuyu özenle takip ettim; ararken bizi tehtit unsuru olarak öne Dersler hep dört duvar arasýnda, kalem- ama öðretmenlerimi sokakta göremedim. sunmuþtu; üstelik bize derslere devam kaðýtla, sýnav yapýlarak verilir. Öðretmenler Ben aslýnda onlarý sokakta da görmek edip, sýnav yapacaksýnýz deniliyordu; ama ve öðrenciler buna alýþmýþtýr; fakat hayat istiyordum. Bu þekilde varlýklarýný öðrencilere kimse bir þey sormuyordu. Biz boyu unutulmayacak bir ders daha vardýr ki; gösterseler daha etkili olurlardý bence. öðrenciler olarak 2. Dönem yapýlan sýnav bu hayat dersidir. K ý d e m t a z m i n a t l a r ý g e r i notunun üzerine ödev notunun eklenmesi Öðretmenlerimizin kýdemli öðretmen ve çýkacak olan sonucun 2'ye tanýmý ortadan kalkýnca, KTOEÖS bölü haklarýnýn kendilerine geri verilmesi için 12 mayýsta süresiz grev baþlattý. Normal þartlarda biz 12 mayýstan sonra 4 ders gününün ardýndan sýnavlarýmýzý yapýp, dönemi bitirecektik; ama grevler nedeniyle okula gitmemeye baþladýk. Aslýnda neden grev yapýldýðýný, sýnavlarýmýzýn neden yapýlmayacak olduðunu muhattab alýp bize kimse söylemedi, açýklamadý. Eðitimin öznesi hep öðretmenler olarak düþünüldü; fakat öðrenciler de eðitimin birer öznesiydi. Bence öðretmenler öðrencileri karþýlarýna nmesi alýp neden grev yaptýklarýný anlatmalýydýlar. yle son Okullarda ne zaman bir olay olsa; s ý n a v öðretmen hep haklýdýr denir bize. verilece n o t u n u n Abartmýyorum; çünkü bir müdürün k mi, konu bakanlar hesaplanmasýný, aðzýndan þu cümleyi duydum: öðretmenler kuruluna gidecek mi, ayrýca isteyenin sýnava her zaman haklýdýr!. Biz öðrenciler olarak eðitim bakaný ne dedi, girebilmesini istiyorduk. öðretmenlerimize hep saygý duyarýz, onlara KTOEÖS ne cevap Yani sýnavýn gönüllü siz diye hitap ederiz, onlar sýnýfa girince verdi vb. gibi konularýn olmasýný istiyorduk. ayaða kalkarýz, onlarýn bize kes sesini arasýnda sýkýþan bir Nitekim hükümet deme hakký vardýr; ama bizim buna kesim vardý ki; çok k o n u n u n b a k a n l a r hakkýmýz yoktur. Biz bir olay olduðunda zordaydýlar, onlar k u r u l u n d a alttan alan taraf oluruz; yoksa ödev notu öðrencilerdi. Yani görüþülmesini kabul etti verilmediði için notunuz düþük olur. Bunlar bizdik. Sýnavlarýmýza 4 ve grev kalktý. Ne yýllardýr süre gelen okul kurallarýdýr. Bu gün kala grev kararý yapacaðýmýzý bilmez kurallar bize dayatýlmýþtýr. Hak aramak alýndý ve biz ne yapacaðýmýz hiçbir zaman þekilde okula gittik. Açýkcasý okula suçtur okullarda; çünkü bize dayatýlan bazý bilemedik. Her gece 23.00'a kadar son gittiðimizde öðretmenlerimizde ne kurallar vardýr. Bu þartlarda öðretmenlerim geliþmeleri haberlerden izledik ve öðrendik. yapacaklarýný bilmiyordu. Derslerimize haklarýný aradýðýnda benim de söylemem Sýnav yapmamýz gereken dönemde evde kaldýðýmýz yerden devam mý edelim, hiçbir gereken bu hükümetin kurallarý var bunlara oturduk. -Gerçi benim hayal ettiðim þey yapmadan mý oturalým karar uymak zorundasýn mý olmalýdýr? Okula eðitimde sýnava gerek duyulmamalýdýr; veremiyorduk; çünkü ne olacaðý belli gidip herhangi bir þey için hakkýmý ararsan ama þimdiki sistemde (bozuk; ama iþleyen) deðildi. Sonucu hep beraber öðrendik; öðretmenlerime vereceðim cevabý artýk çok sýnavlarýmýzýn yapýlmasý gerekiyordu - Bu ö ð r e n c i l e r i n s a v u n d u ð u m a n t ý k l ý iyi biliyorum. koþullarda, haziran güneþinin altýnda okula bulunmuþtu. Bence bu bir zaferdi. Grevin neden yapýldýðýný öðretmenlerim gidip gelmek, sýnavlara girip notlarýmýzý Bu süreçte öðretmenler grevin 08.00'dan bana açýklamadý; ama ben her an grev düþürmek istemiyorduk. Evet, her 11.00'a olduðu açýkladý. Bu sürede eðer kalkabilir, sýnav olabilir telaþýyla okulda öðrencinin sýnýfýnda klima, rahat öðrencilere okula gelin çaðrýsý yapýlsaydý iþlediðimiz yerlere kadar derslerime sandalyeler, masalar olabilir; ama bunu biz gider ve geriye kalan son iki dersi çalýþmaya çalýþtým ; bunu ilk zamanlarda söylemek olayý basite indirgemektir; çünkü iþlerdik. Böylece okuldan kopmamýþ baþarýyordum; fakat grev süresinin bu koþullar her öðrencinin evinde olamaz. olurduk ya da grevlerini saat 10.00'dan uzamasýyla benim motivasyonum ters Bu konuda bir þeyleyler yapmak sonra yapmasalardý hem biz sýnavlarýmýzý orantýda ilerledi. Derslerimi genelde sýnav istiyorduk. Arkadaþlarým kafalarýný karýþýk yapardýk hem de öðrenci-öðretmen dialoðu zamaný çalýþýp, öðrendiðim için hiçbir þey olduðunu bu konuda kimin haklý, kimin kopmamýþ olurdu. Böylece öðrenciler öðrenmedim desem yeridir; çünkü sýnav haksýz olduðunu bilmediklerini tek öðretmenlerin sadece fikren deðil, fiilende haftasý olmadý. Sýnýfta öðrendiklerimden istediklerinin sýnavlarýn yapýlmamasý yanýnda olurdu. Eminim ki geleceðin aklýmda ne kadar kaldýysa onu biliyorum, bir olduðunu söylüyorlardý. Daha sonra öðretmenleri olacak olan öðrenciler ilerideki de çalýþmaya çalýþtýklarýmý biliyorum. Bu öðrencilerin Maðusa'da olasý sýnava hayýr haklarý için öðretmenlerine destek verirdi. da eðitim sistemimizin ne kadar sistemli sloganýyla yürüyeceðini öðrendim. Ertesi Bu konu üzerine çok þey söylendi, çok þey çalýþtýðýný gösteriyor; ama bozuk bir gün Lefkoþa okullarýnýn ve Girne'den bazý konuþuldu. KTOEÖS'in sendikalar þekilde. Yani ezberle git, gerisi kolay taktiði. okul öðrencilerinin toplanacaðýný duyduk. arasýnda ayrýmcýlýk yapýlýyor söylemi bence Öðretmenlerimin grevlerinde haklý LTL'nin önünde toplandýk. Çok kalabalýk bir yanlýþtý. Ne olursa olsun öðretmenlerin olduklarýný düþünüyordum. Ne kadar bu gruptuk. Ýlk meclisin önüne daha sonra elinden alýnan bir hak vardý ve bu hak için olaylarda beni kaale almasalar da, onlara KTOEÖS lokaline yürüdük. Çoþkulu olan savaþýlmalýydý. Yolu bu mu olmalýydý? Hayýr bir þekilde destek olmak istiyordum. Bu topluluk KTOEÖS lokalinde Adnan kesinlikle böyle olmamalýydý; eðer yüzden kendime bir söz verdim; eðer Eraslan'ýn sizinle gurur duyuyorum öðretmen ve öðrenciler birlikte hareket öðretmenlerim sokaða çýkacaksa ben de naralarýyla karþýlandý. Öðrencilerin tek etseydi; daha saðlýklý bir süreç yaþanýrdý.

7 argasdi 8 1 Mayýs'ta farklý kortej oluþturuldu diye barýþ ve emek güçlerini bölücülükle suçlayan, farklý fikirlere tahammül edilmesi gerektiðini öðütleyen CTP ve onun çiftliði konumundaki Dev-Ýþ kendi demokrasi anlayýþýný gösterdi. DAÜ Bir-Sen Dev-Ýþ'in içinde yer almadýðý oluþumlarda Dev-Ýþ'e rekabet eder tutum sergilediði ve 1 Mayýs 2008'de yapýlanlarýn ise bardaðý taþýran son damla olduðu gerekçeleri ile federasyondan ihraç edildi. Bilindiði gibi DAÜ Bir-Sen Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan iþçilerin sendikasýdýr ve Barýþ Platformu'nda aktif olarak yer almýþ, Mayýs ayý boyunca da platformun dönem sözcülüðünü yapmýþtýr. 1 Mayýs 2007'de diðer örgütleri dýþlayarak CTP'yi savunma konumuna gelen Dev-Ýþ'in, onurlu bir tutum takýnýp parti sendikacýlýðý yapmayý reddeden DAÜ Bir-Sen'i ihraç etmesi ile birlikte CTP ile olan iliþkileri de netleþmiþ oldu. Diðer yandan tamamen CTP MYK'sýnýn emirlerine itaat etmesine raðmen üye sayýsý azalmaya devam eden, son yaþanan Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi örgütlenme deneyiminde kendi partisi tarafýndan yarý yolda býrakýlan Dev-Ýþ yöneticilerinin, ne sendikalarýnýn geleceðine ne de iþçilere faydalý bir çalýþma içinde olmadýðý daha net bir þekilde görülmüþ oldu. CTP'nin 1 Mayýs Hüsraný Barýþ Süreci ve Memorandum Eylül'ünden sonra Mayýs'ýnda da CTP ile yollarýný ayýran emek ve barýþ güçleri CTP'yi Kýbrýs'ýn güneyinde Hristofyas'ýn yasallaþtýrmaya gitmek olduðundan hüsrana uðrattý. Aðýrlýklý kitlesi seçilmesinden sonra hýzlanan görüþme- aralarýndaki prüzleri çözmeleri ise yüksek milletvekili, müdür ve komite-çözüm süreci devam ederken, bir olasýlýk olarak görülüyor. Örneðin müsteþarlardan oluþan CTP'nin haziran ayý içerisinde Ýngiltere ve Kýbrýs haziran ayý baþýnda imzalanan 1 Mayýs'ý sönük geçti. Bunun Cumhuriyeti arasýnda imzalanan memorandumun kuzeyde bir infiale yol üzerine baþbakandan, CTP memorandum birçok tartýþmaya neden açmasýna bakalým. Aslýnda zaman zaman Gençlik Kollarý'na kadar oldu. Bilindiði gibi kurulan komitelerin elde kuzeydeki zaman zaman da güneydeki çeþitli açýklamalar ettiði sonuçlar bu aylarda Talat ve iþbirlikçi kesimlere ince ayar yapan yapýlarak 1 Mayýs'ýn Hristofyas tarafýndan deðerlendirilecek. emperyalist devletlerin, bazen KC bazen bölündüðü iddia edildi. Bazý iddialara göre kapsamlý görüþmeler KKTC egemenlerini kayýran jestler Baþbakan basýna eylül ayýnda baþlayacak ve Mart 2009 yapmasý ilk kez karþýlaþtýðýmýz bir durum yaptýðý açýklamada tarihinde görüþmelerin sonuçlandýrýlarak deðil. Bu sebeple söz konusu bazý sol kes referanduma sunulmasý hedeflenecek. memorandum, sadece emperyalist imlerin kendini göste Bugüne kadar yapýlan açýklamalarda ne Ýngiltere'nin iþbirlikçilerine verdiði birgöz rme gayreti nedeniy Talat ne de Hristofyas bu takvimi daðý olarak deðerlendirilmelidir. Aslýna le 1 Mayýs öncesi olumsuzlayýcý bir beyanda bulunmadý. bakarsanýz bir anlaþamaya varýlmasý için gerginlikler yaþandýðý Komite çalýþmalarý tüm hýzýyla devam uðraþan emperyalist devletler bu anlaþmayý ný, oysa geçmiþte ederken halkýmýz içerisinde üç far kendi çýkalarýna þekillendirir hangi durumda klý tavýr kendini gösteriyor. CTP lerk olursa olmad Bu yap yýl arka unutturduð olsun bölünme ýðýný iddia etti. açýklamayý arken 1980 ýnda Halk-Der'e sopalarla barikat kuranýn CTP'li gençler olduðunu veya 2007 yýlýndaki 1 Mayýs'ta Baraka'yý barikat sýna itme giriþimlerini unu zanneden baþbakan, ve CTP kontrolündeki kitle örgütleri bu kez mutlaka barýþýn olacaðýný eðer olmazsa da bunun sorumlusunun Kýbrýslý Elenler olacaðýný çünkü Talat'ýn barýþ yalan söylemek konusunda istediðini propagand uzmanlaþtýðýný da göstermiþ oldu. Öte yandan Kýbrýs a ediyorlar. Bunun karþýsýnda barýþ ve en, Gazetesi'nde CTP parti komiserliði görevinde emek güçleri dediðimiz ancak ideolojik bir taraflar bulunan Baþaran Düzgün de 1 Mayýs'ý bölenlerin netlik veya birlikten yoksun parti ve üzerinde amip gibi bölünme sevdalýsý olduklarýný iddia etti. sendikalar hiçbir ilerleme sadece teþvik edici deðil ayný CTP Gençlik örgütü de olaylarýn nedeninin sadece saðlanamayacaðýný bunun sorumlusunun zam anda göz daðý veren CTP düþmanlýðý olduðunu açýkladý. ise Talat ve emirleri aldýðý yer olan Ankara mekanizmalarý da kullanmaktadýrlar. Her yerde CTP düþmanlarý gören bu paranoyak olacaðýný anlatmaya çalýþýyorlar. Halkýmýz Ancak ortaya çýkacak olan anlaþma Kýbrýs anlayýþlar bir yana, geçtiðimiz yýl farklý görüþlere ise geliþmelerý kayýtsýz, ilgisiz ve umutsuz Türk ve Elen halklarýnýn ortak çýkarlarý tahammülsüzlük göstererek, ORTAK 1 MAYIS bir þekilde izlemeye devam ediyor. üzerinde yükselmeyecektir. Böylesi bir kutlamak isteyen Baraka dahil tüm örgütleri kortej (Çözüm karþýtý muhafazakar çevreler anlaþma Kýbrýs adasý üzerinde emperyalist dýþýnda tutan CTP deðilmiþ gibi konuþabilmeleri çok Kýbrýs Türk halký dediðimiz olguya dahil çýkarlarýn saðlamlaþmasý, halklarýn yeniolmadýðýndan ilginçtir. CTP aleyhine slogan atýlmasýný yasaklayan, burada sömürge durumunun devamýna dayalý bir bu sloganlarý atmak isteyenleri ise FÝKÝRLERE deðerlendirilmemiþtirler) neo-liberal uzlaþma metni olacaktýr. Emek YASAK uygulayarak barikat arkasýnda býrakan bu Bizim bakýþýmýz geçtiðimiz sayýlarýmýzda hareketinin genel çýkarlarý, halklarýn DEMOKRASÝ CAHÝLÝ kesimler 1 Mayýs'ý kendileri da anlattýðýmýz gibi aslýnda ABD ve AB baðýmsýzlýðý ve kardeþliði için ise; antiemperyalizmlerini bölmüþtürler. Bu halkýn onurlu bir þekilde yaþamasý temsil eden (tabii ki emperyalist temelde neo-liberalizm karþýtý için mücadele eden örgütleri barikatlar arkasýna itip Talat ABD üzerinden TC'yi, Hristofyas ise ortak mücadele tüm Kýbrýslý Türklerin ve dýþlamak, örgütler baþka bir yere gidince de 1 Mayýs'ý AB üzerinden Yunanistan'ý temsil ediyor) Kýbrýslý Elenlerin tek çýkýþ yoludur. böldünüz demek, yüzsüzlük deðilse ne demektir? Talat ve Hristofyas'ýn anlaþmamak için Yapýlmasý gereken görüþme takvimini bir CTP Bürokratlarýnýn istediði þey eðer bu ülkenin barýþ hiçbir sebepleri olmadýðýdýr. Aralarýnda var yana býrakýp güneyde Yunanistan ve AB'ye, ve emek güçlerinin boyun eðip sadece kendi olan bazý prüzler ise uzlaþmaz çeliþkiler kuzeyde ise TC ve ABD'ye karþý ortak ve istediklerini yapmasý ise, 1 Mayýs a bakarak bunun deðil emperyalist devletlerin bazý çýkar koordineli bir baðýmsýzlýk kavgasý asla gerçekleþmeyeceðini rahatlýkla söyleyebiliriz farklýlýklarýndan ibarettir. Emperyalizmin vermektir. Barýþa giden yol, emperyalizme genel çýkarlarý Kýbrýs'ta bir karþý savaþmaktan geçmektedir.

8 9 argasdi Memur-Sen ve Ülkemizde son aylarda ve grevi asýl hedef yaþanan en önemli olmasý gereken TC grevlerden birisi mayýs ayý Kurumlarý ve içerisinde Merkez iþbirlikçilerine karþý bir Bankasý'nda gerçekleþti. mücadeleye Merkez Bankasý'nda örgütlü dönüþtürmek konusunda Memur-Sen tarafýndan ve yetersiz kalmýþlardýr. mesai saatleri ile ilgili bir Oysa ülkemizde bulunan sorun üzerine baþlatýlan Egemen Blok'un yerli grev, KKTC gerçeðini tüm iþbirlikçi kanadýný temsil boyutlarý ile su yüzüne eden Ticaret Odasý bir çýkardý. bildiri yayýnlayarak Bilindiði gibi KKTC Memur-Sen'i ve hak arama Merkez Bankasý Müdürü TC ülkenin mücadelesini kýnamýþ, sendikaya Devleti tarafýndan memurlarý ile kýy karþý eylem hazýrlýðý içerisinde olduklarýný atanmaktadýr. Her ne kadar da aslamaktadýr. açýklamýþtýr. Memur-Sen TC'li büyüklerine baþbakanlýða baðlý gibi de görünse; Bu da yetmezmiþ gibi, süresiz greve çýkan karþý daha fazla baþkaldýrmayýp grevini polis, itfaye vb. kurumlar gibi Merkez Merkez Bankasý çalýþanlarýnýn grevi belli uzlaþmalarla kaldýrýrken, geride Bankasý da Türkiye'den yönetilmektedir. Türkiye'den getirilen bazý kayýt dýþý Merkez Bankasý Yönetiminde bulunan Türkiye'nin para birimini kullanan bizim personel ile kýrýlmaya çalýþýlmýþ, TC Erdal Güryay gibi iþbirlikçilerin uzlaþma, sözde baðýmsýz devletimizde bu durumu Devleti KKTC'de grev kýrýcýlýðýna da anlaþma söylemleri altýndaki doðal karþýlayan sözde solcularýn varlýðýna soyunmuþtur. Bu personel yabancý uyruklu entegrasyon-asimilasyon siyasetlerinin raðmen sað bir sendikanýn hak arama olduðu halde hiçbir çalýþma izni olmadan yankýsý kalmýþtýr. KKTC gerçeði de budur: mücadelesi bazý gerçekleri bir kez daha Merkez Bankasý'na girip iþlem yapmýþtýr. Mutlak bir TC egemenliði, TC göz önüne getirmiþtir. Ülkemizde her yýl Üstelik iþlemlerin istenildiði gibi Kurumlarýnýn ve yerli iþbirlikçilerinin bakanlar kurulu kararý ile yaz aylarýnda yapýlamamasý üzerine KKTC'nin Merkez Egemen Blok içerisindeki aðýrlýklý rolü! uygulamaya sokulan 35 saatlik Bankasý by-pass yaz mesaisini tanýmayan edilerek TC-KKTC Merkez Bankasý Yönetimi sorunlar ortaya arasý parasal üzerinden ile Memur-Sen arasýnda çýkmaya baþladý. iþlemler grev yapýlmýþtýr. mayýs ayýnýn ilk Merkez Bankasý'nda boyunca TC Yani Ziraat haftasýndan itibaren Ziraat Bankasý YDÜ Her Türlü Hak Gasbýnýn Koç Baþýdýr çalýþan memurlar, Bankasý grev yýllardan beridir tüm boyunca gayri Ülkemizde eðitimden saðlýða her türlü kamusal diðer dairelerde çalýþan resmi Merkez hakkýn gasbedilmesinde koç baþý durumundaki memurlarla ayný çalýþma Bankasý rolüne YDÜ, son olarak Tabipler Birliði ile sorun yaþadý. saatleri ile çalýþmaktadýrlar. soyunmuþtur. Önce özel bir üniversite kuran, sonra bunu Ancak Merkez Bankasý Memur-Sen benzin istasyonu, banka vb. kuruluþlarla Yönetimi bu yýl bakanlar kurulu Türkiye'deki Türk-Ýþ'e destekleyen YDÜ; ardýndan ilkokul ve orta kararýný takmayarak kendi mesai üye sað bir sendikadýr. Ancak eðitim alanlarýna da el atmýþtý. Eðitimin saatlerini uygulamaya karar vermiþtir. ülkemizde mesai saatleri ile ilgili özelleþtirilmesi sürecinde hükümetin tam Uyarý grevi ile bu durumu protesto eden bir hak arama grevinin bile TC desteðini alan YDÜ patronu Suat Günsel, tüm Memur-Sen'e Banka'nýn TC'den atama Devleti ve onun KKTC'deki bunlarýn ardýndan okul öncesi bölümü açarak baþkaný tarafýndan verilen ibretlik cevap kurumlarý ile mücadele etmeden öðretmen yetiþtirme iþine de el atmýþtý. ise þöyledir: Adana ve Mersin'deki insan yürütülemeyeceði bu grevle Ülkemizde öðretmen yetiþtirme konusunda tek tam gün çalýþýyor, siz niye halkýmýz açýsýndan net bir yasal kurum olan Atatürk Öðretmen Akademisi çalýþmýyorsunuz. Ýþte KKTC gerçeði. þekilde görülmüþtür. Kýbrýs Türk öðrencilerinin ve KTÖS'ün tüm tepkilerine Baðýmsýz bir devlet olduðunu iddia eden, halkýnýn TC egemenliði altýnda raðmen faaliyetine devam eden YDÜ, iþlerini kendi yasalarý ve uygulamalarý olduðunu verdiði onur savaþýnýn temsilcisi geliþtirerek Eczacýlýk Fakültesi açmaya karar iddia eden bir ülkede, baþbakanlýða baðlý konumundaki siyasi parti ve verince Eczacýlar Birliði de tepki gösterenler bir bankanýn TC'den atanmýþ baþkaný sendikalar ise ne yazýk ki bu listesine dahil olur. O güne kadar sessiz kalan bizim ülkemizin memurlarýný baþka bir greve yeterince destek vermek eczacýlar haklý olarak eylem yaparlar ancak YDÜ bununla da yetinmez. Son olarak Týp Fakültesi'nin temel atma törenini baþbakandan eski cumhurbaþkanýna kadar geniþ bir katýlýmla gerçekleþtiren YDÜ, bir de özel hastane açar. Þimdi ise Tabipler Birliði yönetimi yasa ve kayýt dýþý olarak öðretim görevlisi adý altýnda hasta bakan ithal doktorlar yüzünden YDÜ'yü dava etmeye hazýrlanýyor. Eðitim-Saðlýk gibi temel kamusal haklarýn özel sektör tarafýndan bir yaðma alaný olarak görüldüðü bir gerçektir. Ancak bu kamusal haklarý savunan örgütler kendi aralarýnda bir araya gelmek yerine teker teker olaylarda tek baþlarýna tepki vermektedirler. Yapýlmasý gereken ise hak mücadelelerini kapsamlý bir program çerçevesinde hep birlikte yürütmektir. Ciwan Haco Konserine Yasak Kürt rock müzik sanatçýsý Ciwan Haco'nun mayýs ayý içerisinde Lefkoþa'da yapýlmasý planlanan konseri yasaklandý. Ülkemizde okuyan Kürt öðrenciler tarafýndan organize edilen konser için önce yer veren sonra da verdiði yeri, TC'nin üst düzey görevlileri tarafýndan yapýlan telkinler sonucunda, geri alan yöneticilerimiz tüm yaþananlara sessiz kaldý. Kýbrýs Türk halkýnýn TC'nin keyfi yönetimine baþkaldýrýsý sonucu iktidara gelen sözde sol CTP, böylece Kürtlerin kendi dilinde müzik dinlemesine bile tahammül edemeyen bir zihniyetin adamýzdaki iþbirlikçisi olduðunu bir kez daha göstermiþ oldu. Yaptýðý tüm harcamalara ve neredeyse bütün biletlerin satýlmýþ olmasýna raðmen konseri iptal etmek zorunda kalan organizatörler ise þaþkýnlýk içinde. KKTC Gerçeði

9 argasdi 10 Yeþil 1 Mayýs'a Karþý Ýnadýna Kýzýl 1 Mayýs Halil Karapaþaoðlu Devrim bugüne sahip çýkmakla baþlayacaktýr. Geçmiþ ve gelecek bugünü þekillendiren sokaklarý boþ býrakmayan militanlarýn olacaktýr. Düþünen, deðiþtiren, hayal eden militanlar yarýna dünden daha da yakýn 20. Defol demedikçe Mayýs'ý coþkulu bir istersen ciltler doldur. þ e k i l d e k u t l a m ý þ t ý r. Hepsi 'Hoþ geldin'e Baraka Kültür Merkezi, çýkar. Baðýmsýz Kýbrýs Bütün Halk lar Kardeþtir yazýlý Aydýn Adamoðlu(1) p a n k a r t ý y l a, a d a halklarýnýn yaratacaðý, Bu yýl itibariyle, emek baðýmsýz ve devrimci bir ve sermaye arasýndaki barýþý tahayyül ettiklerini uzlaþmaz çeliþki kendini a l a n d a k i t l e l e r l e e n n e t h a l i y l e paylaþmýþtýr. Baraka g ö s t e r m i þ t i r. Aktivistleri gerek kürsüde Sermayenin, ABD'nin ve yer alarak, devrimci AB'nin iþ birlikçiliðini þiirleriyle, naralarýyla yapan Cumhuriyetçi gecenin sunuculuðunu Türk Partisi Dev-Ýþ gibi yaparken, Baraka'nýn köklü ve büyük bir müzik grubu olan Sol s e n d i k a y ý k e n d i a n a h t a r ý d a k ý z ý l hegomonyasýna alýrken geçen yýl olduðu gibi bu yýl da 1 Mayýs þ a r k ý l a r ý y l a a l a n d a o l a n y o l d a þ l a r ý m ý z ý d a h a d a alanlarýndaki emekçileri kontrol etme giriþiminde bulunmaya heyecanlandýrmýþtýr. Hem kitlesel olarak hem de organizasyon çalýþmýþtýr. Geçen yýl Dev-Ýþ kurmaylarý tarafýndan sendikanýn olarak, kat ve kat daha güçlü olan kýzýl 1 Mayýs, yeþil 1 Mayýs'ý genel merkezine çaðrýlan Baraka aktivistleri, CTP aleyhine slogan gerilerde býrakmýþtýr. attýðýmýz zaman, alana alýnmayacaðýmýz hatta ve hatta bize karþý Ýþsizlerden ev kadýnlarýna, ev kadýnlarýndan bilim insanlarýna, istenmeyen baþka þeylerin de olabileceði yönünde tehditlerde bilim insanlarýndan iþçilere, iþçilerden öðrencilere kadar geniþ bir bulunmuþlardýr. Baraka aktivistleri Dev-Ýþ'in kurmaylarýna o gün kesimin katýldýðý kýzýl 1 Mayýs tarihsel bir dönüm noktasýdýr. Bugüne verdiði net tepkiyi geçen yýl ki 1 Mayýs alanýnda da vermiþtir. Bizler kadar sýnýf temelli bir siyasi söylemin adada pratiðe her zaman sermaye ve onun iþbirlikçilerine karþý devrimci geçirilemeyeceðini ve kendi sol kimliðini paradoksal bir þekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz. Ýþçilerin sendikalaþma etnisite üstünden tanýmlayan demokratik kitle örgütlerinin bu hakkýný gasp eden, sosyal güvenlik yasasýný geçirerek kazanýlmýþ süreçten çýkaracaðý bir çok ders olmalýdýr. CTP ve onun iþbirlikçileri birçok özlük hakký emekçilerin elinden alan, büyük marketlerin yükselmeye baþlayan emek ve sýnýf temelli siyasal eylemlilikler belirli günlerde kapatýlmasý için aldýðý kararý sermayedarlarýn karþýsýnda büyük bir panik içindedir. Bundan dolayý geçen yýl baskýsýyla geri çeken CTP ile uzlaþma veya antlaþma yapýlmasý devrimcilere karþý barikatlar kurulmuþ ve yine bundan dolayý DAÜ veya dayatmacý, hegomonyacý, otoriter ve despot anlayýþlarýnýn BÝR-SEN fedarasyondan atýlmýþtýr. Özel sektörde sendikalaþmayý, karþýsýnda itaatkar ve sessiz kalýnacak bir þekilde tavýr alýnmasý söz ekonomik gelirin daha düþük olduðu yerlerde; Karpaz bölgesi, konusu bile olamaz. CTP ve dolayýsýyla sermaye ile iþbirliði yapan Lefke bölgesi, Lefkoþa'da Surlar Ýçin'de, Maðusa'da Maraþ demokratik kitle örgütleri halka hesap verecek, ve bugün uygulanan bölgesinde, Mesaryadaki köylerde siyasal aktivitelerimizi daha da neo-liberal politikalardan en az CTP kadar sorumlu tutulacaktýr. artýrarak, örgütlenme çalýþmalarý yaparsak gelecek yýllarda sýnýf Ýþçilerin, öðrencilerin, memurlarýn, öðretmenlerin, ev temelli bir platformun kurulmasýyla, sermayeye, emperyalizme, kadýnlarýnýn, yoksullarýn ve iþsizlerin egemenlerin kuyrukçuluðunu neo-liberal politikalara, kapitalizme ve iþgale karþý sýnýf temelli bir yapan hiçbir siyasete daha fazla tahammülü kalmamýþtýr. Bu yýl iki cephe oluþturup, direniþe geçebiliriz. Neo-liberal politikalarla ada farklý yerde iki farklý örgütün çaðrýsýný yaptýðý 1 Mayýs bunun ýspatý halklarýnýn içinde bulunduðu buhran, ancak sýnýfsal bir mücadeleyle niteliðindedir. CTP'nin kuklasý olan sarý sendika Dev-Ýþ tarafýndan geri püskürtülebilir. Yarýný mahallelerde, sýnýflarda, fabrikalarda sabah yapýlan çaðrýya karþýlýk, DAÜ BÝR-SEN, Barýþ Platformu kuracaðýmýz komitelerde alýnan kararlarla deðiþtirebileceðiz. Ve adýna gece yaptýðý 1 Mayýs çaðrýsý emekçilerin verdiði bir cevap neden bir gün yoksullarýn, sömürülenlerin, azýnlýklarýn, niteliðindedir. Bugüne kadar ilk kez 1 Mayýs farklý iki alanda eþcinsellerin, seks iþçisilerinin, iþçilerin, öðrencilerin ve iþsizlerin yapýlmýþtýr. Egemenlerin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve yine içinde olacaðý bir emek meclisi kurmayýp, adadaki devrim sürecini onlarýn hükümeti olan mevcut hükümet yetkililerinin baþýný çektiði, biz baþlatmayalým. sabah düzenlenen 1 Mayýs iþçi sýnýfýnýn liderliðini yaptýðýný idda eden sarý sendikalar için utanç vericidir. Kamusal alanlarý (1) Adamoðlu, Aydýn. Yokoluþ Kývýlcým yayýncýlýk, Lefkoþa. sermayeye peþkeþ çeken, eðitimin ve saðlýðýn satýlmasýný 2007 saðlayan, özel sektörde sendikalaþmaya çalýþan Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nden atýlan iþçiler gibi, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden atýlan bilim insanlarý gibi emekçilerin yanýnda olmayýp, sermayeyenin yanýnda olan CTP kurmaylarý hangi yüzle 1 Mayýs alanlarýna çýkar ve hangi sendikal anlayýþ bu iþbirlikçileri kabul eder! Nitekim akabinde emekten yana tavrýný koyan, itaatkar ve iþbirlikçi bir sendikal anlayýþý kabul etmeyen DAÜ'de örgütlenen DAÜ BÝR-SEN, DEV-ÝÞ tarafýndan federasyondan atýlmýþtýr. Bu faþizan yukardan indirgemeci anlayýþ hiçbir þekilde kabul edilemez. Sabah adanýn güney coðrafyasýnda gerçekleþen 1 Mayýs'a temsilciler düzeyinde katýlan Baraka Kültür Merkezi, gece de DAÜ BÝR-SEN tarafýndan Barýþ Platformu adýna yapýlan kýzýl 1 Mayýs'a katýlmýþtýr. Yeþil 1 Mayýs karþýsýnda organize edilen kýzýl 1 Mayýs tam bir zafer niteliðindedir. Son zamanlarda asimilasyon politikalarýna karþý bir simge haline gelen Çaðlayan Parký önünde toplanan kitleler, Ýnönü meydanýnda tam bir zafer havasýnda 1

10 11 argasdi Münür Rahvancýoðlu Sermayenin emekçilere yönelik neoliberal saldýrýsý sadece gündelik sömürüde karþýlýðýný bulmuyor. Bu saldýrý en önemli desteðini ideolojik boyuttan alýyor. Günlük gazetelerin köþelerine yerleþmiþ emekçi düþmaný, sermaye dostu kalemler; cicili bicili, bilimsel görünümlü cümleleri ile ideolojik bir saldýrý yürütüyorlar. Halkýn, emekçilerin ve emeðin yanýnda saf tutan tüm insanlarýn zihnini bulandýrmak, neo-liberal ideolojiyi beyinlerimizin içine sokmak için mesai yapýyorlar. Yüreði KKTC sevgisi, beyni neoliberal ideoloji ile týka basa dolu bu muhterem yazarýmýz, biraz daha aðlayacak... Yalvar yakar olmuþ KKTC'ye birþey olmasýn diye. Öyle ki sendikal çalýþma yapmak isteyenleri, KKTC'nin yüksek çýkarlarý gereði vatan haini ilan edecek neredeyse. silahlý kuvvetler, polisler gibi bizde de merkez bankasý çalýþanlarý grev hakkýndan mahrum býrakýlmalýdýr diyor. Merkez Bankasý'nda 26 Mayýs 2008 tarihli Kýbrýs Gazetesi'nde Necdet Ergün Özelde grev yapýldýðý zaman toplum ve ülke menfaatleri zarar görür Sendikalaþma KKTC'nin Ýflasýdýr baþlýklý bir yazý yazmýþ. Kýbrýs diyor... Biz de diyoruz ki bu mantýkla öðretmenler, saðlýk çalýþanlarý, Gazetesi'nin patronunu herkes tanýyor: Asil ulaþým hizmetleri çalýþanlarý, gýda ve ilaç sektöründe Nadir! 2 Haziran 2008 tarihli Yenidüzen çalýþanlar da grev yapamaz. Hatta birazcýk Gazetesi'nde ise Tahir Yeþilada Merkez zorlarsak gazeteciler bile grev yapamaz. Çünkü Bankasý Çalýþanlarý Grev Yapabilir Mi? dünyada ve ülkede olup bitenlerden baþlýðý altýnda muhterem görüþlerini haberdar olmak toplumun menfaatinedir... paylaþmýþ bizlerle. Yenidüzen'in Zaten bu kesimlerden bazýlarý için (örneðin patronunu bilmeyenler için açýklayalým: öðretmenler) gerek baþbakan gerekse Cumhuriyetçi Türk Partisi! eðitim bakaný, eðitimde grev olmaz Bu iki yazý, iki farklý kalemden çýkmýþ. türünden fetvalar vermiþlerdi daha Ancak ayný kafa yapýsýný yansýtýyorlar. Ýki önceden... Kýsacasý neo-liberal yazarýmýz yazý da IMF, Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret þimdilerde açýk açýk söylemekten çekinse Örgütü gibi uluslararasý kapitalist merkezlerde de GREV HAKKININ KENDÝSÝNE karþý oluþturulan, neo-liberal felsefenin argümanlarý çerçevesinde ç ý k ý y o r. Emekçiler belirli maddi ve manevi menfaatler sendikalaþma ve grev haklarýna saldýrýyor. karþýlýðýnda belirli bir iþi yapmak üzere iþverenleri ile anlaþan ve Bizlerin arkasýnda para babasý kalantor sermayedarlar emek güçlerini kiralayan insanlardýr. Eðer iþveren verdiði sözü olmadýðýndan ne günlük bir gazetede anýnda cevap verebiliyoruz tutmaz haksýz, yasadýþý veya sömürücü bir uygulamaya baþvurursa, kendilerine ne de elinizde tuttuðunuz derginin sayfalarý verilecek emekçiler de kiralamaya söz verdikleri emek güçlerini kiralamaz cevabýn uzunluðu için yeterli. Bu yüzden kusura bakmasýnlar, yani GREV yaparlar. Bundan daha doðal bir hak da yoktur. ayrýntýya giremeyeceðiz. Ýstediði kadar yasak olsun; Necdet Ergün Mevcut þartlar altýnda yargýçlarýn, savcýlarýn, askerlerin ve KKTC'ye yapabileceðiniz en büyük polislerin yaptýðý grevlerle doludur kötülük, özel sektörde sendikalaþma insanlýk tarihi. Sendikayý, grevi çabasýdýr. Sakýn bunu yapmayýn! Bu y a s a k l a m a k l a e l i m i z d e n ideolojik bir hayaldir, KKTC'nin realiteleri kurtulacaklarýný zannetmesinler neoile uyuþmaz... Kimse KKTC'ye liberal yazarlarýmýz. Hem bizim bundan daha büyük bir kötülük bildiðimiz neo-liberaller devletin yapamaz buyurmuþ! Yüreði KKTC s e v g i s i, e k o n o m i y e m ü d a h a l e s i n d e n beyni neo-liberal ideoloji ile týka basa dolu bu muhterem hoþl anmazlardý, nedir bu her sendika ve yazarýmýz, biraz daha aðlayacak... Yalvar yakar olmuþ KKTC'ye emekçi mücadelesinde devletin eteklerinin altýna kaçmalar, birþey olmasýn diye. Öyle ki sendikal çalýþma yapmak isteyenleri, devletten yardým istemeler? Devletin sosyal yönüne kýzýp devlet KKTC'nin yüksek çýkarlarý gereði vatan haini ilan edecek neredeyse. copuna tapýnmalar? Ne de olsa arkasýnda ekonomi gibi yanýlmaz bir de bilim var. Son olarak kategori dýþý bir yazar olarak Cenk Mutluyakalý Küba, Neymiþ efendim, özel sektörde sendikalaþma olursa verimlilik Sol ve Performansa Göre Maaþ üzerine cýmbýzlama bir yazý yazmýþ düþermiþ, sendikal hegomonya sonucu terör olurmuþ, istihdamlar yine... Sol bakýþ nedense ekonomist üretemiyor çok fazla... diyen dururmuþ, kayýt dýþý yayýlýrmýþ, maliyet, kalite vb. herþey olumsuz bu zat-ý muhtereme bazý hatýrlatmalarda bulunalým: etkilenirmiþ vb. vb. Emekçinin ezilmemesi için birleþmesi, hakkýný Küba Merkez Bankasý'nýn baþýna getirilen Che, siz ekonomist savunmasý, vahþi sömürü ortamýnda patronun dizginsiz gücü misiniz diye soran bir gazeteciye, ben komünistim diye cevap karþýsýnda biraraya gelerek güçleri dengelemesi bütün bunlara vermiþti... Al sana cevap sayýn Mutluyakalý! neden olurmuþ. Olur mu olur! Mevcut koþullarda insanlarý köle gibi Diðer yanda Küba, haziran ayýnýn ilk haftasýnda cinsiyet çalýþtýran, hiçbir yasal hakkýný vermemek bir yana, çocuk iþçi, deðiþtirme ameliyatlarýný devlet hastanelerinde ve ücretsiz yabancý iþçi vb. her türlü ahlaksýzlýk ile sömüren, bunun da ötesinde yapacaðýný açýkladý. Küba'daki performansa göre ücret sisteminin zaten az olan vergileri de vermemek için binbir dolap çeviren özel sizin o çok bayýldýðýnýz neo-liberal CTP hükümetininkinden daðlar sektör, tabii ki sendika istemeyecektir. Çünkü sendika maaþlarý kadar farklý olmasý bir yana (ki bunu araþtýrmaya hiç gerek düzene sokacak, yatýrýmlarýn gerçek maaþlar üzerinden yapýlmasýný duymadýnýz adýnýn benzemesi yetti demagoji yapmak için), bizde saðlayacak, çalýþma saatlerini mantýða uygun hale getirecek, fazla deðil cinsiyet deðiþtirme ameliyatý, bademcik için bile devlet mesailerin ödenmesini talep edecek, çocuk iþçi ile kayýt dýþý yabancý hastanesine tonlarca para ödeniyor. Eðer Küba'yý takip edeceksek, iþçi çalýþtýrýlmasýný önleyecek, her türlü gelir giderin kayda girmesini her halde performanstan baþlamayacaðýz buna... Kaldý ki onlar bile saðlayarak daha çok vergi verilmesine neden olacak ve en önemlisi 50 yýllýk bir sosyalist deneyimden sonra giriþmiþler bu iþe... de patronun iþyerindeki kadýnýndan erkeðine tüm çalýþanlar Küba'da yaþananlar bambaþka bir deðerlendirmenin konusu, biz üzerindeki keyfi uygulamalarýnýn karþýsýnda bir duvar olacaktýr. Cenk Bey gibi cahil cesaretine sahip olmadýðýmýzdan üç-dört Fuhuþa, yolsuzluða, tacize, yalana ve dolana dayalý KKTC'nin de demagojik cümleyle bitiremeyeceðimiz iþe hiç girmeyip, baþka sonu böylece gelebilir tabii. Olur mu olur! sayýlarýmýza býrakýyoruz bu tartýþmayý. Ancak Cenk Bey'e bir Peki logo altýnda emek en yüce deðerdir yazan Yenidüzen'in eklemede bulunmak þart: Sol bakýþ nedense gazeteci de yazarý Tahir Yeþilada ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Merkez üretemiyor çok fazla, bir sürü kalem hep ayni kafa... Bankasý çalýþanlarý grev yapamazlar diyor. Yargýçlar, savcýlar,

11 argasdi 12 Baraka ve Asi den Denizlere Anma Baraka Kültür Merkezi ve Asi Kültür Merkezi devrim yolunda kaybettiðimiz; Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf Aslan'ý anmak adýna ortak bir etkinlik düzenledi. 6 Mayýs akþamý gerçekleþen etkinlik, Türkiye'de bulunan devrimci dostlarýn; Halkevleri, ÖDP ve Devrimci 78'liler Federasyonu'nun gönderdiði selamlarýn okunmasýyla baþladý. Denizleri anlatan konuþmalarýn yapýldýðý gecede Keþke Olmasaydý belgeseli gösterildi, bunun yanýnda okunan þiirler de geceye anlam kattý. Nazen Þansal'ýn sunuculuðunu yaptýðý etkinlikte, SOL ANAHTARI da devrimci marþlarý ve þarkýlarla bir konser sundu. Geniþ bir katýlýmla gerçekleþen gecenin sonunda, Münür Rahvancýoðlu'nun Baraka adýna yaptýðý konuþma ilgiyle dinlendi. 1 Mayýs Coþkuyla K Fidel in Yüzünden! Baraka'nýn her ayýn ilk cumartesi akþamý gerçekleþtirilen film gösterimlerinde saat 20:00'de 7 Haziran akþamý, Fidel'in Yüzünden adlý film izlendi Þili Darbesi, komünizm ve grup dayanýþmasý gibi konular bir çocuðun gözüyle izleyiciyle buluþtu. Temmuz ayýnda Baraka kampýndan dolayý yapýlamayacak olan bir sonraki izle-tartýþ etkinliði 2 Aðustos Cumartesi akþamý gerçekleþtirilecek. Baraka Tiyatro Ekibi, 2 Mayýs tarihinde Küresel LAÜ Çadýrýný Ziyaret Ettik Baraka Kültür Merkezi, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde sendikalaþma mücadelesi veren ve bu sebeple Meclis önünde çadýr kuran Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý ile dayanýþmak amacýyla 10 Haziran Salý saat 18.00'de Meclis önündeki çadýrý ziyaret etti. Bu ziyarette, Baraka müzik topluluðu Sol Anahtarý da bir müzik dinletisi sundu ve akademisyenlerle dayanýþma dile getirilildi. Sendikalarýn özel sektörde, bilhassa özel okul ve üniversitelerde örgütlenme mücadelesini destekleyen Baraka, demokrasiden nasibini almamýþ Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimini ve LAÜ yönetiminin tavrýna çanak tutan hükümeti kýnadý ve LAÜ'de devam eden sendikalaþma mücadelesinde emekçilerin yanýnda saf tuttuðunu dile getirdi. Baraka,1 Mayýs'ta alanlardaydý. Geçen yýl CTP tarafýndan engellenmeye çalýþýlan Baraka korteji bu yýl Baðýmsýz Ký Kardeþtir pankartý ile alanlardaydý. Çaðlayan Park'ýn önü Meydaný'na gelen coþkulu kalabalýk, hep bir aðýzdan slog gücünü gösterdi. Sunuculuðunu Baraka Aktivistlerinden Nazen Þansal ve M yaptýðý 1 Mayýs Mitinginde, sol yumruklar hep birlikte sýkýl topluluðu SOL ANAHTARI'nýn 1 Mayýs Marþý, Güzel Gü Göreceðiz, Çav Bella adlý marþ ve þarkýlarý beðeniyle di Küresel IsýnMA Sabrýmýzý Taþýrma, Namýk K IsýnMA Sabrýmýzý Taþýrma'yý Namýk Kemal Lise'si öðrencilerine sergiledi. Dünyanýn ve ülkemizin yaþadýðý ekolojik sorunlarý anlatan yedi kýsa piyesten oluþan oyunlar, öðrenciler tarafýndan ilgiyle izlendi. Oyun sonunda liseli öðrencilerle biraraya gelen Barakalýlar, öðrencilerle sohbet etme imkaný da buldu. Yaklaþýk altý yýldýr kültür ve sanat repertuarýna, Ý alanýnda faaliyetlerini sürdürüen Baraka'da gös Baraka Kültür Merkezi'nin web sitesi bilgilere ulaþm yayýn hayatýna baþladý. yaný sýra kütüp adresinden satranç ve bilg ulaþýlan sitede, kültür merkezinin gerek benzeri konula güncel gerekse geçmiþte sitede yayýmla gerçekleþtirdiði çeþitli faaliyetlerine bölümündeyse iliþkin haber, yazý ve fotoðraflar yer metinlerinden m almakta. alma mekanizm Çalýþma ve Etkinlik Gruplarý tüzüðüne kada bölümünde Baraka Tiyatro Ekibi'nin ulaþmak mümk oyun metinlerine ve fotoðraflarýna, Baraka'nýn ren müzik topluluðu Sol Anahtarý'nýn ve morun aðýrl programýna, bestelerine ve site, görsel ola

12 13 argasdi utlandý Lefkoþa Lefkoþadýr! Baraka' dan KISA KISA alana girmesi brýs Bütün Halklar nden baþlanýp Ýnönü an atarak birlikteliðin ünür Rahvancýoðlu'nun dý. Baraka müzik nler, Güzel Günler nlendi. emal Lisesi'ndeydi a.cc zle-tartýþ linkinde terilen filmlerle ilgili ak mümkün. Bunlarýn hane, okuma gruplarý, isayar kurslarý ve rda da bilgi ve belgeler nmakta. Biz Kimiz derneðin kurucu ali yapýsýna, karar asýndan resmi r her türlü dökümanýna ün. kleri olan kýrmýzý, yeþil ýklý olarak kullanýldýðý rak da oldukça zengin Lefkoþa'nýn Lefkoþa Baraka 3. 'Geleneksel' Karpaz olduðunu Kampý'na hazýrlanýyor. 3-6 Temmuz anlayamayan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek zihniyetler 26 Mayýs olan kampta; deniz, eðlence, günü çýkan bir güzellik turnuvalar, tiyatro atölyesi, form ve yarýþmasý ilanýnda panel, SOL ANAHTARI konseri ayrýca bunu bir kez daha günlük gazete kampgasdi yer alacak. gözler önüne serdiler. Panel konusu olarak neo-liberalizm LefkoþA Türk nedir?, Form konusu olarak da Belediyesi'nin de ekoloji iþlenecek. Ayrýca Karpaz sporsor olduðu güzellik Burnu'na yürüyüþ de düzenlenecek. yarýþmasý ilanýnda, Lefkoþa yerine Baraka Tiyatro Ekibi her Salý Lefkoþe yazýlmasý üzerine Baraka bir buluþmaya devam ediyor. Küresel bildiri yayýnladý. IsýnMA Sabrýmýzý Taþýrma isimli Bildiride; oyunla sezonu kapatan BTE 'Hangi þehrin belediye oyuncularý, yaz süresince her Salý baþkanlýðýný yaptýðýný 18:00-20:30 saatleri arasýnda atölye dahi bilmeyen, çalýþmalarýna ve teorik çalýþmalara Çaðlayan Çocuk devam edecek. Bahçesi'nin geleceðinin Baraka müzik topluluðu SOL konuþulduðu bir Belediye Baþkaný Cemal ANAHTARI'nýn çalýþmalarý sürüyor. Belediye Meclisi toplantýsýnda Bulutoðlularý'nýn malý deðildir. Yeni bir albüm hazýrlýðý içerisinde olan Lefkoþa için Lefkoþe denmesine Lefkoþa'nýn ismi bir tartýþma ve bir SOL ANAHTARI yaz dönemi boyunca kýlý bile kýpýrdamayan, gazetelere gazete ilaný ile deðiþtirilecek konserler vermeye de devam edecek. Lefkoþe Türk Belediyesi diye deðildir. Kýbrýs Türk Halký, ilanlar verdirten Sn. Cemal mücadelesini kararlýlýkla Baraka okuma-tartýþma grubu Bulutoðlularý'nýn artýk ne sürdürecektir. Gücünü kendi buluþmaya devam ediyor. Her Lefkoþalýlara ne de Kýbrýslýlara toplumundan almayan, kendi perþembe saat 18:00'da vereceði birþey kalmamýþtýr, halkýnýn mücadelesini hiçe sayan, buluþarak okuma ve tartýþma derhal istifa etmelidir. dýþardan gelen emirlerle toplumu faaliyetlerine devam eden grup Kýbrýslý Türklerin kendi iradeleri ile yönetmeye çalýþan bu kiþi ve Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu ülkelerini yönetmesini, tarihlerine kiþiler, Kýbrýslý Türklere olan Yardýmcý Komutaný Marcos tarafýndan ve kültürlerine sahip çýkmasýný ihanetlerinin farkýna yazýlan Zapatista Hikayeleri isimli içine sindiremeyenler baþka bir varmamaktadýrlar. Tüm halkýmýzý; kitabý okumaya devam ediyor. ülkenin idarecilerinden emir alarak topraklarýna, geçmiþlerine ve koltuklarýnda oturmayý bir gelenek tarihlerine sahip çýkmaya ve bu Dost ve aktivistlerin katýlarak, Baraka haline getirmiþlerdir. Lefkoþa ve uzaktan kumandalý kiþilere karþý Kültür Merkezi'nin idari, ekonomik ve Lefkoþa Türk Belediyesi; Lefkoþa koymaya çaðýrýyoruz.' denildi. politik doðrultusuna yön verdikleri Cuma Toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlar her cuma saat 19:00-21:30 saatleri arasýnda, herkese açýk olarak gerçekleþtiriliyor. Ýþçi Filmleri Festivali ndeydik Baraka, Türkiye'de üçüncüsü gerçekleþtirilen Ýþçi Filmleri Festivali'ne katýldý. Ankara'da gerçekleþtirilen ilk festival gösterimlerinde, 10 Mayýs günü Niyazi Kýzýlyürek ve Panikos Hrisantu'nun Duvarýmýz isimli filmi özel bir gösterimle sunuldu. Gösterim sonunda Baraka Aktivisti Münür Rahvancýoðlu Kýbrýs Sorunu, çözüm giriþimleri ve devrimci duruþ ile ilgili bir sunum gerçekleþtirdi. Yasemin Kokan Þeher Gösterildi Yönetmenliðini Vasvi Çiftçioðlu'nun yaptýðý Yasemin Kokan Þeher Belgeseli 10 Mayýs Cumartesi akþamý saat 19:30'da Tabibler Birliði'nde gösterildi. Asimilasyona Hayýr Komitesi Sözcüsü ve Baraka Aktivisti Besim Baysal'ýn konuþmasýnýn ardýndan, Çaðlayan Bölgesi'nde yaþayan insanlarla yapýlan röportajlarý içeren belgeselin sunumu sýrasýnda duygusal anlar da yaþandý. Baraka Kültür Merkezi, temmuz ayý içerisinde çeþitli el yapýmý ürünlerin ve Argasdi'nin tanýtýmýnýn yapýlýp, satýlacaðý bir kermes düzenleyecek. Ayrýca müzik topluluðumuz SOL ANAHTARI da bir konser verecek. Kermesimize katký koymak isteyen herkesi bekleriz. Savaþa Hayýr Koalisyonu 23 Temmuz akþamý, Ortak Acýmýz Bizi Birleþtiriyor sloganýyla Sevgül Uludað ve Politis yazarý Andreas Paraskos'un da katýlacaðý bir etkinlik düzenleyecek. Savaþa Hayýr Koalisyonu'nun içerisinde bir yapý olan Baraka, etkinliðin kuzey'de yapýlacaðýný bildirdi. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde yine alanlarda olacaðýz. Barýþ mücadelemizi, halklarýn kardeþliðini hep birlikte haykýracaðýz. Haydi herkes 1 Eylül Yürüyüþü'ne!

13 argasdi 14 Devrimci Yol u Anlamak 1970'li yýllar, Amerikan emperyalizminin, Kýbrýs'ý fiili ve hukuki olarak bölme çalýþmalarýný artýrdýðý dönemdi. Kýbrýs'ta 1950'lerde CIA tarafýndan Türkiye ve Yunanistan vasýtasýyla kurdurtulan TMT ve EOKA paramiliter örgütler söz konusu dönemde, solcu ve demokrat kesimleri, baskýcý/ faþist uygulamalarla, pasifize etmiþti. ABD'nin Kýbrýs'ta yürüttüðü politikalarý dünyadan kopuk tahlil etmek emperyalizmin inþa ettiði büyük/çýkarcý hegemonyayý ve buna karþý dünyada oluþan muhalefeti, baþka bir dünyayý hayal eden devrimcileri göz ardý etmek olur. Nitekim 1970'li yýllarda dünya genelinde emperyalizme/faþizme karþý yükselen muhalefet, komþu ülke Türkiye'de de özellikle Devrimci Yol ile kendine özgü koþullarda geliþmiþti. (Bu dönemde Kýbrýs'tan Türkiye'ye okumaya giden öðrenciler de Devrimci Yol mücadelesi içinde yer almýþlardýr ancak; bilhassa 1980 sonrasý kuþaða bu deneyimlerini aktarmada büyük eksiklikleri olmuþtur) Türkiye'de Devrimci Yol ile yükselen toplumsal muhalefeti, Ana Gerilla Birliði komutaný, Devrimci Yolcu Mahmut Memduh Uyan'la yaptýðýmýz sohbetle anlamaya çalýþtýk. getirmiþ olmalý Hayat; sokaklarýn, mahallelerin, kentlerin, köylerin karþý karþýya geldiði bir yer haline geldi. Ya faþistlerin iþgal ettiði ya da devrimcilerin etkin olduðu bölgeler noktasýna geldi. Ýç savaþ dediðimiz süreç derinleþti. Biz mümkün olduðunca toplumla her alanda b ü t ü n l e þ m e y i ö n ü m ü z e k o y d u k. Mahallelerde, büyük kentlerde, fabrikalarda, maden alanlarýnda örgütlenmeler söz konusuydu. Tam anlamýyla ülkede her þey ikiye yarýlmýþtý. Dünya'da olduðu gibi Türkiye'deki sivilfaþist hareketin gerisinde Amerika'nýn, CIA'nin parmaðý olduðu bilinen bir gerçek Elbette, faþist hareket, salt kendi baþýna bir f a þ i s t h a r e k e t d e ð i l d i. Yu k a r ý d a n kurgulanmýþtý, Amerika'nýn dünya genelinde emperyalizmdi. Mahir Çayan'ýn, THKP-C'nin Gözde Gayde ve geçmiþ mücadelenin yorumu, bizim açýmýzdan içinde bulunduðun toplumsal mücadele zemini üzerinde mümkündü. Yani yürüttüðü toplumsal hareketleri pasifikasyon Türkiye'de 1970'lerle yükselen toplumsal bulunduðun mücadeleyi kavramadan geçmiþ (pasifleþtirme) politikalarý vardý. Latin muhalefete karþý iktidar nasýl bir tutum bir mücadelenin eleþtirisi, yorumu ya da ülkelerinde, deðiþik dünya ülkelerinde sergilemiþti? devamý olunamazdý. Biz geçmiþ mücadeleyi; denedikleri uygulamalarý bizim ülkemizde de döneminde Türkiye'de ortaya bir anlamda içinde bulunduðumuz nesnel sýnýf baþlatmýþtý. Bunlarýn özel yetiþtirilmiþ CIA, çýkan geliþme, ilk kez burjuva iktidara karþý mücadelesini, toplumsal mücadeleyi Pentagon uzmanlarý vardý. Türkiye'de doðrudan doðruya devrimcilerin, emekçi kavrama noktasýndan ele aldýk. Bu birçok yerdeki büyük olaylarda sýnýflarýn, toplumun bir karþý çýkýþýydý, kendi anlamda da birebir geçmiþin onlarýn adlarý geçiyordu. Bizdeki baþýna bir karþý çýkýþýydý. Toplumsal tekrarý olmadýk, sadece faþist hareketin içindeki muhalefet, ilk kez döneminde yorumlayarak o hareketin u n s u r l a r d a d o ð r u d a n doðrudan doðruya kendi ideolojik bakýþýyla bir moral, psikolojik ve dünya eðitilmiþ uzmanlardý. Sivil alternatif olarak o dönem açýða çýktý. 12 Mart görüþünü geliþtirerek faþist hareket sadece döneminde de bir takým kýrýklýklara uðradý. devamý olduk. a þ a ð ý d a n g e l i þ e n, Örgütsel yapýsý daðýldý ama toplumsal kendiliðinden bir hareket devinim ve ideolojik yaklaþýmlarý devam etti. Devrimci Yol nasýl bir deðil, doðrudan CIA 74 sonrasý ise geçmiþten de ders çýkartan bu mücadele hattý ortaya tarafýndan toplumsal egemen kesim, solun bütün yapýsýný koydu? m ü c a d e l e l e r e, s o l a, daðýtamadýðýný, toplumsal devinimin Öncellikle biz gençliðin, komünist hareketlere karþý sürdüðünü gördü. Onu boðmak için bir tür devrimci eylemin birliðini yürütülen bir tür paramiliter sivil-faþist hareketler geliþtirmeye baþladý. s a ð l a y a l ý m d i y e hareketlerin uzantýsýydý. Öncellikle de üniversiteleri iþgal etmeyi; solcu, düþündük. Yani önce Ayrýca Kýbrýs'ý da doðrudan demokrat, yaþamý deðiþtirmeye çalýþan g e n ç l i k h a r e k e t i n i etkileyen NATO, Türkiye'yi öðrenci kitlesini bir ölçüde daðýtmayý; teslim toparlamak istedik. Bunu Devrimci Yol, bu süreçte de bir karakolu olarak almayý hedefledi. da toparladýk. Ankara'da hiç geri çekilmedi. Daha kullanmýþtý. O dönem AYÖD, Ýstanbul'da ÝYÖD'ü Yunanistan, NATO'nun Sizce neden özellikle üniversite k u r d u k, Tr a b z o n ' d a, doðrusu geri çekilme askeri kanadýnda yoktu. gençliðini hedef aldý? Erzurum'da ve deðiþik deneyimimiz yoktu. Öyle Ýran da Amerikan karþýtý Çünkü döneminde dünyada da 68 illerde deðiþik üniversite büyük bir hareketin nasýl konumdaydý. Afganistan da rüzgarý yaþanýyordu. Bunu da gördükleri için d e r n e k l e r i k u r u l d u. bir tür Sovyet güdümü ülkemizdeki üniversiteleri öncellikle faþist Bunlarýn birleþmesinden geri çekileceðini altýndaydý. Suriye de SSCB saldýrýlarla teslim almak, iþgal etmek; öðrenci Dev-Genç'i oluþturduk. bilemiyorduk. ile dostluk anlaþmasý kitlesinin devrimci dinamizminin toplumun Üniversite gençliðinin içindeydi. Dolayýsýyla bu deðiþik kesimleriyle etkileþim içine girmesini devrimci dinamizmini bölgede, ABD karþýtý pek engellemek istediler. belirli bir örgütlülük içinde çok geliþme oluyordu. Bu ifade ettik. Bu süreçte egemen kesim gençlik da ABD'nin Ortadoðu'da zayýflamasý Devrimci Yol bu süreçte nasýl ortaya mücadelesini, devrimci mücadeleyi anlamýna geliyordu. ABD ve NATO bu çýktý? üniversitede boðmak istedi. Biz de buna karþý g e l i þ m e l e r i ç e r i s i n d e T ü r k i y e ' n i n Biz de o dönem, daha önceki üniversite gençliðini hayatýn her alanýna istikrarsýzlýðýndan korkuyordu. ABD, d ö n e m i n d e k i D e v - G e n ç, T H K P - C yayan, ayný zamanda devrimci mücadeleyi Türkiye'de cuntanýn geliþini bizim çocuklar mücadelesinin bir tür yorumu ve devamý hayatýn her alanýna yayan, toplumun diðer geldi diye ifade etmiþti. olarak 74 sonrasý ortaya çýktýk. Yorumu ve kesimleriyle ortaklaþan bir hat izledik. devamý dediðimiz; gençlikteki devrimci Yükselen halk mücadelesinin ön saflarýnda 12 Eylül 1980 darbesine yaklaþýldýðý eylemi, dinamizmi görüyorduk. Bunun bir yer aldýk, devrimci gençlik o zaman tüm dönemde Devrimci Yol kendi içinde nasýl araya getirilmesini, devrimci eylemin birliðinin toplum kesimleriyle iliþki içine girdi. Hayat bir süreçten geçiyordu? saðlanmasýný hedefledik. Faþist saldýrýlarý, genel düzeyde yakalanmaya baþlandý. Bu dönemde Devrimci Yol partileþmeyi egemen kesimin soldaki geliþmeyi kesmek Gençlik hareketinden toplumsal harekete teorize etmeye çalýþtý. Hayatýn içinden için önce üniversiteleri ve öne çýkan bütün doðru bir evrim geçirdi. Bu noktada da zaten yürütülecek bir organizma olmalýydý. devrimci dinamikleri daðýtmaya çalýþtýðý o faþist hareket toplumdaki dalgayý kýrmak için, Partileþme süreci nerede baþlar, nerede biter faþist saldýrýlarý gördük ve buna karþý bir devrimci dinamizmin en yüksek olduðu bilinmiyordu. Partileþme süreci zaaflarýmýz direniþ hattýný örmek istedik; yani faþizme üniversitede gençliði boðmak için saldýrýlarýný olduðunu, eksik kaldýðýmýz noktalarýn karþý mücadele hattýný önümüze koyduk. her alana yaydý. olduðunu bize gösterdi. Ancak Devrimci Yol kendi topraklarýnda kendini ifade etmiþ ve Peki, Devrimci Yol kendini nasýl T ü r k i y e ' d e k i d i r e n i þ i n g e n ç l i k sonuçlarýna da katlanmýþtýr. Toplumu tanýmlýyordu? hareketinden toplumsal harekete geçmesi örgütlemede kendi anlayýþýný ortaya koydu; Bizim temel ilkelerimizden biri faþizme karþý Devrimci Yol'un iç savaþ olarak ö z g ü n d ü. Ö r n e ð i n F a t s a D i r e n i þ m ü c a d e l e y d i. B i r d i ð e r i d e a n t i - adlandýrdýðý süreci daha görünür hale Komitesi,ODTÜ ÖTK, Ýþçi örgütlenmeleri

14 15 argasdi (yeraltý Maden-Ýþ) önemli deneyimlerdi ve s ö y l e m e m i þ v e b i z i m l e i l i þ k i l e r i n i gerisindeymiþiz. 12 Eylül'e karþý, cuntaya hayata geçirilmiþti. dondurmuþlardý. Biz operasyon koþullarý karþý refleks olarak hemen savaþýlmasý dolayýsýyla bunu geç öðrendik. gerektiðini düþünüyorduk. Türkiye'nin büyük Peki, Türkiye'de 12 Eylül'e gelinirken þehirlerindeki mahallelerinde direniþ hemen nasýl bir atmosfer vardý? Türkiye'de darbe sonrasý yaþam baþlamýþtý. Ancak cuntanýn buralara Türkiye'de iç savaþ süreci derinleþmiþti. Biz deðiþmiþti. Dolayýsýyla faþizme, iktidara, müdahalesi hýzlý olduðundan bunu aþamadýk. Fatsa'da kardeþçe bir yaþam olabileceðini darbeye karþý yürütülen mücadele þeklinin Düþünemediðim kadar þiddet olayý yaþandý. ortaya koyarken Türkiye'deki terör ve kaos kendini yenilemesi gerekiyordu Dimitro, Musollini, Stalin okumuþtum. Teorik ortamý bu yaklaþýmý ortadan kaldýrdý. Kaosu Türkiye'de sivil-siyaset dönemi baþlamýþtý. tahlillerimiz vardý. 12 Eylül'deki gibi büyük bir aþamadýk. Toplum yoruldu, insanlarýn can ve Partiler kurulmuþtu. Biz, devrimci faaliyeti, þiddeti tahayyül edemedim. mal güvenliði kalmadý. O günkü koþullarda zenginler de telaþ içindeydi, endiþe içindeydi. Burjuva sýnýfý devrim olacak korkusu taþýyordu. Faþist güçler, sola karþý þiddetini artýrmýþtý. Sendikacý Kemal Türkler ve tarafsýz, liberal yazarlar öldürülmüþtü. Maraþ katliamý ardýndan sýkýyönetim ilan edildi. Ülke g e n e l i n d e d e v r i m c i m ü c a d e l e engellenemediðinden mevcut sistem týkanmýþtý. Cumhurbaþkaný seçilemiyordu, hükümet etkisizdi. O dönemde cuntanýn darbe yapacaðý biliniyordu 24 Ocak 1980 kararlarý ile neo-liberal politikalar uygulama olarak getirildi. Ecevit, bu kararlarýn ancak askeri cuntalar altýnda gerçekleþtirilebileceðini söylemiþti. Gidiþatýn cuntaya doðru olduðu belliydi. Soldan yana en küçük umut kalmasýn diye cunta sivilfaþistlerle birlikte Fatsa'ya, halkýn kendi kendine yönetme sürecine darbe vurdu. Halkýn demoralize edildiði, Tariþ, Ýzmir'de Gültepe, Çorum vs. olaylarý yaþanmýþtý. Toplum 12 Eylül'e gelindiðinde çok fazla hýrpalanmýþtý. Herkes cuntanýn geleceðini bekliyordu. Biz geçmiþ mücadeleyi; bir anlamda içinde bulunduðumuz nesnel sýnýf mücadelesini, toplumsal mücadeleyi kavrama noktasýndan ele aldýk. Bu anlamda da birebir geçmiþin tekrarý olmadýk, sadece yorumlayarak o hareketin moral, psikolojik ve dünya görüþünü geliþtirerek devamý olduk. 12 Eylül'e karþý Devrimci Yol'un tavrý ne oldu? Devrimci Yol, arasý hep atak bütünsel olarak kýrsal alanda oluþturmayý mücadele yapmýþtý. 80'de darbe geldiðinde doðru bulmadýk. Kýrsal alan merkezli bir 1995 yýlýnda hapisten çýktýðýnýzda solu toplumda bir durulma, çekilme oldu. Cuntaya faaliyet yerine, kent merkezlerini de kapsayan ne durumda buldunuz? karþý zýmni de olsa bir kabullenme oldu. bir hareket olmasý gerektiðini düþündük. 1995'te çýktýðýmda sol yeterince kendini tarif Toplum geri çekilince Devrimci Yol, devlet Kýrsal alanda geri duralým, seviyeyi edemeyecek durumdaydý. Daha kolay güçleriyle, cuntayla karþý karþýya kaldý. düþürelim, askeri karakterli siyasi bir yanýtlar veriliyordu. Çýktýðým dönemde kamu Devrimci Yol bu süreçte hiç geri çekilmedi. mücadele yürütelim diye karar verdik. Halk çalýþanlarýnýn sendikalaþma hareketleri vardý. Daha doðrusu geri çekilme deneyimimiz kentlerde hiçbir þey yaþanmýyor. Bizde, Çok da ciddi bir örgütlenme yoktu. Ýçimizdeki yoktu. Öyle büyük bir hareketin nasýl geri kontroller, operasyonlar düzenleniyor her türlü sorun, henüz eleþtirilmemekle çekileceðini bilemiyorduk. Daðýldýk, davalar diyordu. Ülke genelinde ister istemez çok sivri beraber 12 Eylül ile de hesaplaþýlmamýþtýr. açýldý, ülkenin her yeri, spor salonlarý, camiler, kalýyorduk. Kentlere gitmeyi uygun gördük. Bugün hala Kenan Evren saygýn bir insan gibi vs. iþkencehanelere, gözaltý yerlerine Farklý düþünenlere, kendi düþündüklerini toplumda yer alýyor. dönüþtürüldü. Biz, hayatta kalan iliþkilerle yapmakta özgür olduklarýný söylemiþtik. yeniden bir araya gelmeye çalýþtýk, düzenli bir Birkaçý yurtdýþýna, birkaçý þehir dýþýna gitmiþti. 2000'ler için neler söylemek istersiniz? gerilla hareketi oluþturduk. Tabii her alanda Bu süreçte Avrupa'daki iliþkiler daðýtýlmýþtý. Sizce bu dönemde nasýl bir mücadele hattý düzenli gerilla hareketi oluþturmak zaman Geri kalanlarla ülkede askeri siyasal bir çizilmeli? aldý. Malatya, Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli hat devrimci mücadeleyi önümüze koymuþtuk. Bugüne gelirsek, daha farklý bir dönem alanýmdaydý. Buralarda örgütlenmeye 1984 yazýndan 1985'in Þubat ayýna kadar, 5-6 yaþanýyor. Emperyalist kampýn ideolojileri bitti çalýþtýk. Ardýndan Lübnan'a gittik, 82'de aylýk bir sürede benim de içinde bulunduðum gibi. Neo-liberalizmin, sermayenin yaldýzlarý toparlanma çalýþmasýný oluþturduk ve bir çaba oldu. Belli bir etkisi de oldu. Ben dökülüyor.toplumun yararýna gibi gösterilen döndük. Lübnan'ý uzun vadeli kullanamadýk. yakalandýktan sonra da istenilen düzeye þeylerin, özelleþtirmelerin, yarar saðlamadýðý Lübnan eskiden, Filistin hareketlerinin etkisi ulaþýlamadý Þubat'ýnda yakalandým. fark ediliyor. Sol; emperyalizme, kapitalizme altýndaydý. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Devleti yýkmak, sýnýf mücadelesi yürütmek karþý emekçiler, ezilenler ve iþçi sýnýfýyla Türkiye'ye kadar pek çok hareket buralara suçundan idam cezasý aldým. mücadele etmeli. Sol ve sosyalizm, toparlanmak ve gerilla çalýþmasý yapmak için enternasyonalist olduðundan milliyetçiliðe gelirdi. ABD, orayý terör merkezi olarak Türkiye'de sol, örgütlü ve güçlü bir karþý olmasý gerekiyor. Liberalizme karþý görüyordu ve bu yüzden de kamplarý daðýttý; durumda iken neden darbeyi atlatamadý? duruþunu ortaya koymasý gerekiyor. Düzeni daðýtmak üzere Ýsrail'i kullandý. Böylece Latin Amerika'da sol devamlý oldu. Neden tamir etmek solun görevi deðil. Bu anlamda Lübnan'ý kullanamaz hale geldik ve boþalttýk. Türkiye'de bu hareket bunu aþamadý? Ben 12 solun, egemen iktidara, emperyalizme karþý Bu süreçte Avrupa'daki arkadaþlar bir araya Eylül sürecinde yakalandým. Bu durumu hep gelmesi, tepkilerini daha da ortaya çýkarmasý, gelip politikalarýmýzý gözden geçirdiler ve tartýþtým. Faþist saldýrýlara, cuntaya karþý örgütlenmesini sistemleþtirmesi gerekiyor. mevcut politikalardan vazgeçtiler. Tartýþmalar gerilla faaliyeti oluþturmuþtuk. Ancak cuntanýn Emperyalizme karþý açýk bir duruþ gereken sonunda, önceden tesis edilen politikalardan saldýrýlarýný aþamadýk. En genel düzeyde dönemdir. Devrimci mücadele, devrimler vazgeçilmesine ve yeni bir politika toplumun yýpratýldýðý koþullarda sol topluma dönemi bitmemiþtir. Mücadele etmek lazým. uygulanmasýna karar vermiþlerdi. Fakat biz o kendini yeterince sergileyemedi. Devrimci Yol sýrada mücadele içinde olduðumuzdan, olarak, siyasal-askeri olarak en geniþ kitleye, Not: Fotoðrafý kullanmama izin veren Ýnönü operasyon altýnda olduðumuzdan demoralize kadroya sahiptik. Ancak stratejiye uygun araç, Alpat'a ve röportajý gerçekleþtirmemde olmamamýz açýsýndan bize bunu o zaman gereç teçhizat ve ön tedbirlerin çok yardýmlarý olan Hasan Kuþ ve Çaðrý Kaderoðlu'na sonsuz teþekkürler.

15 argasdi 16 Öðrencilerin Sýnavlarýnda Ceyda Alçýcýoðlu Baþarýlý Olma Teknikleri 1-) Kitabý, defteri noktasý. virgülüne, kadar ezberleme: Çok sýkýcýdýr; ama özellikle tarih, coðrafya, felsefe, sosyoloji derslerinde %85 etkilidir. Yorum sorusu çýkarsa asla cevaplayamazsýnýz. (Zaten eðitim sistemimizde mübah olan budur.) Ezber yöntemiyle bilgiler kafanýzda uzun süre yer tutmaz; çünkü bilgiler sýnavdan sonra unutulur. 2-)Kopya çekme: Aksiyon yüklüdür. Haybeye puan kazandým diye övünebilirsiniz. Kopya çekmek 2'ye ayrýlýr: a- Arkadaþtan isteme Eðer arkadaþýnýz da a yöntemini kullanýyorsa baþka arkadaþtan kopya çekilmelidir. Eðer gözcüyle iyi anlaþýyorsanýz hiç sorun yok demektir; ama gözcüyle gýcýk gidiyorsanýz bir uyarýlýk hakkýnýz vardýr. Bu yöntem %50 güvenilirdir; çünkü kopya çektiðiniz arkadaþ soruyu ya doðru bilir ya da yanlýþ bilir. Yani eðer sýnavda baþarýlý olmak istiyorsanýz asla a yöntemiyle kalmamalýsýnýz. b- Ele, kola, bacaða, sýraya gömleðe vb. yerlere yazarak çekme Risklidir; ama yakalanmadýðýnýz taktirde %100 baþarýlý olursunuz. Tecrübeyle baþarý oraný artar. Ele ve masaya yazmak en yaygýn yöntemdir. 3-)Hocayla iyi geçinme: Bu yöntem %35 etkilidir. Bu yöntem yalakalýkla karýþtýrýlmamalýdýr. 4-)Hocaya özel derse gitme: Özellikle matematik, fizik, kimya ve ingilizce derslerinde etkidir. Bu yöntem %75 etkilidir. Ancak hissedilen etkisi en az %110'dur; (özel derse gittiðiniz zaman hocayla iyi geçineceðiniz için % 35, özel derse gittiði için % 75) 5-)Sýnýfta dersi dinleme: Etkili bir yöntemdir; ama yanlýz baþýna asla derste baþarýlý olamazsýnýz. %30 etkilidir. 6-)Hakkýný vererek çalýþma: Öðrencilerin genelde tercih etmediði bir yöntemdir. Çünkü çok zahmetli ve zordur. En adil yöntemdir. Ancak bilmelisiniz ki; hocaya derse gitmez, biraz ezber yapmaz, sýnýfta dersi dinlemez, hocayla iyi geçinmezseniz hakkýný vererek çalýþmayla baþarýlý olamazsanýz. asla

16 Ýnsan lar ýn Hikaye si 17 argasdi Köy leri n Ta rihi Besim Baysal Deðirmenlik-Kythrea Minareliköy-Neohorio dönüþtürülmüþtür. Bu deðiþikliðin isyandan hemen sonraki yýllarda O s m a n l ý D e v l e t i tarafýndan desteklendiði söylenir. Ayný zamanda Kuzey Köyleri Ýsim Listesi 4 Lefkoþa-Omorfo (Güzelyurt) Bölgesi Karma Köyler Yazýlý tarihte küçük cümlelerle geçiþtirilen konulardan biri de Osmanlý Ýmparatorluðu Tabela Adý Kýbrýslý Türklere Harita Kýbrýs adasýný fethettikten sonra Kýbrýslý Deðirmenlik'te 1974, (1958'den sonra) Göre Adý Türklerin atalarý diyebileceðimiz, T ü r k i y e ' n i n Akçay Argaca Argaki Anadolu'dan getirtilen Türkmenlerin vaya müdahalesinden çok Cengizköy Peristeronari Peristeronari Anadolu kökenli topluluklarýn Kýbrýs'taki çok gerilere giden bir Çamlýköy Kalohoryo Kalokhorio sosyo-ekonomik pozisyonudur. Bu Anadolu pýnar vardý. Hatta bu Gemikonaðý Xeros Xeros topluluklarý, Kýbrýslý Elenlerin atalarý pýnardan akan sularýn Madenli Ayyorgi Ayiosyiorgos diyebileceðimiz ve bugün Kýbrýs'ýn h e m D e ð i r m e n l i k Taþköy Petre Petra kuzeyindeki resmi ideoloji tarafýndan köyünde hem de etraf Yeþilyurt Pendaya Pendayia düþman, Osmanlý Ýmparatorluðu'ndaki köylerde yaþayanlara ait Güzelyurt Omorfo MORPHOU bozguncu, olarak nitelendirilen toplumdan olduðuna dair kayýtlar çok çok fazla isyan organize etmiþlerdir. mevcuttu. Kullanýcýlarýn Hatta bu topluluklar, Anadolu'dan Kýbrýs'a koçanlarý (tapu) vardý ve saatleri bir yapýsý vardýr Aralýk ayýnda sürgün usulü olarak yerleþtirilen, yerleþik ayarlanarak bu su ile tarýmsal üretim Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlan nüfus hayata geçmemiþ, devlet tarafýndan vergisi yapmaktaydýlar. Ancak 1974 sonrasý s a y ý m ý n d a k i þ i n i n y a þ a d ý ð ý alýnamadýðý için sürekli kovuþturmaya Türkiye'nin kontrolündeki kuzeyde Minareliköy'e 1974 sonrasý Türkiye'den uðrayan aþiret ve boylardýr. Kýbrýs, bu Deðirmenlik Pýnarý ile ilgili yapýlan bir gelen göçmenler de yerleþtirilmiþtir. Hatta aþiretlerin en iyi kontrol altýna alýnabileceði çalýþmada (dinamit patlattýlar) pýnarýn suyu 1990'lý yýllarda Kürt kökenli olduklarý uygun bir Osmanlý topraðý olarak seçilmiþtir. ortadan kayboldu. Bahçeler kurudu, söylenen bir göçmen aile bir gece askeri bir Bu topluluklarýn uygun yerlere yerleþmesi bu Mesarya Ovasý ortasýndaki güzellik baskýnla Türkiye'ye geri gönderilmiþtir. TC küçük adada yaþamak için zorunlu bir yokedildi. Köyün içinde yer alan su arklarý egemenleri, yerli iþbirlikçileri ile halklarýn ihtiyaçtýr. Anadolu'dan gelen bu toplumlarýn topraklarla doldu üstlerine asfalt döküldü. kendi kültürlerini yaþatmasýna izin yerleþtiði köylerden biri de Deðirmenlik köyü Deðirmenlik isim deðiþikliðine uðramasa vermemektedirler. Ne Türkiye'de ne de olmuþtur. Deðirmenlik, Lefkoþa'nýn 15 km bile tarihinde bu gibi deðiþik müdahaleler Kýbrýs'ta. kuzeybatýsýnda yer alan bir yerleþim yeridir. yaþandý. 1958'de Türkler yaþamadýðý için 1960 nüfus sayýmýnýn etnik köken itibarý Etrafýnda yer alan Tirfon (Demirhan) ve Türkiye'den getirtilen komutanlarca ile çýkan sonuçlarýna göre ise Minareliköy Minareliköy'den çok daha kalabalýk bir m ü d a h e l e y e d e karma bir köydü. yerleþim yeridir. Bugün Deðirmenlik'in m a r u z k a l m a d ý n ü f u s belediyesi vardýr. 1960'taki nüfus sayýmýnda 1974'te de isim sayýmý itibarýyla Kýbrýs Cumhuriyeti'nin resmi rakamlarýna deðiþikliði olmadý 1157 Kýbrýslý göre Deðirmenlik nüfusu; 2955'dir çünkü bölgedeki ve Elen'e karþýlýk tahmini nüfusu 2947 olan Deðirmenlik'te, Kýbrýs'taki diðer 230 Kýbrýslý Türk 1996'da kuzeyde yapýlan nüfus sayýmý Kýbrýslý Türklerin y a þ a m a k t a d ý. sonuçlarýna göre 2242 kiþi yaþamaktadýr. tamamý tarafýndan Kýbrýslý Türklerin Deðirmenlik ismi ile b u y e r l e þ i m biliniyordu ve büyük y e r i n d e bir yerleþim yeri atalarýnýn vakýf olmasý itibarýyla ve arazileri vardý, Türkçe bir isim ile çiftlikleri, tarihi bilinmesi açýsýndan m e z a r l ý k l a r ý olsa gerek isiminde v a r d ý. A n c a k b i r d e ð i þ i m e g ü n ü m ü z d e gidilmedi. Yüzyýllardýr Elenlerin Kythrea a s f a l t l a m a ç a l ý þ m a l a r ý y a p ý l a n dediði Türklerin ise Deðirmenlik dediði bir Minareliköy'de tarihi Osmanlý mezarlýklarý Kýbrýs köyü olarak kaldý sonrasý yerlebir edilmiþtir. Ne eski eserler olayýn Deðirmenlik köyüne güney Kýbrýs'tan farkýndadýr, ne de Ulaþtýrma Bakanlýðý göçmen olanlar ile Türkiye'den Kýbrýs'a bilincindedir ancak eski çiftliklerin kuyularý, g e t i r t i l e n n ü f u s k a r ý þ ý k o l a r a k deðirmenleri, mezarlarýn mermer ve taþ yerleþtirilmiþtir. Güneyden gelenler genelde oymalarý dozerlerin altýnda yerle bir Aleminyo'dan, Koççat ve Matyat'tan, Baf'ýn edilmiþtir yýlýnda birçok acýyý tatmýþ deðiþik köylerinden gelip yerleþtirilmiþlerdir. bu topraklarýn Kýbrýslý Elenleri, arkalarýnda Türkiye'den ise hem Karadeniz bölgesinden onlarca katledilmiþ sivil býrakarak Kýbrýs'ýn getirilen Laz kökenli hem de doðudan Kürt güneyine kaçmýþlardý. Yýllar yýlý Elenlerin 1960 yýlýndaki nüfus sayýmýnýn etnik kökenli insanlarýn yerleþtirildiðini biliyoruz. kuzeyde kalan tarihini yoketmek için daðýlýmýna göre ise; Deðirmenlik'te sadece 4 Hatta 1990'larda evlerine uydu taýp MED TV çalýþan zihniyet bugün Kýbrýslý Türklerin bu Kýbrýslý Türk yaþamaktadýr. Zaman zaman izleyen Kürtlere baskýnlar yapýldýðý da topraklardaki geçmiþini de yokederek bir resmi tarihte de anlatýlanlara göre Anadolu biliniyor. Köyün arazisi içinde Türkiye'den halký tarihsizleþtirmenin adýmlarýný kökenli Osmanlý toplumlarýnýn Kýbrýs'ta Kýbrýs'a gelmiþ askeri birliklerin büyük atmaktadýrlar. Dedelerimizin su kuyularý, ç ý k a r t t ý k l a r ý i s y a n l a r d a n b i r i n d e boyutlularýndan biri konuþlanmýþtýr. Ayný deðirmenleri, pýnarlarý, mezarlarý, ektiði Deðirmenlik'te yaþayan Türkler de taraf olur yapý hemen yakýndaki Minareliköy için de a ð a ç l a r ; d o z e r l e r l e, d i n a m i t l e r l e ve ardýndan Osmanlý askerleri tarafýndan geçerlidir. Askeri birliklerin etkisi yokedilmiþtir. Kýbrýsýn kültürüne tarihine t a m a m e n o r t a d a n k a l d ý r ý l ý r l a r. Minareliköy'de de vardýr. Minareliköy, göz göre göre yapýlan bu saldýrýlarýn bir Deðirmenlik'te Osmanlý döneminden kalma Kýbrýslý Türklerin Minareliköy dediði Kýbrýslý türlü sonu gelmemektedir. 40 yýldýr sarý taþtan yapýlmýþ cami, üzerinde Elenlerin Neohorio diye bildiði bir yerleþim süregelen bu saldýrýlarýn sonu da biz ayaða deðiþiklik yapýlarak bir kilise þekline yeridir. Bugün Deðirmenlik ile içiçe geçmiþ kalkmadýkça gelmeyecektir.

17 argasdi 18 2 Temmuz 1993: Sivas'ta Madýmak Oteli'ne saldýran dinci gruplar, çýkardýklarý yangýn sonucu 37 aydýný katlettiler. 4 Temmuz 1848: Komünist Manifesto yayýmlandý. 5 Temmuz 1811: Simon Bolivar, Venezüella'nýn Ýspanya'dan baðýmsýzlýðýný ilan etti. 7 Temmuz 1995: Aziz Nesin öldü. 11 Temmuz 1980: Fatsa da Nokta Operasyonu. 12 Temmuz 1904: Þilili þair Pablo Neruda doðdu. 15 Temmuz 1968: 6. Filo Ýstanbul'a demirledi. Ertesi gün üniversite öðrencileri ABD'ye ait 6. Filo askerlerini denize attý. 16 Temmuz 1888: Paris Komünü için yazýlan Enternasyonal, Pierre Degeyter tarafýndan bestelendi. 17 Temmuz 1945: Harry Truman, SSCB lideri Josef Stalin ve Ýngiltere Baþbakaný Winston Churchill, Potsdam da 2. Paylaþým Savaþý sonrasý dünyanýn bölüþümünü belirlediler 20 Temmuz 1923: Meksika'lý devrimci Panço Villa öldürüldü 21 Temmuz 1995: Ernest Mandel öldü. 6 Aðustos 1945: ABD ilk atom bombasýný Hiroþima ya attý. 6 Aðustos 1962: Jamaika baðýmsýzlýðýný kazandý. 13 Aðustos 1966: Mao Zedong Çin'de Kültür Devrimi'ni ilan etti. 14 Aðustos 1972: Dr. Ýsmail Beþikçi Kürt sorunu ile ilgili yaptýðý çalýþmalarýndan dolayý 13 yýl hapse mahkum oldu. 15 Aðustos 1951: Nazým Hikmet TC vatandaþlýðýndan çýkarýldý. 19 Aðustos 1936: Faþistler Ýspanyol þair Federico Garcia Lorca'yý kurþuna dizdi. 20 Aðustos 1940: Leon Troçki, Stalin'in bir ajaný tarafýndan haince öldürüldü. 20 Aðustos 1968: Sovyet Birlikleri Çekoslovakya'yý iþgal etti. 1 Eylül 1939: Alman ordularý Polonya'ya girdi. 2. Paylaþým Savaþý baþladý. Bugün 1 Eylül, tüm dünyada Dünya Barýþ Günü olarak kutlanýyor. 2 Eylül 1942: Alman SS Birlikleri Varþova Gettosu ayaklanmasýný 50 bin Yahudiyi öldürerek bastýrdý. 3 Eylül 1938: IV. Enternasyonal kuruldu. 6-7 Eylül 1955: Ýstanbul'da yaþayan garimüslümlerin evleri ve iþ yerleri talan edildi. 8 Eylül 1941: Ho Þi Minh Vietnam Baðýmsýzlýk Örgütü'nü kurdu. 11 Eylül 1973: ABD destekli askeri cuntanýn yönetime el koymasýna direnen Þili Cumhurbaþkaný Salvador Allande öldürüldü. 12 Eylül 1980: Türkiye'de faþist darbe. Ordu yönetime el koydu. 14 Eylül 1867: Karl Marx'ýn yazdýðý Kapital'in ilk cildi yayýmlandý., 16 Eylül 1949: Yunanistan Ýç Savaþý sona erdi. 20 Eylül 1951: Türkiye'nin ve Yunanistan'ýn NATO'ya alýnmasýna Ottawa'da karar verildi. 22 Eylül 1919: Türkiye Ýþçi ve Çiftçi Sosyalist Fýrkasý kuruldu. 28 Yýllýk Özlem: Fatsa Ali Þahin Belediye'nin aldýðý tüm kararlar halkla tartýþýlmýþtýr. Halkýn onayý olmayan hiçbir iþ Belediye tarafýndan yapýlmamýþtýr. Halk yönetime katýlmýþtýr. Tek cümleyle halk Belediye'de söz ve karar sahibi kýlýnmýþtýr. FÝKRÝ SÖNMEZ BELLEK gazeteciye Siz Çorum'u býrakýn, Fatsa'ya bakýn cevabýný verdi dönemin baþbakaný Süleyman Demirel. Sanki bir katliam da Fatsa'da varmýþ gibi. Fatsa'ya karþý tam bir karalama kampanyasý baþlatýldý. Faþist emniyet müdürü Reþat Akkaya Ordu þehrine vali olarak atandý. Amaç belliydi; insanlarý yýldýrmak. Böyle yaþadýklarýna bin piþman etmek. Devrimcilere karþý çeþitli saldýrýlar baþlatýldý. Bu saldýrýlarýn birinde Þehittin Týrýç isimli bir devrimci yaþamýný yitirdi. Sað basýnýn bütün karalamalarýna karþýn MSP Fatsa Ýlçe Gelecek, geçmiþ deneyimlerin artýlarý ve Baþkaný bile Huzur içinde Fatsalý kardeþlerimizle eksilerinden çýkarýlacak yaþýyoruz. Ünye'ye veya derslerle saðlam temeller O r d u ' y a g i t t i ð i m i z d e üzerine kurulmalýdýr. Bir sýkýntýlarýmýz oluyor. yerel yönetim deneyi olan Dövülüyor, horlanýyoruz. Fatsa da sadece Türkiye Bizim ilçemizde kan yok, devrimci hareketi için deðil, ateþ yok, barut yok'' (4 bütün dünya halklarý için bir Temmuz 1980, Milliyet örnek teþkil etmektedir. Gazetesi) diyordu. Tüm Yirmi bin civarýndaki b u n l a r a r a ð m e n 11 nüfusuyla Ordu'nun Fatsa Te m m u z g ü n ü ilçesi 1970'li yýllarda bütün F a t s a ' y a n o k t a Türkiye'nin konuþtuðu bir operasyonu oldu. Emir, yerdi. Onu böylesine bilinen b i z z a t K e n a n E v r e n bir yer haline getiren þey ise tarafýndan verildi. Çok halk iktidarýydý. Terzi Fikri sayýda insan tutuklandý, lakabýyla bilinen ve ortaokul iþkence gördü. Nokta mezunu olan Fikri Sönmez, o p e r a s y o n u n u 1979 ara seçimlerinde Fatsa gerçekleþtiren askerlerin Belediye Baþkaný seçildi. yanýndaki yüzü maskeli Fikri Sönmez CHP, AP, MSP faþist muhbirler büyük partilerinin adaylarýnýn t e p k i t o p l a d ý. B u toplamlarýndan daha fazla maskelilerin hapsi katil oy alarak baþkanlýða faþistlerdi. Muhbirliklerinin gelmiþti. Gelir gelmez de ilk ödülü olarak bir çoðuna iþi 7 mahallesi bulunan devlette iþ verildi. Ne acý ki Fatsa'yý 11 birime bölerek, öyle oldu. Ýlçede hiçbir 11 halk komitesi oluþturmak oldu. Her birim kendi direniþ sergilenememesi büyük bir eksiklikti. halk komitesine nüfusuna göre 3 ile 7 arasýnda Sadece daðlara çekilip gerilla olanlar direndi. temsilci seçiyordu. Kýsacasý halk yönetime Fakat onlar da çeþitli çatýþmalarda ya öldürüldü katýlýyordu. Daha sonra Çamura Son ya da yakalandý. Fikri Sönmez de iþkence kampanyasý baþlatýldý. Uzmanlara sorulduðunda görmüþtü. Kaburgasý kýrýldýðý ve iç organlarý 5 yýla yakýn bir sürede bitebileceði söylenen Fatsa hasar gördüðü için sadece süt içebiliyordu. Ama sokaklarý ve kanalizasyon sistemi, halkýn çok onu en çok üzen Fatsa'lý itirafçýlardý. Ýþkencelere büyük katýlýmý ve çevre belediyelerin desteðiyle dayanamayýp yalan itirafta bulunanlar. Fikri bir haftada bitirildi. Çalýþmalara, yardým etmek Sönmez daha sonra fenalaþtý. Revirden için çevre köylerden gelen insanlar Fatsa halký hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Fakat tarafýndan misafir ediliyordu. Tam bir dayanýþma darbeciler buna izin vermedi. Bunun üzerine o örneði yaþanýyordu. Ardýndan Fatsa Belediyesi b e n i k o ð u þ u m a g ö t ü r ü n o z a m a n. Kültür Þenliði düzenlendi. Türkiye'nin Arkadaþlarýmýn yanýnda ölmek istiyorum dedi ve heryerinden birçok sanatçý, yazar, aydýn 4 Mayýs 1985 günü yaþamýný yitirdi. Daha birçok belediyenin daveti üzerine Fatsa'ya geldi. Ýlçenin kiþi iþkenceden yaþamýný yitirdi. Tüm bu olanlara her yerinde tiyatrolar, konserler, paneller, çeþitli raðmen Kenan Evren hala nokta operasyonunun spor aktiviteleri düzenleniyordu. Fatsa'ya davetli arkasýnda duruyor tarihli Sabah olarak gelen sanatçý ve aydýnlar gördükleri gazetesinde þunlarý söylüyor: Orada Terzi Fikri manzara karþýsýnda gözlerine inanamýyorlardý. diye biri çýkmýþ. Devlet benim diyor (ki hiç öyle On yaþýndaki çocuklardan, yetmiþ yaþýndaki demiyor). Komite kurmuþ. Fatsa'yý o komite ihtiyarlara kadar herkes sol yumruklarý havada, yönetiyor. Ne yapýlýp, ne yapýlamayacýðýnýn devrim antlarý içiyordu. Þehrin her yanýnda kararýný halk veriyor ve halk adýna o komite. Yani devrimci sloganlar yazýlýydý. Halk komitesinin kararý devlet vermiyor. Devletin otoritesi sýfýr. etkileri gitgide artýyordu. Halk artýk sadece Devlet kanunlarý Fatsa'da iþlemiyor. Ne yapsýn belediye sorunlarý için gelmiyordu komitelere. Türk Silahlý Kuvvetleri, ordu mecbur kaldý. Kocasýndan þiddet gören, kocasýnýn içki ve Fatsa çok açýktýr ki basit bir olay deðildir. kumarýndan þikayet eden kadýnlar direkt olarak Ýnsanlýða; kolektif çalýþmanýn, devrimci anlayýþýn Fikri Sönmez'e gidiyordu. Çeþitli kýz kaçýrma neler yapabileceðini gösteren bir örnektir. Bu olaylarýnda bile halk komiteleri devreye giriyordu. yüzden Fatsa'yý nokta operasyonunun 28. yýlýnda Hatta bir keresinde çevre köylerin birinden gelen anma gereði duyuyor ve darbecileri öfkeyle insanlar, köylerinde cami olmadýðýný ve buna bir lanetliyoruz. Son olarak þu unutulmamalýdýr ki ne çare bulunmasýný istemiþlerdi. Bunun üzerine Deniz ne Mahir ne de Fatsa halký dizi malzemesi devrimciler o köye cami yapýmýna yardýma gittiler. deðil, onlar bizim yaþam ve mücadele Bu masalsý Fatsa'ya hayran kalanlar kadar anlayýþýmýzýn ürünüdür. öfkeyle bakanlar da vardý. O günlerde Çorum (Kaynak: Fatsa Devrimci Yol Savunmasý; katliamýyla ilgili görüþlerini öðrenmek isteyen bir Pertev Aksakal)

18 19 BEL LEK Münür Rahvancýoðlu Kýbrýs Cumhuriyeti b o y u t l u ç ö z ü m l e m e l e r d e n k a ç ý n m a k gerekmektedir. Olgularý yalnýzca emperyalizmin oyunu veya Türkiye/Yunanistan'ýn yanlýþlarý veya Kýbrýslý Elenlerin/Türklerin hatalarý olarak d e ð e r l e n d i r m e k t e n k u r t u l a m a y a n çözümlemeler, tek boyutlu kalmaya ve gerçeði anlayamayýp deðiþtirememeye mahkum olacaktýr. Ýngiltere'nin Türkiye ve Kýbrýslý Türk tüccarlarý devreye sokmasý üzerine ABD de h a m l e y a p a r v e Ýngiltere'yi biraz daha sýkýþtýrmak için silahlý Ýkinci Paylaþým Savaþý'nýn sona ermesi ile birlikte dünya emperyalist sisteminin hegomon gücü de deðiþmiþtir. Savaþtan önce sistemin patronu konumundaki Ýngiltere yerini ABD'ye devrederken, bu durum beraberinde çeþitli politika deðiþikliklerini de gündeme getirmiþtir. Yeni patron ABD, Ý n g i l t e r e ' n i n k l a s i k s ö m ü r g e c i l i k politikasýndan farklýolar m ü c a d e l e b a þ l a t ý r. ak bir yeni-sömürgeci Y u n a n i s t a n Ý ç sistem uygulamaktadýr. S a v a þ ý ' n d a f a þ i s t Klasik sömürgecilik, açýk paramiliter güçlerin iþgale dayalý ve bir vali komutasýný yürütmüþ CIA aracýlýðý ile sömürge devletin destekli General Grivas, kontrolünden oluþur. Oysa Kýbrýs'a gönderilir. ABD ve yeni-sömürgecilik sisteminde, Yunanistan'dan tam destek sözde bir baðýmsýzlýk verilen a l a n G r i v a s, E O K A ' y ý ülkeler; emperyalist tekeller ve yerli örgütlemeye baþlar. Ancak iþbirlikçi sýnýflar aracýlýðý ile sistem içi Ýngiltere geri adým atmamakta nde tutulmaya devam eder. Kýbrýs'ta bir ýsrar edecektir. ABD'nin EOKA ulusal kurtuluþ mücadelesinin kartýnýn karþýsýna Kýbrýslý Türkleri baþlamasýndan çekinen ABD, paralý asker yazýp böl-yönet siyasetini Kýbrýs'ýn ya sözde baðýmsýz bir derinleþtirerek çýkan Ýngiltere, ayný devlet haline getirilmesi veya zamanda da TMT'nin örgütlenmesini Yunanistan'a baðlanarak NATO saðlar. Böylece adada faþist içinde tutulmasý yolunda Ýngiltereye paramiliter çeteler, farklý emperyalist baský yapmaya baþlar. Ancak Kýbrýs o d a k l a r d a n a l d ý k l a r ý d e s t e k Ýngiltere için çok önemli bir stratejik vasýtasýyla varlýk alaný yakalarlar. Ýki ö n e m e s a h i p t i r. H e n ü z A B D halk arasýnda güvensizlik yükseldikçe emperyalizmin kanatlarý altýna girmemiþ yükselmekte, Müslümanlar Türkleþirken, olan Ýngiltere, bir süre ABD'ye direnecek ve Hristiyanlar Elenleþmektedir. Egemenlerin her Kýbrýs yeni-sömürgecilik ile klasik sömürgecilik düzeydeki çatýþmasý halklarýn günlük arasýnda yaþanan bir gerilime sahne olacaktýr. hayatlarýna da yansýrken, etnik iliþkilerin Marshall ve Truman yardýmlarý ile ABD etki ötesinde bir direniþ odaðý oluþmaz/oluþamaz. alanýna giren, ABD tekelleri vasýtasýyla ABD'nin Emperyalist güçler arasýnda yaþanan yeni-sömürgesi haline gelen Yunanistan'ýn çekiþmede üçüncü bir cephe açmak için faaliyet Enosis talebi Ýngiltere tarafýndan sert bir þekilde yürütmeyen AKEL'in pasif kalýþýnýn da etkisiyle reddedilecektir. Ancak içte Kilise ve AKEL, Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Elenler birbirine dýþarýda ise Yunanistan ve ABD, Ýngilizleri düþman iki kamp halinde örgütlenirler. sýkýþtýrmaktadýr. Bunun üzerine Ýngiltere klasik Ýngiltere'nin Süveyþ krizi sonrasýnda ABD böl yönet politikasýný devreye sokar. karþýsýnda geri adým atmaya baþlamasý ile Kýbrýs Türk Yukarý Sýnýfý bu tarihe kadar birlikte 19 Þubat 1959 tarihinde Kýbrýs halinden memnun bir þekilde yaþamaktadýr. Cumhuriyeti'ni yaratan anlaþmalar imzalanýr. Daha 28 Kasým 1948 tarihinde Kýbrýslý Elenlerin Ýngiltere ada üzerinde dokunulmaz, tartýþýlmaz plebisit, muhtariyet ve ilhak istemleri protesto Kraliyet topraðý sayýlan iki büyük üs alarak edilerek Muhtariyet esaret, Enosis ölüm, adil Kýbrýs'ýn geriye kalan bölgelerini boþaltýr. Bu Ýngiliz idaresinin devamýný isteriz sloganý ile bölgeler ABD'nin yeni-sömürgecilik siyasetine eylem yapýlmýþtýr. Buradan da görüleceði gibi uygun olarak sözde baðýmsýz bir cumhuriyet statükonun devamý tezi çervesinde hareket ilan edilerek uluslararasý emperyalist sisteme eden, Ýngiliz sömürgecilerle yakýn iliþkide eklemlenir. 16 Aðustos 1960 Kýbrýs bulunan bu asalak sýnýf, kýsa sürede Ýngilizler Cumhuriyeti'nin ilaný ayný zamanda yenitarafýndan ikna edilerek Taksim istemeye sömürgeci siyasetin zaferidir. Artýk Ýngiltere'nin baþlar. Kilise'nin Yunanistan'a eklenme ve hazýr açýk iþgali yerine ABD'nin gizli iþgali söz bir ulusa dahil olma siyaseti (ENOSÝS) böylece konusudur. Ýngiliz valisi gitmiþ, emperyalizmin emperyalist Ýngiltere'nin de yardýmlarýyla iþbirlikçileri, CIA-MI6 tarafýndan kurdurulan faþist karþýtýný bulur: Kýbrýs Türk tüccarlarýnýn terör örgütlerinin ajanlarý Cumhuriyet'in en yetkili Türkiye'ye eklenme ve hazýr bir ulusa dahil olma makamlarýna yerleþmiþtir. siyaseti (TAKSÝM). Zamanla Türkiye de Taksim Kýbrýs Cumhuriyeti'nin varlýðý çok da uzun tezini savunmaya baþlar ve NATO içi kamplaþma sürmeyecektir. Türkiye-Yunanistan, Kýbrýslý netleþir. Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türkler'e karþý Türk/Elen egemenleri ve emperyalist ülkeler Kýbrýslý Elenler, taþeron devletler baðlamýnda arasý dengeler üzerine kurulan Kýbrýs Yunanistan'a karþý Türkiye ve emperyalist Cumhuriyeti; bu dengelerin deðiþmesi ile birlikte çýkarlarýn hesaplaþmasý baðlamýnda tarihe havale olacaktýr. Emperyalist iliþki ve Ýngiltere'ye karþý ABD. Tarih boyunca çeliþkilere dayalý olarak kurulan sözde baðýmsýz Kýbrýslýlaþamayan ve bu gerilimler temelinde bir cumhuriyetin ayný iliþki ve çeliþkiler savrulan iþçi-köylü sýnýflarýn emperyalist- sonucunda yýkýlmasý doðal kabul edilmelidir. milliyetçi siyasetlerin yedeði olmaktan Gerçekten baðýmsýz ve halklarý kardeþ bir Kýbrýs kurtulmasý için, geliþmeleri bu üç düzeydeki iliþki için verilecek mücadele ise anti-emperyalist bir ve çeliþkiler baðlamýnda deðerlendirmek ve tek temelde yürütülmelidir. argasdi Temmuz 2002: 1. Annan Planý taraflara sunuldu. 3 Temmuz 1958: Arif Hulusi Barudi'ye Elenlerin yanýnda çalýþmaya devam ettiði için süikast giriþimi yapýldý. 4 Temmuz 1996: Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Hareketi kuruldu. 5 Temmuz 1994: ABAD kararý (AB Adalet Divaný) uyarýnca KKTC menþeili ürünlerin AB'ye ithalatý yasaklandý 6 Temmuz 1996: Gazeteci yazar Kutlu Adalý öldürüldü. 14 Temmuz 1958: TMT bir bildiri yayýnlayarak tüm rumlara karþý savaþ ilan etti. 14 Temmuz 1964: Dean Acheson, Türkiye'ye Karpaz'da üs vererek adanýn Yunanistan ile birleþmesi planýný önerdi. 1. Acheson Planý 15 Temmuz 1974: Makarios'a darbe 18 Temmuz 1996: Demokrasi ve Barýþ Ýçin Eylem Birliði kuruldu 20 Temmuz 1974: ABD'nin Acheson Planý fiili olarak uygulamaya konuldu. TC Kýbrýs'ý iþgale baþladý. Aðustos 1983: GÜSAD'ýn kuruluþu Aðustos 1995: Baðýmsýz Gençlik Platformu kuruldu. Aðustos 1998: Günlük Avrupa gazetesinin ücretsiz eki olarak yayýnlanan Seselim dergisinin 1. sayýsý yayýnlandý. Dergi gazete içindeki devrimci gençliðin sesiydi. 1 Aðustos 1571: Osmanlý kuvvetleri Venedik'e ait Kýbrýs adasýný ele geçirdi. 1 Aðustos 1945: Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri Kurumu kurulur. Kurum, KT liderliði tarafýndan Türk ve Elen iþçilerini ayýrmak maksadý ile kurdurulmuþ ancak sonrasýnda solcularýn eline geçmiþti. 3 Aðustos 1977: Makarios öldü. 6 Aðustos 1979: Kýbrýs'ýn Baðýmsýzlýk Yolu nun yayýnlanmaya baþlamasý. 14 Aðustos 1968: KTÖS kuruldu 14 Aðustos 1974: Acheson Planý çerçevesinde gerçekleþen 2. Harekat. 15 Aðustos 1926: Kýbrýs Komünist Partisi Kuruldu 16 Aðustos 1960: Kýbrýs Cumhuriyeti resmen kuruldu. 16 Aðustos 1960: Ýlerici avukatlar Ayhan Hikmet ve Muzaffer Gürkan tarafýndan yayýnlanan haftalýk gazete CUMHURÝYET'in ilk sayýsý yayýnlanýr. 31 Aðustos 1991: Basýn-Sen kuruldu Eylül 1985: Devrimci hareketi yeniden toparlamak amacýyla aylýk Özgürlük Dergisi yayýnlanmaya baþlar. Eylül 1985: Girne Sanat Derneði kurulur Eylül 1986: Yüksek Teknoloji Enstitüsü, DAÜ oldu. Eylül 1993: Lefke Türk Spor Kulübü Grup Yorum u davet eder. Ancak Yorum üyeleri sýnýr dýþý edilir. Eylül 1997: Avrupa Gazetesi'nin yayýnlanmaya baþlamasý 13 Eylül 1955: Fazýl Önder'in yazý iþleri müdürlüðünü yaptýðý haftalýk Ýnkýlapçý gazetesinin ilk sayýsý yayýmlandý. 24 Eylül 1978: Mustafa Ertan Kadýoðlu öldürüldü. 27 Eylül 1960: Kýbrýs Türk Halk Partisi kuruldu. (Ayhan Hikmet, Muzaffer Gürkan ve Ýhsan Ali) 28 Eylül 1968: KTOEÖS kuruldu.

19 argasdi 20 Çalýþma Yaþamýnda Haklarýmýz Sendika Nedir? meslek veya iþte çalýþanlarýn sayýsý 20 ülkede olmanýn verdiði tedirginlik, Sendika, çalýþanlarýn ekonomik- kiþi veya daha fazla olduðu takdirde böyle ücretlerin kendi ülkelerine göre görece demokratik haklarýný korumak veya ileriye bir iþ için bir sendika kurulabilir. yüksek oluþu, geleceklerini bu ülkede götürmek amacýyla oluþturduklarý öz Sendikalar önceden izin almadan kurulur. görmeyip para kazanarak gitme istekleri örgütlülükleridir. Yürürlükteki yasalara Kurulduklarý tarihten itibaren bir ay içinde nedeniyle zorlu bir sendikalaþma g ö r e i þ v e r e n s e n d i k a l a r ý d a kayýt baþvurusunda bulunmalýdýrlar. mücadelesinden uzak durmaktadýrlar. olabilmektedir. Patronlarýn biraraya Kayýt baþvurusu yapýldýðý andan itibaren gelerek oluþturduklarý birliklere iþveren de sendikalar tüzel kiþilik kazanýp M e v c u t s e n d i k a l a r ý n, sendikasý denilmektedir. Ancak tarihsel sendikal faaliyette bulunabilirler. Ancak sendikalaþmanýn düþüklüðünde olarak sendikalar emekçiler tarafýndan ve özel sektörde sendikalaþmak patron eksikliði nedir? emekçiler için kurulan demokratik kitle tarafýndan her türlü yasa dýþý yol ile Mevcut sendikalar genellikle kamuda örgütleridirler. engelleneceðinden ve patronlarýn her örgütlü sendikalardýr. Devlet daireleri zaman hükümetler tarafýndan kayýrýlýp dýþýnda kooperatifler, devletin de ortak Neden sendikalaþmak gerekir? kollandýklarý bir gerçek olduðundan; olduðu vakýf üniversiteleri, kamu iktisadi Patron iþyerinin sahibidir. Ekonomik sendikal çalýþma belli bir aþamaya kadar teþekkülleri, belediyeler gibi yerlerde olarak ve hükümet edenler ile olan yakýn gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Bu sendikalaþmadan bahsedilebilir. iliþkileri nedeniyle güçlüdür. Tek tek iþçiler sebeple sendika kurmanýn hazýr bir Patronunun adý saný belli olan hemen patron karþýsýnda zayýftýr. Ýþini en iyi reçetesi yoktur. Ýþyerindeki en can alýcý hiçbir iþyerinde sendika yoktur. Bu yapan ve en becerikli iþçi bile patron için sorunlarý çözmek amacýyla, en güvenilir durumda yasal sýfatý ne olursa olsun biz vazgeçilmez deðildir. Eðer patronun çalýþanlarýn uzun süreli bir faaliyet tüm bu sendikalara kamu sendikasý çýkarlarýna zarar verirse, yaþlanýrsa, yürütmesi, yavaþ yavaþ aralarýna yeni d i y o r u z. A n c a k ö z e l s e k t ö r d e sakat kalýrsa veya patronun vermek insanlarý da alarak iyice güçlendikten sendikalaþma nerdeyse hiç yoktur. Kamu istemediði herhangi bir hakkýný talep sonra sendikanýn kurulduðunun ilan sendikalarý özelde sendikalaþmayý teþvik ederse kolaylýkla iþten atýlabilir. Ayrýca edilmesi gerekir. etmek için, gerekirse bunu kendileri iþçilerin teker teker günlük çýkarlarýndan saðlamak için daha mücadeleci bir farklý olarak uzun vadeli ortak çýkarlarý da Ülkemizde neden özel sektör þekilde davranmalýdýrlar. Bunun vardýr. Yaþlýlýkta güvenli bir gelecek, sendikasýzdýr? yapýlmasý en baþta kamu sendikalarýnýn hastalýkta bakým, ilaç veya ölüm, iþten Ülkemizde özel sektörde sendikalaþma çýkarýnadýr. Özelde çalýþan emekçilerin atýlma gibi durumlar için çeþitli haklarý oraný binde birlerle ifade ediliyor. Bunun kamuda çalýþan emekçilere karþý patron hiçbir iþçiye kendi gönlü ile vermek ö n c e l i k l i n e d e n i p a t r o n l a r ý n hükümetler tarafýndan kýþkýrtýlmasý veya istemez. Ýþçiler ortak çýkarlarý için, iþ sendikalaþmaya tahammülsüz tavrý ve özelde ortaya çýkan hak kayýplarýnýn garantisi, onurlu bir çalýþma yaþamý ve hükümetlerin bu tavra çanak tutmasýdýr. emekçilerin genel çýkarlarýný aþaðýya güvenli bir gelecek için sendikalaþmak Ne patronlar ne de hükümetler iþçilerin doðru çekmesi ancak bu þekilde zorundadýrlar. Yoksa patronun karþýsýnda örgütlü, güçlü ve bilinçli olmasýný e n g e l l e n e b i l i r. A n c a k k a m u aciz ve güçsüz durumda kalýrlar. istemezler. Bunun için de iþçilerin birlik sendikalarýnýn birçoðu kamudaki rahatlýðý olmamasý için uðraþýrlar. Ancak tek neden tercih ederek örgütlenme mücadelesi Sendika nasýl kurulur? bu deðildir. Ülkemizde stratejik yeni- vermemektedirler. Yürürlükteki yasalara göre herhangi bir sömürge ülkesi olmasýndan dolayý bilinçli Bazý sendikalarda ise hiçbir zeminde olarak nispi bir refah savunulamayacak mazeretler üretilerek yaratýlmýþtýr. Nispi kapalý kapýlar ardýnda bu mazeretlere refahtan kastýmýz yaslanýlmaktadýr. Örneðin yabancý iþçileri g e n e l e k o n o m i k istemedikleri için onlarý örgütlemediklerini durumun ve genel söyleyen sendikacýlar vardýr. Tabii bunu o l a r a k ü c r e t l e r i n hiçbir zaman açýk açýk kabul etmezler. emekçiden mektup sorularýnýz için: Posta: Esen Sokak, Mine Mazlum Apt. 12/2 Dumlupýnar / Lefkoþa e-posta: Yaklaþýk 2 yýldýr çalýþma izni ile çalýþýyorum. Eðer iþten durdurulursam baþka bir iþte çalýþmak için ne yapmam gerekir? 6 aydan uzun bir süre çalýþma izni ile çalýþan bir iþçi, iþten durdurulduðu veya iþi býraktýðý tarihten itibaren 30 gün içinde baþka bir iþyerine yatay geçiþ yapabilir. Bunun için patronun yapmasýný beklemeden sigorta ve çalýþma dairelerine kendi duruþunuzu bildirmeniz gerekiyor. Sigortadan eski iþinize baþladýðýnýz ve durduðunuz tarihi gösteren bir evrak alacaksýnýz. Yeni iþyerinizi bulup Çalýþma Dairesi ne baþvurduðunuzda sizin sorumluluklarýnýz tamamlanmýþ olur. Geriye kalan iþlemler yeni patronunuza aittir. Eðer durduðunuz tarihten itibaren 30 gün içinde yeni bir iþyeri bulamazsanýz cezaya girersiniz. Cezaya girmemek için ya zamanýnda iþ bulmalý ya da durduðunuzdan 7 gün içinde adadan çýkýþ yapmalýsýnýz. bölgemizde bulunan A n c a k ö z e l o r t a m l a r d a d a b u diðer yeni-sömürge mazeretlerini söylerler. Bir kere iþçi ülkelere göre daha sýnýfýnýn milliyeti yoktur. Öte yandan yüksek olmasýdýr. yabancý iþçilerin varlýðý bazý sendikacýlar Bunun bir sonucu bundan hoþlansa da hoþlanmasa da bir olarak iþgücünün gerçektir. Bu durumda ucuz iþçilik ve %30'a yakýný memur çalýþma yaþamýnda sömürünün artmasý veya devlet iþçisi gibi olgulardan kaçýnmak, ücretleri o l a r a k i s t i h d a m yükselterek yerli iþgücünün de özel e d i l m i þ t i r. Ö z e l sektörü tercih etmesini saðlamak; s e k t ö r d e ç a l ý þ a n yabancý iþçileri de örgütleyerek özel vatandaþlar da vardýr. sektörde ücret, izin, iþ güvenliði gibi A n c a k s e n d i k a l olgularý kamu seviyesine çýkarmaktan örgütlenmeyi teþvik geçmektedir. Diðer bir mazeret ise daha edecek; en düþük sosyalist görünen bir mazerettir. Biz gelirli ve en zor iþler özel eðitime, özel saðlýða karþý y a b a n c ý i þ g ü c ü o l d u ð u m u z i ç i n b u r a l a r d a ( g ö ç m e n i þ ç i l e r ) örgütlenmiyoruz. Bir kere sendika t a r a f ý n d a n kurmak sendikalaþtýðýn yerin olumlu bir iþ y a p ý l m a k t a d ý r. yaptýðýný tescillemek demek deðildir. Ya b a n c ý i þ g ü c ü Orada çalýþan emekçilerin haklarýnýn sendikalaþmaya en ilerletilmesi için mücadele etmek z o r y a k l a þ a n demektir. Bu mantýkta olan sendikalar en kesimdir. Yabancý bir baþta devlette örgütlenmemelidirler

20 21 argasdi çünkü devletin kendisi sýnýf egemenliðinin bir aracýdýr. Savaþa karþýyýz diye askerde çalýþan sivilleri, polis devletin þiddet aygýtýdýr diye polisleri, fuhuþa karþýyýz diye seks emekçilerini, paraya karþýyýz diye bankalarda çalýþan personeli örgütlemeyecek miyiz? Kaldý ki saðlýk ve eðitim örneðinden gidilirse geçmiþte gerek Türkiye'de gerekse baþka ülkelerde sendikalý özel üniversitelerin, öðrenci ve akademisyenleri ile birlikte greve çýkýp kamulaþtýrma talep ettiði örnekler de mevcuttur. Bu noktadan bakýldýðýnda ülkemizde özel sektörde sendikalaþmanýn düþük olmasýnýn asýl sorumlusu, emekçi sýnýflarýn genel çýkarlarý için mücadele etmek yerine kendi rahatlarýný bozmak i s t e m e y e n b ü r o k r a t l a þ m ý þ sendikacýlardýr. Son zamanlarda yaþanan bazý giriþimler ile birlikte bu durum bozulmaya doðru gider gibi görünüyor. Ayný zamanda sendikalarýn birçoðu da sendikalaþma zorunluluðunu savunarak mevcut olumsuz durumdan kurtulmaya çalýþýyor. sendikalar emeðin ve emekçilerin haklarýný savunurken çoðu zaman devletin kolluk kuvvetlerini karþýlarýnda bulurlar Sendikalaþmanýn zorunlu olmasý doðru birþey midir? Sendikalaþmanýn zorunlu olmasý en G r e v ç a l ý þ a n l a r ý n e n b ü y ü k partilerden baðýmsýz olmalýdýrlar. En baþta kulaða olumsuz duyulmaktadýr. silahlarýndan biridir. Emekçiler haklarýný ilerici muhalif parti muhalefetteyken bile Yaþadýðýmýz zamanlar neo-liberal korumak veya daha ileriye götürmek veya sendikalar bu partiden baðýmsýz ideolojinin sözde özgürlük, serbestlik vs. baþka bir iþyerindeki çalýþanlarla olmalýdýr. Böylece hem sendika parti propagandasý ile beyinlerimizi zorunlu dayanýþmak amacýyla toplu olarak tarafýndan yozlaþtýrýlmayacak hem parti olan herþeye karþý önyargýlý kýlmýþtýr. çalýþmadýklarý zaman buna grev denir. sendikal alandan gelen özgür ve özgün Oysa içinde yaþadýðýmýz koþullarda Grevler siyasi grev þeklinde de olabilir. f i k i r l e r l e k e n d i d o n a n ý m ý n ý emekçiler zorunlu olarak sendikasýz Sendikalarýn ve emekçilerin grev dýþýnda zenginleþtirebilecektir. Aksi takdirde bir b ý r a k ý l m a k t a d ý r. B i r ç o k e m e k ç i da onlarca mücadele þekli vardýr. Grev partiye baðýmlý bir sendika, o partinin sendikalaþmak istediði halde patronlarýn silahý dengeli ve hedefine ulaþacak iktidarýnda sarý bir sendika durumuna baskýsý sonucu sendikalaþamamaktadýr. þekilde kullanýlmalýdýr. gelir. O zaman zorunlu sendikalaþma iþçilere bir zorunluluk olarak yansýmayacaktýr. Sendikalarýn siyaset yapmasý doðru Sarý sendika ne demektir? Asýl olarak patronlara bir zorunluluk mudur? Sarý sendika geleneksel olarak olacaktýr. Elbette en güzeli; iþçilerin fiili, Siyaset, politika vb. olgular hayatýn bir patronlardan, iþverenlerden yana tavýr meþru ve militan eylemlilikleri ile kendi parçasýdýr. Hayat çalýþma yaþamýný koyan gerici sendikalara verilen isimdir. s e n d i k a l a r ý n ý m ü c a d e l e i ç i n d e etkilediðine göre çalýþma yaþamýný iþçiler Kýzýl sendika ise mücadeleci, hak arayan kurmalarýdýr. Bunun için de mücadele için daha güzel kýlmak isteyen sendikalar ve karþýsýnda kim olursa olsun emeðin edilmelidir. Ancak emekçi dostu olduðunu da elbette hayata dair fikirlerini çýkarlarýný savunan sendikadýr. iddia eden hükümetlerin maskesini söyleyecek, gerekirse üyeleri aracýlýðý ile Ülkemizde son yýllarda ne yazýk ki bu düþürmek ve patronlar ile olan çýkar mücadele vererek ona müdahale kavramlar karmakarýþýk olmuþtur. b i r l i k l e r i n i g ö s t e r m e k i ç i n d e edeceklerdir. Sendikalar siyaset Geleneksel olarak patron sendikasý olan h ü k ü m e t l e r d e n s e n d i k a l a þ m a yapmalýdýr. Zaten sendikalarýn siyaset sendikalar hala daha devlet ile uyumlu zorunluluðu getirmesini isteyebiliriz. Emin yapmamasý mümkün deðildir. Çünkü çalýþmaya devam etmektedirler. Ancak olabiliriz ki patronlarla iyi geçinmek yaþama dair ne yapýlýrsa yapýlsýn bu geleneksel olarak muhalif duruþa sahip isteyen hiçbir hükümet sendikalaþmayý siyasettir. sendikalar CTP'nin hükümet olmasýyla zorunlu yapamaz. Ama sendikalaþmayý Ancak sendikalar kendilerini partilerin birlikte eskiden savunduklarý þeyleri lafta zorunlu hale getirirlerse de bu yine yerine koymamalýdýrlar. Sendikalar savunmaya devam etmekle birlikte emekçilerin çýkarýna olacaktýr. Çünkü en emekçilerin ekonomik-demokratik sonsuz bir hoþgörü ile donanmýþlardýr. kötü sendika bile sendikasýzlýktan iyidir. mücadelesinin araçlarýdýrlar. Emekçilerin Tarihsel olarak birçoðu revizyonist ve ücret-maaþ vb haklarý ile ülke bürokrat bir gelenekten de gelseler Kimler Sendikaya üye olabilir? demokrasisinin geliþtirilmesi gibi yüzlerce coðrafyamýzda bugüne kadar ortaya Sendikanýn kurulduðu iþ veya meslekte konuda neredeyse hayatýn her alanýnda çýkmýþ en ilerici sendikalar olan bu çalýþan (iþyeri veya iþkolu) ve 16 yaþýný emekçilerin haklarýný savunurlar. Ancak sendikalar, CTP hükümetinin bir ortaðý tamamlayan kiþiler sendikaya üye olabilir. sendikalar iktidar mücadelesinin araçlarý gibi davranmaktadýrlar. Geçmiþlerinden B i r s e n d i k a ü y e s i n i n y ö n e t i m deðildirler. Ýktidar mücadelesinin araçlarý dolayý sarý sendika sýfatýný kullanmak kademesinde görev alabilmesi için 21 partilerdir. En emekten yana parti bile istemesek de, pratikleri bu þekilde devam yaþýný tamamlamasý gerekir. Vatandaþ iktidara gelse, sendikalarýn iktidardan ederse bilimsel isimleri ne yazýk ki bu olsun veya olmasýn, çalýþma izni ile baðýmsýz duruþu devam etmeli, olacaktýr. çalýþsýn veya çalýþmasýn; çalýþan herkes sendikalar emeðin hakkýný savunarak Tabii mevcut duruma raðmen emekten sendikaya üye olabilir. gerekirse iktidara taþýdýklarý partiye karþý yana, baðýmsýz sendikal duruþunu onurlu mücadele vermelidirler. Bu yüzden bir þekilde koruyan sendikalarýn da Grev Nedir? sendikalar her zaman ve her koþulda olduðunu belirtmek gerekir.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Denizler Bile Özel Mülk?

Denizler Bile Özel Mülk? 3 Denizler Bile Özel Mülk? Buket E. Oygar buketoygar@operamail.com Yazýn gelmesi ve sýcaklarýn artmasýyla, insanlarýmýz serinlemek, ruhunu rahatlamak ve eðlenmek ihtiyaçlarýný doðal olarak denizlerde gidermek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sendikal Mücadele ve Kadýnýn Rolü

Sendikal Mücadele ve Kadýnýn Rolü 3 Sendikal Mücadele ve Kadýnýn Rolü Þifa Alçýcýoðlu durum sendikalarda kadýn Sifa_Alcicioglu@yahoo.com kotasý oluþturma ihtiyacýnýn aciliyetini Kapitalist düzenin yarattýðý liberal politikalar sonucunda;

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı