ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET ODASI"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç Cuma günü Saat 15:00 a kadar odamız evrak kayıt memurluğuna teslim edilmesi rica olunur. Saygılarımla, Ali VAROL Genel Sekreter Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. A.V./l.e.

2 1. Proje Kapsamı Bu ihale, Eskişehir Ticaret Odası'nda bulunan mevcut IBM BladeCenter S(ProductID: 88861TG) sunucu ile uyumlu, Eskişehir Ticaret Odası Görsel Arşivi, kurumsal verileri sequential bir şekilde ileriye dönük yaklaşık 3 milyon evrakın dijital arşiv ve programsal verilerin random olarak SATA (yada NL-SAS) disklerde saklanabileceği, tüm sunucuların bu yeni disk ünitesinden mevcutta aldıkları servisleri birebir almaları için gerekli ayarların yapılacağı, verilerin yeni disk ünitesine aktarılacağı disk depolama sisteminin teknik özelliklerini belirtmektedir. İSTEKLİ,IBM V7000 Storwize,NetApp FAS3240-R5 ya da EMC VNX 5500 ürünlerinden birini teklif edecektir. 2. Genel Tanımlar Bu şartnamede ; a. Eskişehir Ticaret Odası, İDARE, b. Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, c. İDARE tarafından işin kendisinde kaldığı tebliğ edilen İSTEKLİ ise YÜKLENİCİ, d. Felaket Kurtarma Merkezi (FKM), Eskişehir Ticaret Odası dışında kurulacak olup tam adresi İDARE tarafından YÜKLENİCİ 'ye bildirilecektir, e. FKM 'deki sistem odası, YEDEK SİSTEM ODASI, f. Bilgi sistemleri teknolojilerini oluşturacak donanım, yazılım, sistem, iletişim, işletim ve çevre birimleri ile bunlar için sağlanacak hizmetler ÜRÜN ve HİZMETLER,olarak anılacaktır.

3 3. Kısaltmalar Kısaltmalar Tablosu Kısaltma TSE ISO TÜV FCC GB KB MB Hz Mhz Ghz Gbps Mbps FW IDS/IPS SAN ISP KGK FKM HBA TSG TT BES NES Tanım Türk Standartları Enstitüsü Uluslararası Standartlar Kurumu (Internasyonal Standarts Organization) Avrupa Teknik Denetim Kurumu (Technischer Überwachhnung Verein) Federal Haberleşme Komisyonu (Federal Communications Commission) GigaByte KiloByte MegaByte Hertz MegaHertz GigaHertz Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Megabit/saniye (Megabit Per Second) FireWall Intrusion Prevention System / Intrusion Prevention System Storage Area Network Internet Service Provider Kesintisiz Güç Kaynağı Felaket Kurtarma Merkezi Host Bus Adapter Ticaret Sicili Gazetesi Türk Telekom A.Ş Basit Elektronik Sertifika Nitelikli Elektronik Sertifika

4 4. Genel Konular 4.1. İşbu Şartname 16 Sayfadan oluşmaktadır İDARE Disk Ünitesi Şartnamesi bu dokümanda belirtilen hususlar dahilinde anahtar teslimi olarak ihaleye çıkarılmıştır Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir YÜKLENİCİ, bu ihale kapsamındaki hizmetlerin ve temin edilecek ürünler üzerinde kapasite arttırım yapılabilecek komponentlerin sözleşmedeki fiyatları üzerinden Garanti süresi boyunca kapasite artırımı yapacağını taahhüt edecektir İDARE tarafından hali hazırda kurulmuş olan bilgi işlem alt yapısına yeni alınan sistemlerin tam entegrasyonu istendiğinden,istekli, bu şartnamede bulunmayan ancak sistemin İDARE tarafından şartnamede belirtilen şekli ile kurulup çalıştırılması için gerekli her türlü ekipman, cihaz, lisans, yazılımın temini ve kurumlarından sorumlu olacaktır. İDARE mevcut sistem (Ek-3) ile tamuyumlu ve şartnamede belirtilen ihtiyaçlara cevap veren, YÜKLENİCİ tarafından yapılmış eksiksiz sistemin, anahtar teslim kurulu olarak kabulünü gerçekleştirecektir İSTEKLİ, teklifinde şartnamenin tüm maddelerine, eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir. İSTEKLİ, maddelerde istenen hususların sağlanıp sağlanmayacağını hiçbir yoruma meydan vermeyecek şekilde net ifadelerle belirtecektir. Şartname cevaplarındaki eksiklik, düzensizlik ve belirsizliğin, teklifi değerlendirme kapsamı dışında bırakabileceğiniisteklikabul eder. Tekliflerde yer alan ürünlerin teknik özellikleri ek olarak verilecek ise bu eklerde hangi maddeye yönelik teklif edildiği açık olarak belirtilecektir Teknik Şartnameye verilen cevaplarda; Teknik Şartname maddesinin kabul edilmesi halinde söz konusu maddeye cevap olarak "Okumuş, anlaşılmış aynen kabul edilmiştir." ifadesi kullanılacaktır. Ayrıca her bir şartname maddesinin altında bu maddeyi nasıl ve/veya hangi ürün(ler)le sağlayacakları ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Önerilen sistemin her hangi bir maddeyi sağlamaması durumunda, İSTEKLİ ilgili maddenin cevabında bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklama vermelidir İSTEKLİ şartname genelinde işlerin belirtilen şekliyle yapılabilmesi için şartnamede ön görülmüş ekstra donanım ve yazılımlara ihtiyaç duyabilir. İSTEKLİ bu durumda açıklayarak işin yapılmasına uygun performans değerlerini sağlayacak donanım ve yazılımı teklif etmelidir İSTEKLİ ler tasarım raporları doğrultusunda ayrıntılı bir ürün ( donanım, yazılım ve lisans gibi), hizmet ve eğitim listesini (kitlist) teklif ekinde (Ek-1) vermelidir. Bu ürün ve hizmetlerin birim ve toplam fiyatları Ek-1'de yer alan formlar doldurularak hem kağıt (2 Kopya), hem de elektronik ortamda teslim edilecektir Alınacak ürün (donanım, yazılım ve lisans gibi) ve hizmetlerin teslim sıraları ve süreleri tek tek belirtilecektir. (Ek-1) YÜKLENİCİ tarafından yürütülecek tüm çalışmalar sırasında duvar, zemin ve diğer yüzeyler ile mobilya, altyapı ve benzeri alanlarda oluşacak hasar ve genel görünümü bozan her türlü tahribat YÜKLENİCİ tarafından aynen giderilip, çalışma alanı eski haline getirilecektir İDARE, teklif edilecek ürünleri ve/veya ürün gruplarını denemek ve değerlendirmek amacıyla YÜKLENİCİ den test ortamı oluşturmasını ve ürünlere ilişkin numune verilmesini talep edebilir Sistemleri oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz ve malzemelerin hiçbir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır Bütün ürünler, orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı önlemler alınmış olarak İDARE ye teslim edilecektir Teklif edilen tüm ürünler, teklif edildiği tarih itibari ile teklif edildiği tarihten önce ve teklif edildiği tarihten sonraki 6(ay) içinde üretimden kaldırılma duyurusu (EOL) yapılmamış yeni ürünlerden oluşmalıdır. Eğer teklif edilen ürün bu süreler içinde EOL olur ise, İDARE başvurusundan itibaren 2(iki)

5 ay içinde YÜKLENİCİ bu ürünü muadili veya bir üst modeli ile bilabedel değiştirecektir. Bu sırada sistemler değişecek olan donanım üzerinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ bu değişim için gerekli kurulum ve veri aktarımlarını sağlayacaktır Teklif edilen donanım ve yazılımların teknik özellikleri, ilgili şartname maddesi belirtilip, detaylı olarak açıklanacak ve teknik dokümanları verilecektir İDARE, tekliflerin incelenmesi sırasında İSTEKLİ 'ye yazılı sorular sorabilecek ve İSTEKLİ bu sorulara yazılı olarak cevap verecektir. Belirtilen süre içinde cevap vermeyen İSTEKLİ'nin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İDARE, ayrıca yazılım, donanım ve sistemlerin teknik özelliklerinin ve cevapların netleşmesini sağlamak maksadıyla İSTEKLİ yi toplantıya davet edebilir Şartnameye verilen cevaplarda İDARE yararına olan daha üstün özellikler varsa tekliflerde açıkça belirtilecektir İSTEKLİ, bu ihale sebebiyle İDARE nin çeşitli birim ve teçhizatı ile ilgili olarak edindiği bilgi ve belgeleri herhangi bir neden ile kendinde saklayamaz, açıklayamaz ve üçüncü şahıslara veremez. İSTEKLİ, bu işte çalıştıracağı elemanlarını bu esaslara göre seçecektir. Aksi halde İSTEKLİ, meydana gelecek her türlü zararı tazmin edecektir Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez İSTEKLİ'ninofisinde/merkezinde çalışan ve bu proje ile ilgili teknik personelin listesi, İSTEKLİ'deki çalışma süreleri, eğitim durumları, görev yetki ve sorumluluk dağılımları teklifte belirtilecektir. İSTEKLİ'nin bu işi yaptırmak için kullanacağı taşeronlar var ise bu işte yer alacak elemanları da bu listede belirtilecektir İşbu ihale kapsamında şartnamede belirtilen ürün ve hizmetlerin bir kısmı için İSTEKLİ tarafından bir ALT YÜKLENİCİ kullanılabilir. Bu durum tekliflerin ekine koyacakları işbirliği antlaşması ile belgelenmelidir. Aksi takdirde İSTEKLİ teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale kapsamında YÜKLENİCİ tarafından teklif edilecek tüm ürün ve hizmetlerin teknik desteği, garanti süresi boyunca yerinde verilecektir Tüm ürün ve sistemlerin kurulması,mevcut sistemlerle entegrasyonu, test edilmesi, verilerin/bilgilerin aktarılması ve İDARE tarafından bu şartnamede belirtilen şekilde çalıştırılmasından YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bunun için YÜKLENİCİ gerekli organizasyonu yapmalıdır, sorumluluk tamamiyle YÜKLENİCİ firmaya aittir Şartname dahilinde kurulacak olan tüm yazılım ve sistemler, kurulacağı donanımın işletim sistemlerinde (Windows 2003/2008 Server, Windows Vista, Windows 7, Redhat Enterprise Linux 5 ve 6 vb.) çalışabilmelidir. YÜKLENİCİ bunu ilgili üretici firmaların uyumluluk tablosu ile belgelemelidir Önerilen donanım ve yazılımlar birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Sunucular üzerine kurulacak işletim sistemleri ile ilgili uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır Teklif edilen ve alınan her türlü donanıma, kartlara, ara birime ve yazılıma (sürücü programları dahil) ait orijinal doküman (basılı, CD ortamında, vb.) eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir. Sistemlerin üzerindeki kartlar için işletim sistemi sürücü yazılımları, bağlantı kabloları ve kılavuz kitapları eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir Ürün ve hizmetlere ilişkin tüm lisanslar geçici kabul başvurusu sırasında eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir Teslimat sırasında tüm ürünlerin seri/lisans numaraları hem elektronik, hem de kağıt (2 kopya) ortamında YÜKLENİCİ tarafından İDARE ye teslim edilecektir Disk ünitesinin ve SAN switchlerin üzerindeki lun, zone ve güvenlik ayarları ve politikaları, kullanıcı yetkileri ayarlamaları yetkili İDARE personelinin gözetiminde ve bilgisi dahilinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır Disk ünitesinin mevcut ağ altyapısına bağlantısı sırasında gerekebilecek ayarları ve politikaları, yetkili İDARE personelinin gözetiminde ve bilgisi dahilinde yapılacaktır.

6 4.32. Şartname dahilinde kurulacak tüm sistemlerde kullanılacak yazılımlar, en son patch (yama) leri uygulanmış olarak teslim edilecektir. Yapılan patch (yama) uygulamaları yazılı olarak bir liste halinde açıklamaları ile birlikte YÜKLENİCİ tarafından İDARE ye teslim edilecektir Ürün ve hizmetlerin kurulum/teslim yeri Eskişehir Ticaret Odası yerleşkesidir İSTEKLİ, kuracağı sistemleri,eskişehir Ticaret Odası yerleşkesinde oluşturulmuş olan Bilgi Sistemlerine entegre edecektir. Bunun için gerekli işlemler yapılacaktır. (Yeni gelen ürünlerin network sistemine dahil edilmesi ve yeni ip ayarlarının yapılması, yeni segmentlerin firewallda oluşturulması gibi..) YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından, kesin kabule kadar olan süreyi kapsayan bir proje uygulama planını, uygulama planı sürelerini de kapsayacak şekilde teklifiyle birlikte verecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip bu proje planı İDARE yle yapılacak müzakereler doğrultusunda İDARE nin kabul edeceği şekilde revize edilebilecektir Tüm donanım ürünleri 220+-% 5 Volt Hz frekansında çalışabilmelidir Tüm donanım ürünlerinin TSE ve/veya TÜV, FCC gibi ulusal ve/veya uluslararası kalite sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir Teklif edilecek olan ürünlerle ilgili olarak İDARE nin mevcut lisansları araştırılacak ve teklifler buna göre verilecektir Bu şartname kapsamındaki malzemelerin kurulması ve kurulum süresiidare ve YÜKLENİCİ firmanın belirleyeceği tarihinden itibaren toplam 2 (iki) haftayı geçemez. Malzemelerin tesliminden sonra idare tarafından 2 (iki) hafta içerisinde geçici kabul yapılacak olup, geçici kabulden sonra8 (sekiz) haftanın sonuna kadar kesin kabul yapılacaktır. Bu 8 (sekiz) haftanın sonunda YÜKLENİCİkesin kabul için başvurmak zorundadır.(bakınız Kabul kısmı) Bu ihaleye teklif verecek olan İSTEKLİ EK-2 de verilen gizlilik sözleşmesini imzalamalıdır. Benzer bir sözleşme işin kendisinde kalması durumunda YÜKLENİCİ ile de yapılacaktır YÜKLENİCİ, kuracağı tüm sistemler için İDARE nin mevcut sistem odasında yapılması gereken tüm değişiklikleri, ek kablolama ihtiyaçlarını, ek kabinet ihtiyaçlarını ve işin İDARE nin belirttiği şekilde çalışması için gereken her türlü ekipman gereksinimlerini karşılayacaktır YÜKLENİCİ teklif edeceği bedelin, en az %3 ü kadar bankadan alınmış geçici teminat mektubu, tedavüldeki Türk Lirası, devlet tahvili veya banka tarafından blokeli çek IDARE ye teslim edecektir YÜKLENICI, 3 yıllık garanti süresi içerisinde parça değişimi, cihazların bakımı ve sözleşmenin konusundan kaynaklanan işleri teminen, sözleşme toplam bedelinin %6 sı oranındaki miktarı garanti süresi sonuna kadar, bankadan alınmış kesin teminat mektubu, tedavüldeki Türk Lirası, devlet tahvili veya banka tarafından blokeli çek IDARE ye teslim edecektir Sözleşmeden kaynaklanan KDV hariç, tüm vergi, harçlar ve SGK primleri YÜKLENİCİ ye aittir Geçici Kabul yapıldığında, sözleşme bedelinin %50 si kesin kabulde de tamamı ödenecektir.yüklenici nin talebi halinde sözleşme bedelinin %20 si kadarı hakedişten mahsup edilmek üzere teminat mektubu karşılığı avans olarak verilecektir İDARE gerekli gördüğünde İSTEKLİ nin sunduğu teklifte revizyon isteyebilir.

7 5. Disk Ünitesi 5.1. Disk ünitesinin üzerinde en az 16GB fiziksel cache olacaktır Disk ünitesinin Veri depolama sistemi birbirini donanımsal hatalara karşı yedekleyen aktif/aktif çalışan en az 2 (iki) kontrol ünitesine sahip bulunacaktır.bu üniteler çalışma anındatakılıp çıkarılıbilir olmalıdır, herhangi bir parçanın arızası durumunda hizmet kesintisi yaşanmamalıdır Sistemde oluşabilecek hatalı sistem parçaları (disk, bellek, I/O üniteleri, güç kaynağı, fanlar vb.) sistem çalışırken ve erişim kesintisine sebep olmadan değiştirilebilmelidir. Yazılım güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri sistem çalışırken ve erişim kesilmeden yapılabilmelidir 5.4. Disk ünitesinde depolama sistemi üzerinde, en az 30TB SAS ve en az 50TB SATA (yada NL-SAS) tipinde disk bulunacak, kullanım için RAID 6 sonrasında 80 TB net alana ulaşmış olması gerekmektedir. Kullanılacak SAS diskler en az 10K dönüş hızına, SATA (yada NL-SAS) diskler ürünün kullanabildiği en yüksek dönüş hızına sahip olmalıdır Veri depolama sisteminin RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6ve RAID 10 disk koruma teknolojilerinden en az iki tanesini destekleyecektir. Sistemin hangi RAID seviyelerini desteklediği teklifte belirtilecektir. Disk grupları dinamik olarak konfigüre edilebilmelidir Elektrik kesintisi halinde, veri depolama sisteminin yazma belleğindeki tüm bilgilerin pil veya akü ile korunması sağlanmalıdır Yedek diskler (hotspare) veri depolama sisteminde oluşturulmuş herhangi bir RAID grubu için kullanılabilinmeli ve sistemde en az 2 adet disk yedek olarak tanımlanmalıdır Veri depolama sistemi iscsi, FCP, CIFS ve NFS protokolünü desteklemelidir. Sistem FCP ve CIFS protokol lisansı ile teklif edilmelidir. Sistem CIFS ve NFS protokollerini ağ geçitleri ile sağlıyorsa, ağ geçitleri yedekli ve aktif-aktif olarak teklif edilecektir. İşletim sistemi temelli CIFS ve NFS çözümleri kabul edilmeyecektir Veri depolama sistemi üzerinde en az 4 adet 8 Gbps fiber kanal ve4 adet 1Gbps,4 adet 10 GbpsEthernet port bulunmalıdır Disk ünitesi orjinal en az 40Urack kabinetiçerisinde teklif edilecektir. Gereken güç dağıtım üniteleri ve rack kitleri, kabinete montajı için gerekli olan tüm orjinal aparatlar, teklife dahil edilecektir Veri Depolama sistemi içerisinde bulunan verilerin sunucu kaynaklarını kullanmadan anlık olarak kopyasının çıkartılabilmesi (snapshot) desteklenmelidir. Bu özellik için lisans gerekiyorsa sistemin ulaşabileceği en yüksek kapasite için teklife dahil edilmelidir. Alınabilecek snapshot sayısı teklifte belirtilmelidir Disk ünitesi en az240 disk destekleyecektir Disk ünitesi kapasitesi SAS, SATA (veya NL-SAS) ve SDD diskleri destekleyecektir. Teklif edilen veri depolama sistemi 3,5 ve/veya 2.5 disklerle en az 240 adet diske kadar genişleyebilir özellikte olacaktır Veri depolama sistemi Thin Provisioning özelliğini desteklemelidir. Bunun için gereken lisanslar sistemin ulaşabileceği maksimum kapasite için teklif edilecektir Veri depolama sistemi bir yönetim yazılımı ile veri depolama sisteminin gerçekleştirdiği tüm faaliyetler tek bir yerden yönetilebilmelidir. Herhangi bir sorun durumunda kullanıcılar otomatik olarak haberdar edilebilmeli ve ortamda bulunan SNMP kökenli açık sistem yazılımlarıyla uyumlu olmalıdır Teklif edilen depolama sistemi, MS Windows, Linux ve ESX işletim sistemlerini desteklemelidir. Bu işletim sistemlerinin bağlantısı için gereken tüm lisanslar teklife dahil edilecektir Veri depolama sistemi üzerinde yaratılan mantıksal alanları (LUN) büyütmek desteklenecektir.

8 5.18. FCP protokolü ile erişilen LUN lar istendiğinde klonlanabilinmelidir. Bunun için gereken lisanslar sistemin ulaşabileceği maksimum kapasite için teklif edilmelidir Veri depolama sistemi verilerin uzak noktaya senkron ve asenkron veri replikasyonunu destekleyecektir.replikasyon işlemi için gerekli lisansların bu aşamada teklif edilmesine gerek bulunmamaktadır Veri Depolama sistemi üzerinde oluşturulan mantıksal disk alanlarının sistem kaynaklarını kullanımı önceliklendirilebilmelidir. Bunun için harici yazılım ve/veya donanım gerekiyorsa yedekli olacak şekilde teklif edilecektir. Gerekli lisanslar sistemin desteklediği maksimum kapasiteler için teklif edilecektir Veri depolama sistemi ve bileşenleri OEM olarak alınıp sonradan markalandırılmış olmayacak, doğrudan üreticisine ait markayı taşıyacaktır. 6. Aktarım Hizmetler 6.1. YÜKLENİCİ,İDARE nin elinde bulunan IBM BladeCenter S ve IBM xseries 346disklerdem tüm veriyi yeni sağlayacağı disk ünitesine eksiksiz aktaracaktır. Mevcutta bu ünitelerden hizmet alan tüm sunucular aynı şekilde yeni disk ünitesinden hizmet alacaktır. Buradaki aktarım için kesinti süresi toplam 8 saati geçmeyecektir. YÜKLENİCİ bu aktarımı ne şekilde ve ne zaman yapacağını ayrıntılı olarak tasarlayacak ve İDARE nin onayı doğrultusunda işlemi gerçekleştirecektir YÜKLENİCİ, bu işlemin gerçekleştirilmesi ve kesintinin minimumda tutulması için gerekli donanım ve yazılımları kendisi temin edecek ve bu sistemleri İDARE ye fatura etmeyecektir Aktarılacak her bir sunucu için kapalı kalma süresi sunucunun kendi restart süresinin 2 katından daha uzun olmayacaktır. 7. Dokümantasyon 7.1. Yapılan tüm işler (analizler, tasarımlar, kurulumlar, kablolama gibi) ayrıntılı olarak dokümante edilecektir. Bu dokümanlar hem elektronik ortamda hem de basılı olarak iki kopya olarak idareye verilecektir Dokümalardaki değişiklikler yeni versiyon olarak İDARE ye verilecektir. Sunucuların kurulum adımları, yüklenen patchler ayrıntılı olarak dokümante edilecektir YÜKLENİCİ, aktarım ve kurulumlar için kullandığı tüm scriptleri İDARE ye elektronik ortamda teslim edecektir. Ayrıca tüm aktarımların işlem adımları video olarak İDARE ye teslim edilecektir. 8. İşin Süresi, Muayene ve Kabul İşlemler 8.1. İşin Süresi Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve taraflar için bağlayıcı nitelik taşır. Teklifte belirtilen teslim süresi değerlendirilmeye tabidir Bu şartname kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin, teslim yerlerine kurulması işi YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır YÜKLENİCİ şartnamede belirtilen tüm mal ve hizmetleriteklifte belirtilmiş olan süre içerisinde, işlerlik testleri yapılmış ve bitirilmiş olarak geçici kabul için İDAREye yazılı olarak başvurur. YÜKLENİCİ isterse geçici kabul için önceden de başvuruda bulunabilir.

9 Eğitimler hariç Şartname kapsamındaki işin tamamının bitirilmesinden sonra tüm sistemi kapsayan geçici kabul işlemi yapılır Kesin kabul işlemi, tüm sistemi kapsayan geçici kabul işleminden 2 ay sonra yapılır Muayene İşlemleri İDARE, muayene ve tesellüm işlemlerini Muayene ve Kabul Komisyonu aracılığı ile yapabilecektir Donanımınların şartnamede belirtilen şekilde çalışabilmesi için gerekli yazılım (sürücü, ek yazılımlar), donanım, bağlantı kartları, kablolama, lisans gibi ürünler ve hizmetler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır Muayene ve Kabul Komisyonu, YÜKLENİCİ nin teslim etmiş olduğu Mal ve Hizmetlerin her birinin yeni ve kullanılmamış olduğunu, hasarlı ve bozuk olmadığını, sözleşmede belirtilen miktarlarda ve özelliklerde tam ve eksiksiz olarak çözüme uygun olduğunu tespit edecektir İDARE nin talebi olması durumunda YÜKLENİCİ, teslim etmiş olduğu Mal ve Hizmetlerin muayenesinde bulunabilecektir YÜKLENİCİ, muayene esnasında, Muayene ve Kabul Komisyonunun, muayene ve kabul işlemlerine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu her türlü, test ve ölçüm cihazı ile sair donanım ve gerekli bileşenlerini sağlayacaktır YÜKLENİCİ ürününün testi için kendi yöntem(ler) ini önerecektir. Uygun görülmesi halinde bu yöntemlerin tümü ya da bir bölümü uygulanan test yöntemlerine eklenecektir Kabul İşlemleri Bu şartnamede belirtilen tüm işler tamamlandıktan, sunucular ve yazılımlar birbirleri ile uyumlu bir biçimde kurulduktan ve sunucu bilgisayarlarındaki veriler aktarıldıktan sonra YÜKLENİCİ geçici kabul için başvuruda bulunur Geçici kabul, tüm malzemenin teslimatının ve kurulumlarının yapılmasından sonrabaşlayacaktır. İDARE tarafından YÜKLENİCİ ye geçen her gün için, ihale bedelinin % 0.3 (bindeüçü) kadar ceza uygulanacaktır. Geçici kabul en fazla bir ay geciktirilebilir. 1(bir) ay sonunda teslim gerçekleşmediği takdirde teminat mektubu bozdurularak odaya gelir kaydedilecektir İDARE den kaynaklı olan gecikmeler YÜKLENİCİ tarafından bildirilerek bu süreye eklenmesi talep edilecektir. İDARE kabul ederse bu süre ek olarak verilecektir İDARE, YÜKLENİCİ firmanın başvurusu üzerine geçici kabul işlemlerini başlatır. Geçici kabul en fazla 8(sekiz) hafta sürer. Bu süre içerisinde İDARE tüm sistemleri test eder. Geçici kabul; a. Donanım, yazılım ve sistemlerin, yerinde kurulup, entegre edilmesine ve işlevsel olarak çalıştırılmasına, b. Olası tespit edilen sorun veya arızların giderilmesine, c. Donanım, yazılım ve sistemlere ilişkin tüm dokümanların orijinal olarak teslim edilmesine, d. Temin edilecek olan tüm lisanların alınıp İDARE'ye belgeli olarak temin edilmesine (orjinal lisans, web üzerinden kontrol vb.) e. Teklif edilen tüm donanım ve çevre birimlerine ilişkin, kullanım kılavuzları ve orijinal sürücü disketleri ve/veya CD/DVD'leri donanımlarla birlikte 1(bir) set halinde teslim edilmesine,

10 f. Teklif edilen tüm yazılımların kullanım kılavuzları ve istenilen yazılımları ile teslim edilmesine g. Şartname kapsamında tüm donanım, yazılım ve hizmetler birbiri ile uyumlu olarak bir bütün içinde entegre çalışmasına, (Bu entegrasyonun karşılanması için gerekli donanım, yazılım, lisans, hizmet vb. YÜKLENİCİ tarafından sağlanır. Sistemin şartname kapsamında bir bütün olarak çalışmasına, h. Tüm şifreleri ve güvenlik ayarlarını yazılı olarak verilmesine mütakip geçici kabul tamamlanır Geçici Kabul süresi içinde tespit edilen eksik işler, geçici kabul süresi bitmeden tamamlanacaktır Geçici kabulde Muayene Kabul Komisyonu, eksiklik olmamakla birlikte işin kalitesinde bir düşüklük tespit ettiğinde, geçici kabulde ödenecek miktar üzerinden nefaset payı kesilmek suretiyle ödeme yapılmasına karar verebilir. Bu durumda ise YÜKLENİCİ en fazla bir ay içinde bu sorunu gidermelidir. Bu sürenin geçilmesi durumuda her geçen gün için ihale bedelinin % 0.3 (bindeüçü) kadar ceza uygulanacaktır Geçici kabulün İDARE tarafından onaylanmasından 8 (hafta) sonra YÜKLENİCİ kesin kabul için başvuruda bulunur. Bu süre içerisinde İDARE; bu şartnamede belirtilen tüm sistemlerin 8(sekiz) hafta boyunca sorunsuz birbiri ile uyumlu olarak çalıştığını, sistemlerin şartname uygunluğunu, entegre olarak çalışmasını test eder. Tespit edilen sorunlar ve/veya arızalar YÜKLENİCİ tarafından giderilir İhale kapsamında alınacak olan tüm ürünler geçici kabul onayı sonrasında İDARE tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Geçici kabul onayı ile kesin kabul onayı arasındaki süre içerisinde tüm ürünlerin teknik destek, bakım işlemleri garanti şartları dahilinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır Kesin Kabulün yapılması için YÜKLENİCİ nin yapacağı işlerin tam ve hatasız olarak çalışması gerekmektedir Kesin kabulün gecikmesi durumunda gecikilen her gün için ihale bedelinin %0,1 (bindebir)i oranında YÜKLENİCİ ye ceza uygulanabilir Kesin kabul işlemlerinin tamamlanması ile ihalenin geri kalan bedeli ödenir Kesin kabulde Muayene Kabul Komisyonu, eksiklik olmamakla birlikte işin kalitesinde bir düşüklük tespit ettiğinde, nefaset payı kesilmek suretiyle ödeme yapılmasına karar verebilecektir. Bu durum ise en fazla bir ay içinde çözülmelidir. Bu süreyi geçen her gün için ihale bedelinin %0,1 (bindebir)oranında YÜKLENİCİ ye ceza uygulanabilir Garanti Şartları, Teknik Destek ve Bakım Garanti süresi, İDARE nin kesin kabul onayından sonra başlar İhale kapsamında alınacak olan tüm ürünler geçici kabul sonrasında İDARE tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Geçici kabul onayı ile kesin kabul onayı arasındaki süre içerisinde tüm ürünlerin teknik destek, bakım işlemleri garanti şartları dahilinde yapılacaktır Teklif edilecek tüm donanım, yazılım ve işlevsel olarak bu unsurların oluşturduğu sistemler kesin kabulden itibaren en az 3 (üç) yıl süre ile yerinde garanti kapsamında olacaktır Tüm ürünler için üretici firma veya üreticinin ihale kapsamında yetkili kılacağı iş ortağı garanti süresi boyunca çıkabilecek sorunlara müdahale edecektir Teklif edilen disk ünitesinin firmware ve üzerinde sağlanan yazılımlara (işletim sistemleri, kümeleme yazılımları, güvenlik sistemleri, snapshot yazılımları vb.) ilişkin sürüm güncellemeleri/yamaları garanti süresi boyunca ücretsiz, lisanslı olarak temin edilecek ve yerinde kurulumları yapılacaktır.

11 Bu yamalar İDARE ile koordineli olarak en geç bir ay içinde kontrollü bir biçimde yapılacaktır. Kritik güvenlik yamaları ise duyurulduktan sonra iki hafta içinde yapılacaktır YÜKLENİCİ, arıza bildirimleri için, merkez ve şubelerin adres, telefon ve e-posta adresleri ile arıza bildirim yöntem ve prosedürlerini teklif mektubunda belirtecektir YÜKLENİCİ nin web tabanlı bir arıza takip programı olmalıdır. İDARE bu program aracılığı ile arıza bildiriminde bulunacak ve bu bildirimlerini takip edecektir. YÜKLENİCİ aylık olarak arızalar ile ilgili ayrıntılı rapor verecektir İDARE tarafından, YÜKLENİCİ ye yapılan arıza bildiriminden sonra; İhale kapsamındaki tüm sistemler ve bu sistemlerde çalışan yazılımlar (işletim sistemi, güvenlik sistemleri, Cluster yazılımı vb.) için 7(yedi)günx24(yirmidört)saat garanti kapsamında, 4(dört) saat içinde müdahale 48 saat içinde arıza giderilecektir. Sistemin tümünün çalışmasını engelleyecek nitelikte arızalarda arıza 24 saat içerisinde giderilecektir. Arızanın belirtilen süreler içinde çözülememesi durumunda ihale bedelinin % 0.1 (bindebir)i kadar ceza uyulanır İDARE tarafından bildirilen bir arıza en kısa zamanda çözümlenmelidir. Bir arıza kaydı en fazla iki ay açık kalabilir. Bu süre sonuna kadar çözülemez ise İDARE arızayı bir başka firmaya çözdürüp faturayı YÜKLENİCİye gönderebilir. YÜKLENİCİ bu faturayı ödemeyi taahhüt edecektir. Bu süreç sırasında yapılan çalışmalar garanti şartlarını bozamaz Garanti süresince, herhangi bir donanım veya donanım parçasının tamamen veya kısmen bir yıl içinde 3(üç) kez üst üste arızalanması ya da sistemin çalışmasını engelleyici bir probleme sebep olması durumda; donanım tüm bileşenleri ile birlikte aynı model veya daha üstün özelliklere sahip ve İDARE tarafından da onaylanan yeni bir modeli ile değiştirilecektir Bu şartnamede belirtilen garanti şartları içerisinde, yıllık parçalı bakım-onarım bedeli teklif edilecektir. YÜKLENİCİ bu teklif üzerinden garanti sonrası en az 3(üç) yıl parçalı bakım-oranım yapmayı taahhüt edecektir. Bu bedel ihale değerlendirmesi sırasında kullanılacaktır İDARE garanti sonrası bu bedel üzerinden kısmen (belirli sistemleri) veya tamamen YÜKLENİCİ ile bakım anlaşması yapmak isteyebilir. Veya İDARE garanti sonrası başka bir firma ile bakım anlaşması yapabilir Garanti süresi içerisinde İDARE donanımlarda güncelleme yapmak isteyebilir. (Ram, Harddisk güncellemesi gibi) İDARE, YÜKLENİCİ ve/veya üreticiden elde edeceği uyumlu donanım bilgileri ışığında alım yapacaktır. İDARE temin ettiği bu donanımların YÜKLENİCİ tarafından montajını talep edebilir. Bu montaj işlemi için ekstra bir maliyet istenmeyeceği gibi bu işlem garanti şartlarını bozmayacaktır İDARE donanımları güncellemek isteyebilir bu durumda alınacak olan mazleme 5 (beş) yıl süre ile en fazla EK-1 Belirtilen ücret ile tedarik edilecektir Garanti süresi içerisinde İDARE ekstra donanımları (bilgisayar, sunucu, network cihazları gibi. Sistemine katmak isteyebilir. Bu durumda YÜKLENİCİ ye bu konuda bilgi verilerek yeni donanımların sisteme nasıl dahil edileceği ile ilgili doküman/bilgi istenecektir. İDARE bu doküman eşliğinde yeni donanımları sisteme dahil edecektir. Bu durumda sistem garantisi bozulmaz. Sadece ilgili donanımların garantisi temin edilen firmadan sağlanır İSTEKLİ ihaleye teklif verirken, disk ünitesinin İDARE nin istekleri doğrultusunda genişletilmesi için vereceği maksimum disk ve raf fiyat tekliflerini belirtecektir. Bu doğrultuda 24 adet SAS2 diskten oluşan birraf için, 24 adet SATA (yada NL-SAS) diskten oluşan birraf için ve bunlar haricinde disk alınması durumunda disk başına birim maliyeti belirtecektir. 5 (beş) yıl boyunca bu fiyatlarda azalma olabilecek ancak artış yapılamayacaktır. YÜKLENİCİ, kendi internet sitesinde yayınlanan liste fiyatları üzerinden garanti süresi boyunca İDARE nin yeni alımlarında en az %55 indirim yapacağını garanti edecektir.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 1 1.1. GİRİŞ... 1 1.2. AMAÇ VE KAPSAM... 1 1.3. DAYANAK... 2 1.4. TANIMLAR... 2 1.5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı