>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM"

Transkript

1 >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

2 Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan incelmeye, bakýma, arýnmaya, rahatlamaya ve güzelliðinize güzellik katmaya davet ediyoruz. Kendine güvenen, her zaman çekici ve saðlýklý görünmek isteyen, bakýmýný ve güzelliðini yaþam enerjisi ile pekiþtirenlere hizmet veren CITY BEAUTY, yenilenen þubeleriyle dünya lideri profesyonel bakým ürünleri ile tüm ihtiyaçlarýnýzý karþýlamak için hizmetinizde. Türkiye' de güzellik ve estetiðin saðlýk ve hijyenle buluþtuðu adres CITY BEAUTY Özellikle bölgesel yaðlanmalarýn olduðu kalça, karýn, bel, basen, bacak gibi problemli alanlarda incelme imkaný sunan, alanýnda çaðýn mucizesi olarak adlandýrýlan Hypoxi sistemi, BABOR ile profesyonel yüz ve vücut bakýmlarý, BELFEET ile el-ayak saðlýðý bakýmlarý ve yýllardýr hijyen kalitesi, güçlü filtre donanýmlarýna sahip cihazlarý, bilinçli personeli ve kurumsal kimliði ile solaryum sektöründe büyük farklar yaratan CITYSUN solaryum stüdyolarý ile hizmette kalite çýtasýný hep en üstte tutuyoruz.

3 12 Yýldýr Saðlýklý ve Güvenli Bronzlaþma DÜNYA LÝDERÝ ERGOLINE ile CitySun da Dünyada güvenilirliðin markasý Ergoline cihazlar Hijyenik ortam Güçlü filtre donanýmý Uzman personel Kýsa sürede istenilen tonda bronzlaþma garantisi Saðlýklý ve güvenli bronzlaþmanýn kent ortamýndaki temsilciliðini 12 yýldýr üstlenen CitySun, en güvenilir filtre donanýmýnýn yanýsýra eþit bronzlaþmayý saðlayan yepyeni solaryum sistemleriyle hizmetinizde...

4 Ýstediðiniz Bölgeden Ýncelin... >> Yoðun spor veya açlýk kürleri vücudunuzu küçültebilir ancak þeklini deðiþtirmez. Yalnýzca HYPOXI, vücudunuzun istenilen þekle girmesini saðlar.

5 TRAINER L250 ile doðal ve saðlýklý yað azaltma TRAINER L250 - Selülit kovar Yatarak konforlu bir þekilde özellikle bacaklar, basen ve kalça bölgesindeki yaðlarý eritiyor. > Yað yakmada kan dolaþýmýnýn rolü Hypoxi Terapisi, yað yakmada problemli bölgelere yönelerek yaðlarýn doðru bölgelerde yakýlmasný saðlýyor. Hypoxi metodu kan dolaþýmýnýn istenilen bölgelerde yoðunlaþtýrýlmasý ile hafif egzersizi birleþtiriyor. Böylece en inatçý yaðlar bile hedeflenen bölgelerden atýlýyor. > Vakum ile vücut þekillendirme Yenilikçi Hypoxi Training'in temeli kalçalara kadar ulaþan bir vakum bölümü ile buna entegre edilmiþ bisiklet ergonometresidir. Alçak basýnç (yani emme) kaný problemli bölgelerin yað dokusu içine çeker. Yað asitleri yað hücreleri içinden çýkarak kana karýþýr. Yüksek basýnç (yani basma) yaðýn kaslara taþýnmasýný hýzlandýrýr ve yað sonuç olarak kaslarda yakýlýr. > Konforlu zayýflama Trainer L 250 cihazý, en rahat ortamda yatar durumda vücut aðýrlýðýna baðlý kalmadan çalýþma imkaný sunuyor. HYPOXI DERMOLOGY Sýký cilt için yeni güç Basýnç ve vakum ile pürüzsüz, sýký, düzgün ve selülitsiz bir cilt yaratýyor. > Cildinizi Hypoxi Dermology ile çalýþtýrýn. Pürüzsüz, sýký ve düzgün bir cilde sahip olmak bir çok kadýnýn rüyasýdýr. Hypoxi ile gevþek cilde ve cilt elastikiyetinin kaybolmasýna son... Devrim yaratacak Hypoxi Dermology Konforu siz rahatlarken cildinizi güçlendirir. > Minimum çalýþma... Hypoxi Dermology vücut hatlarýný þekillendirirken ayný zamanda vücutta komple rahatlama sunan en konforlu sistem. Hypoxi Dermology nin etki þekli: Yüksek basýnçtan düþük basýnca deðiþim cildi hareketlendirir ve dokuya oksijen ve besin maddeleri yüklü kan pompalar. Cilt bu çalýþma þekline, güçlenerek ve sýkýlaþarak uyum saðlar. Toksik maddeler atýlýr. Cilt elastikiyet kazanýr, metabolizma hýzlanýr ve yað dokusu aktivite kazanýr.

6 Hypoxi Vacunaut; özel kýyafeti yardýmý ile karýn ve bel bölgesinde birikmiþ yaðlarý eritiyor. VACUNAUT ile karnýnýz tam formunda >Vacunaut sistemi: Hedefli yað yakma. Vacunaut Hypoxi tarafýndan geliþtirilen özel vakum kýyafeti ile kullanýlan bir cihazdýr. Kýyafetin içinde 122 adet basýnç bölümü bulunan bir að, karýn ve beldeki problemli bölgeler üzerine sarýlýr. Sistemde 1. aþamada kan, düþük basýnç ile karýn ve bel bölgesindeki alt deri yað dokusu içinde emilir ve nazik uygulama sonucu aktif duruma geçen yað asitlerini alýr. 2. aþamada yað asitleri ile zenginleþtirilmiþ kan, yüksek basýnç ile yað dokusundan kan damarlarýna doðru bastýrýlýr. Yað asitleri ile birlikte, diðer zararlý ve zehirli maddeler de dokulardan atýlýr. Yað asitlerinin kan damarlarý üzerinden kaslara taþýnmasý ancak yüksek basýnç aþamasý ile hýzlanýr ve orada tekrar geri dönüþü olmayacak þekilde yakýlýrlar. Vacunaut terapisi yað yakmayý % 80 oranýnda karýn ve bel bölümünde gerçekleþtirir. Birkaç uygulama sonrasýnda belirli bir çevre kaybýna ulaþýldýðýný göreceksiniz doðal ve uzun süre kalýcý olarak. Dinamik vakum terapisi yanýnda, yüksek basýnç kompresyon terapisi fonksiyonuna sahip olan ilk ve tek cihaz TRAINER S 120 Üç terapi birarada Oturur pozisyonda iken bacaklar, basen ve kalça bölgesindeki yaðlarýn parçalanmasýný saðlýyor. Trainer S 120'nin devrim yaratacak özelliði üç terapinin birarada olmasýdýr. Egzersiz ve terapi : Egzersiz, her Hypoxi terapisinin temelini oluþturur. Düþük basýnç Vakum terapisi: Düþük basýnç, kaný cilt ve yað dokusu içine emerek kan dolaþýmýný ve metabolizmayý hýzlandýrýr. Hedefli ve doðru yönlendirilmiþ bir yað yakma uygulamasý için düþük basýnç vazgeçilmez bir unsurdur. Yüksek basýnç Kompresyon terapisi: Yüksek basýnç ile ciltteki ve yað dokusundaki kan ve vücut sývýsý dýþarýya itilir, vücut sývýlarýnýn vücudun alt bölgesinden üst bölgesine taþýnmasý hýzlandýrýlýr. Bu þekilde toplardamarlar ve lenfler desteklenir, üzerlerindeki yük hafifletilir. Özellikle bað dokusu, lenf ve toplardamar zayýflýðý olan kiþiler için yararlýdýr. Etkisi, sahip olunan güzel kalça ve bacaklarda görülecektir.

7

8 Beyaz tüylere bile son veren ilk patentli sistem ANTHELIA Etkin vuruþlu ýþýk teknolojisi ile tüylerin kalýcý þekilde giderilmesi için en uygun ve en güvenilir yöntem Anthelia, ýþýk kaynaklý epilasyonda yeni bir çýðýr açýyor. Ýstenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulmak ve ultra ipeksi bir ten için Anthelia epilasyon... Artýk istenmeyen tüylerden kurtulmanýzýn zamaný geldi. Yýllardýr denenen farklý metotlar ile çözüm bulamayan misafirlerimizi salonumuza davet ediyoruz. En açýk tenlilerden Afrika'nýn en koyu tenlilerine kadar 6 farklý cilt tipi ve 5 farklý kýl tipinde eþsiz sonuçlar sunuyoruz. Dünyadaki ilk patentli sistemi ile beyaz tüylere de son veren Anthelia, epilasyonda en etkili sonuçlarý saðlýyor.

9 2010 inovasyon ödüllü LYMPHOBIONY L 300 ile 4 ayrý fonksiyon tek cihazda Toksin atýmý 2. Peeling 3. Sýkýlaþma 4. Lazer NEÞTERSÝZ YÜZ GERME

10 Anti - Aging yüz bakýmýnda devrim : LYMPHOBIONY L 300 Titreþimli hücresel elektroterapi, ultrason peeling ve lazer teknolojilerini bünyesinde barýndýran bu eþsiz ve global yüz bakým metodu ile yapýlan tüm anti-aging bakýmlarýnda yaklaþýk 50 dakikalýk bir uygulamanýn sonunda ilk seansta gözle görülür müthiþ bir etki saðlanýr. Titreþimli hücresel elektroterapi, ultrason peeling ve lazer uygulamalarý ile; ciltteki kýzarýklýklar kaybolur, kýlcal damar çatlamalarýnýn görünümü azalýr, göz altý torbalanmalarý giderilir, toksinler atýlýr ve baðýþýklýk sistemi uyarýlýr. (akne, lekeler, koyu halkalar...) Kýrýþýklýklar azalýr, cildin görünümü pürüzsüzleþir, cilt berraklaþýr ve elastikiyet kazanýr. Serbest radikallere karþý yaþlanma süreci yavaþlatýlýr, kolajen ve elastin üretimi artýrýlarak ciltte sýkýlaþma saðlanýr.

11

12 BABOR ile saðlýklý ve güzel ciltler... Dünyada kozmetik otoritelerinden biri olarak kabul edilen Alman kozmetik devi Babor, Dr. Michael Babor tarafýndan 1956 yýlýnda kuruldu. Bilimsel araþtýrmalarýn sonucunda, insan doðasýyla birebir uyumlu ve tamamen doðal içerikler ile yaratýlan Babor ürünleri, 50 yýlý aþkýn süredir doðal, cilde uyumlu ve son derece etkili cilt bakým ürünleri ile anýlmaktadýr. Güzelliðin kaynaðýnýn doðada gizli olduðunu ilke edinen Babor, tüm ürünlerinde doðal aktif maddeler kullanmayý hedeflemiþtir. Babor'un, kadýn ve erkekler için ürettiði yüz ve vücut (SPA) bakým ürünlerinin yanýsýra, makyajdan kamufle makyaj ürünlerine, vücut bakýmýndan parfümlere, güneþ ürünlerinden dekoratif ürünlere kadar zengin bir ürün yelpazesi bulunmaktadýr. >> Cilt Bakýmlarý Her cilt tipine uygun klasik bakýmlar Problemli, akneli cilt bakýmlarý Leke giderici bakýmlar Hassas ciltler için bakýmlar Yoðun nem bakýmlarý Hassas göz bakýmlarý Anti - Aging bakýmlarý Lifting bakýmlarý Kolajen Bakýmlarý >> Vücut Bakýmlarý Dekolte ve göðüs bakýmlarý Selülit bakýmlarý Sýrt bakýmlarý >> Makyaj Uygulamalarý Profesyonel ve günlük makyaj uygulamalarý

13 BELFEET Güzel Ayaklar ÞÝMDÝ BELFEET EL-AYAK SAÐLIÐI BAKIMI VAR Belfeet el ve ayak saðlýðý bakýmý; problemli ayaklardaki nasýr ve sertleþme problemlerinin giderilmesi, kalýnlaþmýþ veya mantarlý týrnaklarýn bakýmý, deri sertleþmesi ile oluþan problemlere yönelik bakýmlar, deforme týrnaklarýn bakýmý, çatlak topuk bakýmý, batýk týrnaklarda tel sistemi, diyabetli ayaklarýn bakýmý gibi sorunlara çözüm getirir. Kiþi düzenli olarak yaptýðý bakýmlardan kesin sonuç elde eder. Diyabetli ayaklarda dolaþým bozukluðundan dolayý zaman içerisinde his kaybý oluþur. Ancak kiþi acýyý hissetmekte zorlanýr ya da hiç hissetmez. Bu nedenle diyabetlilerde Belfeet el ve ayak saðlýðý bakýmý kesici makas, pens ve sivri uçlu aletler kullanýlmaksýzýn özel cihazlarla gerçekleþtirilir. Belfeet el ve ayak saðlýðý bakýmý, fonsiyonel cihazlar kullanýlarak özel freze uçlar ile yapýlan bir saðlýk uygulamasýdýr.

14

15 HYPOXI ile Ýstediðiniz Bölgeden Ýncelin... Bölgesel yað yakma yöntemi olan Hypoxi, basýnç terapisi yöntemi ile kan dolaþýmýný hýzlandýrarak egzersiz ile birleþtirirken, daha az zamanda, daha az efor harcayarak sadece hedeflenen problemli bölgelerin yað yakýmýný saðlayarak vücudu þekillendiriyor. Vücudunuzun belirli bölgelerine yerleþen inatçý yaðlarý kýsa sürede yakmanýzý saðlayan Hypoxi, 4 çeþit cihaz ve özel kýyafetler kullanýlarak uygulanan yepyeni bir fitness ve vakum terapisi sunuyor. Ameliyatlý kilo kaybý yöntemlerine nazaran çok doðal bir yöntem olan HYPOXI, egzersiz ve karbonhidratlara dikkat edilen bir diyet ile birlikte uygulanýyor. Vakum ve basýnç terapisine sahip dünyadaki tek PATENTLÝ sistem HYPOXI ile istediðiniz ölçülere kavuþmak ve fazlalýklarýnýzdan kurtulmak artýk çok kolay HYPOXI, kan dolaþýmýný problemli bölgelerde yoðunlaþtýrarak yað yakýmýnýn istenilen bölgelerden olmasýný saðlar. ELMA TÝP : Problem bölgesi, göbek ve vücudun üst kýsmýdýr. Erkeklerin % 95 i, bayanlarýn ise %20'sine yakýný bu tipe sahiptir. Bacaklarda ve kalçada yað deposu az bulunur. ARMUT TÝP : Problem bölgesi, vücudun alt kýsýmlarý, kalça, basen, uyluk ve göbeðin alt kýsýmlarýdýr. Erkeklerin % 5 i, bayanlarýn ise % 80'ine yakýný bu tipe sahiptir.

16 Anthelia Lymphobiony L 300 CITYBEAUTY CADDEBOSTAN Baðdat Cad. No:312 D:26 K:2 Yasemin Ünsal Apt. Caddebostan / ÝST Tel:(0216) Fax:(0216) CITYBEAUTY MECÝDÝYEKÖY 2.Taþocaðý Cad. Þekerciler Sok. No:1/8 Mecidiyeköy / ÝST. (Profilo AVM. B Kapýsý Karþýsý) Tel:(0212) Fax:(0212) CITYBEAUTY BAKIRKÖY Zeytinlik Mh. Fiþekhane Cad. Konuk Apt. C Blok No:40 K:2 D:6 Bakýrköy / ÝST. (Capacity AVM Karþýsý) Tel:(0212) Fax:(0212) CITYBEAUTY ACIBADEM Acýbadem Caddesi Tekin Sok. Darga Apt. No:24 D.8 Acýbadem / ÝST. Tel:(0216) Fax:(0216) CITYBEAUTY NÝÞANTAÞI Valikonaðý Cad. Þakayýk Sok. Kök Apt. 66/1 Niþantaþý - Teþvikiye / ÝST. Tel:(0212) Fax:(0212) CITYBEAUTY KADIKÖY Bahariye Cad. No:25 B Blok Kat 1 Daire 1 Kadýköy / ÝST. (Kadýköy Sinemasý Üstü) Tel:(0216) Fax:(0216) CITYBEAUTY KOZYATAÐI Atatürk Cad. Dilkum Sitesi 5.Blok No:55 D:2 Sahrayýcedid / ÝST. Tel:(0216) Fax:(0216) CITYBEAUTY SAMSUN Bahçelievler Mah. Ýstiklal Cad. Celal Bey Apt. No:15-A Samsun Tel:(0362) Hypoxi, Mecidiyeköy, Niþantaþý, Bakýrköy ve Kozyataðý þubelerimizde bulunmaktadýr. Kadýköy ve Acýbadem þubelerimizde sadece solaryum hizmeti verilmektedir. Kozyataðý þubemizde L300 ve Belfeet bakýmlarý bulunmamaktadýr. Samsun þubemizin hizmetleri için lütfen þubemizi arayýnýz.

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla

HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla 1 HYPOXI dünyasına hoşgeldiniz 2 Bölgesel bir yağ yakma yöntemi olan Hypoxi, basınç terapisi yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırarak egzersiz ile birleştiren, böylece

Detaylı

Önsöz. Serdar ATASOY. Fark Ayrıntılarında Gizli...

Önsöz. Serdar ATASOY. Fark Ayrıntılarında Gizli... Fark Ayrıntılarında Gizli... Uzun yılların birikimine dayanan sektörel tecrübesini müşterilerine daha iyi yansıtabilmek amacıyla, 2002 yılının Nisan ayında kurulan LOTUS KOZMETİK; Fark Ayrıntılarında Gizli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

02 Spa Kuralları ve Politikası. 04 Islak Alanlar. 07 Nua ya Özel. 09 Yüz Bakımları. 12 Vücut Sağlığı. 17 Masajlar. 21 Bedende ve Mekanda Denge

02 Spa Kuralları ve Politikası. 04 Islak Alanlar. 07 Nua ya Özel. 09 Yüz Bakımları. 12 Vücut Sağlığı. 17 Masajlar. 21 Bedende ve Mekanda Denge M E N Ü 02 Spa Kuralları ve Politikası 04 Islak Alanlar 07 Nua ya Özel 09 Yüz Bakımları Sayın Misafirlerimiz, Türkiye nin ilk ve tek destinasyon Spa sına hoş geldiniz. Nua Wellness-Spa da sizi aramızda

Detaylı

Ýçindekiler Hakkýmýzda...sayfa 1 Peloid nedir?...sayfa 2 Neden kullanýlmalýdýr?...sayfa 2 Cilt bakýmýnýn Önemi...sayfa 3,4 Cilde uygulama þekli...sayfa 5 Saðlýk amaçlý kullanýmý...sayfa 5 Dermatolojik

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu

Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu Masaj ve Kozmetik Hizmetleri Servis Saatleri: 10.00-23.30 Detaylı bilgi ve rezervasyon için +90 (312) 266 34 64 Otel içi dahili 404 www.bilkentotel.com.tr I

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

LAZER LIPOSUCTION (LAZER İLE YAĞ ALMA) GÖĞÜS ESTETİĞİ KEPÇE KULAK ESTETİĞİ BURUN ESTETİĞİ

LAZER LIPOSUCTION (LAZER İLE YAĞ ALMA) GÖĞÜS ESTETİĞİ KEPÇE KULAK ESTETİĞİ BURUN ESTETİĞİ LAZER LIPOSUCTION (LAZER İLE YAĞ ALMA) Vücut şekillendirme ve sıkılaştırmak için yeni jenerasyon lazer liposuction... GÖĞÜS ESTETİĞİ Etkin ve güvenilir Tek seansta fazla yağlarınızdan kurtulma imkanı Narkoz

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı