Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com"

Transkript

1 Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 -

2 BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane olarak projelendirilip, inşa edilen ülkemizin ender özel hastanelerinden biridir. Avrasya Hospital; 51 yoğun bakım olmak üzere 135 nitelikli hasta yataklarına sahiptir. 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathane, 3 doğumhane, 3 küçük cerrahi müdahale odası mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, KVC Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, Onkoloji Merkezi (Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji Ünitesi) bulunmaktadır. 50 adet modern poliklinik odası, yüksek teknolojisi ve deneyimli kadrosu, 4200 m 2 lik kapalı, 1000 m 2 lik açık otoparkı ile 7 gün 24 saat hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. 24 Saat Acil Hizmet Genel Cerrahi Onkoloji Kad n Hastal klar ve Do um Çocuk Sa l ve Hastal klar ç Hastal klar Kulak Burun ve Bo az Nöroloji Beyin, Omurilik ve Sinir BÖLÜMLERİMİZ Cerrahisi (Nöroflirurji) Gö üs Hastal klar Gö üs Cerrahisi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastal klar Difl Sa l Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ Üroloji Estetik-Plastik Cerrahisi El ve Mikro Cerrahi Psikiyatri Cilt Hastal klar Beslenme ve Diyet Eriflkin Yo un Bak m Koroner Yo un Bak m Yeni Do an Yo un Bak m Onkoloji Merkezi Kanser Teflhis ve Tedavisi Radyasyon Onkolojisi Kemoterapi Ifl n Tedavisi Lineer Akseleratör (Linak) Kobalt Ayg t Simülatör Üç Boyutlu (3D) Tedavi Planlama Onkoloji Yo un Bak m Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kanser Cerrahisi Endoskopik Cerrahi Sünnet Endoskopi Ünitesi Gastroskopi Duodenoskopi E.R.C.P. Kolonoskopi Rektoskopi Gö üs Hastal klar Bronkoskopi Transtorasik ne Aspirasyonu Plevral Biyopsi Torasentez Plörodesiz Solunum Fonksiyon Testleri Allerji Testleri Kardiyoloji Koroner Anjiyografi 128 Kesit BT Anjiyo MR Anjiyo Damarlar n Doppler Tetkiki Periferik Anjiyografi Kalp Anjiyografisi Balon Anjiyoplasti Stent Tak lmas ASD VSD PDA Kapat lmas Valvüloplasti DSA ile Damarlar n Tetkiki Kal c Kalp Pili Tedavisi Periferik Anjiyografi (Alt-Üst- Ekstremite-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi) Ekokardiyografi Eforlu EKG EKG Stres Eko Holter Tansiyon Holter Kardiovasküler Cerrahi Eriflkin Koroner Arter BYPASS Kalp Kapak Cerrahisi Do ufltan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi Büyük Aort Damarı Cerrahisi Bacak Atardamarları ve Varis Karotis (fiahdamarı) Ameliyatları Nöroloji EEG A r Tedavisi Göz Ünitesi FFA (Göz Anjiyosu) Görme Alan Belirleme Ünitesi Argon Laser Yag Laser Kontakt Lens Üroloji Böbrek Tafl K rma Ünitesi (ESWL) Pnömatik Tafl K rma Sistoskopi Üreteroskopi Renoskopi Sünnet Dermatoloji (Cildiye) Laser Uygulama Ünitesi Kal c Epilasyon Cilt Gençlefltirme Varis Tedavisi Elektrokoterizasyon Krioterapi Radyoloji Emar-MR (Manyetik Rezonans) Multislice Tomografi 128 Kesit Tomografi (Dijital Anjiyo) Ultrason Renkli Doppler Mamografi Fluoroskopi Konvansiyonel Röntgen Laboratuvar Biyokimya CHEK-UP Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvar Histopatoloji Sitoloji Frozen nceleme Hasta Bafl Giriflimler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ Nitelikli uzman kadrolar m z ile bireylerin teflhis, tedavi, bak m ve koruyucu sa l k hizmetlerini kapsayan uygulamalar m z, etik de erlere ba l, hasta haklar na sayg l, dil, din, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmakt r. Ça dafl bir yönetim sistemi, t bbi uygulamalar ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalar m z n tüm sa l k gereksinimlerini karfl layan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen, güvenilir, standart, kurumsal, sayg n bir sa l k kuruluflu olmakt r. De iflim ve geliflime aç kl k fiefkat ve güleryüzlülük Çevreye ve insana sayg Tak m çal flmas na olan inanç Güvenilirlik HASTANEMİZ SGK, BANKALAR VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İLE ANLAŞMALIDIR. 2

3 Yön. Kur. Başkanı Op. Dr. Hüseyin URLU Kanser Tedavisinde Cazibe Merkezi; TÜRKİYE Yön. Kur. Baflk. Op. Dr. Hüseyin Urlu Kanser haftası nedeniyle yayınlanacak olan bu yayınımızda amacımız okurlarımızı, hastalarımızı, yakınlarını kanser konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Meslektaşlarımızla bilgilerimizi paylaşmaktır. Kansere karşı mücadelede bir başvuru dokümanı olarak, sık rastlanan bazı kanser çeşitleri hakkında bilgi içeren bu dergimiz hastanemizin sizler için özel bir çalışmasıdır. Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserde de Erken teşhis hayat kurtarır. sloganı çok önemli bir rehber sözcüktür. Erken teşhis ve tedavi gerçekten hayat kurtarır. Kanser sinsi ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle, tesadüfen ve nadiren erken yakalanabilir. Hastalarında, doktorlarında bu konuda son derece dikkatli ve uyanık olmaları gereklidir yıl önce ülkemizde birçok hastalığın teşhis ve tedavisi için yurt dışına gidilirdi. Öncelikle teşhisi karmaşık, zor, tedavisi ileri teknoloji ve bilgi gerektiren ölümcül, korkutucu hastalıklar için çare batı ülkelerinde Avrupa ve Amerika da aranırdı. Oradaki hastanelerin imkanlarından ve konforlarından söz edilirdi. Kısacası o ülkelere hasta göçü vardı. Yıllar geçtikçe ülkemizde sağlık alanında ciddi ilerlemeler oldu. Özel hastane sayısı, nitelikli yatak ve hasta odalarının konforu arttı. Hastaneler mükemmel tıbbi cihazlarla donatıldı. Verilen hizmetlerin hızı arttı, kalitesi arttı. Bütün bu gelişmeler sadece özel hastanelerde olmadı. Kamu ve üniversite hastanelerinde de gelişmeler yaşandı. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ve bilginin paylaşımı arttı. Doktorlar yardımcı sağlık personelleri, hemşireler, laborantlar, teknisyenler daha iyi yetişme şansı yakaladı. Ülkemiz sağlıkta cazibe merkezi oldu. Bir çok ülkeden Balkanlardan OrtaDoğu dan, Kafkaslar dan, Kuzey Afrika dan, Türk Devletleri nden, Avrupa ülkelerinden ülkemize hasta göçü başladı. Ülkemiz insanı da sağlık kurumlarımıza güvenerek teşhis ve tedavi için çareyi yurtiçinde aramaya başladı. En önemli hastalıklarda da tedaviyi ülkesinde yaptırmaya ve Türk Tıbbına kendisini ve yakınlarını emanet etmeye başladı. Avrasya Hospital kanser konusunda ilk ciddi yatırımları yapmış bir özel hastanedir. Radyasyon onkoloji merkezini hastane içinde kurmuş ilk özel hastanedir. Kanser teşhis ve tedavisi konusunda Türkiye nin referans kurumlarından biridir. Onkoloji Merkezimizde Lineer Akselatör (Linak), Kobalt, Similatör, üç boyutlu tedavi planlama ünitesi, 128 kesitli onkolojik yazılımı olan, 3 boyutlu tümör takibi yapılabilen özellikli cihazlarımız mevcuttur. Konformal radyoterapi IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) yapılabilmektedir. Medikal Onkoloji ünitesinde de Kemoterapi tedavileri yapılmakta, düzenli hasta takibi yapılabilmektedir. Kanser teşhisi içinde hastanemiz Görüntüleme Ünitemizde özellikli Ultrason Cihazları, Renkli Doppler, MR, Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Anjio Cihazı, Endoskopi Ünitemizde Bronkoskopi, Gastroskopi, Duedeonoskopi, ERCP, Sistoskopi, Üreterorenoskopi gibi ileri teşhis cihaz ve ekipmanları bulunmaktadır. Bu alanda becerikli bilgili hekim ve teknisyen kadromuz mevcuttur. Tam gün çalışan Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji laboratuarlarımızda etkin teşhis imkanları vardır. Hastanemiz girişimsel radyolojide, endoskopik tetkiklerde, ameliyatlarda frozen section yaparak kanser tanısını erken koyma şansına sahip bir hastanedir. Her Çarşamba kanser alanında uzmanlaşmış hekimle tümör konseyleri yapılmaktadır. Tümör-Kanser konseylerinde Medikal Onkolog, Radyasyon Onkoloğu, Radyologlar, klinisyenler, cerrahlar bulunmakta her hafta birçok hastanın tedavisine karar verilmektedir. Doktorlar bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşmakta, konseyden çıkan sonuçlar hastalarımıza şifa olarak dönmektedir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. sloganıyla yıllardır binlerce insana şifa verdik vermeye de devam ediyoruz. Kanserin hem teşhisinde hem tedavisinde erken sonuç almaya, hayat kurtarmaya hedeflenmiş bir hastaneyiz. Sağlıkla kalın hoşça ve mutlu kalın. Nisan - Mayıs - Haziran, 2013 Ad na Sahibi : Op. Dr. Hüseyin Urlu Genel Yay n Yönetmeni: Op. Dr. Tamer Sözen Yaz flleri Müdürü: Ömer Urlu Yay n Koordinatörü: brahim Urlu Bilgi fllem ve letiflim: Güner Mollao lu - Gülay Tunçel Uz. Dr. Ahmet Altun Op. Dr. Ali Güven Ak nc Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Uz. Dr. Ali Vardar Op. Dr. Arman Çitçi Uz. Dr. Ayflegül Navdar Dr. Akın Ünal Uz. Dr. Banu Altoparlak Op. Dr. Bülent Öztürk Uz. Dr. Celal Gölgeci Doç. Dr. Cenk Tataroğlu Op. Dr. Coşkun Görmüş Uz. Dr. Deniz Yardımcı Uz..Dr. Ebru Öztürk Op. Dr. Ebru Topuz Uz. Dr. Emre Güler Uz. Dr. Ersin Sar Prof. Dr. Esat Akıncı Dt. Eylem Uslu Op. Dr. Ferhat O uz Op. Dr. Fuat Kurflun Op. Dr. Gamze Baykan Dr. Hakan Oğurlu YAYIN KURULU Baflhemflire: Gülay Aziret Uz. Dr. Handan Yaflar Op. Dr. Hasan Lice Op. Dr. Hüseyin Urlu Uz. Dr. Ifl l Soysal Op. Dr. stepan Suna Op. Dr. Kemal Y ld r m Doç. Dr. Mahmut İlhan Prof. Dr. Mehmet Meriç Op. Dr. Mehmet Koç Uz. Dr. M. Ali Talay Uz. Dr. Melek fialc o lu Uz. Dr. Nilgün Demirba Dr. Nur Arslan Op. Dr. Nurcan Dalan Op. Dr. Özgür Çetiner Op. Dr. Özgür Odabafl Op. Dr. Özgür Ortak Uz. Dr. Suzan Uzan Uz. Dr. fienay S ld r Op. Dr. Tamer Sözen Dr. Türkan Kasabal Uz. Dr. Türkan Zeybel Uslu Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi YAYIN DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Ayan Gülgönen - Prof.Dr. Bülent Ergun Prof. Dr. Gökhan Töre - Op.Dr. Halil Önsoy Op.Dr. Halil Toplamao lu - Prof.Dr. Kürflat Bozkurt Prof.Dr.Lemi brahimo lu - Doç. Dr. Rafet Yi itbafl Prof.Dr. Türker Özkan - Prof.Dr. Hasan Serdaro lu LET fi M: Befltelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi 101. Sk. No:107 Zeytinburnu - stanbul Tel:(0212) (pbx) Fax: (0212) Grafik, Tasarım ve Baskı: Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: Topkap - stanbul Tel: (0212)

4 AVRASYA HOSPITAL KANSER ÖZEL SAYISI Her Hafta toplanan Onkoloji Konseyi kanserli hastalara umut oluyor. Hastanemiz 15 yıldan bu yana etkin şekilde kanserle mücadele ediyor. Kurulduğundan bu yana den fazla hastanın tedavisini gerçekleştiren Onkoloji bölümümüz 2012 yılında faaliyete geçen Kemoterapi ünitesi ile ilaçlı kanser tedavisinde de önemli bir noktaya geldi. Her Çarşamba toplanan Onkoloji Konseyi ile ABD. ve sağlık sistemi gelişmiş bir çok ülkede uygulanan değişik branştaki hekimlerin bilgi birikimlerini bir araya getirerek hastaya en doğru teşhis ve tedaviyi uygulamak adına özellik arz eden hastaları için aynı masa etrafında toplanarak fikir alışverişi yapmalarını biz de Türkiye de ilk uygulayan sağlık kuruluşlarından olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrasya Hospital olarak sürekli kendimizi geliştirmek ve ilerlemek istiyoruz. Bu başarılı çalışmalarımızdan dolayı da eskiden hastalarımız tedavi için yurt dışına giderken bugün tam tersi olarak dünyanın bir çok ülkesinden hastanemize gelen hastaları görünce ülkemiz adına seviniyoruz. Özel sağlık kuruluşları içinde ilk ruhsatlı onkoloji bölümü kuran Avrasya Hospital bu konuda teşhis ve tedavi yöntemleri ile alakalı her gün kendini geliştirerek alanında aranılan bir sağlık kuruluşu olmuş durumda... Onkoloji Konseyi toplantılarında Doç. Dr. Mahmut İlhan, Başhekim Uzm.Dr. Türkan Uslu, Başhekim yardımcısı Göğüs Cerrahisi Op.Dr.Ali Güven Akıncı, Göğüs hastalıkları Uzm. Dr. Banu Altoparlak, Patoloji uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Demirbağ, Genel Cerrahi Op.Dr. Coşkun Görmüş ve Op. Dr. Hasan Lice, Radyoloji Uzm. Dr. Ahmet Altun, Başhemşire Gülay Aziret in katıldığı toplantılarda her hekim kendi konusu ile ilgili bilgileri meslektaşlarına aktardı. Kendi konularında uzman doktorların dev ekranda yansıtılan kanser hastasının durumu ile alakalı görüşlerini ifade ettikleri toplantılarda birinci amaç hastalara şifa vermek. Hekimler hastaları için en doğru teşhisi ve tedavi yöntemini bulmak için fikir alış verişi yaptıkları toplantıda bilimsel bilgilerini ortaya koyuyorlar. Başhekim Dr. Türkan Uslu Avrasya Hospital olarak sürekli teknoloji ve konusunda uzman hekim arkadaşlarımız ile kendimizi yeniliyoruz. Hastanemizin B Bloğu hizmete girdikten sonra aramıza çok değerli hekimler katıldı. Hastanemizin yönetimi ciddi manada çok yüksek bedeller ödeyerek hastanedeki medikal makina parkurunu yenilediler. Kanserin tüm evrelerinde teşhis, tanı ve tedavi aşamalarında tüm cihazlarımız yenilendi. MR, 128 Kesit Tomografi, Mamografi gibi özellikli cihazlar yenilendi. Avrasya Hospital olarak amacımız hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavi ile yardım etmek ve şifa bulmalarını sağlamak... 4

5

6 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm. Kanser Tedavisinde Bu yazıda ASCO(American Society of Clinical Oncology) nun tespit ettiği-tanımladığı 2012 yılında onkolog pratiğini değiştiren yeni gelişmeler not edildi.önemli gelişmelerin yeri ve sayısı aşağıdaki gibidir. Araştırma yeri ve sayısı Meme kanseri:3 Prostat kanseri: 1 Özefagus:1 Kolon kanseri:2 Over kanseri: 1 Akciğer kanseri:1 Multiple Myeloma:2 Sarkoma:1 Meduller Troid Kanseri:1 Basal Cell Carcinoma:1 Destek tedavisi:2 Yaşlı Hastalar:2 İlaç Pertzumab, TDM-1, Evorilimus Enzalutamide KRT +C vs C Regorafenib+Sigmoidoskopi Bevacizumab Carboplatin-Pemetrexed Lenalidomide idame Pazopanib Kabozantinib Vismodegib Olanzapine, Deluxetine Kanser hastalığı önemli bir problemdir, önemi öldürücülüğü ve korkutucu olmasından kaynaklanır. Yeterli kalitede mortalite verileri dünyanın %30 için vardır, ancak tüm dünyada yaygın görülmektedir. Bu rakamların hepsi kanser kayıtları sayesinde bilinirler, kayıtlar ABD de NCI-SEER programı ile alınır, az gelişmiş ülkelerde IARC bölgesel kayıtlarına dayanarak hazırlar. Kayıtları olmayan ülkelerde insidens oranları komşu ülkenin mortalite veya mortalite oranlarına bakılarak tahmin edilir. Kanser tipi, kanserin yeri ve histolojisine dayalı ICD kodlamasına göre kaydedilir. Dünyada 2008 kayıtlarına göre yeni tanı konulan kanser sayısı 12.7 milyon, ki bunun 5.6 milyonu gelişmiş dünya coğrafyasında geri kalan 7.1 milyon ise az gelişmiş ülkelerden gelir. 74 yaşına kadar herhangi bir kansere yakalanma olasılığı gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak gelişmemiş ülkelere göre 2 kat fazladır.(gelişmiş ülkelerde:%31 erkek ve %22 kadın, gelişmemiş ülkelerde %9.1 ve %9). Bu gelişmiş ülkelerde potansiyel öldürücü olmayan sessiz kanserlerin sık yakalanması ve az gelişmiş ülkelerde ise kanser hastalarının geç evrede yakalanması ve yaşam süresinin kısalığı ile ilglidir. Kanser hastaların yaşam süresi hesaplanırken 5 yıllık sağkalım genelikle ölçülür, kanser hastasındaki bu rakam ile kanser olmayanlardaki aynı yaş grubundaki insanların karşılaştırılması ile sonuç alınır. Misal 2001 yılındaki kadın meme kanserinde 5 yıllık sağkalım %89.8 iken aynı rakam sağlıklı olanlarda %99.8 idi. Kanser korkulu bir hastalık olmasına rağmen son yıllarda tedrici olarak yaşam süresinde uzama görülmüştür, bu uzama tarama testleri sayesinde erken yakalanan kanserin öldürücü olmaması ve böylece ortalama ömrün uzaması ve ayrıca tedavilerdeki ilerleme ile ilgilidir. Örneğin, 1970 lerde ABD de kansere yakalanan insanların %50 5 yıl yaşarken şimdilerde bu oran %65 cıvarındadır yılında onkoloji uzmanı pratiğini değiştiren gelişme ne anlama gelir?. 6

7 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm. Yeni Gelişmeler... Bu yeni çıkan ilaç ve tedavi yönteminin eskisinden üstün olduğunu, böylece eskiden sıralamada standart tedavi diye kullanılan bu tedavinin yerini bu yeni tedaviye bıraktığı veya yakın zamanda bırakacağı anlamına gelir. Bu yeni çıkan ilaç veya tedavi yöntemi eskisi ile faz III kontrollü araştırma denilen hastalar üzerinde yapılan en önemli çalışmalar ile test edilir ve sonuç pozitif ise dünyadaki önemli sağlık ve ilaç daireleri bunları onaylar(abd de FDA ve Avrupada EMEA en önemli 2 tanedir) ve sonra ülkemizde sağlık bakanlığı ruhsatlar, böylece bizde hastalara günlük tedavimizde uygularız. Ülkemizde ve dünyada hastaların bazı hekim veya hekim olmayan kişilerin kullandığı bitkisel/alternatif tedaviler genellikle standart laboratuar testlerini kullanarak denenmemiş veya az denenmiş, insan çalışması ya yok yada çok çok nadiren faz I-II negatif(zakkum-no extresi) sonuçlanmıştır. Bu nedenle bitkisel standart olmayan tedavileri biz yeterince denenmediği için ilaç olarak tıbbı tedavi ile beraber önermiyoruz, yan etki artışı ve etki azalmasına yol açabilmektedir. Kanser korkulu bir hastalık olmasına rağmen son yıllarda tedrici olarak yaşam süresinde uzama görülmüştür, bu uzama tarama testleri sayesinde erken yakalanan kanserin öldürücü olmaması ve böylece ortalama ömrün uzaması ve ayrıca tedavilerdeki ilerleme ile ilgilidir. Yukardaki yeni gelişmelerin 11/18 (%61) hedefe yönelik ilaçlardır, yani kemoterapi değildir, bunlar ya kemoterapi yerine tek başına, ya ondan sonra yada onunla beraber kullanıma girmektedir. Yan etkileri genellikle daha az veya kolay yönetilebilir durumdadır. Kanser kütlesi içindeki genetik değişiklik hedeflenerek ilaç endüstrisi tarafından üretilir. Bazı ilaçlar bir hastalığın kaderini değiştirmiş yada bir hastalıkda küçük bir alt grupda başarıyal kullanılmaktadır. Gelecekte kanser ile mücadelede eskiye göre doktor ve hastalar daha şanslıdırlar. Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm Ağrı doğumlu.1989 yılında Erzurum Tıp Fakültesini bitirdi.1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve 2000 yılında aynı fakülteden Medikal Onkoloji dalında uzmanlığını aldı yılında Doçentlik ünvanı aldı. Muayene Saatleri : Dahili Tel:

8 Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Başkanı Onkoloji Departmanı İnsanoğlunun korkulu rüyası kanser, yeni yüzyılda da insanlarımızın yaşamlarını tehdit eden hastalıkların en başında gelmektedir. Kanserle mücadele büyük yatırımlar, modern donanımlar ve bu konuda yetiştirilmiş deneyimli tıbbi ekip gerektirmektedir. Ülkemizde bu amansız hastalıkla mücadele günümüze kadar ağırlıklı olarak kamu sağlık kuruluşlarına bırakılmıştı. Artık son yıllarda devletimizin üstündeki bu ağır yük artık özel sağlık kuruluşları tarafından da karşılanmaya başlanmıştır. Avrasya Hospital Kanser Merkezi bu alanda özel sektör tarafından yapılan ilk ciddi yatırımlardandır. Günümüzde Avrasya Hospital Eksiksiz Onkoloji Departmanı olan sayılı birkaç özel hastaneden biridir. Hastanemizde ayaktan ve yatarak tedavi imkanları mevcuttur. Hastaların tedavisi dışında tanı, takip ve sağlıklı kişilerde de tarama çalışmaları yapılmaktadır. Eksiksiz Onkoloji Departmanı alanında en ileri teknolojiler kullanılarak ülkemize kazandırılan Avrasya Hospital Onkoloji Merkezinde erken teşhis ve tedavi üniteleri nasıl çalışıyor, bu konuda neler yapılıyor? Doğru teşhis ve yeterli tedavi için nelere gereksinimimiz var ve biz bunların ne kadarına sahibiz? Aşağıda bu soruların cevabını bulacaksınız. Onkoloji alanında uğraş vermesi gereken sağlık merkezlerinde öncelikle hastaların tanısını kolaylaştıracak tüm klinik ve gelişmiş laboratuar yöntemlerinin yapılandırılmış olması gerekmektedir. Deneyimli tıbbi ekibin yanı sıra son sistem görüntüleme departmanları olmalıdır. Hastanemizde bu işlemler için multislice bilgisayarlı tomografi (BT 128 slice), magnetik rezonans (MR 1,5 Tesla), tam donanımlı 4-D ultrason, genel radyoloji ve mamografi üniteleri vardır. Tüm analizleri yapabilecek, bu arada tümörlere özgü marker ve tetkikleri inceleyecek laboratuarlarımız, her türlü olanağa sahip patoloji laboratuarımız ve onkoloji deneyimi olan uzmanlarımız, ayrıca endoskopik araştırmaları yapacak olanak ve uzmanlarımız (Endoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi vs.) bulunmaktadır. Hastalarımızın sahip olduğu tüm bu olanaklar yardımıyla tanısını koyduğumuz malign hastalığın tedavisinde günümüzdeki üç büyük tedavi yönteminden yararlanmaktayız; a-) CERRAHİ: Tümörün ve etrafındaki riskli dokuların çıkarılması genellikle büyük bir cerrahi girişim gerektirmektedir. Bunun için hastanemizde modern cihazlarla donatılmış ameliyathaneler, anestezi aygıtları ve deneyimli ekipler, yoğun bakım üniteleri kurulmuş ve büyük bir başarı ile hastalarımıza şifa dağıtmaktadır. b-) RADYOTERAPİ: Işın tedavisi için ise tamamen en son sistem aygıtlarla organize edilmiş eksiksiz bir Radyasyon Onkolojisi departmanımız vardır. Radyoterapide amaç, tespit edilen tümör volümüne etkin doz verilirken çevre sağlıklı dokuyu maksimum korumaktır. Biz de tedavimizi planlarken bu amaca uygun davranmakta, hastamıza ve hastalığına ait bulgulara göre küratif veya palyatif ölçekte uygulamalar yapmaktayız. Bu çok duyarlılık isteyen konuda, sahip olduğumuz uzman kadromuz ve elimizde bulunan modern araç gerecin yardımlarından faydalanmaktayız. 8

9 Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Başkanı Nasıl Olmalı? Radyasyon Onkolojisi Departmanımızda hastalarımız uzman hekimlerimiz tarafından muayene edilir ve uygulanacak tedavi saptanır. Bu aşamadan sonra hastaların tedavi edilecek anatomik bölgeleri similatör denilen, basit anlamda özel olarak tasarlanmış bir röntgen ünitesinde (aslında çok hassas şartlarda) belirlenir. Daha sonra bu bulgulara dayanarak ışın verilme seanslarına geçilir. Işınlama hastanemizde Kobalt60 ve son sistem Lineer Akseleratör (LİNAK) aygıtları ile gerçekleştirilmektedir. Işınlama planlamalarında da özel olarak geliştirilmiş modern tedavi planlama sistemleri kullanmaktayız. Tümörün lokal ışınlamaları için ise (BRAKİTERAPİ), özel ameliyathane koşulları cihazlar ve bu yöntem için özel olarak hazırlanmış ışın kaynakları kullanmaktayız. Tekrarlamak gerekirse; tüm bu işlemlerin ideal şartlarda değerlendirilmesi ve hastaya sağlıklı bir şekilde ışın tedavisinin uygulanabilmesi için gerekli olan deneyimli radyasyon onkologlarına, deneyimli rdayasyon fizikçilerine, bilgisayarlı similatör ile tedavi planlama sistemlerine ve son sistem ışınlama aygıtlarına sahibiz. c-) KEMOTERAPİ: Hastaların ilaçla tedavisi Medikal Onkoloji kapsamında ele alınmalı ve bu iş için özel bir ekip yetiştirilmelidir. Ekibin başında ise, deneyimli bir Medikal Onkoloji Uzmanı doktor bulunmalıdır. Avrasya Hospital Kanser Merkezi bünyesinde, kanser tedavisindeki gelişmeleri, yeni çıkan ilaç ve tedavi yöntemlerini sürekli araştıran ve hastalarımıza en son yenilikleri sunan bir ekip çalışmaktadır. Medikal Onkoloji servisimizde ayaktan ve yatarak tedavi edilecek hastalarımız için özel servis ve odalara sahibiz. Kemoterapinin emniyetli bir şekilde yapılmasının yanı sıra, hastanın tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesi, genel gidişin ve laboratuar bulgularının izlenmesi de yaşamsal önem taşımaktadır. Ayrıca, hastalığın ileri aşamalarında gerek duyulacak yoğun, ağrı ile savaşım ve beslenme sorunlarının giderilmesi gibi faktörlerinde bu işleri bilenler tarafından gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Avrasya Hospıtal Kanser Merkezi deneyimli ekibi ve araç gereç donanımları ile bu inanç ve sorumluluk hareket ederek tüm insanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve düzeyli bir sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşamaktadır. Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Baflkan 1943 zmit do umlu stanbul T p Fakültesi mezunu Ayn Fakültede Kad n Do um Klini inde Uzmanl k e itimi st.t p Fakültesi Raryoterapi Klini inde Uzm. e itimi ayn Fakültede Radyoterapi Klini inde Bafl Asistanl k nstitut Gustave-Roussy (Paris) tez çal flmalar 1982 Radyoterapi Doçenti 1988 y l nda Radyoterapi Profesörü oldu. Avrasya Hospital Kurucusu ve Onkoloji Merkezi Koordinatörlü ü görevini yürütmektedir. 9

10 Uz. Dr. Züleyha Ö. KADEHÇİ Radyasyon Onkoloji Radyasyon Onkolojisi Denince Aklımıza Ne Gelir? Avrasya Hastanesi ruhsatlandırılmış Onkoloji Merkezi (Radyoterapi) olan ilk özel hastanedir. 14 yıldır ortalama hastaya tedavi olanağı sunulmuştur. Bu birim teknolojiye ayak uyduran, dinamik, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Bütün onkoloji birimi çalışanları güleryüzlü, sıcak, aile ortamını aratmayan, problemleri çözümcü kadroları bilimin ışığında hizmetlerini yürütmektedir. Radyoterapi (Işın Tedavisi) Nedir? Radyoterapi,tümör hücrelerini iyonize radyasyonla ortadan kaldırır veya etkisiz hale getirir. Vücuttaki hastalıklı organları bölgesel (lokal) olarak tedavi eder. Radyoterapide Kullanılan IMRT Tekniği Nedir? Avantajları Nelerdir? IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), tedavi sırasında uygulanan ışının yoğunluğunu ayarlayan tekniktir. Böylece hastalıklı (tümörlü) dokulara daha yüksek doz ışın verirken, sağlıklı doku ve organları koruyarak minimum seviyede ışık dozu vererek tedavi sağlamış olur. IMRT Tekniği Avrasya Hastanesi nde Uygulanıyor Mu? Hastanemizde IMRT tekniğini uzun zamandır kullanmaktayız. Işın Tedavisi Nasıl Uygulanır? Işın tedavisi seanslar halinde uygulanır. Haftaiçi hergün hasta tedaviye gelir. Haftasonu (cumartesi, Pazar) ışın tedavisi uygulanmaz. Uygulanan seans sayısı hastadan hastaya farklılık gösterir. Hasta Işın Tedavisi Sırasında Ağrı veya Acı Hisseder Mi? Radyoterapi sırasında kesinlikle ağrı veya acı hissedilmez. Hasta Işın Tedavisi Görürken Yakınlarından Uzak Durması Gerekir Mi? Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan, damar yolundan verilen RADYOAKTİF MADDE içeren sıvılar kullanıldığında hasta yakınlarından uzakta durması gerekir. Ancak radyoterapi (ışın tedavisi) sırasında hastada radyoaktif madde kullanılmadığından HASTALARIN YAKINLARINDAN UZAKTA DURMASINA GEREK YOKTUR. Uz.Dr. Züleyha Ö.KADEHÇ Radyasyon Onkoloji 1974 Lüleburgaz da do du. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi mezunu stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dal nda ihtisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Onkolog olarak çal fl yor. Evli ve iki çocuk sahibi. Muayene Saatleri: 09:00-16:00 Dahili Tel:

11 Uz. Dr. Nilgün DEMİRBAĞ Patoloji Kanser Tanısında Patolojinin Yeri Patoloji tıbbın uzmanlık alanlarından biridir. Kelime anlamı hastalık bilimidir. Vücuttan alınan sıvı, doku örneği ve organların, özel tekniklerle, mikroskopta incelenmesi sonucunda, hastalığın kesin tanısını koyan tıp bölümdür. Patolojinin en önemli çalışma alanı kanser ve kanser öncüsü lezyonların belirlenmesidir. Hastanın klinik bulguları, radyolojik incelemeleri ve laboratuar tetkikleri, her ne kadar kanseri düşündürse de, patolojik inceleme yapılmadan; yani kanser hücreleri mikroskopta görülmeden, kesin tanı konulamaz ve hastanın tedavisi başlatılamaz. Kanser öncüsü lezyonların önceden belirlenmesi ve kanser gelişmeden önce tedavi edilebilmesinin sağlanması ise, patolojinin en faydalı olduğu alanlardan birini oluşturur. Örneğin, eskiden sık görülen bir kanser olan rahim ağzı kanseri, bugün, vaginal smear dediğimiz çok basit olarak hazırlanıp incelenen bir yöntem ile kanser öncüsü hücrelerin belirlenmesi sayesinde, nadir görülen tümörlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde sık görülen kanserlerden biri meme kanseridir. Memede belirlenmiş bir kitlenin varlığında, hastanemizde ilk uygulanan patolojik inceleme, ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz yöntemdir. Memedeki kitleye, ultrason eşliğinde ince bir iğne ile girilip sıvı çekilir. Bu uygulaması çok kolay ve kısa süreli bir işlemdir. Alınan sıvı özel teknikler ile hazırlanarak mikroskopta incelenir ve kanserin tanısı konulur. Bundan sonra genel cerrahi uzmanları tarafından hastanın operasyonu planlanır. Operasyon sırasında, cerrahi olarak çıkarılan bölgenin sınırlarının temiz olup olmadığı ve tümörün koltuk altı lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı, patoloji uzmanı tarafından incelenir. Bu yönteme intraoperatif değerlendirme (frozen) denir. Ameliyat sırasında, yaklaşık 15 dakika kadar süren bu patolojik inceleme ile ameliyatın şekli belirlenir. Ameliyat sonrasında çıkarılan doku örnekleri patoloji laboratuarına gönderilir. Burada yapılan incelemeler ile tümörün boyutu, derecesi, yayılım düzeyi gibi özellikleri yanı sıra, özel boyama yöntemleri ile, tümör hücrelerinin bazı genetik özellikleri araştırılarak rapor edilir. Hasta daha sonra, patoloji raporu ile birlikte, onkoloji bölümüne yönlendirilir. Onkoloji uzmanı, patoloji raporu ve hastanın klinik durumunu inceleyerek ek tedavi gerekip gerekmediğini; gerekiyorsa hangi ilaçların hangi dozda kullanılacağını belirler ve uygular. Sonuç olarak, patoloji kanserin tanısının konmasında, özelliklerinin belirlenmesinde ve tedavisinin planlanmasında çok önemli bir rol oynar. Uz. Dr. Nilgün DEM RBA Patoloji 1963 y l nda Bolu da do du y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Uzmanl k e itimini Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tamamlad. Avrasya Hospital da Patoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Evli ve iki çocuk annesi. Görev Saatleri : 08:00-18:00 Dahili Tel:

12 Uz. Dr. Ahmet ALTUN Radyoloji Onkolojik Radyoloji Kanser dünya üzerinde ölüm sebebleri arasında öncelikli sırada yer almaktadır. Kanserin tanısı ve tedavisi radyolojinin gelişimi ile birlikte önemli mesafe almıştır. Günümüzde kanser konusunda sahip olduğumuz bir çok bilgi, radyolojide gelişmeler sayesinde elde edilmiştir. Bu bilgiler, kanserin yeri, kanserin büyüklüğü, kanserin yayılımı vb. şeklinde sıralanabilir. Kanser alanında asıl gelişme, vucudumuzdaki kapalı yapıların, yeni radyolojik teknikler sayesinde görüntüleme olanağna sahip olmamızdır. Daha önceleri olguları sadece rontgen ile değerlendirken, bu olanağına sahip değildik. Günümüzde ULTRASON, TOMOGRAFİ ve MR teknikleri ile her organı deaylı olarak değerlendirilebiliyoruz. Bu olanaklar kanserin tanısı, takibi ve tedavisine katkı sağlamaktadır. Onkolojik görüntüleme hem hastalar için, hemde radyologlar için önemlidir. Hastalar için, erken tanı sağladığı için önemlidir. Radyolog için ise, risk gruplarını saptamak ve uygun tekniği seçmektir. Özelikle radyolog açısında kanser konusunda bilgi birikimi, deneyim, kanserli olguya radyolojik yaklaşım, uygun tekniğin seçimi ve görüntüye yorumlarken kulanılan dil önemlidir. Ayrıca bunların yanında kanser radyolojisindeki yeni teknikleri ve bilgilerin takibi ve uygulanmasıda önemli bir boyutttur. Günümüzde hem radyolojideki teknik gelişmeler, hemde kanser tedavisindeki yeni gelişmeler ile birlikte görüntüleme önemli bir rol oynamıştır.çünkü uygulanan yeni tedavi yöntemlerinin etkinliği ve seyrininin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme önemli rol oynamıştır. Bunun dışında radyolojinin kanser alanına katkısı, girişimsel radyoloji sayesinde, ulaşılması zor organlarda ve dokularda görüntü altında biyopsi almamızı kolaylaştırmıştır. Buda, patolojik tanıya daha kolay ulaşmamızı ve tedaviyi daha doğru planlamamıza olanak sağlar. Bununla birlikte radyoloji günümüzde kanser tedavisinde tedavi yaklaşımları da geliştirmiştir. Bunlar, ışın yöntemi, ses dalgaları ve bir takım madeler kulanarak tümörün küçültmesi yada tümüyle ortadan kaldırmasına kadar varan yöntemlerdir. Kısaca, radyolojik gelişmeler kanserin tanısı tedavisi ve takibinde önemli katkılar sağlamıştır. Uz. Dr. Ahmet ALTUN Radyoloji 1963 Elbistan Do umlu. Çukurova Üniversitesi Mezunu. htisas n Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dal nda, Radyasyon Onkoloji Rotasyonunu.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde tamamlad. Halen Avrasya Hospital da Radyoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Görev Saatleri: 08:00-18:00 Dahili Tel:

13 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi Meme Kanseri Dergimizin bu sayısında ; son yıllarda birçok ünlü isminde bu hastalığa yakalanması ile adını sıkça duyar olduğumuz,bazı hastalarımın ifadesi ile grip gibi oldu doktor bey cümlesinden de anlaşılacağı gibi sıklığı artan MEME KANSERİ ne yönelik bir yazı planladık. Kadınlar arasında yaygın olan 3 (üç) kanser: MEME AKCİĞER KOLOREKTAL (kalın barsak) kanserleridir. Meme kanseri tek başına kadınlarda %32 oranda kanserden sorumludur. Kanser yaşlarındaki kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olarak görülmektedir.meme kanserleri tek başlarına yaşlarında en yaygın ölüm nedenidir. Meme kanseri 20 yaş altında çok nadirdir ve 30 yaşın altında kadınlarda meme kanser toplam hastaların %2 sinden azını oluşturur. Hastalığın sıklığı: 40 yaşta 93 de 1 e 50 yaşta 50 de 1 e 60 yaşta 24 de 1 e 70 yaşta 14 de 1 e 80 yaşta 10 da 1 e yükselir. Meme kontrol ve meme muayenesine gelen birçok hastada USG de FİBRO- KİSTİK DEĞİŞİKLİKLER saptanır. Hastaların sıklıkla sorduğu soru: Meme kanseri ile ilişkisi var mı? Bu soruya açıklık getirelim. Fibrokistik değişiklikler proliferatif ve nonproliferatif durumları içeren histolojik değişiklikler grubundan oluşmaktadır. Meme kanseri görülme riski fazla olan kadınlar spesimenleri proliferatif değişiklikler gösterenlerden oluşur. Non proliferatif değişiklikler önemli ölçüde meme kanseri riskini arttırmaktadır. Meme Kanseri için Risk Faktörleri Birinci derece akrabasında (anneler, kız kardeşler ve kızlar) meme kanseri olanlarda 2-3 kat artmış riski vardır. Uzak akrabalarda meme kanseri olanlarda risk düşer. Çok sayıda etkilenmiş üyesi olan ailelerde özellikler her iki memede birden kanser ve menepoz öncesi erken yaşta başlangıçlı kanserlerde birinci derece akrabalarda mutlak risk %50 ye varmaktadır. Kadınların hayatları süresince östrojene maruz kaldıkları süre onların meme kanseri olma riskini arttırır ki bunlar : 12 yaşından önce ilk adet olması İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmak Doğurmamış olmak Menepozun 55 yaşın sonrasına kalmasıdır. Hastalarımızca sık sorulan bir konu da : Doğum kontrol hapları yada menepoz sonrası hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskini arttırıp arttırmadığıdır. Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi 1974 Razgart da do du y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi nden mezun oldu. Aral k 2002 de Haseki Araflt rma ve E itim Hastanesi nde Genel Cerrahi htisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Genel Cerrahi Uzman olarak çal flmakta. Dahili Tel:

14 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi Yapılan bilimsel çalışmalarda yaş arası oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullananlarda meme kanseri görülme riski artmadığı saptanmıştır. Menepoz sonrası semptomları düzeltmek amacıyla 5 yıldan az süre ile östrojen ve progesteron şeklinde hormon replasman tedavisi önerilmektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde iki meme kanserli hastamda da aynı üzücü durumu saptadım. Her ikisi de annelerinin de meme kanseri olduğunu ifade ettiler. Oysa yakın takip ve öncelikli davranarak Meme Kanserini çok daha erken yakalayabilirlerdi. Önerilenler : Meme Over kanseri sendromlu aileye üye bir kişi 18 yaşından itibaren aylık kendi kendini muayene yapmalı 25 yaşından itibaren yarı yılda bir klinik muayeneden geçmeli 25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır. Meme Kistleri ve Tümör İlişkisi Her 14 bayandan birinde memede kist gelişmektedir ve bu kistlerin %50 si birden çok sayıdadır veya tekrarlayandır. Birçok bayanda ilk kist formasyonu 35 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır ve nadiren 25 yaşından önce ortaya çıkar. Yapılan bir araştırmada 3000 kist aspire edilmiş(iğne ile içindeki sıvı boşaltılıp patolojik incelenmiş) sadece 3 ünün (%0.1) kanser olduğu raporlanmıştır. Kistik hastalığı olan bayanlar için kanser gelişme riski ile ilişkili olarak küçük veya mikroskobik kisti olan bayanlarda artmış kanser riskini gösteren hiçbir çalışma mevcut değildir. Memede Fibroadenom Kanser ilişkisi Fibroadenom kanserden sonra memede görülen ikinci en sık sert kitledir. 30 yaşından küçük olan bayanlarda görülen en sık tümördür. Bening (iyi huylu) bir tümördür.her ne kadar fibroadenomlar malign (kötü huylu) potansiyeli olmayan tümörler olarak düşünülselerde epitelyumyal elemanlar memenin herhangi bir yerinde olduğu gibi buradada neoplazi riski taşıyorlar. Daha önce fibroadenom tedavisi görmüş bayanlarda ılımlı derecede meme kanseri riski bulunduğu bildirilmiş ve büyüklük olarak bu risk normal popülasyondan iki kat daha fazladır. KADINLARIN KENDİ KENDİNİ MUAYENESİ VE ERKEN TEŞHİS Kadınların kendilerini her ay düzenli olarak muayene etmesi çok çok önemli bir husustur. Genellikle meme kanserlerinin %75 i kitle nedeni ile saptanır ve bunların % 75 i hastanın kendini düzenli muayenesinde yada rastlantısal olarak saptanmasıyla bulunur. Bir ayna karşısında kendisini muayene edip, her iki meme arasında fark, anormallik daha önce olmayıp yeni oluşan bir sertlik var mı? koltukaltlarında sertlik, hassasiyet var mı? kolların başın üzerine kaldırılarak meme derisinde çekilme, çekme var mı kontrol edilmelidir. En ufak şüphede mutlaka, hiçbir şey olmasa da arada klinik muayeneye gidilmeli, Meme kanserleri genellikle ağrısız ve sert bir kitle olarak da gelir. Meme kanseri özellikle erken yakalanan Meme Kanseri ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR. Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir. MEMEDE KİTLEYE YAKLAŞIM Meme kanserinden başka meme sıklıkla görülen iyi huylu dediğimiz kitle ve lezyonlarda sık görülür. Basit Kist Fibrokistik hastalık (çok sayıda kistler) Fibroadenom Duktal ektazi Yağ nekrozu Meme apsesi Galaktosel gibi lezyonlar sık görülenlerdir. TEŞHİS Klinik muayene Gözle muayene (inspection) : Memelerde asimetrik büyüklük farkı, deride renk değişikliği, portakal kabuğu 14

15 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi görünümü, kabarıklık, çöküntü, açık yara, meme başında çekilme, akıntı gibi görüntüler önemlidir. Elle Muayene (palpasyon) : Meme dokusu saat 12 istikametinden başlanarak saat yönünde, elin 3-4 parmağıyla meme dokusu göğüs kafesi üzerinde sıkıştırılarak yapılır. Her iki memenin tüm alanları, meme başı ve koltuk altları iyice muayene edilir. Şüpheli lezyon bulunmuş ve yeni fark ediliyorsa muayene daha titizlikle yapılır. Sert düzensiz kitleler kanseri düşündürür. Benign kitleler daha hareketli, çevreye fiske değil, ağrılı değil (inflamatuar kanser hariç) Ancak tanı; radyolojik, ultrasonik görüntüler sonrası yapılan biopsiler ve patolojik incelemelerle konur. RADYOLOJİK İNCELEME Mamografi: Önemli bir tanı aracıdır. Düzensiz kenarlı spiküler uzantıları olan, opasite artışı olan veya küme oluşturmuş, küme şeklindeki mikrokalsifikasyon içeren lezyonlar kanser düşündürür. Ultrasonografi: Kolay uygulanması hastanın daha kolay kabullenmesi pek çok merkezde yapılabilmesi yönünden sık başvurulan bir tetkik şeklidir. Tespit edilen kitlenin iç yapısı konturları, boyutları, kistik veya solid oluşu hakkında daha net bilgi verir. 5-10mm lik lezyonlar tespit edilebilir. Mikrokalsifikasyonlar gözden kaçabilir. Doppler ultrasonografi yapılarak lezyon detaylı incelenebilir. USG ile iğne aspirasyon biopsisi, kist boşaltılması yapılabilir. Meme MR: Özellikle dinamik meme MR incelemeleri, kritik lezyonların daha iyi tanımlanmasını sağlıyabilmekte, lezyonun benign veya malign olma olasılığı hakkında yazılım ve grafiklerle daha ileri fikir verebilmektedir. HİSTOPATOLOJİK İNCELEME Meme kanserinin kesin teşhis yöntemidir. İ.İ.A.S. (İnce İğne Aspirasyon Siotolojisi) Palpe denilen kitle veya USG eşliğinde tespit edilen kitleden iğne ve injektörle hücreler aspire edilir Patolog tarafından sitolojik inceleme yapılır. Tru-cut Biopsi Daha fazla doku parçası alınarak patolojik tetkik yapılır. Doğru tanı oranı İ.İ.A.S. e göre fazladır. İnsizyonal Biopsi Büyük tümör veya inoperabl tümörlerden bistürü ile kısmı patolojik tetkik için bir parça alınmasıdır. Kesin patolojik teşhis sağlanır. Eksizyonel Biopsi: Kitlenin damarının çıkarılması ve patolojik kesin teşhis için yapılır. Frozen Section: Ameliyat esnasında, kitlenin tamamının alınıp bir parça alınarak yapılan kesin patolojik tanı için yapılan bir işlemdir. TEDAVİ Cerrahi Tedavi: Özellikle Evre 1-2 döneminde yani tümör henüz doku dışına taşmamışsa kesin tedavi cerrahidir. Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır. Burada meme koruyucu ameliyatlar tercih edilir. Koltukaltı diseksiyonu yapılabilir. Evre 2-3 ve evre 3A.B olan koltuk altı lenf bezlerine sıçramış meme Ca larda mastektomi ve aksiler küraj yapılması uygundur. Uzak metastaz yapmış başka organlara sıçramış vakalarda palyatif dediğimiz geçici rahatlık sağlayacak ameliyatlar yapılır. Radyoterapi (Işın Tedavisi): Genellikle ameliyat sonrası uygulanır. Bölgesel lüks veya yayılıma karşı koruyucu olarak kullanılır. İlerlemiş vakalarda tümörü küçültmek veya metastatik lezyonu durdurmak amacıyla yapılmaktadır. Kemoterapi (İlaçla Tedavi): Kanser tedavisinde kullanılan, kanserin ilerlemesini durduran bunun için kullanılan ilaçlarla yapılan tedavidir. 15

16 Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi Kolorektal Kanserler (Kalın Bağırsak ve Çıkış Bağırsağı Kanserleri) Kalın bağırsağın sağ tarafında (ince bağırsakla birleştiği bölgeye yakın bölgelerinde) en sık görülen belirtisi dışkı ile birlikte gizli (fark edilmeyen) kan kaybıdır. Hastalar gözle fark edilemeyen bu kanamaya bağlı kansızlık ve halsizlik şikayeti ile doktora gelirler. Aşırı yorgunluk, eskisi gibi iş yapamama ve nefes darlığı şikayetleri de ek olarak görülebilir. Diğer önemli bir bulgu da bağırsak alışkanlıklarında değişikliktir. Zaman zaman kabızlık ve / veya ishal atakları olabilir. Bu dönemde karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz bu bulgulara ek olarak ortaya çıkabilir. Kalın bağırsağın sol tarafında (makata yakın kısımlarında) yerleşen kanserlerde sıklıkla kanla ile karışık dışkılama şikayeti gözlenir. Hastalar dışkılama alışkanlıklarında değişiklikten, sıklıkla kabızlıktan şikayet ederler. Dışkılama sonrası rahatlayamama, karın ağrısı (özellikle sol alt taraflarda görülür) ile aşırı gaz ve şişkinlik diğer belirtilerdir. Kolon ve rektum sindirim sisteminin kalın barsak olarak adlandırılan kısmını oluşturur.kalın barsakların yaklaşık cm lik üst kısmına kolon cm lik alt kısmına ise rektum adı verilir.yiyecekler mide ve ince barsaklarda sindirildikten sonra kalın barsaklara gelirler.burada barsak içeriğinin içinde sindirim sisteminin daha üst kısımlarında emilmemiş olan su da vücutça emilerek geriye gaita olarak adlandırılan katı kısım kalır.gaita kolon ve rektum boyunca ilerleyerek daha sonra anüs yoluyla vücuttan atılır.kalın Bağırsak Kanseri diğer adı ile Kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) bu bölgelerin kanseridir ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. Kanser türleri arasında en yaygın olanlardan biri olan kolon kanserine dünyada her yıl 1 milyon Türkiye de ise 6 bin kişi bu hastalığa yakalanmaktadır. Kolon kanseri ülkemizde erkeklerde akciğer, prostat ve mesane kanserinden sonra 4. sırada, kadınlarda ise meme kanserinden sonra 2. sırada görülmektedirbelirti vermeyen ve yavaş ilerleyen hastalık özellikle 50 yaş ve üzerindekileri tehdit eder. Erken teşhis edilen kolon kanserinde başarı oranı yüzde 95 tir. Kalın bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri 50 yaşından sonra görülen kanserler içinde sıklık derecesi açısından önemli bir yer tutuyor. Düzenli sağlık taramalarının yapıldığı toplumlarda ise kolon kanserlerinde ciddi bir oranda bir azalma söz konusudur. Bu da erken tanının önemini bir kez daha göstermektedir. Önemli olanın erken teşhistir. ABD de her yıl yaklaşık olarak 30 bin kişinin hayatı kurtarılabiliyor. Erken tanı konulduğunda başarı oranı yüzde 95 lere ulaşır. Ancak ülkemizdeki hastaların sadece 5 te 1 inde erken evrede tanı konulabiliyor. Belirti ve Bulgular Nedir? Belirti ve bulgular kanserin kalın bağırsak içinde yerleştiği yere göre değişiklik gösterir. Bu belirti ve bulgular aynı zamanda başka hastalıklarda da gözlenebilir. Bu nedenle kesin tanı için detaylı bir inceleme yapılması gereklidir. Karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle yaygın hastalığı gösteren geç semptomlardır. Pek çok polip ve kanser, belirti ve bulgu vermez. Bu nedenle hastalar, genelde doktora, hastalığın ileri evresinde başvurur. Karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle ilerlemiş hastalığa işaret eden geç belirtilerdir. Kalın bağırsak kanserinde görülen özetle belirti ve bulgular: Makattan kan gelmesi Dışkıya kan bulaşması Dışkılama alışkanlıklarında değişim Dışkının incelmesi İshal ve kabızlık atakları Anemi(kansızlık), halsizlik, devamlı yorgunluk Şişkinlik, aşırı gaz İzah edilemeyen kilo kaybı 16

17 Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi Tanı Yöntemleri Yapılan araştırmalar, bugün kolon kanserinin taranabilir ve önlenebilir bir kanser olduğunu ortaya koyuyor. Erken tanı hastalığa bağlı ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltıyor. Kolon kanserinde kullanılan tanı metotları : Dışkıda Kan Testi: Dışkı laboratuvardan alınan özel bir kağıda konarak ve laboratuvarda inceleniyor. Bu testle dışkıda görülmeyecek kadar az miktardaki kanamanın özel bazı testlerle saptanması amaçlanıyor. Sigmoidoskopi: Bu incelemede video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir sistem ile kalın bağırsağın alt kısmını incelenir Kolonoskopi: Kalın bağırsağın tümünün incelenmesini içeren bir yöntemdir. Kolonoskopinin de mammografi gibi tarama amaçlı olarak yaptırılması önerilmektedir.50 yaşın üstündeki kişilerin risk durumuna göre kolonoskopi yaptırması görüşünde birleşiyorlar. Polip saptandığında işlem sırasında çıkarılır ve incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Bir kez polip alınan kişinin daha sonra yıllık olarak kolonoskopi ile izlenmesi gerekiyor. Sanal Kolonoskopi: Tomografi cihazından elde edilen bilgilerin, özel bilgisayarlarla endoskopik görüntülere dönüştürülmesi şeklinde tanımlanan sanal kolonoskopide barsağın tümü görüntülenebiliyor. Sanal kolonoskopi bir cm den daha büyük poliplerin tanısını kolonoskopi ile benzer doğrulukla yapabiliyor. Ancak kalın barsak iç yüzeyinin hastalıklarının tanısı, poliplerin çıkarılması ve parça alınması için standart kolonoskopi yine de gerekebiliyor. Biyopsi: Bağırsaktan bir parça alınarak mikroskop altında inceleniyor. Tedavi Ameliyat, kolon kanserinin başlıca tedavisini oluşturuyor ve en çok kullanılan metotların başında geliyor. Ameliyatla tüm kanserli dokunun temizlenmesi hedeflenmektedir. Operasyonda, görünen tümör dokusunun çıkarıldığı durumlarda bile tümörün barsak katmanlarına ve lenf bezlerine yayılımına göre bazı hastaların kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyacı olabileceğini belirtilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi ile gözden kaçabilecek kanser hücrelerinin de yok edilmesi hedeflenmektedir. Erken Teşhis Önemli Kolon kanserinin erken teşhisle önlenebilmektedir. Kalın barsak kanserlerinin % 80 den fazlası bağırsaktaki polip denilen yapılardan kaynaklanırlar. Polipler bağırsağın iç yüzünde oluşan, bağırsak içine doğru uzanan yapılardır. Kalın bağırsakta polip bulunma olasılığı yaş ilerledikçe artmakta, 50 yaş üzerindeki insanların % unda, 70 yaşındaki insanların da yaklaşık yansında polip bulunmaktadır. 50 yaşından itibaren yapılan tarama testleriyle bağırsak kanser öncüsü poliplerin saptanarak çıkarılması hayat kurtarıcıdır. Düzenli sağlık taramaları yapıldığında toplumlarda kolon kanserinde ciddi bir azalma olduğu ortaya çıkmıştır. Hiçbir şikayeti olmayan kişilerin bile 50 yaşına geldiklerinde ilk kolonoskopilerini yaptırmalarını,, normal çıkması halinde on yılda bir tekrar ettirmelerini öneriyorum. Eğer kolonoskopide polip çıkarsa iki veya üç yıl sonra bir kontrol daha yapmak gerekebilir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin ilk kolonoskopilerini 40 yaşında yaptırmaları gerekiyor.ve daha sonra her yıl dışkıda kan testi yaptırması gerekiyor, Kolorektal Kanserlerden Korunmak ve Riski Azaltmak İçi Ne Yapılmalıdır? Fiziksel Egzersiz Yapmak: Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerde, Kalın Bağırsak Kanseri dahil bir çok kanserin gelişme riskinin azaldığını göstermiştir. Haftada 5 gün, dk arasında orta şiddette veya günlük 150 kalori harcanmasına neden olan egzersizler yapılmalıdır. Aşırı Kilolardan Kurtulmak: Fazla kilolar kanser riskini artırmaktadır. Sigara Kullanmamak: Diğer kanserler gibi sigara kullanımı, kolorektal kanser riskini de anlamlı oranda arttırmaktadır. Aşırı Alkolden Sakınmak: Yapılan çalışmalar alkolün kolon kanser riskini artırdığını göstermiştir. Erkeklerin günde iki bardak kadınların ise günde bir bardaktan fazla alkol tüketmemesi gerekir. Sağlıklı Gıda Tüketimi: Kesin olarak kanıtlanmamış olsa da kolorektal kanserden korunmada, diyetin belirgin bir rol oynadığına dair bazı kanıtlar vardır. Bilindiği kadarıyla posadan, liften (fiberden) zengin, yağdan fakir diyet, kolorektal kanserden korunmaya yardımcı tek diyet şeklidir. Sonuç olarak: Beslenme şeklinizi değiştirerek ve düzenli kontroller ile kolon kanserinden korunun! Kolon kanseri ile beslenme alışkanlıkları arasında bir ilişki vardır. Lifli gıdalardan zengin bir diyet kolon kanserine yakalanma riskinizi azaltabilir. Ayrıca yağ oranı düşük besinlerin tercih ederek; hayvansal yağ ve özellikle kırmızı et tüketiminizi sınırlandırarak da kolon kanseri riskini azaltabilirsiniz. Düzenli kontroller de kolon kanseri riskinizi azaltır. Kolon kanserlerinin bir kısmı önce polip veya polipler şeklinde başlar ve zaman içinde kansere dönüşür. Kolonoskopi sırasında bu neoplastik poliplerin görülmesi ve çıkartılması kişiyi kolon kanserinden korur. Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi 1967 yılında İstanbul da doğdu de Çapa Tıp Fak. mezun oldu yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık yaptı yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Laparoskopi Cerrahisi ve Endoskopi alanlarında teşhis ve terapatik çözümler konusunda hizmet verdi. Evli ve 2 çocuk babası. Dahili Tel:

18 Op. Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi Her Yönüyle Birinci dereceden akrabalarında mide kanseri görülenlerde, kanser riski artmaktadır. Kalıtsal faktörler, mide kanserinin gelişmesinde etkendir. Beslenme önemli bir faktör olduğundan, sosyoekonomik düzey de kanserin oluşmasında etkilidir. Ayrıca evre şartları, geçirilmiş bazı hastalıklar da mide kanserin sebepleri arasında yer alır. Mide Kanserinin Belirtileri Erken mide kanserinde belirti olmaz. Risk taşıyan kişilere yapılan endoskopik incelemeyle hastalık teşhis edilebilir. Mide tümörü olan kişilerde gıda akışının engellenmesi sonucu ya da tümörün yayılması sonucu belirtiler ortaya çıkar. Karnın sol üst bölgesinde mide bulunur ve çeşitli sebeplerden dolayı midenin mukoza zarından tümörler gelişebilir. Bu tümörlerden kötü huylu olanları, kansere neden olur. Mide kanseri sıklıkla midenin küçük kenarında ortaya çıkar. Mide kanseri, en çok görülen 4. kanser türüdür. Ülkemizde, yaklaşık yılda yirmi bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Mide kanseri bilhassa da, A kan grubuna sahip olan kişilerde, kadınlara nazaran erkeklerde ve elli yaş üstü yetişkinlerde daha sık bir şekilde ortaya çıkmaktadır Dünyada bu hastalığın en çok görlüdüğü yerler, Japonya ve Çin gibi uzakdoğu ülkeleri ile kuzey avrupa ülkeleri ve güney amerikadaki Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkelerdir. Bu coğrafi farklılıklar, mide kanserinde genetik faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Ülkemizde, Karadeniz bölgesinde mide kanseri diğer bölgere göre biraz daha fazladır. Mide Kanserinin Nedenleri Mide kanserinin görülmesinde, beslenme alışkanlığı önemli bir yer tutmaktadır. Tuzlu besinleri aşırı tüketmek, sebze ve meyve beslenmesinde yetersizlik, beslenme ile ilgili en sık görülen kanser nedenlerindendir. Nitrat ve nitrit tuzları da midede kanserojen maddeye dönüşebilmektedir. Ülkemizde mangal eti önemli bir yer tuttuğundan etin tuzlanması ve pişerken yanması kansere yol açabilir. Çünkü, yanmış et kanserojen madde içerir. Çiğ etle beslenmek de aynı şekilde kanser riskini artırır. Midede gastrit ya da ülsere neden olan, H.pylori bakterisi kansere neden olabilmektedir. Bu bakteriyi ortadan kaldırmak, kanser riskini azaltır. Sigara kullanmak, mide kanserine yakalanma ihtimalini 6 kat artırmaktadır. Sigara, midede iltihap oluşmasında rol oynar. Aynı şekilde alkol tüketimi de mide kanserinin nedenlerindendir. Hastaların yarısında elle muayenede bir kitle hissedilir. Mide bölgesinde ağrı ve midenin ağırlaştığı hissi İştahsızlık ve bunun sonucunda kilo kaybı görülmesi (şiddetli ve kısa sürede ortaya çıkar) Yemekten sonra rahatsızlık hissi ve mide şişliği, Bulantı, kusma, Mide kanseri olan kişilerin büyük bir kısmında kansızlık da görülür. Yorgunluk, Mide ya da bağırsakta kanama olması (gizli şekilde seyredebilir), Mide Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Mide kanserinde en etkili teşhis yöntemi endoskopidir. Ucunda kamera olan bir sistem ile mideye girilir ve midenin her yeri rahatlıkla görebilir. Tümör oluşumu varsa gözlenebilir. Kesin teşhis konması için midenin şüphelenilen yerlerinden parça alınır ve mikroskobik olarak incelenir. Kanser hücreleri mikroskopta rahatlıkla gözlenir. Baryumlu mide grafisiyle de tümörler görülebilir ama kesin teşhis koymak için mikroskobik inceleme gerekir. 18

19 Op. Dr. Coşkun Görmüş Genel Cerrahi Mide Kanseri Mide Kanseri Tedavisi Mide kanserinin tedavisi ameliyattır. Yapılan ameliyatla midenin ya bir bölümü ya da tamamı çıkarılır. Kanserin şekline göre, bundan sonra ışın tedavisi ve ilaç tedavisi uygulanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre doktor tarafından hastanın durumu da göz önüne alınarak yapılır. Tedaviden sonra hastalar tümörden kurtulur. Fakat kanser nüksedebilir. Bundan sonraki amaç hastalığın tekrar ortaya çıkmasını önlemeye çalışmaktır.bunun içinde düzenli kontrollerin mutlaka yapılması gerekir. Kanser Hastalarının Yapması Gerekenler Düzenli beslenme, kanser hastalığından korunmak için gereklidir. Bazı besinler kanserin oluşma ihtimalini azaltmaktadır. Özellikle nar, kayısı, havuç gibi meyve suları, sarımsak, üzüm, peynir, yoğurt, şalgam, muz, karnıbahar kanseri önlemede faydalıdır. Hastalara domates yemeleri tavsiye edilir. Omega 3, kanserden koruyucu özelliğe sahiptir. Özellikle balık, omega 3 yönünden zengindir. Şişmanlık, kanser riskini arttırır. İdeal kiloya yakın olmak gerekir. Fazla kırmızı et tüketiminden kaçınmak lazım. C vitamini, birçok meyve ve sebzede bulunur ve vücudun direncini arttırır. Böylece kansere karşı etkili olur. Kansere tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Havuçun içinde bulunan betakaroten, vücut direncini arttırır ve genlerimizin bulunduğu DNA da hasar oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir. Düzenli bir hayat sürme, bir çok hastalıkta olduğu gibi kanser hastalığında da etkendir. Kanserden Korunma Yolları Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Bunun için düzenli kontrole gitmenizde fayda var. Sigara ve alkol kullanıyorsanız mutlaka bırakmalısınız. Sıcak ve soğuk içecekler, yapay yiyecekler mide kanserine yol açabilir. Hayvansal yağ kullanımı azaltılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Şehir hayatının sebep olduğu yorgunluk, kansere neden olabilir. İstirahat şarttır. Sessiz yerler tercih edilmelidir. Op.Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi 1977 İstanbul da doğdu, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu yılları arsında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yaptı yılları arasında Van Özalp Devlet Hastanesi, yılları arasında Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde çalıştı Mart Ayından itibaren Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Dahili Tel:

20 Op. Dr. Tamer SÖZEN Kadın Hastalıkları ve Doğum Yumurtalık (Over)Kanseri Sessiz ve Derinden Kadınlarla erkekleri ayıran ve fiziksel görünümlerindeki farkları yapan temel unsur kromozomlardır. Kadınlar 46xx, erkekler ise 46xy kromozom yapısındadırlar. Görünümdeki fark ise hormonlarla oluşur. Kadınların hormonu östrojen, erkeklerinki ise testesterondur. Östrojen hormonunun çok büyük bir bölümü yumurtalıkta üretilir. Kadın genital organları arasında uterus (rahim ) daha büyük olmasına rağmen üreme dahil mensturasyon (adet) ve seksüel aktivitenin sorumlusu overler (yumurtalık) dir. Bu küçük ama fonksiyonları büyük organ vücudumuzdaki pek çok organ gibi 2 adettir ve rahmin (uterus) iki tarafında yer alır. Tuba (tüp)larla uterus (rahim) ile bağlantı kurar. Yumurtalıklar üreme çağındaki (15-45 yaş) kadınlarda her adet periyodunun hemen hemen ortasında (genellikle 14.gün) çoğu kez 1 nadiren 2 adet yumurta üretirler. Bu yumurta tüp tarafından tutulup döllenir ve oluşan embriyo (cenin) bölünerek büyür ve 3-4 gün süren bir yolculukla rahime ulaşır. Sonra da 282 günlük bir dönemi rahimde geçirerek doğuma hazır hale gelir. Yumurtalığın hem selim (iyi huylu) hem de malign (kötü huylu) tümörleri vardır. Selim tümörler daha genç yaşta görülür. Kist adını da alırlar. Çoğu kez belirti vermezler. Genel jinekolojik kontrollerdeki muayene ya da ultrason ile saptanırlar. Bir bölümü (kister) oral kontraseptiplerle (doğum kontrol hapları) yok olurlar. Diğerleri şikayete neden oluyor ya da çok büyüklerse ameliyatla alınırlar. Ameliyatlar yumurtalık alınmadan ve zarar görmeden kapalı ya da açık operasyonlar şeklinde yapılır. Belirti verenler ise adet gecikmesi, kasık ve karın ağrısı, şişkinlik ya da adet düzensizlikleri şikayetlerine neden olurlar. Malign (kötü huylu) over tümörleri ise çoğu olguda SESSİZ VE DERİNDEN gelişir büyür ve geç bulgu verirler. Tümör over dokusundan (merkezi ya da kapsülü) gelişir. Over (yumurtalık) karın boşluğunda bir organ olduğu için tümör hücreleri kapsülü aşarlarsa karın zarına ve barsak yüzeyleri ile mesane üstüne dökülür ve orada yerleşirler. Bir süre sonra ascites (asit) adı verilen şeffaf sarımsı sıvı üretirler. Bu sıvı miktarı yavaş ya da hızlı bir şekilde artar. Oluşan kitleler büyümeye başlar. Bu noktada artık tümör iyice yayılmış durumdadır. Karaciğere kadar bile ulaşıp orada da yerleşebilirler. Bu boyuta gelmiş hastalık da artık belirti vermeye başlar. Hastalar karın ağrısı, şişkinlik, idrar ve büyük abdest yapmada sorunlarla doktora başvururlar. Bu noktada cerrahi tedavi ya da kemoterapi ve radyoterapi hastalığı iyileştirmede yetersiz kalabilir. Son yıllardaki onkolojik (kanser bilimi) gelişmeler hastalığın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiyi vazgeçilmez unsurlar haline getirmiştir. Başarılı bir cerrahi operasyon sonrası tamamlayıcı ilaç ve radyasyon tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Tedavilerin sonrasında da hasta sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Takiplerde belli aralarla yapılan batın MR leri ve tümör markerleri adı verilen özellikle over kanseri için belirleyici CA 125 in kandaki seviyesinin izlemi önemlidir. Özetleyecek olursak yumurtalık kanserleri sessiz ve derinden ilerler, geç belirti verir. Erken teşhis güçtür. Bazı kanser türleri genetik olabilir. Bu tiplerde aile öyküsü varsa belli aralarla USG takibi ve tümör markerleri ile takip gerekir. 40 yaşından büyük tüm kadınların özellikle ailesinde meme ya da yumurtalık kanseri olanların 6 ay ile 1 yıl arasında düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırması gerekir. Adet rötarı, karın ağrısı, şişkinlik, tuvalet şikayetleri ve karında ele gelen kitle gibi sorunları olan hastalar hemen bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Çünkü yumurtalık kanseri belirgin şekilde ortaya çıktığında geç kalmış olabilirsiniz. 70 li yılların sloganının en çok uyduğu kanser türü de yumurtalık kanseridir. Bu da son sözümüz olsun o halde! KANSER- DEN KORKMA GEÇ KALKMAKTAN KORK! Söylemeyin, söyleyin! Sağlıklı günler dilerim.. Op. Dr. Tamer SÖZEN Kad n Hastalıkları ve Do um stanbul da do du y l nda stanbul T p Fakültesinden mezun oldu y l nda st. T p Fak. Kad n Hast. Do um Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt. Bir y l süreyle Alman Hastanesi ne ba l olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas. Dahili Tel:

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz!

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:15 - Say :52 - www.avrasyahospital.com Genç Avrasya Hospital 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! H3N2 Gribine Dikkat! Kanser de Işın Tedavisinin Yeri ve Önemi Saç Dökülmesi

Detaylı

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü...

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:14 Say : 48 www.avrasyahospital.com.tr Vitaminler Kaşıntı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çocuklarda Obeziteye Dikkat! Gebelikte Ultrasonografinin Yeri ENDOSKOPİ

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ Yön. Kur. Başk. Op. Dr. Hüseyin Urlu 24 Saat Acil Hizmet

Detaylı

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın!

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 45 www.avrasyahospital.com.tr KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! GebelikteKanama Safra Kesesi Taşları BeslenmeveKalp Sünnet Nedir? TüpBebekNedir?

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin Kanser Ameliyatı Sonrası İkiz Bebeklerini Dünyaya Getirdi Gebelik nedeniyle ülkesi Libya da hastanede yaptırdığı testler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Aml Aboshnaf, Türkiye de Central Hospital

Detaylı

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda Teknolojiyi tecrübeyle buluşturduk Sayı 8 Nisan-Haziran 2010 Her bebek ağacı ile birlikte doğar Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Diyetisyen (Dondurma Serinletir mi?) Fizik Tedavi (Osteoporozda Risk

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim Kuruluşunun 116. yılını geride bıraktığımız hastanemizin son sekiz yılında başhekimliğini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sekiz yıl önce hastanemiz

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013

HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013 Aspirin Mart 2013 1 HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013 MERHABA içindekiler 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 18 SÜNNET KABUS DEĞİL, GÜZEL BİR ANI OLMALIDIR ANESTEZİ KORKUSU YUMURTALIK KİSTLERİ KALBİNİZ İÇİN

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİZLİ TEHLİKE KOAH PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ SAYFA 9 da SAYFA 31 de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cilt 1, Sayı 2 YAZ SICAKLARI BÖBREKLERİMİZİ ETKİLER YAZ AYLARI, aşırı sıcak ve nem nedeni

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı