POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. OSMAN ÇAKAR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İSMET KÖKER ADANA

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince eğitimime katkıda bulunan; Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD deki değerli hocalarıma, desteğini esirgemeyen sevgili eşime, tezimin danışmanlığını yapan Çukurova Üniversitesi Kadın hastalıkları ve Doğum ABD Hocalarımdan Prof. Dr. İsmet Köker e teşekkürü bir borç bilirim. i

3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO: TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER...ii TABLO LİSTESİ... iii ŞEKİL LİSTESİ...iv KISALTMA LİSTESİ...v ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER...vi ABSTRACT KEYWORDS...vi 1.GİRİŞ GENEL BİLGİLER Tanım Tarihçe Prevalans Fizyopatoloji Klinik PCOS ve Risk faktörleri Tanısal çalışmalar Tedavi GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...66 ii

4 TABLO LİSTESİ Sayfa no: Tablo 1. Çalışma parametreleri ve birimleri 30 Tablo 2. Gruplara göre olgu sayısı 31 Tablo 3. Grupların demografik özellikleri 31 Tablo 4. PCO lu olguların kız kardeşlerinin Fenotip özellikleri 35 Tablo 5. Grupların Fizik Muayene özellikleri 36 Tablo 6. Hormon profiline göre grupların karşılaştırılması 40 Tablo 7. Metabolik parametrelere göre grupların karşılaştırılması 44 Tablo 8. Lipid profiline göre grupların karşılaştırılması 46 iii

5 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa no: Şekil 1. Olguların Vücut Kitle İndeksine göre grafiği 32 Şekil 2. Olguların yaş grafiği 33 Şekil 3. Olguların doktora başvurma şikayet sıklıklarına göre grafiği 34 Şekil 4. Hasta gruplarının fenotip özelliklerine göre grafiği 35 Şekil 5. Çalışmaya katılan olguların overlerinin USG de karşılaştırma grafiği 37 Şekil 6. Olguların Menstrüel Siklus düzensizliğine göre grafiği 38 Şekil 7. Olguların hirsutizm özelliklerine göre grafiği 39 Şekil 8. Olguların LH/FSH oranlarına göre karşılaştırılması grafiği 41 Şekil 9. Olguların serbest Testosteron düzeylerine göre grafiği 42 Şekil 10. Olguların DHEASO4 düzeylerine göre karşılaştırma grafiği 43 Şekil 11. Olguların İnsülin düzeylerine göre karşılaştırma grafiği 44 Şekil 12.Olguların C-peptid düzeyine göre karşılaştırma grafiği 45 Şekil13. Olguların TG düzeylerine göre karşılaştırma grafiği 47 iv

6 KISALTMA LİSTESİ 1. A : Androstendion 2. BMİ : Vücut kitle indeksi 3. ÇÜTF : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. DM : Diabetes Mellitus 5. DHEASO4 : Dehidroepiandrostenodion Sülfat 6. DHAS : Dehidroandrostenedion 7. DHT : Dihidrotestosteron 8. DEXA : Dual enerji x-ışını absorbsiyometresi 9. E1 : Estron 10.E2 : Estrodiol 11. E3 : Estriol 12. FSH : Follikül Stimulan Hormon 13. FM : Fizik Muayene 14. GnRH : Gonadotropin Releasing Hormon 15. HDL : Yüksek Dansiteli Lipoprotein(High Density lipoprotein) 16. HT : Hipertansiyon 17. İGF : İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü(İnsülin Like Growth Factor) 18. IU : Uluslararası Ünite(İnternational Ünit) 19. KVS : Kardiyovasküler Sistem 20. LDL : Düşük Dansiteli Lipoprotein(Low Density Lipoprotein) 21. LH : Lüteinizan Hormon 22.MR : Magnetik Rezonans 23.OKS : Oral Kontrasepsiyon 24. OGTT : Oral Glukoz Tolerans Testi 25. PCO : Polikistik Over 26. PCOS : Polikistik Over Sendromu 27. Prl : Prolaktin 28. P : Progesteron 29. SHBG : Seks Hormonu Bağlayan Globülin(Sex Hormone Binding Globuline) 30. ST : Serbest Testosteron 32. USG : Ultrasonografi 33: TT : Total Testosteron 32. TG : Trigliserit 33.TSH : Tiroid Stimulan Hormon v

7 ÖZET Polikistik Overli Kadınların Kız Kardeşlerinde Hiperinsülineminin Hiperandrojenizm İle Olan İlişkisinin Araştırılması Bu çalışmanın amacı; PCO lu kadınlarda artmış metabolik, kardiyolojik ve kanser riskinin yalnızca PCO lularda sınırlı kalmayıp PCO lu kadınların kız kardeşleri içinde risk oluşturabileceğini incelemektir. Olgular üç gruba ayrılarak incelendi. Birinci grup PCO lu olup toplam 68 olgudan oluşmaktaydı ; Puberteden itibaren günde bir adet gören veya yılda 6 dan az adet gören, yükselmiş Total veya serbest Testosteron düzeyine sahip Tiroid, Surrenal, Hipofiz ile ilgili hastalığı olmayan olgulardan oluşmaktaydı. İkinci grup PCO lu olguların kız kardeşleri(n=118) olup; ailede mutlaka bir tane PCO lu vardı, gebeliği olan, histerektomi olmuş, sistemik hastalığı bulunan(diabetes Mellitus, Hipertansiyon) veya hormonal ilaç kullanım öyküsü olan vakalar çalışmaya dahil edilmedi. Üçüncü grup kontrol grubunu içermekteydi. Kontrol grubunda ; yaş arası, sistemik hastalığı olmayan ilaç kullanmayan genel olarak sağlıklı bireylerden oluşan 45 olgu dahil edildi. Bütün vakalarda yaş, BMİ, doktora geliş şikayetleri, adet düzenleri, FM, USG, TA, hirsutizm, C-peptid, İnsülin, OGTT, Glukoz/İnsülin oranı, FSH, LH, Total veya serbest Testosteron, DHEASO4, Total Kolesterol, HDL, LDL, TG, hasta grubunda fenotip çalışıldı. Verilerin istatiksel analizinde SPSS 11.0 programı kullanıldı. Çalışılan tüm parametrelerin sonuçlarının kontrol, PCO lu olguların kız kardeşleri, PCO grubunda ikili karşılaştırmalarında Mann-Whitney U Testi kullanıldı. Alt grupların birbiri ile karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis Yöntemi kullanıldı. P değeri 0,05 ten küçük değerler istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde önemlilik seviyesi alındı. Çalışmaya dahil edilen grupların BMİ kg/m 2, yaş ortalaması olup kontrol grubu daha yaşlı bireylerden oluşmaktaydı. Grupların en sık geliş şikayetleri adet düzensizliği olup hasta ve PCO daki bireyler daha oligomenoreik idi. Hasta grubunun fenotipi daha çok PCO+HA+Oligomenoreik idi. Hasta grubundakilerin sistolik kan basınçları yükselme eğilimindeydi. Hasta ve PCO kontrole göre daha hirsutik idi. LH/FSH, TT, serbest Testosteron, hasta ve PCO grubunda kontrole göre yüksek olup, DHEASO4 ise yalnızca hasta grubunda yüksek bulunmuş. C peptid hasta ve PCO grubunda yüksek iken açlık insülini yalnız hasta grubunda diğer iki gruba göre anlamlı olarak yüksek idi. Glukoz/İnsülin <4,5 hasta ve PCO grubunda kontrole göre daha fazladır. Lipid profilinden yalnız TG, PCO grubunda diğer iki gruba göre yüksek idi. Literatürde PCO lu kız kardeşleri üzerine yapılmış fazla çalışma olmayıp kız kardeşlerin metabolik, lipid, hormon profillerinin karşılaştırıp değerlendirmek için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar sözcükler: Adet düzensizliği, hiperandrojenemi, hiperinsülinemi, PCO lu kadınların kız kardeşleri. vi

8 ABSTRACT The investigation of relation betwene hpyperandrogenemia and hyperinsulinemia in the sisters of PCO women The purpose of this study is; to examine the increased metabolic, cardiologic, and cancer risk in the women who have PCO can constitute too much risk not only for the ones who have PCO but also for the sisters of those women. The cases are evaluated in three groups. First group is the have PCO 68 cases who these are cases who have bleeding in every days since puberte or have bleeding less than 6 times a year, have no disease relavent to thyroid, adrenal, hypophysis which has increased total or free testosterone level. The second group are the sisters of the cases with PCO(patient, n=118) ; there is absolutely one person have PCO in the family, and the cases who have pregnancy, had hysterectomy, has systemic disease or has medicine usage history are not included in the study. Third group is control group. In the control group; 45 cases who are years-old and have no systemic disease and haven t used medicine and in generaly originated with healthy people are included.in all of the cases phenotype studied in the patient groups of age, BMI, complains when they first visit to doctor, menstrual disorders., Physical examination, USG, TA, hirsutism, C-peptid, insulin, OGTT, Glucose/insulin proportion, FSH, LH, Total or free testosterone, DHEASO4, Total cholesterol, HDL, LDL, TG. SPSS 11.0 programme was used in the statistical analysis of the data. Mann-Whitney u Test was used in the double comparison of the results of all the parameters studied in the control, patient, PCO group. Importance level of values whose p value is less than 0.05 is taken as statistically significantly. BMI of the groups included in the study is kg/m2, their medium age is and the control group has older cases. The most frequent coming reason of the groups was menstrual disorders both the patient and the people in PCO was more oligomenoreic. phenotype of patient group was much more PCO+HA+Oligomenoreic. Systolic blood pressure of the ones in the patient group had increasing tendency. Patients and PCO cases more hirsutic than control group. LH/FSH, TT, free testosterone were higher in the patients and PCO group than control group, and DHEASO4 was found higher only in the patient group. While C peptid was high in the patient and PCO group, fasting insulin was significantly higher only in the patient group than the other two groups. Glucose/insulin < 4,5 in the patient and PCO group was much more than in the control group. Only TG from the lipid Profhile in the PCO group was higher than the other two groups. In the literature there were not so many studies made on sisters who have PCO, and more broad scale studies are needed to compare and evaluate metabolic, lipid, hormone Profhiles of the sisters. Key Words:, Hyperandrogenism, Hyperinsulinemia, sisters of the women with PCO, Menstrual disorders vii

9 1. GİRİŞ Polikistik Over Sendromu, Stein ve Leventhal tarafından 1935 yılında tanımlanmıştır. İlerleyen yıllarda bu sendromla ilgili araştırmalar, büyük bir ilgiyle devam etmiştir li yıllarda radyoimmunassay yöntemiyle gerçek anlamda hormon düzeylerinin ölçülmesiyle, hastalığın LH, Testosteron ve diğer hormonlarla olan yakın ilişkisi ortaya konmuştur. Son on yılda ; hiperinsülinemi, hiperandrojenemi ile ilişkileri ve genetik yapının çözülmesiyle, polikistik over sendromu başka bir boyut kazanmıştır. Over bu patolojide temel etken gibi görünsede ; hipotalamo-hipofizer aks, pankreas, surrenal glandlar, kardiyovasküler ve endokrin sistemler arasındaki geniş bir yelpazede olayın sadece bir kompenenti ve bu zincirinde son halkası olduğu anlaşılmaktadır. Bu kadar kompleks bir yapı içeren polikistik over tablosunun jinekoloji dışında, endokrinoloji, genetik, kardiyoloji, metabolizma, dermatoloji, onkoloji ve meme hastalıklarını da içine alan çok geniş bir hekim topluluğuna hitap ettiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı PCO lu kadınlarda artmış metabolik bozukluklar, kardiyolojik problemler ve kanser riskinin yalnızca PCO lularda sınırlı kalmayıp PCO lu kadınların kız kardeşleri içinde risk oluşturup oluşturmadığını incelemektir. 1

10 2.GENEL BİLGİLER 2.1 Tanım Polikistik over sendromu (PCOS), merkezi sinir sistemi, hipofiz, overler, adrenal glandlar ve ekstraglanduler dokular arasındaki etkileşimlerin bozulması sonucu ; üreme çağının herhangi bir döneminde ortaya çıkan kronik seyreden, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyebilen kompleks bir hastalıktır (1). 2.2 Tarihçe Irvıng F. Stein ve Michael L. Leventhal 1935 yılında anovulasyonla ilgili bir semptom kompleksinden bahsetti (2) de McArthur, Ingersoll ve Worcester ilk olarak PCO lu kadınlarda yükselmiş LH idrar seviyelerini ortaya koydular ve 1980 lerde yükselmiş LH ve Testosteron seviyeleri tanıda kullanılmaya başlanırken, 1980 yıllarda LH ve FSH oranlarının LH lehine yükseldiğide ortaya kondu( 3 ). Son yıllarda real-time ultrasondan iyi bir tanı aracı olarak faydalanılmaktadır. Swanson, Sauerbrei ve Cooperberg (1981) ilk PCO nun ultrasonik tanımlamasını rapor ettiler. Günümüzde PCO nun tanısında ultrason gold Standard olarak değerlendirilmektedir. 2.3 Prevalans Polikistik over sendromla, Polikistik overler (PCO) karıştırılmamalıdır. Polikistik overlere herhangi bir klinik sendromunda tanı konulabilir( 4). Polikistik over sendrom; amenore, oligomenore, hirşutizm, anovulasyon, akne ve yağlı cilt gibi androjen fazlalığının diğer bulgularını içeren semptom topluluğuna sahip kadınlarda polikistik overlerin bulunmasıdır. PCO prevalansı %23 olarak rapor edilmiştir. Sonraki üç prevalans çalışmalarında oran %16-%30 arasında bildirilmiştir( 5,6,7,8 ). 2.4 Patofizyoloji Kadınlar üreme çağının herhangi bir döneminde PCOS ile karşılaşabilirler. Bu hastalarda oligomenore/amenore, hirşutizm, infertilite, obesite bulunabilmektedir. Karekteristik biyokimyasal bulgular olarak serbest androjen konsantrasyonunda artma, 2

11 erken midfolliküler faz plazma estradiol tespiti ve artmış estron konsantrasyonudur. Pituiter gonadotropinlerin konsantrasyonları, puls sıklığı veya amplitüdü normal siklusta olduğundan farklıdır Normal Follikülogenezis Başlangıç dişi cinsiyet hücrelerinin (primordiyal germ hücreleri) gelişip olgunlaşmasına oogenezis denir. Oogenezisi doğum öncesi (prenatal maturation) ve doğum sonrası (postnatal maturation) dönemi olarak iki döneme ayırmak mümkündür (8). Primordiyal germ hücreleri, Embriyonik yaşamın 1.ayından sonra, vitellus kesesinin endodermi içinde, hücrelerin farklılaşması ile ortaya çıkarlar. Genetik olarak Primordiyal germ hücreleri dişi gonadlara gelince oogoniumlara dönüşürler. Oogoniumların büyük bir kısmı mitoz ile bölünürken bir kısmı da büyüyerek primer oositleri oluştururlar. Doğumda primer oositlerin tüm sayısı arasındadır. Atrezi doğumdan sonra, çocukluk döneminde de sürer. Atrezinin anlamı, follikülün granuloza hücrelerinde mitozun durması ve bu hücrelerin bazal laminadan ayrılması, giderek oositin ölümü ve fagositozudur. Puberteye gelindiğinde bir genç kızın iki ovaryumunda primordiyal folliküler içinde toplam primer oosit bulunur (8). Her siklusta FSH etkisiyle 5-15 adet primordiyal follikül gelişip büyür. Follikül gelişimi ve büyümesi, esas olarak granuloza hücrelerinin ölçü ve sayısındaki artış ile olur. Granuloza hücreleri, plazmanın özelliklerine sahip folliküler sıvıyı salgılarlar. Sıvıyı içeren boşluklar birleşerek, antrum denilen boşluğu oluşturur. Follikülün bu haline sekonder follikül adı verilir. Sekonder folliküllerin çoğu, üreme siklusunun 14. gününde atreziye uğrar. Ancak baskın olan bir sekonder follikül, büyümesini sürdürür ve mm e ulaşır. İçinde sekonder oosit bulunan bu folliküle olgun yada graaf follikülü denir. Olgunlaşma süresince, büyüyen oositin beslenmesi follikül epitelinden diffüzyonla olur. 3

12 2.4.2 Polikistik overli hastalarda follikülogenezis Polikistik overlerde primer, sekonder ve tersiyer folliküllerin sayısında artiş olduğu tespit edilmiştir. Matur follikül sayısında ise azalma mevcuttur. Polikistik overlerde iki temel defekt üzerinde durulmaktadır. 1. Erken tersiyer follikül gelişimi de dahil olmak üzere, erken follikülogenezis te follikül kurtarılmasında artış veya doğal atrezide azalma mevcuttur. 2. Tersiyer folliküllerin atrezisinde normal kadınlara göre akselerasyon ve takip eden follikül maturasyonunda engelleme vardır. Sekonder ve Tersiyer folliküllerin atrezisi, fonksiyonel aktif tekal interstisyel hücrelerin korunması ile sonuçlanır.bu hücreler hipertrofik, aktif steroidojenik kapasiteli ve LH stimulasyonuna cevap veren hücrelerdir. Bu hücreler, polikistik over stromasındaki artışa katkıda bulunmakta ve androjen sekrete etmektedirler (9) Normal menstrual siklusta Gonadotropin sekresyonu Düzenli ovulatuar siklus; merkezi sinir sistemi, hipotalamus, pituiter ve over arasındaki kompleks etkileşmeye bağlıdır. FSH nın başlangıçtaki monotropik predominansı folliküler gelişim için esastır. FSH folliküler gelişimi stimule etmekte, granuloza hücrelerinde LH resöpterlerini ve aromataz enzim sistemlerini indüklemektedir. Takiben plazma LH sekresyonu, orta ve geç folliküler faz boyunca, GnRH ın dk. da bir olan salınımı 60 dk. da bire çıkarak artmaktadır. Ovulatuar LH piki, GnRH sıklığı ve amplitüdündeki artiş ve artan serum östradiol(e2) kombinasyonuna bağlı olarak oluşan pozitif feedback cevabı ile olmaktadır. Plazma FSH seviyeleri, artan plazma E2 ve inhibin B nin inhibitör etkisine bağlı olarak, geç folliküler faz da düşmektedir. Ovulasyonu takiben, plazma progesteron seviyeleri artmaktadır (10 ). Corpus luteumun yok olması ile, plazma progesteron, E2 ve inhibin A seviyeleri azalmakta, azalan progesteron, GnRH sekresyon frekansında artmaya neden olmaktadır (11). 4

13 2.4.4 Polikistik over sendrom da nöroendokrin LH/FSH oranında artış PCOS de bir marker olarak kullanılmıştır. PCOS de artmış serum LH ın prevalansı %30-%90 dır. Taylor ve ark. Klinik zeminde PCOS tanısı alan anovulatuar hastaların %75 inde LH seviyesinin arttığını göstermiştir (12,13) LH ve FSH un GnRH a cevabı GnRH a artmış LH cevabı PCOS de olan bir bulgudur (14). Bunun yanında GnRH a FSH cevabı ovulatuar kontrol grubu ile aynıdır (15). GnRH a artmış LH cevabı, PCOS da oluşan persistant plazma E2 ve artmış östron (E3) ile sonuçlanmaktadır LH puls sıklığı PCOS lu kadınlarda her saat bir puls oluşmakta, bu ise normal kadınlara göre siklusun her basamağında yüksek olarak görülmektedir (16). PCOS da LH puls sıklığının artması GnRH salınım sıklığının arttığını desteklemektedir. Yani normal ovulatuar siklusta görülen GnRH un puls sıklığının folliküler fazda artması ve luteal fazda azalması, anovulatuar PCOS da oluşmamaktadır. Bu da GnRH salınımının düzenlenmesinde bozukluk olduğunu desteklemektedir Hiperandrojenemili Adolesanlarda, pulsatil Gonadotropin salınımı Prepubertal kızlarda, LH ve FSH seviyesi düşük, FSH/LH oranı yüksektir. Ayrıca bu kızlarda, seks steroidlerinin negatif feedback etkisine bağlı artmış sensitivite varlığı ve GnRH oluşurken düşük LH cevabı vardır (17). Son çalışmalar, hafif androjen fazlalığı olan adolesanlarda perimenarşiyal periyod boyunca, pulsatil LH(GnRH) salınımlarının anormal olduğunu ortaya çıkarmışlardır PCOS de değişmiş gonadotropin salınım mekanizmaları a.) FSH salınımı: FSH salınımı direk olarak E2 ve İnhibinin selektif inhibitör etkisine ve GnRH salınımının amplitüd ve sıklığına bağlıdır. PCOS lu kadınlarda, Alfa inhibin ve dimerik inhibin A ve B, erken ve midfolliküler fazda normal kadınlar ile aynı, fakat geç folliküler fazda düşüktür (18). 5

14 b.) LH salınımı: PCOS da, Pulsatil LH salınımının persistan artmış sıklığı anormal GnRH salınımını açıklamaktadır. LH sentez ve salınımı GnRH puls stimulasyon paternine bağlıdır GnRH puls stimülusunun gonadotropin sentez ve salınımına etkisi GnRH nın pulsatil sekresyonundaki bozukluk LH yı olumsuz etkilemektedir. GnRH pulsunun saatte bir olması hem LH hem de FSH ın salınımını devam ettirmektedir. Ama eğer puls 3 saatte bire düşerse, LH düşmekte FSH artmaktadır. Gonadotrop hücrelerde aktivin ve follistatin mevcuttur (19). Aktivin, FSH düzeyini artırmakta, follistatin, aktivine bağlanarak onu inaktive etmektedir. Son çalışmalar, GnRH ın follistatin gen ekspresyonunu regule ettiğini göstermiştir PCOS de anormal GnRH salınımının altında yatan mekanizmalar PCOS de hızlı GnRH puls sıklığının, asiklik gonadotropin salınımında rol oynadığını, elde edilen veriler desteklemektedir. Ama GnRH salınımının anormal regülasyonun altında yatan mekanizma henüz açık değildir Nörotransmitterler İnsan ve hayvan çalışmaları, dopamin ve endorfinlerin GnRH salınımını inhibe ettiğini göstermiştir. Erken çalışmalar, azalmış dopaminerjik aktivitenin serum LH seviyesinin artması ile sonuçlandığını göstermiş ve PCOS lu % hastada hiperprolaktinemi varlığı ortaya koymuştur. PCOS ve kontrol grubunda Dopamin infüzyonu ile LH supresyonunun azaltılması, çalışmalar ile başlangıçta desteklenmiş, ama plazma E2 açısından, dopamin infüzyonu boyunca LH supresyonu aynı bulunmuştur (20). a.) Dopamin: İmmünoreaktif LH nın salınımında major bir faktör olan dopamin, normal siklusları olan kadınlarda LH sekresyonları üzerine inhibitör etki yapar. PCOS da LH pulslarının artan frekansı LH salınımı üzerindeki opioiderjik veya dopaminerjik inhibitör aktivitesinin santral yetersizliği nedeniyledir. LH daki bu artış bir dopamin resöptör blokeri olan metaklopramit ile bloke edilebilir ve dopamin agonisti bromokriptin ile mensler ve ovulasyon sağlanabilir. 6

15 b.) Hiperprolaktinemi: Prolaktin gen ekspresyonu ön hipofiz laktotrop hücrelerinde, desidualize endometriumda ve myometriumda meydana gelir. İnsanlarda ana fonksiyonu laktasyonu başlatmak ve devam ettirmektir den bugüne polikistik overli hastalarda hiperprolaktinemi sıklığı %3,2 ile %12,5 arasında değişiklik göstermiştir. PCO olan ve olmayan kadınlarda intravenöz dopamin uygulanması ile her iki grupta da serum LH ve prolaktin seviyelerinde düşme görülür, bu da gösteriyor ki ; PCOS lu tüm olgularda anormal LH sekresyonu ile ilişkili hipotalamik dopamin rahatsızlığı varlığında sonuç hiperprolaktinemidir. Gerçekte, PCOS lu tüm hastalarda LH puls sıklığı ve amplitüdünde artış görülür fakat sadece birkaç hastada prolaktin artışı vardır. c.) Opiod resöptör blokerü naloksan infüzyonu: Naloksan normal folliküler fazda plazma LH seviyesinin artışına etkisizdir, ama luteal LH puls salınımını belirgin olarak azaltmaktadır (36). Bu sonuçlar, PCOS da azalmış hipotalamik opioid tonusunun değişmiş östrojen /progesteron a bağlı olduğunu ve intrensik hipotalamik anormalliği göstermediğini ortaya koymuştur. d.) Östrojenler: PCOS de LH ile E3 ve E2 seviyeleri arasında pozitif korelasyon vardır. PCOS ve kontrol grubunda infüze edilen östron, FSH seviyesini inhibe ettiği halde serum LH seviyesini arttırmamıştır (22). Günümüzde elde edilen veriler, persistan E3 yükselmesinin GnRH ın pulsatil sekresyonunu artırmada rolü olmadığını göstermiştir. e.) Androjenler: Son veriler hiperandrojeneminin, PCOS da mevcut olan LH in hızlı sıklığı ve yüksek amplütüdünden sorumlu olmadığını desteklemektedir. Ama, yaşamın erken zamanlarında fazla androjene maruz kalma (konjenital adrenal 21 hidroksilaz eksikliği gibi), GnRH salınımının sonraki regulasyonuna etki edebilmekte midir?. Bu soru hala cevabını bulamamıştır. f.) İnsülin: İnsülin rezistansı PCOS da kalıcı bir bulgudur. İn vitro, rat pituiter hücre çalışmalarında hiperinsülineminin, GnRH ı ve LH, FSH salınımını potansiyelize ettiği gösterilmiştir (23). İn vivo çalışmada ise 7

16 hiperinsülineminin, GnRH a LH cevabını arttırdığı gösterilememiştir (24). PCOS lu obez kadınlar yüksek plazma insülin seviyelerine sahiptir, fakat zayıf PCOS lu kadınlar ile karşılaştırıldıklarında ortalama LH seviyesi değişmemiş ve düşük olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, insülinin gonadotropin salınımına etkisi tam olarak açıklanamamıştır Ovulasyonun Hipotalamik Regulasyonundaki Bozukluklar ve PCOS Etyolojisindeki Muhtemel Rolu: PCOS lu anovulatuar adult kadınlardaki persistan, hızlı GnRH stimulusu luteal E2 ve progesteron konsatrasyon yokluğunu yansıtmaktadır. Bu durum, LH sentez ve sekresyon artışına neden olmakta ve ovaryan teka hücrelerinde androjen üretimini arttırmaktadır. Hızlı GnRH stimulusu, FSH sentezinide bozmakta ve sonuçta ovaryan folliküler büyüme ve aromataz enzim sisteminin indüklenmesi bozulmaktadır. Progesteronun inhibitör etkisine GnRH puls jenaratörünün azalmış sensitivitesi, PCOS olacak kızlardaki pubertal maturasyon boyunca anormal GnRH sekresyonunu açıklayan mekanizmadır. 2.5 Klinik PCOS ile ilgili pek çok farklı görüş vardır ve tanıyı kesin olarak belirleyen sınırlar tam olarak ortaya konulamamıştır. Klinisyenlerin çoğu PCOS u gördüklerinde kesin olarak tanımlayabildikleri konusunda hemfikirdirler, ancak diğerleri idiopatik hirsutizm, kronik anovulasyon, hipotalamik amenore gibi PCOS un değişik spektrumunda yer alan diagnostik tanımları tartışmalı bulmaktadır. Semptomlar menarşla başlamaktadır, ancak hastalığın klinik gidişi birçok farklı faktörlerden etkilenmektedir. Örneğin erken yaşlarda daha çok mestrüel düzensizlikler görülmekte, daha ileri yaşlarda ise hirsutizm ve infertilite ön plana çıkmaktadır. Orta ve ileri derecede polikistik overleri olan bazı vakalarda ovaryan disfonksiyona sebeb olacak kadar adipoz doku birikinceye kadar semptom görülmeyebilir. PCOS de anahtar bulgu, anovulasyon olup, olguların %50 sinde amenore, %30 unda ise düzensiz şiddetli kanama şeklinde kendini göstermektedir. Gerçek virilizasyon nadir görülmekle birlikte anovulatuar hastaların %70 inde kozmetik açıdan rahatsız eden bir hirsutizm mevcuttur. Olgularda obezite varlığının çok değişkenlik 8

17 gösterdiği ve tanısal değerinin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte vücut kitle indeksi arttıkça, Testosteron düzeyi de arttığından aşırı kilolu anovulatuar kadınlarda hirşutizm daha sıktır. Alopesi ve akneye de hiperandrojenizm neden olmaktadır. a.) Kronik Anovulasyon : Kronik anovulasyonun klinik görüntüsü, irregüler menstrüel siklus, oligomenore ya da amenore şeklindedir. PCOS da menstrual disfonksiyon genellikle menarş ile başlar (25). PCOS un tedaviye ihtiyaç gösteren tek tablosu şiddetli oligomenoredir. Çünkü endometrial hiperplazi ve ardından gelişebilecek neoplastik değişiklik riski mevcuttur. Pelvik ultrasonografi ile bu tip hastaların endometrial kalınlıklarını ölçerek mönitörize etmek mümkün olsa da ultrason monitorizasyonunun malign değişim için risk altındaki kadınların prediksiyonunda efektif olup olmadığı kesin değildir. Bu nedenle, PCOS lu ve şiddetli oligomenoresi olan kadınlarda, düzenli bir çekilme kanaması sağlamak gerekir. PCOS da kronik anovulasyonda anormal follikulogenezis ortaya konur. Sonuç olarak bu hastalarda infertilite şikayeti vardır. Nadiren bu sendromda spontan gebelik ve ovulasyon meydana gelebilmektedir (26,27,28). Sürekli anovulasyonun klinik sonuçları olarak infertilite, amenoreden disfonksiyonel kanamaya kadar değişen menstrüel kanama problemleri, hirşutizm, akne, endometrial kanser ve muhtemelen meme kanseri riskinde artış, kardiovasküler sistem hastalıklarında artış şeklinde olabilmektedir ve hiperinsülinemi mevcut olan kadınlarda Diabetes Mellitus riskinde artış mevcuttur. b.) Hiperandrojenizm: Androjen fazlalığının en yaygın belirtisi hirsutizm olmakla birlikte, söz konusu kadınlarda ayrıca sebore, akne, alopesi veya hidroadenitis süpürativa da görülebilir. Hirşutizm, kadınlarda kıllanmanın normalde çok hafif olduğu veya hiç olmadığı androjene bağımlı alanlarında tipik koyu ve kalın telli kılların fazlalığı olarak tanımlanır. Androjene bağımlı alanlar denilince dudak üstü, çene, yanaklar, kulaklar, karnın alt kısmı, sırt, göğüs ve ekstremitelerin proksimal kısımları, kalçanın alt kısımları ve intergluteal bölge ifade edilmektedir. Androjen fazlalığının en belirğin ve kozmetik olarak sorun olan klinik özelliği pilosebasöz ünit üzerindeki etkisidir. Hirşutizm,yağlı cilt ve akne, değişen şiddette ve derecede bireysel farklılıklarla (etnik, hedef organdaki androjen reseptör düzey farklılığı gibi) ortaya çıkmaktadır.kadınların ortalama olarak %70 i hirsutizm sergilerken, daha azı ise aknelidir. Primer olarak etkilenen alanlar ; fasiyal bölge ve vücudun suprapubik 9

18 alanlardır. Sık olmamakla birlikte PCOS da, virilizasyon (örn; maskülinizasyon, temporal saç açılması, kliteromegali)oluşabilir. Klinik hiperandrojenizm hızlı ve şiddetli gelişmişse ; androjen üreten tümör oluşumunu ekarte etmek için ileri inceleme yapılmalıdır. Birçok kadın anti-androjen tedavinin bir tamamlayıcısı olarak kıl giderici tüm kozmetik metodlardan fayda görürler ve bu yöntemlerle yeniden kıllanma tekrarlamamaktadır. Bunun aksine antiandrojenler kıl sayısını azaltmayıp gelişim oranını azaltmaktadır. Normal kadınlarda testosteron üretimi 0,2-0,3mg/gün dür. Yaklaşık olarak Testosteronun %50 si androstenedionun periferik dönüşümünden üretilir. Dolaşımdaki testosterona adrenal gland ve overler yaklaşık olarak eşit oranda (%25) katkıda bulunurlar, ancak siklus ortasında overdeki üretim %10-15 daha artar. Dehidroepiandrosteron sülfat ın hemen hemen tamamı, dehidroepiandrosteron un büyük çoğunluğu adrenal glanddan üretilir. Dolaşımdaki androjenlerin yaklaşık olarak %80 i, seks steroid horman bağlayıcı globulin (SHBG) denen bir beta globuline, yaklaşık olarak %19 da zayıf olarak albumine bağlanır, geriye kalan %1 lik kadarı serbesttir. Androjenite esas olarak serbest ve kısmen de albumine bağlı fraksiyonlara dayanır. Dehidroepiandrosteron, dehidroepiandrosteron sülfat(dha, DHAS), ve androstenedion anlamlı olarak proteinlere bağlanmazlar. Dolaşımdaki major androjen testosteron olmakla birlikte dihidrotestosteron (DHT), kıl follikülleri ve derideki pilosebase birim gibi birçok duyarlı dokuda major nükleer androjendir. Hirsutizmde, dolaşımdaki testosteronun sadece %25 i periferik dönüşünden gelir ve çoğunluğu direkt doku sekresyonundan kaynaklanır. Kadınlarda hirsutizmin esas nedeni anovulasyon ve overlerden aşırı androjen üretimidir (31). Hirşutizmli hastada terminal kıllarda erkeksi yapıya uygun bir artış vardır. Hem teşhiste hem de tedavide objektif kalabilmek amacıyla bu artışın şiddeti ve dağılımı bir skorlama sistemi kullanılarak kaydedilmektedir. Bu amaçla Ferriman-Gallwey yöntemi kullanılabilir (32). Bu yöntemde kıl büyümesindeki artışın derecesi vücudun 9 farklı bölgesinde objektif olarak değerlendirilir. Bu bölgeler yüz(özellikle bıyık ve sakal bölgesi), göğüs, meme areolası, linea alba, sırtın üst kısımları, sırtın aşağı kısımları, kalçalar, uyluk iç kısımları ve dış genital bölgelerdir. Her bölge için 1 ile 4 arasında puan verilir.toplam 8 in üzerindeki değerler hirşutizm olarak değerlendirilir.hirşutizm hafif, orta, şiddetli olarak gruba ayrılabilir. Hafif hirşut kadınlarda tek alan skoru 0-2 olup tipik olarak, yüzde, göğüs ve alt abdomende, ince, renkli kıllar bulunur. Orta derecede hirşutizmde, tek alanda

19 skorlarına rastlanır. Bu grubda kol-bacakta, yüzde göğüste, abdomende ve perinede kaba, renkli, uzayabilen kıllar vardır. Şiddetli hirşutizmde ise skor 3-4 ve üstü olup tüm sakal bölgesinde ve geri kalan androjene duyarlı alanlarda kalın ve renkli kılların varlığıdır. Polikistik over sendromu (PCOS), androjen fazlalığının ve hirşutizmin en sık rastlanan nedenidir. Bu hastalar tüm hirşutizmlilerin %65-85 gibi bir çoğunluğunu oluştururlar (33,34). Üreme dönemdeki kadınların yaklaşık %5 inde PCOS vardır (35). Her ne kadar polikistik olarak isimlendirilse de tüm olgularda overler polikistik değildir. Patolojik olarak PCOS tanısı konmuş olguların %40-60 obez, %60-90 ı hirşut, %50-90 ı amenoreiktir. %55-70 inde infertilite sorunu vardır. %7-16 sında düzenli mensesler izlenir. PCOS lu hastalarda virilizasyon veya maskulinizasyon yoktur veya minimaldır. PCOS un diğer özellikleri arasında hiperinsülinemi ve bazen glukoz intoleransı da yer alır (36). Hiperinsülineminin overlerin fazla androjen üretmesini uyarıcı bir rol oynadığına inanılmaktadır. Serum androjen düzeyleri orta derecede yükselir, LH/FSH oranı genellikle 3 ün üzerindedir bu oran hastaların ancak %60 ında izlenebilir (37). c.) Obesite: Genellikle PCOS lu kadınlar normal kadınlara göre daha obezdirler. Obesite ile PCOS un semptomlarının daha kötüleştiği universal bir tecrübedir. Obesite, batı toplumlarında giderek artan prevalansı olan bir patolojidir. ABD de toplumunun %33 ü obestir. Bunların %34 ü kadındır. BMİ(vücud kitle indeksi) obesitenin en yaygın kullanılan indeksidir(kg/m2) (38). Vücud yağı ile anlamlı bir ilişkisi vardır. Total vücud yağ kitlesi fiziksel metodlarla da değerlendirilmiştir.(deri katlantısı kalınlığı, su altı ağırlığı, DEXA dansitometre, MR, infrared spektroskopi gibi) Yağ dokusunun dağılımının da önemli olduğu ve bu metodlarla değerlendirilebileceği bildirilmektedir. Ancak en basit klinik metod WHR (yani bel- kalça oranı ) ve kısaca bel çevresi ölçümüdür. İnfertilite üzerine çalışmalar çoğunlukla ağırlık veya BMİ ye dayanmaktadır. Vücud kompozisyonu ve dağılımına ilişkin veriler çok azdır. Bununla beraber genel tıp literatüründe periferal obesitenin de sağlığı olumsuz etkilediği şeklinde bilgiler bulunmaktadır. Kadınların yağ rezervleri erkeklerden daha fazladır fakat yağ dağılımı abdominalden çok periferaldir(android yerine jinekoid ). Obez ve yüksek kilolu kadınlar jinekolojik ve reprodüktif tıp kliniklerinde oldukça sık görülmektedir. BMI aralıkları genellikle şu şekilde tanımlanmıştır; normal ağırlıkta ( kg/m2), 11

20 yüksek kilolu ( kg/m2) ve obez (>30kg/m2). Adipoz dokuda, aktif steroid üretimi ve metabolizması gerçekleşmekte olup önemli androjenleri öströjenlere(aromataz aktivitesi), östradiolü estrona ve dehidroepiandrostenedionu androstenediole çevirme fonksiyonları mevcuttur. Aromataz, kemik, hipotalamus, karaciğer, kas, böbrek, meme,abdomen, omentum ile kemik iliğindeki yağ dokusunda bulunur. PCOS gibi hiperandrojenik obezitede, androjenlerin artmış üretimi menstrüel düzensizlikle birliktedir. Estrona çevrilen androstenedion miktarı total vücud ağırlığına bağlı olarak değişiklik gösterir (41). Adipositler tarafından sentezlenen ve salınan 16 kd luk bir protein hormon olan leptin ob geni ürünüdür. Beyindeki enerji depolarının miktarını düzenler. Obez insanlarda leptin seviyesi yüksektir. Leptin, anti-obesite etkisine ek olarak hipotalamo-hipofizer-gonadal aks gibi pek çok nöroendokrin fonksiyonu etkiliyebilir. Obesite ve aşırı kilonun menstrüel disfonksiyona anlamlı bir katkıda bulunduğu görülmektedir. Her ne kadar polikistik overi olan kadınlar, normal overi olanlara göre kiloya bağlı menstrüel disfonksiyondan daha çok sorun yaşasalarda ayırım için yeterli veri yoktur. Yayınlarda; artmış vücud kitlesi ve infertilite nin artmış insidansı arasında bir bağ olduğu görülmektedir (40). Kilo fazlalığı, artmış abortus riskiyle birliktedir. Genel olarak PCOS lu kadınların PCOS olmayanlara göre daha yüksek oranda abortus riskine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu sonuç kısmende olsa, PCOS daki yüksek LH konsatrasyonu sonucunda bozulmuş oosit ve embriyo kalitesine bağlanmıştır. Artmış BMİ ile DM arasındaki ilişki konusunda çok miktarda yayın vardır. PCOS olan olgularda önemli bir glukoz intoleransı riski vardır.güney Avustralya Adelaide üniversitesinde yapılan bir çalışmada BMİ i 30 kg/m2 nin üzerindeki 20 li- 30 lu yaşlardaki tüm kadınların %18 inde glukoz metabolizmasında bozukluk saptanmıştır. PCOS u olan kadınların %15 inde başlangıç çalışmasında glukoz toleransı normalken, 5-7 yıl sonra bozulmuş glukoz toleransına veya aşikar diabete dönüş görülmektedir (42). Conway ve ark. (1992) PCOS lu zayıf kadınların %8 inde PCOS lu obez kadınların %11 inde anormal glukoz toleransı olduğunu göstermişlerdir. PCOS lu olguların başlangıçta normal glukoz toleransı gösterdikleri halde aynı hastalarda yılda %3 lük bir artışla bozulmuş glukoz toleransı veya DM a dönüş saptanmıştır. Bu değişimin hemen hepsi artan obezite ile bağlantılı olabileceğini ve kilo alımının 12

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Dr. Dinara TASHBULATOVA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Atilla ARIDOĞAN

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ Koordinatör ġef: Doç. Dr. Orhan ÜNAL KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI SEMPOZYUM ÖZET KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İzmir'de, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Çocuk ve Erişkin Endokrin Bilim Dalları tarafından, Ege Üniversitesinin 60. Kuruluş Yılı

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TIPTA

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı