Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar"

Transkript

1 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars z... ANCYRA Gazetesi olarak Karars zlar ve henüz rotas n belirlememifl olanlar için tatil seçeneklerini gözden geçirdik. Söylemeden geçmeyelim, son y llar n moda tatil yöresi GAP [8-9 da] Paket turlara dikkat! Kurban Bayram ve Yeni Y l dolay s yla paket turlarla tatil planlayanlar bu say daki Tüketici köflemizi okuyunuz. [7 de] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 15 Aral k Cuma 2006 Say : 77 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar Güldürerek elefltiren rejisör: Kaz m Akflar Kaz m Akflar' ço umuz Kad n sterse dizisi ile tan d k. Oysa Kaz m Akflar y llar n tiyatro sanatç s. [14 de] Ankara da bir Afrikal Ankara fiehirleraras otobüs terminalinde bir insanl k dram yaflan yor. Baflkentin otobüs terminalini, evi bark olmayan kimi yafll, kimi hayatta yaln z kalm fl çok say da kifli kendisine ev edinmifl, orada yat p, kalk yor. Sosyal devlet iddias nda olan Türkiye ye yak flmayan bu manzara, görenlerin yüre ini s zlat yor [8-9 da] Sahnede, Sting in meflhur flark s English Man in New York ( NewYork ta bir ngiliz Adam) flark s n söylerken flark n n sözlerini I m an alien in Turkey (Türkiye de bir yabanc y m) olarak de ifltiriyor. [14 de]

2 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 2 2 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma Ankara geceleri daha da renklendi... Ankara gece hayat na bir gece kulübü daha kat ld. Kenan Do ulu'- nun flark s ndan esinlenerek Cakk d ismini alan kulübün aç l fl oldukça ilgi gördü. Ünlü manken Nilay Dorsa ve lknur Soydafl' n DJ'lik yap p davetlileri coflturdu u gecede, Ankara n n tan nm fl simalar da vard. Gaffur tiplemesi ile geceye renk katan Görkem Yenitur Cakk d Dans ile büyük ilgi gördü. Reflit Galip Caddesi'nde bulunan Cakk d Club, elektronik alt yap l dans müzikleri konusunda iddial. Görkem Yenitur Ifl n fiov Geçti imiz haftasonu Ankara da bir restauranta konser vermeye gelen sanatç Ifl n Karaca Ankaral - lara muhteflem anlar yaflatt. Türk pop müzi inin güçlü isimlerinden Ifl n Karaca, Tutunamad m flark s ile büyük alk fl ald. Genifl bir repertuvar ile yaklafl k iki saat sahnede kalan sanatç ya dinleyiciler hep bir a zdan efllik etti. Karaca'n n k yafetleri de oldukça be eni toplad. Kenarlar ndan ifllemeli gö üs dekolteli Banu siyah k yafeti ile göz dolduran sanatç, sahnede iki farkl k yafet giydi. Karaca, uzun bir aradan sonra Ankaral lar ile hasret gidererek, beraber oldu u için büyük mutluluk duydu unu ifade etti. Karaca'dan önce sahne alan Banu da dinleyicileri coflturdu. Türk pop müzi inden birbirinden güzel parçalar söyleyen Banu, fizi i ve performans ile dikkatleri üzerinde toplamay baflard. lknur Soydafl Et ve Bal k Restaurant Nilay Dorsa The Mars'da her hafta baflka bir alem Farabi Sokak'a yeni bir nefes getiren The Mars ses getiren etkinliklerine devam ediyor. 16 aral k'ta Yaln zlar Partisi ile yaln zl ktan kurtulurken 22 aral k tarihinde ünlü mankenlerle e lenece iz. Ankara'n n gece hayat na yeni kat lan the Mars oldukça h zl bir bafllang ç yapt. Her hafta farkl bir etkinlik ile flimdiden kemik müflterisini oluflturmaya bafllayan The Mars 16 Aral k cumartesi gecesi amatör DJ yar flmas na ev sahipli i yapacak. Amatör djlerin performanslar n sergileyecekleri gecede dereceye girecek yar flmac lar, dünyaca ünlü djlerin Türkiye turnesinde performans sergileme flans na sahip olacaklar.ayn zamanda özel ödüllerle ödüllendirilecekler. Yar flman n Jüri üyeleri yerel radyolar n sevilen djlerinden, DJ Can Sözer,DJ Gülay,DJ Gülin, DJ Murat Muratl ve DJ Evren Ar k.saat 24:00 'da ise etkinlik yerini YALNIZLAR PAR- T S 'ne b rakacak. Dileyenler maske veya özel kostümlerle geceye kat labilecekler.geceye DJ Cenk Alper seçtikleriyle renk katacak. 22 Aral k cuma günü ise The Mars'da tan nan mankenler Tu ba Özay ve Nefise Karatay olacak. Tu ba, gecede DJ'lik yaparken Nefise de konuklara barda servis ve show yapacak. Bu etkinli in bafllang ç saati 22:00 Y lbafl gecesi ise The Mars' n bilindik e lence anlay fl n n yan na dansözler eklenecek. The Mars' n y lbafl e lencesinde herkesin tan d - sürpriz bir sanatç da olacak. Geceyi lazer, fl k show ve DJ'ler ateflleyecek. kentyaflam Sınırsız yerli içki, her akşam fasıl ve size özel bir menü... Bestekar Sokak 22/A Kavakl dere / ANKARA Rez. Tel: Hergün Saatleri Aras kinci Alkollü çkiniz Bizden Elpaso Bahçelievler 3. Cadde de geçerlidir. Meşhur Sivas Köftesi Bahçelievler 3. Cadde No:12/A % Elpaso Bahçelievler 2. Cadde de geçerlidir. Bahçelievler 2. Cadde No:31/B % Mesnevi Sokak 43/C A.Ayrancı tel: Mesa Plaza No:37 Çayyolu tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

3 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 3 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma 3 KRC'den Seçmeli E itim Program Biliflim e itimleri alan ndaki teknoloji ve yenilikleri yak ndan takip ederek, ihtiyaçlar do rultusunda yeni e itim modelleri gelifltiren KRC Akademi, Seçmeli E itim Program (SEP) uygulamas na bafllad. SEP, KRC 'nin sundu u e itim paketleri bünyesindeki dersleri ayr ayr almak isteyenlere f rsat tan yor. E itim esnekli i ve zamandan kazanç sa layan SEP ile kat l mc lar, KRC Akademi'nin mevcut e itim paketleri içinde yer alan derslerden istediklerini seçerek kendi program n oluflturma imkan na kavuflacaklar. SEP'e kat lanlar, zaten bildikleri ya da bir sonraki aflamada ö renmek istedikleri dersleri kendi oluflturduklar program n d fl nda tutabilecekler. Murphy's'de DJ XXLM atefli Ankara'n n gece hayat, perflembe akflamlar Murphy's 'de hayat buluyor. Her perflembe gecesi t kl m t kl m olan Murphy's R&B ve Hip-Hop severlerin vazgeçilmez mekan haline dönüfltü. Baflta Bilkent ö rencileri olmak üzere Ankaral gençlerin hip hop dans ile kendinden geçti i Murphy's 'de usta DJ XXLM perflembe gecelerini performans ile ateflliyor. Liman Limitsiz yerli içki P YANO EfiL NDE YEMEK MÜZ ve GRUP E&S ORDOVR TABA I CEV ZL EZME, ÇERKEZ TAVU U, PATLICAN SALATA, RUS SALATASI, YO URTLU SEM ZOTU, 2 ÇEfi T PEYN R ve DOMATES SALATALIK ARA SICAK SAFRANLI KÖFTE - MUSKA BÖRE SALATA VINAGRET SOSLU ILIK SALATA ANA YEMEK FÜME ED LM fi H ND DOLMA KESTANEL P LAV LE TATLI BROWN fikembe ÇORBASI - SICAK fiarap- KÖZDE KESTANE YEN YIL H ND N Z Liman DAN EV N ZE (1 Hafta öncesine kadar siparifl al n r 120 Ytl) C NNAH CAD. AHENK SOK. NO: 2 ÇANKAYA l tel: Kentin gürültüsünden uzak, do ayla iç içe bir ortam. Zengin menü seçenekleriyle. Ankara Binicilik htisas Kulubü Sosyal Tesisleri Çiftlik Cad. No:34 Befltepe/ANKARA tel: fax: % Meyhane Pazartesi: Grup EGO Salı, Cuma, Cumartesi: Grup Granit Çarşamba,Pazar: Grup stasyon Perşembe: Grup Düflefl SSK İş hanı 3.kat No: Kızılay Tel: Aral k 21:00 80'ler Tak n Tak flt r n 80'lere yak flt r n.. 16 Aral k 22:00 Amatör dj yar flmas 22 Aral k 22:00 Tu ba Özay - Nefise Karatay 18+ Cinnah Cad. Farabi Sok. 32/A Çankaya Tel: Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

4 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 4 4 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma ras liflkiler bölümüne girmifl. Tandile, Türkçe e itim görülen bölümde okudu u için, dil konusunda problem çekti ini söylüyor. Ankara da Afrikal olmak Müzik grubu var Tandile ayn zamanda bir müzisyen ve Kakao isimli bir grupta vokal yap yor. Sahnede, Sting in meflhur flark s English Man in New York (New York ta ngiliz Adam) flark s n söylerken flark n n sözlerini I m an alien in Turkey (Türkiye de bir yabanc y m) olarak de ifltiriyor. Ankara da SSK flhan ve Tunal çevresindeki barlara gitmeyi tercih etti ini söyleyen Tandile ye, Ankara da neleri seviyorsun? diye sordu umuzda Burada sevdi im o kadar çok fley var ki... diye cevapl yor hemen Ülkesiyle Türkiye yi k yaslad nda ise e itim seviyesinin burada yüksek oldu unu ve kendisini Ankara da çok güvende hissetti ini söylüyor. Ankara da temelli olarak kalabilece ini, ama yine de kendi vatan n özledi ini belirten Tandile ülkesi ile ilgili haberleri internetten takip ediyor. Bazen yolda yürürken, insanlar n, renginden dolay laf att - n söyleyen Tandile durumdan duydu u rahats zl flöyle özetliyor: Herkes biraz daha sayg - l olsa ve herkese insan gözüyle bak lsa daha fazla memnun kal n r buradan stanbul daki Afrikal larla ilgili olaylardan dolay, stanbul da yaflamak istemedi ini ve stanbul u güvenli bulmad n söyleyen Tandile, insanlar n kendisine yaklafl m na zamanla al flt n ve bu durumun eskiye oranla biraz iyileflti ini söylüyor. haber Sahnede, Sting in meflhur flark s English Man in New York ( NewYork ta bir ngiliz Adam) flark s n söylerken flark n n sözlerini I m an alien in Turkey (Türkiye de bir yabanc y m) olarak de ifltiriyor. Baflka bir ülkeye gitti imizde, o ülkede çal flmak ve yaflamak zorunda kald - m zda ve üstüne üstlük birde tek bafl m za ayakta durmak zorunda oldu umuzda hissettiklerimiz yaln zl n ne fazlas d r ne de az d r. Yurt d fl nda yaflamak zorunda kalan birçok yak n m z n, gurbetçimizin ne kadar zor koflullar alt nda yaflamlar n sürdüklerini an lar n anlat rken dinlemiflizdir. Hepimizin bildi i gibi, ülkemiz y llarca d flar ya göç verdi. Baflta Almanya, ngiltere, Fransa, olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde vatandafl m z çal fl yor. flçilerimiz için bu ülkeler ekmek kap s olurken, ülkemiz de bir çok yabanc ya kuca- n aç yor. Peki Türkiye de, Ankara da bir yabanc olmak ne demek? Onlar burada, bizim aram zda kendilerini nas l hissediyorlar? Burada neyi seviyorlar neyi sevmiyorlar? flte, size onlardan biri olup Ankara da yaflayan Güney Afrikal Tandile Nkonyeni nin hikayesini sunuyoruz. Tandile Nkonyeni Güney Afrika Cumhuriyet inden 1997 y - l nda gelmifl Türkiye ye Tandile - arkadafllar ona Tandy diyor - ile bir çay evinde bulufluyoruz. Tavla oynamas n çok iyi bildi ini söyleyince flafl r yoruz. Bana tavla oynamas n ö retiyor. Bak iflte buna Zeki Müren kap s denir diyor. Bir yabanc n n özellikle de bir Afrikal n n, Tandile nin tan m yla bir Afro nun, bu kadar iyi tavla oynamas bizi etkiliyor. Türkiye ye gelmeden önce, erkeklerin k rm z flapka yani fes, bayanlar n da kara çarflaf giydi ini zannetti ini söyleyen Tandile, bunun tam tersini görünce çok flafl rm fl. Umtata da do an Tandile nin annesi diplomat ve bir dönem Türkiye de bulunmufl. Türkiye ye gezmeye ve annesini görmeye gelen Tandile, Aç k Ö retim Fakültesi nde Gazetecilik okuduktan sonra Güney Afrika ya dönüp ifl aram fl. 10 ay kadar ifl bulamay nca Türkiye ye geri dönmüfl ve halen okumakta oldu u Ankara Üniversitesi Uluslara- K zlar yüzünden dayak yemifl Bafl na ilginç bir olay geldi mi? diye sordu umuzda; Tandile, Ankara da bir mekanda Türk k zlar n n yan na gidip tan flt için, k zlar n da tan mad kifliler taraf ndan sald r ya u rad n anlat yor. Baz Türk erkeklerin Türk k zlar n elimizden ald - n z diye kendisine ve Afro arkadafllar na tepki gösterdi ini anlatan Tandile, Türk k zlar ile kültür farkl l klar ndan dolay zorluk çekti ini söylüyor ve ona göre ailesi bir Türk k z ile evlenmesini hofl karfl lamayabilir. Burada kilo ald m Tandile Türkiye ye geldikten sonra kilo alm fl. Ülkesinde yemeklerde çok fazla ya kullanmad n söyleyen Tandile, en çok Türk tatl lar n seviyor. Kendi memleketi ile buradaki benzerlikler konusunda en çok dikkatini çeken fley ise büyüklere sayg Emine fiahin

5 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 5 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma 5 Gözler Demirel i arad stanbul Teknik Üniversitesi kuruluflunun 80.y l nda düzenlenen baloda gözler 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel'i arad. İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluflunun 80.y l n Sheraton Otel'de düzenlenen görkemli baloyla kutlad. Çok say da TÜ mezununun haz r bulundu u baloda, Rektör Faruk Karado an ve TÜ Birli i Baflkan Akat Çukurova konuklar a rlarken, gözler, TÜ mezunu 9.Cumhurbaflkan Süleyman Demirel'i arad. Sunuculu unu sanatç Çetin Gül'ün yapt gecede, konuklar fl kl klar ve zerafetleri ile göz doldurdu. Baloya kat lan sanatç Seçil Ak da davetlilere müzik ziyafeti yaflatt. Ankara'da yaflayan TÜ mühendislerinden GÜR fi Yönetim Kurulu Baflkan dris Yamantürk Ancyra Gazetesi'nin " TÜ'lü olmak sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna flöyle yan t verdi: " TÜ sayesinde iflimiz, afl m z oldu, TÜ'ye gönül borcumuz var. Hedefimiz rakiplerimizi geride b rakarak Ankara'y inflaat devi yapmakt r. TÜ'lü mühendislerin gerçeklefltiremeyece i hayal yoktur. Bize bu gücü TÜ s ralar verdi, biz de bu güçle yolumuza devam ediyoruz." Gece salsa gösterisi ile son buldu. fienay Y lmaz Do u Anadolu dan gelen lezzet Aradahan'da bulunan Anasüt Peynir Fabrikas flimdi Ankara'daki flat fl noktas yla kahvalt lar m z zenginlefltiriyor. Y l n 7 ay peynir üreten fabrika, Ostim de açt sat fl noktas nda Ankaral lar n mutfa na yeni lezzeti tafl may hedefliyor. 1988'de Ardahan' n Göle ilçesinde kurulan fabrika, Do u Anadolu'nun en büyük üretim tesisi olma özelli ine sahip. Demir ailesi, kurduklar fabrika ile hem bölgeye büyük bir yat r m yapm fl, hem de tüm Türkiye'ye hitap edecek flekilde farkl tatlarda kaliteli peynir çeflitleri ve süt üretmeyi baflarm fl. Fabrikan n kurulmas bölgedeki süt üretimi artt r lm fl, hayvanc l n n geliflmesine ve ifl istihdam na katk sa lanm fl ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesine katk da bulunmufl. Anasüt'ün sahibi Osman Demir, Bölgenin ilk TS ve SO 9000 belgesine sahip olduklar n belirterek, ilk y llarda ham madde s k nt s, verimli süt hayvanlar n yetersizli i, iklim flartlar n n uygun olmamas gibi pek çok olumsuzlukla karfl laflmalar na karfl n y lmadan çal flmalar n sürdürdüklerini, yurtd fl ndan getirdikleri ithal hayvanlar sayesinde süt verimini artt rmay baflard klar n anlat yor. Osman Demir; hedeflerinin süt üretimini y l n 12 ay na yaymak ve kaliteli üretim çizgisini yükseltmek oldu unu söyledi. Türkçe e itim veren TOBB ETÜ'ye Avrupa Dil Ödülü Türkçe e itim veren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Birli i kapsam nda faaliyetlerini sürdüren Ulusal Ajans' n Yabanc Dil Ödülünü kazand. ÜüUlusal çapta Avrupa Birli i gözetiminde düzenlenen 2006 Avrupa Dil Ödülleri nde, aralar nda TOBB ETÜ Yabanc Diller Bölümü nün yürüttü ü "Ö rencilerin Karar verme sürecinde flbirli ine Dayal Ö renme Yaklafl m Temelli Hizmet çi E itim Program projesi ödüle de er bulundu. Ödül, Üü1999 y l ndan bu yana Avrupa da yeni, yarat c ve baflar l dil ö retme ve ö renme uygulamalar na veriliyor. Çayyolu'nda hayal k r kl CHP Ankara Milletvekili Y lmaz Atefl'in Çayyolu'nun ilçe olmas do rultusunda haz rlad yasa teklifi yap lan oylama sonucu TBMM gündemine al nmad. Çayyolu Platformu Baflkan Engin Uç konu ile ilgili olarak daha da bilendiklerini ve haklar n daha da iyi arayacaklar n söyledi. Rövanfl n 4 Kas m 2007 tarihinde olaca n vurgulayan Uç Çayyolu halk n n AK Parti'ye küstü ünü öne sürdü. KURUMSAL H ZMETLER Cantel Mobil Teknoloji Biliflim letiflim Tic.Ltd.fiti. Ceyhun At f Kansu Cad. No:126/10 Bal at/ Çankaya-Ankara Tel: Faks: nternette kurban kesim dersi Yenimahalle Belediyesi, haz rlad tan t m filmi ile vatandafllar kurban kesimi konusunda bilinçlendiriyor. Yenimahalle Belediyesi, internet sitesine koydurdu u "kurban kesimini gösteren film ile vatandafllar bilgilendiriyor.vatandafllar Yenimahalle Belediyesi'nin adresli web sitesine girerek, kurban nas l kesildi ini görebilecekler. Filmde, kurban kesilirken nelere dikkat edilece i, ne yap lmas gerekti i ayr nt l bir flekilde anlat l yor.

6 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 6 6 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma AfiT Evsizlerin AfiT s nma yeri: Haber: fienay Y lmaz Ankara fiehirleraras otobüs terminalinde bir insanl k dram yaflan yor. Baflkentin otobüs terminali evsizlere, kimsesizlere s nma yeri oldu. Evi bark olmayan kimi yafll, kimi hayatta yaln z kalm fl çok say da kifli AfiT 'yi kendisine ev edinmifl, orada yat p, kalk yor. AfiT Müdürü Zeki Alan: "Bu sosyal bir yarad r. Bu insanlar buradan uzaklaflt rmak bize insani gelmiyor. AfiT ye, kimimiz seyahat etti imiz için, kimimiz ekmek kap m z oldu- u için gidip geliriz. Ancak AfiT nin konuklar yaln z seyahat edenler ya da çal flanlar de il AfiT, kimsesi olmayan birçok insana da ev sahipli i yap yor Bu öyle gönüllü bir ev sahipli i de- il, zorunlu ev sahipli i, zorunlu misafirlik Laf uzatmadan bu konuklar n kimler oldu una gelelim: Yerleri yurtlar olmayan sokakta kalm fl yafll ve kimsesizler Onlar bir yere seyahat etmek için orada kalm yorlar, Yol diye bir sorun yok onlar için AfiT ; onlar n evi, yemeklerini yedikleri, çocuklar n büyüttükleri, içlerinden bazlar n n da hayata veda ettikleri son durak.. AfiT yetkililerinin verdi i bilgiye göre, bugün AfiT de 100'ü aflk n evsiz barks z bak ma muhtaç insan yafl yor. Bu durum karfl s nda AfiT yetkilileri de çaresiz; flu so uk k fl günlerinde onlar soka a atmaya vicdanlar el vermeyince kap lar n açm fllar. Bu yafll ve kimsesizlere as l sahip ç kmas gereken devletin di er yetkililerinden herhangi bir ses yok. AfiT nin esnaf da yard m n esirgememifl bu çaresiz insanlardan; kimileri yiyecek, kimileri de giyecek yard m nda bulunmufl bu zorunlu misafirlere AfiT 'nin Sa l k Oca çocuklar gönüllü olarak tedavi etmifl. Kocas ölünce evden at lan Naciye Teyze, emekli ö retmen Canan Han m, soyad n bile hat rlayamayan Ali Amca ve daha niceleri Hepsinin hikayesi farkl olsa da Afi- T 'de bir aradalar. Gene de hallerine flükür ediyorlar, flikayetleri banyo yapamamak. Konu ile ilgili görüfltü ümüz Afi- T Müdürü Zeki Alan; " Bu insanlar burdan uzaklaflt rmak bize insani gelmiyor, bu bir sosyal yarad r, biz bu konuyla ilgili gerekli makamlara bilgi verdik, onlara yer bulunana kadar burada kalmalar na izin verece iz. Güvenlik görevlisi arkadafllar m z ellerinden geldi ince bu insanlar gözetiyor diye konufluyor. Geçti imiz günlerde AfiT 'nin evsiz misafirlerinden biri hayata veda etmifl Bu insanlara karfl duyarl davranan AfiT nin esnaf da yetkilileri daha duyarl olmaya ça r yor. AfiT Müdürü Zeki Alan n Naciye Özden 70 yafl nda, yaln z bir kad n. Efli ölünce geçen y l ev sahibi ç karm fl evinden O da huzurevinde kalmak için Ankara'ya gelmifl, ama olmam fl, 7 ayd r AfiT 'de kal yor. Kimsen yok mu diye soruyoruz Çocuklar varm fl ama durumlar iyi de ilmifl, o da onlara yük olmak istememifl, burada iyiyim diyor. n Ali Amca ise ad n bile hat rlayam yor, 80 yafl nda, kimsesiz. 2 y ld r AfiT 'de kal yor; esnaf her ö ün düzenli yeme ini veriyor. Ama yürüyemeyecek kadar hasta, yine de yüzünde gülümsemeyle karfl l yor bizi. Soruyoruz bir iste in var m diye hiç bir fley istemiyor, öyle mahsun ki... n Canan Özdemir ise emekli ö retmen, aylard r AfiT 'de ailesini bekliyor. Akli dengesini yitirmifl, idare ediyorlar O nu da. Soruyoruz neden buradas n diye kendisinin NATO'da çal flt n, AfiT 'de de Albayl k yapt n söylüyor. çimiz buruk ayr l yoruz yan ndan. haber

7 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 7 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma 7 BUNLARI n Denizlerdeki çöplerin her y l 1 milyondan fazla deniz kuflunu öldürdü ünü, n Ku ular n vücudunun yüzde 28'ini hava torbalar n n meydana getirdi ini ve bu sayede büyüklülerine oranla a rl klar n n azald n, n Kaplumba alar n 3-4 y l hiçbir fley yemeden yaflayabildi ini, n May s sineklerinin yaflam süresinin yaln zca birkaç saat oldu unu, n U ur böceklerinin 5000 ayr renkte çeflitinin oldu unu B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Paket turlara dikkat! S evgili Okurlar, bu hafta sizleri yaklaflmakta olan Kurban Bayram ve Yeni Y l dolay s yla tatil planlar yapanlar yak ndan ilgilendiren paket turlar konusunda bilgilendirmek istiyoruz say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun kapsam nda merak etti iniz veya ö renmek istedi iniz hususlara iliflkin olarak no.lu telefonu arayabilir veya adresine gönderebilirsiniz. n Paket tur nedir? Hangi hizmetler paket tur kapsam nda de erlendirilmektedir? Paket tur; ulafl m, konaklama ve di er turistik hizmetlerden (yeme, içme, rehberlik gibi) en az ikisinin tüketiciye bir paket halinde sunuldu u, süresi 24 saatten fazla olan veya gecelik konaklamay içeren ve tüketiciye sunulan hizmetlerin tamam n n fiyat n n bir bütün olarak belirlendi i sözleflmelerdir. Sadece ulafl m hizmetini veya sadece konaklama hizmetini içeren sözleflmeler ile günübirlik geziler paket tur sözleflmesi kapsam nda say lmaz. Bununla beraber ulafl m ve konaklama hizmetinin birlikte sunuldu u ve bu hizmetlerin süresinin 24 saatten fazla bir süreyi kapsad veya gecelik konaklamay içerdi i paket tur sözleflmesi say l rlar. n Tüketiciler, bir paket tura kat l rken hangi konulara dikkat etmelidir? 1- Paket tur bafllamadan önce, yaz l bir sözleflme yap lmas ve bu sözleflmenin bir nüshas n n tüketiciye verilmesi zorunludur. 2- Yap lan paket tur sözleflmelerinin en az 12 punto ve koyu siyah harflerle düzenlenmesi gerekir. Yani rahatl kla okunabilir olmal d r. 3- Paket tur sözleflmelerinin iyi niyet kurallar na ayk r düflecek biçimde tüketici aleyhine dengesizli e neden olan haks z flartlar içermemesi gerekir. Aksi durumda bu tür hükümler geçersizdir. 4- Seyahat acentesi, paket tur hakk nda bilgi isteyen tüketiciye tan t m amaçl bir broflür vermek zorundad r. Broflürün içerdi i hususlar, seyahat acentesi için ba lay c d r. Söz konusu özelliklerde yap lacak de ifliklikler ancak broflürde aç kça belirtilmelidir ve sözleflme akdedilmeden önce tüketiciye bildirilmesi gerekir. Sözleflme akdedildikten sonra ise de iflikler ancak taraflar n aç k mutabakat ile yap labilir. 5- Liman ve havaalan na inifl vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlar ndan kaynaklanan fiyat de ifliklikleri hariç olmak üzere sözleflmede öngörülen fiyat ve koflullar de ifltirilemez. Bunlarda de ifliklik yap lmas halinde tüketicinin herhangi bir tazminat ödemeden sözleflmeden cayma hakk vard r. Bu durumda, seyahat acentesi tüketicinin ödemifl oldu u paray 10 gün içinde iade etmek zorundad r. 6- Seyahat acentesinin sözleflmeyi feshetmesi halinde tüketici u rad zarar oran nda tazminat hakk na sahip olur. Ayr ca, seyahat acentesi, tüketicinin o güne kadar yapt tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç alt na sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade etmek zorundad r. n Tüketici, firma ile anlaflmazl a düfltü ünde ne yapmal d r? Tüketici, paket turla ilgili bir uyuflmazl kla karfl laflt zaman, (örne in, vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmemesi veya eksik olarak yerine getirilmesi, cayma hakk n kullanmas na ra men ödedi i paran n iade edilmedi i hallerde) e er uyuflmazl k konusu miktar 724,99 YTL nin alt nda ise ikamet etti i yerde bulunan tüketici sorunlar hakem heyetine baflvurmal d r. 724,99 YTL nin üzerindeki uyuflmazl klarda ise tüketici, tüketici sorunlar hakem heyetine veya tüketici mahkemesine baflvurabilir. Ancak bu halde hakem heyetinin verece i kararlar ba lay c de ildir ve tüketici mahkemesinde sadece delil olarak ileri sürülebilir. Haftaya görüflmek üzere, hoflçakal n SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheraton Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Taflç kona-, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 8 8 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma Pamukkale Assos Bal kl Göl Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi çekmeye bafllayanlar da nereye gideceklerinin aray fl na girmeye bafllad lar. Karars zlar ve henüz bir rota belirlememifl olanlar için tatil seçeneklerini gözden geçirdik. Tura kat lmayacak olsan z bile elinize alaca n z bir harita ve önceden yapaca n z otel rezervasyonu ile gönlünüzce gezebilirsiniz, ama unutmamal s n z ki turlar her zaman daha güvenli ve konaklama aç s ndan da ekonomik oluyor. Bu sene Kurban Bayram ve Y lbafl 'n n birleflmesi ile beraber tur programlar daha da renkli oldu. Hem keyifle gezebilece iniz hem de y lbafl n dört dörtlük yaflayabilece iniz turlar mevcut. Bu sene yurt d fl haricinde Antalya'ya özellikle de Side'ye ilgi oldukça yo un. "Denizden, havuzdan s k ld m farkl l k ar yorum" diyenler için ise pek çok alternatif var. GAP turlar en favori olanlar ndan. Bu sezon,henüz kar n ya mamas nedeniyle k fl turizmi baltalanm fl gibi görünse de kayak merkezlerinden rezervasyon yapt ran Ankaral lar n say s az msanmayacak miktarda. Kayak merkezlerini pahal bulup risk almak istemeyenler ise alternatif olarak biraz daha para ekleyip yurt d fl n tercih ediyorlar. Ankaral lar n en çok tercih etti- i yerler Dubai ve Orta Avrupa ülkeleri. Tura kat lmayacak olsan z bile elinize alaca n z bir harita ve önceden yapaca n z otel rezervasyonu ile de diledi iniz gibi gezebilirsiniz, ama unutmamal s n z ki turlar her zaman daha güvenli ve konaklama aç s ndan da ekonomik oluyor. flte tatil için yurt içinde izleyebilece iniz baz rotalar; Çanakkale, Assos, Truva Çimenlik Kalesi, Askeri Müze, Nusret May n Gemisi, Saat Kulesi gezilebilir. Dünyaca bilinen Truva Antik Kenti, Assos'u görmeden ayr lmay n. Çanakkale Savafllar 'n n geçti i Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park 'nda Anzak Koyu Ar burun Mezarl, Mehmet Çavufl Abidesi, Morto Koyu, Frans z Mezarl -, Conkbay r ve Çanakkale fiehitler Abidesi ziyaret edebilece iniz yerler. Antalya, Kemer, Side Side'de; Side Müzesi, Perge Antik kenti ve Aspendos en çok turist çeken yerler aras nda. Antalya'da ise Kaleiçi ve Kurflunlu fielalesi görülmeye de er. Kemer'de Phaselis Antik Kenti'ni gezmelisiniz. Tarihi mekanlar için foto raf makinenizi yan n za almay unutmay n. Pamukkale, Aphrodisias Pamukkale Travertenleri eski güzelli ini geri kazand. E er hala Pamukkale'ye gitmediyseniz bu tatili mutlaka Pamukkale'ye ay rmal - s n z. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Karahay t görebilece iniz di er önemli yerler. Geyre'deki Aphrodisias Antik Kenti'ni de mutlaka görmelisiniz. Safranbolu, Amasra-Bart n Bat Karadeniz'de görülmeye de er pekçok yer var. Safranbolu'nun eflsiz evleri, Amasra'n n kendine has yap s tatil için Karadeniz'i tercih etmenizde etken olacak sadece birkaç neden. Safranbolu son zamanlarda iç turizm aç - s ndan oldukça ilerleme kaydetti. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Günefl Saati, Cinci Han, Kaymakamlar Evi, Yemeniciler Arastas ve Safranbolu'nun meflhur evleri sizi büyüleyecek. Amasra'da Tahtac lar Çarfl s 'nda al flverifl yapabilirsiniz. Amasra'daki kale ve müzeyi gezmeyi unutmay n. Bart n'da Derviflo lu Han, Tafl Han, fiad rvan, nkum ve Bo az' gezin.gezi haricinde tadaca n z yöresel yemekler bu gezinin art s olacak. Kapadokya Kapadokya'da görülebilecek pek çok kilise bulunuyor. E er ilgi duyuyorsan z, Durmufl Kadir Kilisesi, Yusuf Koç Kilisesi, El Nazar Kilisesi, Sakl Kilise, Meryem Ana Kilisesi, K l çlar Kilisesi, Göreme Aç k Hava Müzesi, Göreme Kilise Mimarisi, Tokal Kilise, Rahibeler ve Rahipler Manast r, Aziz Basil fiapeli, Elmal Kilise, Azize Barbara haber

9 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 9 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma 9 Safranbolu Evleri Kapadokya Gaziantep fiapeli, Y lanl (Aziz Onuphrius) Kilise, Karanl k Kilise, Azize Catherine fiapeli ve Çar kl Kilise ile mezar odalar 'n n bulundu u Göreme Aç k Hava Müzesini gezebilirsiniz. fiarap mahzenlerine u ramay unutmay n. A va, Polonezköy, Abant A va'da hava koflullar uygun oldu- u takdirde Göksu Çay 'nda tekne gezisi yapabilirsiniz. Yeflil Çay kenar nda pek çok restoran var. Buralarda güzel manzara eflli inde yemek yiyebilirsiniz. Polonezköy'de Zosia Teyze'nin An Evi ziyaret edebilece iniz yerler aras nda. Polonezköy'den rahat bir yolculuk yapaca n z Abant da ise muhteflem do a ortam nda mangal keyfi yaflayabilirsiniz. GAP turlar çok moda Son y llarda GAP en çok ilgi çeken yerlerin bafl nda geliyor. Midyat'a 22 Km uzakl ktaki Süryani Manast r Mar Gabriel (Deyrul-Umur) ve flehir merkezindeki Hanna Kuyumcuo lu Kona, telkari iflçili inin en güzel örneklerinin sergilendi i Gümüflçüler Meydan, Osmanl Han, tarih kokan ev ve sokaklar Do u'nun mistik havas n getiriyor. Yine Midyat'a yak n Hasankeyf'te: Kale, Kale içindeki Büyük ve Küçük Saray, Ulu Camii, Kalealt 'nda El R z k Camii ve Artuklu Köprüsü'nün görülmesinden sonra Mardin'e geçebilirsiniz. Mardin'de, Mardin Ulu Camii, Kas m ye Medresesi, Kent Müzesi gezebilece iniz yerler. fianl urfa'da: Kale, Halilül Rahman ve Ayn - Zeliha Gölleri(Bal kl göl) ve eski çarfl lar mutlaka gezin. Urfa Gaziantep aras yolda nesli tehlike alt nda olan kelaynaklar Birecik Kelaynak Kufl gözlem stasyonu'nda gözlemleyebilirsiniz. Birecik Baraj ve Zeugma Antik Kenti ziyareti sonras Gaziantep'te Arkeoloji Müzesi, Kale ve çevresi, Hasan Süzer Etno rafya Müzesi gidilebilecek yerler. Emine fiahin Y lbafl nda sevdiklernizi mutlu edin SADECE SAAT N K M OLDU UNU EN ÇOK ANLATIR n 28 fiubat 2100 tarihine kadar, art k y llardaki fiubat aylar dahil, tarih ayar gerektirmeyen perpetual takvim n Pil de iflimi gerektirmeyen,quartz hassasiyetine sahip ve tam flarj oldu unda 6 ay enerji rezerv kapasiteli Kinetic teknolojisi n Tarih,ay,art k y l ve 24 saat göstergeleri n 232 parçadan oluflan saat makinesi SAAT N ÖZELL KLER n Saat hareketsiz kald nda uyku konumuna geçer ve ibreler durur. 4 y la kadar do ru zaman haf zas nda saklar ve kolunuzun birkaç hareketiyle uyanarak do ru zaman gösterir. n 0.4 mm kal nl ndaki dünyan n en küçük ultrasonik motoru n Paslanmaz çelik kasa ve bilezik n Safir kristal cam fi kl k ve kalitenin adresi Saat Sanayi Ticaret Limited fiirketi MESA PLAZA AVM Çayyolu ANKARA NO: 24 Tel: ATAKULE AVM Çankaya- ANKARA NO: 336 Tel: l web:www.talipsaat.com Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

10 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma Ayakkab ve çantada markan n ad ; Ayaklar n z n sizi bütün gün flikâyetçi olmadan rahat tafl mas n istiyorsan z, siz de ayaklar n z n rahatl n sa lamal s n z. Tabii ki, ayakkab da rahatl k kadar, fl kl kta önemli... Bu özelliklerinin yan s ra, çok çeflit ar yorsan z Ankara da gidece iniz adreslerden biri de Kemal Tanca d r... müflterilerine hizmet vererek bol seçenek sunan Kemal Tanca ma azas n n iflletmecisi Tuncay Parlakay "Seçkin ve bol çeflitlerimizle muhakkak sizin zevkinize uygun bir ayakkab m z vard r. Ayaklar n z rahat olsun ki, siz de rahat olun" diyor. Alanlar nda uzman olan kiflilerin çal flt ma azada, müflteri memnuniyetine büyük önem ve öncelik veriliyor. Tuncay Parlakay, ma azalar nda sat - lan ayakkab lar n tamamen gerçek deri ve kösele oldu unu söylüyor. Kalitesi göz önünde bulunduruldu unda fiyatlar n çok makul oldu unu belirten Tuncay Parlakay; birinci s n f mal üretirlerken uzun y llar n verdi i tecrübeyi ayakkab lardaki ince iflçili e yans tt klar n söylüyor. moda&trend Tuncay Parlakay Yeni y lda saçlar kabar k Kemal Tanca, modern ve klasik modelleri ile her kesime ve her zevke hitap eden fl k ve ayn zamanda rahat olan ayakkab lar ile biliniyor. Zengin seçenekleri ve güler yüzlü sat fl kadrosu ile ayakkab ve çanta almak için gidilecek ilk ma azalardan biri olan Kemal Tanca, 1950 y l nda kuruldu. Türkiye genelinde 22 tane ma- azas bulunan Kemal Tanca'n n satt ürünlerin yüzde doksan kendi üretimi Ma azalarda sat lan ürünlerin yüzde onu da talyan markalardan olufluyor. Ankara'da Ankamall ve Optimum'da flubeleri bulunan marka yak nda üç yeni flube ile daha hizmete verecek. May s ay ndan bu yana Ankamall'de 'ye say l günler kala y lbafl 2007 heyecan da artt. O gün ne giyece im saç m nas l yapt raca m diyen bayanlara baz öneriler: Özellikle kabar k düz saçlar ve naturel görünümde taranm fl saçlar n yan s ra, uçuk topuzlu saçlar yeni y l n favorileri Ankara'n n ünlü kuaförlerinden Sosyete Kuaför ün iflletmecisi Fikret Al c, bu y l k z l ve koyu kahve tonlar n n revaçta oldu unu söylüyor. Yüksek topuz ve kabar k saçlara a rl k vereceklerini söyleyen Fikret Al c, Amac m z han mlar yeni y la daha farkl, daha dinamik ve kendilerine olan özgüvenini artt rarak haz rlamakt r dedi. Bu arada Sosyete Kuaför ü Fikret Al c 'n n Tunal 'da hizmete açt solaryum, lazer, epilasyon ve güzellik merkezinde de kendinizi yeni y la haz rlamay unutmay n Yüzlerce çeflit Kemal Tanca da hem bay, hem de bayan için seçmede güçlük çekece iniz kadar çeflit bulunuyor. Parlakay' n verdi i bilgiye göre, ma azalar nda farkl 300 çeflit bay, 450 çeflit bayan ayakkab modeli reyonlarda yer al yor. Y lbafl indirimi Kemal Tanca y lbafl ve bayrama özel olarak müflterilerine %40 indirim yap - yor. Bayanlar kadar baylar n da tercih etti i bir marka olan Kemal Tanca; e er "hem rahatl hem de fl k olmay istiyorum" diyorsan z Ankamall'de sizi bekliyor. "Saçlar n z n güzelli ini tamamlad n keflfedin; Kendinizi fark ettirin." Tunal Hilmi cad. Binnaz Sok. No:1-1 Kavakl dere-ankara Tel: Faks:

11 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 11 Haz rlayan: Emine fiahin Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma11 E lenerek al fl-verifl yap n ankara n n markalar Geçti imiz günlerde yeni ek binas n n aç l fl n yapan Optimum Outlet ve E lence Merkezi'ni sizler için mercek alt na ald k. Görkemli aç l fl n n ard ndan ziyaretçi ak n na u rayan Optimum, yeni yüzüyle Baflkentliler'den tam not ald. Ankara'da hem kaliteli hem de ucuz al flverifl yapabilece iniz kaç yer var? flte, Ankara'da bu aç kapatan çok güzel bir al flverifl merkezi var... Optimum Outlet Center'dan yani yeni ad ile Optimum Outlet ve E lence Merkezi'nden bahsediyoruz. "Maksimum marka, optimum al flverifl, minumum ödeme" slogan ile yola ç kan Optimum, flimdiden kalite ve uygun fiyat bir arada görmek isteyenlerin u rak yeri oldu. Outlet ç lg nl Ankara'y saracak Fabrikadan halka sat fl anlam na gelen outlet kavram, kaliteli ve isim yapm fl markalar n müflteri ile daha ucuza buluflmas anlam n tafl yor. Optimum Outlet ve E lence Merkezi'nin ek binas n n aç l fl ile daha ilk Çocuklar için düflünülmüfl yenilikler n Çocuklar n zevkine göre dekore edilmifl sinema salonu ve sürekli çizgi film gösterimi n Çizgi karakterler kullan larak, çocuklar n boyuna ve ebatlar na uygun çocuk tuvaleti n Gözetmen dahilinde bir çocuk oyun alan n Tam teçhizatl emzirme odas n Sadece çocuk giyimine ayr lm fl bir kat günden ma azalarda oluflan uzun kuyruklar yeni bir trendin habercisi gibi... Müflteriler, nezih bir ortamda kalite ve ucuzlu u bir arada bulabilmenin memnuniyetini yafl yor. Peki Optimum'da hangi markalar var? Diesel Outlet, Mango Outlet, Levi's, Dexter, Nike, Nine West Outlet, Network Sezon Sonu, Divarese Outlet, Park Bravo Outlet. Dünyaca ünlü bu markalara 90 ma aza daha eklenecek. Outlet konseptini Ankara'ya ilk olarak getiren al flverifl merkezi ünvan n tafl yan Optimum kaliteli markalar n seri sonu ve üretim fazlas mallar n y l boyu süren özel indirimlerle halka sunacak. Optimum'da farkl kategoride ürünlere rastlamak mümkün. Bunlar; belirli oranlarda yap lan indirimlerle sezon ürünleri, hafif defolu ürünler (ürünün defolu oldu unu belirtmek kayd yla) ve sadece outlet için üretilen özel üretimler. 4 boyutlu sinema salonu Say larla Optimum Outlet ve E lence Merkezi n Türkiye'nin en büyük outlet merkezi n Ankara'n n 2. büyük al flverifl merkezi n Maliyet 40 milyon dolar n 75 bin metrekare kapal alan n 156 ma aza, 1 hipermarket, 27 restoran n 11 bin metrekare e lence kompleksi n 500 metrekare buz pateni pisti n 18 hatl bowling salonu n 1'i dört boyutlu olmak üzere 14 salonlu sinema kompleksi n 7 bilgisayarla ücretsiz internet olana n araç kapasiteli ücretsiz otopark n Y lda 4.5 milyon kifli taraf ndan ziyaret ediliyor. n Yeni yap laflma ile beklenen ziyaretçi say s 10 milyon n Her gün 10:00-22:00 saatleri aras maksimum hizmet Optimum'un getirdi i tek yenilik "outlet" kavram de il. Optimum, Ankara'n n en büyük kapal e lence parkurunu da içinde bar nd r yor. Tüze Grup taraf ndan inflaa edilen ve iflletilecek olan e lence kompleksi Ankara'da bir ilk olma özelli i tafl - yacak m2'lik bir alana yay - lan komplekste Ankara'da hiçbir yerde olmayan e lence araçlar yer alacak. E lence kompleksi sadece çocuklar için düflünülmemifl. Özel e lence cihazlar n n yer alaca komplekste 18 hatl bir bowling salonu da bulunacak. Optimum'da yer alacak 14 sinema salonunun biri 4 boyutlu gösterimler; di eri ise sadece çocuklar için ayr lacak. Çocuklar n zevkine göre dizayn edilmifl olan salonda sürekli olarak çizgi film gösterimi yap lacak. Haydi buz pistine Optimum Outlet ve E lence Merkezi'nde en çok ilgiyi buz pateni pistinin görmesi bekleniyor. Ayn anda 100 kiflinin kayabilece i 500 m2'lik buz pateni pisti herkesi özellikle de çocuklar cezbedecek gibi görünüyor. En estetik sporlardan biri olarak kabul edilen buz pateni, müzik ve dans n spor ile uyumunu ortaya ç kart yor. Sertifikal hocalar taraf ndan hafta içi ve hafta sonlar özel kurslar n verilece i buz pistinde, zaman zaman gösteriler yap lmas planlan yor.

12 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma Kendine has bir cafe kültürü: Cafemiz Caddeye bakan kocaman bahçesi ve görkemli a açlar ile Cafemiz, Arjantin Caddesi'nin en önemli mekanlar ndan Ankara n n en gözde caddelerinden Arjantin de ilk aç lan cafe olma özelli ini tafl yan Cafemiz'de herfley gerçekten çok özel. Cafemiz i bilmeyen Ankaral yok gibi Cafemiz, Ankara n n cafeler caddesi olarak da bilinen Arjantin Caddesi nde aç lan ilk cafe olma özelli ini tafl yor Aç ld nda sadece 13 masa ile hizmet veren Cafemiz, bugün Cadde nin en büyük iflletmelerinden biri Benzerlerinden önemli fark ise kalitesi ve kendine özgü yeme-içme kültürüne sahip olmas. Caddeye bakan kocaman bahçesinin içinde yer alan görkemli a açlar yla insan adeta kendisini bir dinlence merkezinde hisettiren Cafemiz'de müflteriye sunulan hizmet de gerçekten çok özel. Adres tariflerinde en belirleyici nokta olarak gösterilen Cafemiz, yeme ve içme kültürüne farkl bir boyut, farkl bir anlay fl getirmifl Hizmet kalitesinin yan nda, sade ama iddial dekoruyla insan n içini s tan Cafemiz in, iflletme-müflteri iliflkisi de bir ev s cakl nda Cafemiz'in iflletmecisi Zihni Bo aç Üner de Cafemiz i anlat rken onu yafll ve görgülü bir han mefendiye benzeterek, iflletme anlay fllar yla ilgili çok önemli mesaj veriyor ve flöyle diyor: Cafemiz, köklü ve görgülü bir ailenin, beyefendisini de kaybetmifl han mefendisi gibidir. Yaflad klar n n en de erli olanlar n hep yüzünde yaflat r. Asil ve mütevazi bak fllar yla gelen misafirlerini kendine yak flan flekilde a rlar. Kahve, gümüfl tepsi içerisinde bir lokumla ve mutlaka bir bardak suyla ve aile yadigâr kahve fincan yla ikram edilir. Bir de gördü ünüz aile yadigar flamdanlar ve objeler onlar k ymetlidir, köflede dururlar. Cafemiz'in as l sahibi konuklar Cafemiz'in en önemli özelli i kalitesinden ödün vermemesi... Üner, bu konudaki anlay fllar n ; Zaman içinde dekorda ve mönüde de ifliklik yap yoruz, ama buna karfl n hizmet kalitemizi asla de ifltirmiyoruz diyerek ortaya koyuyor Zihni Bo aç Üner in Cafemiz'in as l sahipleri dedi i müflterileri 25 yafl üzeri, yeme içme kültürünü bilen damak tad na sahip bir kesim restaurant

13 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page 13 Kanl Nigar göz kamaflt rd B üyük Tiyatro'da oynayan Kanl Nigar oyunu oyuncular ile dikkat çekti. Kanl Nigar rolündeki Adviye Öztürk güzelli i ve performans ile tiyatro severleri büyüledi. Kanl Nigar karakteri ile kendisini zaman zaman özdefllefltirdi ini söyleyen Öztürk, Kanl Nigar' oynamaktan büyük mutluluk duydu unu belirtti. Büyük Tiyatro'da sahnelenen ve 7 Aral k'ta prömiyeri yap lan oyun Aral k tarihlerinde tiyatro severler ile buluflacak. Adviye Öztürk "Herkes sinema yapabilir" K endi senaryonuzu yazmak, yazd n z senaryoyu filme çekmek ve çektiklerinizi kurgulamak ister misiniz? Cevab n z "evet" ise Sinematek'in atölyelerini kaç rmay n. Sinematek taraf ndan bafllat lan Film Yap m ve Kamera Atölyesi'nde kat l mc lar; k sa film ya da belgesel gerçeklefltirebiliyor. Senaryo Atölyesi'nde ise dizi film ya da uzun metraj film senaryosu yaz l yor.kat l mc lar Kurgu/Video Edit Atölyesi'nde k sa film ve belgesel kurguluyorlar.yeni Dönem atölyeleri 11 Ocak 2007'de bafll yor. burçlar FATURA LI Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, hafta anne ad ve nüfusta ifllerinizde yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri yo un ve hareketli bir dönem yaflayacaks - yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. n z. Düflünceniz ve tarz n z n de iflimine sebep olacak deneyimler yaflayabilirsiniz. Sakin tutumunuz aflk hayat n zda düzenli ve huzurlu bir dönem sa layacak. Hafta sonuna do ru sosyal iliflkileriniz olumlu yönde geliflecek. Kendinize vakit ay r p dinlenmek sa l n za iyi gelecektir. BO A: (20 Nisan- 20 May s) ifl hayat n zda bozuk giden iflleriniz düzelmeye bafllayacak. Ancak özellikle bu dönemlerde ani ç k fllar ve tedirginlikten uzak durman zda fayda var. Bu tür davran fllar ifllerinizin aksi gitmesine sebep olabilir. Aflk hayat n zda biraz rutin seyreden bir döneme giriyorsunuz. Yaflad n z bu monotonluktan kurtulmak için iliflkinizi ufak sürprizlerle canland rmal s n z. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) ifllerinizdeki durgunluk bu hafta yerini verimli ve kazançl bir dönem b rakacak. Buna karfl n ifllerinizdeki baz s k nt lardan dolay gerilebilirsiniz, dikkatli olun. Aflk hayat n zda çok hofl geliflmeler yaflayacaks n z. Bu da sizi genel anlamda rahatlatacakt r. Sa l n z oldukça iyi. Ancak bel bölgenize dikkat etmelisiniz, ani hareketler yapmaktan kaç n n z. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) fl hayat n zda bu dönem çözümlenemeyen olaylar n üstüne gitmek yerine zamana b rakman zda fayda var. Aile ve sosyal hayat n zdaki insanlarla bu da hafta iletifliminize dikkat edin. Zira ufak tart flmalar büyüyebilir ve s k nt alman za neden olabilir. Maddi konularda olumlu bir haftadas n z. Yine de harcamalar n za dikkat etmelisiniz. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde bir süredir zihninizi yoran ve kurcalayan baz sorular bu hafta çözüme kavufluyor. Bu dönem aflk hayat n zda art k daha emin ve sa lam ad mlarla ilerleyeceksiniz. Ve sosyal iliflkileriniz oldukça yo un ve renkli olacak. Ara dönemlerde yaflad n z stresten ötürü bu günlerde midenizle ilgili problem yaflayabilirsiniz. Say : 77 Tarih: 15 Aral k 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) Bu hafta ifllerinizde oldukça iyi bir dönem yaflayacaks n z. Baz pürüzlerle karfl laflmamak için çevrenizdeki insanlarla kuraca n z diyaloglara dikkat edin. Ani kararlar vermekten uzak durun. Kendinizi sosyal alandan geri çekmek isteyebilirsiniz. So uk savafllar yaflamamaya özen gösterin ve gereksiz kurgular yapmay n. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) fl yerinizde baz tats zl klar yaflayabilirsiniz. Bu olaylar karfl s nda so ukkanl davranman z ve tutumunuzu koruman z öneririm. Bu, s k nt ya düflmenizi önleyebilir. Sab rl olun. Aflk hayat n zdaki düzensizlikler yerini daha olumlu bir döneme b rakacakt r. letifliminizde k r c olmak yerine, aç kl kla rahats zl klar n z dile getirmenizde yarar var. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Bu hafta gerek ifl, gerek özel hayat n zda kafan z kar fl k olabilir. Mücadele ederken, tats zl klardan gerginliklerden ve kurgulardan uzak kalamazsan z, netice alamayabilirsiniz. Aflk hayat n zda bu hafta sevinece iniz olaylar var. Strese ba l mide a r lar na dikkat edin. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) fllerinizde aksilikler yaflansa da, flans sizden yana. Bu sayede karfl laflaca n z engel ve aksilikler aflacaks n z. Aflk hayat n zda karamsar ve kar fl k bir dönemdesiniz. Sevdi iniz insan k - rabilirsiniz, dikkatli olun. Bu s k nt ayr lman za neden olabilir. Sert tutumlar sergilemekten uzak durun. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Bu hafta ifl hayat n zda yeni bafllang çlar yapacaks n z. Yeni projelere imza atabilirsiniz. Aflk hayat n zda kurmak istedi iniz iliflkiyi yakalama flans n bulacaks n z. Oldukça flansl ve keyifli bir hafta. Bu hafta aile içinde yaflanacak baz olaylara karfl sinirlenmek yerine, olaylar lehinize çevirmenizden dolay daha kazançl olacaks n z. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta ifllerinizde karfl laflaca n z f rsatlar, olumsuz giden ifllerinizi yoluna koyacakt r. Bu da kariyeriniz aç s nda önem tafl - yor. Aflk hayat n zda sevdi iniz kifli bekledi iniz ilgiyi gösteremeyebilir. Sab rl olun, sakin tav rlar n z bu durumu ortadan kald racak. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fl yerinizde ald n z sorumluklar baflar l bir flekilde yerine getireceksiniz. Bu sizi hem maddi hem de manevi olarak mutlu edecek. Bu dönem kat laca n z davetlerde ilgi oda olacaks n z. Aflk hayat n zda endiflelerinizin ço ald - bir dönem. Panik olmay n ve kendinize güvenin.

14 77.sayi 12/15/06 4:00 PM Page Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma Güldürerek elefltiren rejisör: Kaz m Akflar Röportaj: Emine fiahin Kaz m Akflar' ço umuz Kad n sterse dizisi ile tan d k. Oysa Kaz m Akflar y llar n tiyatro sanatç s. Rejisörlü ünü yapt Kanl Nigar oyunu Büyük Tiyatro'da oynamaya bafllam flken biz de bu f rsattan yararlanarak usta sanatç ile sizler için bir söylefli yapt k. Sanatç, Ankara seyircisinin eskisi gibi olmad n söylüyor. n 2006 y l nda Kanl Nigar'da ne görece- iz? Kanl Nigar ilk olarak y llar nda sergilendi. Osmanl mparatorlu u zaman n konu alan bir oyun. Kanl Nigar' n maceralar n n d fl nda, Osmanl dönemindeki idari bozukluklar matrak yollarla anlat yor. Oyundaki Kanl Nigar, bugünkü üçüncü sayfa haberlerinde gördü ünüz Kanl Nigarlar n temsilcisi. Köylü ailesi taraf ndan flehirde bir aileye verilip; zengin, görgüsüz ve fl mar k ailenin içinde Kanl Nigar' n evin kedisinden beyine kadar nas l taciz edildi ini ve nas l Kanl Nigar oldu unu anlatan bir oyun asl nda. Nigar kendili inden kanl olmam fl. Onu kanl yapan bir sistem var. Kendisini bu yap içinde oturtamam fl birisi. Bugünkü üçüncü sayfa haberleri Kanl Nigar neden var sorusuna bir cevap. Bu oyunda kara çarflafl lara karfl da bir elefltirim var. Bunu daha çok dans n içinde göreceksiniz. n "Kara çarflafl lar" vurgusu yaparak neyi elefltiriyorsunuz? Bugün kara çarflafl lar n, Aczmendi Tarikat 'n n ortal kta büyük bir pervas zl kla kendilerini ifade etme özgürlü ü ad alt nda, ifade etme özgürlü ümüzü nas l yok etmeye çal flt ortada. Oyunda, güya Kanl Nigara karfl gibi görünen kara çarflafl lar n kara çarflaf alt ndaki as l Kanl Nigarlar görüyoruz. Bir sanatç olarak bunu deflmek istedim, çünkü bundan s k nt duyuyorum. Kara çarflaf elefltirirken sert bir biçimde anlatmad m. Kara çarflaf n temsil etti i fleyi daha çok kara bir tiyatro ile de il de, güldürerek elefltirmeyi tercih ettim. n Kanl Nigar' n sizin sanat yaflam n zdaki yeri nedir, neden tercih ettiniz? Komediyi sahnede oynamak ve sahnelemek kadar zor ve adam yoran bir fley olamaz. Bu oyunu tercih etme nedenim; hem çok iyi bir orta oyunu olmas hem de uzun dönemler karanl k oyunlarda oynad mdan kararmaya bafllam fl fantezi dünyam gelifltirme iste iydi. n Ankaral lar n tiyatroya ilgisi nas l? Ben dokuz y ld r stanbul'day m. Ankara seyircisini çok dikkatli bir seyirci olarak tan yordum. Ama son zamanlarda, sekizde bafllayan bir oyuna sekize on kala gelmeyi bir hak olarak gören, herhangi bir k raathaneye giderken giydi i k yafeti giyen bir seyirci ço unlu u var. Eskisi gibi de il. stanbul'da elefltirel tav r net oluyor. Be enmiyorsa seyirci kalk p gidiyor. Böyle bir seyirciyi tercih ediyorum. Alk fllanan her oyun güzel oyun mudur? Örne in komedi ad alt nda "sululuk" yapmay ben seyirciye bir hakaret olarak alg l yorum. Seyircinin de seçici olmas gerekiyor. Her oyun alk fllanmamal. kültürsanat Bugünkü üçüncü sayfa haberleri Kanl Nigar 2006'da neden oynuyor sorusuna bir cevap n Komediyi sululuktan ay ran nedir? Bir orta oyunu sanatç s eskiden laflar ile güldürürken daha sonra güldüremedi ini farketmifl. En sonunda pantolonunu indirerek güldürmeye çal flm fl. Bu aç klar san r m. n Tiyatro oyuncular n n dizilerde rol almalar çok konufluldu, tart fl ld. Sizi de dizilerde gördük... Ben hiçbir zaman itiraz etmedim. Seyirciye de yüklenmeye gerek yok. Seyirci geliyor ama ne kadar gelirse gelsin, gerek devlet tiyatrolar, gerek flehir tiyatrolar gerekse özel tiyatrolardaki arkadafllar n maddi durumlar iyi de il. fiu çok aç k ki; dizi denilen fley sanat de ildir. Dizi seyirciyi oyalamak, oynayanlara da para kazanmak için yapt birfley. n Yeni bafllayan Kad n Severse dizisi sizin de oynam fl oldu unuz "Kad n sterse" nin devam olarak alg lan yor. Bu durumdan rahats zl k duyuyor musunuz? Burada herkes bana " Kad n Severse için mi geldiniz?" diye soruyor. Diziyi henüz izlemedim ama insanlarda bir ça r fl m yaratt çok aç k. Çok s k karfl lafl yorum bu tip sorularla. Aç kças arkadafllar m ve benim üzerimden pay al nmas hofluma gitmiyor.

15 77.sayi 12/15/06 4:01 PM Page 15 Ancyra 15 Aral k 2006 Cuma15 Faz l Say babas için sahnedeydi Ünlü piyanist Faz l Say, babas müzik yazar Ahmet Say' n 50. meslek y l onuruna piyanosunun bafl na geçti Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Nova Amadeus geliyor... Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nde, Ahmet Say n 50. meslek y l onuruna düzenlenen etkinlikte, ''Müzik Tarihi'' kitab ve ansiklopedisinin yazar Ahmet Say' n hayat n n anlat ld bir belgesel sunuldu. Belgesel foto raf sanatç s brahim Demirel taraf ndan haz rland. Etkinlikte mini bir konser veren keman sanatç s Ayla Erduran, Ahmet Say için çalmaktan memnuniyet duydu unu belirterek, Say için ''insan n sahip olabilece i en iyi dost'' tan mlamas n yapt. Pek çok kiflinin kat ld etkinlikte Ahmet Kanneci, Fikret Oytam, Nezih Danyal ve Edip Akbayram gibi sanatç - lar da Say yaln z b rakmad. Ahmet Kanneci'nin de küçük bir dinleti sundu u etkinlikte, ünlü sanatç Faz l Say, Ayla Erduran'la birlikte Kreisler'in keman ve piyano için ''Liebeslied'' adl eserini seslendirdi. Say, geceyi sunan TRT eski spikerlerinden Jülide Gülizar' n ''Baban için çalmak seni heyecanlad rd m?'' sorusuna, ''Babam için ilk kez çalm yorum. Birçok konserimde onu düflünerek çald m, ama onun için özel olarak bu gecede çalmak benim için heyecan verici'' dedi. Bu say da, sizlere bir tanesi çocuklar için olan 4 güzel oyun seçtik. Y l n son oyunlar oldukça iddial ve güzel Bilkent Konser Salonu'nda ücretsiz konserler devam ediyor. Bu ay n önemli konuklar ndan olan Nova Amadeus Oda Orkestras 19 kas m sal günü bir konser gerçeklefltirecek. Romanza Italiana bafll kl konserde aryalar, napolitenler ve romanslar seslendirilecek. Stefano Sovrani yönetimindeki konsere Marina Di Marco (soprano) ve Sandro Ferri (tenor) solist olarak kat lacaklar. talyan Kültür Merkezi Ankara ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nin ortaklafla gerçeklefltirdi i konser saat de Bilkent Konser Salonu nda bafllayacak. Konser öncesi, Bilkent Konser Salonu Giflesi nden yer numaras sa lanarak gidilmesi gereken konser için ücretsiz servisler kald r lacak. Servisler konsere bir saat kala Tunus Caddesi, S hhiye Köprüsü ve Milli Kütüphane den izleyicileri Bilkent Konser Salonu na getirecek. Bilkent Konser Salonu Giflesi: (312) En güzel oyunlar Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA l l ANASÜT G da ve Hayvanc l k San. D fl Tic. A.fi Gimat Toptanc lar Sitesi 15.Blok No:439 Macunköy-Ankara Tel: Faks: l l Büyük Afl klar n Sonuncusu; aral k tarihleri aras nda Alt nda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. zmir Devlet Tiyatrosu oyuncular n n sahneleyece i oyun, modern zamanlar n yaflam prati inde yolunu flafl rm fl kad n-erkek iliflkilerini elefltirirken, acemi bir çapk n n komik hikayesinin etraf nda, aflk, cinsellik, kaçamak yapma fikri, nedenleri ve sonuçlar, iliflkilerde taraflar n beklentileri vb pek çok konuyu çarp c bir dille aktar yor. Oyunda yönetmen Levent Ulukut E er hala izleme f rsat bulamad ysan z Son Kufllar; aral k tarihleri aras nda Muhsin Ertu rul Sahnesi'nde oynanacak. Semih Sergen'in yazd Son Kufllar Haluk Cömert'in yönetti i oyun "Umutlar n k r l p yok oldu u bir anda mutlulu un aniden hayata girmesi ve sonras ndaki de iflimleri çarp c bir biçimde anlat yor. Refik Erduran' n yazd Bahçemdeki Ay zorbal a ve ahlaks zl a baflkald ran panik depresif bir kad n n e lenceli öyküsünü anlat yor. Oyun aral k tarihleri aras nda fiinasi Sahnesi 'nde. Bir çocuk oyunu olan Gölge'nin Can ; aral k tarihlerinde Mahir Canova Sahnesi'nde izlenebilir. Oyunda, insanl a kötülü ü dokunan Binbirk l klar n, hep "en iyi görünüflle" karfl m - za ç k p bizi yan ltt klar, ancak onlar tan y p tuzaklar na düflmeden ve iflbirli i de yapmadan, bilinçle karfl ç karak dünyam z onlardan koruyabilece imiz anlat l yor. Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312)

16 77.sayi 12/15/06 4:01 PM Page 16 Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 15 Aral k Cuma 2006 Say : 77 Haftal k Ücretsiz Gazete Turkcell GPS sistemi ile sahada denetimsiz çal flan ekiplerinizi 24 saat izlemek ve denetlemek elinizde Kaytaranlara gözalt Turkcell GPS sistemi kullanarak, çal flanlar n z kontrol merkezindeki bilgisayarlar arac l ile dijital haritalar üzerinden takip edebilirsiniz. Bu sistem sadece elemanlar n z izleme olana vermiyor size, ayn zamanda geçmifle yönelik raporlar alabiliyor, isterseniz de çal flanlar n z yönlendirebiliyorsunuz. Hem de tek tuflla. H zla geliflen teknolojiyi en iyi kullanan GSM operatörü Turkcell bireysel müflterilerden sonra, flimdi kurumsal flirketlere sundu u ürün ve servislerle firmalara pek çok kolayl k sa l yor. Ankara'da bulunan Kurumsal Çözüm Merkezlerinden Cantel letiflim de 10 y ld r Turkcell ailesi içinde faaliyet gösteriyor. Yaklafl k 3 y ld r Kurumsal Hizmetler görevini üstlenen Cantel Turkcell'in ürün ve servisleri ile flirketleri buluflturken, ifl hayat n kolaylaflt r c çözümler de sunuyor. Kalabal k bir ekiple çal flan Cantel'de Kurumsal Müflteri Dan flmanlar flirketleri ziyaret ederek Turkecll'in, ürün ve servisleri hakk nda bilgi veriyorlar. Bu sayede flirketler ofislerinden d flar ç kmadan ve tek tuflla ifllerini takip edebiliyorlar. Birbirinden farkl ürünlerin lanse edildi i Cantel'de, özellikle ekip mobil ve araç takip sistemi flirketler taraf ndan çok tercih ediliyor. Cantel Kurumsal Müdürü Yasin Geyik, bu ürünlerin ilgi görmesinin en önemli nedeninin flirketlerin personelini takip edebilmesi, yönetebilmesi ve raporlama yapabilmesi oldu unu söylüyor. Yasin Geyik ayr ca her flirketin farkl beklentileri oldu unu, bunun için de beklentilerine uygun projeler gelifltirdiklerini ifade ediyor. Yasin Geyik, sat fl sonras hizmet kalitesi ile de flirketlerin kendini özel hissetmesi sa lad klar n belirtiyor ve flunlar ekliyor: "Turkcell'in müflteri memnuniyetini temel ilke olarak benimsedik, müflterilerimize Turkcell ayr cal n yaflat yoruz." fienay Y lmaz

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı