33. ULUSAL KURULTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "33. ULUSAL KURULTAYI"

Transkript

1 European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab

2 çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim Kurulu 6 Sponsorlar 7 Genel Bilgiler 8 Stand Alan & Yerleflim Plan 9 Bilimsel Program (14 Eylül 2011) 15 Bilimsel Program (15 Eylül 2011) 25 Bilimsel Program (16 Eylül 2011) 37 Bilimsel Program (17 Eylül 2011) 59 Bilimsel Program (18 Eylül 2011) 83 Elektronik Posterler 91 VI. PREC Hemflireli i Kongresi Program Hemflire Bildirileri 133 ndeks 134

3 Önsöz Çok de erli Konuklar m z, bizlere emek vermifl Hocalar m z, Kurultay m z n de erli kat l mc lar, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne imizin sevgili üyeleri Avrupa katk l (European Appointed) 33. Ulusal Kurultay na hofl geldiniz. Art k gelenekselleflti i gibi Yönetim Kurulumuz Bilimsel fllerden Sorumlu Üyesinin öncülü ünde, Çal flma Gruplar m z n önerileri do rultusunda, özenle seçilmifl, çok say da yerli ve yabanc konuflmac bizimle birliktedir. Bilimsel program incelendi inde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisindeki uygulamalar, e itim ve araflt rma konular, güncel, de iflik düflünce ve yaklafl mlar n ele al nd, genifl bilgi ve deneyime sahip konuflmac lar ile karfl l kl tart fl labilece i görülecektir. Plastik cerrahi e itim sistemini tart flabilece imiz Ulusal Yeterlik Genel Kurulu ve Dernek çal flmalar m zda çok etkin görevler üstlenmesini istedi imiz Çal flma Gruplar n n Genel Kurulu da Kurultay s ras nda gerçeklefltirilecektir. Derne imizin 50. kurulufl y l na özgü olarak arkadafllar m z n özenle haz rlad ve belge olarak dernek arflivimize koyaca m z 50 y l n tarihi ve kurucu üyelerimizin görüfllerinin aktar laca özel 50. Y l Oturumu yap lacakt r. 2

4 Önsöz Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ailesi yar m yüzy l doldurmufltur, kurumsallaflmas için yo un çaba harcanmaktad r, fakat daha güçlü ve birliktelikli yar nlar istiyorsak bireysel çaba ve enerjimizi örgütsel bütünlü ümüzle kaynaflt rmam z gerekir. Herkes çal flmal ve katk da bulunmal d r. Yap lan tüm elefltiriler Yönetim Kurullar nca dikkatle de erlendirilmektedir. Ancak Yöneticileri yaln z elefltirerek de il hoflgörüyle, destek olarak ve katk da bulunarak güçlendirmemiz gerekir. Yaln z konuflarak ve elefltirerek de il, üreterek ve katk da bulunarak güçlenece imizi unutmayal m. Bu duygularla Kurultaya kat lan meslektafllar m za hofl geldiniz derken, küm konuflmac lara teflekkür ediyor ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne inin Avrupa katk l (European Appointed) 33. Ulusal Kurultay n n da geçmifl dönem kongrelerimiz gibi baflar l geçmesi dile i ile hepinizi sayg ile selaml yorum. Dr. Ramazan KAHVEC Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne i Baflkan 3

5 TPRECD YÖNET M ve KURULTAY DÜZENLEME KURULU Kurultay Baflkan Dr. Ramazan Kahveci 2. Baflkan Dr. smail Kuran Kurultay Sekreteri Dr. Derya Özçelik Bilimsel Kurul Baflkan Dr. Sühan Ayhan Sayman Dr. Hüseyin Borman Sponsor liflkileri Sorumlusu Dr. Reha Yavuzer Üye liflkileri Sorumlusu Dr. Eksal Karg Sosyal Program ve Bas nla liflkiler Sorumlusu Dr. Murat Topalan Kurullar Kurultay Web Sayfas ve Yerel liflkiler Sorumlusu Dr. Mustafa Y lmaz 4

6 Kurullar B L MSEL KURULU Dr. Ak n Yücel Dr. Çi dem Ünal Dr. Metin Yavuz Dr. Tunç Tiryaki Dr. Kemal U urlu Dr. Mustafa Keskin Dr. Figen Özgür Dr. Hakan A r Dr. Zekeriya Tosun Dr. Mustafa Deveci Dr. Sarper Y lmaz Dr. brahim Vargel Dr. Ali R za Erçöçen Dr. Koray Coflkunf rat Dr. fiükrü Yazar Dr. Serhan Tuncer Dr. Mehmet Bayramiçli Dr. Yener Demirtafl Dr. Betül Gözel Ulusal Dr. S d ka Kurul Dr. Tonguç flken Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada Dr. Özay Özkaya Dr. Murat Topalan Dr. Reha Yavuzer Dr. Deniz flcen Dr. Eksal Karg Dr. brahim Y ld r m Dr. Mustafa Y lmaz Dr. Atilla Ar nc Dr. Nuri Çelik 5

7 Kurullar ESPRAS YÖNET M KURULU Baflkan Andreas Yiacoumettis Genel Sekreter Rado Zic Sayman Sinikka Suominen Üyeler Norbert Pallua Patricia Eadie Horacio Costa Guy Magalon Erwin Scharnagl Rytis Rimdeika Seçilmifl Üye S.H.A.R.E. Baflkan & ESPRAS Webmaster Christian Echinard UEMS Sekreteri A. Portincasa EBOPRAS Baflkan John G. Boorman EURAPS Sekreteri M. Kon 6

8 Sponsorlar PLAT N SPONSOR ALLERGAN COVIDIEN GEN MENTOR ALTIN SPONSOR DO SAN ESTET K TREND GÜMÜfi SPONSOR ASSOS ELEKTRON KCI SYSTAGENIX D ER SPONSORLAR 7 TEKNOLOJ ADODERM ARS ARTHRO ATILIM MED KAL AYTEK B YOMED KA CONVATEC DELTAMED ENDOTEK ETK N GRUP INNOVA MEDA FARMA NOBEL TIP OPTOMES OPTRON K ORTOPLAST SANOV S STARTEK SYNTHES TEKA *Firma isimleri alfabetik s ra ile yaz lm flt r. 7

9 Genel Bilgiler Kurultay Tarihi 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultay Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenecektir. Kurultay Merkezi Sheraton Çeflme Otel, zmir Kurultay Dili Kongre bilimsel dili Türkçe olacakt r. Ana Salonda Türkçe - ngilizce -Türkçe an nda tercüme yap lacakt r. Konuflma Yans lar ile ilgili Önemli Bilgi Sunular Türkçe yap lacak olup, Kurultay esnas nda sunum yans lar yabanc konuklar m z n takibi aç s ndan ngilizce olacakt r. zinler Kurultay kat l m için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yaz lar, Kurultay Düzenleme Kurulu arac l ile isteyen kat l mc lara gönderilecektir. Kurultay Dan flma ve Kay t Masas Çal flma Saatleri Eylül 2011 tarihleri aras nda, saatleri aras nda aç k olacakt r. Yaka Kartlar Tüm kat l mc ve refakatçilere yaka kart da t lacakt r. Yaka kart olmayan misafirler Kurultay aktivitelerine kat lamayacaklard r. Kurultay otellerinde konaklayan kat l mc lar ö le yemeklerini Sheraton Çeflme Otel de alabileceklerdir. Kurultay otellerinde konaklamayacak kat l mc lar n Sheraton Çeflme Otel de ö le yeme i almalar durumunda günlük 25 EUR + KDV(%18) ücret ödemeleri gerekmektedir. Ö le yeme i fifllerini kay t masas ndan temin edebilirler. Kredilendirme Kurultay n tüm oturumlar Türk Tabipler Birli i Sürekli T p E itimi Kredilendirme Kurulu taraf ndan kredilendirilerek 16,5 puan alm flt r. TTB formlar n kay t masas ndan temin edebilirsiniz. Formlar n doldurularak kay t masas na teslim edilmesine istinaden kat l mc lar sertifikalar n alabileceklerdir. Kat l m Sertifikas Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikalar 18 Eylül 2011 tarihinde da t lacakt r. 8

10 STAND ALANI & YERLEfi M PLANI SALON A SALON B KURS SALONLARI STAND ALANI SUNUM KONTOL E-POSTER MERKEZ NTERNET MERKEZ KAHVE SERV S Ö LE YEME YERLEfi M PLANI : ARKHE, 2. KAT : ARKHE, 2. KAT : THALES, -1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : MANZARA RESTAURANT Stand Alan Sheraton Convention Center 1. Katta bulunmaktad r. Z YARET SAATLER 14 Eylül 2011, Çarflamba : Eylül 2011, Perflembe : Eylül 2011, Cuma : Eylül 2011, Cumartesi: Eylül 2011, Pazar :

11 10 Stand Alan

12 STAND L STES Konukevi : ASSOS 1 : INNOVA 2-3 : ALLERGAN 4 : OPTRON K 5-6 : DO SAN 7 : 7 TEKNOLOJ 8 : ESTET KTREND 9 : ADODERM 10 : GEN : MENTOR : MENTOR 16 : SYSTAGENIX 18 : CONVATEC 19 : ETK N GRUP : COVIDIEN : KCI 24 : ORTOPLAST 26 : SYNTHES 28 : ENDOTEK 29 : DELTAMED 30 : ATILIM MED KAL 31 : TEKA 32 : ARS ARTHRO 33 : STARTEK 34 : ELEKTRON 35 : SANOVIS 36 : ERA-MED 37 : OPTOMES 38 : AYTEK 39 : B YOMED KA 40 : MEDAFARMA 11

13 a company that cares and investing

14 in innovation & quality

15

16 B L MSEL PROGRAM 14 Eylül 2011 Çarflamba 15

17 14 Eylül 2011, Çarflamba 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30-12:30 KURULTAY ÖNCES KURSLAR KURS SALONU 1 09:30-12:30 MASTEKTOM SONRASI MEME ONARIMI KURSU Kurs Baflkan : Dr. Ak n Yücel E itimciler Dr. Michel Saint Cyr Dr. Jaume Masia Dr. Ak n Yücel Dr. Ferit Demirkan Dr. Çi dem Ünal Dr. Burcu Çelet Özden Dr. Serhan Tuncer - Evolving Concepts in Autologous Breast Reconstruction - Breast Sharing Technique: Something To Be Considered - Pediküllü, Serbest TRAM Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu - DIEP Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu - Parsiyel Meme Rekonstrüksiyonunda Meme Küçültme Tekniklerinin Kullan m, - Latissimus Dorsi ile Meme Rekonstrüksiyonu - Expander/ Protez ile Meme Rekonstrüksiyonu KURS SALONU 2 09:30-12:30 ENDOSKOP K FONKS YONEL BURUN CERRAH S KURSU Kurs Baflkan : Dr. smail Kuran E itimciler Dr. Öncel Koca Dr. smail Koçak Dr. Erhan Ery lmaz Dr. smail Kuran Dr. Selahattin Özmen 16

18 14 Eylül 2011, Çarflamba - Burun Anatomisi ve Normal Fizyoloji - Fonksiyonel De erlendirme ve Endoskopik Muayene - Nasal Patolojiler, S n flama, Ay r c Tan - Septuma Yaklafl m 1 - Septuma Yaklafl m 2 - Konkaya Yaklafl m - Nazal Valvin De erlendirilmesi ve Cerrahisi - Endoskopik Sinüs Cerrahisi - Nazal Patolojilere Konservatif Yaklafl m - Rinoplastide Fonksiyonlar n Korunmas KURS SALONU 3 09:30-12:30 TEMEL ORTOGNAT K CERRAH KURSU Kurs Baflkan : Dr. Emin Mavili E itimciler Dr. lken Kocadereli Dr. Emin Mavili Dr. Halil brahim Canter Dr. brahim Vargel - Ortognatik Cerrahide Ortodontik De erlendirme ve Haz rl k - Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modellerin Yeri ve Kullan m - Ortognatik Cerrahinin Bilgisayar Ortam nda Simülasyonu ve Cerrahiye Katk lar - Ortognatik De erlendirme ve Planlaman n Cerrahi Aflama Giriflimleri KURS SALONU 4 09:30-12:30 LAZER TEDAV S KURSU Kurs Baflkan : Dr. Taner Bahar E itimciler Dr. Taner Bahar Dr. Alpaslan Topçu - Lazer tipleri hakk nda genel bilgiler - Lazer epilasyon - Lazer fotokoagülasyon (Lazerle damar tedavisi ) - Lazer dermabrazyon ve resurfacing - Fraksiyonel lazer tedavileri - Lazerle dövme ve cilt lekesi silme - Lazer lipolizli liposuction - Pratik uygulamalar 17

19 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 5 09:30-12:30 SAÇ EK M KURSU Kurs Baflkan : Dr. Derya Özçelik E itimciler Dr. Derya Özçelik - Saç n normal kriterleri, ideal görünümü - Muayene - Saç dökülmesi olan alan n de erlendirilmesi, s n flamas, ay r c tan - Saç ekimi için gerekli aletler ve set up - FUT - FUE - FUT+FUE - Maket üzerinde uygulama - Adjuvan medikal tedavi - Ameliyat sonras takip ve tedavi - Komplikasyonlar ve tedavisi KURS SALONU 6 09:30-12:30 OBEZ TE CERRAH S VE POST-BAR ATR K CERRAH KURSU Kurs Baflkan : Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada E itimciler Dyt. Serap Ünal Dr. Cengiz Dinç Dr. Selahattin Yaman Dr. Halil Coflkun Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada Dr. Özay Özkaya 18 - Obezite nin Tedavisinde Diyetisyenin Rolü - Obezitede Egzersiz - Türkiye'de Zay flama Sektöründe Yap lan Yanl fllar, Hatal Uygulamalar - Bariatrik Cerrahi Teknikler ve Sonuçlar n n De erlendirilmesi - Bariatrik Cerrahi veya Zay flama Sonras Plastik Cerrahinin Yeri - Post Bariatrik Cerrahi Operasyonlar n n Komplikasyonlar ve Pulmoner Emboli

20 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 7 09:30-12:30 EL F ZYOTERAP VE REHAB L TASYONU KURSU-II: FLEKSÖR TENDON ONARIMLARI SONRASI F ZYOTERAP VE REHAB L TASYON Kurs Baflkan : Dr. Koray Çoflkunf rat E itimciler Dr. Serdar Tunçer Dr. Selmin Gülbahar Fzt. Dr. Ali Kitifl Fzt. Firdevs Kul Fzt. Beray Keleflo lu - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Cerrahi Tedavi - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Rehabilitasyonunda Tarihçe ve Temel Prensipler - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Uygulanan Rehabilitasyon - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Tenoliz Sonras Rehabilitasyon - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Karfl lafl lan Komplikasyonlar ve Tedavileri - Fleksör Tendon Yaralanmalar n n Rehabilitasyonunda Ak lda Tutulacaklar 12:30-13:30 Ö le Yeme i E T M ÜST KURULU TOPLANTISI 13:30-16:30 F RMA DESTEKL KURSLAR 1. PER YOD KURS SALONU 1 13:30-14:15 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 13:30-14:15 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy 19

21 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 3 13:30-14:15 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 13:30-14:15 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 13:30-14:15 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu KURS SALONU 6 13:30-14:15 SANOVIS Biological Rejuvenation Process with Reticular PRP Injection Dr. Alain Gondinet 2. PER YOD KURS SALONU 1 14:15-15:00 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 14:15-15:00 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 14:15-15:00 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu 20

22 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 4 14:15-15:00 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 14:15-15:00 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 3. PER YOD KURS SALONU 1 15:00-15:45 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 15:00-15:45 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 15:00-15:45 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 15:00-15:45 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 15:00-15:45 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 21

23 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 6 15:00-15:45 SANOVIS Biological Rejuvenation Process with Reticular PRP Injection Dr. Alain Gondinet 4. PER YOD KURS SALONU 1 15:45-16:30 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 15:45-16:30 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 15:45-16:30 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 15:45-16:30 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 15:45-16:30 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 16:30-17:00 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri 22

24 14 Eylül 2011, Çarflamba SALON A 17:00-18:00 AÇILIfi TÖREN 17:00-17:30 Aç l fl Konuflmalar Dr. Ramazan Kahveci Dr. Andreas Yiacoumettis Zacharias Kaplanidis 17:30-17:45 EBOPRAS Sertifika Töreni Dr. Sühan Ayhan Dr. Cenk Demirdöver Dr. Andreas Yiacoumettis 17:45-18:00 Ulusal Yeterlilik Belgeleri Töreni Dr. Figen Özgür Dr. Atay Atabey SALON A 18:00-20: YIL ÖZEL OTURUMU 18:00-18: Y l Filmi 18:15-18:45 Tarihçe Dr. brahim Y ld r m 18:45-19:15 Plaket Töreni 20:00-21:00 AÇILIfi KOKTEYL 23

25

26 B L MSEL PROGRAM 15 Eylül 2011 Perflembe 25

27 15 Eylül 2011, Perflembe 08:00-09:00 DENEY M AKTARIM SINIFLARI KURS SALONU 1 Deri Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Dr. Tonguç flken KURS SALONU 2 Lenfadenektomiler Dr. Mehmet Bayramiçli KURS SALONU 3 Yüzde Minimal nvaziv Uygulamalar Dr. Reha Yavuzer KURS SALONU 4 Plastik Cerrahlar n S k Karfl laflacaklar on Felç ve Seçilmifl Onar m Yöntemleri Dr. Türker Özkan KURS SALONU 5 Tmg Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu Dr. Serhan Tuncer KURS SALONU 6 Laser Liposuction Dr. Julius Few SALON A 09:00-10:30 KONFERANS - I Oturum Yöneticileri: Dr. Naci Kostako lu, Dr. Ali Teoman Tellio lu 09:00-09:30 BORÇBAKAN KONFERANSI Research Update and Future of Research Dr. Charles Malata 09:30-10:00 Perforator Flaps: Perspectives, Vascular Anatomy and Clinical Results Dr. Michel Saint-Cyr 10:00-10:30 Facelifting - Blending of Surgery with Non- Surgery Technology Dr. Julius Few 26

28 15 Eylül 2011, Perflembe 10:30-11:00 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri SALON A 11:00-12:30 KONFERANS - II ESTET K DR. YILMAZ TÜRKGÜVEN OTURUMU Oturum Yöneticileri: Dr. Birol Civelek, Dr. Zühtü Demir Periorbital Surgery Dr. Julius Few Facial Rejuvenation and Body Contouring with New Dermal Fillers Dr. Aref Alsoufi Transaksiller Subpektoral Meme Büyütme Dr. Metin Yavuz Vertikal Skarl Meme Küçültme Dr. Mustafa Akyürek SALON B 11:00-12:30 KONFERANS - III REKONSTRÜKS YON Oturum Yöneticileri: Dr. Cemal Ayg t, Dr. Ersin Ülkür Current Aspects of Malignant Melanoma Treament Dr. Andreas Yiacoumettis Surgical Treatment of Head and Neck Cutaneous Melanomas Dr. Othon Papadoupulos Sentinel Lenf Nodundan Lenfatik Diseksiyona Dr. S d ka Kurul Functional Phalloplasty Dr. Maija Kolehmainen Pelvic Reconstruction with Transverse Myocutaneous Gracilis (TMG) Flap Dr. Maija Kolehmainen 12:30-13:30 Ö le Yeme i 27

29 15 Eylül 2011, Perflembe SALON A 13:30-15:00 ENDÜSTR LE BULUfiMA-1 (MENTOR) Oturum Baflkan : Ramazan Kahveci deal Meme mplant Seçimi ve Kullan m Dr. Roy De Vita 15:00-15:30 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri SALON A 15:30-17:00 KONFERANS - IV BAfi-BOYUN DR. ERDO AN KONUK OTURUMU Oturum Yöneticileri: Dr. Hakan A r, Mehtap Karamefle Protocol Based Management of Cleft Lip and Palate- From Antenatal Diagnosis to Adulthood Dr. Mark Moore Volunteer Cleft Missions in the Developing World the Sucesses and the Pitfalls Dr. Mark Moore Postonkolojik Mandibula Rekonstrüksiyonunda Yeni Dönem: Refabrikasyon Dr. Murat Topalan Tactics aspects in Burn Reconstruction Dr. Musa Mateev SALON B 15:30-17:00 KONFERANS - V MEME Oturum Yöneticileri: Dr. Tahir Gürler, Dr. Mithat Akan One Step Forward in Microsurgical Breast Reconstruction: The TBAR Dr. Jaume Masia 28 A Pragmatic Approach to the Surgical Management of Gynaecomastia Dr. Charles Malata

30 15 Eylül 2011, Perflembe Breast Reconstruction with Local Perforator Flaps Dr. Maija Kolehmainen Breast Reconstruction Revisions: Treatment Algorithm and Results Dr. Michel Saint Cyr 17:00-17:15 Kahve Molas 17:15-18:45 SERBEST B LD R OTURUMU (Paralel) SALON A 17:15-18:45 Bafl - Boyun - 1 Oturum Yöneticileri: Dr. Kemal U urlu, Dr. Orgun Deren 17:15-17:23 OP-001 Siyalore Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Bilateral Submandibüler Kanal Diversiyonu le Birlikte Parotid Kanal Diversiyonu Dr. Hakan fiirino lu, Dr. Özhan Çelebiler Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 17:23-17:31 OP-002 Paralitik Lagoftalmus Tedavisinde Kullan lan Alt n A rl k Kornean n K r rc n Etkiyor mu ve Astigmatizme Etkisi Nedir? Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Metin Temel, Dr. Ertan Günal, Dr. Koray Çelebi, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep Üniverstesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D 17:31-17:39 OP-003 Derin Temporal Sinirlerin Anatomisi ve Fasiyal Reanimasyon Amac yla Kullan labilirli inin Araflt r lmas : Anatomik Çal flma Dr. Hüseyin Karagöz 1, Dr. smail Malkoç 2, Dr. Samih Diyarbak r 2, Dr. Ferit Demirkan 3 1 GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, stanbul 2 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Anatomi AD, Erzurum 3 Ac badem Fulya Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, stanbul 29

31 15 Eylül 2011, Perflembe 17:39-17:47 OP-004 Fasiyal Paralizide A z Köflesinin Restorasyonu Sadece Ask lama De ildir Dr. Levent Yoleri, Dr. Melike Güngör, Dr. Diren Çelik, Dr. Ayflen Usluer, Dr. Ulafl Bali Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Manisa 17:47-17:55 OP-005 Frontal Kasa Ask Tekni i Uygulanm fl Bleferopitozlu Hastalarda Botulinum A Toksini ile Kafl Kald rman n Üst Göz Kapa Yüksekli ine Etkisi Dr. Da han Ifl k 1, Dr. Hakan Tekin 1, Dr. Remzi Karada 2, Dr. Serap Günefl Bilgili 3, Dr. Bekir Atik 1 1 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dal 2 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Göz Hastal klar Ana Bilim Dal 3 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dal 17:55-18:03 OP-006 Blefaropitoz Hastalar nda Anterior Levator Cerrahisi Dr. Mehmet Güflen 1, Dr. dil Göksel 2, Dr. M.Atilla Arg n 2, Dr. Alper Sar 1, Dr. Yavuz Baflterzi 1, Dr. fiakir Ünal 1 1 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal 2 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Göz Hastal klar Ana Bilim Dal 18:03-18:11 OP-007 Bleferoptozisin Fan fiekilli- Blok Tensor Fasya Lata Grefti Kullan larak Frontal Ask lama Metoduyla Onar m Dr. Ayfle Özlem Gündefllio lu, Dr. Nebil Selimo lu Selçuk Üniversitesi, Meram T p Fakültesi, Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D 30

32 15 Eylül 2011, Perflembe 18:11-18:19 OP-008 Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz Dr. Adnan Menderes, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Haluk Vayvada, Dr. Koray Urgu, Dr. Hasan fiahin, Dr. Bilgehan lker Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD 18:19-18:27 OP-009 Bafl Boyun Bölgesinde Görülen Nadir Tümörler: 10 Olgu Sunumu Dr. Hakan Arslan 1, Dr. Murat Diyarbak rl 1, Dr. Mirza F rat Çevirme 1, Dr. Dinçer Alt nel 1, Dr. Onur Saka 1, Dr. Semih Ba haki 2 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2 Haseki E itim Ve Araflt rma Hastanesi 18:27-18:35 OP-010 Orbita Ekzanterasyonu Gerektiren leri Evre Orbital/Periorbital Tümörlerde Rekonstrüksiyon Seçenekleri Dr. Hakan Arslan, Dr. U ur Özdemir, Dr. Tahir Gökhan Hayto lu, Dr. Baran Kul, Dr. An l Demiröz stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 18:35-18:41 OP-011 Kulak Kepçesi Kanserlerinin Tedavisi çin, Arka Deri veya Ön Deriden Birinin Sa lam Olmas Halinde, Radikal Tam Kat Eksizyonlar Yerine Alternatif Bir Yaklafl m Dr. Ali Özgür Karakafl, Dr. Murat Uçak, Dr. Onur Serin, Dr. Mehmet O uz Yenidünya Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD 31

33 15 Eylül 2011, Perflembe 18:41-18:49 OP-012 Mikrostomi Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntem Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ertan Günal, Dr. Metin Temel, Dr. Koray Çelebi, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep T p Fakültesi, Plastik,Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal,Gaziantep 18:49-18:55 UAY MYO-Mukozal lerletme Flebi le Alt Dudak Rekonstrüksiyonu Dr. Da han Ifl k, Dr. M. Fatih Garca, Dr. Cengiz Durucu, Dr. U ur Göktafl, Dr. Bekir Atik Yüzüncüy l Üniversitesi T p Fakültesi, Van SALON B 17:15-18:45 Alt Ekstremite Oturum Yöneticileri: Dr. Serdar Gültan, Dr. Serhan Tuncer 17:15-17:23 OP-013 Bacaktaki Yumuflak Doku Defektlerinin Posterior Tibial Arter Perforatör Flep le Rekonstrüksiyonu Dr. Mustafa Erol Demirseren, Dr. Yakup Duman, Dr. Berrak Karatan Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i, Ankara 17:23-17:31 OP-014 Diyabetik Hastalarda Arka Ayak ve Orta Ayaktaki yileflmeyen Ülserlerin Tedavisi için Güvenli Bir Metod: Abduktor Digiti Minimi Kas Flebi ile Rekonstrüksiyon Dr. Muzaffer Alt ndafl 1, Dr. Mehmet Çeber 2, Dr. Ali K l ç 3, Dr. Mesut Saraç 4, Dr. Murat Diyarbak rl 1, Dr. Semih Ba haki 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 2 Nam k Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 3 Seka Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Klini i 4 Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 32

34 15 Eylül 2011, Perflembe 17:31-17:39 OP-015 Acil Cerrahi Müdahale Gerektiren Diyabetik Ayak Yaras Hastalar nda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler Dr. An l Demiröz, Dr. Hakan Arslan, Dr. Handan Derebafl nl o lu, Dr. U ur Özdemir stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 17:39-17:47 OP-016 Ters Ak ml Sural Flep ve Alt Ekstremite Uygulamalar Dr. Sinan Öksüz, Dr. Hüseyin Karagöz, Dr. Celalettin Sever, Dr. Ersin Ülkür Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi, stanbul 17:47-17:55 OP-017 Alt Ekstremite Defektlerinin Onar m nda Çapraz Bacak Flebi Ve Serbest Fleplerin Karfl laflt r lmas Dr. Arif Türkmen, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Mehmet Bekerecio lu, Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Koray Çelebi, Dr. Ayla Gökçe, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal,Gaziantep 17:55-18:03 OP-018 Ayak Defektleri Rekonstrüksiyonunda Dorsalis Pedis Flep Uygulamalar Dr. Didem Tanyel, Dr. Sebat Karamürsel, Dr. Kadir Aksoy, Dr. Mert Muhittin Sand kc, Dr. Mehmet Selim Çelebio lu D flkap Y ld r m Beyaz t E.A.H., 1. Plastik Cerrahi Klini i, Ankara 18:03-18:11 OP-019 Anterolateral Uyluk Flebinin Farkl Klinik Uygulamalar Dr. Ismail Sahin, Dr. Mustafa Niflanc, Dr. Serbülent Güzey, Dr. Fatih Zor, Dr. Muhitdin Eski Gülhane Askeri T p Akademisi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Ankara 33

35 15 Eylül 2011, Perflembe 18:11-18:17 OP-020 Alt Extremitede Araba Lasti iyle Oluflan Yaralarda Vac le Rekonstrüksiyonun De erlendirilmesi Dr. Muhammet Uralo lu, Dr. Alper Ural, Dr. Beste Kara, Dr. Elvan Bayraktar, Dr. Murat Livao lu, Dr. Naci Karaçal Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal 18:17-18:23 OP-021 Geniflletilmifl Distal Bazl Sural Veno- Nörofasyokutanöz Flebin Proksimal Uçta Ven Ligasyonu ve Distal Venovenöz Anastomoz ile Birlikte Kullan m Dr. Ayd n Turan, Dr. Umut Tuncel, Dr. Naci Kostako lu Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi, Tokat 18:23-18:29 OP-022 Kronik Venöz Ülser Tedavisinde Vakum Yard ml Kapama Kullan m Zemininin Greftlenmeye Haz rlanma Süresini K salt r ve Yüksek Greft Tutma Baflar s Sunar Dr. Onur Egemen, Dr. Özay Özkaya, Dr. Muhammed Beflir Öztürk, Dr. Tolga Aksan, Dr. Mithat Akan Okmeydani E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klini i 18:29-18:37 OP-023 Genifl Sakral Hidradenitis Supurativa n n Üçgen Kapat m Tekni i le Cerrahi Tedavisi Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Metin Temel, Dr. Emine Ayla Gökçe, Dr. Ertan Günal Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Gaziantep 34

36 15 Eylül 2011, Perflembe 18:37-18:45 OP-024 Pilonidal Sinus Tedavisinde Yeni Bir Kapat m Yöntemi Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Ertan Günal, Dr. Metin Temel, Dr. Koray Çelebi, Dr. Ayla Gökçe Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi,Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Gaziantep 18:45-18:53 OP-025 Sakral Bölge Yaralar n n Rekonstrüksiyonunda Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep, Kas Deri Flepleri ve Random Patern Fasyokutan Flep Baflar lar n n Karfl laflt r lmas Dr. K rdar Güney, Dr. Kemal F nd kç o lu, Dr. Serhan Tuncer, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Osman Latifo lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, Ankara 18:45-20:00 ÇALIfiMA GRUPLARI GENEL KURULU 35

37

38 B L MSEL PROGRAM 16 Eylül 2011 Cuma 37

39 08:00-09:00 DENEY M AKTARIM SINIFLARI KURS SALONU 1 Yüzde Ask Uygulamalar Dr. Tunç Tiryaki KURS SALONU 2 Minimal Invasive Surgery Dr. Julius Few 16 Eylül 2011, Cuma KURS SALONU 3 Superomedial Pediküllü Meme Küçültme Dr. Ferit Demirkan KURS SALONU 4 Genital Bölge Estetik Cerrahisi Dr. Atilla Ar nc, Dr. Eksal Karg KURS SALONU 5 Mastopeksi Dr. Ak n Yücel KURS SALONU 6 Aesthetic Concepts in Breast Augmentation Dr. Patrick Malucci KURS SALONU 7 Bacak Kal nlaflt rma Dr. Selçuk Ifl k 38 SALON A 09:00-10:30 KONFERANS - VI EKSTREM TE Oturum Yöneticileri: Dr. Bülent Erdo an, Dr. Aycan Kay kç o lu KONURALP KONFERANSI - Türkiye'de lk Kompozit Allotransplantasyon Deneyimi Dr. Ömer Özkan Soft Tissue Reconstruction of the Upper Extremity Dr. Michel Saint-Cyr Combined Surgical Treatment for Lymphoedema Dr. Jaume Masia Vascularized Fibula Flap in Combination of Ilizarov Device for Extremities Reconstruction Dr. Musa Mateev

40 16 Eylül 2011, Cuma 10:30-11:00 Kahve Molas ve Stand Ziyareti SALON A 11:00-12:30 PANEL I MEME ONKOLOJ K AÇIDAN ESTET K VE REKONSTRÜKT F MEME G R fi MLER Oturum Yöneticileri: Dr. S d ka Kurul, Dr. Ak n Yücel Plastik Cerrah Bak fl Aç s ile Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Onkolojik Aç dan Etkisi Dr. Mehmet Bayramiçli Genel Cerrah Bak fl Aç s ile Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Onkolojik Aç dan Etkisi Dr. Bahad r Güllüo lu Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Radyolojik Aç dan Etkisi Dr. Ifl l Tunçbilek Fat Grafting in Breast Reconstruction: Indications, Limitations and Results Dr. Michel Saint-Cyr SALON B 11:00-12:30 PANEL II KRAN YOMAKS LLOFAS YAL CERRAH AS METR K MAKS LLOFAS YAL DEFORM TELERE CERRAH YAKLAfiIM Oturum Yöneticileri: Dr. Emin Mavili, Dr. brahim Vargel Yüz Asimetrilerinde skelet Yap n n Yeniden fiekillendirilmesi Dr. Emin Mavili Simultaneous Orthognathic Surgery and Microvascular Free Flap Reconstruction in Severe Hemifacial Microsomia Dr. Mark Moore Maksillofasiyal Cerrahi Giriflimlerde Alternatif Uygulamalar Dr. brahim Vargel Orant s z Yüz Deformiteleri Dr. Tamer Koldafl 39

41 12:30-13:30 Ö le Yeme i 16 Eylül 2011, Cuma SALON A 13:30-15:00 ENDÜSTR LE BULUfiMA-2 (ALLERGAN) Oturum Baflkan : Dr. Derya Özçelik New Trends in Breast Augmentation and Implant Selection Dr. Patrick Malucci 15:00-15:30 Kahve Molas ve Stand Ziyareti 15:30-17:00 SERBEST B LD R OTURUMU (Paralel) SALON A 15:30-17:00 Meme - Gövde Oturum Yöneticileri: Dr. Savafl Serel, Dr. Gülsüm Tetik 15:30-15:38 OP-038 Zay f Yap l Hastalarda Transvers Miyokutanöz Grasilis Flebi ile Meme Onar m nda Doku Yeterlili inin De erlendirilmesi Dr. Billur Sezgin, Dr. Serhan Tuncer, Dr. K rdar Güney, Dr. Ainura Sarybaeva, Dr. Kemal F nd kç o lu, Dr. Sühan Ayhan Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Ankara 15:38-15:46 OP-039 Modification of Pedicled TRAM Flap by Vascular Pedicle Isolation Dr. Mehboob Ali, Dr. Ganesh Krishnan, Dr. Ertan Erel Plastic Surgery Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 40

42 16 Eylül 2011, Cuma 15:46-15:54 OP-040 Improving Postoperative Analgesia for TRAM Flap Breast Reconstruction with the Use of Transversis Abdominis Plane (i-tap) Block with Intra Operatively Placed ndwelling Catheter Dr. Mehboob Ali 1, Dr. Ganesh Krishnan 1, Dr. Demetrius Miminas1, Dr. Mike Mcalindon 2, Dr. Andrea Gait 2, Dr. Paul Hudson 2, Dr. Ertan Erel 2 1 Plastic Surgery Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 2 Anaesthesia Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 15:54-16:02 OP-041 Geç Meme Onar m nda Endoskop Yard m yla Kald r lan Latissimus Dorsi Kas Flebinin Kullan m Dr. Erdem Güven 1, Dr. Karaca Baflaran 1, Dr. Memet Yazar 2, Dr. Burcu Çelet Özden 1, Dr. Samet Vasfi Kuvat 1, Dr. Hülya Ayd n 1 1 stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, stanbul 2 Sa l k Bakanl fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi 16:02-16:08 OP-042 Fat Grafting for Breast Reconstruction Outcomes and Patient Satisfaction Dr. Ertan Erel, Dr. Helen Richards, Dr. Jag Jagadeesan, Dr. Sanjey Azad, Dr. Ruth Waters, Dr. Vikram Vijh, Dr. Sunil Thomas Plastic Surgery Department, University Hospital Birmingham, Birmingham, UK 16:08-16:14 OP-043 Enriched Autologous Fat Transfer System Dr. Bulent Cihantimur Bulent Cihantimur MD, Estetik International Clinics 41

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair: Dr. Akın Yücel

09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair: Dr. Akın Yücel SEPTEMBER 14, 2011, WEDNESDAY 08.00-09.30 REGISTRATION Sheraton Hotel and Convention Center 09.30-12.30 PRE-CONGRESS COURSES 09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair:

Detaylı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014. İstanbul İÇİNDEKİLER. Önsöz 4-5.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014. İstanbul İÇİNDEKİLER. Önsöz 4-5. İÇİNDEKİLER Önsöz 4-5 Kurullar 6 Davetli Yabancı Konuşmacılar 7 Sponsorlarımız 8 Stand Alanı 9 Genel Bilgiler 10 Bilimsel Bilgiler 11 Sosyal Program 12 Bilimsel Programa Genel Bakış 13 TPRECD 36. Kurultayı

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum

KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum S1 Erol Kozanoğlu Obstetrik Palsi Tedavisindeki Omuza Tendon Transferlerinde Bir Yenilik S2 Mirza Fırat Çevirme

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı