33. ULUSAL KURULTAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "33. ULUSAL KURULTAYI"

Transkript

1 European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab

2 çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim Kurulu 6 Sponsorlar 7 Genel Bilgiler 8 Stand Alan & Yerleflim Plan 9 Bilimsel Program (14 Eylül 2011) 15 Bilimsel Program (15 Eylül 2011) 25 Bilimsel Program (16 Eylül 2011) 37 Bilimsel Program (17 Eylül 2011) 59 Bilimsel Program (18 Eylül 2011) 83 Elektronik Posterler 91 VI. PREC Hemflireli i Kongresi Program Hemflire Bildirileri 133 ndeks 134

3 Önsöz Çok de erli Konuklar m z, bizlere emek vermifl Hocalar m z, Kurultay m z n de erli kat l mc lar, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne imizin sevgili üyeleri Avrupa katk l (European Appointed) 33. Ulusal Kurultay na hofl geldiniz. Art k gelenekselleflti i gibi Yönetim Kurulumuz Bilimsel fllerden Sorumlu Üyesinin öncülü ünde, Çal flma Gruplar m z n önerileri do rultusunda, özenle seçilmifl, çok say da yerli ve yabanc konuflmac bizimle birliktedir. Bilimsel program incelendi inde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisindeki uygulamalar, e itim ve araflt rma konular, güncel, de iflik düflünce ve yaklafl mlar n ele al nd, genifl bilgi ve deneyime sahip konuflmac lar ile karfl l kl tart fl labilece i görülecektir. Plastik cerrahi e itim sistemini tart flabilece imiz Ulusal Yeterlik Genel Kurulu ve Dernek çal flmalar m zda çok etkin görevler üstlenmesini istedi imiz Çal flma Gruplar n n Genel Kurulu da Kurultay s ras nda gerçeklefltirilecektir. Derne imizin 50. kurulufl y l na özgü olarak arkadafllar m z n özenle haz rlad ve belge olarak dernek arflivimize koyaca m z 50 y l n tarihi ve kurucu üyelerimizin görüfllerinin aktar laca özel 50. Y l Oturumu yap lacakt r. 2

4 Önsöz Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ailesi yar m yüzy l doldurmufltur, kurumsallaflmas için yo un çaba harcanmaktad r, fakat daha güçlü ve birliktelikli yar nlar istiyorsak bireysel çaba ve enerjimizi örgütsel bütünlü ümüzle kaynaflt rmam z gerekir. Herkes çal flmal ve katk da bulunmal d r. Yap lan tüm elefltiriler Yönetim Kurullar nca dikkatle de erlendirilmektedir. Ancak Yöneticileri yaln z elefltirerek de il hoflgörüyle, destek olarak ve katk da bulunarak güçlendirmemiz gerekir. Yaln z konuflarak ve elefltirerek de il, üreterek ve katk da bulunarak güçlenece imizi unutmayal m. Bu duygularla Kurultaya kat lan meslektafllar m za hofl geldiniz derken, küm konuflmac lara teflekkür ediyor ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne inin Avrupa katk l (European Appointed) 33. Ulusal Kurultay n n da geçmifl dönem kongrelerimiz gibi baflar l geçmesi dile i ile hepinizi sayg ile selaml yorum. Dr. Ramazan KAHVEC Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne i Baflkan 3

5 TPRECD YÖNET M ve KURULTAY DÜZENLEME KURULU Kurultay Baflkan Dr. Ramazan Kahveci 2. Baflkan Dr. smail Kuran Kurultay Sekreteri Dr. Derya Özçelik Bilimsel Kurul Baflkan Dr. Sühan Ayhan Sayman Dr. Hüseyin Borman Sponsor liflkileri Sorumlusu Dr. Reha Yavuzer Üye liflkileri Sorumlusu Dr. Eksal Karg Sosyal Program ve Bas nla liflkiler Sorumlusu Dr. Murat Topalan Kurullar Kurultay Web Sayfas ve Yerel liflkiler Sorumlusu Dr. Mustafa Y lmaz 4

6 Kurullar B L MSEL KURULU Dr. Ak n Yücel Dr. Çi dem Ünal Dr. Metin Yavuz Dr. Tunç Tiryaki Dr. Kemal U urlu Dr. Mustafa Keskin Dr. Figen Özgür Dr. Hakan A r Dr. Zekeriya Tosun Dr. Mustafa Deveci Dr. Sarper Y lmaz Dr. brahim Vargel Dr. Ali R za Erçöçen Dr. Koray Coflkunf rat Dr. fiükrü Yazar Dr. Serhan Tuncer Dr. Mehmet Bayramiçli Dr. Yener Demirtafl Dr. Betül Gözel Ulusal Dr. S d ka Kurul Dr. Tonguç flken Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada Dr. Özay Özkaya Dr. Murat Topalan Dr. Reha Yavuzer Dr. Deniz flcen Dr. Eksal Karg Dr. brahim Y ld r m Dr. Mustafa Y lmaz Dr. Atilla Ar nc Dr. Nuri Çelik 5

7 Kurullar ESPRAS YÖNET M KURULU Baflkan Andreas Yiacoumettis Genel Sekreter Rado Zic Sayman Sinikka Suominen Üyeler Norbert Pallua Patricia Eadie Horacio Costa Guy Magalon Erwin Scharnagl Rytis Rimdeika Seçilmifl Üye S.H.A.R.E. Baflkan & ESPRAS Webmaster Christian Echinard UEMS Sekreteri A. Portincasa EBOPRAS Baflkan John G. Boorman EURAPS Sekreteri M. Kon 6

8 Sponsorlar PLAT N SPONSOR ALLERGAN COVIDIEN GEN MENTOR ALTIN SPONSOR DO SAN ESTET K TREND GÜMÜfi SPONSOR ASSOS ELEKTRON KCI SYSTAGENIX D ER SPONSORLAR 7 TEKNOLOJ ADODERM ARS ARTHRO ATILIM MED KAL AYTEK B YOMED KA CONVATEC DELTAMED ENDOTEK ETK N GRUP INNOVA MEDA FARMA NOBEL TIP OPTOMES OPTRON K ORTOPLAST SANOV S STARTEK SYNTHES TEKA *Firma isimleri alfabetik s ra ile yaz lm flt r. 7

9 Genel Bilgiler Kurultay Tarihi 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultay Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenecektir. Kurultay Merkezi Sheraton Çeflme Otel, zmir Kurultay Dili Kongre bilimsel dili Türkçe olacakt r. Ana Salonda Türkçe - ngilizce -Türkçe an nda tercüme yap lacakt r. Konuflma Yans lar ile ilgili Önemli Bilgi Sunular Türkçe yap lacak olup, Kurultay esnas nda sunum yans lar yabanc konuklar m z n takibi aç s ndan ngilizce olacakt r. zinler Kurultay kat l m için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yaz lar, Kurultay Düzenleme Kurulu arac l ile isteyen kat l mc lara gönderilecektir. Kurultay Dan flma ve Kay t Masas Çal flma Saatleri Eylül 2011 tarihleri aras nda, saatleri aras nda aç k olacakt r. Yaka Kartlar Tüm kat l mc ve refakatçilere yaka kart da t lacakt r. Yaka kart olmayan misafirler Kurultay aktivitelerine kat lamayacaklard r. Kurultay otellerinde konaklayan kat l mc lar ö le yemeklerini Sheraton Çeflme Otel de alabileceklerdir. Kurultay otellerinde konaklamayacak kat l mc lar n Sheraton Çeflme Otel de ö le yeme i almalar durumunda günlük 25 EUR + KDV(%18) ücret ödemeleri gerekmektedir. Ö le yeme i fifllerini kay t masas ndan temin edebilirler. Kredilendirme Kurultay n tüm oturumlar Türk Tabipler Birli i Sürekli T p E itimi Kredilendirme Kurulu taraf ndan kredilendirilerek 16,5 puan alm flt r. TTB formlar n kay t masas ndan temin edebilirsiniz. Formlar n doldurularak kay t masas na teslim edilmesine istinaden kat l mc lar sertifikalar n alabileceklerdir. Kat l m Sertifikas Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikalar 18 Eylül 2011 tarihinde da t lacakt r. 8

10 STAND ALANI & YERLEfi M PLANI SALON A SALON B KURS SALONLARI STAND ALANI SUNUM KONTOL E-POSTER MERKEZ NTERNET MERKEZ KAHVE SERV S Ö LE YEME YERLEfi M PLANI : ARKHE, 2. KAT : ARKHE, 2. KAT : THALES, -1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : ARISTO, 1. KAT : MANZARA RESTAURANT Stand Alan Sheraton Convention Center 1. Katta bulunmaktad r. Z YARET SAATLER 14 Eylül 2011, Çarflamba : Eylül 2011, Perflembe : Eylül 2011, Cuma : Eylül 2011, Cumartesi: Eylül 2011, Pazar :

11 10 Stand Alan

12 STAND L STES Konukevi : ASSOS 1 : INNOVA 2-3 : ALLERGAN 4 : OPTRON K 5-6 : DO SAN 7 : 7 TEKNOLOJ 8 : ESTET KTREND 9 : ADODERM 10 : GEN : MENTOR : MENTOR 16 : SYSTAGENIX 18 : CONVATEC 19 : ETK N GRUP : COVIDIEN : KCI 24 : ORTOPLAST 26 : SYNTHES 28 : ENDOTEK 29 : DELTAMED 30 : ATILIM MED KAL 31 : TEKA 32 : ARS ARTHRO 33 : STARTEK 34 : ELEKTRON 35 : SANOVIS 36 : ERA-MED 37 : OPTOMES 38 : AYTEK 39 : B YOMED KA 40 : MEDAFARMA 11

13 a company that cares and investing

14 in innovation & quality

15

16 B L MSEL PROGRAM 14 Eylül 2011 Çarflamba 15

17 14 Eylül 2011, Çarflamba 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30-12:30 KURULTAY ÖNCES KURSLAR KURS SALONU 1 09:30-12:30 MASTEKTOM SONRASI MEME ONARIMI KURSU Kurs Baflkan : Dr. Ak n Yücel E itimciler Dr. Michel Saint Cyr Dr. Jaume Masia Dr. Ak n Yücel Dr. Ferit Demirkan Dr. Çi dem Ünal Dr. Burcu Çelet Özden Dr. Serhan Tuncer - Evolving Concepts in Autologous Breast Reconstruction - Breast Sharing Technique: Something To Be Considered - Pediküllü, Serbest TRAM Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu - DIEP Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu - Parsiyel Meme Rekonstrüksiyonunda Meme Küçültme Tekniklerinin Kullan m, - Latissimus Dorsi ile Meme Rekonstrüksiyonu - Expander/ Protez ile Meme Rekonstrüksiyonu KURS SALONU 2 09:30-12:30 ENDOSKOP K FONKS YONEL BURUN CERRAH S KURSU Kurs Baflkan : Dr. smail Kuran E itimciler Dr. Öncel Koca Dr. smail Koçak Dr. Erhan Ery lmaz Dr. smail Kuran Dr. Selahattin Özmen 16

18 14 Eylül 2011, Çarflamba - Burun Anatomisi ve Normal Fizyoloji - Fonksiyonel De erlendirme ve Endoskopik Muayene - Nasal Patolojiler, S n flama, Ay r c Tan - Septuma Yaklafl m 1 - Septuma Yaklafl m 2 - Konkaya Yaklafl m - Nazal Valvin De erlendirilmesi ve Cerrahisi - Endoskopik Sinüs Cerrahisi - Nazal Patolojilere Konservatif Yaklafl m - Rinoplastide Fonksiyonlar n Korunmas KURS SALONU 3 09:30-12:30 TEMEL ORTOGNAT K CERRAH KURSU Kurs Baflkan : Dr. Emin Mavili E itimciler Dr. lken Kocadereli Dr. Emin Mavili Dr. Halil brahim Canter Dr. brahim Vargel - Ortognatik Cerrahide Ortodontik De erlendirme ve Haz rl k - Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modellerin Yeri ve Kullan m - Ortognatik Cerrahinin Bilgisayar Ortam nda Simülasyonu ve Cerrahiye Katk lar - Ortognatik De erlendirme ve Planlaman n Cerrahi Aflama Giriflimleri KURS SALONU 4 09:30-12:30 LAZER TEDAV S KURSU Kurs Baflkan : Dr. Taner Bahar E itimciler Dr. Taner Bahar Dr. Alpaslan Topçu - Lazer tipleri hakk nda genel bilgiler - Lazer epilasyon - Lazer fotokoagülasyon (Lazerle damar tedavisi ) - Lazer dermabrazyon ve resurfacing - Fraksiyonel lazer tedavileri - Lazerle dövme ve cilt lekesi silme - Lazer lipolizli liposuction - Pratik uygulamalar 17

19 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 5 09:30-12:30 SAÇ EK M KURSU Kurs Baflkan : Dr. Derya Özçelik E itimciler Dr. Derya Özçelik - Saç n normal kriterleri, ideal görünümü - Muayene - Saç dökülmesi olan alan n de erlendirilmesi, s n flamas, ay r c tan - Saç ekimi için gerekli aletler ve set up - FUT - FUE - FUT+FUE - Maket üzerinde uygulama - Adjuvan medikal tedavi - Ameliyat sonras takip ve tedavi - Komplikasyonlar ve tedavisi KURS SALONU 6 09:30-12:30 OBEZ TE CERRAH S VE POST-BAR ATR K CERRAH KURSU Kurs Baflkan : Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada E itimciler Dyt. Serap Ünal Dr. Cengiz Dinç Dr. Selahattin Yaman Dr. Halil Coflkun Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada Dr. Özay Özkaya 18 - Obezite nin Tedavisinde Diyetisyenin Rolü - Obezitede Egzersiz - Türkiye'de Zay flama Sektöründe Yap lan Yanl fllar, Hatal Uygulamalar - Bariatrik Cerrahi Teknikler ve Sonuçlar n n De erlendirilmesi - Bariatrik Cerrahi veya Zay flama Sonras Plastik Cerrahinin Yeri - Post Bariatrik Cerrahi Operasyonlar n n Komplikasyonlar ve Pulmoner Emboli

20 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 7 09:30-12:30 EL F ZYOTERAP VE REHAB L TASYONU KURSU-II: FLEKSÖR TENDON ONARIMLARI SONRASI F ZYOTERAP VE REHAB L TASYON Kurs Baflkan : Dr. Koray Çoflkunf rat E itimciler Dr. Serdar Tunçer Dr. Selmin Gülbahar Fzt. Dr. Ali Kitifl Fzt. Firdevs Kul Fzt. Beray Keleflo lu - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Cerrahi Tedavi - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Rehabilitasyonunda Tarihçe ve Temel Prensipler - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Uygulanan Rehabilitasyon - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Tenoliz Sonras Rehabilitasyon - Fleksör Tendon Yaralanmalar nda Karfl lafl lan Komplikasyonlar ve Tedavileri - Fleksör Tendon Yaralanmalar n n Rehabilitasyonunda Ak lda Tutulacaklar 12:30-13:30 Ö le Yeme i E T M ÜST KURULU TOPLANTISI 13:30-16:30 F RMA DESTEKL KURSLAR 1. PER YOD KURS SALONU 1 13:30-14:15 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 13:30-14:15 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy 19

21 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 3 13:30-14:15 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 13:30-14:15 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 13:30-14:15 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu KURS SALONU 6 13:30-14:15 SANOVIS Biological Rejuvenation Process with Reticular PRP Injection Dr. Alain Gondinet 2. PER YOD KURS SALONU 1 14:15-15:00 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 14:15-15:00 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 14:15-15:00 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu 20

22 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 4 14:15-15:00 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 14:15-15:00 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 3. PER YOD KURS SALONU 1 15:00-15:45 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 15:00-15:45 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 15:00-15:45 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 15:00-15:45 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 15:00-15:45 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 21

23 14 Eylül 2011, Çarflamba KURS SALONU 6 15:00-15:45 SANOVIS Biological Rejuvenation Process with Reticular PRP Injection Dr. Alain Gondinet 4. PER YOD KURS SALONU 1 15:45-16:30 ALLERGAN A dan Z ye Uygulamal Yüz Gençlefltirme Dr Seyfi Akbay KURS SALONU 2 15:45-16:30 DO SAN Plastik Cerrahide Baflar n n Anahtar : Do ru Sütür Seçimi Dr. Burak Ersoy KURS SALONU 3 15:45-16:30 GEN LAÇ Botulinum Toksin Uygulamalar Dr. Alparslan Topçu KURS SALONU 4 15:45-16:30 COVIDIEN Plastik Cerrahi Ameliyatlar nda V-LocTM Dü üm Gerektirmeyen Dikifl Materyali Uygulamal Kurs (Hayvan modelinde uygulama yap lacakt r) Dr. smail Kuran Dr. Sühan Ayhan KURS SALONU 5 15:45-16:30 SYSTAGENIX Systagenix - Let s Heal Konsept E itim Sunumu 16:30-17:00 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri 22

24 14 Eylül 2011, Çarflamba SALON A 17:00-18:00 AÇILIfi TÖREN 17:00-17:30 Aç l fl Konuflmalar Dr. Ramazan Kahveci Dr. Andreas Yiacoumettis Zacharias Kaplanidis 17:30-17:45 EBOPRAS Sertifika Töreni Dr. Sühan Ayhan Dr. Cenk Demirdöver Dr. Andreas Yiacoumettis 17:45-18:00 Ulusal Yeterlilik Belgeleri Töreni Dr. Figen Özgür Dr. Atay Atabey SALON A 18:00-20: YIL ÖZEL OTURUMU 18:00-18: Y l Filmi 18:15-18:45 Tarihçe Dr. brahim Y ld r m 18:45-19:15 Plaket Töreni 20:00-21:00 AÇILIfi KOKTEYL 23

25

26 B L MSEL PROGRAM 15 Eylül 2011 Perflembe 25

27 15 Eylül 2011, Perflembe 08:00-09:00 DENEY M AKTARIM SINIFLARI KURS SALONU 1 Deri Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Dr. Tonguç flken KURS SALONU 2 Lenfadenektomiler Dr. Mehmet Bayramiçli KURS SALONU 3 Yüzde Minimal nvaziv Uygulamalar Dr. Reha Yavuzer KURS SALONU 4 Plastik Cerrahlar n S k Karfl laflacaklar on Felç ve Seçilmifl Onar m Yöntemleri Dr. Türker Özkan KURS SALONU 5 Tmg Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu Dr. Serhan Tuncer KURS SALONU 6 Laser Liposuction Dr. Julius Few SALON A 09:00-10:30 KONFERANS - I Oturum Yöneticileri: Dr. Naci Kostako lu, Dr. Ali Teoman Tellio lu 09:00-09:30 BORÇBAKAN KONFERANSI Research Update and Future of Research Dr. Charles Malata 09:30-10:00 Perforator Flaps: Perspectives, Vascular Anatomy and Clinical Results Dr. Michel Saint-Cyr 10:00-10:30 Facelifting - Blending of Surgery with Non- Surgery Technology Dr. Julius Few 26

28 15 Eylül 2011, Perflembe 10:30-11:00 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri SALON A 11:00-12:30 KONFERANS - II ESTET K DR. YILMAZ TÜRKGÜVEN OTURUMU Oturum Yöneticileri: Dr. Birol Civelek, Dr. Zühtü Demir Periorbital Surgery Dr. Julius Few Facial Rejuvenation and Body Contouring with New Dermal Fillers Dr. Aref Alsoufi Transaksiller Subpektoral Meme Büyütme Dr. Metin Yavuz Vertikal Skarl Meme Küçültme Dr. Mustafa Akyürek SALON B 11:00-12:30 KONFERANS - III REKONSTRÜKS YON Oturum Yöneticileri: Dr. Cemal Ayg t, Dr. Ersin Ülkür Current Aspects of Malignant Melanoma Treament Dr. Andreas Yiacoumettis Surgical Treatment of Head and Neck Cutaneous Melanomas Dr. Othon Papadoupulos Sentinel Lenf Nodundan Lenfatik Diseksiyona Dr. S d ka Kurul Functional Phalloplasty Dr. Maija Kolehmainen Pelvic Reconstruction with Transverse Myocutaneous Gracilis (TMG) Flap Dr. Maija Kolehmainen 12:30-13:30 Ö le Yeme i 27

29 15 Eylül 2011, Perflembe SALON A 13:30-15:00 ENDÜSTR LE BULUfiMA-1 (MENTOR) Oturum Baflkan : Ramazan Kahveci deal Meme mplant Seçimi ve Kullan m Dr. Roy De Vita 15:00-15:30 Kahve Molas ve Stand Ziyaretleri SALON A 15:30-17:00 KONFERANS - IV BAfi-BOYUN DR. ERDO AN KONUK OTURUMU Oturum Yöneticileri: Dr. Hakan A r, Mehtap Karamefle Protocol Based Management of Cleft Lip and Palate- From Antenatal Diagnosis to Adulthood Dr. Mark Moore Volunteer Cleft Missions in the Developing World the Sucesses and the Pitfalls Dr. Mark Moore Postonkolojik Mandibula Rekonstrüksiyonunda Yeni Dönem: Refabrikasyon Dr. Murat Topalan Tactics aspects in Burn Reconstruction Dr. Musa Mateev SALON B 15:30-17:00 KONFERANS - V MEME Oturum Yöneticileri: Dr. Tahir Gürler, Dr. Mithat Akan One Step Forward in Microsurgical Breast Reconstruction: The TBAR Dr. Jaume Masia 28 A Pragmatic Approach to the Surgical Management of Gynaecomastia Dr. Charles Malata

30 15 Eylül 2011, Perflembe Breast Reconstruction with Local Perforator Flaps Dr. Maija Kolehmainen Breast Reconstruction Revisions: Treatment Algorithm and Results Dr. Michel Saint Cyr 17:00-17:15 Kahve Molas 17:15-18:45 SERBEST B LD R OTURUMU (Paralel) SALON A 17:15-18:45 Bafl - Boyun - 1 Oturum Yöneticileri: Dr. Kemal U urlu, Dr. Orgun Deren 17:15-17:23 OP-001 Siyalore Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Bilateral Submandibüler Kanal Diversiyonu le Birlikte Parotid Kanal Diversiyonu Dr. Hakan fiirino lu, Dr. Özhan Çelebiler Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 17:23-17:31 OP-002 Paralitik Lagoftalmus Tedavisinde Kullan lan Alt n A rl k Kornean n K r rc n Etkiyor mu ve Astigmatizme Etkisi Nedir? Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Metin Temel, Dr. Ertan Günal, Dr. Koray Çelebi, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep Üniverstesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D 17:31-17:39 OP-003 Derin Temporal Sinirlerin Anatomisi ve Fasiyal Reanimasyon Amac yla Kullan labilirli inin Araflt r lmas : Anatomik Çal flma Dr. Hüseyin Karagöz 1, Dr. smail Malkoç 2, Dr. Samih Diyarbak r 2, Dr. Ferit Demirkan 3 1 GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, stanbul 2 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Anatomi AD, Erzurum 3 Ac badem Fulya Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, stanbul 29

31 15 Eylül 2011, Perflembe 17:39-17:47 OP-004 Fasiyal Paralizide A z Köflesinin Restorasyonu Sadece Ask lama De ildir Dr. Levent Yoleri, Dr. Melike Güngör, Dr. Diren Çelik, Dr. Ayflen Usluer, Dr. Ulafl Bali Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Manisa 17:47-17:55 OP-005 Frontal Kasa Ask Tekni i Uygulanm fl Bleferopitozlu Hastalarda Botulinum A Toksini ile Kafl Kald rman n Üst Göz Kapa Yüksekli ine Etkisi Dr. Da han Ifl k 1, Dr. Hakan Tekin 1, Dr. Remzi Karada 2, Dr. Serap Günefl Bilgili 3, Dr. Bekir Atik 1 1 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dal 2 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Göz Hastal klar Ana Bilim Dal 3 Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dal 17:55-18:03 OP-006 Blefaropitoz Hastalar nda Anterior Levator Cerrahisi Dr. Mehmet Güflen 1, Dr. dil Göksel 2, Dr. M.Atilla Arg n 2, Dr. Alper Sar 1, Dr. Yavuz Baflterzi 1, Dr. fiakir Ünal 1 1 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal 2 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Göz Hastal klar Ana Bilim Dal 18:03-18:11 OP-007 Bleferoptozisin Fan fiekilli- Blok Tensor Fasya Lata Grefti Kullan larak Frontal Ask lama Metoduyla Onar m Dr. Ayfle Özlem Gündefllio lu, Dr. Nebil Selimo lu Selçuk Üniversitesi, Meram T p Fakültesi, Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D 30

32 15 Eylül 2011, Perflembe 18:11-18:19 OP-008 Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz Dr. Adnan Menderes, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Haluk Vayvada, Dr. Koray Urgu, Dr. Hasan fiahin, Dr. Bilgehan lker Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD 18:19-18:27 OP-009 Bafl Boyun Bölgesinde Görülen Nadir Tümörler: 10 Olgu Sunumu Dr. Hakan Arslan 1, Dr. Murat Diyarbak rl 1, Dr. Mirza F rat Çevirme 1, Dr. Dinçer Alt nel 1, Dr. Onur Saka 1, Dr. Semih Ba haki 2 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2 Haseki E itim Ve Araflt rma Hastanesi 18:27-18:35 OP-010 Orbita Ekzanterasyonu Gerektiren leri Evre Orbital/Periorbital Tümörlerde Rekonstrüksiyon Seçenekleri Dr. Hakan Arslan, Dr. U ur Özdemir, Dr. Tahir Gökhan Hayto lu, Dr. Baran Kul, Dr. An l Demiröz stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 18:35-18:41 OP-011 Kulak Kepçesi Kanserlerinin Tedavisi çin, Arka Deri veya Ön Deriden Birinin Sa lam Olmas Halinde, Radikal Tam Kat Eksizyonlar Yerine Alternatif Bir Yaklafl m Dr. Ali Özgür Karakafl, Dr. Murat Uçak, Dr. Onur Serin, Dr. Mehmet O uz Yenidünya Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD 31

33 15 Eylül 2011, Perflembe 18:41-18:49 OP-012 Mikrostomi Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntem Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ertan Günal, Dr. Metin Temel, Dr. Koray Çelebi, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep T p Fakültesi, Plastik,Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal,Gaziantep 18:49-18:55 UAY MYO-Mukozal lerletme Flebi le Alt Dudak Rekonstrüksiyonu Dr. Da han Ifl k, Dr. M. Fatih Garca, Dr. Cengiz Durucu, Dr. U ur Göktafl, Dr. Bekir Atik Yüzüncüy l Üniversitesi T p Fakültesi, Van SALON B 17:15-18:45 Alt Ekstremite Oturum Yöneticileri: Dr. Serdar Gültan, Dr. Serhan Tuncer 17:15-17:23 OP-013 Bacaktaki Yumuflak Doku Defektlerinin Posterior Tibial Arter Perforatör Flep le Rekonstrüksiyonu Dr. Mustafa Erol Demirseren, Dr. Yakup Duman, Dr. Berrak Karatan Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i, Ankara 17:23-17:31 OP-014 Diyabetik Hastalarda Arka Ayak ve Orta Ayaktaki yileflmeyen Ülserlerin Tedavisi için Güvenli Bir Metod: Abduktor Digiti Minimi Kas Flebi ile Rekonstrüksiyon Dr. Muzaffer Alt ndafl 1, Dr. Mehmet Çeber 2, Dr. Ali K l ç 3, Dr. Mesut Saraç 4, Dr. Murat Diyarbak rl 1, Dr. Semih Ba haki 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 2 Nam k Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 3 Seka Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Klini i 4 Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal 32

34 15 Eylül 2011, Perflembe 17:31-17:39 OP-015 Acil Cerrahi Müdahale Gerektiren Diyabetik Ayak Yaras Hastalar nda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler Dr. An l Demiröz, Dr. Hakan Arslan, Dr. Handan Derebafl nl o lu, Dr. U ur Özdemir stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, stanbul 17:39-17:47 OP-016 Ters Ak ml Sural Flep ve Alt Ekstremite Uygulamalar Dr. Sinan Öksüz, Dr. Hüseyin Karagöz, Dr. Celalettin Sever, Dr. Ersin Ülkür Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi, stanbul 17:47-17:55 OP-017 Alt Ekstremite Defektlerinin Onar m nda Çapraz Bacak Flebi Ve Serbest Fleplerin Karfl laflt r lmas Dr. Arif Türkmen, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Mehmet Bekerecio lu, Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Koray Çelebi, Dr. Ayla Gökçe, Dr. Saffet Ulutafl Gaziantep T p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal,Gaziantep 17:55-18:03 OP-018 Ayak Defektleri Rekonstrüksiyonunda Dorsalis Pedis Flep Uygulamalar Dr. Didem Tanyel, Dr. Sebat Karamürsel, Dr. Kadir Aksoy, Dr. Mert Muhittin Sand kc, Dr. Mehmet Selim Çelebio lu D flkap Y ld r m Beyaz t E.A.H., 1. Plastik Cerrahi Klini i, Ankara 18:03-18:11 OP-019 Anterolateral Uyluk Flebinin Farkl Klinik Uygulamalar Dr. Ismail Sahin, Dr. Mustafa Niflanc, Dr. Serbülent Güzey, Dr. Fatih Zor, Dr. Muhitdin Eski Gülhane Askeri T p Akademisi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Ankara 33

35 15 Eylül 2011, Perflembe 18:11-18:17 OP-020 Alt Extremitede Araba Lasti iyle Oluflan Yaralarda Vac le Rekonstrüksiyonun De erlendirilmesi Dr. Muhammet Uralo lu, Dr. Alper Ural, Dr. Beste Kara, Dr. Elvan Bayraktar, Dr. Murat Livao lu, Dr. Naci Karaçal Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal 18:17-18:23 OP-021 Geniflletilmifl Distal Bazl Sural Veno- Nörofasyokutanöz Flebin Proksimal Uçta Ven Ligasyonu ve Distal Venovenöz Anastomoz ile Birlikte Kullan m Dr. Ayd n Turan, Dr. Umut Tuncel, Dr. Naci Kostako lu Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi, Tokat 18:23-18:29 OP-022 Kronik Venöz Ülser Tedavisinde Vakum Yard ml Kapama Kullan m Zemininin Greftlenmeye Haz rlanma Süresini K salt r ve Yüksek Greft Tutma Baflar s Sunar Dr. Onur Egemen, Dr. Özay Özkaya, Dr. Muhammed Beflir Öztürk, Dr. Tolga Aksan, Dr. Mithat Akan Okmeydani E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klini i 18:29-18:37 OP-023 Genifl Sakral Hidradenitis Supurativa n n Üçgen Kapat m Tekni i le Cerrahi Tedavisi Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Metin Temel, Dr. Emine Ayla Gökçe, Dr. Ertan Günal Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Gaziantep 34

36 15 Eylül 2011, Perflembe 18:37-18:45 OP-024 Pilonidal Sinus Tedavisinde Yeni Bir Kapat m Yöntemi Dr. Mehmet Mutaf, Dr. Ömer Berbero lu, Dr. Ertan Günal, Dr. Metin Temel, Dr. Koray Çelebi, Dr. Ayla Gökçe Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi,Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Gaziantep 18:45-18:53 OP-025 Sakral Bölge Yaralar n n Rekonstrüksiyonunda Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep, Kas Deri Flepleri ve Random Patern Fasyokutan Flep Baflar lar n n Karfl laflt r lmas Dr. K rdar Güney, Dr. Kemal F nd kç o lu, Dr. Serhan Tuncer, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Osman Latifo lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, Ankara 18:45-20:00 ÇALIfiMA GRUPLARI GENEL KURULU 35

37

38 B L MSEL PROGRAM 16 Eylül 2011 Cuma 37

39 08:00-09:00 DENEY M AKTARIM SINIFLARI KURS SALONU 1 Yüzde Ask Uygulamalar Dr. Tunç Tiryaki KURS SALONU 2 Minimal Invasive Surgery Dr. Julius Few 16 Eylül 2011, Cuma KURS SALONU 3 Superomedial Pediküllü Meme Küçültme Dr. Ferit Demirkan KURS SALONU 4 Genital Bölge Estetik Cerrahisi Dr. Atilla Ar nc, Dr. Eksal Karg KURS SALONU 5 Mastopeksi Dr. Ak n Yücel KURS SALONU 6 Aesthetic Concepts in Breast Augmentation Dr. Patrick Malucci KURS SALONU 7 Bacak Kal nlaflt rma Dr. Selçuk Ifl k 38 SALON A 09:00-10:30 KONFERANS - VI EKSTREM TE Oturum Yöneticileri: Dr. Bülent Erdo an, Dr. Aycan Kay kç o lu KONURALP KONFERANSI - Türkiye'de lk Kompozit Allotransplantasyon Deneyimi Dr. Ömer Özkan Soft Tissue Reconstruction of the Upper Extremity Dr. Michel Saint-Cyr Combined Surgical Treatment for Lymphoedema Dr. Jaume Masia Vascularized Fibula Flap in Combination of Ilizarov Device for Extremities Reconstruction Dr. Musa Mateev

40 16 Eylül 2011, Cuma 10:30-11:00 Kahve Molas ve Stand Ziyareti SALON A 11:00-12:30 PANEL I MEME ONKOLOJ K AÇIDAN ESTET K VE REKONSTRÜKT F MEME G R fi MLER Oturum Yöneticileri: Dr. S d ka Kurul, Dr. Ak n Yücel Plastik Cerrah Bak fl Aç s ile Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Onkolojik Aç dan Etkisi Dr. Mehmet Bayramiçli Genel Cerrah Bak fl Aç s ile Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Onkolojik Aç dan Etkisi Dr. Bahad r Güllüo lu Memeye Uygulanan Cerrahi Giriflimlerin Radyolojik Aç dan Etkisi Dr. Ifl l Tunçbilek Fat Grafting in Breast Reconstruction: Indications, Limitations and Results Dr. Michel Saint-Cyr SALON B 11:00-12:30 PANEL II KRAN YOMAKS LLOFAS YAL CERRAH AS METR K MAKS LLOFAS YAL DEFORM TELERE CERRAH YAKLAfiIM Oturum Yöneticileri: Dr. Emin Mavili, Dr. brahim Vargel Yüz Asimetrilerinde skelet Yap n n Yeniden fiekillendirilmesi Dr. Emin Mavili Simultaneous Orthognathic Surgery and Microvascular Free Flap Reconstruction in Severe Hemifacial Microsomia Dr. Mark Moore Maksillofasiyal Cerrahi Giriflimlerde Alternatif Uygulamalar Dr. brahim Vargel Orant s z Yüz Deformiteleri Dr. Tamer Koldafl 39

41 12:30-13:30 Ö le Yeme i 16 Eylül 2011, Cuma SALON A 13:30-15:00 ENDÜSTR LE BULUfiMA-2 (ALLERGAN) Oturum Baflkan : Dr. Derya Özçelik New Trends in Breast Augmentation and Implant Selection Dr. Patrick Malucci 15:00-15:30 Kahve Molas ve Stand Ziyareti 15:30-17:00 SERBEST B LD R OTURUMU (Paralel) SALON A 15:30-17:00 Meme - Gövde Oturum Yöneticileri: Dr. Savafl Serel, Dr. Gülsüm Tetik 15:30-15:38 OP-038 Zay f Yap l Hastalarda Transvers Miyokutanöz Grasilis Flebi ile Meme Onar m nda Doku Yeterlili inin De erlendirilmesi Dr. Billur Sezgin, Dr. Serhan Tuncer, Dr. K rdar Güney, Dr. Ainura Sarybaeva, Dr. Kemal F nd kç o lu, Dr. Sühan Ayhan Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal, Ankara 15:38-15:46 OP-039 Modification of Pedicled TRAM Flap by Vascular Pedicle Isolation Dr. Mehboob Ali, Dr. Ganesh Krishnan, Dr. Ertan Erel Plastic Surgery Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 40

42 16 Eylül 2011, Cuma 15:46-15:54 OP-040 Improving Postoperative Analgesia for TRAM Flap Breast Reconstruction with the Use of Transversis Abdominis Plane (i-tap) Block with Intra Operatively Placed ndwelling Catheter Dr. Mehboob Ali 1, Dr. Ganesh Krishnan 1, Dr. Demetrius Miminas1, Dr. Mike Mcalindon 2, Dr. Andrea Gait 2, Dr. Paul Hudson 2, Dr. Ertan Erel 2 1 Plastic Surgery Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 2 Anaesthesia Department, Russells Hall Hospital, Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust, Dudley, West Midlands, UK 15:54-16:02 OP-041 Geç Meme Onar m nda Endoskop Yard m yla Kald r lan Latissimus Dorsi Kas Flebinin Kullan m Dr. Erdem Güven 1, Dr. Karaca Baflaran 1, Dr. Memet Yazar 2, Dr. Burcu Çelet Özden 1, Dr. Samet Vasfi Kuvat 1, Dr. Hülya Ayd n 1 1 stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, stanbul 2 Sa l k Bakanl fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi 16:02-16:08 OP-042 Fat Grafting for Breast Reconstruction Outcomes and Patient Satisfaction Dr. Ertan Erel, Dr. Helen Richards, Dr. Jag Jagadeesan, Dr. Sanjey Azad, Dr. Ruth Waters, Dr. Vikram Vijh, Dr. Sunil Thomas Plastic Surgery Department, University Hospital Birmingham, Birmingham, UK 16:08-16:14 OP-043 Enriched Autologous Fat Transfer System Dr. Bulent Cihantimur Bulent Cihantimur MD, Estetik International Clinics 41

33. ULUSAL KURULTAYI

33. ULUSAL KURULTAYI European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI 14-18 Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz kadavra kursumuz 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

V. PELVİS-ASETABULUM

V. PELVİS-ASETABULUM V. PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA 18-21 ARALIK 2013 2013 RAMADA PLAZA / ANTALYA 15:00 Giriş

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: DR. NAMIK KEMAL ÖZKAN EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: DR. EMRE BACA 19 ŞUBAT 2016, CUMA 13:00 1. GÜN Giriş ve Kayıt 13.30-14.30 Açılış

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

ïletïfiïm ADRESLERï Hmfl. Ayfle ARI Anadolu Sañløk Merkezi, GEBZE ayse.ari@anadolusaglik.org

ïletïfiïm ADRESLERï Hmfl. Ayfle ARI Anadolu Sañløk Merkezi, GEBZE ayse.ari@anadolusaglik.org ïletïfiïm ADRESLERï Prof. Dr. Ufuk ABBASOLU Gazi niversitesi Eczacøløk Fak³ltesi, Farmas tik Mikrobiyoloji Anabilim Dalø, ufukabs@yahoo.com Hmfl. Nevin ACAR Cumhuriyet niversitesi Difl Hekimliñi Fak³ltesi,

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI sıra şube AD- SOYAD: ÜNİVERSİTE: BÖLÜM: no: adı: 1 11A ALİ İBRAHİM BOSTANCIOĞLU ODTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 11A KENAN BARIŞ BİNGÜL

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde, Eğitim Klinikleri 2011 yılının ocak ayında kurulmaya ve eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim ve Araştırma faaliyetlerine

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 53,21788 53,21788 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Sempozyum Başkanından

Sempozyum Başkanından Sempozyum Başkanından Değerli Meslektaşlarım, nın 11.si, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından 20 Mart 2010 tarihinde üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Marma Kongre

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANAEROP BAKTERİYOLOJİ KURSU

ANAEROP BAKTERİYOLOJİ KURSU ANAEROP BAKTERİYOLOJİ KURSU Anaeropları İstanbul Kültür Tıp Fakültesi,Tıbbi ve Modern Tekniklerle Mikrobiyoloji Tanımlama Anabilim Dalı, 21-23 İstanbul Ocak 2016 Yer : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ KALİTE KONSEYİ (YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK KOMİTESİ) Remzi KARġI Genel Müdür Uzm. Dr. Gülay KILIÇ BaĢhekim NurĢen KARAKÇI HemĢirelik Hizmetleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Tarih Saat Program Ders Öğretim Elemanı adı 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Ameliyathane Anatomi II Ahmet Duran Kara 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Diyaliz

Tarih Saat Program Ders Öğretim Elemanı adı 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Ameliyathane Anatomi II Ahmet Duran Kara 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Diyaliz Tarih Saat Program Ders Öğretim Elemanı adı 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Ameliyathane Anatomi II Ahmet Duran Kara 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Diyaliz Anatomi II Güler Büyükyılmaz 22 Mayıs Pazartesi 10:00 Fizyoterapi

Detaylı

Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Faaliyet Raporu

Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Faaliyet Raporu Ankara Cerrahi Derneği 2014-2016 Dönemi Faaliyet Raporu 2014-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2016 yılı Haziran ayı itibarı ile Ankara Cerrahi Derneğinin 347 üyesi bulunmaktadır. 2014-2016 yılları içinde 10 yeni

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur. Doçentlik Sözlü Sınavı(Göz Hastalıkları) Temel Alan Kodu: 1028-Göz Hastalıkları Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Toplantı Salonu 1. Kat,Taşkent Caddesi 77. Sokak No: 11 Bahçelievler/Ankara

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Prof. Dr. Serap ÜNSAR ÜNĐVERSĐTEMĐZDE AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Serap ÜNSAR : Đstanbul Üniversitesi - 1993 YÜKSEK : Đstanbul Üniversitesi - 1996 TIPTA UZMANLIK : Đstanbul Üniversitesi - 2001 YRD.DOÇ. ATANMA :

Detaylı

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan DE ERL MESLEKTAfiIMIZ lk kez 24 fiubat 1994 tarihinde gerçeklefltirilen T pta Uzmanl k E itimi Kurultay lar n n onüçüncüsü, TTB-Uzmanl k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu taraf ndan, stanbul Tabip Odas n n ev

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı