ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.."

Transkript

1 Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3837 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÝRNE VE AY. NAPA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GÜ-LÝN NE KAYNA-TA-LIM!.. HÜKMÜ YOK ARTIK... ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ KABAK KARPUZLAR VE UBP BAÞKANLIÐI DÜÐÜN (2) Erdoðan Baybars Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Levent Yalçýn Okut Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Ýþte geleceðin iki büyüðü... Biri polis olmuþ Polis Günü'nde, diðeri de anne ve ablalarýnýn tencere-tava eyleminde eylemci... Polis olmak da keyifli, boþ tencere çalmak da! El-Sen greve hazýr n El-Sen dün bakanlýða grev bildiriminde bulundu... n Tuluy Kalyoncu: Hükümetin geri adým atmamasý durumunda grev kararýný uygulamaya koyacaðýz... n 7. sayfada Biri polis, biri eylemci LTB çalýþaný kadýnlar dün belediye önünde boþ tencere çaldýlar... Eyleme bazý sendikalar, siyasi partilerin kadýn örgütleri ve kadýn haklarý savunucularý da destek verdi... n Eylemde konuþan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy, ekonominin uçtuðunu söyleyenlere karþý kendilerinin de tencerelerini alarak "deliye her gün bayram" dercesine belediye önüne geldiklerini söyledi... n Ersoy, BES'in grevine yasak konmasýný ve mahkemenin de buna uymasýný anti-demokratik, despot ve faþist bir hareket olarak niteledi... n Ersoy "Mahkemenin kararý 'çalýþýn ama aç kalýn, para yok, kul olun hizmet edin, ama bunun için mücadele etmenize yasak koyuyorum' anlamýna gelir" dedi... n 3. sayfada Adým adým özelleþtirme Tel-Sen bugün meclis önünde n Tel-Sen bugün meclis önünde pankartlý eylem yapacak ve bildiri daðýtacak... n 7. sayfada Ýlk Kýbrýslýlarýn kemikleri bulundu Mahkeme balkonundan kendini attý Hayati tehlikesi olmayan Soykan Türken'in kol ve ayak bileði kýrýldý... n 8. sayfada n Ýlk Kýbrýslýlardan iki farklý kiþiye ait kemiklerin birinin 20 yaþlarýnda 150 cm boyunda bir kadýna, diðerinin ise 30'lu yaþlarda bir erkeðe ait olduðu saptandý... n 15. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Tereddütlü Makarios'u Londra'da býraktý ve Kýbrýs'a kurtarýcý olarak döndü n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL Londra konferansýna parti olarak davet edilmedi. Ancak Londra'da parti üyelerinden oluþan bir grup vardý. Dönemin Genel Sekreteri Ezekias Papayuannu ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Andreas Fandis de Londra'da idiler ve AKEL grubunun ayrý olarak yaptýðý özel toplantýlara katýlýyorlardý. Bu konuda AKEL'in eski Baf Ýlçe Sekreteri Kostas Sofokleus'un yazdýklarýný izleyelim ("Özgürlük için Mücadele, Ýç Zýtlaþmalar, Cilt B, s ): Makarios tarafýndan Londra konferansýna danýþman olarak davet edilenlerin sayýsý 24 ile 37 arasýnda idi. Tarihi araþtýrmacý ve yazarlar bu sayý hakkýnda farklý rakamlar veriyorlar. AKEL yayýný "Haravgi" davet edilenlerin ve katýlanlar sayýsýnýn 37 olduðunu yazdý. "Haravgi" gazetesine göre dokuz belediye baþkaný ile dört hukukçunun, dört din adamýnýn, dört eðitim görevlisinin, Baþpiskoposlukta görevli dört sekreterin, dört basýn mensubunun, üç sendikacýnýn, PEK adlý sað kanat Çiftçiler örgütü liderinin, Cikko Baþ keþiþinin, Vasos Lissaridis'in, Makarios'un özel sekreterinin ve Baþpiskopos Vekili Kitium metropolitinin davet edildiðini yazdý. Bunlar arasýnda belediye baþkanlarý, sendikacý, hukukçu ve basýn mensuplarý olmak üzere AKEL'e üye altý kiþinin adlarý veriliyor. AKEL'den altý ile sað kanattan üç üye, Antlaþmalarýn imzalanmasýna karþý çýktýlar. Sað kanattan karþý çýkanlar arasýnda, konferansta Grivas'ý temsil eden hukukçu Tasos Papadopulos, Vasos Lissaridis ve Girne Belediye Baþkaný Haralambos Dimitriadis oldu. 19 Þubatta antlaþmalarýn imzalanmasýndan önce, biri Yunan elçiliðinde Dýþiþleri Bakaný Averof'un baþkanlýðýnda, diðeri de Makarios'un baþkanlýðýnda iki toplantý yapýldý. Averof'un baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Kýbrýs heyetinden sadece sað kanat üyeleri katýldý. Makarios'un baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Kýbrýs heyetinin tümü katýldý. Bu toplantýda, inceliðe aykýrý konuþmalarýyla tanýnmýþ olan Lefkoþa Belediye Baþkaný Themistoklis Dervis'in hiç çekinmeden konuþup, Makarios'u eleþtirdiði kayda geçirildi. Dervis, Yunanistan hükümetinin antlaþmalarý parafe etmiþ olduðuna ve Makarios'un Atina'da bilgilendirilmiþ olmasýndan sonra evet dediðine göre, neden Londra'ya taþýndýklarýný sordu ve þunlarý söyledi: "Þimdi þu ne olduðunu öðrendim, antlaþmalarýn imzalanmasý için dördüyle de oy veririm". (Kýbrýslý-Rumca: Psifizo me ta tessera mu, yani iki eliyle ve iki ayaðý ile imzasýný atar anlamýnda). Konuþmalarýna genellikle "Ellinike Kipriake lae- Helen Kýbrýs Halký" diye HAVA TÜFEÐÝYLE AV KÖPEÐÝNÝ ÖLDÜREN C.G. TUTUKLANDI Düzova'da hava tüfeðiyle avlusundaki av köpeðini öldüren C.G. (E-26) tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda, C.G (E-26) ikametgahýnýn ikinci katýnýn yatak odasý penceresinden adýna kayýtlý hava tüfeði ile kendi avlusunda bulunan sahipli ait av köpeðine ateþ ederek öldürdü. BÝR HAFTA ÝÇÝNDE 66 TRAFÝK KAZASI Ülke genelinde son bir hafta içinde meydana gelen 66 trafik kazasýnda 11 kiþi yaralandý. Kazalarda yaklaþýk 260 bin TL'lik hasar meydana geldi. SALAMÝS'TEKÝ KORULUKTA YANGIN MHA (Aybeniz Küzeci)- Önceki akþam 17 sularýnda Salamis yakýnlarýnda çýkan yangýnda 5 dönümlük alan yandý. Yangýn bölgesinde bulunan çam ve akasya aðaçlarý da hasar gördü. Makarios dosyasýndan alýntýlar (41) Tereddütlü Makarios'u Londra'da býraktý ve Kýbrýs'a kurtarýcý olarak döndü baþlayan Makarios, Antlaþmalarýn imzalanmasýndan hemen sonra Kýbrýs halkýndan söz etti ve "Düþüncelerim tüm Kýbrýs halkýna doðru yöneliyor ve bugün kuruluþunu yaptýðýmýz özgürlük ve ilerleme yoluna doðru gidiþte, dileklerim Kýbrýs halkýyla beraber oluyor" mesajýný gönderdi. Basýn mensuplarýyla görüþmesinde ayný mealde açýklamalar yaptý. Antlaþmalarýn imzalandýðý günün ertesinde Lefkoþa'ya dönen Baþpiskopos Vekili Kitium Metropoliti, içeriði olumlu olan bir genelge yayýnladý ve Makarios baský altýna alýndý mý sorusuna, "bildiði þu ki, 3000 yýllýk esaretten sonra Kýbrýs'ýn bugün özgür" olduðu yanýtýný verdi. Bir baþka soruya karþýlýk, reddetmiþ olsalardý sonucun ne olacaðýný bilmeyenlerin antlaþmalardan memnun olmadýklarýný söyledi. Þubat sonunda Yunanistan meclisinde sert tartýþmalar oldu. Liberal parti liderleri, iktidara gelirlerse, antlaþmalarý feshedeceklerini açýkladýlar. Makarios'un 1953 yýlýnda Lefkoþa'da, Faneromeni kilisesinde enosis için vermiþ olduðu yemini okudular ve baský altýna alýnmýþ olmasaydý, yeminini bozup imzalamayacaðý görüþünü savundular. 28 Þubat günü mecliste yapýlan oylamada, antlaþma 118'e karþý 170 oyla onaylandý. Vali Foot Lefkoþa'ya 21 Þubatta döndü ve affýn EOKA lideri General Grivasý da kapsadýðýný açýkladý. Kostas Sofokleus, EOKA mücahitlerini kovalamanýn antlaþmalarýn imzalandýðý günlere dek sürdürüldüðünü yazdý. Baþpiskopos Makarios ve diðer üç çalýþma arkadaþlarý için sürgün emri de, antlaþmalarýn imzalanmasýndan sonra, 24 Þubatta kaldýrýldý. Makarios Kýbrýs'a 1 Mart (1959) Pazar günü döndü. PEO sendikasý ve AKEL (eski) Genel Sekreteri Papayuannu, Makarios'u karþýlamak için halka kitlesel katýlým çaðrýsý yaptýlar. AKEL'in ve yan örgütlerinin bu tavrý, Londra konferansýnda savunduklarý antlaþmalarý reddetme görüþüne bütünüyle ters düþüyordu. Makarios Lefkoþa'da mahþeri bir kalabalýk tarafýndan, bir kahraman ve kurtarýcý olarak karþýlandý. "Kararsýz olan (çekingen, ikircikli) Makarios'u ve tereddütlerini hiç deðilse o günlerde Büyük Britanya'da býrakmýþ ve Kýbrýs'a kurtarýcý ve muzaffer olarak dönmüþtü". (Kostas Sofokleus. "Özgürlük için Mücadele, Ýç Zýtlaþmalar, Cilt B, s. 362). Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÝRNE VE AY. NAPA Vay be! Bir vurmada beþ kiþi birden ha... Boþuna 'özgür bölge' dememiþler adýna! Demokrasi diz boyu!.. Özgürlük gýrtlaða kadar! Vur... Öldür... Kaç! Bu yarýþý da kaybettik biz! Demokrasimiz topallýyor... Ýþgal altýndayýz! Yaðma yok, kimse beþ kiþi birden vuramaz! Bizimle siyasi eþitlik istemiyor musun Rum kardeþ? Haklýsýn... Bak bu meselede bile eþit deðiliz... Bunda da solladýn bizi... Çetelerin bizim çetelerden güçlü... Silahlarýn konuþursa tam konuþur! Demokrasi ve özgürlüðün tadýný çýkarmaya bak! Sen tanýnmýþ bir devletin vatandaþýsýn... Bense zavallý, tanýnmamýþ, iþgal altýndaki sahte bir devletin vatandaþý... Benim mandraya mahkûm biçare mafya bubamýn eli-kolu baðlý... Adam temizlemeye kalksa, o bile icazet ister... Yetkili makamdan icazet almadan burada kim kimi öldürmeye cesaret eder? Namus cinayetleri deðil, mafya iþi tabii... Ay. Napa'daki gibi... Kumar... Fuhuþ... Ýnsan ticareti... Bizde herþey kontrol altýnda... Ýcazetsiz kim karý getirip satabilir ki? Kim sigara kaçakçýlýðý yapabilir? Mafya bubam uyuþturucuyu nasýl sokabilir buraya? Sen özgürsün ama... Özgürlüðün bizimki gibi kýsýtlý deðil... Baþýnda iþgalci bir kumandan yok... Birilerini temizleyeceksen icazet mi istersin? Rulet çevireceksen izne mi ihtiyacýn var? Uyuþturucu kaçýracaksan birine mi soracaksýn? Özgürsün sen özgür! Ye iç... As kes... Vur öldür... Keyfine bak! Tanrýlar topraðýný elinden alýp karþýlýðýnda özgürlük vermiþler sana... Bana da toprak verip özgürlüðümü almýþlar! Bizim çocuklar bir banka soygunu yaparlarsa, onu da oyuncak tabanca ile yaparlar! Bunu bile yüzlerine gözlerine bulaþtýrýrlar... Ve enselenirler hemen acemi çaylaklar... 74'ten sonraki kriminal tarihimiz oldukça zengin, ama yine de parlak deðil seninki kadar... Ay. Napa'daki katliamý duyunca 'vay be' dedim... Þu iþe bak! Ay. Napa'nýn taþý topraðý altýn... Kurþunu da caba! Eðlenceye gidecek olanlara bir promosyon gibi bu da... Benim mafya bubacýklarým bile parmak ýsýrdý duyunca... Ki hesap kitap yaparlar sabahtan akþama... Donup kaldýlar... Malatya çetesi bile böyle bir zafer elde edemedi þimdiye kadar... Adamýn bacaðýna sýkar, kafasýna sýkmaz... Yargý mý? Benim mafya bubam iki þeyden hiç korkmaz... Polisten... Ve yargýdan... Bilirim, senin buban da öyledir kardeþ, ama yine de daha çok hatýrý sayýlýr hapse düþse bile... Dedim ya... Bizim demokrasimiz ve özgürlüðümüz bu kadar... Kerhane izni yok... Gece kulübü izni var! Bizim polisimiz generale baðlý kardeþ... Generalin haberi olmadan burada kuþ uçamaz! 74'ten önceki gibi kapýmýz, penceremiz açýk uyuyamýyoruz ve evlerimizde Pitbull, Doberman besliyoruz, ama zararý yok... Yine de senden daha çok emniyette sayýlýrýz burada! Ýþgalcimiz saðolsun! Ýcazet almayan kimseye bir þey yaptýrmaz! Beþ adam birden vurmak yok! Sýrayla... Ben iþgalin tadýný çýkarýyorum Girne'de, sen de özgürlüðün Ay. Napa'da!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... SAÇMALIKLARLA UÐRAÞMAYAAMMA DA MERAKLISINIZ HA... Farkýnda mýsýnýz? 'Toparlanýyoruz' diye estirilen havadan ses seda yok... Ne oldu? Baþlamadan bitti mi? Sessiz ve derinden mi geliyor yoksa? Kudret Özersay ne alemde... Görevi býraktýktan sonra bir köþeye mi çekildi? Derviþ Bey'le arada bir buluþup hasret gideriyor mu acaba? Hani toparlanýyorduk? Toparlanmaktan da mý vazgeçtik? Yuvarlanalým... Cirilenelim öyleyse... Zaten cirileniyoruz ya... Bir Ahmet Kaþif dalgasý çýktý þimdi... Anketlerde birinci gelmiþ de, UBP'ye baþkan olacakmýþ da, sonra baþbakanlýk koltuðuna oturacakmýþ da... Ne bunlar yahu... Maydanozlu köfteler mi? Hiç iþi kalmadý bu toplumun da artýk bu saçmalýklarla mý uðraþýyor? Ýrsen gitmiþ, Ahmet gelmiþ... Ne olur sanki? Ne deðiþir? Askerlik mi profesyonelleþir? Onuncu madde mi kalkar? Maaþlar mý artar? Külliye inþaatý mý durur? Kimlikle adaya giriþler mi yasaklanýr? Maraþ mý açýlýr? Erdoðan, "Maaþýn kaç Ahmet Bey?" diye sorunca, "Sana ne?" mi der? Ne olur ha?.. * Bu kadar soruna battýk, bu kadar çaresizlik içinde çýrpýnýp duruyoruz, bir de kalkmýþ "UBP'ye kim baþkan olacak?" diye aptalca, avanakça tartýþýp duruyoruz... Kim isterse olsun... Ona da mý gayle? Beþir efendi gelmiþ de, Ýrsen Bey'e destek vermiþ de, Kaþif'e "aday olma" demiþ de, Derviþ Bey'e "Sen de çok karýþtýrma" diye tembih etmiþ de... Ne bunlar bre... Sizin yapacak baþka iþiniz yok mu? * Mamma kavgasý mý bu ne... Küçük'ün suyu mu çýktý? Ankara neden deðiþtirsin onu? Sebep mi var? Ne dedi de yapmadý ki biçare? Bir dediðini iki mi etti? Ýlahiyatsa ilahiyat... Külliyeyse külliye... Türkiye'deki maaþlarýn altýna düþürmeyi bile baþardý bizi... Maþallah týkýr týkýr uyguluyor paketi... KTHY gitti... Telefon da gidecek... Elektrik de... Eee, bu zaferlere imza atmýþ olan yürekli biri hiç deðiþtirilir mi? Ahmet Bey onun yaptýðýndan daha fazla ne yapabilir ki? Takla da mý atar Erdoðan'ýn önünde? * Adam olamadýk gitti... Baþýmýzdakilerin birer kukladan baþka birþey olmadýðýný anlayamadýk hala... Saçmalýklarla vakit öldürüyoruz... Ankara kahkaha atýyor bu halimize baktýkça... Yüzyýl daha idare eder bizi... Biz bu enayilikten kurtulmadýkça... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK LTB'li kadýnlardan tencere-tavalý "boþ tencere" eylemi Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'de 55 gündür maaþ alýnamamasýný protesto eden kadýn çalýþanlar Belediye önünde "Boþ Tencere" eylemi düzenledi. Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)in düzenlediði eyleme diðer bazý sendikalar, siyasi partilerin kadýn örgütleri ve kadýn haklarý savunucularý da destek verdi. ERSOY Eylemde konuþma yapan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy, ülkede "istikrarýn sürdüðü, ekonominin uçtuðu ve refah seviyesinin her geçen gün arttýðýný" söyleyenlere karþý kendilerinin de tencerelerini alarak "deliye her gün bayram" dercesine Belediye önüne geldiklerini söyledi. Ersoy, "Eðer bu ülke söyledikleri gibiyse bu tencereler 55 gündür niye boþ" diye sordu ve sadece belediyenin deðil ülkenin yangýn yerine döndüðünü savundu. BES'in grevine yasak konmasý ve mahkemenin de buna uymasýnýn anti-demokratik, despot ve faþist bir hareket olduðunu savunan Ersoy, bunun "Çalýþýn ama aç kalýn, para yok, kul olun hizmet edin ama bunun için mücadele etmenize yasak koyuyorum" anlamýna geldiðini ifade etti. Ersoy, Kýbrýs Türk kültürüne, sanatýna, yaþam tarzýna ve geleceðine sahip çýkmak isterken "sürekli olarak çalýþanýn ekmeðine göz dikildiðini, ilahiyatýyla külliyesiyle yaþam tarzýnýn deðiþtirilmeye çalýþýldýðýný" ifade etti ve bunu da protesto ettiklerini söyledi. OYALTAN TDP Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan da konuþmasýnda, Anayasa'daki "kimse güvencesiz ve angarya çalýþtýrýlamaz" maddesine iþaret ederek, "çalýþanlara maaþlarýný ödemeyen, Belediyeyi borç bataðýna sürükleyen, usulsüz borçlanmalarý Sayýþtay raporlarýnda yer alan" Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný istifa ederek Lefkoþa halkýnýn önünü açmaya çaðýrdý. UBP hükümetini trilyonlarca borç içinde olan belediyenin bütçesini onaylamakla suçlayan Oyaltan, belediyeyi bu hale getirenler hakkýnda yasal sürecin hýzlandýrýlmasýný ve belediyede topyekün bir deðiþime gidilmesinin gerekli olduðunu iddia etti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Önemi yok kabak karpuzlar kadar bile UBP'ye kimin baþkan olacaðýnýn Bu kuyudan çýkamayýz Ankara'nýn ipiyle Ýncir diktiler yýllardýr üstüne bu ocaðýn Ali OSMAN Periyodik HÜKMÜ YOK ARTIK... "Seveceksen önce kendini sev" demiþti bir arkadaþým... Takýldým kaldým oralarda... Sevmeden þiir yazýlýr mý, yazý yazýlýr, resim yapýlýr mý? Müzik ruhun gýdasýdýr derler Müzik yapýlabilir mi? Sevginin önünde acý daðlarý vardýr hep... Daðlarý aþabilmektir önemli olan 10 yýlý aþkýn bir süredir mahkemelerin müdavimiyiz... Mahkemeleri sevmemizden, ya da oradakilerin bize hayranlýðýndan deðildir bu. Dedim ya, seven katlanabilmelidir acýlara... Ülkemizi sevdik... Ülkemizin güzel insanlarýný sevdik diye, içinde bulunduðumuz konumdan dolayý, bizim sevmelerimiz, birilerini huzursuz etti... Ve onlar da ellerindeki tüm güçleri bizi engellemek için kullandýlar, kullanýyorlar... "Býktým bu ülkeden, usandým" desem de boþunadýr sözlerim... Nefesimle buðu yaptýðým bir cama yazýyorum ya adýný... "Seni öyle bir seveceðim ki cennetine dönemeyeceksin" diye daðlara, ovalara haykýrmak istiyorum ama haykýramýyorum iþte... Adýmý bile unuttum bu sevdalara yelken açmaktan... Afrika'dan gelen kum yaðmurlarýnda, derde deva diye yýkanmak istiyorum... Kum yaðmurlarýnýn cama vuran her damlasýnda sen varsýn... Yine sende doðacak olsam ölmeye razýyým desem inanýr mýsýn bana? Uzun zamandýr postacý çalmaz kapýmý... Ne mektup yazýlýr, "sepet sepet yumurta/ sakýn beni unutma/ bu cansýz resmime baktýkça/ beni hatýrla" diye... "Seni seviyorum"... "nokta"... "Kalbimdesin"... "nokta" telgraflarýnýn da modasý geçti. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar cebe gireli tadý kalmadý bu dünyanýn... Kararýmý verdim Unutacaðým herþeyi... Badem aðacýnda karpuz üretilir mi? Altýn yumurtlayan tavuk var mý? Tavuk mu yumurtadan çýkar, yumurta mý tavuktan? Bilin bakayým bu sorularý... Unuttuðum adýmý hatýrlamayacaðým bundan sonra... Ben kim miyim? Polis de bulamayacak beni, mahkeme kaðýdý getiren mukayyitlik memuru da... Hakime de adýmý unuttuðumu söyleyeceðim mesela... "Servet düþmanlýðý" der bazýlarý ülkemizi ve güzel insanlarýmýzý sevmemize... Ýngilizcenin abc'sini öðrendiðimde adýmdan sonra sana Türkçe-Ýngilizce karýþýk bir sevgi yazýsý karalamýþtým... Aslýnda kopyalamýþtým... Ýngiliz miydin yoksa, Ýngilizce miydi bildiðin dil? "Seviyorum your eyes, çünkü onlar very nice. Ne olur bir kerecik look at me, ondan sonra da forget me. Kalbim tik tak for you, because I love you" derdim her fýrsatta... Büyük ve ulaþýlmaz bir aþktý benim için... Sözleri de Kuran ayeti gibi... Unuttum herþeyi... Geride býraktým... Dönüp bakarsam namerdim... Postacý gelmez kapýma uzun zamandan beri... Postacý beni mi arýyor dediniz... Gazetedeki kayýp ilanýna bakýn... "Adýmý unuttum, yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur" yazýyor... Ýþte o benim... Kalay Savaþ Kadý suçsuz bulundu Uyuþturucu davasýndan beraat Gamze BAYKUR- Maðusa'da kullanýmýndaki enginar tarlasý içerisinde ot biçme makinesi altýnda saklanmýþ olarak ele geçirilen 2 gr 936 mg aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionid ile siyah çanta içerisinde eski eser bulmaya yarayan dedektör aleti tasarrufunda bulundurduðu gerekçesiyle aleyhine Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýlan ve davayý kazan Savaþ Kadý beraat etti. Sanýk Savaþ Kadý aleyhine getirilen davalarý kabul etmeyerek duruþmaya gidilmiþ ve duruþma yaklaþýk 1 ay kadar sürmüþtü. Davayý kazanan sanýk Kadý, suçsuzluðu kanýtlanarak özgürlüðüne kavuþtu. Uyuþturucu ve dedektör tasarrufu suçundan tutuklanmýþtý 21 Ekim 2011 tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince Sakarya bölgesinde sanýk Savaþ Kadý'nýn kullanýmýnda bulunan enginar tarlasýndaki ot biçme makinesi altýnda gizlenmiþ vaziyette 2 gr 936 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionid ile siyah bir Çanta içerisinde eski eser bulmaya yarayan dedektör bulmuþtu. Suçlamalarý kabul etmedi Sanýk Savaþ Kadý, Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde aleyhine getirilen "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" ile "Ýzinsiz dedektör bulundurma" davalarýný kabul etmeyerek duruþmaya geçilmiþ ve duruþma yaklaþýk 1 ay sürmüþtü. Duruþmanýn bitmesinin ardýndan ise sanýk Kadý'nýn kararý dün okundu. Mahkeme, detaylý tahkikat yapýlmadýðýna bulgu yaptý Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, iddia makamýnýn tarlada bulunan ot biçme makinesinin sanýk Savaþ Kadý'nýn kullanýmýnda olduðunu ve uyuþturucu maddenin sanýða ait olduðunu iddia ettiðini belirtti. Toroslu, sanýðýn söz konusu 2 gr 936 mg aðýrlýðýndaki uyuþturucu maddeyi ot biçme makinesinin altýna koyduðu yönde hiçbir þahadetin mevcut olmadýðýna iþaret ederek, makinenin kime ait olduðu yönünde detaylý bir tahkikat yapýlmadýðýnýn tartýþmasýz açýk SURÝYE KENDÝYLE BARIÞIK DEÐÝL DE, TÜRKÝYE BARIÞIK MI? Suriye'nin Türk uçaðýný düþürmesiyle baþlayan gerilim artýyor. Türkiye'yi savaþýn eþiðine getiren AKP hükümeti savaþ uçaðýnýn, "Suriye hava sahasýnda ne aradýðý" sorusunu tabii ki yanýtlamýyor. Tayyip Erdoðan aylardýr her konuþmasýnda Suriye'ye tehditler savurduðunu da unutuyor, Uludere katliamýný da. Çökmüþ "Komþularla sýfýr sorun" politikasýnýn mucidid Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Suriye'yi þöyle eleþtiriyor: "Kendisiyle barýþýk olmayan bir ülkenin çevresiyle barýþýk olmasý mümkün deðil. Esad rejimi büyük katliamlar gerçekleþtirdi." Davutoðlu Suriye'yi tarif ederken Türkiye'yi anlattýðýnýn farkýnda bile deðil olduðunu açýkladý. Bulgular yapýldý Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, sanýðýn kullanýmýndaki enginar tarlasýnýn yaya ve araçlar tarafýndan özgürce kullanýldýðýna ve sanýðýn suçlu olduðunu gösteren ve suça baðlayýcý herhangi bir unsur bulunmadýðý hususuna bulgu yaptýklarýný belirtti. Ayrýca Toroslu, tarlanýn sanýk Savaþ Kadý'nýn fiili muhafazasýnda olmadýðýna da bulgu yaptý. Sanýk Kadý'nýn ayrýca izinsiz dedektör tasarruf ettiðini söylemenin mümkün olmadýðýný ifade eden Toroslu, söz konusu dedektörün sanýðýn fiili muhafazasýnda bulunmadýðýna bulgu yaptýklarýný açýkladý. Suça baðlayýcý þahadet yok Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, sanýk Savaþ Kadý'yý suça baðlayýcý herhangi bir þahadetin olmadýðýnýn açýkça görüldüðünü belirtti. Toroslu, iddia makamý tarafýndan sanýk Savaþ Kadý aleyhine getirilen "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" ve "Ýzinsiz dedektör bulundurma" davalarýný makul þüpheden ari bir þekilde ispat edilemediði gerekçesiyle beraat ettirilmesine karar verdi. Teminat þartlarýný yerine getiremediler Gamze BAYKUR- Maðusa'da Nijerya uyruklu OlawaleTolayemi'yi ciddi þekilde darp ederek cebindeki 2 bin 920 dolarý alarak soygun suçunu iþleyen Nijerya uyruklu zanlý CandyÝfeanyiHodge, TochukwuUzoh, Joseph HyenmenNyam ve Balogun Victor almýþ olduklarý tutukluluk sürelerinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. Her 4 zanlý da tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlandýlar ancak tüm zanlýlar teminat þartlarýný yerine getiremediði için hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiler. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Mehmet Bakýr, 17 Haziran tarihinde, zanlý CandyÝfeanyiHodge, TochukwuUzoh, Joseph HyenmenNyam ile Balogun Victor'un, OlawaleTolayemi'yiMaðusa Arena'ya kadar kovaladýklarýný belirtti. Bakýr, zanlýlarýn, Tolayemi'yi yakaladýktan sonra ciddi þekilde darp ettiklerini ve cebindeki 2 bin 920 dolarý fiili þiddet kullanarak aldýklarýný ve soygun suçunu iþlediklerini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Bakýr, her 4 zanlýnýn da uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Cezaevine gönderildiler Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý CandyÝfeanyiHodge, TochukwuUzoh, Joseph HyenmenNyam ve Balogun Victor'un pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 3'er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada bir en yakýn polis karakoluna giderek ispatý vücutta bulunmalarýna emir verdi. Ancak tüm zanlýlar teminat þartlarýný yerine getiremedikleri için hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KABAK KARPUZLAR VE UBP BAÞKANLIÐI Türkiye'de bile, ki üçkâðýtçýlýðýn kitabý yazýlmýþtýr oralarda... Ki yoðurda alçý, çocuklarýn süttozuna tebeþir tozu, zeytine ayakkabý boyasý, tavuk dönere inek memesi, pastýrma ve sucuða eþek eti katýlmýþtýr... Ýþte orada bile kabak aþýsý karpuz üretmek yasaklanmýþtýr. Ve tespit edilmesi halinde yapana çok aðýr para cezalarý verilmektedir. Bizde böyle birþey yok... Yavru, hiç izinden ayrýlmadýðý anasýný boþamýþ bu kez! Anada yasak... Yavruda serbest! Marketlerde, 10 kiloluk "arsenofiligo" karpuzlar yýðýn yýðýn! Ki kabaktan sertleþmiþ damarlarýný býçak kesmez! Öyle bereketli ki kabak bostanlarý... Bazý marketlerde 10 kuruþa kadar düþmekte fiyatlar... Yýldýrým köyünde -ki yanýlmýyorsam gerçek adý Celya'dýr- Karpuz Festivali yapýlmýþ geçen hafta sonu. "Kabak aþýsý deðil, çekirdek karpuzu" satýlmýþ festivalde. Haberi okuyunca "Yazýk, kaçýrdýk" dedim kendi kendime. Yaz gireli ilk defa gerçek karpuz yeme þansýmýz olabilirdi. Keþke daha önce söyleselerdi kabaktan deðil, çekirdekten karpuz satacaklarýný... Þimdi Mehmet Levent gene kafayý karpuza taktý diyenler olabilir. Olsun... Kabaktan karpuz konusu, ülkenin bunca yakýcý sorunu arasýnda denizde bir kum tanesi bile deðil belki. Ama kesinlikle emin olduðum birþey var. Kabak karpuzlarý yazmak, UBP'ye kimin baþkan olacaðý maskaralýðýný ve bu maskaralýðýn aktörlerini yazmaktan evlâdýr. Bu konu bende zerre kadar merak uyandýrmadýðý gibi, nokta koymaya bile deðmez. UBP'ye kimin baþkan olacaðýný düþünmek, konuþmak, tartýþmak ve bu konuda kalem oynatmak, kabak aþýsý karpuzlar kadar bile öneme haiz deðil. Hele hele memleket yangýn yerine dönmüþken... Ucu bucaðý olmayan karanlýk bir lâbirente, bir sorunlar yumaðýna dönmüþken ve tüm kesimlerden, tüm sektörlerden feryatlar yükselir, kitleler her gün öfke ve isyanlar içinde sokaða dökülürken... UBP'ye kim baþkan olacak maskaralýðýyla oyalanmak, abesle iþtigalden baþka ne olabilir ki? Sanki çok mu önemli kimin baþkan olacaðý? Ali gidip Veli gelse... Sanki deðiþir mi UBP zihniyeti, UBP felsefesi? Öyle bir zihniyetin ve felsefenin altýnda yapýlan siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her türlü politika sanki çok mu arýnýr bugün ulaþtýðý kirlilikten? Ali gidip Veli gelse... Sanki Ankara'nýn talimatlarýyla ülkeyi idare etmeyi ret mi edecek? Kimlikle giriþi kaldýracak, ülkeyi sormagir haný olmaktan kurtaracak, bütün kaçaklarý sýnýrdýþý edecek mi Ali gidip Veli gelse?.. Hayýr... Bunlarýn hiçbiri olmayacak! Býrakýn Ali ile Veli'yi... UBP'yi götürseniz bile... Meclisteki hangi muhalefet partisini getirirseniz getirin. Bunlarýn hiçbiri yine olmayacak! Çünkü bu toplumun siyasi iradesini Ankara'dan talep edecek ve söke söke alacak bir parti yok bu meclis-i mebusanda! UBP'ye kimin baþkan olacaðýnýn, benim için kabak karpuzlar kadar bile önemi yok! Gayle çekenler için söylüyorum... Kesin olan birþey varsa o da þudur ki... Ankara'nýn istemediði bir kiþi kesinlikle olmayacak!

5 5 26 Haziran 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars El-Sen greve giderse Elektrikleri keserse Yandýk ki ne yandýk!.. MÝÞ-MIÞLAR * Maðusa Geniþletilmiþ Ýlçe Emniyet Kurulu toplanýyormuþ. - Bir zahmet þu sinek meselesine de bir el atýn lütfen. Millet el aman çekti bu kan emicilerden. * TDP her geçen gün güçleniyormuþ. - E hade inþallah aslanlar gibi olur da, kimseden icazet almadan, kimseye yaranma gaylesi olmadan politika yapar belki. * Tom Jones Girne'de konser vermiþ. - Vay guzzum vay Tom Jones ha Kumarhanelerin düzenlediði kültür etkinlikleri, belediyelerin düzenlediklerini geçti maþallah. * Ahmet Kaþif, Nazým Çavuþoðlu, Zorlu Töre, UBP Genel Baþkanlýðý için Ýrsen Küçük ile yarýþacakmýþ. - (ana)vatana, millete (daha Türklere) hizmet aþký ile yanýp tutuþmak ve gönüllü olarak bir adým öne çýkmak ne güzel. * Çavuþoðlu, polisin bir an önce sivile baðlanmasý gerektiðini söylemiþ - O Türkiye'den gönderilen ve kendisine pahalý BMW alýnan amire mi yani * Dünya Olimpiyat Günü KKTC'de de kutlanmýþ. - Olimpiyat madalyalarýný parlatmayý unutmamýþlardýr inþallah! * Anket sonuçlarý, Ahmet Kaþif'i Ýrsen Küçük'ün önünde gösteriyormuþ. - Seçim gününe kadar böyle 2-3 anket daha yayýnlanýrsa Ýrsen Küçük gitti gider artýk. * Güney'de 5 güvenlik görevlisinin birden öldürülmesi fazla gürültü koparmamýþ. - Kimbilir... Rum komþularýmýz "bizde böylelerinden çok" diye düþünmüþ, gidenleri kayýptan saymamýþ olabilir. GÜ-LÝN NE KAY-NA-TA-LIM!.. Pazar günü yayýnladýðýmýz fotoðraf ilgi gördü. Birçok okurumuz, Pazar bulmacasý çözer gibi, farký fark edemediklerinden yakýnýrken Bazýlarý da, bir bakýþta farký bulduklarýný söylediler, ödül beklediler. Ayný fotoðrafý bugün bir kez daha yayýnlýyoruz. (Atatürk'lü) Bir de siz bakýn bakalým, farký bulabilecek misiniz! Fotoðrafý ben düzenlemedim. Ýstanbul'da, Kadýköy'ün arka sokaklarýnda, bir dörtyol aðzýnda, 3-5 kadýn eylem þemsiyesi açmýþ, habire Erdoðan'a veriþtiriyordu Gelip geçenler bir süre bakýyor, kadýnlarýn attýklarý sloganlarý dinliyor, sonra gülümseyip yollarýna devam ediyordu. Fotoðraf da, o eylemci kadýnlar tarafýndan düzenlenmiþ ve duvara asýlmýþtý. Orada gördüm ve fotoðrafýný çektim. Erdoðan'ýn kürtajýn yasaklanacaðýný açýklamasýnýn ardýndandý. Þöyle sloganlar atýyordu kadýnlar: Tay - yip Pa - bu - cu Yarým Çýk dý-þarý Oynýyalým." Yaþayan bebek istiyorlar Ölü askerlere çevirmek için Tarikatlara Mü-rit Do-ður-ma-ya-ca-ðýz " Dün de, bizim kadýnlarýmýzýn tencere eylemi vardý "Ýrsen pabucu yarým çýk dýþarý oynayalým" demelerini beklemiyordum Ama "Gü-lin Söy-le Ne kaynatalým..." diye haykýrsalar çok etkili olurdu. Not: Ýki fotoðraf arasýndaki fark. Eþi oturuyor, Atatürk ayakta; Erdoðan ve Gül ise oturuyor, eþleri ayakta

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ (Ýstanbul)- Suriye'de nasýl olduysa bir kýsým halk ile devlet karþý karþýya geldi ve þu anda bile durulacaðý günlere doðru çalkalanýyor Durulacak da Ancak dýþ güçler Ki onlarý Libya, Mýsýr, Cezayir ve en önemlisi Irak'ta gördük. Onlar rahat býrakmýyorlar ki Hani diyelim rahat býraktýlar Yani içeride özgürlük, demokrasi veya irtica savaþý veren grup dýþarýdan silah ve yardým almasa Bugünlere gelir miydi hiç? Bizi düþünün Arkamýzda Türkiye'nin "yürü oðlum kim tutar seni" telkinleri ile yardýmlarýný bilmeseydik Hangimiz hazýr kurulmuþ Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý savaþý göze alýrdýk? Bu mümkün deðil. Hade diyelim gözümüz kara Hade diyelim ki bizleri sýrf Türkçe konuþuyoruz diye katlediyorlar. Ki bir dönem öyleydi Bugünlere gelebilmek için neler yapmalýydýk Neler yaptýk? Yani dýþarýdan akan dereler olmasa, ne göller oluþabilir ne þelaleler. Biz o dereleri çok gördük. Þimdi Suriye'deki halk dýþ yardýmla hükümet güçlerine karþý savaþýyor. Ki tam o anda nasýl olduysa Türk uçaðý Rus gemilerinin demirlediði limana doðru alçak uçuþ yaparken Rusya'nýn kurduðu savunma sistemi ile vuruldu Ýþte kopma noktasý burasý Þimdi ne olacak? Türkiye, intikam diyerek deðiþtiremeyeceði komþusuna savaþ mý ilan eder, yoksa ABD'nin istediði BOP için gerekenleri yapmak üzere ABD'ye yol mu açar? Göreceðiz. Benim kaygým ve de üzüntüm þu Daha geçen yýla kadar bayramlarda, akraba olan Suriye ve Türkiye halklarý sýnýrlardan günübirlik vizesiz, iþlemsiz öteye geçerek aileleri ile görüþüyorlardý Ki bundan sonra da görüþecekler Ýki tarafta yaþayanlar da Akdeniz insaný Ayný havayý soluyup ayný gýdalarla besleniyorlar. Bir tarafta yangýn çýksa diðer tarafýn havasýný öteye geçen dumanlar kirletir. O kadar yakýn ve insanlar birbirlerini tanýyorlar. Tanýmasa ne olur ki Ýnsan vurmak kolay mý? Can bu Ve bu cana sýrf petrol sahalarýný ele geçirmek isteyen ABD'nin bu uðurda ta okyanusun bilmem neresinde oturup bölgemiz için çizdiði projeyi uygulamak için savaþa girmeye deðer mi? Hiç mi akýl koymayacaðýz? Oysaki bölge, bölge insanýnýn Petrol de, akan su da, yaðan kar da Bir anlýk düþünseler ve adam gibi karar alsalar Ne ABD gelip sýrf müdahale imkaný yaratsýn diye vurma ihtimali olan Türk savaþ uçaðý bölgeye gönderilir Ne de Rusya güya Suriye'yi korumak için Akdeniz'e savaþ gemilerini göndererek pusuya yatar Aklýma düþtü bir anda Ýþte sýrf bu hesaplar yüzündendir ki babamýn yýllarca orakla biçtiði tarlalara hasret yaþýyoruz. Güneyde okuyan öðrencilerin velileri sýkýntýlarýný bakana iletti Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Bakanlýk olarak Güney Kýbrýs veya KKTC'de öðrenim gören öðrenciler arasýnda hiçbir þekilde ayrým yapmadýklarýný, hiçbir zaman da çocuklarýn Güney'de eðitim almasý konusunda yasakçý olmadýklarýný, ancak teþvik etmelerinin de söz konusu olmadýðýný bildirdi. Dürüst, Güney Kýbrýs'ta öðrenim gören öðrencilerin sýkýntýlarýyla ilgili her zaman velilere kapýlarýnýn açýk olduðunu da ifade ederek, amaçlarýnýn; KKTC'nin eðitim sistemini daha iyiye taþýmak olduðunu kaydetti. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, dün, Güney Kýbrýs'taki Ýngiliz Koleji'nde okuyan öðrencilerin velilerinin temsilcilerini kabul ederek, bir süre görüþtü ve talepleriyle sýkýntýlarýný dinledi. KUTALMIÞ: Akaryakýt fiyatlarý düþürülmeli Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, dünyadaki ekonomik geliþmelere baðlý olarak petrol fiyatlarýnýn 2010 Aralýk ayýndan beri en düþük seviyeye gerilediðini ileri sürerek, Kuzey Kýbrýs'taki akaryakýt fiyatlarýnýn da buna paralel olarak düþürülmesi gerektiðini savundu. Kutalmýþ, TDP basýn bürosu aracýlýðýyla dün yaptýðý yazýlý açýklamada, New York Ticaret Borsasý'nda Aðustos vadeli ham petrolün varil fiyatýnýn gerileyerek Amerikan dolarýna; Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatýnýn ise 90 dolardan iþlem GKK'DAN AÇIKLAMA 100 metre mesafede jet-ski yasak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), sahillerdeki motor sporlarýyla ilgili açýklama yaparak, plaj olarak belirlenen alanlarda, þamandýra veya belirli bir iþaret olsun ya da olmasýn, kýyý noktasýndan açýk denize doðru 100 metre mesafede jet-ski kullanýlmasý veya kullanýlmasýna izin verilmesinin yasak olduðunu bildirdi. GKK açýklamasýnda ayrýca, kýyý noktasýndan itibaren 700 metreden sonra da jet-ski kullanýlmasýnýn yasak olduðunu duyurdu. Açýklamada, jet-skilerin kullanýlabileceði alanlara giriþ ve çýkýþlarýn þamandýralarla belirlenen yollardan rölanti hýzýnda en çok 3 TABÝPLER BÝRLÝÐÝ'NDEN UYARI " DOKTOR KONTROLÜ DIÞINDAKÝ SAÐLIK UYGULAMALARI CÝDDÝ SAÐLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR" Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), doktor olmayanlar tarafýndan gerçekleþtirilen saðlýk uygulamalarýnýn ciddi saðlýk sorunlarýna yol açtýðý uyarýsýnda bulundu. KTTB'den dün yapýlan yazýlý açýklamada, doktor olmayan kiþiler tarafýndan uygulanan lazer epilasyon, ve zayýflatma amaçlý kavitasyon cihazlarýnýn, sorumlu doktor olmaksýzýn açýlan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin; doktor takibi olmaksýzýn uygulanan diyet programlarý ve psikolojik tedavilerin ve reçetesiz ilaç satýþýnýn ciddi saðlýk sorunlarýný beraberinde getirdiði ifade Meclis'teki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Toplantý Salonunda velilerin temsilcileriyle bir araya gelen Dürüst, Bakanlýðýn, öðrenciler arasýnda hiçbir þekilde ayrým yapmadýklarýný, olumsuzluklarla karþýlaþmalarýný istemediklerini ve tüm öðrencilerin kendi çocuklarý kabul ettiðini belirtti. Dürüst, Güney Kýbrýs'ta eðitim gören çocuklara baþarý dileyerek, Bakanlýðýn amacýnýn KKTC'nin eðitim sistemini daha güzele ve iyiye taþýmak olduðunu belirtti. Kemal Dürüst, velilerle her zaman diyaloga açýk olduðunu kaydetti. Velilerin temsilcileri adýna konuþan Cenk Özdað ise "A Level" sistemiyle yaþanýlan sýkýntýlarý anlatarak, Güney Kýbrýs'ta öðrenim gören öðrencilerin tümüne Türkiye yolunun açýlmasýný talep etti. gördüðünü belirtti. Dünya geneli petrol fiyatlarý yükseldiðinde KKTC'deki akaryakýt fiyatlarýnýn da yükseltildiðini ifade eden Kutalmýþ, ayný uygulama ve ivediliðin fiyatlar düþtüðünde de hayata geçmesi gerektiðini söyledi. Kutalmýþ, Türkiye'de son iki ayda benzin ve motorin fiyatlarýnda litrede 50 kuruþa yakýn indirim yapýldýktan sonra, motorinin yeniden litrede 7 kuruþ ucuzlatýldýðýný belirterek, Türkiye Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn yaptýðý açýklamasýnda motorindeki indirimi benzin fiyatlarýna da yansýtacaklarýný açýkladýðýný aktardý. knot olarak gerçekleþtirilmesi gerektiði ifade edildi. Açýklamada, 18 altý yaþlarda, denizin çok dalgalý olduðu durumlarda, rüzgar hýzýnýn 16 deniz milini aþtýðý durumlarda, güneþin doðuþundan önce ve batýþýndan sonra jet-ski kullanýmýn sakýncalý olduðu ifade edildi. Söz konusu uyarýlarýn, sürat deniz motoru, deniz paraþütü vb. su sporlarý için de geçerli olduðunun altý çizilerek, "Bu faaliyetlerin genel olarak takip edilmesi tüm vatandaþlarýn sorumluluðunda olup, aksi davranýþlar sergilenmesi durumunda 'Alo 158' Sahil Güvenlik hattýndan yardým istenmelidir" denildi. edildi. Açýklamada, saðlýkta önemli ve vazgeçilmez rolleri olan para medikal saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýný belirleyen yasal düzenlemenin olmayýþýnýn ciddi saðlýk risklerinin göze alýnmasýna neden olduðu ifade edildi. Yazýlý açýklamada, KTTB ve Özel Hastaneler Yasasý gibi yasalarýn bir doktor sorumluluðu olmadan hiçbir saðlýk kuruluþunun açýlamayacaðýný kesin bir þekilde belirtmesine karþýn bir sürü yasa dýþý fizik tedavi, diyetisyen, psikoloji, lazer epilasyon merkezleri açýldýðý, bunlara karþýn Saðlýk Bakanlýðý'nýn da hiç bir giriþimde bulunmadýðý iddia edildi. GÜNLÜK BARIÞ ÝÇÝN SORUMLULUK ZAMANI Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, TSK savaþ uçaðýnýn Suriye kara sularýnda düþürülmesinin ardýndan bir basýn açýklamasý yayýnladý. ÖDP Eþ Genel Baþkaný Alper Taþ imzasýyla yayýmlanan açýklamada þöyle dendi: "Þimdi savaþ çýðlýklarý atmanýn deðil, bölgesel barýþ için sorumluluk almanýn zamanýdýr. AKP, emperyalizmin aktif taþeronluðunu üstlenerek Suriye'de iç savaþýn geliþtirilmesine yönelik hamlelerden vazgeçmelidir. Türkiye'ye ait bir savaþ uçaðýnýn Suriye tarafýndan düþürülmesinin ardýndan 'gereken yapýlacak' açýklamalarý bir çatýþmanýn eþiðinde olduðumuzu gösteriyor. Bölgede oynanan 'büyük oyunun 21. yüzyýldaki kritik noktasý Suriye'dir. Suriye'ye dönük bir askeri müdahale bölgesel bir savaþýn da tetikleyicisi olacaktýr. Ortadoðu etnik ve dini boðazlaþmalarla kaosu sürüklenirken, Türkiye de bu kaosun parçasý olacaktýr. AKP, emperyalizmin aktif taþeronluðunu üstlenerek Suriye'de iç savaþýn geliþtirilmesine yönelik hamlelerden vazgeçmelidir. Bugün, emperyalizmin taþeronluðuna soyunmuþ politikalara, savaþ kýþkýrtýcýlýðýna karþý Ortadoðu halklarýnýn özgürlüðünü ve bölgede barýþý bütün gücümüzle savunmanýn zamanýdýr." ÇAL DA ÇAL Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! YÜZÜNÜ VALÝYE DÖN El-Sen bakanlýða grev yapacaðýný bildirdi. Tel-Sen ise bugün meclis önünde 40 derecede eylem yapacak... Adres yanlýþ... Yüzünü valiye dönmezse olmaz! ÇANGAR'IN BULUÞU Mehmet Çangar bu memlekete yalnýz BMW getirmedi, baþka yenilikler de getirdi. Araba verip yerine arazi almak onun buluþu... Biz de yumurta verip kereviz alsak olur mu? GAZETECÝYE DE GÜN DOÐDU Brüksel'de KKTC'nin sesini haykýrmaya gidecek olan aslanlarýmýz gazetecileri de beraberinde götürüyor... Götürecekleri gazetecileri de domates hýyar gibi seçiyorlar! KALINTILAR Þu iþe bakýn... Arkeologlar ilk Kýbrýslýlarýn kemik kalýntýlarýna ulaþmýþlar... Ama son Kýbrýslýlarýn kalýntýlarýný hala bulamýyorlar! Týrnak... "Beþir Bey bir daha geldiðinde sadece rakamlara bakarak deðil, biraz da halkýn arasýna karýþarak yorum yapmalýdýr. Ayrýca, UBP kurultayýnda da Ýrsen Bey'e destek veren imalarda bulunmasý hoþ deðildir." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Beþir Atalay baþka bir ülkenin, siyasi partisinin iç seçimine müdahale etti. Ama olay sadece bu deðil tabi ki. Sayýn Baþbakan da bu müdahaleyi istedi." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Kuzey Kýbrýs'ýn bir vali yönetimindeki aciz hali ne yazýk ki normalleþtirildi. O kadar ki, bu acizlik sadece dýþ politika ve iç siyasete deðil, artýk parti içlerine kadar nüfuz etmiþ durumda." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Baþbakan yüzünde zoraki olarak getirdiði tebessüm ile 'Uçuyoruz, yakýnda dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna giriyoruz' derken, KKTC Merkez Bankasý açýklamasýnda yakýnda bazý ülkeler gibi AB yardýmýna muhtaç olacaðýz, tavan yýkýlýrken taban çatýrdýyor diyor." Taner ULUTAÞ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný KADINLAR Lefkoþa Belediyesi kadýn çalýþanlarý boþ tencere eylemi yaptý dün. Bu eyleme ülkemizdeki kadýn örgütleri ve kadýn haklarý savunucularýndan da destek geldi. Þaka deðil, 55 gündür maaþ alamýyorlar. Belediye kendi halinde baþýboþ yüzen rotasýz bir gemi gibi... Dün Asbaþkan Özel Kadýoðlu ile Belediye Meclis üyesi Ahmet Akbil de istifa etti... Meclis ne toplanabiliyor, ne karar alabiliyor... Çalýþanlara yeniden eyleme gitmekten baþka çare kalmýyor. Mahkeme greve yasak kararýný kaldýrmadý, ama çalýþanlara da bir tavsiyede bulunmadý. Cumhuriyet Meclisi de 3 Temmuz'da tatile girdikten sonra, bakalým kim ölür, kim kalýr...

7 7 26 Haziran 2012 Salý GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI DAÜ'den haber var... El-Sen'den bakanlýða grev bildirimi n KALYONCU: HÜKÜMETÝN GERÝ ADIM ATMAMASI DURUMUNDA GREV KARARINI UYGULAMAYA KOYACAÐIZ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KýbTek) çalýþanlarý sendikasý El-Sen, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na grev bildiriminde bulundu. Bakanlar Kurulu'nun, Kýb-Tek'in özerkleþtirilmesi yönünde aldýðý karardan vazgeçmesi üzerine greve gitme kararý alan El-Sen yetkilileri, bu yöndeki kararlarýný dün saat 11.40'ta Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sendikalar Mukayyidi Kemal Can'a yazýlý olarak iletti. El-Sen Genel Baþkaný Tuluy Kalyoncu ve yönetim kurulu üyeleri yanýnda Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý da bildirim sýrasýnda hazýr bulundu. KALYONCU El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, bildirimden önce basýna yaptýðý açýklamada, Özelleþtirme Yasasý'nýn Meclis'e sevk edilmesinin ardýndan 19 Ocak'ta baþlattýklarý grevi, Bakanlar Kurulu'nun, Elektrik Kurumu'nun özerkleþtirileceðine iliþkin kararý sonrasý kaldýrdýklarýný anýmsattý. Hükümetin o günden sonra yasa çalýþmasý konusunda bir çalýþma yapmazken sendika olarak kendi hukukçularýyla bir tasarý hazýrladýklarýný ve bu tasarýnýn Meclis'teki 4 muhalefet partisi tarafýndan ortak olarak Meclis'e sunulduðunu ancak hükümetin bunu reddettiðini anýmsatan Kalyoncu, TEL-SEN BUGÜN MECLÝS ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK Tel-Sen, bu sabah Meclis önünde yönetim kurulu düzeyinde pankart açma ve bildiri daðýtma eylemi yapacak. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan yazýlý açýklamasýnda, Tel-Sen Yönetim Kurulu'nun, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde bulunan ve bugün görüþüleceði belirtilen "Hazine Mallarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý" ile ilgili olarak kendilerine söz hakký verilmemesini protesto etmek amacý ile saatleri arasýnda eylem yapacaðýný bildirdi. Soysan, "Hazine Mallarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"nýn Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan Meclis'e sunulmasý ve TelSen'in uzun süreden bu yana bu yasa ile ilgili tepki koyarak eylem ve grev yapmasý dahi göz önüne alýnmayarak komiteye çaðrýlmamasý görüþüne baþvurulmamasýnýn kabul edilebilir olmadýðýný kaydetti. Soysan, Tel-Sen Yönetim Kurulu'nun bu tutumu; "yangýndan mal kaçýrma" olarak yorumladýðýný belirterek, "çalýþanýmýz süresiz greve hazýrdýr" dedi. Tamay Soysan þunlarý kaydetti: "Çalýþanlarýmýzýn deðerlendirmelerini harmanladýðýmýzda Tel-Sen Yönetim Kurulu'na olan güvenin en üst seviyede olduðunu görmek bizleri þevklendirmiþtir. Çalýþanlarýmýzýn Baþbakan ve Bakan tarafýndan açýklanan 'çalýþanlar güvence altýnda' açýklamalarýna önem vermediklerini yeterli bulmadýklarýný öte yandan Telekomünikasyon Dairesi'nin devletin elinden çýkacak bir yapýya onay vermediklerini belirtmeleri ayrýca yönetim kurulumuza süresiz grev dahil her tülü eylemde sonuna kadar yanýmýzda olacaðý desteðini vermeleri, bizleri çalýþanýmýz adýna onurlandýrmýþtýr. TelSen üyeleri ve Telekomünikasyon dairesi çalýþanlarý bir kez daha göstermiþtir ki sendikasýnýn yanýnda her türlü mücadelede beraber kol kola yürüyecektir. "Baþbakan Ýrsen Küçük'ün o gün Meclis'te yaptýðý konuþma bardaðý taþýran son damla olmuþtur. Ülke 'Yalan Rüzgarý' dizisine döndü. Bakanlar Kurulu'nun aldýðý kararlara güvenemezsek bu ülkede artýk nereye güvenelim?" dedi. Kýb-Tek'in sadece özelleþtirme sorunu olmadýðýný, istihdam sorunlarýnýn devam ettiðini, 2012 yýlýný kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi konusunda bugüne kadar bir toplantý bile yapýlmadýðýný kaydeden Tuluy Kalyoncu, tüm bu gerekçelerle, grev bildirimini yapmakta olduklarýný söyledi. Bakanlar Kurulu'nun Kýb-Tek'in özerkleþtirilmesi yönünde aldýðý karardan vazgeçmesine karþýn, bu yönde aksi bir karar üretilmediði bilgisini aldýklarýný kaydeden Kalyoncu, daha fazla kaos yaþanmamasý için, söz konusu kararýn altýnda imzasý olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin, gerekeni yapmasýný istedi. Kýb-Tek'in topluma daha iyi hizmet verebilmesi için ortaya koyduklarý yasa önerisinin ortada olduðunu yineleyen Kalyoncu, hükümete, toplum menfaatine uygun bir yasa ortaya çýkarýlmasý için görüþme çaðrýsýnda bulundu. Kalyoncu, hükümetin geri adým atmamasý durumunda grev kararýný uygulamaya koyacaklarýný vurgulayarak sözlerini tamamladý. ARSLAN BIÇAKLI Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý da yaptýðý konuþmada, yönetim yetkisini kaybettiðini ileri sürdüðü hükümetin, özelleþtirmeye karþý bugüne kadar yürütülen mücadele ve ortaya konan eylemlerden gerekli mesajý almamýþ göründüðünü söyledi. Yaþanan grev sonrasý hükümetle yaptýklarý görüþmede, Elektrik Kurumu'nun özerkleþtirilmesi konusunda uzlaþmaya vardýklarýný, bunu sözlü kabul etmedikleri için Bakanlar Kurulu'nun bir karar ürettiðini anýmsatan Býçaklý, hükümetin bu karardan vazgeçerek "Türkiye'den elektrik gelecek. O nedenle özerkleþtirmeye gerek kalmadý" þeklindeki tutumunu eleþtirdi. Geçtiðimiz hafta içinde hocalarýnýn görevden alýnmasýyla ilgili þikayette bulunan DAÜ'lü bir grup, bugün de yakýnda eyleme gideceklerini açýkladýlar. "Doðu Akdeniz Üniversite'sinin donanýmlý hocalarýnýn iþlerine son verilmesinden dolayý yeni öðrenciler kayýtlarýný baþka okullara aldýrmak için giriþimde bulunmaya hazýrlanýyorlar. Bunun nedeni de DAÜ Yönetimi'nin yapmýþ olduðu uygulamayla öðrenciler akademik eðitimlerinin yeterli düzeyde olmayacaðýný düþünmektedirler. Bu nedenle okuldan kayýtlarýný sildirip baþka okullara geçiþ yapacaklar. Ayný þekilde mezun olan öðrenciler de okuldan iliþiði kesilen hocalardan aldýklarý dersleri tasdiklemek için DAÜ Öðrenci Ýþleri'nden 'transcript'lerini almak için baþvuracaklarýný söylüyorlar. Yanlýþ yönetim ve fiyat politikasý güden DAÜ Yönetimi vermiþ olduklarý son kararla öðrencilerini hýzlý bir þekilde kaybedecek gibi görünüyor. DAÜ Yönetimi, ne öðrencilerini ne de mezunlarýný kaale almayarak siyasal bir zeminle okulu yönetmeye çalýþýyor, bu da DAÜ'yü akademik bir kurumdan siyasal bir kuruma doðru götürüyor. Kýbrýs'ýn en eski üniversitesi olarak bu tarz bir hareketi, esefle kýnýyorum ve DAÜ Yönetimi'nden yapýlan bu uygulamanýn dayanaðýný açýklamaya çaðýrýyorum. 26 Haziran tarihinde (yani bugün) eylemin içeriði bizde saklý kalmak koþuluyla bir de eylem tertiplemeyi düþünüyoruz. Yukarýda da yazdýðýmýz gibi sadece eðitim görenler deðil, bu okuldan mezun olanlar da deðerli üniversite hocalarýmýzýn okuldan uzaklaþtýrýlmalarýný hazmedemediler. Onlar da gerekeni yaptýlar ve hesap sordular. DAÜ yönetiminin kendilerine e-postayla gönderdiði açýklamayý yetersiz ve geçiþtirme olarak buldular. DAÜ Yönetiminin açýklayýcý bir cevap yapmamasý üzerine eyleme gideceklerini de açýkladýlar. Baþlarda eski bir mezunun Facebook üzerinde bir etkinlik oluþturarak baþlattýðý bu eylem bir süre sonra hararetini yitirmiþti. Fakat eski öðrencilerin de yenilere destek vermek için eylem yapacak olmalarý bizleri heyecanlandýrdý... Okuduðumuz ve eðitim gördüðümüz okulumuza belki de son vazifemiz olacak bu..." OKULLARA DA HASTANE SÝSTEMÝ Gazetemizi telefonla arayan çok sayýda öðrenci velisi yeni kayýt uygulamasýný eleþtirdi... "Atatürk Meslek Lisesi'ne büyük talep olmaktadýr. Ancak okul idaresi 60 kayýt limiti koydu. Yazýlmalar Pazartesi yani 25 Haziran'da baþladý. Saat 09.00'dan sonra gelenlere kayýt bitti denildi ve baþka okula gönderildiler. Okul idaresi kayýt yaparken diploma veya karnede derece aramak yok mudur? Nasýl bir kayýt sistemidir bu? Eðitimde 'ilk gelen kayýt olur" sistemi BÝZÝM DUVAR ne zaman getirildi? Eðitim Bakanlýðýnýn bundan haberi var mýdýr? Hastahanelerde muayene sistemi böyleydi, demek ki okullarda da bu sistem uygulanmaya baþladý..." KÜLLÝYEN "ÖTEKÝ"YÝZ Bizim Mandra 2 aydýr maaþ almadan angarya çalýþtýrýlan belediye emekçisi kadýnlarýn boþ tencere eylemi de, Beþir Atalay'dan bol bol aferin alan hükümetin kýlýný kýpýrdatmaya yetmez. Eylemin, beklenenin altýnda bir katýlýmla gerçekleþmesi ise, hükümetin belediye sorununa bir çözüm getirmekteki isteksizliðini daha da pekiþtirir. Belediyede umutlar tükenir ve gözler bir kez daha ElSen ve Tel-Sen grevlerine çevrilirken, sokaktaki adam "Hükümet bu grevleri de bertaraf ederse, bütün sendikalar kapýlarýna kilit vurup, protesto için anahtarlarý AB'ye teslim etsin. Çünkü yapacak baþka hiçbir þeyleri kalmaz" diye kendi kendine söylenir.

8 8 26 Haziran 2012 Salý Kalem Yalçýn Okut DÜÐÜN (2) Mahkeme balkonundan atladý- (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Mahkemesi'nin 2. katýna çýkan Soykan Türken isimli vatandaþ aðýr ceza mahkemesinde görülen duruþmasýndan sonra kendisini balkondan aþaðý attý. Türken ambulansýn gelmesi ile hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Türken'in sað kol ve sað ayak bileðinin kýrýldýðý ama hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Parkta bulup içtikleri sigaradan hastanelik oldular (Evrim Kamalý) - 24 Haziran 2012 tarihinde saat raddelerinde Lefkoþa Devlet Hastahanesi Acil servisinden alýnan bilgide zanlý Murat Uçar isimli þahsýn rahatsýzlanarak hastaneye baþvurmasýndan sonra ortaya çýkan olayda zanlý Murat Uçar'ýn arkadaþlarýnýn verdiði bir sigarayý kullandýðý ve kendisinde yaptýðý yan etkilerden dolayý hastaneye baþvurduðu öðrenilmiþ kullanýlan maddenin ne olduðu henüz tespit edilememiþtir. Bu olay üzerine polis olayla baðlantýsý olduðuna inandýðý 4 kiþiyi göz altýna alarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkardý. Mahkemede Savcý Emine Taþkýn ve zanlýlar þahsen hazýr bulundu. Mahkemede Narkotik ve Kaçakcýlýðý önleme müdürlüðünde görevli polis memuru Turan Daðaþan yeminli þahadet verdi. Daðaþan, 24 Haziran 2012 tarihinde saat raddelerinde Lefkoþa Devlet Hastahanesi Acil servisinden alýnan bilgide zanlý Murat Uçar isimli þahsýn rahatsýzlanarak hastaneye baþvurmasý üzerine yapýlan soruþturmada zanlý Murat uçarýn arkadaþlarýnýn verdiði bir sigarayý kullandýðý ve kendisinde yaptýðý yan etkilerden dolayý hastaneye baþvurduðu kullanýlan maddenin ne olduðu tespit edilememiþtir. Ayni gün polis tarafýndan Murat Uçar'dan alýnan ifade üzerine kendisi ile birlikte kalan iþ arkadaþlarý olan Türkmenistan uyruklu zanlýlar Ruslan Sattiyev, Bahtiyarjan Rahmedov ve Hazratkuly Cholliyev ile birlikte Gönyeli'deki ikametgahlarýnda 1 adet elle sarýlý sigara içtikten sonra rahatsýzlandýðý ve hastaneye kaldýrýldýðý ancak söz konusu sigara içerisinde ne olduðunu bilmedikleri öðrenilmiþtir. Diðer zanlýlarla yapýlan soruþturmadan sonra söz konusu sigaralarý Gönyeli Yalçýn parkta yerde bulduklarý ve hep birlikte içtiklerini ve içerisinde ne olduðunu bilmedikleri öðrenilmiþtir. Ayný gün sahýslarýn evinde yapýlan aramada yasa dýþý hiçbir þey bulunmamýþtýr. Daðaþan, zanlýlarýn uyuþturucu madde kullandýklarý þüphesinde olduklarý ve kan ve idrar örneklerinin temin edildiðini neticelerin henüz çýkmamasý üzerine soruþturmanýn tamamlanmasý için 2 gün süre ile zanlýlarýn tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin olayýn ilginç olduðunu aydýnlatýlmasý için polise þans vereceðini belirterek zanlýlarýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. SANAYÝ BÖLGESÝ KAN AÐLIYOR n "HALA DAHA TEK BÝR YETKÝLÝ GELÝP DE SEL BÖLGELERÝNÝ GÖRMEDÝ, TEMÝZLEMEDÝ" Lefkoþa Organize Sanayi Bölgesi Danýþma Kurulu, Mayýs ayýnda sanayi bölgesinde yaþanan sel felaketinin üzerinden 46 gün geçmesine raðmen hala tek bir yetkilinin bile sel bölgelerini görmediðini ve temizlemediðini savunarak, iþ yerlerinin devlete vergilerini ve yatýrýmlarýný yaptýðýný ancak kendilerinin gerekli hizmeti görmediðini öne sürdü. Kurul, devletine güvenerek yatýrým yapan sanayiciler ve esnafýn da, bu kapsamda "Madem öyle biz de böyle" anlayýþý takýnýp, "belediye ve devlete karþý sorumluluklarýndan vazgeçip, tüm ödemelerini durdurmasý ve kendi çözümünü kendisinin mi saðlamasý gerektiðini" sordu. Lefkoþa Organize Sanayi Bölgesi Danýþma Kurulu, sanayi bölgesinde yaþanan sýkýntýlarý bugün Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ve LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na yazdýðý mektupla aktardý. Kurul, belediyenin esnaftan inþaat izin harcý, kesin onay ücreti, su, çöp aydýnlatma kaldýrým tabela emlak vergilerini, Sanayi Dairesi'nin arazi kiralarýný ve katký ücretlerini alýrken, esnafa hizmet vermediðini savundu. Sanayi bölgesine biraz ilgi gösterilmesi ve basit bir mühendislikle sorunlarýn çözülebileceðini ifade eden kurul, sorunlarý çözmek için çalýþmayan makamlarýn amaçlarýný sorgulamasýný istedi. Geçen haftalarda güney Lefkoþa'da bir düðüne davetli olduðumuzu ve biz 15 kadar Kýbrýslýtürkün o düðüne gittiðimizi yazmýþtým. Nasýl gitmezdik, nasýl o daveti karþýlýksýz býrakabilirdik ki?.. Gelinin babasý Andonis SIDIKEK sendikasýnýn baþkaný, annesi Anna da POGO Yönetim Kurulu üyesi. Ve her ikisi de vaktiyle Türkçe dersleri verdiðim grupta idiler. Gitmemek mümkün müydü?.. Ýyi ki gitmiþiz. Sonradan gelen haberlere göre çok sevinmiþler. Sevinmezler mi?.. Ortak Vatan'ý oluþturacaksak; Ortak Vatan'ýn oluþturulmasý bu tür ortak etkinliklerden geçmiyecek mi?.. Bugün sözünü edeceðim düðün, kardeþim Kaya'nýn kýzý kuzenim Hidayet'in -ki Hidayet annemin adýydý- düðünü idi. Bizim Hidoþcuk büyümüþ, mimar olmuþ ve evleniyordu. Artýk yuvadan uçuyordu Kendisini çok mutlu gördüm. Anne ve babasý da çok mutluydular. Tabii, gelin ve damadýn ve anne-babalarýnýn mutluluðu pozitif bir enerji þeklinde hepimize yansýyor, hepimiz seviniyorduk. Büyük bir otelin çok geniþ bahçesinde yapýlan düðün çok kalabalýktý ve yýllardýr görüþemediðimiz birçok dostlarýmýz ve akrabalarýmýzla görüþmüþ olduk. Üstelik, sýnýrsýz içki ve mezeler Daha ne? Andoni ile Anna'nýn kýzlarýný evlendirdikleri düðünde de sýnýrsýz içki ve mezeler vardý. Fakat ikisini kýyaslamak gerekirse, sanki bizim düðünlerde kadýnlar daha 'özgür' gibidirler. Hemen her düðünde tiril tiril giyinmiþ genç kýzlar ve kadýnlar kalkýp dans ediyorlar, kurtlarýný döküyorlar. Kuþkusuz, sadece dans kadýn özgürlüðünün tek ölçütü olamaz, ama ünlü feminist Kýzýl Emma (Goldman)'nýn da: "Dans edemiyeceksem, o devrim benim devrimim deðildir" diyen ünlü bir kitabý var. Bu açýdan bakýlýnca, Türk düðünlerinde Türk kadýnlarýn daha özgür olduklarý imajý aðýr basýyor. Fakat, imaj imajdýr; gerçeklik gerçekliktir. Kýzýl Emma'ya bir nazire yapýp, "Yapma be Emma, kadýn özgürlüðü sadece dans edebilme ile sýnýrlý olabilir mi?" diyelim ve geçelim. VE KÜRT DÜÐÜNÜ Daha önce de yazmýþtým, kaldýðým yerin bir sokak ötesinde Girne Belediyesi'nin yaptýðý güzel bir park var. Fýskiyeli suni gölceðizlerde ördekler, ötede tavus kuþlarý ve diðer kanatlýlar ile tavþancýklar vb. Ve de yeþil alanlar. Dinlendirici bir yer Ayný parkýn üst baþýnda da açýk hava düðün alaný Yeni yurttaþlarýmýz çocuklarýnýn düðünlerini sýk sýk orada yapýyorlar. "Bedava müzik dinliyoruz" diye daha önce yazdýðýmý da anýmsýyorum!.. O kadar yüksek volümlü ki bu Kürt düðünlerindeki müzik uyumak mümkün deðil. Hayýr, yanlýþ yazdým; uyumak ne kelime, ben o saatlerde yatmam ki Ama, bir þey okumak ya da bir þey yazmak da mümkün deðil o kadar yüksek sesli müzikte. Dün akþam, ettim edemedim, daha önceleri de birkaç kez yaptýðým gibi, gidip Kürt düðününü izlemeye baþladým. Türbanlý-türbansýz, kadýn-erkek, çolukçocuk el ele tutuþup büyük bir halka þeklinde dans ediyorlardý. Kendi halk türküleri ile kendi halk danslarýný oynuyorlardý. Müzik grubunun adýný bilmiyorum ama kitleyi coþturmayý çok iyi baþarýyordu; gerek Kürtçe, gerek, Arapça, gerek Türkçe þarkýlarla. Kýsa eteklisi, uzun eteklisi, -yukarýda belirttiðim gibi- türbanlýsý türbansýzý ve kadýnýerkeði hep birlikte elele tutuþup kendi halk türküleri ile kendi danslarýný oynuyorlardý... Türk ýrkçýlýðý bu halký yenemez. Bitti. Bu kadar basit, ya da bu kadar girift "Memlekette bunca sorun varken, sen tutmuþ düðünleri yazýyorsun" denebilir. Fakat düðünler insanlarýmýzýn yaþamýnda hâlâ o denli önemli bir yer tutuyor ki, yazmazsýn da ne eylersin?..

9 9 26 Haziran 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV UÇAK ORADA NE YAPIYORDU? Suriye tarafýndan düþürülen F-4 uçaðý konusunda yapýlan açýklamalar kafa karýþtýrýcý. Bakan Davutoðlu, uçaðýn ulusal radar sisteminin test edilmesi sebebiyle yapýlan bir test/ eðitim uçuþu sýrasýnda düþürüldüðünü söyledi. Bu kadar kritik bir dönemde o bölgede bir test uçuþu yapýlmasýnýn yerindeliði sorusunu þimdilik erteleyelim. Gerçekten bir 'radar testi' uçuþu muydu, yoksa bir 'foto-keþif/ istihbarat' uçuþu mu? Bu konuyu askeri konularda uzman bir tanýdýðýma danýþtým. Bunun bir radar testi olamayacaðýný söyledi. Suriye'nin yaptýðýnýn uluslararasý hukuku ihlal edip etmediði ya da ne kadar ihlal ettiði baþka bir konu. Fakat o uçaðýn bu kritik dönemde Suriye hava sahasýný ihlal etmek pahasýna orada ne yaptýðýnýn da açýklanmasýný beklemek hakkýmýz. ÖZGÜR MUMCU (Radikal) TARÝH 24 MAYIS 2011 Cratos sorumluluk üstlenmedi... Hükümete ve Elektrik Dairesi'ne soruyoruz: 'Cratos Otel'in 1,5 trilyon elektrik borcu olduðu ve kaçak elektrik kullandýðý doðru mu?' Bu soruya ElSen Baþkaný'ndan da yanýt bekliyoruz... Gözden kaçmayanlar... ÝLK HELLÝMÝ KÝM YAPTI? Bir hellim tartýþmasýdýr gidiyor. Hellim mi denecek, hallumi mi denecek. Hellim Türk mü, Rum mu? En doðrusu hellimin tarihsel geçmiþine gitmek ve arkeolojik kazýlar yaparak ilk hellimi kimin yaptýðýný bulmak. Türk müydü ilk hellimi yapan, Rum muydu? Malum þimdi çok azalsalar da, Kýbrýs'ta Ermeniler ve Maronitler de vardý bir zamanlar. Peki ya ilk hellimi yapan Ermeni veya Maronit'se ne olacak? DÝPNOT Ýran'da iki kiþi içki içtikleri gerekçesiyle idam cezasýna çaptýrýldý. Ýran yasalarýnda içki içmenin cezasý 80 kýrbaç, üçüncü kez tekrarlanýrsa yasayý çiðneyene ölüm cezasý veriliyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümetin yanlýþlarý yüzünden Türkiye ile iliþkilerin bozuldu." Ferdi Sabit SOYER (CTP Maðusa milletvekili) VÝRGÜL... ÝNANMAYAN KÜLLÝYE ÝNÞAATINA BAKSIN CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu "Hükümetin ve Beþir Atalay'ýn söyledikleriyle hayatýn gerçekleri uyuþmaz" dedi. Sonra da "Ülke dýþýndan gelenler ne kadar iyi niyetli olsalar da ülke gerçeklerini bilmiyorlar, söylendiði kadarýný biliyorlar" diye ekledi. "Ýçiþlerimize karýþmasýnlar" diye devam etti. Böylece her zamanki gibi yanlýþlar doðrularý götürdü. Çünkü Beþir Atalaylarýn "ülke dýþýndan" geldikleri de, "iyiniyetli" olduklarý da külliyen yalandýr. Ýnanmayan Külliye inþaatýna bakabilir AKP KENDÝ HALKINA KURÞUN YERÝNE GÜL ATIYOR SANKÝ "Suriye'de kendi halkýna zulmeden, kurþun sýkan, kendi halkýný katleden bir zihniyet vardýr." Egemen BAÐIÞ (TC Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci) "AKP iktidarý, ABD ve Ýsrail'in çýkarlarýný koruma adýna Suriye'ye efeleniyor" AKP iktidarý sonunda muradýna erdi! Türkiye ile Suriye, "bizim olmayan" bir savaþýn eþiðine geldi. Bir Türk jetinin Suriye'nin hava sahasýný geçmesiyle baþlayan kriz, jetin düþürülmesiyle doruða çýktý. Türk jetinin öðle saatlerinde Suriye topraklarýnda ne aradýðýný henüz kimse bilmiyor! Uzmanlar ise, Türk jetinin ABD tarafýndan bir "yem" olarak kullanýldýðýný NATO'nun, Türk jetini Suriye topraklarýna sürerek, bu ülkenin hava savunma sistemini test ettiðini belirtiyor. ABD-Ýsrail ikilisi, zaten uzun süredir Suriye'yi gözüne kestirmiþ durumda. Irak'ta yarattýklarý bataklýða saplanan ABD yönetimi, yeni bir cephede baþarýlý olamayacaðýný düþünüyor. Bu yüzden, Türkiye tarihinin gelmiþ geçmiþ en Amerikancý-Ýsrailci yönetimi olan AKP devreye sokuluyor. AKP iktidarý, ABD ve Ýsrail'in çýkarlarýný koruma adýna Suriye'ye efeleniyor. ABD ve Ýsrail, tehlike olarak gördüðü Ýran, Rusya ve Çin'i etkisizleþtirmenin yolunun Suriye'den geçtiðini biliyor. Dünyanýn baþýna bela olan Ýsrail ve ABD, "Suriye-Ýran koridoru"nun boþaltýlmasý halinde bölgedeki güçlerini artýrabileceklerini düþünüyor. Bu yüzden, "zayýf halka" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu olarak gördükleri Suriye'yi iþgal planý adým adým devreye sokuluyor. Baþbakan'ýn yakýn adamý Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Suudi Arabistan Krallýðý'nýn Türkiye'ye 10 milyar dolar "hibe"de bulunduðunu anlatýyor, "Yeni yardýmlar da gelecek" diyordu. ABD'ye göbeðinden baðýmlý olan Suudi Arabistan Krallýðý, bu ülkenin izni olmadan, nefes bile alamaz. Bu tür hibeler de ABD'nin izniyle olur. ABD'nin AKP iktidarýna ihtiyacý vardýr; AKP'nin ayakta kalmasý ABDÝsrail çýkarlarýnýn korunmasý açýsýndan elzemdir! AKP iktidarý, ABD ve Ýsrail'in çýkarlarýný koruduðunu gizleyebilmek için, "Çamlýca'ya cami" tartýþmasýný açýyor. "Kürtaj dinimize göre cinayettir" sözleri söyleniyor. "Operaya mescit" önerisi gündeme getiriliyor adý verilen ve laikliði tamamen ortadan kaldýracak olan yeni eðitim sistemiyle, muhafazakar seçmenin gönlü hoþ tutuluyor. "Eþi türbanlý subaylara kurmay olabilme fýrsatý" gibi atýlýmlar da bu politikaya hizmet ediyor. "Görüntü"de Ýslam, özünde "ÝsrailABD ve Barzanici" olan AKP iktidarý, dinimizi esas yüzünü gizleyebilmek için "araç" olarak kullanýyor. ABD, Ýsrail ve Avrupa, "Sizin çýkarlarýnýzý korumak için bunlarý yapmak zorundayýz" denilerek ikna ediliyor. AKP böylece bir taþla, birkaç kuþ vuruyor. "Tek Adam" Tayyip Erdoðan Türkiye'ye dönüþtürerek hem kitle tabanýný geniþletiyor, hem cumhurbaþkanlýðýna yaklaþýyor, hem ABD ve Ýsrail'in sýnýrsýz desteðini güvence altýna alýyor. Bu savaþ bizim savaþýmýz deðildir. Bu savaþ, emperyalistlerin bölgeyi parçalama planýnýn bir parçasýdýr. AKP ile Barzani'nin yakýnlaþmalarý, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha büyük sorunlarla karþý karþýya kalacaðýnýn da göstergesidir. Herkes uyanýk olmalý, Türkiye'nin baþýna hangi çoraplarýn örülmeye çalýþýldýðýný yakýndan izlemeli ve buna karþý çýkmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki; savaþ bir felakettir ve ayný zamanda bir cinayettir! (Bu yazý BARIÞ YARKADAÞ'ýn gercekgundem.com'da yayýmlanan "AKP, Ýsrail ve ABD için savaþýyor" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 26 Haziran 2012 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu AKILSIZ BAÞIMIZIN CEZASINI ÇEKÝYORUZ KARPUZ FESTÝVALÝ SONA ERDÝ- MHA- Aybeniz Küzeci...Yýldýrým Kadýnlar Birliði'nin Yeniboðaziçi Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlediði "Karpuz Festivali"nin ikincisi önceki akþam Ýbrahim Þevki konseri ile sona erdi. Etkinlikler kapsamýnda önceki akþam Yýldýrým Masterleri ile Yeniboðaziçi Masterleri arasýnda futbol turnuvasý düzenlendi. Turnuva sonucu Masterler berabere kaldý. Festival de bir Karpuz Kralý seçildi. Yapýlan yarýþma sonucu Karpuz Kralý 25 kilo ile Hasan Hoca oldu. Yýldýrým Kadýnlar Derneði Büyük Bayanlar Halk Danslarý Ekibi gösterisinin ardýndan teþekkür plaketleri takdim edildi. Festival SOS grubu eþliðinde ki O Ses Türkiye ikincisi Ýbrahim Þevki konseri ile sona erdi. "SILA 4" MAÐUSA FESTÝVALÝNDEGazimaðusa Belediyesi tarafýndan bu yýl 16.'sý düzenlenen Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali, bu hafta biri yerli diðeri yabancý olmak üzere iki önemli konsere daha ev sahipliði yapacak. Belediye'den verilen bilgiye göre, Apocalyptica 27 Haziran Çarþamba, Sýla 4 ise 28 Haziran Perþembe akþamý Salamis Antik Tiyatro'da saat 21:00'de sahneye çýkacak. Festival kapsamýnda 3 Temmuz'da Cyprus Jazz Band konseri, 5 Temmuz'da BKM Mutfak oyuncularýnýn "Çok Güzel Hareketler Bunlar" oyunu, 6 Temmuz'da Aziza Mustafa Zadeh Trio konseri, 9 Temmuz'da Pagagnini konseri yapýlacak.tümü Salamis Antik Tiyatro'da saat 21:00'da yapýlan festival etkinlikleri için biletler Lefkoþa, Maðusa ve Girne Deniz Plazalardan ve Gazimaðusa Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimi'nden alýnabiliyor. Festival hakkýnda Gazimaðusa Belediye Halkla Ýliþkiler Birimi'nin numaralý telefonu ve magusa.org/ festival isimli web sayfasýndan daha fazla bilgi edinilebiliyor. 62 SOS çocuðu ve 10 gönüllü anne MHA- Aybeniz KÜZECÝ- Maðusa'nýn sevilen mekanlarýndan Baþtiryaki Restoran kalitesi ve huzurlu neþeli ortamýnýn servisinin yaný sýra topluma örnek teþkil edecek sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Geçtiðimiz hafta Özen Huzurevin de kalan yaþlýlarýmýza verdiði yemek ve balodan sonra bu hafta da çok onurlu bir sorumluluða imza attý. Hatice Zeybek' e ait olan Baþtiryaki restoran, SOS çocuk köyünde bulunan 62 çocuða ve gönüllü hizmet veren annelere bir yemek verdi. 62 çocuðun ve 10 gönüllü annenin katýldýðý yemekte Hatice Zeybek çocuklara oyuncaklar da daðýttý, bu esnada yaþanan duygusal anlar gözlerden kaçmadý. Sýnýrsýz askeri ve ekonomik gücüyle dünyanýn tek hakimi olan Amerika, BM'nin genel sekreterlerini de kendi memurlarýymýþ gibi kontrol altýnda tutmaktadýr. Bu sekreterlerden biri olan Kofi Annan 2002 yýlýnda, kendi adýyla anýlan bir planý Kýbrýs piyasasýna sürmüþ ve iki toplumun da onaylamasýný istemiþti. Ýþgal rejiminin Kýbrýslý taþeronlarý UBP ile Denktaþ'larýn, tüm baský, yýldýrma ve sindirme çabalarýna, 1974'ten beri çaresizlik içinde katlanan toplumumuz, planla beraber bir anda patlamýþ ve denize düþen yýlana sarýlýr misali, iþgalin tabularýný yýkarak kurtuluþu planda görmüþ, ileride neler getirip neler götüreceðini düþünmeden "evet" diyerek onaylamýþtý. Oysa plan, Amerika-NATO çýkarlarýna hizmet decek þekilde hazýrlanmýþ. Gerçek amacý da, Türkiye'nin iþgali sonucu fiilen ikiye bölünmüþ vatanýmýz Kýbrýs'ýn mevcut halini (taksimi) Türk-Rum bütün Kýbrýslýlara onaylatýp resmileþtirilmesini saðlamaktý. Neyse ki, Rum toplumu bu çirkin oyunu "hayýr" diyerek Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kurtarmýþtý. Rum toplumu bu onurlu hareketi yaparken, bizim toplumda, kraldan çok kralcý kesilmiþ, solculuklarý çakma, yeþillenip BG'leþen CTP ve o günkü baþý M.A. Talat ve çok becerikli bareyasý, bir ABD-NATO görevi olan bu plana sahip çýkmýþlardý. Toplumu, uygarlýða (AB) taþýyacaklar diye duygularýný istismar edip öfkesini yatýþtýrdýlar. Sonra da, yýkacaklarýný söyledikleri ceberrut devletin sahibi Denktaþ'larýn DP'siyle beraber Ankara'nýn kucaðýna oturttular! Kendileri de "ganimet sofrasýnýn" koltuklarýna... Sonuç olarak, iþgal rejiminin büyük taþeronu UBP'nin ihanetiyle diz çöktürülmüþ toplumumuza, ikinci bir ihanet hançerini bunlar saplamýþ. Ve o günden sonra, toplum bir daha ayaða kalkýp doðrulamamýþ. Geleceði de hazin bir sonla noktalanmýþtýr. Daha fazla detaya giremem. Çünkü girersem utancýmdan yerin dibine geçerim. Sadece þunu söylemek isterim: Son günlerde, Allahý bile kandýrýp ondan çocuk peydahlayan Meryem ana masumiyetiyle tekrar ortaya çýkan sayýn M.A. Talat, toplumun ölüsünü, cenaze namazý kýldýrýp gömecek imamlarý kendisi yetiþtiremediði için hayýflanýyor. Ve insanýmýzýn yüreðinde kalmýþ son insani kýrýntýlarý da sömürmeye çalýþýyor. Piþkinliðin bu kadarý da olmaz ki... Hikaye þöyledir: Allah kullarýna akýl vermeye baþladýðý zaman onlarý iki gruba ayýrmýþ. Birinci gruptakileri sýnýrsýz düþünme, yaratma ve geliþtirme yeteneklerine sahip üstün akýllara donatýrken, ikinci gruptakilere sadece ateþte yanmamalarý ve birinci gruptakilere uþaklýk etsinler diye düþünemeyen kalitesiz akýllar daðýtmýþtýr. Ama her nedense bizleri, yani Kýbrýslýlarý, bu gruplardan birine dahil etmeyi unutmuþ, haliyle de akýl verememiþtir. Öyle olmasa, 55 yýl önce ABD-NATO çýkarlarýna hizmet edecek ödenekli, milliyetçilikleri çakma süper demagoglara inanýr, peþlerinden gider miydik? Birbirimizin kanýný acýmasýzca akýtýr mýydýk? Güzel vatanýmýz Kýbrýs'ýn taksim edilmesine ve bugünkü hazin duruma düþürülmesine yardýmcý olur muyduk? Öyle olmasa, 55 yýl önce milliyetçilikleri çakma olan bu demagoglarýn iki toplumu birbirinden nefret ettirip ayýrarak kanlý davalarýný, Kýbrýslýlar olarak devam ettirmeye çalýþýr mýydýk? Toplumumuzun baþýna "kurtarýcý" olarak gönderilen, toplumsal varlýðýmýzý ve kimliðimizi yok eden Osmanlý zorbalarýna bu kadar kolay teslim olur muyduk? Akýlsýz baþýn cezasýný ayaklar çekermiþ... Bizim akýlsýz baþýmýzýn cezasýný evlatlarýmýzý vatansýz ve kimliksiz býrakarak onlara ödeteceðiz!

11 26 Haziran 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KESK'e KCK Operasyonu KESK Baþkaný Lami Özgen dahil 71 kiþi gözaltýnda Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) ve baðlý olduðu sendikalara ve birçok eve KCK operasyonu kapsamýnda baskýn yapýldý. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen de aralarýnda olduðu 65 kiþi gözaltýna alýndý. Terörle Mücadele Þubesi'ne baðlý polisler, Kürdistan Topluluklar Birliði (KCK) operasyonu kapsamýnda Ankara'da KESK Genel Merkezi ile KESK'e baðlý Eðitim-Sen, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Büro Emekçileri Sendikasý (BES), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasý (ESM), Tüm Bel-Sen, Haber-Sen ve Tarým Orkam-Sen'in genel merkezlerine, þubelerine ve kamu emekçilerinin evlerine sabah baskýn yaptý. "GÖZALTINA ALINANLARIN ORTAK ÖZELLÝÐÝ KÜRT OLMALARI" KESK Genel Merkezi önünde basýn açýklamasý yapan KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, gözaltý sayýsýnýn artmasýný beklediklerini söyledi. "Bu gözaltýlarýn nedeni 21 Aralýk grevi, 28 Mart'ta '4+4+4' yasasýna gösterilen direniþ ile toplu sözleþme sonrasý yapýlan grevdir." Tombul, gözaltýna alýnanlarýn ortak özelliðinin Kürt olmalarý olduðunu söyledi ve hükümetin "açýlým" adý altýnda demokrasi yerine sendikalarda yer alan Kürtleri tutukladýðýný belirtti. 14 Þubat'ta KESK'e yönelik KCK operasyonunda da dokuz kadýn tutuklanmýþtý. Emek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Kamil Tekin Sürek yaptýðý yazýlý açýklama ile KESK ve baðlý sendikalara "KCK" operasyonu adý altýnda birçok ilde yapýlan operasyonu kýnadý. "AKP Ýktidarýnýn toplu tutuklamalarla muhaliflerini etkisiz kýlma çabalarý devam ediyor" diyen Sürek, KESK'in etkisiz kýlýnmaya çalýþýldýðýný ifade etti. AKP'nin kendinden olmayaný ezme, tasfiye etme, hapishanelere doldurma politikasýna demokrasiden yana olan bütün güçlerin, birlikte dur demesi gerektiðini belirten Sürek, "Bu antidemokratik gidiþata dur demediðimiz takdirde Türkiye büyük bir hapishaneye dönecektir" ifadesini kullandý. "RUANDA'DA ETNÝK TEMÝZLÝK, TÜRKÝYE'DE ETNÝK OPERASYON" BDP milletvekili Hasip Kaplan, KESK Genel Baþkaný Lami Özgen'in de aralarýnda bulunduðu 71 kiþi hakkýnda operasyon baþlatýldýðýný belirterek, "Þu an sendikal alanda ve üst yönetim olarak etnik bir operasyon, Kürt avý baþlatýlmýþtýr. Ruanda'da gibi, Ruanda'da etnik temizlik vardý. Burada etnik operasyon yapýlýyor" dedi. Kaplan, þöyle dedi: "Sayýn Baþbakan'ýn cevaplamasýný istiyoruz. Kürtlerin siyaset yapmasý yasak mý, suç mu? Kürtlerin emek meslek örgütlerinde, sendikal ve sivil toplum kuruluþlarýnda görev almasý, yönetici olmasý suç mu, yasak mý? Yakýnda CHP'ye ve MHP'ye de operasyon düþünüyor musunuz?" (t24/anf/bianet) Ýngiltere'den Kýbrýs konusunda "B Planý" Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünden ve bunun Türkiye ile AB arasýndaki iliþkilere olumsuz etkisinden býkan Ýngiltere'de, Kýbrýs sorununun çözümü için "B Planý" niteliðindeki yeni yaklaþýmlarý gündeme geldiði bildirildi. Politis: "Ýngiltere'den B Planý - Londra 2013 Yýlýnda Alternatif Adýmlar Öneriyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Ýngiltere Parlamentosu Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi tarafýndan hazýrlanan bir raporda Ýngiltere'nin Kýbrýs konusunda "alternatif yaklaþýmlar" sergilemesi gerektiðinin ifade edildiðini yazdý. Habere göre, Kýbrýs sorununun çözülememesi ve bu durumun Türkiye'nin AB ile iliþkilerinde yarattýðý sorunlardan býkan Ýngiltere'nin alternatif yaklaþýmlarý gerçekleþtirmesi gerektiði raporda vurgulanýyor. Raporda, alternatif yaklaþýmlarýn, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýnýn bitmesinin ardýndan, 2013 yýlýnda hayata geçirilmesi gerektiði belirtilirken, ilk aþama olarak, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in çabalarýnýn 2012 yýlýnýn ortasýna kadar desteklenmesi öngörülüyor. Gazete, raporda benimsenen bu görüþün, "müzakerelerin Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný devralacaðý gün olduðu þekliyle var olmayacaðýný savunan Türk tezini desteklediði ve AB'nin görüþünün aksin yönde olduðu yorumunda bulundu. Habere göre raporda ikinci aþama olarak, Güney Kýbrýs'ýn dönem baþkanlýðýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Kýbrýs sorununun hala çözülememiþ olmasý durumunda "bizzat kendisi yada uluslararasý toplum tarafýndan gösterilecek alternatif bir yaklaþýmýn çözümü daha olasý kýlýp kýlmayacaðýna bakmasý gerektiði" ifade ediliyor. Gazete, bu ifadenin; Ýngiltere'nin, AB veya Güney Kýbrýs'ýn onayýný almayan, tek taraflý adýmlar atabileceðinin göstergesi olduðu yorumunda bulundu. ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝ KALICI Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Ýngiltere'nin Kýbrýs'taki üslerinin, kriz döneminde bile kalýcý olmasýnýn öngörüldüðünü yazdý. Gazete, "Independent" gazetesine dayandýrdýðý haberinde, Ýngiltere Hükümeti'nin "Silahlý Kuvvetler 2020" baþlýklý bir rapor hazýrladýðý ve raporda; ne Kýbrýs ne de Folkland adalarýndaki birliklerden, ekonomik tedbirler çerçevesinde vazgeçilmeyeceðinin vurgulandýðýný belirtti. Dipkarpaz Rum Ortaokulunda etkinlik Dipkarpaz'da bulunan Rum Ortaokulu'nda örenim yýlýnýn tamamlanmasý sebebiyle etkinlikler düzenlendiði, etkinlikte bazý Rum milletvekillerinin konuþmalar yaptýklarý bildirildi. Alithia gazetesi, haberinde, bu yýl üçüncüsü düzenlenen etkinliðe katýlýmýn yüksek olduðunu belirtirken Rum Meclisi Baþkaný Yannakis Omiru'nun mesajýnýn da etkinlikte okunduðunu yazdý. Habere göre, Omiru mesajýnda, okulda öðrenim gören öðrencileri ve öðretmenleri tebrik ederek, gelecek öðrenim yýlýnýn birleþik bir Kýbrýs'ta geçmesi dileðinde bulundu. Omiru "Helenizm size minnettardýr ve okulunuz Kýbrýs sorununa adil bir çözüm bulunmasýnda rehber teþkil etmektedir" dedi. Etkinlikte konuþan DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Haciyannis, okulun baþarýyla faaliyet göstermesinden ötürü öðretmen ve öðrencileri tebrik ederek, bu okuldan mezun olan kiþilerin okula öðretim görevlisi olarak atanmalarý ve burada aile kurmalarýna eðitim örgütleri tarafýndan itiraz edilmemesini talep etti. Gazete, "zengin kültürel gösterilerin" de gerçekleþtirildiði etkinlikte ayrýca AKEL Milletvekili Skevi Kukuma ve diðer bazý Rum yetkililerin de konuþmalar yaptýklarýný vurguladý. Güney Kýbrýs yangýnlarda birinci Güney Kýbrýs'ýn, kýrsal bölgelerde çýkan yangýnlar için yapýlan çaðrýlar açýsýndan, Avrupa'da 40 ülke arasýnda birinci sýrada yer aldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi istatistik verilere dayanarak yangýnlara iliþkin olarak yapýlan çaðrýlarýn yüzde 70'nin kýrsal bölgeler için olduðunu, 2010 yýlýnda kýrsal bölgelerde 4 bin 588 yangýnýn kayda geçirildiðini belirtti. Habere göre Ýtfaiye Birimi, artan gereksinimler nedeniyle 40 tane dönemlik itfaiyecinin de istihdam edilmesi talebinde bulundu. ÝTFAÝYE ARAÇLARINA GPS Gazete bir baþka haberinde Ýtfaiye Birimi'nin, yangýn olaylarýnda daha iyi koordinasyonun saðlanmasý amacýyla tüm araçlara GPS sistemi yerleþtireceðini yazdý. Habere göre Ýtfaiye Birimi Müdür vekili Marko Tragkola, GPS sistemi ile her aracýn nerede bulunduðunun her an öðrenilebileceðini ve yangýnlara yetiþmeleri için bu doðrultuda talimatlarýn verilebileceðini söyledi. Gazete ayrýca itfaiye personelinin, doðalgaza iliþkin olaylarý göðüslemesi için de eðitileceðini yazdý. Hristofyas aktif siyasete devam edecek Financial Times: "Komþularla sýfýr sorun" politikasý çöktü Financial Times, Türkiye'nin ekonomisi, iç ve dýþ politikasýný incelediði dört sayfalýk bir dosya yayýmladý Ýngiltere'de yayýmlanan Financial Times manþetinde "Yükselen Güç, Artan Sorunlar" baþlýðýyla Erdoðan yönetimindeki Türkiye'nin parlayan profilinin yaný sýra asker-sivil iliþkileriyle, hak ve özgürlükler tartýþmalarýna kadar pek çok konuya, Baþbakan'ýn politik hýrslarý ve hedefleri çerçevesinde deðinildi. Daniel Dombey imzasýyla yayýmlanan analizde, Erdoðan'ýn Atatürk'ten sonra Türkiye'nin baþýna gelen en güçlü politik karakter olduðuna vurgu yapýldý. Haberde, baþbakanýn karþýsýndaki esas zorluðun pek çok devlet kurumunda örgütlü Fethullah Gülen cemaati olduðu ifade edildi. Analizi kaleme alan Gideon Rachman'a göre "komþularla sýfýr sorun" daha tartýþmalý ve daha etkisiz bir politika. Haberde "Ýki sene öncesine kadar önüne geleni silip süpürür gibi görünen Türkiye diplomasisi, þimdilerde etkisiz görünme riski taþýyor" ifadelerine yer veriliyor. "Ekonomi büyüyor olabilir ama manevra alaný sýnýrlý" baþlýklý Stefan Wagstyl imzalý analize göre, "Buz dayandýðý sürece gösteri iyi görünüyor. Ancak buzun kýrýlacaðýna dair sürekli bir korku hâkim." (t24) Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Baþkanlýk görevinin bitmesinin ardýndan aktif siyasete devam edeceðini açýkladý. Fileleftheros gazetesinin "Þubat Ayýndan Sonra Siyasetten Emekli Olmayacaðým" baþlýðýyla aktardýðý haberine göre Hristofyas, Yunanistan'da yayýmlanan "To Vima" gazetesine verdiði demeçte, "Bunca yýldýr siyasette bu kadar aktif bir þekilde yer alan ve hayatýný vatanýn ve halkýn iyiliðine adayan bir insanýn, tamamen devre dýþý kalmasýnýn mümkün olamayacaðýný, bunu asla yapamayacaðýný" söyledi. Habere göre Hristofyas, siyasi gündemin birinci sýrasýnda bulunmayacaðýný, ancak "Kýbrýs'ýn kurtuluþu için", vatandaþýn menfaatleri için ve daha adil bir dünya için çalýþmaya devam edeceðini kaydetti. Baþkanlýk görevine geldiði 2008 yýlýnda, Kýbrýs sorununa çözüm bulunmamasý veya çözüme yaklaþýlmamasý durumunda yeniden aday olmayacaðý taahhüdünde bulunduðunu ve bu nedenle de yeniden adaylýk koymadýðýný belirten Hristofyas, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile önemli ilerlemeyi saðlamýþ olmalarýna karþýn Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun "bilindik tutumu" nedeniyle, arzu edilen çözüme yakýn olmadýklarýný öne sürdü. Hristofyas, kendilerinin çözüm sözü vermediklerini, çünkü gayet iyi bilindiði üzere, çözümün "iþgalci" Türkiye'den çýkacaðýný iddia etti. Demecinde doðalgazla ilgili açýklamalarda da bulunan Hristofyas, doðalgazýn gelecek kuþaklar için ekonomik düzeyde güçlü bir perspektif yarattýðýný ve "Kýbrýs'ýn" jeostratejik konumunu güçlendirdiðini söyledi. Alithia gazetesi ise, Hristofyas'ýn demecinde, Troyka'ya ekonomik tedbirlerle ilgili eleþtirilerde bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Hristofyas, Troyka'nýn devletler ve halklar aleyhinde uyguladýðý ekonomik tedbirlerin kabul edilemez olduðunu söyledi. Hristofyas, ekonomik krizin sorumlusunun muhafazakar neo-liberaller olduðunu kaydederken, muhafazakar neoliberallerin piyasalarla ilgili keyfi hareketlerde bulunduðunu ve ekonomideki dengeleri bozduðunu belirtti. Habere göre Hristofyas, tüm problemlere raðmen Rum ekonomisinin saðlýklý temellere sahip olduðunu ve þu anda, AB Destek Mekanizmasý'na baþvurma tehlikesiyle karþý karþýya bulunmasýnýn nedeninin Rum bankalarýnýn Yunanistan'daki ekonomik krizin olumsuz sonuçlarýna maruz kalmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti.

12 12 Günün Manisi Merdevene çýkarým Pençereden bakarým Yar uzanmýþ yatýyor Çözülür diz baðlarým FRANSIZ MÜZÝK BAYRAMI'NDA ETKÝNLÝK DÜZENLENDÝ C-Quals Cyprus Quality Academy ve Fransýz Enstitüsü (Institut Français Chypre), geleneksel Fransýz Müzik Bayramý'nda amatör ve profesyonel müzisyenleri halkla ve müzikseverlerle buluþturdu. Academy 'den yapýlan açýklamaya göre, C-Quals Cyprus Quality Academy ve Fransýz Enstitüsü (Institut Français Chypre) iþbirliði ile yürütülen kültürel ve eðitsel faaliyetler çerçevesinde þekillenen etkinlikte, ilk yýlýný geride býrakan C-quals'da müzik bayramýnýn ve ilk akademik yýlýn baþarýyla sonlanmasýnýn mutluluðu bir arada yaþandý. Organizasyona Güney Kýbrýs'taki Belçika Büyükelçisi Guy Servin, Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi Direktörü Erhan Erçin, Ýnstitut Direktörü Catherine Crosnier, Lenguistik Ataþe Chantal Juneau ve pek çok davetli katýldý. Fransýzca aðýrlýklý olmak üzere çeþitli Kýbrýs Türk, Türk, Fransýz ve dünya müziklerinden eserler sunan öðrenciler, profesyonel müzisyen ve dansçýlarýn katýlýmýyla gerçekleþen geceye Cyprus Quality Academy ev sahipliði yaptý. Geceye renk katanlar arasýnda Fransýz Scratch grubu, Francophonie yarýþmasý birincisi Yakýn Doðu Koleji grubu, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, ESK, Cranberries Dans Okulu ve Nijerya rap ve zumba gruplarý da yer aldý. KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Çiçek Senfonisi / Toplu Þiirler Özdemir Asaf YAPI KREDÝ YAYINLARI 26 Haziran 2012 Salý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Çeyrek saatlik bir okumanýn gideremeyeceði hiçbir üzüntü yoktur." Goethe SANKÝ SEN bir hafta aðlamaklý dolaþýyorum ölünce okuduðum roman kadýnlarý Nevzat Çelik Portakal Festivali'nde sanatsal etkinlikler Güzelyurt Portakal Festivali sanatsal etkinliklerle devam ediyor. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, festival etkinlikleri kapsamýnda önceki akþam, kültür sanat dernekleri Akçay Dayanýþma ve Sanat Derneði (ADSD), Akçay Kültür Sanat Derneði (AKDER), Güzelyurt Amatör Sanatçýlar Derneði (GASAD), Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD), Sevgi Çiçeði Derneði (SEÇDER) ile Amfi Tiyatro'da dans gösterisi yaptý. Festivalde bugün saat 22:00'de Amfi Tiyatroda Türkiye'nin sevilen sanatçýsý Gülþen'in Konser var. Konser ücretsiz gerçekleþtirilecek. Bu arada, Kýrþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Duran Atasoy ve meclis üyelerinden oluþan heyetin de önceki gün Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'a makamýnda ziyaret ettiði kaydedildi. Derviþ Zaim "Gölgeler ve Suretler"i anlattý Ýrsen Küçük, Kýbrýslý Türk yönetmen Derviþ Zaim'i kabul etti. Meclis Genel Kurulu'nun devam etmesi nedeniyle Meclis'te gerçekleþen kabul sýrasýnda Zaim, son filmi "Gölgeler ve Suretler" hakkýnda bilgi verdi. Zaim, filmin yapýmýna verilen desteðe teþekkür ederek, yurt içi ve dýþýnda filmle ilgili gelinen aþama hakkýnda bilgi vermek ve görüþlerini almak için Küçük ile görüþmek istediðini söyledi. Ýrsen Küçük ise, Derviþ Zaim'in dar imkanlarla güzel iþler baþardýðýný, zoru seçip baþarýlý olan insanlarý her zaman desteklemek gerektiðini belirtti. 'Nolan bir daha Batman çekmeyecek' 'Batman Begins' serisi ile baþlayan ve dünya çapýnda büyük baþarý elde ederek þimdiden her biri modern klasiðe dönüþen Batman filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan'ýn eþi ve yapýmcý ortaðý Emma Thomas, yönetmenin bir daha asla Batman filmi yönetmeyeceðini açýkladý. Amerikan sinema dergisi Total Film'in haberine göre, Nolan Türkiye'de Temmuz ayýnda gösterime girecek 'The Dark Knight Rises'tan sonra bir daha Batman filmi çekmeyecek. Thomas, SFX dergisinin dördüncü bir filmin çekilmesi olasýlýðý sorusuna 'Hayýr. Asla.' cevabýný verdi. Thomas, yaklaþýk 10 yýldýr Batman filmlerinin yapýmýyla uðraþtýklarýný ve bir noktadan sonra farklý iþlerle uðraþmak gerektiðinin önemine ve gerekliliðine dikkat çekti. Ayrýca Nolan'ýn seriyle ilgili çok heyecanlý olduðunu ve 3 film boyunca bunu sürdürdüðünü belirten Thomas, sonraki filmlerde ayný karakterin farklý bir versiyonunu çekiyor olmanýn bu heyecaný öldürebileceðini de sözlerine ekledi. TÜRKÝYE ÞAMPÝYONU AKADEMÝ DANSÇILAR SALI AKÞAMI GAÜ SAHNESÝNDE Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatlarý Stage School ve Dans Akademesinin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Gala Gecesi salý akþamý düzenleniyor. Girne Amerikan Üniversitesi Stage School dans eðitmenleri Galip Emre, Oleg Manukovich, Liliya Biroðul ve Suzan Erkan'ýn koreografilerini hazýrladýðý 19 farklý kategoride performansýn sergileneceði Gala gecesinde Türkiye Üniveristeler Arasý Dans Þampiyonu GAÜ Sahne Sanatlarý Stage School öðrencileri dans ve sanat severlere muhteþem bir gece yaþatmaya hazýrlanýyor. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Sahne Sanatlarý Stage School&Dance Academy gala Gecesinde 19 farklý kategoride 100 dansçý performanslarý ile GAÜ sahnesinde olacak. Dans ve sanatseverlerin süpriz þovlara da tanýklýk edeceði gece GAÜ TV'den canlý yayýnlanacak. Girne Amerikan Üniversitesi Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde 26 Haziran 2012 Salý günü saat 20.00'de gerçekleþecek Stage School&Dance Academy Gala gecesi ücretsiz ve halka açýk olarak düzenlenecek. Konuyla ilgili Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Müdürlüðünden yapýlan açýklamada her akademik yýl sonunda düzenlenen Gala gecesi ile Sahne Sanatlarý Stage School ve Dance Academy öðrencilerinin akademik yýl boyunca ulusal ve uluslararasý yarýþmalar ile akademik eðitimlerindeki sanatsal üretim ve performanslarýný sergiledikleri ifade edildi. Sahne Sanatlarý Dans bölümü öðrencilerinin akademik yýl boyunca çeþitli ululsal ve uluslararasý yarýþmalardan ödül ile döndüðünün de hatýlatýldýðý açýklamada dans bölümü öðrencilerinin son iki yýl içerisinde Türkiye Üniversiteler Arasý Dans Þampiyonluðu ve üçüncülüðü ile Hip-Hop Kategrorisinde Türkiye Þampiyonluðu ile en iyi koreografi ödüllerini KKTC'ye kazandýrdýðýna dikkat çekilen açýklamada eðitimlerine dans ve sanat eðitimi alarak devam etmek isteyen öðrenciler için Sahne Santlarý Dans bölümü kayýtlarýnýn devam ettiði vurgulandý.

13 26 Haziran 2012 Salý AYNA Musa Özmusaoðlu Son günlerde hükümetin gündemi o kadar yoðun ki, aðýrlýklý olarak hangisi önde, yakalamak nerdeyse imkânsýz sevgili okurlar. Geçim derdi öylesine aldý baþýný gidiyor ki, vatandaþ, baþka konulara odaklanamýyor. Kýbrýs konusunu insanýmýz unuttu. En fazla üzerine durulmasý gerekirken, özellikle son dönemde, hiç mi hiç konuþulmuyor günlük konuþmalarda. Sahi özelleþtirme konularý ne alemde? Sendikalar grevlere hazýrlandýðýna göre bir þeyler olacak gibi. Zaten Baþbakan Küçük de bazý sinyaller vermeye baþladý. Ne dedi? Elektrik ve Telekomünikasyon çalýþanlarýna iþ güvencesi veriyoruz, dedi. KTHY çalýþanlarýný nasýl rehabilite etmiþsek bunlarý da rehabilite edeceðiz, dedi. Baþbakanýn bu sözünün garantisi kim bilir misiniz: UBP. Sayýn Küçük öyle dedi. Baþbakanýn bu sözlerinden, Telekomünikasyon ile Kýb-Tek'i özelleþtirme konusunda kararlý olduklarýný anlýyoruz. Anlaþýlan odur ki, KTHY çalýþanlarýnýn baþlarýna ne geldiyse, bu iki kamu kuruluþu çalýþanlarýnýn da baþýna aynýsý gelecektir. Baþbakana sormak lâzým: KTHY çalýþanlarý tam olarak rehabilite edildi mi? Benim bildiðim 8-10 kiþi daha bekliyor. Ýntihar edenleri nasýl hesaplýyor Sayýn Baþbakan? Yoksa onlar, tahtalý köyde rehabilite olduklarý için saymýyor mu? Peki onlarýn dul eþleri, çocuklarý ne durumda? "Rehabilite ettim" dedikleri, yarý maaþa mý, asgari ücrete mi çalýþtýrýlýyorlar? Ýhtiyat Sandýðý alacaklarýný alabildiler mi? Adamlar iki sene, iþsiz aþsýz, dilenme Her Telden Gülsade SOYKÖK Yolsuzluðun bir yöntem þekli olmasýnýn en kötü yaný, gayet iyi iþlemesidir. Gregory David Roberts En azýndan otuzbeþ yýllýk, köklü ve güzel bir geçmiþi olan lokantanýn biri daha sessizsedasýz bir þekilde kapýsýna kilit vurdu! Zamanýnda orta direk kesimin sayesinde, mevsim gözetmeksizin výzýr-výzýr iþlerdi. Damatlar, kýzlar ve çalýþan yabancý personel durmamacasýna koþturup birbirinden leziz ve doyurucu yemekleri servis ederlerdi. Neyse ki ana kraliçe K... teyze, kanserden ölüp yitti de bu trajik günleri göremedi. Ýþyerinin (ekmek teknesinin) kapýsýna kilit vurulduðu yetmezmiþ gibi; çocuklarý, hatta torunu bile birer birer eþlerinden boþandýlar. Canýnýn kýymetini her daim bilen babalarý N... usta; Ýsrail senin, Lübnan benim diyerek, keyfince dolaþýp durmakta. En son olarak en büyük damat, karýsý ve kýzý tarafýndan terkedilmiþ. Yazýk oldu tabii ki onca yýlda verilen zahmetli emeklere. Ýþte sonunda, düþenin dostunun olmadýðý bir kez daha kanýtlandý. Ondan sonra; iþini, aþýný, eþini ve kýrýlgan umutlarýný yitirenlerin seyreyleyin intiharlarýný. Tanýdýk ya da yabancý (trafikte gelip giderken), iki ayda bir el ve isim deðiþtiren dükkanlar, sizlerin de nazar-ý dikkatinizi celbedip tuhafýnýza gitti mi?! Nedir bu insanlarý tutunduramayan? Bu cennet çakmasý ülkeyi terk etmeye zorlayan? Aza kanaat etmeyen, açgözlü fiyat politikalarý mý? Þanssýzlýklarý mý? Beceriksizlikleri mi? Peki, beceren nasýl becerip bal yiyebiliyor? Küçük oynayýp, büyük mü atýyorlar? Dayýlarý, amcalarý, ensesi kalýnlarýn familyasýndan mý?! Allah bazýlarýný timsahtan, kertenkeleden, kýrkayaktan daha beter süründürürken; bazýlarýna niye Yürü ya kulum! deyip Ferrari sürati verir ki?! Yaradanýn yürü ya kulum diye komut verdikleri, 4x4 müslüman mýdýrlar? Her þartý/ þurtu, eksiksiz ve inanarak mý yerine getirmiþlerdir?.. PÝÞMÝÞ AÞA SU KATMAK noktasýna getirildikten sonra kendilerine önerilen hangi iþ olursa olsun kabul etmiþler. Sen buna rehabilite mi dersin? Tabii hükümet de bir noktada haklý. Memlekette kriz var, dünya krizden etkilenmedi mi? Biz de etkileneceðiz. Baksanýza, Cumhurbaþkanýmýzdan tutunuz da Baþbakanýmýz, bakanlarýmýz, vekillerimiz, müsteþarlarý, müdürleri hep yarým maaþla çalýþýyorlar. Þimdi artýk kemer sýkma zamaný. Düzlüðe çýkmanýn baþka yolu yok! Görmüyor musunuz, son zamanlarda hükümet erkâný, mercedeslerden (þimdilik) vazgeçti. Örtülü ödenekleri kullanmýyorlar, yeme içmeler durdu. Bakanlarýmýz evlerine, iþlerine kendi özel araçlarý ile gidip geliyorlar. Bu araçlarýn yaktýklarýný kendi ceplerinden koyuyorlar. Devletten deðil. Çok elzem olmadýkça yurtdýþý seyahatlerini yapmýyorlar. En çok beþ on kez. Devlet ricali bu kadar fedakârlýk yaptýðýna göre, vatandaþ da elini, hatta ayaðýný, taþýn altýna koymalýdýr. Bu cümleden olmak üzere, elektrik ve telefon çalýþanlarý, KTHY çalýþanlarýný örnek alarak, þimdiden açlýk provasý yapmalýdýrlar. Ne olur, ne olmaz hazýrlýksýz yakalanmasýnlar. Geçen gün Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ülkemize sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirdi sevgili okurlar. Ziyaretin, eskilerin deyimi ile, esbabý mucibesi neydi? Kýbrýs Cumhuriyeti 1 Temmuz'da AB Dönem Baþkaný olacak diye mi? Zira Sayýn Atalay çok yüksek düzeyde toplantýlar düzenledi. Cumhurbaþkanýndan tutunuz Baþbakan ve TC Büyükelçisine kadar ileri gelenlerle Dramlarýn, ters-yüz olmalarýn sonu hiç gelecek gibi deðildir. Dayýmýn ortanca oðlu; buz gibi turizm okulu diplomasý ve aþçýlýðý olduðu halde, Avustralya ya gitme kararý aldý. Gözü ve sözü arkada kalarak, gidecek eli mecburen... Son girdiði belediye iþinde, siyasilerin kirli oyunlarýna bile bile alet olmanýn ödülünü, kapý önüne konmakla aldýðýnýn cabasýný düþünerek, olanca gücüyle topuklayacak! Allahtan eþi Kýbrýslý. Ve Avustralya vatandaþý olan oðullarý, oturduklarý yerde yasalarý gereði para alabiliyorlar. Üretmeden, tek kalem oynatmadan ve terlemeden. Kanguru diyarýnda devleti soymak, vatandaþý soymaktan daha az cezaya tabiymiþ! Bankalarý bile oyuncak tabancayla soyulmaz, onlarý kýskývrak yakalayan polisler; tamah bir iþ baþarmýþlar gibi kasýlmazlarmýþ! Ne yazýk ki burada soyulacak, çikita muz cinsinden, devlet bile yok. Yine de pes derirtecek seviyede, vatandaþý kelek yerine koyarak soymayý, bir þekilde beceriyorlar... Uyuþturucu trafiði burda. Bütün yollar; Roma ya deðil, buraya çýkýyor. Talep o kadar çok ki, aklýnýz þaþar. Servis edecekleri malý, týrlarla bile yetiþtiremiyorlar! (Ufak partileri sazanca yakalatýp, asýl partiyi çaktýrmadan piyasaya kakalýyorlar.) Biz ahmak vatandaþlarý, zokayý yutuyor sayýyorlar. Fuhuþ piyasasýný derseniz, Uzakdoðu nun standartýný yakalamak üzere olduklarýný bilin yeter. Devlete hatýrý sayýlýr kaymaklý vergiyi, bu sektörün verdiðine dair rivayetler var. Koltuða yapýþma sýrasý gelen her hükümet; utanmadan-sýkýlmadan bu kaymaklý vergiyi, tereyaðýndan kýl çekercesine bir ustalýkla alýyor. Alýyorlar almasýna da nereye hüplettikleri yine meçhulümüz!.. Öte yandan baþarýlarýný (!) yakýnen takip ettiðim çöreklenmiþ mafya, adeta yüz bulmuþ arsýz çocuk gibi. Ýhtar atýþlarýný, hiçbir sýkýntý duymadan cezasýný hakettiklerine inandýðý kurbanlarýna, habire sýkýp duruyorlar. Kýsaca, köpeksiz köyde deðneksiz gezmenin keyfini sürüyorlar. Adalete güveni bizzat kalmamýþ eþimin bile, yan villaya taþýnan beþ bekar Azeri öðrencinin, sabahlara dek süren parti alemlerinin gürültüsüne son vermezlerse iþi görüþtü. Kapalý kapýlar arkasýnda neler konuþuldu, neler piþirildi, kimse bilmiyor. Aslýnda bu gibi konularýn herkesin bilgisine getirilmesi tehlikelidir. Nasýl olsa baþýmýzdakiler bilir, onlar bilince biz bilmesek de olur. Et de ellerinde býçak da. Ýster keserler, ister satarlar, ister kiralarlar onlarýn bileceði iþ. Kýbrýs konusunda son anda bir sürprizle karþýlaþýrsak sakýn þaþmayýn! Korkmayýn korkmayýn sürpriz olmaz sevgili okurlar! Atalay'ýn geliþinde esas sürpriz iç konularla ilgiliydi. Ne dedi Sn. Atalay? "Ýþ siyasette istikrarsýzlýk istemiyoruz", "KKTC ekonomisi çok iyi. Küçük hükümetinden memnunuz." Sizin anlayacaðýnýz TC ile Küçük arasýnda þimdilik su sýzmýyor. Sayýn Atalay þunu demek istiyor: Sakýnola Küçük'e komplo düzenleyip onu alaþaðý etmeyi aklýnýzdan geçirmeyin! TC hükümeti olarak buna karþýyýz. Atalay'ýn mesajý bu ise, buna kim karþý çýkabilir? Atalay haklý: TC, Ýmam Hatip istedi, açýldý, Ýlahiyat Fakültesi dedi, ikiletmedi hükümetimiz, külliye dedi, demeden temelleri atýldý bile! Ayrýca tüm ekonomik paketleri sorgusuz sualsiz uyguluyor. Bundan eyisi can saðlýðý. Bence de bu iþi, Küçük'ten daha iyi yapacak baþka bir babayiðit anasýndan doðmadý. Hele bir ima etsin Sayýn Erdoðan, alimallah bizim Küçük, camiye gitmeyeni falakaya yatýracak yasalar çýkarýr. Onun için herkes ayaðýný denk alsýn, aklýný baþýna devþirsin, öyle ham hayaller peþinde koþup piþmiþ aþa su katmasýn! Ýlgililere duyurulur! KUZEY KIBRIS, MALI GÖTÜRENLER CUMHURÝYETÝ MÝ?.. mafyaya havale etmeyi düþünmesi bile dehþet verici. (Azeri petrolüyle ilgili projelerim, sonsuza dek yitti!) Getirildiðimiz vahim durumun, adeta pusulasý þaþmýþ göstergesinde savrulup durmaktayýz. Elimizdense, hiçbir þey gelmiyor. Ýstanbul daki küçük erkek kardeþimin Ablacýðým; canýný kim ciddice sýkacak olursa, telefon et yeter. Biricik kayným, buradaki Laz mafyasýnýn lideri. 1 saat 15 dakika sonra, iþ bitirici ekibi yanýnda bil! demesine, gülüp geçmiþtim. Oysa ki normal ve namuslu insanlar gibi, kanýmýn donmasý gerekmez miydi? Hafta sonu yengemden tamamen tesadüf eseri olarak, yerli ve ithal mafya babalarýnýn ana ve eþlerinin mütevazý evlerinde cirit attýðýný öðrenince, donmayan kaným beynime sýçradý! Aman yengeciðim, sakýn akraba olduðumuzu söyleme. Baþýnýz ne tür belaya bulaþýrsa da yardým çaðrýsý atma! diyebildim. O, hala inatla insanlarýn anlattýðý kadar kirli olmadýðý inancýnda. Ýt ile yatanýn, pireyle kalktýðýný unutmuþa benziyor. Arkadaþýný söyle, kim olduðunu söyleyim atasözümüzden de bihaber anlaþýlan. Vasýfsýz, sýradan bir ev kadýný bile ne olduklarýný, kim olduklarýný bilmeden/ umursamadan, mafyayla içli-dýþlý sarmýsak baþlý olabiliyorsa, yandýk ki ne yandýk! Bu gidiþle grevdeyken anamýzý aðlatan, bütçesi mafyaya teslim belediyeler bile artýk hiç kimseyi paklayamayacak. Bize 1990 lý yýllarda Temiz Eller Operasyonu nu gerçekleþtiren, eski Ýtalyan savcýsý Antonio Di Pietro gibi, yüreði bütün adalet adamlarý acilen gerekli. (Gerçi bizdeki operasyon, yalnýzca ellerle sýnýrlý kalamaz. Tüm anatomiyi ve genetiði kapsamalý!) Öyle bir cesur olmalýlar ki hiçbir satýn almaya, karalamaya, þantaja pabuç býrakmasýnlar. Ucunda ölüm olsa bile. Herþey böylesine mundar, leþ ve kokuþmuþ yaþamaktan evladýr. Yoksa yine devletimizin adýný, Kuzey Kýbrýs Malý Götürenler Cumhuriyeti koyacaklar da kimsenin týsý çýkmayacak!!! 13 SICAK HAVA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK KKTC'de sýcak hava etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava hafta boyunca açýk, bazý günler öðle saatleri az bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde, derece, sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Ultraviyole Radyasyonu konusunda da uyarý yapan Meteoroloji Dairesi, yarýn ve çarþamba günü ultraviyole radyasyonu çok yüksek olacaðýndan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý gerektiðine dikkat çekti. ARABAHMET, HAYDARPAÞA VE AKDOÐAN MUHTARLARI BELLÝ OLDU Yüksek Seçim Kurulu, önceki gün gerçekleþtirilen Yerel Kuruluþ Organlarý Ara Seçimleri'yle ilgili gayrý resmi sonuçlarý açýkladý. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa Arabahmet Mahallesi Muhtarlýðýný Ali Sarý; Haydarpaþa Mahallesi Muhtarlýðýný Duran Çengi; Gazimaðusa Ýlçesi Akdoðan Muhtarlýðýný ise Ýsmail Kozanoðlu kazandý. LEDRA TOPLANTILARI Bazý Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi parti baþkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliði'nin organizasyonuyla gerçekleþtirilen rutin toplantýlar kapsamýnda 27 Haziran Çarþamba günü yeniden bir araya gelecek. Slovakya Büyükelçiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, toplantý saat 10:30'da ara bölgedeki Ledra Palas Otel'de gerçekleþtirilecek. NACÝ TALAT ANILACAK Kýbrýs Türk siyasetinin önemli isimlerinden, CTP'nin eski Genel Sekreterlerinden Naci Talat, ölümünün 21. yýldönümü olan bugün anýlacak. Naci Talat Vakfý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Naci Talat'ý anmak için, Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda saat 10.00'da toplanýlacak. DAÜ, AKADEMÝK YILINA HAZIR DAÜ, Akademik Yýlý'nda öðrenci almaya baþlayacak yeni programlarla birlikte 11 fakülte ve 5 yüksek okulda, 82 önlisans ve lisans ile 57 yüksek lisans ve doktora programýnda eðitim verecek. DAÜ, yeni akademik yýlla ilgili açýklamasýnda, "Yüksek Þeref", "Baþarýlý Sporcu", "Engelli Öðrenci", "Kardeþ Ýndirimi" gibi burs ve indirim imkanlarý saðlamaya, devam edeceðini bildirdi. KKTC liselerinden mezun olacak Türkiye uyruklu öðrencilerin, son iki yýlda olduðu gibi, KKTC uyruklu öðrencilerin ödemekle yükümlü olduklarý eðitim ücretini ödeme uygulamasý bu yýl da devam edecek. Açýklamaya göre, Ýç Mimarlýk (Ýngilizce - Türkçe), Müzik Öðretmenliði, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý ve Spor Bilimleri programlarýna yetenek sýnavlarýyla öðrenci alýmý sürecek. Programlarla ilgilenen adaylarýn, ilgili akademik birimler veya Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü ile temas etmeleri gerekiyor. DEVLET PÝYANGOSU ÝSKELE FESTÝVALÝ'NDE ÇEKÝLECEK Devlet Piyangosu 30 Haziran çekiliþi, Ýskele Belediyesi tarafýndan düzenlenen 44. Geleneksel Ýskele Festivali'nde gerçekleþtirilecek. BRT'den canlý olarak yayýnlanacak çekiliþte, 100 bin TL sahibini bulacak. Piyangolar ve Bahis Oyunlarý Sorumlusu Mustafa Özgür Piro'nun yaptýðý açýklamaya göre, Devlet Piyangosu'nun belediyelerin organizasyonlarýna desteði devam ediyor. Bu kapsamda geçen ayki çekiliþi Lefke Çilek Festivali'nde gerçekleþtirilen Devlet Piyangolarý çekiliþi bu kez Ýskele Festivali'nde yapacak. 100 bin TL'nin sahibini bulacaðý gecede, birbirinden renkli görüntüler yer alacak. Devlet Piyangosu Müdürlüðü ve BRT iþbirliði ile düzenlenen "Þans Gecesi" programý ile saat 21.00'dan itibaren canlý izlenebilecek çekiliþte, otantik kýyafetler defilesi de yapýlacak.

14 15 26 Haziran 2012 Salý BKP TALEBÝNÝ YÝNELEDÝ n "KKTC ÝLE TÜRKÝYE ARASINDA YAPILAN "EKONOMÝK PROGRAM VE PAKETLER"Ý ÝPTAL EDÝN Fikri Karayel Ýlkokulu mezuniyet töreni- Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Botancý Fikri Karayel Ýlkokulu'nun, düzenlediði mezuniyet töreni ve sergi açýlýþýna katýldý. UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan'ýn da yer aldýðý mezuniyet töreninde öðrencilerin folklör ve diðer animasyon gösterilerini izleyen Bakan Dürüst, daha sonra Fikri Karayel Ýlkokulu öðrencilerinin hazýrladýðý serginin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Bakan Dürüst, burada yaptýðý konuþmada, Bostancý Fikri Karayel Ýlkokulu'nun, bölgenin en önemli okullarýndan birisi olduðunu, bu okuldan ülkenin önemli noktalarýna gelen birçok siyasetçinin çýktýðýný, bu bakýmdan öðrencilerin okullarýnýn kýymetini iyi bilmesini istediðini sözlerine ekledi. Bakan Dürüst, daha sonra mezun olan öðrencilere diplomalarýný da yakdim etti. Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), ülkenin içinde bulunduðu ekonomik krizin "Ankara ile imzalanan ekonomik program ve paketlerden kaynaklandýðýný" öne sürerek, ekonomik program ve paketlerin iptal edilmesini istedi. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede büyük bir ekonomik kriz yaþandýðýný iddia ederek, bu krizin Türkiye ile imzalanan ekonomik protokoller ve paketlerden kaynaklandýðýný savundu. "AKP'nin talimatlarý dýþýna çýkamayan ve dayattýðý ekonomik paket ve programlar ile ülkeyi yönettiðini" öne sürdüðü UBP hükümetinin, bir çok kamusal alaný ve toplumsal deðeri "özelleþtirme" adý altýnda peþkeþ çektiðini iddia eden Ýzzet Ýzcan, "Kamusal alanlarý peþkeþ çeken, asgari ücrete 2 yýldýr artýþ yapmayan, her gün bir yenisini hayata geçirdiði vergi ve zamlar ile hayatý pahalýlaþtýran, üretici ve esnafý iflas noktasýna getiren ve Kýbrýs Türk toplumunu her geçen gün biraz daha fakirleþtiren UBP hükümetinin ekonomide geliþmeden ve istikrardan bahsetmesi halk ile dalga geçmektir" görüþünü öne sürdü. Ýzcan þöyle dedi: "Türkiye halkýnýn yarýsýndan fazlasý açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþama mahkum edilmiþken, AKP'nin uyguladýðý neoliberal politikalar sonucu özelleþtirilmeyen kamusal alan kalmamýþken ve yaþam haklarý dahi gasp edilen Türkiyeli emekçi ve çalýþanlar söz konusuyken, Sn Atalay ve AKP hükümetinin bizlere akýl vermeye kalkmasý manidardýr." BRÜKSEL MÝ, STRASBOURG MU? n KÜÇÜK: STRASBOURG'A GÝDÝÞÝ MADDÝ VE MANEVÝ DESTEKLÝYORUZ Ýlk Kýbrýslýlarýn kemik kalýntýlarýna ulaþýldý Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi, TÜBÝTAK destekli yürüttüðü Tatlýsu - Çiftlikdüzü kazýlarýnda Kýbrýs'ta yaþayan ilk insanlara ait kemik kalýntýlarýna ulaþtýðýný iddia etti. UKÜ açýklamasýnda, "ilk Kýbrýslýlardan iki farklý kiþiye ait kemiklerin birinin 20 yaþlarýnda 150 cm boyunda bir kadýna, diðerinin ise 30'lu yaþlarda bir erkeðe ait olduðunun tespit edildiði" kaydedildi. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Müge Þevketoðlu, Tatlýsu'da yaptýklarý kazýlar sonucu Kuzey Kýbrýs'ta eskiye ait ilk kez insan kemiklerine ulaþýldýðýný ifade etti. Tatlýsu - Çiftlikdüzü'nde bulunan M.Ö yýllarýna ait insan iskeleti kalýntýlarý ile ilgili bilgi veren Þevketoðlu, "Tatlýsu'da bulunan daðýnýk kemik parçalarý arasýnda, çene kemiði, kafatasý parçalarý, el ve ayak parmaklarý, vertebralar ve diðer kemiklerden yola çýkarak incelemeler yaptýk. Ýlk Kýbrýslýlardan iki farklý kiþiye ait kemikler üzerinde yaptýðýmýz incelemer sonucu diþlerin saðlýklý olmasý, daha önce yapýlan botanik çalýþmalardan bilinen tahýllarýn yumuþak yiyeceklerden oluþan bir diyetleri olduðunu ortaya koymuþtur." dedi. Tatlýsu Çiftlikdüzü'nün, Kuzey Kýbrýs'ýn þu ana kadar keþfedilmiþ on bin yýl öncesine tarihlenen en eski yerleþim yeri olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Müge Þevketoðlu, Tatlýsu Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan, denize yakýn konuþlandýrýlmýþ yerleþim yerinden þimdiye kadar yapýlan kazýlarda, taþ ve kerpiçten yapýlmýþ yuvarlak planlý evler ve alçý sývalý tekneler bulunduðunu söyledi. Þevketoðlu buluntular arasýnda ayrýca balýkçý oltalarý, taþ ve deniz kabuðundan kolye ve benzeri takýlar ile Orta Anadolu menþeli binlerce volkanik cam olan "obsidyenden" kesici aletler bulunduðunu da aktardý. Müge Þevketoðlu, insanlarýn yaptýðý aktiviteleri geride býraktýklarý eserlerden anlamanýn mümkün olabileceðini belirtirken yaþamýn insanlar üzerinde býraktýðý etkileri, fizyolojisini ise sadece insan kemiklerinden öðrenilebildiklerini söyledi. Þevketoðlu arkeolojik eserler üzerine bir çok kaynak ve yazý olmasýna raðmen arkeolojik kazýlarda bulunan insan kemikleri ve kemiklerin incelenmesinden yorumlanan hastalýklar hakkýnda çok az bilgileri olduðunu belirtti. Kýbrýs kazýlarýnda, kemiklerin, doðal þartlar ve iklim faktörlerinden dolayý günümüze kadar korunamadýðýný, ya da çok kötü durumda ele geçirildiðini de aktaran Yrd. Doç. Dr. Müge Þevketoðlu bunun baþlýca sebebinin asitli toprak altýnda organik kemiklerin korunamamalarý olduðunu söyledi. Þevketoðlu, kazýlarda çok az miktarda bulunan kemiklerden de o dönemin ölü gömme veya gömmeme adetlerinin, kültürün yansýmasýndan olabileceðini ve bunun da kemiklerin günümüze Ýrsen Küçük dün mecliste yaptýðý konuþmada, bir grup sivil toplum örgütünün Çarþamba günü Strasbourg'a gitme hazýrlýðý yaptýðýný söyledi. Küçük, kendisinin geçtiðimiz günlerdeki Strasbourg ziyareti sýrasýnda AB yetkililerine eleþtiriler yaparak, Kýbrýs Türk halkýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportuna muhtaç edildiðini belirttiðini anlatarak, bunlarýn söylenmesi, haklarýn savunulmasý gerektiðini kaydetti. Küçük, sivil toplum örgütlerinin Çarþamba günkü hareketini maddi ve manevi desteklediklerini açýklayarak, haklarýn savunulmasý için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ýrsen Küçük, Vakýflar Ýdaresi'yle ilgili mahkeme kararýna uyacaklarýný açýkladý. Halkýn yüzde 25'inin dini eðitimi istediðini belirten Küçük, Ýlahiyat Koleji tedrisatýnda sadece iki farklý ders bulunduðunu, kalan derslerin kolej programýndakilerle ayný olduðunu yineledi. Küçük, Komite'nin görev süresinin uzatma talebine olumlu oy kullanacaklarýný söyledi. BRÜKSEL'E GAZETECÝLER DE GÖTÜRÜLÜYOR Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, Ekonomik Örgütler Platformu tarafýndan çarþamba günü Brüksel'e düzenlenecek ziyareti izleyecek. Birlikten verilen bilgiye göre, Gazeteciler Birliði tarafýndan oluþturulacak 15 kiþilik bir medya heyeti, platformun temaslarýný izleyecek. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ile Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanatkarlar Odasý'nýn dün Gazeteciler Birliði'nde yaptýðý toplantý sonrasý basýn heyetinin örgüt tarafýndan oluþturulmasýna karar verildi. Gazeteciler Birliði ayrýca tüm televizyonlara da görüntü servisi yapacak. TATAR: HAYAT PAHALILIÐI TEMMUZ MAAÞLARINA YANSITILACAK MEÞALE FESTÝVALÝ SONA ERDÝ- Dikmen Belediyesi tarafýndan organize edilen" 3'üncü 11 Meþale Festivali" çeþitli etkinliklerle sona erdi. Dikmen Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre, Festival'in üçüncü günü Dikmen Sinema Salonu'nda Yönetmenliðini Derviþ Zaim'in yaptýðý "Gölgeler ve Suretler" filminin gösterimiyle baþladý. Bunu Festival alanýnda Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CPT/BG) Gazimaðusa milletvekili Arif Albayrak'ýn "Gölgeler ve Suretler" film yönetmeni Derviþ Zaim'e, ülkede kültüre ve sanata yaptýðý katkýlarýndan dolayý "Fahri Kültür Elçisi" unvaný verilmesini simgeleyen plaketi Zaim'e takdim edildi. Festival kapsamýnda yapýlan tavla turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildiði gecenin sonunda Kýbrýslý Türk sanatçýlarýndan Umut Albayrak dinletisi yer aldý. Gecede ayrýca Angelo Ajansýn hazýrlayýp sunduðu mayo defilesi yapýldý. Maliye Bakaný Ersin Tatar, daha sürdürülebilir bir kamu maliyesi, ekonomik verimliðin artmasý ve Türkiye'den saðlanan kaynaklarýn etkin kullanýmý için, ilgili sivil toplum örgütlerinin de katkýsýný alarak Türkiye ile birlikte 3 yýllýk yeni bir program hazýrlanacaðýný söyledi. Tatar, Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) açýklayacaðý rakama göre hayat pahalýlýðýnýn kamu çalýþanlarýnýn Temmuz maaþlarýna yansýtýlacaðýný kaydetti. Üretim ve ihracat konusuna deðinen Tatar, "Doðru ürünleri üretirsek, Mersin kapýlarýný bize açmaya hazýr" dedi.

15 26 Haziran 2012 Salý 19 SURÝYE TÜRKÝYE'YE ORTAK HEYET ÖNERDÝ Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý, uluslararasý sularda Türk askeri uçaðýnýn Suriye güçlerince düþürülmesi konusunda bir basýn toplantýsý düzenledi. Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Cihad Makdisi, Arap ve yabancý basýnda yer alan haberlerle ilgili olarak düzenlediði basýn toplantýsýnda, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Türk uçaðýnýn uluslararasý hava sahasýnda vurulduðuna dair açýklamalarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný ileri sürdü. Türk uçaðýnýn uluslararasý hava sahasýnda düþürüldüðü iddialarýný reddeden Makdisi, uçaðýn Suriye karasularýna düþürüldüðünü belirtti ve bu konuda teknik bilgiler verdi. Uçaðýn füzeyle deðil uçaksavarlarla vurulduðunu ileri süren Makdisi, bu uçaksavarlarýn menzilinin kilometre olduðunu ve uçaksavarlarýn menzilinin de uçaðýn Suriye hava sahasýnda vurulduðunu gösterdiðini kaydetti. Uçaksavarlar dýþýnda kesinlikte füze kullanýlmadýðýna iþaret eden Makdisi, bunu da Türkiye'ye teknik olarak izah ettiklerini, uçaðýn üzerinde kurþun izleri bulunan kuyruk kýsmýný ispat olarak Türk yetkililere teslim ettiklerini ifade etti. Makdisi, uçaðýn hava sahasýný ihlal ettiðini söyleyerek, bu þekilde gelen Suriye uçaðý dahi olsa vurulacaðýný kaydetti. Konunun soruþturulmasý için Türk yetkililere ortak heyet kurulmasýný teklif ettiklerini belirten Makdisi, Türk yetkililerinden þu ana kadar herhangi bir cevap almadýklarýný söyledi. KÝRALIK VEYA SATILIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te full eþyalý, klimalý, öðrenciye 600 TL'ye kiralýk veya 29 bin Stg.'e satýlýk daire AYZER EMLAK SATILIK Ercan Havaalaný yolu üzerinde 24 dönüm arazi, içinde garajlý evi ve su kuyusu var Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat bahçeli daire Yeniþehir'de metrekare 1. kat yeni daire Hamitköy'de kat sýfýr daire Hamitköy'de anayol üzerinde 8500 ayakkare arsa Stg. KÝRALIK Kýzýlbaþ'ta 2+1 yeni lüks eþyalý sýfýr daireler Hamitköy'de kat sýfýr daire 800 TL Gönyeli'de 2+1 full eþyalý yeni daireler (öðrenciye) Ortaköy Etik Hastanesi yanýnda 2+1 full eþyalý daire (öðrenciye) K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 full eþyalý daire Ortaköy Devlet Hastanesi karþýsý 2+1 sýfýr daire Yenikent'te 3+1 full eþyalý 1. kat daire / DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Roque kansere yenik düþtü Futbol dünyasý genç bir neferini kansere kurban verdi. Barcelona altyapýsýnda yetiþen ve Liverpool ile Real Betis takýmlarýnda da forma giyen 23 yaþýndaki defans oyuncusu Miquel Roque, kansere yenik düþtü yýlýnýn mart ayýnda sýrt aðrýlarý sebebiyle rutin bir kontrole giden Ýspanyol futbolcunun kalça kemiðinde tümör tespit edilmiþti. Bir yýlý aþkýn bir süredir tedavisi süren Roque, kansere karþý olan savaþýný kaybetti. Kariyerinin ilk profesyonel maçýna 2006 yýlýnda Olimpiyat Stadý'nda oynanan Galatasaray - Liverpool maçýnda çýkan Roque, ilerleyen yýllarda kýrmýzý-beyazlý ekipte kalýcý olmayý baþaramamýþtý. Oldham Athletic, Xerez ve Cartagena gibi takýmlarda kiralýk olarak forma giyen Roque, 2009 yýlýnda Real Betis'e transfer olmuþtu. Roque'nin ölümü ailesi gibi bütün spor camiasýný da yasa boðdu. Arjantin'de kapanýþý Arsenal yaptý! Ligin son haftasýna Tigre ile 35 puanla giren Arsenal, sahasýnda Belgrano'yu 1-0 yendi ve Tigre'nin sahasýnda Independiente ile 2-2 berabere kalmasý sayesinde þampiyon oldu. Ýsmini Ýngiliz takýmý Arsenal'den alan Arjantin kulübü, 1957'de Julio ve Hector Grondona kardeþler tarafýndan kuruldu. Hiç küme düþmeyen takým, yýllar içinde en alt ligden Birinci Lig'e çýkmayý baþardý. 2002'den beri Birinci Lig'de oynayan takýmý Gustavo Alfaro çalýþtýrýyor. 20 takýmýn yer aldýðý Arjantin Ligi'nde bir yýlda 2 kez 19 maçlýk sezonlar oynanýyor. BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel: Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne- Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: MÝNÝK EVLER ANAOKULU Yaz okulu kayýtlarýmýz baþlamýþtýr KAYIP BELGE nolu kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Buður MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg "Benim için zor deðildi" Euro 2012'de Almanya'nýn yarý finalde hangi takýmla oynayacaðýný belirleyen karþýlaþma Ýngiltere ile Ýtalya arasýnda Kiev Olimpiyat Stadý'nda oynandý. Normal süresi ve golsüz tamamlanan maçýn kazanan takýmýný; penaltý vuruþlarý belirledi. Sadece bir penaltý vuruþunu deðerlendiremeyen Ýtalya, iki penaltýda hedefi bulamayan Ýngiltere'yi eleyerek yarý finalde Almanya'nýn rakibi oldu. Penaltýlarda ise; vuruþ stiliyle dikkat çeken bir oyuncu vardý; Andrea Pirlo. Karþýlaþma boyunca Balotelli ve diðer oyunculara gol pozisyonlarý hazýrlayan 33 yaþýndaki futbolcu, Panenka vuruþuyla topu filelere gönderdi. Soðukkanlý vuruþu nedeniyle teknik direktör Cesare Prandelli'nin de büyük övgüsünü kazanan Andrea, maçýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda beyaz noktanýn baþýna geçtiði anda yaþadýðý duygularý paylaþtý. Tecrübeli yýldýz, "Topun baþýna geçtiðimde kalecinin garip hareketler yaptýðýný gördüm. Bu yüzden hareketlerinin tamamlamasýný bekleyip, hangi köþeye doðru gideceðini bekledim. Ve daha sonra bu þekilde bir vuruþ yapmayý tercih ettim. Bu benim açýmdan çok zor olmayan bir vuruþtu" ifadelerini kullandý. Penaltýlarda "Panenka" stili vuruþ, ilk olarak Antonin Panenka tarafýndan 1976 Avrupa Þampiyonasý finalinde kullanýlmýþtý. Çekoslovak futbolcu, kaleci Sepp Maýer'in köþeye doðru hareketlenmesini fýrsat bilerek topu Alman file bekçisinin üzerinden filelere göndermiþti. Eleman Aranýyor KAYIP TEKNE KOÇANI GM 255 nolu fiber teknemin koçaný kayýptýr. Yenisini alacaðýmdan hükümsüzdür. Tamer Akcebel Taþkýnköy ve K.Kaymaklý Maðazalarýmýzda Çalýþtýrýlmak Üzere BAYAN Satýþ Danýþmanlarý Aranmaktadýr. Çalýþkan Ve Esnek Çalýþma Saatlerine uyabilecek En Az Lise Mezunu Prezentabl Adaylarýn Özgeçmiþleri ve iþ baþvuru formlarý ile birlikte þahsen merkez ofisimize veya adresine göndermeleri rica olunur. Atatürk cad.muhtar Yusuf Galeria No:18 K Kaymaklý L/Þa ASSOS Kuyumculuk AÞE ALTINBAÞ KUYUMCULUK LTD KAYIP BELGE nolu kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Celil Köker SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel:

16 Ýspanya-Portekiz maçýnýn hakemi Cüneyt Çakýr Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda Ýspanya ile Portekiz arasýnda oynanacak yarý final maçýný Türk hakem Cüneyt Çakýr yönetecek. 27 Haziran Çarþamba günü oynanacak Ýspanya-Portekiz yarý final maçýnýn hakemi Cüneyt Çakýr oldu. 28 Haziran Perþembe günü Polonya'nýn baþkenti Varþova'da oynanacak Almanya-Ýtalya yarý final maçýný ise Fransýz Stephane Lannoy'un yöneteceði bildirildi. "Serbest Transfer" hakký için belirlenen süre tamamlandý 18 futbolcu müracaat etti KTFF'nun Serbest Transfer için belirlediði müracaat süresi dün sona erdi. 18 futbolcu "Serbest Transfer" hakkýndan yararlanmak istiyor KTFF Futbol Sezonu "Serbest Transfer" müracaat süresi dün saat 18.00'de sona erdi. Bu ytarihe kadar "Serbest Transfer" müracaatýnda bulunan futbolcularýn listesi aþaðýdaki gibidir: Ali Duvarcý - K. Kaymaklý Uður Esev - B.Baðcýl Ertan Denizer - Girne Halk Evi Nazým Aktunç - Kaymaklý Ender Meta - Hamitköy Uygar Üngör - Mehmetçik Talip Kasýmoðlu - GHE Mahmut Türkmen - Denizli Mustafa Ergazi - Dumlupýnar Mehmet Çevikkol - Binatlý Metin Daðaþaner - Hamitköy Nurcan Gacaroðlu - Türk Ocaðý Engin Erçelik "Federasyon kadýnlar futbol ligini daha fazla ciddiye almalýdýr" Magem þampiyonluðu buruk yaþadý Bu sezon kadýnlar futbol ligi þampiyonluðunu kazanan MAGEM Baþkaný Engin Erçelik takým sayýsýnýn az olmasý nedeniyle kazandýklarý þampiyonluðu buruk bir þekilde yaþadýklarýný belirtti Futbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Kadýnlar Futbol Ligi'nin þampiyonu MAGEM, takým sayýsýnýn az olmasý nedeniyle þampiyonluðu buruk bir þekilde yaþadý Kadýnlar Futbol Ligi þampiyonu MAGEM Baþkaný Engin Erçelik kadýnlar liginde takým sayýsýnýn az olmasý nedeniyle ne kendilerinin ne de sporcularýn bu ligden çok fazla zevk almadýðýný söyledi. Toplam 3 takýmýn katýldýðý kadýnlar ligi final Okan Tezel - Göçmenköy Cemal Astan - MTG Ediz Çukurovalý - TOL maçýnda Ortaköy'ü maðlup ederek þampiyon olan MAGEM, bu þampiyonluða çok fazla sevinmedi. Geçtiðimiz yýllarda 8-9 takýmýn katýldýðý kadýnlar liginde sayýnýn bu kadar azalmasýnýn sebeplerini sorduðumuz Erçelik, bunun nedenlerinden birisinin maddi problemler olduðunu belirtti. Erenköy takýmýnýn saha kirasý ve hakem paralarýný ödeyemediði için ligden çekildiðini söyleyen Engin Erçelik "Eðer Federasyon Ahmet Zaifoðlu - B.Baðcýl Hamis Çakýr - Kaymaklý Erhan Uzun - Binatlý Yönetim Kurulu'nun 30 Mayýs 2012 tarihli ilgili genelge kararý þöyleydi: " Futbol Sezonu sonunda Serbest Transfer hakkýný kazanacak olan tüm futbolcularýn,25 Haziran 2012 tarihi Pazartesi günü, saat 18.00'a kadar KTFF'ye yazýlý müracaat etmelerine karar verilmiþtir. Müracaatta bulunacak olan futbolcularýn; 01 Temmuz 2012 tarihi Pazar günü itibariyle 28 yaþýný doldurmuþ, 29 yaþýndan gün almýþ ve kulübüne aralýksýz 3 yýl hizmet etmiþ olmalarý gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saat içerisinde KTFF'ye müracaatta bulunmayan futbolcularýn, Serbest Transfer hakkýndan yararlanamayacaklarýnýn ilgili tüm futbolculara duyurulmasýna; Serbest Transfer müracaatýnda yukarýda belirtilen hususlara uygun baþvuruda bulunan ve Sezonu Süper Lig-1.Lig-2.Lig ana transfer döneminde herhangi bir baþka takýma resmi transfer gerçekleþtirmeyen futbolcularýn, serbest transfer hakkýný kendi kulüplerinden yana kullanmýþ sayýlacaklarýnýn hatýrlatýlmasýna karar verilmiþtir. bu ligi daha fazla ciddiye alýp yeni açýlýmlar gerçekleþtirmezse bu sezon kadýnlar liginin yapýlasý zor olur" þeklinde konuþtu. Þu anki futbol Federasyonu yönetiminden önceki federasyonun yapmýþ olduðu yanlýþlarla kadýnlar futbol ligine dinamit koyduðunu söyleyen Erçelik "Eski federasyon yönetimi aldýðý tutarsýz kararlar ve son anda hiç kimsenin fikrini almadan yaptýklarý tüzük deðiþiklikleri ile kadýnlar ligini bu hale getirmiþlerdir" dedi. Gökhan "Kendi takýmýmda oynamak istiyorum" Elinde serbest transfer hakký bulunan Lapta futbol takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Gökhan Konyalýoðlu öncelikle Lapta yöneticileri ile görüþeceðini ve eðer anlaþma saðlayamazsa baþka takýmlara transferi düþüneceðini söyledi Transfer döneminin baþlamasýna az bir süre kala takýmlarýn transfer çalýþmalarý da hýzlandý. Elinde serbest transfer hakký bulunan Lapta'nýn baþarýlý futbolcusu Gökhan Konyalýoðlu da adýný transfer döneminde sýk duyacaðýmýz isimlerden birisi olacak. Telsim süper liginde bu sezon play-out oynayan Lapta takýmý futbolcusu Gökhan Konyalýoðlu (Mami) hafta sonu yapýlan Lapta Turizm Festivali sýrasýnda Bostancý Baðcýl baþkaný Hasan Besim ile görüþtü. Bostancý Baðcýl'ýn kendisine transfer teklifi yaptýðýný ve bu transfer konusunda Baðcýl baþkanýnýn ýsrarcý olduðunu söyleyen Konyalýoðlu "Baðcýl takýmý transferim konusunda çok ciddi, ancak benim ilk tercihim Lapta takýmý, þu ana kadar baþkanýmýz Fuat Namsoy ile görüþemedim. Önce baþkanýmýz ile görüþme yapacaðým. Eðer anlaþma saðlayamazsak o zaman gelen transfer tekliflerini deðerlendirebilirim" þeklinde konuþtu. Lapta'da Off Road nefes kesti Lapta Beldiyesi tarafýndan organize edilen, Lapta Turizm kapsamýnda yapýlan off road yarýþlarý sonuçlandý. Hazýrlanan özel parkurda kalabalýk bir seyirci kitlesinin izlediði yarýþlarda çok güzel görüntüler ortaya çýktý. Genel klasmanda Niyazi Bedel'in birinci olduðu yarýþmalarda dereceye girenler þöyle olmuþtur; GENEL KLASMAN ( ROLBARLI VE ROLBARSIZ ) 1-) Niyazi Bedel ) Ali Elizel ) Behiç Çobanoðullarý cc ALTI ROLBARLI 1-) Ali Elizel ) Erkut Cambaz ) Gökhan Onurlu cc ÜSTÜ ROLBARLI 1-) Niyazi Bedel ) Behiç Çobanoðullarý ) Hasan Reyhan 4.22 ROLBARSIZ 1-) Mustafa Þah 2-) Orhun Mevlit 3-) Bora Beyoðlu ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3831 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞAÞIRMAK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3831 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞAÞIRMAK. Külliye inþaatýna gösterilen tepkiler o kadar cýlýz ki, hükümet bu vartayý da çok kolay atlatmýþ sayýlýr... Herifler cin gibi, hem siesta, hem tatil mevsimini seçtiler inþaat için! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı