MEZARLIK. Ey mezâristan, ne âlemsin, ne ulvî fıtratin! Sende pinhân en güzîn evlâdı insâniyyetin;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEZARLIK. Ey mezâristan, ne âlemsin, ne ulvî fıtratin! Sende pinhân en güzîn evlâdı insâniyyetin;"

Transkript

1 MEZARLIK Bakma kabristânın ancak sâha-i medhûşuna, Dur da bir müddet kulak ver nâle-i hâmûşuna! Kalbi hiç benzer mi bak sîmâ yı heybet pûşuna! Kim kapılmışdır hayâtın seyl-i cûşâ-cûşuna, Can atar, birgün gelir, yorgun düşüp âgûşuna! Ey mezâristan, ne âlemsin, ne ulvî fıtratin! Sende pinhân en güzîn evlâdı insâniyyetin;

2 56 Senden istimdâd eder feryâdı ye'sin, haybetin. Bir yığın göz nûrusun, yâhud muhammer tıynetin, Rûh-i pâkinden coşan gözyaşlarından milletin! Şanlı bir târîhsin: Mâzî-i millet sendedir. Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir; Devr-i istîlâ durur yâdında, devlet sendedir! Çünkü hürriyyet, hamâset sende, gayret sendedir, Zindegî zillettir artık, bence izzet sendedir! Ey ademle varlığın ser-haddi, iklîm-i salâh! Başlarında sermedî bir sâye, bir müşfık cenâh Olmasan, bî-vâyeler nerden bulurlar inşirâh? Zıll-i memdûdunda var âsûde bir reng-i felâh. Leyl-i dûrâ-dûruna olsun fedâ yüz bin sabâh! Cevherin toprak değil, pek başka bir ma'den senin. Âh bilmezler ki üstünden geçerlerken senin, Bin dimağın lübbüdür her zerre hâkinden senin.

3 57 Öyle feyyâz, ey zemîn-i ma'rifet, mâyen senin: Sâye-gâhından çıkarken rûh olur her ten senin! Ey mezâristan, nihan ka'rında yüz binlerce mâh, Fışkıran hâk-i remîminden bütün nûr-i nigâh! Nâzeninler yâl ü bâlinden nişandır her kiyâh... Serviler Mevlâ'ya yükselmiş birer berceste "âh", Hufreler Mevlâ'dan inmiş en emin bir hâb-gâh. Ey şebistân, ey adem, ey perde perde kibriyâ. Sendedir ümmîdler: Senden doğar fecr-i bekâ. Her hacer pâren okur bin şi'r-i lâhûtî-edâ; Her neşîden rûhu eyler sennediyyet-âşinâ. Benden ey hâk-i semâvî, bin selâm olsun sana. Sıkınca rûhumu gâhi metâlibiyle hayât, Olur yegâne mesîrem mahalle-i emvât. Muhît-i velvele-dârında zindegânînin, Ferâğ-ı dâimi yoktur hayât-ı sânînin. Ne levs-i hırs ü mezellet zemîn-i pâkinde,

4 58 Ne hây ü hûy-i maîşet harîm-i hâkinde, Bu kâinât-ı huzûrun fezâ yı sâmitini Görünce, ömr-i perîşânımın merâretini, Velev bir ân için olsun atıp hayâlimden, Uzaklaşır giderim mâsivâya artık ben. Şu mâsivâ denilen kayd-ı ukde ber-ukde Kırılmadan olamaz ruh bir dem âsûde. Fakat kırılmak için böyle bir zemîn ister.. Zemîn değil yalınız, kalb-i âhenin ister! Geçen sabâh idi Eyyûb'a doğru çıkmışdım. Aşıp da sûrunu şehrin atınca birkaç adım, Ufuk değişti, önümden çekildi eski cihan; Göründü karşıda füshat-serâ yı kabristan. Fakat o bir koca deryâ-yı sermediyyet idi, Ki her haziyre-i sengîni mevc-i müncemidi! Kenarda durmıyarak girdim en derin yerine, Oturdum arkamı verdim de taşların birine. Ridâ-yı samte bürünmüş bütün yesâr ü yemîn,

5 59 Huzûr içinde ağaçlar, sükûn içinde zemîn. Bütün o yükselen emvâc, o bî-nihâye deniz, Derin bir uykuya dalmıştı, her taraf sessiz. Yavaş yavaş açılıp perde-i likâ yı muhit; Harîm-i rûhumu doldurdu kibriyâ-yı muhit. Fakat bu beste-i lâhût nerden aksediyor, Ki "Ellezî halâka'l-mevte ve'l-hayâte... " diyor? Nedir samîm-i sükûnette böyle bir feryâd? Neşîde Hâlik'ın, ammâ kim eyliyor inşâd? Zaman zaman ederek yükselen terâne hurûş, Enîne başladı nâgâh kâinât-ı hamûş! O serviler müteheyyic cemâ'at-i kübrâ Kesildi... Her birisinden duyuldu aynı sadâ. Mekâbir inledi, taşlar birer lisân oldu; Kitâbeler de o taşlarla hem-zebân oldu. Görünce zinde bütün mahşer-i heyûlâyı, Mezâra rûh veren nefh-i pâk-i Mevlâyı, Hayâle daldım; o füshat-serâ yı dûrâ-dûr Göründü dîde-i medhûşa bir cihân-ı nüşûr!

6 60 Kefen be-dûş-i bekâ bî-nihâye ecsâdın, O, dehri hîçe sayan, kârbân-ı ecdâdın, Akın akın geçerek pîşgâh-ı izzetde, -Muhît-i havf ü recâdan makâm-ı hayrette- Kıyâm-ı aczini seyreyledim... Ne dehşetmiş Sücûd-i hilkati görmek huzûr-i kudretde! Bu herc ü merc-i kıyâmet-nümûna hâkim olan Hatîb-i âlem-i ulvî nihâyet oldu iyan: Gözüm, uzaktaki bir medfenin ayak ucuna Çöküp ziyâret eden, bir çocukla bir kadına Đlişti. Sonra biraz yaklaşınca, iyiden iyi Tezâhür eyledi: Baktım, çocuk "Tebâreke "yi Kemâl-i vecd ile ezber tilâvet eylemede; Yanında annesi gözyaşlarıyle dinlemede. Zemîne ra'şe verirken neşâid-i melekût, Ne manzaraydı Đlâhî o makber-i mebhût? Çocuk hayâta, o makber de mevte bir levha. Tezâd-ı kudreti gör.bak şu levh-i zirûha!

7 61 Biraz geçince o sesler bütün hamûş oldu, Deminki mahşer-i pür-cûş sâye pûş oldu. Çocuk kadınla beraber çekildi âlemine, Gömüldü gitti mezarlık sükûn-i dâimine.

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Mehmet Âkif, yaşadığı devrin siyasî ve sosyal hayatını çok başarılı bir şekilde

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu 11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu Uyan artık ey insan! Yetmez mi bunca zillet? Kaderinde yazmıyor.. Bu kokuşma, bu illet. Sen ki; özünde şeref, fıtratında asâlet; Ne sen sürün

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

1. Bölüm. Zaman İçinde Bir Başka Zaman

1. Bölüm. Zaman İçinde Bir Başka Zaman 1. Bölüm Zaman İçinde Bir Başka Zaman Kuvvet, cisimleri etkiler. Kuvvet uygulanan cisimler, bu etki sonucunda yer, yön, şekil ve hareket durumunu değiştirebilir. Bir teli bükmek için elin, yerdeki karı

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002.

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002. TUZ KADAR SEVGİ * Vakti zamanında, günlerin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da üç tane kızı varmış. Bu kızlar yetişip kemale gelmişler, babalarının aklına bunları ere vermek gelmemiş. Bu üç kardeş

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR Evsiz barksız, kimsiz, kimsesiz bir müflis vardır. Zindana düşmüş, amansız bağlara giriftar olmuştu. Bir bahane bulup zindandakilerin yiyeceklerini yerdi. Tamahı yüzünden halkın

Detaylı

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 13, İstanbul 2014, 167-210. FATİH ODUNKIRAN BİLAL APAYDIN Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine May The Hand

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2 1 ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER * Dr. Doğan KAYA Edebiyatımızda halledilmesi gereken pek çok mesele vardır. Bunlardan birisi de halk şiirinde ayak konusudur. Bu cümleden olarak biz de bu çalışmamızda

Detaylı

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com Niye? Toplumsal muhalefete kazandırdığımız yeni bir kitap daha. Hangi ihtiyaç üzerine? erçekten de "eee?" sorusunun gereken önem verilmeli. Tabi bunu yaparken gündelik boğuşmacalar ile kültür oluşturma

Detaylı

SABETAYCILAR HAKKINDA MİLLİYETÇİ ŞİİRLER

SABETAYCILAR HAKKINDA MİLLİYETÇİ ŞİİRLER SABETAYCILAR HAKKINDA MİLLİYETÇİ ŞİİRLER Sabetaycıların görünürde Müslüman olup aslında Yahudiliğe sadık kalmaları sağ kesimde yer alan birçok yazar ve gazeteciyi daima öfkelendirmiştir. Bunun yanı sıra

Detaylı

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed.

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. Sallfı ala Resiılüna Muhammed, Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. El-evvelü

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Resimleyen: Sedat Girgin Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Sevin Okyay Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Çeviren: Sevin Okyay Resimleyen: Sedat Girgin www.cancocuk.com

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği

Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği 2012/18 197 Ferhat AĞIRMAN Ahmed TÜRKMETİN Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği Özet Gazali bilginin temellendirilmesi ve kaynağının neliği hakkında felsefi sisteminde tutarlı bir düşünce ortaya koyar.

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

ATA MIZIN ADANAYI SON ZİYARETİ VE HATAY IN ANAVATANA KATILMASI Mevhibe SAVAŞ

ATA MIZIN ADANAYI SON ZİYARETİ VE HATAY IN ANAVATANA KATILMASI Mevhibe SAVAŞ ATA MIZIN ADANAYI SON ZİYARETİ VE HATAY IN ANAVATANA KATILMASI Mevhibe SAVAŞ Atamızın Adana ya yaptığı son seyahatinin öncesini yüksek müsaadelerinizle sizlere arz etmeyi düşünüyorum. Çünkü vefatından

Detaylı

gidiyoruzbu.com GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta?

gidiyoruzbu.com GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta? GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta? 1 İÇİNDEKİLER Kediye Ağıt Ensar KAPLAN Bir Tren İstasyonunda Ensar KAPLAN Ukde Sinan BOYUN Sayın Tanrım

Detaylı