İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI"

Transkript

1 İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması gereğinin sonucu olarak İş Hukukunda söze konu olan bir kavramdır (Mollamahmutoğlu, 691). Hukukumuzda hafta tatiline ilişkin hükümler İş Kanunu yanında tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunla, tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer almıştır. Yazımızda gerek uygulamada gerekse de yargı safhasından çokça tartışılan ve çoğu zamanda fikir birliğine varılamayan hafta tatili alacaklarının nasıl hesaplanacağı örnek olay ile anlatılacaktır. II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI 1. İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti İş Kanununun 46. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye, işveren tarafından, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. İşçinin onayı alınmadan hafta tatili günü çalıştırılması yasaktır. Eğer işçi, hafta tatili günü çalışmışsa, hafta tatili ücreti yanında, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir yevmiyeye hak kazanacağı gibi (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1997) hafta tatili çalışması, haftalık kırk beş saatin üzerinde ise, fazla çalışma sayılır ve çalıştırıldığı hafta tatili ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir, buna göre işçiye hafta tatilinde yaptığı çalışma karşılığı olarak iki buçuk yevmiye (%150 zamlı) ödenmek zorundadır. Ancak, çalıştırıldığı hafta tatili yerine hafta içinde bir gün istirahat veriliyorsa, ne çalışılan hafta tatili için ayrıca ücret ne de fazla çalışma ücreti söz konusu olur (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1981). * SGK Müfettişi. 315

2 Örnek Olay: A adındaki işçi X Ltd. Şti. unvanlı işyerinde tarihinde işe başlamış ve günü iş akdine son verilmiştir. A şahsı, çalıştığı süre zarfında bir saat ara dinlenmesi dahil işyerindeki mesai saatleri dir. A nın işyerinden almış olduğu ücret aylık brüt 1.000,00 TL dir. A şahsı İş Mahkemesine açmış olduğu davada X Ltd. Şti. ndeki çalıştığı süre boyunca kendisine hafta tatili izni verilmediğini, hafta tatili olan Pazar günlerinde dahi çalıştırıldığını ve buna rağmen hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini belirterek, bu alacaklarını işverenden talep etmiş, mahkeme de bu isteği kabul etmiştir. Bu durumda fazla mesai alacakları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Dönem Aylık Brüt Ücreti Günlük Brüt Ücreti Saat Ücreti %150 Art. Saat Ücreti Faz. Mes. Saati Fazla Mesai Ücreti ,00 33,33 4,44 11, ,00 TL Brüt Fazla Çalışma Ücreti Gelir Vergisi (%15) Damga Vergisi (%066) 1.776,00 TL 266,40 TL 11,72 TL Net Hafta Tatili Çalışma Ücreti 1.497,88 TL Not: A şahsının günlük çalışma saati toplam (günlük bir saatlik ara dinlenmesi hariç); 8 saattir. Hafta tatili ücreti hesaplanırken bir yıl 52 hafta olarak dikkate alınır. Hesaplanan toplam brüt hafta tatili alacağından gelir ve damga vergisi kesildikten sonra geriye kalan net tutar işçi A ya ödenir. Postalar halinde çalışmada da, haftanın bir başka günü kendisine yirmi dört saat dinlenme süresi verildiğinden Cumartesi günü saat da vardiyaya giren ve Pazar günü saat a kadar çalışan işçinin hafta tatilinde çalıştığından bahisle zamlı ücrete hak kazanması söz konusu olmaz. İş Kanununun 46. Maddesinin son fıkrası uyarınca, yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçinin hafta tatili ücreti işveren tarafından ödenir. Hafta tatili ücreti, işçinin haftanın tatilden önceki günlerinde yasanın 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olması halinde verilmesi zorunlu olan dinlenmenin karşılığıdır. İşçinin hafta tatili gününde iş akdinin sona ermesi durumunda dinlenme hakkının kullanılması ve kullandırılması fiilen mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda,

3 sayılı İş Yasası nın 59. maddesinin İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir hükmü kıyasen uygulanarak, hafta tatiline hak kazanmasına rağmen o gün çıkışı verilmesi nedeni ile hafta tatili iznini fiilen kullanmayan işçiye o hafta tatiline ilişkin ücretinin tahakkuk ve tediye edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk ve tediye işlemlerinin uygun olabilmesi ve personel veya muhasebe departmanlarında kullanılan sistemlerin de yapılan işlemleri karşılayabilmesi için çıkış tarihinin hafta tatilinden sonraki gün olarak gösterilmesi yerinde olacaktır (Güner, 219). 2. Hafta Tatili Ücretine Dahil Olmayan Ödemeler İş Kanunu nun 50. maddesinde hafta tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmayacak ilaveler/unsurlar ortaya konulmuştur. Buna göre, a- Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, b- Primler, c- İşyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve d- Sosyal yardımlar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. Konuya ilişkin bir Yargıtay bir Kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1985) fazla mesai, Pazar, bayram ve genel tatil ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanır demek suretiyle genel tatil ücretin hesaplanmasında çıplak ücretin esas alınacağını vurgulamaktadır. Yargıtay başka bir Kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1985) geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret) sadece ihbar ve kıdem tazminatı hesabında uygulanır. Bunların dışında kalan haklar, çıplak ücret brüt ücret üzerinden hesaplanır. demektedir. 3. Hafta Tatili Ücretinin Ödenmemesi Halinde İdari Para Cezası Hafta tatili izni kullandırmamanın ve ücretinin ödenmemesi ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Yasasında açıkça bir idari para cezası öngörülmemiştir. Ancak, hafta tatili ücreti işçinin normal ücreti içinde yer almaktadır. Hafta tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş Yasası nın

4 maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren hükümlere muhalefetten, 4857/102-a. bendine göre, bu durumda olan her işçi ve her ay için tarihi itibariyle 122,89 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Hafta tatilinde izin verilmeyip çalışma yaptırılması durumunda ise, işçinin çalışması fazla çalışmayı meydana getireceğinden, fazla çalışma ücreti olarak hafta tatili çalışma ücretinin tahakkuk ve tediye edilmemesi durumunda, 4857/102-c. Bendine göre, her işçi için 219,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. 4. Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli İzine Etkisi 4857 sayılı İş Kanunu nun 53. maddesine göre yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 56. maddesine göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Aynı Yasa nın 57. maddesine göre; yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işçiye ayrıca ödenir. Yasa nın belirtilen hükümlerinin uygulanması, özellikle işçi lehine düzenlemelerin yapıldığı yani hafta tatillerinin bir günden fazla verildiği işyerlerinde çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır. Bu konuda bir kısım görüşlere göre hafta tatilinin bir gününden fazlası yıllık ücretli izine ilave edilmez. Bir kısım görüşlere göre ise bir günden fazla verilen hafta tatilleri de işçinin yıllık ücretli iznine ilave edilir. Bizim katıldığımız görüş şüphesiz ki ikinci görüştür. Çünkü iş mevzuatında yasalardaki asgari düzenlemelerin üzerinde işçi lehine yapılan düzenlemeler geçerlidir. Böyle bir durumda yasa hükmünün dışında işyeri uygulaması önem taşımaktadır. Dolayısı ile geçerli olanda işyeri uygulamasıdır (Temir, 2005). Bu açıklamalar ışığında konuyu örneklerle açıklayalım. Aşağıdaki örnekler bir işyerinde 2 yıldan beri çalışan ve 1975 doğumlu olan işçi Ahmet Bey varsayımından hareketle verilmiştir. Örnek 1: İşçi Ahmet Bey, haftada bir gün hafta tatili kullanmaktadır. Ahmet Bey yıllık ücretli iznini kaç gün olarak kullanacaktır? 4857 sayılı İş Kanunu nun 53. maddesine göre Ahmet Bey in yıllık ücretli izin süresi 14 işgünüdür. Hafta tatilleri de izin süresine ilave edileceğinden Ahmet Bey de haftada bir gün izin kullandığından iki 318

5 haftada iki gün hafta tatili kullanmakta, bu nedenle 14 günlük izin süresine 2 gün daha ilave etmemiz gerekecektir. Dolayısı ile tarihinden geçerli olmak üzere yıllık izne ayrılan Ahmet Bey 14 iş günü + 2 gün hafta tatili olmak üzere 16 gün yıllık ücretli izin kullanarak ve tarihinde işbaşı yapacaktır. Örnek 2: Örneğimizdeki işçi Ahmet Bey haftada 2 gün hafta tatili kullanıyorsa ücretli izini yıllık ne kadar olacaktır? Ahmet Bey in yıllık ücretli izni 14 işgünü, haftada 2 gün hafta tatili kullandığından her hafta yıllık izne 2 gün eklenecek, buna göre 14 iş günü + 4 gün hafta tatili olmak üzere Ahmet Bey tarihinde çıktığı yıllık izninden dönerek tarihinde işbaşı yapacaktır. Örnek 3: İşçi Ahmet Bey, haftada 3 gün hafta tatili kullanmaktadır. Bu durumda işçi Ahmet Bey in yıllık ücretli izin süresi ne olacaktır? Ahmet Bey in yıllık ücretli izni 14 işgünü, haftada 3 gün hafta tatili kullandığından her hafta yıllık izne 3 gün eklenecek ve 14 iş günü + 6 gün hafta tatili olmak üzere Ahmet Bey tarihinde çıktığı yıllık izninden dönerek tarihinde işbaşı yapacaktır. Örnek 4: İşçi Ahmet Bey, haftada bir gün hafta tatili kullanmaktadır tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllık izninin tamamını kullanmak üzere yıllık izine ayrılmıştır. Ahmet Bey in ne zaman işbaşı yapması gerekir? 1 numaralı örnekte olduğu gibi Ahmet Bey in yıllık ücretli izin süresi 14 işgünüdür. Hafta tatilleri de izin süresine ilave edileceğinden Ahmet Bey de haftada bir gün izin kullandığından iki haftada iki gün hafta tatili kullanmakta, bu nedenle 14 günlük izin süresine 2 gün daha ilave etmemiz gerekecektir. Dolayısı ile tarihinden geçerli olmak üzere yıllık izne ayrılan Ahmet Bey, 14 iş günü + 2 gün hafta tatili olmak üzere 16 gün yıllık ücretli izin kullanacak; ancak izninin son günü 30 Ağustos tarihine (genel tatil gününe) denk gelmesi nedeniyle Ahmet Bey in iznine bir gün daha ilave edilecek ve 31 Ağustos 2005 tarihinde işbaşı yapması gereken Ahmet Bey bir gün daha yıllık izin kullanarak tarihinde işbaşı yapacaktır. Örneklerimizde yer alan işçilerin izin dönüşü işbaşı yapmaları işyerinin hafta tatiline denk gelmiş ise işçilerin işe başlamaları da tatili takip eden işgünü olacaktır. 319

6 Kısmi süreli çalışan işçiler, haftanın beş ve daha az günlerinde çalışıyorlar ise hafta tatiline hak kazanamayacaklardır (Temir, 2004). Ancak işveren, tam süreli çalışmalarda olduğu gibi kısmi süreli çalışmada da işçi lehine bir düzenleme yaparak beş gün çalışan işçiye de haftada 2 gün hafta tatili verebilir. Böyle bir durumda da işçinin yıllık ücretli izin süresinin hesaplanması yukarıdaki örneklerde yer alan tam süreli işçilerde olduğu gibi hesap edilir. Burada konumuzun dışında olmasına karşın şu hususu belirtmekte fayda var, kısmi süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanması ile tam süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanması birbirinden farklılıklar göstermektedir (Temir, 2004). V- SONUÇ 4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesinde işçinin, tatil gününden önce aynı yasanın 63. Maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla yedi günlük zaman dilimi içerisinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğu açıklanmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullanıldığından söz edilemez. Hafta tatili çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir, işyerinin çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Makalemizin II. Kısmında açıklamaya çalıştığımız üzere işçinin hafta tatilinde çalıştırılması durumunda işçinin aylık brüt ücreti 30 a bölünüp günlük ücreti, günlük ücreti de 7,5 saate bölünerek saatlik ücreti bulunacak ve saatlik ücreti % 150 arttırılarak hafta tatilinde çalışma yapılan haftalar ile çarpılarak toplam hafta tatili çalışma ücreti tahakkuk ve tediye edilecektir. Hafta tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş Yasası nın 32. maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren hükümlere muhalefetten, 4857/102-a. bendine göre, bu durumda olan her işçi ve her ay için tarihi itibariyle 122,89 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 320

7 MALİ KAYNAKÇA Güner, Erol (2011). Haftanın Tatilden Önceki Altı İşgününde Çalışan İşçinin Çıkışı Aynı Gün Verilirse Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanır Mı? Yaklaşım. (Mart 2011) : 219. Mollamahmutoğlu, Hamdi (2005). İş Hukuku. 2. bs. Ankara : [yayl.y.] Temir, Arif (2004), Tam Zamanlı ve Esnek Çalışma Şekillerine göre Hafta Tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram Günlerinde Ücrete Hak Kazanma Yaklaşım (Şubat 2004) : 134. Temir, Arif (2005). Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli İzne Etkisi, Yaklaşım (Eylül 2005) : 153. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ). E.1985/810, K.1985/3317 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ). E.1981/94, K.1981/2994 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ). E.1996/18539, K.1997/991 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ). E.1987/706, K.1987/806 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. 321

8 322

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve BİRİkMİş İşçİ İZİnlERİnİn kullandırımı Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Öz Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. İşçinin işyerinde

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Anayasanın 50. Maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının

Detaylı

Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak. kullanabilirim? Toplu izinin uygulaması NEDİR?

Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak. kullanabilirim? Toplu izinin uygulaması NEDİR? 30 İşçinin Soruda Dinlenme Hakkı Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak kazanırım? Yıllık izin sür em i NASI L hesapl ar ım? Yıllık izin hakkımı NE ZAMAN kullanabilirim? Toplu izin uygulaması

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 1.GİRİŞ Elif CANBOLAT Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler, tarıma dayalı ekonomiyi terk edip, sanayileşmeye

Detaylı

İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR?

İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR? İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşçinin, İş yasasında düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI

4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI 4857 Sayılı Đş Kanununda Telafi Çalışmaları 31 4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Öner EYRENCĐ * I. GĐRĐŞ Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi çerçevesinde 4857 sayılı Đş Kanunda getirilen

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik İş Mahkemelerinde Bilirkişilik Av. H. Argun Bozkurt *1 Av. Suat Yaşa'ya 1)GENEL GİRİŞ: İş Mahkemeleri 5521 sayılı kanunla, uzmanlık esasına dayalı olarak kurulmuş, tek hakimli özel mahkemelerdir. İş Mahkemelerinde

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi www.gsghukuk.com Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi İş Hukuku Hizmetleri Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman doğar? 1 yıl Yıllık ücretli izin hakkı işçinin işyerinde çalışmaya başladığı günden itibaren

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Aşağıda yer alan soru - cevaplar

Detaylı

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411 Soruda İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız Kıdem tazminatı nedir? Kıdem süresi nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI Umut TOPCU* I- GİRİŞ Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMASI

TÜM YÖNLERİYLE İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMASI TÜM YÖNLERİYLE İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMASI Erol GÜNER* I. GİRİŞ; Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gece çalışmasının

Detaylı

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU 1 KISIM-I 1. GİRİŞ Genel anlamda İngilizce karşılığı ''labour legislation'' olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika'da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen

Detaylı

AETR KONVANSİYONU VE ULUSAL MEVZUAT BAKIMINDAN DİNLENME SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA

AETR KONVANSİYONU VE ULUSAL MEVZUAT BAKIMINDAN DİNLENME SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA AETR KONVANSİYONU VE ULUSAL MEVZUAT BAKIMINDAN DİNLENME SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Turkay ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Ramazan DURGUT Arş. Gör. İbrahim Furkan ARAS Arş. Gör. Ahmet Emre KAPLAN AETR

Detaylı

Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler

Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Mehmet Onat ÖZTÜRK * Özet: Yıllık ücretli izni işveren tarafından kullandırılmadığında işçi, dinlenebilmek için

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ Hamit TİRYAKİ* I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen haklı fesihle ilgili olarak işçi ve işverene verilen yetkinin kullanımı konusunda hak düşürücü süreler öngörülmüştür.

Detaylı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT Tamer DEMİRBİLEK * 1 Özet: Kendine özgü bir hukuki niteliği olan kıdem tazminatı;

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hamit TİRYAKİ * GİRİŞ Askerlik ve Kanundan doğan çalışma sosyal tarafların çalışma özgürlüğünün sınırlarından biridir (Kılıçoğlu, 2005, 342). İş Kanunları

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 88 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİNİN GREVDEKİ İŞYERİNE İŞE BAŞLATILMA TALEBİ (Karar İncelemesi) Esas No: 2013/34831

Detaylı

İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI

İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI Hamit TİRYAKİ* I- GİRİŞ Çalışma hayatımızın gerçeği olan iş akdinin askıya alınması tek bir başlık altında düzenlenmemiş, çeşitli yasalarla dolaylı yoldan hukuksal içeriğe kavuşmuştur.

Detaylı