D 6001 E Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D 6001 E 10 11 Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi"

Transkript

1 Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti D 600 E Parlatýcý Tuz Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti 2 3 Ö Yýkama 30 Dakika 3 C Hassas 0 C Ekoomi 0 C Süper 70 C 6 Otomatik C-6 C Erteleme Açma / Kapama Çocuk Kilidi Açma/Kapama, Kotrol lambasý Parlatýcý eksikliði uyarý lambasý Tuz eksikliði uyarý lambasý Program takip lambalarý Zama Programlama Göstergesi (Erteleme ve Tuþ Kilidi) Açma / Kapama Tuþu (+) Tuþu 7 8 (-) Tuþu 2 9 Program seçim düðmesi 0 Baþla / Dur / Ýptal Tuþu 8 Alteratif Yýkama Tuþu 2 Tutamak Foksiyo Tuþlarý Açma / Kapama Baþla / Dur / Ýptal Alteratif Yýkama Program takip lambalarý Parlatýcý Tuz Yýkama Durulama Kurutma Bitti Açma / Kapama tuþu Açma / Kapama tuþua bastýðýýzda, açma koumuda kotrol lambasý yaar, kapama koumuda kotrol lambasý söer Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Baþla/Dur/Ýptal tuþua bastýðýýzda seçmiþ olduðuuz yýkama programý çalýþmaya baþlayacaktýr. Baþla koumuda lamba yaar, Dur koumuda ise söer. Herhagi bir edele, program sýrasýda kapýyý açmaýz gerekirse, Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý durdurup kapýyý kapattýkta sora tekrar baþlatmaýz öerilir. Alteratif Yýkama Tuþu Makieizi tam doldurmada çalýþtýrmak istiyorsaýz, bulaþýklarýýzý makieizi içerisie istediðiiz gibi yerleþtiriiz. Öce Açma/Kapama tuþua basýýz. Dilediðiiz programý seçtikte sora Alteratif Yýkama Tuþua basýýz, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý çalýþtýrýýz. Alteratif Yýkama seçeeði ile hem alt ve üst sepetiizi her yerii kullaabilir, böylelikle su ve eerjide tasarruf saðlayabilirsiiz. E so kulladýðýýz yýkama programýda Alteratif Yýkama özelliðii kulladýysaýz, bir soraki seçtiðiiz yýkama programýda Alteratif Yýkama tuþu aktif durumda kalýr. Yei seçtiðiiz programda Alteratif Yýkama özelliðii kullamak istemiyorsaýz, tuþa basarak tuþ üzerideki lambaý södüðüü görüüz. Program takibi Yýkama süresice program aþamalarý pao üzeride yer ala program takip lambalarýda izleebilir. Seçtiðiiz yýkama programý bittiðide pao üzerideki Bitti lambasý yaar. 30 dakika programýda kurutma takip lambasý yamaz. Kurutma lambasý yaarke, makie yaklaþýk 3 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sora Kurutma lambasý söüp, Bitti lambasý yaacaktýr. Makieizi kapatmada öce mutlaka kurutmaý tamamlamasýý bekleyiiz. Bitti lambasý yadýkta sora Açma/Kapama tuþua basarak kapatýýz. Programý deðiþtirilmesi Yýkama programý çalýþýrke deðiþtirmek içi Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak, tuþ üzerideki lambaý södüðüü görüüz. Yei bir program seçiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Seçtiðiiz yei program baþlayacaktýr. Yei program iptal edile programý kaldýðý aþamada devam edecektir. Programý iptal edilmesi Programý çalýþýrke iptal etmek içi; Baþla/Dur/Ýptal tuþua saiye boyuca basýýz. Tuþ üzerideki lamba yaýp sömeye baþlayýca býrakýýz. Makie içerisideki su saiye içide tahliye edilecektir. Baþla/Dur/Ýptal tuþu üzerideki lamba södüðüde program iptal edilmiþ olacaktýr. Sorasýda yei bir program seçip, çalýþtýrabilirsiiz. Ýptal ettiðiiz programý kaldýðý adýmýa baðlý olarak makie içeriside ve/veya yýkaa parçalar üzeride deterja veya parlatýcý kalabilir. Çocuk Kilidi Zama Programlama Erteleme Göstergei yaýdaki "+" ve "-" tuþlarý kullaarak programý baþlama zamaýý 2 saa kadar erteleyebilirsiiz. Ertelemeyi yaptýkta so Baþla/Dur/Ýptal tuþua basýýz. Erteleme süresi Erteleme göstergesi lambasý yaacaktýr. Ertelem bittiðide program otomatik olarak baþlayacakt Göstergede, seçile programý süresii ve yýkam sýrasýda programý bitmesie e kadar kaldýð takip edebilirsiiz. Seçile program bittiðide göstergede 00 görülür Belirli zamalarda daha ekoomik elektrik tarifesi uygulamasý varsa Zama Erteleme özelliðide faydalaabilirsiiz. Makieizi çalýþmasý boyuca, sizde baþka birisii program akýþýý etkilemesie egel olabilirsiiz. Çocuk kilidii aktif hale getirmek içi göstergei yaýdaki "+" ve "-" tuþlarýa ayý ada 3 s süre ile basýýz. Çocuk Kilidi göstergesi lambasý yaacaktýr. Çocuk kilidii devrede çýkarmak içi ayý iþlemi tekrarlayýýz. Çocuk kilidi makiei kapýsýý kilitlemez, seçile programý deðiþtirilmesii öler.

2 D 600 E Makieizi Çalýþtýrýlmasý Musluðu açýýz. Fiþi prize takýýz. Kapýyý açýýz. Bulaþýklarýýzý yerleþtiriiz. Alt ve üst pervaei serbestçe dödüðüü kotrol ediiz. Deterja bölmesie yeterli miktarda deterja koyuuz, kapaðýý kapatýýz. Açma/Kapama tuþua basarak program seçim düðmesi üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Tuz ve parlatýcý eksikliði uyarý lambalarýý yaýp yamadýðýý kotrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlatýcý ilave ediiz. Yýkama programýýzý program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu yardýmýyla seçiiz. Yýkama programýý program seçim düðmesii çevirerek seçiiz. Program süresii Zama Programlama Göstergeside görebilirsiiz. Gerekli ise, Alteratif Yýkama Tuþu, Erteleme ve Tuþ Kilidi özelliklerii kullaabilirsiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý baþlatýýz, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Makieiz çalýþýrke kapýyý açmamaya öze gösteriiz. Eðer açmaýz gerekirse, güvelik sistemi devreye girip makieizi durduracaktýr. Makieizi kapýsýý açtýðýýzda buhar çýkacaktýr, dikkatli oluuz. Kapýyý kapattýðýýzda yýkama programý devam edecektir. Kurutma lambasý yaarke, makie yaklaþýk 3 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sora Kurutma lambasý söüp, Bitti lambasý yaacaktýr. Makieizi kapatmada öce mutlaka kurutmaý tamamlamasýý bekleyiiz. Bitti lambasý yadýkta sora seçtiðiiz yýkama programý tamamlamýþ olacaktýr. Açma/Kapama tuþua basarak makieizi kapatýýz. Musluðu kapatýýz. Fiþi prizde çýkarýýz. Program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu Program o. 2 3 Referas 6 Program adý Ö Yýkama 30 Dakika Hassas Ekoomi Süper Otomatik Yýkama sýcaklýðý Yemek artýðý türü Kirlilik düzeyi Deterja Miktarý A=2 cm³ / cm³ B= cm³ Program Akýþý Program süresi (dakika) Elektrik Tüketimi (kw saat) Su Tüketimi (litre) - 3 C 0 C 0 C 70 C - Bekletilmemiþ Kahve, süt çay,soðuk etler, sebzeler Bekletilmemiþ Kahve, süt çay, ve kristaller Bekletilmiþ Kahve, süt çay,soðuk etler, sebzeler Ö Yýkama 0 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So Çorbalar soslar hamur iþleri yumurta pilav patates ve fýrý yemekleri kýzartmalar - Az Az Orta Çok Deterja kullamayýýz A A A+B A+B Ö Yýkama So - 3 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 30 0,7 0,2 Ö Yýkama 0 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 7 0,90 3, C Ö Yýkama 70 C Yýkama Soðuk Durulama 0 C Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 2,0,70 8,8 C - 6 C Bulaþýklarý kirlilik düzeyii belirleyerek, yýkama suyuu sýcaklýðý ve miktarý ile yýkama süresii otomatik olarak ayarlar Orta - Çok A Bulaþýklarý kirlilik düzeyii belirleyerek, yýkama suyuu sýcaklýðý ve miktarý ile yýkama süresii otomatik olarak ayarlar 2-60,8-,60 0,2-9,6 Ortalama tüketim deðerleri C su giriþ sýcaklýðý içi geçerlidir. Ö yýkama programý birkaç gü makiede bekletile bulaþýklarý suda geçirilmesi içidir. Ürü üzeride bulua iþaretlemelerde veya ürüle birlikte verile diðer basýlý dökümalarda beya edile deðerler, ilgili stadartlara göre laboratuar ortamýda elde edile deðerlerdir. Bu deðerler, ürüü kullaým ve ortam þartlarýa göre deðiþebilir

3 D 600 E

4 Bu ürü, çevreye saygýlý moder tesislerde doðaya zarar vermede üretilmiþtir.

5 e titiz kalite kotrolüde geçirilmiþ ola ürüüüzü size e iyi verimi içi, bu kýlavuzu tamamýý, ürüüüzü kullamada öce baþvuru kayaðý olarak saklamaýzý rica ederiz.

6 ýyý / Sayfa ilgileri Sayfa ya Parçalar...7 Sayfa 8 esi Sayfa asý a Sayfa 0 rulmasý Su Yumuþatýcýsý Sayfa 0 Su Yumuþatýcýsýý Ýþlevi...0 Su Yumuþatýcýsý Nasýl Çalýþýr...0 Tuzu Doldurulmasý...0 Su Yumuþatýcý Sistemi Ayarlamasý Sayfa 2 Su Sertliðii Giderilmesi...2 Deeme Þeridi...2 Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu...3 Rejeerasyo Ayar Aahtarý...3 Deterja Kullaýmý Sayfa Ýkisi veya Üçü Birarada Deterjalar... Deterjaý Doldurulmasý... Parlatýcý Sayfa 6 Parlatýcý Miktarýý Ayarlamasý...6 Bulaþýklarý Makie Ýçie Yerleþtirilmesi Sayfa 7 Parçalý Çatal Kaþýk Sepeti...8 Çok Amaçlý Yükseklik Ayarlý Servis Sepeti...9 Þiþe Teli...9 Alt Sepet Katlaa Teller...20 Üst Sepet Yükseklik Ayarlý Raf...20 Sepet Yüksekliðii Ayarlamasý...20

7 rma ve Sayfa Sayfa ada Öce Sayfa 2 e...2 3

8 izi Taýyý / Tekik Özellikler arý

9 mi klarýýzý etki bir þekilde de farklý bir ses duyulmasý 2 kiþilik stadart sofra takýmý cm 0 cm 7 cm 2 kg Elektrik giriþi : 220V, 0Hz Toplam güç : 2200 W Isýtýcý güç : 2000 W Akým Þiddeti : 0 A Pompa gücü : 90 W Tahliye pompasý gücü : 30 W uz iyileþtirme çalýþmalarýda dolayý tekik ayrýtýlarda ya da tasarýmda öcede haber hakkýmýz saklýdýr. ü foksiyou yerie getirebilmesi içi gerekli yedek parça buludurma süresi). t Bilgileri / AT Uyguluk Beyaý ve satýþ aþamalarý Avrupa Topluluðu'u ilgili bütü yöergeleride yer ala güvelik ekleþtirilmektedir. /68/EC, IEC 36/DIN 990, EN 022

10 velik Bilgileri a bize yardýmcý oluuz. ambalajý geri kazaýlabilir alzemeleri üzeride geri ra malzeme hakkýda bilgi >PS<, >POM<, ). Bu oðru deðildir. Buu yerie edilmelidir. Ýmha yötemi bilgi almak içi sorumlu geçiiz. i bir elektrikçiye yaptýrýýz. ullama halide, ortaya ýda firmamýz sorumlu ðeri 6 Amper de az ise perlik bir sigorta baðlatýýz. Volta göre ayarlýdýr. Eðer, gerilimi 0 Volt ise araya ir trasformatör baðlatýýz. e prize takýlý olmamalýdýr. ýz. kte verile kaplamalý fiþi Deterjalarý çocuklarý ulaþamayacaðý yerlerde saklayýýz ve deterja kutusuu, makieyi çalýþtýrmada heme öce dolduruuz. Makieizdeki su içilmez. Bu edele makiei kapýsý açýkke çocuklarý makiei yakýlarýda oyamalarýa izi vermeyiiz. Makie yerleþtirildikte sora, takýlý olduðu priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Fiþi prizde çýkartacak olduðuuzda, mutlaka sadece fiþte tutup çekiiz. Kesilikle kabloda tutup çekmeyiiz. Çocuklarý Güveliði Makiei ambalajýý açtýkta sora, ambalaj malzemesii çocuklarý ulaþamayacaðý bir yerde durmasýa dikkat ediiz. Çocuklar kesilikle makie üzeride ya da makie ile oyamamalýdýr. Bulaþýk makiesii kapýsý açýkke çocuklarý makiei yakýýda oyamasýa ve kapýý üzerie oturmasýa izi vermeyiiz. Olasý yaralamalarý ölemek içi servis çatalý, ekmek býçaðý vs. gibi uzu ve sivri bulaþýklarýýzý her zama çatal kaþýk sepetide sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde ya da bulaþýk sepetlerii üzerie yatay bir þekilde yerleþtiriiz. Bulaþýk makiesi deterjalarý tahriþ ve yýpramaya ede ola maddeler içerir. Bu sebeple aðýz, göz ve boðazda yamalara ede olabilir.

11 aþýklarý yýkamak amacýyla yasal çözücü maddeler atlama riski taþýmaktadýr. makieizi ve ambalaj llarýa uygu olarak imha laþýk makieizi çocuklar emi oluuz. Çocuklarý içide kilitli kaldýklarý larda kurtulabilmek içi maýzý ve kilitli kalmamasý eririz. e dýþarý çektiðiizde i bütü yüküü üstleir. a yükler koymayýýz. Aksi ir. kapýsýý mutlaka kapatýýz. mamaya öze gösteriiz. ýzda buhar çýkacaðýda ta sora, baðlatýlarý ir. Makieizi yerleþtirirke ere (musluða, prize, v.b) umuu deðiþtirmeyeceðiiz ediiz. Makieizi ilk kullaýmýda Ö Yýkama programýý çalýþtýrýýz. Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatýýzý düzeltilmesi ve/veya yeilemeside sorumlu deðildir. Elektrik ve su tesisatýý makieize uygu olarak düzelttikte ve/veya yeiledikte sora motaj ve ilk kullaým içi yetkili servisimizi çaðýrýýz. Makieize bulaþýk makieside yýkamasý uygu olmaya parçalar koymayýýz. Ayrýca sepetleri kapasiteleride fazla doldurmayýýz. Aksi takdirde makieizi iç gövdeside sepet hareketleride ötürü oluþabilecek çizik ve paslamalarda firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Makieizi Deterja ve Parlatýcý Bölmelerie Bulaþýk makieleri içi özel olarak üretilmiþ Deterja ve Parlatýcý haricide kesilikle baþka bir þey koymayýýz. Aksi takdirde makieizde oluþabilecek hatalarda firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Eerji ve Su Tasarrufu Makieye koymada öce bulaþýðýýzdaki bütü kaba atýklarý temizleyiiz. Makieyi, tamame doldurdukta sora çalýþtýrýýz. Ö yýkama programýý yalýzca gerçekte gerekli olduðuda kullaýýz. Program seçerke program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosua dikkat ediiz. Bulaþýk Makieside Yýkamasý Uygu Olmaya Parçalar Sigara külü, mum artýðý, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirletilmiþ bulaþýðý kesilikle makieizde yýkamayýýz. Demir alaþýmlý parçalar ise makiede yýkadýðýda 7

12 üzeride leke býrakabilir. emik saplý çatal, kaþýk, rý; sýcaklýða dayamaya alay kaplarý yýkamayýýz. le yýkamada olduðu gibi, kýlarýda, alümiyum ve rarma olabilir. Bazý hassas zamala saydamlýðýý ðýýz yemek takýmlarýý maya elveriþli olmasýa iriz. i içi oyuk eþyalarýýzý ak þekilde yerleþtirilmesi da ve deri çukurluklarda rsuuz. Öce otrol iþlemleri edeiyle kalmýþ olabilir. Buu ur. tüde doldurmayýýz ve avuzda belirtile eþyalarý ve tamiratý yalýzca yetkili Baþka þahýslar tarafýda ratabilir ve makieizi lmasýa ede olacaktýr. ðlatýlarýý, bu kýlavuzu atlara uygu olduðuda akiei Tuz bölmesie, dolduruuz. Makiei Yerleþtirilmesi Makieizi, akliye sýrasýda oluþabilecek hasarlar bakýmýda kotrol ediiz. Hasarlý bir makieyi kullamayýýz. Þüpheli durumlarda üreticiye daýþýýz. Bulaþýk makiesii koyacaðýýz yeri tespit ederke, makieyi kolayca ve hýzla doldurabileceðiizde emi oluuz. Ayrýca seçtiðiizi yeri, yýkaa bulaþýðý kolaylýkla çýkartýlýp kaldýrýlabileceði bir yer olmasýa da dikkat ediiz. Makieyi, oda sýcaklýðýý sýfýr derecei altýa düþmesi olasýlýðýý buluduðu bir yere koymakta kaçýýýz. Makieyi, musluk ve gidere yaký bir yere yerleþtiriiz. Makieizi yerii, baðlatýlarý yapýldýkta sora deðiþtirilmeyeceði düþüülerek seçilmesi gerekmektedir. Yerleþtirmede öce makieyi ambalajýda ambalaj kartou üzerideki uyarýlarý takip ederek çýkartýýz. Makieyi yerleþtirirke, yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat ediiz. Makieyi hareket ettirmek içi kapýsýda ya da paosuda tutmayýýz. Temizlik sýrasýda makieyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek içi makiei her tarafýda bir miktar boþluk býrakmaya dikkat ediiz. Makieizi yerie yerleþtirirke su giriþ ve çýkýþ hortumlarýý sýkýþmamasýa dikkat ediiz. Ayrýca makiei, elektrik kablosu üzeride durmamasýa da dikkat ediiz. Makiei tamame düz bir þekilde yerleþtirilmesi, kapýsýý uygu bir þekilde ve sýkýca kapatýlabilmesi içi gereklidir.

13 z durmasýý saðlayabilmek sýý saðlamasý halide evede dýþarý taþmaz.. r þekilde kapamýyorsa, ucaya kadar ayaklarý gerilim ve akýmla beslee raklama tesisatýý ehliyetli Topraklama yapýlmada ilecek kullaým zararýda týr. ðeri 6 Amper de az ise perlik bir sigorta baðlatýýz. u deðiþmesii gerektiði etkili servise yaptýrýýz. i programý bittiðide fiþi laþýk makiesi kurmaya oluuz. Ayrýca þehir atýýzda zama zama pas, vb) makieize zarar ucu sararma, tortu gibi viizi veya apartmaýýz iye ederiz. Hortum Giriþii Takýlmasý Eski makieizde kulladýðýýz su giriþ hortumu var ise buu kullamayýýz. Buu yerie makieizle birlikte verile yei su giriþ hortumuu kullamalýsýýz. 3/ mi 0 Güvelik açýsýda yýkama programý bittiðide su giriþ musluðuu mutlaka kapatýýz.su giriþ hortumuu doðruda su giriþ musluðua baðlayýýz. Muslukta gele basýç e az 0.3, e fazla 0 bar olmalýdýr. Su basýcý 0 barý üzeride ise araya basýç düþürücü vaa koulmalýdýr. Baðlatýlar yapýldýkta sora musluk soua kadar açýlmalý ve su sýzdýrmazlýðý kotrol edilmelidir. Güvelik açýsýda yýkama programý bittiðide su giriþ musluðuu mutlaka kapatýýz. 3/ 3/ /2 CH DK S N SF 9

14 2cm mede atýk su borusua su boþaltma hortumuu boþaltma borusua iyice usu kaalizasyoa baðlý olmamalýdýr. mi cm max 0 cm mi 0 cm aýma Hazýrlamasý kurulmasý içi uygu bir yer seçiiz. i güveli ve düz bir yerde. alý ayaklar aracýlýðýyla lmasý durumuda, kapýlar caktýr. ý, bir bükülme veya ezilme serbestçe hareket edecek altýdaki bir oda alýdýr Su Yumuþatýcýsý Makie içide, gire suyu sertliðii azalta, suyu yumuþata özel bir tuz bölmesi vardýr. Su Yumuþatýcýsýý Ýþlevi Bulaþýk makiesii yumuþak suya ihtiyacý vardýr. Suyu sertliði 6 dh'i üzeride ise su yumuþatýlmalý, kireci azaltýlmalýdýr. Aksi takdirde sertliði oluþtura iyolar, yýkaa parçalarý yüzeyide birikir ve makiei yýkama, parlatma ve kurutma performasýý olumsuz etkileyebilir. Su Yumuþatýcýsý Nasýl Çalýþýr? Su, yumuþatýcý sistemi içide geçtiðide sertliði oluþtura iyolarýda temizleir ve su e iyi yýkama soucuu almak içi gerekli ola yumuþaklýða ulaþýr.gire suyu sertlik derecesie baðlý olarak, suyu sertleþtire bu iyolar su yumuþatýcý sistem içide hýzla birikir. Bu edele bir soraki yýkamada da ayý performasla çalýþabilmesi içi yumuþatýcý sistemi tazelemesi gerekir. Bu amaçla bulaþýk makiesi tuzu kullaýlýr. Bu tür tuzlar, ev tipi bulaþýk makieleride kullaýlmak üzere deterja üreticileri tarafýda geliþtirilmiþtir. Tuzu Doldurulmasý Makieizde sadece bulaþýk makieside kullaýlmak amacýyla üretilmiþ özel yumuþatma tuzu kullaýýz. (Makieye ilk kez tuz kouldukta soraki ilk yýkamada tuz uyarý lambasý söer). Yumuþatma tuzuu koymak içi öce alt sepeti çýkarýýz ve tuz bölmesi kapaðýý saat yöüü tersie çevirerek açýýz A B.

15 isi yardýmý ile döküüz D. Bölmeyi doldurduðuuzda kapaðý yerie takýp çevirerek ie yaklaþýk 2 kg yumuþatma tuzu koyabilirsiiz. ýz, bölmeyi tam doldurmayýýz. Küçük taeli veya toz halideki yumuþatma tuzu kullamaýzý zu ya da yemek tuzu gibi geellikle suda çözümeye öðeler içere tuzlarý kullamayýýz. i iþlevi zamala azalabilir. Makieizi çalýþtýrdýðýýzda, tuz bölmesi su ile dolar. Bu edele i çalýþtýrmada öce koyuuz. Makieizde bulua yumuþatma tuzuu miktarýý yeterli içi, paodaki tuz eksikliði uyarý lambasýý kotrol ediiz. Makiei paosuda gösterge a tuz bölmesii yeide doldurmaýz gerekmektedir. B C D tre su koyuuz C. yýkama yapmayacaksaýz, makiei içie dökülmüþ tuzlarý suda çözüerek dýþarý yýkama veya ö yýkamalý program çalýþtýrýýz.

16 istemi Ayarlamasý esi etkiliði, yýkama suyuu yumuþaklýðýa baðlýdýr. Bu edele makieizde þebeke ir sistem bulumaktadýr. Bu sistem doðru ayarladýðýda yýkama etkiliði artacaktýr. eizle birlikte verile deeme þeridii talimatýý uygulayarak þebeke suyuuzu sertliðii saiye d e f. Seviye Kireçsiz 2. Seviye Az kireçli 3. Seviye Kireçli dakika. Seviye. Seviye 6. Seviye Orta kireçli Kireçli Ýleri derecede kireçli Test þeridii saiye suya batýrýýz. Test þeridii suda çýkartýp sallayýýz. dakika bekleyiiz Deeme þeridide çýka souca göre makieizi su sertlik ayarýý yapýýz. dýðýýz yeri su sertliðie göre makieizi su sertlik ayarýý yapmaýz yýkama su sertlik ayarý yapýlmýþ ise, Makieizi paosu üzeride yaklaþýk saiye süreyle e österilecektir. Daha sora Program Seçim Düðmesi koumuda olduðuda, pao mesi gösterilmeye baþlaýr. Program seçim düðmesii koumuu (musluk suyuuzu ðiþtirerek, makieizi yei su sertlik ayarýý yapýýz.

17 i Ayar Tablosu rasýz ertliði df * Rejeerasyo ayar aahtarý Program Seçim düðmesi Koumu 2 3 Sertlik Seviye Göstergesi Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. rasýz sertliði) üzeride ise veya kuyu suyu kullaýyorsaýz filtre ve su tasfiye cihazlarý kullamaýz tavsiye edilir. df (Frasýz Sertliði) altýda ise, Bulaþýk makieizde tuz kullamaýza gerek yoktur. Bu durumda i Tuz Eksikliði Uyarý Lambasý (eðer varsa) sürekli yaacaktýr. ahtarý recede kireçli (ileri derecede kireçli) ise, su mesi koumuu e getirerek Ayar Aahtarýý çevirerek Makieiz kapalý koumda program seçim düðmesii koumua getiriiz. Eliizi Baþla/Dur/Ýptal tuþua basýlý tutup, ardýda Açma/Kapama tuþua basarak makieizi açýýz, eliizi Açma/Kapama tuþuda çekiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua 0 saiye boyuca basmaya devam ediiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþu yaýp sömeye baþlayacaktýr. Program seçim düðmesii koumuu deðiþtirerek sertlik ayar seviyelerii yukarýdaki tabloya göre deðiþtirebilirsiiz. Sertlik ayarý seçildikte sora, Baþla/Dur/Ýptal tuþua bir kez daha basarak seçile ayarý hafýzaya alýýz. Seçile ayar hafýzaya alýdýðýda, Baþla/Dur/Ýptal tuþu lambasý sürekli yaacaktýr. Açma/Kapama tuþua basarak makieyi kapatýýz. 3

18 ýmý Makieleri içi özel olarak rjalarýýzý seri, kuru ve ðý bir ortamda saklayýýz. e makieyi çalýþtýrmada jaý tam çözümemesie ede olabilir. a fosfat içermeye olarak izde kullaýlabilir. ormalde fosfat içermez. etkiye sahip olduðuda, acak olduðuuzda tuz i 6 dh ise tuz koymaýzý lgede fosfatsýz bir deterja arýýzda ve cam eþyalarda u ölemek içi daha fazla rý aðartýcý etkisi daha ame çýkmayabilir. Buu lý bir yýkama programý ya rja kullamalýsýýz. kkýda daha fazla bilgiye a deterja üreticilerie acak olursaýz, deterja limatlarý arasýda tableti komasý gerektiði ile ilgili rja bölmesi, sepet vs.). Ýkisi veya Üçü Bir Arada Deterjalar Bulaþýk makieleride e iyi yýkama deterja, parlatýcý ve su yumuþatma tuzuu ayrý ayrý kullaýlmasýyla elde edilir. Deterja üreticileri "Ýkisi Bir Arada" "Üçü Bir Arada" olarak isimledirile kombie deterjalar da üretmektedir. Üçü Bir Arada Bu ürüler deterja, parlatýcý ve su yumuþatma tuzu içerir. Ýkisi Bir Arada Bu ürüler deterja, parlatýcý veya su yumuþatma tuzu içerir. Geel olarak kombie deterjalar sadece belirli kullaým þartlarýda yeterli souç verir. Bu tip deterjalarda daha öcede belirlemiþ miktarlarda parlatýcý ve/veya yumuþatma tuzu bulumaktadýr. Dolayýsýyla eviizdeki su sertliðie göre su yumuþatma tuzu ve parlatýcý kullaým miktarý ayarý yapýlmasý mümkü deðildir. Bu tür deterjalarý kullaýrke dikkat edilmesi gereke hususlar aþaðýda verilmiþtir: Kullaacaðýýz ürüü hagi özelliklere sahip olduðuu veya kombie bir ürü olup olmadýðýý mutlaka kotrol ediiz. Bu ürüleri kullaýrke ambalaj üzerideki talimatlara uyuuz. Bu ürüleri kullaýmý doðru makie ayarlarýda tuz ve/veya parlatýcý tüketimide tasarruf saðlar. Deterja tablet formuda ise asla bulaþýk makiesii iç bölmesie veya çatal-kaþýk sepetie koymayýýz. Tabletleri daima deterja kutusuda deterja bölmesie koyuuz.

19 a Kullaýmý ve Parlatýcý formasý ormal deterja, ullaýlmasý þartlarýa göre rformasýý artýrmak içi: rýý "" koumua getirip latýcý bittiðide parlatýcý ilave ediiz. ksek ayarlayýp kombie a parçalar üzeride ve de çýka gökkuþaðý rekli ýrke tuz kullaýlmamasý aklarýýz üzeride beyaz. Kireç lekesi oluþumuu a ayarýý "" koumua ittiðide su yumuþatýcýsýa a Kullaýmý zu rmediði içi makieizi kýlavuzuda taýmladýðý da parlatýcý bölmeside latýcý bittiðide parlatýcý ilave edilmesi gerekir. formasý ormal deterja, ullaýlmasý þartlarýa göre rformasýý artýrmak içi: Makieizi parlatýcý ayarýý "" koumua getirip parlatýcý kullaýýz. Parlatýcý bittiðide parlatýcý bölmesie tekrar parlatýcý ilave ediiz. Parlatýcý ayarýý 'de yüksek ayarlayýp bu tür deterjalarý kullaýrsaýz, yýkaa parçalar üzeride ve makie içide elle silidiðide çýka gökkuþaðý rekli su lekeleri görebilirsiiz. Bu deterjalar yumuþatma tuzu içermediði içi makieizi su yumuþatma ayarýý kullama kýlavuzuda taýmladýðý gibi þebeke suyuuza uygu olarak yapýlmasý, her yýkamada su yumuþatýcýda tuz bulumasý, ve tuz bittiðide su yumuþatýcýsýa tekrar tuz ilave edilmesi gerekir. Öemli Uyarý Daha öce hiç karþýlaþýlmaya bir problem bu tür deterjalarý kullaýlmaya baþlamasýda sora ortaya çýkarsa, direk deterja üreticisi ile baðlatýya geçiiz. Ýletiþim bilgileri deterja ambalajý üzeride bulumaktadýr. Bu tür deterjalarý kullamakta vazgeçtiðiizde: Tuz ve parlatýcý bölmesii dolu olduðuda emi oluuz. Su sertlik ayarýý e yüksek kouma getirip bir boþ yýkama yapýýz. Boþ yýkamada sora, kullama kýlavuzua bakarak þebeke suyuuza uygu su sertlik ayarýý tekrar yapýýz. Uygu parlatýcý ayarýý yapýýz. Deterjaý Doldurulmasý Deterja kutusu kapaðýý açmak içi madalý saða doðru iterek açýýz A. Deterja bölmesii iç kýsmýda seviyeleri göstere çizgiler vardýr. Deterja bölmesi toplam 0 cm³ deterja alýr. Bu çizgilerde yararlaarak doðru deterja miktarýý ölçebilirsiiz.

20 a ³ a e þ k e li k rý e a e ri. e k a z A Madalý saða doðru itiiz 2 2cm³ cm³ 2 cm³ Toz deterja Tablet deterja aýla parlatýcý, kurutma parçalarý üzeride su ya lemek amacý ile kullaýla yýkaalarý daha parlak rutma seviyeside çýkmasý ele parlatýcý bölmeside 2 parlatýcý olmasýa dikkat edilmesi ve sadece bulaþýk makieleride kullaýlmak üzere üretilmiþ parlatýcý kullaýlmasý gerekmektedir. Parlatýcýyý koymak içi, parlatýcý bölmesi kapaðý madalýa basarak açýýz B. Bölmeyi MAX seviyesie kadar dolduruuz ve kapaðý kapatýýz. Parlatýcý bölmesie parlatýcý koydukta sora parlatýcý bölmesi kapaðýý kapatmayý uutmayýýz 3. Bölmei dýþýa döküle parlatýcýyý silip temizleyiiz. Yalýþlýkla döküle parlatýcý, köpürmeye ede olacaðýda yýkama etkiliðii azaltacaktýr. Makieize parlatýcý ilave etmek gerekip gerekmediði kotrol paosu üzerideki parlatýcý eksikliði uyarý lambasýý kotrol ederek alayabilirsiiz. Uyarý lambasý yamýyor ise parlatýcý bölmeside yeterli miktarda parlatýcý buluduðuu gösterir. Uyarý lambasý yaýyorsa parlatýcý ilave ediiz. Makieize parlatýcý ilave etmek gerekip gerekmediðii parlatýcý eksikliði uyarý gözüü kotrol ederek de alayabilirsiiz. Uyarý gözüü koyu rekde olmasý, bölmede yeteri miktarda parlatýcý buluduðuu gösterir. Uyarý gözü açýk rekde ise parlatýcý ilave ediiz. B Parlatýcý Miktarýý Ayarlamasý Parlatýcý miktarý ayarlayýcýsý ile 6 arasýdaki koumlara ayarlaabilir. Bu ayar fabrika çýkýþýda koumua getirilmiþtir. Yýkama sorasýda yemek takýmlarý üzeride su izi oluþuyorsa ayarlayýcýý derecesii artýrmak, elle silidiðide çýka mavi bir iz kalýyorsa azaltmak gerekir. 3

21 kie Ýçie Yerleþtirilmesi de yerleþtirirseiz, makieizi eerji tüketimi, yýkama ve kurutma performasý mýþ olursuuz. yerleþtirmede öce, üzerlerideki yemek artýklarýý (kemik, meyve çekirdekleri, vs.) ýklarýýzý yerleþtirebileceðiiz iki ayrý sepet bulumaktadýr. Çok kirli ve büyük parçalarý fif parçalarý ise üst sepete yerleþtiriiz. i çukurluklarý fazla ola parçalarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriiz. epetleri orta bölmelerie koulmasý daha uygudur. k içi servis çatalý, ekmek býçaðý vs. gibi uzu ve sivri bulaþýklarýýzý her zama çatal þaðý gelecek þekilde ya da bulaþýk sepetlerii üzerie yatay bir þekilde yerleþtiriiz. e örekleri Alt sepet Üst sepet 7

22 lik Ayarlý Servis Sepeti r ala bu aksesuar sayeside fazla bardaklarýýzý ya da uzu kepçe, ekmek býçaðý gibi rsiiz. esi içi; rafý katlayýýz A. Rafý yukarýya kaydýrýýz B. Rafý dik kouma getiriiz C. Rafý klarda kilitleyiiz D. Ayý iþlemleri terste yaparak rafý açýk kouma getirebilirsiiz. Raflarý e; rafý katlayýýz E. Rafý yukarýya kaydýrýýz F. Ýstediðiiz seviyede rafý açýýz G. Pervaei klara çarpmadýðýý kotrol ediiz. D G D E F H üksek parçalarý daha rahat yýkayabilmeiz içi tasarlamýþtýr. Þiþe telii sepetiizde iki tarafa çekerek H çýkarabilirsiiz 9

23 A lua ve dört parçada oluþa, vb. gibi büyük parçalarý daha sarlamýþtýr 2 3. Dilerseiz ii birde katlayarak daha geiþ abilir telleri madala basarak A f lua yükseklik ayarlý raflarý alt a ve bezeri bulaþýklarýýzý yukarý kouma alarak dilediðiiz. Ayarlamasý e bulua Yüklü Sepet Ayar doluyke sepeti makieizde ðý doðru yükseklik ayarý yaparak; i alt veya üst bölgeside geiþ mýþtýr. Makieizi sepeti fabrika rlamýþtýr. t sepet telleride (sað veya sol) kaldýrýýz. Sepeti diðer kýsmýý ý iþlemi uygulayýýz. Sepetiizi yar mekaizmasý (sað veya sol) tarak aþaðý kouma alýýz. Sepeti i ayý iþlemi uygulayýýz. Yüklü er iki tarafýý da ayý koumda a) olmasýa dikkat ediiz. F D C B G

24 e Doldurma ve Test Kurumu Bilgileri Üst Sepet alt kouma getirilir. IEC 36 (uluslararasý ormlar) uyarýca / Parlatýcý dozu ayarý: rýca (uluslararasý ormlar)

25 zlik la temizlemesi halide arþýlaþýla sorular azalýr. aftada bir kere temizleyiiz. e fiþii çekiiz ve musluðu apý cotalarýý hassas bir bir bez yardýmýyla hafifçe afif emli bir bezle siliiz. llamayýýz. Üç filtreyi de musluk altýda, bir fýrça yardýmý ile temizleyiiz. Metal/plastik filtreyi yerie takýýz. Kaba filtreyi mikro filtre içerisie yerleþtiriiz. Doðru yerleþtiðide emi oluuz. Klik sesi gelee kadar kaba filtreyi saat yöüde çeviriiz. Filtreleri doðru takýlmasý öemlidir. Makie, filtresiz kullaýlmamalýdýr. Filtreleri doðru takýlmamasý, yýkama etkiliðii azaltacaktýr. Filtre temizliði, makiei düzgü çalýþmasý açýsýda çok öemlidir. ý içi filtre ve pervaeleri lý ve ice filtreler üzeride ðýý kotrol ediiz. Yemek artýp musluk altýda iyice A B lumaktadýr. C 2 u söküp temizlemek içi ie çevirip yukarý doðru ik filtreyi çekip çýkarýýz B. rideki iki dili içeri doðru alýýz C. 3

26 erii týkaýp týkamadýðýý kotrol ediiz. Týkaýklýk varsa pervaeleri çýkarýp temizleyiiz. A B, ola doðru çevirerek çýkarabilirsiiz C D. rke somuu tam olarak sýkýldýðýda emi oluuz. B 2 C D tesisatýýzda zama zama gelebilecek kirleri (kum, kil, pas, vb) makieize iþ hortumudaki filtre yardýmýyla egelleir. Filtreyi ve hortumu zama zama ktirde temizleyiiz. Filtreyi temizlemek içi öce musluðu kapatýýz ve hortumu çýkarttýkta sora musluk altýda temizleyiiz. Temizlediðiiz filtreyi, yeide tiriiz. Hortumu yerie takýýz. 23

27 i aramada öce yapýlmasý gerekeler adýðýý kotrol ediiz ediiz. uðuda emi oluuz. ýýzda emi oluuz. arak makieyi açtýðýýzda emi oluuz. releri týkaýk olmadýðýda emi oluuz. devam ediyorsa Çaðrý Merkezii arayýýz. i i hizmet vermei de öemie iaýyoruz. Bu edele siz biliçli tüketicilere çok geiþ kapsamlý ediyoruz. güü 09:00-22:00 saatleri arasýda hizmet vermeye baþlamasýý ardýda, Beko Hizmet Merkezi 0 saatleri arasýda yei telefo umarasý ola 0 ile calý olarak hizmet vermeye baþladý. k Beko Hizmet Merkezie baþvurabilir ve arzu ettiðiiz hizmeti talep edebilirsiiz. a veya cep telefolarýda ala kodu çevirmede*) Diðer Numara: alarda þehir içi arama tarifesi üzeride, cep telefou ile yapýla aramalarda ise GSM-GSM tarifesi týr. beko.com.tr adresideki tüketici hizmetleri bölümüde bulua formu doldurarak ya da rayarak ya da olu telefoa faks çekerek de ulaþabilirsiiz. Beko Hizmet Merkezi, Akara Asfaltý Yaý, 390 Tuzla / ÝSTANBUL rica ederiz. ti belgesii Yetkili Satýcýýza oaylattýrýýz. esaslarýa göre kullaýýz. iz olduðuda yukarýdaki telefo umaralarýda Hizmet Merkezimize baþvuruuz. tekisye kimlik kartý ý soruuz. ide HÝZMET FÝÞÝ istemeyi uutmayýýz. Alacaðýýz Hizmet fiþi, ilerde ürüüüzde meydaa da size yarar saðlayacaktýr. ü foksiyouu yerie getirebilmesi içi gerekli yedek parça buludurma süresi)

28 i, Bulaþýk Makiesi i ormali dýþýda kullaýlmasýda doðacak arýzalarý giderilmesii kapsamadýðý ti dýþýdýr: aa gele hasar ve arýzalar, soraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýda oluþa hasar ve arýzalar, ý, hatalý elektrik tesisatý, ürüü etiketide yazýlý voltajda farklý voltajda kullama edeleride zalar, meydaa gelecek arýzalar ve hasarlar. da yer ala hususlara aykýrý kullaýlmasýda kayaklaa arýzalar. rilmesi ücret karþýlýðýda yapýlýr. e akliyesi ürü fiyatýa dahil deðildir. erek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicii malý satý aldýðý satýcý, bayi, aceta ya da temsilciliklere rifat yapýldýðý, ürü üzerideki orijial seri umarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu dirmesi Arçelik A.Þ. tesisleride yapýlmýþtýr. Diðer Numara Arçelik A.Þ. Tuzla 390 Ýstabul Telefo: (026) Faks: (026)

600 E - 60 EG 2 3 Parlatýcý Tuz Yýkama Durulama Kurutma 2 Ö Yýkama 30 Dakika 3 C 3 Ekoomi 0 C Gülük 6 C Bitti Açma / Kapama 6 8 7 Açma/Kapama, Kotrol lambasý 2 Parlatýcý eksikliði uyarý lambasý 3 Tuz eksikliði

Detaylı

3503 PE Bu ürü, çevreye saygýlý moder tesislerde doðaya zarar vermede üretilmiþtir. Deðerli Müþterimiz, Moder tesislerde üretile ve titiz kalite kotrolüde geçirilmiþ ola ürüüüzü size e iyi verimi sumasýý

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

bulaþýk makinesi KULLANMA KILAVUZU

bulaþýk makinesi KULLANMA KILAVUZU bulaþýk makinesi KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye saygýlý modern tesislerde doðaya zarar vermeden üretilmiþtir. e titiz kalite kontrolünden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi için, bu kýlavuzun

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6354 EI

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6354 EI bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6354 EI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu S

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu S 6230-6230 S 1 8 2 3 1 2 Tuz Yýkama / Kurutma Bitti 1 Ekonomi 50 C 2 Ekspres 58' 60 C 3 Yoðun 70 C Açma / Kapama 3 Baþlat Beklet Ýptal 3 sn. 4 5 6 7 1 Açma/Kapama, Kontrol lambasý 3 Program Takip Lambalarý

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6220 F

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6220 F 6220 F 1 2 3 4 1 Ekonomi 50 C 2 Yoðun 65 C 1 2 Parlatýcý Tuz Açýk/Kapalý Yýkama Kurutma Açma / Kapatma Az Bulaþýk Baþla Bekle Bitti Ýptal 3 sn. 9 8 5 6 7 1 2 3 Program seçim düðmesi Parlatýcý eksikliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. AL 432 A Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle, ürünü kullanmadan

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri;

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri; KASET TÝP KLÝMA ACS 18 ACS 28 ACS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 3003 I

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 3003 I Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 3003 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9230 PI

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9230 PI 9230 PI 9230 PI 1 2 3 4 Açýk/Kapalý 1 2 Parlatýcý Az Bulaþýk Tuz Baþla Bekle Yýkama Kurutma Bitti Açma / Kapatma 3 Ýptal 3 sn. 8 5 6 7 9 1 2 3 Program seçim düðmesi Parlatýcý eksikliði uyarý lambasý Tuz

Detaylı

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. AL 434 Y AL 434 SY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle, ürünü

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

ENDA EC762F ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC762F ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar, ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: * Sağlık:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: * Sağlık: 2 SINIF 1ta haf * Okuyalım: Akvaryumdaki Deizkızı * Matematik: Sıfır, Bir, İki, Üç * Alıștırma-Bulmaca: Haritadaki Yerler ve Yöler * Gezelim-Görelim: Ağrı Dağı * Alıștırma-Bulmaca: Ayrıt, Yüz, Köșe Belirle

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu

KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu KF91N.. tr Kullama ve motaj k lavuzu tr çidekiler Güvelik ve Uyar Notlar............................................................... 3 mha Uyar lar.........................................................................

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578276

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578276 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 2001 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ENDA EC762F ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC762F ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar, ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı