D 6001 E Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D 6001 E 10 11 Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi"

Transkript

1 Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti D 600 E Parlatýcý Tuz Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti 2 3 Ö Yýkama 30 Dakika 3 C Hassas 0 C Ekoomi 0 C Süper 70 C 6 Otomatik C-6 C Erteleme Açma / Kapama Çocuk Kilidi Açma/Kapama, Kotrol lambasý Parlatýcý eksikliði uyarý lambasý Tuz eksikliði uyarý lambasý Program takip lambalarý Zama Programlama Göstergesi (Erteleme ve Tuþ Kilidi) Açma / Kapama Tuþu (+) Tuþu 7 8 (-) Tuþu 2 9 Program seçim düðmesi 0 Baþla / Dur / Ýptal Tuþu 8 Alteratif Yýkama Tuþu 2 Tutamak Foksiyo Tuþlarý Açma / Kapama Baþla / Dur / Ýptal Alteratif Yýkama Program takip lambalarý Parlatýcý Tuz Yýkama Durulama Kurutma Bitti Açma / Kapama tuþu Açma / Kapama tuþua bastýðýýzda, açma koumuda kotrol lambasý yaar, kapama koumuda kotrol lambasý söer Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Baþla/Dur/Ýptal tuþua bastýðýýzda seçmiþ olduðuuz yýkama programý çalýþmaya baþlayacaktýr. Baþla koumuda lamba yaar, Dur koumuda ise söer. Herhagi bir edele, program sýrasýda kapýyý açmaýz gerekirse, Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý durdurup kapýyý kapattýkta sora tekrar baþlatmaýz öerilir. Alteratif Yýkama Tuþu Makieizi tam doldurmada çalýþtýrmak istiyorsaýz, bulaþýklarýýzý makieizi içerisie istediðiiz gibi yerleþtiriiz. Öce Açma/Kapama tuþua basýýz. Dilediðiiz programý seçtikte sora Alteratif Yýkama Tuþua basýýz, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý çalýþtýrýýz. Alteratif Yýkama seçeeði ile hem alt ve üst sepetiizi her yerii kullaabilir, böylelikle su ve eerjide tasarruf saðlayabilirsiiz. E so kulladýðýýz yýkama programýda Alteratif Yýkama özelliðii kulladýysaýz, bir soraki seçtiðiiz yýkama programýda Alteratif Yýkama tuþu aktif durumda kalýr. Yei seçtiðiiz programda Alteratif Yýkama özelliðii kullamak istemiyorsaýz, tuþa basarak tuþ üzerideki lambaý södüðüü görüüz. Program takibi Yýkama süresice program aþamalarý pao üzeride yer ala program takip lambalarýda izleebilir. Seçtiðiiz yýkama programý bittiðide pao üzerideki Bitti lambasý yaar. 30 dakika programýda kurutma takip lambasý yamaz. Kurutma lambasý yaarke, makie yaklaþýk 3 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sora Kurutma lambasý söüp, Bitti lambasý yaacaktýr. Makieizi kapatmada öce mutlaka kurutmaý tamamlamasýý bekleyiiz. Bitti lambasý yadýkta sora Açma/Kapama tuþua basarak kapatýýz. Programý deðiþtirilmesi Yýkama programý çalýþýrke deðiþtirmek içi Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak, tuþ üzerideki lambaý södüðüü görüüz. Yei bir program seçiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Seçtiðiiz yei program baþlayacaktýr. Yei program iptal edile programý kaldýðý aþamada devam edecektir. Programý iptal edilmesi Programý çalýþýrke iptal etmek içi; Baþla/Dur/Ýptal tuþua saiye boyuca basýýz. Tuþ üzerideki lamba yaýp sömeye baþlayýca býrakýýz. Makie içerisideki su saiye içide tahliye edilecektir. Baþla/Dur/Ýptal tuþu üzerideki lamba södüðüde program iptal edilmiþ olacaktýr. Sorasýda yei bir program seçip, çalýþtýrabilirsiiz. Ýptal ettiðiiz programý kaldýðý adýmýa baðlý olarak makie içeriside ve/veya yýkaa parçalar üzeride deterja veya parlatýcý kalabilir. Çocuk Kilidi Zama Programlama Erteleme Göstergei yaýdaki "+" ve "-" tuþlarý kullaarak programý baþlama zamaýý 2 saa kadar erteleyebilirsiiz. Ertelemeyi yaptýkta so Baþla/Dur/Ýptal tuþua basýýz. Erteleme süresi Erteleme göstergesi lambasý yaacaktýr. Ertelem bittiðide program otomatik olarak baþlayacakt Göstergede, seçile programý süresii ve yýkam sýrasýda programý bitmesie e kadar kaldýð takip edebilirsiiz. Seçile program bittiðide göstergede 00 görülür Belirli zamalarda daha ekoomik elektrik tarifesi uygulamasý varsa Zama Erteleme özelliðide faydalaabilirsiiz. Makieizi çalýþmasý boyuca, sizde baþka birisii program akýþýý etkilemesie egel olabilirsiiz. Çocuk kilidii aktif hale getirmek içi göstergei yaýdaki "+" ve "-" tuþlarýa ayý ada 3 s süre ile basýýz. Çocuk Kilidi göstergesi lambasý yaacaktýr. Çocuk kilidii devrede çýkarmak içi ayý iþlemi tekrarlayýýz. Çocuk kilidi makiei kapýsýý kilitlemez, seçile programý deðiþtirilmesii öler.

2 D 600 E Makieizi Çalýþtýrýlmasý Musluðu açýýz. Fiþi prize takýýz. Kapýyý açýýz. Bulaþýklarýýzý yerleþtiriiz. Alt ve üst pervaei serbestçe dödüðüü kotrol ediiz. Deterja bölmesie yeterli miktarda deterja koyuuz, kapaðýý kapatýýz. Açma/Kapama tuþua basarak program seçim düðmesi üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Tuz ve parlatýcý eksikliði uyarý lambalarýý yaýp yamadýðýý kotrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlatýcý ilave ediiz. Yýkama programýýzý program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu yardýmýyla seçiiz. Yýkama programýý program seçim düðmesii çevirerek seçiiz. Program süresii Zama Programlama Göstergeside görebilirsiiz. Gerekli ise, Alteratif Yýkama Tuþu, Erteleme ve Tuþ Kilidi özelliklerii kullaabilirsiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua basarak programý baþlatýýz, tuþ üzerideki lambaý yadýðýý görüüz. Makieiz çalýþýrke kapýyý açmamaya öze gösteriiz. Eðer açmaýz gerekirse, güvelik sistemi devreye girip makieizi durduracaktýr. Makieizi kapýsýý açtýðýýzda buhar çýkacaktýr, dikkatli oluuz. Kapýyý kapattýðýýzda yýkama programý devam edecektir. Kurutma lambasý yaarke, makie yaklaþýk 3 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sora Kurutma lambasý söüp, Bitti lambasý yaacaktýr. Makieizi kapatmada öce mutlaka kurutmaý tamamlamasýý bekleyiiz. Bitti lambasý yadýkta sora seçtiðiiz yýkama programý tamamlamýþ olacaktýr. Açma/Kapama tuþua basarak makieizi kapatýýz. Musluðu kapatýýz. Fiþi prizde çýkarýýz. Program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu Program o. 2 3 Referas 6 Program adý Ö Yýkama 30 Dakika Hassas Ekoomi Süper Otomatik Yýkama sýcaklýðý Yemek artýðý türü Kirlilik düzeyi Deterja Miktarý A=2 cm³ / cm³ B= cm³ Program Akýþý Program süresi (dakika) Elektrik Tüketimi (kw saat) Su Tüketimi (litre) - 3 C 0 C 0 C 70 C - Bekletilmemiþ Kahve, süt çay,soðuk etler, sebzeler Bekletilmemiþ Kahve, süt çay, ve kristaller Bekletilmiþ Kahve, süt çay,soðuk etler, sebzeler Ö Yýkama 0 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So Çorbalar soslar hamur iþleri yumurta pilav patates ve fýrý yemekleri kýzartmalar - Az Az Orta Çok Deterja kullamayýýz A A A+B A+B Ö Yýkama So - 3 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 30 0,7 0,2 Ö Yýkama 0 C Yýkama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 7 0,90 3, C Ö Yýkama 70 C Yýkama Soðuk Durulama 0 C Durulama Sýcak Durulama Kurutma So 2,0,70 8,8 C - 6 C Bulaþýklarý kirlilik düzeyii belirleyerek, yýkama suyuu sýcaklýðý ve miktarý ile yýkama süresii otomatik olarak ayarlar Orta - Çok A Bulaþýklarý kirlilik düzeyii belirleyerek, yýkama suyuu sýcaklýðý ve miktarý ile yýkama süresii otomatik olarak ayarlar 2-60,8-,60 0,2-9,6 Ortalama tüketim deðerleri C su giriþ sýcaklýðý içi geçerlidir. Ö yýkama programý birkaç gü makiede bekletile bulaþýklarý suda geçirilmesi içidir. Ürü üzeride bulua iþaretlemelerde veya ürüle birlikte verile diðer basýlý dökümalarda beya edile deðerler, ilgili stadartlara göre laboratuar ortamýda elde edile deðerlerdir. Bu deðerler, ürüü kullaým ve ortam þartlarýa göre deðiþebilir

3 D 600 E

4 Bu ürü, çevreye saygýlý moder tesislerde doðaya zarar vermede üretilmiþtir.

5 e titiz kalite kotrolüde geçirilmiþ ola ürüüüzü size e iyi verimi içi, bu kýlavuzu tamamýý, ürüüüzü kullamada öce baþvuru kayaðý olarak saklamaýzý rica ederiz.

6 ýyý / Sayfa ilgileri Sayfa ya Parçalar...7 Sayfa 8 esi Sayfa asý a Sayfa 0 rulmasý Su Yumuþatýcýsý Sayfa 0 Su Yumuþatýcýsýý Ýþlevi...0 Su Yumuþatýcýsý Nasýl Çalýþýr...0 Tuzu Doldurulmasý...0 Su Yumuþatýcý Sistemi Ayarlamasý Sayfa 2 Su Sertliðii Giderilmesi...2 Deeme Þeridi...2 Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu...3 Rejeerasyo Ayar Aahtarý...3 Deterja Kullaýmý Sayfa Ýkisi veya Üçü Birarada Deterjalar... Deterjaý Doldurulmasý... Parlatýcý Sayfa 6 Parlatýcý Miktarýý Ayarlamasý...6 Bulaþýklarý Makie Ýçie Yerleþtirilmesi Sayfa 7 Parçalý Çatal Kaþýk Sepeti...8 Çok Amaçlý Yükseklik Ayarlý Servis Sepeti...9 Þiþe Teli...9 Alt Sepet Katlaa Teller...20 Üst Sepet Yükseklik Ayarlý Raf...20 Sepet Yüksekliðii Ayarlamasý...20

7 rma ve Sayfa Sayfa ada Öce Sayfa 2 e...2 3

8 izi Taýyý / Tekik Özellikler arý

9 mi klarýýzý etki bir þekilde de farklý bir ses duyulmasý 2 kiþilik stadart sofra takýmý cm 0 cm 7 cm 2 kg Elektrik giriþi : 220V, 0Hz Toplam güç : 2200 W Isýtýcý güç : 2000 W Akým Þiddeti : 0 A Pompa gücü : 90 W Tahliye pompasý gücü : 30 W uz iyileþtirme çalýþmalarýda dolayý tekik ayrýtýlarda ya da tasarýmda öcede haber hakkýmýz saklýdýr. ü foksiyou yerie getirebilmesi içi gerekli yedek parça buludurma süresi). t Bilgileri / AT Uyguluk Beyaý ve satýþ aþamalarý Avrupa Topluluðu'u ilgili bütü yöergeleride yer ala güvelik ekleþtirilmektedir. /68/EC, IEC 36/DIN 990, EN 022

10 velik Bilgileri a bize yardýmcý oluuz. ambalajý geri kazaýlabilir alzemeleri üzeride geri ra malzeme hakkýda bilgi >PS<, >POM<, ). Bu oðru deðildir. Buu yerie edilmelidir. Ýmha yötemi bilgi almak içi sorumlu geçiiz. i bir elektrikçiye yaptýrýýz. ullama halide, ortaya ýda firmamýz sorumlu ðeri 6 Amper de az ise perlik bir sigorta baðlatýýz. Volta göre ayarlýdýr. Eðer, gerilimi 0 Volt ise araya ir trasformatör baðlatýýz. e prize takýlý olmamalýdýr. ýz. kte verile kaplamalý fiþi Deterjalarý çocuklarý ulaþamayacaðý yerlerde saklayýýz ve deterja kutusuu, makieyi çalýþtýrmada heme öce dolduruuz. Makieizdeki su içilmez. Bu edele makiei kapýsý açýkke çocuklarý makiei yakýlarýda oyamalarýa izi vermeyiiz. Makie yerleþtirildikte sora, takýlý olduðu priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Fiþi prizde çýkartacak olduðuuzda, mutlaka sadece fiþte tutup çekiiz. Kesilikle kabloda tutup çekmeyiiz. Çocuklarý Güveliði Makiei ambalajýý açtýkta sora, ambalaj malzemesii çocuklarý ulaþamayacaðý bir yerde durmasýa dikkat ediiz. Çocuklar kesilikle makie üzeride ya da makie ile oyamamalýdýr. Bulaþýk makiesii kapýsý açýkke çocuklarý makiei yakýýda oyamasýa ve kapýý üzerie oturmasýa izi vermeyiiz. Olasý yaralamalarý ölemek içi servis çatalý, ekmek býçaðý vs. gibi uzu ve sivri bulaþýklarýýzý her zama çatal kaþýk sepetide sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde ya da bulaþýk sepetlerii üzerie yatay bir þekilde yerleþtiriiz. Bulaþýk makiesi deterjalarý tahriþ ve yýpramaya ede ola maddeler içerir. Bu sebeple aðýz, göz ve boðazda yamalara ede olabilir.

11 aþýklarý yýkamak amacýyla yasal çözücü maddeler atlama riski taþýmaktadýr. makieizi ve ambalaj llarýa uygu olarak imha laþýk makieizi çocuklar emi oluuz. Çocuklarý içide kilitli kaldýklarý larda kurtulabilmek içi maýzý ve kilitli kalmamasý eririz. e dýþarý çektiðiizde i bütü yüküü üstleir. a yükler koymayýýz. Aksi ir. kapýsýý mutlaka kapatýýz. mamaya öze gösteriiz. ýzda buhar çýkacaðýda ta sora, baðlatýlarý ir. Makieizi yerleþtirirke ere (musluða, prize, v.b) umuu deðiþtirmeyeceðiiz ediiz. Makieizi ilk kullaýmýda Ö Yýkama programýý çalýþtýrýýz. Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatýýzý düzeltilmesi ve/veya yeilemeside sorumlu deðildir. Elektrik ve su tesisatýý makieize uygu olarak düzelttikte ve/veya yeiledikte sora motaj ve ilk kullaým içi yetkili servisimizi çaðýrýýz. Makieize bulaþýk makieside yýkamasý uygu olmaya parçalar koymayýýz. Ayrýca sepetleri kapasiteleride fazla doldurmayýýz. Aksi takdirde makieizi iç gövdeside sepet hareketleride ötürü oluþabilecek çizik ve paslamalarda firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Makieizi Deterja ve Parlatýcý Bölmelerie Bulaþýk makieleri içi özel olarak üretilmiþ Deterja ve Parlatýcý haricide kesilikle baþka bir þey koymayýýz. Aksi takdirde makieizde oluþabilecek hatalarda firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Eerji ve Su Tasarrufu Makieye koymada öce bulaþýðýýzdaki bütü kaba atýklarý temizleyiiz. Makieyi, tamame doldurdukta sora çalýþtýrýýz. Ö yýkama programýý yalýzca gerçekte gerekli olduðuda kullaýýz. Program seçerke program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosua dikkat ediiz. Bulaþýk Makieside Yýkamasý Uygu Olmaya Parçalar Sigara külü, mum artýðý, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirletilmiþ bulaþýðý kesilikle makieizde yýkamayýýz. Demir alaþýmlý parçalar ise makiede yýkadýðýda 7

12 üzeride leke býrakabilir. emik saplý çatal, kaþýk, rý; sýcaklýða dayamaya alay kaplarý yýkamayýýz. le yýkamada olduðu gibi, kýlarýda, alümiyum ve rarma olabilir. Bazý hassas zamala saydamlýðýý ðýýz yemek takýmlarýý maya elveriþli olmasýa iriz. i içi oyuk eþyalarýýzý ak þekilde yerleþtirilmesi da ve deri çukurluklarda rsuuz. Öce otrol iþlemleri edeiyle kalmýþ olabilir. Buu ur. tüde doldurmayýýz ve avuzda belirtile eþyalarý ve tamiratý yalýzca yetkili Baþka þahýslar tarafýda ratabilir ve makieizi lmasýa ede olacaktýr. ðlatýlarýý, bu kýlavuzu atlara uygu olduðuda akiei Tuz bölmesie, dolduruuz. Makiei Yerleþtirilmesi Makieizi, akliye sýrasýda oluþabilecek hasarlar bakýmýda kotrol ediiz. Hasarlý bir makieyi kullamayýýz. Þüpheli durumlarda üreticiye daýþýýz. Bulaþýk makiesii koyacaðýýz yeri tespit ederke, makieyi kolayca ve hýzla doldurabileceðiizde emi oluuz. Ayrýca seçtiðiizi yeri, yýkaa bulaþýðý kolaylýkla çýkartýlýp kaldýrýlabileceði bir yer olmasýa da dikkat ediiz. Makieyi, oda sýcaklýðýý sýfýr derecei altýa düþmesi olasýlýðýý buluduðu bir yere koymakta kaçýýýz. Makieyi, musluk ve gidere yaký bir yere yerleþtiriiz. Makieizi yerii, baðlatýlarý yapýldýkta sora deðiþtirilmeyeceði düþüülerek seçilmesi gerekmektedir. Yerleþtirmede öce makieyi ambalajýda ambalaj kartou üzerideki uyarýlarý takip ederek çýkartýýz. Makieyi yerleþtirirke, yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat ediiz. Makieyi hareket ettirmek içi kapýsýda ya da paosuda tutmayýýz. Temizlik sýrasýda makieyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek içi makiei her tarafýda bir miktar boþluk býrakmaya dikkat ediiz. Makieizi yerie yerleþtirirke su giriþ ve çýkýþ hortumlarýý sýkýþmamasýa dikkat ediiz. Ayrýca makiei, elektrik kablosu üzeride durmamasýa da dikkat ediiz. Makiei tamame düz bir þekilde yerleþtirilmesi, kapýsýý uygu bir þekilde ve sýkýca kapatýlabilmesi içi gereklidir.

13 z durmasýý saðlayabilmek sýý saðlamasý halide evede dýþarý taþmaz.. r þekilde kapamýyorsa, ucaya kadar ayaklarý gerilim ve akýmla beslee raklama tesisatýý ehliyetli Topraklama yapýlmada ilecek kullaým zararýda týr. ðeri 6 Amper de az ise perlik bir sigorta baðlatýýz. u deðiþmesii gerektiði etkili servise yaptýrýýz. i programý bittiðide fiþi laþýk makiesi kurmaya oluuz. Ayrýca þehir atýýzda zama zama pas, vb) makieize zarar ucu sararma, tortu gibi viizi veya apartmaýýz iye ederiz. Hortum Giriþii Takýlmasý Eski makieizde kulladýðýýz su giriþ hortumu var ise buu kullamayýýz. Buu yerie makieizle birlikte verile yei su giriþ hortumuu kullamalýsýýz. 3/ mi 0 Güvelik açýsýda yýkama programý bittiðide su giriþ musluðuu mutlaka kapatýýz.su giriþ hortumuu doðruda su giriþ musluðua baðlayýýz. Muslukta gele basýç e az 0.3, e fazla 0 bar olmalýdýr. Su basýcý 0 barý üzeride ise araya basýç düþürücü vaa koulmalýdýr. Baðlatýlar yapýldýkta sora musluk soua kadar açýlmalý ve su sýzdýrmazlýðý kotrol edilmelidir. Güvelik açýsýda yýkama programý bittiðide su giriþ musluðuu mutlaka kapatýýz. 3/ 3/ /2 CH DK S N SF 9

14 2cm mede atýk su borusua su boþaltma hortumuu boþaltma borusua iyice usu kaalizasyoa baðlý olmamalýdýr. mi cm max 0 cm mi 0 cm aýma Hazýrlamasý kurulmasý içi uygu bir yer seçiiz. i güveli ve düz bir yerde. alý ayaklar aracýlýðýyla lmasý durumuda, kapýlar caktýr. ý, bir bükülme veya ezilme serbestçe hareket edecek altýdaki bir oda alýdýr Su Yumuþatýcýsý Makie içide, gire suyu sertliðii azalta, suyu yumuþata özel bir tuz bölmesi vardýr. Su Yumuþatýcýsýý Ýþlevi Bulaþýk makiesii yumuþak suya ihtiyacý vardýr. Suyu sertliði 6 dh'i üzeride ise su yumuþatýlmalý, kireci azaltýlmalýdýr. Aksi takdirde sertliði oluþtura iyolar, yýkaa parçalarý yüzeyide birikir ve makiei yýkama, parlatma ve kurutma performasýý olumsuz etkileyebilir. Su Yumuþatýcýsý Nasýl Çalýþýr? Su, yumuþatýcý sistemi içide geçtiðide sertliði oluþtura iyolarýda temizleir ve su e iyi yýkama soucuu almak içi gerekli ola yumuþaklýða ulaþýr.gire suyu sertlik derecesie baðlý olarak, suyu sertleþtire bu iyolar su yumuþatýcý sistem içide hýzla birikir. Bu edele bir soraki yýkamada da ayý performasla çalýþabilmesi içi yumuþatýcý sistemi tazelemesi gerekir. Bu amaçla bulaþýk makiesi tuzu kullaýlýr. Bu tür tuzlar, ev tipi bulaþýk makieleride kullaýlmak üzere deterja üreticileri tarafýda geliþtirilmiþtir. Tuzu Doldurulmasý Makieizde sadece bulaþýk makieside kullaýlmak amacýyla üretilmiþ özel yumuþatma tuzu kullaýýz. (Makieye ilk kez tuz kouldukta soraki ilk yýkamada tuz uyarý lambasý söer). Yumuþatma tuzuu koymak içi öce alt sepeti çýkarýýz ve tuz bölmesi kapaðýý saat yöüü tersie çevirerek açýýz A B.

15 isi yardýmý ile döküüz D. Bölmeyi doldurduðuuzda kapaðý yerie takýp çevirerek ie yaklaþýk 2 kg yumuþatma tuzu koyabilirsiiz. ýz, bölmeyi tam doldurmayýýz. Küçük taeli veya toz halideki yumuþatma tuzu kullamaýzý zu ya da yemek tuzu gibi geellikle suda çözümeye öðeler içere tuzlarý kullamayýýz. i iþlevi zamala azalabilir. Makieizi çalýþtýrdýðýýzda, tuz bölmesi su ile dolar. Bu edele i çalýþtýrmada öce koyuuz. Makieizde bulua yumuþatma tuzuu miktarýý yeterli içi, paodaki tuz eksikliði uyarý lambasýý kotrol ediiz. Makiei paosuda gösterge a tuz bölmesii yeide doldurmaýz gerekmektedir. B C D tre su koyuuz C. yýkama yapmayacaksaýz, makiei içie dökülmüþ tuzlarý suda çözüerek dýþarý yýkama veya ö yýkamalý program çalýþtýrýýz.

16 istemi Ayarlamasý esi etkiliði, yýkama suyuu yumuþaklýðýa baðlýdýr. Bu edele makieizde þebeke ir sistem bulumaktadýr. Bu sistem doðru ayarladýðýda yýkama etkiliði artacaktýr. eizle birlikte verile deeme þeridii talimatýý uygulayarak þebeke suyuuzu sertliðii saiye d e f. Seviye Kireçsiz 2. Seviye Az kireçli 3. Seviye Kireçli dakika. Seviye. Seviye 6. Seviye Orta kireçli Kireçli Ýleri derecede kireçli Test þeridii saiye suya batýrýýz. Test þeridii suda çýkartýp sallayýýz. dakika bekleyiiz Deeme þeridide çýka souca göre makieizi su sertlik ayarýý yapýýz. dýðýýz yeri su sertliðie göre makieizi su sertlik ayarýý yapmaýz yýkama su sertlik ayarý yapýlmýþ ise, Makieizi paosu üzeride yaklaþýk saiye süreyle e österilecektir. Daha sora Program Seçim Düðmesi koumuda olduðuda, pao mesi gösterilmeye baþlaýr. Program seçim düðmesii koumuu (musluk suyuuzu ðiþtirerek, makieizi yei su sertlik ayarýý yapýýz.

17 i Ayar Tablosu rasýz ertliði df * Rejeerasyo ayar aahtarý Program Seçim düðmesi Koumu 2 3 Sertlik Seviye Göstergesi Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar Pao üzerideki zama erteleme göstergesi yaar. rasýz sertliði) üzeride ise veya kuyu suyu kullaýyorsaýz filtre ve su tasfiye cihazlarý kullamaýz tavsiye edilir. df (Frasýz Sertliði) altýda ise, Bulaþýk makieizde tuz kullamaýza gerek yoktur. Bu durumda i Tuz Eksikliði Uyarý Lambasý (eðer varsa) sürekli yaacaktýr. ahtarý recede kireçli (ileri derecede kireçli) ise, su mesi koumuu e getirerek Ayar Aahtarýý çevirerek Makieiz kapalý koumda program seçim düðmesii koumua getiriiz. Eliizi Baþla/Dur/Ýptal tuþua basýlý tutup, ardýda Açma/Kapama tuþua basarak makieizi açýýz, eliizi Açma/Kapama tuþuda çekiiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþua 0 saiye boyuca basmaya devam ediiz. Baþla/Dur/Ýptal tuþu yaýp sömeye baþlayacaktýr. Program seçim düðmesii koumuu deðiþtirerek sertlik ayar seviyelerii yukarýdaki tabloya göre deðiþtirebilirsiiz. Sertlik ayarý seçildikte sora, Baþla/Dur/Ýptal tuþua bir kez daha basarak seçile ayarý hafýzaya alýýz. Seçile ayar hafýzaya alýdýðýda, Baþla/Dur/Ýptal tuþu lambasý sürekli yaacaktýr. Açma/Kapama tuþua basarak makieyi kapatýýz. 3

18 ýmý Makieleri içi özel olarak rjalarýýzý seri, kuru ve ðý bir ortamda saklayýýz. e makieyi çalýþtýrmada jaý tam çözümemesie ede olabilir. a fosfat içermeye olarak izde kullaýlabilir. ormalde fosfat içermez. etkiye sahip olduðuda, acak olduðuuzda tuz i 6 dh ise tuz koymaýzý lgede fosfatsýz bir deterja arýýzda ve cam eþyalarda u ölemek içi daha fazla rý aðartýcý etkisi daha ame çýkmayabilir. Buu lý bir yýkama programý ya rja kullamalýsýýz. kkýda daha fazla bilgiye a deterja üreticilerie acak olursaýz, deterja limatlarý arasýda tableti komasý gerektiði ile ilgili rja bölmesi, sepet vs.). Ýkisi veya Üçü Bir Arada Deterjalar Bulaþýk makieleride e iyi yýkama deterja, parlatýcý ve su yumuþatma tuzuu ayrý ayrý kullaýlmasýyla elde edilir. Deterja üreticileri "Ýkisi Bir Arada" "Üçü Bir Arada" olarak isimledirile kombie deterjalar da üretmektedir. Üçü Bir Arada Bu ürüler deterja, parlatýcý ve su yumuþatma tuzu içerir. Ýkisi Bir Arada Bu ürüler deterja, parlatýcý veya su yumuþatma tuzu içerir. Geel olarak kombie deterjalar sadece belirli kullaým þartlarýda yeterli souç verir. Bu tip deterjalarda daha öcede belirlemiþ miktarlarda parlatýcý ve/veya yumuþatma tuzu bulumaktadýr. Dolayýsýyla eviizdeki su sertliðie göre su yumuþatma tuzu ve parlatýcý kullaým miktarý ayarý yapýlmasý mümkü deðildir. Bu tür deterjalarý kullaýrke dikkat edilmesi gereke hususlar aþaðýda verilmiþtir: Kullaacaðýýz ürüü hagi özelliklere sahip olduðuu veya kombie bir ürü olup olmadýðýý mutlaka kotrol ediiz. Bu ürüleri kullaýrke ambalaj üzerideki talimatlara uyuuz. Bu ürüleri kullaýmý doðru makie ayarlarýda tuz ve/veya parlatýcý tüketimide tasarruf saðlar. Deterja tablet formuda ise asla bulaþýk makiesii iç bölmesie veya çatal-kaþýk sepetie koymayýýz. Tabletleri daima deterja kutusuda deterja bölmesie koyuuz.

19 a Kullaýmý ve Parlatýcý formasý ormal deterja, ullaýlmasý þartlarýa göre rformasýý artýrmak içi: rýý "" koumua getirip latýcý bittiðide parlatýcý ilave ediiz. ksek ayarlayýp kombie a parçalar üzeride ve de çýka gökkuþaðý rekli ýrke tuz kullaýlmamasý aklarýýz üzeride beyaz. Kireç lekesi oluþumuu a ayarýý "" koumua ittiðide su yumuþatýcýsýa a Kullaýmý zu rmediði içi makieizi kýlavuzuda taýmladýðý da parlatýcý bölmeside latýcý bittiðide parlatýcý ilave edilmesi gerekir. formasý ormal deterja, ullaýlmasý þartlarýa göre rformasýý artýrmak içi: Makieizi parlatýcý ayarýý "" koumua getirip parlatýcý kullaýýz. Parlatýcý bittiðide parlatýcý bölmesie tekrar parlatýcý ilave ediiz. Parlatýcý ayarýý 'de yüksek ayarlayýp bu tür deterjalarý kullaýrsaýz, yýkaa parçalar üzeride ve makie içide elle silidiðide çýka gökkuþaðý rekli su lekeleri görebilirsiiz. Bu deterjalar yumuþatma tuzu içermediði içi makieizi su yumuþatma ayarýý kullama kýlavuzuda taýmladýðý gibi þebeke suyuuza uygu olarak yapýlmasý, her yýkamada su yumuþatýcýda tuz bulumasý, ve tuz bittiðide su yumuþatýcýsýa tekrar tuz ilave edilmesi gerekir. Öemli Uyarý Daha öce hiç karþýlaþýlmaya bir problem bu tür deterjalarý kullaýlmaya baþlamasýda sora ortaya çýkarsa, direk deterja üreticisi ile baðlatýya geçiiz. Ýletiþim bilgileri deterja ambalajý üzeride bulumaktadýr. Bu tür deterjalarý kullamakta vazgeçtiðiizde: Tuz ve parlatýcý bölmesii dolu olduðuda emi oluuz. Su sertlik ayarýý e yüksek kouma getirip bir boþ yýkama yapýýz. Boþ yýkamada sora, kullama kýlavuzua bakarak þebeke suyuuza uygu su sertlik ayarýý tekrar yapýýz. Uygu parlatýcý ayarýý yapýýz. Deterjaý Doldurulmasý Deterja kutusu kapaðýý açmak içi madalý saða doðru iterek açýýz A. Deterja bölmesii iç kýsmýda seviyeleri göstere çizgiler vardýr. Deterja bölmesi toplam 0 cm³ deterja alýr. Bu çizgilerde yararlaarak doðru deterja miktarýý ölçebilirsiiz.

20 a ³ a e þ k e li k rý e a e ri. e k a z A Madalý saða doðru itiiz 2 2cm³ cm³ 2 cm³ Toz deterja Tablet deterja aýla parlatýcý, kurutma parçalarý üzeride su ya lemek amacý ile kullaýla yýkaalarý daha parlak rutma seviyeside çýkmasý ele parlatýcý bölmeside 2 parlatýcý olmasýa dikkat edilmesi ve sadece bulaþýk makieleride kullaýlmak üzere üretilmiþ parlatýcý kullaýlmasý gerekmektedir. Parlatýcýyý koymak içi, parlatýcý bölmesi kapaðý madalýa basarak açýýz B. Bölmeyi MAX seviyesie kadar dolduruuz ve kapaðý kapatýýz. Parlatýcý bölmesie parlatýcý koydukta sora parlatýcý bölmesi kapaðýý kapatmayý uutmayýýz 3. Bölmei dýþýa döküle parlatýcýyý silip temizleyiiz. Yalýþlýkla döküle parlatýcý, köpürmeye ede olacaðýda yýkama etkiliðii azaltacaktýr. Makieize parlatýcý ilave etmek gerekip gerekmediði kotrol paosu üzerideki parlatýcý eksikliði uyarý lambasýý kotrol ederek alayabilirsiiz. Uyarý lambasý yamýyor ise parlatýcý bölmeside yeterli miktarda parlatýcý buluduðuu gösterir. Uyarý lambasý yaýyorsa parlatýcý ilave ediiz. Makieize parlatýcý ilave etmek gerekip gerekmediðii parlatýcý eksikliði uyarý gözüü kotrol ederek de alayabilirsiiz. Uyarý gözüü koyu rekde olmasý, bölmede yeteri miktarda parlatýcý buluduðuu gösterir. Uyarý gözü açýk rekde ise parlatýcý ilave ediiz. B Parlatýcý Miktarýý Ayarlamasý Parlatýcý miktarý ayarlayýcýsý ile 6 arasýdaki koumlara ayarlaabilir. Bu ayar fabrika çýkýþýda koumua getirilmiþtir. Yýkama sorasýda yemek takýmlarý üzeride su izi oluþuyorsa ayarlayýcýý derecesii artýrmak, elle silidiðide çýka mavi bir iz kalýyorsa azaltmak gerekir. 3

21 kie Ýçie Yerleþtirilmesi de yerleþtirirseiz, makieizi eerji tüketimi, yýkama ve kurutma performasý mýþ olursuuz. yerleþtirmede öce, üzerlerideki yemek artýklarýý (kemik, meyve çekirdekleri, vs.) ýklarýýzý yerleþtirebileceðiiz iki ayrý sepet bulumaktadýr. Çok kirli ve büyük parçalarý fif parçalarý ise üst sepete yerleþtiriiz. i çukurluklarý fazla ola parçalarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriiz. epetleri orta bölmelerie koulmasý daha uygudur. k içi servis çatalý, ekmek býçaðý vs. gibi uzu ve sivri bulaþýklarýýzý her zama çatal þaðý gelecek þekilde ya da bulaþýk sepetlerii üzerie yatay bir þekilde yerleþtiriiz. e örekleri Alt sepet Üst sepet 7

22 lik Ayarlý Servis Sepeti r ala bu aksesuar sayeside fazla bardaklarýýzý ya da uzu kepçe, ekmek býçaðý gibi rsiiz. esi içi; rafý katlayýýz A. Rafý yukarýya kaydýrýýz B. Rafý dik kouma getiriiz C. Rafý klarda kilitleyiiz D. Ayý iþlemleri terste yaparak rafý açýk kouma getirebilirsiiz. Raflarý e; rafý katlayýýz E. Rafý yukarýya kaydýrýýz F. Ýstediðiiz seviyede rafý açýýz G. Pervaei klara çarpmadýðýý kotrol ediiz. D G D E F H üksek parçalarý daha rahat yýkayabilmeiz içi tasarlamýþtýr. Þiþe telii sepetiizde iki tarafa çekerek H çýkarabilirsiiz 9

23 A lua ve dört parçada oluþa, vb. gibi büyük parçalarý daha sarlamýþtýr 2 3. Dilerseiz ii birde katlayarak daha geiþ abilir telleri madala basarak A f lua yükseklik ayarlý raflarý alt a ve bezeri bulaþýklarýýzý yukarý kouma alarak dilediðiiz. Ayarlamasý e bulua Yüklü Sepet Ayar doluyke sepeti makieizde ðý doðru yükseklik ayarý yaparak; i alt veya üst bölgeside geiþ mýþtýr. Makieizi sepeti fabrika rlamýþtýr. t sepet telleride (sað veya sol) kaldýrýýz. Sepeti diðer kýsmýý ý iþlemi uygulayýýz. Sepetiizi yar mekaizmasý (sað veya sol) tarak aþaðý kouma alýýz. Sepeti i ayý iþlemi uygulayýýz. Yüklü er iki tarafýý da ayý koumda a) olmasýa dikkat ediiz. F D C B G

24 e Doldurma ve Test Kurumu Bilgileri Üst Sepet alt kouma getirilir. IEC 36 (uluslararasý ormlar) uyarýca / Parlatýcý dozu ayarý: rýca (uluslararasý ormlar)

25 zlik la temizlemesi halide arþýlaþýla sorular azalýr. aftada bir kere temizleyiiz. e fiþii çekiiz ve musluðu apý cotalarýý hassas bir bir bez yardýmýyla hafifçe afif emli bir bezle siliiz. llamayýýz. Üç filtreyi de musluk altýda, bir fýrça yardýmý ile temizleyiiz. Metal/plastik filtreyi yerie takýýz. Kaba filtreyi mikro filtre içerisie yerleþtiriiz. Doðru yerleþtiðide emi oluuz. Klik sesi gelee kadar kaba filtreyi saat yöüde çeviriiz. Filtreleri doðru takýlmasý öemlidir. Makie, filtresiz kullaýlmamalýdýr. Filtreleri doðru takýlmamasý, yýkama etkiliðii azaltacaktýr. Filtre temizliði, makiei düzgü çalýþmasý açýsýda çok öemlidir. ý içi filtre ve pervaeleri lý ve ice filtreler üzeride ðýý kotrol ediiz. Yemek artýp musluk altýda iyice A B lumaktadýr. C 2 u söküp temizlemek içi ie çevirip yukarý doðru ik filtreyi çekip çýkarýýz B. rideki iki dili içeri doðru alýýz C. 3

26 erii týkaýp týkamadýðýý kotrol ediiz. Týkaýklýk varsa pervaeleri çýkarýp temizleyiiz. A B, ola doðru çevirerek çýkarabilirsiiz C D. rke somuu tam olarak sýkýldýðýda emi oluuz. B 2 C D tesisatýýzda zama zama gelebilecek kirleri (kum, kil, pas, vb) makieize iþ hortumudaki filtre yardýmýyla egelleir. Filtreyi ve hortumu zama zama ktirde temizleyiiz. Filtreyi temizlemek içi öce musluðu kapatýýz ve hortumu çýkarttýkta sora musluk altýda temizleyiiz. Temizlediðiiz filtreyi, yeide tiriiz. Hortumu yerie takýýz. 23

27 i aramada öce yapýlmasý gerekeler adýðýý kotrol ediiz ediiz. uðuda emi oluuz. ýýzda emi oluuz. arak makieyi açtýðýýzda emi oluuz. releri týkaýk olmadýðýda emi oluuz. devam ediyorsa Çaðrý Merkezii arayýýz. i i hizmet vermei de öemie iaýyoruz. Bu edele siz biliçli tüketicilere çok geiþ kapsamlý ediyoruz. güü 09:00-22:00 saatleri arasýda hizmet vermeye baþlamasýý ardýda, Beko Hizmet Merkezi 0 saatleri arasýda yei telefo umarasý ola 0 ile calý olarak hizmet vermeye baþladý. k Beko Hizmet Merkezie baþvurabilir ve arzu ettiðiiz hizmeti talep edebilirsiiz. a veya cep telefolarýda ala kodu çevirmede*) Diðer Numara: alarda þehir içi arama tarifesi üzeride, cep telefou ile yapýla aramalarda ise GSM-GSM tarifesi týr. beko.com.tr adresideki tüketici hizmetleri bölümüde bulua formu doldurarak ya da rayarak ya da olu telefoa faks çekerek de ulaþabilirsiiz. Beko Hizmet Merkezi, Akara Asfaltý Yaý, 390 Tuzla / ÝSTANBUL rica ederiz. ti belgesii Yetkili Satýcýýza oaylattýrýýz. esaslarýa göre kullaýýz. iz olduðuda yukarýdaki telefo umaralarýda Hizmet Merkezimize baþvuruuz. tekisye kimlik kartý ý soruuz. ide HÝZMET FÝÞÝ istemeyi uutmayýýz. Alacaðýýz Hizmet fiþi, ilerde ürüüüzde meydaa da size yarar saðlayacaktýr. ü foksiyouu yerie getirebilmesi içi gerekli yedek parça buludurma süresi)

28 i, Bulaþýk Makiesi i ormali dýþýda kullaýlmasýda doðacak arýzalarý giderilmesii kapsamadýðý ti dýþýdýr: aa gele hasar ve arýzalar, soraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýda oluþa hasar ve arýzalar, ý, hatalý elektrik tesisatý, ürüü etiketide yazýlý voltajda farklý voltajda kullama edeleride zalar, meydaa gelecek arýzalar ve hasarlar. da yer ala hususlara aykýrý kullaýlmasýda kayaklaa arýzalar. rilmesi ücret karþýlýðýda yapýlýr. e akliyesi ürü fiyatýa dahil deðildir. erek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicii malý satý aldýðý satýcý, bayi, aceta ya da temsilciliklere rifat yapýldýðý, ürü üzerideki orijial seri umarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu dirmesi Arçelik A.Þ. tesisleride yapýlmýþtýr. Diðer Numara Arçelik A.Þ. Tuzla 390 Ýstabul Telefo: (026) Faks: (026)

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı