MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Vahit Kayrýcý Aybüke Topçubaþý 02 HAZÝRAN 2015 SALI 40 KURUÞ Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) tarafýndan Osmancýk'ýn taleplerini adaylarýna iletmek üzere bir program düzenlendi. Gerçekleþtirilen program Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Sakin Bilge, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit ve çok sayýda Osmancýklý iþ adamýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 10 DA MHP MYK Üyesi ve Çorum Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr Cahit Baðcý MHP MYK üyesi ve ayný zamanda MHP Çorum 2. Sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçu baþý Ekici, Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü Aralýk operasyonunun Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasý olduðunu vurgulayan Topçubaþý, 'Zalimin zulmü varsa, Mazluma Allah yeter. Onlarca masum elbet birgün özgürlüðüne kavuþacakdýr.' Dedi. 3 TE Aralýk operasyonunun Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasý olduðunu vurgulayan Topçubaþý, 'Zalimin zulmü varsa, Mazluma Allah yeter. Onlarca masum elbet birgün özgürlüðüne kavuþacakdýr.' Dedi. Ahmet Bircan Týnmaz "Týbbi ve aromatik bitkiler önem kazanacak" Dodurga' da pompaj sulama alanýndaki yeni tarýmsal faaliyetler için panel yapýldý. Panele Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Dodurga Kaymakamý Muhammet Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýndan davetliler ve çok sayýda üretici katýldý. 10 DA Ýlçelere doðalgaz için acele kamulaþtýrma kararý AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk alaca ve Ýskilipilçelerine doðalgaz getirilmesine yönelik yüksek basýnçlý doðalgaz boru hattýný yapýlmasý yapým iþinin ihalesinin... 9 DA Fotoðrafçýlýk kursuna baþvurular devam ediyor Fatoþ Aykaç Hitit öðrencilerinden Türkü þöleni Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencileri Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satýr þefliðinde Türk Halk Müziði Konseri verdiler. 2 DE Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenecek "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"ne baþvurular devam ediyor. 2 DE Þeker Pancarý üreticilerine 4 milyon lira avans verilecek Çorum Þeker Fabrikasý çiftçilere avans ödemesi yapacak. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Fabrika olarak 2015 yýlý Eylül ayýnda alýmýna baþlanacak olan... Milliyetçi Hareket Partisi Osmancýk'ta köy ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, MHP 4 TE Öner Öztürk Kayrýcý'dan Baðcý'ya 'köy yolu' eleþtirisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit, il ve ilçe teþkilat yöneticileri Osmancýk'a baðlý Öbektaþý ve Baþpýnar Köyleri'nde vatandaþla bir araya geldi. 11 DE TKDK'dan süt üreten tarýmsal iþletmelere eðitim Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü kurum tarafýndan desteklenen projeler kapsamýndaki faydalanýcýlar ve potansiyel faydalanýcýlara yönelik "Ýþletmelerin Sürdürülebilirliði" eðitimlerine baþladý. 7 DE 'Beyaz Kod' uygulamasý geliþtirilmeli Mustafa Azak Çorum Tabip Odasý düzenlediði eylemde Samsun'da Göðüs Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Kamil Furtun'un çalýþtýðý hastanede silahlý saldýrý sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Atatürk Anýtýnda toplanan doktorlar daha sonran Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine yürüdüler. 6 DA Türksat Genel Müdürü Gül'den Rektör Alkan'a ziyaret Türksat A.Þ. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül, Türksat A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Halil Yeþilçimen ve Türksat A.Þ. Hukuk Müþaviri Mehmet Çerikçi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. 7 DE Ýmam Hatip Lisesi Külliyesine 2 bin kiþilik cami Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýmam Hatip Lisesi Kampüsünde inþa edilecek olan caminin temeli düzenlenen törenle atýldý. Törende kampüsün adý da açýklandý. "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete aðýr yaptýrýmlar gelmeli" 9 DA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:09 05:05 12:45 16:41 20:13 21: Kozan'ýn kurtuluþu Bulgaristan Türk'ü sýnýr dýþý etti (1989) Edeplere riayet etmeden yapýlan hizmetlerin, faydasý yoktur. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri AÇ KAPIYI BEN GELDÝM Hitit öðrencilerinden türkü þöleni Korka korka deðil, usul usul deðil Elim yüreðimde çarpa çarpa geldim Aç kapýyý bak ne diyeceðim Bir senin ellerinden, bir senin gözlerinden Diþlerinden dudaklarýndan Nergisler Ocak ayýnda açtý Kendimden bahsetmeyeceðim Yediveren güllerden Duvardan sarkan güllerden Çocuklardan, sabah erken okula giderlerken Atlardan bahsedeceðim Kan ter içinde atlardan. Aç kapýyý bak ne diyeceðim Ne kadar küsülü çocuk varsa barýþtýrdým, oynuyorlar Tam kýrk çeþit sarmaþýk gül buldum Penceremin dibinde açacak. Ekinleri dolu vurmadý, Çekirge gelmedi, Kurak olmadý. Yorgunum demeyeceðim, Bir evimiz olsa demeyeceðim, Yüreðim daralýyor demeyeceðim. Bir baksan gözlerime Baþýný çevirmeyeceksin, Yürüyüp gitmeyeceksin, Elini çekmeyeceksin. Bir baksan gözlerime Daðda yakýlmýþ ateþler göreceksin. Aç kapýyý kim geldi bak Bak nasýl havalandý güvercin. Açmam diyemezsin artýk, Aç! Berin TAÞAN Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6762 2,6772 EUR 2,9256 2,9279 STERLiN 4,0718 4,0753 2,1563 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencileri Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satýr þefliðinde Türk Halk Müziði Konseri verdiler. Konser Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Büyük bir emeðin ürünü olan konser, hem akademik çevreden hem de öðrenciler ile onlarýn anne-babalarýndan oluþan kalabalýk bir dinleyici kitlesi tarafýndan izlendi. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencileri, akademik yýlý içinde seçmeli olarak Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satýr'dan aldýklarý Türk Halk Müziði I-II derslerinde genel bir müzik kültürü edinmeye ek olarak türkülerin içinden edebiyatý ve onun içine kodlanan anlam haritalarýný çeþitli örneklerle öðrendiler. Konserde ilk olarak Ahmet Yamacý'dan alýnan bir Ýstanbul türküsü seslendirildi. Ardýndan Durmuþ Yazýcýoðlu'ndan alýnan bir Adana türküsü, sonrasýnda ise sýrasýyla Erzurum, Erzincan, Urfa, Bilecik, Çorum, Rumeli, Burdur ve Karadeniz yörelerinden alýnan türküler koro tarafýndan seslendirildi. Konserde hem korodaki öðrencilerin hem de solo olarak türküleri seslendiren öðrencilerin performanslarý göz doldurdu ve büyük alkýþ aldý. Program, Türk Halk Müziðinin büyük ustasý Neþet Ertaþ'ýn iki türküsünün Araþ. Gör. Ahmet Özhan Sucu tarafýndan çalýnýp söylenmesiyle sona erdi. Fotoðrafçýlýk kursuna baþvurular devam ediyor Fatoþ Aykaç Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenecek "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"ne baþvurular devam ediyor. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK, etkinliklerine kaldýðý yerden devam ediyor. Gelen talepler üzerine HEM iþbirliðinde "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" düzenleyecek olan ÇFK, ayrýca çeþitli geziler gerçekleþtirecek. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, HEM iþbirliðinde düzenleyecekleri kursun kýsa bir süre içerisinde baþlayacaðýný ve yaklaþýk 2 ay süreceðini söyledi. Kursa katýlmak isteyenlerin adresi ile (Atakan Akman), (Ahmet Yazýcý) ile (Doðan Boduç) numaralý telefonlarý arayarak müracaat edip, bilgi alabileceklerini belirten Aykaç, katýlýmýn sýnýrlý olduðunu kaydetti. Derslerin hafta sonu gerçekleþtirileceðini ayrýca saha çalýþmalarýnýn aðýrlýklý olacaðýný ifade eden Aykaç, kurs süresince çeþitli geziler yapýlacaðýný dile getirdi. Aykaç, kursun düzenlenmesi konusunda katkýlarýný esirgemeyen HEM Müdürü Yasin Yetim'e de teþekkür etti. Yunus Emre Kapadokya'yý gezdi Yunus Emre Ýlkokulu geçtiðimiz hafta sonu Kapadokya'ya bir gezi düzenledi. 4/A sýnýfý öðrencileri ve velilerinin oluþturduðu gezi grubuna sýnýf öðretmeni Zehra Demir, Müdür Yardýmcýsý Ersoy Akpýnar ve Okul Müdür Soner Doðan katýldý. Yapýlan gezide öðrenciler, peri bacalarý ve tarihi yerleri gezerek ülkemizin tarihi ve turistik deðerlerini tanýma fýrsatý buldular.kafileyi ilgiyle karþýlayan Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu öðrencilere öðle yemeði ikram etti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu Telefonu aramalarý rica olunur. Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi HGYD'den kýnama Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, gazeteci Yusuf Çýnar'a yönelik yapýlan saldýrýyý kýnadý. Çorum Gazetesi Muhabiri Yusuf Çýnar'ýn görev yaptýðý sýrada saldýrýya uðramasý üzerine bir açýklama yapan Hitit Gazeteciler Derneði Baþkaný Birkan Demirci, basýnýn toplumun gözü, kulaðý olarak görüldüðü günümüzde basýn mensuplarýna yönelik olarak yine o toplumun fertleri tarafýndan Birkan Demirci yapýlan saldýrýlara bir yenisinin daha eklenmesinin üzüntüsünü yaþadýðýný dile getirdi. Gazeteci Yusuf Çýnar'ýn yaþadýðý saldýrýnýn kabul edilir hiçbir tarafýnýn olmadýðýný, yapanlarý da þiddetle kýnadýðýný söyleyen Birkan Demirci, Yusuf Çýnar'a geçmiþ olsun dileðini iletirken, baþta hastane, adliye gibi kurumlar olmak üzere basýn mensuplarýna görevlerini rahatlýkla yapabilecekleri imkanlarýn tanýnmasý gerektiðine vurgu yaptý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 MHP MYK Üyesi ve Çorum Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici: MHP dersini çalýþmýþ Aralýk operasyonunun Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasý olduðunu vurgulayan Topçubaþý, 'Zalimin zulmü varsa, Mazluma Allah yeter. Onlarca masum elbet birgün özgürlüðüne kavuþacakdýr.' Dedi. ve göreve hazýrdýr MHP MYK üyesi ve ayný zamanda MHP Çorum 2. Sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçu baþý Ekici, Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü Aralýk operasyonunun Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasý olduðunu vurgulayan Topçubaþý, 'Zalimin zulmü varsa, Mazluma Allah yeter. Onlarca masum elbet birgün özgürlüðüne kavuþacakdýr.' Dedi. AKP nin manevi ve Milli deðerleri siyasi malzeme yaparak iktidara geldiðini ve bu deðerleri suistimal ettiðini vurgulayan Topçubaþý," Baþ örtüsünü siyasi istismar yapanlar zinayý serbest býraktýlar. YÖK' kalkacak dediler. Ancak kaldýrmadýlar. Þans oyunlarýný adeta vatandaþýn umudu haline getirdiler. Bir kaçyýl önce Eset bizim kardeþimiz biz sorunlarý birlikte çözeriz demiþlerdi. Sonra kendileri Eset'i 1 numaralý düþman ilan ettiler. Ve hiç yok yere Türk Millletinin aþýna milyonlarca Suriyeli'yi ortak ettiler. Türkmenleri ise, 'Özde deðil, sadece kuru sözler ile' siyasi malzeme yaptýlar. Mýsýr adýna dýþ politaka iliþkileri de fiyaskodur. Malesef bölgede 'Ülkemizin itibarý da sýfýrlanmýþtýr.'dedi. En önemli konunun Milli Güvenlik olduðunu vurgulayan Topcubaþý," Çözüm süreci adý altýnda Çözülme sürecini baþlatanlar, bu da yetmezmiþ gibi Akil insanlar kandýrmacasý ile bunlarýn bir çoðundan çok daha akýllý olan Anadolu insanýmýzýn akýllarý ile alay etme ve hafife almalarýnýn hesabýný milletimiz sandýkta kendilerine soracakdýr.' dedi. AKP Çorum milletvekilinin bir programda ' Çorum verdiðinden fazlasýný almýþtýr' sözlerini de eleþtiren Topcubaþý," Çorumlu olduðundan fazla sabýr göstermiþtir. 13 Yýl boyunca aldýðýndan çok daha fazlasýný iktidara destek olarak veren Çorum halký desteðini AKP den çekmiþtir. MHP kadrolarý dersine çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr." dedi Aralýk Yolsuzluktur Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiasý ile karþý karþýya kaldýðýný ifade eden Aybüke Topçubaþý," Paralarý kumpas ile polislerin kendileri koydu' iftirasýný atanlar paralarý iade ederken polislere deðil, gerçek sahiplerine vermiþlerdir. Milletimiz aptal deðildir. Ýnsanlar çýkýp birilerine kiþi ve konu seçerek iftira atmýyorlar. Bizim asla kabullenemeyeceðimiz konular yaþanmýþtýr. ( Haþa ) Ayetler ile alay edenleri bu sözleri sarf edenlere en hafifi ile biz Buuz ederiz. Allah'ýn sözleri ile alay edilmesine 'birileri razý olsa' dahi Gayretullaha dokunmasý ve bu zihniyetin sonunun gelmesi adýna Allah yeter. Enflasyon oranlarýný Pinpon Topu gibi ürünleri baz alarak kandýrma yolunu seçiyorlar. Ülkede hiç bir dönemde olmadýðý kadar özellikle genç iþsiz oraný mevcuttur. Son 2 yýlda temel gýdalar adýna Un, yað, þeker, Çay baþta olmak üzere yüzde 50 lere ulaþan zam ve artýþlar söz konusudur. Ýktidara gelirken Vekil lojmanlarýný satarak halkýn gözüne girmek isteyenlerin, gerçek niyetleri Altýn kaplamalý bardak ve klozetli saray yaptýrarak ortaya çýkmýþtýr. Hiç bir dönemde Basýn ve kamu çalýþanlarý bu denli baský altýna alýnmamýþtýr." Dedi. Milletimiz uyanmýþtýr Kabus 7 haziranda bitecektir Topcubaþý Mevcut iktidar tarafýndan yol ve Saðlýk konularýnda icraatlar yaptýk söylemlerinin vatandaþlarýn baþýna kalkýlýrcasýna dile getirildiðini belirterek," Bu Millet 13 yýllýk iktidar verdi, muktedirlik verdi. Yol yaptýk, saðlýk yaptýk diyorlar. Kaldý ki Devletin en stratejik kurumlarý Türk Telekom THY, Tüpraþ, Petkim, onlarca Çimeto ve Þeker Fb. Larý dahil olmak üzere yüzlerce kurumu toplam 70 Milyar Dolar gibi rakamlara satmýþlardýr. Ve yaptýk dedikleri icraatlardan çok daha fazla icraatlar yapýlmasý gerekirdi. Çok ciddi rakamlarýn ise rantçýlara hovardaca peþkeþ çekildiðini milletimiz de artýk görmüþtür. Çorumda Ýcra dairelerinin sayýsý arttý. Milyonlarca vatandaþýmýz malesef icra kapýsýnda" þeklinde konuþtu. Mevcut iktidarýn Devletten Çorumun yatýrým alma noktasýnda Çorumlulara büyük haksýzlýk yaptýðýný da vurgulayan Aybüke Topçubaþý Ekici yapýlan haksýzlýklarýn yalan rakamlar ile kamufle edilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Çorumlu olmaktan gurur duyuyorum Çorumlu olmaktan her zaman gurur duyduðunu vurgulayan Aybüke Topçubaþý," Elbette önceliðimizde Türkiyemizin bölünmez bütünlüðü ve birliðimiz vardýr. Ancak doðduðumuz büyüdüðümüz ve üniversite kapýsýna kadar okuduðumuz Çoruma ise daima vefa borcumuz vardýr. Bu vefa da beraberinde memleket milliyetciliðini getirir. Memleket milliyetciliðimizde ise hizmet sunabilmek ancak memleketimize katma deðer saðlamak ile olur. Ýþte Bu nokta da Þehrime katma deðer saðlamak adýna aday oldum. Devlet yatýrýmlarýndan Çorumun aldýðý pay ortadadýr. Çorum adeta tarýmar edilmiþtir. Dönüp baktýðýmýzda Bölge müdürlükleri dahi kalmamýþtýr. 60 Sene önce Çimento F.b. yapýlmýþ, Özal döneminde ise Þeker fb. Yapýlmýþ. Ancak Danýþtay olmasa Þeker Fb. da özelleþecekti. Çorumun Kamudan aldýðý pay ortadadýr. Çorum 13 yýl boyunca Mevcut iktidara Türkiye ortalamasýnýn üzerinde destek verdi. Ancak verdiðinin karþýlýðýný asla alamadý. Çorum kandýrýlmýþtýr Ýl de yeni hastane binalarý tamamlanýrken 13 yýl sonra Çoruma ancak hastanenin bina temeli atýlmýþtýr. Yeni temel atýlmasýndan övünenler, Hastane de çalýþan þirket elemanlarýnýn dahi maaþlarýný alamadýklarýna baksýnlar. Çorum yeterince tanýtýlamamýþtýr. Tanýtým Fakiridir. Ýstihdam oluþturulamamýþ ve malesef göç veren iller arasýna girmiþtir. Çorumspor Amatör kümeye düþmüþtür. Çorumluya Süper Lig sözü verenler ise belediyesporu kurmuþ ve 3. Ligde yerinde saymaktadýrlar. Havaalaný ismini çok görenler bugün çýkýp sanki Çorumluya lütuf gibi konuþmaya baþlamýþlardýr. 13 Yýldýr uyutanlar bugün tekrar demiryolunu gündeme getirerek oy avcýlýðý yapmaya çalýþmaktadýrlar. Çorumlu bunun farkýna varmýþtýr. 7 haziranda ise AKP ye kýrmýzý kartý götereceklerdir." Dedi. Çorumlu verdiðinden fazlasýný aldý demek Çorumluya vefasýzlýk ve saygýsýzlýktýr AKP Çorum milletvekilinin bir programda sarf ettiði ' Çorumlu verdiðinden fazlasýný almýþtýr' þeklindeki sözlerini eleþtiren Aybuke Topçubaþý," Maksadýný aþan bu sözleri Çorumlu hemþerilerim adýna kýnýyorum. Çorumlu sanayicimiz ve iþadamlarýmýz tamamen kendi kiþisel beceri ve çalýþmalarý ile Çorum ekonomisini ayakta tutmaktadýrlar. 13 yýllýk AKP iktidarýnda basiretli bir siyasi temsil ve destek görememiþlerdir. Çorumlu müteþebbüsler yýllardýr devletinden aldýðýný fazlasý ile üretime dönüþtürmüþ fazlasý ile katma deðer saðlamýþlardýr. Bunun karþýlýðýnda ise Çorumlu iþadamý ve þirketler adeta cezalandýrýlýrcasýna 'Müfettiþlerin Uðrak yeri olmuþtur.' Çorumlu Leblebisini Nüve yapmýþ Un fabrikalarý ve makine fb larý yapmýþ devletine vergilerini ödeyerek sadýk vatandaþlýk görevini hakký ile yerine getirmiþtir. Ýktidar partisinin Çorum temsilcileri Devletin yatýrým oranlarýný bile çeliþkili olarak ifade etmektededirler." Dedi. 'Çorumlu verdiðinden çok daha fazlasýný alýyor þeklinde konuþan AKP Çorum Milletvekilinin bu sözlerini eleþtiren Topcubaþý," Durumu kurtarma giriþimlerini de ibretle seyrediyoruz. Önce 13.5 Milyon demiþlerdir. Cadde ortasýna asýlan Teþekkür pankartlarýnda hala 7.5 Milyon Tl yazýlýdýr. Gazete reklamlarýnda ise 4-5 Milyon Tl diye duyurmuþlardýr. Bu nasýl bir bilgi kirliliði ve çeliþkidir. Çorum insaný devletine baðlý sað duyulu ve kadirþinasdýr. Ve kimsenin ' 'Baþ kakarcasýna bir uslup ile Çorumlu hemþerilerimizi rencide etmeye haklarý yoktur. Mevcut iktidar ile Çorum yýldýzýnýn ýþýðý söndürülmüþtür. Biz Ýktidara geldiðimizde Çorumun Yýldýzýnýn parlamasý adýna her alanda hak ettiði desteði alacaðýna dair söz veriyoruz" dedi. Trafik hala sorun, Þehirde hava hala kirlidir Baþbakan Davutoðlunun Çoruma geliþi adeta Çorumluya ulaþým zulmüne dönüþtürülmüþtür. Sonrasýnda birilerine fatura kesmek yerine önceden gerekli tedbirler alýnabilirdi. Baþbakanýn helikopteri Askeri alana inebilirdi. Miting yeri ile arasý da çok yakýndý. Ve Çorumluya bu trafik çilesi çektirilmezdi. Bu konuda gösterilen beceri de ortadadýr. Çorumun Trafik sorunu ortadadýr. Bahçelievler, Albayrak caddesi, Milönü v.s. araçlar kaldýrýmda, yayalar ise ana yolda yürümeye mahkum edilmektedirler. Alternatif yol, tek yönlü yol v.s. çözüm yollarý adýna Çoruma kaliteli bir yaþam sunma yerine çileyi reva görenlerden Çorum zamaný geldiðinde emaneti alacaktýr" dedi. Çorum'a Doðalgaz gelmesine raðmen hala hava kirliliðine mahkum edildiðini vurgulayan MHP MYK Üyesi ve Milletvekili Çorum 2. Sýra adayý Aybüke Topçubaþý Ekici," Mevsimsel nedenlere baðlý artýþlarý dahi istisna görsek, Çorumun hava kirliliðine mahkum edilmesi kabullenemez durumdur. Özellikle Çorumlu hanýmlar sorunlarý dile getirdiklerinde hava kirliliðinden þikayetçi olduklarýný, Kaldýrýmda park edilmiþ arabalar yüzünden yürüyecek yer bulamadýklarýný dile getirmektedirler" þeklinde konuþtu. Çocuk denebilecek yaþlardan itibaren siyasetin içerisindesiniz, siyaset sizin için ne ifade ediyor? Ben Türklük gurur ve þuuru, Ýslam'ýn ahlâk ve faziletiyle mücehhez, milliyetçi, ülkücü fikriyata mensup bir ailede dünyaya geldim. Malumunuz; böyle bir ailenin içerisinde büyüyüp de memleket meselelerine duyarsýz kalmak, apolitik olmak zaten mümkün deðildi. Siyaset anlayýþýmýn temelini ise "Ahlâkçýlýk" felsefesi oluþturur. Dolayýsýyla siyaset benim için ahlâki bir vatan sorumluluðu anlamýný taþýyor. Ahlâk demiþken bu hususu biraz daha açar mýsýnýz? Ahlâk anlayýþýmýz her þeyden önce kiþilerin ve toplumun milli ahlak kurallarýna baðlý olarak yetiþtirilmesi ve milli ahlak kurallarýna baðlý olarak yaþamasý ilkesidir. Ve burada örnek diye gösterilmesi Aybüke Topçubaþý Ekici gerekenlerin de en baþta siyasetçiler olmasý gerektiðini düþünüyorum. Maalesef ülkemiz siyaseti ahlâki deðerlerimizden gün geçtikçe uzaklaþmaktadýr. Ayrýca ahlâki yaþamý sadece siyaset sahasýnda deðil hayatýn her dairesinde temel prensip olarak benimsemiþ insanlarýz. Hangi iþi yapýyorsanýz yapýn, ahlâklý yapýyorsanýz güzeldir, doðru olan da odur. Ben de siyasetin ahlâklý yapýlmasý taraftarýyým. Bir önceki sorunuza bir cevap da burada vereyim ki: Siyaset benim için doðruluktur, dürüstlüktür, iyiyi söylemektir, kandýrmak asla deðildir. Ýnandýðýn yerde durmaktýr, dik durmaktýr ve samimiyettir, muhabbettir. Siyaset benim için budur. Genç bir siyasetçisiniz, buna raðmen büyük yol katettiniz. MHP MYK Üyesisiniz, Milletvekili adayýsýnýz. Bunu neye borçlusunuz? Hayatýn bir çok alanýnda olduðu gibi siyasette de baþarý kolay deðildir. Çok çalýþýp, kendinizi iyi ifade etmeniz gerekmektedir. Ben hukukçuyum. Benim ülküm alanýmda en iyisini yapmaktýr. En iyisi olamayabilirim belki ama o yolda katettiðim mücadele beni bir yerlere mutlaka taþýyacaktýr ve ülkülerimin yolunda vatanýma, milletime faydalý bir birey olabilirim diye düþünürüm. Demokratik ve rasyonel söylemleriyle, milli þuuruyla ve temsil ettiði siyasi fikriyatla MHP'de kendimi daha iyi ifade ettiðimi düþünüyorum. Onun deðerlerine inanýyorum ve kendimi MHP'ye ait hissediyorum. Dolayýsýyla MHP'de siyaset yapýyorum. Tabi siyasette kimse kimseye kýrmýzý halýlar sermiyor. Bana da böyle oldu. Kolay olmadý elbette, zaten kolay olmasý da beklenemezdi. Ben doðup büyüdüðüm, kültürüyle yoðrulduðum þehrimin temsiliyet vekâletine talibim. Elbette Türkiye'nin en önemli partisi olan MHP'de MYK üyesi olmak ve Çorum gibi Anadolu'nun oldukça mühim bir kentinde milletvekili adayý olmak baþarý olarak görülebilir. Fakat benim için asýl baþarý Allah (c.c.) nasip eder de þehrimin vekaletini boynuma asýp milletvekili seçilirsem, hemþehrilerimin verdiði bu vazifeyi hakkiyle yapabilmek olacaktýr. Çorum'un hakkýný "hak yiyiceler"e yedirmemek, Çorumlu gençlerin geleceðini "karanlýkçýlar"a kararttýrmamak, Çorumlu hanýmlarýn hayatlarýný "adaletsizler"e boðdurmamak, Çorumlu beylerin refahýný "refah hýrsýzlarý"na kaptýrmamak en büyük baþarý olacaktýr. Ve bu baþarý da benim deðil Çorum'un olacaktýr. Çorumlulara ne söylemek istersiniz? Size neden oy versinler? Milliyetçi-Ülkücü fikriyatýn yegane temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partimiz milletimize umut vadetmektedir. Ve tek alternatif MHP'dir. Küreselleþiyoruz ancak bizim kendi ananelerimize, örfadetlerimize baðlanmamýz, manevi köprülerimizi yýkmamamýz, iç huzurumuzun bozulmasýna müsaade etmememiz gerekiyor. MHP tüm bu saydýðým deðerlerin teminatý olan bir siyasi harekettir. Kuruluþu itibariyle de böyledir. Davasýnýn özünde de bu vardýr. Ýnsan sevgisi vardýr. Ülkücülüðün temelinde insan sevgisi var. Bakýnýz biz insanýmýza umut vadediyoruz korku deðil. Umut vadedemeyenler korku vadeder. Kendisini ebet müddet varetmek isteyen ve bu uðurda insanýmýzý popülist politikalarýna boðdurarak kendilerine AK diyenler KAPKARA olmuþlardýr. Biz olmazsak þöyle fena olur, böyle kötü olur diye halký korkutarak kandýrmaya çalýþýrlar. Ancak unutmamak gerekir ki, kibir çok büyük bir zehirdir. Biz ülkücülerin en büyük sermayesi ise mütevazý kiþiliðimizdir. O sebeple, Milliyetçi Hareket korkutarak kandýrmýyor; yetiþmiþ kadrolarýyla, donanýmlý ekipleriyle umut ve deðiþim vadediyor. Ülkenin zenginleþmesini ve bu zenginlikten her insanýmýzýn hakkýný alabilmesini savunuyor. Milliyetçi Hareket sadece iktisadi bir yükseliþ de vadetmiyor, madden bir þahlanýþýn yanýnda manen de yükseliþi vadediyor. Ýþte tüm bu gerekçelerle Çorumlu kardeþlerimin ve büyüklerimin oylarýna talibiz. Biz diðerleri gibi "bizi seçin yollayýn" da demiyoruz; birlikte yürüyelim diyoruz. Seçim sloganýmýz bu. Seçim sloganýmýzda dahi ortak akýl vurgusu yapýyoruz çünkü "BEN" olma davasýnda deðiliz,derdimiz "BÝZ" olmaktýr. Neticeten Bizimle Yürü Çorum...Bizimle Yürü Türkiye... diyor tüm vatandaþlarýmýzýn desteðini bekliyoruz.

4 HABER Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonundan Fetih Gecesi Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum Belediyesinin katkýlarýyla Fetih Gecesi etkinliði düzenledi. Buharaevler Kültür Merkezinde yapýlan programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, ASKF Genel Sekreteri Recep Yücel ile çok sayýda davetli katýldý. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan program Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt'un Kur'an-ý Kerim ile devam etti. Programýn açýlýþ konuþmasýný Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat yaptý.bolat, "Ýstanbul'un Fethini kutladýðýmýz þu günlerde amaç bu manevi duyguyu yaþatmak olacaktýr. Bu da Ebu El Ensari'yi, Akþamseddini, Nene Hatunu, Ulu Batlý Hasan'ý anlamakta ve gençlere anlatmazsak yeni fatihler doðmayacak, yeni fetihler olmayacaktýr. Çünkü bu þahsiyetlerin temelinde ve hayatlarýnda sabýr vardýr, sadakat vardý, sevgi vardýr, iman vardýr, aþk vardýr. Bu duygu ve düþüncelerle konuþmama son verirken federasyon çalýþmalarýmýza destek olan tüm kardeþlerime ve katýlýmcýlara teþekkür ediyoruz" dedi.daha sonra kürsüye gelen programýn konuþmacýsý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Ýstanbul'un Fethini anlattý. Programýn devamýnda Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ilahi ekibi mini konser verdi.teakwonda ve Wushu gösterilerinin ardýndan 2015 yýlý içinde Türkiye derecesi yapan Wushu ve Budokaidoculara ödüllerini Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan takdim etti Mayýs tarihleri arasýnda Samsun'da yapýlan Uluslararasý Wushu Þampiyonasýnda ülkemizi temsil eden milli sporculara ise ödüllerini Müftü Mehmet Aþýk ve Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük verdi.ayrýca programa desteklerinde dolayý Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu AK Parti'den Düvenciye çýkarma AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti iktidarý ile birlikte Türkiye'ye birçok hizmet yapýldýðýný belirterek, Türkiye'nin kendiyle barýþtýðýný ve büyüdüðünü ifade etti. 7 Haziran genel seçimleri seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum'da çalýnmadýk kapý býrakmayan, ilçe ilçe, köy köy gezen AK Parti Ýl Teþkilatý'nýn son duraðý Düvenci Beldesi oldu. Ziyarete, AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, ilçe yönetimi ve partililer katýldý. Ziyarette açýklamalarda bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Düvenci Beldesi'nin her zaman yanýnda olduklarýný, her türlü ihtiyaçta ellerinden geldiðince beldenin yanýnda olmaya çalýþtýklarýný ifade etti. 7 Haziran seçiminin önem arz ettiðini dile getiren Ýl Baþkaný Bekiroðlu, bazý partilerin, bazý gruplarý destekleyerek Türkiye'nin önünü kesmeye çalýþtýklarýný belirtti. Türkiye'nin AK Parti ile büyük bir ivme kazandýðýný, birçok hizmetin Türkiye'ye kazandýrýldýðýný, Türkiye'nin kendi uçaðýný yaptýðýný, Türkiye'nin kendi silahýný ve insansýz hava araçlarýný ürettiðini hatýrlatan Bekiroðlu, partililerden bu konuda çýkarýlan spekülasyonlara kulak asmamasýný rica etti. Çanakkale ve Kurtuluþ Savaþý'ndaki düþmanlýklarýn 100 yýl sonra bile devam ettiðini, bu dýþ ülkelerin Türkiye'nin büyümesini istemediðini vurguladý. Müdürü Hacý Ömer Atýlgan, 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli, Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Vahap Sönmez, Yumurta Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Ramazan ayýnýn müjdecisi olan Beraat Kandili nedeniyle yazýlý açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Berat Kandili, günahlarýn affý ve kullarýn temize çýkarýlmasý için büyük bir fýrsattýr" diyerek baþlayan Ahmet Saatcý, "Bu gibi geceler hem Müslümanlarýn karþýlaþtýklarý aðýr ve çekilmez acýlardan kurtulma yollarý hakkýn- Ýlkokulu Müdürü Cengiz Gökgöz'e teþekkür plaketlerini Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük takdim etti. Saatcý'dan kandil mesajý da düþünme hem de zaman zaman yersiz ve temelsiz hedefler adýna Müslümanlarýn birbirlerine reva gördükleri sýkýntýlarý sorgulama ve gündelik hayatýn akýþý içinde insana varlýðýný yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkânlarý kazandýran fýrsat olarak deðerlendirilmesi gerekmektedir" dedi. Berat Kandili'nin her türlü, kötülük, haksýzlýk ve adaletsizlikten uzak kalmayý öðrettiðini anlatan Saatcý, "Berat Kandili hem düþünce, tefekkür ve anlamlar dünyasýna hem de gönül dünyasýna manalar kazandýrýr. Berat Kandili Rabbin affediciliðine ve baðýþlayýcýlýðýna sýðýnmayý, kendimize, ailemize, din kardeþlerimize ve tüm kâinata karþý affedici, onarýcý ve baðýþlayýcý olmayý da öðretir. Berat ayný zamanda kýrýlan kalpleri onarma, dargýnlýk duvarlarýný yýkma, kin, nefret ve intikam duygularýný aþma günüdür. Yaratanýn affýna erebilmek için yaratýlaný affetme günüdür. Memur Sen olarak bu duygu ve düþüncelerle, baþta kamu çalýþanlarýmýzýn olmak üzere vatandaþlarýmýzýn ve tüm Ýslam Âleminin Berat Kandili'ni kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim" þeklinde kaydetti. Þeker Pancarý üreticilerine 4 milyon lira avans verilecek Çorum Þeker Fabrikasý çiftçilere avans ödemesi yapacak. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Fabrika olarak 2015 yýlý Eylül ayýnda alýmýna baþlanacak olan pancara karþýlýk olarak üreticilere 4,29 milyon TL tutarýnda nakdi bakým avansý 2 Haziran 2015 tarihinde ödenecektir. Böylelikle, bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan 4,29 milyon TL ile birlikte 2015 yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý 11,44 milyon TL'ye ulaþmýþ olacaktýr" dedi. Öner Öztürk PARADAKÝ TEHLÝKE 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Örf adet ve geleneklerimize baðlý kalmak, onlarý gelecek kuþaklara taþýmak güzeldir.ancak arada yanlýþ olanlarýnda ayýklanmasý elzemdir. Fakat bunlarý deðiþtirmek bazen fermana mahsustur. Çünkü alýþkanlýklar anahtarý kaybolmuþ kilit gibidir.siz yanlýþ yönlerini anlatýrsýnýz ve insanlar ÇOK HAKLISIN der ama peþinden kocaman bir OLMAZ kelimesi eklemeyi de ihmal etmez..çünkü yerleþmiþtir bir kere tabiri caizse genlerimize. Bunun için toplu bilinçlenme olmazsa bir süre sonra sizde normalleþirsiniz, rahatsýzlýk duymazsýnýz belki de uyum saðlarsýnýz da bu zamana kadar niye kafaya takmýþým ki deyiverirsiniz. Geçenlerde bir yakýnýmýn düðününe gitmiþtim.düðünde davul - zurna çalýnýyordu. Saðlýk açýsýndan risk taþýyan bir hususu görünce bir an, uyarsam mý yoksa 'let it be! - býrak kalsýn, boþ ver' zaten takan olmaz deyip karýþmayým mý diye terettüt ettim. Önce bahþiþimi davulcunun cebine koydum ki, para vermemek için karþý çýkýyor demesin diye.(hatta düðün sahibi yakýnlarýnýn davulcunun oynama-masý için yere para atma-masý cimrilik olarak algýlanýyor) Sonra ''Bilen uyarmazsa, bilmeyenin vebali bilenin üzerinde olur'' hesabý en azýndan ben bilgilendirmiþ olayým diye davulcularla bu konuyu konuþmaya karar verdim. Dedim: '' Abisinin önce sizi tebrik ediyorum, kendi kendinize davul zurna çalmayý öðrenmiþsiniz ve düðünlerde aranýr hale gelmiþsiniz. Bu azminizle gelecekte daha farklý yerlerde olabilirsiniz. Ama kusura bakmazsanýz bir hususta sizi uyarmak istiyorum. Eflatun'un: ''Gençlikte insan para kazanmak için saðlýðýný düþünmez ama yaþlýlýkta hastalýlar bir bir gelmeye baþlayýnca þu hastalýktan kurtulsam tüm servetimi vermeye hazýrým deyiverir'' demiþ. Bundan yola çýkarak gençliðinizin baharýndasýnýz Allah korusun bir hastalýk kaparsýnýzda ömrü billah hastanelerde uðraþýrsýnýz. Aldýðýnýz bahþiþlerin yüz katýný verseniz kurtulamazsýnýz.bakýnýz buralarda yanlýþ bir adet var. Eðlenmek adýna düðünlerde, eðlencelerde davulcunun oynayarak aðzýyla almasý için yere para atýlýyor. Olmadý rüzgar kaldýrmasýn diye ayakkabýyla üzerine bir güzel basýlýyor Bu ayný zamanda paraya hakarettir. Sizler de yere yatýp onu aðzýnýzla alýyorsunuz.belki bahþiþ babýnda fazla alýrsýnýz ama zamaný gelince bunun bedelini saðlýðýnýzla ödersiniz.unutmayýnýz ki saðlýk her daim paradan önce gelir.bakýnýz paranýn tehlikesi hakkýnda; KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Aydýn, "Paralarýn sadece maddi varlýk olarak görülmemesi, günlük kullanýlan eþyalar gibi temiz tutulmasý gerektiðini belirterek, elden ele dolaþan kaðýt ve bozuk paralarýn, dýþký yoluyla çýkýp aðýz yoluyla bulaþabilen bütün mikroplarý barýndýrmaktadýr.para yoluyla bulaþabilen mikroplarýn, tifo, hepatit A,( veya paraya kan bulaþmýþsa ve bir baþkasý bunu aðzýna alýrken dudaðýnda uçuk yara varsa hepatit B tehlikesi) dizanteri, çeþitli ishaller, grip, parazitsel hastalýklara ve hatta tüberküloza neden olabileceðine dikkat çekip, paranýn üzerindeki mikroplar, el temasýyla kiþiden kiþiye çok kolay bulaþabilir. Bunu bir nebze engellemek için paralarý cüzdana koyup çok temas etmemek gerekir. Üstelik cüzdan para saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Paralarýn yiyecek ve içecekle temasýnýn mutlaka engellenmesi gerektiðini vurgulayarak,( FIRINLARDA PARAYI EKMEÐÝN, PÝDE- NÝN ÜZERÝNE BIRAKMA- MAK) gýda maddesi satan kiþiler önce ürünlere daha sonra da paraya dokunmakta. Bu durum çok tehlikeli. Mesela kasaplar et kesiyor daha sonra para alýyor. Böyle olunca; hayvan ürünlerinden kasaplarýn ellerine ve daha sonra paraya þarbon bulaþma riski bulunmakta. Bu durumda mikrop, solunum yoluyla alýndýðýnda insanlarda baðýrsak þarbonu olma riski doðar ve bu hastalýk yüzde 90 öldürücüdür. Para sayarken parmaklarýn tükürükle ýslatýlmamasý, pul ve zarf aðzý gibi maddelerin tükürükle yapýþtýrýlmamasý, para ile temas eden ellerin ise mutlaka yýkanmasý.çocuklarýn, paralarý aðýzlarýna götürme alýþkanlýðýnýn engellenmesi, (Hele siz davulcularýn parayý aðzýna aldýðýný görse bunu da ayrý olarak belirtildi) iyi bir hijyen eðitiminden geçirilmesi ve özellikle paralarý kirli kabul edip, kullandýktan sonra el temizliði yapmayý öðrenmeleri gerektiði'' uyarýsýný yapýyor. Davulcu gençler memnun kaldý.dediler Mahir abi bu uyarýyý ilk defa senden duyduk. Bu zamana kadar hiç aklýmýza gelmemiþti. Çok haklýsýn ama insanlar kabul etmez.hatta demir para atýp onu da almamýzý istiyorlar. Bende, benim size bir abi olarak önerim: Bir düðüne gideceðiniz zaman düðün sahibiyle ilk önce bu hususu konuþun.saðlýk açýsýndan risk taþýdýðý için biz yerden para almýyoruz.þayet atan olursa normal gösterimizi yaparýz ve yerdeki parayý elimizle alýp cebimize koyarýz deyin ve bu noktada diðer davulcu arkadaþlarýnýzla birliktelik oluþturmaya çalýþýn. Göreceksiniz ki insanlar bu yanlýþ adetten zamanla vaz geçecek. Yeter ki kararlý olun Tercih sizin. Ýster uyarýlarýmý dikkate alýn, isterseniz saðlýðýnýzý tehlikeye atýn Sonuç mu? Maalesef bir hiç. Geçmiþ yýllarda bir ilçemizde bu tür adetlerin yasaklandýðýný basýnda görünce çok hoþuma gitmiþti. Gýyaben teþekkür etmiþtim. Çünkü ayak basýlan o parayý alýp cüzdanýmýza koyacaðýz. Sonra fýrýnda ekmeðin, pidenin veya pazarda meyvenin üzerine atývereceðiz(!) Daha sonra o meyveyi belki çocuðumuz yýkamadan yiyecek Akýbet hangi hastalýktan davetiye gelecek, diye uzun vade düþünmek lazýmdýr. Sevdiðim söz: ''Ýnsan mý paraya baðlý, yoksa paramý insana baðlý? Bu insana baðlý.''

5 HABER 5 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM - Baþörtüsünü hallettik diye övünen AKP Zinayý suç olmaktan çýkartarak, adeta zinayý Serbest býraktý. Sosyal ve Ekonomik çöküntü ile Boþanmalar arttý. Milyonlarca vatandaþýmýzý icra kapýlarýna mahkum ettiler. - Þunu yaptýk, bunu yaptýk diye üfüren AKP Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük Özelleþtirilmesini yaparak, 13 yýlda Kritik Kamu Kaynaklarýný 72 Milyar Dolara sattý. Elde edilen Gelirler yandaþlara, Millete küfür eden Müteahhitlere hovardaca peþkeþ çekildi. -Çöplükten ekmek arayanlarý unuttular, Kaçak Saray yapma derdine düþtüler. - Ýþsizlik ile Çorumdan göç arttý. Nüfusumuz azaldý. - Biz MHP liler: Çalmayacaðýz, Çaldýrmayacaðýz. - Biz MHP liler : Hýrsýzlara ve zalimlere hesap soracaðýz. - Mazot 1 lira 75 kuruþ olacak ve Çiftcimizin yüzü gülecek. - Asgari ücreti net 1400 liraya çýkaracaðýz. - Kamuda çalýþan taþeron iþçiler, 4/C'liler, vekil, sözleþmeli ile geçici statüde çalýþanlar kadroya geçecek. - Emeklilere Mart ve Eylül aylarýnda 1400'er lira olmak üzere yýllýk iki asgari ücret tutarýnda emekli desteði hakký tanýyacaðýz. - Ayrýca 'Muhtaç ailelere'harcama kartý hilal kart imkaný sunulacaðýz. - Kamu arazilerini Rantçýlara deðil, yoksul vatandaþlarýmýza tahsis edeceðiz. - MHP Ýktidarý ile birlikte Yetim ve öksüz çocuklara aylýk 100 lira baðlanacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI

6 HABER 6 'Beyaz Kod' uygulamasý geliþtirilmeli sonra çýkarýlmasý için söz verilen 'Saðlýkta Þiddetin Önlenmesi Yasasý' maalesef hala hayata geçirilmemiþtir. Bizler yeni oluþacak Meclisten bütün partilerin desteði ile 'Saðlýkta Þiddetin Mustafa Önlenmesi Yasasý'nýn acilen çýkarýl- Azak Çorum Tabip Odasý düzenlediði eylemde Samsun'da Göðüs Cermasýný ve þiddeti önleyecek diðer uygulamalarla birlikte faaliyete geçmesini istiyoruz" rahi Uzmaný Op. Dr. Kamil Furtun'un çalýþtýðý hastanede silahlý Þiddet uygulamalarýna sýfýr tolerans tanýnmasýný bekliyoruz. Sað- saldýrý sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. lýk sistemindeki aksaklýklarýn sorumlusu olarak çalýþanlarýn göste- Atatürk Anýtýnda toplanan doktorlar daha sonran Eðitim ve rilmesi ve Alo 184 SABÝM þikayet Araþtýrma Hastanesine yürüdüler. hattýnýn amacýnýn dýþýnda ve yalan Burada basýn açýklamasý yapan ihbarlarla anlamsýz bir þekilde soruþturmalar açýlmasý güvenli bir Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, çalýþma hayatý imkanýný ortadan "Bu hainlik tüm camiamýzý derin bir üzüntüye boðmuþtur. Sað- kaldýrmýþtýr. Bu konuda þikayetlerin incelendikten sonra gerçeklik lýkta þiddetin olaðan hale geldiði þu payý var ve gerekli ise iþleme konulmasýný istiyoruz. Ayrýca Saðlýk günlerde, tüm þiddet olaylarýný kýnýyor ve yapanlarý lanetliyoruz. Bakanlýðý'nýn saðlýk çalýþanlarýnýn Hemen hepimizin þahit olduðu istek ve þikayetlerini deðerlendirip saygýsýzlýk, hakaret ve darp olaylarý gerekli önlemler alýnmayýnca çözüm üretecek birimlerini aktif ölümle sonuçlanmaya baþlamýþtýr. Dr.Ersin Arslan, Dr.Göksel Kalaycý, Dr.Ali Menekþe'nin ölümüne Dr.Kamil Furtun'un katledilmesi de eklenmiþ acýmýz kat kat artmýþtýr. Bu tip þiddet olaylarý neticesinde ifade alma ve mahkeme süreci, yoðun bir þekilde çalýþan meslektaþlarýmýza ikinci bir yük getirir hale gelmiþ ve sonuçta þiddeti yapanýn yanýna kar kalmýþtýr" dedi. Son zamanlarda uygulanan Beyaz Kod uygulamasýnýn geliþtirilerek gerek ifade verme gerek mahkeme sürecinde Saðlýk Bakanlýðý avukatlarýnýn daha etkin hizmet vermesinin saðlanmasý gerektiðini ifade eden Azak, "Ayrýca mahkeme süreci sonucunda verilen cezalarýn caydýrýcýlýðý olmadýðý için þiddetin önlenmesinde etkisi yoktur. Dr.Ersin Arslan'ýn ölümünden hale getirmesini bekliyoruz" þeklinde kaydetti. "Saðlýk çalýþanlarýnýn caný devletimize emanettir" diyen Azak sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk çalýþanlarýnýn kendilerini güvende hissetmeleri ve þiddete uðrama kaygýlarý olmadan çalýþmalarý için gerekli önlemlerin alýnmasýný bir kez daha devletimizden istiyoruz. Burada halkýmýza da sesleniyorum Dr.Kamil Furtun bunca yýldýr sunduðu saðlýk hizmetinin ve kurtardýðý hayatlarýn bedelini caný ile ödemiþtir. Bu acý sadece bizim deðil tüm milletimizin acýsýdýr. Gece gündüz demeden kendi yaþamýný hiçe sayarak halkýna hizmet veren bu vatanýn kýymetli evlatlarý tüm hekimlerimizin deðeri bilinmeli onlara sahip çýkýlmalý ve þiddet olaylarýna gerekli tepki gösterilmelidir. Çorum Tabip Odasý olarak bu menfur saldýrýyý bir kez daha lanetliyor bu acý olaylarýn bir daha yaþanmamasýný ümit ediyoruz. Baþta Dr.Kamil Furtun'un kederli ailesi olmak üzere tüm camiamýza baþsaðlýðý diliyoruz." Bahadýr YÜCEL Saðlýkta þiddete Ýskilip'ten tepki! Samsun'da uðradýðý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Opr.Dr.Kamil Purtuna'ya yapýlan saldýrýyý kýnamak için Ýskilip Atýf Hoca Hastanesi Baþhekimliði tarafýndan tepki yürüyüþü ve basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Yürüyüþ sonrasýnda yapýlan basýn açýklamasýnda ise "Ülkemizin güçlü yarýnlara daha saðlýklý bir toplum temelinde ulaþabilmesi adýna, hekiminden ebe ve hemþiresine, eczacýsýndan teknisyenine ve memuruna yaklaþýk 700 bin kiþilik çalýþanýyla sizlerin saðlýðý için emek veren büyük bir ailenin mensuplarýyýz. Sunduðumuz hizmetin hakkaniyeti, niteliði ve her þeyden önce sürdürülebilirliði için bu açýklamayý temsil ettiðimiz saðlýk camiasý adýna medyamýz aracýlýðýyla sizlerin takdirine sunuyoruz" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Son günlerde manidar bir þekilde gündem oluþturan ve maalesef deðerli meslektaþýmýz Op.Dr. Kamil Furtun'un görevi baþýnda vahþice katledilmesiyle farklý bir boyut kazanan saldýrýlardan, "saðlýk ve þiddet" kelimelerinin sýkça yanyana anýlýyor olmasýndan evlatlarýnýz olarak derin bir endiþe ve üzüntü duymaktayýz. Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve saðlýðýnýzý emanet ettiniz. Bizler de bu emanete en iyi þekilde sahip çýkabilmek, sizlerin güvenini ve emeðini boþa çýkarmamak adýna gece gündüz demeden çalýþýyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiþ yýllarla mukayese edilemeyecek nitelikte, geliþen týp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatýlmýþ saðlýk tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Ülkemizi saðlýk alanýnda çað atlatan ve dünyada zirve yarýþýna taþýyan bu büyük baþarý, sizlerin desteði olmadan hizmet sunumunda tek baþýna yeterli olamayacaktýr. Þifa sunan ellerin sahipleri, her gün yastýða baþýný koyarken saðlýðýnýz için aldýðý kararlarý þöyle bir gözden geçirip, vicdanýný rahatlatmadan gözlerini kapayamýyor, bundan emin olunuz. Ne var ki, üst üste yaþanan olaylar sizlerin evlatlarý olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn moral ve motivasyonunu neredeyse tükenme noktasýna getirmiþ durumdadýr. Biz sizlerin sayesinde varýz, sizlerin dualarý ve desteðiyle ayaktayýz. Mesleðimizi icra ederken kin, nefret ve þiddetin diliyle karþýmýza çýkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalým ki, insan hayatýný hiçe sayacak kadar vahþileþen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sýfýr noktasýna getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki; þifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor Þiddeti ve vahþeti reva gören canavarlar kadar, yaþanan þiddet olaylarý üzerinden hesap yapýp, insani duygularý istismar edenlere karþý da tüm halkýmýzý ve saðlýk çalýþanlarýmýzý dikkatli olmaya çaðýrýyoruz." Ankara'da STK'lar buluþtu Ankara'da bulunan bir grup sivil toplum kuruluþu "Çorumlu Baþkanlar Kurulu" isimli bir toplantý yaptýlar. Toplantýya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlarý ve Ankara Milletvekili adaylarý Þefkat Çetin, Mustafa Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardýmcýsý Dr. Mustafa Hidayet Vahapoðlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili adaylarýndan Ýbrahim Çifçi, Yaþar Yýldýrým, Aytaç Özel katýldý. Toplantý da seçimlere yönelik deðerlendirme yapýldý. Haber Servisi "Sendikalar memurun tarafýnda olmadýðý sürece maðduriyet bitmeyecek" Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Kamuda çalýþan 181 bin iþçinin ücretlerine, 2015'in birinci 6 aylýk dönemi için yüzde 6, ikinci 6 aylýk dönem için yüzde 5 oranýnda olmak üzere toplam yüzde 11.3 oranýnda zam yapýldýðýný ifade ederek, "Ayrýca düþük ücretlerde aylýk 50 Türk Lirasý ile 100 Türk Lirasý arasýnda iyileþtirme yapýlmýþtýr. 2 bin 150 TL'nin altýnda olan iþçilerin aylýk brüt çýplak ücretlerine 2 bin 150 lirayý geçmemek üzere her ay 100 TL iyileþtirme yapýlmýþ, yine 2 bin 151 TL ile 2 bin 250 TL arasýnda olanlarýn ücretlerine 2 bin 250 lirayý geçmemek üzere 75 lira, 2 bin 251 TL ile 2 bin 350 TL arasýnda olanlarýn ücretlerine de 2 bin 350 lirayý geçmemek üzere aylýk 50 TL iyileþtirme yapýlmýþtýr. Sosyal yardýmlar ile maktu ödemelerde ücret zammý oranýnda artýþlar yapýldýðý, ayda 220 lira giyim yardýmý, yemek yardýmý ve sosyal yardýmlarýn da devam edeceði, yýlda bir defa olmak üzere, tüm iþçilere denge ödeneði olarak 500 Türk Lirasý ödeme yapýlacaðýný, ikinci yýl enflasyon oranýnda ücret artýþý yapýlacaðýný açýklanmýþtýr. Ýkramiyelerde 11,3 oranýnda artmýþtýr. Ýþçilerimize hayýrlý olsun" dedi. Çam, "Þimdi sormak lazým memurlarýn yetkili sendikalarýna sizler ne zaman sendika olduðunuzu, memurun özlük ve sosyal haklarýný korumanýz gerektiðini hatýrlayacaksýnýz. Memuru 2014 yýlý içerisinde enflasyon karþýsýnda ezdirdiniz Hayati Çam yýlý içerisinde ezdirmeye devam ediyorsunuz. Ýþçilere verilen zam ve ödemeler karþýsýnda umarým aklýnýzý baþýnýza alýrsýnýz. Ama ayný çizgide giderseniz Türk Metal Ýþ Sendikasýnýn baþýna gelenler sizlerinde baþýna gelecektir. Ýþçiler haklarý için sendikanýn önüne geçmiþtir. Haklarýný kendileri birlikte aramaktadýrlar. Sendikacýlar kendi ikballeri için bu kadar insanýn vebaline girmemelidir. Sendikacý siyasetin tarafý olmamalýdýr. Yetkili sendikalar memurun tarafýnda olmadýðý sürece memurun maðduriyeti bitmeyecektir" þeklinde kaydetti. Þoförler Odasý'ndan Emniyet Müdürü'ne ziyaret Kýsa bir süre önce Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Güvenlik Denetleme Baþkanlýðý emrine atanmasýnýn ardýndan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürlüðü görevini yürüten Murat Kolcu, Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanmýþtý. Çorum'daki yeni görevine baþlayan Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin makamýnda ziyaret etti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanvekili Arap Ali Altunkeser'in de hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda konuþan Oda Baþkaný Tahsin Þahin, yeni Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya görevinde baþarýlar diledi. Çorum'un huzur ve asayiþ yönünden örnek illerden birisi olduðunu belirten Tahsin Þahin, Emniyet Müdürlüðü'nün baþarýlý çalýþmalarýnýn devam etmesini temenni etti. Emniyet Müdürü Murat Kolcu da yeni görevini layýkýyla yapmaya çalýþacaðýný belirterek, "Hizmetlerin devamý yönünde çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.

7 HABER 7 TKDK'dan süt üreten tarýmsal iþletmelere eðitim Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü kurum tarafýndan desteklenen projeler kapsamýndaki faydalanýcýlar ve potansiyel faydalanýcýlara yönelik "Ýþletmelerin Sürdürülebilirliði" eðitimlerine baþladý. Bu kapsamda süt üreten tarýmsal iþletmelere Ýl Koordinatörlüðünde eðitim verildi. 4 gün süren eðitimde Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Personeli ile birlikte iþletme sahiplerine sýðýr, koyun ve keçi yetiþtiriciliði konularý anlatýldý. Eðitimin ilk gününde ise TKDK'dan destek alýnarak yapýlan modern bir iþletmeye teknik gezi yapýldý. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Kurum tarafýndan hibe desteði verilen ve potansiyel faydalanýcý olabilecek iþletmelere, süt hayvancýlýðý konusunda eðitimler verildiðini belirtti. Körpýnar, "Kurumumuz tarafýndan desteklenerek yapýlan iþletmeler, nihai ödeme yapýldýktan sonra 5 yýl boyunca izleme dönemini içeren uygulama sonrasý döneme geçmektedir. Bu dönemde faydalanýcýlarýn hayvanlarýný iþletmelerine koymalarý ve üretime baþlamalarý istenmektedir. Dolayýsýyla iþletmelerin süt üretimi döneminde karþýlaþabilecekleri sorunlar baþta olmak üzere, hayvancýlýk konusunda eðitime tabi tutulmalarý ihtiyacý doðmuþtur. Bu kapsamda Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Personelinin teknik desteði ile Çorum Ýl Koordinatörlüðümüzde 4 günlük eðitim gerçekleþmiþtir. Eðitimin son gününde ise bizden hibe desteði alan modern bir iþletmeye teknik gezi düzenlenmiþtir. Bu eðitimlere arýcýlýk ve týbbi aromatik bitki yetiþtiriciliði konularýnda Haziran tarihlerinde devam edilecektir. Eðitimin verilmesinde teknik desteðini esirgemeyen Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne ve deðerli personeline teþekkür ediyorum" dedi. Körpýnar, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "13. Çaðrý kapsamýnda kabul edilen projelerden, et ve et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý konusunda 2 proje, meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý konusunda ise 3 proje Kurum merkezimiz tarafýndan onaylandý. Dolayýsýyla bu 5 proje ile önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayýp en kýsa sürede faaliyete geçmelerini isteyeceðiz. Bu 5 projede kabul edilen uygun harcama tutarý toplamý 10 milyon 510 bin 802,42 TL olup, verilecek hibe tutarý toplamý ise 5 milyon 255 bin 401,21 TL olacaktýr. Bahse konu projeler bitip üretime geçtiðinde ise yaklaþýk olarak 60 doðrudan, 110 dolaylý istihdam saðlamasý planlanmaktadýr. Ýlimiz ve Ülkemiz ekonomisine saðlanan katkýda, kurum olarak payýmýzýn olmasý bizleri ayrýca gururlandýrýyor. Yine 13. Çaðrýda kabul edilen diðer projelerin incelenmesine devam edilmektedir. Ayrýca 17 Nisan 2015 tarihi itibarý ile yayýnlanan 14. Çaðrý ile ilgili süreç devam etmektedir. Özellikle süt üreten tarýmsal iþletmelere yönelik projeler konusunda beklediðimizden daha fazla sayýda proje ön inceleme için Kurumuza getirildi ve incelemeleri yapýldý. Çaðrý ilaný kapsamýnda proje baþvuru kabulleri tarihinde baþlamýþ olup, son baþvuru tarihi tarihinden saat 23.00'e kadar uzatýlmýþtýr. Bu tarihe kadar baþvurularýn yapýlmasýný ve maðduriyetlerin yaþanmamasý için baþvuru sahiplerinin gerekli hassasiyeti göstereceðini temenni ediyoruz." Kayrýcý'dan Dodurga'da maden tepkisi! Vahit Kayrýcý konuþmasýnda ekonomik sýkýntýlarý, Baþkanlýk Sistemi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatandaþlara yönelik politikalarýný anlattý. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarý kapsamýnda Dodurga Ýlçesi'nde programlarýna devam ediyor. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Salih Tomak, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan ve yönetim Kurulu üyelerinden oluþan heyet Dodurga'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Dodurga Meydaný'nda halka hitap eden Kayrýcý, Dodurga'ya baðlý Tutuþ, Alpagut ve Dikenli Köyü'nde vatandaþla bir araya geldi. MHP Ýl Basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý konuþmasýnda ekonomik sýkýntýlarý, Baþkanlýk Sistemi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatandaþlara yönelik politikalarýný anlattý. "Hükümet Doðudan alamadýðý vergiyi Anadolu'dan alýyor" diyen Kayrýcý, "Bu haksýz rekabeti getiriyor. Böyle dengesiz bir devlet yönetimi olamaz. Devletin güvenlik güçlerinin ellerini kollarýný baðlayýp, itleri PKK'yý ortalýða ortaya salarak doðuda haksýz rekabeti yarattýlar. Her yaptýklarý açýlým sonrasýnda ülke ciddi zararlara uðradý. Þehit kanýyla kazandýðýmýz vatan topraklarýný baþkanlýk sistemiyle federasyonlara bölerek, masa baþýnda birilerine peþkeþ çekemezsiniz"dedi. Tarýma ve hayvancýlýða yönelik politikalara deðinen MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Türkiye'nin senelik et ihtiyacý 800 bin tondur. Seçimlerden önce beþ firmaya 1750 bin ton et ithalat izni verdiler. Türkiye'nin iki senelik et ihtiyacýný ithalatla karþýlayarak Türkiye'de hayvancýlýðý tamamen bitirecekler. Beldelerimizin hepsini köy yapýyorlar. Yakýnda Dodurga'yý da köy yaparlar. Bunlar siyaseti kaðný gölgesinde yapýyorlar. Bugün Dodurga'da toplantý yapýlýyor. Bizim mitingimize katýlým olmasýn diye yapýyorlar. Sayýn Kaymakam sen devletin kaymakamýsýn. Sayýn belediye baþkaný sen Dodurga'nýn belediye baþkanýsýn AKP'nin deðil. Seçildikten sonra adam gibi görevinizi yapýn. Ýnsanlarýn bu konuþmayý dinlemesine engel olmak seni aklamaz, paklamaz. Keser döner sap döner bir gün olur hesap döner. O hesap verenlerin yanýndaki yalakalar o zaman benim arkamdan yürümesinler" dedi. Kayrýcý, "Dodurga'ya ne yaptýlar devlet hastanesini saðlýk ocaðý'na çevirdiler. Maden Ocaðýný yer altý iþletmesini kapattýlar bir çok insanýmýzý iþsiz býraktýlar. Maden ekonomik bir deðerdir. Onu kapatarak bir yere varamazsýnýz. Halký maðdur edersiniz. AKP'nin þýmarýk milletvekillerine bir tokat vurmazsanýz ezilmeye devam edersiniz. Elinizi vicdanýnýza koyun seçimden seçime sizi hatýrlayanlara deðil, yüreði sizinle sýzlayanlara oy verin.ülkenin memleketi sevenlere her þeyden önce ülkem diyenlere ihtiyacý var. Allah birliðimizi bozmasýn" þeklinde kaydetti. Türksat Genel Müdürü Gül'den Rektör Alkan'a ziyaret Türksat A.Þ. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül, Türksat A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Halil Yeþilçimen ve Türksat A.Þ. Hukuk Müþaviri Mehmet Çerikçi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre bilgi çaðýnýn yaþandýðý günümüzde, toplumlarýn geliþmiþlik düzeylerinin temel kriterlerinden birisinin de ülkelerin sahip olduklarý teknolojiler olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bilgi ve iletiþim teknolojileri ile uydu ve kablo aðý üzerinden hizmetler veren Türksat A.Þ.'nin, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "Berat Kandili" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ramazanýn müjdecisi, Þaban ayýnýn yarýsý gecesi olan Berat Kandili, Rahmet ve baðýþlanmanýn bol olduðu, Hz. Peygamberimizin buyurduðu gibi; Yüce Allah'ýn, "Bu gece yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim, yok mu rýzýk isteyen, rýzýk vereyim, yok mu þifa isteyen, þifa vereyim" dediði arýnma gecesidir" diyerek baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Berat Türkiye'nin teknolojik deðiþim ve geliþimine öncülük ettiðini belirtti. Ýnovasyon, Ar-Ge, tasarým ve markalaþmaya odaklanmanýn öneminin bilincinden hareketle üniversitenin Merkez Laboratuvarýnýn ve Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)- Teknokent'inin, modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale geldiðini belirten Rektör Prof. Dr. borçtan, hastalýktan, kurtulma, günahlardan arýnma, ilâhî af ve rahmete nail olabilmek için kulun dua kapýlarýna akýn ettiði gecedir. Berat gecesi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Yüce Rabbimiz bu mübarek günü dualarla, namazlarla, ibadetle, af ve maðfiret dileyerek geçirmemizi ve günah yüklerimizden berat etmiþ olarak Ramazan-ý þerife girmeyi nasip eylesin. Bu mübarek gecenin; kardeþliðimizi, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmesini diler, tüm hemþerilerimiz için, Alkan, Türksat A.Þ. ile üniversite arasýnda ortak iþ birliði projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný sözlerine ekledi. Ülkelerin kalkýnmasýnda Ar-Ge tabanlý çalýþmalarýn önemine deðinerek Türksat A.Þ'nin bilgi ve iletiþim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen bir kurum olmak amacýyla çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiðin belirten Türksat A.Þ. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül, kurumlararasý ikili iþbirliðinin öneminden hareketle Hitit Üniversitesiyle ortak çalýþmalar yapabileceklerini belirterek Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Milletvekili Baðcý'dan kandil mesajý Dr. Cahit Baðcý vatanýmýz, milletimiz, devletimiz ve tüm Ýslam Âlemi için kardeþ kavgasýnýn ve savaþlarýn son bulmasý için hayýrlara vesile olmasýný Allah'tan niyaz ederim. Dualarýmýzýn Rabbimizin yüce katýna iletilmesine vesile olan bu mübarek Berat Kandilinizi kutlar, tüm hemþerilerime selam ve saygýlarýmý sunarým" dedi.

8 YAÞAM 8 Çalýþan annelerin çocuklarýnda Obezite riski artýyor! 100 Hamsi Dursun Temel'e sormuþ : -Uþaðum oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun? Temel : 100 tane yerim valla... Dursun: Hadi oradan yesen yesen 1 tane yersin geriye kalan 99 hamsiyi oruçsuz yersin... Kelime Avý Bu espri Temel'in acaip hoþuna gitmiþ.yolda Cemal'i görmüþ ve hemen sormuþ: - Oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilirsin? Cemal: 50 tane yerim ben...temel: Tüh be. 100 deseydin sana müthiþ bir espiri yapacaktým... Günün Sudoku Bulmacasý Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi ve Medikal Turizm Derneði Baþkaný Dr. Sinan Ýbiþ, "Annelerin çalýþmasý, obezite oranýný artýrmaktadýr. Kardeþi bulunan çocuklarýn yüzde 4.6'sý hafif kilolu, yüzde 4.7'si obez. Kardeþi bulunmayan çocuklarýn yüzde 7.7'si hafif kilolu, yüzde 7.1'i obez." dedi. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi ve Medikal Turizm Derneði tarafýndan 'Çocukluk Çaðý obezitesi' baþlýklý konferans 'Fazla Kilolarý Taþýmayýn' temasýyla Týp Fakültesi'nde gerçekleþtirildi. Konferansta, 'Adölesan Çaðýndaki Çocuklarýn (11-14 yaþ), Velilerinin ve Öðretmenlerinin Obezite Durumlarý ile beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Projesi' kapsamýnda, Ankara'da 3 bin çocuk üzerinde yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarý açýklandý. Dernek Baþkaný Dr. Sinan Ýbiþ, araþtýrmayý kentteki 12 okulda 3 bin 28 çocuk, 130 öðretmen ve 3 bin 51 veliyle birebir görüþerek tamamladýklarýný söyledi. Araþtýrmaya katýlan çocuklarýn yüzde 53.2'sinin kýz, yüzde 46.8'inin erkek olduðunu anlatan Sinan Ýbiþ, yüzde 87.2'sinin normal, yüzde 5.2'sinin hafif kilolu, yüzde 5.1'inin ise obez durumda bulunduðunu dile getirdi. Öðretmenler ve ailelerle de görüþtüklerini vurgulayan Ýbiþ, öðretmen ve velilerin obezite konusunda yeterli bilgiye sahip olmadýðý sonucuna ulaþtýklarýný belirtti. Teknoloji, beslenme alýþkanlýklarý, evlerdeki yemek düzenleri konusunda araþtýrmalar yaptýklarýný kaydeden Ýbiþ, çocuklarýn özellikle anne ve öðretmenlerini rol model aldýklarýna dikkat çekti. SONUÇLAR ORTAYA KONDU Ýbiþ, araþtýrma sonuçlarýyla ilgili þu çarpýcý sonuçlarý açýkladý: * Kardeþi bulunan çocuklarýn yüzde 4.6'sý hafif kilolu, yüzde 4.7'si obez. * Kardeþi bulunmayan çocuklarýn yüzde 7.7'si hafif kilolu, yüzde 7.1'i obez. * Düzenli spor yapmayanlarda, diðerlerine göre hafif kilo durumu yüzde 2.7, obezlik ise yüzde 0.6 daha fazla. * Hafif kilolu olma hali, annesi çalýþmayan çocuklarda yüzde 4.8 iken, annesi çalýþanlarda yüzde 5.7 olarak görüldü. * Annelerin çalýþmasý, obezite oranýný artýrmaktadýr. Annesi çalýþmayan çocuklarýn obezlik ihtimali yüzde 0,9 daha düþük. * Babalarý çalýþmayan çocuklarda obezite yüzde 7.6 görülürken, babasý çalýþanlarda yüzde 4.9 bulunmuþtur. Demek ki babalarý çalýþmayan çocuklarda obezite görülme oraný yüzde 2.7 daha fazla. * Çocuklarýn aileleriyle kahvaltý yapmamasý, hafif kiloluluk oranlarýný yüzde 3.7, obezlik oranlarýný ise yüzde 2.2 artýrmakta. * Evlerinde kahvaltý yapmayan çocuklarda ise hafif kiloluluk yüzde 1.4, obezlik ise yüzde 3.4 daha fazla görülmekte. * Obezite, günlük 0-1 saat televizyon izleyen çocuklarda yüzde 4.3, 1-2 saat izleyenlerde yüzde 4.6, 2-3 saat izleyenlerde 6.1, televizyonu 4 saatten fazla seyredenlerde ise yüzde 6.5. (CÝHAN) Dizi 20:05 Eðlence Filinta Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabancý 20:00 Güldür Güldür Bizim dörtlüye yine Amerika yolu görünür. Bu sefer kahramanlarýmýz bir sirk satýn alýp geldikleri yere geri dönme planlarý içerisindedirler. Fakat peþlerinde dünyanýn en iyi hayvan polisi varken bunu baþarmak gerçekten zordur. Bu polis, Alex'le kafayý bozmuþ ve psikopat denecek kadar iþine baðlý bir kadýndýr. Uzun bir sirk seyahati ve yeni baþlayacak olan aþklar ile birlikte macera tam gaz devam ediyor. Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Son Oyun 19:50 Sinema Keith Ripley hýrsýzlýðýn kurallarýna uygun olarak yaþayan usta bir soyguncudur. Belli baþlý kurallara sonuna kadar uyum gösterir: Ýþini yap, ortaðýnýn arkasýný kolla, asla teslim olma, polisle iþbirliði yapma! Ripley'in önceki ortaðý bu kurallara uymamýþ ve bunu hayatýyla ödemiþtir. Jack Gabriel ise New York sokaklarýnda hýrsýzlýðý ustalýkla yapan yakýþýklý bir adamdýr. Ripley kendisinin de peþinde olduðu bir mücevher satýcýsýnýn Jack tarafýndan soyuluþuna tanýk olur. Ripley planladýðý asýl büyük soygun için aradýðý ortaðý bulmuþtur. John Dewey John Dewey 20. yüzyýlýn ilk yarýsýnýn en önemli ABD'li filozofu olarak tanýnýr da Burlington, Vermont'ta dünyaya gelmiþtir. Kýsa bir öðretmenlik kariyerinin ardýndan felsefe alanýnda doktora yapmýþ ve 1889 dan sonra Michigan Üniversitesi nde felsefe bölümünün baþkanlýðýný üstlenmiþtir. Daha sonralarý Þikago Üniversitesi'ndeki görevi esnasýnda kamu eðitimiyle aktif olarak ilgilenmeye baþlamýþ ve burada yýllarý arasýnda, çocuk eðitimi üzerindeki gözlemlerini derinleþtirdiði meþhur laboratuvar okul u kurmuþtur. Akademik kariyerinin geriye kalan uzun bölümünde Columbia Üniversitesi nde profesör olarak çalýþmýþtýr. Dewey in demokratik idealini ve bu ideale ulaþmakta eðitime biçtiði rolü iyi anlayabilmek için onun içinde yaþadýðý dönemi kaba hatlarýyla tarif etmek gerekir. Dewey bir kriz, belirsizlik ve imkânlar çaðýnýn filozofuydu. Dewey in Amerikasý nda, 1890 larda Chicago halkýnýn yaklaþýk yüzde yirmisi evsizdi; her dört kiþiden biri iþsizdi; hastalýklar kol geziyordu ve saðlýk hizmetleri nüfusun büyük bir kesimine ulaþmýyordu. Toplumsal ihtilaflar her yerdeydi: bugün görülmemiþ ölçülerde þiddet içeren grevler yaygýndý; toplumun zengin ve yoksul katmanlarý arasýnda derin bir uçurum vardý; siyasi partiler güç sahiplerinin elindeydi ve yerel yönetimler yolsuzluk bataðýna saplanmýþtý. Kargaþanýn hakim olduðu bu ortama her gün, yalnýzca kendi dilini konuþan yeni göçmenler ekleniyordu. Ýngilizce Chicago da henüz yaygýn bir dil deðildi ve her dört kiþiden yalnýzca birinin ebeveynleri Amerika da doðmuþtu. BALIK GRATEN SEBZELÝ Malzemeler 4 Beyaz Etli Balýk 2 Dilim Ekmek 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 50 gr Kaþar Rendesi 1 Çay Kaþýðý Hardal 2 Havuç 4 Küçük Patates 1 Çarliston Biber Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Balýklarý temizleyip yýkayýn. Süzüp üzerine tuz ve karabiber serptikten sonra 5-10 dakika marine edin. Balýklarýn her iki yüzüne tereyaðý sürüp alüminyum folyoya sarýn. Orta ýsýlý fýrýnda 8-10 dakika piþirin.ekmek içini ufalayýp alüminyum folyoya serin ve kýzgýn fýrýna verip kýzartýn. Fýrýndan alýp kaþar peyniri ve hardalla karýþtýrýn. Balýklarý fýrýn tepsisine dizin. Hazýrladýðýnýz ekmekli karýþýmý balýklarýn üzerine yayýn. Orta ýsýlý fýrýnda 8-10 dakika daha piþirin.havuç ve patatesleri soyun. Havuç ve biberi uzun þeritler halinde doðrayýn. Patatesleri ikiye bölün. Hepsini tuzlu suda 10 dakika kadar haþlayýp süzün. Balýklarý fýrýndan çýkarýp servis tabaðýna alýn. Patates, havuç ve biber eþliðinde sýcak olarak servis yapýn. Dahiliðin mutlak bir sýnýrý vardýr, aptallýðýn asla. Albert Einstein 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Son Oyun 21:40 Panama Terzisi 23:40 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Elif 20:45 Tehlikeli Bölge 22:30 Tv Filmi 23:45 Ýskele Sancak Özel 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Cumhurbaþkaný Özel 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Çýlgýn Dersane 4 Ada Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Heredot Cevdet Saati 20:05 Filinta 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 21:45 Nizama Adanmýþ Ruhler

9 HABER 9 Ýlçelere doðalgaz için acele kamulaþtýrma kararý Cahit Baðcý AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk alaca ve Ýskilipilçelerine doðalgaz getirilmesine yönelik yüksek basýnçlý doðalgaz boru hattýný yapýlmasý yapým iþinin ihalesinin 16 Haziran günü gerçekleþeceðini belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda bu çerçevede doðalgaz boru hattýnýn geçeceði güzergahlarda zorunlu kamulaþtýrma yapýlmasýnýn gerektiðini kaydeden Milletvekili Baðcý, "Bu çerçevede karar resmi gazetede yayýnlanmýþtýr" dedi. Baðcý açýklamasýnda þu teknik bilgileri verdi: "Sözkonu BKK kararlarýnda, Osmancýk Alaca ve Ýskilip Ýlçesi Doðal Gaz Ýletim Hattý Projelerinin gerçekleþtirilmesi amacýyla Çorum Amasya ve Yozgat illeri sýnýrlarý içerisinde yer alan güzergâhlara isabet eden taþýnmazlar ile söz konusu projeler kapsamýnda inþa edilecek sabit tesisler, ulaþým yollarý, enerji nakil hatlarý, katodik koruma hatlarý ve anot yataklarýnýn yapýmý amacýyla ihtiyaç duyulan taþýnmazlarýn Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü tarafýndan acele kamulaþtýrýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu Karar yayýmý tarihi olan 1 Haziran 2015 günü yürürlüðe girmiþtir." Baðcý, "3 ilçemizi daha doðalgazla tanýþtýrma için 2011 yýlýnda çýktýðýmýz bu yolda 4 yýlýnda etüt planlama fizibilite ve proje safhasý tamamlanmýþ ve yapým aþamasýna gelinmiþtir. Doðalgaz konusunda bizi eleþtirenler ne projede anlýyorlar ne de bir projeyi tamamlayacak siyasi ömürleri oldu. AK Parti öncesi bir iþin tamamlanma süresi yýl iken, bakanlýklarýn tozlu raflarýnda ihale edilemeden beklerken AK Parti iktidarlarý tamamladý ve halkýn hizmetine sunmuþtur. 3 ilçemize doðalgaz kazandýrma süreci planlandýðý gibi yürümektedir. Ýlçelerimize ve hemþehrilerimize hayýrlý olmasýný dilerim" þeklinde kaydetti. Kiraz Festivali 14 Haziran'da Çorum merkez Eskiköy Köyü'nde her yýl geleneksel olarak yapýlan Kiraz Festivali, 14 Haziran Pazar günü gerçekleþtirilecek. Festivalde ünlü halk müziði sanatçýsý Tülay Maciran sahne alacak. Eskiköy Köyü Muhtarý Turabi Üreyen, 15. Geleneksel kiraz Festivali'nin 14 Haziran Pazar günü yapýlacaðýný açýkladý. Saat 10.00'da baþlayacak olan festivalde kendine özgü parçalarý ile büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçý Tülüy Maciran'nýn sahne alacaðýný kaydeden Üreyen, üreticileri teþvik etmek için her yýl düzenledikleri kiraz festivalinin hem bölge insaný hem de Çorum'a büyük katký saðladýðýný kaydetti. Ahlatçý Grup ve Motor Evi sponsorluðunda gerçekleþtirecekleri festivalde bu yýl kiraz aðasýný da belirleyeceklerini anlatan Üreyen, tüm Çorum halkýný düzenleyecekleri festivale davet etti. ÝHALE ÝLANI T.C ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýl Ö/el Ýdaresi 4+1 kapasiteli Çift Kapýlý 2015 model Yeni Kasa 4 adet 4x4 Pick-Up satýn alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi :Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :4 ADET 4+1 KAPASÝTELÝ ÇÝFT KAPILI 4x4 (ARAZÝ TAÞITI) PÝCK-UP Ayrýntýlý bilgi ye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Demirbaþ Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmeyi imzalanmasýný izleyen ilk iþ gününden itibaren 20 takvim günü içerisin de Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Demirbaþ Ambarýna teslim edi lecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü -Ýhale Odasý b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýmam Hatip Lisesi Kampüsünde inþa edilecek olan caminin temeli düzenlenen törenle atýldý. Törende kampüsün adý da açýklandý. Çorum Belediyesi ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmlarýnýn konseri ile baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný Müftü Mehmet Aþýk yaptý. Temeli atýlacak olan caminin geleceðin baþbakanlarýnýn bakanlarýnýn yöneticilerinin yetiþeceði tatbikat camisi olacaðýný belirten Mehmet Aþýk, "Allah sayýlarýný artýrsýn. Bizim medeniyetimiz camilerin etrafýnda kurulmuþtur. Bu hizmete destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Ýmam Hatip okullarýnýn yeniden açýlmasýný saðlayan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na teþekkür ederek sözlerine baþladý."bu eserler bu beldenin tapusudur mührüdür" diyen Baþkan Külcü, tek parti döneminde camilere yapýlanlarý anlatarak, "Tek parti döneminde camiler yakýldý, yýkýldý, satýldý hatta ahýra dahi çevrildi. Bunlarýn hepsi kayýtlýdýr. Milli mücadeleyi Mustafa Kemal Atatürk camilerde okuduðu hutbelerle baþlatmýþtýr" dedi.28 Þubat sürecinde insanlarýn büyük sýkýntýlar çektiklerini kaydeden Baþkan Külcü þimdi ise camiler yapan, imam hatip okullarý yapan bir devlet olduðunu dile getirerek, "Millete operasyon çekenlere milletimiz operasyon Resmi ilanlar de kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler. c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü - Ýhale Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EK.AP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Ýmam Hatip Lisesi Külliyesine 2 bin kiþilik cami çekti ve sandýðý gömdü" þeklinde kaydetti.belediye olarak hizmete devam edeceklerini ifade eden ve Çorum'un 14 mahallesine 14 tane Kur'an Kursu yapacaklarýný belirten Baþkan Külcü, "Ayrýca Ýmam Hatip Lisesi kampüsü yakýnýnda bir yere erkek Gülabibey Mahallesinde ise kýzlara yatýlý Kur'an Kursu inþa edeceðiz. Ýþte bu Yeni Türkiye'dir" þeklinde kaydetti. "ÇORUM BELEDÝYESÝ-PROF. DR. HAYRETTÝN KARAMAN KÜLLÝYESÝ" Konuþmasýnda Ýmam Hatip Lisesi Kampüsünün adýný da açýklayan Baþkan Külcü, buranýn adýný "Çorum Belediyesi-Prof. Dr. Hayrettin Karaman Ýmam Hatip Lisesi Külliyesi" koyduklarýný belirtti. Külliye hakkýnda da bilgi veren Külcü, okulun 100 derslikli olacaðýný yurdun kapasitesinin 300, spor salonun kapasitenin 500, caminin ise 2 bin kiþilik olacaðýný kaydetti. -"BÝN YIL SÜRECEK DEDÝLER 5 YILDA BÝTTÝ"- Milletvekili Cahit Baðcý ise 28 Þubat sürecine dikkat çekerek Bin yýl sürecek denen sürecin 5 yýlda tarihin çöplüðünde yerini aldýðýný söyledi. Baðcý, "Türkiye'yi imar ettik ve geleceði de inþa edecek nesiller bu okullarda yetiþecek" dedi. Milletvekili Salim Uslu ise "Bugün bir devir kapanýyor. Eski Türkiye'nin yerine Yeni Türkiye'yi konuþuyoruz" diyerek sözlerine baþladý. Artýk millettin deðerleriyle barýþýk bir devlet ve belediyecilik anlayýþýnýn olduðunu vurgulayan Salim Uslu, "Rabbimize ne kadar þükretsek azdýr. Yeni Türkiye kalkýnmýþ etkin ve saygýn bir Türkiye olacak" dedi. Ýmam Hatiplilerin hiçbir zaman kaosa kargaþaya bulaþmadan memlekete hizmet sevdasýnda olduklarýný kaydeden Uslu, "Altýn nesli yeniden yetiþtiriyorlar. Ýlk altýn nesil Ýstanbul'u fethetmiþti. Yeni altýn nesil ise Yeni Türkiye'yi inþa edecek" þeklinde konuþtu. Uslu sözlerini þöyle tamamladý: "Kim devlette paralel yapýlar oluþturursa karþýsýnda milleti ve temsilcilerini bulacak Allah'ýn izniyle. Hayrettin Karaman'ýn isminin bu külliyeye verilmesi önemlidir. Bundan dolayý da Baþkan Muzaffer Külcü'yü kutluyorum." Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan caminin temeli atýldý. Törene eski Bakan Güldal Akþit, eski milli futbolcu Tanju Çolak, daire amirleri ile çok sayýda davetli katýldý. Fatih AKBAÞ

10 HABER 10 MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi "Týbbi ve aromatik bitkiler önem kazanacak" Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) tarafýndan Osmancýk'ýn taleplerini adaylarýna iletmek üzere bir program düzenlendi. Gerçekleþtirilen program Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Sakin Bilge, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit ve çok sayýda Osmancýklý iþ adamýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre programda ilk konuþma OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge, tarafýndan yapýldý. Bilge, "Bizim dernek olarak siyasi bir görüþümüz yok. Her görüþe saygý duyuyoruz ve her görüþten üyemiz var. Milletvekili adaylarýmýzdan önümüzdeki dönemle ilgili projelerini birinci aðýzdan dinlemek istedik. Tabi bizim de Osmancýklýlar adýna bazý taleplerimiz var. Biz Osmancýk'a bir fakülte talep ediyoruz. Çünkü burasý fakülteyi hak edecek alt yapýya sahip diye düþünüyorum. Kýrkdilim yolu her ne kadar ihale edilmiþ olsa da Kýrkdilim'in içerisine bir viyadük talep ediyoruz" dedi. Vahit Kayrýcý Aybüke Topçubaþý MHP Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý Türkiye'nin zor günler yaþadýðý koalisyon hükümetleri döneminde milletvekili olduðunu belirterek o dönemin þartlarýnda Çorum'a önemli hizmetlerde bulunduðunu vurguladý. Kayrýcý, MHP'nin iktidar olmasý durumunda Türkiye'nin toparlanacaðýnýn altýný çizerek "Türkiye Cumhuriyeti 100 milyon vatandaþý gül bahçesinde yaþatabilir, 100 milyon vatandaþa da çiçek gibi bakabilir. Yeter ki istensin. Türkiye'yi düzeltmek mecburiyetindeyiz. Birliðimizi, beraberliðimizi saðlamak mecburiyetindeyiz. Bizim göçmenliðe gidip kalacak hiçbir yerimiz yok, son kalemiz burasý" açýklamalarýnda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ise ekonomik alanda yapýlacak reformlarla ekonominin düzeltilmesi gerektiðini söyledi. Ekici,"Türkiye bu gün dünya savunma sanayinde parlayan bir yýldýzdýr. Çorum'un, Osmancýk'ýn sanayisinin de her geçen gün ilerlediðini düþündüðümüzde ve ulaþým kolaylýðýný da dikkate alýrsak bence Osmancýk savunma sanayi için bulunmaz bir coðrafyaya sahip. Çorum'un merkez ilçemiz dahil göç vermeyen tek ilçesi Osmancýk. Bu gün sanayicimiz bunun vermiþ olduðu motivasyonla çok fazla yol kat etmiþ durumda. Dolayýsýyla Savunma sanayinin Osmancýk'ta ilk uygulamasýnýn yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Çorum Milletvekili olursam bu konunun özellikle takipçisi olacaðýma sizlere söz veriyorum" þeklinde kaydetti. Oy ve Ötesi Derneði Hafta sonu Çorum'da gönüllü müþahitlere eðitim verdi. Þeffaf ve demokratik seçim bilincinin yerleþmesini saðlamak için ve 30 Mart yerel seçimlerinde 30 binin üzerindeki gönüllü aðý ile ilk defa seçimleri sivil olarak gözlemleyen Oy ve Ötesi Gönüllüleri Çorum'da eðitimde buluþtu. Türkiye genelinde sivil bir seçim platformu olarak oluþturulan ve kýsa zamanda 50 bine yakýn gönüllü sayýsýyla ciddi bir sivil toplum oluþumuna dönüþen Oy ve Ötesi Derneði, Çorum'da hafta sonu sandýk müþahitliði eðitimi verdi. Oy ve Ötesi eðitim verdi Dodurga' da pompaj sulama alanýndaki yeni tarýmsal faaliyetler için panel yapýldý. Panele Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Dodurga Kaymakamý Muhammet Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýndan davetliler ve çok sayýda üretici katýldý. Panelde Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Þen "Modern Ceviz Yetiþtiriciliði", Gaziosmanpaþa Üniversitesinden Prof. Dr. Rüstem Cangi "Bað Yetiþtiriciliði", Resul Gerçekçioðlu "Üzümsü Meyveler, Hünnap Yetiþtiriciliði, Kiraz Yetiþtiriciliði, Erik Yetiþtiriciliði", Doç. Dr. Necdeddin Saðlam "Dodurga Sebzeciliðinin Geliþtirilmesi", Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yýldýrým "Sulamanýn Önemi, yöntemleri, sorunlar ve çözüm önerileri", Prof. Dr. Hasan Sabri Öztürk "Toprak Koruma ve Ýþleme Metodlarý", Yalova Atatürk Bahçe Bitkileri Araþtýrma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Bircan Týnmaz "Týbbi ve Aromatik Bitkiler" hakkýnda sunum yaptý.panelistlerin sunumlarýnýn ardýndan söz alan Beyin Cerrahý Prof. Dr. Haluk Deda Dodurga' da üretimini yaptýðý Kapari bitkisi ve týbbi aromatik bitkilerin önemi hakkýnda bilgiler vererek, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan mevzuatlarda Fitoterapi (hastalýklarýn tedavisi amacýyla bitkilerden faydalanýlmasý ve etkilerinin araþtýrýlmasý bilimi) hakkýnda çok ciddi çalýþmalarýn olduðunu ve önümüzdeki dönemde týbbi ve aromatik bitkilerin daha fazla önem kazanacaðýný söyledi. Dodurga tarýmý için çok büyük önemi bulunan pompaj sulama alanýnda yapýlacak yeni tarýmsal faaliyetler hakkýnda çok önemli bilgilerin sunulduðu panel soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Osmancýk'ta Koyunbaba'yý anma programý Oy ve Ötesi Derneði, Sera Otel'de düzenlenen toplantýda Çorum'daki gönüllüleriyle buluþtu. Toplantýda; Oy ve Ötesi Derneði Ýletiþim Koordinatörü Müge Murat ile Ýl Sorumlusu Av. Can Emre Kakaç, gönüllü müþahitlere eðitim verdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye'deki oylarýn yüzde 62'sini gözlemlemeyi hedeflediklerini ve bu doðrultuda da 45 il ve 162 ilçede yapýlandýklarýný belirten Müge Murat, gönüllü üye sayýsýnýn ise 50 bine ulaþtýðýný söyledi. Derneðe kayýtlarýn her geçen gün arttýðýný ifade eden Müge Murat, "Oy ve Ötesi olarak bizler, tamamen gönüllü ve siyasi partilerden baðýmsýz genç bireyler olarak yola koyulduk. Seçimlerin Türkiye genelinde þeffaf ve demokratik bir biçimde gerçekleþtiðinden emin olmak istiyoruz. Bu sebepten 1 oy bile bizler için çok deðerli. Bizler hiç bir partinin yanýnda ya da karþýsýnda deðiliz. Biz oylarýmýzýn amacýna ulaþmasý için çalýþýyoruz" diye konuþtu. Av. Can Emre Kakaç da, 7 Haziran seçimlerinde gönüllü müþahitlerin sandýk baþýnda neler yapýlmasý gerektiði ile ilgili açýklamalarda bulunarak gönüllüleri bilgilendirdi. Hacý Bektaþ Veli'nin halifesi Seyit Ali Sultan (Koyunbaba) anma etkinliði Osmancýk'da bulunan Koyunbaba Dergahýnda gerçekleþtirildi. Anma programýna Amasya, Çorum, Samsun'dan Alevi Dernek ve Vakýflarýnýn katýldýðý ve katký sunduðu etkinliðe, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Yöneticisi Ali Arýkan, Hacý Bektaþ Veli Dergahý Temsilcisi Sinan Ulusoy katýlarak konuþma yaptýlar. Etkinliðe erken gelen bütün canlar Koyunbabayý ziyaret edip niyazlarýný gerçekleþtirdiler. Hacý Bektaþ Veli Vakfý Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu. Programda Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Semah Ekibide gösteri yaptýlar. Dertli Divanin Deyiþ sunumundan sonra lokmalar daðýtýldý. "TruckStore" Çorum'a uðrayacak "TruckStore" takas, finansman, kasko, garanti ve servis/bakým paketli satýþ hizmetleri ile 2.El kamyon pazarýndaki en kapsamlý hizmeti sunuyor. Mercedes-Benz Türk bünyesinde faaliyet gösteren TruckStore, 6 Nisan - 12 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtireceði bilgilendirme turlarý ile Türkiye'nin büyük bir bölümünü ziyaret edecek ve açacaðý standlarý ile müþterilerin talep ve ihtiyaçlarýný yerinde dinleyecek. Turlarýn 2 Haziran'da ki duraðý Çorum olacak. 2 Haziran tarihinde nakliyeciler sitesi, yol üstü dinlenme ve bekleme noktalarýnda TruckStore yetkilileri, kullanýcýlar ile buluþacak. Her yýl Türkiye'nin dört bir yanýnda müþterileriyle bir araya gelen TruckStore, 2.El kamyon faaliyetleri kapsamýndaki ürün ve hizmetlerini daha yakýndan tanýtabilmek için bu yýl Türkiye genelinde 30 ili ziyaret edecek. TruckStore satýþ noktalarýnýn ve Mercedes-Benz Türk yetkili satýcýlarýnýn da desteklediði organizasyonda, TruckStore 2.El kamyon müþterilerini sunduðu imkânlar hakkýnda bilgilendirecek. Truck- Store kamyon alým satým faaliyetlerinden oluþan iþ hacmini her geçen gün arttýrmayý sürdürüyor. Türkiye'deki hýzlý geliþimi ile Daimler grubunun dünya çapýndaki faaliyetleri içerisinde Almanya'dan sonra en büyük hacime sahip olan TruckStore, ülkemizdeki faaliyetlerini daha da arttýrmak, ürün ve hizmetlerini kamyon müþterileri ile buluþturmak amacýyla her yýl düzenli olarak Türkiye'nin dört bir yanýndaki müþterilerini ziyaret ediyor yýlýnda baþlayan Mercedes-Benz Türk'ün 2.El faaliyetleri TruckStore'un yaný sýra, otobüs için BusStore, hafif ticari araç için Used1 ve binek araç için El2 markalarý ile devam ediyor. Mercedes-Benz Türk tüm 2.El faaliyetlerinde potansiyel alýcý ve satýcýlara ulaþmak için aktivitelerini özel projeleri ile sürdürmeye devam ediyor. Etkinliðin Çorum ayaðý 2 Haziran'da Kamyon Garajýnda yapýlacak. Bekir Çetin'den Berat mesajý MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Berat Kandili 'nin fazileti bu gecede amel defterine o yýl doðacak her çocuk ile öleceklerin ve herkesin rýzkýnýn yazýlmasýndan ileri gelir" diyerek baþlayan Bekir Çetin, "Bir çok hadis de Berat Kandili Gecesi'nin faziletlerini anlatmaktadýr. Günahlarýn af olduðu rahmet gecesi olarak bilinen Berat Kandili Ýslam Alemi için en hayýrlý gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazýlýr. Bu yýl içinde doðacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yýl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazýlýr. Bu gece herkesin rýzký tertip olunur. Berat Kandili 'nin önemi bu gecede amel defterinin yazýlmasý ve edilen dualarla tüm günahlarýn af olmasýndan gelmektedir. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur. Böyle önemli gecelerin birlik, beraberliðimizin pekiþtirilmesi için vesile olmasý, dargýnlarýn barýþmasý ve insanlarýn kötü düþüncelerden uzak kalmasý, sadece kendilerini yaratan Allah'a yalvarýp varlýðýn sahibine yönelmesi ve en önemlisi günahlardan beraat edilmesi için en iyi þekilde deðerlendirilmesi gereken bir gündür. Rabbimize arz olunan hayýrlý dualarýmýzýn kabul olmasý bu hayýrlý gecenin Türk Ýslam Alemi'ne hayýrlar getirmesi dileklerimle Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

11 2 AÐUS- 02 HAZÝRAN 2015 SALI HABER 11 MHP Osmancýk at yarýþlarýna destek verdi Osmancýk Atlý Spor Kulübü Derneði tarafýndan Osmancýk Adatepe'de 12 kategoride at yarýþlarý düzenlendi. Programa, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Sinop Türkeli Belediye Baþkaný Halil Dilek Özcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit, il ve ilçe teþkilat yöneticileri katýldý. Osmancýk Atlý Spor Kulübü Derneði Baþkaný Muzaffer Ayna yarýþlara katýlýmýn yoðun olduðunu belirterek yarýþýn yapýlmasýna destek olanlara teþekkür ettiðini söyledi. Türkiye genelinde Arap atlarýyla yarýþlarda kupa alan Salih Osman Fýndýk'ýn atý bu yarýþmada da birinci oldu. At yarýþýnda ödül töreninde dereceye giren atlarýn bazýlarýna MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve Aybüke Topçubaþý Ekici tarafýndan ödülleri teslim edildi. Daha sonra Osmancýk'ta at yarýþlarýnýn yapýlmasýna destek veren MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit'e Atlý Spor Kulübü Derneði tarafýndan plaket verildi. Osmancýk'ta düzenlenen at yarýþlarýnda dereceye giren atýn jokeyi yarýþmaya damgasýný bozkurt iþaretiyle vurdu.yerli Atlar Dörtnal Yarýþý kategorisinde 6 numara ile yarýþan jokey birinci olunca bozkurt selamý vererek halký selamladý. Kendi kategorisinde birinci olan atýn Sinop Türkeli Belediye Baþkaný Halil Dilek Özcan'ýn olduðu öðrenildi. Kayrýcý'dan Baðcý'ya 'köy yolu' eleþtirisi "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete aðýr yaptýrýmlar gelmeli" Samsun Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevli Göðüs Cerrahisi Uzmaný Operatör Doktor Kamil Furtun'un uðradýðý silahlý saldýrý sonucu görevi baþýnda hunharca katledilmesine sivil toplum kuruluþlarý tepki gösterdi. SES, Türk Saðlýk Sen ve Aile Hekimleri Derneði tarafýndan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek "Artýk yeter dedik saðlýkta gün be gün artan þiddete karþý; duymadýlar. Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler. Türk Ceza Kanunu'na ek maddeler önerdik, yok saydýlar. Açýklamalar, eylemler, toplantýlar yaptýk; Saðlýk Bakanlýðý'nýn önünü aþýndýrdýk, Meclis Komisyonu'nda sunumlar yaptýk, dikkate almadýlar. Þiddete uðrayan saðlýk emekçileri için acil þiddet hattý kurmak zorunda kaldýk, önemsemediler. Uyarmýþtýk. AKP iktidarýný ve Saðlýk Bakaný'ný; saðlýðý piyasalaþtýran, saðlýk çalýþanlarýný köleleþtiren ve itibarsýzlaþtýran uygulama ve söylemlerinizden vazgeçin diye. Ama nafile, uyarýlarýmýzý dikkate almadýlar. Çünkü onlar kendi iktidarlarýný korumak için saðlýk çalýþanlarýný korumasýz býrakmaya niyetliydiler. Ve bir arkadaþýmýz daha görev yaptýðý hastanede yaþamýný yitirdi. Öfkeliyiz. Sadece katiller deðil, azmettirenler ve önlem almayanlar da bu cinayetten sorumludur.bugün ülkemizin dört bir yanýnda bulunan bütün saðlýk kurumlarýnda yastayýz,isyandayýz. Çünkü, ülkemizde her alanda olduðu gibi saðlýkta da þiddet olaðan bir hal aldý. Saðlýk emekçileri olarak sürekli olarak þiddete uðradýðýmýz, dövüldüðümüz, vurulduðumuz hastane binalarýna, ASM'lere, TSM'lere ve muayenehanelere girmiyoruz" þeklinde kaydetti. Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök ise "Samsun'da Dr. Kamil Furtun hunharca hastanede katledildi. Yýlýn doktoru seçilmiþti, binlerce hastaya þifa daðýtmýþtý ama kendini bilmez bir psikopatýn kurþunlarýna hastane koridorlarýnda hedef oldu. Her olaydan sonra yapýlan uyarýlarý dikkate almayýp önlem almakta ihmalkar davrananlar da bu olayýn sorumlusudurlar. Hayatýndan endiþe ederek hizmet sunan saðlýk çalýþanlarýnýn, þiddete uðrayanlarýn ve yitip giden canlarýn vebali onlarýnda üzerindedir. Kendilerine, eþ ve çocuklarýna güvenlik ordusu ve zýrhlý makam araçlarý tahsisinde tüm imkanlarý kullanan devletlu büyüklerimiz söz konusu saðlýk çalýþanlarýnýn can güvenliði olunca alýnacak tedbirleri ve bu uðurda yapýlan uyarýlarý ne den görmezden gelirler" dedi. "Her fýrsatta insaný yaþat ki, devlet yaþasýn diyenler, gelinen noktada devletin memurunu yaþatamaz, kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn çalýþtýðý iþ yerinde canýný koruyamaz durumdadýrlar" ifadelerini kullanan Gök, "Hastanelerde; Hekiminden Hemþiresine Ebesinden Teknisyen ve teknikerlerine memurundan hizmetlisine kadar bütün saðlýk çalýþanlarýn güvenli bir çalýþma ortamýna hasret býrakýlmýþlardýr. Çalýþanlarýn güvenliðini saðlama konusunda çaresiz ve zavallý bir durum sergilemektedirler. Kýsacasý devlet çalýþanýný korumaktan aciz bir hale gelmiþtir. Bu acizlik bizim devletimize yakýþmamaktadýr. Saðlýkta þiddet sloganlarla veya toplantýlarla çözülecek bir iþ deðildir. Buradan soruyoruz: Bunu anlamak için kaç canýn daha kurban verilmesi gerekiyor? Sadece 2014 yýlýnda Beyaz Koda 11 binin üstünde þiddet vakasý ihbarý býrakýlmýþ. Resmi kayýt bu kadar ise þiddetin ulaþtýðý vahim boyut kelimelerle anlatýlacak düzeyi çoktan geçmiþtir. Verilen süslü beyanatlar, Samsun Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Hastanesinde görev yapan Dr. Kamil Furtul'un hastane koridorlarýnda katledilmesine engel olamamýþtýr. Sorunlara çözüm olmanýn ötesinde, hiçbir derde derman olmayan "Þiddete Sýfýr Tolerans" sloganý iþe yaramamýþtýr. Hasta sayýsý ile övünen bir bakanlýk çalýþma þartlarýný ve iþ yükünü artýrmýþ, sözüm ona hasta haklarý ve oluþturulan alo 184 þikayet hatlarý ile çalýþanlar, vatandaþa adeta hedef gösterilmiþtir. Saðlýkta þiddet ne yazýk ki önce rutinleþmiþ Samsun'da da bir kez daha cinayetleþmiþtir. Bu cinayet ilk olmadýðý gibi son olmasýný çok isterdik ama son da olmayacaktýr. Beyaz önlüklere siyah kefen biçildiði bu vahþet düzeni önlemler ve aðýr yaptýrýmlar olmaz ise sürüp gidecektir" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Milliyetçi Hareket Partisi Osmancýk'ta köy ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit, il ve ilçe teþkilat yöneticileri Osmancýk'a baðlý Öbektaþý ve Baþpýnar Köyleri'nde vatandaþla bir araya geldi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý buralarda yaptýðý konuþmada Türkiye'nin zor günler yaþadýðý koalisyon hükümetleri döneminde milletvekili olduðunu belirterek o dönemin þartlarýnda Çorum'a önemli hizmetlerde bulunduðunu vurguladý. Kayrýcý, ekonominin iyiye gitmediðini, hükümetin çiftçiliðin, besiciliðin ve köylünün bitilmesine yönelik politikalar izlediðini belirtti. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý AK Parti Milletvekillerinin Çorum için yeterince çalýþmadýðýnýn altýný çizerek, "AKP'nin çok bilmiþ, ortaokul terk, birinci sýra milletvekili adayý sürekli olarak MHP'nin Çorum'a, Çorumluya hizmet etmediðini sakýz çiðner gibi durmadan anlatýp duruyor. Bizim yaptýðýmýz hizmetleri de halkýmýza verdiðimiz deðeri de halkýmýz biliyor. Bizim zamanýmýzda ebesiz, hemþiresiz saðlýk ocaðý yoktu. Geçmiþini inkar eden haramzadedir. Þimdi Osmancýk Devlet Hastanesi'nde yaðmurlu havalarda vatandaþ þemsiyeyle geziyor. Önemli olan kalitesiz binalarla halkýn gözünü boyamak deðil, doktorunu, hemþiresini getirebilmektir. Hýzlý tren gibi vaadleri var. Peki 13 yýldýr nerdeydiniz siz. Þimdi mi aklýnýz baþýnýza geldi" dedi. Cahit Baðcý'nýn köyünü ziyaret ettiðini belirten Kayrýcý, "Cahit Baðcý daha kendi köyünün yolunu yaptýramamýþ. Öyle söz vermekle olmuyor. Ýþ yapacaksýnýz. Millete hizmet edeceksiniz. Biz millet olarak her söylediðini inkar eden, kendileri için fetva verdiren münafýklarla karþý karþýyayýz. Muaviye'nin askerleri gibi Kur'an-ý Kerim'i eline alýp siyaset yapanlarla karþý karþýyayýz. Bunun için 7 Haziran seçimleri ülkemiz açýsýndan çok önemlidir. Biz Misak-ý Milli sýnýrlarý içerisinde ne kadar topraðýmýz varsa koruyacaðýz. Gelin hep birlikte Türkiye'miz için çalýþalým" ifadelerine yer verdi. Uslu'dan Tanju Çolaklý seçim gezisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, eski milli futbolcu gol kralý Tanju Çolak ile Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'ý ve Alaca esnafýný ziyaret etti. Uslu ziyaretinde Alaca'ya yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binamýzýn yapýmý hýzla devam ediyor. Gençlik Merkezi Projemiz 2015 yýlý Yatýrým Programýna girdi. Doðalgaz Boru Hattý Ýhalesi 16 Haziran'da yapýlacak. Dedelerimizin hayali Alaca-Koçhisar Barajýnýn yapýmýný tamamladýk. Ýçmesuyu isale hattý ve Arýtma Tesisi tamamlanarak ilçemize yüksek kaliteli su verilmeye baþlandý. Koçhisar Tarýmsal Sulama projesi inþaatýnýn yapýmý devam ediyor. Proje tamamlandýðýnda 118 bin dekar arazi hayat, üretimimiz çeþit bulacak. Ancak Maketini yaparsýnýz dedikleri TOKÝ Konutlarýmýzýn 1. Etabýnda 140 konutu tamamladýk hemþehrilerimiz oturuyor. Þimdi sýra 220 konutluk 2. Etabýnda. Ýhalesi yapýldý. Yakýn süreçte yapýmýna baþlanacak. Karayolu aðýmýzý büyük oranda tamamladýk. Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Meslek Yüksek Okulu Kampüsümüz tamamlandý. Önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda hizmete giriyor. Alaca ilçemize yaptýðýmýz hizmetlerin toplamý yaklaþýk 800 Milyon TL'dir" dedi.alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz gol kralý Tanju Çolak'a Alaca Belediyespor'un formasýný hediye etti. Çolak ise, kendisi için anlamlý bir hediye olduðunu belirterek Alaca Belediyespor'a baþarýlar diledi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tanju Çolak ile arasta ve Zile Yolu esnafýný ziyaret ederek hem kandillerini kutladýlar hem de bereketli bir hafta dileyerek sohbet ettiler.ziyaretlerde, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve Teþkilat mensuplarý bulundu. Meclise Fenilketonüri önergesi Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü dolayýsýyla hastalýkla ilgili bir araþtýrma önergesi verildi. AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli tarafýndan verilen sözlü önerge teklifinde bir has hastalýðý alan ve akraba evliliklerinde daha çok görülen Fenilketonüri hastalýðýyla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasý istendi. Yurdanur Özzehinli verdiði önerge teklifinde hastalýðýn belirti ve tedavi yöntemleri, Çorum'da kaç hastanýn bulunduðu, evlilik öncesi yapýlan saðlýk taramasýnda bu hastalýk riskinin de dikkate alýnýp alýnmadýðý, hayvansal ürün yiyemeyen bu hastalara ilaç ve gýda temininde ne tür kolaylýklarýn gösterildiðinin araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve araþtýrmada bulunulmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT Halil Ýbrahim Kaya mesaiye baþladý Aðýr bir kalp ameliyatý geçiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, yaklaþýk 2 aylýk istirahatýn ardýndan Meclis mesaisine baþladý. Ýl Genel Meclisi'nin haziran ayý ilk oturumuna baþkanlýk eden Halil Ýbrahim Kaya, toplantý öncesinde Meclis üyelerine hitaben bir konuþma yaparak, her iþin baþý saðlýk. Bu gerçeði bizzat yaþayarak bir kere daha öðrendim" dedi. Hastalýðý boyunca kendisi için dua eden, maddi ve manevi olarak sürekli yanýnda olan Ýl Genel Meclisi üyelerine teþekkür eden Kaya, "Sizlerle birlikte olmanýn, sizlerle birlikte çalýþmanýn ne kadar keyif verici olduðunu þimdi çok daha iyi anladým. Sizleri gerçekten çok özledim'' ifadesini kullandý. Saðlýk olmadan hiçbir þeyin anlam ve öneminin bulunmadýðýný özellikle ifade eden Kaya, "Allah kimseye sýkýntý ve hastalýk çektirmesin. Sizlerden özellikle ricam lütfen sigara içmeyiniz. Kalp ve damar kontrollerinizi mutlaka düzenli olarak yaptýrýnýz. Hepinize saðlýk ve uzun ömürler dilerken, benim yokluðumda Meclis'e baþkanlýk eden Ýl Genel Meclisi 1. Baþkan Vekili Ali Sami Odabaþ ve sizlere bir kere daha teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT

12 Petrol'de Kapucu' dönemi 02 HAZÝRAN 2015 SALI Batman Petrolspor'da Teknik Direktörlük görevine Orhan Kapucu getirildi. Yardýmcý antrenörlüðe Metin Þimþek, kaleci antrenörlüðüne de Resul Özturan'ýn getirildiði kulüpte Baþkan Aydýn Gülmez, geçen sezon yaptýklarý hatalarý tekrarlamayacaklarýný söyledi. Belediyespor'da Cafer Aydýn sesleri Avcý Baþý atýþ yarýþmalarý yapýldý Çorum'da her yýl geleneksel hale getirilen Avcý Baþý atýþ yarýþmalarý geçtiðimiz Pazar günü yapýldý. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü tarafýndan yapýlan etkinliðe katýlým yoðun oldu. Çevre il ve ilçelerden avcýlar ve atýcýlarýn katýlým gösterdiði program þenlik havasýnda yapýldý. Yarýþmalarda dereceye girenlere otomatik av tüfekleri, av fiþekleri ve av malzemeleri hediye edildi. Her yýl kulübün organize ettiði Avcý Baþý atýþ yarýþmalarýnýn puanlý tek kurþun bölümünde birinciliði Dr. Hulusi Kýlýç 59 puanla kazandý. Ýkinci 58 puanla Haþim Pekmezci olurken, 57 puanlýk atýþlarý ile Ýlhan Gümüþ üçüncü oldu. Bu yýl ilk kez düzenlenen ve tüm katýlýmcýlar tarafýndan yoðun ilgi gören, içerisi su dolu pet þiþelere yapýlan atýþlarda ise birinci Necati Abdal, ikinci Hulusi Kýlýç, üçüncü ise Serkan Kaya oldu. Makine aracýlýðý ile fýrlatýlan plakalara yapýlan sporting atýþlarýnda birinci 12 atýþ üzerinden 11 isabetli atýþ ile Mehmet Ali Bayrakçý, 10 baþarýlý atýþ ile Necati Abdal ikinci, 10 baþarýlý atýþ ile Sedat Pazar üçüncü oldu. Melikgazi Atýþ Poligonu'nda gerçekleþtirilen yarýþmalarýn her yýl düzenli olarak devam ettirilmesi düþünülüyor. Spor Servisi Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarýný ayýran Çorum Belediyespor'da teknik direktörlüðe en yakýn ismin Çorumlu teknik adam Cafer Aydýn olduðu öðrenildi. Gelecek sezona iddialý bir kadro kurmanýn planlarýný yapan Çorum Belediyespor'da hedef ilk olarak teknik adamla anlaþmak. Listesinde bir çok isim olan Çorum Belediyespor yönetiminin görüþmeleri sürdürdüðü ancak en yakýn ismin Çorumlu teknik adam Cafer Aydýn oluðu öðrenildi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile Play-Off finali oynayan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarý ayýrmasýnýn ardýndan, teknik direktör görüþmeleri sürerken, adaylar arasýnda en yakýn ismin Cafer Aydýn olduðu bilgisine ulaþýldý. Çorumlu teknik adamýn Çorum Belediyespor, teknik direktörlüðüne sýcak baktýðý öðrenilirken, Kýrmýzý-Siyahlý yöneticilerin önümüzdeki günlerde Cafer Aydýn ile bir araya geleceði öðrenildi. CAFER AYDIN KÝMDÝR? 17 Kasým 1971 Çorum Doðumlu forvet mevkiinde forma giymiþ eski millî futbolcu, teknik direktör. Gençlerbirliði altyapýsýnda futbola baþlayan Cafer, etkili oyunuyla 19 yaþýnda A takýmda yer aldý. Gençlerbirliði'nden ayrýldýktan sonra ülkemizin seyyah futbolcularý arasýnda yer aldý. Cafer'in beðenilmeyen bir yönü maçlarda çok sinirli olmasý ve bir golcüden beklenmeyecek þekilde görmüþ olduðu kartlardý. Kulüp kariyeri boyunca 93 sarý, 6 kýrmýzý kart görmüþtür. Kariyeri boyunca Türkiye kupasý maçlarýnda 25 kez forma giymiþ ve 7 gol kaydetmiþtir.18 yaþ altý milli takýmýndan baþlayarak düzenli olarak U- 18 ve U-21 milli takýmlarýnda yer aldý yýlýnda Akdeniz Oyunlarýnda þampiyon olan milli takýmýn oyuncularýndan biriydi yýlýndaki baþarýlý performansýyla 2 kez A milli takým formasý giymiþtir. Mart 2011 tarihinde Vedat Ýnceefe'nin yerine Yeni Malatyaspor teknik direktörlüðüne getirildi. Bu görevini 26 Eylül 2011 tarihine kadar sürdürdü. Sivasspor (altyapý antrenörü), Anadolu Üsküdar, 1908 Beykoz, Yeni Malatyaspor, Orhangazispor'u çalýþtýrdý. Spor Servisi Yaðlý, Türkiye ikincisi Orta Kuþak Futbol Turnuvasýndan günün sonuçlarý YýldýzlarTürkiye Judo Þampiyonasý 44 kiloda mücadele eden Þeyma Hacer Yaðlý Türkiye ikincisi olmayý baþardý. Kýrþehir'de 29 Mayýs tarihinde baþlayan ve 31 mayýs Pazar günü yapýlan müsabakalarla sona eren Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý'nda ringe çýkan Çorumlu sporcu Þeyma Hacer Yaðlý final maçýnda kaybedince Türkiye ikincisi oldu. Kýrþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün ev sahipliðinde Kýrþehir Spor Salonunda üç gün boyunca devam eden müsabakalar, final maçlarý ile tamamlanýrken Çorumlu sporcu Þeyma Hacer Yaðlý final maçýnda rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. 67 ilden 820 sporcu, idareci, antrenör ve hakemlerle birlikte toplamda 1.100'e yakýn katýlýmcýnýn olduðu þampiyonada son gün bayanlar ve erkeklerde yapýlan toplam altý sýkletteki maçlarla tamamlandý. Spor Servisi Çeyrek final programý belli oldu Bu yýl 20.si düzenlenen Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý çeyrek final programý belli oldu. Turnuva Tertip Komitesi çeyrek finale çýkan takýmlarýn temsilcileri ile dün Amatör Spor Kulüpler Federasyonu binasýnda bir araya geldi. ASGD Baþkaný Okan Ateþ, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Aþkýn, Genel Sekreter Ali Atan, Muhasip Halil Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Ýslam Kaya'nýn yaný sýra Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ile takým temsilcilerinin katýldýðý toplantýda çeyrek final programý netleþtirildi. 7 Haziran Pazar günü yurt genelinde yapýlacak olan genel seçimler nedeni ile Pazar günü oynanacak olan çeyrek final maçlarýnýn tarihi ve maçlarýn saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Yapýlan deðiþikliklerin ardýndan Pazar günü oynanmasý gereken çeyrek final maçlarý Perþembe ve Cuma gününe alýnýrken, 10 Haziran Çarþamba günü oynanacak olan yarý final maçlarý ise hakem sýnavlarý nedeni ile 9 haziran Salý gününe alýndý. Yapýlan deðiþikliklerin ardýndan oluþan fikstür þöyle: 4 Haziran Perþembe 1 Nolu Saha Saat: Metyol Yapý Ýnþaat-Kalehisar 5 Haziran Cuma 1 Nolu Saha Saat: Hýþýroðlu Kuruyemiþ-Abdalata Koçak Makine 6 Haziran Cumartesi 1 Nolu Saha Saat17.00 Fen-Ýþ Yolspor-Bozboða 1 Nolu Saha Saat Beden Eðitimi Öðretmenleri Çorum Park-Þellale Kafe Efe Döþeme 9 Haziran Salý 1 Nolu Saha Saat17.00 Fen-Ýþ Yolspor-Bozboða Galibi ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ-Abdalata Koçak Makine galibi 1 Nolu Saha Saat Metyol Yapý Ýnþaat-Kalehisar galibi ile Çorum Park-Þellale Kafe galibi Abdalata Koçak Makina: 4 Ayka Enerji: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ercan Davarcýoðlu, Abdül Selam Koçak. ABDALATA KOÇAK MAKÝNA: Yakup, Egemen, Ýsmet, Yasin, Zafer, Rifat, Hasan, Ali, Ömer, Bülent, Emrah, Rýza, Arif, Nurettin. AYKA ENERJÝ: Fatih, Mutafa Kýlçok, Selçuk, Mutafa Çam, Hasan, Þahin,Serkan, Ýbrahim, Emre Erbaþ, Emre Köle, Kadir, Semih, Samet, Yýldýrým, Hüseyin, H.Ali. G GOLLER: Dk. 40 penaltýdan Zafer, Dk. 46 ve 60 Ömer, Dk. 56 Nurettin. KIRMIZI KART: Dk.40 Fatih (Ayka Enerji). Özgür Çelik Kapý Çiçek Cam: 10 Balaban Makina: 2 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Furkan Alagöz, Barýþ Karakuþ. ÖZGÜR ÇELÝK KAPI ÇÝÇEK CAM: Murat Boyar, Ýbrahim, Ali, Nevzat, Murat Küyük, Hayati, Vedat, Levent, Cihan, Aslan, Kenan, Hüseyin, Mehmet. BALABAN MAKÝNA: Halil, Muhammet, Murat Durmuþ, Ýlhami, Bahri, Yusuf, Emin, Ö.Faruk, Samet, Ramazan, Mehmet, Erhan. GOLLER: Dk. 15 Ýbrahim, Dk. 17, 26, 36, 43 ve 58 Murat Küyük, Dk. 31 ve 57 Vedat, Dk. 42 Kenan, Dk. 60 Levent (Özgür Çelik Kapý Çiçek Cam). Dk. 53 Emin, Dk. 55 Bahri (Balaban Makine). Çorum Time: 3 - MetYol Yapý: 3 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Hakan Kaya, Emre Alagöz, Ercan Davarcýoðlu. ÇORUM TÝME: Mesut, Serdar Bilal, Ömer, Murat, Yusuf, Þaban, Uygar, Bektaþ, Arif, Memiþ, Serdar Gevþek, Sami, Adil, Ceyhun, Selahattin. METYOL YAPI: Selahattin, Cafer, Adem, Beytullah, Hakverdi, Kenan, Yasin Ural, Yasin Erbaþ, Mustafa, Aykut, Harun, Yunus, Erdal, Orhan, Murat. GOLLER: Dk. 4 Yasin Erbaþ, Dk. 25 Mustafa, Dk. 51 Harun (Metyol Yapý). Dk. 11 Serdar Bilal, Dk. 38 Serdar Gevþek, Dk. 58 Arif (Çorum Time). Çorum Park: 9-3 N Dizayn: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Ýbrahim Çaðýl. ÇORUM PARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ: Serkan, Erdoðan, Selman, Çetin, Fatih Evci, Hamit, Ahmet, Serdar, Alper, Ömer, Osman, Ersel, Hasan, Sinan, Deniz, Fatih Tuncalý, Menderes, Mutafa. 3 N DÝZAYN: Fatih, Ýsmail, Atak, Vedat, Üzeyir, Kemal, Murat, Erdoðan, Paþa, Ecevit, Mahmut, Talip, Ersan. GOLLER: Dk. 5 Erdoðan, Dk. 10 Ömer, Dk. 21, 36, 51, 60 ve 60+1 Osman, Dk. 18 ve 50 Fatih Evci. KIRMIZI KART: Dk. 40 Paþa (3N Dizayn). Spor Servisi

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı