Günlük Kiralık Evlerin Vergilendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günlük Kiralık Evlerin Vergilendirilmesi"

Transkript

1 Vergi Günlük Kiralık Evlerin Vergilendirilmesi Ömer YÜREK* ÖZET Son dönemlerde konut kiralama modelinin değişik bir ayağı olan Günlük Ev Kiralama oldukça popüler hale gelmiş olup bu tür işlemlerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Özellikle büyükşehirlerin merkezi bölgelerinde yaygın olarak yapılan günlük kiralamalar, normal kiralamalara göre hem daha fazla gelir getirmesi hem de daha az prosedür içermesi yönüyle ev sahipleri açısından avantajlı hale gelmektedir. Bu durum ev sahipleri için avantajlı olduğu kadar kısa süreli konaklama ihtiyacı olan kiracılar için de oldukça avantajlıdır. Kısa süreli konaklama ihtiyacı olan kiracılar konaklama yapacakları süreyi, bir otelde düşük konfor ve yüksek maliyetle yapmaktansa günlük kiralık bir ev tutup burada düşük maliyetle gerçekleştirebilmektedirler. Kayıt dışılık oranın oldukça yüksek olduğu bu pazarda vergi kaybı da büyük rakamlara ulaşmaktadır. Anahtar kelimeler: Günlük kiralık, günlük kiralık evlerin vergilendirilmesi, otel, apart otel Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29 TAXATION OF HOUSES FOR DAILY RENT ABSTRACT House for daily rent is a different branch of the house for rent model which has become very popular and the number of such operations are on the increase. Daily rentals which are common in central regions of the metropolises are becoming more advantageous for house owners in all aspects since they bring more revenue and also it involves fewer procedures compared to normal rentals. This is advantageous for tenants who need short-term accomodation as much as for house owners. Tenants who need short-term accomodation may stay at a low cost by renting a house daily rather than spending this time in a hotel with low comfort and at high costs. This market has a high rate of informality and the tax losses also reach high figures. Keywords: For daily rent, taxation of houses for daily rent, hotel, apart hotel Jel Classification: H20, H25, H29 * Vergi Müfettiş Yard. 127

2 Sayı: 305 Şubat 2014 GİRİŞ Günlük kiralamaların hem ev sahipleri hem de kiracılar için avantajlı olması bu tür kiralamalara olan talebin artmasına neden olmaktadır. Artan talep ve yüksek getiri günlük kiralamaların sayısında kısa sürede büyük artışı beraberinde getirmiştir. Günlük kiralamalar genel olarak üç farklı tipteki müşteriler tarafından kullanılmaktadır Bunlar; 1. Yerli veya yabancı turizm, iş amaçlı geziler, fuar, sergi, panayır gibi etkinlikler için geçici konaklamaya ihtiyaç duyan kesim, 2. Yasadışı faaliyetlerinden dolayı aranmakta olan ve bu nedenle otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama yapamayan kesim, 3. Cinsel birleşmede bulunmak ve konaklama sorununun kolayca çözülmesini isteyen müşterilerin oluşturduğu kesimdir. Mevcut düzenlemelere göre Günlük kiralamalar; 6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Vergisel açıdan günlük kiralamalara özel bir düzenleme olmadığından söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı kapsamında mı yoksa ticari kazanç kapsamında mı vergilendirileceği hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu konuya ayrıntılı değinilecektir. Bu çalışmada; günlük kiralamalarda ortaya çıkan vergi kayıplarına, güvenlik zafiyetlerine, günlük kiralamalarda yaşanan aksaklıklara ve mevcut düzenlemelere yer verilmiştir. 1. GÜNLÜK KİRALAMALARA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT Gelir Vergisi Kanunu nun 37. Maddesinde; Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. denilmektedir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu nda ticari ve sınai faaliyetlerin neler olduğu tanımlanmamış, sadece genel bir kapsam belirtilmiştir. Söz konusu kavramlara açıklık getirmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu ndan (TTK) yararlanılmaktadır. T.T.K. un 3. maddesinde ticari işler başlığı altında; Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işler olduğu belirtilmekte, ayrıca kanunun 11. Maddesinde Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir denilmektedir. Ticari faaliyette sermaye ve emekten oluşan sürekli bir organizasyon vardır. Bu organizasyon içinde sermaye ve emeğin payları yapılan faaliyetin türüne, niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ticari kazancı belirleyen hakim unsur ticari faaliyette devamlılık tır. Arızi olarak yapılan ticari işlerden elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanunu nun 82. Maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle devamlılık kasıt ve niyeti ile tüccarlar tarafından yapılan faaliyet sonucu elde edilen gelir ticari kazanç, aksi taktirde, arızi kazanç olarak vergilendirilecektir. İlgilinin, kasıt ve niyetine bağlı sübjektif nitelikteki bu ölçünün objektif belirtisi ise ticari organizasyonun varlığıdır. Yani bir işlemin ticari bir organizasyon içerisinde yapılması, devamlılık kasıt ve niyetiyle yapıldığının karinesidir. Aksi halde, işlemin arızi olarak yapıldığını kabul etmek gerekir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık kasıt ve niyetinin mevcut olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin, bir kimsenin tek bir daire veya otomobil alıp satması ve bu işten kazanç elde etmesi o şahsın ticari bir faaliyet yaptığını ve ticari kazanç elde ettiğini göstermez. Ancak, bu faaliyetin bir işyeri açmaksızın devamlı olarak yapılması halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır. Ayrıca konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tarih B.07.1.GİB KDV sayılı, 29/08/2012 tarih B.07.1.GİB [ /VUK-1-...] 2700 sayılı ve 31/01/2012 tarih B.07.1.GİB KDV sayılı muktezalarında yer alan açıklamalarda gayrimenkullerin günlük olarak kiraya verilmesi işlemleri, Gelir Vergisi Kanunu nun 37. maddesi ve KDV Kanunu nun 1/1 maddesi göre ticari faaliyet kapsamında yapılan bir kiralama hizmeti olduğu ve genel oranda KDV ye tabi bulunduğu belirtilmiştir. Yine Günlük kiralık evlerin gayrimenkul sermaye iradı mı yoksa ticari kazanç mı olduğunun tespiti açısından Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmeliğinde yer alan bazı tanımlara yer verilmesi elzem görülmüştür. Buna göre Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmeliğin 4. Maddesinde; -Turizm işletmesi: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri, 128 Vergi Sorunları Dergisi

3 Vergi -Turizm tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını ifade ettiği belirtilmiştir. Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 19. Maddesinde oteller, 22. Maddesinde pansiyonlar, 24. Maddesinde apart otellerin tanımı yapılmış olup ilgili maddelerde yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir; - Oteller; aslî fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. - Pansiyonlar; yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az beş odalı tesislerdir. - Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, ilan ve otel olarak işletilen tesislerdir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi en az on üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan müstakil apart otel adı altında müstakilen de düzenlenebilir. Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin ise Gelir Vergisi Kanunun 70. Maddesinde gayrimenkul sermaye iratları sırasıyla sayılmış olup aynı maddenin 2. Fıkrasına göre binaların ( Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.) sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Görüldüğü üzere kiralama faaliyetinin ticari organizasyon içerisinde devamlık kasıt ve niyetiyle yapılması durumunda elde edilen gelir ticari kazanç diğer durumda gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilecektir. 2. GÜNLÜK KİRALAMANIN AVANTAJ VE DEZA- VANTAJLARI 2.1- Günlük ev kiralamanın avantajları - Yatırımcılar yönüyle 1+0 ve 1+1 ev tipinin satışını kolaylaştırmaktadır. - Günlük kazanç imkânı doğmakta ve kazanılan para, mal sahibinin aylık bazda elde edeceği kira bedelinden daha cazip hale gelmektedir. - Konut tapusu olmasına rağmen meskenin ticari amaçla kullanımı mal sahibinin emlak vergisi haricinde vergi ödememesine neden olmaktadır. - Konutun kiralanması yüzde 90 internet üzerinden yapıldığından komisyon bedeli, ek ilan bedeli v.s. ödenmemektedir. - Büyük şehirlere ister kısa, ister uzun süreliğine iş seyahati için gidenlerin otel masraflarına kıyasla daha ekonomik bir faturayla karşılaşmaları imkânı doğmaktadır. 2.2-Günlük ev kiralamanın dezavantajları: - Günlük kira ödemelerinin banka kanalı yerine elden yapılması sonucunda vergisel açıdan denetim zor hale gelmektedir - Söz konusu evlerin kiralanması faaliyeti ile uğraşanların elde ettikleri kazanç nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemektedir - Daha yüksek kira ödemesi yapan ve yasadışı faaliyetlerde bulunanlara söz konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için evler kısa süreli kiralanmaktadır. - Yüksek getiri sebebiyle ev sahipleri yasa dışı faaliyetlere göz yummaktadır. - Günlük kiralamaların internet üzerinden ilan verilmek suretiyle yapılması nedeniyle kişi bazında takibin zor hale gelmektedir. - Günü birlik sözleşmeler yapılması gerekirken bunun yerine kiracılardan yalnızca kimlik bilgilerinin alınması ile kiralama yapılmaktadır. Hatta bazı durumlarda saatlik yapılan kiralamalarda kimlik bilgileri dahi alınmadan kiralama yapılmaktadır. - Kiralanan evlerin hangi amaçlara yönelik olarak kullanıldığının denetimi yapılmamaktadır. 3. GÜNLÜK KİRALAMA FAALİYETLERİNİN TU- RİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Kısa süreli konaklama yapacak kimselerin fiyat açısından dezavantajlı olan otelleri tercih etmeyerek günlük kiralık konutlara yönelmesi şüphesiz otelcilik sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Örneğin normal şartlar altında otelde konaklayacak bir aile günlük kiralık ev tutarak otele ödeyeceği fazla paradan tasarruf etmekte iken diğer yandan otellerin elde edeceği geliri, günlük kiralama faaliyeti ile iştigal eden kimseler elde etmektedir. 129

4 Sayı: 305 Şubat 2014 Günlük kiralık dairelerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda otelcilik sektörünün yaşadığı gelir kaybı yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Ayrıca günlük kiralık evlerde geceleme ücretlerinin otellere kıyasla daha düşük olması nedeniyle oteller günlük kiralık dairelerle rekabet edemeyecek duruma gelmekte ve buna bağlı olarak otellerdeki doluluk oranı düşmektedir 4. GÜNLÜK KİRALAMA KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR? Günlük kiralama faaliyetleri genelde üç farklı kesim tarafından gerçekleştirilmedir. Bunlar; - Aracı firmalar - Evini bizzat günlük kiralayanlar - Kiraladıkları evleri günlük kiraya verenler 4.1. Aracı Firmalar Günlük kiralamaların bir kısmı aracı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Aracı firmalar tıpkı bir emlakçı gibi komisyon karşılığında kısa süreli ev ihtiyacı olanlar ile evini günlük kiralamak isteyenleri bir araya getirmektedir. Aracı firmalar günlük ev kiralama faaliyetlerini internet üzerinden verdikleri ilanlarla gerçekleştirmekte ve aracılık hizmeti karşılığında komisyon adı altında bir ödeme talep etmektedir. Aracı şirketlerin elde ettikleri komisyon gelirleri Gelir Vergisi Kanunun 37. Maddesi kapsamında ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir. Ev sahiplerinin kiralama faaliyeti neticesinde elde etmiş oldukları gelir de kiralamanın ticari organizasyon içerisinde günlük olarak devamlı yapılması halinde ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ev sahipleri günlük kiralama şeklinde kiralayacakları daireleri müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatmaktadır. Neticede ev sahipleri evlerini tıpkı yukarıda tanımı yapılmış olan apart oteller gibi kullanarak devamlı bir şekilde günlük kiraya verip gelir elde etmektedirler. Bu nedenle evlerini bu şekilde kiraya vererek gelir elde eden ev sahipleri GVK 37. maddesine uyarınca ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecek ve Türk Ticaret Kanunu nun 18. Maddesine göre bir tacirin sahip olduğu hak ve yükümlülükleri aynen yerine getirecektir Evini Bizzat Kiralayanlar Bu grupta genellikle birden fazla konuta sahip olup da bunları günlük olarak kiraya veren ev sahipleri yer almaktadır. Normal kiralamalara göre daha fazla getirisi olması yönüyle cazip hale gelen günlük kiralamalar ev sahipleri tarafından da yapılmaktadır. Bu durumdaki ev sahipleri aracı firmalar gibi çeşitli internet sitelerine koydukları ilanlar yoluyla kiracı bulmaktadır. Ev sahipleri tarafından günlük olarak kiralanan daireler için alınan ödemeler elden yapılmakta olduğundan bu tip gelirlerin takibi de imkansız hale gelmektedir. Günlük olarak kiraya verilen evlerin eşyalı olması, her müşteriden sonra temizlenmesi, faturalarının ev sahibi tarafından ödenmesi gibi etkenler bir arada ele alındığında söz konusu faaliyetin ticari organizasyon gerektirdiği çok açıktır. Ayrıca günlük kiralama faaliyetinin devamlılık kasıt ve niyetiyle yapılıyor olması ticari faaliyetin hakim unsuru olan devamlılık unsurunu da sağlamış olduğunu göstermektedir. Sonuçta ticari bir organizasyon kapsamında devamlılık kasıt ve niyetiyle yapılan günlük kiralama faaliyetleri Gelir Vergisi Kanunu nun 37. maddesi hükmü gereğince ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu şekilde gelir elde eden ev sahipleri yine aracı firmalarla yapılan kiralamalarda olduğu gibi GVK 37. maddesi kapsamında ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Günlük kiralama faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler beyan edilmediğinden sonuçta vergi kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan günlük kiralamalar vergi kaybına neden olmasının yanında büyük bir güvenlik riskini de içerisinde barındırmaktadır. Polis tarafından aranan suçluların gizlenmek için kullandığı günlük kiralık evlere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından birçok kez baskın yapılmış olup suçlular tespit edilmiştir. Ayrıca bu tip evler çoğu zaman fuhuş amacıyla da kullanılmaktadır. Daha fazla kazanma hırsı olan mal sahipleri yüksek kazanç uğruna evlerini günlük kiralayarak yasadışı faaliyetlere göz yummaktadır. Kendisini riske atmak istemeyen ev sahipleri bir taraftan kiralanan daireleri çoğu zaman kötüye kullandığından dolayı çekindikleri diğer taraftan gelir vergisi ödememek için günlük kiralama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerini gizlemektedirler. Yine son dönemde bu tip kiralamaların arttığı göz önünde bulundurulursa beyan edilmeyen bu tip gelirler yüksek miktarda vergi kaybına neden olduğu görülmektedir Kiraladıkları Evleri Günlük Kiraya Verenler Günlük kiralama faaliyeti ile uğraşan üçüncü 130 Vergi Sorunları Dergisi

5 Vergi grupta kiraladıkları evleri günlük kiraya verenler yer almaktadır. Bu grupta yer alan kimseler ev sahiplerinden bir yıllık veya daha uzun süreli kontrat imzalayarak söz konusu daireleri kiralamakta ve aylık olarak ev sahiplerine düzenli kira ödemesi yapmaktadır. Ancak kiralanan evler ikametgah amacı ile kullanılmamakta olup, gelir elde etmek amacıyla başka kimselere günlük kiralanmaktadır. Çoğu zaman ev sahibinin bu durumdan haberi olmamakta ve günlük kiralama hizmeti gizli olarak verilmektedir. Özellikle bu gruptaki günlük kiralamalar yasadışı faaliyetlerin yürütülmesi açısından oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu tip kiralama işlemlerinde vergilendirme ev sahipleri ve günlük kiralama faaliyeti yürütenler açısından farklılık arz etmektedir. Bu nedenle her iki taraf için ayrı ayrı açıklama yapılması gereği duyulmuştur Günlük Kiralama Faaliyeti İle Uğraşanlar Açısından Değerlendirme Günlük kiralama faaliyetinde bulunmak isteyen kimseler uzun süreli olarak kiraladıkları evlere, kısa süreli konaklama için gerekli mobilya ve araç-gereçleri yerleştirdikten sonra bu evleri günlük kiralamaya başlamaktadır. Yine yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı bu şekilde yapılan kiralamalar da GVK 37. maddesi kapsamında ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Ancak burada elde edilen safi kazanç günlük kiralama faaliyetinden elde edilen hasılattan ev sahibine ödenen kira tutarı ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan tutardır. Günlük kiralama faaliyetinde bulunan kimseler GVK ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilen faaliyetleri için GVK 85. maddesi uyarınca kazanç elde etmeseler dahi yıllık beyanname vermek zorundadır Gelir Vergisi Tevkifatı Sorumluluğu: Gelir Vergisi Kanunu nun 94. Maddesine göre gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı aynı maddenin 5/a hükmü uyarınca istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. Bu durumda günlük kiralama faaliyeti ile uğraşanlar, ev sahiplerine yapmış oldukları ödemeler üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır Ev Sahipleri Açısından Değerlendirme Ev sahipleri tarafından günlük kiralama faaliyetleri kapsamında değerlendirilmek üzere başkasına kiralanan evlerden elde edilen kazanç gelir vergisi kanunun 70. maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradıdır. Ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirlerinin GVK 86/1-c de yer alan tutarı geçmesi durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Yine yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, yılı içinde kiracı tarafından tevkif suretiyle kesinti yapılan gelir vergisi mahsup edilecektir. 5. ELDE EDİLEN KAZANCA İLİŞKİN KDV UYGU- LAMASI KDV Kanunu nun 1. maddesine göre Türkiye de yapılan ticari faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Evlerin günlük olarak devamlılık arz edecek şekilde kiralanması işlemleri ticari faaliyet kapsamında yapılan bir hizmet olduğundan günlük kiralanan dairelerin karşılığını teşkil eden bedeller üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Bakanlar kurulu, KDV Kanunu nun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin B) Diğer Mal Ve Hizmetler bölümünün 25 inci sırası ile otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde katma değer vergisi oranını %8 olarak belirlemiştir. Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında sayılan işletmelerin niteliği 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Anılan yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince, işletmelerin ilgili idareden konaklama hizmeti vermek üzere alınmış bir işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmaları gerekmektedir. Günlük kiralık daire faaliyetiyle iştigal eden kimseler apart otel benzeri geceleme hizmeti sunmakta ancak konaklama hizmeti vermek üzere alınmış bir işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmadıklarından bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. 6. KONUYA İLİŞKİN ÖRNEKLER Daha açıklayıcı olması açısından aşağıda konuya ilişkin örnekler verilmiştir; Örnek 1: -A şahsı 2012 yılında aylık 1000 TL kirası olan eşyalı bir konutu B şahsından kiralamıştır. -A şahsı konutu 200 TL den günlük olarak başka kimselere kiralamaktadır. -A şahsı konut için aylık 300 tl temizlik, 200 tl elektrik-su-internet faturası ödemiştir. 131

6 Sayı: 305 Şubat A şahsı konutun sigorta bedeli için aylık 250 TL ödemiştir. Konuta olan talep yüksek olduğundan yılın büyük bir bölümünde konut kiralanmaktadır. Ortalama yılın 300 günü dolu olduğu kabul edilirse; A- Gelir Vergisi hesabı: a- Yıllık Gayrisafi hasılat = 200 TL*300 gün = TL b- Bir yıl içinde yapmış olduğu giderler 1. Ev sahibine ödenen yıllık kira : 1000*12 = Yıllık temizlik gider : 300* 12 = Fatura Giderleri : 200*12 = Sigorta Gideri : 250*12 = 3000 Toplam : TL Gelir Vergisi Kanunu nun 38 ve 39. Maddesi hükmüne göre safi kazanca ulaşabilmek için, Gelir Vergisi Kanunu nun 40. Maddesinde yazılı giderler indirilir. Bu hüküm çerçevesinde mükellefin indirebileceği gerçek gider tutarı aşağıdaki gibi olacaktır: Ticari faaliyetten elde edilen hasılat GVK 41. Md. Kapsamındaki Giderler Kalan Beyan Edilecek Ticari Kazanç Hesaplana Gelir Vergisi Ortaya Çıkan Vergi Ziyaı Ev Başına Düşen Gelir Vergisi Kaybı TL B- Gelir Vergisi Stopaj Hesabı: Günlük kiralama faaliyeti ile iştigal eden A şahsı, evini kiraladığı B şahsına yapmış olduğu kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden GVK 94/5-a uyarınca %20 oranında gelir vergisi stopajı yapmak zorundadır. Gelir vergisi stopajı matrahı Ev sahibine ödenen yıllık brüt kira tutarı Gelir Vergisi Stopaj tutarı = Ev sahibine ödenen yıllık brüt kira tutarı = : 0.80 = TL = * 0.2 = TL C- KDV Hesabı : Günlük kiralama faaliyeti ile iştigal eden A şahsı kiralama faaliyeti neticesinde elde etmiş bedeller üzerinden KDV Kanunu nun 1. maddesi uyarınca %18 oranında KDV hesaplaması gerekmektedir. KDV tutarı = * 0.18 = TL Ev Başına Düşen Toplam Vergi tutarı = A+B+C = = TL Örnek 2: Örnek 1 de yer alan şahsın aynı şartlarda 10 adet ev kiraladığı düşünülürse hesaplama şöyle olacaktır. 132 Vergi Sorunları Dergisi

7 Vergi 1. Yıllık gayrisafi hasılat : 10 ev* 200 TL*300 gün = TL 2. Toplam gider:20.000*10= TL Ticari faaliyetten elde edilen hasılat GVK 41. Md. Kapsamındaki Giderler Kalan Beyan Edilecek Ticari Kazanç Hesaplana Gelir Vergisi Ortaya Çıkan Gelir Vergisi Kaybı TL Ev Başına Düşen Gelir Vergisi Kaybı TL Gelir Vergisi Stopajı Kaybı (3.000*10) TL Ev Başına Düşen Gelir Vergisi Stopajı Kaybı TL KDV Kaybı (10.800*10) TL Ev Başına Düşen KDV Kaybı TL Ev Başına Düşen Toplam Vergi Kaybı = = TL Gelir Vergisi Kanunu nun 103. Maddesinde yer alan Gelir vergisi tarifesinin artan oranlı olması nedeniyle ev başına düşen vergi kaybı gerçek kişilerde kira geliri arttıkça yükselmektedir. 26 Haziran 2013 tarihli yer alan habere göre günlük kiralık evlerin sayısı civarında olduğu belirtilmektedir. Günlük kiralanan evlerin sayısı göz önüne alındığında büyük bir vergi kaybının doğduğu söylemek mümkündür. Rakamlarla Ziyaa uğratılan vergi miktarı; A - Örnek 1 göre hesaplama; -Ev başına Düşen Vergi kaybı* = * = TL B - Örnek 2 ye göre hesaplama; -Ev Başına Düşen Toplam Vergi Kaybı*30.000= * = TL Yukarıda yapılan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere günlük kiralama faaliyetleri nedeniyle her yıl yüksek miktarda vergi kaybı ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca vergisiz yüksek kazanç imkanı ortaya çıkmakta ve bu durum büyük bir rant ortamının oluşmasına sebebiyet vermektedir. SONUÇ Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan ve sayıları her geçen gün artan günlük kiralık dairelerden elde edilen gelir ticari kazanç niteliği taşıdığından söz konusu kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nun 37. Maddesi kapsamında ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir. Ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesi gereken dairelerin günlük kiralanması sonucunda elde edilen kazançların beyan edilmemesi ve mükellefiyet tesisi edilmemesi sonucunda kamuda her yıl yüksek miktarda vergi kaybı ortaya çıkmaktadır. Bir yandan bu tip dairelerin denetimsiz kalması 133

8 Sayı: 305 Şubat 2014 sonucu ortaya çıkan güvenlik zafiyeti diğer yandan beyan edilmeyen kazançlar nedeniyle meydana gelen vergi kaybı günlük kiralama sektörüne düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. VSD KAYNAKÇA sayılı Gelir Vergisi Kanunu 2. ATABEY, Tuncel, Gelir Vergisi Rehberi Gelirler Kontrolörleri Derneği, Ankara, Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Gelir Vergisi Kanunu Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik Vergi Sorunları Dergisi

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı,

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, başka bir mal ve hizmetle ödemesini ifade eden barter

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER. T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER Şeref DİL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı