STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN"

Transkript

1 DÖVĐZ Z PĐYASASINDA P DENGE, DÖVĐZ Z KURU SĐSTEMLERS STEMLERĐ VE DÖVĐZ Z KURUNU BELĐRLEMEYE YÖNELĐK K YAKLAŞIMLAR DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN

2 Döviz Piyasasında Denge Esnek kur sisteminde döviz piyasasında denge, döviz arz ve talebinin karşılaşması sonucu sağlanmaktadır. e e 1 e 2 Döviz Piyasasında Đstikrarlı Denge D A C Arz fazlası Arz fazlası D B S e 0 L e 4 e 3 F H Talep fazlası Talep fazlası K G 0 Q 0 Q 2

3 e Döviz Piyasasında Denge e A 2 B Döviz Piyasasında Đstikrarsız Denge e e 2 A S B D e 1 e 1 e 3 C E e 3 C E D S 0 Q Q 1 0 Q 1 Q (a) (b) 3

4 KUR SĐSTEMLERS STEMLERĐ Dolarizasyon Tamamen Sabit Kur Sistemi Geniş Marjlı Pariteler/Bant Aslında bir kur sistemi değildir ancak güçlü para ekonomiye hakim olunca had safhada bir sabit kur sistemi gibi düşünülebilir. Para Kurulu Sabit Kur Sistemleri Hedef Alanı Sürünen Sabit Kur/Bant Crawlingpeg Yönetilen Serbest Kur Sistemi Tamamen Serbest Kur Sistemi Serbest Kur Sistemleri 4

5 Döviz Kurlarının n Belirlenmesine Yönelik Yaklaşı şımlar Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı Satın Alma Gücü Paritesi Parasalcı Yaklaşım Portföy Dengesi Yaklaşımı Döviz Kurlarında Hedefi Aşma Spekülatif Kabarcıklar Teorisi 5

6 Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı Bir ülkenin parasının değerini belirleyen unsur, o ülkenin mal ihracatı ve ithalatıdır. Đhracatın ithalattan büyük olması (dış ticaret bilançosunun fazla vermesi) durumunda ulusal paranın dış değeri yükselir. Dış ticaret bilançosunun açık vermesi durumunda ise ulusal paranın dış değeri düşer. Bu yaklaşımın en önemli eksikliği, sermaye akımlarının etkisinin göz ardı edilmesidir. 6

7 Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı A- Tek Fiyat Kanunu Tam rekabetin ve serbest ticaretin varlığında bir malın yurt içi fiyatı (P) ile yurt dışı fiyatı (P*) farklı olduğunda mal arbitrajı ortaya çıkar. Malın yurt içi ve yurt dışı fiyat düzeyleri arasındaki farklılık devam ettikçe arbitraj da sürecek ve sonunda yurt içi ve yurt dışı fiyatlar eşitlenecektir. P > ep* ep*, P P =ep* P< ep* ep*, P P=eP* 7

8 A- Tek Fiyat Kanunu Tam rekabetin ve serbest ticaretin varlığında bir malın yurt içi fiyatının o malın ulusal para birimi cinsinden yurt dışı fiyatına eşit olmasına tek fiyat kanunu (law of one price) denir. P=eP* Gerçek hayatta tek fiyat kanunu geçerli değildir. Bunun nedenleri: Eksik rekabet şartları, Ulaştırma masraflarının varlığı, Serbest ticareti engelleyici politikalar. 8

9 B- Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi Tek fiyat kanununun n sayıda malı kapsayacak biçimde ifade edilmiş halidir. Başka bir deyişle, tam rekabet şartlarında ve serbest ticaretin varlığında belirli bir sepetin yurt içi fiyatının aynı sepetin ulusal para cinsinden yurt dışı fiyatına eşit olduğu biçimindeki değerlendirmeye mutlak satın alma gücü paritesi (absolute purchasing power parity) denir. Bu durum, tüketim mallarından oluşan bir sepetin (CB) ortalama fiyatını ölçen tüketim malları fiyat endeksi itibariyle aşağıdaki gibi gösterilebilir: P CB = ep CB* 9

10 B- Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi e= P P CB CB* Satın alma gücü paritesi yaklaşımının tek fiyat kanunundan farkı, satın alma gücü paritesinde mal arbitrajının artık döviz kurunun değişmesine neden olmasıdır. e < P = CB CB / PCB* e e PCB/ PCB* e > P = / PCB* e e PCB/ PCB* Bu yaklaşımda, döviz kurunun içsel değişken; iç ve dış fiyatların ise dışsal değişken olduğu kabul edilmektedir. 10

11 B- Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi Bu yaklaşımının gerçek hayatta geçerli olmamasının nedenleri şu şekilde özetlenebilir: Ulaştırma masraflarının varlığı, Serbest ticareti engelleyici politikaların varlığı, Eksik rekabet şartları, Dış ticarete konu olan malların üretilmesinde dış ticarete konu olmayan malların kullanılması, Yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlemler, Ülkelerin tüketici fiyat endekslerinin gerek kapsadıkları mallar gerekse bu malların sepetteki ağırlıkları açısından farklı olması. 11

12 C- Nispi Satın Alma Gücü Paritesi Mutlak satın alma gücü paritesinin dinamik versiyonudur: PCB( t) PCB( t 1) e( t) e( t 1) PCB*( t) PCB*( t 1) = + P e P e ( t) e ( t 1) CB( t 1) e ( t 1) = P CB( t) P ( t 1) P CB( t 1) CB( t 1) P CB*( t) P CB*( t 1) P CB*( t 1) CB*( t 1) e ( t) e e ( t 1) ( t 1) =π π* Döviz kurunda zaman içinde meydana gelen değişme, iç ve dış enflasyon oranları arasındaki farka eşittir. 12

13 C- Nispi Satın Alma Gücü Paritesi Buna göre, yurt içi enflasyon oranı yurt dışı enflasyon oranından büyük (küçük) olduğunda döviz kuru aradaki fark kadar yükselir (düşer), döviz kuru iç enflasyon oranının dış enflasyon oranını aşan kısmı kadar değer kaybeder (kazanır). π>π* iken ülke anti-enflasyonist politikalar izlerse fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ile birlikte döviz kuru da düşer. Bu durum, ceteris paribus, ülkenin rekabet gücünü azaltır, cari hesap dengesinin kötüleşmesine yol açar. Cari hesap dengesindeki bozulma sermaye girişi ile telafi edilemezse ödemeler dengesi de kötüleşir. Yapılan ampirik çalışmalar, nispi satın alma gücü paritesi yaklaşımının uzun dönemde geçerli olduğunu göstermektedir. 13

14 Parasalcı Yaklaşı şım A-Parasalcı Yaklaşı şım m ve Döviz D Kuru 1970 li yıllarda geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre para piyasasında denge, reel para arzı (M/P) reel para talebine eşit olduğunda sağlanır. M / P= L( Y, i) P=M/ L( Y, i) M */ P* = L*( Y*, i*) P * =M*/ L*( Y*, i*) 14

15 Parasalcı Yaklaşı şım A-Parasalcı Yaklaşı şım m ve Döviz D Kuru Döviz kurunun nasıl belirlendiğini açıklamak için, analize mutlak satın alma gücü paritesi ilave edilir: P=eP* e=p/p* P M L*( Y*, i*) e = = P* M* L( Y, i) 15

16 Parasalcı Yaklaşı şım A-Parasalcı Yaklaşı şım m ve Döviz D Kuru Bu denkleme göre, döviz kurunu belirleyen iki unsur vardır: Yurt içi para arzının yurt dışı para arzına oranı (M/M*), Yurt dışı para talebinin yurt içi para talebine oranı [L*(Y*,i*)/L(Y,i)]. Esnek kur sisteminde döviz kuru, yabancı ülke hükümetlerinin izledikleri politikalardan bağımsız değildir. 16

17 Parasalcı Yaklaşı şım B-Parasalcı Yaklaşım ve Ödemeler Dengesi Parasalcı yaklaşım sabit döviz kuru sisteminin geçerli olduğu bir ekonomi için ödemeler dengesi teorisi niteliğindedir. Bu yaklaşımın geleneksel versiyonunda nominal para talebinin nominal gelire bağlı olarak değiştiği kabul edilir: M D =kpy M S =kpy Para piyasasında denge, para arzı para talebine eşit olduğunda sağlanır. 17

18 B-Parasalcı Yaklaşım ve Ödemeler Dengesi Parasal yaklaşıma göre ödemeler dengesi açığının nedeni, para arzının artmasıdır veya kısaca parasaldır. Örneğin; ödemeler dengesi fazlasının nedeni, para arzının azalmasıdır. Parasal yaklaşıma göre, ödemeler dengesizlikleri kendiliğinden-otomatik olarak bertaraf edilir. 18

19 Portföy y Dengesi (Varlıklar) Yaklaşı şımı Parasalcı model, para dışındaki varlıkları da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Kişilerin ve firmaların servetlerini para, yurt içi tahvil ve yurt dışı tahvil gibi üç mali varlık biçiminde tuttukları ve karşılanmayan faiz oranı paritesinin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı tahvillerin tam ikame olmadıkları, bir başka deyişle, yurt dışı tahvil tutmanın yurt içi tahvil tutmaya kıyasla riskli olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım gereği, karşılanmayan faiz oranı paritesi aşağıdaki gibi yazılır: i [ ] e e ( e e) e RP i* = / i= i*+ x RP 19

20 Portföy y Dengesi (Varlıklar) Yaklaşı şımı M D = f ( i, i*, x, RP, PY,, W ) B D = f ( i, i*, x, RP, PY,, W ) eb D * = f( i, i*, x, RP, PY,, W W = M + B + D D W = M + B + S S eb eb D* S* ) 20

21 Portföy y Dengesi (Varlıklar) Yaklaşı şımı Varlıklar piyasasında denge koşulu, para talebinin para arzına, yurt içi tahvil talebinin yurt içi tahvil arzına ve yurt dışı tahvil talebinin yurt dışı tahvil arzına eşit olmasıdır: M = M = D S, BD = BS, ebd* ebs* Varlıklar piyasasında denge sağlanınca, yurt içi tahvilin fiyatı, yurt dışı tahvilin fiyatı, yurt içi faiz oranı, yurt dışı faiz oranı ve denge döviz kuru (sabit kur sisteminde ödemeler dengesi) belirlenir. 21

22 Döviz Kurlarında Hedefi AşmaA Dornbush un öncülüğünü yaptığı bu analizde, mal fiyatlarının kısa dönemde katı olduğu, fiyatların denge düzeyine uzun dönemde intibak ettiği varsayılmaktadır. Bu varsayım gereği, yurt içi para arzında bir artış olduğunda, fiyatlar da katı olduğundan, reel para arzı artar ve yurt içinde faiz oranları düşer. Para arzı artınca ve buna bağlı olarak yatırımcıların uzun dönemde geçerli olacağını bekledikleri günlük döviz kuru yükselince, vadeli döviz kuru da yükselir. Bu analizde, faiz paritesinin geçerli olduğu ve yurt dışı faiz oranının sabit olduğu da varsayılmaktadır. Buna göre, para arzı artıp faiz oranı düşünce karşılanan faiz paritesinin geçerli olabilmesi için, cari günlük döviz 22 kurunun vadeli döviz kurundan daha fazla artması gerekir.

23 Döviz Kurlarında Hedefi AşmaA Para arzındaki artışın etkisiyle fiyatlar zaman içinde yükselmeye başlayınca, reel para arzı azalır ve yurt içi faiz oranı yükselir. Günlük döviz kuru karşılanan faiz paritesini geçerli kılacak şekilde düşer ve uzun dönem denge değerine yönelir. Bu şekilde, para arzındaki artış sonucu günlük döviz kurunda kısa dönemde, fiyatlar veri iken meydana gelen artış, günlük döviz kurunda uzun dönemde meydana gelen artıştan büyüktür. Bu duruma, yani döviz kurunun parasal bir değişmeye kısa dönemde uzun dönem denge değerinin üstüne çıkarak intibak etmesine döviz kurunda hedefi aşma (döviz kurunun aşırılığı, exchange rate overshooting) adı verilir. 23

24 Döviz Kurunda Hedefi Aşma: Karşılanan Faiz Paritesi Yaklaşımı e, F e 0,F 0 e 1 e LR =F 1 P t 0 i t P 0 P LR i i 0 1 t 0 t t 0 t 24

25 Döviz Kurlarında Hedefi AşmaA Döviz kurunda hedefi aşma analizi, Dornbush un orijinal çalışmasındaki gibi, karşılanmayan faiz paritesi itibariyle de tekrarlanabilir. Bu yaklaşımda, malların fiyatlarının kısa dönemde katı olduğu varsayılmaktadır. 25

26 M M 2 Döviz Kurunda Hedefi Aşma: Karşılanmayan Faiz Paritesi Yaklaşımı (a) e e 2 e (b) M 1 e1 0 t 1 t 0 t 1 t P P (c) i (d) P1 i1 i2 0 t t 1 0 t t 1 26

27 Döviz Kurlarında Hedefi AşmaA Döviz kurunda hedefi aşma analizi döviz kurunda kısa dönemde ortaya çıkan ve ekonominin temel göstergeleri ile pek tutarlı olmayan aşırı hareketlerin, aslında makul ve uzun dönemde istikrar sağlayan değişmeler niteliğinde olabileceğini içerir. Dornbush un Yapışkan Fiyatlar Modeli nde, satın alma gücü paritesi ilişkisi kısa dönemde geçersizken, kurlar, satın alma gücü paritesinin gerektirdiği uzun dönem denge değerinin de üzerine çıkmaktadır. 27

28 Döviz alım satımı yapanlar, rasyonel bekleyişler içinde oldukları için, faiz oranının gerektirdiği denge, uzun dönem denge yoluna doğru giderek azalan kur sayesinde yeniden sağlanır. Çünkü, bu sırada fiyatlar yavaş yavaş artmakta ve yeniden daralan yurt içi reel para arzı sayesinde yurt içi faiz oranı tekrar dış faiz oranı düzeyine doğru yükselmektedir. Bu modelde adı geçen değişkenlerde zaman içinde meydan gelen değişmeler; para arzı, döviz kuru, fiyat düzeyi ve faiz oranı endekslerinin başlangıçtaki değerinin 100 olduğu varsayılarak aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir. Buna göre, bir para arzı artışı karşısında para, döviz ve mal piyasalarındaki uyum süreci tamamlanıp uzun dönem dengeleri sağlandığında, yurt içi para arzı, döviz kuru ve fiyat düzeyi başlangıç değerlerine kıyasla hep aynı oranda artmış; faiz oranı ise, yurt dışı faiz oranı aynı dönemde değişmediğine göre yeniden başlangıç düzeyine dönmüş olmaktadır. 28

29 Dornbush Modeli: Yapışkan Fiyatlar (Dornbush, 1976) Endeks Değeri Döviz Kuru, e Para Arzı, MS Fiyat Düzeyi, P 100 Faiz Oranı, i Zaman 29

30 Spekülatif Kabarcıklar Teorisi Beklenmeyen iktisadi veya siyasi bir olaya haber (news) denir. Haberler, temel iktisadi büyüklüklerin (faiz oranı, para arzı, fiyatlar genel düzeyi, cari denge vb.) değişmesine yol açar.bu büyüklüklerde meydana gelen değişiklikler ise, döviz kurunun değişmesine neden olur. O halde, döviz kurunu öngörmek için haberleri öngörmek gerekir. Oysa, haberleri öngörmek, tanım gereği mümkün değildir. Gerçek hayatta yatırımcılar, döviz kurunu temel iktisadi göstergelere göre değil, mevcut döviz kuru trendinin kısa dönemde geçerli olacağını beklerler. Đstikrar bozucu spekülasyon durumunda döviz kurunda meydana gelen değişme spekülatif köpük-balon (speculative bubble) olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcılar döviz kurunu mevcut trendin tam tersi biçiminde de tahmin edebilirler (istikrar sağlayıcı spekülasyon). 30

31 Referanslar Kibritçioğlu, Aykut, (Ed.), (1996), Uluslararası (Makro) Đktisat Okumalar, 72 Tasarım Dizgi Fotokopi Ofset Bilgisayar Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara. Seyidoğlu, Halil, (2003), Uluslararası Đktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, No: 20, Geliştirilmiş 15. Baskı, Đstanbul. Ünsal, Erdal M., (2005),Uluslararası Đktisat Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro Đktisadı, Đmaj Yayınevi, Ankara. 31

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN Döviz Nedir? En genel ifadesiyle, yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz(foreign exchange) denir. Yabancı

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı

İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ İkiz Açıklar ve Doğru

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak Doç. Dr. Harun Öztürkler 1. Giriş Tasarruf klasik okuldan

Detaylı

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ IKTISAT ANABILIM DALI TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI YÜKSEK LISANS TEZI HAKAN DEMIRGIL

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 1-28 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324457 2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN

Detaylı