KALEM. <

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALEM. <

Transkript

1 KALEM Ecza cı M. Uğur DERMAN <<Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir * Ki kalemle yazmayı öğreten O'dur,» (Süre 96 * Ayet: 3-4) İslam Peygamberine gelen -yukarıda zikrettiğimiz- ilk İlahi hıtabda yeri olan «Kalem»in, bu din mensubları nezdinde kazandığı şeref ve gördüğü hürmet namütenahidir. Yine, <<Kalem» ismiyle anılan 68. sürenin ilk ayetinde de, Cenab-ı Hak, bir kavle göre ''Mürekkeb Hokkası» demek olan «Nun»a, «Kalem>>e ve onun yazdıkları üzerine kasem etmekdedir: «Nun, Kalem ve yazdıkları satırlar hakkı için...» Her iki ayetdeki «Kalem»in, bildiğimiz manasından başka, «Levh-ı Mahffız,u -yani kainatın yaradılışında takarrür eden «Kader» i- yazan <<İlahi Kalem Sembolü» olarak tefsiri de vardır. Nitekim, «Ailah önce kalemi yarattı ve kendisine «Yaz» dedi. Kalem «Ne yazayını Yarabbi?» deyince, «Kader'i yaz>> dedi. Kalem de, o anda, olanı ve kıyamete kadar olacakları yazdı,» mealindeki hadis-i şerif de bunu teyid etmekdedir. Mutasavvıf şair Osman Şems Efendi'nin: Lisan-ı gayb, olur esrar-ı gayb iş'arma kafi, Ne gam, olsa nazardan, levh-ı mahfuz'a, kalem nahô.d. beytinde söylediği gibi, «Kader» yazıldıkdan sonra, «Kalem» yok olsa da, «Levh-ı mahfüz»a göre ne gam! Kısacası, Allah indinde hangi manada olursa olsun, «Kalem» üzerine yemin edilmeye değer. N asıl ki, ağzımızda kımıldayan bir et parçası sayesinde, meramımızı söyleyebiliyoruz; o narin kalemin hareketleri de, elimizin lisana gelmesini sağlamakdadır. Karşımızdakilere, dilimizle anlatabildiklerimizi, uzakdakilere, hatta asırlar ötesindekilere kalemle ifade ederiz (1). İşte yüzlerce, binlerce yıl öncesinden kalan yazılı eserler, kalemin marifeti değil mi? «Cahillere devat ü kalemden ne faide? Dilsizlere zeban ile femden ne faide?» (Cahillere hokka ve kalemden, dilsizlere dil ve ağızdan fayda gelir mi?) ( 1) Bu düşünüş tarzı geçen asırlara göre oldu. Zira, telefon ve ses alma cihazları, bu devirde artık konuşulanları da, uzaklara ve gelecek zamana götürmekde ve götürecek.

2 16'2 KALEM LİSANIMIZDA <<KALEM» Kalem'in ehemmiyetini belirtmeye çalışırken, onunla ilgili olan Türkçe'ye girmiş kelime ve ta'birlerden bulabildiklerimizi, manalarıyle birlikde sıralayalım : Kalem: (Cem'i = Çoğul şekli: Aklam) Yazmak için kullanılan her çeşit alet. Eskiden, bu kelime ile hatıra, evvela, <<kamışın yazı yazmak üzere yontulmuşu» gelirdi. Kalem-i A'Ia: Akl-ı evvel, nefs-i kül, levh-ı mahfuz. Kalem: Müfredat defterine aynı sıra veya numara ile yazılan bir kısım eşya. Kalem: Maden, tahta veya taş üzerine hakketrnek (oyma) için kullanılan keskin uçlu çelik alet. Kalem: Dokuma üzerine boya ile nakış yapmaya mahsus tüy veya tahta alet. Kalem: Aşı maksadıyle, yabani ağaca konulan ehli ağaç parçası. (Ka..: lem aşısı, aşı kalemi) Kalem: Çiçek aşısında kullanılan alet. (Aşı kalemi) Kalem: Eskiden resmi dairelerdeki yazı işleri kısmı (Muhasebe kalemi, mektubi kalemi, nişan kalemi gibi) Kaleme gelmernek : Ehemnüyeti olmamak. (Bu son ikita'birin kullanıldığı cinaslı bir mısra': <<Kendi bazen gelir amma, sözü gelmez kaleme!») Şeş kalem (= Aklam-ı sitte): Altı kalem. Yazı san'atında Hattat Yakut ül Musta'sami'nin (XIII. asır) koyduğu kaidelerle ortaya çıkan altı cins yazı: Sülüs * Nesih * Muhakkak * Reyhani * Tevki' * Rıkaa'. Kıl kalem: İran'da bir cins yaban kedisi tüyünden yapılan müzehhib fırçası. Kaleme dönmüş: Zayıflayıp kalem gibi incelmiş. Kalemzen: Yazan, katib. Kalemkeş: Kalem çeken, katib. Kalemzede: Not tutulmuş, yazılmış. Kalemdan: Kalemlik, kalem kutusu. Kalemtraş * Kalemtraşcı: Kalem açmaya mahsus alet ve yapıp satan kimse. Taklim: Çok eser te'lif etmek. Maklum: Kesilip yontulmuş. Ehl-i kalem * Sahib kalem * Erbab-ı kalem: Yazdığım bilme, bildiğini yazma meziyyetini haiz kimseler. «Erbab-ı kalem terbiyetamuz-ı ümemdir. Adab-ı ümem, malıasal-i feyz-i kalemdir.» Yenişehirli A vni Bey

3 M. Uğur DERMAN 163 (Milletleri terbiye edenler, kalem erbabıdır. Milletierin ilm ü edebi, kalemin feyziyledir.) Erbab-ı seyf ü kalem: Askerliği meslek edinenierin edib olanı. Kalemrev: Bir hükümdar veya devletin emrine tabi' olan yerler. Kalemgir: Üzerinde kalemin zahmetsizce yürüdüğü kağıd. Kalemkar: Herhangi bir zemine kalemle nakış işleyen. Kalemkarl * Kalem işi: Kalemle işlenmiş nakış. Kalemiyye: Yazı ücreti. Kalem açmak * Kalem yontmak: Kalemi yazacak hale getirmek üzere kalemtraşla açmak. Kalem ucu: Kalemin yazan kısmı. Kara kalem: Sadece siyah kalemle resim yapma tarzı. Kalemi kırık: Kitabeti (yazış tarzı) zayıf olan. Kaleme almak: Bir mevzuu işleyerek yazmak (Kompozisyon). Eli kalem tutmak * Kalemi kuvvetli: Y azış tarzı yerinde olmak. Kaleminden kan damlamak: Kaleminin ifadesi fevkalade olmak. Fasih ül kalem: (Yazı san'atında) Elinden fena harf çıkmayan, daima iyi yazan hattat. Kalemi lisanından fasih: Fazla konuşmadan yazıyla meşgul olan hattat. Bir kalemde: Bir tek def'ada. Kalem böreği: İnce uzun börek. Kalem parmaklı: Uzun ve düzgün parmaklı olan kimse. Kalemen: Yazı ile, tahriren. Ceff el kalem: Düşünmeden hüküm vermek. <<Bir takallüb görür isen bende, Etme ceff el kalem, beni ta'yib. Bu takallüb umuma şamildir, İnkılab, etti herkesi taklib.» Müderris Ferid Bey (Bende bir değişiklik görürsen, düşünmeden ayıblama. Zira, bu değişiklik umunıldir. İnkılab herkesi değiştirdi.) Kalem böyle çalınmış: Kader böyle yazılmış. Kalem tartmak: Yazı yazmak. Kalem öğretmek: Yazı öğretmek. Kalem çekmek * Kalem silmek: Çizmek, silmek. <<Çok emek, zahmet çekip gördüm elem, Şimdi hoş, «Temmet>> deyip sildim kalem.>> (Çok emek ve zahmet çekip elem gördüm. Şimdi artık <<Tamam oldu» deyip hepsini sildim.)

4 -~ 164 KALEM Kalem efendisi: Resmi bir dairenin kaleminde vazifeli katib. Kaleme çırağ olmak: Resmi bir dairenin kaleminde yeni vazife almak. Kaleme gitmek * Kaleme müdavim: Daire kaleminde vazifeli. Hokka kalem * Kalem hokka: Basit yazı takımı. Kalem kulaklı: Dik ve düzgün kulaklı at. Me'hazlarımızdan tesbit edebildiklerimiz bu kadar... Görüldüğü vechile, mektebimizden mutbağımıza kadar giren bir yığın mana zenginliği... Dilimizin, şimdiki gibi kuşa çevrumediği eski devirlerde, bu mefhumları bilip söyleyenler elbette çokdu. Lakin, artık: Zamane dilsizi oldu elimdeki hame, Bugünkü Türkçe için, ben de terceman ararım!>> Evet, Hame»nin de <<Kalem>> demek olduğunu, bize, Tahir ül Mevlevi'nin ( ) bu haklı beyiti hatırlattı. Merhum, sağ kalıp, bir de, günümüzün Türkçe'sini görmeliydi... Kİlk>> kelimesi de Kalem>> manasma gelir. Meşhur Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi (vefatı: 1849), Mevlevi dergahlarına yazdığı şaheser lerine bazen şu manzum imza yı koyar : Feyz alır dergelı-i Mevlana'de, Eser-i kilk-i Yesarizade.>> (Yesarizade'nin kaleminin eseri, Mevlana'nın dergahında ma'nevi saadet bulur.) Bu umumi girişden sonra, şimdi de, ecdadımızm, geçmiş asırlardaki «Kalem Medeniyyetİ>>nden bahsedeceğiz. Kurşun, sabit, boyalı, demir, mürekkebli (d olma), keçe ve tükenmez kalemleri e madeni uçlar (2) geçen ve bu asırlarm teknik gayretiyle ortaya çıkmışlardır. Kaz kanadından yapılan tüy kalem ise, eskiden, Garbde kullanılan bir yazı aletiydi. İşte bu sayılanlar, kültür tarihimizi alakadar etmedikleri için mevzuumuz haricinde kalıyorlar. KAMlŞ KALEM Kalem olarak, kamışdan ne zamandan beri istifade edildiği katiyyetle belli değilse de, en az on asırlık bir geçmişi vardır ve bizde dolma ve kurşun kalemlerin yfiyılışına kadar, okur yazar zümrenin hayatında daima baş köşeyi işgal etmişdir. Nihayet, yeni harflerin kabulüyle hemen tamamen ortadan kalkan kamış kalem, şimdi memleketimizde, ancak, yazı san'atınm son hadimieri tarafından aranıp kullanılıyor. Bazen, Sahhaflar Çarşısı'na gelen eski kitaplar arasından da, bir kaçı boynunu bükmüş olarak çıkar. Artık, lüzumu kalmadığı için, yetiştiği yerlerden getirtilmemektedir. (2) Madeni uçlar, 1839 dan sonra, Avrupa'da pahalı olan tüy kalemin yerini almış, mekteblerimizde Fransızca öğretimine başlandıkdan sonra bize de girmişdir.

5 M. Uğur DERMAN 165 Yazıda kullanılan kamış, İran sahillerinde (bilhassa Hazer Gölü tarafında) ve Irak'da (3) yetişir. Hindistan ve daha sıcak yerlerde bulunanlar çok sert olurlar. Çocukluk oyunlarından hiç birimize yabancı gelmeyen kamışın bizde yetişenleri ( 4) yumuşaklığı sebebiyle yazıya elverişli değildir. Zira, kalem olarak kullanılacaklar için bir hayli şart aranır: Çok sert veya çok yumuşak, çok kalın yahut çok ince, yassı, eğri ve dalgalı olmamalıdır. Tabii bir sertlikde, dış görünüşü ile ince uzun ve düzgün bir silindir biçiminde, boğum araları en az bir karış boyunda ise makbul sayılır. (Resim: 1-A) Kamışın içinde mevcut olan boydan boya boşluk <<Nal» denilen iplik gibi ince nebati liflerle doludur. (Resim: 1-B) Kalemin ilk açılışında, bunlar ucundan tutulup çıkartılır. Her hadiseyi şuh bir zaviyeden gören şair Nedim, <<Nal»e şu manayı yakıştırıyor: <<Sihr ü efsun ile dolmuşdur derunun, ey kalem! Zülfü Harut'un, demek mümkün ki, nal olmuş sana.>> (Ey kalem, için sanki sihir ve büyü ile dolmuşdur. Boşluğunda bulunan «nah belki de sihir öğreten Harut'un saç telleridir.) Kamış, koparıldığı haliyle, kalem vasıflarından uzaktır. Uzvi sıcaklığı daima muhafaza eden ve ibtidai bir etüv mahiyetinde kullanılan gübre'ye konur. Tabii rengi sarımsı beyaz olan ham kamışlar, burada ağır ağır kurur. Cinsine göre kırmızımsı, yahud açık veya koyu kahve rengine hatta siyaha döner. Bazı tarikat erbabının ma'nen kemaje ermek maksadıyle süfliyyetde çile çıkarması gibi, kalem de, ulvi eserler vermek, tekamüle ermek için, gübrede pişip çilesini ikmal eder, süfliyyetden geçip hamlıkdan kurtulur. Nihayet üstü parlatılır, cilalı gibi olur. Bazen, güneş karşısında da yapılan bu ıslah ameliyyesinin, umumiyetle, kamışların yetiştiği memleketlerde icra edildiğini sanıyoruz. Zira, bütün araştırmalanınıza rağmen, böyle bir kalem ıslahhanesinin İstanbul'da bulunduğuna dair, ma'lumata rastgelmedik. Kalemleri süslemek maksadıyla, daha gübreye yatırmadari evvel, arzu edilirse, üzerlerine helezoni olarak iplik sarılır, oradan alındıkdan sonra, iplikler de çıkarılınca, sarılmış yerler akçıl kalır ve bu, kaleme güzel bir görünüş verir. (3) On sene kadar evvel, Bağdad Güzel San'atlar mektebine hüsnühat mual Iimi olarak davet edilen Hattat Macid Ayral merhum ( ) orada talebesine yazı meşketmek için iyi cins kamış kalem bulamadığım ve ağzı enli madeni uçları kullandığım yana yakıla bize anlatmış, buradan kamış kalem teminine çalışmışdı. Anlaşılan, oraların feyzi bizimkinden evvel kesilmiş... (4) İstanbul'un Kalamış semtinin de Rumca «Kalamos dan muharref olarak isimlendirildiği söylenir. Eskiden orası da kamışlık imiş.

6 166 KALEM Resim: 1) Muhtelif kalemler (Cesametleri hakkında fikir verebilmek için yanlarına cedvel konmuşdur.) A) Açılmamış bir boğumlu kalem B) Kalemin içindeki Nal> C) Kullanılmaya hazır Cava kalemi D) Açılmamış Cava kalemi E) Yeni açılan bir kamış kalemin içden görünüşü F) Ağzındaki sırçalı kısım giderilmiş kamış kalem G) Çizgi halinde yazan celi kalemi H) Menevişii kalem İ- J- K) Muhtelif celi kalemleri (tahtadan) L) Kamış kaleme tesbit edilmiş iki taraflı celi kalemi. (M. Uğur Derman Kolleksiyonundan) Sertliği dolayısiyle, yukarıda zikredilen ıslah şekline tabi' tutulmayan, üzeri kendiliğinden kaplan postu gibi lekeli, sarımtrak kahverengi bir cins kamış vardır ki Menevişli kalem>> bundan olur. (Resim: 1-H ve 2-A, B) Mühim şahıslar (Padişah gibi) tarafından kullanılacak kalemlerin sap tarafına altın veya gümüşle tezyinat yapıldığı da vakidir. (Resim: 2-C, D) Açılmamış kalemler, tek (Resim: 1-A) veya çift boğumlu olarak satılır. (Bu asrın başlarındaki kalem fiatları: Adisi beş para, iyisi on para veya kalem açma dahil yirmi para, menevişlisi otuz para idi.) Çatlak ise, almamaya bilhassa dikkat edilir, çünkü açılırken bu çatlak büyür ve kalem kırılır. Sağlamlık tecrübesi: Kalem birkaç santim yükseklikden sert bir

7 M. Uğur DERMAN 167 Resim: 2) A - B) Menevişii kalem C- D) Sap tarafından süslü kalem E - N) İnce ve kalın Bambu kalemi F- M) Açılmış kamış kalemler G - J -K) Açılmış muhtelif Cava kalemleri H - İ - L) Açılmamış Cava kalemleri (Bütün bu kalemler Sultan Abdülaziz'e aiddir.) O) Hattat Sami Efendi'nin Üsküdar Özbekler Dergahı Şeyhi Hezarfen Edhem Efendi tarafından yapılan «Celi» kalemi. Görüldüğü gibi, mürekkep akıntısını sağlamak için, kalemin ağzı dokuz yerinden şakkedilmişdir. (Türk İslam Eserleri Müzesinden) yere bırakılır. Çatlak ve zayıf olanı, kötü bir sesle zırıldayarak düşdüğü yerde kalır, sıçramaz. Halbuki, sağlam ve iyi cins kamış ise, aynı tecrübe ile, hem dolgun ve tannan bir ses verir, hem de sıçrar. CAVA KALEMİ Daha sonra temas edeceğimiz vechile, kalem açılıp da kullanılmaya başlandıkdan sonra, kağıdla teması olan ağız kısmı zamanla bozulursa, yeniden açılır. Ancak, yazılması uzun süren eserlerde (bilhassa Kur'an-ı Kerimler) bunun mahzuru vardır: Kalem yeniden açılırken, ağzının genişliği, milimetrenin onda biri kadar farklı olsa, bu, hele nesih gibi ince yazılarda büyük bir bedii kusur teşkil eder. Harfinden noktasına ve ha-

8 168 KALEM rekesine kadar, estetiğin hakim olduğu eski harflerimizin, böyle uzun metinlere tatbikatında, ağzı kolay aşınmayan bir kaleme ihtiyac hasıl olmuşdur. İstanbul'dan Hac maksadıyle gidenler, Hicaz'da, Cava'dan (ki Endonezya adalarindadır) gelen kalemleri görüp benimsemişlerdir. Bunlar, orada yetişen bir cins kamışın orta boşluğundan nal» yerine çıkan, abanoz gibi sert, içi dolu, ince bir kamış özüdür. (Resim: 1-D, 2-H, İ, L) inceliği dolayısiyle yazarken tutmak zor olur, bu sebeble, açıldıktan sonra (Resim: 2G, J, K), başka bir kamış kalemin içindeki boşluğa yerleştirilip kalınlaştırılır, elde durması sağlanır. (Resim: 1-C) Sertliği yüzünden, kullanılması da, açması da (5) güç olan Cava kalemini, bizde ilk def'a Hattat Çömezzade Mustafa Vasıf (vefatı 1852) ve talebesi Kadıasker Mustafa İzzet ( ) Efendiler, nesih hattıyla yazdıkları Kur'an-ı Kerim ve diğer bazı eserlerde deneyip beğenmişlerdir. Sonradan, diğer hattatlarca da, benimsenmişdir. CELİ KALEMi Yazının kalınlığı arttıkça, kalemin ağzını da ona göre açmak maksadıyla, bu kalınlığa uygun kamışlardan, bilhassa sert «Bambu» kamışlarından (Resim: 2-N) istifade olur. Ancak, daha iri yazıları -ki buna hat san' atında Celi» denir- yazmak için «Bambu>> da kifayet etmez. O zaman, tahtadan, istenilen büyüklükde yapılan celi kalemi kullanılır. «Ağaç kalem = Tahta kalem>>. (Resim: 1-İ, J, K, L) Bunun ağzının ortası oyulup, iki kenar ucu bırakılarak, celi yazıyı çizgi halinde yazan şekli de yapılmışdır. (Resim: 1-G) Çok iri eelileri yazabilecek kalemi, insan eli, nisbeti dairesinde, kullanmakdan acizdir; bu halde mürekkebin akıntısını sağlamak da zordur. Yeri gelmişken, mübalağacılığı ile meşhur, hattat Yesarizade'nin şu fıkrasından bahsetmeliyiz: Bir ahbabı, eskiden Ayasofya camiinde, şimdi İslam Eserleri Müzesinde asılı duran celi ta'lik ( ~.ııt:... -i_,... ) levhasını görüp kendisine, bu kadar kalın yazıyı nasıl yazdığım sorunca Y esarizade: «Cami'e gitmişdim, Kayyum efendi gelip bir yazı istedi. Ben de bir kova mürekkeb istedim. Orada duran meydan süpürgesini aldım, gözüme, namaza gelmiş bir oduncunun baltası ilişti. Süpürgeye bir nacak çaldım, kovaya batırdım, batırdım yazdım!» demiş. Bu izah tarzına, muhakkak ki, karşılıklı gülmüşlerdir. ~ Kalemle yazılamıyacak kadar kalın yazılar, evvela normal eb'adda yazılıp küçük karelere ayrılır. Başka bir kağıda, kaç misli büyütülmek isteniyorsa o cesametde çizilen karelerde, küçük karenin mukabili bulu- (5) Cava kalemi hakkında ma'lumat veren Hattat Hasan Rıza Efendi zade Süreyya Saltuk, geçen asrın hünerli kalemtraşcılarından Meyil Usta'nın, Cava kalemi açmak için hususi bir çakı hazırladığını, ilk yaptığını da Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'ye hediye ettiğini bildiriyor.

9 M. Uğur DERMAN 169 narak, yazı resmedilrnek suretiyle hazırlanır. Hepimizin mekteb hayatından bildiğimiz bu büyütme şekline Santraş» veya Murabba',, usulü denir. Mesela, İstanbul Üniversitesi kapısı üzerindeki Şefik Bey'in <<Daire-i Umur-ı Askeriyye»si ve yanındaki <<Fetih» ayetleri böyle tertib edilmişdir. Yine, 55 cm. kalınlıkla, dünyanın en iri eelileri olan, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya Camiindeki dairevi levhaları, talebesinden Şefik Bey ve Ali Efendinin yardımlarıyla, ma'bedin kayyumhanesinde bu şekilde hazırlanmışdır. KALEM AÇlLMASI Kalemin nasıl açıldığını anlatabilmek için, önce kalemtraşdan bahsetmeliyiz: KALEMTRAŞ Yeni neslin kurşun kalem açmakdan tanıdığı kalemtraşlar ile,. bizim bahsetmek istediklerimizin gerek şekil, gerekse kullanış tarzı itibariyle münasebeti yokdur. Eski kalemtraşlar, münhasıran kamış kalemi yontup açmak için kullanılır. (Resim: 3) de görülenler bunların en san'atkarane örneklerindendir. Vaktiyle pek revaçda olup da ancak Avrupa çakılarının yayılmasıyle zeval bulan, ecdadımıza has bir Kalemtraşçılık>> mesleği ve bununla maişetini temin eden bir san'atkar zümresi mevcud idi. Kalemtraş üç kısımdan mürekkebdir: (Resim: 3) A - Su verilmiş çelikden ma'mul kesici kısım. (Tig) B - Kemik, fildişi, abanoz, mercan, pelesertk, ünnab, öd ağacı, yeşim, bağa, boynuz, som, şirmai, demirhindi, Hacı Maksud taşı, çelik veya altın işlemeli çelikden yapılan Sap» kısmı. Kalemtraşın en çok san'at gösterilen ve maddi değerine tesir eden yeri burasıdır. C - Bu iki kısmın birbirine sağlarnca kenetlenmesini sağlayan «Parazvana>> ki, umumiyetle çelikden, nadiren altın ve gümüşden olur. Kalemtraşın ustası her kim ise, (Resim: 3-D) de görülen oyuk yere, pirinç, gümüş, nadiren altın minik bir parça koyar, üzerine ismi ters hakkediimiş olan oyuk cesametindeki dişi mührünü sıcak olarak basar, böylece kalemtraşı yapan şahsın ismi bu damgada kabartma olarak kalır, zamanla düştüğü de vaki'dir. Kalemtraşçıya, peştemal kuşanırken -yani diplama alırken- ya mezun oldukları üstad veya mesleğin en yaşlısı tarafından bir mahlas verilir ki, ekseriya (i-ı) sadasıyle biter ve o esnada başka bir meslekdaşı tarafından kullanılamaz: Fenni, Muhyi, Recai, Rıfkı, Meyli, Medhi, Hakkı... gibi. Tabii, bu kaidenin istisnaları da çıkmışdır. Bazı san'atkarlar, isim koymayıp hususi bir işaret kullanırlar. Kendilerinden kalemtraş satın almak isteyip de, makta' kullanmadan kalem açmaya kalkanlara, «Size göre kalemtraşım yok Efendim>> diyebilecek kadar san'atmı her şeyin üstünde tutanları da vardır.

10 170 KALEM Resim: 3) Kıymetli kalemtraşlar (Topkapı Sarayı Müzesinden) A) B) C) D) Kalemtraşın Kalemtraşın Parazvana Kalemtraşı kesici sapı yapanın kısmı (Tig) E) F) G) damgası Kesici kısmın sırtı Kesici kısmın ağzı Kesici kısmı muhafaza eden kılıf. Kesici kısmın şekline göre, <chattatl, katibi, söğüt yaprağı, cam kırığı» gibi isimler alan kalemtraşdan daha fazla bahsetmeye yerimiz müsaid değildir (6). Yeni açılacak kalemin, önce boğum yeri bir parmak aşağısından kalemtraşla giderilir, böyle yapılmazsa ileride anlatılacak olan <<kalem şakkı» (6) Dr. Süheyl Ünver Hocamız, 45 yıldır gördüğü kalemtraşlardaki imzaları ve yapanların terceme-i hallerini imkfın nisbetinde toplamışdır. Şimdilik 106 isim ihtiva eden bu gayrimatbu' eserin basılması temennimizdir.

11 M. Uğur DERMAN 171 düz olmaz, eğri gidebilir. Sonra, kalem sol elin içine yatırılır ve ucu baş parmağın ayasına dayanır, yukarıdan aşağıya meyilli olarak kesilir. Ta ki kalemin orta boşluğu ve cidarı badem biçiminde görünsün (Resim: 4). Bu kısım, sert kalemde eğri kesilir, yani uzun bir badem şeklindedir (Resim: 5-A). Yumuşak kalemde ise, dikçe kesilir, tombul bir badem (Resim: 5-B) halin- Resim: 4) Kamış kalemin açılması dedir. Alttaki sivri- A) Kalem yongası (Bürade-i kalem). lik traş edilip inceltilir, dil gibi uzayan bu yassı kısmın iki kenan, kalem ağzı ne büyüklükde isteniyorsa ona göre alınır. Bu alınış, iki tarafdan aynı mikdarcia olmazsa kalemin biçimsiz bir görünüşü olur (Resim: 5-C). Kalemin dışındaki, <<sırça» denilen, renkli ve parlak kısım mürekkeb tutmayacağı için ~~ ~ ~ı,iji,. n /'. 1 ' Resim: 5) Kalem ağızlarının muhtelif görünüşü: A) Sert kalemin açılışındaki uzun badem biçimi. B) Yumuşak kalemin açılışındaki yuvarlak badem biçimi C) İki kenarı aynı mikdarda alınmamış kalemin eğri görünüşü D) Kalemin dışındaki sırçanın, ağız kısmında giderilmiş şekli E) Açılışı itibariyle düz kalem F) Açılışı itibariyle çakşırlı kalem G) Uzun dilli kalem H) Kısa dilli kalem İ) Ta'lik kalemini İranlıların açış şekli J) Kalem ağzının eğriliği (çizgi ile gösterilmişdir). H

12 172 KALEM sadece kalem ağzından bir parçası, yine kalemtraş yardımıyle giderilir (Resim: 1-F, 5-D) Dil ve ağız kısımları aynı genişlikde olabildiği gibi, (Resim: 5-E) ağız kısmı daha genişce bırakılır. Böylesine <<Çakşırlı Kalem denir (Resim: 5-F). Kalemin başı ve diğer ismi ile dili çok uzun bırakılırsa (Resim: 5-G) süratli yazabilen bir ele yardımcı olur, kısa bırakılırsa (Resim: 5-H) ağır yazılır. Meşhur Hattat Hafız Osman Efendi'nin ( ) evvelce uzun dilli kalemle yazarken, geçirdiği felçden sonra yarı yarıya kısaltılmışını kullandığım, her iki şekildeki kalemini de gören «Tuhfe-i Hattatin» müellifi M üstakimzade kaydediyor (Sahife: 608). Bu halinde, Hafız Osman Efendi'nin kalemlerini, tenbihi üzere talebesinden Çinicizade Abdurrahman Efendi kısa olarak açarmış. Eskiden, kamış kalemin yazandan tarafa ucu da, mutlaka sivriitherek bırakılırdı. Guya, düz olursa, şeytan oturup güzel yazılmasına imkan vermezmiş! Bu sivrilik, şayed yazanın bir yerine batarsa, o zaman, şer sahibi şeytanın, düzden çok sivri uçlarda oturduğuna inanmak lazım gelecek! Kalemin Şakkı: Ağız kısmı, kalemtraş yardımı ile dikine olarak, makta' üzerinde birkaç cm. kadar çatıatılan kalemin ağzı iki yakaya ayrılır.. Boyuna muvazi çatlatılması, eğri olmaması şartdır. Buna <<Kalemi şakketmek» (= Dikine kesmek) denir. Arada hasıl olan bu çatıağa mürekkeb dolar ve yazarken devamlı olarak aşağıya doğru akar, yani alaminüt bir depo vazifesi görür. Şair Sabit, kalemin şakkı hakkında şu latifeyı yazmış: <<Bir yere gelmez iki yakası, Sebeb-i çak-i giribanı bu olmuş kalemin.>> ehl-i rakamın, (Yazı ile uğraşanların iki yakası bir araya gelmez, fakr ü zaruretden kurtulamazlar. Kalem ağzının da iki yakaya ayrılması bu sebebdendir.) Şair Şeyh Mehmed Vahyi de, betahsis yazı tabirleriyle -ki bunlar ayrı harfle diziimişdir- örülmüş şu kıt' asında diyor ki : Bir kalem kaşlı, mürekkeb saçlı katib dilberi, Halkı Mecnun ideyazdı salın-ı Kağıdhane'de. Nakş-ı vash, hakk olunmaz safha-i endişeden, Açsa bin şakk, gezlek-i hicran dil-i divanede.» (Kalem gibi ince uzun kaşlı ve mürekkeb gibi siyah saçlı bir katib dilberi, Kağıdhane meydanında halkı neredeyse Mecnun'a çevirdi. Ayrılık kalemtraşı şu deli gönlü bin def'a da yarsa, vuslatı, yazıldığı keder sahi- f sinden kazınmaz.)

13 M. Uğur DERMAN 173 Şakkedilmekle ikiye ayrılan kalem ağzının her iki yakasına da birer isim verilmişdir. Kullanırken yazandan yana olan tarafına Üns>> (= Yakın), aksi istikametde olan yakaya da «Vahş» (= Uzak) denilir (Resim: 6). Kalem şakkedilirken vahşi taraf daha geniş bırakılır. Harflerinin şekli icabı, kalem ağzı bazen, kağıda yarı yarıya temas ettirilerek yazılan ta'lik hattında, mürekkebin cereyanını sağlamak için, İran'da, vahşi yaka tekrar kısa olarak şakkedilir. (Resim: 5-İ) Bu usul bizde cari değilse de akla uygun gelmekdedir. MAKTA' Resim: 6) Yazarken kalemin tutuluş ve ağzının iki yakası: Vahşi-Ünsi. tarzı Biraz da, kalemin gerek şakkının, gerekse aşağıda anlatacağımız kattının üzerinde yapıldığı aletden bahsetmek icab ediyor: Kelime aslında «~ı..aa = Mıkatta» ise de, eskiden, galat olarak " c_hı.. = Mıkta',, şekline girmiş. Lisanımızda " c_ki = Kat'ııı muhtelif şekilde kesrnek manasınadır. Halbuki, ".k~ Kattıı münhasıran «Kalem kesmekıı demekdir. <<Mıkatta,, da, üzerinde kalem kesilen aletdir. Yanlış olarak giren «Mıkta'» zamanla Makta',, olmuş, aslı ile alakası kalmadan Türkçeleşmiş, denilse yeridir. Makta' 2-3 cm. eni, cm. boyu olan, 2-3 mm. kalınlığında kemik veya fildişi bfr plakadır. Bağa ve sedefden yapılanı da görülmüşdür. Buna neden lüzum vardır? Kalemin şakk ve katt ameliyyesi, eğer sert satıhlı bir yerde yapılırsa, (mesela cam, mermer) kalemtraşın kesen ağzı zedelenir ve zamanla kullanılmaz hale gelir. Yukanda zikredilen, nisbeten yumuşak satıhlı maddeler, kalemtraşın keskinliğine zarar vermedikleri gibi, kendileri de fazla müteessir olmazlar. Makta' üzerinde, kamış kalemin kutru kadar içine yiv açılmış küçük bir çıkıntı mevcuddur. (Resim: 7) Bu basit aleti, bilhassa Mevlevi zevkı ince bir san'at haline getirmişdir. Aynı resimde görüleceği vechile, çakı, mil ve kıl testere ile çalışarak hazırlanan makta'ın üzerine gayet ince işledikleri Mevlevi sikkesi, nakış, çiçek ve yazı gibi tezyini unsurlar, onların derviş meşreblilikleri yanı sıra, kabına sığarnıyan san'atkar ruhlarının

14 174 KALEM Resim: 7) Çok kıymetli makta'lardan 6 numune (Topkapı S.M.) (Harfle işaretli kısımlar, kalem sapının tesbit edildiği yerlerdir, (X) işaretli düzlükde kalemin şakkı ve kat'ı yapılır). İmzalar: A-B-F) Fikri, C-D-E) Resmi. tercemanı olmuş ve bir kemik parçasında adeta Mevlevi inceliği temessül eylemişdir. Yani, üzerinde kalem kesrneğe insan kıyamaz. Umumiyetle bu şaheseriere imza da koymuşlardır. Tabii her makta'a böyle özenilmiş değildir, Mevleviler haricinde yapanlar da çıkmışdır. En ucuzu, c düz kemikden sade olarak hazırlanan şeklidir. <<O hüsnühattıyla, yakut leblerindir, eden Kalemtraş-ı gama, üstühamını makta'>> Ka mi (O yakut rengi dudaklarının güzel çizgileri, benim kemiklerimi, gam kalemtraşı için makta' haline getirdi.) İşte bu makta'ın yivine, kalemin sap tarafı, sağa sola kaçmaması için tesbit edilir; kalemtraşın keskin ağzı, kalemin boyuna muvazi (paralel)

15 M. Uğur DERMAN 175 olarak tutulur ve arzu edildiği şekilde kalemin iç veya dış tarafından «şakk-ı kalem>> yapılır. Bu, elde de olabilir. <<Katt-ı kalem» veya <<Kat'-ı kalem» (= Kalemin ağzının kesilip düzeltilmesi.): Kalem, aynı şekilde makta' üzerine tesbit olunup, evvelce şakkedilmiş ağzının vahşi tarafı uzun, ünsi tarafı kısa bırakılmak şartıyla meyilli olarak kesilirken «Çıh diye bir ses çıkar. (Resim: 8) de görülen Resim: 8) Kalem ağzının kat'edilmesi A) Kalem yongaları (kırıntıları) B) Makta' C) Kalemtraşın basılış şekli. bu ameliyyeye hattatlar arasında <<Makta'a vurulmak» da denir. Henüz makta'a vurulmuş bir kalemle çok keskin yazı yazılır, kullanıldıkça ağzı bozulacağı için artık harfler pürüzlü olarak çıkmaya başlar. Gerek şakk-ı kalem, gerekse katt-ı kalemde, kalemtraşın kesici kısmının sırt tarafına (Resim: 8-C) de görüldüğü şekilde şehadet parmağı ile basılmazsa kalemtraşın sapı bu tazyike tahammül edemez, çatlayabilir. Düz makta'a vurulmuş kalemle yazılan yazılar elden metanetli çıkar,

16 176 KALEM çok eğri makta'a vurulmuş kalemin yazıları zayıf, fakat halavetli olur. İkisinin ortası hepsinden iyisidir. İlk def'a eğri kattedilmiş kalemle yazan Hattat Yakut ül Musta'sami'dir. (XIII. asır) Eğri makta' ile, kalemin elde tabii duruş şekli olan, yazandan tarafa yatık vaziyeti de sağlanmış olur. (Resim: 5-J) de kalem ağzının meyli, çizgi ile gösterilmişdir. Hattat Hasan Rıza Efendi'nin ( ) talebesi merhum Halim Özyazıcı'ya ( ) nakline göre, sülüs hattı için kalemin ağzı (Resim: 9) da görülen esasa göre tesbit edilir. Yani herkesin parmak teşekkülatına göre bu eğrilik değişebiliyor. Resim: 9) Sülüs kaleminin ağzının meyli. Yine Hasan Rıza Efendi' nin, N ecmeddin O ky ay hocamıza anlattığına göre, taklid edilmek istenen bir yazı, kalemin kattı bilinmedikçe layıkıy le a s lı n a benzetilem ez (7). Yazı nev'ine göre kalem ağzının meyli ve genişliği: Ta'lik kalemi sülüse nazaran daha düz ağızlıdır. Nesih kalemi ondan da az, hele rık'a düze yakın meyilli olur. Sülüs yazının, dolayısiyle kaleminin ağız genişliği 2,5 mm.'yi geçmez. N esih için bu had, 1 mm. kadardır. Daha fazlasında yazı irileşmeye, yanf celi olmaya başlar. Ta'lik kaleminin ağız genişliği de sülüs kadardır. Mezkur hattın menşei olan İran'da bu cesamet <<Çardank>> (= dört kalem ölçüsü) olarak isimlendiriliyor. <<Yekdank» (= bir ölçü) ve <<Düdank» (= iki ölçü) kalemler, daha küçük (hurde) ta'lik için kullanılır. Münhasıran «Ta'lik celisi»ne eskiden «Kamış kalem» dendiği vakidir. (Devamı gelecek sayıda) (7) Yazı taklidi mevzuu da, ayrıca işlenecek kadar genişdir. Ancak, kısaca arzedelim: Bir hattatın başka bir meslekdaşının yazısına bakarak, fotoğrafla alınınışeasma onun aynını elinden çıkarmasına «Yazı taklid etmek» denir ki, bu, diğer san'at dallarında rağbet görmezse de, hüsnühatda makbul ve güç bir tarzdır.

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Mühendislik çiziminin tanımı

Mühendislik çiziminin tanımı Mühendislik Çizimi Mühendislik çiziminin tanımı Günümüzde resim; duygu, düşünce, şekil ve tasarımları serbest elle veya özel araç ve gereçlerle çizip anlatma sanatıdır. Mühendislik çizimi (teknik resim)

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 HAZİRAN 2013 / İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI SERGİ SALONU Başkan

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >.

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >. 6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi.D RGİSİ..ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR ' \ I: j /.,,,_ :;... >. 1953 X. ANK-ARA I 9 5 3 TÜRK KİTAP KApLARİ KEMAL ÇIG RESIM xxın XVIII

Detaylı

YAZ! NASIL YAZILIR? (1)

YAZ! NASIL YAZILIR? (1) YAZ! NASIL YAZILIR? (1) Daha evvel neşredilen seri makalelerde, eski san'at yazılarımızm vücude getirilmesi için lüzumlu malzemeden - bu sahifelerin imldnı nisbe tinde - bahsolunmuşdu. Unu, yağı ve şekeri

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

El Aletleriyle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Kuralları

El Aletleriyle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Kuralları Kaynak: http://www.isguvenligi.net/index.php?option=com_content&task=view&id=49&itemid=99999999 Mustafa Taşyürek El Aletleriyle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Kuralları İşimizde ve günlük yaşamımızda çeşitli

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI A- RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ 1) Beyaz resim kâğıdı: kurşun kalemle resim çizmek için kullanılır. Gramajı ile tanımlanır. Gramajı arttıkça kalınlığı artar. 2) Aydınger kâğıdı: Çini

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

Uzman Gözünden Deck Çeşitleri

Uzman Gözünden Deck Çeşitleri Ülkemizde yetişen ağaç cinsleri görsellik ve renk açısından oldukça sınırlıdır. Bunlar genel olarak kayın, meşe, dişbudak, kestane gibi açık renk ağaçlardır. Zor bulunması, son yıllarda kesiminin problemli

Detaylı

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER 1. BÖLÜM MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 1. Giriş Mühendislik çizimi (teknik resim), mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) HETEROVEGETATİF (=AŞI İLE) ÜRETME Aşı ile üretme tekniği, üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenilen

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

İlyas ÇOKAY HARA YAPILARI

İlyas ÇOKAY HARA YAPILARI İlyas ÇOKAY Yüksek Mühendis Mimar (İTÜ) Bağımsız At Sahipleri Derneği Başkanı icokay@superonline.com 0532 3508702 HARA YAPILARI Geçen haftaki Modern Hara Yapıları başlıklı yazımız ve projeler inanılmayacak

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI Cam plakadan kesilmiş şekilleri çekartıp almak deneyim ve dikkat gerektirir. -Kesici disk esas faktördür ve cam kalınlığına uygun olarak seçilmelidir. -Kesici

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

1-) MANGAL GÖVDESİNİN YAPIMI:

1-) MANGAL GÖVDESİNİN YAPIMI: ÜRETİM SÜRECİ Bir mangal üç temel parçadan oluşur. Bunlar gövde, ızgara ve bacadır. Bugün piyasada çeşitli tipte mangallar bulunuyor. Ama genel olarak incelendiği zaman bu üç parçanın hepsinde bulunduğu

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT Genel Bilgiler Genel anlamda teknik resim, cisimlerin çizgiyle ifadesidir. Bu ifade herkesçe aynı şekilde anlaşılmalıdır. Parçalar, çeşitli geometrik

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / ,

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / , PENSELER PENSELER Altaş ve Carolus penseleri uygun fiyat performans oranıyla sizi etkiler ve birçok bir uygulama alanı için uygundur. Uzun ömürlülük anahtar kelimedir ve profesyonel kullanım ile Altaş

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI (İSMEK) "BRANŞ YARIŞMALARI" ORGANİZASYONU

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D)

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) TEST-8 Matematik Yarışmalarına Hazırlık 1 Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) 2 Yandaki kareden çizgiler boyunca kesilerek çeşitli şekiller

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3.

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. Fatih ERBAŞ Kitabın yazarı M.Uğur Derman (5 Şubat 1935 Bandırma), hattat Necmeddin Okyay a (1883-1976) 1955

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Kriminalistik. Av. Seyfettin ARIKAN*

Kriminalistik. Av. Seyfettin ARIKAN* Kriminalistik Av. Seyfettin ARIKAN* * Avukat ve Em. Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Em. Kriminalistik Dersi Öğr. Üyesi, Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) UZMANI, seyfettinarikan@yahoo.com Kriminalistik

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 1- AJANDA Madde 1: TEKNİK ÖZELLİKLER 1- Adı : Ahmet Yesevi Üniversitesi 2016 yılı Ajandası 2- Baskı

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI

KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Giriş: Herhangi bir kaynaklı konstrüksiyon veya kaynak isteminde ne kadar elektrot kullanılmasının gerektiği maliyet hesaplarında en önde gelen faktörlerden biridir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar,

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi BEAUTY GUİDE Güzellik Rehberi ALLIK VE PUDRA FIRÇALARI Duo Fibre Allık Fırçaları : Toz,krem veya su bazlı ürünlerin yüzdeki bölgelere hafifçe uygulanmasında kullanılır. NASBRUSH0003 Duo Fibre Geniş Allık

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı...

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... On5yirmi5.com Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... Geçmişten bugüne unutulmaya yüz tutan birçok el sanatımız var. Bunlardan biri de Kaat'ı. Peki Kaat'ı hakkında ne biliyorsunuz? Yayın Tarihi : 26 Ekim 2009

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

www.mecmerkezi.org Site Haritası

www.mecmerkezi.org Site Haritası www.mecmerkezi.org Bu site, M. Es ad Coşan Vakfı tarafından 2011 de kurulan M. Es ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site temel olarak Merhum Hocaefendi nin yazıları,

Detaylı

9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek. Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması

9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek. Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması 9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması Amaç: Klasik Türk sanatlarından Hüsn-i Hattın ve bu sanatla uğraşan günümüz hattatlarının desteklenmesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Bayrak Cumhuriyet Halk Fırkası Bayrak Talimatı Cumhuriyetçiyiz Milliyetçiyiz Halkçıyız Devletçiyiz Laikiz İnkılâpçıyız Bayrak Talimatnamesi 1. Cumhuriyet Halk Fırkası için altı

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) Tebliğ Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) 1. Giriş Banka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Üretim İşlerinde Sorumluluk Yöneticiler Kesim alanında tehlikeli bölgenin kontrol edilmesi ve tehlikeli

Detaylı

Resim 48- Hattat Sâmi Efendi nin Fallahu hayrun hâfizan levhasýnýn zýrnýkla yazýlmýþ kalýbý. Bu kalýpta tashih edilen yerler siyah boya ile belli olmaktadýr. Harflerin kenarý iðnelenmiþ durumdadýr. Görülen

Detaylı