çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya"

Transkript

1 AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum. Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya baßlad n z? BEYOÚLU, 1973 y l nda taßra teßkilat nda baßlad m. 15 y l taßrada çal ßt ktan sonra, 1988 y l nda Genel Müdürlükte göreve baßlad m. Ben Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ç k ßl y m y l nda Mardin de teknisyen olarak çal ßmaya baßlad m y l nda mühendis olarak atand m y l na kadar Çorum Tapulama Müdürlü ünde görev yapt m den 1988 y l na kadar Sungurlu Kadastro Müdürlü ü görevini yürüttüm y l A ustos ay nda Kadastro Dairesi Baßkanl na Þube Müdürü olarak, hale ve Teknik Þube Müdürü olarak geldim. Anadolu da görev yapt n z bu süre içinde genel müdürlük taßradan nas l görünüyordu? BEYOÚLU, Bu kadar uzun süre çal ßt ktan sonra ben ßimdi ßöyle diyorum, çeßitli konußmalar mda: Ankara ya geldikten sonra, bak ß aç lar m de ißti... Þimdi taßradan genel müdürlü e bakt m zaman elemanlar yarar na hiçbir ßey yap lmad n görüyorum. Öyle mi düßünüyorsunuz? Yani taßrada yaln zd n z ve kendi çabalar n zla götürdünüz ißleri... BEYOÚLU, Þöyle bir ßey diyece im, en basiti: Memur ne için çal ß r? Ekonomik koßullar n n biraz dahi iyi olmas için çal ß yor. Þimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde ben teknisyen olarak baßlad m zaman 392 lira 50 kuruß maaß al yordum. Bunu çok iyi hat rl yorum. Ama bunun yan nda, art olarak, müdürlerin kontrolünde olmas na ra men günde 15 lira yevmiye, her çal ßt m gün için, 2 saat olmak üzere 60 saat mesai al yorduk. Þöyle bir hesaba vurdu umuz zaman, (müdürler bunu k s tlasa da) neredeyse 1 Ankara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, , Sal 345

2 maaß n 2,5-3 misli art para kazan yorduk. Bugüne bakt m z zaman, müthiß bir gerileme var. Tamam bu Türkiye deki ekonomik koßularla ilgili, ama elde edilmiß bir tak m sosyal haklarda bile müthiß geriye düßüß var. Bugün mesai ücretleri komik düzeyde... Dolay s yla taßrada çal ßanlar n ekonomik koßullar aç s ndan genel müdürlük çok fazla bir ßey yapamad diyorsunuz. BEYOÚLU, Evet yapamad... Üretim yönüyle bakt m z zaman, kadastrodaki üretimler aç s ndan bakt m z zaman, bunu çok basitleßtirerek söyleyece im: Bir ekip, kadastroda o y larda parsel veriyordu. Ayl k olarak, parselin tahdidi, tespiti, ölçüsü her ßey bir arada bitmiß verilirdi. Bugün bak n müdürlüklere, maksimum ald m z mesai parsel... Bu verim düßüklü ünün nedeni ne sizce? BEYOÚLU, Çal ßma koßullar nda bir geriye gidiß var. Hem ekonomik yönden, hem de di er yönlerden... Siz, aras dönemde, bu çal ßma koßullar n n iyileßtirilmesi aç s ndan Ankara taßraya çok fazla sahip ç kmad diyorsunuz... BEYOÚLU, Çok tabii ki böyle... Bu aç k, yani herkes taraf ndan bilinen bir gerçek. En basitinden ßöyle diyeyim. Çal ßma ßartlar n düßündü ümüz zaman, o günün koßullar nda ovadaki, en iyi köylerde çal ß l yordu. Þimdi kalan köylerin, yani kadastrosu yap lacak köylerin bugün neredeyse % 100 ü orman içi veya orman kenar köyler ve ulaß m olarak, yerleßim merkezlerine çok uzaklar. Bu durumda hala ayn koßullarla ve yöntemlerle çal ßma yerine, çal ßma ßeklinde bir de ißiklik olmas gerekmez mi? Neler yap lmas gerekirdi de yap lmad? BEYOÚLU, En basitiyle bir ßantiye sistemi gelißtirilebilirdi. Bugün al n bir Kastamonu yu, tümüyle orman içi köyler... Vatandaß n oturdu u evi yokken, oraya gidecek memur nerede kalacak? Hangi koßullarda çal ßacak? Hangi koßullarda ekme ini, aß n yiyecek, suyunu içecek? Þimdi bunun ön koßulu da, yani herkes taraf ndan bilinen koßulu da, ßantiye sistemidir. Siz karavan n zla, bekçinizle, aßç n zla bir sistem gelißtirip oraya kurmad n z 346

3 sürece, Kastamonu da gidip de bugünkü ßartlarda kadastro yapamazs n z li y llarda y l u raß rs n z. Siz bu görüßlerinizi dile getiriyor muydunuz o y llarda? BEYOÚLU, Bu ßimdi de yetkin görüßtür. Çünkü ßu anda yap lan hiçbir ßey yok. Hizmet koßullar de ißimi aç s ndan bakarsak, teknolojiler de de ißti, aras... Teknoloji patlamalar yaßand, elektronik aletler ortaya ç kt... Bu konuda taßraya dönük bir ßeyler yap lmad m? BEYOÚLU, Taßraya dönük elbette ki yap ld. Bilhassa döner sermaye olay gündeme geldikten sonra taßraya dönük olarak teknolojik gelißmeler, teknoloji ürünü aletler konusunda bir ßeyler yap ld. Onlar inkar etmek mümkün de il. Ama bir tak m ßeyler, bir bütün olarak ele al n p de erlendirildi i zaman amac na ulaß r. O bütünlük sa lanamad sürece, siz tek alet almakla sorunlar çözemezsiniz. Mümkün de il... Az önce ilginç bir ßey söylediniz: Genel müdürlü e döndü üm zaman bak ß aç m de ißti dediniz... Nas l bir bak ß aç n z vard da, neler de ißti? Siz genel müdürlü e nas l bak yordunuz taßrada? BEYOÚLU, Beklentimiz çoktu. Biz taßradayken genel müdürlü ü karar mekanizmalar iyi çal ßan, planlamalar yapan bir yer olarak görüyorduk. Türkiye de her ßey iyiye yönelik olmal diye düßünüyorduk. Çünkü bizler öyle yetißtirildik. Çekirdekten öyle yetißen bir kißi olarak, daima iyiyi, güzeli, faydal y arayan kimseler olduk ve ülke koßullar nda en yararl y yapmak istedik. Bunu yapman n ön koßulunun da, karar merciinde olan kißilerin, kararlar nda tutarl olmalar ndan geçti ini biliyorduk. Süreklilik ve tutarl l k olmad sürece sonuç al nam yor. Bu ba lamda do rusu yap lanmada de ißiklik olmas gerekti ini gördüm. Ben buraya geldi im zaman, art k Türkiye nin kadastrosunu, hem tesis kadastrosu olarak hem de yap lm ß yerlerdeki kadastronun yenilenmesi anlam nda iki yönlü olarak, bunlar n temelden çözüme kavußturulabilmesinin yolunun, temel koßulunun yap lanmadan geçti ini gördüm. Bu sistemle, bu yap lanmayla bunun olmayaca n gördüm. Art k birtak m ßeyleri Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün kendi eliyle yapmas, baz ißleri ise devret- 347

4 mesi, bu ißlerin özel sektör vas tas yla yap lmas gerekti ini düßünüyorum. Tapu-Kadastronun ise kontrol görevini yerine getirmesi gerekiyor. O dönemlerin yöneticilerine çok haks zl k yapmak istemem ama, anlatt klar n zdan, sanki genel müdürlü ün taßra diye bir derdi yokmuß gibi bir sonuç ç kar labilir. O dönemde unutuldu unuzu hissediyor muydunuz? AL BEYOÚLU, Bunu söylemek o kadar kolay de il. Anlatt klar mdan o sonuç ç kar lmamal. Çünkü genel müdürlü ün varl taßraya ba l. Bu nedenle taßray düßünmemesi mümkün de il. Bir ßey söylediniz ki, bana çok önemli geliyor. Burada sürekli ve tutarl bir politika olmad n gördüm, diyorsunuz... BEYOÚLU, Evet, onu diyorum. Yani üst makamlar düzeyinde ve genel olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün politikalar nda bir süreklilik ve tutarl l k yok. Yani günü kurtarma anlam na gelen bir ißleyißten söz etmek istiyorsunuz, bunu söylerken. BEYOÚLU, Sadece tapu-kadastro olay olarak da bakm yorum olaya. Genel ülke koßullar olarak da bak yorum, ileriye dönük düßünme olay m z yok bizim. Çünkü ben çal ßt m dönem içinde de ißik yerlerde ßunu gördüm: En basit bir Devlet Planlama Teßkilat nda baz görüßmeler yap ld zaman görüyordum, baz sektörlerde dolap dolusu projeler oldu u halde, tapukadastro sektöründe ißte bir iki içeri i boß proje ile yetiniliyor. Proje üretme olay m z yok. Bu olmad zaman da, sizin de belirtti iniz gibi, yap lanlar günü birlik ißlere dönüßüyor. Þimdi burada genel müdürlü ün içine girdiniz. Genel müdürlükte bir dinamizm havas gördünüz mü, Anadolu dan geldikten sonra? Hani ar gibi çal ßma diye tariflenen bir kurum içi dinamizm var m yd sizce? Ya da geldi inizden bu yana olußtu mu? BEYOÚLU, O dinamizmin olmas mümkün de il... Neden? BEYOÚLU, Þahsi fikrimi söylemek istiyorum: Tapu-kadastro gibi bilhassa fiilen arazi ißleriyle u raßan ve arazi ißlerine yön veren bir teßkilatta, 348

5 merkezin de uygulamac yla dolu olmas laz m. Yani uygulamadan gelmeyen, uygulaman n içinde bulunmam ß, o dertleri bilmeyen kißilerin burada çal ßmas ne kadar önemlidir. O kißiler buraya yön verecek. O dinamizmi onlar sa layacak bence... Þöyle bir ßey merak ediyorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünde hizmetin iyileßtirilmesi ve daha iyiye götürülmesi konusunda, yeni kararlar n al nmas sürecinde, siz taßrada da bulundu unuz için hem taßrada çal ßt n z dönemlerde hem de ßimdi genel müdürlükte çal ßt n z dönemlerde, kararlara kurum içi kat l m özendiren, teßvik eden bir ortam yok muydu? BEYOÚLU, Bana göre hiç yok. Ben kat lmad m hiç... Size hiç görüßünüzü soran olmad m? BEYOÚLU, Hem mühendis olarak, hem kadastro müdürü olarak, biz buraya geldi imiz zamanlarda mesela kurulan komisyonlarda veya üst mercilerde çal ßan kißilerin yan nda kendi daire baßkanlar m za bile önerdik. Dedik, Kißileri al n yan n za, siz bir grup olarak çal ßt n zda, etraf n zda da ikinci bir kußak olußsun. O kußak olußsun ki, hem sizleri görsün, hem konular dinlesin. cab nda onlar da olaya kat n. Onlar n söyleyece i bir kelime, belki olay n ßeklini de de ißtirebilir, gelißtirebilir. Böyle bir ßey oldu unu hiç görmedim. Siz bunu söyledi iniz zaman ne oluyordu? BEYOÚLU, Hiçbir ßey olmad. Olmad da görülüyor ißte. Taßradayken hiç görüßümüz sorulmad. Merkezde baz komisyonlarda çal ßt m. Ama taßradan hiç kimsenin böyle bir komisyonda görev ald n görmedim. Yani böyle bir çal ßma vard r, taslak budur, sizin Çorum da edindi iniz deneyimler nelerdir? diye... BEYOÚLU, Ben görmedim. Ulaßsa bile, ben öyle tahmin ediyorum, Ankara içinde merkezin en yak n ndaki o kißiye veya müdürlü e ulaßm ßt r. Baßka sanm yorum. Buradaki komisyondaki çal ßmalar n z gerçekten sizin fikirlerinizin al nmas yönünde miydi? Yoksa biçimsel bir kat l m m yd o? BEYOÚLU, Tabi görüßlerimizi bildirdik, katk da bulunduk. Ama yine benim düßündü üm anlamda de il. Ben kendim katk vermeyi, sadece katk 349

6 vermemi o kadar önemli görmüyorum. Bir de ißik kußa n o olay n içinde bulunmas gerekti ine inan yorum. Reßat ÜNAL kaç y ldan beri burada? ÜNAL, Yaklaß k olarak 20 y ll k hizmetim var. Üniversite y llar n saymazsak, 28 Haziran 1976, saat dan beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal ßan y m. Siz de burada 4. Genel Müdürü gördünüz. Bu 20 y la ßöyle bir geri dönüp bakt n zda sizi heyecanland ran neler oldu Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde? ß, hizmet anlam nda... ÜNAL, lk y llar Fotogrametri Dairesi faal oldu u için, yo un bir iß program, bir iß yapma heyecan vard. Bu taßrada da ayn yd. Herkes ißini severek ve isteyerek çal ß rd. Ülkemizin üretimsizli e itilmesi ile birlikte bu heyecan h zla bitti... Þimdilerde yok, hiç yok. Niye? ÜNAL, Üretim yok, at l durumday z. Bizlere bilgi verilmemesinden de olabilir, inand r c bulmad m birtak m çal ßmalar oluyor. Bilgi verilmiyor, bir ßey sorulmuyor, görüßüne baßvurulmuyor, çal ßmalardan uzak tutuluyorsunuz. Ancak hiç görev verilmiyor diyemiyorum. Gereksinim duyuldu u zaman emrivaki görevler veriliyor. Örne in Büyük Ölçekli Haritalar Yap m Yönetmeli i ni haz rlad lar. Toplad lar bizi, Devlet statistik Enstitüsünde ilgili kuruluß ve üniversite temsilcilerinin kat laca toplant da, "Bu yönetmeli i savunacaks n z" dendi. "Benim bu yönetmeli in yap m nda katk m yok, nas l savunurum ben bunu?" diye itiraz ettim. "Belki orada yap lacak eleßtirilere kat laca m" dedim. "Genel müdürlü ün yönetmeli i bu, sizin göreviniz bunu savunmakt r" dendi. "Bu teknik yönetmelik, yaln zca genel müdürlü ün yönetmeli i olamaz" ßeklindeki itiraz ma Hay r dendi. Talimat verdiler, ben de rapor ald m. Kat lmad m. Yani bir de böylesi emrivaki görevler veriliyor. Burada heyecan verici bir ßey yok.. Böylesi bir durumda toplant ya kat l p özgür iradenizle görüßmelere kat larak, sürece katk verin denilmeliydi. Aksine onur k r c bir durum söz konusu. Þu anki duygular n z bu. ÜNAL, Duygular m... Daireye gelmek istemiyorum. Ben eskiden izindeyken bile ara s ra yoklard m. Telefon ederdim, ßler nas l gidiyor? ßte benim 350

7 yapabilece im bir ßey var m? Döneyim mi? diye... Onlar kalmad ßimdi. Ç kt m m kap dan, unutmak istiyorum. 20 y lda gezinmeye baßlarsan z, nas l yok oldu bu? Y llar aç s ndan bakmaya çal ß rsan z... ÜNAL, Ülkemiz, yeni dünya düzeninin etkilerini her geçen gün gözle görülür bir biçimde yaßamaktad r. Ba ml l k ilißkileri güçlendirilmekte, d ß karar odaklar n n engelleyici etkinli i her geçen gün artmaktad r. Üretim ekonomisi yerini hizmet ve rant ekonomisine terk etmißtir. Kamu sektörü üretim alan ndan çekilmeye çal ß lmaktad r. Kamu kurulußlar n n araßt rmaprojelendirme-denetleme ißlevi en alt düzeylere çekilmektedir. Bütün bunlar n yaratt olumsuzluklar ile ücretli çal ßanlar n yükü a rlaßt r lmakta ve borçlanmaya dayal piyasa ekonomisinin faturas çal ßanlara ödettirilmektedir. Kamu kesiminde çal ßanlar gizli ißsiz durumuna düßürülmekte, ißine ve kurumuna yabanc laßt r lmaktad rlar. Bizim kurumumuzda da paralel bir gelißme... Bu sayd m politikalar do rultusunda biz de yans malar n burada yaßad k. Yani görev yapt m Fotogrametri ve Geodezi Dairesi de, en sonunda 5 Nisan kararlar ndan sonra hiçbir iß yapmamaya baßlay nca, idarenin personel politikalar de ißince, bu gelißmeler olmaya baßlad. O ißi yapabilecek liyakat ve kariyere uygun olanlar de il de, arkas nda siyasi güç olanlar tercih edilmeye baßland. Bu ißi bu adam yapar, de il, bu kadroya kim daha çok milletvekiliyle talip olur da, ben de yerimi sa lamlar m düßünceleri egemen olmaya baßlad. Bu yolla siyasi gücün, deste in artmas hesaplar yap ld. Bunlar ne yaz k ki bir meslektaß m z n döneminde yo un olarak yaßanmaya baßland. Bu mühendis genel müdür zaman nda Fotogrametri Dairesi ißlevsiz hale getirildi. Erdal (AKDAÚ) A abeyimizin anlatt na göre bu daha öncede denenmiß. Ama o zamanki mühendisler, oturmußlar bir rapor haz rlam ßlar ve yetkili makamlara sunmußlar, bu rapor karß s nda bir ßey yap lamam ß, bunu engellemißler. Ama ßimdi böylesi birlik ya da dayan ßma söz konusu de il. Mühendisler aras nda bir dayan ßma söz konusu de il l y llarda genel müdürlük çat s alt nda çal ßan kußa n zaman zaman bir araya gelip, genel müdürlük politikalar n tart ßt klar ve bu konuda üst yönetimleri zorlad klar biliniyor. Sizin burada görev yapt n z dönemlerde mühendisler aras nda beraberli iniz olmad m? Bunu bir 351

8 ayr mc l k olarak de il, teknik alandaki gelißmelerin do urmas gereken bir sonuç olarak soruyorum. ÜNAL, Hay r... Özel sohbetlerde herkes aßa yukar ayn ßeyleri, en az ndan bir ßeyler söylemißtir. Ama bunun bir karara dönüßmesi için hiç kimse bulunamam ßt r. Herkes yönetim erkinin h ßm na u ramaktan korkmußtur. Hatta ben mühendis olarak kurulußa geri döndü ümde, 4-5 kißi bir arada sohbet edip de idarenin izledi i politikalar eleßtirmeye baßlad m z zaman, sessizce yan m zdan ayr lan arkadaßlar m z oldu. Ne yap yorlard ki üst yönetimler? Diyelim ki, sizin böyle 10 tane mühendis birleßip de bir ßeyler üzerinde kafa yordu unuzu ö rense, üst yönetim ne yap yordu? ÜNAL, Bilemiyorum... En az ndan benim oldu um dönemde 10 mühendisin kendi inisiyatifleriyle bir araya gelip bir ßeye kafa yordu unu, ne yaßad m, ne de duydum. Ancak eskilerde böyle bir ßeyler varm ß. Hatta de ißik illerde çal ßanlar n bir araya gelerek yapt bir toplant ya kat lanlar n isimlerinden, konußulan konulara kadar her ßeyi tespit eden dare taraf ndan, toplant y organize edenleri birbirinden uzak yerlere tayin edilmißler. Ancak yürekli insanlarm ß. Ben do rudan ßahs ma yap lm ß ßey, aç k bir tav r görmedim asl nda, bu dolayl yap l yor, g yab n zda yap l yor... Sisteme entegre olamay nca, ad n z olumsuza ç kar l yor, yani onlar n Arapça tabiriyle menfi oluyorsunuz, kadro alman z engelleniyor, hatta kendisine sosyal demokrat misyon biçen bir say n kißi taraf ndan sa parti gurup baßkan vekiline sak ncal - d r diye rapor ediliyorsunuz, daha üst göreve gelmeniz engelleniyor... Ben bunlar yaßad m. Sistemi eleßtirdi iniz zaman, sistem sayesinde varl n sürdürenler rahats z oluyorlar ve d ßlan yorsunuz. Bu sefer kendinizi tecrit edilmiß hissediyorsunuz. Yani ßöyle mi söyleyelim bunu? Diyelim ki Tapu Kadastro Genel Müdürlü ündeki üst yönetim burada çal ßan ve sorumluluk sahibi de olan birçok meslektaß m z, yetkiliyi genel müdürlük çal ßmalar na aktif olarak özellikle katmad. ÜNAL, Evet, katmad. 352

9 Yani böyle bir özgür bir ortam yaratmad lar m? BEYOÚLU, Öyle bir olay olmas laz m, çekmesi laz m, bir ßeyler yaratmas laz m, ad n koymas laz m. Çünkü bizim insanlar m z öyle kolay kolay da bir araya gelmiyor. Hele hele devlet memuriyeti içinde, bu yap lanmay, olanlar, siyasi bir tak m ilißkileri, ßunlar -bunlar gördü ü zaman, hangi konuda olursa olsun kißileri bir araya getirmek zorlaß yor. Öyle olunca, bir araya getirme koßullar n koymak laz m. Bir olay koyacaks n z ortaya, bu kül taba n üretme yönüyle bir araya geleceksiniz. Onun üstünde tart ßma ortamlar yaratacaks n z. En büyük yat r m insana yönelik yat r md r, derler. Bu yat r m yapman n yollar da, herhalde üstlerin bir tak m ßeylere karar vermesinden geçiyor. O kararlar verilmedi i sürece, o insanlar n gelißmesi yönüyle de, bir ßeyler üretmesi yönüyle de, ülkedeki günlük koßullar göz önüne ald n z zaman ortaya bir ßey ç km yor. ÜNAL, Bir de dar kadrocu bir çal ßma anlay ß var. Yani üst yönetim, her ßeye evet diyen, kendisine yak n duran insanlarla çal ß yor her zaman. Senin görüßünü alma gere i bile duymuyor. BEYOÚLU, Veya belirli insanlarla, 3-5 kißiyle... ÜNAL, Onlar 3 kißi, 5 kißidir. Her ßeyi onlar bilir, her ßeyi onlar yapar, idare yine bildi ini okur. Onlar iyi niyetli bir ßeyler haz rlasalar da, uygulansa. O da güzel bir ßey olurdu. Bu da olmad... dare bildi ini okuyor... BEYOÚLU, nsanlar da o yüzden kaç yorlar. Reßat Beyin dedi i çok önemli bir nokta, yani idare bildi ini okuyor... Tabii ki siz otomatikman bir ßeyler üretiyorsunuz, çabal yorsunuz. Bak yorsunuz, olumlu da olsa, bunun nedenlerine girmek istemiyorum, ama bu olumlu ßey üstünde bile bir karar olußmuyor. Ya da onlar yine kendi bildikleri yönde bir tav r olußturuyor. Halbuki genelin verdi i bir karar bu. Bunu özele indirgemenin anlam yok. Ama ißte kamudaki yap lanmalar, buna engel oluyor. ÜNAL, Iß lay SAYGIN zaman nda tane komisyon kuruldu, bu genel müdürlükte. Proje üretin, diye zorluyor üst yönetim. Onlar da ayn bizim meslek odalar nda oldu u gibi bir sürü komisyon kurdu. Hatta komisyonlara da, yine büyüklerimiz, hangi dairelerden kat l nabilece ine karar vermißler. Toplan yorsun kerelerce, araßt r yorsun, bir rapor ortaya ç k yor. Teslim 353

10 ediyorsun. Bitiyor. Ad an lm yor. Iß lay SAYGIN gitti, hepsi bitti. Halbuki bu raporlar bir gereklilik ise, sürekli gündemde tutulmal yd. Yani genel müdürlü ün ßu andaki yaßam, buradan sorumlu olan devlet bakan n n görev dönemiyle s n rl bir yaßama m dönüßtü sonunda? Ne oldu anlamad m ki ben. Ona çok mu ba ml oldu bu yaßam? BEYOÚLU, Bu projelerin içinde otomasyon, kent bilgi sistemi, tapu-kadastro bilgi sistemi gibi birçok konu var. Türkiye çok geniß co rafya. Bu geniß co rafyada tapu-kadastro bilgileri yönüyle düßündü ünüz zaman, bir tapukadastro bilgi sistemi ni bugünkü ekonomik olanaklarla, bütçe olanaklar yla kurmak mümkün mü? Mümkün de il... Öyle olunca, madem ki bunun altyap s varsa, ißte bir tak m proje gruplar na bunun altyap s n haz rlatt ysan, burada ßimdi siyasi düßünce deyin, veyahut da ißte genel müdürlü ümüz karar organlar deyin, bir tek karar verilmesi gerekiyor. Kardeßim Ankara n n Kalecik ilçesi pilot bölgedir, demesi gerekiyor. Ben bu ißi burada baßlat yorum. Çok küçük bir ilçede. Bunu uygulamaya sokaca m. Hem öylesine küçük bir ilçede onun uygulamaya konmas demek, o projenin uygulanabilirli ini de çok çabuk zamanda, çok k sa sürede görmek demek... Bunun böyle olmad n hep beraber yaß yoruz. Var m, tapu kadastroda böyle bir sistem? Ama zaman zaman yapt klar n söylüyorlar, böyle pilot çal ßmalar. BEYOÚLU, Yok ißte, onu söylüyorum. Yok!.. ÜNAL, Þu ya da bu olaya yönelik bir tak m ßeyler ç k yor. Ama alt boß, altyap yok. Yerköy deki 1/5000 ölçekli standart fotogrametrik harita yap m ißinin ad, Ülke Yüzey A Pilot Uygulamas olabiliyor. Standart çal ßma di erlerinden tek fark 3. derece nirengilerin zemin tesisi pilye, o kadar. Bir Tapu Sicil Müdürlü üne birkaç tane bilgisayar konuluyor. Dößemesi de ißtiriliyor. Oras otomasyona geçmiß oluyor. BEYOÚLU, Bizim genel müdürlü ümüz ßimdi say sal kadastro verisi elde ediyor. Ve bunlar bilgisayara aktar yor. Bu bilgi sistemi olmuß oluyor mu? Öbür taraftan tapu bilgileri, bilgisayara aktar l yor. Bu tapu-kadastro bilgi sistemi mi? 354

11 Yani, bir bütünün parças olarak yap lm yor bunlar, diyorsunuz. Hakl s n z... ÜNAL, Zaman ndaki genel müdürümüz TRT1 e ç km ß. Belediyelere emlak bilgileri ile ilgili ne istiyorlarsa vermeye haz r z, anlam nda bir ßeyler söylemiß... Ben izlemedim. Bunu izleyen TMMOB Genel Sekreteri bana, TMMOB un ve odalar n Ankara daki gayri menkullerinin dökümünü alabilir miyiz? dedi. Alamayaca m z, söyledim. kna olmad. Bunun üzerine TMMOB olarak Bölge Müdürlü üne bir yaz yazd k. Oras da t m yapm ß. 3 ay sonra, A4 boyutundaki pelür ka d n alt na 5-6 cm lik ekleme ile yeni bir ka t boyutu yarat larak düzenlenmiß bir yaz ald k. 7 tane gayri menkul tespit etmißler, TMMOB ve ba l odalar na ait. Bizim odan n ayn binada olan 4. Kattaki daireyi tespit etmiß, zemin kattaki daire yok.. Yani bilgi sistemi denilen bu. Otomasyon söylemi tamamen d ßa karß, güç gösterisi diyebilece im aç klamalar. TMMOB binas ile ilgili olarak, Süleyman DEM REL Cumhurbaßkan iken kendisi yapt m z bir görüßmede, Gücün % 70 i gösterißten gelir, % 30 u gerçek güçtür, demißti. Bunun gibi bir ßey... Bir de ßunu söylemeliyim, bu tür aç klamalar, siyasi iradenin taleplerine göre de ßekilleniyor. Yani say n bakan diyecek ki, Bana ba l kuruluß, benim dönemimde daha üst bir seviyeye geldi... Ne zamandan beri böyle oldu bu? ÜNAL, TMMOB örgütlülü ünde aktif görev ald m dönemlerde mensubu oldu um sektöre yönelik sorulara muhatap oldu um için, bu gibi ßeyleri daha fazla irdelemeye baßlad m. Kadastro Lisesinden hocam olan, daire baßkan m z Þevket ARISOY la bu gibi konular konußurduk. Bu konußmalardan ç kard m böylesi ßeyler gelene imizde, kurumsal genlerimizde var. Ancak iyi niyetle bir ßeyler yap ld na da inan yorum. Örne in Devlet Bakan Mustafa T naz T T Z için, rahmetli Þevket (ARISOY) Bey, gelmiß geçmiß en iyi bakand, k ymetini bilemedik, derdi. O bir ßeyler yapmaya zorluyor. Ama bir baßkas geliyor ona göre bir ßeyler yap l yor. Bunlar n ço u da bakan istedi i için de il, hoßuna gidece i için yap l yor. Genel müdürlük koltu u gelen bakana ba l oldu u için, onun tercihlerine göre faaliyetler ßekillenebiliyor. Bakan Þanl urfa Milletvekili ise kurulmas planlanan bölge müdürlü ü merkezi Þanl urfa oluyor, yeni bakan Gaziantep milletvekili olanca da Gaziantep merkezli olarak kurulabiliyor. Bakan hangi ilin 355

12 milletvekili ise o ilin tapu ve kadastro kurulußlar ihya oluyor, teknolojik donan m oluyor, kadrolar tamamlan yor, yeni arabalar veriliyor. ßçi kadrolar art r l yor. Bakan gittikten sonra, beklemeye geçiliyor. Hangi bakan gelecek, ona göre yeni bir proje, strateji belirleyen sistem olußuyor... Sistem buna göre kurulmuß. Tapu-kadastro müdürlüklerinin altyap, donan m sorununu çözmek için her ilin milletvekilini s ras yla bize bakan yapmal, diyesim geliyor. Ama projelerin hiçbirisinin de arkas gelmiyor. ÜNAL, Gelmiyor tabii ki... Gösteriße yönelik, yani yüzeysel her ßey... Altyap s yok, altyap ya dayand rmay nca sonuç alamaman z do al... BEYOÚLU, Reßat Beyin altyap s yok son sözünden hareket ederek bir ßeyler söylemek isterim. Kent bilgi sistemleri sözcü ünden hareketle söylemek istedi im ßu: Burada en büyük görev, bana göre, Harita Kadastro Mühendisleri Odas na düßüyor. Çünkü ne diyoruz, bilgi sistemleri, bizim mesle imizin gelecekteki lokomotifi. Þimdi standartlar yla, ekonomik boyutuyla, hatta her türlü altl yla ele almak gerekiyor. Bunun için ben ßunu örnek veriyorum, bir ißte bir tüccar bazen ç k yor arada bir raporlar at yor, gündemi belirliyor. Öylesine bir rapor, öylesine bir bilgi sistemleri raporu haz rlamal ki, ama bütün boyutlar n içeren, art Odaya güdece i politikalar belirleyen, art o politikalar do rultusunda da odan n çal ßmalar na yön verecek, art bu ba lamda da kamu kurulußlar n da harekete geçirecek bir rapor haz rlanmal... Ülke gerçeklerini bütün ç plakl yla ortaya koyan, bu ißin standartlar ile getiri ve götürülerini ortaya koyan bir rapor... Oda bunu ortaya koyarsa, kamu kurulußlar buna daha kolay ulaßabilirler. Yani Harita Mühendisleri Odas n n kamu kurumlar yla olan ilißkilerini gözden geçirmesinde, güçlendirmesinde yarar var... BEYOÚLU, Biz haritac oldu umuzdan dolay, ben bu bilgi sistemleri yönüyle müthiß bir eksiklik görüyorum. Ve bunun altyap s n haz rlama görevinin Harita Mühendisleri Odas na düßtü üne inan yorum. Siz de yöneticilik yapt n z... Neden bu ilißkiler kurulam yor? ÜNAL, Biz yönetime geldi imizde Oda n n bürokrasi içinde bo uldu unu gördük. Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre, yerel olarak çözümlenmesi 356

13 gereken birçok konunun genel merkeze geldi ini, bunlar n yönetim kurulu toplant gündemi olabildi ini gördük. Hatta baz konular n yan ts z b rak ld ya da kay ts z kal nd görülmüß ve Oda ya karß güvensizlik yaratacak olgular ile karß laß lm ßt r. Benim Oda yöneticili im baz konularda tecrübesizli ime geldi. Ancak bunu üye ve sektörle iç içe çal ßarak ve çal ßmalar m z onlardan gelen teleplere göre ßekillendirerek kapatmaya çal ßt k. yi ßeyler yapmaya çal ßt k. Oda Genel kurul görüßmelerinden, yapt m z dan ßma kurullar ndan, bu ißlere kafa yoran meslektaßlar m zdan ald m z görüßlerden ve mevcut durumdan ç kard m z görevle, bir yandan sektörle ilißkiler kurarak, politikalar na katk vermeye çal ßt k bir yandan da bunu kurumsallaßt racak altyap y kurmaya çal ßt k. Oda Genel Merkezinin bu tür sektör sorunlar ile u raßan, gündemin arkas ndan koßan de il, gündemi yaratan bir yap ya kavußturulmas için örgüt yap s nda yerel yönetimler, yerel örgütlenmeler kurulmas için tüzü ü yeniden yapt k. Yaln zca stanbul ve zmir de iki ßube varken, yerel örgütlenmeyi ülke yüzeyinde 10 merkezli olarak organize ettik, mümkün oldu u kadar üye ile bir araya geldik, mümkün oldu u kadar yedi kißilik yönetim kurulu olarak her ßeyi kendimiz yapmaya çal ßmad k, uzmanlarla yani sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci... kißi ile çal ßt k. 1 nolu komisyon o dönemde yap lan birçok çal ßman n mimar d r. Ancak biz yönetimden ayr ld k, bütün bunlar n uygulanmas daha sonraki yönetimlere kald. Bu, Oda taraf ndan. Gelelim bu tarafa. Teßkilatta 1980 li y llar n sonlar na do ru, bana göre iniß baßlad. Teßkilat, kendi akl ndan, vücudundan kopuk. Odalarla yüzeysel ilißkiler var. Teknik Kurultaylara kaç delege gönderece ine endeksli bizim ilißkilerimiz Odayla... Eskiden Genel Müdürlük, taßradan o kadar kopuk de ildi. Taßra birimleri ile zaman zaman bir araya gelinirdi, seminerler olurdu, sorunlar tart ß rlard 20 y ldan beri yok mu bu? ÜNAL, Yok gibi... BEYOÚLU, 1984 den beri bir seminer ßeklinde yok. Senelik toplant lar oluyor ama

14 Çok hoß, çok do ru bir ßey söylediniz. Yani sonunda insan kaynaklar yla dönen bir kurum bu, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü... BEYOÚLU, Emek yo un bir kuruluß... Böylesine bir kurumun çat s alt nda bu insan kaynaklar n e itmeye dönük çabalar n 1984 y l ndan bu yana olmad n söylüyorsunuz... BEYOÚLU, Parçac, palyatif biçimde var. Ama kökü, sürekli, belli bir planlama dahilinde sürdürülebilir e itim, sürdürülen e itim yok. Ne yap yor burada APK Dairesi o zaman? BEYOÚLU, Bilgisayar al n yor ve geliniyor, ißte bir-iki program ö retiliyor, gönderiliyorlar. ÜNAL, Alet al n yor, kullanmaya yönelik e itimi veriliyor... Ama o da programl de il. Örne in (A) Kadastro Müdürlü ündeyken yeni al nan bir donan m kullanabilmesi için kursa ça r lan bir kißi, (B) müdürlü üne tayin olduktan sonrada ayn içerikteki bir kursa ça r labiliyor. Sanki personele de il, müdürlü e hizmet içi e itim veriliyor. Yani personeliyle ilgili bir izleme kayd tutulmuyor ya da dikkat edilmiyor. Ama bu kurumun varl zaten envanter temelli bir varl k. Kendi çal ßanlar yla ilgili bu envanteri nas l göz ard eder ki? ÜNAL, O yan da tart ß l r. Temel görevi bir yana, en basitiyle bu kurum kendisini yönetmiß olan bakanlar n listesini bulamad... BEYOÚLU, Biraz evvel söyledi im gibi, ileriye dönük, en az ndan y l görmek veya o 25 y l sonras nas l olabiliriz? i az çok tespit etmek, hadi öyle demeyeyim de onun ad n koyup, ona yönelik bir tak m ßeyleri üretmek laz m. Projeler üretmemiz laz m. Tapu-kadastro bilgi sistemi projesi, kadastro projesi... Yeniden kadastro projesi, bak n bu çok önemli... Türkiye nin geçmißte kadastroda çal ßan insanlar na hepimiz sayg duyuyoruz. O günün koßullar nda çok güzel ßeyler üretmißler. Ama bugünün koßullar nda kullan lam yor art k. Bugünün koßullar na dönüßtürülmesi gerekiyor. Bugün tapu kadastronun en büyük politikas n n o olmas gerekiyor. Yani tesis kadastrosunu bitirmekten öte, o geçmißteki kadastroyu yeniden yapmak... kinci bir kadastro, yeniden kadastro... Ad na ne derseniz deyin... Bu yönde 358

15 projeler üretmek, bunlar n nas l yap labilirli ini üretmek gerekiyor. Bunlar yap lmad sürece, siz insan n z da e itemezsiniz, günübirlik ißlerden de kurtulamazs n z. Çünkü politikan z yok... Benim üzüldü üm, dilim söylemeye varm yor, ama sormadan da edemeyece im bir nokta var: Burada üst yönetim ve beraber çal ßt baz yetkililerin d ß ndaki çal ßanlar emekliliklerini mi bekliyorlar? ÜNAL, Bir ßey daha var: Tek adam yap lanmas var burada. Yani daire baßkan n n kendi çal ßanlar na yönelik karar verme, takdir yetkisi yok burada. Bir daire baßkan n n bu görevi en iyi bu yapar gibi seçme hakk da yok. Planl, programl bir çal ßma diye bir ßey yok, günü sorunsuz atlatmak önemli. Daha önce belirtti im gerekçelerle birisi atan yor, atanan o makam n ya da görevin adam de ilse sizin dedi inize geliyor konu. Birileri ißleri yürütmeye çal ß yor, birileri de emekliliklerini bekliyor. BEYOÚLU, Reßat yine çok güzel noktaya de indi. Bu, Türkiye nin sorunu... Planl çal ßma diye bir ßey yok... Bir plan yok ortada... Plan olußturma çabalar da yüzeysel... Alt düzeyde oluyor da, yukarda bitiyor... Yüzeysel kal yor. ÜNAL, Oturuluyor, araßt r l yor, bir ßey haz rl yorlar, bir ßeyler sunuyorlar. Ama orada kal yor. BEYOÚLU, Diyelim ki Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi Projesi haz r. Peki haz r, ama bu proje için 2000 y l nda ne yapacaks n? Hem bunun maddi yönüyle, hem arac -gereci yönüyle, hem personeli yönüyle, hem bilmem ne yönüyle. Yani proje bütün boyutlar yla göz önüne getirildi i zaman, o unsurlar için nas l hareket edilecek? Hangi planlama do rultusunda, hangi günde, hangi ayda, hangi çal ßman n yap laca... Seminer mi verilecek? E itim mi verilecek? ßte bunun sa lanabilmesi için siyasilerle u raß l p bir bütçe imkan m sa lanacak? Bunlar n hepsinin detayla belirlenip ona göre idarecilerin o ad mlar atmas gerekli. Do rusu bu... Akl n yolu bir, mümkün mü? Hepimiz bunun do ru oldu unu düßünüyoruz, ama bilemiyoruz... Yani Türkiye de öyle bir ßey olußmuß ki, ben genelde bunu görüyorum, sadece tapu-kadastro olarak da de il, yani genelde bunu görüyorum, o türlü tespitler yap l p da bir hareket görülmüyor. Yani kent bilgi sistemi konusunda, bilgi sistemleriyle ilgili harita kadastro mühendislerinin öyle bir ßeyi var m? 359

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı