çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya"

Transkript

1 AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum. Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya baßlad n z? BEYOÚLU, 1973 y l nda taßra teßkilat nda baßlad m. 15 y l taßrada çal ßt ktan sonra, 1988 y l nda Genel Müdürlükte göreve baßlad m. Ben Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ç k ßl y m y l nda Mardin de teknisyen olarak çal ßmaya baßlad m y l nda mühendis olarak atand m y l na kadar Çorum Tapulama Müdürlü ünde görev yapt m den 1988 y l na kadar Sungurlu Kadastro Müdürlü ü görevini yürüttüm y l A ustos ay nda Kadastro Dairesi Baßkanl na Þube Müdürü olarak, hale ve Teknik Þube Müdürü olarak geldim. Anadolu da görev yapt n z bu süre içinde genel müdürlük taßradan nas l görünüyordu? BEYOÚLU, Bu kadar uzun süre çal ßt ktan sonra ben ßimdi ßöyle diyorum, çeßitli konußmalar mda: Ankara ya geldikten sonra, bak ß aç lar m de ißti... Þimdi taßradan genel müdürlü e bakt m zaman elemanlar yarar na hiçbir ßey yap lmad n görüyorum. Öyle mi düßünüyorsunuz? Yani taßrada yaln zd n z ve kendi çabalar n zla götürdünüz ißleri... BEYOÚLU, Þöyle bir ßey diyece im, en basiti: Memur ne için çal ß r? Ekonomik koßullar n n biraz dahi iyi olmas için çal ß yor. Þimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde ben teknisyen olarak baßlad m zaman 392 lira 50 kuruß maaß al yordum. Bunu çok iyi hat rl yorum. Ama bunun yan nda, art olarak, müdürlerin kontrolünde olmas na ra men günde 15 lira yevmiye, her çal ßt m gün için, 2 saat olmak üzere 60 saat mesai al yorduk. Þöyle bir hesaba vurdu umuz zaman, (müdürler bunu k s tlasa da) neredeyse 1 Ankara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, , Sal 345

2 maaß n 2,5-3 misli art para kazan yorduk. Bugüne bakt m z zaman, müthiß bir gerileme var. Tamam bu Türkiye deki ekonomik koßularla ilgili, ama elde edilmiß bir tak m sosyal haklarda bile müthiß geriye düßüß var. Bugün mesai ücretleri komik düzeyde... Dolay s yla taßrada çal ßanlar n ekonomik koßullar aç s ndan genel müdürlük çok fazla bir ßey yapamad diyorsunuz. BEYOÚLU, Evet yapamad... Üretim yönüyle bakt m z zaman, kadastrodaki üretimler aç s ndan bakt m z zaman, bunu çok basitleßtirerek söyleyece im: Bir ekip, kadastroda o y larda parsel veriyordu. Ayl k olarak, parselin tahdidi, tespiti, ölçüsü her ßey bir arada bitmiß verilirdi. Bugün bak n müdürlüklere, maksimum ald m z mesai parsel... Bu verim düßüklü ünün nedeni ne sizce? BEYOÚLU, Çal ßma koßullar nda bir geriye gidiß var. Hem ekonomik yönden, hem de di er yönlerden... Siz, aras dönemde, bu çal ßma koßullar n n iyileßtirilmesi aç s ndan Ankara taßraya çok fazla sahip ç kmad diyorsunuz... BEYOÚLU, Çok tabii ki böyle... Bu aç k, yani herkes taraf ndan bilinen bir gerçek. En basitinden ßöyle diyeyim. Çal ßma ßartlar n düßündü ümüz zaman, o günün koßullar nda ovadaki, en iyi köylerde çal ß l yordu. Þimdi kalan köylerin, yani kadastrosu yap lacak köylerin bugün neredeyse % 100 ü orman içi veya orman kenar köyler ve ulaß m olarak, yerleßim merkezlerine çok uzaklar. Bu durumda hala ayn koßullarla ve yöntemlerle çal ßma yerine, çal ßma ßeklinde bir de ißiklik olmas gerekmez mi? Neler yap lmas gerekirdi de yap lmad? BEYOÚLU, En basitiyle bir ßantiye sistemi gelißtirilebilirdi. Bugün al n bir Kastamonu yu, tümüyle orman içi köyler... Vatandaß n oturdu u evi yokken, oraya gidecek memur nerede kalacak? Hangi koßullarda çal ßacak? Hangi koßullarda ekme ini, aß n yiyecek, suyunu içecek? Þimdi bunun ön koßulu da, yani herkes taraf ndan bilinen koßulu da, ßantiye sistemidir. Siz karavan n zla, bekçinizle, aßç n zla bir sistem gelißtirip oraya kurmad n z 346

3 sürece, Kastamonu da gidip de bugünkü ßartlarda kadastro yapamazs n z li y llarda y l u raß rs n z. Siz bu görüßlerinizi dile getiriyor muydunuz o y llarda? BEYOÚLU, Bu ßimdi de yetkin görüßtür. Çünkü ßu anda yap lan hiçbir ßey yok. Hizmet koßullar de ißimi aç s ndan bakarsak, teknolojiler de de ißti, aras... Teknoloji patlamalar yaßand, elektronik aletler ortaya ç kt... Bu konuda taßraya dönük bir ßeyler yap lmad m? BEYOÚLU, Taßraya dönük elbette ki yap ld. Bilhassa döner sermaye olay gündeme geldikten sonra taßraya dönük olarak teknolojik gelißmeler, teknoloji ürünü aletler konusunda bir ßeyler yap ld. Onlar inkar etmek mümkün de il. Ama bir tak m ßeyler, bir bütün olarak ele al n p de erlendirildi i zaman amac na ulaß r. O bütünlük sa lanamad sürece, siz tek alet almakla sorunlar çözemezsiniz. Mümkün de il... Az önce ilginç bir ßey söylediniz: Genel müdürlü e döndü üm zaman bak ß aç m de ißti dediniz... Nas l bir bak ß aç n z vard da, neler de ißti? Siz genel müdürlü e nas l bak yordunuz taßrada? BEYOÚLU, Beklentimiz çoktu. Biz taßradayken genel müdürlü ü karar mekanizmalar iyi çal ßan, planlamalar yapan bir yer olarak görüyorduk. Türkiye de her ßey iyiye yönelik olmal diye düßünüyorduk. Çünkü bizler öyle yetißtirildik. Çekirdekten öyle yetißen bir kißi olarak, daima iyiyi, güzeli, faydal y arayan kimseler olduk ve ülke koßullar nda en yararl y yapmak istedik. Bunu yapman n ön koßulunun da, karar merciinde olan kißilerin, kararlar nda tutarl olmalar ndan geçti ini biliyorduk. Süreklilik ve tutarl l k olmad sürece sonuç al nam yor. Bu ba lamda do rusu yap lanmada de ißiklik olmas gerekti ini gördüm. Ben buraya geldi im zaman, art k Türkiye nin kadastrosunu, hem tesis kadastrosu olarak hem de yap lm ß yerlerdeki kadastronun yenilenmesi anlam nda iki yönlü olarak, bunlar n temelden çözüme kavußturulabilmesinin yolunun, temel koßulunun yap lanmadan geçti ini gördüm. Bu sistemle, bu yap lanmayla bunun olmayaca n gördüm. Art k birtak m ßeyleri Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün kendi eliyle yapmas, baz ißleri ise devret- 347

4 mesi, bu ißlerin özel sektör vas tas yla yap lmas gerekti ini düßünüyorum. Tapu-Kadastronun ise kontrol görevini yerine getirmesi gerekiyor. O dönemlerin yöneticilerine çok haks zl k yapmak istemem ama, anlatt klar n zdan, sanki genel müdürlü ün taßra diye bir derdi yokmuß gibi bir sonuç ç kar labilir. O dönemde unutuldu unuzu hissediyor muydunuz? AL BEYOÚLU, Bunu söylemek o kadar kolay de il. Anlatt klar mdan o sonuç ç kar lmamal. Çünkü genel müdürlü ün varl taßraya ba l. Bu nedenle taßray düßünmemesi mümkün de il. Bir ßey söylediniz ki, bana çok önemli geliyor. Burada sürekli ve tutarl bir politika olmad n gördüm, diyorsunuz... BEYOÚLU, Evet, onu diyorum. Yani üst makamlar düzeyinde ve genel olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün politikalar nda bir süreklilik ve tutarl l k yok. Yani günü kurtarma anlam na gelen bir ißleyißten söz etmek istiyorsunuz, bunu söylerken. BEYOÚLU, Sadece tapu-kadastro olay olarak da bakm yorum olaya. Genel ülke koßullar olarak da bak yorum, ileriye dönük düßünme olay m z yok bizim. Çünkü ben çal ßt m dönem içinde de ißik yerlerde ßunu gördüm: En basit bir Devlet Planlama Teßkilat nda baz görüßmeler yap ld zaman görüyordum, baz sektörlerde dolap dolusu projeler oldu u halde, tapukadastro sektöründe ißte bir iki içeri i boß proje ile yetiniliyor. Proje üretme olay m z yok. Bu olmad zaman da, sizin de belirtti iniz gibi, yap lanlar günü birlik ißlere dönüßüyor. Þimdi burada genel müdürlü ün içine girdiniz. Genel müdürlükte bir dinamizm havas gördünüz mü, Anadolu dan geldikten sonra? Hani ar gibi çal ßma diye tariflenen bir kurum içi dinamizm var m yd sizce? Ya da geldi inizden bu yana olußtu mu? BEYOÚLU, O dinamizmin olmas mümkün de il... Neden? BEYOÚLU, Þahsi fikrimi söylemek istiyorum: Tapu-kadastro gibi bilhassa fiilen arazi ißleriyle u raßan ve arazi ißlerine yön veren bir teßkilatta, 348

5 merkezin de uygulamac yla dolu olmas laz m. Yani uygulamadan gelmeyen, uygulaman n içinde bulunmam ß, o dertleri bilmeyen kißilerin burada çal ßmas ne kadar önemlidir. O kißiler buraya yön verecek. O dinamizmi onlar sa layacak bence... Þöyle bir ßey merak ediyorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünde hizmetin iyileßtirilmesi ve daha iyiye götürülmesi konusunda, yeni kararlar n al nmas sürecinde, siz taßrada da bulundu unuz için hem taßrada çal ßt n z dönemlerde hem de ßimdi genel müdürlükte çal ßt n z dönemlerde, kararlara kurum içi kat l m özendiren, teßvik eden bir ortam yok muydu? BEYOÚLU, Bana göre hiç yok. Ben kat lmad m hiç... Size hiç görüßünüzü soran olmad m? BEYOÚLU, Hem mühendis olarak, hem kadastro müdürü olarak, biz buraya geldi imiz zamanlarda mesela kurulan komisyonlarda veya üst mercilerde çal ßan kißilerin yan nda kendi daire baßkanlar m za bile önerdik. Dedik, Kißileri al n yan n za, siz bir grup olarak çal ßt n zda, etraf n zda da ikinci bir kußak olußsun. O kußak olußsun ki, hem sizleri görsün, hem konular dinlesin. cab nda onlar da olaya kat n. Onlar n söyleyece i bir kelime, belki olay n ßeklini de de ißtirebilir, gelißtirebilir. Böyle bir ßey oldu unu hiç görmedim. Siz bunu söyledi iniz zaman ne oluyordu? BEYOÚLU, Hiçbir ßey olmad. Olmad da görülüyor ißte. Taßradayken hiç görüßümüz sorulmad. Merkezde baz komisyonlarda çal ßt m. Ama taßradan hiç kimsenin böyle bir komisyonda görev ald n görmedim. Yani böyle bir çal ßma vard r, taslak budur, sizin Çorum da edindi iniz deneyimler nelerdir? diye... BEYOÚLU, Ben görmedim. Ulaßsa bile, ben öyle tahmin ediyorum, Ankara içinde merkezin en yak n ndaki o kißiye veya müdürlü e ulaßm ßt r. Baßka sanm yorum. Buradaki komisyondaki çal ßmalar n z gerçekten sizin fikirlerinizin al nmas yönünde miydi? Yoksa biçimsel bir kat l m m yd o? BEYOÚLU, Tabi görüßlerimizi bildirdik, katk da bulunduk. Ama yine benim düßündü üm anlamda de il. Ben kendim katk vermeyi, sadece katk 349

6 vermemi o kadar önemli görmüyorum. Bir de ißik kußa n o olay n içinde bulunmas gerekti ine inan yorum. Reßat ÜNAL kaç y ldan beri burada? ÜNAL, Yaklaß k olarak 20 y ll k hizmetim var. Üniversite y llar n saymazsak, 28 Haziran 1976, saat dan beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal ßan y m. Siz de burada 4. Genel Müdürü gördünüz. Bu 20 y la ßöyle bir geri dönüp bakt n zda sizi heyecanland ran neler oldu Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde? ß, hizmet anlam nda... ÜNAL, lk y llar Fotogrametri Dairesi faal oldu u için, yo un bir iß program, bir iß yapma heyecan vard. Bu taßrada da ayn yd. Herkes ißini severek ve isteyerek çal ß rd. Ülkemizin üretimsizli e itilmesi ile birlikte bu heyecan h zla bitti... Þimdilerde yok, hiç yok. Niye? ÜNAL, Üretim yok, at l durumday z. Bizlere bilgi verilmemesinden de olabilir, inand r c bulmad m birtak m çal ßmalar oluyor. Bilgi verilmiyor, bir ßey sorulmuyor, görüßüne baßvurulmuyor, çal ßmalardan uzak tutuluyorsunuz. Ancak hiç görev verilmiyor diyemiyorum. Gereksinim duyuldu u zaman emrivaki görevler veriliyor. Örne in Büyük Ölçekli Haritalar Yap m Yönetmeli i ni haz rlad lar. Toplad lar bizi, Devlet statistik Enstitüsünde ilgili kuruluß ve üniversite temsilcilerinin kat laca toplant da, "Bu yönetmeli i savunacaks n z" dendi. "Benim bu yönetmeli in yap m nda katk m yok, nas l savunurum ben bunu?" diye itiraz ettim. "Belki orada yap lacak eleßtirilere kat laca m" dedim. "Genel müdürlü ün yönetmeli i bu, sizin göreviniz bunu savunmakt r" dendi. "Bu teknik yönetmelik, yaln zca genel müdürlü ün yönetmeli i olamaz" ßeklindeki itiraz ma Hay r dendi. Talimat verdiler, ben de rapor ald m. Kat lmad m. Yani bir de böylesi emrivaki görevler veriliyor. Burada heyecan verici bir ßey yok.. Böylesi bir durumda toplant ya kat l p özgür iradenizle görüßmelere kat larak, sürece katk verin denilmeliydi. Aksine onur k r c bir durum söz konusu. Þu anki duygular n z bu. ÜNAL, Duygular m... Daireye gelmek istemiyorum. Ben eskiden izindeyken bile ara s ra yoklard m. Telefon ederdim, ßler nas l gidiyor? ßte benim 350

7 yapabilece im bir ßey var m? Döneyim mi? diye... Onlar kalmad ßimdi. Ç kt m m kap dan, unutmak istiyorum. 20 y lda gezinmeye baßlarsan z, nas l yok oldu bu? Y llar aç s ndan bakmaya çal ß rsan z... ÜNAL, Ülkemiz, yeni dünya düzeninin etkilerini her geçen gün gözle görülür bir biçimde yaßamaktad r. Ba ml l k ilißkileri güçlendirilmekte, d ß karar odaklar n n engelleyici etkinli i her geçen gün artmaktad r. Üretim ekonomisi yerini hizmet ve rant ekonomisine terk etmißtir. Kamu sektörü üretim alan ndan çekilmeye çal ß lmaktad r. Kamu kurulußlar n n araßt rmaprojelendirme-denetleme ißlevi en alt düzeylere çekilmektedir. Bütün bunlar n yaratt olumsuzluklar ile ücretli çal ßanlar n yükü a rlaßt r lmakta ve borçlanmaya dayal piyasa ekonomisinin faturas çal ßanlara ödettirilmektedir. Kamu kesiminde çal ßanlar gizli ißsiz durumuna düßürülmekte, ißine ve kurumuna yabanc laßt r lmaktad rlar. Bizim kurumumuzda da paralel bir gelißme... Bu sayd m politikalar do rultusunda biz de yans malar n burada yaßad k. Yani görev yapt m Fotogrametri ve Geodezi Dairesi de, en sonunda 5 Nisan kararlar ndan sonra hiçbir iß yapmamaya baßlay nca, idarenin personel politikalar de ißince, bu gelißmeler olmaya baßlad. O ißi yapabilecek liyakat ve kariyere uygun olanlar de il de, arkas nda siyasi güç olanlar tercih edilmeye baßland. Bu ißi bu adam yapar, de il, bu kadroya kim daha çok milletvekiliyle talip olur da, ben de yerimi sa lamlar m düßünceleri egemen olmaya baßlad. Bu yolla siyasi gücün, deste in artmas hesaplar yap ld. Bunlar ne yaz k ki bir meslektaß m z n döneminde yo un olarak yaßanmaya baßland. Bu mühendis genel müdür zaman nda Fotogrametri Dairesi ißlevsiz hale getirildi. Erdal (AKDAÚ) A abeyimizin anlatt na göre bu daha öncede denenmiß. Ama o zamanki mühendisler, oturmußlar bir rapor haz rlam ßlar ve yetkili makamlara sunmußlar, bu rapor karß s nda bir ßey yap lamam ß, bunu engellemißler. Ama ßimdi böylesi birlik ya da dayan ßma söz konusu de il. Mühendisler aras nda bir dayan ßma söz konusu de il l y llarda genel müdürlük çat s alt nda çal ßan kußa n zaman zaman bir araya gelip, genel müdürlük politikalar n tart ßt klar ve bu konuda üst yönetimleri zorlad klar biliniyor. Sizin burada görev yapt n z dönemlerde mühendisler aras nda beraberli iniz olmad m? Bunu bir 351

8 ayr mc l k olarak de il, teknik alandaki gelißmelerin do urmas gereken bir sonuç olarak soruyorum. ÜNAL, Hay r... Özel sohbetlerde herkes aßa yukar ayn ßeyleri, en az ndan bir ßeyler söylemißtir. Ama bunun bir karara dönüßmesi için hiç kimse bulunamam ßt r. Herkes yönetim erkinin h ßm na u ramaktan korkmußtur. Hatta ben mühendis olarak kurulußa geri döndü ümde, 4-5 kißi bir arada sohbet edip de idarenin izledi i politikalar eleßtirmeye baßlad m z zaman, sessizce yan m zdan ayr lan arkadaßlar m z oldu. Ne yap yorlard ki üst yönetimler? Diyelim ki, sizin böyle 10 tane mühendis birleßip de bir ßeyler üzerinde kafa yordu unuzu ö rense, üst yönetim ne yap yordu? ÜNAL, Bilemiyorum... En az ndan benim oldu um dönemde 10 mühendisin kendi inisiyatifleriyle bir araya gelip bir ßeye kafa yordu unu, ne yaßad m, ne de duydum. Ancak eskilerde böyle bir ßeyler varm ß. Hatta de ißik illerde çal ßanlar n bir araya gelerek yapt bir toplant ya kat lanlar n isimlerinden, konußulan konulara kadar her ßeyi tespit eden dare taraf ndan, toplant y organize edenleri birbirinden uzak yerlere tayin edilmißler. Ancak yürekli insanlarm ß. Ben do rudan ßahs ma yap lm ß ßey, aç k bir tav r görmedim asl nda, bu dolayl yap l yor, g yab n zda yap l yor... Sisteme entegre olamay nca, ad n z olumsuza ç kar l yor, yani onlar n Arapça tabiriyle menfi oluyorsunuz, kadro alman z engelleniyor, hatta kendisine sosyal demokrat misyon biçen bir say n kißi taraf ndan sa parti gurup baßkan vekiline sak ncal - d r diye rapor ediliyorsunuz, daha üst göreve gelmeniz engelleniyor... Ben bunlar yaßad m. Sistemi eleßtirdi iniz zaman, sistem sayesinde varl n sürdürenler rahats z oluyorlar ve d ßlan yorsunuz. Bu sefer kendinizi tecrit edilmiß hissediyorsunuz. Yani ßöyle mi söyleyelim bunu? Diyelim ki Tapu Kadastro Genel Müdürlü ündeki üst yönetim burada çal ßan ve sorumluluk sahibi de olan birçok meslektaß m z, yetkiliyi genel müdürlük çal ßmalar na aktif olarak özellikle katmad. ÜNAL, Evet, katmad. 352

9 Yani böyle bir özgür bir ortam yaratmad lar m? BEYOÚLU, Öyle bir olay olmas laz m, çekmesi laz m, bir ßeyler yaratmas laz m, ad n koymas laz m. Çünkü bizim insanlar m z öyle kolay kolay da bir araya gelmiyor. Hele hele devlet memuriyeti içinde, bu yap lanmay, olanlar, siyasi bir tak m ilißkileri, ßunlar -bunlar gördü ü zaman, hangi konuda olursa olsun kißileri bir araya getirmek zorlaß yor. Öyle olunca, bir araya getirme koßullar n koymak laz m. Bir olay koyacaks n z ortaya, bu kül taba n üretme yönüyle bir araya geleceksiniz. Onun üstünde tart ßma ortamlar yaratacaks n z. En büyük yat r m insana yönelik yat r md r, derler. Bu yat r m yapman n yollar da, herhalde üstlerin bir tak m ßeylere karar vermesinden geçiyor. O kararlar verilmedi i sürece, o insanlar n gelißmesi yönüyle de, bir ßeyler üretmesi yönüyle de, ülkedeki günlük koßullar göz önüne ald n z zaman ortaya bir ßey ç km yor. ÜNAL, Bir de dar kadrocu bir çal ßma anlay ß var. Yani üst yönetim, her ßeye evet diyen, kendisine yak n duran insanlarla çal ß yor her zaman. Senin görüßünü alma gere i bile duymuyor. BEYOÚLU, Veya belirli insanlarla, 3-5 kißiyle... ÜNAL, Onlar 3 kißi, 5 kißidir. Her ßeyi onlar bilir, her ßeyi onlar yapar, idare yine bildi ini okur. Onlar iyi niyetli bir ßeyler haz rlasalar da, uygulansa. O da güzel bir ßey olurdu. Bu da olmad... dare bildi ini okuyor... BEYOÚLU, nsanlar da o yüzden kaç yorlar. Reßat Beyin dedi i çok önemli bir nokta, yani idare bildi ini okuyor... Tabii ki siz otomatikman bir ßeyler üretiyorsunuz, çabal yorsunuz. Bak yorsunuz, olumlu da olsa, bunun nedenlerine girmek istemiyorum, ama bu olumlu ßey üstünde bile bir karar olußmuyor. Ya da onlar yine kendi bildikleri yönde bir tav r olußturuyor. Halbuki genelin verdi i bir karar bu. Bunu özele indirgemenin anlam yok. Ama ißte kamudaki yap lanmalar, buna engel oluyor. ÜNAL, Iß lay SAYGIN zaman nda tane komisyon kuruldu, bu genel müdürlükte. Proje üretin, diye zorluyor üst yönetim. Onlar da ayn bizim meslek odalar nda oldu u gibi bir sürü komisyon kurdu. Hatta komisyonlara da, yine büyüklerimiz, hangi dairelerden kat l nabilece ine karar vermißler. Toplan yorsun kerelerce, araßt r yorsun, bir rapor ortaya ç k yor. Teslim 353

10 ediyorsun. Bitiyor. Ad an lm yor. Iß lay SAYGIN gitti, hepsi bitti. Halbuki bu raporlar bir gereklilik ise, sürekli gündemde tutulmal yd. Yani genel müdürlü ün ßu andaki yaßam, buradan sorumlu olan devlet bakan n n görev dönemiyle s n rl bir yaßama m dönüßtü sonunda? Ne oldu anlamad m ki ben. Ona çok mu ba ml oldu bu yaßam? BEYOÚLU, Bu projelerin içinde otomasyon, kent bilgi sistemi, tapu-kadastro bilgi sistemi gibi birçok konu var. Türkiye çok geniß co rafya. Bu geniß co rafyada tapu-kadastro bilgileri yönüyle düßündü ünüz zaman, bir tapukadastro bilgi sistemi ni bugünkü ekonomik olanaklarla, bütçe olanaklar yla kurmak mümkün mü? Mümkün de il... Öyle olunca, madem ki bunun altyap s varsa, ißte bir tak m proje gruplar na bunun altyap s n haz rlatt ysan, burada ßimdi siyasi düßünce deyin, veyahut da ißte genel müdürlü ümüz karar organlar deyin, bir tek karar verilmesi gerekiyor. Kardeßim Ankara n n Kalecik ilçesi pilot bölgedir, demesi gerekiyor. Ben bu ißi burada baßlat yorum. Çok küçük bir ilçede. Bunu uygulamaya sokaca m. Hem öylesine küçük bir ilçede onun uygulamaya konmas demek, o projenin uygulanabilirli ini de çok çabuk zamanda, çok k sa sürede görmek demek... Bunun böyle olmad n hep beraber yaß yoruz. Var m, tapu kadastroda böyle bir sistem? Ama zaman zaman yapt klar n söylüyorlar, böyle pilot çal ßmalar. BEYOÚLU, Yok ißte, onu söylüyorum. Yok!.. ÜNAL, Þu ya da bu olaya yönelik bir tak m ßeyler ç k yor. Ama alt boß, altyap yok. Yerköy deki 1/5000 ölçekli standart fotogrametrik harita yap m ißinin ad, Ülke Yüzey A Pilot Uygulamas olabiliyor. Standart çal ßma di erlerinden tek fark 3. derece nirengilerin zemin tesisi pilye, o kadar. Bir Tapu Sicil Müdürlü üne birkaç tane bilgisayar konuluyor. Dößemesi de ißtiriliyor. Oras otomasyona geçmiß oluyor. BEYOÚLU, Bizim genel müdürlü ümüz ßimdi say sal kadastro verisi elde ediyor. Ve bunlar bilgisayara aktar yor. Bu bilgi sistemi olmuß oluyor mu? Öbür taraftan tapu bilgileri, bilgisayara aktar l yor. Bu tapu-kadastro bilgi sistemi mi? 354

11 Yani, bir bütünün parças olarak yap lm yor bunlar, diyorsunuz. Hakl s n z... ÜNAL, Zaman ndaki genel müdürümüz TRT1 e ç km ß. Belediyelere emlak bilgileri ile ilgili ne istiyorlarsa vermeye haz r z, anlam nda bir ßeyler söylemiß... Ben izlemedim. Bunu izleyen TMMOB Genel Sekreteri bana, TMMOB un ve odalar n Ankara daki gayri menkullerinin dökümünü alabilir miyiz? dedi. Alamayaca m z, söyledim. kna olmad. Bunun üzerine TMMOB olarak Bölge Müdürlü üne bir yaz yazd k. Oras da t m yapm ß. 3 ay sonra, A4 boyutundaki pelür ka d n alt na 5-6 cm lik ekleme ile yeni bir ka t boyutu yarat larak düzenlenmiß bir yaz ald k. 7 tane gayri menkul tespit etmißler, TMMOB ve ba l odalar na ait. Bizim odan n ayn binada olan 4. Kattaki daireyi tespit etmiß, zemin kattaki daire yok.. Yani bilgi sistemi denilen bu. Otomasyon söylemi tamamen d ßa karß, güç gösterisi diyebilece im aç klamalar. TMMOB binas ile ilgili olarak, Süleyman DEM REL Cumhurbaßkan iken kendisi yapt m z bir görüßmede, Gücün % 70 i gösterißten gelir, % 30 u gerçek güçtür, demißti. Bunun gibi bir ßey... Bir de ßunu söylemeliyim, bu tür aç klamalar, siyasi iradenin taleplerine göre de ßekilleniyor. Yani say n bakan diyecek ki, Bana ba l kuruluß, benim dönemimde daha üst bir seviyeye geldi... Ne zamandan beri böyle oldu bu? ÜNAL, TMMOB örgütlülü ünde aktif görev ald m dönemlerde mensubu oldu um sektöre yönelik sorulara muhatap oldu um için, bu gibi ßeyleri daha fazla irdelemeye baßlad m. Kadastro Lisesinden hocam olan, daire baßkan m z Þevket ARISOY la bu gibi konular konußurduk. Bu konußmalardan ç kard m böylesi ßeyler gelene imizde, kurumsal genlerimizde var. Ancak iyi niyetle bir ßeyler yap ld na da inan yorum. Örne in Devlet Bakan Mustafa T naz T T Z için, rahmetli Þevket (ARISOY) Bey, gelmiß geçmiß en iyi bakand, k ymetini bilemedik, derdi. O bir ßeyler yapmaya zorluyor. Ama bir baßkas geliyor ona göre bir ßeyler yap l yor. Bunlar n ço u da bakan istedi i için de il, hoßuna gidece i için yap l yor. Genel müdürlük koltu u gelen bakana ba l oldu u için, onun tercihlerine göre faaliyetler ßekillenebiliyor. Bakan Þanl urfa Milletvekili ise kurulmas planlanan bölge müdürlü ü merkezi Þanl urfa oluyor, yeni bakan Gaziantep milletvekili olanca da Gaziantep merkezli olarak kurulabiliyor. Bakan hangi ilin 355

12 milletvekili ise o ilin tapu ve kadastro kurulußlar ihya oluyor, teknolojik donan m oluyor, kadrolar tamamlan yor, yeni arabalar veriliyor. ßçi kadrolar art r l yor. Bakan gittikten sonra, beklemeye geçiliyor. Hangi bakan gelecek, ona göre yeni bir proje, strateji belirleyen sistem olußuyor... Sistem buna göre kurulmuß. Tapu-kadastro müdürlüklerinin altyap, donan m sorununu çözmek için her ilin milletvekilini s ras yla bize bakan yapmal, diyesim geliyor. Ama projelerin hiçbirisinin de arkas gelmiyor. ÜNAL, Gelmiyor tabii ki... Gösteriße yönelik, yani yüzeysel her ßey... Altyap s yok, altyap ya dayand rmay nca sonuç alamaman z do al... BEYOÚLU, Reßat Beyin altyap s yok son sözünden hareket ederek bir ßeyler söylemek isterim. Kent bilgi sistemleri sözcü ünden hareketle söylemek istedi im ßu: Burada en büyük görev, bana göre, Harita Kadastro Mühendisleri Odas na düßüyor. Çünkü ne diyoruz, bilgi sistemleri, bizim mesle imizin gelecekteki lokomotifi. Þimdi standartlar yla, ekonomik boyutuyla, hatta her türlü altl yla ele almak gerekiyor. Bunun için ben ßunu örnek veriyorum, bir ißte bir tüccar bazen ç k yor arada bir raporlar at yor, gündemi belirliyor. Öylesine bir rapor, öylesine bir bilgi sistemleri raporu haz rlamal ki, ama bütün boyutlar n içeren, art Odaya güdece i politikalar belirleyen, art o politikalar do rultusunda da odan n çal ßmalar na yön verecek, art bu ba lamda da kamu kurulußlar n da harekete geçirecek bir rapor haz rlanmal... Ülke gerçeklerini bütün ç plakl yla ortaya koyan, bu ißin standartlar ile getiri ve götürülerini ortaya koyan bir rapor... Oda bunu ortaya koyarsa, kamu kurulußlar buna daha kolay ulaßabilirler. Yani Harita Mühendisleri Odas n n kamu kurumlar yla olan ilißkilerini gözden geçirmesinde, güçlendirmesinde yarar var... BEYOÚLU, Biz haritac oldu umuzdan dolay, ben bu bilgi sistemleri yönüyle müthiß bir eksiklik görüyorum. Ve bunun altyap s n haz rlama görevinin Harita Mühendisleri Odas na düßtü üne inan yorum. Siz de yöneticilik yapt n z... Neden bu ilißkiler kurulam yor? ÜNAL, Biz yönetime geldi imizde Oda n n bürokrasi içinde bo uldu unu gördük. Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre, yerel olarak çözümlenmesi 356

13 gereken birçok konunun genel merkeze geldi ini, bunlar n yönetim kurulu toplant gündemi olabildi ini gördük. Hatta baz konular n yan ts z b rak ld ya da kay ts z kal nd görülmüß ve Oda ya karß güvensizlik yaratacak olgular ile karß laß lm ßt r. Benim Oda yöneticili im baz konularda tecrübesizli ime geldi. Ancak bunu üye ve sektörle iç içe çal ßarak ve çal ßmalar m z onlardan gelen teleplere göre ßekillendirerek kapatmaya çal ßt k. yi ßeyler yapmaya çal ßt k. Oda Genel kurul görüßmelerinden, yapt m z dan ßma kurullar ndan, bu ißlere kafa yoran meslektaßlar m zdan ald m z görüßlerden ve mevcut durumdan ç kard m z görevle, bir yandan sektörle ilißkiler kurarak, politikalar na katk vermeye çal ßt k bir yandan da bunu kurumsallaßt racak altyap y kurmaya çal ßt k. Oda Genel Merkezinin bu tür sektör sorunlar ile u raßan, gündemin arkas ndan koßan de il, gündemi yaratan bir yap ya kavußturulmas için örgüt yap s nda yerel yönetimler, yerel örgütlenmeler kurulmas için tüzü ü yeniden yapt k. Yaln zca stanbul ve zmir de iki ßube varken, yerel örgütlenmeyi ülke yüzeyinde 10 merkezli olarak organize ettik, mümkün oldu u kadar üye ile bir araya geldik, mümkün oldu u kadar yedi kißilik yönetim kurulu olarak her ßeyi kendimiz yapmaya çal ßmad k, uzmanlarla yani sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci... kißi ile çal ßt k. 1 nolu komisyon o dönemde yap lan birçok çal ßman n mimar d r. Ancak biz yönetimden ayr ld k, bütün bunlar n uygulanmas daha sonraki yönetimlere kald. Bu, Oda taraf ndan. Gelelim bu tarafa. Teßkilatta 1980 li y llar n sonlar na do ru, bana göre iniß baßlad. Teßkilat, kendi akl ndan, vücudundan kopuk. Odalarla yüzeysel ilißkiler var. Teknik Kurultaylara kaç delege gönderece ine endeksli bizim ilißkilerimiz Odayla... Eskiden Genel Müdürlük, taßradan o kadar kopuk de ildi. Taßra birimleri ile zaman zaman bir araya gelinirdi, seminerler olurdu, sorunlar tart ß rlard 20 y ldan beri yok mu bu? ÜNAL, Yok gibi... BEYOÚLU, 1984 den beri bir seminer ßeklinde yok. Senelik toplant lar oluyor ama

14 Çok hoß, çok do ru bir ßey söylediniz. Yani sonunda insan kaynaklar yla dönen bir kurum bu, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü... BEYOÚLU, Emek yo un bir kuruluß... Böylesine bir kurumun çat s alt nda bu insan kaynaklar n e itmeye dönük çabalar n 1984 y l ndan bu yana olmad n söylüyorsunuz... BEYOÚLU, Parçac, palyatif biçimde var. Ama kökü, sürekli, belli bir planlama dahilinde sürdürülebilir e itim, sürdürülen e itim yok. Ne yap yor burada APK Dairesi o zaman? BEYOÚLU, Bilgisayar al n yor ve geliniyor, ißte bir-iki program ö retiliyor, gönderiliyorlar. ÜNAL, Alet al n yor, kullanmaya yönelik e itimi veriliyor... Ama o da programl de il. Örne in (A) Kadastro Müdürlü ündeyken yeni al nan bir donan m kullanabilmesi için kursa ça r lan bir kißi, (B) müdürlü üne tayin olduktan sonrada ayn içerikteki bir kursa ça r labiliyor. Sanki personele de il, müdürlü e hizmet içi e itim veriliyor. Yani personeliyle ilgili bir izleme kayd tutulmuyor ya da dikkat edilmiyor. Ama bu kurumun varl zaten envanter temelli bir varl k. Kendi çal ßanlar yla ilgili bu envanteri nas l göz ard eder ki? ÜNAL, O yan da tart ß l r. Temel görevi bir yana, en basitiyle bu kurum kendisini yönetmiß olan bakanlar n listesini bulamad... BEYOÚLU, Biraz evvel söyledi im gibi, ileriye dönük, en az ndan y l görmek veya o 25 y l sonras nas l olabiliriz? i az çok tespit etmek, hadi öyle demeyeyim de onun ad n koyup, ona yönelik bir tak m ßeyleri üretmek laz m. Projeler üretmemiz laz m. Tapu-kadastro bilgi sistemi projesi, kadastro projesi... Yeniden kadastro projesi, bak n bu çok önemli... Türkiye nin geçmißte kadastroda çal ßan insanlar na hepimiz sayg duyuyoruz. O günün koßullar nda çok güzel ßeyler üretmißler. Ama bugünün koßullar nda kullan lam yor art k. Bugünün koßullar na dönüßtürülmesi gerekiyor. Bugün tapu kadastronun en büyük politikas n n o olmas gerekiyor. Yani tesis kadastrosunu bitirmekten öte, o geçmißteki kadastroyu yeniden yapmak... kinci bir kadastro, yeniden kadastro... Ad na ne derseniz deyin... Bu yönde 358

15 projeler üretmek, bunlar n nas l yap labilirli ini üretmek gerekiyor. Bunlar yap lmad sürece, siz insan n z da e itemezsiniz, günübirlik ißlerden de kurtulamazs n z. Çünkü politikan z yok... Benim üzüldü üm, dilim söylemeye varm yor, ama sormadan da edemeyece im bir nokta var: Burada üst yönetim ve beraber çal ßt baz yetkililerin d ß ndaki çal ßanlar emekliliklerini mi bekliyorlar? ÜNAL, Bir ßey daha var: Tek adam yap lanmas var burada. Yani daire baßkan n n kendi çal ßanlar na yönelik karar verme, takdir yetkisi yok burada. Bir daire baßkan n n bu görevi en iyi bu yapar gibi seçme hakk da yok. Planl, programl bir çal ßma diye bir ßey yok, günü sorunsuz atlatmak önemli. Daha önce belirtti im gerekçelerle birisi atan yor, atanan o makam n ya da görevin adam de ilse sizin dedi inize geliyor konu. Birileri ißleri yürütmeye çal ß yor, birileri de emekliliklerini bekliyor. BEYOÚLU, Reßat yine çok güzel noktaya de indi. Bu, Türkiye nin sorunu... Planl çal ßma diye bir ßey yok... Bir plan yok ortada... Plan olußturma çabalar da yüzeysel... Alt düzeyde oluyor da, yukarda bitiyor... Yüzeysel kal yor. ÜNAL, Oturuluyor, araßt r l yor, bir ßey haz rl yorlar, bir ßeyler sunuyorlar. Ama orada kal yor. BEYOÚLU, Diyelim ki Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi Projesi haz r. Peki haz r, ama bu proje için 2000 y l nda ne yapacaks n? Hem bunun maddi yönüyle, hem arac -gereci yönüyle, hem personeli yönüyle, hem bilmem ne yönüyle. Yani proje bütün boyutlar yla göz önüne getirildi i zaman, o unsurlar için nas l hareket edilecek? Hangi planlama do rultusunda, hangi günde, hangi ayda, hangi çal ßman n yap laca... Seminer mi verilecek? E itim mi verilecek? ßte bunun sa lanabilmesi için siyasilerle u raß l p bir bütçe imkan m sa lanacak? Bunlar n hepsinin detayla belirlenip ona göre idarecilerin o ad mlar atmas gerekli. Do rusu bu... Akl n yolu bir, mümkün mü? Hepimiz bunun do ru oldu unu düßünüyoruz, ama bilemiyoruz... Yani Türkiye de öyle bir ßey olußmuß ki, ben genelde bunu görüyorum, sadece tapu-kadastro olarak da de il, yani genelde bunu görüyorum, o türlü tespitler yap l p da bir hareket görülmüyor. Yani kent bilgi sistemi konusunda, bilgi sistemleriyle ilgili harita kadastro mühendislerinin öyle bir ßeyi var m? 359

16 Yok... O olmad zaman da, ißte Harita Kadastro Mühendisleri ne zaman nerede bunu uygulamaya sokmak için bir panel yapacak? Bir seminer yapacak? Bunu toplumla paylaßacak veya gelißtirecek... Oldu burada, Ankara da oldu. Çankaya Belediye Baßkan Odam za geldi, seçimler s ras nda. Söz verildi, seçildi iniz zaman kent bilgi sistemiyle ilißkili olarak harita mühendisleri her türlü yard m yapacak, dendi. Belediye baßkan da seçildi. Þimdi acaba istese, Harita Kadastro Mühendisleri Odas ndan, Kent bilgi sistemi kuraca m kardeßim... Nedir bu kent bilgi sistemi? Nas l yapabilirim? Bunun standartlar nedir? vs dese, acaba bizim sunabilece imiz bir dosya var m? Bütün eksiklik buradan kaynaklan yor. Yani kamuda da bu noksanl k var. Kamu da böyle, tapu da böyle... Ben bunlar Odadan da biliyorum. Yöneticilik yapt m, Bu komisyon kurmakla da olmaz. Kißileri bir yere getirerek bunu üretemeyiz. Art k toplumun koßullar gelißti, paray verip bu hizmeti alacaks n... Bu Oda 5 senede bir tane kent bilgi sistemleriyle, bilgi sistemleri yönüyle, ama her türlü boyutuyla ele al nm ß bir ßey üretsin... Bunu 5 senede yaps n. Ama ondan sonra da o, ç kan üründeki yaz lanlara göre de hareketlerini düzenlesin, ad mlar n da ats n. Herkesi de ona zorlas n. Bunun hem meslek örgütlerinde, hem de kamu kurumlar nda böyle olmas laz m. Bizim kendi teßkilat m z buras, bizim oca m z... Böyle diyoruz. Çekirdekten yetißtik. Buras bizi okuttu, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü okuttu beni. 3 sene ben yat l okudum. O nedenle bu teßkilat n daha iyi olmas n istiyoruz. Bugün de bu heyecan, bu sorumlulu u taß yoruz. BEYOÚLU, Bunca y l geçmesine ra men, halen bu duyguday m ben. Arkadaß m da biliyor... Burada, kaba tabirle söyleyece im, hamal gibi çal ß yoruz biz, elimizden geldi i kadar. Ama bu, hepimizle olacak bir ßey... Bu rüzgar nas l estirilecek? BEYOÚLU, Bu, idareye ba l. nsana de er verdi in zaman bu rüzgar eser. O bilinçle hareket etti in zaman bu rüzgar eser. Yani bu kurum çat s alt nda insanlar göz ard m ediliyor? Siz kendinizi göz ard edilmiß mi hissediyorsunuz? ÜNAL, Tabii ben öyle hissediyorum. 360

17 BEYOÚLU, Günübirlik ißlerle u raßmaktan dolay bu tür ßeylere bak lm yor. Tapu kadastronun sorunlar n, ülke sorunlar n düßündü ümüz zaman sorun çok. Müthiß sorun var. Mahkemelerdeki dava dosyalar n görüyorsunuz. Þimdilerde ler, leri bulan dava dosyalar n n, mülkiyetle ilgili dava dosyalar n n bulundu u bir ülkede bu iße bakan Tapu- Kadastroya gelen sorunlar düßünün. Ve bunlara cevap vermek, e er idare etmekse, çok güzel idare ediliyor kurum... Medeni Kanun de ißikli i söz konusu oldu unda, genelde hep aile hukuku bölümünden kaynaklanan tart ßmalar izleriz bas ndan. Oysa Medeni Kanunun çok önemli bir bölümü Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün uygulamalar n ilgilendiriyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün bunca deneyim birikimi aras ndan süzdü ü Medeni Kanun de ißiklikleriyle ilgili bir dosyas var m d r? BEYOÚLU, Benim bildi im yok. Ben bilmiyorum. Belki yan labilirim, ama bildi im kadar yla yok... ÜNAL, Beni zaten o ißlere sokmuyorlar. O nedenle bilmiyorum. Ama en sa l kl yasa de ißiklik önerilerinin buralardan ç kmas gerekmez mi? BEYOÚLU, Teknik kißiyiz, mahkemelere bilirkißilik için gidiyoruz, gidiliyor, arkadaßlar m z gidiyorlar. Medeni Kanun da ne diyor? Kesinleßmiß pafta as ld r. Hangi pafta kastediliyor? Kesinleßmiß pafta. Evet, ama do ru olarak kesinleßmiß pafta demesi gerekiyor. Þimdi bunun de ißikli ini bile ßu anda biz Türkiye koßullar nda tart ßm ß de iliz. Belki kißisel olarak bir tak m yerlerde tart ß yoruz. Yarg tay üyeleriyle tart ß yoruz. Ama belli platformlarda bunu tart ß p, art k kabul ettirmek gerekiyor. Bunu sa layamad m z sürece, b rak n art k di er taraftaki de ißiklikleri... Adapazar diyordunuz az önce, araya baßka ßeyler girdi... ÜNAL, Adapazar ile Çukurova hava foto raf ndan kadastrosu yap lm ß yerler. Buralar Türkiye nin en k ymetli arazileri. Sulamas z, sulu tar m yap lan yerlerdir. Gerçi ßimdilerde patates yerine otomobil yetißtiriyorlar, ama buralar bile sorunken, buralar düzeltme yoluna gitmiyor kurum, bir yerin kadastrosu yap l yor, arkadan 100 tane mahkeme yaz s geliyor. Niye kadas- 361

18 tro yap yorsun o zaman? Vatandaß mahkemeye götüreceksen, neden çekip gidiyorsun? Yap lan sa l kl kadastro de il. Oradan ilk tesis kadastrosunu geçirmek amac yla, geçici görev ad alt nda adam al yor Eskißehir den, götürüyor Sivas a veriyor. Þuray bitirmeden gidemezsin, diyor. ßler ßißiriliyor. O bitirmiß gibi gidiyor. Kontrolü de imzaya gidiyor. Ondan sonra arkadan sorunlar baßl yor. Yarg süreci... Hem yarg n n yükünü azaltmaya çal yoruz, hem sorunu kendimiz büyütüyoruz. Ve bizim kontrollerimiz, hava foto raf yla kadastrolanm ß yerlerde kadastro paftalar kenarlaßm yor diyebiliyorlar. Burada kadastro yenilenmeli, demiyor, Bu paftalarla olmaz, demiyor... Çünkü o zaman hatay kabul etmiß olacak. Oysa sorun ç ks n istenmiyor. Personelin en makbulü, sorun götürmeyendir. Sorun götürme, iß götürmesen de olur. Hiçbir ßey yapma, ama sorun da getirme... ÜNAL, Bir genel müdüre ßunu anlatmaya çal ß yorum: Bizim arßivlemekle ve korumakla sorumlu oldu umuz hava filmleri... Bunlar 1958 den beri çekilen hava foto raflar... Geçmißi gösteren kültürel de eri de var... Bunlar n bulundu u koßullar kötü, önlem al nmazsa elden ç kacaklar diyorum... Biz film çevirmeyi b rakt k. Sen onlar at, diyebiliyor bana... Akl nca espiri yap yor. Bunu bu aç kl kla söylüyor mu? ÜNAL, Evet... Benim ßu anda sorumlusu oldu um arßivler berbat durumda. Raporlar var, teftiß raporlar na geçti... Ama galiba yeni bina yap l yormuß. Orada ça daß bir arßiv ortam yarat lacakm ß... ÜNAL, Ça daßtan neyi kastediyorlar bilemiyorum ama, Y ld z Mahallesine bir bina yap l yor. Yetkililer bina bittikten sonra buna göre bir düzenleme yap laca n söylediler. BEYOÚLU, O zamana içine konacak malzeme kal rsa... ÜNAL, Buradakiler hepten çürümezse, da lmazsa... Mahkeme talepleri de erlendirilirken rulo filmler k r l yor... Evet bu filmler k r l yor... Yaz n s caktan, k ß n so uktan mahvoluyor. Bunlar n ülke kaynaklar n koruma de eri de var. Mesela biz yo un olarak mahkemelere bilirkißilik yap yoruz, 3 362

19 boyutlu model üzerinden. Devlette müthiß bir talan var. Baraj gölleri alt nda kalan bölgeler tamamen kültür arazisi olmuß; da, taß, kayal k, parsel üstünde parsel. Bunlar n bu de erleri de var. Bunu götürdü ümüz zaman amirlerimizden destek bulam yoruz. Hükümet düzeyinde bu kurumdan sorumlu bir bakan olacak. Tamam. Siyasiler de genel müdürlükleri kendi siyasi programlar çerçevesinde çal ßt rmak isteyecek. Bunu bir yere kadar anlamak gerekiyor, anlay ßla karß lamak gerekiyor. Ama her kurumun da asli görevleriyle ilgili baz teknokrat tav rlar da gelißtirilmesi gerekiyor. BEYOÚLU, Ana politikalar olmas gerekiyor... Temelde her ßey ondan kaynaklan yor. Çözüm orada... Siyasiler de ißse de de ißmeyecek baz temel politikalar olsa, bu sorunlar yaßanmayacak. Temel politikalar oldu u sürece, kim gelirse gelsin, o politikalar yürütecektir... Biraz da Ne yapmal? Nas l yapmal? y konußsak... Ali Bey, ne diyebilirsiniz bu konuda? Umutlu musunuz? BEYOÚLU, Umudumu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum. Ama umutluyum da diyemiyorsunuz? BEYOÚLU, Umutluyum da diyemiyorum tabii. Gelißmeler, koßullar öyle gösteriyor. Umutluyum da diyemiyorum, ama gelece e yönelik olarak en baßa yap lanma sorunlar konulmal d r, diye düßünüyorum... Kadastro Lisesi ni de eklersek, 31 y ld r bu kurumun içindesiniz. Bu kurumun bir parças olmaktan, bu aidiyetten dolay mutlu musunuz, ßu anda, bugün? BEYOÚLU, Mutluyum, diyebilmeyi isterdim. Az önce, Beni buras okuttu. Ben çekirdekten geliyorum. Benim kurumum, dedim. Ama bugün, mutlu olmay isterdim, diyorum. ÜNAL, Ben kurumumu seviyorum. Ama kurumun bu hali umutsuzluk yarat yor. Kurum düzelir de, niyet önemlidir. Yani niyet ve irade... Bir ßeye niyetleneceksiniz de, iraden de onu yapacak kadar güçlü ve kararl olacak.. Bir yerinden baßlayacaks n. Günlük, günübirlik ßeylerle ilgilenirken biz aßa do ru gidiyoruz, h zla aßa do ru gidiyoruz. Ben bugüne kadar önüme bir 363

20 hedef koyan, ßunlar, ßunlar yapaca m ya da yapacaks n diyen bir yönetici görmedim... BEYOÚLU, Biliyorsunuz günün teknolojik bir gelißmesi var, GPS. Þimdi tüm taßrada fiilen, hem özel sektörde hem kamu sektöründe bu GPS kullan l yor, ama bu kullan m yla ilgili olarak hiçbir teknik esas yok. Konmad m? Bunun çal ßmas yok mu? Var, ama hukuken yok. Bunun çal ßmas var, ama bu çal ßma, bu teknik yönetmelikte bir de ißiklikle yer almal ki resmileßmeli. Resmileßtirilemiyor. Niye, nerde tak l yor bu? BEYOÚLU, Bilemiyoruz ißte... Biz de onu bilsek. Biz çal ßt k teknik elemanlar olarak... Ama bu yöntemle de erler üretiliyor... Nas l resmileßiyor? BEYOÚLU, Yine o konan ßeylerle, esaslar do rultusunda ißte genelgeyle, bilmem neyle iß yürütüyor. daredeki noksanl vurgulamak için bunu söylüyorum. At lmas gereken ad mlar var. Kim olursa olsun, bunu söylerken, ßu düzeyde demiyorum, ßu düzeyde kißi sorumlu demem. Her kademedeki kißi sorumlu. Bu boßlu un bir an önce doldurulmas gerekmiyor mu? Ama halen doldurulamad. Y llardan beri, benim bildi im kadar yla, bu kurum çat s alt nda bir mühendis-tasarrufçu çekißmesi yaßan r gider. Gerçekten bu yaßanan bir ßey miydi? Var m d r böyle bir ayr m burada? BEYOÚLU, Yapanlar var, ama ben yapmad m. Hiçbir zaman... Dönem, dönem bu aç a al nacak düzeyde de olmußtur. E er bu varsa, böylesi bir ayr m sonunda bu genel müdürlük yaßam parçalanm ß olmuyor mu? BEYOÚLU, Olmaz m? Etkilemez mi? Genel müdürlükte 20 y ldan beri çal ßan bir insan olarak bu konuda senin gözlemlerin ne Reßat? Bu tasarrufçu, mühendis çekißmesini sen bu çat alt nda hissediyor musun? ÜNAL, Ben net çizgilerle bir ßey görmedim. Zaman, zaman üst yöneticilerden de kaynaklanan ßeyler olmuß. Geçmißteki mühendis a abeylerimizin 364

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır. USTALIK BELGESĠ NASIL ALINIR? BELGE ALMAK ĠSTEĞĠ ĠLE MERKEZĠMĠZE MÜRACAATA GELĠRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DĠPLOMA VEYA TASDĠKNAMESĠ ĠLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIġMA SÜRELERĠNĠN EKSTRELERĠNĠ

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı