Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu."

Transkript

1 K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü. Ambarlar geçen y l n ürünü olan tah llarla tepeleme doluydu. Ah rlar nda cins inekler, cins atlar vard. Çobanlar n n otla a ç kard - koyunlar n n say s n bilemiyordu. Tüm bunlar gözden geçiren çiftçi evine döndü. Kasas n açt. Orada duran y n y n alt nlar na, deste deste paralar na sevinç içinde bakt. Evinin her yan paha biçilmez de erde eflyalarla dolu idi. Çiftçi bu kadar büyük bir zenginli in verdi i güven içinde düflünmeye bafllad. O s rada kula na bir ses geldi: Elindeki bu servetle çevrendekilere iyilik yap - yor, onlara yard m ediyor musun? Açlar doyuruyor musun? Ç plaklar giydiriyor musun? Kazand klar n yeterli bulmay p onun bunun kazanc na göz dikiyor musun? Adam bu sözleri duyunca çok korktu. Titremeye bafllad. Kalbi çarparak flunlar m r ldand : 54 55

2 Düflkünlere, yoksullara karfl flimdiye kadar hiç ac ma duymad m içimde. Akrabam ve yak nlar ma bile hiçbir yarar m dokunmad. Mal varl m ço altmaktan baflka hiçbir fley düflünmedim bugüne kadar. Sadece kendim için çal flt m, sadece kendim için Çiftçi, belki de ilk kez bunlar düflünüyordu. O güne kadar bunlar hiç düflünmemifl, böyle duygular olabilece ini, insan n kendinden baflkalar için de baz görevleri olabilece ini akl na getirmemiflti. Tam bu s rada kap çal nd. Komflular ndan fakir bir adam, yan nda iki küçük çocu u ile ç kageldi. Adamca z tan d herkese baflvurmufl, ifllerini biraz olsun düzeltebilmek için borç para istemiflti. Ama hiçbiri ona yard m etmemiflti. Gerçi flu zengin komflusunun bugüne kadar kimseye bir kurufl verdi- i görülmemiflti ama ne de olsa umut Adamca z son bir umutla bu zenginin kap s n çalm flt. Zengin çiftçinin karfl s nda e ildi, büzüldü. Kekeleyerek para istedi ini söyledi. Zengin adam az önce duydu u sesin ve kendisini zorlayan düflüncelerin etkisiyle ona yard m etmeye karar verdi. Adama: Hay hay komflum! Sana istedi in paray verece im. Verdi im paray da geri istemeyece im. Ancak senden bir ricam var, dedi. Fakir adam bu sözleri duyunca çok sevindi. Adam n ellerini öpmek istedi. Ona teflekkür etti. Bu iyilikseverli i için dualar etti. Ona: Emrin olur beyim, dedi. Ne istiyorsan söyle. E er senden önce ölürsem, dedi zengin adam, mezar m n bafl nda üç gece nöbet bekleyeceksin. Aman efendim Allah gecinden versin, o nas l söz, diye karfl ç kt fakir adam. Sen bana söz ver bakay m, dedi zengin çiftçi. Bekleyecek misin üç gece? Adam içtenlikle söz verdi. Paray ald. Hay r dualar ederek evden ayr ld. _ Yak nda ölece i, zengin çiftçinin içine do mufl olmal ki bir süre sonra öldü. Kasabada onun ölümüne hiç kimse üzülmedi. Cenazesine gelenler sadece dinsel görevlerini yerine getirmek için geldiler

3 Mezar kapand ktan sonra herkes çekilip gitti. Fakir köylü üç gece üst üste mezarl kta tek bafl - na beklemek için söz verdi ini hat rlay nca çok korktu. Korku ile titredi. Bir an sözünden vazgeçmeyi düflündü. Ama sonra kendi kendine: Bu adam en dar zaman mda imdad ma yetiflti, dedi. Üzerimde hakk var do rusu. Hem ona söz de verdim. Ben sözünün eri bir insan m. Ne olursa olsun üç gece üst üste gelip flu mezar n bafl nda bekleyece im. O gece hava karar nca mezarl a döndü. Yeni gömülen adam n mezar na yak n bir yerde oturdu. Sabaha kadar gözünü k rpmadan ortal dinledi. Ac ac öten bir baykufl sesinden baflka bir fley duymad, ay n parlak fl klar ndan baflka bir fley görmedi. kinci gece de böyle sessiz ve olays z geçti. Üçüncü gece mezarl a girerken duvar dibinde yüzü yaral bir adam gördü. Adam n üstünde eski bir palto, ayaklar nda kocaman çizmeler vard. Sert bak fllar alacakaranl kta bile rahatça görülüyordu. Köylü ona seslendi: Burada ne ar yorsun arkadafl? Gece vakti bu ss z yerde korkmuyor musun? Duvar dibinde yatan adam gümbür gümbür bir sesle yan t verdi: Hiçbir fley aram yorum arkadafl, dedi. Hiçbir fleyden de korkmuyorum. Yeni terhis edilmifl bir askerim. Ne bir yuvam ne de bir akrabam var. Tek bafl na yaflayan bir yolcuyum iflte! Öyleyse gel, bu geceyi flu mezar n bafl nda seninle birlikte geçirelim, diye önerdi köylü. Asker bu öneriye olumlu yan t verdi. Uzand yerden kalkt. Uzun ad mlar atarak köylünün yan na vard. Oraya çöktü. Oturdu. ki adam fluradan buradan konuflarak vakit geçirmeye bafllad lar. Tam gece yar s bir ayak sesi duyuldu. Köylünün ödü koptu. Kalbi heyecanla çarpmaya bafllad. Ayak sesleri yaklaflt Yaklaflt Az sonra karfl - lar nda tuhaf, korkunç bir yarat k belirdi. Sert bir sesle konufltu: Ben fleytan m. Bekledi iniz ölü bana aittir. Onu almaya geldim. fiimdi oradan çekilip gidin, yoksa ikinizi de mahvederim

4 Bu sözleri duyan asker birden gürledi: Seni fleytan o lu fleytan, dedi. Bofl gürültüye pabuç b rakmam ben. Hemen defolup gitmezsen iflini bitiririm senin. fieytan, askerin bu yürekli sözlerini duyunca bir an ne yapaca n bilemedi. Sonra, bu ifli para zoru ile yapmaya karar vererek konufltu: Size bir kese dolusu alt n versem buradan gider misiniz, diye yumuflakça sordu. Asker ona gülerek yan t verdi. Bizi bu kadar ucuz mu sand n ey fleytan, dedi. Bir kese alt n yetmez bize. E er flu çizmelerimden birisini alt nla doldurursan istedi ini yapar, buradan çekilip gideriz. fieytan biraz düflündükten sonra: Üzerimde o kadar çok alt n yok, dedi. Bana izin verin, gidip getireyim. fieytan oradan uzaklafl nca asker aya ndaki çizmelerden birini ç kard. Köylünün b ça n ald. Çizmenin taban n yanlamas na kesip çizmenin alt - n boflaltt. Olup bitenlere hayretle bakan köylü ona neler yapt n sordu. fieytana bir oyun oynayaca m, dedi. fiu çizmenin dibi olmad için ne kadar alt n tafl rsa tafl s n dolduramayacak. Biz, dur diyene kadar alt n getirecek buraya. Köylü bu aç kgöz adama be eniyle bakt. flte karfl s nda gerçek anlamda fleytana pabucunu ters giydiren bir adam vard. Onunla arkadafl olmakla iyi etmiflti do rusu. Biraz sonra fleytan elinde bir torba dolusu alt nla geldi. Asker, taban sökülmüfl çizmeyi hafifçe kald r p yeri oturttu. Sonra fleytana: Boflalt bakal m, dedi. Ama görünüfle göre bu torba doldurmayacak çizmeyi. fieytan torbay boflaltt. Alt nlar çizmeden yere döküldü ü için çizme dolmad. O zaman asker sert bir sesle: Hemen git birkaç torba daha getir, dedi fleytana. Baksana koskoca çizme bu. Kolay kolay dolar m? fieytan bir saat sonra bir torba alt n daha getirdi. Asker ona: 60 61

5 Bu torba di erlerinden daha büyük ama bunun da çizmeyi dolduraca n sanm yorum, dedi. Alt nlar çizmenin içinden afla ya, yere flak r flak r döküldü. fieytan çizmenin dolmad n görünce yüzünü ekflitti. Askere: Amma da kal n bald rlar n varm fl, dedi. Herkesi kendin gibi keçi bacakl m sand n, diye ona yan t verdi asker. Haydi git, biraz daha getir de çizmeyi hiç de ilse yar yar ya doldur. Asker bunlar söylerken köylüye kurnazca göz k rpt. Köylü için için güldü. fieytan gidip bir torba daha getirdi. Bu, hepsinden büyüktü. A z na kadar alt nla doluydu. Torbay çizmeye boflalt rken güneflin ilk fl klar çevreye yay lmaya bafllad. O zaman fleytan ac ac hayk rd. Anîden ortadan kayboldu. Böylelikle mezarda yatan zengin çiftçi, yapt küçücük bir iyilik sayesinde fleytandan kurtulmufl oldu. Köylü, fleytan n getirdi i alt nlar askerle paylaflmak istedi. Ama asker bunu kabul etmedi. Ona: Yok arkadafl, dedi. Önce alt nlar ikiye ay raca z. Benim pay ma ne düflerse onu fakirlere da - taca z. Geriye kalan para ile ikimiz flu köyde iki kardefl gibi bolluk içinde geçinip gidece iz. _ 62 63

6 fi fiedek C N Oduncu ile o lu yaln z yafl yorlard. Adam, her gün sabahtan gece yar lar na kadar çal fl rd. Bütün amac biraz para toplamak, o lunu okula göndermekti. Sonunda yeteri kadar para biriktirince o lunu karfl s na ald : Sen benim tek yak n ms n, dedi. Y llarca gece gündüz çal flarak biriktirdi im paray senin okuyup adam olman için harcayaca m. E er iyi okur, bir meslek sahibi olursan ne âlâ. O zaman ben ihtiyarlay p elim tutmaz olunca bana yard m edersin. Ama okuyup adam olmazsan bu da senin bilece- in ifl. Bu konuflmadan sonra çocuk kente giderek okumaya bafllad. Derslerine çok çal flt. Ard ard na birkaç okulu bitirdi. Ama her fleyi ö renemeden para tükendi. Kentte daha fazla kalmas olanaks zd. Onun için ister istemez evine döndü. Bunlar ö renince babas n n can sak ld. O luna gerçe i söyledi: 64 65

7 Sana bir kurufl bile veremem o lum, dedi. Hem bu pahal l kta günlük ekme imizi ç karmak bile çok zor. Bunu böyle bilesin. Hiç kayg lanma babac m, diye yan t verdi çocuk. nflallah gün gelecek ben de paraya, üne kavuflaca m. Sana hiç yokluk çektirmeyece im. Bu konuflmadan sonra babas baltay ald. Odun kesmek için evden ç karken çocuk ona seslendi: Ben de seninle gelip yard m edeyim baba. Sen okumufl yazm fl adams n, odun kesmekten anlamazs n, diye yan t verdi babas. Ormandaki ifller sana zor gelir, yapamazs n. Merak etme babac m, diye yan t verdi çocuk. Ben de odun keser sana yard m ederim. Ama baltam z bir tane, dedi adam. kinci bir baltam z yok ki! kinci bir balta almak için param z da yok. O hâlde komflununkini ödünç al n, diye önerdi çocuk. Ben para kazan nca kendisine yeni bir balta al p veririz. Baba ister istemez komfluya gitti. Onun baltas n ödünç ald. Sonra ikisi birlikte ormana gittiler. Ö leye kadar çal flt lar. Çocuk nefle içinde, durmadan çal flt. Babas na yard m etti. Günefl tam üzerlerine geldi inde oduncu: Dinlenelim, ö le ekme imizi yiyelim, dedi. Sonra yine çal fl r z. Çocuk eline bir dilim ekmek ald. Babas na: Sen burada otur. Ben biraz dolaflaca m, dedi. Kufl yuvas bulursam birkaç yumurta al r m. Akflama yeriz. fl yapmak dururken dolaflmak da neyin nesi, diye k zg n k zg n söylendi oduncu. Sen ormanda dolaflarak gücünü harcayaca na odun kessen daha iyi de il mi? Çocuk babas söylenirken yürüdü. Orman n içlerine gitti. Gördü ü a açlar incelemeye, kufl yuvas aramaya bafllad. Bu arada çok büyük bir mefle a ac gördü. Yan na yaklafl p bakt. Mefle öyle büyüktü ki gövdesini befl kifli el ele tutuflarak dolansa saramazd. Boyu ise çok yüksekti. Dallar gökyüzüne do ru uzan yordu. Çocuk kendi kendine: Çok eski bir mefle a ac, dedi. Bunda epeyce kufl yuvas olmal. Ararsam bulurum herhâlde

8 Bu s rada uzaktan bir ses duydu. Dikkatle dinledi. Derinden, çok derinden bir ses geliyordu: Beni d flar ç kar! Ç kar beni d flar! Delikanl her yan na bakt. Sesin nereden geldi- ini anlamaya çal flt. Ama görünürde kimseler yoktu. Ses bir kez daha duyuldu. O zaman çocuk sesin yerin alt ndan geldi ini anlad. O yana dönüp yüksek sesle sordu: Neredesin? Nerede oldu unu söyle bana. Afla da, mefle a ac n n kökleri aras nday m, diye yan t verdi ses. Beni d flar ç kar! Ç kar beni d - flar! Çocuk hemen a ac n dibine diz çöktü. Topra eflelemeye, kökleri ortaya ç karmaya çabalad. Epeyce u raflt ktan sonra kazd yerde, köklerin aras nda bir flifle gördü. Onu al p ç kard. Ifl a tutup bakt. fiiflenin içinde küçücük, kurba a gibi bir karart afla yukar z pl yor, Beni d flar ç kar! Ç kar beni d - flar! diye ba r p duruyordu. yi kalpli çocuk kendine bir kötülük gelebilece ini düflünmeden fliflenin a z ndaki mantar ç kard. fiiflenin içindeki o küçücük yarat k d flar ya f rlad. H zla büyümeye bafllad. Büyüdü Büyüdü Büyüdü Sonunda boyu a ac n boyuna yak n, kocaman, korkunç bir cin belirdi. Cin korkunç bir sesle: Teflekkür ederim delikanl, dedi. Beni bu flifleden kurtard n. Karfl l nda ödülün ne olacak biliyor musun? Hiç düflünmedim, diye yan t verdi çocuk. Ben sadece iyilik olsun diye ç kard m seni. Ödül falan düflünmedim hiç. Ben söyleyeyim sana ödülünü, dedi cin. fiimdi senin boynunu k raca m. Çocuk bu sözleri duyunca cine çok k zd. Çok da korktu: Sen çok kötü kalplisin, dedi. Bunu yapaca n bilseydim, seni kurtarmazd m o flifleden. Bu sözler v z gelir bana, dedi cin. Ben vaktiyle cezaland r l p bu flifleye kapat ld m. Eh, iflte sen geldin beni kurtard n. Ben kötülük yapmadan duramam. Senin belini k raca m. Ben kudretli, görkemli cin Merkurius um. Beni kurtaran n boynunu k rar m, belini k rar m

9 Dur bakal m, dedi çocuk. Önce bir fleyi kan tlaman gerekiyor. Evet, anîden ç kt n karfl ma. Ama senin bu flifleden ç kt na inanm yorum ben. Bu koskoca gövdenin flu küçücük flifleye girece ini sanm - yorum. Mademki bu kadar güçlüsün, göster bakal m gücünü. fiu flifleye girecek kadar küçül de göster becerini. Cin bir kahkaha att : Aptal o lan, dedi. Benim gibi bir cin için bundan daha basit bir ifl olur mu! S k tut flifleyi flimdi onun içine girece im. Aptal cin bunlar söyler söylemez küçülmeye bafllad. Küçüldü Küçüldü Sonunda flifleye girdi. Ayn anda delikanl mantar fliflenin a z na kapat p bast rd. fiifleyi ald yere, meflenin kökleri aras na b rakt. Böylece akl ile cini yeniden fliflesine kapatm fl oldu. Durumu gören cin, çocu a yalvarmaya bafllad : Ne olursun ç kar beni d flar, yalvar r m ç kar beni d flar, dedi. Bir kez olur o, diye yan t verdi çocuk. Ben sana iyilik yap p d flar ç karay m, sen de benim boynumu k r. Beni kurtar rsan sana çok fleyler veririm, diye yeniden yalvarmaya bafllad cin. Sana inanm yorum, dedi çocuk. Beni aldat rs n yine. Sana öyle fleyler veririm ki k sa sürede zengin olur rahat edersin. Ya beni yine aldat rsan? Ah çocuk, k smetini aya nla tepiyorsun. Gel bana güven. Aç flu mantar bak sana neler verece im. Delikanl bir süre düflündü. Sonra Ne olursa olsun. diyerek mantar ç kard. Cin büyüdü Büyüdü Bir dev kadar iri oldu. Koynundan ç kard bir bez parças n çocu a uzatt. Çocuk bezi al p bakt. Bu, daha çok bir yak - ya benziyordu. Cin ona: Bunun bir ucunu hangi yaraya sürersen sür oras hemen iyi olur, dedi. ster a aç, ister hayvan, ister insana sür. Ayn baflar l sonucu al rs n. Di er ucunu da hangi madene sürersen sür, oras gümüfl olur. Demire de sürsen, çeli e de sürsen gümüfl olur

10 Hele bir deneyelim, dedi çocuk. Bir a aca yanaflt. Baltas yla vurarak kocaman bir yar k açt. Sonra elindeki bezin bir ucunu bu bölüme sürdü. Oras hemen kabukland. A aç eski durumuna geldi. Mükemmel, dedi çocuk. Sana teflekkür ederim ey yüce cin. Ben de sana teflekkür ederim, diyen cin oradan ayr ld. Çocuk nefle içinde babas n n yan na döndü. Adam o lunun gecikmesine çok k zm flt. Bunca zaman aylak aylak dolaflaca na flurada kalsayd dünyan n odununu keserdi. Bunlar söyleyip o luna ç k flt. O lu ise ona hiç ald rmad. Babas na: Merak etme babac m, dedi. Ben her fleyi düzeltece im. Göreceksin k sa zamanda zengin olaca z. Ormanda gezmekle hiçbir kayb m z olmad, kazanc m z oldu. Bak flimdi beni izle. Oduncu o luna tuhaf tuhaf bakt. Belki de cin çarpt onun için böyle saçma sapan konufluyor, diye düflündü. Çocuk baltay ald. Bir a ac n yan na gitti. Bezi baltan n a z na sürünce demir gümüfl oldu. A aca ilk vuruflta e ildi. Çocuk babas na: Ne kadar kötü bir balta bu, dedi. Hemen e iliverdi. Babas ac ile hayk rd : Ne yapt n be çocuk! fiimdi bu baltan n paras - n ödememiz gerekiyor. Nereden bulaca z paray. Çal flmandan sa lad n kâr bu oldu demek ki! Üzülme babac m, dedi çocuk. Baltan n paras n ben ödeyece im. Hadi oradan budala, diye ba rd oduncu. Ne ile ödeyeceksin! Hangi parayla! Daha balta tutmay beceremiyorsun. Ne ile para kazanacak da bu baltan n paras n ödeyeceksin ha! Haydi gidelim baba, diye sakin, kendine güvenen bir sesle konufltu çocuk. Haydi birlikte gidelim. Paray nas l bulaca m gösterece im sana. Oduncu ister istemez çocu un önerisine uydu. Birlikte eve döndüler. Oraya var nca adam, o luna: 72 73

11 Hemen flu kötü baltay al, kasabaya götür sat bakal m, dedi. Kaç para verirlerse hemen sat. Üstünü de ne yap p edip denklefltirir komfluya yeni bir balta al r z. Çocuk e rilen baltay al p kasabaya vard. Bir kuyumcunun dükkân na girdi. Baltay adama gösterdi. Adam gözlüklerini tak p gümüfl baltaya inceden inceye bakt. Sonra onu bir terazide tartt. Bunca y ll k kuyumcuyum, gümüflten yap lm fl bir balta görmedim, dedi. Hem de en iyi ayar gümüflten. Çocuk: Ne kadar ediyor, dedi. Dört yüz alt n. Ama bende bu kadar para yok. Ne kadar var elinizde, diye sordu. ki yüz alt n, diye yan t verdi kuyumcu. Peki amca, dedi çocuk. O iki yüzü bana verin. Geriye ne kal r? ki yüz. Bunun ellisini sildim borcunuzdan. Bana yüz elli alt n borçlusunuz. Tamam m, anlaflt k m? Tamam tamam, dedi kuyumcu. Çocukla el s k flt. Alt nlar sayd. En az ndan iki yüz alt n kârl yd. Çünkü o a rl kta gümüfl en az ndan alt yüz alt n ederdi. Çocuk bunu anlad. Ama anlamazdan geldi. Alt nlar al p do ruca eve döndü. Babas na: Baba para buldum, dedi. Git bakal m komfluya sor. Balta için ne istiyor? Sormama gerek yok, dedi oduncu. Yeni bir balta çeyrek alt na al nabilir. Çocuk cebinden bir alt n ç kard. Babas na uzatt : Al flunu, ver komfluya, dedi. Kusura bakmas n. Bununla dört balta alabilir kendine. Adam, çocu un elindeki alt na flaflk n flaflk n bakt. Hele çocuk cebinden di er alt nlar da ç kar p ortaya koyunca flaflk nl daha da artt. Çocu- una: Bu ne o ul, diye sordu. Bunlar da nereden buldun? O zaman çocuk ormanda olup bitenleri bir bir anlatt. Adam, o lunun cini yeniden flifleye sokmak için yapt kurnazl çok be endi. Kendi kendine Ne de olsa okumufl adam n hâli baflka. diye düflündü. O günden sonra çok rahat, çok zengin ve mutlu bir yaflam sürdüler

12 Çocuk bir süre daha okumak, eksik kalan e itimini tamamlamak için kente gitti. Orada birkaç y l daha okudu. Sonunda hekim diplomas n ald. Elindeki sihirli yak y kullanarak k sa sürede o ülkenin en ünlü doktoru oldu. Herkesin hay r duas n kazand. Tabi bol bol da para kazand. Yak n n di er ucunu bir madene sürüp o madenî gümüfl yapmaya pek gerek kalmad. _ 76 77

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan Aziz Nesin in Matematik, Bilim ve Felsefe Üzerine Düflünceleri Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan beri yo un olarak mektuplaflt k. Mektuplar nda babam matematik, bilim ve felsefe

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen

Hay rs z. Durdu, düflündü. Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Hay rs z Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere el

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür

Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür Matematik ve Özgürlük Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür müyüz? Yoksa ayr m na varmad m z bir gücün, örne in birtak m al flkanl klar n etkisi alt nda m y z? Birkaç örnek verdikten sonra

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

Yavuz Nutku (1943-2010)

Yavuz Nutku (1943-2010) Aram zdan Ayr lanlar Yavuz Nutku (1943-2010) 7 Aral k 2010 günü saat 16,10 da bilim dünyam z en ilginç kifliliklerinden biri olan Yavuz Nutku yu kaybetti. Hepimizin bafl sa olsun. Yavuz Nutku 3 fiubat

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı