Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu."

Transkript

1 K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü. Ambarlar geçen y l n ürünü olan tah llarla tepeleme doluydu. Ah rlar nda cins inekler, cins atlar vard. Çobanlar n n otla a ç kard - koyunlar n n say s n bilemiyordu. Tüm bunlar gözden geçiren çiftçi evine döndü. Kasas n açt. Orada duran y n y n alt nlar na, deste deste paralar na sevinç içinde bakt. Evinin her yan paha biçilmez de erde eflyalarla dolu idi. Çiftçi bu kadar büyük bir zenginli in verdi i güven içinde düflünmeye bafllad. O s rada kula na bir ses geldi: Elindeki bu servetle çevrendekilere iyilik yap - yor, onlara yard m ediyor musun? Açlar doyuruyor musun? Ç plaklar giydiriyor musun? Kazand klar n yeterli bulmay p onun bunun kazanc na göz dikiyor musun? Adam bu sözleri duyunca çok korktu. Titremeye bafllad. Kalbi çarparak flunlar m r ldand : 54 55

2 Düflkünlere, yoksullara karfl flimdiye kadar hiç ac ma duymad m içimde. Akrabam ve yak nlar ma bile hiçbir yarar m dokunmad. Mal varl m ço altmaktan baflka hiçbir fley düflünmedim bugüne kadar. Sadece kendim için çal flt m, sadece kendim için Çiftçi, belki de ilk kez bunlar düflünüyordu. O güne kadar bunlar hiç düflünmemifl, böyle duygular olabilece ini, insan n kendinden baflkalar için de baz görevleri olabilece ini akl na getirmemiflti. Tam bu s rada kap çal nd. Komflular ndan fakir bir adam, yan nda iki küçük çocu u ile ç kageldi. Adamca z tan d herkese baflvurmufl, ifllerini biraz olsun düzeltebilmek için borç para istemiflti. Ama hiçbiri ona yard m etmemiflti. Gerçi flu zengin komflusunun bugüne kadar kimseye bir kurufl verdi- i görülmemiflti ama ne de olsa umut Adamca z son bir umutla bu zenginin kap s n çalm flt. Zengin çiftçinin karfl s nda e ildi, büzüldü. Kekeleyerek para istedi ini söyledi. Zengin adam az önce duydu u sesin ve kendisini zorlayan düflüncelerin etkisiyle ona yard m etmeye karar verdi. Adama: Hay hay komflum! Sana istedi in paray verece im. Verdi im paray da geri istemeyece im. Ancak senden bir ricam var, dedi. Fakir adam bu sözleri duyunca çok sevindi. Adam n ellerini öpmek istedi. Ona teflekkür etti. Bu iyilikseverli i için dualar etti. Ona: Emrin olur beyim, dedi. Ne istiyorsan söyle. E er senden önce ölürsem, dedi zengin adam, mezar m n bafl nda üç gece nöbet bekleyeceksin. Aman efendim Allah gecinden versin, o nas l söz, diye karfl ç kt fakir adam. Sen bana söz ver bakay m, dedi zengin çiftçi. Bekleyecek misin üç gece? Adam içtenlikle söz verdi. Paray ald. Hay r dualar ederek evden ayr ld. _ Yak nda ölece i, zengin çiftçinin içine do mufl olmal ki bir süre sonra öldü. Kasabada onun ölümüne hiç kimse üzülmedi. Cenazesine gelenler sadece dinsel görevlerini yerine getirmek için geldiler

3 Mezar kapand ktan sonra herkes çekilip gitti. Fakir köylü üç gece üst üste mezarl kta tek bafl - na beklemek için söz verdi ini hat rlay nca çok korktu. Korku ile titredi. Bir an sözünden vazgeçmeyi düflündü. Ama sonra kendi kendine: Bu adam en dar zaman mda imdad ma yetiflti, dedi. Üzerimde hakk var do rusu. Hem ona söz de verdim. Ben sözünün eri bir insan m. Ne olursa olsun üç gece üst üste gelip flu mezar n bafl nda bekleyece im. O gece hava karar nca mezarl a döndü. Yeni gömülen adam n mezar na yak n bir yerde oturdu. Sabaha kadar gözünü k rpmadan ortal dinledi. Ac ac öten bir baykufl sesinden baflka bir fley duymad, ay n parlak fl klar ndan baflka bir fley görmedi. kinci gece de böyle sessiz ve olays z geçti. Üçüncü gece mezarl a girerken duvar dibinde yüzü yaral bir adam gördü. Adam n üstünde eski bir palto, ayaklar nda kocaman çizmeler vard. Sert bak fllar alacakaranl kta bile rahatça görülüyordu. Köylü ona seslendi: Burada ne ar yorsun arkadafl? Gece vakti bu ss z yerde korkmuyor musun? Duvar dibinde yatan adam gümbür gümbür bir sesle yan t verdi: Hiçbir fley aram yorum arkadafl, dedi. Hiçbir fleyden de korkmuyorum. Yeni terhis edilmifl bir askerim. Ne bir yuvam ne de bir akrabam var. Tek bafl na yaflayan bir yolcuyum iflte! Öyleyse gel, bu geceyi flu mezar n bafl nda seninle birlikte geçirelim, diye önerdi köylü. Asker bu öneriye olumlu yan t verdi. Uzand yerden kalkt. Uzun ad mlar atarak köylünün yan na vard. Oraya çöktü. Oturdu. ki adam fluradan buradan konuflarak vakit geçirmeye bafllad lar. Tam gece yar s bir ayak sesi duyuldu. Köylünün ödü koptu. Kalbi heyecanla çarpmaya bafllad. Ayak sesleri yaklaflt Yaklaflt Az sonra karfl - lar nda tuhaf, korkunç bir yarat k belirdi. Sert bir sesle konufltu: Ben fleytan m. Bekledi iniz ölü bana aittir. Onu almaya geldim. fiimdi oradan çekilip gidin, yoksa ikinizi de mahvederim

4 Bu sözleri duyan asker birden gürledi: Seni fleytan o lu fleytan, dedi. Bofl gürültüye pabuç b rakmam ben. Hemen defolup gitmezsen iflini bitiririm senin. fieytan, askerin bu yürekli sözlerini duyunca bir an ne yapaca n bilemedi. Sonra, bu ifli para zoru ile yapmaya karar vererek konufltu: Size bir kese dolusu alt n versem buradan gider misiniz, diye yumuflakça sordu. Asker ona gülerek yan t verdi. Bizi bu kadar ucuz mu sand n ey fleytan, dedi. Bir kese alt n yetmez bize. E er flu çizmelerimden birisini alt nla doldurursan istedi ini yapar, buradan çekilip gideriz. fieytan biraz düflündükten sonra: Üzerimde o kadar çok alt n yok, dedi. Bana izin verin, gidip getireyim. fieytan oradan uzaklafl nca asker aya ndaki çizmelerden birini ç kard. Köylünün b ça n ald. Çizmenin taban n yanlamas na kesip çizmenin alt - n boflaltt. Olup bitenlere hayretle bakan köylü ona neler yapt n sordu. fieytana bir oyun oynayaca m, dedi. fiu çizmenin dibi olmad için ne kadar alt n tafl rsa tafl s n dolduramayacak. Biz, dur diyene kadar alt n getirecek buraya. Köylü bu aç kgöz adama be eniyle bakt. flte karfl s nda gerçek anlamda fleytana pabucunu ters giydiren bir adam vard. Onunla arkadafl olmakla iyi etmiflti do rusu. Biraz sonra fleytan elinde bir torba dolusu alt nla geldi. Asker, taban sökülmüfl çizmeyi hafifçe kald r p yeri oturttu. Sonra fleytana: Boflalt bakal m, dedi. Ama görünüfle göre bu torba doldurmayacak çizmeyi. fieytan torbay boflaltt. Alt nlar çizmeden yere döküldü ü için çizme dolmad. O zaman asker sert bir sesle: Hemen git birkaç torba daha getir, dedi fleytana. Baksana koskoca çizme bu. Kolay kolay dolar m? fieytan bir saat sonra bir torba alt n daha getirdi. Asker ona: 60 61

5 Bu torba di erlerinden daha büyük ama bunun da çizmeyi dolduraca n sanm yorum, dedi. Alt nlar çizmenin içinden afla ya, yere flak r flak r döküldü. fieytan çizmenin dolmad n görünce yüzünü ekflitti. Askere: Amma da kal n bald rlar n varm fl, dedi. Herkesi kendin gibi keçi bacakl m sand n, diye ona yan t verdi asker. Haydi git, biraz daha getir de çizmeyi hiç de ilse yar yar ya doldur. Asker bunlar söylerken köylüye kurnazca göz k rpt. Köylü için için güldü. fieytan gidip bir torba daha getirdi. Bu, hepsinden büyüktü. A z na kadar alt nla doluydu. Torbay çizmeye boflalt rken güneflin ilk fl klar çevreye yay lmaya bafllad. O zaman fleytan ac ac hayk rd. Anîden ortadan kayboldu. Böylelikle mezarda yatan zengin çiftçi, yapt küçücük bir iyilik sayesinde fleytandan kurtulmufl oldu. Köylü, fleytan n getirdi i alt nlar askerle paylaflmak istedi. Ama asker bunu kabul etmedi. Ona: Yok arkadafl, dedi. Önce alt nlar ikiye ay raca z. Benim pay ma ne düflerse onu fakirlere da - taca z. Geriye kalan para ile ikimiz flu köyde iki kardefl gibi bolluk içinde geçinip gidece iz. _ 62 63

6 fi fiedek C N Oduncu ile o lu yaln z yafl yorlard. Adam, her gün sabahtan gece yar lar na kadar çal fl rd. Bütün amac biraz para toplamak, o lunu okula göndermekti. Sonunda yeteri kadar para biriktirince o lunu karfl s na ald : Sen benim tek yak n ms n, dedi. Y llarca gece gündüz çal flarak biriktirdi im paray senin okuyup adam olman için harcayaca m. E er iyi okur, bir meslek sahibi olursan ne âlâ. O zaman ben ihtiyarlay p elim tutmaz olunca bana yard m edersin. Ama okuyup adam olmazsan bu da senin bilece- in ifl. Bu konuflmadan sonra çocuk kente giderek okumaya bafllad. Derslerine çok çal flt. Ard ard na birkaç okulu bitirdi. Ama her fleyi ö renemeden para tükendi. Kentte daha fazla kalmas olanaks zd. Onun için ister istemez evine döndü. Bunlar ö renince babas n n can sak ld. O luna gerçe i söyledi: 64 65

7 Sana bir kurufl bile veremem o lum, dedi. Hem bu pahal l kta günlük ekme imizi ç karmak bile çok zor. Bunu böyle bilesin. Hiç kayg lanma babac m, diye yan t verdi çocuk. nflallah gün gelecek ben de paraya, üne kavuflaca m. Sana hiç yokluk çektirmeyece im. Bu konuflmadan sonra babas baltay ald. Odun kesmek için evden ç karken çocuk ona seslendi: Ben de seninle gelip yard m edeyim baba. Sen okumufl yazm fl adams n, odun kesmekten anlamazs n, diye yan t verdi babas. Ormandaki ifller sana zor gelir, yapamazs n. Merak etme babac m, diye yan t verdi çocuk. Ben de odun keser sana yard m ederim. Ama baltam z bir tane, dedi adam. kinci bir baltam z yok ki! kinci bir balta almak için param z da yok. O hâlde komflununkini ödünç al n, diye önerdi çocuk. Ben para kazan nca kendisine yeni bir balta al p veririz. Baba ister istemez komfluya gitti. Onun baltas n ödünç ald. Sonra ikisi birlikte ormana gittiler. Ö leye kadar çal flt lar. Çocuk nefle içinde, durmadan çal flt. Babas na yard m etti. Günefl tam üzerlerine geldi inde oduncu: Dinlenelim, ö le ekme imizi yiyelim, dedi. Sonra yine çal fl r z. Çocuk eline bir dilim ekmek ald. Babas na: Sen burada otur. Ben biraz dolaflaca m, dedi. Kufl yuvas bulursam birkaç yumurta al r m. Akflama yeriz. fl yapmak dururken dolaflmak da neyin nesi, diye k zg n k zg n söylendi oduncu. Sen ormanda dolaflarak gücünü harcayaca na odun kessen daha iyi de il mi? Çocuk babas söylenirken yürüdü. Orman n içlerine gitti. Gördü ü a açlar incelemeye, kufl yuvas aramaya bafllad. Bu arada çok büyük bir mefle a ac gördü. Yan na yaklafl p bakt. Mefle öyle büyüktü ki gövdesini befl kifli el ele tutuflarak dolansa saramazd. Boyu ise çok yüksekti. Dallar gökyüzüne do ru uzan yordu. Çocuk kendi kendine: Çok eski bir mefle a ac, dedi. Bunda epeyce kufl yuvas olmal. Ararsam bulurum herhâlde

8 Bu s rada uzaktan bir ses duydu. Dikkatle dinledi. Derinden, çok derinden bir ses geliyordu: Beni d flar ç kar! Ç kar beni d flar! Delikanl her yan na bakt. Sesin nereden geldi- ini anlamaya çal flt. Ama görünürde kimseler yoktu. Ses bir kez daha duyuldu. O zaman çocuk sesin yerin alt ndan geldi ini anlad. O yana dönüp yüksek sesle sordu: Neredesin? Nerede oldu unu söyle bana. Afla da, mefle a ac n n kökleri aras nday m, diye yan t verdi ses. Beni d flar ç kar! Ç kar beni d - flar! Çocuk hemen a ac n dibine diz çöktü. Topra eflelemeye, kökleri ortaya ç karmaya çabalad. Epeyce u raflt ktan sonra kazd yerde, köklerin aras nda bir flifle gördü. Onu al p ç kard. Ifl a tutup bakt. fiiflenin içinde küçücük, kurba a gibi bir karart afla yukar z pl yor, Beni d flar ç kar! Ç kar beni d - flar! diye ba r p duruyordu. yi kalpli çocuk kendine bir kötülük gelebilece ini düflünmeden fliflenin a z ndaki mantar ç kard. fiiflenin içindeki o küçücük yarat k d flar ya f rlad. H zla büyümeye bafllad. Büyüdü Büyüdü Büyüdü Sonunda boyu a ac n boyuna yak n, kocaman, korkunç bir cin belirdi. Cin korkunç bir sesle: Teflekkür ederim delikanl, dedi. Beni bu flifleden kurtard n. Karfl l nda ödülün ne olacak biliyor musun? Hiç düflünmedim, diye yan t verdi çocuk. Ben sadece iyilik olsun diye ç kard m seni. Ödül falan düflünmedim hiç. Ben söyleyeyim sana ödülünü, dedi cin. fiimdi senin boynunu k raca m. Çocuk bu sözleri duyunca cine çok k zd. Çok da korktu: Sen çok kötü kalplisin, dedi. Bunu yapaca n bilseydim, seni kurtarmazd m o flifleden. Bu sözler v z gelir bana, dedi cin. Ben vaktiyle cezaland r l p bu flifleye kapat ld m. Eh, iflte sen geldin beni kurtard n. Ben kötülük yapmadan duramam. Senin belini k raca m. Ben kudretli, görkemli cin Merkurius um. Beni kurtaran n boynunu k rar m, belini k rar m

9 Dur bakal m, dedi çocuk. Önce bir fleyi kan tlaman gerekiyor. Evet, anîden ç kt n karfl ma. Ama senin bu flifleden ç kt na inanm yorum ben. Bu koskoca gövdenin flu küçücük flifleye girece ini sanm - yorum. Mademki bu kadar güçlüsün, göster bakal m gücünü. fiu flifleye girecek kadar küçül de göster becerini. Cin bir kahkaha att : Aptal o lan, dedi. Benim gibi bir cin için bundan daha basit bir ifl olur mu! S k tut flifleyi flimdi onun içine girece im. Aptal cin bunlar söyler söylemez küçülmeye bafllad. Küçüldü Küçüldü Sonunda flifleye girdi. Ayn anda delikanl mantar fliflenin a z na kapat p bast rd. fiifleyi ald yere, meflenin kökleri aras na b rakt. Böylece akl ile cini yeniden fliflesine kapatm fl oldu. Durumu gören cin, çocu a yalvarmaya bafllad : Ne olursun ç kar beni d flar, yalvar r m ç kar beni d flar, dedi. Bir kez olur o, diye yan t verdi çocuk. Ben sana iyilik yap p d flar ç karay m, sen de benim boynumu k r. Beni kurtar rsan sana çok fleyler veririm, diye yeniden yalvarmaya bafllad cin. Sana inanm yorum, dedi çocuk. Beni aldat rs n yine. Sana öyle fleyler veririm ki k sa sürede zengin olur rahat edersin. Ya beni yine aldat rsan? Ah çocuk, k smetini aya nla tepiyorsun. Gel bana güven. Aç flu mantar bak sana neler verece im. Delikanl bir süre düflündü. Sonra Ne olursa olsun. diyerek mantar ç kard. Cin büyüdü Büyüdü Bir dev kadar iri oldu. Koynundan ç kard bir bez parças n çocu a uzatt. Çocuk bezi al p bakt. Bu, daha çok bir yak - ya benziyordu. Cin ona: Bunun bir ucunu hangi yaraya sürersen sür oras hemen iyi olur, dedi. ster a aç, ister hayvan, ister insana sür. Ayn baflar l sonucu al rs n. Di er ucunu da hangi madene sürersen sür, oras gümüfl olur. Demire de sürsen, çeli e de sürsen gümüfl olur

10 Hele bir deneyelim, dedi çocuk. Bir a aca yanaflt. Baltas yla vurarak kocaman bir yar k açt. Sonra elindeki bezin bir ucunu bu bölüme sürdü. Oras hemen kabukland. A aç eski durumuna geldi. Mükemmel, dedi çocuk. Sana teflekkür ederim ey yüce cin. Ben de sana teflekkür ederim, diyen cin oradan ayr ld. Çocuk nefle içinde babas n n yan na döndü. Adam o lunun gecikmesine çok k zm flt. Bunca zaman aylak aylak dolaflaca na flurada kalsayd dünyan n odununu keserdi. Bunlar söyleyip o luna ç k flt. O lu ise ona hiç ald rmad. Babas na: Merak etme babac m, dedi. Ben her fleyi düzeltece im. Göreceksin k sa zamanda zengin olaca z. Ormanda gezmekle hiçbir kayb m z olmad, kazanc m z oldu. Bak flimdi beni izle. Oduncu o luna tuhaf tuhaf bakt. Belki de cin çarpt onun için böyle saçma sapan konufluyor, diye düflündü. Çocuk baltay ald. Bir a ac n yan na gitti. Bezi baltan n a z na sürünce demir gümüfl oldu. A aca ilk vuruflta e ildi. Çocuk babas na: Ne kadar kötü bir balta bu, dedi. Hemen e iliverdi. Babas ac ile hayk rd : Ne yapt n be çocuk! fiimdi bu baltan n paras - n ödememiz gerekiyor. Nereden bulaca z paray. Çal flmandan sa lad n kâr bu oldu demek ki! Üzülme babac m, dedi çocuk. Baltan n paras n ben ödeyece im. Hadi oradan budala, diye ba rd oduncu. Ne ile ödeyeceksin! Hangi parayla! Daha balta tutmay beceremiyorsun. Ne ile para kazanacak da bu baltan n paras n ödeyeceksin ha! Haydi gidelim baba, diye sakin, kendine güvenen bir sesle konufltu çocuk. Haydi birlikte gidelim. Paray nas l bulaca m gösterece im sana. Oduncu ister istemez çocu un önerisine uydu. Birlikte eve döndüler. Oraya var nca adam, o luna: 72 73

11 Hemen flu kötü baltay al, kasabaya götür sat bakal m, dedi. Kaç para verirlerse hemen sat. Üstünü de ne yap p edip denklefltirir komfluya yeni bir balta al r z. Çocuk e rilen baltay al p kasabaya vard. Bir kuyumcunun dükkân na girdi. Baltay adama gösterdi. Adam gözlüklerini tak p gümüfl baltaya inceden inceye bakt. Sonra onu bir terazide tartt. Bunca y ll k kuyumcuyum, gümüflten yap lm fl bir balta görmedim, dedi. Hem de en iyi ayar gümüflten. Çocuk: Ne kadar ediyor, dedi. Dört yüz alt n. Ama bende bu kadar para yok. Ne kadar var elinizde, diye sordu. ki yüz alt n, diye yan t verdi kuyumcu. Peki amca, dedi çocuk. O iki yüzü bana verin. Geriye ne kal r? ki yüz. Bunun ellisini sildim borcunuzdan. Bana yüz elli alt n borçlusunuz. Tamam m, anlaflt k m? Tamam tamam, dedi kuyumcu. Çocukla el s k flt. Alt nlar sayd. En az ndan iki yüz alt n kârl yd. Çünkü o a rl kta gümüfl en az ndan alt yüz alt n ederdi. Çocuk bunu anlad. Ama anlamazdan geldi. Alt nlar al p do ruca eve döndü. Babas na: Baba para buldum, dedi. Git bakal m komfluya sor. Balta için ne istiyor? Sormama gerek yok, dedi oduncu. Yeni bir balta çeyrek alt na al nabilir. Çocuk cebinden bir alt n ç kard. Babas na uzatt : Al flunu, ver komfluya, dedi. Kusura bakmas n. Bununla dört balta alabilir kendine. Adam, çocu un elindeki alt na flaflk n flaflk n bakt. Hele çocuk cebinden di er alt nlar da ç kar p ortaya koyunca flaflk nl daha da artt. Çocu- una: Bu ne o ul, diye sordu. Bunlar da nereden buldun? O zaman çocuk ormanda olup bitenleri bir bir anlatt. Adam, o lunun cini yeniden flifleye sokmak için yapt kurnazl çok be endi. Kendi kendine Ne de olsa okumufl adam n hâli baflka. diye düflündü. O günden sonra çok rahat, çok zengin ve mutlu bir yaflam sürdüler

12 Çocuk bir süre daha okumak, eksik kalan e itimini tamamlamak için kente gitti. Orada birkaç y l daha okudu. Sonunda hekim diplomas n ald. Elindeki sihirli yak y kullanarak k sa sürede o ülkenin en ünlü doktoru oldu. Herkesin hay r duas n kazand. Tabi bol bol da para kazand. Yak n n di er ucunu bir madene sürüp o madenî gümüfl yapmaya pek gerek kalmad. _ 76 77

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Hay Allah, çok korktum, korkudan titredim, gibi sözler söyleyince küçük o lan sorard : Korku nedir? Korkudan titremek nas l olur?

Hay Allah, çok korktum, korkudan titredim, gibi sözler söyleyince küçük o lan sorard : Korku nedir? Korkudan titremek nas l olur? KORKU B LMEYEN ÇOCUK Bir adam n iki o lu vard. Bunlardan büyük olan ak ll, kurnaz ve becerikliydi. Her ifle koflar, her ifli baflar rd. Ama küçük o lan hiç de öyle de ildi. Bir fleye akl ermez, hiçbir

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

S ARAYIN BAHÇIVANLARI

S ARAYIN BAHÇIVANLARI S ARAYIN BAHÇIVANLARI Çeviri: NURAY BARTOSCHEK Bir zamanlar krall kla yönetilen küçük bir ülkede yaflayan kral ve kraliçe vard. kisi de büyüleyici güzellikte bir flatoda yafl yorlard ve kendilerine ait

Detaylı

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066 TANITIM: 1931 de cezaevinde tanıdığı genç mahkumun macerasını dinleyerek roman yazar. Topluma ve insanlara gerçekçi bakış açısıyla bakan Sabahattin Ali hem Yusuf-Muazzez aşkını hem de kasaba hayatının

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Gördükleri, duyduklar anlatmakla bitecek gibi de ildi. Bunlar anlat rken kendisini nas l merakla, heyecanla dinleyeceklerini düflüne düflüne evlerinin

Gördükleri, duyduklar anlatmakla bitecek gibi de ildi. Bunlar anlat rken kendisini nas l merakla, heyecanla dinleyeceklerini düflüne düflüne evlerinin S H RL NE Çok eski bir zamanda, ülkenin birinde tuhaf tutkular olan bir çocuk vard. Arkadafllar n n Süt Beyaz ad n verdikleri bu çocuk iyi kalpliydi. Sevecendi. Kimseyi k rmaz, herkesle dost olurdu. Arkadafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Sekiz Problem 1. Suyu Bölmek I 2. Suyu Bölmek II Avc n n Derdi

Sekiz Problem 1. Suyu Bölmek I 2. Suyu Bölmek II Avc n n Derdi Sekiz Problem. Suyu Bölmek I Bir testideki 8 litre su biri 5 litrelik biri de litrelik iki flifle kullan larak 4 er litrelik iki eflit bölüme nas l ayr labilir? 2. Suyu Bölmek II fiekilde görülen camdan

Detaylı

YAZAR DEDE VE TORUNLARI

YAZAR DEDE VE TORUNLARI YAZAR DEDE VE TORUNLARI Muzaffer zgü BEN AfiI OLMAM Duyduk, duymad k demeyin!.. Oyunumuz var. Oyunumuzun ad Afl olmay sevmeyen çocuk. Bugün bizim evde oynayaca z. Elbette oyunu bizim evde oynayaca z. Ben

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı.

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı. 6.50 metrelik mini teknelerle yapılan ve Fransa dan başlayıp Atlantik geçişi ile Brezilya da sona eren Mini Transat ın startı ile 85 tekne denize açıldı. Türk yelkenci Tolga Pamir de aralarında olacaktı

Detaylı

Bir terzi ile bir demirci arkadafl oldular. Bulunduklar kentte bir süre çal flt lar. fllerinin d fl nda her saat birlikte oldular.

Bir terzi ile bir demirci arkadafl oldular. Bulunduklar kentte bir süre çal flt lar. fllerinin d fl nda her saat birlikte oldular. CÜCELER N ARMA ANI Bir terzi ile bir demirci arkadafl oldular. Bulunduklar kentte bir süre çal flt lar. fllerinin d fl nda her saat birlikte oldular. Birlikte yiyip içtiler, gezip e lendiler. Günün birinde

Detaylı

Bir gün babas, k z n n bu durumunu annesi ile konuflurken ne yapmalar gerekti ini düflündüler.

Bir gün babas, k z n n bu durumunu annesi ile konuflurken ne yapmalar gerekti ini düflündüler. KÜÇÜK DEN ZKIZI Çok, çok eski zamanlarda, denizlerin dibinde uygar bir ülke vard. Ülke halk yar s bal k, yar s insan yarat klard. Ülkeyi çok iyi kalpli, çal flkan, halk n n mutlulu u için çal flan bir

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Çok, çok eski y llardayd. Yedi ülke ötede bir baflka ülke vard. Bu ülkede büyük bir orman, bu orman n orta yerinde küçük bir kulübe vard.

Çok, çok eski y llardayd. Yedi ülke ötede bir baflka ülke vard. Bu ülkede büyük bir orman, bu orman n orta yerinde küçük bir kulübe vard. YILAN Y T Çok, çok eski y llardayd. Yedi ülke ötede bir baflka ülke vard. Bu ülkede büyük bir orman, bu orman n orta yerinde küçük bir kulübe vard. Kulübede ifli gücü h rs zl k, doland r c l k, onu bunu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

KÜP KAPA I Bir zamanlar, ülkenin birinde bir kral vard. Kral n üç o lu birbirinden yak fl kl delikanl lard. Üçü de evlenme ça na gelmifllerdi. Ama hiçbiri buna yanaflm yordu. Babalar s k s k art k yafllar

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

YAZAR DEDE VE TORUNLARI

YAZAR DEDE VE TORUNLARI YAZAR DEDE VE TORUNLARI Muzaffer zgü BALIK ÇOCUK Babam bana bot ald. Ufff... Öyle sevindim, öyle sevindim ki... Botum k pk rm z. ki de küre i var. Babac m hemen fliflir, babac m hemen fliflir..." "O lum,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal.

Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal. Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal. Mete Akyol un bu yaz s, 1993 y l nda Sabah gazetesinin eki Star dergisinde ve 2008 y l nda, yazar n Bir Baflkad r Benim Mesle im adl kitab nda

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar

Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar T avla Üzerine Bir Soru adl yaz da kuramsal olarak sonsuz bir oyun olan tavlan n gerçekte, yani uygulamada, sonsuz olup olmad sorusunu sorduk. Bu yaz da kuramsal olarak sonsuz,

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Fermat Ne Biliyordu? (I)

Fermat Ne Biliyordu? (I) Fermat Ne Biliyordu? (I) S on Teorem Teorem Oldu En Sonunda bafll kl yaz da, 350 y ll k bir aray fltan sonra ancak daha yeni kan tlanan Fermat n n Son Teoremi nden söz etmifltik. 350 y ll k bir aray fltan

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar

sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar Aysel Gürmen Mustafa Delio lu sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar e itim dizisi 003 Kanatl Ar-Ge, stanbul 2008 D 100 Ankara Karayolu 7. km Bolu tel 0374 243 94

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir:

Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir: ÜN TE: 13 Y VE DO RU ANLATIM Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir: Aç kl k- aç kl n bozulmas Aç

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla Cetvelsiz de Olur! Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla yap lan çizimler çok ilgilendirirdi. Çünkü Eflatun a göre, do ru ve daire, geometrik flekiller aras nda mükemmel olan tek flekillerdi.

Detaylı

1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St. Mary s Hastanesinden beni telefonla aradı.

1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St. Mary s Hastanesinden beni telefonla aradı. Şifa Verme Yeteneği http://www.kosulsuz-sevgi.com/sevgi-oykuleri/sifa-verme-yetenegi-3/ [Lütuf Anları kitabından Neal Donald Walsh] Bill Tucker 1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı