fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr"

Transkript

1 ISSN Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor llerin en az yar s nda oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az 6 ay öncesi (30 Eylül 2013) itibar yla teflkilat kurmufl ve büyük kongrelerini yapm fl siyasi partiler belirlendi. YSK'n n Resmi Gazete'de yer alan karar nda, 25 siyasi partinin yerel seçimlere kat laca belirtildi. HABER 13 TE Toplant flampiyonu MHP'li Oktay Vural MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, 2013 y l nda, 106 bas n toplant s düzenleyerek, Meclis'te en çok bas n toplant s yapan siyasetçi oldu. Vural', 81 bas n toplant s ile partisinin Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri takip etti. 13 TE DEST C : Türkiye, bütün mazlum milletlerin ümidi BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti sadece 75 milyonun kendisinden ümit bekledi i bir ülke de il, Türk- slam co rafyas ndaki bütün mazlumlar n umudu" dedi. 13 TE Fehmi Koru Kehaneti yanl fl ç karmaya çal flmal y z Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Kara ca Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 da kölelik mi? ILO Raporu, "Geliflmekte olan ülkelerdeki iflçi- lerin yüzde 42'si (1,1 milyar iflçi) günlük yaklafl k 4 dolarla geçimini sürdürüyor" diyor. Rapora göre, "2013 y - l nda dünya genelinde 168 milyon çocuk iflçi bulunurken, genç iflsiz say s n n 73,4 milyonu bulmas bekleniyor " HABER 12. SAYFADA KAYITDIfiINA organik çözüm! ÜRET C fiadok u sevdi HABER 6 DA HÜRKUfi Dünya mal HABER 12 DE Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. HABER 5 TE Türk STK'lar yard ma kofltu Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunan vak f ve dernekler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. HABER 6 DA OTOMOB L Pazar kura ba l HABER 5 TE TÜ K'in fl Kazalar ve fle Ba l Sa l k Problemleri Araflt rmas na göre, Türkiye'de son 12 ay içerisinde bir iflte çal flm fl olanlar n yüzde 2,3'ü ifl kazas geçirdi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Ac bir ifl kazas ARAfiTIRMASI https://www.facebook.com/belde.gazetesii fl kazas geçirenlerin oran n n en yüksek oldu u sektör, yüzde 10,4 ile madencilik ve taflocakç l oldu. fl kazas geçirenlerin yüzde 81,6's n erkekler oluflturdu. HABER 7. SAYFADA Zeytinin yolculu u HABER 6. SAYFADA 2 Ocak 2014 Resmi Gazete Elektrik Piyasas Da t m Yönetmeli i Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri Birli inin Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Ortakl ktan Ç karma ve Satma Haklar Tebli i (II-27.1) Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi fi KAZALARI ÇALIfiMA HAYATININ ÖNEML SORUNLARINDAN B R...

2 23 Ocak 2014 Cuma Meltem EK Z Diktatörlük alt nda yaflam yorum DIfi HABERLER - Ryan Reynolds ile evlendikten sonra giyim tarz n n de iflti ine dair gelen yorumlara sinirlenen Blake Lively, tepki gösterdi. Lucky dergisinin bu ayki kapa uzun süredir gündemde olmayan Blake Lively idi. Yak fl kl oyuncu Ryan Reynolds ile evlendikten sonra kabu una çekilen Lively, Lucky dergisine özel hayat yla ilgili aç klamalarda bulundu. Giyim tarz yla be eni toplayan ve tek bafl na moda ak m bafllatabilen Lively stil dan flman olmad n söyledi ve ekledi: "Ben k yafet konusunda sadece kendi gözüme güvenirim." Lively evlili in stil zevkini nas l etkiledi i sorusuna "Benden daha zevkli biriyle birlikte oldu um için çok flansl y m. Birbirimizi etkiliyoruz bu anlamda. Geçenlerde, sanki bir diktatörlük alt nda yafl yormuflum gibi evlili in benim giyim tarz m de ifltirdi ini söylediler. De iflmifl olabilir tabii ki, umar m 25'imde de liseden mezun oldu um zamandaki gibi giyinmiyorumdur. De iflim, geliflim demektir" fleklinde yan t verdi. Lively "Yeni bir dizi ya da sinema projeniz var m " sorusuna "Çal flmak güzel tabi, ama özel hayat m daha önemli" diyerek ekranlardan ve beyazperdeden bir süre daha uzak kalaca n n sinyallerini verdi. Her röportajda büyük bir aile olmak istedi ini Ryan Reynolds geçti imiz aylarda "Bizimkiler 4 çocuk yapm fl, Blake'in ailesi 5. Biz de onlar gibi büyük bir aile olmak istiyoruz" diyerek "Blake hamile mi" sorusunu ak llara getirmiflti S NEM: KESK N N fianci S NEMA: ONG BAK Orijinal Ad : The Sniper Yönetmen : Dante Lam Oyuncular : Richie Ren, Xiaoming Huang, Edison Chen Yap m : 2009 Tür : Aksiyon Keskin niflanc olan bir polis, emniyet güçlerinden intikam almak isteyen eski orta ve tim arkadafl n yakalamak için, aceleci ve çaylak bir polisle iflbirli i yapmak zorunda kal r. Yap m : Tayland Tür : Aksiyon, Gerilim Süre: 105 Dak. Yönetmen : Prachya Pinkaew Oyuncular : Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Suchao Pongwilai, Woravit Tanochitsirikul, Arirat Ratanakaitkosol Ong-Bak' n bafl, kutsal Buda heykelinin kafas fakir bir köyden çal nd zaman, köy halk sefalet içine sürüklenir. Buda heykeli inan fla köye bereket getirmekte ve köyü korumaktad r. Onsuz köy kurakl k ve sefalet içindedir. Genç Ting, köy halk aras ndan Bangkok'a gidip heykelin bafl k sm n bulup geri götürme görevi için seçilir. Sizin için seçtiklerimiz Ünlü, zengin ve yaln z DIfi HABERLER - Ünlü y ld z Cameron Diaz flöhrete ve servete genç yaflta kavufltu. Bir insan n hayal edebilece i ne varsa hepsine sahip. Bir tek fley d fl nda: Hayat n n aflk n henüz bulamad! Hollywood'un y llara meydan okuyan oyuncular ndan Cameron Diaz, flöhretinin doru unda, göz kamaflt ran bir serveti var ama hayat n aflk n bir türlü bulamad. 40 yafl na giren Diaz' n yak n arkadafl Kelly Ripa'yla bu konuda konufltu u ve yaln zl ktan dert yand ileri sürüldü. In Touch dergisinin iddias na göre Diaz, bir partide mutlu bir evlili i olan Ripa'ya kendisini uygun bir erkekle tan flt rmas n istedi. Aralar nda Justin Timberlake'in de bulundu u ünlülerle aflk yaflayan Diaz' n arkadafl na "Bugüne kadar hep yerleflip bir aile kurmak istemeyen erkekler hayat ma girdi. Art k böyle birini istemiyorum" dedi i ileri sürüldü.

3 Baflkan Akgül, minikleri ziyaret etti HABER MERKEZ Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Bo aziçi Mahallesi nde hizmet veren Tenzile Erdo an Aile Merkezi ve Bilgi Evi kreflini ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Miniklerle tek tek ilgilenen Akgül, çocuklar n iyi ve do ru olarak yetifltirilmesinin çok önemli oldu unu Çocuk gelifliminin ayr bir titizlik içerisinde de erlendirilmesi gerekti ini belirten Akgül, okul öncesi e itimin önemine de indi. Krefl e itimi hakk nda bilgi alan Akgül, miniklere çeflitli hediyeler da tt. Mamak Belediyesi Aile Merkezleri nden faydalanan kad nlar için krefllerin büyük önem tafl d n belirten Akgül, kreflin küçük çocu u olan ve kurslardan faydalanan anneler için büyük kolayl k sa lad n n alt n çizdi. Aile merkezi krefllerinde ay aras çocuklara yönelik e itim program uygulad klar n belirten Akgül, 3 3 Ocak 2014 Cuma Çocuklar m z n sa l kl ortamda yetiflmeleri ve ailelerimizin istek ve ihtiyaçlar n yerine getirmek ad na hizmet veriyoruz. Kreflimizde çocuklar n fiziki flartlar na göre özel olarak tasarlanm fl s n flarda oyun, TV, sosyal etkinlik alanlar da yer al yor. Gözde K fi N YEN MAHALLE taksicileri a rlad HABER MERKEZ - lçedeki taksi floförlerini kahvalt da a rlayan Yenimahalle Belediyesi, Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas ile Yenimahalle Bölge stiflare Toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant ya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin ve Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Mehmet Yi iner kat ld. Yaklafl k 500 taksici esnaf n bulufltu u toplant da esnaf n sorunlar ve çözümleri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. Yaflar, taksici esnaf yla kahvalt da bir araya gelmekten gurur duydu unu Kendisinin de esnaf oldu unu dile getiren Yaflar, floförlü ün en zor mesleklerden birisi oldu unu kaydetti. Üretmeden, çal flmadan baflar sa lanamayaca n ifade eden Yaflar, Karda, k flta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içesiniz. flinizin ne kadar zor oldu unun fark nday m. Sizlerin ve vatandafllar m z n rahat etmesi için durak yerleri tahsis ettik. Gecenin geç saatlerinde evinden at lan çocuklar, kad nlar, genç, yafll insanlar karakoldan önce taksi duraklar na s n yor. Sizlere güvenip, duraklar n za geliyorlar diye konufltu. Uyum içinde çal flman n önemine de inen Yi iner de Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür etti. Yi iner Bir dönem Yenimahalle Belediyesi nde AK Parti meclis baflkan vekilli i görevini yürüttüm. Ayn dönem Say n Yaflar da CHP de grup baflkan vekiliydi. Odalar m z karfl karfl yayd. Kendisiyle o zamanlar oldu u gibi bugün de uyum içinde çal fl yoruz. fiahs m ve sizler ad na Baflkan Yaflar a çok teflekkür ediyorum. Bizlere hem duraklar m z n yerini tahsis etti hem de ücretsiz durak yerleri yapt. E er uyum içinde çal fl rsak, iyi niyetli olursak hiçbir problem yaflamay z. fiimdi yap lan n karfl l n verme s ras bizde. Zor flartlarda çal fl yor, helal para kazan yorsunuz. Tüm ihtiyaçlar n z n karfl lanaca, huzurla çal flaca n z duraklar n z var. Hepinize bol kazançl y llar diliyorum. Mevlana Keçiören de an ld HABER MERKEZ - Hazreti Mevlana 740. Vuslat y ldönümünde Keçiören Belediyesi KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi) ö rencileri taraf ndan gerçeklefltirilen "Bir Damla Mevlana" program ile an ld. Programa Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen program Mevlana n n hayat n anlatan bir canland rma ile bafllad. Daha sonra KEDEM ö rencileri Mevlana ve fiems-i Tebrizi nin buluflmas n sahneleyen bir gösteri sundu. Mevlana dan fliir ve ilahilerle devam eden programda izleyenlerden en büyük alk fl sema gösterisi ald. Gösterilerin ard ndan konuflan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mevlana y bir damla fleklinde bu kadar güzel, bu kadar özlü, bu kadar anlam na ve gerçek yüzüne uygun bir flekilde anlatan KEDEM in de erli ö rencilerine ve onlar e iten, onlara emek veren de erli hocalar m za, yöneticilerimize kocaman bir alk fl istiyorum, hepsine teflekkür ediyoruz dedi. KEDEM ö rencileriyle gurur duydu unu ifade eden Baflkan Ak, De erli veliler, inan yorum ki sizler de gurur duydunuz çocuklar m zla ve bizim amac m z, hedefimiz de buydu. Çocuklar m z iyi ve güzel insanlar olarak yetifltirmek, topluma faydal insanlar olarak görmek. Her annenin ve baban n görmek istedi i en önemli fley budur diye konufltu. Çocuklar n maneviyat e itiminin okulda ald klar dersler kadar önemli oldu unu vurgulayan Mustafa Ak flu mesajlar verdi: Çocuklar m z n o e itim camias n n içerisinde ayn zamanda de erlerini, maneviyatlar n ö renmeleri ve onlar n hem ahlaken hem edeben hem de dinen çok güzel bir flekilde ilerlemeleri, kendi özgüvenlerini kazanmalar ve kendi kifliliklerinin oturmas. KEDEM i kurarken iflte biz bunlar hedefledik. Çocuklar m z n bir yerleri kazanmalar de il, bizim onlar kazanmam z gerekiyordu. Bizim onlar iyi insanlar olarak yetifltirmemiz ve bizim onlara sahip olmam z en büyük sermayemizdir. Bu nedenle KEDEM in amac na ulaflt n düflünüyorum ve ben tekrar çocuklar m z çok gönülden alk fll yorum, tebrik ediyorum. Çocuklara derslerinde ve yapt klar ifllerde baflar lar dileyen Baflkan Ak, Art k kendilerine güveni gelmifl, her fleyi baflarabilecek güvene sahip çocuklar m zla ne kadar gurur duysak azd r. Dolay s yla onlara yeter ki imkan verelim. Yeter ki onlar n önünü açal m, bir hedef gösterelim, yapamayacaklar hiçbir fley yoktur. Her fleyi baflarabilirler, gerçeklefltirebilirler, ama bunlar yaparken ayn zamanda iyi ve güzel insan olmalar n hedeflememiz gerekiyor. flte onu da bizler bir nebze olsun sa lad k dedi. KEDEM ile çocuklar soka n kötü etkilerinden koruduklar n ve onlar n iyi yetiflmelerine engel olabilecek her fleyden uzaklaflt rd klar n kaydeden Mustafa Ak, gösteriye eme i geçen bütün ö rencilere, ö retmenlere, KEDEM yöneticilerine ve velilere teflekkür ederek sözlerini tamamlad. Program toplu hat ra foto raf çekimi ile sona erdi.

4 4 3 Ocak 2014 Cuma YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Nesli tükenmekte olan 3 kardefl leopara gözleri gibi bak yorlar BURSA - HARUN KAYMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi görevlileri, nesli tükenme tehlikesi bulunan 3 kardefl erkek leopara adeta gözleri gibi bakarak tüm ihtiyaçlar n karfl l yor. A aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan özel alanlar nda gün boyu gezinen ve dinlenen leoparlar, ac kt klar nda ise alanda gizlenmifl yiyecekleri koklama duyusuyla bularak yiyor. Bursa Hayvanat Bahçesi Hayvan Besleme Uzman ve Hayvan Transportu Sorumlusu S la Smith, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli ine üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 3 Pers leopar n n soylar n n tükenmek üzere oldu unu Bu leoparlar n genellikle ran' n kuzeyinde yaflad n belirten Smith, ''Dünya genelinde bin 300 leopar kald belirtiliyor. Kardefl leoparlar m z, dünyadaki 8 leopar türünden en büyük olanlar d r. Onlar burada a rlamaktan gurur duyuyoruz. Mümkün olursa birey say s n ço altmay hedefliyoruz" dedi. Smith, leoparlara özel bak m uygulad klar n dile getirdi. Onlar n, özel olarak yapt r - lan ve a aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan alanlarda gezerek dinlendi i bilgisini veren Smith, "Bu hayvanlar yaln z yaflamay seviyor. Özellikle akflam saatlerinde besleniyorlar. T rmanmay çok sevdikleri için onlar do al ortamlar ndan koparmak istemedik. Bu nedenle a aç kütükleri aras - na yiyecek sakl yoruz. Bar nak kap lar aç ld ktan sonra leoparlar m z k sa sürede koklama duyusuyla bulduklar yiyeceklere t rmanarak ulafl yor" diye konufltu. Dünya Do ay Koruma Derne inin k rm - z listesinde yer alan Pers leoparlar, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en fazla ilgi gören konuklar aras nda yer al yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçi rekoru k rd ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: 44 3 Ocak 2014 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir GAZ ANTEP - ZER N ÖZD LEK - Burç Ormanlar 'nda 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu bahçeye ilgi aç ld 2001'den bu yana giderek art yor. lk y llarda ortalama 20 bin kifliye ev sahipli i yapan hayvanat bahçesini 2012'de 2 milyon 650 bin, bu y l ise yaklafl k 3 milyon kifli ziyaret etti. Yaklafl k 300 türden ortalama 7 bin hayvan n bulundu u bahçe, çevre illerin yan s ra baflta Ortado u ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, ngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen misafirlerini a rl yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürü Özgül Keretli, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa'n n ikinci ve dünyan n üçüncü büyük hayvanat bahçesi olduklar n Bütün hayvanlar n tel örgüyle çevrilmifl do al ortam, yazl k k fll k bar naklar ve yüzme havuzu bulundu unu belirten Keretli, hijyenik ortamdaki bak mlar n n da dikkatli bir flekilde yap ld n dile getirdi. Hayvanat bahçesinin bu y l ziyaretçi rekoru k rd n ifade eden Keretli, 2013'de yaklafl k 3 milyon kifliyi misafir ettiklerini aktard. Yurt içi ve d fl ndan gelen ziyaretçileri en iyi flekilde a rlamaya çal flt klar n vurgulayan Keretli, flunlar kaydetti: "Hayvanat bahçemize Gaziantepli hemflehrilerimizin yan s ra çevre illerden Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Kahramanmarafl'tan olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçilerimiz geliyor. Suriye, Irak ve ran'dan gelenler de oluyor. Almanya'da yaflayan gurbetçilerimiz Gaziantep'e geldiklerinde mutlaka buray görmek istiyor. Ayr ca stanbul, Ankara ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Çanakkale'de yaflayan bir seyyar sat c, her gün bir sl k çalarak toplad yaklafl k 50 sokak kedisinin kar nlar n, bayat ekmek, süt ve bal kla doyuruyor. smet Topuz (68), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) emekli olduktan sonra yaflam n Kordon Boyu'ndaki seyyar tezgah nda hediyelik seramik eflyalar satarak sürdürüyor. Topuz'un hayvanlara olan sevgisi, özellikle sokak kedileriyle aras nda s k bir ba oluflturdu. Yaz-k fl, so uk-s cak demeden y l n 365 günü evinde bayat ekmeklerden sütle yiyecek haz rlayan Topuz hem bunlar hem de 1 lira vererek sat n ald bir torba bal kla onlarca kediyi besliyor. Evinden bisikletiyle ç kan Topuz'un, Kordon Boyu'nda tezgah - n n bulundu u alana yaklafl k 50 metre yaklaflt nda çald sl kla bulunduklar yerden bir anda ortaya ç kan kediler, vatandafllar n ilgisini çekiyor. Topuz, iki gruba ay rd ve ve zmir'den uçakla günübirlik gelip dönen vatandafllar m z oluyor." Keretli, tren turu sayesinde bahçenin tamam n gezme imkan sa lad klar na iflaret etti. Ziyaretçi say lar n art rmak için her y l yeni türler getirdiklerini vurgulayan Özsöyler, "Bu y l safari park yapaca z, penguen getirece iz. Ayr ca Kudüs Hayvanat Bahçesi'nde getirdi imiz fil Gabi ve Pili'ye Srilanka'dah efl getirece iz. Onlara gelinlik giydirip dü ün yapaca z" dedi. Keretli, bu y l getirdikleri Afrika kedisi, su samuru ve fokunilgi gördü ünü dile getirdi. Fok gösterisinin ziyaretçi say s n art rd n belirten Keretli, "Foklar m zdan biri bu y l do um yapt. smini anket çal flmas yla 'f st k' koyduk" diye konufltu. Sokak kedilerini sl kla ça r p bal kla besliyor "Tosun", "Pamuk", "Tekir", "Binnaz" gibi isimlerle ça rd kedilere yiyecek veriyor. Topuz, AA muhabirine yapt aç klamada, hayvanlar sevmeyen kiflilerin, insanlar da sevemeyece ini Her gün sokak hayvanlar n besledi- ini belirten Topuz, " lk gruba yiyecek verirken di erlerine 'Yerinize gidin' dedi im zaman beni beklerler. Bunu yapmak benim için mutluluk. Onlara bir gün yiyecek getirmezsem huzursuz oluyorum, içim rahat etmiyor" dedi. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Do al Hayat Koruma ve Hayvanat Bahçesi, bu y l ziyaretçi rekoru k rd. KARA CA smail KARA " SLAM BEYTULLAH ERD - Hayat Sanat Eserleri" K TABI ÜZER NE Geçen y l n sonlar nda slam Beytullah Erdi Hayat -SANATI-Eserleri adl bir kitab n kapa n gördüm internette Çok sevindim. Nas l sevinmem ki? Kendisini Türkiye'ye yerleflti i y llardan (1989) beri tan - d m söylesem yeridir. Defalarca bir araya gelerek sanat konular nda sohbetler ettik, birlikte kültürel etkinliklere kat ld k. Bir gazeteci yazar olarak çok yönlü çal flmalar hep dikkatimi çekti. Öykü, deneme, elefltiri, roman, monografi, gezi yaz lar, ve çeviri gibi yirmiden fazla eseri olan yazar be eniyle takip ediliyor. Eserleri hakk nda flimdiye dek Prof.Dr.Umay Türkefl Günay, Akademisyen sa Habibbeyli, Dr.H.Avni Yüksel, Yahya Akengin, Ahmet Özdemir, Sabri Tata, Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Vaq f Memhmedov, Denyu Deney gibi birçok yerli ve yabanc bilim adam ve yazar de erlendirmede bulunarak yaz lar yay nlam fllar; Erdi'nin sanatsal kiflili inden, yazarl ndan, dünya görüflünden, insanî sorunlara bak fl aç s ndan övgüyle söz etmifllerdir. Özetle, yazar slam Beytullah Erdi; hakk nda böyle biyografik bir eserin haz rlan p yay nlanmas n çoktan hak etmifl bir yazar ve kültür adam d r. Kitab n yazarlar Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel ve efli Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel'i tan yorum. kisi de kalem ehli, araflt rmac yazar. Üstelik Nazl Rânâ hocan n ilgiyle okunan fliirleri de bas nda yer al yor. Daha önce ço umuzun bildi i Ahmet Kabakl, Halide Nusret Zorlutuna, Göktürk Mehmet Uytun ile Makedonyal Fahri Kaya için de genifl ve derin araflt rmalar n n sonucu biyografik eserlere imza att klar n biliyoruz. Ben slam Hoca y hakk nda, henüz sa ken böyle biyografik bir eser haz rlanmas nedeniyle kutlarken, örnek çal flmalar ndan dolay Gürel hocalar da gerçek anlamda takdir etti imi ve biraz da k skand m söylemek istiyorum. Kaliteli bir bask ile Bengü Yay nlar taraf ndan yay nlanan 332 sayfal k kitab n içindekiler bölümüne bakarken eser sahiplerinin ne kadar titiz, düzenli, kapsaml araflt rma ve çal flma yapt klar hemen göze bat yor. Eserin girifl bölümünde önce Bulgaristan da Türk Varl, "Bulgaristan da Türk Edebiyat konular n n ele al nd, 1.Bölümde ise slam Beytullah Erdi nin Hayat Sanat Eserleri nin flu bafll klarla ifllendi i görülüyor ; Aile çevresi, Resmi ve Hususi Hayat, Sanat Dünyas na Girerken, Kültür Çevresi ve Beslendi i Kaynaklar, Özveriyle Devam Eden Yolculuk, Eserlerinde flledi i Konular; Tiplemeler, Betimlemeler II.Bölümde Eserlerinden Seçmeler (gazete yaz lar ndan, romanlar ndan, an -inceleme ve belgesellerinden, gezi yaz lar ndan çevirilerinden, sempozyumlarda sundu u bildirilerden seçmeler) yer almaktad r. III.Bölümde slam Beytullah Erdi nin Eserleri Üzerine yukar da adlar n verdi imiz bilim adam ve yazarlar n; yazar m zla ilgili yaz p yay nlad klar baz yaz lar sunulmufl. IV.Bölümde Nazl Rana ve Zeki Gürel'in yazar Erdi'yle yapt klar söylefli; "Yazar Dünyada Olup Bitenlerden Sorumludur" bafll alt nda kitaba al nm fl. Yazarla yap lan di er söylefliler ve sanat sohbetleri, gazete ve dergilerde, yabanc bas nda yay nlanm fl edebî yaz lar, kitap halinde bas lm fl eserleri, foto raflarla geçmifli ve bugünü anlat lmaktad r. Kitab n son sayfalar nda genifl bir bibliyografya var. Öyle ki, kitap tam manas yla akademik bir çal flman n ürünü olup slam Beytullah Erdi'nin; gerek Bulgaristan Türk Edebiyat ve gerekse ülkemiz edebiyat ndaki yerini sorgulama ve araflt rma aç s ndan da kaynak bir eser olmufl. Ben yazar slam Beytullah Erdi'yi, hem de de erli çal flmalar yla böyle bir eseri oluflturan yazarlar m z Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel ve Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel hocalar içtenlikle kutluyorum. Bu yaz y 2.kez yay nl yorum. Üzgünüm. slam hoca, kötü bir hastal n pençesinde ve bir hastanede yo un bak m alt nda yaflam savafl veriyor. O'na flifalar diliyor ve dualar m z gönderiyoruz.

5 HABER 3 Ocak 2014 Cuma 5 Otomobil pazar kur ile ba lant l Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi ini belirterek, "Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" dedi. STANBUL - Nebi Erbafl, sektörde y llar nda yüzde 40 olan ticari araç pay n n gelinen noktada yüzde 20'ler civar na geriledi ini Ticari araç pazar n n 2013 y l nda tahminlerinden daha fazla darald n dile getiren Erbafl, "Ama biz Citroen olarak, özellikle sedan araçlar m zla birlikte, ticaride kaybetti imiz pay tekrar alabildik. Dolay s yla bizim aç m zdan bekledi imiz gibi bir y l geçti" dedi y l içerisinde sektörün pazar beklentilerinin de iflkenlik gösterdi ini aktaran Erbafl, "Sektörde 780 bin beklenti de vard, 850 bin beklenti de vard. Y - l n son haftalar nda ise pazar beklentisi bin aral nda. Zor geçen bir pazard. Kurlar n çok yüksek geçti i bir y ld. Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" diye konufltu. Aral k ay na otomobil pazar nda rekor için 30 binlik bir farkla girildi ini belirten Erbafl, 130 binlik toplam pazar ve binlik binek araç sat fl beklenen bu ayda, otomobildeki rekorunun çok rahat bir flekilde geçilece ini ifade etti. Nebi Erbafl, Citroen olarak 2013 y l sonunda, hedefledikleri 30 binlik sat fl adedini yakalayacaklar n ve yüzde 3,5 civar nda bir pazar pay na sahip olacaklar n, 2014 y l ndaki pazar pay hedeflerinin de bu rakama yak n seyredece ini Avrupa'dan farkl olarak Türkiye'de sedan modellerin her zaman daha rahat kabul görüp daha fazla sat ld n dile getiren Erbafl, flunlar kaydetti: "Geçen y l kas m ay nda B sedan arac m z C-Elysee'yi lanse etmifltik. 2013'te bütün y l boyunca 10 binlik bir sat fl bekliyorduk. Bunu gerçeklefltiriyoruz. Onun bize çok ciddi katk s oldu. Ticari araç profilindeki kiflilerin ticari araç almad zaman neyi tercih etti ine bakt n zda bu tip modeller sat l yor. Orada e er Elysee'miz olmasayd daha s k nt l zamanlar geçiriyor olabilirdik. Ticari araç pazar n n gerilemesinden bize yans yan fark Elysee'miz ile kapatabildik. Ki biz ticaride pazardan daha da az geriledik. Hala sat fllar m z n 3'te 1'i ticaridir bizim. Pazar n ise yüzde 20'ler civar nda ticari araç pay var." Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi- ini belirterek, kurun daha stabil ve dengeli gitmesinin sektör aç s ndan önemli oldu unu ifade etti. Kredilere yönelik düzenlemelerin pazara etkisine yönelik soru üzerine Erbafl, "Kredilerin, sadece otomobilde de il di- er bütün sektörlerde gerilemesine çal fl - l yor. Al nan kararlar, ekonominin gerektirdi i kararlar. Do rudur yanl flt r, bizim diyece imiz bir fley yok. Biz buna h zl - ca adapte olmaya çal flaca z. Ama kredilerin s n rland r lmas, zorlaflt r lmas illa ki etkileyecektir" de erlendirmesinde bulundu. Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, 2014 için 800 bin seviyelerinde bir pazar beklentileri oldu- unu, bunun da yine yaklafl k yüzde 80'inin binek, yüzde 20'sinin ticari araç olaca n tahmin ettiklerini dile getirdi. Citroen olarak pazarda Jumper, Berlingo ve Nemo modelleriyle 3 ticari araçlar bulundu unu anlatan Erbafl, "Nemo'muz yerli olarak Bursa'da üretiliyor. Sat fllar m z n 3'te 1'i yerli, 3'te 2'si ithal. Yeni oyuncular n girmesi, varolan oyuncular n fiyat ve ürün konumland rmalar - n de ifltirmelerinden dolay hafif ticaride de ithalat n oran artt. Önümüzdeki y l yeni yerlilerin girmesiyle birlikte bu de iflebilir" de erlendirmesini yapt. Nebi Erbafl, Citroen Picasso'nun 2013 y l ndaki en önemli lansmanlar oldu unu belirterek, "5 ve 7 kiflilik olarak iki versiyonu var. Citroen için de bizim için de çok önemli. Citroen, Picasso ile Avrupa'da tek hacimli araçlar segmentindeki liderli i tekrar almak için yola ç kt. Son rakamlara göre Avrupa'da o segmentte tekrar liderli i ele geçirdi" diye konufltu. Citroen dünyas nda Türkiye'nin 10. s rada ve birçok Avrupa ülkesinin önünde oldu una iflaret eden Erbafl, markan n hem varolan yat r mlar ndaki iyilefltirmelere hem de yeni modellerin yat r mlar - na devam etti ini ve gelecek y l biri küçük otomobil, di eri orta s n f segmentinde farkl konseptle iki yeni arac n lansman n n gerçeklefltirece ini kaydetti. Organik tar m büyürken kay td fl istihdam azald STANBUL - Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. Organik tar m n Türkiye'deki seyri ve pazardaki potansiyel, sektörel projeksiyonlarla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Growtech Eurasia Tar m Fuar Grup Direktörü Ergin Er, tar m olmadan hiçbir sanayinin varolamayaca n, sanayi toplumu koflullar nedeniyle tar m arazilerinin her geçen y l daha çok kirlendi ine ve bilinçsizce kullan lan tar m ilaçlar n n da tar msal ürünlerde kal nt ya neden oldu unu anlatt. Sadece Türkiye'de de il, dünyada da tar m arazilerinin giderek küçüldü ünü, tar m arazilerinin yan na fabrika veya yaflam alanlar n n kuruldu unu dile getiren Er, bunlar n at klar topra kirletti i için buradan elde edilen yiyeceklerin insan vücuduna hastal k olarak yerleflti ini, bu nedenle organik tar ma geçen çiftçilerin say s n n her geçen y l artt n, dünyada organik tar m n h zl bir flekilde ilerledi ini dile getirdi. Er, teknolojinin geliflmesi ve tar mda da kullan lmas yla sadece çiftçilerin de il pek çok holding ve ifladam - n n da tar m ve hayvanc l a yat r - ma bafllad na dikkati çekerek, önce hobi amaçl bafllayan gruplar n, para da kazan ld n görünce ifle ticari olarak da bakmaya bafllad - n, sektördeki yat r m ve istihdam n istikrarl bir flekilde art fl trendine girdi ini aktard. Türkiye'de her 5 kifliden 1'inin çiftçi oldu unu ve yaklafl k 15 milyon çiftçi bulundu- unu belirterek, Türkiye'deki seralar n 3'te 2'sinin Antalya ve çevresinde bulundu unu ayr ca, Denizli, Mu la, Mersin gibi illerin yan s ra Güneydo u'da da sera yat r mlar - n n h zla ilerledi ini belirten Ergin Er, serac l n ilk yat r m maliyetinin bafllarda yüksek gelebilece ini, ürünlerin çok daha fazla fiyata piyasada de er bulmas yla zaman içinde eme in karfl l n n çok daha fazlas yla al nabildi ini ifade etti. ASKON Genel Baflkan Koca: Yüzde 4 büyüme baflar d r STANBUL - Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Genel Baflkan Mustafa Koca, Türkiye ekonomisine iliflkin, "Gezi olaylar ve Fed kararlar na karfl n e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir" dedi. AA muhabirine Türkiye ekonomisinin y ll k de erlendirmesini yapan Koca, ekonomideki küresel geliflmeler, 2013 y l nda yaflanan politik olaylar n iç piyasaya yans malar, makro riskler ve 2014'deki muhtemel risklere iliflkin görüfllerini paylaflt. Küresel ekonomideki daralmaya karfl n Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda yeterli say labilecek geliflimi gösterdi ini dile getiren Koca, Türk STK'lar yard ma muhtaçlara el uzatt STANBUL - Türk Sivil Toplum Kurulufllar (STK) y l boyunca Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf yurt içinde ve yurt d fl nda yard ma muhtaçlara e itim, kültür, sa l k gibi alanlarda kurban kesiminden su kuyusu açmaya, yemek da t m ndan cami yap m na kadar birçok destek veriyor. HH, yurt içinde 10 milyon ihtiyaç sahibine 95,5 milyon liral k yard m da tt. Suriye haricinde yurt d fl na 2 milyon 526 bin 590 lira yard m ulaflt ran vak f, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e s nan Suriyeli mültecilerin bar nma, beslenme, sa l k, g da gibi temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas için 236 milyon liral k yard mda bulundu. Yard mlar, Kilis ve Hatay Reyhanl 'da bulunan HH flunlar kaydetti: "Herfleye karfl n, Gezi olaylar ve ABD Merkez Bankas (Fed) kararlar na ra men e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada, Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir. Zira gerçekten AB ve ABD 2008 krizinin etkilerinden henüz kendilerini tam olarak kurtarabilmifl de iller. Düflününki Fed parasal s k laflt rma politikas n daha yeni uygulamaya cesaret edecek noktaya geldi. Suriye gibi bir sorunun bizim için önemli bir yük özeli i tafl d bir ortamda geliflmeyi iyi kabul etmek gerekir. Öte yandan hiç flüphesiz ülkemiz ekonomisi henüz gerçek anlamda yap sal reformlar n tamamlamam flt r. Bu yüzden de kal c büyüme modellemesine henüz ulaflt m z söyleyemeyiz." Koordinasyon ofisleri arac l yla Suriyelilere ulaflt r l yor. Koordinasyon ofislerinde 40 personel ve 60 gönüllüsü ile Suriyeli mültecilere hizmet veren HH, ayr ca Suriye içerisinde de 60'a yak n sivil oluflumla birlikte yard m çal flmalar gerçeklefltiriyor. 44 ülkede 34 bin yetim Türkiye'de de 46 flehirde 4 bin yetime bak l yor. 10 ülkede 17 yetimhanesi bulunan HH, bu yetimhanelerde bin 500 çocu a bak yor. Bu y l Afganistan, Somali, Pakistan, Bangladefl, Nepal, Patani'de olmak üzere 7 yetimhane aç ld ve flu anda 10 yetimhane de infla halinde bulunuyor. 11 ülkede uygulanan katarakt projelerine göre, 690 bin saha taramas, 291 bin muayene ve 74 bin ameliyat gerçeklefltirildi. Ramazan çal flmalar nda 69 ilde 24 bin kumanya kolisi da t m yap ld. Ramazanda yetim çocuklara yönelik 41 ilde 6 bin çocu a yetim g da paketi da t m gerçeklefltirildi.

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı