fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr"

Transkript

1 ISSN Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor llerin en az yar s nda oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az 6 ay öncesi (30 Eylül 2013) itibar yla teflkilat kurmufl ve büyük kongrelerini yapm fl siyasi partiler belirlendi. YSK'n n Resmi Gazete'de yer alan karar nda, 25 siyasi partinin yerel seçimlere kat laca belirtildi. HABER 13 TE Toplant flampiyonu MHP'li Oktay Vural MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, 2013 y l nda, 106 bas n toplant s düzenleyerek, Meclis'te en çok bas n toplant s yapan siyasetçi oldu. Vural', 81 bas n toplant s ile partisinin Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri takip etti. 13 TE DEST C : Türkiye, bütün mazlum milletlerin ümidi BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti sadece 75 milyonun kendisinden ümit bekledi i bir ülke de il, Türk- slam co rafyas ndaki bütün mazlumlar n umudu" dedi. 13 TE Fehmi Koru Kehaneti yanl fl ç karmaya çal flmal y z Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Kara ca Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 da kölelik mi? ILO Raporu, "Geliflmekte olan ülkelerdeki iflçi- lerin yüzde 42'si (1,1 milyar iflçi) günlük yaklafl k 4 dolarla geçimini sürdürüyor" diyor. Rapora göre, "2013 y - l nda dünya genelinde 168 milyon çocuk iflçi bulunurken, genç iflsiz say s n n 73,4 milyonu bulmas bekleniyor " HABER 12. SAYFADA KAYITDIfiINA organik çözüm! ÜRET C fiadok u sevdi HABER 6 DA HÜRKUfi Dünya mal HABER 12 DE Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. HABER 5 TE Türk STK'lar yard ma kofltu Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunan vak f ve dernekler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. HABER 6 DA OTOMOB L Pazar kura ba l HABER 5 TE TÜ K'in fl Kazalar ve fle Ba l Sa l k Problemleri Araflt rmas na göre, Türkiye'de son 12 ay içerisinde bir iflte çal flm fl olanlar n yüzde 2,3'ü ifl kazas geçirdi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Ac bir ifl kazas ARAfiTIRMASI https://www.facebook.com/belde.gazetesii fl kazas geçirenlerin oran n n en yüksek oldu u sektör, yüzde 10,4 ile madencilik ve taflocakç l oldu. fl kazas geçirenlerin yüzde 81,6's n erkekler oluflturdu. HABER 7. SAYFADA Zeytinin yolculu u HABER 6. SAYFADA 2 Ocak 2014 Resmi Gazete Elektrik Piyasas Da t m Yönetmeli i Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri Birli inin Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Ortakl ktan Ç karma ve Satma Haklar Tebli i (II-27.1) Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi fi KAZALARI ÇALIfiMA HAYATININ ÖNEML SORUNLARINDAN B R...

2 23 Ocak 2014 Cuma Meltem EK Z Diktatörlük alt nda yaflam yorum DIfi HABERLER - Ryan Reynolds ile evlendikten sonra giyim tarz n n de iflti ine dair gelen yorumlara sinirlenen Blake Lively, tepki gösterdi. Lucky dergisinin bu ayki kapa uzun süredir gündemde olmayan Blake Lively idi. Yak fl kl oyuncu Ryan Reynolds ile evlendikten sonra kabu una çekilen Lively, Lucky dergisine özel hayat yla ilgili aç klamalarda bulundu. Giyim tarz yla be eni toplayan ve tek bafl na moda ak m bafllatabilen Lively stil dan flman olmad n söyledi ve ekledi: "Ben k yafet konusunda sadece kendi gözüme güvenirim." Lively evlili in stil zevkini nas l etkiledi i sorusuna "Benden daha zevkli biriyle birlikte oldu um için çok flansl y m. Birbirimizi etkiliyoruz bu anlamda. Geçenlerde, sanki bir diktatörlük alt nda yafl yormuflum gibi evlili in benim giyim tarz m de ifltirdi ini söylediler. De iflmifl olabilir tabii ki, umar m 25'imde de liseden mezun oldu um zamandaki gibi giyinmiyorumdur. De iflim, geliflim demektir" fleklinde yan t verdi. Lively "Yeni bir dizi ya da sinema projeniz var m " sorusuna "Çal flmak güzel tabi, ama özel hayat m daha önemli" diyerek ekranlardan ve beyazperdeden bir süre daha uzak kalaca n n sinyallerini verdi. Her röportajda büyük bir aile olmak istedi ini Ryan Reynolds geçti imiz aylarda "Bizimkiler 4 çocuk yapm fl, Blake'in ailesi 5. Biz de onlar gibi büyük bir aile olmak istiyoruz" diyerek "Blake hamile mi" sorusunu ak llara getirmiflti S NEM: KESK N N fianci S NEMA: ONG BAK Orijinal Ad : The Sniper Yönetmen : Dante Lam Oyuncular : Richie Ren, Xiaoming Huang, Edison Chen Yap m : 2009 Tür : Aksiyon Keskin niflanc olan bir polis, emniyet güçlerinden intikam almak isteyen eski orta ve tim arkadafl n yakalamak için, aceleci ve çaylak bir polisle iflbirli i yapmak zorunda kal r. Yap m : Tayland Tür : Aksiyon, Gerilim Süre: 105 Dak. Yönetmen : Prachya Pinkaew Oyuncular : Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Suchao Pongwilai, Woravit Tanochitsirikul, Arirat Ratanakaitkosol Ong-Bak' n bafl, kutsal Buda heykelinin kafas fakir bir köyden çal nd zaman, köy halk sefalet içine sürüklenir. Buda heykeli inan fla köye bereket getirmekte ve köyü korumaktad r. Onsuz köy kurakl k ve sefalet içindedir. Genç Ting, köy halk aras ndan Bangkok'a gidip heykelin bafl k sm n bulup geri götürme görevi için seçilir. Sizin için seçtiklerimiz Ünlü, zengin ve yaln z DIfi HABERLER - Ünlü y ld z Cameron Diaz flöhrete ve servete genç yaflta kavufltu. Bir insan n hayal edebilece i ne varsa hepsine sahip. Bir tek fley d fl nda: Hayat n n aflk n henüz bulamad! Hollywood'un y llara meydan okuyan oyuncular ndan Cameron Diaz, flöhretinin doru unda, göz kamaflt ran bir serveti var ama hayat n aflk n bir türlü bulamad. 40 yafl na giren Diaz' n yak n arkadafl Kelly Ripa'yla bu konuda konufltu u ve yaln zl ktan dert yand ileri sürüldü. In Touch dergisinin iddias na göre Diaz, bir partide mutlu bir evlili i olan Ripa'ya kendisini uygun bir erkekle tan flt rmas n istedi. Aralar nda Justin Timberlake'in de bulundu u ünlülerle aflk yaflayan Diaz' n arkadafl na "Bugüne kadar hep yerleflip bir aile kurmak istemeyen erkekler hayat ma girdi. Art k böyle birini istemiyorum" dedi i ileri sürüldü.

3 Baflkan Akgül, minikleri ziyaret etti HABER MERKEZ Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Bo aziçi Mahallesi nde hizmet veren Tenzile Erdo an Aile Merkezi ve Bilgi Evi kreflini ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Miniklerle tek tek ilgilenen Akgül, çocuklar n iyi ve do ru olarak yetifltirilmesinin çok önemli oldu unu Çocuk gelifliminin ayr bir titizlik içerisinde de erlendirilmesi gerekti ini belirten Akgül, okul öncesi e itimin önemine de indi. Krefl e itimi hakk nda bilgi alan Akgül, miniklere çeflitli hediyeler da tt. Mamak Belediyesi Aile Merkezleri nden faydalanan kad nlar için krefllerin büyük önem tafl d n belirten Akgül, kreflin küçük çocu u olan ve kurslardan faydalanan anneler için büyük kolayl k sa lad n n alt n çizdi. Aile merkezi krefllerinde ay aras çocuklara yönelik e itim program uygulad klar n belirten Akgül, 3 3 Ocak 2014 Cuma Çocuklar m z n sa l kl ortamda yetiflmeleri ve ailelerimizin istek ve ihtiyaçlar n yerine getirmek ad na hizmet veriyoruz. Kreflimizde çocuklar n fiziki flartlar na göre özel olarak tasarlanm fl s n flarda oyun, TV, sosyal etkinlik alanlar da yer al yor. Gözde K fi N YEN MAHALLE taksicileri a rlad HABER MERKEZ - lçedeki taksi floförlerini kahvalt da a rlayan Yenimahalle Belediyesi, Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas ile Yenimahalle Bölge stiflare Toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant ya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin ve Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Mehmet Yi iner kat ld. Yaklafl k 500 taksici esnaf n bulufltu u toplant da esnaf n sorunlar ve çözümleri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. Yaflar, taksici esnaf yla kahvalt da bir araya gelmekten gurur duydu unu Kendisinin de esnaf oldu unu dile getiren Yaflar, floförlü ün en zor mesleklerden birisi oldu unu kaydetti. Üretmeden, çal flmadan baflar sa lanamayaca n ifade eden Yaflar, Karda, k flta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içesiniz. flinizin ne kadar zor oldu unun fark nday m. Sizlerin ve vatandafllar m z n rahat etmesi için durak yerleri tahsis ettik. Gecenin geç saatlerinde evinden at lan çocuklar, kad nlar, genç, yafll insanlar karakoldan önce taksi duraklar na s n yor. Sizlere güvenip, duraklar n za geliyorlar diye konufltu. Uyum içinde çal flman n önemine de inen Yi iner de Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür etti. Yi iner Bir dönem Yenimahalle Belediyesi nde AK Parti meclis baflkan vekilli i görevini yürüttüm. Ayn dönem Say n Yaflar da CHP de grup baflkan vekiliydi. Odalar m z karfl karfl yayd. Kendisiyle o zamanlar oldu u gibi bugün de uyum içinde çal fl yoruz. fiahs m ve sizler ad na Baflkan Yaflar a çok teflekkür ediyorum. Bizlere hem duraklar m z n yerini tahsis etti hem de ücretsiz durak yerleri yapt. E er uyum içinde çal fl rsak, iyi niyetli olursak hiçbir problem yaflamay z. fiimdi yap lan n karfl l n verme s ras bizde. Zor flartlarda çal fl yor, helal para kazan yorsunuz. Tüm ihtiyaçlar n z n karfl lanaca, huzurla çal flaca n z duraklar n z var. Hepinize bol kazançl y llar diliyorum. Mevlana Keçiören de an ld HABER MERKEZ - Hazreti Mevlana 740. Vuslat y ldönümünde Keçiören Belediyesi KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi) ö rencileri taraf ndan gerçeklefltirilen "Bir Damla Mevlana" program ile an ld. Programa Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen program Mevlana n n hayat n anlatan bir canland rma ile bafllad. Daha sonra KEDEM ö rencileri Mevlana ve fiems-i Tebrizi nin buluflmas n sahneleyen bir gösteri sundu. Mevlana dan fliir ve ilahilerle devam eden programda izleyenlerden en büyük alk fl sema gösterisi ald. Gösterilerin ard ndan konuflan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mevlana y bir damla fleklinde bu kadar güzel, bu kadar özlü, bu kadar anlam na ve gerçek yüzüne uygun bir flekilde anlatan KEDEM in de erli ö rencilerine ve onlar e iten, onlara emek veren de erli hocalar m za, yöneticilerimize kocaman bir alk fl istiyorum, hepsine teflekkür ediyoruz dedi. KEDEM ö rencileriyle gurur duydu unu ifade eden Baflkan Ak, De erli veliler, inan yorum ki sizler de gurur duydunuz çocuklar m zla ve bizim amac m z, hedefimiz de buydu. Çocuklar m z iyi ve güzel insanlar olarak yetifltirmek, topluma faydal insanlar olarak görmek. Her annenin ve baban n görmek istedi i en önemli fley budur diye konufltu. Çocuklar n maneviyat e itiminin okulda ald klar dersler kadar önemli oldu unu vurgulayan Mustafa Ak flu mesajlar verdi: Çocuklar m z n o e itim camias n n içerisinde ayn zamanda de erlerini, maneviyatlar n ö renmeleri ve onlar n hem ahlaken hem edeben hem de dinen çok güzel bir flekilde ilerlemeleri, kendi özgüvenlerini kazanmalar ve kendi kifliliklerinin oturmas. KEDEM i kurarken iflte biz bunlar hedefledik. Çocuklar m z n bir yerleri kazanmalar de il, bizim onlar kazanmam z gerekiyordu. Bizim onlar iyi insanlar olarak yetifltirmemiz ve bizim onlara sahip olmam z en büyük sermayemizdir. Bu nedenle KEDEM in amac na ulaflt n düflünüyorum ve ben tekrar çocuklar m z çok gönülden alk fll yorum, tebrik ediyorum. Çocuklara derslerinde ve yapt klar ifllerde baflar lar dileyen Baflkan Ak, Art k kendilerine güveni gelmifl, her fleyi baflarabilecek güvene sahip çocuklar m zla ne kadar gurur duysak azd r. Dolay s yla onlara yeter ki imkan verelim. Yeter ki onlar n önünü açal m, bir hedef gösterelim, yapamayacaklar hiçbir fley yoktur. Her fleyi baflarabilirler, gerçeklefltirebilirler, ama bunlar yaparken ayn zamanda iyi ve güzel insan olmalar n hedeflememiz gerekiyor. flte onu da bizler bir nebze olsun sa lad k dedi. KEDEM ile çocuklar soka n kötü etkilerinden koruduklar n ve onlar n iyi yetiflmelerine engel olabilecek her fleyden uzaklaflt rd klar n kaydeden Mustafa Ak, gösteriye eme i geçen bütün ö rencilere, ö retmenlere, KEDEM yöneticilerine ve velilere teflekkür ederek sözlerini tamamlad. Program toplu hat ra foto raf çekimi ile sona erdi.

4 4 3 Ocak 2014 Cuma YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Nesli tükenmekte olan 3 kardefl leopara gözleri gibi bak yorlar BURSA - HARUN KAYMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi görevlileri, nesli tükenme tehlikesi bulunan 3 kardefl erkek leopara adeta gözleri gibi bakarak tüm ihtiyaçlar n karfl l yor. A aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan özel alanlar nda gün boyu gezinen ve dinlenen leoparlar, ac kt klar nda ise alanda gizlenmifl yiyecekleri koklama duyusuyla bularak yiyor. Bursa Hayvanat Bahçesi Hayvan Besleme Uzman ve Hayvan Transportu Sorumlusu S la Smith, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli ine üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 3 Pers leopar n n soylar n n tükenmek üzere oldu unu Bu leoparlar n genellikle ran' n kuzeyinde yaflad n belirten Smith, ''Dünya genelinde bin 300 leopar kald belirtiliyor. Kardefl leoparlar m z, dünyadaki 8 leopar türünden en büyük olanlar d r. Onlar burada a rlamaktan gurur duyuyoruz. Mümkün olursa birey say s n ço altmay hedefliyoruz" dedi. Smith, leoparlara özel bak m uygulad klar n dile getirdi. Onlar n, özel olarak yapt r - lan ve a aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan alanlarda gezerek dinlendi i bilgisini veren Smith, "Bu hayvanlar yaln z yaflamay seviyor. Özellikle akflam saatlerinde besleniyorlar. T rmanmay çok sevdikleri için onlar do al ortamlar ndan koparmak istemedik. Bu nedenle a aç kütükleri aras - na yiyecek sakl yoruz. Bar nak kap lar aç ld ktan sonra leoparlar m z k sa sürede koklama duyusuyla bulduklar yiyeceklere t rmanarak ulafl yor" diye konufltu. Dünya Do ay Koruma Derne inin k rm - z listesinde yer alan Pers leoparlar, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en fazla ilgi gören konuklar aras nda yer al yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçi rekoru k rd ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: 44 3 Ocak 2014 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir GAZ ANTEP - ZER N ÖZD LEK - Burç Ormanlar 'nda 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu bahçeye ilgi aç ld 2001'den bu yana giderek art yor. lk y llarda ortalama 20 bin kifliye ev sahipli i yapan hayvanat bahçesini 2012'de 2 milyon 650 bin, bu y l ise yaklafl k 3 milyon kifli ziyaret etti. Yaklafl k 300 türden ortalama 7 bin hayvan n bulundu u bahçe, çevre illerin yan s ra baflta Ortado u ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, ngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen misafirlerini a rl yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürü Özgül Keretli, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa'n n ikinci ve dünyan n üçüncü büyük hayvanat bahçesi olduklar n Bütün hayvanlar n tel örgüyle çevrilmifl do al ortam, yazl k k fll k bar naklar ve yüzme havuzu bulundu unu belirten Keretli, hijyenik ortamdaki bak mlar n n da dikkatli bir flekilde yap ld n dile getirdi. Hayvanat bahçesinin bu y l ziyaretçi rekoru k rd n ifade eden Keretli, 2013'de yaklafl k 3 milyon kifliyi misafir ettiklerini aktard. Yurt içi ve d fl ndan gelen ziyaretçileri en iyi flekilde a rlamaya çal flt klar n vurgulayan Keretli, flunlar kaydetti: "Hayvanat bahçemize Gaziantepli hemflehrilerimizin yan s ra çevre illerden Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Kahramanmarafl'tan olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçilerimiz geliyor. Suriye, Irak ve ran'dan gelenler de oluyor. Almanya'da yaflayan gurbetçilerimiz Gaziantep'e geldiklerinde mutlaka buray görmek istiyor. Ayr ca stanbul, Ankara ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Çanakkale'de yaflayan bir seyyar sat c, her gün bir sl k çalarak toplad yaklafl k 50 sokak kedisinin kar nlar n, bayat ekmek, süt ve bal kla doyuruyor. smet Topuz (68), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) emekli olduktan sonra yaflam n Kordon Boyu'ndaki seyyar tezgah nda hediyelik seramik eflyalar satarak sürdürüyor. Topuz'un hayvanlara olan sevgisi, özellikle sokak kedileriyle aras nda s k bir ba oluflturdu. Yaz-k fl, so uk-s cak demeden y l n 365 günü evinde bayat ekmeklerden sütle yiyecek haz rlayan Topuz hem bunlar hem de 1 lira vererek sat n ald bir torba bal kla onlarca kediyi besliyor. Evinden bisikletiyle ç kan Topuz'un, Kordon Boyu'nda tezgah - n n bulundu u alana yaklafl k 50 metre yaklaflt nda çald sl kla bulunduklar yerden bir anda ortaya ç kan kediler, vatandafllar n ilgisini çekiyor. Topuz, iki gruba ay rd ve ve zmir'den uçakla günübirlik gelip dönen vatandafllar m z oluyor." Keretli, tren turu sayesinde bahçenin tamam n gezme imkan sa lad klar na iflaret etti. Ziyaretçi say lar n art rmak için her y l yeni türler getirdiklerini vurgulayan Özsöyler, "Bu y l safari park yapaca z, penguen getirece iz. Ayr ca Kudüs Hayvanat Bahçesi'nde getirdi imiz fil Gabi ve Pili'ye Srilanka'dah efl getirece iz. Onlara gelinlik giydirip dü ün yapaca z" dedi. Keretli, bu y l getirdikleri Afrika kedisi, su samuru ve fokunilgi gördü ünü dile getirdi. Fok gösterisinin ziyaretçi say s n art rd n belirten Keretli, "Foklar m zdan biri bu y l do um yapt. smini anket çal flmas yla 'f st k' koyduk" diye konufltu. Sokak kedilerini sl kla ça r p bal kla besliyor "Tosun", "Pamuk", "Tekir", "Binnaz" gibi isimlerle ça rd kedilere yiyecek veriyor. Topuz, AA muhabirine yapt aç klamada, hayvanlar sevmeyen kiflilerin, insanlar da sevemeyece ini Her gün sokak hayvanlar n besledi- ini belirten Topuz, " lk gruba yiyecek verirken di erlerine 'Yerinize gidin' dedi im zaman beni beklerler. Bunu yapmak benim için mutluluk. Onlara bir gün yiyecek getirmezsem huzursuz oluyorum, içim rahat etmiyor" dedi. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Do al Hayat Koruma ve Hayvanat Bahçesi, bu y l ziyaretçi rekoru k rd. KARA CA smail KARA " SLAM BEYTULLAH ERD - Hayat Sanat Eserleri" K TABI ÜZER NE Geçen y l n sonlar nda slam Beytullah Erdi Hayat -SANATI-Eserleri adl bir kitab n kapa n gördüm internette Çok sevindim. Nas l sevinmem ki? Kendisini Türkiye'ye yerleflti i y llardan (1989) beri tan - d m söylesem yeridir. Defalarca bir araya gelerek sanat konular nda sohbetler ettik, birlikte kültürel etkinliklere kat ld k. Bir gazeteci yazar olarak çok yönlü çal flmalar hep dikkatimi çekti. Öykü, deneme, elefltiri, roman, monografi, gezi yaz lar, ve çeviri gibi yirmiden fazla eseri olan yazar be eniyle takip ediliyor. Eserleri hakk nda flimdiye dek Prof.Dr.Umay Türkefl Günay, Akademisyen sa Habibbeyli, Dr.H.Avni Yüksel, Yahya Akengin, Ahmet Özdemir, Sabri Tata, Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Vaq f Memhmedov, Denyu Deney gibi birçok yerli ve yabanc bilim adam ve yazar de erlendirmede bulunarak yaz lar yay nlam fllar; Erdi'nin sanatsal kiflili inden, yazarl ndan, dünya görüflünden, insanî sorunlara bak fl aç s ndan övgüyle söz etmifllerdir. Özetle, yazar slam Beytullah Erdi; hakk nda böyle biyografik bir eserin haz rlan p yay nlanmas n çoktan hak etmifl bir yazar ve kültür adam d r. Kitab n yazarlar Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel ve efli Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel'i tan yorum. kisi de kalem ehli, araflt rmac yazar. Üstelik Nazl Rânâ hocan n ilgiyle okunan fliirleri de bas nda yer al yor. Daha önce ço umuzun bildi i Ahmet Kabakl, Halide Nusret Zorlutuna, Göktürk Mehmet Uytun ile Makedonyal Fahri Kaya için de genifl ve derin araflt rmalar n n sonucu biyografik eserlere imza att klar n biliyoruz. Ben slam Hoca y hakk nda, henüz sa ken böyle biyografik bir eser haz rlanmas nedeniyle kutlarken, örnek çal flmalar ndan dolay Gürel hocalar da gerçek anlamda takdir etti imi ve biraz da k skand m söylemek istiyorum. Kaliteli bir bask ile Bengü Yay nlar taraf ndan yay nlanan 332 sayfal k kitab n içindekiler bölümüne bakarken eser sahiplerinin ne kadar titiz, düzenli, kapsaml araflt rma ve çal flma yapt klar hemen göze bat yor. Eserin girifl bölümünde önce Bulgaristan da Türk Varl, "Bulgaristan da Türk Edebiyat konular n n ele al nd, 1.Bölümde ise slam Beytullah Erdi nin Hayat Sanat Eserleri nin flu bafll klarla ifllendi i görülüyor ; Aile çevresi, Resmi ve Hususi Hayat, Sanat Dünyas na Girerken, Kültür Çevresi ve Beslendi i Kaynaklar, Özveriyle Devam Eden Yolculuk, Eserlerinde flledi i Konular; Tiplemeler, Betimlemeler II.Bölümde Eserlerinden Seçmeler (gazete yaz lar ndan, romanlar ndan, an -inceleme ve belgesellerinden, gezi yaz lar ndan çevirilerinden, sempozyumlarda sundu u bildirilerden seçmeler) yer almaktad r. III.Bölümde slam Beytullah Erdi nin Eserleri Üzerine yukar da adlar n verdi imiz bilim adam ve yazarlar n; yazar m zla ilgili yaz p yay nlad klar baz yaz lar sunulmufl. IV.Bölümde Nazl Rana ve Zeki Gürel'in yazar Erdi'yle yapt klar söylefli; "Yazar Dünyada Olup Bitenlerden Sorumludur" bafll alt nda kitaba al nm fl. Yazarla yap lan di er söylefliler ve sanat sohbetleri, gazete ve dergilerde, yabanc bas nda yay nlanm fl edebî yaz lar, kitap halinde bas lm fl eserleri, foto raflarla geçmifli ve bugünü anlat lmaktad r. Kitab n son sayfalar nda genifl bir bibliyografya var. Öyle ki, kitap tam manas yla akademik bir çal flman n ürünü olup slam Beytullah Erdi'nin; gerek Bulgaristan Türk Edebiyat ve gerekse ülkemiz edebiyat ndaki yerini sorgulama ve araflt rma aç s ndan da kaynak bir eser olmufl. Ben yazar slam Beytullah Erdi'yi, hem de de erli çal flmalar yla böyle bir eseri oluflturan yazarlar m z Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel ve Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel hocalar içtenlikle kutluyorum. Bu yaz y 2.kez yay nl yorum. Üzgünüm. slam hoca, kötü bir hastal n pençesinde ve bir hastanede yo un bak m alt nda yaflam savafl veriyor. O'na flifalar diliyor ve dualar m z gönderiyoruz.

5 HABER 3 Ocak 2014 Cuma 5 Otomobil pazar kur ile ba lant l Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi ini belirterek, "Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" dedi. STANBUL - Nebi Erbafl, sektörde y llar nda yüzde 40 olan ticari araç pay n n gelinen noktada yüzde 20'ler civar na geriledi ini Ticari araç pazar n n 2013 y l nda tahminlerinden daha fazla darald n dile getiren Erbafl, "Ama biz Citroen olarak, özellikle sedan araçlar m zla birlikte, ticaride kaybetti imiz pay tekrar alabildik. Dolay s yla bizim aç m zdan bekledi imiz gibi bir y l geçti" dedi y l içerisinde sektörün pazar beklentilerinin de iflkenlik gösterdi ini aktaran Erbafl, "Sektörde 780 bin beklenti de vard, 850 bin beklenti de vard. Y - l n son haftalar nda ise pazar beklentisi bin aral nda. Zor geçen bir pazard. Kurlar n çok yüksek geçti i bir y ld. Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" diye konufltu. Aral k ay na otomobil pazar nda rekor için 30 binlik bir farkla girildi ini belirten Erbafl, 130 binlik toplam pazar ve binlik binek araç sat fl beklenen bu ayda, otomobildeki rekorunun çok rahat bir flekilde geçilece ini ifade etti. Nebi Erbafl, Citroen olarak 2013 y l sonunda, hedefledikleri 30 binlik sat fl adedini yakalayacaklar n ve yüzde 3,5 civar nda bir pazar pay na sahip olacaklar n, 2014 y l ndaki pazar pay hedeflerinin de bu rakama yak n seyredece ini Avrupa'dan farkl olarak Türkiye'de sedan modellerin her zaman daha rahat kabul görüp daha fazla sat ld n dile getiren Erbafl, flunlar kaydetti: "Geçen y l kas m ay nda B sedan arac m z C-Elysee'yi lanse etmifltik. 2013'te bütün y l boyunca 10 binlik bir sat fl bekliyorduk. Bunu gerçeklefltiriyoruz. Onun bize çok ciddi katk s oldu. Ticari araç profilindeki kiflilerin ticari araç almad zaman neyi tercih etti ine bakt n zda bu tip modeller sat l yor. Orada e er Elysee'miz olmasayd daha s k nt l zamanlar geçiriyor olabilirdik. Ticari araç pazar n n gerilemesinden bize yans yan fark Elysee'miz ile kapatabildik. Ki biz ticaride pazardan daha da az geriledik. Hala sat fllar m z n 3'te 1'i ticaridir bizim. Pazar n ise yüzde 20'ler civar nda ticari araç pay var." Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi- ini belirterek, kurun daha stabil ve dengeli gitmesinin sektör aç s ndan önemli oldu unu ifade etti. Kredilere yönelik düzenlemelerin pazara etkisine yönelik soru üzerine Erbafl, "Kredilerin, sadece otomobilde de il di- er bütün sektörlerde gerilemesine çal fl - l yor. Al nan kararlar, ekonominin gerektirdi i kararlar. Do rudur yanl flt r, bizim diyece imiz bir fley yok. Biz buna h zl - ca adapte olmaya çal flaca z. Ama kredilerin s n rland r lmas, zorlaflt r lmas illa ki etkileyecektir" de erlendirmesinde bulundu. Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, 2014 için 800 bin seviyelerinde bir pazar beklentileri oldu- unu, bunun da yine yaklafl k yüzde 80'inin binek, yüzde 20'sinin ticari araç olaca n tahmin ettiklerini dile getirdi. Citroen olarak pazarda Jumper, Berlingo ve Nemo modelleriyle 3 ticari araçlar bulundu unu anlatan Erbafl, "Nemo'muz yerli olarak Bursa'da üretiliyor. Sat fllar m z n 3'te 1'i yerli, 3'te 2'si ithal. Yeni oyuncular n girmesi, varolan oyuncular n fiyat ve ürün konumland rmalar - n de ifltirmelerinden dolay hafif ticaride de ithalat n oran artt. Önümüzdeki y l yeni yerlilerin girmesiyle birlikte bu de iflebilir" de erlendirmesini yapt. Nebi Erbafl, Citroen Picasso'nun 2013 y l ndaki en önemli lansmanlar oldu unu belirterek, "5 ve 7 kiflilik olarak iki versiyonu var. Citroen için de bizim için de çok önemli. Citroen, Picasso ile Avrupa'da tek hacimli araçlar segmentindeki liderli i tekrar almak için yola ç kt. Son rakamlara göre Avrupa'da o segmentte tekrar liderli i ele geçirdi" diye konufltu. Citroen dünyas nda Türkiye'nin 10. s rada ve birçok Avrupa ülkesinin önünde oldu una iflaret eden Erbafl, markan n hem varolan yat r mlar ndaki iyilefltirmelere hem de yeni modellerin yat r mlar - na devam etti ini ve gelecek y l biri küçük otomobil, di eri orta s n f segmentinde farkl konseptle iki yeni arac n lansman n n gerçeklefltirece ini kaydetti. Organik tar m büyürken kay td fl istihdam azald STANBUL - Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. Organik tar m n Türkiye'deki seyri ve pazardaki potansiyel, sektörel projeksiyonlarla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Growtech Eurasia Tar m Fuar Grup Direktörü Ergin Er, tar m olmadan hiçbir sanayinin varolamayaca n, sanayi toplumu koflullar nedeniyle tar m arazilerinin her geçen y l daha çok kirlendi ine ve bilinçsizce kullan lan tar m ilaçlar n n da tar msal ürünlerde kal nt ya neden oldu unu anlatt. Sadece Türkiye'de de il, dünyada da tar m arazilerinin giderek küçüldü ünü, tar m arazilerinin yan na fabrika veya yaflam alanlar n n kuruldu unu dile getiren Er, bunlar n at klar topra kirletti i için buradan elde edilen yiyeceklerin insan vücuduna hastal k olarak yerleflti ini, bu nedenle organik tar ma geçen çiftçilerin say s n n her geçen y l artt n, dünyada organik tar m n h zl bir flekilde ilerledi ini dile getirdi. Er, teknolojinin geliflmesi ve tar mda da kullan lmas yla sadece çiftçilerin de il pek çok holding ve ifladam - n n da tar m ve hayvanc l a yat r - ma bafllad na dikkati çekerek, önce hobi amaçl bafllayan gruplar n, para da kazan ld n görünce ifle ticari olarak da bakmaya bafllad - n, sektördeki yat r m ve istihdam n istikrarl bir flekilde art fl trendine girdi ini aktard. Türkiye'de her 5 kifliden 1'inin çiftçi oldu unu ve yaklafl k 15 milyon çiftçi bulundu- unu belirterek, Türkiye'deki seralar n 3'te 2'sinin Antalya ve çevresinde bulundu unu ayr ca, Denizli, Mu la, Mersin gibi illerin yan s ra Güneydo u'da da sera yat r mlar - n n h zla ilerledi ini belirten Ergin Er, serac l n ilk yat r m maliyetinin bafllarda yüksek gelebilece ini, ürünlerin çok daha fazla fiyata piyasada de er bulmas yla zaman içinde eme in karfl l n n çok daha fazlas yla al nabildi ini ifade etti. ASKON Genel Baflkan Koca: Yüzde 4 büyüme baflar d r STANBUL - Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Genel Baflkan Mustafa Koca, Türkiye ekonomisine iliflkin, "Gezi olaylar ve Fed kararlar na karfl n e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir" dedi. AA muhabirine Türkiye ekonomisinin y ll k de erlendirmesini yapan Koca, ekonomideki küresel geliflmeler, 2013 y l nda yaflanan politik olaylar n iç piyasaya yans malar, makro riskler ve 2014'deki muhtemel risklere iliflkin görüfllerini paylaflt. Küresel ekonomideki daralmaya karfl n Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda yeterli say labilecek geliflimi gösterdi ini dile getiren Koca, Türk STK'lar yard ma muhtaçlara el uzatt STANBUL - Türk Sivil Toplum Kurulufllar (STK) y l boyunca Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf yurt içinde ve yurt d fl nda yard ma muhtaçlara e itim, kültür, sa l k gibi alanlarda kurban kesiminden su kuyusu açmaya, yemek da t m ndan cami yap m na kadar birçok destek veriyor. HH, yurt içinde 10 milyon ihtiyaç sahibine 95,5 milyon liral k yard m da tt. Suriye haricinde yurt d fl na 2 milyon 526 bin 590 lira yard m ulaflt ran vak f, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e s nan Suriyeli mültecilerin bar nma, beslenme, sa l k, g da gibi temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas için 236 milyon liral k yard mda bulundu. Yard mlar, Kilis ve Hatay Reyhanl 'da bulunan HH flunlar kaydetti: "Herfleye karfl n, Gezi olaylar ve ABD Merkez Bankas (Fed) kararlar na ra men e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada, Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir. Zira gerçekten AB ve ABD 2008 krizinin etkilerinden henüz kendilerini tam olarak kurtarabilmifl de iller. Düflününki Fed parasal s k laflt rma politikas n daha yeni uygulamaya cesaret edecek noktaya geldi. Suriye gibi bir sorunun bizim için önemli bir yük özeli i tafl d bir ortamda geliflmeyi iyi kabul etmek gerekir. Öte yandan hiç flüphesiz ülkemiz ekonomisi henüz gerçek anlamda yap sal reformlar n tamamlamam flt r. Bu yüzden de kal c büyüme modellemesine henüz ulaflt m z söyleyemeyiz." Koordinasyon ofisleri arac l yla Suriyelilere ulaflt r l yor. Koordinasyon ofislerinde 40 personel ve 60 gönüllüsü ile Suriyeli mültecilere hizmet veren HH, ayr ca Suriye içerisinde de 60'a yak n sivil oluflumla birlikte yard m çal flmalar gerçeklefltiriyor. 44 ülkede 34 bin yetim Türkiye'de de 46 flehirde 4 bin yetime bak l yor. 10 ülkede 17 yetimhanesi bulunan HH, bu yetimhanelerde bin 500 çocu a bak yor. Bu y l Afganistan, Somali, Pakistan, Bangladefl, Nepal, Patani'de olmak üzere 7 yetimhane aç ld ve flu anda 10 yetimhane de infla halinde bulunuyor. 11 ülkede uygulanan katarakt projelerine göre, 690 bin saha taramas, 291 bin muayene ve 74 bin ameliyat gerçeklefltirildi. Ramazan çal flmalar nda 69 ilde 24 bin kumanya kolisi da t m yap ld. Ramazanda yetim çocuklara yönelik 41 ilde 6 bin çocu a yetim g da paketi da t m gerçeklefltirildi.

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı