fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr"

Transkript

1 ISSN Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor llerin en az yar s nda oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az 6 ay öncesi (30 Eylül 2013) itibar yla teflkilat kurmufl ve büyük kongrelerini yapm fl siyasi partiler belirlendi. YSK'n n Resmi Gazete'de yer alan karar nda, 25 siyasi partinin yerel seçimlere kat laca belirtildi. HABER 13 TE Toplant flampiyonu MHP'li Oktay Vural MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, 2013 y l nda, 106 bas n toplant s düzenleyerek, Meclis'te en çok bas n toplant s yapan siyasetçi oldu. Vural', 81 bas n toplant s ile partisinin Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri takip etti. 13 TE DEST C : Türkiye, bütün mazlum milletlerin ümidi BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti sadece 75 milyonun kendisinden ümit bekledi i bir ülke de il, Türk- slam co rafyas ndaki bütün mazlumlar n umudu" dedi. 13 TE Fehmi Koru Kehaneti yanl fl ç karmaya çal flmal y z Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Kara ca Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 da kölelik mi? ILO Raporu, "Geliflmekte olan ülkelerdeki iflçi- lerin yüzde 42'si (1,1 milyar iflçi) günlük yaklafl k 4 dolarla geçimini sürdürüyor" diyor. Rapora göre, "2013 y - l nda dünya genelinde 168 milyon çocuk iflçi bulunurken, genç iflsiz say s n n 73,4 milyonu bulmas bekleniyor " HABER 12. SAYFADA KAYITDIfiINA organik çözüm! ÜRET C fiadok u sevdi HABER 6 DA HÜRKUfi Dünya mal HABER 12 DE Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. HABER 5 TE Türk STK'lar yard ma kofltu Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunan vak f ve dernekler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. HABER 6 DA OTOMOB L Pazar kura ba l HABER 5 TE TÜ K'in fl Kazalar ve fle Ba l Sa l k Problemleri Araflt rmas na göre, Türkiye'de son 12 ay içerisinde bir iflte çal flm fl olanlar n yüzde 2,3'ü ifl kazas geçirdi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Ac bir ifl kazas ARAfiTIRMASI fl kazas geçirenlerin oran n n en yüksek oldu u sektör, yüzde 10,4 ile madencilik ve taflocakç l oldu. fl kazas geçirenlerin yüzde 81,6's n erkekler oluflturdu. HABER 7. SAYFADA Zeytinin yolculu u HABER 6. SAYFADA 2 Ocak 2014 Resmi Gazete Elektrik Piyasas Da t m Yönetmeli i Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri Birli inin Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Ortakl ktan Ç karma ve Satma Haklar Tebli i (II-27.1) Gazetemiz da fi KAZALARI ÇALIfiMA HAYATININ ÖNEML SORUNLARINDAN B R...

2 23 Ocak 2014 Cuma Meltem EK Z Diktatörlük alt nda yaflam yorum DIfi HABERLER - Ryan Reynolds ile evlendikten sonra giyim tarz n n de iflti ine dair gelen yorumlara sinirlenen Blake Lively, tepki gösterdi. Lucky dergisinin bu ayki kapa uzun süredir gündemde olmayan Blake Lively idi. Yak fl kl oyuncu Ryan Reynolds ile evlendikten sonra kabu una çekilen Lively, Lucky dergisine özel hayat yla ilgili aç klamalarda bulundu. Giyim tarz yla be eni toplayan ve tek bafl na moda ak m bafllatabilen Lively stil dan flman olmad n söyledi ve ekledi: "Ben k yafet konusunda sadece kendi gözüme güvenirim." Lively evlili in stil zevkini nas l etkiledi i sorusuna "Benden daha zevkli biriyle birlikte oldu um için çok flansl y m. Birbirimizi etkiliyoruz bu anlamda. Geçenlerde, sanki bir diktatörlük alt nda yafl yormuflum gibi evlili in benim giyim tarz m de ifltirdi ini söylediler. De iflmifl olabilir tabii ki, umar m 25'imde de liseden mezun oldu um zamandaki gibi giyinmiyorumdur. De iflim, geliflim demektir" fleklinde yan t verdi. Lively "Yeni bir dizi ya da sinema projeniz var m " sorusuna "Çal flmak güzel tabi, ama özel hayat m daha önemli" diyerek ekranlardan ve beyazperdeden bir süre daha uzak kalaca n n sinyallerini verdi. Her röportajda büyük bir aile olmak istedi ini Ryan Reynolds geçti imiz aylarda "Bizimkiler 4 çocuk yapm fl, Blake'in ailesi 5. Biz de onlar gibi büyük bir aile olmak istiyoruz" diyerek "Blake hamile mi" sorusunu ak llara getirmiflti S NEM: KESK N N fianci S NEMA: ONG BAK Orijinal Ad : The Sniper Yönetmen : Dante Lam Oyuncular : Richie Ren, Xiaoming Huang, Edison Chen Yap m : 2009 Tür : Aksiyon Keskin niflanc olan bir polis, emniyet güçlerinden intikam almak isteyen eski orta ve tim arkadafl n yakalamak için, aceleci ve çaylak bir polisle iflbirli i yapmak zorunda kal r. Yap m : Tayland Tür : Aksiyon, Gerilim Süre: 105 Dak. Yönetmen : Prachya Pinkaew Oyuncular : Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Suchao Pongwilai, Woravit Tanochitsirikul, Arirat Ratanakaitkosol Ong-Bak' n bafl, kutsal Buda heykelinin kafas fakir bir köyden çal nd zaman, köy halk sefalet içine sürüklenir. Buda heykeli inan fla köye bereket getirmekte ve köyü korumaktad r. Onsuz köy kurakl k ve sefalet içindedir. Genç Ting, köy halk aras ndan Bangkok'a gidip heykelin bafl k sm n bulup geri götürme görevi için seçilir. Sizin için seçtiklerimiz Ünlü, zengin ve yaln z DIfi HABERLER - Ünlü y ld z Cameron Diaz flöhrete ve servete genç yaflta kavufltu. Bir insan n hayal edebilece i ne varsa hepsine sahip. Bir tek fley d fl nda: Hayat n n aflk n henüz bulamad! Hollywood'un y llara meydan okuyan oyuncular ndan Cameron Diaz, flöhretinin doru unda, göz kamaflt ran bir serveti var ama hayat n aflk n bir türlü bulamad. 40 yafl na giren Diaz' n yak n arkadafl Kelly Ripa'yla bu konuda konufltu u ve yaln zl ktan dert yand ileri sürüldü. In Touch dergisinin iddias na göre Diaz, bir partide mutlu bir evlili i olan Ripa'ya kendisini uygun bir erkekle tan flt rmas n istedi. Aralar nda Justin Timberlake'in de bulundu u ünlülerle aflk yaflayan Diaz' n arkadafl na "Bugüne kadar hep yerleflip bir aile kurmak istemeyen erkekler hayat ma girdi. Art k böyle birini istemiyorum" dedi i ileri sürüldü.

3 Baflkan Akgül, minikleri ziyaret etti HABER MERKEZ Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Bo aziçi Mahallesi nde hizmet veren Tenzile Erdo an Aile Merkezi ve Bilgi Evi kreflini ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Miniklerle tek tek ilgilenen Akgül, çocuklar n iyi ve do ru olarak yetifltirilmesinin çok önemli oldu unu Çocuk gelifliminin ayr bir titizlik içerisinde de erlendirilmesi gerekti ini belirten Akgül, okul öncesi e itimin önemine de indi. Krefl e itimi hakk nda bilgi alan Akgül, miniklere çeflitli hediyeler da tt. Mamak Belediyesi Aile Merkezleri nden faydalanan kad nlar için krefllerin büyük önem tafl d n belirten Akgül, kreflin küçük çocu u olan ve kurslardan faydalanan anneler için büyük kolayl k sa lad n n alt n çizdi. Aile merkezi krefllerinde ay aras çocuklara yönelik e itim program uygulad klar n belirten Akgül, 3 3 Ocak 2014 Cuma Çocuklar m z n sa l kl ortamda yetiflmeleri ve ailelerimizin istek ve ihtiyaçlar n yerine getirmek ad na hizmet veriyoruz. Kreflimizde çocuklar n fiziki flartlar na göre özel olarak tasarlanm fl s n flarda oyun, TV, sosyal etkinlik alanlar da yer al yor. Gözde K fi N YEN MAHALLE taksicileri a rlad HABER MERKEZ - lçedeki taksi floförlerini kahvalt da a rlayan Yenimahalle Belediyesi, Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas ile Yenimahalle Bölge stiflare Toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant ya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin ve Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Mehmet Yi iner kat ld. Yaklafl k 500 taksici esnaf n bulufltu u toplant da esnaf n sorunlar ve çözümleri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. Yaflar, taksici esnaf yla kahvalt da bir araya gelmekten gurur duydu unu Kendisinin de esnaf oldu unu dile getiren Yaflar, floförlü ün en zor mesleklerden birisi oldu unu kaydetti. Üretmeden, çal flmadan baflar sa lanamayaca n ifade eden Yaflar, Karda, k flta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içesiniz. flinizin ne kadar zor oldu unun fark nday m. Sizlerin ve vatandafllar m z n rahat etmesi için durak yerleri tahsis ettik. Gecenin geç saatlerinde evinden at lan çocuklar, kad nlar, genç, yafll insanlar karakoldan önce taksi duraklar na s n yor. Sizlere güvenip, duraklar n za geliyorlar diye konufltu. Uyum içinde çal flman n önemine de inen Yi iner de Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür etti. Yi iner Bir dönem Yenimahalle Belediyesi nde AK Parti meclis baflkan vekilli i görevini yürüttüm. Ayn dönem Say n Yaflar da CHP de grup baflkan vekiliydi. Odalar m z karfl karfl yayd. Kendisiyle o zamanlar oldu u gibi bugün de uyum içinde çal fl yoruz. fiahs m ve sizler ad na Baflkan Yaflar a çok teflekkür ediyorum. Bizlere hem duraklar m z n yerini tahsis etti hem de ücretsiz durak yerleri yapt. E er uyum içinde çal fl rsak, iyi niyetli olursak hiçbir problem yaflamay z. fiimdi yap lan n karfl l n verme s ras bizde. Zor flartlarda çal fl yor, helal para kazan yorsunuz. Tüm ihtiyaçlar n z n karfl lanaca, huzurla çal flaca n z duraklar n z var. Hepinize bol kazançl y llar diliyorum. Mevlana Keçiören de an ld HABER MERKEZ - Hazreti Mevlana 740. Vuslat y ldönümünde Keçiören Belediyesi KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi) ö rencileri taraf ndan gerçeklefltirilen "Bir Damla Mevlana" program ile an ld. Programa Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen program Mevlana n n hayat n anlatan bir canland rma ile bafllad. Daha sonra KEDEM ö rencileri Mevlana ve fiems-i Tebrizi nin buluflmas n sahneleyen bir gösteri sundu. Mevlana dan fliir ve ilahilerle devam eden programda izleyenlerden en büyük alk fl sema gösterisi ald. Gösterilerin ard ndan konuflan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mevlana y bir damla fleklinde bu kadar güzel, bu kadar özlü, bu kadar anlam na ve gerçek yüzüne uygun bir flekilde anlatan KEDEM in de erli ö rencilerine ve onlar e iten, onlara emek veren de erli hocalar m za, yöneticilerimize kocaman bir alk fl istiyorum, hepsine teflekkür ediyoruz dedi. KEDEM ö rencileriyle gurur duydu unu ifade eden Baflkan Ak, De erli veliler, inan yorum ki sizler de gurur duydunuz çocuklar m zla ve bizim amac m z, hedefimiz de buydu. Çocuklar m z iyi ve güzel insanlar olarak yetifltirmek, topluma faydal insanlar olarak görmek. Her annenin ve baban n görmek istedi i en önemli fley budur diye konufltu. Çocuklar n maneviyat e itiminin okulda ald klar dersler kadar önemli oldu unu vurgulayan Mustafa Ak flu mesajlar verdi: Çocuklar m z n o e itim camias n n içerisinde ayn zamanda de erlerini, maneviyatlar n ö renmeleri ve onlar n hem ahlaken hem edeben hem de dinen çok güzel bir flekilde ilerlemeleri, kendi özgüvenlerini kazanmalar ve kendi kifliliklerinin oturmas. KEDEM i kurarken iflte biz bunlar hedefledik. Çocuklar m z n bir yerleri kazanmalar de il, bizim onlar kazanmam z gerekiyordu. Bizim onlar iyi insanlar olarak yetifltirmemiz ve bizim onlara sahip olmam z en büyük sermayemizdir. Bu nedenle KEDEM in amac na ulaflt n düflünüyorum ve ben tekrar çocuklar m z çok gönülden alk fll yorum, tebrik ediyorum. Çocuklara derslerinde ve yapt klar ifllerde baflar lar dileyen Baflkan Ak, Art k kendilerine güveni gelmifl, her fleyi baflarabilecek güvene sahip çocuklar m zla ne kadar gurur duysak azd r. Dolay s yla onlara yeter ki imkan verelim. Yeter ki onlar n önünü açal m, bir hedef gösterelim, yapamayacaklar hiçbir fley yoktur. Her fleyi baflarabilirler, gerçeklefltirebilirler, ama bunlar yaparken ayn zamanda iyi ve güzel insan olmalar n hedeflememiz gerekiyor. flte onu da bizler bir nebze olsun sa lad k dedi. KEDEM ile çocuklar soka n kötü etkilerinden koruduklar n ve onlar n iyi yetiflmelerine engel olabilecek her fleyden uzaklaflt rd klar n kaydeden Mustafa Ak, gösteriye eme i geçen bütün ö rencilere, ö retmenlere, KEDEM yöneticilerine ve velilere teflekkür ederek sözlerini tamamlad. Program toplu hat ra foto raf çekimi ile sona erdi.

4 4 3 Ocak 2014 Cuma YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Nesli tükenmekte olan 3 kardefl leopara gözleri gibi bak yorlar BURSA - HARUN KAYMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi görevlileri, nesli tükenme tehlikesi bulunan 3 kardefl erkek leopara adeta gözleri gibi bakarak tüm ihtiyaçlar n karfl l yor. A aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan özel alanlar nda gün boyu gezinen ve dinlenen leoparlar, ac kt klar nda ise alanda gizlenmifl yiyecekleri koklama duyusuyla bularak yiyor. Bursa Hayvanat Bahçesi Hayvan Besleme Uzman ve Hayvan Transportu Sorumlusu S la Smith, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli ine üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 3 Pers leopar n n soylar n n tükenmek üzere oldu unu Bu leoparlar n genellikle ran' n kuzeyinde yaflad n belirten Smith, ''Dünya genelinde bin 300 leopar kald belirtiliyor. Kardefl leoparlar m z, dünyadaki 8 leopar türünden en büyük olanlar d r. Onlar burada a rlamaktan gurur duyuyoruz. Mümkün olursa birey say s n ço altmay hedefliyoruz" dedi. Smith, leoparlara özel bak m uygulad klar n dile getirdi. Onlar n, özel olarak yapt r - lan ve a aç kütükleri, baz bitkiler ve havuz bulunan alanlarda gezerek dinlendi i bilgisini veren Smith, "Bu hayvanlar yaln z yaflamay seviyor. Özellikle akflam saatlerinde besleniyorlar. T rmanmay çok sevdikleri için onlar do al ortamlar ndan koparmak istemedik. Bu nedenle a aç kütükleri aras - na yiyecek sakl yoruz. Bar nak kap lar aç ld ktan sonra leoparlar m z k sa sürede koklama duyusuyla bulduklar yiyeceklere t rmanarak ulafl yor" diye konufltu. Dünya Do ay Koruma Derne inin k rm - z listesinde yer alan Pers leoparlar, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en fazla ilgi gören konuklar aras nda yer al yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçi rekoru k rd ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: 44 3 Ocak 2014 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. ( Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir GAZ ANTEP - ZER N ÖZD LEK - Burç Ormanlar 'nda 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu bahçeye ilgi aç ld 2001'den bu yana giderek art yor. lk y llarda ortalama 20 bin kifliye ev sahipli i yapan hayvanat bahçesini 2012'de 2 milyon 650 bin, bu y l ise yaklafl k 3 milyon kifli ziyaret etti. Yaklafl k 300 türden ortalama 7 bin hayvan n bulundu u bahçe, çevre illerin yan s ra baflta Ortado u ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, ngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen misafirlerini a rl yor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürü Özgül Keretli, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa'n n ikinci ve dünyan n üçüncü büyük hayvanat bahçesi olduklar n Bütün hayvanlar n tel örgüyle çevrilmifl do al ortam, yazl k k fll k bar naklar ve yüzme havuzu bulundu unu belirten Keretli, hijyenik ortamdaki bak mlar n n da dikkatli bir flekilde yap ld n dile getirdi. Hayvanat bahçesinin bu y l ziyaretçi rekoru k rd n ifade eden Keretli, 2013'de yaklafl k 3 milyon kifliyi misafir ettiklerini aktard. Yurt içi ve d fl ndan gelen ziyaretçileri en iyi flekilde a rlamaya çal flt klar n vurgulayan Keretli, flunlar kaydetti: "Hayvanat bahçemize Gaziantepli hemflehrilerimizin yan s ra çevre illerden Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Kahramanmarafl'tan olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçilerimiz geliyor. Suriye, Irak ve ran'dan gelenler de oluyor. Almanya'da yaflayan gurbetçilerimiz Gaziantep'e geldiklerinde mutlaka buray görmek istiyor. Ayr ca stanbul, Ankara ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Çanakkale'de yaflayan bir seyyar sat c, her gün bir sl k çalarak toplad yaklafl k 50 sokak kedisinin kar nlar n, bayat ekmek, süt ve bal kla doyuruyor. smet Topuz (68), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) emekli olduktan sonra yaflam n Kordon Boyu'ndaki seyyar tezgah nda hediyelik seramik eflyalar satarak sürdürüyor. Topuz'un hayvanlara olan sevgisi, özellikle sokak kedileriyle aras nda s k bir ba oluflturdu. Yaz-k fl, so uk-s cak demeden y l n 365 günü evinde bayat ekmeklerden sütle yiyecek haz rlayan Topuz hem bunlar hem de 1 lira vererek sat n ald bir torba bal kla onlarca kediyi besliyor. Evinden bisikletiyle ç kan Topuz'un, Kordon Boyu'nda tezgah - n n bulundu u alana yaklafl k 50 metre yaklaflt nda çald sl kla bulunduklar yerden bir anda ortaya ç kan kediler, vatandafllar n ilgisini çekiyor. Topuz, iki gruba ay rd ve ve zmir'den uçakla günübirlik gelip dönen vatandafllar m z oluyor." Keretli, tren turu sayesinde bahçenin tamam n gezme imkan sa lad klar na iflaret etti. Ziyaretçi say lar n art rmak için her y l yeni türler getirdiklerini vurgulayan Özsöyler, "Bu y l safari park yapaca z, penguen getirece iz. Ayr ca Kudüs Hayvanat Bahçesi'nde getirdi imiz fil Gabi ve Pili'ye Srilanka'dah efl getirece iz. Onlara gelinlik giydirip dü ün yapaca z" dedi. Keretli, bu y l getirdikleri Afrika kedisi, su samuru ve fokunilgi gördü ünü dile getirdi. Fok gösterisinin ziyaretçi say s n art rd n belirten Keretli, "Foklar m zdan biri bu y l do um yapt. smini anket çal flmas yla 'f st k' koyduk" diye konufltu. Sokak kedilerini sl kla ça r p bal kla besliyor "Tosun", "Pamuk", "Tekir", "Binnaz" gibi isimlerle ça rd kedilere yiyecek veriyor. Topuz, AA muhabirine yapt aç klamada, hayvanlar sevmeyen kiflilerin, insanlar da sevemeyece ini Her gün sokak hayvanlar n besledi- ini belirten Topuz, " lk gruba yiyecek verirken di erlerine 'Yerinize gidin' dedi im zaman beni beklerler. Bunu yapmak benim için mutluluk. Onlara bir gün yiyecek getirmezsem huzursuz oluyorum, içim rahat etmiyor" dedi. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Do al Hayat Koruma ve Hayvanat Bahçesi, bu y l ziyaretçi rekoru k rd. KARA CA smail KARA " SLAM BEYTULLAH ERD - Hayat Sanat Eserleri" K TABI ÜZER NE Geçen y l n sonlar nda slam Beytullah Erdi Hayat -SANATI-Eserleri adl bir kitab n kapa n gördüm internette Çok sevindim. Nas l sevinmem ki? Kendisini Türkiye'ye yerleflti i y llardan (1989) beri tan - d m söylesem yeridir. Defalarca bir araya gelerek sanat konular nda sohbetler ettik, birlikte kültürel etkinliklere kat ld k. Bir gazeteci yazar olarak çok yönlü çal flmalar hep dikkatimi çekti. Öykü, deneme, elefltiri, roman, monografi, gezi yaz lar, ve çeviri gibi yirmiden fazla eseri olan yazar be eniyle takip ediliyor. Eserleri hakk nda flimdiye dek Prof.Dr.Umay Türkefl Günay, Akademisyen sa Habibbeyli, Dr.H.Avni Yüksel, Yahya Akengin, Ahmet Özdemir, Sabri Tata, Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Vaq f Memhmedov, Denyu Deney gibi birçok yerli ve yabanc bilim adam ve yazar de erlendirmede bulunarak yaz lar yay nlam fllar; Erdi'nin sanatsal kiflili inden, yazarl ndan, dünya görüflünden, insanî sorunlara bak fl aç s ndan övgüyle söz etmifllerdir. Özetle, yazar slam Beytullah Erdi; hakk nda böyle biyografik bir eserin haz rlan p yay nlanmas n çoktan hak etmifl bir yazar ve kültür adam d r. Kitab n yazarlar Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel ve efli Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel'i tan yorum. kisi de kalem ehli, araflt rmac yazar. Üstelik Nazl Rânâ hocan n ilgiyle okunan fliirleri de bas nda yer al yor. Daha önce ço umuzun bildi i Ahmet Kabakl, Halide Nusret Zorlutuna, Göktürk Mehmet Uytun ile Makedonyal Fahri Kaya için de genifl ve derin araflt rmalar n n sonucu biyografik eserlere imza att klar n biliyoruz. Ben slam Hoca y hakk nda, henüz sa ken böyle biyografik bir eser haz rlanmas nedeniyle kutlarken, örnek çal flmalar ndan dolay Gürel hocalar da gerçek anlamda takdir etti imi ve biraz da k skand m söylemek istiyorum. Kaliteli bir bask ile Bengü Yay nlar taraf ndan yay nlanan 332 sayfal k kitab n içindekiler bölümüne bakarken eser sahiplerinin ne kadar titiz, düzenli, kapsaml araflt rma ve çal flma yapt klar hemen göze bat yor. Eserin girifl bölümünde önce Bulgaristan da Türk Varl, "Bulgaristan da Türk Edebiyat konular n n ele al nd, 1.Bölümde ise slam Beytullah Erdi nin Hayat Sanat Eserleri nin flu bafll klarla ifllendi i görülüyor ; Aile çevresi, Resmi ve Hususi Hayat, Sanat Dünyas na Girerken, Kültür Çevresi ve Beslendi i Kaynaklar, Özveriyle Devam Eden Yolculuk, Eserlerinde flledi i Konular; Tiplemeler, Betimlemeler II.Bölümde Eserlerinden Seçmeler (gazete yaz lar ndan, romanlar ndan, an -inceleme ve belgesellerinden, gezi yaz lar ndan çevirilerinden, sempozyumlarda sundu u bildirilerden seçmeler) yer almaktad r. III.Bölümde slam Beytullah Erdi nin Eserleri Üzerine yukar da adlar n verdi imiz bilim adam ve yazarlar n; yazar m zla ilgili yaz p yay nlad klar baz yaz lar sunulmufl. IV.Bölümde Nazl Rana ve Zeki Gürel'in yazar Erdi'yle yapt klar söylefli; "Yazar Dünyada Olup Bitenlerden Sorumludur" bafll alt nda kitaba al nm fl. Yazarla yap lan di er söylefliler ve sanat sohbetleri, gazete ve dergilerde, yabanc bas nda yay nlanm fl edebî yaz lar, kitap halinde bas lm fl eserleri, foto raflarla geçmifli ve bugünü anlat lmaktad r. Kitab n son sayfalar nda genifl bir bibliyografya var. Öyle ki, kitap tam manas yla akademik bir çal flman n ürünü olup slam Beytullah Erdi'nin; gerek Bulgaristan Türk Edebiyat ve gerekse ülkemiz edebiyat ndaki yerini sorgulama ve araflt rma aç s ndan da kaynak bir eser olmufl. Ben yazar slam Beytullah Erdi'yi, hem de de erli çal flmalar yla böyle bir eseri oluflturan yazarlar m z Yrd.Doç.Dr.Nazl Rânâ Gürel ve Yrd.Doç.Dr.Zeki Gürel hocalar içtenlikle kutluyorum. Bu yaz y 2.kez yay nl yorum. Üzgünüm. slam hoca, kötü bir hastal n pençesinde ve bir hastanede yo un bak m alt nda yaflam savafl veriyor. O'na flifalar diliyor ve dualar m z gönderiyoruz.

5 HABER 3 Ocak 2014 Cuma 5 Otomobil pazar kur ile ba lant l Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi ini belirterek, "Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" dedi. STANBUL - Nebi Erbafl, sektörde y llar nda yüzde 40 olan ticari araç pay n n gelinen noktada yüzde 20'ler civar na geriledi ini Ticari araç pazar n n 2013 y l nda tahminlerinden daha fazla darald n dile getiren Erbafl, "Ama biz Citroen olarak, özellikle sedan araçlar m zla birlikte, ticaride kaybetti imiz pay tekrar alabildik. Dolay s yla bizim aç m zdan bekledi imiz gibi bir y l geçti" dedi y l içerisinde sektörün pazar beklentilerinin de iflkenlik gösterdi ini aktaran Erbafl, "Sektörde 780 bin beklenti de vard, 850 bin beklenti de vard. Y - l n son haftalar nda ise pazar beklentisi bin aral nda. Zor geçen bir pazard. Kurlar n çok yüksek geçti i bir y ld. Ama ne olursa olsun bu y l, 2011'deki 860 binlik pazardan sonraki ikinci en büyük pazar olarak kapan yor" diye konufltu. Aral k ay na otomobil pazar nda rekor için 30 binlik bir farkla girildi ini belirten Erbafl, 130 binlik toplam pazar ve binlik binek araç sat fl beklenen bu ayda, otomobildeki rekorunun çok rahat bir flekilde geçilece ini ifade etti. Nebi Erbafl, Citroen olarak 2013 y l sonunda, hedefledikleri 30 binlik sat fl adedini yakalayacaklar n ve yüzde 3,5 civar nda bir pazar pay na sahip olacaklar n, 2014 y l ndaki pazar pay hedeflerinin de bu rakama yak n seyredece ini Avrupa'dan farkl olarak Türkiye'de sedan modellerin her zaman daha rahat kabul görüp daha fazla sat ld n dile getiren Erbafl, flunlar kaydetti: "Geçen y l kas m ay nda B sedan arac m z C-Elysee'yi lanse etmifltik. 2013'te bütün y l boyunca 10 binlik bir sat fl bekliyorduk. Bunu gerçeklefltiriyoruz. Onun bize çok ciddi katk s oldu. Ticari araç profilindeki kiflilerin ticari araç almad zaman neyi tercih etti ine bakt n zda bu tip modeller sat l yor. Orada e er Elysee'miz olmasayd daha s k nt l zamanlar geçiriyor olabilirdik. Ticari araç pazar n n gerilemesinden bize yans yan fark Elysee'miz ile kapatabildik. Ki biz ticaride pazardan daha da az geriledik. Hala sat fllar m z n 3'te 1'i ticaridir bizim. Pazar n ise yüzde 20'ler civar nda ticari araç pay var." Erbafl, otomobil pazar n y l içinde en çok kurdaki h zl inifl ç k fllar n etkiledi- ini belirterek, kurun daha stabil ve dengeli gitmesinin sektör aç s ndan önemli oldu unu ifade etti. Kredilere yönelik düzenlemelerin pazara etkisine yönelik soru üzerine Erbafl, "Kredilerin, sadece otomobilde de il di- er bütün sektörlerde gerilemesine çal fl - l yor. Al nan kararlar, ekonominin gerektirdi i kararlar. Do rudur yanl flt r, bizim diyece imiz bir fley yok. Biz buna h zl - ca adapte olmaya çal flaca z. Ama kredilerin s n rland r lmas, zorlaflt r lmas illa ki etkileyecektir" de erlendirmesinde bulundu. Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Nebi Erbafl, 2014 için 800 bin seviyelerinde bir pazar beklentileri oldu- unu, bunun da yine yaklafl k yüzde 80'inin binek, yüzde 20'sinin ticari araç olaca n tahmin ettiklerini dile getirdi. Citroen olarak pazarda Jumper, Berlingo ve Nemo modelleriyle 3 ticari araçlar bulundu unu anlatan Erbafl, "Nemo'muz yerli olarak Bursa'da üretiliyor. Sat fllar m z n 3'te 1'i yerli, 3'te 2'si ithal. Yeni oyuncular n girmesi, varolan oyuncular n fiyat ve ürün konumland rmalar - n de ifltirmelerinden dolay hafif ticaride de ithalat n oran artt. Önümüzdeki y l yeni yerlilerin girmesiyle birlikte bu de iflebilir" de erlendirmesini yapt. Nebi Erbafl, Citroen Picasso'nun 2013 y l ndaki en önemli lansmanlar oldu unu belirterek, "5 ve 7 kiflilik olarak iki versiyonu var. Citroen için de bizim için de çok önemli. Citroen, Picasso ile Avrupa'da tek hacimli araçlar segmentindeki liderli i tekrar almak için yola ç kt. Son rakamlara göre Avrupa'da o segmentte tekrar liderli i ele geçirdi" diye konufltu. Citroen dünyas nda Türkiye'nin 10. s rada ve birçok Avrupa ülkesinin önünde oldu una iflaret eden Erbafl, markan n hem varolan yat r mlar ndaki iyilefltirmelere hem de yeni modellerin yat r mlar - na devam etti ini ve gelecek y l biri küçük otomobil, di eri orta s n f segmentinde farkl konseptle iki yeni arac n lansman n n gerçeklefltirece ini kaydetti. Organik tar m büyürken kay td fl istihdam azald STANBUL - Türkiye'de, çiftçilerin mevsimlik iflçi statüsünden kurtar larak y l boyu çal fl r hale getirilmesini sa layan organik tar m 10 y lda katlanarak büyürken, organik tar m n toplam tar m alan ndaki pay n n 2015 y l na kadar yüzde 3'e ç kart lmas hedefleniyor. Ayn sürede ürün çeflitlili i ve üretim alan da artarken, 2002'de 12 bin olan organik tar m yapan çiftçi say s 2012 sonunda 55 bine ulaflt. Organik tar m n Türkiye'deki seyri ve pazardaki potansiyel, sektörel projeksiyonlarla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Growtech Eurasia Tar m Fuar Grup Direktörü Ergin Er, tar m olmadan hiçbir sanayinin varolamayaca n, sanayi toplumu koflullar nedeniyle tar m arazilerinin her geçen y l daha çok kirlendi ine ve bilinçsizce kullan lan tar m ilaçlar n n da tar msal ürünlerde kal nt ya neden oldu unu anlatt. Sadece Türkiye'de de il, dünyada da tar m arazilerinin giderek küçüldü ünü, tar m arazilerinin yan na fabrika veya yaflam alanlar n n kuruldu unu dile getiren Er, bunlar n at klar topra kirletti i için buradan elde edilen yiyeceklerin insan vücuduna hastal k olarak yerleflti ini, bu nedenle organik tar ma geçen çiftçilerin say s n n her geçen y l artt n, dünyada organik tar m n h zl bir flekilde ilerledi ini dile getirdi. Er, teknolojinin geliflmesi ve tar mda da kullan lmas yla sadece çiftçilerin de il pek çok holding ve ifladam - n n da tar m ve hayvanc l a yat r - ma bafllad na dikkati çekerek, önce hobi amaçl bafllayan gruplar n, para da kazan ld n görünce ifle ticari olarak da bakmaya bafllad - n, sektördeki yat r m ve istihdam n istikrarl bir flekilde art fl trendine girdi ini aktard. Türkiye'de her 5 kifliden 1'inin çiftçi oldu unu ve yaklafl k 15 milyon çiftçi bulundu- unu belirterek, Türkiye'deki seralar n 3'te 2'sinin Antalya ve çevresinde bulundu unu ayr ca, Denizli, Mu la, Mersin gibi illerin yan s ra Güneydo u'da da sera yat r mlar - n n h zla ilerledi ini belirten Ergin Er, serac l n ilk yat r m maliyetinin bafllarda yüksek gelebilece ini, ürünlerin çok daha fazla fiyata piyasada de er bulmas yla zaman içinde eme in karfl l n n çok daha fazlas yla al nabildi ini ifade etti. ASKON Genel Baflkan Koca: Yüzde 4 büyüme baflar d r STANBUL - Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Genel Baflkan Mustafa Koca, Türkiye ekonomisine iliflkin, "Gezi olaylar ve Fed kararlar na karfl n e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir" dedi. AA muhabirine Türkiye ekonomisinin y ll k de erlendirmesini yapan Koca, ekonomideki küresel geliflmeler, 2013 y l nda yaflanan politik olaylar n iç piyasaya yans malar, makro riskler ve 2014'deki muhtemel risklere iliflkin görüfllerini paylaflt. Küresel ekonomideki daralmaya karfl n Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda yeterli say labilecek geliflimi gösterdi ini dile getiren Koca, Türk STK'lar yard ma muhtaçlara el uzatt STANBUL - Türk Sivil Toplum Kurulufllar (STK) y l boyunca Suriye, Filistin, M s r, Pakistan, Filipinler, Nijer ve Çad gibi ülkelere yemek, giysi, çad rkent kurma, su kuyusu açma, katarakt ameliyat gibi çeflitli yard mda bulunarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf yurt içinde ve yurt d fl nda yard ma muhtaçlara e itim, kültür, sa l k gibi alanlarda kurban kesiminden su kuyusu açmaya, yemek da t m ndan cami yap m na kadar birçok destek veriyor. HH, yurt içinde 10 milyon ihtiyaç sahibine 95,5 milyon liral k yard m da tt. Suriye haricinde yurt d fl na 2 milyon 526 bin 590 lira yard m ulaflt ran vak f, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e s nan Suriyeli mültecilerin bar nma, beslenme, sa l k, g da gibi temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas için 236 milyon liral k yard mda bulundu. Yard mlar, Kilis ve Hatay Reyhanl 'da bulunan HH flunlar kaydetti: "Herfleye karfl n, Gezi olaylar ve ABD Merkez Bankas (Fed) kararlar na ra men e er kriz bölgesine bu kadar yak n bir co rafyada, Türkiye gibi üzerinde hesaplar olan bir ülke yine yüzde 4'ler seviyesinde bir büyüme gösteriyorsa bunu baflar saymak gerekir. Zira gerçekten AB ve ABD 2008 krizinin etkilerinden henüz kendilerini tam olarak kurtarabilmifl de iller. Düflününki Fed parasal s k laflt rma politikas n daha yeni uygulamaya cesaret edecek noktaya geldi. Suriye gibi bir sorunun bizim için önemli bir yük özeli i tafl d bir ortamda geliflmeyi iyi kabul etmek gerekir. Öte yandan hiç flüphesiz ülkemiz ekonomisi henüz gerçek anlamda yap sal reformlar n tamamlamam flt r. Bu yüzden de kal c büyüme modellemesine henüz ulaflt m z söyleyemeyiz." Koordinasyon ofisleri arac l yla Suriyelilere ulaflt r l yor. Koordinasyon ofislerinde 40 personel ve 60 gönüllüsü ile Suriyeli mültecilere hizmet veren HH, ayr ca Suriye içerisinde de 60'a yak n sivil oluflumla birlikte yard m çal flmalar gerçeklefltiriyor. 44 ülkede 34 bin yetim Türkiye'de de 46 flehirde 4 bin yetime bak l yor. 10 ülkede 17 yetimhanesi bulunan HH, bu yetimhanelerde bin 500 çocu a bak yor. Bu y l Afganistan, Somali, Pakistan, Bangladefl, Nepal, Patani'de olmak üzere 7 yetimhane aç ld ve flu anda 10 yetimhane de infla halinde bulunuyor. 11 ülkede uygulanan katarakt projelerine göre, 690 bin saha taramas, 291 bin muayene ve 74 bin ameliyat gerçeklefltirildi. Ramazan çal flmalar nda 69 ilde 24 bin kumanya kolisi da t m yap ld. Ramazanda yetim çocuklara yönelik 41 ilde 6 bin çocu a yetim g da paketi da t m gerçeklefltirildi.

6 6 3 Ocak 2014 Cuma Zeytinin yolculu u BALIKES R - HAKAN F R K - Kahvalt sofralar n n vazgeçilmezi yeflil zeytinler, Ege bölgesine özgü bir yöntemle ifllenerek hiçbir kimyasal iflleme maruz kalmadan en do al haliyle yemeye haz r hale getiriliyor. Edremit Körfezi'nde y lda yaklafl k 10 bin ton k rmal k yeflil zeytin üretimi yap l - yor. A açlardan toplanan yeflil zeytinler, yapraklar ndan ve ezik olanlar ndan ayr ld ktan sonra birkaç su y kanarak k rmal k, çizik ve salamura olarak ayr ayr iflleniyor. Zeytinin en do al halini yans tan k rma zeytinler, a açlardan topland ktan sonra y kan yor, çürükleri ve zarar görmüfl olanlar ayr l yor. Zeytin iflleme tesislerinde çal flan kad nlar, a açlardan el ile toplanan zeytinleri tahta takozlarla vurarak k r yor. Takozun bas nc yla karn yar lan ve topland nda zehir gibi ac olan zeytinler, tatlanmas için daha sonra cam kavanoz ve plastik bidonlarda üzerine su konulup bekletiliyor. Haftada birkaç kez içindeki su de ifltirilerek yavafl yavafl tatland r - lan k rma zeytinler, yaklafl k 8 hafta sonra en do al haliyle yenecek duruma geliyor. Hiçbir kimyasal iflleme maruz kalmadan ifllenen k rma zeytin, Edremit Körfezi'nden Türkiye'nin de iflik kentlerine gönderilerek sofralardaki yerini al yor. Hakk Murat SÖBÜTAY Narenciye üreticisi fiadok u sevdi MERS N - HÜSEY N HAS- KAN - Halk aras nda ''a aç kavunu'' diye bilinen ve anavatan Asya olan turunçgiller familyas ndan ''fladok''u deneme amaçl eken Mersinli çiftçiler, 4,5 kilograma kadar meyve veren üründen memnun kald. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezi olan ve limon üretiminin yüzde 70'ini karfl layan Mersin'de, limon bahçelerinin kenarlar nda yetifltirilmeye bafllanan fladok, tad ve kokusunun yan s ra meyvesinin a rl yla da dikkati çekiyor. Turunçgillerin en a r ve so u a en dayan kl s olarak da bilinen fladok, olgunlaflt nda kopar lmaya gerek kalmadan Bal kç l k deste ine 534 baflvuru yap ld ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca denizlerde su ürünleri varl n korumak amac yla uygulanan bal kç teknelerini azaltma program kapsam nda 2014'te yap lacak al m için 534 baflvuru oldu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, bal kç l k sektöründe avc l k yapan ruhsatl tekne say s azalt larak su ürünleri üzerindeki av bask s n n ortadan kald r lmas hedefleniyor. lk olarak toplam su ürünleri avc l n n yüzde 90' n gerçeklefltiren 12 metre ve üzerindeki bal kç gemilerini kapsam içine alan Bakanl k, gönüllülük esas na dayal olarak baflvurular n bir önceki y l al nd program kapsam nda 2013 sonu itibar yla 364 bal kç gemisini filodan çekti. 62,1 milyon lira destekleme ödemesi yap lan uygulamayla 12 metre üzerinde boy uzunlu una sahip 1868 bal kç gemisinin yüzde 19,5'i filodan ç kar lm fl oldu. Al nan bal kç gemilerinden 29'u kontrol amaçl il müdürlüklerine verildi ve araflt rma amaçl olarak baz üniversitelere hibe edildi. Geriye kalan 335'i ise Makine ve Kimya Endüstri Kurumu zmir Alia a Gemi Söküm Tesislerinde ayr flt rma ifllemine tabi tutuldu. Su ürünlerinde av ve av gücü aras ndaki dengenin sa lanmas n amaçlayan Bakanl k, gelen talep üzerine desteklemenin kapsam n geniflleterek bu y l da uygulama karar ald. Buna göre, 10 metrenin üzerindeki bal kç gemilerini içerecek desteklemeli tekne al m için 20 Eylül 2013'te sona eren müracaat süresi içerisinde 534 bal kç gemisi sahibi baflvuruda bulundu. Baflvuru yapan bal kç gemilerinin al m na Mart 2014 itibar yla bafllanmas planlan yor. kendili inden dökülüyor. Silifke Ziraat Odas Meclis Baflkan Durhasan Akarca, AA muhabirine yapt aç klamada, flado un limon bahçelerinin kenar na deneme amac yla dikildi ini, meyve vermeye bafllayan bu ürünün çiftçiler için alternatif olabilece ini ifade etti. fiado un yavafl büyüyen a aç oldu unu, 3 yafl na geldi inde de meyve vermeye bafllad n anlatan Akarca, meyve a rl n n ise 1 ile 4,5 kilogram aras nda de iflti ini Bu ürünün Hindistan'da yo un yetifltirildi ini belirten Akarca, "Türkiye'de de Akdeniz, Ege ve Do u Karadeniz'de yetifltirilmeye baflland. Bu ürünü narenciye Kanatl sektörü ihracatta uçuyor ZM R - AL RIZA KARASU - Kanatl sektöründe ihracat 1 milyar dolar geçti. Sektör, son 12 ayda 633 milyon 823 bin dolarl k beyaz et, 401 milyon 918 bin dolarl k yumurta ihraç etti. AA muhabirinin ihracat verilerinden derledi i bilgilere göre, y ll k 4-5 milyar dolar ciroya ulaflan sektör, ihracat ataklar ile büyümesini sürdürüyor. Ortado u ülkelerinin yan s ra, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerini de ihracat listesine ekleyen sektör, hedef pazarlarda pay n her geçen gün art r yor. Geçen y l 893 milyon 815 bin dolar ihracatla 1 milyar s n r na yaklaflan kanatl sektörü, bu y l 1 milyar 35 milyon 742 bin dolara ulaflt. Sektörün 1 Ocak- 24 Aral k tarihleri aras ndaki ihracat ise bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 16 art flla, 1 milyar 11 milyon 226 bin dolar oldu.geçen y l 530 milyon 664 bin dolar olan beyaz et ihracat, son 12 ayda 633 milyon 823 bin dolar olurken, ayn dönemde 345 milyon 576 bin dolar olan yumurta ihracat 401 milyon 918 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin hem beyaz et hem de yumurta ihracat nda ilk s ray Irak al yor. Son 12 ayda Irak'a yap lan beyaz et ihracat bir önceki y la göre yüzde 70 oran nda artarak 444 milyon 388 bin dolara ulaflt. Bu ülkeye yumurta ihracat ise ayn dönemde yüzde 89 artarak, 358 milyon 402 bin dolar oldu. üreticilerine alternatif olarak öneriyoruz. Üretiminin yayg nlaflmas halinde iç ve d fl pazarda kolayl kla yer bulabilece ini düflünüyoruz'' dedi. fiado un birçok rahats zl a iyi gelmesiyle de tan nd n vurgulayan Akarca, ''fiadok, yüksek vitamin de erinin yan s - ra yutmamak kofluluyla kabu u çi nendi- inde de a z kokusunu gideriyor, difl etlerini güçlendiriyor. Bu meyveyi veya yapra n koklaman n bafl a r s na da iyi geldi i belirtiliyor. Çevreye yayd mis kokusuyla da bilinen flado u yöremizde birçok kad n evinde giyim eflyalar n n aras na koyarak kokusundan da faydalanabilir" diye konufltu. Beyaz et ihracat nda Irak', Hong Kong, Libya ve Suriye izliyor. Beyaz ette ihracat yap lan ülke say s 55 olurken, geçen y l ihracat yap lan spanya, M s r ve Çin gibi ülkeler bu y l Türkiye'den al m yapmad. Yumurta ihracat nda ise Irak' n ard ndan iç savafl n yafland Suriye 11 milyon 116 bin dolarl k al mla ikinci s rada yer al rken, srail 9 milyon 546 bin dolarla üçüncü ülke oldu. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan, kanatl sektöründe 2002 y l nda 12 milyon dolar beyaz et, 2 milyon dolar da yumurta olmak üzere 14 milyon dolar civar ndaki ihracat n n 1 milyar dolar aflmas n n sevindirici oldu unu hracat art fl nda hedef pazar seçtikleri ülkelerde yap lan tan t m çal flmalar n n etkisinin büyük oldu unu dile getiren K - z ltan, Su Ürünleri Tan t m Grubu olarak her y l 15 ile 20 aras nda fuara kat ld klar n ifade etti. K z ltan, sektörün yaklafl k 55 ülkeye ihracat yapt n, Türk piliç eti ve yumurtas n n kalite ve lezzetinin bu ülkelerde oldukça be enildi ini kaydetti. hracat yap lan ülkelerde marka bilinilirli ini art rmay hedeflediklerini anlatan Sinan K z ltan, kanatl sektörü olarak 2023 y l ndaki 500 milyar dolar ihracat hedefine 3,4 milyar dolarl k katk sa lamay amaçlad klar n Tropikal iklim meyvesi olan ve halk aras nda ''a aç kavunu'' diye bilinen ''fladok''u deneme amaçl eken Mersinli narenciye üreticileri, a rl 4,5 kilograma kadar ulaflabilen üründen memnun kald. Silifke Ziraat Odas Meclis Baflkan Akarca, "Bu ürünü narenciye üreticilerine alternatif olarak öneriyoruz" dedi. ARA- SIRA Nurullah AYDIN YILBAfiI - TAKV MLER Dünya da farkl takvimler uygulanmaktad r. Ancak evrensel genel kabul gören ve uygulanan takvim Miladi takvimdir. 1 Ocak günü de Miladi takvimin ilk günüdür Miladi y l (H ristiyan takvimi bafllang c ; 0 y l ) 1392 Hicri y l ( slam takvimi bafllang c ; Ö 622 y l ) 5775 Musevi y l (Yahudi takvim bafllang c ; Ö 3761 y l ) 3014 Hindu y l (Hindu takvimi bafllang c ; Ö 1000 y l ) 4712 Çin Y l ( Çin takvimi bafllang c ; MÖ.2698 y l ) Yarat l flç y l (Yaz bulunma takvim bafllang c ; MÖ y l ) Zaman; genel olarak olay ve olgular n geçti i, geçmekte oldu- u ve geçece i süreye denir. nsanlar zaman ölçerken; ölçü arac olarak Günefl'i ve Ay' gözlemifllerdir. Takvim; zaman ölçü birimidir. Takvim; zaman, Dünya ve Ay' n hareketlerine göre gün, ay, hafta, y l gibi belirli bölümlere ay rma sistemidir. Zaman ölçü birimleri olarak astronomik olaylar (y l-ay-gün) temel al nm flt r. Toplumlar; ekonomik, co rafi ve kültürel de erlerinden ve ihtiyaçlar ndan esinlenerek ve bu ölçü birimlerini kullanarak farkl takvimler oluflturmufllard r. Takvimler; toplumlara göre fazla ve çeflitli olsa da temel olarak iki gruptur. Günefl y l n esas alan takvimler; Dünyan n günefl etraf ndaki bir tam dönüfl süresini ( 365 gün, 6 saat) bir y l olarak kabul eden takvimlerdir. lk defa M s r'da kullan lm flt r. Günümüzde kullan - lan miladi takvimin temelidir. Ay y l n esas alan takvimler; Ay n Dünya etraf nda 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas alm fllard r. Bu flekilde oluflturulan takvimlere Ay takvimi diyoruz. lk defa Mezopotamya'da Sümerler taraf ndan kullan lm flt r. Hicri takvimin temelidir. slam'dan önceki Türklerin kulland klar ; On iki Hayvanl Türk Takvimidir. On iki Hayvanl Takvim 'in Türkler 'e özgü olmas, Türkler'in çok eski dönemlerden itibaren astronomi bilimi ile yak ndan ilgilendiklerini gösterir. Günefl y l n esas al r. Buna göre bir y l, 365 gün, 5 saatten biraz fazlad r. Her y la bir hayvan ad verilmifl,12 y l bir dönem kabul edilmifl, aylar; birinci ay, ikinci ay... olarak adland r lm flt r. Bu takvimde y lbafl 22 Aral k't r. Bu takvimde tarih bafllang c yoktur. Bu takvimi Türklerin yan s ra Mo ollar, Çinliler, Hintliler ve Tibetliler de kullanm fllard r. Halen Orta Asya'da baz topluluklar taraf ndan kullan lmaktad r. Osmanl 'da önce Hicri Takvim, sonra da 1 Mart' y lbafl kabul eden Mali Takvim kullan ld. Türkiye de;1 Ocak 1926'dan bafllayarak Gregoryen Takvim benimsendi. Gregorien (Miladi) takvim: Roma'da Papa XIII. Gregorius'un 1582 y l nda Jülyen Takviminde görülen düzensizli in giderilmesi ile kabul edilen takvime Gregorien (milâdî) Takvimi denir. Gregorien Takvimi; Fransa'da 1582 y l nda kabul edilerek, 9 Aral k 1582'den hemen 20 Aral k'a geçilmifltir. ngiltere; 1752 y - l n n 3 Eylül günü kabul etti i bu takvimle do rudan 14 Eylül gününe geçmifltir. Protestan Almanlar n yeni takvimi kabulü y llar nda olur. Ortodoks Kilisesi ise takvimi baz de iflikliklerle gönülsüz benimser. Ama Paskalya ve Noel'i farkl hesaplamaktan vazgeçmez. Sadece Finlandiya Ortodoks Kilisesi, Gregoryen takvimini kabul eder. Kudüs, Rusya, S rbistan ve Yunanistan'daki Aynaroz Kiliseleri ise kabul etmez. Baz H ristiyan tarikatlar ise; Hz. sa'n n bugün kabul edilen do umundan yaklafl k 6 y l önce do du u, 36 y l yaflay p Milat'tan sonra 30 y l nda çarm ha gerildi ini iddia etmektedir. slâm dünyas nda yayg n olarak Hicri ve Miladi Takvim birlikte kullan lmaktad r Çin ve Hind'in takvimi de farkl d r. brani Takvimi farkl d r. M s r'dan Ç k flla bafllat l r. Bu ise 5751 tarihidir. Dünyadaki bütün takvimler; dini bir temele oturur. Roma takviminde aylar: gündüz ve gecenin eflit oldu u, hayat n bafllang ç zaman olarak kabul edilen Martius (Mart)'tan bafllat l yordu. Aprilis (Nisan), Maius (May s), Junius (Haziran), Quintilis (Temmuz), Sextilis (A ustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kas m) ve December (Aral k) idi. 60 gün daha sonra Janarius (Ocak) ve Februarius (fiubat) adl iki ay daha eklenerek takvim tamamlan r. Milâdi Takvim; ilk olarak Jülyen Takvimi, ad ile MÖ 46 y l nda Roma mparatoru Julius Sezar taraf ndan yap lm flt r. Bu tarihte y lbafl Mart'tan Ocak'a al nm flt r. Romal lar daha sonra Quintilis (Temmuz) ay n n ad n July, Sextilis (A ustos) ay n n ad August yap l r. Yahudilerin ay isimleri ise flöyle: Nisan, jar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tiflri, Kislev, Heflvan, Tevet, fiebat, Adar. Türkiye de ay isimleri; 1 Ocak 1926'dan itibaren 3 Türkçe, 4 branice, 3 ngilizce, 1 Arapça, 1 Süryanice ay isimleri ile de ifltirilir. Mart, May s, A ustos (Bat ), fiubat, Nisan, Eylül, Tammuz ( branice) Kas m (Arapça), Haziran (Süryanice). Türkçe ay isimleri; Ocak, Ekim, Aral k. Gün isimleri, Arapça ve Farsça olarak kal r. Günün Sözü: Bilgi edinmek istersen oku düflün, sorgula, uygula.

7 7 EKONOMI 3 Ocak 2014 Cuma Et üretimi artacak SAKARYA - Türkiye K rm z Et Üreticileri Merkez Birli i Baflkan Bülent Tunç, et üretiminin son 10 y lda iki kat artmas na iliflkin, "Zaman içinde yem girdilerini de düflürdü ümüzde insanlar m za da ucuza et yedirece iz. Üretimimiz, önümüzdeki y llarda daha da artacak çünkü çok ciddi yat r mlar var" dedi. Tunç, AA muhabirine yapt aç klamada, et üretiminin artmaya devam edece ini ve buna paralel olarak da fiyatlar n düflece ini thalat sürecinin ard ndan hükümetin çok önemli ad mlar att n an msatan Tunç, "Besiciye verilen 13 farkl kalemdeki destek sayesinde üretimimiz art yor. Destek kapsam nda verilen para, üreticimizi çok rahatlatt ve daha fazla üretim yapmaya itti. Bu art fl, önümüzdeki dönemde inflallah fiyatlara da yans yacak" diye konufltu. Tunç, üretimin yan s ra tüketimin de artt n belirterek, "Zaman içinde yem girdilerini de düflürdü ümüzde insanlar m za da ucuza et yedirece iz. Üretimimiz, önümüzdeki y llarda daha da artacak çünkü çok ciddi yat r mlar var. Bu ifli yapan kifli say s da art yor. Bu flekilde üretim art fl n n devaml l n sa layaca z" ifadesini kulland. Desteklerin flu an çok iyi durumda oldu unu anlatan Tunç, "Üreticimiz ciddi para al yor. Tek sorunumuz, yem girdileri. Bunu da azaltt m z zaman Türk hayvanc l n n önünde hiçbir engel kalmayacak. Bu girdileri azaltabilirsek, üretim daha da artacak ve et fiyatlar düflecek. Yem girdisi konusunda ad mlar at ld. Meralar, üreticilerin kullan m na aç ld. Bunun faydas n önümüzdeki y llarda görece iz" dedi. Ac bir ifl kazas araflt rmas ANKARA - Türkiye'de son 12 ay içerisinde bir iflte çal flm fl olanlar n yüzde 2,3'ü ifl kazas geçirdi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), "2013 fl Kazalar ve fle Ba l Sa l k Problemleri Araflt rma Sonuçlar "n yay mland. lki 2007'de yap lan araflt rman n ikincisi, Hanehalk flgücü Anketi ile birlikte 2013 y l nisan, may s ve haziran aylar nda gerçeklefltirildi. Araflt rma sonuçlar, uygulama dönemi itibariyle istihdamda olan veya son 12 ay içinde bir iflte çal flm fl olan fertlerin, son 12 ay içinde herhangi bir ifl kazas geçirip geçirmedikleri veya referans haftas nda istihdam edilen ya da geçmiflte çal flm fl olanlar n son 12 ay içinde ifle dayal bir sa l k probleminin etkilerine maruz kal p kalmad klar na iliflkin bilgileri içeriyor. Buna göre, son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3'ü bir ifl kazas geçirdi. Bu oran erkeklerde yüzde 2,8 iken, kad nlarda yüzde 1,3 olarak hesapland. Toplam ifl kazas geçirenlerin yüzde 81,6's n erkekler oluflturdu. MERS N- MUSTAFA Ç FTÇ - Rusya Federasyonu'nda devlet nükleer flirketi Rosatom'un yurt d fl yat r mlar ndan sorumlu flirketi JSC Rusatom Overseas' n baflkan yard mc s Yury Sokolov, "Ekonomik kriz nedeniyle dünyada elektrik enerjisine yönelik talep düfltü. Dolay s yla devletler bu düflüflten yola ç - karak da nükleer güç santralleriyle ilgili çal flmalar n ask ya ald " dedi. Sokolov, AA muhabirine yapt aç klamada, nükleer güç santrali yap m ve gelifltirilmesi anlam nda Rusya'n n Türkiye baflta olmak üzere Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, ran, Vietnam, Macaristan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerle müzakere yürüttü ünü bildirdi. Türkiye'de yap lacak nükleer enerji santralinde "VVER" teknolojisi kullan laca n anlatan Sokolov, flunlar söyledi: "Bu teknoloji '3+' diye tabir edilen reaktör nesli. '3+' reaktör nesli, son derece güvenilir bir yap dad r. Söz konusu teknoloji, yap lm fl olan nükleer güç santrallerinden test edildi. Uluslararas camia art k VVER teknolojisinin kullan lmas nda hiç bir sorunun kalmad n belirtiyor. Rusya'da yap lan Novavaronejskaya nükleer güç santrali de bu sistemle yap l yor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin referans da bu güç santralidir. Türkiye'de yap lacak VVER reaktörünün gücü bin 200 megavat olacak. Dünyada yap lan VVER teknolojileri genellikle 440 megavatt r. Burada kullanaca m z teknolojinin güvenli i test edilmifl ve uluslararas camia taraf ndan da onaylanm flt r. Dünyada 70'i aflk n reaktör yap ld. Bunun 55'i flu an iflletiliyor." Dünya üzerinde bulunan VVER teknolojisi kullan larak yap lan nükleer santrallerle ilgili de bilgi veren Sokolov, "Çin'de 2 tane yeni yap l yor. Hindistan'da 2 tane iflletilmekte, 2 tane daha yap l yor. Vietnam, Bangladefl, Ürdün, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti'nde nükleer güç santralleriyle ilgili çal flmalar sürüyor. Yaklafl k 10 ülkede yeni projeler gelifltiriliyor" dedi. Almanya baflta olmak üzere baz ülkelerde nükleer santral yap mlar n n ask ya al nmas n da de erlendiren Sokolov, flu bilgileri verdi:"almanya'n n alm fl oldu u kararda Fukuflima da etkili oldu. Bu olaydan sonra Japonya çal flmalar n ask ya ald. sveç ve Almanya gibi ülkeler projeleri iptal etmek yerine flu anda iflletilmekte olan nükleer güç santrallerini iflletmeden ç karmaya karar verdiler. Bu nükleer güç fl kazas geçirenlerin sektörel da l mlar incelendi inde, ifl kazas geçirenlerin oran n n en yüksek oldu u sektörün, yüzde 10,4 ile madencilik ve taflocakç l oldu u görüldü. Bunu yüzde 5,2 ile elektrik, gaz, buhar su ve kanalizasyon, yüzde 4,3 ile inflaat sektörü izledi. Sektör baz ndaki sonuçlar, 2007 y l sonuçlar ile karfl laflt r ld nda ifl kazas geçirenlerin pay madencilik ve tafl ocakç l sektöründe 0,1 puan artarken, inflaat sektöründe 0,2 puan azald. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe ifl kazas geçirenlerin oran de iflmezken, ifl kazas geçiren say s nda en büyük pay alan imalat sanayi sektöründe ise ifl kazas geçirenlerin oran 1,8 puan azalarak yüzde 3,3 olarak gerçekleflti. Son 12 ay içinde istihdam edilen yafl grubundaki fertlerde ifl kazas geçirenlerin oran yüzde 1,9 oldu yafl grubunda bu oran yüzde 2,3, yafl grubunda yüzde 2,6 ve 55 ve daha yukar yafltakilerde ise yüzde 2 olarak gerçekleflti.söz konusu dönemde istihdam edilen lise alt e itimlilerin yüzde 2,8'i bir ifl kazas geçirirken, genel lise mezunlar nda bu oran yüzde 1,7 oldu. Çal flan lise dengi meslek okul mezunlar n n yüzde 2,4'ü, yüksek ö retim mezunlar n n ise yüzde 1'i ifl kazas geçirdi. flteki duruma göre, ifl kazas geçirenlerde en yüksek oran yüzde 2,6 ile kendi hesab na çal flanlarda görüldü. Bunu yüzde 2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çal flanlar, yüzde 1,6 ile iflveren olarak çal flanlar izledi. Ücretsiz aile iflçisi olarak çal flanlarda ifl kazas geçirme oran ise yüzde 1,4 olarak tahmin edildi. Meslek gruplar itibar yla, sanatkarlar ve ilgili ifllerde çal flanlarda ifl kazas geçirenlerin oran yüzde 4,8 ile ortalaman n üzerinde oldu. fl kazalar n n en düflük gözlendi i grubu ise yüzde 0,8 ile "büro ve müflteri hizmetleri" oluflturdu. fl yeri büyüklü üne göre, son 12 ayda ifl kazas geçirenlerin en yüksek oldu u ifl yeri büyüklü ü yüzde 3,4 ile " " çal flana sahip ifl yerleri oldu. En fazla istihdama sahip "1-9" kifli çal flt ran ifl yerlerinde ifl kazas geçirenlerin oran ise yüzde 2,2 olarak gerçekleflti. Nükleer santrallerde ekonomik kriz etkisi santrallerinden vazgeçtikleri anlam na gelmiyor. Nükleer güç santrallerinin gerilemesine yönelik en büyük sebepler Fukuflima'n n yan s ra dünyadaki ekonomik krizdir. Ekonomik kriz nedeniyle dünyada elektrik enerjisine yönelik talep düfltü. Dolay s yla devletler bu düflüflten yola ç - karak da nükleer güç santralleriyle ilgili çal flmalar n ask ya ald." Uluslararas Atom Enerji Ajans 'n n çal flmalar ndan örnekler de veren Sokolov, flöyle devam etti:"yeni nükleer güç santrallerinin geliflimiyle ilgili 3 y l önce yap lan tahminlerle flu an ki durumu karfl laflt rd m z da yüzde 10-12'lik bir düflüfl var. sveç, talya, Romanya gibi ülkelerin nükleer güç santralleriyle ilgili çal flmalarda bu düflüfl de etkili olmufltur. Nükleer enerji santrallerinin geliflimiyle ilgili yap lan çal flmalarda daha çok Ortado u ülkelerinin nükleer güç santralleri planlar nda geliflim kaydedeceklerini gösteriyor. Ortada u ülkeleri yeni pazar olarak karfl - m za ç k yor. Nükleer enerji santrali projelerinden vazgeçmek, bunlar durdurmak söz konusu de il. Sadece kriz nedeniyle baz ülkeler projelerini ask ya ald, bundan tamamen vazgeçme söz konusu de- il." TÜ K'in fl Kazalar ve fle Ba l Sa l k Problemleri Araflt rmas na göre, Türkiye'de son 12 ay içerisinde bir iflte çal flm fl olanlar n yüzde 2,3'ü ifl kazas geçirdi. fl kazas geçirenlerin oran n n en yüksek oldu u sektör, yüzde 10,4 ile madencilik ve taflocakç l oldu. fl kazas geçirenlerin yüzde 81,6's n erkekler oluflturdu. Elektrik, enerji ve petrol piyasalar n n avantaj var STANBUL - ktisadi Araflt rmalar Vakf ( AV) Baflkan Ahmet ncekara, enerjinin Türkiye'nin büyümesi için vazgeçilmez sektörlerden biri oldu unu belirterek, "Önümüzdeki 10 y lda Türkiye'nin enerji sektöründe 100 milyar dolar üzerinde yat r ma ihtiyac var" dedi. AV'nin Borsa stanbul ve Takasbank' n sponsorlu unda düzenledi i "Elektrik Piyasas Özelinde Enerji Piyasalar ve Risk Yönetimi" bafll kl sempozyumda konuflan ncekara, "Türkiye ekonomisi, sahip oldu u h zl büyüme sürecinde enerjiye en çok ihtiyaç duyan geliflmekte olan ülkelerin bafl nda geliyor" diye konufltu. ncekara, Türkiye'de uzun y llard r ekonomik olarak bir büyüme, geliflme ve istikrar yafland n belirterek, çok çeflitli sektörlerin tekel durumundayken flu anda piyasalar n serbest bir yap ya sahip oldu unu ifade etti. Elektrik, enerji ve petrol sektörlerinin art k insanlar n serbestçe faaliyet yapabilecekleri sektörler haline geldi ini bildiren ncekara, "Kamu art k bu piyasalardan ç kmaya ve bu piyasalar asli sahiplerine b rakmaya bafllad " ifadelerini kulland. ncekara, Türkiye'nin büyüme sürecinde enerjiye ihtiyac oldu unu vurgulayarak, enerji piyasalar n düzenlemek, yabanc yat r mc lar bu alana çekmek ve düzenli sa l kl bir enerji piyasas meydana getirebilmek için ileriki aylarda elekrtik piyasas iflletici anonim flirketinin kurulaca n bildirdi. Bu anonim flirketinin kurulmas yla Türkiye'nin üretim, iletim ve tüketim alan nda sa l kl bir enerji piyasas yap lanmas na sahip olaca n dile getiren ncekara, enerji piyasas nda oluflabilecek risklerin en iyi flekilde yönetilebilmesi için bilimsel alt yap lar n haz rlanmas n n önemli oldu unu, AV olarak kendilerinin de bu alt yap çal flmalar na katk da bulunduklar n sözlerine ekledi. Nasdaq OMX Commodities Büyüme Direktörü Sean Williams da Türkiye'nin enerji borsas kurma sürecinde baflar ya ulaflmas için nelerin gerekli oldu una dair iyi bir anlay fla sahip oldu unu belirtti. Do ru pazar yap s n kurman n önemli oldu unu, iyi iflleyen bir borsada al c ve sat c say s ne kadar fazlaysa o borsan n o kadar baflar l olaca n vurgulayan Williams, Türkiye'nin bu anlamda çok say da al c ve sat c ya sahip oldu unu ancak pazar gücünün düflük oldu unu ifade etti. Türkiye'de ifllem ücretlerinin ve al m sat m maliyetlerinin düflük oldu unu aktaran Williams, Türkiye'nin enerji piyasas konusunda büyük bir odaklanmaya sahip oldu unu ve bu anlamda do ru ad mlar ataca na inand n bildirdi. Williams, Türkiye'nin enerji konusunda Rusya'ya olan ba ml l konusunda flunlar kaydetti: "Türkiye'nin enerji konusunda Rusya'ya ba ml olmas enerji pazar nda baflar s z olaca anlam na gelmez. Almanya'daki gaz n büyük bir k sm benzer düzenlemer çerçevesinde Rusya'dan geliyor ve bu durum Almanya'daki gaz pazar n n geliflmesini engellemiyor" Williams, Türkiye'nin geliflmekte olan enerji kaynaklar n n yak n nda oldu unu ve bu durumunda Türkiye için avantaj olaca n sözlerine ekledi. Sempozyum kapsam nda gerçeklefltirilen "Türkiye'de Enerji Piyasalar, Mevcut ve Gelecekte Planlanan Yasal Düzenlemeler, Enerji Piyasas na Etkileri" bafll kl panelde konuflan Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasas Daire Baflkan Ahmet Ocak, kömür santrallerinin ömürlerini doldurdu unu belirterek, bunlar n yenilenmesi için gerekli yat r mlar n yap lmas gerekti ini Türkiye'nin enerji gereksinimini karfl layabilmesi için alternatif kaynaklar bulmas gerekti ini, Türkiye için olmazsa olmaz flartlardan birinin arz güvenli i oldu unu aktaran Ocak, bunun sa lanmas için de hangi kaynak bulunursa bulunsun oradan enerji üretilmesi gerekti ini dile getirdi.

8 8 3 Ocak 2014 Cuma Aylin DEM RHAN 2013'te yaprak dökümü yafland ANKARA - Sanat, sinema, medya ve bilime uzun y llar emek veren, Türkiye'nin önemli de erleri bu y l hayata veda etti. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, gazetecili in duayenlerinden Mehmet Ali Birand' n ölümüyle bafllayan "yaprak dökümü y l " gazeteci Savafl Ay ile yazarlar Nevzat Köso lu, Turgut Özakman, flark c Müslüm Gürses ve Adnan fienses'in vefat yla sürdü. Tiyatro ve sinema dünyas nda da esen sonbahar rüzgar, Tuncel Kurtiz ile mizah n kilometre tafllar ndan Nejat Uygur'u da sevenlerinden ay rd. Gazeteci, yazarlar Mehmet Ali Birand ve Savafl Ay, akademisyen Prof. Dr. Toktam fl Atefl, kamuoyunda ''Deprem Dede'' olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara, "fiu Ç lg n Türkler" kitab n n yazar Turgut Özakman, smet Kür, Mustafa Miyaso lu, Aytunç Alt ndal, Türk kültür ve düflünce hayat n n önde gelen isimlerinden yazar, fikir adam Nevzat Köso lu ve "A r Roman" kitab n kaleme alan Metin Kaçan ile flair Sedat Umran yaflam n yitirdi. ''Sev kardeflim'', ''Hayat bayram olsa'' gibi flark larla tan nan flark c fienay Yüzbafl o lu, plaklar yla çok say da ödül kazanan Ferdi Özbe en, Türk Sanat Müzi i sanatç s Nigar Uluerer ve Adnan fienses 2013'ün veda edenleri aras nda yer ald. sveç'te ''Onursal ödül''e lay k görülen Türkmen tiyatrocu smet Hürmüzlü, 200'ü aflk n sinema filminde rol alan Alev Sururi, Osman Gidiflo lu, ''Kaynanalar'' dizisindeki ''Nuri Kantar'' tiplemesiyle ün kazanan Tekin Akmansoy, Metin Serezli, Dinçer Çekmez ve Macide Tan r vefat etti. (A.A) Tiyatroya ilgi yüzde 85 artt ANKARA - Devlet Tiyatrolar n n (DT) sahneledi i eserlere ilgi, 2002'den bu yana yüzde 85 artarak, 1 milyon 876 bin 700 seyirci rakam na ulaflt. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl ndan edindi i bilgiye göre, sezonunda 152 oyun sahneleyen DT, sezonunda 58'i yerli, 60' yabanc 142 eseri seyirciyle buluflturdu. Minik seyircilere tiyatro sanat n sevdirmeyi de amaçlayan DT, çocuklar için de 15'i yerli, 24 eserle temsil verdi y l nda 4 bin 420 olan temsil say s, sezonunda 4 bin 770'e, sezonunda 5 bin 78'e, sezonunda 5 bin 625'e, sezonunda 5 bin 785'e, sezonunda 6 bin 2'ye, sezonunda ise 6 bin 185'e yükseldi. Böylece 2002'den bu yana temsil say s nda önemli bir art fl sa lanm fl oldu. DT, bu sezon yurt içinde bin 265, yurt d fl nda ise 38 temsil verdi. 2002'de 8 bin 300 olan koltuk say s, yüzde 139 art flla 19 bin 902'ye ulaflt y l nda 1 milyon 14 bin 57 olan seyirci say s, tiyatro sezonu sonunda 1 milyon 777 bin 743'e ulafl rken, rakam 'te ise 2002 y l na k yasla yüzde 85 artarak 1 milyon 876 bin 700 kifli oldu. Ulusal ve uluslararas festival say s da 2002'de 4 iken, bu sezon 7'ye yükselen DT, 7 ülkenin kat ld DT-Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali'ndeki 107 temsilde, 85 bin 345 seyirci say s n gördü. Ankara Küçük Han mlar Küçük Beyler Uluslararas Çocuk Tiyatrolar Festivali'ne 12 ülke kat ld ve 25 bin 641 seyirci festivali izledi. Antalya, Diyarbak r, Konya, Trabzon ve Van'da düzenlenen ulusal ve uluslararas di er festivallerdeki toplam 327 temsile, 145 bin 977 satansever kat ld. (A.A) Bu imam hem flair HEM RESSAM AKSARAY - Ö rencilik y llar nda resim yapmaya ve fliir yazmaya bafllayan Pekgöz, ilk fliir kitab "Bir Damla Bir Ses"i Aksaray Belediyesi'nin katk lar yla 2003 y l nda yay mlad. 2012'de "Ahsen" isimli ikinci fliir kitab n ç karan Pekgöz, fliirlerinde sevgi ve dostluk temas n iflliyor. fiiirin yan s ra resimle de uzun y llard r ilgilenen ve bugüne kadar 6 resim resim sergisi açan Pekgöz, tablolar na Anadolu insan n n yaflam tarz n yans t yor. Ferifltah Hatun Camisi imam shak Pekgöz (45), AA muhabirine yapt aç klamada, imaml k görevini aksatmadan bofl zamanlar nda sanatsal faaliyetlerle ilgilendi ini fiiir ve resim sanat na ilkokul y llar nda bafllad n anlatan Pekgöz, "Lise y llar nda yar flmalara kat l rd m. Kitaplar m n kenarlar na fliirler yazard m. Bu bir sevgi ve duygu ifli. 'Oturay m fliir yazay m' diyerek, fliir yaz lmaz. Bu duyguyu hissetti imde önce fliir yazar, daha sonra da resimlere aktar r m. Güzel olan her fley sevilir, sanat da güzeldir. Allah da güzeli sever" diye konufltu. Pekgöz, f rsat buldukça kültür ve sanat faaliyetlerine kat lmaya çal flt n dile getirerek, flunlar kaydetti: "Çeflitli illerde derneklerin organize etti i, flair ve yazarlar n bulundu u fliir söyleflilerine kat l yorum. Buralarda fliirlerimi okuyorum. fiiirlerimde özellikle...edeb MEHMET NUR PARMAKSIZ Ergun Göze ile fiiir ve Gelenek Üzerine Türk Edebiyat ndan kopar p alabilece imiz bir fliir e er o edebiyat fakirlefltiriyorsa o flah eserdir. Sizce flairler gelenekten nas l yararlanmal? fiiire nas l ulaflaca z? Gelenek ayr bir konu, gelene i olmayan fley zaten Aksaray'da 22 y ld r imaml k yapan shak Pekgöz, sanata olan ilgisiyle dikkati çekiyor. Bofl zamanlar n resim yap p fliir yazarak de erlendiren Pekgöz, tablolar n açt sergilerde sergiliyor. sevgi, arkadafll k, dostluk ve kardefllik temalar na daha fazla yer veriyorum. Yaflad m flehirle ilgili fliirlerim var. Toplumsal s k nt lar n düzeltilmesi ad na eserler yap yorum. Bu bizim görevimiz. nsanlar n oldu u her yerde dine, dinin oldu u her yerde de din adam na ihtiyaç vard r." Resim çal flmalar nda ise Anadolu'yu ve Anadolu insan n n yaflam tarz n eserlerine yans tmaya çal flt n yoktur. Hatta her fleyin ilki aran r ama de iflmeyen nokta vard r. O ruhtur. Onu koruyarak de iflmek laz md r. Birde gelene in kabuklaflm fl taraflar vard r veya hayat n f rt nalar karfl s nda ezilmifl taraflar vard r. Onlar nda telafisi yoktur fakat hayat yine gelenektir. Yenilik gelenekle beraberdir, ikisini çarpt r rsan z ortada fay meydana gelir. fiiir sanat na gelince. fiiirde bizim gelene- imizin iki kanal vard r. Birincisi halk; kincisi divan fliiridir. fiimdi bu sanatlar - m zdan mesela fliiri ele al rsak büyük erozyona u ram flt r. Bizim insan m zda divan fliirinin kulland lisan anlayan yoktur. Divan fliiri gelene ini Yahya Kemal ça dafl olarak günümüze yorumlam flt r. fiaheser nedir? Ben kendi kendime bu soruyu sordum? fiöyle bir ifade eden Pekgöz, flöyle devam etti: "Camiler Haftas yla ilgili açt m sergilerde, Peygamber Efendimizin hayat na dair tablolar m sergiledim. Geçti imiz günlerde Aksaray'da 6. sergimi açt m. stanbul Bak rköy'de açt m 'töre cinayeti' konulu resim sergimde ressam arkadafllar çal flmalar m çok baflar l buldu. 'Anadolu'dan gelen ressam imam n resimleri gerçekten harika' yorumlar yap ld." Pekgöz, eserleri ile bugüne kadar birçok ödül de kazand n vurgulayarak, "Maddi imkanlar nedeniyle s n rl çal flmalar m var. mkan m olursa daha büyük sergiler açmay düflünüyorum. Kitaplar m daha genifl kitlelere ulaflt rmay istiyorum" ifadelerini kulland. (A.A) cevap buldum kendimce. Mesela Türk Edebiyat ndan kopar p alabilece imiz bir fliir e er o edebiyat fakirlefltiriyorsa o flah eserdir. Günümüzde flair çok ama fliir ne yaz k ki azd r. Bu sözleri sizden duymak gerçekten çok önemli. fiiire aflkla ba l olan flair say s çok az herhalde? Befleri aflk tatmadan, ilahi aflka ulaflmak zordur. fiiir çok emek isteyen bir sanatt r. Sizin Necip Faz l la bir mülakat n z gördüm ve orda üstat çok önemli bir cümle söylemifl bana göre. Bu cümleyi biraz daha açman z istiyorum. Edebiyat edebiyat yapan münekkittir ve bu olmad kça gerçek bir edebiyat beklemek mümkün olmaz. Sizce bizim edebiyat m zda münekkit yetiflmedi i için mi acaba flair yok veya büyük edebiyatç yok? Tamamen öyle söylenemez ama münekkidin olmay fl ayr bir problem ve ayr bir eksiklik. Münekkit demek edebiyat n bütününe vak f, esteti i olan güzelli in felsefesidir. Bu vas ftan olan insanlar n bir fliiri veya flairi de erlendirmesi mutlaka bir SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Artvinli Afl k Zülfikar Devrani duygular ndan Artvin ilimiz merkezinde günlük yay nlanan Serhad Artvin Gazetesinde yeralan fliirlerden, imzalardan birinin sahibi, Afl k Zülfikar Devrani. Annelerle ilgili uzunca bir fliiri yay mland Serhad Artvin Gazetesinin say lar ndan birinde. Sekiz ayr dörtlükten meydana gelen bu fliirin giriflinde, Anneler gününde, ailelerin murada erdi inden, evlerdeki güzel sohbetlerden sözedilerek, Bafl m n tac s n annem cümleleriyle duygular ortaya konulmaya bafllan l - yor. Sonra bu fliirin iki dörtlü ünde flöyle seslenilmekte: Ana k ymetini bilemedim, Sana lay k olamad m, Hal hat r n soramad m, Bafl m n tac s n annem. Anne emeklerin bitmez, Ödemeye gücüm yetmez, Sesin kula mdan gitmez, Bafl m n tac s n annem.. Afl k Zülfikar Devrani, annesiyle ilgili duygular n anlatmaya, sayfalara aktarmaya devam ediyor. Masamda bulunan fliirinin son dörtlüklerinden ikisinde de flu duygular yla ç - k yor karfl m za: Anana haks zl k yapma, Helal sütü haram etme, Kendi bafl na ifl yapma, Bafl m n tac s n annem. Afl k yeter beni satma, Yalan yere yemin etme, Davetsiz bir yere gitme, Bafl m n tac s n annem. tecrübe ister. Bülbül bahçesinde güllere zarar veren böceklerin temizlenmesi anlam na gelir. Sanat n da bir sonu vard r. Gençlere fliir ve sanat konusunda ne gibi nasihatleriniz olur, özellikle fliire yeni bafllayanlar için? Nasihat iyi bir fley de il ama baz fleylerin mecburiyeti var. Kültürsüz hiçbir fley olmaz. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Senden baflka her fleye lâl oldum bunu anla, Aflk yanan bir aynad r hasret artar zamanla. Yan yorsan gizleme, aflikâr et gerçe i. Aflk âtefli her gece belli olur dumanla.

9 3 Ocak 2014 Cuma 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N M LLÎ MARfi YARIfiMASI 1920 y l sonlar nda Garp (Bat ) Cephesi kurmay baflkan smet Bey (Pafla), Maarif vekili (Millî E itim bakan ) Dr. R za Nur a askerlerimizi millî heyecanla coflturacak Frans zlar n millî marfl na (Marseyyez) benzer bir millî marfl yaz lmas zaruretinden bahseder. Bu konuda anlafl rlar. R za Nur, smet Beyi bu konuyla ilgili olarak Orta Ö retim Müdürü Kaz m Nami (Duru) ye gönderir. smet Bey, Kaz m Nami ye: Beni size Dr. R za Nur Bey gönderdi. Orduca karar verdik, bir istiklal marfl istiyoruz. Bunun güftesini, bestesini ayr ayr müsabakaya (yar flmaya) korsunuz. Her birini kazanana befler yüz lira verece iz. der. Kaz m Nami de bu emir do rultusunda yar flma iflini düzene koymaya çal fl r. R za Nur, 1 Aral k 1920 de bir görevle Moskova ya gönderilince onun yerine Millî E itim Bakanl na Hamdullah Suphi getirilir. 25 Ekim 1920 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde bir ilan yay nlan r. Buna göre Umur- Maarif Vekâleti (Millî E itim Bakanl ) taraf ndan milletimizin iç ve d fl düflmanlarla girmifl oldu u istiklal mücadelesini ifade ve terennüm etmek üzere bir istiklal marfl YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Tepetaklak Olmak Güney'in bak fl aç s na göre, kuzeyin yaz k flt r Bir solucan n bak fl aç s na göre, bir spagetti taba orjidir. Hindular n kutsal bir inek gördü ü yerde, baflkalar koca bir hamburger görür. Hipokrat' n, Galeno'nun, Maimonides'in ve Aracelso'nun bak fl aç s na göre, haz ms zl k diye bir hastal k vard ; ama açl k diye bir hastal kyoktu. Cardona Köyü'ndeki komflular n n bak fl aç s na göre, yaz k fl ayn elbiseyle dolaflan Toto Zaugg müthifl bir insand r. -Toto asla so uk almaz, diyorlard... Toto bir fley demiyordu. So uk al yordu... Alamad tek fley paltoydu... Eduardo Gaileano Do umu bir damla su, ölümü bir parça toprak olan nsan; sönen y ld z n patlamas ndan oluflan ve sönmeye inat bir elmas gibi parlayan... Ve her elmas n kendisine özgü ço alt lamaz bir karakteristi i vard r, t pk Dünya'da yaflayan yar flmas aç ld belirtilir. Yar flmay kazanacak eserin güfte ve bestesi için befler yüz lira ödül konmufltur. Bu yar flma konusunda bilgi verilmek üzere flairlere mektup, okullara da genelge gönderilmifltir. Yar flma için belirlenen son kat l m tarihi 23 Aral k 1920 dir. Bu tarihe kadar yar flmaya 700 den fazla eser kat l r. (Baz kaynaklarda 724 eserin kat ld söylense de kesin rakam belli de ildir.) O vakit Ankara da bulunan Mehmet Âkif, para ödülü kondu u için yar flmaya kat lmaz. Gelen metinleri be enmeyen Maarif Vekili Hamdullah Suphi, çok güzel, etkili ve kaliteli bir marfl ortaya ç kmas için Âkif in mutlaka yar flmaya kat lmas n istiyordu ve 5 fiubat 1921 tarihli bir mektup yazarak onu marfl yazmaya ikna etmeye çal flm fl, para ödülü meselesini de Âkif in istedi i tarzda halledeceklerini söylemifltir. Hamdullah Suphi nin bu mektubunu sadelefltirerek veriyoruz: Pek aziz ve muhterem efendim, stiklâl Marfl için aç lan yar flmaya kat lmaman zdaki sebebin giderilmesi için pek çok tedbirler vard r. Amac m za ulaflmam z için yüce üstat kiflili inizin istenen fliiri yazmas, son çare olarak kalm flt r. Asaletli endiflenizin gerektirdi i ne varsa hepsini yapar z. Memleketi bu etkili telkin ve heyecanland rma vas tas ndan mahrum b rakmaman z rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar ederim efendim. Hem Hamdullah Suphi nin ricas hem de Bal kesir milletvekili Hasan Basri Çantay n iknas sonucu Âkif, marfl yazmaya karar verir. ve biri di erine benzemeyen Alt milyar insan n oldu u gibi... Ve Elmas bilinen en sert cevherdir ve insan duyular n yitirip kalbinin nas rlaflmas na izin verirse elmas sertli i, insan n gaddarl yan nda nedir??? Empatheia eski yunanca bir kelimedir. Em latince iç, içine, içinde patheia ise duygu ac alg lama manalar na gelir. Empati; duyu organlar n karfl daki için kullanarak; anlama çabas d r ötekini... Ve bazen paraflütsüz atlasan da hayata ve yaflam n gözleri yerinden f rlasa da gösterinin cesareti karfl s nda; baflrolü kapamayabilirsin ötekinin hayat nda... Ve yerdeki külü temizlemek, gökteki yang n duman n da tmak, griler, puslar lacivertler içindeki ötekine bakmak netlefltirmeyebilir seni, onu, senaryoyu ve filmi... Y lk an d r iflte o an; ç olup düflmek en tepeden su ve toprak bir olup; kopmak bir süreli ine yaflamdan... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Çeflitli dans ve oyunlardan oluflan, zengin görünümlü sahne gösterisi. Tayin. 2. H ristiyan, Nasranî. Fiyat, paha. 3. Çam a ac ndan yap lm fl su testisi. Japon lirik dram. 4. Alçak enlemlerde esen rüzgârlar. 5. Bir tür cilal zamk. Rus halk dans ya da rapsodisi. 6. Çivi çakmak için duvar n içine yerlefltirilen a aç parças. Donuk renkli. 7. Radyumun simgesi. Bir kimse ilke e lenme. Boru sesi. 8. skambilde koz. çinden s v akan üstü aç k boru. 9. Harç al p sürmeye yarayan duvarc arac. Türlü bitki yaprak ve kabuklar yla kokuland r lm fl içki. 10. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Bir kümes hayvan. 11. Dogma, inak. Pirinçten yap lan bir tür Japon rak s. 12. Kavisli, k sa, uç k smi genifl, kabzas na do ru daralan bir k l ç türü. Kendisine inan lan kimse. 13. Arapçada su. Bir davan n mahkemece nas l bir hükme ba land n gösteren resmi belge. lgi eki. 14. Mesafe. Yarat c s n n ad bilinmeyen eser. 15. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Düzenli ekilen yer. 16. ridyumun simgesi. Yürek gücü, maneviyat. 17. Boyun e me, kendini baflkalar n n buyru una b rakma. Japon lirik dram. 18. Vilayet. Hareket olaylar n inceleyen bilim dal. 19. Lahana. Keçinin erke ine verilen ad. 20. Hatay ilinde bir göl. Ya ma, çapul. Yukar dan afla ya: 1. Yüksek makamlardaki devlet adamlar. Uzun soluklu bir edebiyat türü. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 2. Notada durak iflareti. Dar ve kal nca tahta. flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü. Bayrak. 3. Belge. Tirsi bal. Parola. Lityumun simgesi. 4. Muflmulaya benzer bir a aç. Tafl t dizisi. Bir s fat tak s. Rütbesiz asker. Tatl bir çörek türü. 5. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Parazit, tufeyli. Yar, yar m. 6. AIDS virüsünün saptamakta kullan lan test. Eski bir devlet. Da lalesi. 7. nhisar, monopol. yi talih, iyi haber. Japonlar n ulusal giysisi. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. 8. sim. Eskiden Roma kentine verilen ad. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Denizlerin çekilmesiyle oluflmufl yurtlanmaya elveriflli bölge. 9. Yasaklama, yasak etme. nsanda yarad l fl özelli i. Müslümanlar n, bir çocu un do umundan yedi gün sonra Allaha flükretmek için kesti i kurban. Yapma, etme. 10. Hofl kokulu. Ac mas z ve haks z davranan, zulmeden. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 3 Ocak 2014 Cuma SAGLIK Burcu KER M S cak banyo deride nem kayb na neden oluyor Çok s cak suyun, derinin lipid bariyerini zay flatarak nem kayb na neden oldu u, l k ve çok uzun sürmeyen dufl al nmas gerekti i bildirildi. SAMSUN - Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nilgün fientürk, AA muhabirine, k fl aylar nda oluflabilecek deri hastal klar hakk nda bilgi verdi. K fl aylar n n gelmesiyle baz deri hastal klar n n görülme s kl n n artt n ifade eden fientürk, flöyle konufltu: Sedef, egzama, kurulu a ba l kafl nt gibi hastal klar n görülme s kl artmaktad r. Bunun yan s ra normal sa l kl deride de havalar n so umas yla baz de ifliklikler ortaya ç kabilir. Bunlardan en önemlisi yüz, eller ve ayaklarda deri kurulu udur. Birçok kifli için kuruluk basit bir sorundan daha ötesini ifade eder. Kuruyan deri çatlar, soyulur ve hatta egzama geliflimi kolaylafl r. Evlerin içinde s t c kullan lmaya bafllamas yla s tman n tipinden ba ms z olarak, deri de kurumaya bafllar. Merkezi s tma ortam n kurumas na neden oldu u için, evin çeflitli yerlerine nem sa lay c lar n yerlefltirilmesi homojen bir nemlenme sa layarak cildimizin kurumas n da önleyecektir. Çok su içmek direkt olarak cildi nemlendirmez ama genel vücut sa l için gereklidir. K fl aylar nda s cak banyo tercih edilmekle birlikte çok s cak su derinin lipid bariyerini zay flat r ve nem kayb na neden olur. Il k su ile çok uzun sürmeyen dufl al nmas önerilir. Banyo suyuna kepek ilave edilmesinin nemlendirici ve yumuflat c etki yapaca n vurgulayan fientürk, flöyle devam etti: Bu konuda gerekli bilgileri almak için doktora baflvurularak cilt tipine göre uygun ürünler konusunda gerekli bilgiler al nabilir. Bu ürünlerin pahal olmas gerekmez, piyasada ucuz ve oldukça etkili ürünler de bulunmaktad r. Önemli olan ürünü kulland n zda derinizde oluflturdu u histir, uygulad n zda sizi rahats z etmiyorsa, kokusundan, k vam ndan hoflnut kal yorsan z, amac n z karfl l yorsa o ürün sizin için uygundur. K flla gelen acil durumlara dikkat!.. HABER MERKEZ - Ac badem Ankara Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Doç. Dr. Serkan fiener, ilk yard mda do ru bilinen yanl fllar nedeniyle pek çok insan n, bafl na gelen kazan n etkisinin d fl nda, daha fazla zarar görebilece ine dikkat çekerek k flla gelen acil durumlar hakk nda bilgi verdi. So uk yaralanmalara dikkat! So uk nedeniyle oluflan yaralanmalar n ço u vücudun aç kta kalan yerlerinde veya uzuvlarda olur. Maruz kal nan s, rüzgar n h z, s - k giysi, ayakkab ve dolafl - m k s tlayan baflka nedenler, yorgunluk, kötü beslenme, alkol ve uyuflturucu kullan m yaralanman n fliddetini art ran sebeplerdendir. Deri s s 25 dereceye düfltü ünde doku metabolizmas yavafllar. Oksijen yetersizli i o bölgelerde mor renkte görünüme (siyanoz) sebep olur. Deri s s 15 dereceye düfltü ünde doku metabolizmas belirgin flekilde bozulur. So ukta doku ölümünün nedeni dokuya kan dolafl m n n olmamas (iskemi) ve küçük damarlardaki p ht lflamad r. Donma (frosbite) deri s cakl n n 10 0C kadar düflmesi sonucu oluflur. Gerçek donma noktas na eriflmeyen so uklarda ciltte yan klarda görülene benzer ödem ve baloncuklar (vezikül ve büller) meydana gelir. Is kayb daha da sürerse donma noktas na gelinirse donuk (frosbite) oluflur. Belirtiler: Donan bölge (el, ayak, burun) önce k zarmaya bafllar; Giderek a r geliflir; Donan bölge sertleflir; Son devrede his kayb oluflur. lk Müdahale: Yüzük, saat, bilezik gibi tak lar h zla ç kar n. Donmufl organ aleve, atefle tutulmamal d r. Donmufl k s mlar n yeniden s - t lmas için afl r s cak suya sokulmaz. Masaj yapmak ve ovmak hassas dokularda daha fazla hasara yol açaca- için önerilmez. Hastay so uk ve slak ortamdan uzaklaflt r n. Kuru ve yün bir bezle bu organ sar n. fiiflmeye karfl, bu organ yukar da tutun. Ayaklar nda donma varsa, asla yürütmeyin. Kifli sedye ya da s rt tahtas ile tafl nmal d r. S cak ellerinizle ya da nefesinizle etkilenen bölgeyi s tmaya çal fl n. Gerekirse sar l n. 112 yi arayarak hastay en k sa sürede Acil Servis e ulaflt r n. Hipotermi Genellikle uzun süreli olarak so uk ortama maruz kalmaktan kaynaklan r. Hipotermi genellikle ya mur, rüzgâr, kar veya so uk suya maruz kalma gibi faktörler taraf ndan tetiklenir. Çok uzun süreyle so u a maruz kal rsan z, vücudunuzun savunma mekanizmas daha fazla s kaybetmenizi engellemeye çal fl r. Titremeye bafllar ve di er organlar n z n s cakl n normal düzeyde tutmaya çal fl rs n z. Cilde olan kan ak fl azal r ve s yaratmak üzere hormonlar salg lan r. E er vücut enerjisi tükenmiflse ve vücut iç s s 30 0C alt ndaysa hipotermi yaflam tehdit eden boyutlara ulaflabilir. Özellikle çocuk yafl grubu, yafll insanlar ve kolay hareket edemeyen hastalar hipotermiye karfl daha hassast rlar. Belirtiler: Kiflinin derisinde pürüzlenme, K llarda dikleflme, Kar ncalanma ve s zlanma, Deride so ukluk ve solukluk, His kay plar, Bitkinlik, uyuflukluk, Uyku hali ve kat laflma gibi belirtiler görülür. Böyle bir durumda ise donmay önlemek amac yla hastaya flekerli s cak bir fleyler içirmeli ve yedirmelidir. Donma tehlikesi yaflayan kifliye kal n giysiler giydirilmeli, üzeri de kal n örtülerle örtülmelidir. Kifli kesinlikle uyutulmamal, l k odada tutulmal ve bir süre sonra odan n s cakl yavafl yavafl artt r lmal d r. Kesinlikle ama kesinlikle kifli birden s cak odaya sokulmamal, alkollü içecekler içmemeli, kar ile vücudu ovulmamal ve masaj yap lmamal d r. Karbonmonoksit gaz ; do al gaz, gaz ya, benzin, tüp gaz, kömür ve odun gibi yap s nda karbon bulunan yak tlar n tam olarak yanmamas sonucunda oluflan dumanda yer alan zehirli bir gazd r. Tats z, renksiz, kokusuz olmas ve tahrifl etme özelli inin olmamas nedeni ile fark edilmedi i için sinsi katil olarak adland r labilir. Belirtiler: Bafl a r s, Yorgunluk ve bitkinlik hissi, Mide bulant s, Bafl dönmesi Bilinç kayb lk Müdahale: Önce kendi çal flma alan n z sizi tehlikeye sokacak durumdan kurtar n. Ortam havaland r n, etkilenmifl ya da zehirlenmifl olanlar hareket ettirebiliyorsan z temiz havaya ç kart n. Hiç vakit yitirmeden 112 Ambulans aray n. Hastan n bol oksijen almas n sa lay n. Hastan n %100 oksijene ihtiyac olaca ndan mutlaka bu imkanlar n sa lanaca- bir hastaneye naklini sa lay n. Evden ç karken kap ya da pencerenizi biraz aral k b rak n. Bu sayede temiz hava ak m sa lanabilir ve ortamda karbonmonoksit bulunsa bile zehirlenme sonucunda ölüm görülme olas l ortadan kalkar. Bacalar n z n düzenli olarak temizlendi inden emin olun. Gece yatmadan önce soban n tamamen söndü ünden emin olun. Koval soba kullan yorsan z, sönmüfl kömür dolu kovay evin d fl na ç kar n. Banyo ve mutfakta su s tmak için kulland n z tüpün evin d fl nda olmas gerekir. drar kaç rma nörolojik hastal klar n habercisi olabilir ANKARA - S k flma ve yetiflememe tarz ndaki idrar kaç rma, MS ve alzheimer gibi birçok nörolojik hastal n ilk bulgusu olabiliyor. Uzmanlar, bu gibi bir durumla karfl lafl ld nda, mutlaka idrar kaç rman n alt nda yatan nedenlerin bulunmas ve tedavinin ona göre planlanmas gerekti i uyar s nda bulunuyor. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne i (T JOD) Genel Sekreteri ve Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Prof. Dr. Atefl Karateke, AA muhabirine yapt aç klamada, idrar kaç rman n ciddi bir sa l k sorunu oldu unu ve kad nlarda çok s k görüldü ünü Karateke, idrar kaç rman n, kiflinin yaflam kalitesini düflürdü ünü, yaln zlaflt rd - n, insanlar n beslenme biçimine k s tlama getirdi ini ve tuvalete uzak yerlerde bulunmaktan kaç nma gibi davran fl biçimlerine yol açt n belirterek, s rf bu yüzden antidepresan kullanan hastalar n bulundu unu dile getirdi. drar kaç rman n, orta ve ileri yafll kiflilerin yaklafl k üçte birini ilgilendirdi ini ifade eden Karateke, Hastal n görülme s kl, yafl ilerledikçe art yor dedi. drar kaç rman n basit bir olay olarak düflünülmemesi ve alt nda yatan nedenlerin mutlaka araflt r lmas gerekti- ini vurgulayan Karateke, Bu, bir yafll hastal de ildir. Çünkü, özellikle s k flma ve yetiflememe tipindeki idrar kaç rman n alt nda özellikle nörolojik sorun yatabilir uyar s nda bulundu. Karateke, idrar kaç rman n ya nörolojik kaynakl oldu unu ya da idrar torbas ç k fl ndaki kas n yetersizli inden geliflti ini belirterek, flunlar kaydetti: Hatta, flunu söylemek bile mümkündür. drar kaç rma, nörolojik hastalar n ilk bulgusu olabilir. Özellikle MS hastal n n ilk bulgular aras ndad r. Bunlar n d fl nda, parkinson, alzheimer, omurilik, merkezi sinir sistemi hastal klar n n da belirtisi olarak kendini gösterir. drar kaç rma, erkeklerde de ilerleyen yafllarda görülebilir, ancak görülme s kl kad nlara k yasla daha azd r. lk yard mda do ru bilinen yanl fllar, kiflinin can n kurtarm - yor tam aksi hayati tehlikeyi art r yor. Damla Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Nal nc Baba Hazretleri Murat Han (III. Murat) o gün bir hofltur. Telafleli görünür. Sanki bir fleyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Nefleli deseniz de il, üzüntülü deseniz hiç de il. Veziriazam Siyavufl Pafla sorar: - Hayrola efendim can n z s kan bir fley mi var? - Akflam garip bir rüya gördüm. - Hay rd r inflaallah. - Hay r m, fler mi ö renece iz. - Nas l yani? - Haz rlan d flar ç k yoruz. Ve iki molla k l nda ç karlar yola. Görünen o ki padiflah hâlâ gördü ü rüyan n tesirindedir ve gidece i yeri iyi bilir. Seri ve kararl ad mlarla Beyaz d'a ç kar, döner Vefa'ya. Zeyrek'ten afla lara sallan r. Unkapan civarlar nda soluklan r. Etraf na daha bir dikkatli bak n r. flte tam o s ra, orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar 'Kimdir bu?' Ahali 'Aman hocam hiç bulaflma' derler, 'ayyafl n meyhur'un biri iflte!' - Nerden biliyorsunuz? - Müsaade ette bilelim yani. K rk y ll k komflumuz. ÖFKEL KOMfiULAR Bir baflkas tafsilata girer. -'Biliyor musunuz?' Asl nda iyi sanatkârd r. Azaplar çarfl - s nda çal fl r, nal n n has n yapar. Ancak kazand klar n içkiye, fuhfla harcar. Hem flifle flifle flarap tafl r evine, hem nerede naml mimli kad n varsa takar pefline. Hele yafll n n biri çok öfkelidir. - sterseniz komflulara sorun. Sorun bakal m, onu bir kere olsun cemaatte gören olmufl mu? Has l mahalleli döner ard n gider. Bizim tebdil-i k yafet mollalar kal rlar m ortada. Tam Vezir de toparlan yordur ki padiflah önünü keser. - Nereye? - Bilmem. Bu adamdan uzak durmay ye lersiniz san r m. - Millet bu, çeker gider. Kimseye bir fley diyemem. Ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebam zd r. Defnini tamamlasak gerek. - yi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. - Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. - Peki ne yapmam emir buyurursunuz? - Mollal a devam. Naafl kald rmal y z en az ndan. - Aman efendim. Nas l kald r r z? - Basbaya kald r r z iflte. - Yapmay n etmeyin sultan m, bunun y kanmas paklanmas var. Tekfini, telkini... - Merak etme ben beceririm. Ama önce bir gas lhane bulmal y z. - fiurada bir mahalle mescidi var ama... - Olmaz. Vefat eden sen olayd n nereden kalkmak isterdin? - Ne bileyim Ayasofya'dan, Süleymaniye'den. En az ndan Fatih Camii'nden. - Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkan çoktur. Tan nmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Haydi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavufl Pafla sa a sola koflturur kefen, tabut bulur. Padiflah bak r kazanlar vurur oca a. Usulü erkan nca bir güzel y karlar ki naafl ayan beyan güzelleflir sanki. Bir nurdur ayd nlan r aln nda. Yüzü flakilere benzemez. Hem mânâl bir tebessüm okunur dudaklar nda. Padiflah n kan s nm flt r bu adama, vezirin ona keza. Meçhul nal nc y kefenler, tabutlar, musalla tafl na yat r rlar. Ama namaz vaktine hayli vard r daha. Bir ara vezir s k nt l s k nt l yaklafl r: - Sultan m yanl fl yap yoruz galiba - Nas l yani? - Heyecana kap ld k, cenazeyi sorup araflt rmadan getirdik buraya, Kimbilir han m vard belki, belki de yetimleri? - Do ru. Öyle ya. Neyse, sen bafl n bekle, ben mahalleyi dolan p geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner, padiflah garip maceran n bafllad noktaya koflar. Nitekim sorar soruflturur, nal nc n n evini bulur. Kap y yafll bir kad n açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu vefat bekler gibidir. - Hakk n helal et evlad m.belli ki çok yorulmuflsun. Sonra efli e çöker ellerini yumruk yapar, flakaklar na dayar. A lar m? Hay r. Ama gözleri k s l r, belki hat ralara dalar. Neden sonra silkinip ç kar hayal dünyas ndan.

11 11 DIS HABERLER 3 Ocak 2014 Cuma Yücel TANOL ngiltere de göç dalgas tart flmalar LONDRA - Romanya ve Bulgaristan vatandafllar n n Avrupa Birli i (AB) ülkelerinde çal flmas na konan s n rlamalar n yeni y lda kalkacak olmas dolay s yla ngiltere nin yeni bir göç dalgas olas l na karfl endifleleri devam ediyor. Ülkede yap lan anketler, ngiliz vatandafllar n n yeni göçmenleri devlete yük olmad klar sürece hofl karfl layaca n gösteriyor. Ipsos MORI adl araflt rma flirketinin, düflünce kuruluflu ngiliz Gelecek ve The Guardian n ç kartt The Observer gazetesi için haz rlad araflt rmaya göre, Britanyal lar n yüzde 68 i Do u Avrupa dan gelecek çok çal flan, vergilerini ödeyen ve ngilizce konuflabilen göçmenleri hofl karfl lamaya haz r. ngiliz Gelecek in araflt rmas na göre, ngiliz toplumuna entegre olmufl göçmenler, ço u ngiliz taraf ndan kabul edilirken, ankete kat lanlar n yüzde 63 ü, di er AB ülkelerinden gelecek göçmenlerin devletten alaca yard mlara k s tlamalar getirilmesini, yüzde 26 s da e er ngiltere göçmenlerin ülkeye gelmelerine olanak sa layan kurallarda de ifliklik yapmazsa AB den ç k lmas gerekti ini savunuyor. Ankete kat lanlar n yüzde 24 ü, Avrupal lar n serbest dolafl m na k s tlama getirmek için, ngiltere nin AB üyeli inin mecvut kurallar nda de ifliklik yapmas gerekti ini ifade ediyor. Ankete kat lanlar n yüzde 69 u, ngilizce dil yeterlili inin göçmenler için öncelik vermeleri konular n bafl nda gelece ini, yüzde 64 ü de ifl sahibi olmak ve vergilerini ödemenin önemli oldu unu düflünüyor. Ancak ICM adl araflt rma flirketinin Telegraph gazetesi için yapt baflka bir ankete göre ise yüzde 72, AB yasalar n ihlal etse bile ngiltere Baflbakan David Cameron n Romanya ve Bulgaristan dan ngiltere ye gelen göçmenlere yönelik bir tak m k s tlamalar getirmesinin gerekli oldu unu düflünüyor. Telegraph gazetesinin internet üzerinden düzenledi i ankete kat lan 2 bin 26 kiflinin neredeyse yar s (yüzde 49), AB ülkelerinden ngiltere ye gelecek göçmenlerin say s n s n rland rmak için, AB yasalar nda de ifliklik yap lmas n n gereklili ine inan yor. Ankete kat lanlar n yüzde 45 i, AB üyeli iyle ilgili bir referandum yap lmas halinde, birlikten ç k lmas yönünde, yüzde 37 si de AB üyeli inin devam etmesi yönünde oy kullanaca n ifade ediyor. Göçmenlerin özellikle AB yasalar ndan do an haklar çerçevesinde ngiltere devletinin yard mlar ndan faydalanmas kamuoyunda s kl kla tart fl l yor. Müflerref, kendi Pakistan dönemini savundu SLAMABAD - Pakistan Eski Devlet Baflkan Pervez Müflerref, hakk nda yap lan suçlamalar karfl s nda kendini savunarak, "Ben hiç bir fleyi kendim için ailem için yapmad m. Ne yapt ysam halk m için, ülkem için yapt m" dedi. Müflerref, üyelerinin tamam Pakistan ordusunda görev yapm fl general, albay ve subaylardan oluflan "Önce Pakistan" isimli derne in slamabad'da düzenledi i toplant ya video kayd gönderdi ve hakk nda aç lan suçlamalara iliflkin de erlendirmelerde bulundu. slamabad' n Çakflehzad köyündeki evinde bulunan ve güvenlik endiflesi nedeniyle d flar ya ç kmayan Müflerref, yeni çekilmifl video kayd nda kat l mc lara seslendi. Pakistan' n flu anda tarihindeki en zor dönemlerinden birini yaflad n söyleyen Müflerref, neden ülkesine döndü ünü flu sözlerle aç klad : "Zihinlerde 'Müflerref Pakistan'a niye döndü' diye bir soru dolafl yordu. Dokuz y l boyunca ben ülkemde çok fley gördüm ve çok fley yapt m. Geri dönmemin bir çok nedeni var. Onlardan biri de vatana olan sevgimdir. Kimsenin dedikleri için dönmedim. Kendi irademle, kendi karar mla döndüm." Ülkeden 2009 y l nda ayr lmas n n ard ndan Pakistan'da ekonomik ve sosyal çöküflün bafllad n savunan Müflerref, flöyle devam etti: "Pakistan'dan ayr ld ktan sonra ülkemin bir kaç y l içinde geri gitti ini, çöktü ünü gördüm. Sadece bir kaç y l içinde yoksul kiflilerin, özellikle orta tabaka insanlar n yaflad klar ac y gördüm. Bunlar benim için çok ac vericiydi. Ülkenin potansiyelini bildi im halde bunlar görmek daha da ac vericiydi. Ben bunlar 1999'da da görüyordum. Pakistan halk bir fleylerin de iflmesini istiyordu. Bu y l, halk n deste i ve ülkenin kalk nmas iste i ile Pakistan'a geldim." Pakistan'dan ayr ld ktan sonra aleyhinde davalar aç ld n, tutuklama karar ç kt n, banka hesaplar n n donduruldu unu hat rlatan Müflerref, bunlarla yüzleflmek için döndü ünü belirtti. Müflerref, "On sene sonra da gelseydim, bu davalarla karfl laflacakt m. Hakk mda aç lan davalar n temelsiz oldu unu biliyordum. Ben hiç bir fleyi kendim için, ailem için yapmad m. Ne yapt ysam halk m için, ülkem için yapt m. Bu ülkenin ve halk n bir kuruflu bile benim için haramd r buna ben her zaman inand m. Ama ülkedeki adaletten biraz flikayetçiyim, baz davalarda beni hayal k r kl na u ratt lar" dedi. Rusya da bölücülük ça r s yapanlara 5 y l hapis cezas verilecek MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ülkede toprak bütünlü ünü tehdit eden ve bölücülük ça r s yapan flah slar n cezaland r lmasa iliflkin yasay imzalad. Bölücülük ça r s yapanlara 5 y la kadar hapis cezas verilecek. Aral k ay n n bafl nda üniversite ö rencileriyle bir araya gelen Putin, bölücülükle ilgili ça r lar n anayasaya ayk r oldu unu hat rlatm fl, bunu yapanlar nda cezaland r lmas gerekti ini söylemiflti. Yasaya göre, bölücülük ça r s yapanlara yaklafl k 9 bin dolar para cezas, 300 saat kamu yarar na çal flma cezas yada 3 y la kadar hapis cezas verilecek. E er bölücülük ça r s bas n yada internet yoluyla yap l rsa, bu kiflilere 5 y l kadar hapis cezas verilecek. 7 Kas m da Rusya Devlet Baflkan Putin, Moskova ya yak n Novo Ogaryovo devlet baflkanl rezidans nda kabul etti i afl r sa c Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski yi taban nda baz kesimleri memnun etmek için yapt aç klamalarla Rusya n n ç karlar na zarar verdi i uyar s nda bulunmufltu. Filistinlilerden Ürdün deki Suriye lilere yard m RAMALLAH - Filistinliler, Ürdün deki Zateri Mülteci Kamp nda yaflayan Suriyeli s nmac lar için yard m kampanyas bafllatt. Ramallah yak n ndaki El-Bire kentinde bir araya gelen ve kendilerine nsanl k Gönüllüleri ad n veren bir grup Filistinli, k fl nedeniyle s k nt lar daha da artan Suriyeli s nmac lar için k fll k giysi, ayakkab ve battaniyeden oluflan yard m malzemelerinin toplanaca S cak K fl ad alt nda bir kampanya bafllatt klar n bildirdi. Kampanyan n gönüllülerinden Halil Nasif, AA muhabirine yapt aç klamada, Kampanyayla hedefimiz, Filistin halk n n kardefllik duygular n ifade etmek ve bu k fl günlerinde Suriye halk n n daha da zorlaflan hayatlar na bir nebze olsun s cakl k sa layabilmektir dedi. Kampanyan n 20 gün sürece ini belirten Nasif, k fll k giyecek, ayakkab ve battaniyeden oluflan çeflitli ihtiyaç malzemelerini toplad klar n ve kampanyan n El-Bire Belediyesi ve Uluslararas K z lhaç Örgütü yle koordinasyon içerisinde devam etti ini kaydetti. Gönüllülerden Mecdi ebu Miyale ise Bütün Filstinli aileler imkan ölçüsünde Suriyeli kardefllerine yard m için birfleyler göndermek istiyor.temel hedefimiz oradaki çocuklar biraz olsun so uktan koruyabilmek ve yüzlerinde küçük bir tebessüm oluflturmak fleklinde konufltu. Ürdün de Suriyeli s nmac lar için oluflturulan 4 kampta, 550 bini kay tl yaklafl k 1 milyon 300 bin kiflinin bulundu u belirtilirken, en büyük kamp olan Zateri de 117 bin civar nda s nmac bar n yor. Eski Devlet Baflkan Müflerref: "Ben hiç bir fleyi kendim için, ailem için yapmad m. Ne yapt ysam halk m için, ülkem için yapt m. Ülkedeki adaletten biraz flikayetçiyim, baz davalarda beni hayal k r kl na u ratt lar" François Hollande çiflleri Bakan na destek verdi PAR S - Fransa Cumhurbaflkan François Hollande dan, çiflleri Bakan Manuel Valls in, komedyen Dieudonne nin flovlar n n yasaklanabilece i yönündeki aç klamalar na destek geldi. Hollande, Suudi Arabistan temaslar s ras nda düzenledi i bas n toplant s nda, Dieudonne nin gösterilerinin yasaklanmas na iliflkin soruya, bu konuda çiflleri Bakan Valls in aç klamalar na kat ld n Hükümetin, rkç ve Yahudi düflmanl n körükleyen söylem ve hareketlerin karfl s nda oldu unu belirten Hollande, Valls in konuyla ilgili aç klamalar n destekledi ini ifade etti. Manuel Valls, rkç ve Yahudi karfl t tav rlar yla bilinen Frans z komedyen Dieudonne nin program ve gösterilerinin yasaklanmas için baflvurulmas gereken yasal yollar üzerinde çal fl ld n aç klam flt. Frans z bakan, komedyenin, baz televizyon programlar nda srarla Holokost kurbanlar hakk nda rahats z edici ifadeler kulland n iddia ederek, bunun yarg kanal yla engellenebilece ini bildirmiflti. Frans z futbolcu Nicolas Anelka da West Bromwich Albion n West Ham United ile oynad maçta att gol sonras quenelle hareketi yapm fl ve tepkilere neden olmufltu. Irkç l k ve Yahudi karfl tl yla suçlanan Anelka, quenelle in Nazi selam olmad n belirterek, hareketi Frans z komedyen Dieudonne ye destek için yapt n söylemiflti. lk kez komedyen Dieudonne taraf ndan 2005 te sahne flovunda yap lan hareket, Nazi selam na çok benzedi i gerekçesiyle gündeme gelmiflti. Sol elin, sa omzun üzerine konulmas yla yap lan ve quenelle ad verilen hareket Yahudi karfl t Frans zlar taraf ndan kullan l yor. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ R E V Ü A T A M A S E V E D E R C S E N E K N O A L Z E L E R M L A K B L N A T A K O Z M A T R A A L A Y T O A T U O L U K M A L A A M E R A N O R A K K A Z N A S S A K E A P A L A N A L M A L A M K A R A A N O N M S A E K E N E K A R M O R A L R A M N O L K N E T K K E L E M T E K E A M K T A L A N

12 12 3 Ocak 2014 Cuma HABER BRAH M ARKLAN fiç L K M, KÖLEL K M? STANBUL - BURHAN SANSARLIO LU - Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), geliflmekte olan ülkelerdeki iflçilerin yüzde 42'sine karfl l k gelen 1,1 milyar kiflinin günlük yaklafl k 4 dolarla geçimini sürdürdü ünü bildirdi. AA muhabirinin ILO'nun 2013 y l iflçi görünümü raporundan derledi i bilgilere göre, örgüt 2016 y l na kadar gerçeklefltirmeyi hedefledi i "En Kötü Biçimdeki Çocuk flçili ine Son Verme" hedefinden uzak bir seyir izliyor. Dünya genelinde çocuk iflçi say s 2000 y l ndan bu yana 246 milyondan 168 milyona düflüfl gösterse de ve bu rakam ILO'nun 2016 y l hedefleri için yeterli de il. Dünya genelinde genç iflsiz say s n n 2013 y l nda 73,4 milyon olmas beklenirken, bu rakam da genç iflsiz say s n n en fazla oldu u 2009 y l ndaki seviyeye yaklaflm fl durumda. ILO'ya göre dünya genelinde ço unlu u kad nlardan oluflan 50 milyon kifli hizmetçi olarak çal fl yor. Hizmetçiler, bir çok ülkede di er iflçilerden daha fazla çal flmalar n n yan nda onlar n faydaland haklardan yararlanam yor. Geliflmekte olan ülkelerdeki iflçilerin yüzde 42'si "Orta Tabaka" s n f ndan olufluyor ve bu da 1,1 milyar iflçiye denk geliyor. Söz konusu s n fta bulunan iflçiler, günlük 4 dolardan biraz daha fazla bir miktarla geçimini sürdürüyor. Dünya çap nda, ifl kaynakl ölümler mesleki hastal klardan kaynaklan yor. Ayr ca, dünya üzerinde her dakikada 4 iflçi, ifl kaynakl hastal k veya kazalardan dolay hayat n kaybediyor. Bunun yan nda her dakika 640 iflçi ifl kazas geçiriyor. Bugün dünya üzerinde 232 milyon kifli kendilerinin ve ailelerinin daha iyi bir hayat sürmesi için memleketlerinden ya da ülkelerinden terk baflka ülkelere göç ederek, çal flmaya gittikleri yerlere ekonomik anlamda önemli katk lar sa l yor. Hürkufl, dünya mal ANKARA - Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, temel e itim uça Hürkufl'un tüm dünyan n ilgisini çekebilece ini ifade ederek, "Dünyada bu kapsamda 4 tür uçak var. Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar" dedi. Yeni Nesil Temel E itim Uça Hürkufl-B Sözleflme mza Töreni, Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) tesislerinde gerçeklefltirildi. Bayar, Türkiye'de havac l k çal flmalar n n cumhuriyetin ilk y llar nda bafllad na dikkati çekerek, "Havac l kta iyi bir bafllang ç yapt k ama devam n getiremedik. Nuri Demira, Vecihi Hürkufl kendi sermayeleriyle bir fley yapmaya çal flt ama ne yaz k ki o tarihlerde ülkenin bulundu u flartlar ve istenilen destekleri almad klar için o çal flmalar devam etmedi" diye konufltu. Silahl kuvvetlerin ihtiyaçlar n n yerli tasar mlarla karfl lanmas n n ana politikalar ndan biri oldu unu ifade eden Bayar, geçmifl dönemlerde ço unlukla lisansl üretim yapt klar n ancak yerli üretim gerçeklefltirebilmeleri için son 10 y ll k süreçte yo un bir yat r m yapt klar n belirtti. Bayar, Hürkufl-B'nin ard ndan silah da tafl yabilen Hürkufl-C'nin üretilmesinin planland n belirterek, "Dolay s yla, Hürkufl-B'yi teslim ederken Hürkufl-C'nin de tasar mlar yap lacak. Böylelikle hava arac na birkaç fonksiyon zenginli i daha yaratm fl olaca z. Bu üretimler birçok ülkenin ilgisini çekecek. Dünyada bu kapsamda 4 uçak var. Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'de havac l k kültürünün gelifltirilmesi gerekti ine iflaret eden Bayar, söz konusu uçaklar n üretiminin Türkiye için bir baflar oldu unu ve uçaklar n 48 ayda teslim edilmesinin planland n TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan Yalç n Kaya da ça n gereksinimlerine uygun silah sistemlerinin milli sanayi taraf ndan karfl lanmas ndan memnuniyet duyduklar n dile getirerek, "Hürkufl-B uçaklar yla verdi imiz milli katk n n artarak devam edece ini de erlendirmekteyim" dedi. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll da projeyle birçok ilke imza at ld n belirterek, " lk insanl uça m z. Baz s k nt lar yaflamam za ra men bu günlere erifltik. A ustosun sonunda ilk uçuflumuzu yapt k. Hamdolsun baflar l bir uçufl oldu. Bugüne kadar 15 sorti uçuflunu tamamlad. SHGM sertifikasyonu tamamlana kadar uçufllar m z devam edecek" diye konufltu. ANKARA - BRAH M YILMAZ - Otomotiv Lastik Sat c lar ve Servisçileri Derne i (LASED) Baflkan Mustafa Karatafl, Emniyet Genel Müdürlü ü'nün (EGM) 54 ili kapsayan k fl lasti i genelgesinden sonra, ilk etapta 6 milyon 225 bin arac n bu durumdan etkilendi ini, bunun da lastik yenileme pazar için y ll k yaklafl k 900 milyon liral k bir pazar oluflturdu unu Karatafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye lastik yenileme pazar n n 18 milyon 600 bin adet civar nda oldu unu bildirdi. Lastik sektöründe ticari, zirai, tüketici lastikleri ve bunlar n alt k r l mlar oldu unu anlatan Karatafl, "Hepsini kapsayan bir büyüklük s ralamas yapmak çok do ru sonuçlar vermese bile Türkiye 18 milyon 600 bin adetlik üretim rakam göz önüne al nd nda dünyada 12'nci s rada bulunuyor. Almanya 70 milyon, ngiltere ise 44 milyon adetlik bir üretim potansiyeline sahip ülkeler olarak listede üst s ralarda yer alan ülkeler" diye konufltu. Karatafl, sektördeki ifllem hacminin 1,9 milyar lira seviyesinde oldu unu belirterek, EGM'nin 54 ili kapsayan k fl lasti i genelgesinden sonra söz konusu rakam n k fl lasti i fiyatlar yla orant l olarak yüzde 10'luk bir art fl gösterebilece ini kaydetti. Türkiye statistik Kurumu'nun bu y l n A ustos ay verilerine göre k fl lasti i uygulamas zorunlu olan 54 ildeki araç say s hakk nda bilgi veren Karatafl, "K fl lasti i uygulamas zorunlu olan 54 ilde, 509 bin kamyon, 1 milyon 833 bin kamyonet, 171 bin otobüs, 239 bin minibüs olmak üzere toplam ticari araç say s 2 milyon 752 bindir. Binek otomobil say s da 6 milyon 225 bin adettir. Ticari araç say s n n 2 kat ndan fazla olan otomobil say s elbetteki lastik sektörüne olumlu olarak etki edecek, sektör aç s ndan dura an geçen k fl aylar için bir hareketlilik oluflturacakt r" de erlendirmesinde bulundu. Karatafl, k fl n meydana gelen trafik kazalar n n ço unlu unun lastik hatalar ndan kaynakland na dikkati çekerek, trafik kazalar n önleme ad na k fl lasti inin öncelikle ticari araçlar, ard ndan da tüm araçlar kapsayacak flekilde olmas n hep savunduklar n hat rlatt. Trafik kazalar ndaki araç kusurlar n n yüzde 58,76's n n lastiklerden kaynakland n aç klayan Karatafl, "Trafik kazalar nda lastik faktörünün ne kadar önemli oldu unu ve bu konuya önem verdi imizde trafik kazalar n ne kadar azalaca n görmekteyiz" ifadesini kulland. Karatafl, söz konusu genelgeyle k fl lasti inin otomobiller için de zorunlu olmas n n ilk etapta 6 milyon 225 bin arac etkiledi ini bunun da lastik yenileme pazar için ciddi bir adet anlam na geldi ini kaydetti. Ekonomik aç dan y ll k yaklafl k 900 milyon liral k bir pazardan söz ettiklerini belirten Karatafl, "Ticari araçlardaki uygulamay ekleyecek olursak yaklafl k 1,6 milyar liral k bir pazar y llar n kapsayan k fl aylar için bu rakamlar n yüzde 40 ile yüzde 50'lik bir k sm n n k fl lasti i de ifliminden etkilenece ini söyleyebiliriz. lk etapta lastik sektörüne girecek bu para daha sonraki y llarda yaz lasti i de ifltirme Hürkufl'un son derece önemli bir proje oldu unu ve ayn hassasiyet içinde uça üreteceklerine iflaret eden Dörtkafll, "ANKA, ATAK için ne kadar ihracat flans varsa Hürkufl için de o kadar ihracat flans var. Fazlas var, eksi i yok. Bütün bunlar yaparken ASELSAN'la beraber 30'a yak n yan sanayi flirketimizle birlikte çal flaca z. Bu projeyi zaman nda gerçeklefltirmeye çal flaca z" de erlendirmesinde bulundu. Konuflmalar n ard ndan Bayar, Dörtkafll ve Kaya yeni nesil temel e itim uça Hürkufl-B'nin sözleflmesini imzalad. Sözleflme kapsam nda Türk Hava Kuvvetlerine 15 e itim uça teslim edilecek. Teslimatta ilk uçak 2018'de, son uçak 2019'da gerçeklefltirilecek. Projede ASEL- SAN' n da bulundu u 25 yerli yan sanayi flirketi görev alacak. Uça n yaz l m ve aviyonik sistem entegrasyonunu ASEL- SAN yapacak. Kanat aç kl 10 metre, yüksekli i 2.16 metre olan Hürkufl'un tasar m nda 140 mühendis ve 70 teknisyen görev yapacak. K fl lasti i, 900 milyon liral k pazar oluflturacak sürecinde ters orant olarak karfl m za ç kacakt r" de erlendirmelerinde bulundu. Karatafl, k fl lasti i uygulamas n n sat fl aç s ndan piyasalara olumlu etki edece ini kaydederek, sat fllar n getirdi i KDV ve gelir vergisi ile lastik imal eden fabrikalar n üretim kapasiteleri de dikkate al nd nda söz konusu uygulaman n hazineye olumlu katk yapaca n belirtti. Karatafl, k fl lasti i uygulamas n n bir di er olumlu etkisinin ise trafik kazalar nda azalma ve sigorta flirketlerinin hasar ödemeleri noktas nda ortaya ç kaca n ifade etti. Kazalar azal nca sigorta flirketlerinin ödemelerinin de azalaca n dile getiren Karatafl, "Trafik sigortalar nda hasar ve tazminat ödemesi azalan sigorta flirketleri flu an zarar eder konumunda iken kar etmeye bafllay p bu karlar ndan da vergi verecekler. Yine trafik kazalar n n azalmas yla araç sahiplerinin bir k sm kendi ekonomilerinden para harcamay p onlarda bu uygulamadan karl ç kacaklar" diye konufltu. Türkiye'de bulunan ithal marka araçlar n hasar an ndaki yedek parçalar n n da ithal edilmeyerek milli servete önemli ölçüde katk sa layaca n vurgulayan Karatafl, di er bir ayr nt n n ise k fl lasti i bulunan araçlar n zor yol koflullar nda çekifl güçlerinin artmas ve fren mesafelerinin k salmas ise azalan yak t tüketimi olaca n aç klad. Karatafl, bu durumun Türkiye için daha az petrol ithalat anlam na geldi ini kaydederek, k fl lasti i uygulamas n n ülke ekonomisi için büyük katk lar sa layaca n vurgulad. Fehmi KORU Kehaneti yanl fl ç karmaya çal flmal y z Kendisinden kâhin diye söz edilen Amerikal bir ekonomist, dünya için daha iyi olaca n söyledi i 2014 y l n n Türkiye aç s ndan k r lganl k içerece ini tahmin etmifl... Böyle bir tahminde bulunmak için kâhin olmaya ihtiyaç yok. Ülkemiz için hayati önemde iki y l var önümüzde: 2014 ve Onlar kazas z belâs z atlatabilirsek, 2015 sonras Türkiye aç s ndan ola anüstü parlak geçebilir... Aksi halde, talihimizin döndü ü bir döneme de girebiliriz y l önce oldu u gibi... Ülkemizde 1913-sonras nda yaflananlar ile bugün aras nda baz benzerlikler var... O dönemde birbiri ard na at lan yanl fl ad mlar yüzünden koskoca bir imparatorlu u kaybettik; Anadolu topraklar na s nmak zorunda kalaca m z Birinci Dünya Savafl na girme, Ermeni tehciri gibi olaylar yaflad k. Yaz n n bu noktas nda Kalemimden yel als n deme ihtiyac hissediyorum... Çok flükür önümüzde savafl ihtimali yok, Kürt sorunu çözümü yolunda ciddi merhaleler kaydedildi. Ancak bugünün sorunlar ile geçmiflin dertleri birebir ayn olacak de il ya, k r lganl do urabilecek baflka ihtimaller duruyor önümüzde: Siyasi istikrar n yok olmas... Ekonomik dengelerin bozulmas in faturas n n flimdi masaya konmas... Ve daha niceleri... Osmanl hanedan n n tek egemen olmaktan ç k p yetkinin parlamento ile paylafl ld - bir dönem sonras na denk düflüyor kader y llar m z olan 1914 ile Seçilmifllerden oluflan Meclis-i Meb usan ile atanm fllardan oluflan Ayan Meclisi padiflah ikinci plana iten bir siyasi maharet sergiledi. Sonuç ttihat ve Terakki macerac lar n n devletin yönetimine el koymas d r... Dönemin 1914 öncesine ait tart flmalar na göz at ld nda, sonradan yaflananlar n meydana gelebilece ini öngören pek az zihni aç k kifliyle karfl lafl l r. Yaln zca Avrupa daki topraklar üç milyon kilometre kareye varan, dört k tada at oynatm fl büyük imparatorlu un sonunun yak n oldu unu nas l öngörebilsinler Gerilik unsurlar olarak görülen pek çok konuda slahat hareketine, döneminden yaklafl k 90 y l önce (1826) bafllam flt Osmanl mparatorlu u; niyetini 30 y l sonra (1856 Islahat ferman ) bir deklarasyona da ba lam flt... Padiflah n yetkilerini s n rlayan anayasayla (1876) yeni bir ileri ad m at ld dolay m nda iktidarda olanlar ülkeyi daha da ileri götürecekleri iddias ndayd lar... Sonuçta ne oldu unu biliyoruz... Elbette, bugünün Türkiye Cumhuriyeti Osmanl mparatorlu u nun son y llar ndan çok farkl ; bugün iktidarda bulunanlar ile ttihatç lar aras nda ideolojik bir benzerlik de yok... Bugünün sorunlar yüz y l öncesinin dertlerine hiç benzemiyor... Ayr ca, tarihin tekerrür edece ini de kim söylemifl ktidardaki siyasiler Mehmet Akif in Hiç ibret al nsayd tekerrür mü ederdi m sra n ezbere bilenlerden olufluyor... bret alanlar, geçmiflin yanl fllar n günümüzde tekrarlamayacaklard r... O halde Neden o halde yolunda ilerledi imiz flu günlerde, kâhin ekonomist vesilesiyle Aman ha, dikkat uyar s çekme ihtiyac duyuyorum Üç seçim var önümüzde ve 2015 y l tehcir olay n n yüzüncü y ldönümü de ondan... ç ve d fl siyaset ile ekonomi aç s ndan en ufak bir yanl fla tahammülü bulunmayan bir döneme girdik... 2 Ocak 2014 Star

13 HABER 3 Ocak 2014 Cuma 13 Ergenekon ve Balyoz'da yarg lama yenilenecek mi? TBMM - ES N IfiIK - AK Parti Grup Baflkanvekili Ahmet Ayd n, Ergenekon ve Balyoz davalar nda yarg laman n yenilenmesi tart flmalar na iliflkin, "Bunlar n yeniden yarg lanmas noktas nda bir mevzuat düzenlememiz, bir gündemimiz yok" dedi. Ayd n, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, yarg laman n yenilenmesi yolunun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311. maddesi ve devam nda çok aç k oldu unu vurgulad. Maddede yer alan "yeni bir delil ortaya ç kmas, yeni bir bilgi ve belgeye ulafl lmas " ifadelerini an msatan Ayd n, flöyle devam etti: "Yeni bir durumun geliflmesi noktas nda kanun böyle bir fleye elvermifl. Dolay s yla bizim s rf Ergenekon, Balyoz'a dönük yeni bir gündemimiz yok. Bunlar n yeniden yarg lanmas noktas nda bir mevzuat düzenlememiz, bir gündemimiz yok. Ne Meclis grubumuzda böyle bir fley var, ne hükümetimizin flu anda üzerinde çal flt flu aflamada böyle bir fley var. Ama zaten mevcut CMK'nin birtak m hükümleri var. O hükümlere dönük birtak m fleyler olursa zaten herkes istifade edebilir. E er o hükümlere yönelik birtak m yeni durumlar ortaya ç karsa...yok ç kmazsa da yeni bir çal flma yok." "Yeniden yarg lama af fleklinde de erlendirilebilir mi?" sorusu üzerine Ayd n, "Kanun düzenlemifl. Bu her davaya ayr ayr uygulan r. Af dedi iniz benzer flartlardakilerin hepsine ayn fleyi getirir. Ama burada her kifli için yeni bir durumun ortaya ç kmas laz m. Mesela bir belgenin sahteli i anlafl lm fl, Ergenekon'da birisi o belgeden mahkum olmufl, di erleri baflka fleylerden olmufl" yan t n verdi. Ayd n, son birkaç hafta içinde 28 fiubat davas ndan yarg lananlar n tamam n n sal verildi ini an msatarak, flunlar söyledi: "Yarg tay' n onamas ndan geçmemekle birlikte yerel mahkeme taraf ndan 34 y l 8 ay hüküm tesis edilen Mustafa Balbay Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuru yolunu kullanmak yöntemiyle tahliye edildi. Ancak BDP'li milletvekilleri tahliye edilmedi. Kald ki onlarla ilgili henüz yerel bir mahkemede tesis edilmedi. Daha düflük bir cezayla yarg lan yorlar. fiimdi onlar bir taraftan tahliye edilirken, BDP'lilerin tahliye edilmemesinin de bence çok manidar taraf vard r. Çünkü hükümet ve millet aleyhine bütün her kesimi bir flekilde tahrik etmeye dönük bir operasyon diye düflünüyorum." TBMM nsan Haklar n nceleme Komisyonu Baflkan Üstün: DEST C : Türkiye, bütün mazlum milletlerin ümidi ESK fieh R - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baflkan Mustafa Destici, Eskiflehir Alperen Ocaklar taraf ndan Atatürk Spor Salonu'nda Mekke'nin fethinin y l dönümü dolay s yla düzenlenen programda yapt konuflmada, böyle anlaml bir gecede Eskiflehir'de olmaktan dolay duydu u mutlulu u dile getirdi. Dünyada en çok kan ve gözyafl yla Müslümanlar n muhatap oldu unu belirten Destici, Müslümanlar n aralar na sokulan nifaklar yüzünden tekbir nidalar yla birbirlerini öldürdü ünü kaydetti. Milyonlarca Müslüman kad n n, dul, çocuklar n da anas z ve babas z kald n anlatan Destici, flöyle konufltu: "Rabbim bütün Müslümanlar n uyan fl na bu geceyi vesile k ls n. Bak n TBMM - KUB LAY ÇEL K - MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, 2013 y l nda, 106 bas n toplant s düzenleyerek, Meclis'te en çok bas n toplant s yapan siyasetçi oldu. Vural', 81 bas n toplant s ile partisinin Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri takip etti. Yo un bir y l geride b rakan TBMM'de, özellikle muhalefet milletvekilleri Genel Kurul ya da komisyon çal flmalar ndaki konuflmalar n n yan nda, seslerini duyurabilmek için s k s k bas n toplant s da düzenledi. CHP Grubu 437, MHP Grubu 271, BDP Grubu 130, AK Parti Grubu milletvekilleri ise toplam 38 bas n toplant s yapt. Meclis'te 2013 y l nda en çok bas n toplan düzenleyen siyasetçi, MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural oldu. Vural, bir y l içinde Meclis'te 106 bas n toplant s düzenledi. Oktay Vural', yine partisinden bir milletvekili takip etti. MHP Ankara 60 y ld r Do u Türkistan'daki Uygur kardefllerimiz, Çin zulmü alt nda sudan bahanelerle flehit ediliyor. Maalesef slam dünyas n n b rak n sesinin ç kmas n pek ço unun bundan haberi bile olmuyor. Onun için Rabbim tüm Müslümanlar birbirinden haberdar eylesin. 'Müslümanlar, insan vücudunun uzuvlar gibidir' diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Bir taraf na bir zarar geldi inde di er uzuvlar nas l hissediyorsa, dünyan n neresinde olursa olsun Müslümanlara bir haks zl k yap ld nda hepimizin ayn derecede bunu hissetmesi gerekiyor." Milletvekili Özcan Yeniçeri, 2013 y l nda Meclis'te 81 bas n toplant s düzenledi. CHP Grubu'nda ise en çok bas n toplant s n, Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi düzenledi. Y l içerisinde toplam 40 bas n toplant s düzenleyen Hamzaçebi'yi, 37 bas n toplant s yla Adana Milletvekili Faruk Lo o lu, 36 toplant yla Konya Milletvekili Atilla Kart, 31 toplant yla Tekirda Milletvekili Faik Öztrak izledi. BDP Grubu'nda Diyarbak r Milletvekili Altan Tan 35, Grup Baflkanvekili dris Baluken de 30 toplant yla, partilerinde en çok bas n toplant s düzenleyen isimler oldu. Milletvekilleri, bas n toplant lar na daha fazla dikkati çekebilmek amac yla, renkli görüntüler de oluflturdu. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ö üt, hayvanc l k sektöründeki sorunlara dikkati çekebilmek için baz bas n MAZLUMLARIN UMUDU TÜRK YE Destici, 2014 y l n n tüm mazlumlar n kurtulufluna vesile olmas n dileyerek, flöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti sadece 75 milyonun kendisinden ümit bekledi i bir ülke de il, Türk- slam co rafyas ndaki bütün mazlum milletlerin umudu. nflallah bu büyük Müslüman Türk devleti geçmifl y llarda nas l ki 10 as rdan fazla slam'a sancaktarl k yapm flsa bundan sonra da sanca eline alacakt r ve dünyadaki bütün zulümlere Allah' n izniyle son verecektir." Büyük Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydu unu anlatan Destici, "Elbetteki çocuklar m z slami kurallara göre yetifltirece iz. slam' ö retirken, öbür taraftan vatan ve millet sevgisini de afl layaca z. E er tek tarafl yetifltirirsek, kanad k r k bir kufla benzer" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan eme i geçenlere plaket verilen etkinlik, ilahi dinletisiyle devam etti. Toplant flampiyonu MHP'li Oktay Vural ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yap lacak mahalli idareler seçimine kat labilecek siyasi partileri aç klad karar, Resmi Gazete'de yay mland. YSK'n n Resmi Gazete'de yer alan karar nda, mahalli idareler seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yap laca hat rlat larak, siyasi partilerin, milletvekili, belediye baflkanl, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine kat labilmeleri için illerin en az yar s nda, oy verme gününden en az 6 ay önce teflkilat kurmalar ve büyük kongrelerini yapm fl olmalar veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplar n n bulunmas gerekti i kaydedildi. Buna göre, illerin en az yar s nda oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az 6 ay öncesi (30 Eylül 2013) itibar yla teflkilat kurmufl ve büyük kongrelerini yapm fl siyasi partilerini belirlendi. Mahalli idareler seçimine kat labilecek siyasi partiler flöyle: "1- Adalet ve Kalk nma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Ba ms z Türkiye Partisi, 4- Bar fl ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Do ru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, toplant lar na hayvan üreticileri ile birlikte geldi. Ö üt, baz toplant lar na da saman, k rm z et, kavurma, havyan iskeleti getirdi. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Orkestra fiefi ve Devlet Sanatç s Gürer Aykal ve sanatç larla birlikte bas n toplant s düzenledi. Müzisyenler toplant da Mozart' n eserini seslendirdi. MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, bas n toplant s na para sayma makinesi ve simit getirdi. Vural, toplant n n ard ndan simitleri gazetecilere da tt. Hükümetin ekonomi politikas n elefltiren ve simit fiyatlar na gelen zamma tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Hurflit Günefl de toplant ya simit getirdi. TBMM dare Amiri Ali Uzun rmak, eskiden tanklarla kuflat lan milletin bugün bas n taraf ndan kuflat ld n savunarak, kürsüde oyuncak bir tank n üzerine bir televizyon koydu. Yerel seçime 25 parti kat l yor 12- Hak ve Eflitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halk n Kurtulufl Partisi, 15- Halk n Yükselifli Partisi, 16- Halklar n Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- flçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve Dayan flma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal Uzlaflma Reform ve Kalk nma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi." GÜNCELLEfiT RME, USUL VE ESASLAR Bu arada, YSK'n n Seçmen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baflkan Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti sadece 75 milyonun kendisinden ümit bekledi i bir ülke de il, Türk- slam co rafyas nd aki bütün mazlum milletlerin umudu" dedi. Kütü ünün Güncellefltirilmesi Usul ve Esaslar n Gösterir Genelgesi de Resmi Gazete'de yer ald. Genelge, muhtarl k bölgesi ask listelerinin güncellefltirilmesi amac yla, seçmene ait verilerdeki de iflimi belirleyen ad, soyad, yafl, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (k s tlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yarg kararlar na, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandafll n kaybetme veya yeniden kazand n gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içinde veya d flar s nda vuku bulan yerleflim yeri de ifliklik verilerine ait esas ve usuller ile ask süresini, bu süre içinde yap lacak itirazlar kaps yor. BDP'lilerin AYM ye gitmesine gerek yoktu SAKARYA - MEHMET ÖZCAN - TBMM nsan Haklar n nceleme Komisyonu Baflkan Ayhan Sefer Üstün, Diyarbak r'da tahliye talepleri reddedilen KCK davas san klar ndan 4'ü BDP'li, biri ba ms z 5 tutuklu milletvekilinin Anayasa Mahkemesine baflvurmas na iliflkin, "Anayasa Mahkemesinin Balbay hakk nda verdi i karar, onun gibi ayn durumda bulunan herkes için geçerlidir. Bu temel ilkeler, yerel mahkemece uyguland nda, BDP'li 5 milletvekilinin de tahliye edilmesi gerekirdi" dedi. Üstün, AA muhabirine yapt aç klamada, Anayasa Mahkemesinin CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay hakk nda verdi i bireysel baflvuru karar nda belirtilen ilkelerin KCK davas ndan tutuklu di er milletvekilleri için de uygulanmas gerekti ini Tutuklu 5 milletvekiliyle ilgili yarg lama sürecinin devam etti ine dikkati çeken Üstün, "Bu milletvekilleri, henüz ceza dahi almam fl. Bu milletvekilleriyle ayn dönemde yarg lanan ve 34,5 y l hapis cezas na çarpt r lan CHP zmir Milletvekili Balbay, tahliye edildi. Tahliye edilmesinden de memnun olduk. Buna ra men ceza almas kesinleflmeyen ve daha az ceza alabilecek suçla yarg lanan BDP'li milletvekillerinin de tahliye edilmesi gerekirdi" diye konufltu. Üstün, Balbay hakk nda verilen kararda belirtilen genel ilkelerin di er tutuklu milletvekilleri için de geçerli oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: "BDP'li milletvekillerin tahliyesi için Anayasa Mahkemesinin karar na ihtiyaç yoktu çünkü Balbay için verilen kararda bu konudaki genel ilkelerden bahsediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay için verdi i kararda uzun tutukluluk süresi ve seçilmifllerin tutuklanmas yla görevini yapamamas ve siyasi haklar ndan mahrum kalmas ndan bahsedildi. Bunlar, herkes için uygulanabilecek genel ilkelerdir. Anayasa Mahkemesinin Balbay hakk nda verdi i karar, onun gibi ayn durumda bulunan herkes için geçerlidir. Bu temel ilkeler, yerel mahkemece uyguland nda, BDP'li 5 milletvekilinin de tahliye edilmesi gerekirdi. Yerel mahkeme, bu milletvekillerinin kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak talepleri reddedebilirdi ancak karar metninde bunlara de inilmemifl. Buna de inilmedi ine göre böyle bir risk de görülmemektedir. O zaman tahliye karar verilmesi gerekiyordu." - "Zaman kayb yafland " Üstün, dosyan n Anayasa Mahkemesine kadar gitmesinin zaman kayb oldu unu belirtti. "Anayasa Mahkemesi, hemen gündem yap p dosyay zaman kaybetmeden incelemeli ve Balbay'da belirlenen temel ilkeler çerçevesinde benzer karar vermelidir" diyen Üstün, "Kiflisel beklentim bu yönde ancak davan n bu noktaya kadar gelmesine de hiç gerek yoktu. Gereksiz yere zaman kayb yafland " ifadesini kulland. Üstün, Anayasa Mahkemesinin belirledi i ilkelerin yerel mahkeme taraf ndan da objektif flekilde uygulanmas gerekti ini vurgulayarak, flunlar dile getirdi: "Anayasa Mahkemesinin belirledi i temel ilkeler, objektif flekilde herkese uyguland nda cezas kesinleflmeyen ve hatta daha az bir ceza alma ihtimali olan kiflilerin tutukluluk halinin devam etmesinde hakkaniyet gözükmüyordu. Anayasa Mahkemesine yap lan bireysel baflvuruyla konu yeniden de erlendirilecek. Bireysel baflvuru hakk n n bireylere tan nmas, insan haklar aç s ndan çok önemli bir geliflmedir. Referandumda kabul edilen bu maddenin ne kadar önemli bir ihtiyaç oldu u bir kez daha ortaya ç km flt r. nflallah bu 5 milletvekiliyle ilgili daha demokratik, özgürlükçü ve insan haklar na dayal olumlu karar ç kar ve o arkadafllar m z da TBMM'ye gelip yemin ederek görevlerine bafllar. Anayasa Mahkemesinin verece i kararda, yerel mahkeme hak ihlali yapm flsa, Balbay'da oldu u gibi devleti belirli bir tazminata mahkum edebilir. Neticede bu tür olaylarda maalesef fatura, devlete kesilir."

14 14 3 Ocak 2014 Cuma fienol GÜNÜÇ Vodafone Arena'da çal flmalar sürüyor STANBUL - Befliktafl' n yeni stad Vodafone Arena'da çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. Befliktafl Kulübü yeni stattan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Güner, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen günlerde ilk harc n at ld statta çal flmalar n yo un bir flekilde sürdü ünü Güner, gelecek y l ocak ay n n sonlar na do ru resmi temel atma töreni yapmay planlad klar n ifade ederek, "Çal flmalara h zl bir flekilde devam ediyoruz. fiu an istedi imiz düzeyde gidiyor. Herhangi bir aksakl k ve s k nt yok. nflaat n bir bölümünde grobeton at ld. Bir yandan kaz k çal flmalar yap l yor. Di er tarafta da hafriyat devam ediyor" diye konufltu. Umut Güner, hava flartlar ve çal flmalara göre stad 2014 y l n n ekim-kas m aylar na do ru tamamlamay hedeflediklerini ifade etti. F KRET ORMAN: Adaletin peflindeyiz Befliktafl Kulübü Baflkan Fikret Orman, ayr cal n de il, do runun ve adaletin peflinde olduklar n Yeni Malatyaspor'da Mert Korkmaz dönemi Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Mert Korkmaz ile anlaflt. STANBUL - Fikret Orman, siyah-beyazl kulübün yay n organ Befliktafl Dergisi'nin ocak ay say s nda yer alan yaz s nda son dönemde yaflad klar olumsuzluklara de inerek, "Etik de erleri her zaman önemseyen, flerefiyle oynay p hakk yla kazanmay amaç edinmifl bir kulübün baflkan olarak, maalesef bu yaz mda futbol tak - m m z n yaflad haks zl klara de inmeden geçemeyece im. Sizlere, 110 y l n devirmifl bir ç nar n sevdal s olarak ve hayatta bafl hep dik durman n gururunu her zaman yaflayarak, kulübümüzü tekrar eski dönemlerdeki gibi flanl günlerine tafl yacak olman n mutlulu u ile k sa dönemde yaflan lan olumsuzluklardan bahsetmek istiyorum" ifadelerini kulland. "Galatasaray maç ndan bafllayarak, özellikle Kas mpafla maç nda devam eden kulübümüze yönelik bir tak m oyunlar n oynanmakta oldu u, dikkatinizden kaçmam flt r" diyen Orman, flöyle devam etti: "Stad m z n yap m aflamas nda tüm camia olarak kenetlenmiflken, d flar dan yarat lan bir kaos ortam n n içine çekilmek istenmemiz ilginçlik tafl maktad r. Bildi iniz üzere, ilk olarak Galatasaray maç nda güvenlik ihlali nedeniyle dört maç ceza ald k. Her maç m z deplasmanda oynarken, bir de iç sahada seyircisiz oynama cezas yedik. Tam cezam z bitti derken Kas mpafla maç ndaki rezaletler yafland. Tüm Befliktafll lar n yan s ra bütün futbol kamuoyunun da aç k ve net olarak gördü ü üzere, hakem kural hatas yapm fl, raporlar de ifltirilmifl, yetkililer raporlar daha görmeden adeta yang ndan mal kaç r rcas na hakem lehine aç klamalar yapm flt r." Orman, 101. y llar nda yaflad klar n hat rlatarak, "101. y l m zda yaflananlar, eminim hepinizin haf zalar ndad r. Bizler, üzerimizde tekrar bu oyunlar n oynanmas - na izin vermeyece iz. Ayr cal n de il, do runun ve adaletin peflindeyiz. Bu mücadeleyi de Befliktafl camias olarak her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde yürütece iz ve bu zor durumdan en k sa sürede ç kaca z" diye görüfl belirtti. MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Mert Korkmaz ile anlaflt. Korkmaz, Nurettin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yapt konuflmada, Malatyaspor'da futbol oynad n, ciddi baflar lar elde ettiklerini ve 4,5 y l Malatya'da kald n Yeni Malatyaspor'a teknik direktör olarak geldi i için son derece mutlu oldu unu dile getiren Korkmaz, "Burada oynad m dönemde 44 numaral formay gururla tafl d m. Teknik adam olarak da bu baflar y devam ettirece imi düflünüyorum. lk teknik direktörlük deneyimim olacak ama her fleyin bir ilki vard r. Bu ilkin Yeni Malatyaspor olmas n n da benim için ayr bir yeri var. Baflkan m za, yönetici arkadafllar m za beni düflündükleri için teflekkür ediyorum" diye konufltu. Yeni Malatayspor'u hak etti i yere tafl mak için ellerinden geleni yapacaklar n belirten Korkmaz, "Önemli olan ligin ikinci yar s na iyi bafllayabilmemiz. yi bir sezon geçirece imizi düflünüyorum. Devre aras 15 günlük kamp var. yi bir kamp dönemi geçirip eksik olan yerleri tamamlad ktan sonra iyi bir ç k flla lige bafllarsak puan fark n kapatabilece imizi düflünüyorum" dedi. Prosinecki'nin vazgeçemedi i 6 l KAYSER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, ligin ilk yar s nda en çok Sefa Y lmaz, Mouche, Mijailovic, Salih Dursun, Abdullah Durak ve Ömer Bayram'a görev verdi. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Spor Toto Süper Lig'de ilk yar sonunda toplad 12 puanla 17. s rada bulunan Kayserispor'da, Prosinecki ilk yar n n 17 haftas nda 6 futbolcusundan vazgeçemedi. Sakatl klar nedeniyle Prosinecki'nin zaman zaman kadro kurmakta zorland sar -k rm z l ekipte, ilk yar da en uzun süre görev yapan Sefa Y lmaz, Mouche, Mijailovic, Salih Dursun, Abdullah Durak ve Ömer Bayram, H rvat teknik adam Prosinecki'nin vazgeçilmezleri oldu. Prosinecki, ligin ilk yar s boyunca 23 oyuncuya forma flans verdi. Bu futbolculardan 6's ligin ilk yar s nda 15 ve üzeri maçta sahaya ç kt. Genç orta saha oyuncusu Sefa Y lmaz 16 maç ve 1351 dakikayla Prosinecki'nin en çok güvendi i isim oldu. Y lmaz, ligin ilk yar s nda sadece 1 maçta kart cezas nedeniyle forma giyemedi. Y lmaz' takip eden di er 5 oyuncu ise s ras yla Mouche, Mijailovic, Salih Dursun, Abdullah Durak ve Ömer Bayram, oldu. Kayserispor'da sahada en az kalan oyuncular ise Cüneyt Köz, Cem Sultan ve Sinan Bak fl oldu. Sar -k rm z l ekipte ilk yar boyunca lig maçlar nda 6 oyuncu ise hiç forma flans bulamad. Kayseri temsilcisinde futbolcular Gökhan De irmenci, Deniz Do an Mehmet, Bilal Gülden, Engin Bekdemir, Babacar ve Samed Ali Kaya lig maçlar nda hiç forma giyemedi. Bu 6 oyuncudan Babacar yabanc kontenjan di er futbolcular ise Prosinecki'nin tercihi nedeniyle forma flans bulamad.

15 SPOR 3 Ocak 2014 Cuma 15 Gürefl Federasyonu'ndan dopinge "s f r" tolerans BURSA - Türkiye Gürefl Federasyonu Baflkan Hamza Yerlikaya, doping kullanan sporculara "s f r" tolerans göstereceklerini belirterek, ''Doping konusunda mücadelede kararl y z ve bu kararl l m z devam edecek'' dedi. Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, doping konusunda Gençlik ve Spor Bakanl, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlü ü ile Uluslararas Milli Olimpiyat Komitesi'nin belirledi i çizgide hareket edeceklerini Dopingin yaratt haks z rekabetin yan nda sporcu sa l n da çok ciddi olumsuz etkiledi ine iflaret eden Yerlikaya, flöyle konufltu: "Doping konusunda mücadelede kararl y z ve bu kararl l m z devam edecek. Bu sene bizim uluslararas organizasyonlarda vermifl oldu umuz numunelerde sonuçlar geldi, hepsi negatif ç kt. Bu da bizi mutlu etti. nflallah böyle devam edecek. Biz kararl y z. 'Dopinge s f r tolerans" diyoruz." Hamza Yerlikaya, di er spor branfllar n pek ço unda özellikle altyap için yabanc antrenörlerin tercih edildi inin an msat lmas üzerine yabanc antrenöre so uk bakmad klar n ancak gürefl için flimdilik böyle bir ihtiyaç görmediklerini belirtti. E itimin önemine dikkati çeken Yerlikaya, "Türkiye'de hocalar m z gerçekten iyi. Art k belirli kabu u k rd lar. Belirli yetiflkinlik seviyesine geldiler. Biz a rl kl olarak Türk antrenörlerden yana tercihlerimiz kullan yoruz. Bundan sonra da 'böyle devam eder' diye düflünüyorum" diye konufltu. Yerlikaya, 2013 y l nda uygulayamaya koyduklar projelerle minikler ve y ld zlar kategorilerine ciddi yat r m yapt klar n, bu sporcular kampa ald klar n belirtti. Tunçeri: "Milli tak m baflar s z olunca çok üzülüyorum" Beko Basketbol Ligi tak mlar ndan Türk Telekom'un milli basketbolcusu Kerem Tunçeri, a abeyi eski basketbolcu Kemal Tunçeri ile Bolu'da spor organizasyonlar yapt klar n ve kulüpleri Bolu'da a rlamaya çal flt klar n ANKARA - Tunçeri, sahibi oldu u spor organizasyon flirketi, Türkiye'nin evsahipli i yapt spor organizasyonlar, milli tak m n geçirdi i baflar s z dönem, Türk basketbolunda oyun kurucu eksikli i gibi birçok konuda AA muhabirine aç klamalarda bulundu. ki senedir spor organizasyonu iflinin içinde olduklar n ve kulüpleri Bolu'da sahibi olduklar tesislere getirdiklerini belirten Tunçeri, "A abeyim Kemal Tunçeri ile Bolu'da tak mlar n kamp yap p yaz dönemini geçirece i, sonra da haz rl k maçlar n yapaca bir ortam yaratmak istiyoruz" dedi. Beko Basketbol Ligi'nden birçok tak - m n kamp yapmaya geldi ini ifade eden milli basketbolcu, "Bolu'da çok baflar l oteller ve antrenman için çok uygun tesisler var. Bizim tesisimize gelen tak mlar da oldukça memnun kald. talya'n n Bormio kenti tarz bir yer yapmay planl yoruz. Tak mlar n gelip kamp yaparak yaz dönemini geçirece i ve sonra da haz rl k maçlar n yapaca bir ortam yaratmak istiyoruz" diye konufltu. Bolu'nun muhteflem bir do aya sahip oldu unun alt n çizen Kerem Tunçeri, "Bormio'ya gidip o kadar para harcanaca na, ülkemizde böyle güzel bir yer varken oray kullanmak istiyoruz. Yurt d fl ndan tak mlarla da görüflmelerimiz oluyor. Bu ifl yayg nlaflt kça daha da büyüyecektir" ifadesini kulland. Kerem Tunçeri, Türkiye'nin son y llarda sportif anlam nda birçok organizasyona evsahipli i yapt n, hepsini de baflar yla tamamlad n Türkiye'nin bir spor ülkesi oldu unu ve gerek Türkiye'de gerekse de yurt d fl nda her organizasyonda yer almas gerekti ini vurgulayan Tunçeri, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu ifle sadece milli tak m düzeyinde bakmamak gerekiyor. THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden tak mlar m z büyük bütçelere sahipler ve hepsi say l tak mlar aras nda yer al yor. Tüm bunlara karfl n bir türlü baflar gelmedi. Ne Final 4'a kalabiliyoruz ne de bir flampiyonluk elde edebiliyoruz. Yapt m z organizasyonlarda milli tak m n veya kulüp tak mlar n n baflar y yakalamas son derece önemli. Türkiye olarak çok önemli organizasyonlara evsahipli i yap yoruz. Özellikle milli tak m baz nda baflar gelirse, bu ifl taçlan r." Tunçeri, Basketbol Milli Tak m 'n n son Avrupa Basketbol fiampiyonas 'nda çok elefltiri ald n, kendisinin de y llarca milli forma alt nda mücadele eden biri olarak buna çok üzüldü ünü dile getirdi. Hiçbir oyuncunun o forma alt nda yenilgiyi kabul edemeyece ine dikkati çeken Tunçeri, "Herkes fedakarl k yaparak, ailelerinden uzak kalarak a r bir tempoda çal fl - yor. Avrupa flampiyonalar, dünya flampiyonalar ndan çok daha zorlu geçiyor. Nas l haz rland n z ve o anki performans n z çok önemli. Bir Türk ve oyuncu olarak biz de fazlas yla üzülüyoruz. Hepimiz, Türk Milli Tak m 'n önemli bir noktaya tafl mak ve o formay hak etmek istiyoruz. Milli tak m n her organizasyonda bulunmas gerekiyor çünkü Avrupa'n n en iyi kadrolar ndan birine sahibiz" fleklinde konufltu. Milli basketbolcu, Türk basketbolunda özellikle oyun kurucu pozisyonunda yeni oyuncu yetifltirmede s k nt lar yafland n vurgulad. Bu eksikli in birçok nedeni oldu unu, en önemli iki nedenin ise yabanc oyuncu statüsü ve genç oyuncular n antrenman yapma iste inin azl oldu unu savunan Tunçeri, sözlerini flöyle tamamlad : "Türkiye'ye çok yabanc oyuncu geliyor. Hemen hemen her genç Türk oyuncunun önünde iki yabanc isim bulunuyor. Antrenörlerin gençlere güvenmesi ve daha çok süre vermesi gerekiyor. Bu noktada antrenörleri de anlamak laz m. Maçlar kazanarak görevlerinin bafl nda kalmaya çal fl yorlar. Burada oyuncuya daha fazla yük düflüyor. Genç isimlerin, sorumluluk almalar, daha çok çal flmalar ve ellerine gelen flans çok çal flarak iyi de erlendirmeleri gerekiyor." Yi idolar' n en istikrarl s Chahechouhe S VAS - Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 haftal k periyodu 29 puanla 5. s rada tamamlayan Sivasspor'da Aatif Chahechouhe, 17 maçta bin 515 dakika süre alarak tak m n vazgeçilmezleri aras nda ilk s rada yer ald. Kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaflayan Brezilyal Roberto Carlos yönetimindeki k rm z -beyazl ekip, 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ald. Toplad 29 puanla ilk devreyi 5. s rada tamamlayan Sivasspor, özellikle iç sahada baflar l bir performans sergiledi. Fas as ll Frans z orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe, ligin ilk devresinde Carlos'un vazgeçilmezleri aras na girmeyi baflard. Ligin ilk yar s ndaki 17 maçta da forma giyen Chahechouhe, bin 515 dakika ile tak m n en fazla süre alan oyuncusu oldu. Chahechouhe'yu 16 maçta bin 440 dakika forma giyen Brezilyal sa bek Cicinho, 16 maçta bin 400 dakika süre alan orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve 17 maçta bin 344 dakika sahada kalan ofansif orta saha oyuncusu Burhan Efler takip etti. Portekizli savunma oyuncusu Manuel Da Costa da 14 maçta bin 236 dakika süre ald. lk yar da 24 farkl futbolcunun forma flans buldu u Sivasspor'da en az süreyi ise 1 maçta 8 dakika sahada kalan A2'den tak ma kat lan genç savunma oyuncusu brahim Sürgülü ald. Sivasspor'un ligin ilk yar s nda rakip filelere b rakt 31 golden 10'unda Chahechouhe'nin imzas bulunuyor. Chahechouhe'yu 6 golle sezon bafl nda transfer edilen Da Costa ve Burhan Efler takip ediyor. Yenilerden Utaka ve Djebbour'un 2'fler, Cicinho ve Ayd n Karabulut'un 1'er golü bulunuyor. K rm z -beyazl ekipte Hakan Arslan 2, Ümit Kurt da bir kez fileleri havaland rd. Ligin ilk yar s nda rakip fileleri 31 kez havaland ran Yi idolar, kalesinde ise 23 gol gördü. Karfl laflmalar n ilk devrelerinde 11 gol bulan Sivas ekibi, bu gollerin 3'ünü 0-15, 4'ünü 16-30, 4'ünü de 31-45'inci dakikalarda kaydetti. kinci yar lar n ilk 15 dakikal k dilimlerinde 5 kez gol sevinci yaflayan Sivasspor, son 15 dakikal k bölümlerde 9 gol att. Ligin ilk yar s nda Sivassporlu futbolcular, 5 k rm z, 30 sar kart gördü. Stoperler Da Costa ve Ümit Kurt 2'fler, Cicinho ise bir kez k rm z kartla cezaland r ld. Da Costa, Ziya Erdal ve Kadir Bekmezci'nin 4 ile en fazla sar kart gören oyuncular oldu u Sivas ekibinde, Burhan Efler ve Mehdi Taouil 3'er, Cicinho, Rafik Djebbour ve Cihan Özkara 2'fler, Chahechouhe, Ayd n Karabulut, Adem Koçak, Jakub Navratil, Murat Akça ve Eren Ayd n 1'er kez sar kart gördü.

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B3 Ocak 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Yok olmufl el sanatlar yeniden hayat buluyor VAN - ÖZKAN B LG N - Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde aç lan El Sanatlar Merkezi ile kentin ve bölgenin yok olmufl el sanatlar yeniden hayat buluyor. YYÜ kampüsünde faaliyet gösteren El Sanatlar Merkezi, baflta Van ve Hakkari yöreleri olmak üzere, Do u Anadolu Bölgesi nde unutulmufl ve unutulmaya yüz tutan dokuma ve iflleme sanatlar n tekrar ortaya ç karacak. Merkezde, kilim, hal, savatl gümüfl ifllemecili i, çanak, çömlek ve seramik gibi unutulmaya yüz tutmufl el sanatlar, akademik bak fl aç s yla yeniden yaflama kazand r l yor. 400 metrekarelik sergi salonu, 7 atölye ve 2 deponun bulundu u merkezde, 8 dokumac, 3 memur ve 2 akademisyen görev yap yor. Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Baflkan, Türk El Sanatlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yr. Doç. Dr. Mehmet Kulaz, AA muhabirine yapt aç klamada, kurduklar merkezle birçok projeyi gerçeklefltirdiklerini Ürettikleri projelerle Van ve Hakkari illerinde dokunan orijinal el dokuma hal lar yeniden ürettiklerini belirten Kulaz, merkezdeki eserlerin Türkiye nin say l kilim koleksiyonlar ndan biri oldu unu kaydetti. El sanatlar n yayg nlaflt rmay ve merkezi üniversiteye ba l bir kültür müzesi konumuna getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kulaz, flöyle devam etti: Dokuma a rl kl bir arflive sahibiz. Elimizde yaklafl k 150 çeflit kilim mevcut. Bunlar n tamam birbirinden farkl ve orijinal. Hatta bu örneklerden baz lar n günümüzde bulmak mümkün de il. Çünkü art k dokunmuyorlar. Özellikle sumak dokuma tekni iyle dokunan kilimler art k üretilmiyor. Çal flmalar m z ile merkezimize 40 kadar orijinal hal kazand rd k. Onlar da k sa zamanda sergileyece iz. Bunun d fl nda Van n eski el sanatlar ndan savat gümüflçülük ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Atölyemizi kurduk ancak üretim için uzman buldu umuzda bunu da faaliyete geçirece iz. Yine kentin en önemli el sanatlar ndan olan çömlekçilik ve seramikle ilgili de ayr bir çal flma yürütüyoruz. Ürettiklerimiz el sanatlar n sat fla sunarak üniversitemizin döner sermayesine katk da bulunmay da düflünüyoruz. Gerek erkekler, gerek aile fertlerine karfl duygular n dile getiremeyen ve özellikle k rsal kesimlerde yaflayan kad nlar n kilimlere, sevgilerini, nefretlerini, üzüntülerini, yaflant lar n, dini inançlar n aktard n belirten Kulaz, bu nedenle yörede üretilen kilimlerin çok özel oldu unu ifade etti. Kilim dokunurken ülkenin birçok bölgesinde birbirine benzer motifler kullan ld n anlatan Kulaz, flunlar dile getirdi: Özelikle evlenme ça na gelmifl genç k zlar, evlenmek istediklerini motifler arac l yla kilime ifllerdi. Gelinlik k zlar, anne, babas na veya yak n çevresine evlenmek istedi i mesaj n bu sayede verirdi. Kullan lan motifler bir evlenme iste i arac s konumundayd. Gelinler ise motifleri, kaynanalar na karfl duygular n aktarmak için kullan rd. Örne in, küpe motifi güzelli i, akrep kötülü ü, koç boynuzu gücü simgeler. Hayat a ac motifi ise slam öncesinde flamanizm döneminde çok önemli bir yere sahip. Bu motif slam da ahiret inanc n simgeler. Motifler genel olarak duygular n dilini oluflturur. Amazon, postalar insans z hava arac ile ulaflt racak NEW YORK - Dünyan n en büyük internet marketi sahibi Amazon, müflterilerine postalar insans z hava arac ( HA) ile ulaflt rmaya haz rlan yor. nternet üzerinde en fazla al flveriflin yap ld e- ticaret sitesi, hedeflerinin internet üzerinden yap lan bir al flverifli 30 dakika veya daha az bir sürede müflteriye ulaflt rmak oldu unu aç klad. fiirket, Amazon Prime Air ismini verdi i araçlar kullanmak için alt yap çal flmalar n son aflamaya getirdi ini aç klad. Amazon un internet sayfas nda duyurdu u habere göre, altyap s haz r hale getirilen havadan posta servisi, Federal Havac l k Yönetimi (FAA) taraf ndan gerekli izinlerin verilmesi durumunda 2015 y l nda kullan ma haz r hale gelecek. NTERNET S PAR fi 30 DAK KADA KAPIDA OLACAK Amazon ifl gelifltirme ekibi, daha önce Amerikan ordusu taraf ndan Afganistan ve Pakistan da kullan lan ve son y llarda fiyat n n düflmesi sonucu ticari kullan ma elveriflli hale gelen HA sistemi üzerinde bir süredir çal fl yordu. FAA n n izin vermesi durumunda Amazon sat fl merkezlerinden havalanacak insans z hava arac n n, sat n al nan paketi müflterinin ev adresine 30 dakika veya daha az sürede ulaflt rmay hedefledi i belirtildi. Amazon yetkilileri, internet sitesinde havadan posta sistemi ile ilgili bir test uçuflunun videosunu da yay nlad. En çok önem verdikleri konunun güvenlik oldu unu, FAA ile yapt klar çal flma sonunda bu uçufllar en güvenli hale getirecek kurallar n belirlenece ini kaydeden yetkililer, Amazon Prime Air arac n havada posta tafl rken görmek, karayolunda giden bir kamyonu görmek kadar normal olacak dedi. Son geliflmenin Amerikan postac l k devleri FedEx ve UPS in kar pay n önemli miktarda etkileyece i düflünülüyor. FedEx in kurucusu Fred Smith de 2009 y l nda bir dergiye verdi i röportajda, HA lar FAA n n izin vermesi durumunda kendi posta servisleri için kullanmak istedi ini söylemiflti. Bir döneme damgas n vuran sessiz filmler ihmal yüzünden yok oldu WASHINGTON - Sinema tarihinde çok önemli bir yere sahip olan uzun metrajl sessiz filmlerin çok büyük bir k sm n n, son 100 y l içinde ihmal ve bozulma yüzünden kaybolup gitti i belirlendi. Sessiz filmlerle ilgili ilk kez kapsaml bir araflt rma yapan ABD Kongre Kütüphanesi, 20. yüzy l n en önemli sanat dallar ndan biri olan sessiz filmlerin yüzde 70 inin yok oldu unu aç klad. Amerika da 1912 ve 1930 y llar aras nda çekilen yaklafl k 11 bin uzun metrajl sessiz filmin sadece yüzde 14 ünün orijinal format nda sakland belirtildi. Kaybolan filmler aras nda 1917 tarihli Cleopatra, 1926 tarihli The Great Gatsby, Lon Chaney nin 1927 de çekti i London After Midnight ve 1928 tarihli The Patriot da bulunuyor. Kütüphane, arflivcilerinin sinema dünyas n n kaybolan hazinesini bulabilmek için di er ülkelerdeki arflivleri ve özel koleksiyonlar araflt racaklar n belirtti. Sessiz film teknolojisi, 1860 l y llarda gelifltirilmiflti. Film makaralar n n üretiminin artmas yla ancak y llar nda kullan lmaya bafllayan teknoloji, uzun metrajl filmlerle Gümüfl Ekran diye adland r lan yeni bir dönemin bafllang c olmufltu. Foto raf n Dili

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı