Ahilik ve İktisadi Hayat Ahi Galip Demir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahilik ve İktisadi Hayat Ahi Galip Demir"

Transkript

1 Ahilik ve İktisadi Hayat Ahi Galip Demir Ahilik araştırmaları, Ahiliğin; tarihi, siyasi, iktisadi, toplumsal ve yardımsal yönünün bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle Ahilik; Tarih, iktisat Tarihi, Toplumsal Tarih ve Bilim Tarihinin de konularını oluşturmaktadır. Ahilik tarihine; daha fazla ilgi duyulması nedeniyle Ahilik konusunda daha fazla eserin meydana gelmesi gerçekleşmiştir. Bu çalışmaların başlamasında; İstanbul Üniversitesi nin öncülük ettiğini söylemekle; fazla abartmış sayılmayız. Son zamanlarda; elde edilen bilgilerin kaynağı bu çalışmalara dayanmaktadır. Bu konuyu araştıran bilim adamlarımız, yeni kurulan üniversitelerimizde, çalışmalarını sürdürerek bu konuda bize önemli bilgi ve belgeler kazandırmışlardır. Örnek verecek olursak 1950 li yıllarda merhum Fuat Köprülü, Ömer Lütfü Barkan, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, daha sonra Neşet Çağatay gibi bilim adamlarının başlattıkları çalışmalar bugün meyvelerini vermeye başlamıştır. Buna karşın, Ahiliğin iktisadi ve toplumsal yönünün yeterince araştırıldığını söylemek de henüz mümkün değildir. Sosyal Tarihin konusu olan, toplumsal olaylar, Tarih Biliminin önemli bir araştırma alanı olmalıdır. Ahiliğin iktisadi boyutuna girmeden önce, bu konunun sosyal boyutunu vurgulamak isterim. Geçmişte, toplumda meydana gelen bir olayın, nedeni ve sonucu; toplumsal bilimler metoduyla yorumlanmadıkça, o olay hakkında doğru bilgiye ulaşılamaz. Örneğin, tarihimizde meydana gelen ve Ahilerle ilişkisi kurulan Babai ayaklanması henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu nedenle ayaklanmanın neden ve sonucu, toplumu ne yönde etkilediği henüz tam olarak çözümlenmiş değildir. Olayın iktisadi sıkıntıdan mı, İbni Bibi nin söylediği gibi dinsel sapkınlıktan mı yoksa Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev in kötü yönetimini beğenmeyen bir halk hareketinden mi kaynaklandığı bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bilim adamları konunun toplumsal boyutunun yeterince anlaşılamadığını bildirmektedirler. Bu bağlamda tarihimizden bir örnek verecek olursak: Osmanlı döneminde; Ahi birlik başkanının, hükümetin aldığı bir karara karşı, Memleket Toplantısı yaparak hükümeti uyardığı, böylece yönetimin yanlış kararından vazgeçirtilerek istenmeyen toplumsal hareketler önlemiştir. Gücünü sivil otoriteden alan Ahi reislerinin devlet karşısında bireyleri nasıl koruduğunu gösteren daha birçok tarihi belgeye rastlıyoruz. Çağdaş toplumlarda ileri görüşlü yöneticiler, çoğu kez belirtilen gerekçeyle, olumsuz katılımlara hoşgörüyle yaklaşmakta, hatta desteklemektedirler. Bu yolla insanların haksız buldukları bir hukuksal eylem ya da işlemi sineye çekerek devletine olan güven ve bağlılığını zayıflatma yerine, sorunu çözerek toplum sözleşmesini, yeni koşullara uyarlamanın çok daha yararlı olacağı görülecektir.ahilerin Selçuklu ve Osmanlı Devleti nin fetret dönemlerinde Ankara da yönetimi üstlenerek ve otoriteyi kurarak, halkı çapulculardan koruduğunu tarihi kayıtlarda görüyoruz. Devlet koruma görevini yerine getiremezse, insanların karşı koyma hakkının olduğunu söyleyen Locke ye göre; insanın doğal özgürlüğü aynı zamanda bir eşitlik durumuydu. İnsanlar, yaşam hakkı, mülkiyet, hakkı vb. hakların kendisini değil korunmasını devlete devir etmişti demektedir. Ahiler de devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesiyle yönetimi tekrar Osmanlı ya devretmişti. Bunun gibi daha birçok konuda örnek alınacak uygulamalara rastlamaktayız.

2 Ahilik Kültürü bin yıla yakın bir sürede Anadolu halkının aydınlanmasında, bilinçlenmesinde, önemli rolü olduğu Tarih ve Toplumsal Bilimler ışığında, Antropoloji ve İktisat Biliminin katkılarıyla öğrenilmektedir. Anadolu da değişik mezhep ve dinlere mensup halkın, bir arada yaşamasını, nelere borçlu olduğu, bu çalışmalar sonucunda açıklık kazanabilir. Bunun öğrenilmesi bir bakıma Türk Modeli nin de bir açıklaması olacaktır. 20 yıla yakın bir süredir Ahilik araştırmalarından elde edilen yoğun bilgiler; değerlendirildiğinde, karşımıza görkemli bir tablo çıkmaktadır. Resmini gördüğümüz tablonun yapılışını görmesek de nasıl uygulandığını biliyoruz. Osmanlı Devleti nin kuruluşundaki sis perdesi de, bu bilgilerle aralanmış, durulaşmış ve açıklığa kavuşmuştur. Yapılan araştırmalar bizi, kaybolan değerlerin Sivil toplum, İnsan Hakları, Tüketici Hakları, İş Ahlakı, Kadın Hakları, Demokrasi, Hukuk, Anayasa ve Ombudsmanlık gibi günümüz evrensel değerleriyle olan ilişkilerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu değerler tarihte Anadolu da Ahiliğin uygulandığı dönemde vardı dersek garipsenebilir. Çünkü tarih kitaplarında haliyle günümüz kavramlarının yer alması mümkün değildi. Ancak, bu terimlerin birçoğu, Batıda Sanayi Devriminden sonra, daha yakın tarih verecek olursak 20. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Tarihimizde görülen değerler kurumsallaşarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu terimler arasında yer alan Demokrasi ise M.Ö.lere, Ombudsmanlık (Kamu Hakemi Kurumu) ise 17. asra dayanmaktadır. Ancak bu terimlerin bugünkü anlamları, ortaya çıktıkları dönemdeki kavradığı anlamla kıyaslanamayacak kadar değişmiştir. Buradan şu sonuca gelmek istiyorum. Bugün demokrasiyi eski Grek dönemine, Ombudsmanlığı da İsveç Hukuk Sistemine bağlayabiliyorsak, Ahiliği de bazı uygulama ve usullerini, günümüze göre değerlendirir, evrensel hale gelen değerlerin kaynağı olarak gösterebiliriz. Örneğin, Aşık Paşa tarihinde adı geçen Bacıyanı Rum, yani Anadolu Kadınları Teşkilatı nı; ilk kadın haklarıyla, Pabucu Dama Atma eylemini ve marka seçme usulünü; Tüketici Haklarıyla, Yönetimden bağımsız örgütlenmenin; Sivil toplum kuruluşlarıyla, bağımsız idari otoriteyle, Çırak kalfa usta sistemini; Toplam Kalite Yönetimi ve ş Ahlâkıyla, Yargı dışı denetim usulünü; Ombudsmanlık kurumuyla ilişkilendirebiliriz. Tabi bu örnekler çoğaltılabilir. Ahiliğin toplum hayatına yön veren kaideleri hukukumuzun, Anayasamızın temelini oluşturmaktadır. Nitekim Anayasamızda yer alan Sosyal Hukuk Devleti tanımı ve buna ait madde hükümleri, Ahi kültüründe; sakatlara, vazife şehitlerine yardım; yaşlıların korunması (m. 61), çocukların eğitimi (m. 62), sanatçının korunması öngörülmüştür (m. 64). Devlet, sosyal ve iktisadi alanda Anayasa ile belirlenen görevlerini iktisadi istikrarın korunmasını gözeterek mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir (m. 65). Bu hükümlerin kaynağı Ahilikte yardımlaşmaya, gelirin dengeli biçimde dağıtımına örnek gösterilebilir.

3 Osmanlı Devleti nin kuruluşunda, Osman Gazinin aldığı köktenci ve sert kararları, Ahilerin törpülediğini söyleyen Amerikalı bilim adamı Arnakis, kuruluş döneminde demokratik bir yöntemin uygulandığını belirtmektedir. Yine Osmanlı daki Divanı Hümayun toplantılarında alınan kararlarda demokratik usul uygulandığı, yerli ve yabancı bilim adamlarınca kabul edilmektedir. İsveç te 1713 yılında başlayan Ombudsmanlık hizmetleri, Osmanlı daki yargı dışı bağımsız bir kurumdan alındığını Fransız ve Avusturya Ombudsmanları söylemekte bu konu bilimsel makalelerde yer almaktadır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ahiliğin günümüze yansıyan toplumsal, iktisadi, felsefi, hukuksal, ahlâksal boyutu hakkında kısa bilgi sunmak istiyorum. Ahlâkın felsefe boyutu: Felsefe ile yaşıt olan ahlâkın konusu, iyi ve onun zıddı olan kötünün ne anlama geldiğidir. Fakat iyi ve kötü üzerine araştırma yapan felsefeciler arasında neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda tam bir mutabakat sağlanamamıştır. Aynı şekilde iyi ve kötü gibi soyut bir kavram olan ahlâk konusunda da, farklı kültür çevrelerinden gelen insanlar arasında, farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Her toplumun kendine has bir ahlâkî yapıya sahip olması, toplumu meydana getiren fertlerin özünde bulunan değerlerden kaynaklanır. Ahlâkî davranışla ilgili inançlar da değer hükmünde olup; çevreye ve topluma göre değişmektedir. Bu bakımdan kendi değer hükmümüze göre ahlâksız addettiğimiz bir toplumun; neden yok olmadığını yadırgamamamız gerekir. Çünkü kendilerine göre o davranış; değer hükmünde olup ahlâkî sayılmaktadır. Aynı dini, aynı coğrafi iklimi paylaşan; birbirine yakın toplumlarda bile farklı değer yargıları mevcuttur. Bu yüzden ahlâk değerlerimizi terk edip dışarıdan mal ithal eder gibi ahlâk alamayız. Kaldı ki yabancı bir ahlâk kuralını topluma zorla kabul ettiremeyiz. Böyle bir uygulama ahlâk felsefesine ve sosyolojik kaidelere de ters düşer. Ayrıca toplumun doğru bildiği, her ferdi tarafından benimsendiği, aykırı hareket edenlerin kınanma, ayıplanma ve terk etme gibi müeyyidelerle karşı karşıya kaldığı, yüzyılların birikimiyle kazanılan ahlâk kurallarının günlük ihtiyaca göre ayarlanamayacağı açıktır. Bu bağlamda öne çıkan husus, ahlâkın kolayca değişmeyen bir kültür ve medeniyet hadisesi olduğudur. Ahlâk bu çerçevede ele alındığında karşımıza Ahilik çıkmaktadır. Ahlâkın tarih ve ekonomik boyutu : Toplumda genel ve ferdi ahlâkın tesisinde, iktisadi ve toplumsal kaidelerin uygulanmasında kurumların önemli rolü vardır. Türk tarihine bakıldığında ahlâkın uzun yıllar egemen olduğunu görmekteyiz. Ahlâk değerlerini kurumsallaştıran düşüncenin temelinde Ahilik yatmaktadır. Sosyo-ekonomik bir kurum olan Ahilik XI. yüzyılda Selçuklular döneminde esnaf, sanatkâr ve sanayiciyi bünyesinde barındıran bir teşkilattır. Selçuklu ve daha sonra Osmanlı Devleti ni zirveye taşıyan sır Ahilik ve onun uyguladığı ilkelerdir. Bir ülkenin ilerlemesinde ve kalkınmasında ahlâkın yani manevi yapının önemli rolü olduğu burada da açıkça görülmektedir. Ahi sisteminin temel özelliği madde ile manayı, müsbet ilimle, manevi ilmi bir dengede tutmasıdır. Bu sistemi başarıya ulaştıran etkenlerin başında akıl, ahlâk, çalışma ve bilim gelir. Bu yüzden araştırmacılar Ahiliği bir ahlâk ve sanat okulu olarak tarif ederler. 13. Asırda ekonomiye hakim olan bu uygulama daha sonra modern ekonominin düşünce sisteminde yer almıştır. İktisadi zihniyet ve ahlak ilkeleri,

4 modern iktisat düzeninin alt yapı etmenleri olarak değerlendirilmiştir. Max Weber ve Sombart gibi çağdaşlarının görüşleri buna örnek teşkil etmektedir. Max Weber in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eseri 20. asra damgasını vurmuştur. Bu eserin özü iktisatta ahlakın egemen kılınmasıdır. Yani dünyevi hayat tarzını manevi alan içine almasıdır. Ahiliğin ekonomik boyutunu Ahilik kurumunun kurucusu ve sistemin uygulayıcısı Ahi Evren: Kaliteli, bol, ucuz üretimin toplumsal huzurun barışın kazanılmasında önemli bir etken olduğunu söylemektedir. Bugün de ekonomistler aynı şeyi söylerlerken bu görüşü paylaşmaktadırlar. Doğunun aydınlanması: Ahi sisteminde ahlâkın, toplumsal ve iktisadi kaidelerin temelini, Orhun Kitabeleri nden başlayarak sonradan yazıya geçirilen Bilge Kağan Destanı, Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati t Türk, Fütüvvetname denilen iyi ahlâk kitapları ile İslam alimleri: Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Haldun ve Ahi Evren çizgisinde gelişen düşünce sistemi oluşturur. Bu sistemin özelliği, kahramanlık, erlik, doğruluk, bilgelik, cömertlik, misafirperverlik, hoşgörü, vatan sevgisi, fedakârlık, kadına saygı, hür yaşama, yardımlaşma, hak, adalet, vicdan hürriyeti, eşitlik, diğergamlık; gibi değerleri kapsayan akılık kaidelerinin günlük hayata indirilmesidir. Bu kaidelerle iktisadi sistemin özelliği ise insan ihtiyaçlarını gidermektir. İnsanlar ihtiyaç duydukları ürünleri tüketmekten mutlu olacakları için; bunları bol, nitelikli ve ucuz olarak üretmek gerekir. Böylece İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesine ve mutluluğuna sebep olan üreticiler de mutludur, çünkü; onlar da ürettiği malın satışından kazandığı parayla, kendilerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri alabileceklerdir. Üretimde asıl gaye bu olunca, haksız para kazanmak, yalan söylemek, sahtekârlık asgariye inmiştir. İnsanlar başıboş bırakılmamış, özdenetimle ve eğitimle hem kaliteli-standart üretim sağlanmış, hem de her türlü ahlâksızlık önlenmiştir. Akı teşkilatının kurucusu iktisatçı, büyük İslâm alimi Ahi Evren, bu öneriyi Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat a sunduğu siyasetname türü bir eser olan Letaif-i Hikmet te belirtmiştir. Bu bağlamda Ahiliği kısaca şöyle tarif edebiliriz: Ahilik binlerce yıldan beri süregelen eski Türk uygarlığının, Anadolu nun fethiyle birlikte yakın temasa geçtiği İslam kültürü ile uyum içerisinde kaynaşmasından doğan yeni bir kültür kuruluşudur. Ahiliğin doğmasına eski Anadolu, Roma, Hint, İran kültürlerinin etkileri olmuştur. Böylece Ahiliğin, evrensel kültür niteliği ortaya çıkmakta, bu yapının esas öğesini de eski Türk kültürü meydana getirmektedir. Bu nedenlerle Ahilik, günümüz evrensel değerlerine kaynaklık etmektedir. Gelecek yüzyıllarda da zamanın koşullarına uyum sağlayacak özelliklere sahiptir. Ahilik ve Aydınlanma : Ahiliğin gelişme dönemine tekabül eden XI. ve XII. yüzyıllar Anadolu nun aydınlanma çağıdır. Aydınlanma çağının meydana getirdiği; Sosyo-ekonomik nizamın adı olan Ahilik, birçok yönden Batının da aydınlanmasına; reform ve rönesans hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Bugün bizi de ilgilendiren, modern dünyanın ekonomik temellerini kuran bilim, burjuva kültüründen doğmuştur. Bu kültürün oluşmasına sebep olan şartlar, Ahilikle birlikte incelendiği zaman bu konu daha kolay anlaşılacaktır. Ortaçağda Avrupa, bir yandan senyörlerin (soyluların) diğer yandan kilisenin hakimiyeti altındadır. Üçüncü bir sınıfı teşkil eden halk, köylüler (serfler) bu iki grubun arasında ve onların tahakkümü altında hiçbir güvenceleri olmadan sefil ve perişan bir hayat sürmektedirler. Bu gruptaki insanlara tamamıyla köle muamelesi yapılmaktadır. Feodalitenin hüküm sürdüğü bu devirlerde esnaf ve sanatkâr birlikleri (corporation) da devlete bağlı kurumlardır. Onların da bu duruma müdahale edecek kapasiteleri yoktu.

5 Sivil örgütlenme ve ilk sosyal demokrasi deneyimi: Anadolu da bu dönemde yaşayan halkın bir kısmı şehirlerde yaşamakta ve buralarda çalışmaktadır. Geri kalanlar ise hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar kendi örgütlerine bağlı topluluğu meydana getirmekte olup din ve devlet organizasyonuna bağlı değildir. Ancak Osmanlı da uygulana gelen, ticaret adabını devlet adına denetleyen muhtesipler vardı. Muhtesipler tayin olduğu şehirde esnaftan İhtisap Rüsumu denilen bir nevi vergi toplardı. Çiftçiler ve hayvancılıkla meşgul olan köylüler de ikta veya tımar denilen bir sistemle belli bir oranda vergi ödemekteydiler. Her iki grubu teşkil eden halk, köle konumunda değildi. Tarihî araştırmalara göre XII. asırda kurulmaya başlayan Ahi üretim veya Ahi sanat birlikleri sivil toplum niteliğinde örgütler olup, resmi otoritenin izni veya engeli ile karşılaşmamışlardır. Devlet yapısı içerisinde görev almayan Ahiler, kendi yönetim kadrolarını, demokratik usulle yaptıkları seçimle belirlemişlerdir. Aynı zamanda halkın lideri konumunda olan Ahi Babalar, halkın taleplerine göre belirlenen kuralları bir kanun gibi uygulamışlardır. İş kurma, hammadde temini ve tevzii, fiyat, standart üretim, tüketici şikayeti, eğitim, ticaret adabı, iş ahlâkı, ürün garantisi, çalışma ilkeleri, iş yeri açma ve kapatma, çırak, kalfa, ustalık kaideleri, kredi, yardımlaşma gibi birçok konu ve kaideler bu bağlamda sayılabilir. Ahi Üretim Birliklerinde Yerli Malı üretimine ve tüketimine önem verilerek ülke kaynakları tam verimle çalıştırılmış güçlü ve bağımsız bir ülke ekonomisi oluşturulmuştur. Bahsedilen kaideler toplumun diğer kesimlerinde yaşayan halkı da kapsadığından dil, din ve mezhep farkı gözetilmeden herkese eşit biçimde uygulanmıştır. Bir toplumda sevginin, dayanışmanın, hoşgörünün yerleşmesi, toplumun ortak değeri olan örf, âdet ve ahlâk kaidelerine uyumu nispetinde gerçekleşir. Anadolu da bu kaidelerin uygulandığı dönemlerde, adil ve hak üzere gelir dağılımı sağlanmış, ulusal bütünlüğün temelleri atılmıştır. Anadolu da yaşanan huzur, zenginlik Batıda yankı bulmuştur. Bugün bu değerleri ne yazık ki batıdan alarak öğreniyoruz. Ahi Galip Demir

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin "Rönesans ıdır.

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin Rönesans ıdır. AHİLİK AHİLİK HAFTASI - Ekimin 2. pazartesi ile başlayan hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş sekiz, Osmanlı devletinin kuruluşunun yedi yüz ve Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin bininci yıl

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ah cömert, eli açık, alicenab Akı Fütüvva Feta, Civan-merd Ahi Feta Feta,

AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ah cömert, eli açık, alicenab Akı Fütüvva Feta, Civan-merd Ahi Feta Feta, AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin iyi ahlâk, olgun kişilik ve doğrulukla yoğrulmuş karışımıdır. Kimilerine göre Ahi sözcüğü Arapça

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2808 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1766 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Nüvit GEREK (Ünite 6, 8) Prof.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Kadir AKTAŞ İnönü Üniversitesi,

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Önder ÇALCALI * Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI Türkiye de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması TEZİN TÜRÜ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLERİ ( ELAZIĞ İLİ SENDİKA ÖRNEĞİ ) İbrahim ÇANKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı