ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER"

Transkript

1 ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü ün yeri, noktalama imleri ve eklerle oluflur, de iflir ya da daral r. Örne in; "Bu resmi ben bile yapar m." cümlesinde "bile" sözcü ü ç kar ld nda anlam daral r. Her cümlenin bir konusu bir de ana düflüncesi vard r. Konu, cümlede söz konusu olan, üzerinde duruland r. Ana düflünce ise cümlede savunulan düflüncedir. Örne in: "Gerçek mutlulu a baflkalar n n övgüleriyle de il, de erli fleyler yapmakla ulafl l r." cümlesinde konu, "gerçek mutlulu a ulaflma" d r. Ana düflünce, "Ancak de erli ifller baflaranlar gerçek mutlulu u yakalayabilir." dir. * Cümlede vurgulanmak istenen (önemle belirtilmek istenen) ö e, yüklemden hemen önce kullan l r. Küçü ümü Kufl Cenneti ne ben götürdüm. Küçü ümü ben Kufl Cenneti ne götürdüm. * Devrik cümlelerde de vurgulanan ö e yine yüklemden önce gelir. Dün geldik zmir e. cümlesinde dün sözcü ü vurgulanm flt r. Yüklem baflta ise vurgulanan yüklemdir. AMACINA GÖRE CÜMLELER Her cümlenin bir söylenifl amac vard r. Buna göre cümleler: 1. Haber Cümlesi Havalar s nacakm fl./ S nav kazand m. 2. Yarg Cümlesi Problemler oldukça zordu. /Bafllamak bitirmenin yar s d r. 3. Dilek Cümlesi Haydi, seninle dost olal m./ Lütfen susunuz. 4. Duygu Cümlesi Ne güzel manzara! (be enme)/ Keflke söylemeseydim! (piflmanl k) /Zavall, ne kötü durumda! (ac ma) fleklinde bölümlenebilir. 35

2 ANLATIMINA GÖRE CÜMLELER 1. Tan m cümlesi : Nedir? sorusunun yan t olan cümledir. Ç rak, bir mesle i ö renmek için bir ustan n yan nda çal flan kiflidir. (Tan m cümlesidir.) Ç rak bir mesle i ö renmek için bir ustan n yan nda çal fl r. (Tan m cümlesi de ildir, aç klama cümlesidir.) 2. Gözlem cümlesi : Gözümüzle alg lad klar m z anlatan cümlelerdir. Yeflil gözlü, siyah saçl, güzel bir k zd. Evin çevresi çitlerle çevrili. Kentin eski sokaklar nda tarihsel yap lar var. 3. Öznel cümle : Söyleyenin kendi de erlendirmelerine, görüfllerine, düflüncelerine ba l yarg lard r. Bu yarg lar tart flmaya aç kt r: zmir, güzel bir kenttir. Ozan, iyi bir çocuktur. 4. Nesnel cümle : Kan ta, ölçüye, deneye dayal yarg lard r. Bu yarg lar tart flmaya aç k de ildir: zmir, Türkiye nin üçüncü büyük kentidir. Ozan, 1.80 boyunda bir gençtir. CÜMLEDE ANLAM LG LER Birden çok yarg tafl yan cümlelerde yarg lar, de iflik anlam ilgileriyle ba lanm fllard r. 1. KOfiUL LG S Temel cümledeki yarg n n gerçekleflmesi yan cümlecikteki koflula ba l d r. se, di mi, meden, dikçe, mek üzere ekleriyle koflul cümleleri kurulur: A larsan çok üzülürüm. Hakan iyi oynad m maç al r z. Bana haber vermeden evden ayr lma. Seni gördükçe gençli imi an ms yorum. Paras n vermedikçe arabay alamazs n. Kitab geri vermek üzere ald m. 36

3 ama, fakat, yaln z, ancak, yeter ki ba laçlar yla da koflul cümleleri kurulabilir. Yan mda oturabilirsin; ama derste konuflmayacaks n. stedi in yere girebilirsin; yeter ki düzenli çal fl. 2. NEDEN SONUÇ LG S ki yarg l bu cümlelerde 1. yarg 2. yarg n n nedenidir. den, di i için, di inden, ece i için, ba eylemleriyle ve diye, ile, de, ki, sözcükleriyle neden sonuç cümleleri kurulur: Ya mur ya d ndan trafik altüst oldu. Düzenli spor yapt için genç görünüyor. Tatile ç kaca için heyecanl yd. Tatil bitti diye üzülüyorum. Ya murun ya mas yla maç yar da kald. Seni özledim ki arad m. 3. AMAÇ LG S 1. yarg 2. yarg n n amac d r. mek için, mek üzere ba eylemleriyle amaç cümleleri kurulur: Yaz n gezmek için para biriktiriyor. Çal flmas için ona bir oda verdik. 4. AÇIKLAMA LG S Neden sonuç ilgisinin tersidir. 1. yarg sonucu, 2. yarg nedeni verir. Onu çok seviyorum; çünkü bana gençli imi an msat yor. stedi i yere girdi; demek ki çok çal flm fl. Kitaplarla hafl r neflir; flu halde okuman n önemi biliyor. 5. ZAMAN LG S ki yarg zaman ilgisi ile ba lanm flt r. Seni düflünürken gökte bir y ld z kayd. Eve gelir gelmez beni arad. zmir den gideli beri sorunlardan kurtulamad. Yaz geldi mi yaylalara ç kar z. zmir e her geliflinde bize u rar. 37

4 ATASÖZLER Atasözleri kal plaflm fl cümlelerdir. Sözcükler ya da sözcüklerin yerleri de ifltirilmez. Atasözlerinin ço u mecazl d r. Mecazs z olanlar da vard r. * Mecazl atasözleri: Üzüm üzüme baka baka karar r. Aya n yorgan na göre uzat. * Mecazs z atasözleri: Dost ile ye iç; al flverifl etme. Bugünün iflini yar na b rakma. * Kimi atasözleri do rudan ö üt verir: Dost ile ye iç; al flverifl etme. Sakla saman, gelir zaman. 38

5 Ö REND KLER M Z PEK fit REL M 1. " yi bir dinleyici olmak, insanlar aras ndaki iletiflimde aran lan bir niteliktir." cümlesini olumsuz soru biçimini yazal m. 2. Kar fl k verilmifl sözcükleri cümleye dönüfltürelim. ak ls z gökten düflen bafl na insan n benzer kayaya dost ö rencilerin yanl fll kla su yaz benzer yazmaya üzerinde bilgi yetenekleriyle yafllar yla insanlar ve ak l kazan r de er de il 3. Afla daki cümleleri anlam iliflkilerine göre s n flayal m. A) Yorgunluktan gözlerim kapan yor. B) Ben yarime gül demem; gülün ömrü az olur. C) Göç olgusunu araflt rmak için geri kalm fl bölgelere gitti. D) Çiçekleri sulad n z m çiçekler çabuk büyür. E) Anlamak, ö renmek, tart flmak için okuyorum. F) Bir ulus kültür bak m ndan ileri gitmiflse dili de bu duruma uygun biçimde geliflir. Amaç Sonuç liflkisi: Neden Sonuç liflkisi: Koflul liflkisi: 39

6 4. Afla daki cümlelerin öznel mi nesnel mi oldu unu belirtelim. Sevgi dolu bir toplumda yaflamak istiyormufl. ( ) Denize inen dik merdivene bakakald. ( ) Sab r ac d r; meyvesi tatl d r. ( ) Tafl tlar n en güvenlisi uçakt r. ( ) Asitli yiyecekleri çok tüketmek mideye zarar verir. ( ) 5. Afla da verilen atasözlerini anlamlar yla eflleyelim. Ava giden avlan r. Adam n iyisi ifl bafl nda belli olur. Her ziyan bir ö üttür. Diken batt yerden ç kar. Ne do rarsan afl na, o ç kar kafl na. a yi çal fl rsan z gelece iniz iyi olur. b Kifli u rad her zarardan ders al r. c Zarar hangi yönden geldi ise o yönden giderilir. d Ç kar n bakarsa zarar vermekte arayan kimse, o zarara kendisi u rar. e Bir insan n gerçek de eri iflinde gösterdi i baflar ile ölçülür. 40

7 KONU TARAMA TEST Üzerine en çok fliir yaz lan flehirdir stanbul. Bu cümleyle as l anlat lmak istenen, afla- dakilerden hangisidir? A) stanbul da çok flair yetiflti i B) fiairlerin stanbul u çok sevdi i C) stanbul hakk nda çok say da fliir yaz ld - D) stanbul un en çok tan nan flehir oldu u 7 5. Arad n bilmeyen, buldu unu anlayamaz. Yukar daki cümleyi aç klayan bir yaz n n bafll için afla dakilerden hangisi uygundur? A) Bilimde Güvenilirlik B) Anlaman n Zorlu u C) Bilimde Sonsuzluk D) Bilinçli Araflt rma 2. Afla daki cümlelerin hangisinde eylemin en az iki kez yap ld, oldu u anlam kesindir? A) Yine zay f gelecek karnemde. B) Yine geldi bahar. C) Bir daha anlataca m flimdi. D) Gelecek hafta tatile giriyoruz. 6. Afla daki cümlelerin hangisinde kiflilefltirme yoktur? A) Ovan n içinden geçen nehre hepimiz bay ld k. B) Akan nehir ya mur sular ile iyice cofltu. C) Bahar n müjdecisi olan papatyalar pikni- e gelenlere gülümsüyordu. D) Kufllar, baharla birlikte flark lara bafllad. 3. Tiyatro; insan, insanl, do rudan do ruya insan n kendisi ile anlatan bir sanatt r. Afla dakilerden hangisi bu cümleden ç - kar lamaz? A) Tiyatronun anlat m arac insand r. B) Tiyatro, insan ilgilendiren her fleyi anlat r. C) Tiyatro, e itici bir sanat dal d r. D) nsan, insanl anlatan sanat dallar ndan biridir tiyatro. 7. Söz bafl bofl b rak ld nda söylenen, söylenmek istenen olmaz; söylenen, söylenmek istenen olmay nca da yap lmas gereken yap lmadan kal r. Bu cümlede alt çizili sözle anlat lmak istenen, afla dakilerden hangisidir? A) Söze gereken de eri vermemek B) Do ru ve yerinde sözler kullanmak C) Sözü kontrol alt nda tutamamak D) Söze anlam derinli i katamamak 4. Afla daki cümlelerin hangisinde koflul anlam vard r? A) Çal flt için kazand s nav. B) Yard m ederim; ama sen de bana yard m edeceksin. C) Seni arad m; çünkü çok özlemifltim. D) Söylediklerimi iyi dinlemedi i için sana da yanl fl aktarm fl. 8. Deneme kendine s n r çizemez. Bu cümlenin afla dakilerden hangisiyle sürdürülmesi en uygun olur? A) o, dille düflüncenin ikili dans d r. B) o, özgür ufuklara aç lm fl bir yaz türüdür. C) o, çizgisini korumay bilir. D) o, flimdide geçmifli, geçmiflte flimdiyi gösterir. 41

8 9. Bir sanat ürünü, okuruna: Ben sana do rular gösteriyorum. demeden bunu baflarabilirse ifllevini yerine getirmifl olur. Bu cümleyle anlat lmak istenene afla dakilerden hangisi en yak nd r? A) Okurlar ma hep yol göstermeye çal fl r m; ama bunu belli etmeden yapar m. B) fiiirde estetik ölçüler geçerlidir; bu yüzden sözün içeri ine de il, söylenifline bakar m. C) Sanat n, toplumun sesi olmas gerekti ine inan r m; fliirlerimde halk n sözcüsü olmaya çal fl r m. D) Sanat yap t n n, sanatç n n kiflili ini yans tt n düflünürüm; yazma amac m bu iflte. 10. Bir ifli herkes yapmaya çal flabilir; ama her insan, o iflin gerektirdi i ustal gösteremez. düflüncesini, afla daki atasözlerinden hangisi en iyi karfl lar? A) Her yi idin bir yo urt yiyifli vard r. B) Herkesin hamuru, ekme ine göredir. C) Herkes davul çalar; ama çoma makama uyduramaz. D) Herkesin arfl n na göre bez verilmez. 12..sözlerle yaz lm fl bir yap t n, baflar ya ulaflaca na inanm yorum. Yukar daki bofl b rak lan yere, afla dakilerden hangisi getirilirse bu sözler özgünlü e önem veren bir sanatç n n söyledi i anlafl l r? A) Bafltan savma B) Süslü püslü C) Basmakal p D) Özensiz 13. A aç denizin üzerinde büyük gölgeden devler gibi k m ld yor, dallardaki gölgeler, a açtan a aca sürüklenerek orman n k z l derinliklerinde kayboluyordu. Bu cümlede kendisine benzetilen varl k afla dakilerden hangisidir? A) Dev B) Orman C) Gölge D) A aç 14. Afla daki cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? A) Ya mur ya nca ortal toprak kokusu kaplad. B) Anne kufl, yavrular n kediden korudu. C) Bizim oralara bahar gelmifltir. D) Ninem, seksen yafl nda dinç bir kad nd r. 11. Dil; yaflayan, devinen bir varl kt r. Bu cümlede anlat lmak istenene en yak n yarg, afla dakilerden hangisidir? A) nsanlar dillerine sahip ç k p onu yaflatmak zorundad rlar. B) Dil, devinim içinde oldu undan kendini çok yavafl yeniler. C) Dil, dura an de il; yaflayan canl bir varl kt r. D) Dili yaflatan, o dili konuflan sanatç lard r. 15. Afla daki cümlelerin hangisinde koflula ba l l k söz konusudur? A) Sabah koflusunu yapmak için eflofman n giydi. B) Bir haftad r ya mur ya d ndan ulafl m güçlükle yap l yor. C) Bundan sonra çal flsa da baflaramaz. D) Raporunu bitirmeden y ll k izne ç kamazs n! 42

9 16. Baz atasözleri ö üt verir, çeflitli olaylarla ilgili yol gösterir. Tecrübelerin bir flekilde yans t lmas d r. Baz atasözleri ise, bu tecrübelerin sadece sonuçlar n gösterir. Bunlardan ö üt almay z. Bunlar bize yol göstermez. Bu aç klamaya göre, afla daki atasözlerinden hangisi ö üt vermez, yol göstermez? A) Mum, dibine fl k vermez. B) Bir senden büyü ün, bir senden küçü ün sözünü dinle. C) Bugününün iflini yar na b rakma. D) yilik yapan, iyilik bulur. 19. Afla daki cümlelerin hangisinde mecazl anlat m kullan lmam flt r? A) Âfl k dedi in gönül topra na tohum düflüren kiflidir. B) Çald saz n dal na bülbül konar, cümle yürekler yara al r ve mutlaka kanard. C) fiiir, bir terlemedir, günefl günefl sözlerle. D) fiiir, düflüncelerimi, duygular m anlatt - m bir araçt r. 20. Ancak ya mura katlananlar, gökkufla n n renklerini görebilirler. Bu cümlede as l vurgulanmak istenen düflünce, afla dakilerden hangisidir? 17. Afla daki cümlelerin hangisinde karfl - laflt rma yap lm flt r? A) Benden ne istiyorsan harfi harfine yerine getirdim. B) Sahip oldu um her fleyi aileme borçluyum. C) Hayatta en önemli fley dostluk ve sevgidir. D) fl yerinde yaflad olumsuzluktan çok etkileniyor. 18. Yaflamda herkes, kendi öyküsünün kahraman d r. Bu cümlenin yak n anlaml s, afla dakilerden hangisidir? A) nsanlar, kendilerini hayat n merkezine koymamal d r. B) nsanlar, yarat l fl gere i bencil davran fllar içerisine girerler. C) nsanlar, olaylara yaln zca kendi gözlükleriyle bakarlar. D) Her insan, hayat n n baflrol oyuncusudur. A) Büyük ifl yapanlar n, büyük s k nt lar olur. B) Çok çal flmak, pek çok güzelli in kap s n açar. C) Yaflan lan s k nt lara gö üs germeyi bilenler, güzel fleylere kavuflabilirler. D) Yaflanan her s k nt n n bir nedeni ve bir sonucu vard r. 21. Afla dakilerin hangisinde "amaç" anlam vard r? A) Kitap okumad için kompozisyon yazam yor. B) Ders çal flmak için eve gitti. C) Keflke sözlerini daha önce dinleseydim. D) Tut ki sen de bizimle geleceksin. 1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. C 8. B 9. A 10. C 11. C 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C 21. B Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 43

10 KONU TARAMA TEST O kadar sinirlendim, o kadar sinirlendim ki.... Bu cümlenin sonuna afla dakilerden hangisi getirilirse, cümle en uygun biçimde tamamlanm fl ve anlamca pekifltirilmifl olur? A) kan beynime s çrad. B) yerin dibine geçtim. C) paçalar m tutufltu. D) içim d fl ma ç kt. 2. I. Dur be adam! II. Yapma be kardeflim! III. Çal fl be o lum! IV. Yürü be kardeflim! Yukar da numaralanm fl cümlelerin hangisinde yak nma anlam ön plandad r? A) I. B) II. C) III. D) IV Ne kadar çabalarsa çabalas n faydas z,... benim için de eri yok. Yukar da bofl b rak lan yere, afla dakilerden hangisinin getirilmesi uygun düfler? A) a z n n tad bozulsa B) a z n n pay n verse C) a z yla kufl tutsa D) a z ndan yel alsa 6. Sobay kurmamak için... Bu cümle, afla dakilerden hangisiyle tamamlan rsa bir kiflinin bir ifli yapmaktan kaçt anlam n kazan r? A) yan gelip yat yordu. B) yan çiziyordu. C) yan na kâr kal yordu. D) yan na b rakm yordu. 3. Görünen köy, k lavuz istemez. atasözünü en iyi aç klayan cümle, afla dakilerden hangisidir? A) Her zaman büyüklere dan flmak gerekmez. B) Ortada duran bir gerçe i aç klamak gerekmez. C) Bilinenlerden uzak durmak gerekmez. D) Her fleyi sora sora ö renmek gerekmez. 7. Afla dakilerin hangisinde neden sonuç anlam vard r? A) Bizi davet etmedi i için dü üne gitmedik. B) Çok kitap ald m; ama hiçbirini okuyamad m. C) Diyelim ki ayn okula gidiyoruz. D) Tatile gitmek için para biriktiriyor. 4. Afla daki cümlelerin hangisinde bir ifli özensiz yapma söz konusu de ildir? A) Ödevini çalakalem haz rlam fl. B) Bafltan savma bir eser oldu u ortada. C) Üstünkörü bir mektup göndermifl. D) Hal n n emek ifli oldu u ilk bak flta anlafl - l yor. 8. Y llard r biriktirdi im paralar kaybedince... sand m. Bu cümlede bofl b rak lan yere afla daki sözlerden hangisinin getirilmesi uygun düfler? A) yüre i hop etti B) can m burnuma geldi C) dünya bafl ma y k ld D) akl m bafl ma geldi 44

11 9. Afla daki atasözlerinden hangisi di erlerinden farkl bir yarg tafl r? A) Üzüm, üzüme baka baka karar r. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C) A aç, yapra yla gürler. D) Yaln z tafl, duvar olmaz. 13. (I) Kap dan küçük, zay f, mavi gözlü bir çocuk girdi. (II) Bafl önünde yavafl yavafl yürüyordu. (III) Gözlerinden yafllar ak yordu. (IV) Ben kayboldum, dedi. Yukar da numaralanm fl cümlelerin hangisinde görme duyusundan yararlan lmam flt r? A) I. B) II. C) III. D) IV. 10. Afla dakilerin hangisinde, birinci cümle ile ikinci cümle aras nda neden-sonuç iliflkisi vard r? A) Sözlerimi dinlemiyor, hep kulak arkas ediyor. B) Bofl oturmak istemiyor, örgü örüyor. C) Yemek yemiyor, yine de kilo al yor. D) Önce istiyor, sonradan vazgeçiyor. 14. Sinem in üzerine fazla gitmeyin, Sözleri afla dakilerin hangisiyle tamamlan rsa, cümle çok sinirli bir insan n tutumunu yans t r? A) az önce yüre i az na geldi k zca z n. B) yine hey heyleri tutmufl galiba. C) söylediklerinizi dinleyecek halde de il. D) sonra bunun hesab n sorar bize. 11. Afla daki cümlelerin hangisinde gerçekleflmemifl bir beklenti söz konusudur? A) S navdan önce gereken tüm haz rl yapmal s n z. B) Bugün onun beni aramayaca n biliyordum. C) Sevinçleri ve ac lar onunla paylaflabilece imi ummufltum. D) Böyle bir çal flman n, onun baflar s n art raca n san yorum. 15. Afla daki cümlelerin hangisinde k nama anlam söz konusu de ildir? A) Böyle güzel havada gezilmez de ne yap - l r? B) Ne biçim ö rencisin sen? C) Küçücük çocuk evde yaln z b rak l r m hiç? D) Nas l k yd n küçücük çocu a da vurdun! 12. Afla dakilerden hangisi, bir tan m cümlesidir? A) fiiir, bizim duygulanmam z sa lar. B) Gerçek flair, okuru duyguland ran kiflidir. C) Didaktik fliirde ö reticilik öne ç kar. D) Pastoral fliirin örnekleri bizde azd r. 16. Afla daki cümlelerin hangisinde eylemin önemsenmeden, özen gösterilmeden yap ld anlat lm flt r? A) S radan bir filmdi izleyece imiz. B) Ödevi üstünkörü haz rlam fls n z. C) Her fley çabucak yap lm flt. D) Olay ayr nt lar na de inmeden anlatt. 45

12 17. I. Dün sana da bir kazak ald k. II. Bir de sana kazak ald k dün. III. Sana dün de bir kazak ald k. IV. Bir kazak da sana ald k. Yukar da numaralanm fl cümlelerden hangi ikisi, anlamca birbirine en yak nd r? 21. Afla daki atasözlerinin hangisinde mecazl bir söyleyifl yoktur? A) Gemisini kurtaran kaptan. B) Yuvarlanan tafl, yosun tutmaz. C) Son piflmanl k fayda etmez. D) Y kmak kolay, yapmak güç. A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. 18. Afla daki cümlelerin hangisinde gerçekleflmemifl bir beklenti söz konusudur? A) Eve gidip de ders mi çal flacaks n sanki! B) Bana istedi im ücreti verir san yordum. C) Kitab okuyunca arkadafl na verir misin? D) Bizim tak m bu y l flampiyon olacak gibi. 19. Afla daki cümlelerden hangisinde tan m yap lm flt r? A) Dostluk, büyük bir özveri gerektirir. B) Dostluk, sevgi birikimlerinizin kaynaflmas n sa lar. C) Dostluk, düflmanl klar n bitti i yerde yefleren bir filizdir. D) Dostluk, bencilli in sona erdi i yerde bafllar. 20. Afla daki cümlelerin hangisinde eylemin beklenmeyen bir kifli taraf ndan yap ld anlam vard r? A) Annem bile benim hakl oldu umu düflünüyor. B) Bugün ifle bile gitmek istemiyorum. C) Bu ay bile param z yetiflmedi. D) Paray bile gözü görmüyor art k. 22. Yüre in bedenden daha çok rahat etti i yerde insan küçük yoksunluklara kolayca katlan r. Afla dakilerden hangisi, bu cümleyle farkl do rultudad r? A) nsan, huzur buldu u bir yerde çal fl yorsa bedensel yorgunluk onu fazla etkilemez. B) nsan çok para kazan rsa kendini huzurlu hisseder. C) Huzurlu bir ortam maddi aç dan yetersiz bile olsa insana çal flma gücü verir. D) Bazen bir gülümseme dünyan n mal n yok sayacak kadar insan mutlu eder. 23. Afla daki cümlelerden hangisi, kan tlanabilirlik aç s ndan ötekilerden farkl d r? A) Bu öykü kitab nda on iki öykü var. B) Kitab n 2. bas m yap lm fl. C) Öykü kiflileri, çocuklardan olufluyor. D) Sanatç, ak c bir anlat mla dikkati çekiyor. 1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. B 7. A 8. C 9. A 10. B 11. C 12. B 13. D 14. B 15. A 16. B 17. A 18. B 19. C 20. A 21. C 22. B 23. D Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 46

13 KONU TARAMA TEST Afla dakilerden hangisi yarg l bir cümledir? A) Bütün kaç n lmazl, güzelli i ve alev rengi hüznüyle sonbahar B) fiehrin sokaklar na da lm fl yüzlerce sat c n n akortsuz bir çalg y ça r flt ran ba- rt lar C) Denizin heybetli dalgalar n seyrederken geçmiflteki yaln zl n düflünen bir adam D) fiimdi uykusundan uyanmak üzeredir güller ve han melleriyle donanm fl Paris bahçeleri 9 4. Büyük insanlar, ürettikleri de erlerle tüm insanl a yararl hizmetler sunmufltur; ancak onlar n kendi ailelerine ayn ölçüde yararl olduklar söylenemez. Bu cümlenin anlam n afla daki atasözlerinden hangisi aç klar? A) Kürkçünün kürkü, börkçünün börkü olmaz. B) Mayas z yo urt tutmaz. C) Mum, dibine fl k vermez. D) Öz a lamay nca söz a lamaz. 2. Afla daki cümlelerin hangisinde birinci yarg ikinci yarg n n nedeni de ildir? A) Heyecanlan nca bildiklerimi de unuttum. B) Ifl klar söndü ünden mum aramaya koyuldular. C) Pazarda dolafl rken birçok tan d k yüz görebilirsiniz. D) Ö retmen derse bafllad için hepimiz sustuk. 5. Afla dakilerden hangisi, Birden ç kan, bine yay l r. atasözüyle ayn anlamdad r? A) Bir bafl so an bir kazan kokutur. B) Dilim seni dilim dilim dileyim, bafl ma geleni senden bileyim. C) Elin a z torba de il ki büzesin. D) Açma s rr n dostuna, o da söyler dostuna. 3. Ac y ve üzüntüyü, omuzlara bölerek hiç ederim; sevinci, yüreklere bölerek hep ederim. Afla dakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yak nd r? A) Ac n n etkilemedi i can, sevincin bölünmedi i yürek olmaz. B) Ac ve üzüntü, omuzlarda; sevinç, yürekte tafl n r. C) Ac lar, bedenimizi; sevinçler, gönlümüzü etkiler. D) Paylafl lmas halinde ac lar azal r, sevinçler ço al r. 6. Cümle vurgusu de ifltikçe cümlenin iletisi de de iflir. Genel anlamlar ayn ; iletileri farkl olan afla daki cümlelerin hangisinde, zaman ö esi öne ç kar lm flt r? A) Biri, dün Ali yi okulda bana flikâyet etti. B) Ali yi bana okulda biri dün flikâyet etti. C) Bana, okulda biri dün Ali yi flikâyet etti. D) Dün biri Ali yi bana okulda flikâyet etti. 47

14 7. Afla daki cümlelerin hangisinde eflitlik anlam kesindir? A) Elde ettikleri ürünü aralar nda paylaflt lar. B) Evin tüm eflyas n birlikte tafl d lar. C) Geri kalan elmalar üçer üçer bölüfltüler. D) Tarlay, çektikleri bir çitle ikiye ay rd lar. 11. Afla daki cümlelerin hangisinde bir tan mlama yap lm flt r? A) Apartman, evin çok katl olan d r. B) Apartman, flehirlerdeki yer darl n n sonucudur. C) Apartman, komfluluk iliflkilerinin zay flamas na neden olmufltur. D) K rsal kesim insan n n idealindeki konut apartmand r. 8. Afla dakilerden cümlelerin hangisinde istek söz konusu de ildir? A) Okuldan ç kar ç kmaz eve geleceksin. B) Karfl ya motorla de il vapurla geçeceksin. C) Her gün iki saat ders çal flacaks n. D) Bu yo un çal flmadan bir gün usanacaks n. 12. Afla dakilerden hangisi bir umutsuzluk, çaresizlik anlam içermez? A) Güvendi i da lara karlar ya m flt. B) Dört yan deniz kesilmiflti. C) Kolu kanad k r lm flt. D) Bindi i dal kesiyordu. 9. Afla daki cümlelerin hangisinde koflula ba l l k söz konusudur? A) Bu kitab sana, geri almak üzere vermifltim. B) Bildi iniz üzere biz bu iflten cayamay z. C) Çarfl da gezerken fliddetli bir ya mura tutulduk. D) Gruplara ayr larak konular bölüfltük. 10. Cümle biçimindeki deyimlerle atasözleri kar flt r lmamal d r. Atasözleri, genel kural niteli i tafl r. Yani yaln z özel bir durum karfl s nda de il, her zaman do rudur. Bu aç klamaya göre, afla dakilerden hangisi atasözü de ildir? A) Acemi kat r kap önüne yük indirir. B) Aç n gözü ekmek teknesinde olur. C) Yuvarlanan tafl yosun tutmaz. D) Ele verir talk n, kendi yutar salk m. 13. Öyle bir dünyada yafl yoruz ki, bir peflin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zor. Bu cümlenin konusu, afla dakilerden hangisidir? A) Tart flman n önemi B) Zorluklara gö üs germek C) Hayat n çeliflkisi D) Ön yarg dan kurtulmak 14. Afla daki cümlelerden hangisinde neden-sonuç iliflkisi vard r? A) Bu kaza senin için alm flt m. B) Para kazanmak için ta Fizan a gider. C) Akflam uyuyamad için ders çal flamam fl. D) Benim için bir fley ifade etmiyordu. 48

15 15. Afla dakilerden hangisinde hoflgörü anlam vard r? A) Dibi görünmeyen sudan geçme. B) At n ölümü arpadan olsun. C) Dikensiz gül olmaz. D) Çocukla çocuk olma. 19. Afla daki cümlelerin hangisinde yarg, onay beklemektedir? A) Bundan böyle senin ifline kar fl r m y m? B) Bir de ekmek verir misiniz? C) Bunca s k nt bunun için miydi? D) Ba lamay ne güzel çal yor de il mi? 16. Afla daki cümlelerden hangisinde sitem anlam vard r? A) Hani bir ifle de yarasa neyse B) Hani dün yolda görmüfltük ya C) Haklar da yok de il hani D) Hani beni yaln z b rakmayacakt n z 20. Çocu u el bebek gül bebek büyüttü, flimdi de çocuk, sözünü dinlemedi i için ona k z - yor. Bu cümlede geçen el bebek gül bebek deyiminin anlam afla dakilerden hangisidir? A) nazl, fl mar k B) çok dikkatli C) istedi i gibi D) bask c 17. Afla daki cümlelerden hangisi geçmiflte gerçekleflmifl olmas gereken bir beklenti yi dile getirmektedir? A) O, iki gündür seni ar yor. B) Ö retmen, ödevleri geçen hafta toplad. C) Umar m, dersine yeterince çal flm flt r. D) Bugünün baflar lar nda, dünün eme i de vard r. 18. E er ifline karfl heyecan n varsa, ifl hayat n verimli olur; çünkü insanlar ilerleten sevgi ve heyecand r. 21. "Genç sanatç halk n ac lar n konu edinen insand r." cümlesine afla dakilerden hangisi en yak nd r? A) Halk n ac lar n konu edinmeyen sanatç olamaz. B) Sanatç yaz lar nda yaln zca halk n ac lar n ifllememelidir. C) Kendi ac lar n konu edinen, halk n ac lar n da konu ediniyor demektir. D) Sanatç, yaz lar nda halk n günlük yaflam n ifllemelidir. Yukar daki cümlenin konusu, afla dakilerden hangisidir? A) flte isabetli seçim B) fl ve çal flma sevgisi C) Afl r heyecanl l k D) nsan n ifl süreci 1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. C 8. D 9. A 10. D 11. A 12. D 13. D 14. C 15. C 16. D 17. C 18. B 19. D 20. A 21. A Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 49

16 KONU TARAMA TEST "Baflar lamayacak, çözüm yolu bulunamayacak zorluk yoktur. Yeter ki çaba gösterilsin." Bu cümlenin anlam n en iyi karfl layan atasözü afla dakilerden hangisidir? A) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. B) Da ne kadar yüce olsa yol üstünden aflar. C) Sakla saman, gelir zaman. D) Eskisi olmayan n yenisi yoktur. 2. (I) O ünlü bir yönetmendi. (II) Her yerde büyük ilgi görüyordu; ama bundan rahats zd. (III) Kafas n dinlemek için bir k y kasabas - na gitti. (IV) Yeni senaryosunu üzerinde rahatça çal flabilece i için mutluydu. Yukar da numaralanm fl cümlelerin hangisinde amaç anlam vard r? A) I. B) II. C) III. D) IV. 3. Afla daki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlam vard r? A) Onu görmek için buralara kadar gelmifl. B) Bu kaza annesi için alm fl. C) Özledi i için beni s k s k ar yor. D) Dinlenmek için sessiz bir ortam istiyor. 5. "Yüzüne gözüne konan sineklere ald rmadan ad mlar n s klaflt rd." cümlesindeki alt çizili sözcü ün yerine afla dakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlam nda bir de ifliklik olmaz? A) ürkütmeden B) k zmadan C) önem vermeden D) can n s kmadan 6. "A açlarla u raflmaktan orman göremez hale geldik." cümlesinde anlat lmak istenen, afla dakilerden hangisidir? A) Bazen ayr nt larla u raflmak yararl olur. B) Hem ayr nt lara hem de bütüne ayn önemi vermeliyiz. C) Önce önemli olan noktalara de inmeli; ama ayr nt lardan da kaçmamal y z. D) Ayr nt larla u rafl rken as l önemli olan kaç rmamal y z. 7. (I) Dergâh Yay nlar nda geçen y l A. Haflim in bütün yap tlar yay mlanm flt. (II) A. Haflim i tan mada oldukça önemli bir aflama bu. (III). Enginün ile Z. Kerman n birlikte yay ma haz rlad klar bu eser dört ciltten olufluyor. (IV) Birinci ciltte A. Haflim in fliirleri, öteki üç cilt de yaz lar, denemeleri, gezi yaz lar, söyleflileri, mektuplar yer al yor. Numaralanm fl cümlelerden hangisinde kiflisel görüfle yer verilmifltir? A) I B) II C) III D) IV 4. Afla daki cümlelerin hangisinde bir ifli özensiz yapma söz konusu de ildir? A) Ödevini çalakalem haz rlam fl. B) Bafltan savma bir eser oldu u ortada. C) Üstünkörü bir mektup göndermifl. D) Hal n n emek ifli oldu u ilk bak flta anlafl l yor. 8. Afla daki cümlelerin hangisinde "tahmin" söz konusudur? A) Ya mur ya nca ortal toprak kokusu kaplad. B) Anne kufl, yavrular n kediden korudu. C) Bizim oralara bahar gelmifltir. D) Ninem, seksen yafl nda dinç bir kad nd r. 50

17 9. "Onlar n övmesiyle gö üsleri kabaran kimselerde asl n ararsan z, onlardan daha büyük de ildir." cümlesindeki alt çizili deyimin anlam, afla daki cümlelerin hangisinde vard r? A) Yapt klar yla övünen insan, mutlu say lmaz m? B) Baflkalar na tepeden bakan, onlar küçümseyen kendine nas l bak yordur ki? C) Küçük baflar lar abartmakta üstümüze yoktur. D) fle bafllarken kendimize güvenimiz yerinde olmal. 12. "Okumak" sözcü ü, afla dakilerin hangisinde "Geçenlerde Falih R fk Atay n bir yaz s n okudum." cümlesindekinden farkl bir anlamda kullan lm flt r? A) Hangi okullarda okudu unu sordular m? B) lk okudu un roman hat rl yor musun? C) Her hafta bir kitap okudum. D) Daha önce gazetede okudu um yaz y dergide görünce flafl rd m. 10. "Bizi öven insan n yermekte de serbest olmas gerekir." cümlesindeki "övmek" ile "yermek" sözcükleri aras ndaki anlam iliflkisi, "tutsak" sözcü ü ile afla dakilerin hangisi aras nda vard r? A) özgür B) rahat C) mahkum D) köle 13. "Haberi yeni ö renmifltik." cümlesinde "yeni" sözcü ü, afla dakilerin hangsindekiyle cümlede ayn anlamda kullan lm flt r? A) Yeni bir ifl bulmak kolay de ildi. B) Bu flehirdeki yeni okulunu be enecek miydi? C) Yeni toplad k bu f nd klar. D) Yeni kazak, ona çok yak flm fl. 11. "Kendini güç bela ulu bir karaa ac n kuytusundaki ba kulübesine att." cümlesindeki "kendini atmak" sözüyle anlat lmak istenen, afla dakilerin hangisidir? A) Bir yere gitmekte zorluk çekmek B) Hemen gitmek C) Bütün dikkatini gidece ini yere toplamak D) Yavafl yavafl yürümek 14. Dün az daha trafik kazas oluyordu. Alt çizili sözün bu cümleye katt anlam, afla dakilerin hangisinde vard r? A) En az ndan konuyu bir kez okumal y m. B) Elindeki bardaklar neredeyse düflürüyordu. C) Evdeki iflleri nihayet bitirebilmifl. D) Arkadafl n görür görmez ona kofltu. 51

18 15. Afla daki atasözlerinden hangisi, di erlerinden farkl bir yarg tafl r? A) Rüzgâr eken, f rt na biçer. B) Üzüm, üzüme baka baka karar r. C) K r at n yan nda duran ya huyundan ya tüyünden. D) Körle yatan, flafl kalkar. 19. Afla daki atasözlerinden hangisi "Ne ekersen onu biçersin." atasözüyle anlamdaflt r? A) Kazanmayan n kazan kaynamaz. B) Kaynayan kazan, kapak tutmaz. C) Kazan na ne koyarsan kepçene o ç kar. D) Kazan, kazana kara, demifl. 16. Afla daki cümlelerden hangisinde büyük sözcü ü "önemli" anlam nda kullan lm flt r? A) Evin büyük k z çok sorumsuzdu. B) Genç gazeteci büyük bir haber yakalad. C) Yaflad büyük sevinçler geride kald. D) Evin büyük bir bahçesi vard. 17. "fiu üç günlük hayat " sözüyle anlat lmak istenen afla dakilerden hangisidir? A) nsan n ömrünün k sal B) Günlük hayat n zorlu u C) Gününü gün etme arzusu D) nsan ömrünün üç günü 20. Veysel Çolak, ilk kitab ndan beri fliir çizgisini, kal nlaflt rarak sürdürüyor. Veysel Çolak n bundan sonraki fliir serüveni ise merak konusu: Çizgisini koruyacak m, yoksa de ifltirecek mi? Bu parçada "fliir çizgisini kal nlaflt rarak sürdürmek" sözüyle, Veysel Çolak n anlat lmak istenen yönü, afla dakilerden hangisidir? A) Son fliirlerinin uzun ve yo un oldu u B) fiiir tekni inin çok kaba oldu u C) Ayn konuda fliirler yazmaktan vazgeçmedi i D) Ayn fliir anlay fl n de ifltirmeden gelifltirdi i 18. "Gibi" sözcü ü, afla daki cümlelerin hangisine "olas l k" anlam katm flt r? A) So ukta d flar da kalmak ölüme imza atmak gibi bir fleydir. B) fiimdi de kaçmak istiyordu s k nt ya düfltü ünde yapt gibi. C) Birçok yazar n söyledi i gibi bence de ele al nmam fl konu yok. D) Bu k fl, varl nla daha s cak geçecek gibi. 1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10. A 11. B 13. C 12. A 14. B 15. A 16. B 17. A 19. C 18. D 20. D Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 52

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir:

Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir: ÜN TE: 13 Y VE DO RU ANLATIM Do ru anlat m n özellikleri ve bu özellikleri tafl mamaktan kaynaklanan anlat m yanl fllar pratik olarak flu bafll klar alt nda incelenebilir: Aç kl k- aç kl n bozulmas Aç

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

sar lmak için tek kol da yeterlidir!

sar lmak için tek kol da yeterlidir! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yaflama sar lmak için tek kol da yeterlidir! azalar bir çok engelli için hayatlar n n dönüm noktas d r. Kemal Özdemir geçirdi i kazay de il, onun izlerini silmeye bafllad an yaflam

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

bir ev / ofis Tarlabafl nda

bir ev / ofis Tarlabafl nda 72.73 > RÖPORTAJ Tarlabafl nda bir ev / ofis SARA ADAKAN VE DANIEL GONVERS Ç FT, LOZAN DAK S STEML YAfiANTIYI BIRAKIP M MARLIK YAPMAK VE YAfiAMAK Ç N STANBUL A GELM fi, TARLABAfiI NIN GÖBE NDE 100 YAfiINDA

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Languages Fetullah Icyer Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Otobiografik metinler ve bir ders modeli Seminar paper İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler 1 Giriş 2 1. Kitap Üzerine İncelemeler 3 1.1. İlk

Detaylı