Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir"

Transkript

1 12 Eylül Öykücülüðü ve Hasan Özkýlýç Öyküsü A l p e r A k ç a m Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir kýrýlma, bir düþ kýrýklýðý, bir karanlýk boþluk, bir inanç þaþkýnlýðý gibi sözcüklerin art arda dizilmeleriyle oluþmuþ, sorgulamadan çok eskiyle yeni arasýndaki ayrýmý yaþýyor olmanýn, daha çok da eskinin bir þeylerine duyulan özlemin öyküsü diyebiliriz belki Belkilerin belirleme gücü ne ise o iþte. Haydar Ergülen'in 80 þiiri üzerine söylediði, 80 þiiri bir dönem þiiridir, yeni bir dünya kurulurken, eski deðerlerimiz, inançlarýmýz tersyüz olurken yazýlan bir þiirdir, eski dünyayý savunmanýn þiiridir, bir anlamý varsa budur deyiþi de bu belkileri biraz belirgin kýlma yolunda epey iþ görür (Kitaplýk, Haziran 2005, Mehmet Erte söyleþisi: Þiir dediðimiz þey paylaþmak içindir ). 12 Eylül öykücülüðü üzerine konuþmaya baþlarken dönemi anlatan bir bilgilendirme de gerekli olabilirdi aslýnda. Aradan geçen yirmi beþ yýllýk, çeyrek yüzyýllýk süre, dönemi yaþayanlarýn belleklerini karýþtýrmamýþ olsa bile, yeni kuþaklara aktarýlan bilgi birikiminin nesnelliðinin tartýþýlýr olduðunu biliyoruz. Bir dönemeci, tarihsel bir geçiþi yaþamýþ olmakla yaþamamýþ olmak, yazýlanlardan, söylenenlerden öðrenmek arasýnda büyük ayrýmlar olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu saatten sonra verilecek bir bilgilendirme yazýsýnýn kendisi de bir tür öykü ya da hikâye olmayacak mýdýr? Anlatýcý 36: 650 bin insan gözaltýna alýndý 12 Eylül döneminde, 1 milyon 683 insan fiþlendi. Toplam 210 bin dava açýldý ve toplam 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin insan için idam istemiyle dava açýldý. 517 kiþiye idam cezasý verildi. 49'u idam edildi. 388 bin kiþinin pasaport almasý yasaklandý. 30 bin kiþi sýkýyönetim kararýyla iþten atýldý. 14 bin kiþi vatandaþlýktan çýkartýldý. 171 in- 166 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ sanýn iþkence altýnda öldüðü belgelerle kanýtlandý. 43 kiþi gözaltýnda ya da cezaevinde intihar etti. 16 kiþiyle ilgili olarak kaçarken vuruldu açýklamasý yapýldý. 95 kiþi çatýþmada öldürüldü. 14 kiþi cezaevindeki uygulamalarý protesto etmek amacýyla düzenlenen açlýk grevlerinde öldü. 937 film yasaklandý. 23 bin 667 dernek kapatýldý. Yani iþçi sendikalarý kapatýlýrken 12 Eylülcüler iþveren örgütlerine dokunmadý. 3 bin 854 öðretmenin, 120 üniversite öðretim görevlisinin ve 47 hâkimin iþine son verildi. 7 bin 233 devlet memuru sürgüne gönderildi. 400 basýn mensubu yargýlandý. Yargýlanan gazetecilere toplam 3 bin 315 yýl ceza verildi. 300 gazeteci fiili saldýrýya uðradý. Yasaklar nedeniyle toplam 300 gün gazeteler çýkamadý. 39 ton gazete imha edildi. 40 ton yayýn ise imha edilmek üzere depolandý. 927 yayýn toplatýldý. Dostluk ve Yardýmlaþma Vakfý Belgeseli'nden Erdal Eren on yedi yaþýndaydý. Asýlabilmesi için yaþýnýn on sekiz olmasý gerekiyordu. Oldu. Mahkeme kararý çýkarýldý. Yaþý büyütüldü Erdal'ýn. Asýldý Yasalara uygun olarak ölüm hükmü yerine getirildi, asýldý Erdal Herkesin bildiði bir ek not Günümüz öyküsü hayatýn neresinde diye sorarýz sýkça kendimize Soruyu tersinden sormak da olasýdýr, ki 12 Eylül öykülerine yakýþaný bu olacaktýr belki Hayatýmýzýn o parçasý, öykümüzün neresinde? 68'lerdeki öðrenci, öðretmen, iþçi, aydýn eylemlerini, üretici etkinliklerini bastýrmaya yönelmiþ siyasi cinayetler ve karþýt örgütlenmelere kadar uzanan, yetmiþli yýllarýn ortalarýndan itibaren ivme kazanmýþ, yýllar süren bir karmaþa, faili meçhul veya kuþkulu siyasal öldürmeler, gösteriler, Anadolu þehirlerine, kasabalarýna, köylerine kadar yayýlan, Alevi-Sünni çatýþmalarýna kaydýrýlan, genelde aykýrý olaný, sisteme karþý durma gizilgücünü içinde barýndýran zümreleri yok etmeye, yerinden sökmeye yönelmiþ, giderek kitlesel boyut kazanmaya baþlayan çatýþmalar Özellikle de Anadolu topraðýný tekdüze, teksesli parçalara bölüp ayýrma istenci. Uzun erimli bir oyunun parçasý. Barýþçý kültürler, karnavallar, hoþgörü topraðýný düþman kamplara bölünmüþ zýt karakterli kültürler çatýþma alanýna dönüþtürme çabasý. Günde on on beþ kiþinin ölüm haberiyle, sokak baþýnda vurulup düþürülmüþ bir bilim adamýnýn, bir gazetecinin görüntüsüyle kana ve acýya kesmiþ bir hayat Kendini olaylarýn dýþýnda tutmaya özen gösteren halk çoðunluðu için ne olacaksa olsun da kurtulalým bu karanlýk gidiþten dedirtecek sancýlý, karanlýk günler. Hiç kimsenin can güvenliðinin olmadýðý, ölümün, kanýn yakýcý sýcaklýðýyla, bir yakýnýný genç yaþta yitirmenin o kahredici acýsýyla dolu günler 12 Eylül Öyküsü nün son sayfalarýna yakýn, yukardan bir komuta darbesi ve giriþte özetlediðimiz travma ile neredeyse tüm topluma yönelmiþ kurtarma harekâtý Kimin kimden kurtarýlmaya çalýþýldýðýnýn, kurtarmaya kalkýþmýþ olanýn arkasýndaki örgütlü gücün kimliðinin ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 ALPER AKÇAM hiçbir zaman yeterince aydýnlanamayacaðý, kendi içine kapanmýþ, kendi sözcükleri, kendine özgü kurallarý olmaksýzýn deþelenmesine izin verilmeyen bir yazýn metni sanki Ýnsanlýk açýsýndan acý, bir öykü kurgusu olarak düþünüldüðündeyse oldukça baþarýlý bir kara metin Bölük pörçük açýlmalar, kýrýlmalar oluþur zamanla Anlatýcýnýn anlattýklarý, kaçýnýlmazca ya da kör bir yazgý gereði hayatla buluþur, öykünün dýþýna taþmaya baþlar. Kapkara bir perdenin aralýklarýndan ýþýk sýzar sahneye; bir þeyler görünür olur. Öykü ve kurgu gerçekliðiyle yaþanan gerçekliðin birbirini çaðrýþtýrdýðý anlara bölünmüþ sahne gösterileri sanki 12 Eylül öncesi ve sonrasýnda birbirinden ayrýymýþ gibi duran bazý parçalarýn birleþmesi. Bir yol uðraðýnda bir kamyona çarpan bir Mersedes otomobilde küçük bir parçasý aydýnlanan planlý bir oyunun birbirine kolaylýkla eklemlenebilen bölümleri Bir yandan 12 Eylül rejimi nden canýný kurtarmak için geliþmiþ Batýlý ülkelere sýðýnmýþ siyasal göçmenleri koruyan, barýndýran, hatta Türkiye'deki cuntaya karþý örgütlenmelerine olanaklar sunan Batýlý ülkelerin, el altýndan darbe yöneticilerine moral ve akýl hocalýklarý, iþgücünün tüm direnç noktalarýndan kurtuluvermiþ ekonomik temsilcilerine parasal destekleri Günümüzün çok yakýnlarýna, ateþ kendilerine deðene kadar, Avrupa baþkentlerinde þiddet ve ayrýlýk yanlýsý güçlere saðlanan her türlü destek Ýnsan haklarý ihlal leri nedeniyle ülkemiz yönetimlerine uyarýlarda bulunan büyük müttefikimiz in uçaklarýndan daðdakilere yanlýþlýkla atýlmýþ lojistik yardýmlar Yýllara uzanmýþ, hatta günümüze ulaþmýþ bir kurgu gibiydi olanlar. Hepten günahý kurgulayana, dünyanýn egemenlerine, insana yabancýlaþmýþ nesneler dünyasýnýn o tüketim çýlgýnlýðýna atýp, metnin içindeki yerimizde kalýp gizlenerek hayatýn bize yüklediklerinden sýyrýlýp çýkacak mýyýz þimdi? Asla Oynatan da vardý aramýzda, oynayan da. Ama çoðunlukla oynanan oldu insanlýðýmýz. Günümüzün birincil ve en çok can yakan sorunu da hâlâ bu deðil mi ki? Kendini özgün birey ve ayrý bir hayat olarak sorgulama özgürlüðüne eriþememiþ insanýn, yararcý aklýn önünde ille de oynanan oluþu Günün birinde de ateþe sürülen oynananýn taþýdýðý bombalý ateþle, oynataný da oyuna çaðýrmasý! Bir çocuk oyunundaki Al kardeþim, ver kardeþim, ben yoruldum sen oyna! Ve tüm yeryüzünü kaplamýþ, anlamý çok önceden belli olmasýna karþýn anlamsýz bulunan bu kocaman dehþet! Bunca yýl sonra 12 Eylül öyküsünü, yeniden bir öykü gibi ve tüm öyküselliðiyle masaya yatýrmanýn dolayýmý burada yatýyor olmalý. Yararcý akla teslim olmamýþ, ancak özgün ve özgür olabildiðinde kendisi olabilmeyi baþarmýþ sanatýn insaný özgürleþtirme çabasýnda, yetisinde, gücünde Ne politik bir hesaplaþma ne birilerini mahkûm etmeye çalýþma Öykü masasýna yatýrýlmasý gereken kendi insan sevgimiz, o bir insaný sevmekle baþlayan kendi öykümüz olmalý. Neler yaþamadýk ki o kara öykünün içinde? Derin bir sessizlik esmiþti 12 Eylül Öyküsü nü izleyen günlerde. Küllerin savrulduðu, yakýlanýn yakanla yüz yüze durmayý baþaramadýðý, kimsesiz bir yangýn yeriydi ülke. Zaman kimseyi dinlemeden yürüdü küllerin üstünden Ýnsanlarýný, ülkelerini ve hatta tüm evreni kurtarmak için ateþin üstünde yürüyen, ipin 168 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ ucunda, bir namlunun karþýsýnda, bir býçaðýn keskinliðinde gencecik yaþýnda ölüme varan masal kahramanlarýnýn bilek hakký el koyup yoksul halk larýna daðýttýklarý arsalara kurulmuþ varoþlarda, apartman zenginliðine kavuþmuþ halk larýn takke, çarþaf, tespihli, özgürlüklere tükürük saçan saltanatý iktidar oldu öykünün sonlarýna yakýn. Ne denli baský vardý, zorlama vardý denilse de demokrasi, insan haklarý, özgürlükler açýsýndan 1961 Anayasasý'ný tebdil ve taðyir e yönelmiþ olduðu þimdi en tutucu çevrelerce bile kabul edilir görünen yeni ve olabildiðince gerici, yasaklayýcý bir anayasa, halk oylamasýnda %98'lik bir oybirliði ile onandý. Tam da bu noktada 1961 yýlýnda Kudüs'te yargýlanan Nazi komutaný Adolf Eischman için Hannah Arendt'in hazýrladýðý rapor geliyor usumuza. Yaþar Çabuklu, Virgül dergisi Aralýk 2003 sayýsýndaki Kötülük Sýradanlaþýrken baþlýklý yazýsýnda, kötülüðün toplumsal kökenlerine inerken anýyor Arendt'i. Aramýzdan birilerine iliþkin bir sorgulama yaparken oluþmuþ kaçýnýlmaz bir çaðrýþým, bir kulak çýnlamasý belki. Kendisi de Yahudi kökenli olan ve 1941'de Almanya'dan kaçarak Amerika'ya sýðýnan Arendt, Yahudileri topluca gaz odalarýna göndermekle suçlanan, yakalandýktan sonra 1961 yýlýnda Kudüs'te yargýlanan Adolf Eischman için yazdýðý raporda kötülüðün banallýðý ný savunmuþtu yýlýnda yayýmlanan Eischman Kudüs'te adlý yapýtýnda, Eischman'ý içinde bulunduðu toplumdan soyutlayýp kötülüðün radikal ve þeytansý gücü yaftasýyla mahkûm ederek kötülükten arýnmýþ olma yanýlgýsýna dikkat çekiyordu Arendt. Eischman'dan yanaymýþ gibi görünen düþünceleri nedeniyle birçok dostu Arendt'le iliþkisini kesmiþti. Arendt'e göre kötülük radikal, derinliði olan þeytani bir özellik deðildi; belki bir tür duyarsýzlýk olarak deðerlendirilebilirdi. Eischman, iyilikle kötülüðü birbirinden ayýrabilecek deðerlendirme gücünden yoksundu, o kadar Üstlerinden aldýðý görevleri yerine getiren sýradan bir insandý Eischman'ý canilikle, þeytani özellikler taþýmakla suçlayanlarýn, Nazileri iktidara getiren tüm toplum için de bir þeyler söylemesi gerekmez miydi? Suçlananlar arasýna radikal kötülük kavramýný kullanan, siyahlarý, sömürge halklarýný hayvan yerine koyan, onlarý kötülükle iliþkilendiren aydýnlanma düþüncesinin büyük filozofu Kant'ý neden katmýyorduk? Nazi görevlileri toplum çoðunluðu tarafýndan benimsenmiþ yasalara deðil de içgüdülerine uymuþ olsalardý daha az insan öldüreceklerdi belki de Nazilerin çoðunluðu, bizlerin de bugün içinde yaþadýðýmýz geniþ kitleler gibi rahatýna düþkün, kiþicil çýkarlarýný ön planda tutan yararcý kiþilerdi; ancak böylece tanýmlayabilmek olasýydý onlarý Bugün de geçmiþteki kötülükleri yargýlarken yaptýðýmýz gibi, bir þeyleri sorgularken ekonomik, politik koþullarý, piyasayý ve genel kanýlarý suçlayarak toplumsal bir çözümleme ile iþin içinden çýkmak iþin en kolayýna kaçmak olacaktýr kanýmýzca. Oysaki 12 Eylül dönemecinde yaþadýklarýmýz da, faþizm, savaþ ve benzeri tüm toplumsal felaketler de yalnýzca ekonomik ya da politik birer sorun deðil, ayný zamanda bireysel ve kaçýnýlmazca öyküsel bir sorundur. 12 Eylül sonrasý ülkeyi kaplayan derin suskunluðun ve tepkisizliðin içinde sanatýn, þiirin, romanýn, öykünün suskunluðu da vardý. Tek tük baþkaldýrmayý deneyen birkaç ses dýþýnda, genel tabloya egemen olan bu suskunluðun, kendi içinde gerilen, bükülen, zorlanan, suskun- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 ALPER AKÇAM luk olduðu için kendinden utanan ve kendiyle hesaplaþan bir suskunluk olmadýðý, içi boþ bir umursamazlýðý yansýttýðý sonraki yýllarda ortaya çýkacaktý. Ülkemiz yazýnýnda o 12 Eylül tarihinden itibaren baþlayan eðilim sapmalarý, kimi yazarlarýmýzýn yayýn hayatýna ardý ardýna giren büyük holding kuruluþlarý çevresinde el ovuþturarak gezinmeleri dýþýnda, 12 Eylülün neredeyse hiç olmamýþçasýna bir susuþla karþýlanmýþ olmasý, o karanlýk dönemeçten üzerimize ve öykümüze düþen en ürkütücü tablodur kanýmca. Döneme iliþkin yazýlan kimi ürünün de bir dedikodu kumkumasý içinde slogan edebiyatý, politikanýn edebiyata sýzmasý gibi yaftalarla örtülmeye çalýþýldýðýnýn ayrýmýndayýz sanýrým. 12 Eylül Öyküleri kavramý, iki ayrý anlam boyutunda yol açar kendine. Öncelik, elbette yazýnýmýz ve öykümüz içinde hak ettiði yeri alamamýþ olmalarýnda, dönemin hayatýmýza uðrattýðý o aðýr travmaya karþýn son derece küçük bir nicelikçe temsil edilmelerinde olmalýdýr. Yýllardýr yazýn dünyamýzda pýtrak gibi bitibitiveren yeni yazýn organlarýna bakýyoruz, her hafta, her ay, hatta her gün sayfalar dolusu renk renk kâðýda döktürülen içli duygularý anlamaya çalýþýyoruz; bu ülke öyle bir aðýr dönemeçten geçmemiþtir sanki Kaç öykücü sayabiliriz, yüz binlerce insana bir yerinden deðmiþ, dokunmuþ, can yakmýþ, insanlarý susturmuþ, popüler kültüre, yoz gösteriþ budalalýklarýna ülke düþün ortamýný peþkeþ çekmiþ bu kara öykü dönemecini öykü sorunsalýna dönüþtürmeyi baþarabilmiþ? Tersine, 12 Eylül öncesi, tüm toplumsal olaylarý toplumcu gerçekçilik ten, eleþtirel gerçekçilik ten emanet aldýklarý bir kara kaplýyla toz dumana çevirmiþ kimi yazarlarýmýz, çizerlerimiz, þairlerimiz, o dönemeci zararsýz ziyansýz atlatýr atlatmaz, ellerindeki ve uslarýndaki tüm kuramsal kitaplarýndan, ermiþliklerinden arýnmýþlar, Batý'dan esen hoþ kokulu pembe düþlerin kucaðýnda, paranýn saltanatýna sulta durur, hayatýn dýþýndaki bir yerde, gerçeklik aynalarýnýn ters yüzünde, kendileri için parýltýlý yeni hayatlar bulur olmuþlardýr. Bu susuþ ve geri çekiliþ ortamýnda, 12 Eylül acý gerçeðini, kendi öykü gerçekliðinde yaþatmayý, yeniden yaratmayý baþarabilmiþ bir avuç öykücüyü özgür sanat adýna kucaklamak ve alkýþlamak zorundayýz diye düþünüyorum. Yazýnýmýzda yeterince yer bulmamýþtýr 12 Eylül Iskalanmýþ, görmezden gelinmiþtir özetçe Döneme iliþkin öykü yazan öykücülerimizin sayýsý onu on beþi geçmemiþtir. 12 Eylül Öyküleri nin ikinci kavram boyutu onun poetika sýnda anlam bulmaktadýr. Özellikli bir döneme iliþkin bu öykülerin kendine özgü bir poetika sý olduðu gözlenmektedir ya da döneme yazýnsal bir yaratýþla eðilmeyi baþarmýþ her yapýtta, yapýtý meydana getiren o döneme özgü insancýl ruh durumu kendini yeniden var etmektedir. Poetika tek tek yapýtlarý yorumlamaya karþýt olarak, anlamý anlamlandýrmayý deðil her bir yapýtýn ortaya çýkýþýný yöneten genel yasalarýn bilgisine ulaþmayý amaçlar. Ancak psikoloji, sosyoloji vs. gibi bilimlerin aksine, bu yasalarý edebiyatýn kendi içinde arar.( ) poetika, edebiyata dair hem soyut hem de içsel' bir yaklaþýmdýr diyor Tvetzan Todorov (Todorov, Poetikaya Giriþ, Metis Eleþtiri, Ekim 2001, s. 37). Bu anlamda, yazýn dünyamýzda da, öykü tarihimizde de özel bir yeri 170 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ olacaktýr dönemi öykü yapýsýna sindirebilmiþ, özümsetebilmiþ öykülerin. 12 Eylül'ün kendi öyküsüyle 12 Eylül Öyküsü'nün bakýþtýklarý yerde hep o bir insaný sevmekle baþlar her þey diyen belgimiz asýlý duruyor olmalý. Belki de kimi zaman metin özgürlüðü nün arkasýna saklanýp öyküsünü unutuverdiðimiz hayat, bir 12 Eylül öykücüsünü, Uður Özakýncý'yý alýp götürürken aramýzdan, bizi bir kez daha kendisiyle dost olmaya, barýþýk yaþamaya çaðýrdý Hayatýmýzýn ve Uðurlarýmýzýn topraðý bol olsun. HASAN ÖZKILIÇ 12 Eylül Öyküleri baþlýðý altýnda baþka bir öykücümüzü son kitabýyla deðerlendirmeye çalýþacaðýz; Ýzmir'den Agora dergisi yönetmeni sevgili Hasan Özkýlýç Hasan Özkýlýç'ýn ilk öykü kitabý Kuþ Boraný 1998'de, ikinci öykü kitabý Þerul'da Beklemek 2002'de yayýmlandý. Son kitabý Orada Yollarda daha dumaný üzerinde, 2005 basýmý bir yapýt. Hasan Özkýlýç, Ergülen'in deyimiyle ve kavramsal bir yaklaþýmla, eski dünyayý savunmanýn öyküsünü yazýyor. Kýrýlma anlarýnýn, krizlerin, düþ kýrýklýklarýnýn yazarý Gurbet, sýla, yol, hele de sýnýr; Özkýlýç'ýn çekim gücünden kendini alamadýðý en güçlü metaforlar. Gelip geçici bir yeni yerde, iðreti bir nesne gibi dururken eskiyi anmak, eskiye özlemle yüreði burkulmak; Hasan Özkýlýç anlatýcýsýnýn baþýna en çok gelen þey bu iþte. Þerul'da Beklemek'te ülkemizin uðradýðý 12 Eylül kýrýlmasýna ait izler açýktan görünür olmasýna karþýn yýkýlan duvarlarýn, Þerul'un hemen öte sinde, geçilir oluveren sýnýrlarla ortaya çýkan kimi düþ kýrýklýklarýnýn aðýrlýðý çok daha fazla duyumsanýr. Bir kýrýlmaya eklemlenmiþ ikinci bir kýrýlma öykülerdeki burukluðu, ezikliði daha da artýrýr. Son kitap Orada Yollarda'da hâlâ bir umudu, bir inancý, Tanrýsal bir adalet arayýþýna ait o eski özlemi ansýyan ayný anlatýcý vardýr yollarda! ORADA YOLLARDA Orada bir yer mi bildirir ilk bakýþta? Önceden bilinen, tanýmlanmýþ bir yer Ýlk algýlayýþta öyle geliyor olsa da sözcük, Hasan Özkýlýç'ýn son öykü kitabýna ilk söz olarak yerleþince anlamý yerinden oynayýverir. Orada Yollarda, Hasan Özkýlýç'ýn son kitabýnýn adý. Aslýnda Yollarda Yollarda da olabilirdi adý. Hiç ayrýmý olmazdý. Hasan Özkýlýç için önceden tanýmlanmýþ, duraðan bir ora yoktur çünkü. Onun mekâný oldum olasý bitmeyen bir yoldur. Yolu da yeni yol izleyecektir. Yol bitmeyecektir. Öykü yolla özdeþtir neredeyse. Bir kez kýrýlmýþtýr yaþam ve dil coðrafyasý, bir kez anlatýda dolaþmanýn, göçebeliðin tadýna varmýþtýr Özkýlýç. Onlarca yýldýr göçebe olmuþ, göçebe kýlýnmýþ Anadolu öykücüsüdür o. Doðu'dan Batý'ya göçün üstüne, umuttan, ülküden çýkar dünyasýna göçmüþ bir toplumla cebelleþiyor olmanýn çetrefilli sorunlarý dolanmýþtýr diline. Aþký ekmeksiz, ekmeði aþksýz yiyemez bir sanatçý için bir yerde durabilmek olasý deðildir. Bir yere gelip konduðunda, öncelikle, bir önceki yerin acýsý vardýr belleðinde, bir sonraki yerin özlemi sonra Bir de acýlardan, özlemlerden, kavuþmalardan artakalmýþ o buruk tortu ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 ALPER AKÇAM Yalnýz mekân, uzam deðil, zaman da hep deðiþken, akýþkandýr Anlatýlmýþ bir an, anlatýlacak bir anýn gölgesiyle çoktan örtülmüþtür. Zamanda ve uzamda devinim, deðiþkenlik Hasan Özkýlýç imgesinin ana özellikleridir. Mekânlar hep kamuya açýk, herkesin kullandýðý, ama daha çok da ayrýksý olanlarýn durmaksýzýn boy gösterdiði kamusal alanlardýr. Kahvehaneler, içkievleri, köy meydanlarý, otogarlar, sokaklar, sinemalar, fabrikalar, barlar, buluþma evleri. Evlerin kapanýklýðý, düzenli salonlar, dingin ortamlar bulunmaz Özkýlýç'ýn öykülerinde Kamuya açýk alanlarda da kalýcý deðildir; bir konuktur Özkýlýç'ýn anlatýcýsý. Kalktý kalkacak, gitti gidecek oturur. Usunda geldiði yer, özleminde kalkýp varmak istediði yeni bir kamuya açýk alan Gurbet de, sýla da tutamaz artýk onu. Hatta içinde olduðu hayat da Bir dýþ bilinçle, içinde yaþadýðý alanlarýn, topluluklarýn bir adým ötesinde gözler hayatýný. Gözlerken düþünür, düþünürken bir eylemlilik çaðýrýr. Huzursuzluktan huzur duyar! Anlamak ve anlatmaktýr tüm çabasý. Dýþarýda oluþunun, uzakta duruþunun nedeni de budur daha çok. Gördüklerini, yaþadýklarýný aynada göründükleri gibi deðil, baþkalarýnýn gördükleri gibi anlatma çabasýndan kaynaklanýr uzak duruþu. Bakhtin'in sözceleriyle, Anlamak için anlayan kiþinin, yaratýcý anlayýþýnýn nesnesinin dýþýnda konumlanmýþ olmasý son derece önemlidir. Çünkü insan kendi dýþ görünümünü bile görüp bir bütün olarak anlayamaz; hiçbir ayna ya da fotoðraf yardýmcý olamaz ona bu konuda; gerçek dýþ görünümümüz yalnýz baþkalarý tarafýndan görülüp anlaþýlabilir; çünkü onlar mekân içinde bizim dýþýmýzda konumlanmýþlardýr ve onlar baþkalarýdýrlar. (Bakhtin, Novy Mir'in Bir Sorusuna Yanýt, Yayýna Hazýrlayan Caryl Emerson ve Michael Holquist, Austin, Texas, 1986, s. 6-7) Hasan Özkýlýç'ýn anlatýcýsý baþkalarýnýn yerinde durup baþkalarýnýn gözünden hayatý öyküye taþýma çabasýndadýr. Ayrýksý olduðunun, toplumun ötesinde durduðunun bilinmesini de ister bir yandan. Bu yanýyla iflah olmaz bir romantiktir, aþkýn bir bilinçtir. Ayný zamanda soluksuz anlatma çabasýndadýr öncelikle Nasýl anlattýðý önemli deðildir; neyi anlatacaðýnýn ardýndadýr. Hiçbir ayrýntýyý kaçýrmadan, tanýk olduðu tüm deðiþimleri, dönüþümleri, tüm acýlarý ulaþabildiði herkese anlatma, hiçbir þeyi anlatýlmamýþ bir karanlýk içinde nesnellikten uzaklaþtýracak baþka anlatýcýlara býrakmamak kaygýsýndadýr. Yalýn bir dil, doðru, dosdoðru bir anlatýyla Kadýnlarýn dramý daha baþka, ayrý bir dille girer öykülere Daha çok erkek egemen doðu toplumunun bir ayaðý meyhane, bir ayaðý kahvehane dolaþan ayrýksý kiþisidir anlatýcý ama kadýnlar karþýsýnda olaðanüstü duyarlýdýr. Özel bir özenle, koruma, sözcüsü olma kaygýsýyla yaklaþýr onlara. Orada Yollarda'da dokuz öykü var. Öykülerin sekizi Ýzmir'in deðiþik yerlerinde kaleme alýnmýþ. Son öykü, Uzayýp Giden Tren Yollarý, Özkýlýç'ýn memleketi Iðdýr'da yazýlmýþ. Karþýyaka, Çiðli, Urla, Urla, Buca, Turgutlu, Urla, Iðdýr Buna karþýn, öykülerden yalnýzca ikisi 172 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ Güzel Günler Ýçin ve Adýný Arayan öykülerin yazýldýðý Batý kentlerinde geçer. Güzel Günler Ýçin adlý öykünün kahramanlarý fabrika iþçileridir. Varoþlarda oturmaktadýrlar. Kent toplumuna tam yerleþik olamamýþ, aralarýndaki iliþkilerde ne henüz tam kentli ne de tam köylü olmayý benliklerine yerleþtirebilmiþ bir topluluk Diðer öykülerin tamamý kasabada, köyde geçer. Arada bir kent yolculuklarý, sýlayla gurbet arasýnda gidip gelmeler olsa da imgenin oluþtuðu, öykü dünyasýnýn aydýnlandýðý yer Anadolu kýrsalýdýr. Hasan Özkýlýç yalnýzca eski bir dünyaya özlemle deðil, ayný zamanda eski bir topraða özlemle de yazýyor öykülerini. O eski topraðýn üzerinde kendi ideolojik diline kavuþmuþ kavruk bir Anadolu gencinin kýrýlmýþ düþleridir yapýyý kuran Ýlk öykü Ah Ahuzer de yýkýlan duvarýn arkasýndan, Azerbaycan'dan çýkagelmiþ bir sevgili var. Sinemadan, içkievine, kamuya açýk bir alandan baþka bir kamusal alana taþýnan mekânda serüvenci anlatýcýnýn romantikliðini, toplumsal kurallara karþý çýkýþýný izleriz. Ahuzer'in bir içkievinde çalýþýyor olmasý, öykü anlatýcýsýnýn ona âþýk olmasýna engel olamaz. Birlikte yaþarlar Yakýnlarýnýn evlilik önerisiyle bulanýr aþk öyküsü; Ahuzer sýnýrýn öte yanýnda evlidir zaten; bir kýzý, bir de oðlu vardýr orada. Ýkinci öyküde, Boþta Gezenler de de, sýnýr ana metafordur Para kazanmak için içki kaçakçýlýðý yapmaya kalkan akraba, arkadaþ grubuyla anlatýcýnýn Ýstanbul'dan çýkýp gelen sevgilisi Nilüfer arasýnda gidip gelir olay örgüsü. Nilüfer Nahcivan'a gidip Azer Otel'de çalýþýr bir süre, arkasýndan üçüncü sýnýf bir barda çalýþmaya baþlar. Diðer birçok öyküde olduðu gibi bu öyküde de anlatýcýnýn ilgisini barlarda, birahanelerde, içkievlerinde çalýþan düþ kýrýklýðý yaþayan, korunma isteyen, hayata tutunmaya çalýþan kýzlar-kadýnlar çekmektedir. Sevilesi olanlar özellikle ve öncelikle onlardýr. Benim Babam adlý öyküde bir köy düðünündeki coþkulu sevgiyi, kaynaþmanýn güzelliðini izleyen siyasal bir cinayet paradoksal olarak iþlenir. Bir yanda aþk, sevgi, içtenlikli sevinç, coþku, diðer yanda çevresine bilinç taþýma kaygýsýndaki bir devrimci aðabeye yönelmiþ hain pusu yer alýr. Anakrisisle iki aykýrý duygu dünyasý belirgin kýlýnmaya çalýþýlýr. Orada Yollarda bir Güneydoðu kentinde, Urfa'da konuk olmuþ anlatýcý ile öðretmen sevgilinin öyküsü. Arada bir soruþturma, gözaltý ile bölünür sevgililerin yeni tanýþtýklarý kentteki yaþamlarý. Diðer öykülerde olduðu gibi burada da kahraman, toplumsal sorumluluklarýyla düþünen, davranan, dýþa açýk bir aydýn kiþidir. Bir Yýlbaþý Gecesi, uzak bir ilde savcý olarak görev yapan savcý kardeþin evinde baþlayarak cezaevinde biten bir yýlbaþý gecesinin öyküsüdür. Cezaevinde görevli jandarmalardan birinin de katýldýðý jandarma bak türküsü ile öykü ideolojik bir kimlik kazanýr. Adýný Arayan, kitaptaki diðer kent öyküsü. Yine bir meyhane vardýr mekân olarak. Burada anlatýcý yazara yakýn bir kimlik taþýmaktadýr. Kültür merkezi açýlýþý, öykü denemeleriyle, sanatla ilgili konuþmalar; yeni tanýþýlmýþ bir siyah saçlý kýzla birlikte, otomobil yolculuðuyla biter öykü. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 ALPER AKÇAM Güzel Günler Ýçin de fabrika iþçileri içinde geçen kadýn erkek iliþkileri baðlamýnda kadýnýn çaresizliði, savunmasýzlýðý iþlenir. Kadýn için hayat tuzaklarla doludur, onlar için özgürlüðe yer yoktur. Bu öyküde, diðerlerinden farklý olarak, anlatýcý olay örgüsünün dýþýnda bir gözlemci olarak yer alýr. Katar öyküsünde kahvehanede baþlayan öykü içki masasýnda sürer. Kafayý bulan erkekler birbirlerinin sýrtýna el koyarak bir katar oluþtururlar. Baþkasýyla evli olan Kýyas'ýn önderliðindeki katar, gece yarýsý Kýyas'ýn aþký Aysel kýzýn evinin önüne varýr. Kýyas, Aysel'in de kendisini sevdiðini savlamakta, ikide bir cebinden A harfi iþlenmiþ bir mendil çýkarýp göstermektedir. Aysel gecelikle çýkar evin balkonuna ve Kýyas'a hak ettiði dersi verir. Uzayýp Giden Tren Yollarý nda Aðrý ile en batýdaki bir kent arasýnda gidip gelmeler var. Genç yaþta batýya çýkagelmiþ, konuk olacaðý dayýsýný bulamamýþ doðulu delikanlýya sahip çýkýp onu evine almýþ Muhlis'in ölümü etrafýnda kurulur öykü. Yolculukta göze batan bir güzel kadýnýn aslýnda para karþýlýðý aþk yapan birisi oluþu da öykünün ilginç metaforlarýndan biridir. Hasan Özkýlýç öykülerinde erkek anlatýcýlar da, kadýn karakterler de karþý cinse karþý özel eðilimleri olan tipler arasýndan seçilmiþtir Ýki cins arasýndaki iliþkilerin boyutu çok güçlü aþklara da varabilmektedir, sýradan günlük iliþkilere de Ýliþkiyi tabulaþtýrma çabasýna karþý uðraþ içinde gibidir Özkýlýç; ayný zamanda cinsler arasýndaki iliþki toplumsal katmanlar arasýndaki gerilimin bittiði, insanlarýn dinginlik aradýðý ayrý bir hayat alaný gibi sunulmaktadýr. 174 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

650 bin insan gözaltına alındı 12 Eylül döneminde, 1 milyon 683 insan fişlendi. Toplam 210 bin dava açıldı ve toplam 230 bin kişi yargılandı.

650 bin insan gözaltına alındı 12 Eylül döneminde, 1 milyon 683 insan fişlendi. Toplam 210 bin dava açıldı ve toplam 230 bin kişi yargılandı. A. Alper AKÇAM 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜĞÜ ve Hasan Özkılıç Öyküsü... KARANLIK BİR DÖNEMECİN KENDİ ÖYKÜSÜ... 12 Eylül Öykücülüğü gibi bir kavramın içini hangi anlam boyutlarıyla donatabiliriz? Bir kırılma, bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

çýkan, Aydýn'dan Kemal Gündüzalp; yine Aydýn'dan, Güzel Sanatlar Lisesi'nde edebiyat olarak bizden de dergide yayýmlayacaðý bir

çýkan, Aydýn'dan Kemal Gündüzalp; yine Aydýn'dan, Güzel Sanatlar Lisesi'nde edebiyat olarak bizden de dergide yayýmlayacaðý bir Öykü Forum Ýzmir Hasan Özkýlýç Hasan Özkýlýç: Sevgili arkadaþlar, bilindiði gibi Ýmge Öyküler'in bazý sayýlarýnda forum baþlýðý altýnda öykü üzerine tartýþmalar yapýldý. Derginin yayýn yönetmeni Özcan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

yeterince bilinmemesi gibi birçok neden ileri sürülebilir.

yeterince bilinmemesi gibi birçok neden ileri sürülebilir. Öykü Soruþturma 1980'DEN GÜNÜMÜZE UNUTULMUÞ, ÖYKÜLERÝ GÖZDEN KAÇMIÞ, ÖYKÜLERÝNÝN DEÐERÝ YETERÝNCE BÝLÝNMEMÝÞ FARKLI KUÞAKLARDAN ÖYKÜCÜLER KÝMLERDÝR, NEDEN? Ýmge Öyküler, öykü edebiyatýnýn sorunlarýný gündeme

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler

Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler Üzerine Söyleþi * Düþler Öyküler: Sizi yalnýzca öykü yayýmlanan bir dergi çýkarmaya iten nedenler neler? Salim Þengil: 1938 yýlýnda CHP'nin açtýðý öykü yarýþmasýnýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba Yenilgide (Bile) Direnebilmek! K e m a l G ü n d ü z a l p 12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba edilmiþ. Hayatýmýzýn En Güzel Yýllarý diye bir Amerikan filmi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Nezihe Meriç'le Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Sezer Ateþ Ayvaz, Nezihe Meriç, Melike Koçak, Leyla Ruhan Okyay Kararsýz yaðmurun oyun oynadýðý bir günde, bir çay bahçesindeyiz; önümüzde

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern

Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern Dosya Öyküde Yaratýcýlýk Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern yaratýlar, yaratýcýlýðýn ne olduðunu, biçimle olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Zihinsel Farklýlýklarýmýz. Duygusal Farklýlýklarýmýz

Zihinsel Farklýlýklarýmýz. Duygusal Farklýlýklarýmýz Duygusal Farklýlýklarýmýz Ýnsanlarýn huylarý, olaylar karþýsýnda hissettikleri duygular da birbirinden farklý olabilir. Kimi insanlar giriþken, kendine güvenen bir kiþiliðe sahipken kimileri ise utangaç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim

Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim Tanklarýn Senfonisi S a b a K ý r e r Olaðanüstü Hal ve/veya Sýkýyönetim Olaðanüstü haller iki kategoride düzenleniyor. Birincisi, tabii afet, tehlikeli salgýn hastalýklar veya aðýr ekonomik bunalým halleri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu Ran Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org (Bir müteverrime nin baþucunda) Ölecek anladýk artýk iyice Kalbimiz þimdiden hicrile dolu "Her günün ufkunu sarýnca gece" "Diyoruz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

listesine eklendi, o kadar. *

listesine eklendi, o kadar. * 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı