Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir"

Transkript

1 12 Eylül Öykücülüðü ve Hasan Özkýlýç Öyküsü A l p e r A k ç a m Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir kýrýlma, bir düþ kýrýklýðý, bir karanlýk boþluk, bir inanç þaþkýnlýðý gibi sözcüklerin art arda dizilmeleriyle oluþmuþ, sorgulamadan çok eskiyle yeni arasýndaki ayrýmý yaþýyor olmanýn, daha çok da eskinin bir þeylerine duyulan özlemin öyküsü diyebiliriz belki Belkilerin belirleme gücü ne ise o iþte. Haydar Ergülen'in 80 þiiri üzerine söylediði, 80 þiiri bir dönem þiiridir, yeni bir dünya kurulurken, eski deðerlerimiz, inançlarýmýz tersyüz olurken yazýlan bir þiirdir, eski dünyayý savunmanýn þiiridir, bir anlamý varsa budur deyiþi de bu belkileri biraz belirgin kýlma yolunda epey iþ görür (Kitaplýk, Haziran 2005, Mehmet Erte söyleþisi: Þiir dediðimiz þey paylaþmak içindir ). 12 Eylül öykücülüðü üzerine konuþmaya baþlarken dönemi anlatan bir bilgilendirme de gerekli olabilirdi aslýnda. Aradan geçen yirmi beþ yýllýk, çeyrek yüzyýllýk süre, dönemi yaþayanlarýn belleklerini karýþtýrmamýþ olsa bile, yeni kuþaklara aktarýlan bilgi birikiminin nesnelliðinin tartýþýlýr olduðunu biliyoruz. Bir dönemeci, tarihsel bir geçiþi yaþamýþ olmakla yaþamamýþ olmak, yazýlanlardan, söylenenlerden öðrenmek arasýnda büyük ayrýmlar olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu saatten sonra verilecek bir bilgilendirme yazýsýnýn kendisi de bir tür öykü ya da hikâye olmayacak mýdýr? Anlatýcý 36: 650 bin insan gözaltýna alýndý 12 Eylül döneminde, 1 milyon 683 insan fiþlendi. Toplam 210 bin dava açýldý ve toplam 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin insan için idam istemiyle dava açýldý. 517 kiþiye idam cezasý verildi. 49'u idam edildi. 388 bin kiþinin pasaport almasý yasaklandý. 30 bin kiþi sýkýyönetim kararýyla iþten atýldý. 14 bin kiþi vatandaþlýktan çýkartýldý. 171 in- 166 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ sanýn iþkence altýnda öldüðü belgelerle kanýtlandý. 43 kiþi gözaltýnda ya da cezaevinde intihar etti. 16 kiþiyle ilgili olarak kaçarken vuruldu açýklamasý yapýldý. 95 kiþi çatýþmada öldürüldü. 14 kiþi cezaevindeki uygulamalarý protesto etmek amacýyla düzenlenen açlýk grevlerinde öldü. 937 film yasaklandý. 23 bin 667 dernek kapatýldý. Yani iþçi sendikalarý kapatýlýrken 12 Eylülcüler iþveren örgütlerine dokunmadý. 3 bin 854 öðretmenin, 120 üniversite öðretim görevlisinin ve 47 hâkimin iþine son verildi. 7 bin 233 devlet memuru sürgüne gönderildi. 400 basýn mensubu yargýlandý. Yargýlanan gazetecilere toplam 3 bin 315 yýl ceza verildi. 300 gazeteci fiili saldýrýya uðradý. Yasaklar nedeniyle toplam 300 gün gazeteler çýkamadý. 39 ton gazete imha edildi. 40 ton yayýn ise imha edilmek üzere depolandý. 927 yayýn toplatýldý. Dostluk ve Yardýmlaþma Vakfý Belgeseli'nden Erdal Eren on yedi yaþýndaydý. Asýlabilmesi için yaþýnýn on sekiz olmasý gerekiyordu. Oldu. Mahkeme kararý çýkarýldý. Yaþý büyütüldü Erdal'ýn. Asýldý Yasalara uygun olarak ölüm hükmü yerine getirildi, asýldý Erdal Herkesin bildiði bir ek not Günümüz öyküsü hayatýn neresinde diye sorarýz sýkça kendimize Soruyu tersinden sormak da olasýdýr, ki 12 Eylül öykülerine yakýþaný bu olacaktýr belki Hayatýmýzýn o parçasý, öykümüzün neresinde? 68'lerdeki öðrenci, öðretmen, iþçi, aydýn eylemlerini, üretici etkinliklerini bastýrmaya yönelmiþ siyasi cinayetler ve karþýt örgütlenmelere kadar uzanan, yetmiþli yýllarýn ortalarýndan itibaren ivme kazanmýþ, yýllar süren bir karmaþa, faili meçhul veya kuþkulu siyasal öldürmeler, gösteriler, Anadolu þehirlerine, kasabalarýna, köylerine kadar yayýlan, Alevi-Sünni çatýþmalarýna kaydýrýlan, genelde aykýrý olaný, sisteme karþý durma gizilgücünü içinde barýndýran zümreleri yok etmeye, yerinden sökmeye yönelmiþ, giderek kitlesel boyut kazanmaya baþlayan çatýþmalar Özellikle de Anadolu topraðýný tekdüze, teksesli parçalara bölüp ayýrma istenci. Uzun erimli bir oyunun parçasý. Barýþçý kültürler, karnavallar, hoþgörü topraðýný düþman kamplara bölünmüþ zýt karakterli kültürler çatýþma alanýna dönüþtürme çabasý. Günde on on beþ kiþinin ölüm haberiyle, sokak baþýnda vurulup düþürülmüþ bir bilim adamýnýn, bir gazetecinin görüntüsüyle kana ve acýya kesmiþ bir hayat Kendini olaylarýn dýþýnda tutmaya özen gösteren halk çoðunluðu için ne olacaksa olsun da kurtulalým bu karanlýk gidiþten dedirtecek sancýlý, karanlýk günler. Hiç kimsenin can güvenliðinin olmadýðý, ölümün, kanýn yakýcý sýcaklýðýyla, bir yakýnýný genç yaþta yitirmenin o kahredici acýsýyla dolu günler 12 Eylül Öyküsü nün son sayfalarýna yakýn, yukardan bir komuta darbesi ve giriþte özetlediðimiz travma ile neredeyse tüm topluma yönelmiþ kurtarma harekâtý Kimin kimden kurtarýlmaya çalýþýldýðýnýn, kurtarmaya kalkýþmýþ olanýn arkasýndaki örgütlü gücün kimliðinin ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 ALPER AKÇAM hiçbir zaman yeterince aydýnlanamayacaðý, kendi içine kapanmýþ, kendi sözcükleri, kendine özgü kurallarý olmaksýzýn deþelenmesine izin verilmeyen bir yazýn metni sanki Ýnsanlýk açýsýndan acý, bir öykü kurgusu olarak düþünüldüðündeyse oldukça baþarýlý bir kara metin Bölük pörçük açýlmalar, kýrýlmalar oluþur zamanla Anlatýcýnýn anlattýklarý, kaçýnýlmazca ya da kör bir yazgý gereði hayatla buluþur, öykünün dýþýna taþmaya baþlar. Kapkara bir perdenin aralýklarýndan ýþýk sýzar sahneye; bir þeyler görünür olur. Öykü ve kurgu gerçekliðiyle yaþanan gerçekliðin birbirini çaðrýþtýrdýðý anlara bölünmüþ sahne gösterileri sanki 12 Eylül öncesi ve sonrasýnda birbirinden ayrýymýþ gibi duran bazý parçalarýn birleþmesi. Bir yol uðraðýnda bir kamyona çarpan bir Mersedes otomobilde küçük bir parçasý aydýnlanan planlý bir oyunun birbirine kolaylýkla eklemlenebilen bölümleri Bir yandan 12 Eylül rejimi nden canýný kurtarmak için geliþmiþ Batýlý ülkelere sýðýnmýþ siyasal göçmenleri koruyan, barýndýran, hatta Türkiye'deki cuntaya karþý örgütlenmelerine olanaklar sunan Batýlý ülkelerin, el altýndan darbe yöneticilerine moral ve akýl hocalýklarý, iþgücünün tüm direnç noktalarýndan kurtuluvermiþ ekonomik temsilcilerine parasal destekleri Günümüzün çok yakýnlarýna, ateþ kendilerine deðene kadar, Avrupa baþkentlerinde þiddet ve ayrýlýk yanlýsý güçlere saðlanan her türlü destek Ýnsan haklarý ihlal leri nedeniyle ülkemiz yönetimlerine uyarýlarda bulunan büyük müttefikimiz in uçaklarýndan daðdakilere yanlýþlýkla atýlmýþ lojistik yardýmlar Yýllara uzanmýþ, hatta günümüze ulaþmýþ bir kurgu gibiydi olanlar. Hepten günahý kurgulayana, dünyanýn egemenlerine, insana yabancýlaþmýþ nesneler dünyasýnýn o tüketim çýlgýnlýðýna atýp, metnin içindeki yerimizde kalýp gizlenerek hayatýn bize yüklediklerinden sýyrýlýp çýkacak mýyýz þimdi? Asla Oynatan da vardý aramýzda, oynayan da. Ama çoðunlukla oynanan oldu insanlýðýmýz. Günümüzün birincil ve en çok can yakan sorunu da hâlâ bu deðil mi ki? Kendini özgün birey ve ayrý bir hayat olarak sorgulama özgürlüðüne eriþememiþ insanýn, yararcý aklýn önünde ille de oynanan oluþu Günün birinde de ateþe sürülen oynananýn taþýdýðý bombalý ateþle, oynataný da oyuna çaðýrmasý! Bir çocuk oyunundaki Al kardeþim, ver kardeþim, ben yoruldum sen oyna! Ve tüm yeryüzünü kaplamýþ, anlamý çok önceden belli olmasýna karþýn anlamsýz bulunan bu kocaman dehþet! Bunca yýl sonra 12 Eylül öyküsünü, yeniden bir öykü gibi ve tüm öyküselliðiyle masaya yatýrmanýn dolayýmý burada yatýyor olmalý. Yararcý akla teslim olmamýþ, ancak özgün ve özgür olabildiðinde kendisi olabilmeyi baþarmýþ sanatýn insaný özgürleþtirme çabasýnda, yetisinde, gücünde Ne politik bir hesaplaþma ne birilerini mahkûm etmeye çalýþma Öykü masasýna yatýrýlmasý gereken kendi insan sevgimiz, o bir insaný sevmekle baþlayan kendi öykümüz olmalý. Neler yaþamadýk ki o kara öykünün içinde? Derin bir sessizlik esmiþti 12 Eylül Öyküsü nü izleyen günlerde. Küllerin savrulduðu, yakýlanýn yakanla yüz yüze durmayý baþaramadýðý, kimsesiz bir yangýn yeriydi ülke. Zaman kimseyi dinlemeden yürüdü küllerin üstünden Ýnsanlarýný, ülkelerini ve hatta tüm evreni kurtarmak için ateþin üstünde yürüyen, ipin 168 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ ucunda, bir namlunun karþýsýnda, bir býçaðýn keskinliðinde gencecik yaþýnda ölüme varan masal kahramanlarýnýn bilek hakký el koyup yoksul halk larýna daðýttýklarý arsalara kurulmuþ varoþlarda, apartman zenginliðine kavuþmuþ halk larýn takke, çarþaf, tespihli, özgürlüklere tükürük saçan saltanatý iktidar oldu öykünün sonlarýna yakýn. Ne denli baský vardý, zorlama vardý denilse de demokrasi, insan haklarý, özgürlükler açýsýndan 1961 Anayasasý'ný tebdil ve taðyir e yönelmiþ olduðu þimdi en tutucu çevrelerce bile kabul edilir görünen yeni ve olabildiðince gerici, yasaklayýcý bir anayasa, halk oylamasýnda %98'lik bir oybirliði ile onandý. Tam da bu noktada 1961 yýlýnda Kudüs'te yargýlanan Nazi komutaný Adolf Eischman için Hannah Arendt'in hazýrladýðý rapor geliyor usumuza. Yaþar Çabuklu, Virgül dergisi Aralýk 2003 sayýsýndaki Kötülük Sýradanlaþýrken baþlýklý yazýsýnda, kötülüðün toplumsal kökenlerine inerken anýyor Arendt'i. Aramýzdan birilerine iliþkin bir sorgulama yaparken oluþmuþ kaçýnýlmaz bir çaðrýþým, bir kulak çýnlamasý belki. Kendisi de Yahudi kökenli olan ve 1941'de Almanya'dan kaçarak Amerika'ya sýðýnan Arendt, Yahudileri topluca gaz odalarýna göndermekle suçlanan, yakalandýktan sonra 1961 yýlýnda Kudüs'te yargýlanan Adolf Eischman için yazdýðý raporda kötülüðün banallýðý ný savunmuþtu yýlýnda yayýmlanan Eischman Kudüs'te adlý yapýtýnda, Eischman'ý içinde bulunduðu toplumdan soyutlayýp kötülüðün radikal ve þeytansý gücü yaftasýyla mahkûm ederek kötülükten arýnmýþ olma yanýlgýsýna dikkat çekiyordu Arendt. Eischman'dan yanaymýþ gibi görünen düþünceleri nedeniyle birçok dostu Arendt'le iliþkisini kesmiþti. Arendt'e göre kötülük radikal, derinliði olan þeytani bir özellik deðildi; belki bir tür duyarsýzlýk olarak deðerlendirilebilirdi. Eischman, iyilikle kötülüðü birbirinden ayýrabilecek deðerlendirme gücünden yoksundu, o kadar Üstlerinden aldýðý görevleri yerine getiren sýradan bir insandý Eischman'ý canilikle, þeytani özellikler taþýmakla suçlayanlarýn, Nazileri iktidara getiren tüm toplum için de bir þeyler söylemesi gerekmez miydi? Suçlananlar arasýna radikal kötülük kavramýný kullanan, siyahlarý, sömürge halklarýný hayvan yerine koyan, onlarý kötülükle iliþkilendiren aydýnlanma düþüncesinin büyük filozofu Kant'ý neden katmýyorduk? Nazi görevlileri toplum çoðunluðu tarafýndan benimsenmiþ yasalara deðil de içgüdülerine uymuþ olsalardý daha az insan öldüreceklerdi belki de Nazilerin çoðunluðu, bizlerin de bugün içinde yaþadýðýmýz geniþ kitleler gibi rahatýna düþkün, kiþicil çýkarlarýný ön planda tutan yararcý kiþilerdi; ancak böylece tanýmlayabilmek olasýydý onlarý Bugün de geçmiþteki kötülükleri yargýlarken yaptýðýmýz gibi, bir þeyleri sorgularken ekonomik, politik koþullarý, piyasayý ve genel kanýlarý suçlayarak toplumsal bir çözümleme ile iþin içinden çýkmak iþin en kolayýna kaçmak olacaktýr kanýmýzca. Oysaki 12 Eylül dönemecinde yaþadýklarýmýz da, faþizm, savaþ ve benzeri tüm toplumsal felaketler de yalnýzca ekonomik ya da politik birer sorun deðil, ayný zamanda bireysel ve kaçýnýlmazca öyküsel bir sorundur. 12 Eylül sonrasý ülkeyi kaplayan derin suskunluðun ve tepkisizliðin içinde sanatýn, þiirin, romanýn, öykünün suskunluðu da vardý. Tek tük baþkaldýrmayý deneyen birkaç ses dýþýnda, genel tabloya egemen olan bu suskunluðun, kendi içinde gerilen, bükülen, zorlanan, suskun- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 ALPER AKÇAM luk olduðu için kendinden utanan ve kendiyle hesaplaþan bir suskunluk olmadýðý, içi boþ bir umursamazlýðý yansýttýðý sonraki yýllarda ortaya çýkacaktý. Ülkemiz yazýnýnda o 12 Eylül tarihinden itibaren baþlayan eðilim sapmalarý, kimi yazarlarýmýzýn yayýn hayatýna ardý ardýna giren büyük holding kuruluþlarý çevresinde el ovuþturarak gezinmeleri dýþýnda, 12 Eylülün neredeyse hiç olmamýþçasýna bir susuþla karþýlanmýþ olmasý, o karanlýk dönemeçten üzerimize ve öykümüze düþen en ürkütücü tablodur kanýmca. Döneme iliþkin yazýlan kimi ürünün de bir dedikodu kumkumasý içinde slogan edebiyatý, politikanýn edebiyata sýzmasý gibi yaftalarla örtülmeye çalýþýldýðýnýn ayrýmýndayýz sanýrým. 12 Eylül Öyküleri kavramý, iki ayrý anlam boyutunda yol açar kendine. Öncelik, elbette yazýnýmýz ve öykümüz içinde hak ettiði yeri alamamýþ olmalarýnda, dönemin hayatýmýza uðrattýðý o aðýr travmaya karþýn son derece küçük bir nicelikçe temsil edilmelerinde olmalýdýr. Yýllardýr yazýn dünyamýzda pýtrak gibi bitibitiveren yeni yazýn organlarýna bakýyoruz, her hafta, her ay, hatta her gün sayfalar dolusu renk renk kâðýda döktürülen içli duygularý anlamaya çalýþýyoruz; bu ülke öyle bir aðýr dönemeçten geçmemiþtir sanki Kaç öykücü sayabiliriz, yüz binlerce insana bir yerinden deðmiþ, dokunmuþ, can yakmýþ, insanlarý susturmuþ, popüler kültüre, yoz gösteriþ budalalýklarýna ülke düþün ortamýný peþkeþ çekmiþ bu kara öykü dönemecini öykü sorunsalýna dönüþtürmeyi baþarabilmiþ? Tersine, 12 Eylül öncesi, tüm toplumsal olaylarý toplumcu gerçekçilik ten, eleþtirel gerçekçilik ten emanet aldýklarý bir kara kaplýyla toz dumana çevirmiþ kimi yazarlarýmýz, çizerlerimiz, þairlerimiz, o dönemeci zararsýz ziyansýz atlatýr atlatmaz, ellerindeki ve uslarýndaki tüm kuramsal kitaplarýndan, ermiþliklerinden arýnmýþlar, Batý'dan esen hoþ kokulu pembe düþlerin kucaðýnda, paranýn saltanatýna sulta durur, hayatýn dýþýndaki bir yerde, gerçeklik aynalarýnýn ters yüzünde, kendileri için parýltýlý yeni hayatlar bulur olmuþlardýr. Bu susuþ ve geri çekiliþ ortamýnda, 12 Eylül acý gerçeðini, kendi öykü gerçekliðinde yaþatmayý, yeniden yaratmayý baþarabilmiþ bir avuç öykücüyü özgür sanat adýna kucaklamak ve alkýþlamak zorundayýz diye düþünüyorum. Yazýnýmýzda yeterince yer bulmamýþtýr 12 Eylül Iskalanmýþ, görmezden gelinmiþtir özetçe Döneme iliþkin öykü yazan öykücülerimizin sayýsý onu on beþi geçmemiþtir. 12 Eylül Öyküleri nin ikinci kavram boyutu onun poetika sýnda anlam bulmaktadýr. Özellikli bir döneme iliþkin bu öykülerin kendine özgü bir poetika sý olduðu gözlenmektedir ya da döneme yazýnsal bir yaratýþla eðilmeyi baþarmýþ her yapýtta, yapýtý meydana getiren o döneme özgü insancýl ruh durumu kendini yeniden var etmektedir. Poetika tek tek yapýtlarý yorumlamaya karþýt olarak, anlamý anlamlandýrmayý deðil her bir yapýtýn ortaya çýkýþýný yöneten genel yasalarýn bilgisine ulaþmayý amaçlar. Ancak psikoloji, sosyoloji vs. gibi bilimlerin aksine, bu yasalarý edebiyatýn kendi içinde arar.( ) poetika, edebiyata dair hem soyut hem de içsel' bir yaklaþýmdýr diyor Tvetzan Todorov (Todorov, Poetikaya Giriþ, Metis Eleþtiri, Ekim 2001, s. 37). Bu anlamda, yazýn dünyamýzda da, öykü tarihimizde de özel bir yeri 170 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ olacaktýr dönemi öykü yapýsýna sindirebilmiþ, özümsetebilmiþ öykülerin. 12 Eylül'ün kendi öyküsüyle 12 Eylül Öyküsü'nün bakýþtýklarý yerde hep o bir insaný sevmekle baþlar her þey diyen belgimiz asýlý duruyor olmalý. Belki de kimi zaman metin özgürlüðü nün arkasýna saklanýp öyküsünü unutuverdiðimiz hayat, bir 12 Eylül öykücüsünü, Uður Özakýncý'yý alýp götürürken aramýzdan, bizi bir kez daha kendisiyle dost olmaya, barýþýk yaþamaya çaðýrdý Hayatýmýzýn ve Uðurlarýmýzýn topraðý bol olsun. HASAN ÖZKILIÇ 12 Eylül Öyküleri baþlýðý altýnda baþka bir öykücümüzü son kitabýyla deðerlendirmeye çalýþacaðýz; Ýzmir'den Agora dergisi yönetmeni sevgili Hasan Özkýlýç Hasan Özkýlýç'ýn ilk öykü kitabý Kuþ Boraný 1998'de, ikinci öykü kitabý Þerul'da Beklemek 2002'de yayýmlandý. Son kitabý Orada Yollarda daha dumaný üzerinde, 2005 basýmý bir yapýt. Hasan Özkýlýç, Ergülen'in deyimiyle ve kavramsal bir yaklaþýmla, eski dünyayý savunmanýn öyküsünü yazýyor. Kýrýlma anlarýnýn, krizlerin, düþ kýrýklýklarýnýn yazarý Gurbet, sýla, yol, hele de sýnýr; Özkýlýç'ýn çekim gücünden kendini alamadýðý en güçlü metaforlar. Gelip geçici bir yeni yerde, iðreti bir nesne gibi dururken eskiyi anmak, eskiye özlemle yüreði burkulmak; Hasan Özkýlýç anlatýcýsýnýn baþýna en çok gelen þey bu iþte. Þerul'da Beklemek'te ülkemizin uðradýðý 12 Eylül kýrýlmasýna ait izler açýktan görünür olmasýna karþýn yýkýlan duvarlarýn, Þerul'un hemen öte sinde, geçilir oluveren sýnýrlarla ortaya çýkan kimi düþ kýrýklýklarýnýn aðýrlýðý çok daha fazla duyumsanýr. Bir kýrýlmaya eklemlenmiþ ikinci bir kýrýlma öykülerdeki burukluðu, ezikliði daha da artýrýr. Son kitap Orada Yollarda'da hâlâ bir umudu, bir inancý, Tanrýsal bir adalet arayýþýna ait o eski özlemi ansýyan ayný anlatýcý vardýr yollarda! ORADA YOLLARDA Orada bir yer mi bildirir ilk bakýþta? Önceden bilinen, tanýmlanmýþ bir yer Ýlk algýlayýþta öyle geliyor olsa da sözcük, Hasan Özkýlýç'ýn son öykü kitabýna ilk söz olarak yerleþince anlamý yerinden oynayýverir. Orada Yollarda, Hasan Özkýlýç'ýn son kitabýnýn adý. Aslýnda Yollarda Yollarda da olabilirdi adý. Hiç ayrýmý olmazdý. Hasan Özkýlýç için önceden tanýmlanmýþ, duraðan bir ora yoktur çünkü. Onun mekâný oldum olasý bitmeyen bir yoldur. Yolu da yeni yol izleyecektir. Yol bitmeyecektir. Öykü yolla özdeþtir neredeyse. Bir kez kýrýlmýþtýr yaþam ve dil coðrafyasý, bir kez anlatýda dolaþmanýn, göçebeliðin tadýna varmýþtýr Özkýlýç. Onlarca yýldýr göçebe olmuþ, göçebe kýlýnmýþ Anadolu öykücüsüdür o. Doðu'dan Batý'ya göçün üstüne, umuttan, ülküden çýkar dünyasýna göçmüþ bir toplumla cebelleþiyor olmanýn çetrefilli sorunlarý dolanmýþtýr diline. Aþký ekmeksiz, ekmeði aþksýz yiyemez bir sanatçý için bir yerde durabilmek olasý deðildir. Bir yere gelip konduðunda, öncelikle, bir önceki yerin acýsý vardýr belleðinde, bir sonraki yerin özlemi sonra Bir de acýlardan, özlemlerden, kavuþmalardan artakalmýþ o buruk tortu ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 ALPER AKÇAM Yalnýz mekân, uzam deðil, zaman da hep deðiþken, akýþkandýr Anlatýlmýþ bir an, anlatýlacak bir anýn gölgesiyle çoktan örtülmüþtür. Zamanda ve uzamda devinim, deðiþkenlik Hasan Özkýlýç imgesinin ana özellikleridir. Mekânlar hep kamuya açýk, herkesin kullandýðý, ama daha çok da ayrýksý olanlarýn durmaksýzýn boy gösterdiði kamusal alanlardýr. Kahvehaneler, içkievleri, köy meydanlarý, otogarlar, sokaklar, sinemalar, fabrikalar, barlar, buluþma evleri. Evlerin kapanýklýðý, düzenli salonlar, dingin ortamlar bulunmaz Özkýlýç'ýn öykülerinde Kamuya açýk alanlarda da kalýcý deðildir; bir konuktur Özkýlýç'ýn anlatýcýsý. Kalktý kalkacak, gitti gidecek oturur. Usunda geldiði yer, özleminde kalkýp varmak istediði yeni bir kamuya açýk alan Gurbet de, sýla da tutamaz artýk onu. Hatta içinde olduðu hayat da Bir dýþ bilinçle, içinde yaþadýðý alanlarýn, topluluklarýn bir adým ötesinde gözler hayatýný. Gözlerken düþünür, düþünürken bir eylemlilik çaðýrýr. Huzursuzluktan huzur duyar! Anlamak ve anlatmaktýr tüm çabasý. Dýþarýda oluþunun, uzakta duruþunun nedeni de budur daha çok. Gördüklerini, yaþadýklarýný aynada göründükleri gibi deðil, baþkalarýnýn gördükleri gibi anlatma çabasýndan kaynaklanýr uzak duruþu. Bakhtin'in sözceleriyle, Anlamak için anlayan kiþinin, yaratýcý anlayýþýnýn nesnesinin dýþýnda konumlanmýþ olmasý son derece önemlidir. Çünkü insan kendi dýþ görünümünü bile görüp bir bütün olarak anlayamaz; hiçbir ayna ya da fotoðraf yardýmcý olamaz ona bu konuda; gerçek dýþ görünümümüz yalnýz baþkalarý tarafýndan görülüp anlaþýlabilir; çünkü onlar mekân içinde bizim dýþýmýzda konumlanmýþlardýr ve onlar baþkalarýdýrlar. (Bakhtin, Novy Mir'in Bir Sorusuna Yanýt, Yayýna Hazýrlayan Caryl Emerson ve Michael Holquist, Austin, Texas, 1986, s. 6-7) Hasan Özkýlýç'ýn anlatýcýsý baþkalarýnýn yerinde durup baþkalarýnýn gözünden hayatý öyküye taþýma çabasýndadýr. Ayrýksý olduðunun, toplumun ötesinde durduðunun bilinmesini de ister bir yandan. Bu yanýyla iflah olmaz bir romantiktir, aþkýn bir bilinçtir. Ayný zamanda soluksuz anlatma çabasýndadýr öncelikle Nasýl anlattýðý önemli deðildir; neyi anlatacaðýnýn ardýndadýr. Hiçbir ayrýntýyý kaçýrmadan, tanýk olduðu tüm deðiþimleri, dönüþümleri, tüm acýlarý ulaþabildiði herkese anlatma, hiçbir þeyi anlatýlmamýþ bir karanlýk içinde nesnellikten uzaklaþtýracak baþka anlatýcýlara býrakmamak kaygýsýndadýr. Yalýn bir dil, doðru, dosdoðru bir anlatýyla Kadýnlarýn dramý daha baþka, ayrý bir dille girer öykülere Daha çok erkek egemen doðu toplumunun bir ayaðý meyhane, bir ayaðý kahvehane dolaþan ayrýksý kiþisidir anlatýcý ama kadýnlar karþýsýnda olaðanüstü duyarlýdýr. Özel bir özenle, koruma, sözcüsü olma kaygýsýyla yaklaþýr onlara. Orada Yollarda'da dokuz öykü var. Öykülerin sekizi Ýzmir'in deðiþik yerlerinde kaleme alýnmýþ. Son öykü, Uzayýp Giden Tren Yollarý, Özkýlýç'ýn memleketi Iðdýr'da yazýlmýþ. Karþýyaka, Çiðli, Urla, Urla, Buca, Turgutlu, Urla, Iðdýr Buna karþýn, öykülerden yalnýzca ikisi 172 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 12 EYLÜL ÖYKÜCÜLÜÐÜ VE HASAN ÖZKILIÇ ÖYKÜSÜ Güzel Günler Ýçin ve Adýný Arayan öykülerin yazýldýðý Batý kentlerinde geçer. Güzel Günler Ýçin adlý öykünün kahramanlarý fabrika iþçileridir. Varoþlarda oturmaktadýrlar. Kent toplumuna tam yerleþik olamamýþ, aralarýndaki iliþkilerde ne henüz tam kentli ne de tam köylü olmayý benliklerine yerleþtirebilmiþ bir topluluk Diðer öykülerin tamamý kasabada, köyde geçer. Arada bir kent yolculuklarý, sýlayla gurbet arasýnda gidip gelmeler olsa da imgenin oluþtuðu, öykü dünyasýnýn aydýnlandýðý yer Anadolu kýrsalýdýr. Hasan Özkýlýç yalnýzca eski bir dünyaya özlemle deðil, ayný zamanda eski bir topraða özlemle de yazýyor öykülerini. O eski topraðýn üzerinde kendi ideolojik diline kavuþmuþ kavruk bir Anadolu gencinin kýrýlmýþ düþleridir yapýyý kuran Ýlk öykü Ah Ahuzer de yýkýlan duvarýn arkasýndan, Azerbaycan'dan çýkagelmiþ bir sevgili var. Sinemadan, içkievine, kamuya açýk bir alandan baþka bir kamusal alana taþýnan mekânda serüvenci anlatýcýnýn romantikliðini, toplumsal kurallara karþý çýkýþýný izleriz. Ahuzer'in bir içkievinde çalýþýyor olmasý, öykü anlatýcýsýnýn ona âþýk olmasýna engel olamaz. Birlikte yaþarlar Yakýnlarýnýn evlilik önerisiyle bulanýr aþk öyküsü; Ahuzer sýnýrýn öte yanýnda evlidir zaten; bir kýzý, bir de oðlu vardýr orada. Ýkinci öyküde, Boþta Gezenler de de, sýnýr ana metafordur Para kazanmak için içki kaçakçýlýðý yapmaya kalkan akraba, arkadaþ grubuyla anlatýcýnýn Ýstanbul'dan çýkýp gelen sevgilisi Nilüfer arasýnda gidip gelir olay örgüsü. Nilüfer Nahcivan'a gidip Azer Otel'de çalýþýr bir süre, arkasýndan üçüncü sýnýf bir barda çalýþmaya baþlar. Diðer birçok öyküde olduðu gibi bu öyküde de anlatýcýnýn ilgisini barlarda, birahanelerde, içkievlerinde çalýþan düþ kýrýklýðý yaþayan, korunma isteyen, hayata tutunmaya çalýþan kýzlar-kadýnlar çekmektedir. Sevilesi olanlar özellikle ve öncelikle onlardýr. Benim Babam adlý öyküde bir köy düðünündeki coþkulu sevgiyi, kaynaþmanýn güzelliðini izleyen siyasal bir cinayet paradoksal olarak iþlenir. Bir yanda aþk, sevgi, içtenlikli sevinç, coþku, diðer yanda çevresine bilinç taþýma kaygýsýndaki bir devrimci aðabeye yönelmiþ hain pusu yer alýr. Anakrisisle iki aykýrý duygu dünyasý belirgin kýlýnmaya çalýþýlýr. Orada Yollarda bir Güneydoðu kentinde, Urfa'da konuk olmuþ anlatýcý ile öðretmen sevgilinin öyküsü. Arada bir soruþturma, gözaltý ile bölünür sevgililerin yeni tanýþtýklarý kentteki yaþamlarý. Diðer öykülerde olduðu gibi burada da kahraman, toplumsal sorumluluklarýyla düþünen, davranan, dýþa açýk bir aydýn kiþidir. Bir Yýlbaþý Gecesi, uzak bir ilde savcý olarak görev yapan savcý kardeþin evinde baþlayarak cezaevinde biten bir yýlbaþý gecesinin öyküsüdür. Cezaevinde görevli jandarmalardan birinin de katýldýðý jandarma bak türküsü ile öykü ideolojik bir kimlik kazanýr. Adýný Arayan, kitaptaki diðer kent öyküsü. Yine bir meyhane vardýr mekân olarak. Burada anlatýcý yazara yakýn bir kimlik taþýmaktadýr. Kültür merkezi açýlýþý, öykü denemeleriyle, sanatla ilgili konuþmalar; yeni tanýþýlmýþ bir siyah saçlý kýzla birlikte, otomobil yolculuðuyla biter öykü. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 ALPER AKÇAM Güzel Günler Ýçin de fabrika iþçileri içinde geçen kadýn erkek iliþkileri baðlamýnda kadýnýn çaresizliði, savunmasýzlýðý iþlenir. Kadýn için hayat tuzaklarla doludur, onlar için özgürlüðe yer yoktur. Bu öyküde, diðerlerinden farklý olarak, anlatýcý olay örgüsünün dýþýnda bir gözlemci olarak yer alýr. Katar öyküsünde kahvehanede baþlayan öykü içki masasýnda sürer. Kafayý bulan erkekler birbirlerinin sýrtýna el koyarak bir katar oluþtururlar. Baþkasýyla evli olan Kýyas'ýn önderliðindeki katar, gece yarýsý Kýyas'ýn aþký Aysel kýzýn evinin önüne varýr. Kýyas, Aysel'in de kendisini sevdiðini savlamakta, ikide bir cebinden A harfi iþlenmiþ bir mendil çýkarýp göstermektedir. Aysel gecelikle çýkar evin balkonuna ve Kýyas'a hak ettiði dersi verir. Uzayýp Giden Tren Yollarý nda Aðrý ile en batýdaki bir kent arasýnda gidip gelmeler var. Genç yaþta batýya çýkagelmiþ, konuk olacaðý dayýsýný bulamamýþ doðulu delikanlýya sahip çýkýp onu evine almýþ Muhlis'in ölümü etrafýnda kurulur öykü. Yolculukta göze batan bir güzel kadýnýn aslýnda para karþýlýðý aþk yapan birisi oluþu da öykünün ilginç metaforlarýndan biridir. Hasan Özkýlýç öykülerinde erkek anlatýcýlar da, kadýn karakterler de karþý cinse karþý özel eðilimleri olan tipler arasýndan seçilmiþtir Ýki cins arasýndaki iliþkilerin boyutu çok güçlü aþklara da varabilmektedir, sýradan günlük iliþkilere de Ýliþkiyi tabulaþtýrma çabasýna karþý uðraþ içinde gibidir Özkýlýç; ayný zamanda cinsler arasýndaki iliþki toplumsal katmanlar arasýndaki gerilimin bittiði, insanlarýn dinginlik aradýðý ayrý bir hayat alaný gibi sunulmaktadýr. 174 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

listesine eklendi, o kadar. *

listesine eklendi, o kadar. * 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal www.altkitap.com Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal altkitap - inceleme 4 Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Aðustos 2001 Yayýna

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı