Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis art k karbon cop kullanacak HABER 16 DE Bayram tatl lar nda sahte ürün uyar s!.. fiekerli Mamul Sanayicileri Derne i (fiemad) Baflkan fiemsi Kopuz, bayramlar n vazgeçilmezi fleker ve çikolata al flverifli konusunda vatandafl uyararak, "Bayram f rsat bilen baz kifliler ürettikleri gerçek olmayan çikolata ve flekerle halk n sa l n tehlikeye at yor" dedi. HABER 18 DE HABER 18 DE HABER 16 DA HACI BAYRAM IN HAYATI T YATRO SAHNES NDE Haberi 17 de TÜRK YE N N LK TOPLU TAfiIMA AMAÇLI TELEFER Haberi 15 de SUR YEL ÇOCUKLARIN OKUL ÖZLEM Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 8 A ustos 2013 brahim Tatl ses, Arif Sa 'a meydan okudu STANBUL - Arif Sa ile brahim Tatl ses, MESAM'da ç kan yolsuzluk iddialar ndan dolay karfl karfl ya geldi. Türk Halk Müzi inin usta ismi Arif Sa ile Ünlü türkücü brahim Tatl ses, ba l olduklar meslek birliklerinde ç kan yolsuzluk iddialar ndan dolay karfl karfl ya geldi. brahim Tatl ses ba l oldu u kurum olan MESAM hakk ndaki iddialar hakk nda yorumlar paylaflamaya bafllamas ndan rahats z olan MESAM Yönetim Kurulu Baflkan Arif Sa ' k zd rd. Sa ' n bu durum hakk nda k zd n duyan Tatl ses sosyal paylafl m sitesi Twitter'da yazd sözler ile Sa 'a cevap verdi. lk olarak "Sa da solda bo'ya hakk m helal etmem diyormuflsun, usta bende bugüne kadar kimin hakk kalm fl ki senin kals n? Kahpe kurfluna geldik, Allah büyük" diyerek cevap verdi. Daha sonra h z n alamayan Tatl ses son olarak da "Bak flu arif adam n yapt na! ne sana bat nca çuvald z bana bat rmaya bafllad n bana, flifl bat rsan ne yazar be usta! Madem K l çlar çekildi, hadi bakal m hodri meydan hoca efendi. Sayg y siz bitirdiniz ben de il. Bu ifl ya bitecek ya bitecek. MESAM'da neler dönüyor Kültür Bakanl araflt rs n, insanlar da rahatlas n. Her fley yolundaysa ben de özür dilerim" dedi. Ünlü çift boflan yor Hollywood'un ünlü çiftlerinden Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones, 13 y ll k evliliklerini bitiriyor. Hollywood'un ünlü çiftlerinden Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones'un büyük bir aflk ile bafllayan 13 y ll k evlili i sona eriyor. Çifte yak n bir kayna a göre, ayr l n 68 yafl ndaki baflar l aktör Douglas taraf ndan Eylül ay nda yap lan Emmy Ödülleri sonras nda aç klanmas bekleniyor. Douglas' n 43 yafl ndaki eflini çok sevdi i ancak Jones'un bipolar kiflilik bozuklu una art k tahammül edemedi i söyleniyor. Zeta- Jones'un ise iliflkiyi kurtarmaya çal flt fakat Douglas' n çoktan karar n verdi i ö renildi. Zeta-Jones'un bu y l rahats zl nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi olmufltu. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 8 A ustos 2013 D YARBAKIR - NURTEN ASLAN - Diyarbak r Sur Belediyesi Makine kmal Atölyesi nde çal flan ustalar, sokaklar dar olan sokaklarda çöp toplamak ve sokaklar temizlemek için araç üretiyor. Tarihi Sur ilçesinde baz sokaklar n dar olmas nedeniyle Sur Belediyesince çöp toplamak ve temizleme çal flmalar güçlükle yap l nca, belediyeye ba l Makine kmal Atölyesinde çal flan ustalar buna çözüm gelifltirdi. Ustalar, mühendislik hizmeti almadan atölyenin imkanlar yla çöp toplama arac n ve traktörü birlefltirerek çöp toplama arac yap yor. Traktöre s k flt rma römorklar tak l nca, ilçedeki dar sokaklarda daha rahat çöp toplan yor. Ustalar, her biri 2 bin liraya mal olan araçlara, Kürtçe pakijok (temizlik) ismini verdiler. Makine kmal Atölyesi Sorumlusu Fettullah Önder, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede baz sokaklar n dar olmas nedeniyle daha önce çöp toplama ifllerinin traktörlerle yap ld n, iflçilerin küreklerle toplad klar çöpleri bunlara att n an msatt. flçilerin çöp toplarken çok zorland n kaydeden Önder, bu nedenle atölyedeki ustalar n buna çözüm bulmak için çal flt n, traktöre s k flt rma römorklar yapt klar n söyledi. Bu sayede dar sokaklara giremeyen çöp toplama araçlar yerine traktöre monte edilmifl s k flt r lm fl H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 fievval 26 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Dar sokaklara uygun temizlik araçlar yapt lar römorklar ile çöplerin topland n belirten Önder, çöplerin çok rahat ve sa l kl bir flekilde topland n belirtti. Ustalar n flimdiye kadar 8 s k flt rma römorku yapt n aktaran Önder, bunlardan 6 s n n Sur Belediyesi, 2 sinin de ilçe belediyelerinde kulland n aktard. - Fiyat 50 bin avro olan temizlik arac n 2 bin lira ile yapt Temizlik sorununa çözüm bulmak için de ustalar n n araç yapt n anlatan Önder, ustalar n yapt benzer temizlik arac n n 50 bin avro ya sat ld n, ancak ustalar n arac 2 bin lira maliyetle üretti ini dile getirdi. Önder, atölyede 10 ustan n çal flt n ifade ederek, flöyle konufltu: Okula gitme imkan bulamayan ve atölyede yetiflen ustalar m z çok becerikli. Ustalar m z, mühendislik hizmeti olmadan atölyenin imkanlar yla araçlar yap yor. Ölçüyorlar, biçiyorlar, araflt r yorlar yeni ürünler imal ediyorlar. Bu üretilen araçlar sayesinde k s tl imkanlara sahip olan belediye rahatlad. - Meslek tecrübesiyle araçlar yapt lar Atölyede 20 y ld r usta olarak çal flan smail Zencir (55) ise projesi olmadan kendi mesleklerinin tecrübesiyle araçlar yapt klar n söyledi. Dar sokaklarda çöp toplama iflinin traktörlerle yap ld n belirten Zencir, flöyle konufltu: Bu nedenle çöp toplama arac ve traktörü birlefltirdik. Hidrolik sistemle kapal oldu u için iflçiler çok rahat çöp toplayabiliyor. Çöpler rahat boflalt l yor. Dar sokaklara rahat girebiliyor. Arac, dar sokaklara göre yapt k. Böyle bir araç Türkiye nin baflka bir yerinde kullan lm yor. Yapt m z bu arac görmek için makine mühendisleri atölyeye geldi. Onlara ölçü verdik, ancak yapamad k dediler. Bunun üzerine üretimi biz yapt k. 2 bin liraya mal olan çöp temizlik arac n ürettik. (AA) Çat lar yeflil alana dönüfltürülebilir STANBUL - Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) Yönetim Kurulu Baflkan Burhan Karahan, su geçirimsizli i en üst düzeyde olan bitümlü su yal t m örtülerinin bahçe çat uygulamas nda avantajlar sundu unu, uygulamayla çat larda meyve, sebze, çiçek yetifltirmenin mümkün oldu unu belirtti. Karahan, yaz l aç klamas nda, binalar n unutulan ve ço u zaman de erlendirilmeyen çat lar n n bahçe çat uygulamas yla yeflil alana dönüfltürülebilece ine iflaret ederek, uygulamay, binalara de er katan, ancak incelik isteyen bir ifl fleklinde tan mlad. Sürekli su, nem, toprak içinde çözünen kimyasallar ve bitki köklerinin y prat c etkilerine maruz kalacak bahçe çat lar için nitelikli su yal t m malzemelerinin kullan lmas ve malzemenin, çat dan kar ve ya mur sular n n binaya geçmesini ve bitki köklerinin binaya zarar vermesini engellemesi gerekti ine dikkati çeken Karahan, bitümlü örtülerin bu konuda avantajlar sundu unu belirtti. Karahan, bitümlü su yal t m örtülerinin yüksek çekme ve bas nç mukavemetine sahip olmas yla bahçe çat uygulamalar nda en etkili malzemelerden biri oldu unu vurgulayarak, flu görüfllere yer verdi: Bitümden üretilen su yal t m örtüleri, binalarda çok uzun süre dayan m olan, baz detaylarda alternatifi olmayan bir ürün. Çok düflük ve yüksek s cakl klarda dahi esnekli ini korudu u için çatlam yor, bu nedenle her iklim kufla nda güvenle kullan labiliyor. Su geçirimsizli i en üst düzeyde olan bitümlü su yal t m örtüleri, bu yap s sayesinde bahçe çat uygulamas nda da avantajlar sunuyor. Bahçe çat uygulamas yla çat larda meyve, sebze, çiçek yetifltirmek, uygun bitki türünü seçerek oksijen kayna haline getirmek mümkün. (AA)

4 4 YARIN Bat k köy dalg çlara aç lacak SAMSUN - MEHMET KUMCA IZ - Samsun un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj n n sular alt nda kalan yerleflim yeri, dalg çlar için dal fl merkezi haline getirilecek Kültür ve Turizm l Müdürü Yüksel Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, baraj gölü alt nda kalan çok say da ev, cami ve çeflitli yap lar n sualt dal fl sporlar için kullan lmas amac yla çal flma bafllatt klar n söyledi. Derbent Baraj Gölü nün özellikle Bo azkaya köyü k sm n n sualt sporlar için önemli oldu unu belirten Ünal, Deniz turizmine alternatif olarak geliflen do a turizmi, sakl kalm fl birçok tabii güzelli in keflfedilmesini sa l yor. Bu kapsamda do al güzelikleriyle ön plana ç kan Derbent Baraj Gölü ve çevresinin alternatif turizm alan olarak de erlendirilmesini arzuluyoruz dedi. Baraj gölü sular alt nda kalan çok say da ev, cami ve çeflitli yap n n sualt dal fl sporlar için kullan lmas amac yla çal flma bafllatt k diyen Ünel, Bu alan alternatif turizm kapsam nda sualt dal fl bölgesi haline getirmek istiyoruz. Bunun için altyap ve inceleme çal flmalar bafllatt k. Amatör olarak zaman zaman dalg çlar n kulland bu alan önemli bir dal fl alan haline getirmek ve bölgeyi canland rmak istiyoruz ifadelerini kulland. Derbent Baraj Gölü nün bulundu u Bo azkaya köyünün 1991 y l nda 200 evle sulara gömüldü ünü aç klayan Ünal, bölgenin sualt dal fl merkezi olarak kullan lmas n n yan nda çeflitli turizm aktivitelerine de imkan sundu unu kaydetti. Bo azkaya köyünde yaflayan emekli Zühtü Yetkin (61), geçmiflte çok büyük olan köyün tamam na yak n n n baraj gölü sular alt nda kald n, bölgenin sualt dal fl sporlar için kullan lacak olmas n istediklerini söyledi. Yetkin, Bo azkaya köyünün sualt dal fl sporlar için kullan lmas n n köyde hareketlili e neden olaca n vurgulayarak, Köyde yaflayanlar baflka flehirlere göç etti ancak baraj gölü nedeniyle de do al bir güzelli e kavufltuk. Bat k köyümüzün sualt dal fllar için kullan lacak olmas ve köyümüze canl l k katmas n memnuniyetle karfl l yoruz diye konufltu. (AA) MU LA - Fethiye ilçesindeki Sakl kent Kanyonu, her y l binlerce macerac turisti a rl yor. Fethiye ye 45 kilometre uzakl kta bulunan, Eflen Çay n n bir kolunun akt ve Bey Da lar n n kaynak suyunun da eklendi i Sakl kent Kanyonu, ak nt larla flekillenmifl kayalar yla ziyaretçilerinde hayranl k uyand r yor. Sakl kent, gün fl n n giremedi i kadar dar ve yüksek kayal klar ve buz gibi akan suyuyla yaz aylar nda kentin s ca ndan bunalan misafirlerini a rl yor. Tatillerini Mu la ve Antalya bölgelerinde geçiren turistlerin cip safari turlar yla gitti i Sakl kent, sundu u farkl macera oyunlar yla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaflat yor. Sakl kent i ziyarete gelen turistler, yaklafl k 18 kilometrelik kanyonda ak nt n n flekillendirdi i kayal klar ars ndaki küçüklü büyüklü flelalelerde foto raf çektiriyor. Kanyonda ak nt n n fazla oldu u yerlerde ise suyun karfl tarafa halatlar yard m yla geçiliyor. Y lda 300 bin turisti a rl yor Fethiye Kaymakam Ekrem Çal k, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye nin turkuaz, mavi ve koyu lacivert renkleriyle dünyan n baflka yerinde olmayan cennet köflelerden birisi oldu unu söyledi. Tarih ve do al güzelliklerin bir arada bulundu u ilçenin önemli de erlerinden birinin Sakl kent Kanyonu oldu unu belirten Çal k, Toros Da lar na do ru uzanan 18 kilometrelik kanyonun ziyaretçilerine unutamayacaklar maceralar yaflatt n ifade etti. Çal k, Sakl kent in Fethiye turizmine çok büyük ivme kazand rd n vurgulayarak, Geçen y l 300 bin kifli Sakl kent i ziyaret etti. Bu y l bu say n n artaca n düflünüyoruz. Fethiye Turizm Altyap Birli i nin (FETAB) iflletmecili ini yapt Sakl kent, ülke ekonomisine y lda 1.5 milyon lira kazand r yor. Bölgedeki köylerde yaflayan vatandafllar m z Turizm da turizmden gelir elde ediyor dedi. - Rafting ve çamur banyosu yap labiliyor Sakl kent ten Akdeniz e uzanan Eflen Çay nda rafting ve çamur banyosu gibi farkl aktivitelerin yap labildi ine iflaret eden Çal k, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlerin bu kat ld aktivitelere kat labildi ini anlatt. Kaymakam Çal k, Sakl kent ten geçen rma n bir taraf bizim bölgemizde, di er taraf Antalya da kal yor. Haliyle Sakl kent i Antalya da sahiplenip tan t m n yap yor. Tan t m n kimin taraf ndan yap lmas önemli de il. Buraya ne kadar çok insan gelip görürse bölgemize o kadar katk sa lanm fl olur diye konufltu. 8 A ustos 2013 Maceraperest turistlerin gözdesi: SAKLIKENT Kanyonu Tatil için Fethiye ye gelen rlandal turist Jonathan Taylor ise Sakl kent e hayran kald n ve çok güzel zaman geçirdi ini söyledi. Marmaris ten misafirlerini kanyona getiren Ufuk Beytekin de Sakl kent in eflsiz bir do a harikas oldu unu dile getirerek, Buray herkesin görmesi gerekli. Kanyonda ilerledikçe yollar zorlafl yor. Geçti imiz y l kanyonun ilerisindeki flelaleye kadar gidebiliyorduk ancak bu y l suyun debisi fazla oldu u için oraya ulaflamad k. Yine de çok güzel bir macera oldu dedi. Sakl kent e yaklafl k 2 kilometre mesafedeki Gizlikent fielalesi de 250 metrelik kanyonu ve yaklafl k 10 metreden akan flelalesiyle yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. (AA)

5 8 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da bir ülke. 2. Uyma, boyun e me. Bir göz rengi. 3. Tatl bir tür çörek. Deniz, göl ve rmaklarda k y lara yak n yerlerde a ve kaz klarla oluflturulan bal k avlama yeri. 4. Tarlay sulamakta kullan lan tahta oluklar. Eski dilde k l, tüy. 5. Kab yla birlikte tart lan bir nesnenin kab n n a rl. yilik etme, iyi davranma. 6. Bir fleyin ilk yetiflti i yer. 7. Dolaflma, devir. 8. Bir nota. Geveze. 9. Seciye, karakter. Baryumun simgesi. Etraf suyla çevrili kara parças. 10. Bir ilçenin en yüksek yönetim görevlisi. 11. Lanetlenmifl, melun. Raca kar s. 12. Pekmez topra. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. 13. laç, merhem. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 14. Bütün, tüm. Bal yapan böcek. Binek hayvan. 15. Asalak, parazit, tufeyli. Yerine koyma, yerine kullanma. 16. Sert, kaba. Zehir, a. 17. Yabani hayvan bar na. sim. Akl n yitirmifl olan, mecnun. 18. Kafiye. Ruh. 19. Gümüfl bal. 20. Bar nd rma. Ön çal flma. Yukar dan afla ya: 1. Omuzdafll k, yarenlik. Eskiden on para de erindeki demir sikke. 2. Eski dilde akci erler. Lahza. Yar açmak. Evrensel al c kan grubu. 3. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. De erli madenlerin safl k derecesi. Madencilikle u raflan kurumumuzun k saltmas. Japon halk türkülerine verilen ad. 4. Tembel hayvan. Büyük çanta. Saat kadran. yilik, lütuf. 5. Ayr l rken birbirine selam ve esenlik dileme. Türk müzi inde bir makam. fiaflma anlatan ünlem. Yönetme, yönetim. 6. Bir gezegen. Tuzak, kapan. Tan m. lgi eki. 7. Kelem. Aylardan biri. Soru sözü. 8. Romanya n n para birimi. Kalay n simgesi. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Asetik asidin tuzu ya da esteri. 9. lave etme, katma, ekleme. Afrika da bir ülke. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 10. Yasal. nce yap l. Güvence. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL-Tatl lar ile ilgili tüketicilere uyar larda bulunan Mehmet Göksu, flunlar kaydetti: "Tatl u runa sa l n zdan olmaman z için sadece bayramlarda mantar gibi ortaya ç kan markalara itibar etmeyin. Sa l ks z ve ucuz hammadde kullan larak imal edilen bu g dalar bayram zehir edebilir. Baklavada f st k yerine bezelye veya yeflile boyanm fl yer f st, flekerlemede ise son kullanma tarihi geçmifl ham madde kullananlar var. Merdiven alt ve taklit ürünler 3 TL ye semt pazarlar nda sat l yor. Vatandafl al flverifl yaparken uyan k olsun. Ramazan Bayram na haz rlanan vatandafllar, ucuz ve sa l ks z ortamda imal edilen flekerlerden uzak durmaya ça ran Göksu, flöyle devam etti: Sa l ks z ortamda imal edilen ucuz flekerler bayram n z zehir edebilir. Toz fleker fiyat ndan bile ucuza bayraml k fleker sat fl yapanlar var. fiekerleme üretiminde sa l k ve hijyen flartlar çok önemli. 3 liraya misafire ikram edilecek fleker al nmaz. Tatl ve flekerlemeleri daha çok cocuklar tüketti i için ayr ca dikkat edilmeli. Kimi zaman ünlü markalar n taklit ürünlerine de piyasada rastl yoruz. Sadece bayram öncesi piyasaya sürülen ad san duyulmam fl markalara rastl yoruz. Bunlar merdivenalt üretilen ve sadece bayramlarda ortaya ç kan sa l ks z ürünler. Bu ürünlerin içeri i dahi tam olarak belli de il. Vatandafl dikkatli olmal, ald ürünü dikkatli seçmeli. Ramazan Bayram 'nda ikram edilen tatl lar n üretiminde kimi zaman hileler yap ld n anlatan Göksu, Maliyeti düflürmek için flekerlemelerden fleker yerine yar fiyat na olan denetimsiz glikoz ve türevi tatland r c lar, baklava türü tatl larda ise Antep f st yerine yeflile boyay p f r nlad klar yer f st n veya rengi nedeniyle yeflil bezelyeyi kullanabiliyorlar. Üretimde son kullanma tarihi geçmifl hammaddeler kullan labiliyor. Un, ya, tereya, f st k ve cevizde düflük kalite hatta tarihi geçmifl ürünler tercih edilebiliyor. Özellikle bu dönemde vatandafllar, üretim izni olmayan ve seyyarda sat lan flekerleme ile tatl lara ra bet göstermemeli. ifadelerini kulland. (CHA) 8 A ustos 2013 Ramazan Bayram için 10 ton tatl haz rlad Ramazan Bayram ile birlikte tatl sektörü de hareketlendi. Bayramda tatl tüketiminin tavana vurdu unu ifade eden Seyido lu Genel Müdürü Mehmet Göksu, Biz de bu tabloyu görerek 16 ma azam zda yar m as rl k lezzetlerimizin yan s ra zengin flekerleme, çikolata ve tatl türlerimizi de sunaca z. Ma azalar m z içinde özel stantlarla firmalar n ve müflterilerin bayraml k tatl taleplerine cevap verece iz. Ramazan Bayram için 10 ton tatl türü haz rlad k. Ayr ca baklava ve bayrama özgü tatl lar sade, güllü, f st kl baflta olmak kayd ile 20 tür lokum haz rlad k. dedi. Temmuz ay nda TIR geçiflleri azald ANKARA- Türkiye genelinde Temmuz ay nda geçifl belgesi verilen TIR say s 70 bin 967'ye, TIR karnesi say s ise 47 bin 888 e geriledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl n n verilerine göre geçen y l Temmuz ay nda 72 bin 985 olan TIR geçifl belgesi say s, bu y l n ayn ay nda 70 bin 967 ye düfltü. Geçen y l ayn ayda 52 bin 717 olan TIR karnesi say s bu y l Temmuz ay nda 47 bin 888 e geriledi. Geçen y l Ocak-Temmuz döneminde verilen geçifl belgesi 509 bin 888 iken bu y l n ayn döneminde bu rakam 524 bin 175 e yükseldi. Ayn dönemde verilen TIR karnesi 388 bin 726 iken bu y l n Ocak ile Temmuz aras nda 342 bin 521 oldu. Ayr ca Temmuz ay nda bin 829 adet sürücü kart, 1 adet flirket kart ile 13 adet servis kart üretilerek sahiplerine ulaflt r ld. (CHA)

7 8 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Do u Karadeniz'in zam flampiyonu kuru so an Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Do u Karadeniz de en yüksek art fl, yüzde 2,88 ile g da ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Ana harcama gruplar ile de erlendirme yap ld nda, Türkiye genelinde ayl k en yüksek art fl yüzde 2,28 ile ulaflt rma grubunda, en yüksek düflüfl ise yüzde 4,68 ile giyim ve ayakkab da gerçekleflti. TRABZON- TÜ K Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen'in yapt aç klamaya göre, Do u Karadeniz de TÜFE ayl k yüzde 1,11 artt. Türkiye genelinde TÜFE de 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki aya göre yüzde 0,31, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,32 ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 8,88 art fl gerçekleflti. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüflhane illerini içine alan Do u Karadeniz bölgesinde ise 2013 y l Temmuz ay nda TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,86 ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 9,24 oran nda artt. Do u Karadeniz de ise harcama gruplar baz nda ayl k en yüksek art fl ise yüzde 2,88 ile g da ve alkolsüz içeceklerde, en büyük düflüfl ise yüzde 3,02 ile giyim ve ayakkab da gerçekleflti. Bir önceki y l n ayn ay na göre inceleme yap ld nda, Do u Karadeniz de en yüksek art fl yüzde 15,89 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 15,27 ile g da ve alkolsüz içecekler gruplar nda gerçekleflmiflti. Ayn dönemde Do u Karadeniz de art fl n en az oldu u ana gruplar yüzde 0,25 ile çeflitli mal ve hizmetler ile yüzde 1,65 ile sa l k gruplar. KURU SO AN ZAM fiamp YONU Madde baz nda de erlendirildi inde, hem Türkiye genelinde hem de Do u Karadeniz de en çok kuru so an n fiyat artt. Kuru so an n fiyat Türkiye genelinde yüzde 17,75 lik, Do u Karadeniz de yüzde 22,89 luk bir art fl gösterdi. Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 7,95 art fl gösterirken, yüzde 7,38 art fl oran ile domates, Türkiye de fiyatlar en STANBUL - Türk Telekom un Ramazan Bayram kampanyas kapsam nda ankesörlü telefonlardan telefon kart ya da kredi kartlar ile yap lacak flehir içi ve flehir d fl görüflmeler ücretsiz olacak. çok artan di er maddeler. Do u Karadeniz de ise yüzde 14,03 ile domates ve yüzde 13,60 ile ekmek fiyat en çok artan di er maddeleri. Türkiye genelinde fiyatlar en çok düflen maddeler s ras yla flöyle: "Erkek tiflörtü yüzde 9,36, kay s ve yüzde 8,93. Do u Karadeniz de ise yüzde 15,43 ile fleftali, yüzde 11,61 ile taze fasulye, yüzde 8,54 ile kad n ayakkab s, yüzde 5,71 ile erkek tiflörtü ve yüzde 3,97 ile mücevher (alt n) fiyatlar en çok düflen maddeler oldu." (CHA) Ankesörlü telefonlar bayramda ücretsiz Kampanya 8 A ustos günü saat da bafllayacak, 10 A ustos günü saat da sona erecek. 7 ZKA deste iyle havac l k flirketlerine parça üretiyor ZM R- zmir 4. Sanayi Sitesi nde 1982 y l nda kurulan Kaan Makina, zmir Kalk nma Ajans ( ZKA) ndan ald destekle yat r mlar n h zland rd. Kemalpafla ilçesinde, 2 bin 300 metrekaresi kapal toplam 4 bin metrekarelik alanda baflta havac l k olmak üzere tütün, enerji ve maden sanayisinin önde gelen kurulufllar na hizmet veren flirket, ZKA n n deste iyle h zl bir geliflme sürecine girdi. Kaan Makina Genel Müdürü brahim Sezek, Havac l k sanayisi sektöründe Türkiye'nin de baflar l olabildi ini göstermeyi hedefliyoruz. dedi. Kaan Makina'n n seri üretim amac yla kuruldu unu ve 2009'dan bu yana mühendislik ve ar-ge odakl projelerle özellikle havac l k sektöründe önemli geliflme sa lad n belirten Sezek, yüksek hassasiyetli ve çok eksenli her çeflit parçay imal ettiklerini söyledi. Amaçlar n n Türkiye'de yap lamayan ifllerin üstesinden gelmek oldu unu dile getiren Genel Müdür Sezek, ZKA'n n yapt klar yat r ma yüzde 49 destek sa lad n aktard. Kendilerinin de öz sermayelerini ekleyerek toplam 1 milyon TL nin üzerinde yat r m yapt klar n ve bu sayede daha h zl üretimle ifl verimlili ini artt rd klar n vurgulad.

8 8 YARIN Ekonomi 8 A ustos 2013 fieker ve çikolataya bayram dopingi, sat fllar yüzde 15 artt Ramazan Bayram nedeniyle tezgahlara ç kan fleker ve çikolata büyük ra bet görüyor. fieker ve fiekerleme Mamulleri Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mete, bayram döneminde sektörün iyi bir trend ortaya koydu unu vurguluyor. Toffix, Trufle ve Today markal ürünleri ile bilinen Elvan fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hidayet Kadiro lu da flu an hem flekerlerine hem çikolatalar na ak n oldu unu, sat fllar n n yüzde 15 artt n ifade ediyor. STANBUL - Ramazan Bayram nedeniyle al flverifl mekanlar hareketlenmeye bafllad. Bayraml k al flverifl listelerinin ilk s ralar nda fleker ve çikolata bulunuyor. Söz konusu ürünlerin bayramda tüketiminin artmas fleker ve çikolata sektörünü mutlu ediyor. Sat fllar ile ilgili Cihan a aç klamalarda bulunan sektörün önde gelen aktörlerinden fiekerleme ve fiekerli Mamuller Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mete, gerek ihracat gerek üretim rakamlar n n seneden seneye büyüdü üne iflaret ediyor. fieker ve çikolata sat fllar n n 10 milyar liray buldu unu kaydeden Mete, "Bunun 6 milyar liraya yak n bölümü iç taleplerden, 4 milyar liray aflan bölümü ihracattan geliyor. hracat m z geçen sene 2,2 milyar dolard. Bu sene 3 milyar dolar bulur. Yani ihracatta yüzde 40 gibi bir art fla ihtimal veriyoruz." diyor. Yaz n fleker ve çikolata yerine dondurman n, so uk içece in tercih edildi ini belirten Mete, "Çünkü çocuklar n e ilimi bu yönde. Buna ba l olarak flekerleme ve çikolataya ra betin geriledi i hakikat. Ama umut ediyorum okullar n aç lmas ile sat fllar artacakt r." ifadelerini kullan yor. Bayram sat fllar na de inen Mete, bu dönemlerde fleker ve çikolataya ra betin bol oldu unu dile getiriyor. Ramazan Bayram nda gelirlerinin iyi olaca n vurgulayan fieker ve fiekerleme Mamulleri Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan, tüketici e ilimlerine dair flunlar aktar yor: "Normalde fleker ve çikolata tüketimi birey bafl na 1 kilogram. Bu oran bayramlarda 2,5 kilogram oluyor. Yüzde 100 ü afl yor. Malum Ramazan Bayram, fleker ile çikolata ile an l yor. Bu anlamda bireyler daha çok fleker ve çikolata tüketme e ilimi ortaya koyuyor. Örne in Marmara da daha çok çikolata tercih ediliyor. Pahal bir ürün, kültür ve gelir ile orant l. Gelgelelim Do u ve Güneydo u Anadolu da fleker tercih ediliyor. Çünkü orada çikolatay korumak, saklamak pek kolay de il. Al m gücü bir yana koruma saklama imkân bu bölgelerin fleker tüketiminde önemli rol oynuyor." Bayram al flverifllerinde tüketicilere markal ürün almalar n öneren Zekeriya Mete, "Tabii içeride marka olmay p da dünyada marka olan ciddi rakamlarda ihracat yapan firmalar var. Tüketicinin bunlara duyarl olmal. Merdiven alt nda üretilen ürünlerden kaç n lmal d r. Ürününü iyi satan, iyi sunan firmalar tercih etmelidir." uyar lar n yap yor. 3 L RAYA DA fieker VAR fieker ve flekerleme ürünlerinin büyük bölümünü ihraç eden sektörün önemli oyuncular ndan Elvan fiirketler Grubu da bayramdan umutlu. Bünyesinde Toffix, Jelaxy, Trufle ve Today markalar n bulunduran grubun yönetim kurulu baflkan Hidayet Kadiro lu, bayram döneminde sat fllar n n yüzde 15 artt n bildiriyor. Sektörün sat fllar n n da ayn seviyelerde oldu undan söz eden Kadiro lu, "Bu aralar flekerleme ve çikolata tüketimi katlan yor. Tabii bayram n yaz aylar na denk gelmesi ile flekerleme ürünlerine ilgi oldu u muhakkak. Ürünler saklama flartlar, tüketim e ilimleri ile ön planda. Çikolata da ra bet görüyor. Çikolata ve çikolata kaplama ürünlerinde hem gelir hem tonaj anlam nda yüzde 15 art fl var." diyor. Kadiro lu, fleker ve çikolata fiyatlar n n geçen bayramlarla ayn olaca n duyuruyor. Tüketicileri merdiven alt ürünlere duyarl olmaya, üretim ve son kullanma tarihine bakmaya davet ediyor. Bayraml k fleker ve çikolata fiyatlar flöyle: Ürünler Fiyat (Kilogram) fieker 3-7 TL Çikolata 8-10 TL Hediyelik Çikolata 3-10 TL Badem 4 TL (CHA) Temmuz'da TÜFE yüzde 0,31 artt ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 Temmuz ay enflasyon rakamlar n aç klad. Türketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,31, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,32, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 8,88 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 7,47 artt. AYLIK EN YÜKSEK ARTIfi ULAfiTIRMA GRUBUNDA Ayl k en yüksek art fl yüzde 2,28 ile ulaflt rma grubunda gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle Temmuz ay nda endekste yer alan gruplardan haberleflmede yüzde 0,94, e itimde yüzde 0,81, lokanta ve otellerde yüzde 0,58, sa l kta yüzde 0,45 art fl gözlendi. EN FAZLA DÜfiÜfi G Y MDE GERÇEKLEfiT Ayl k en fazla düflüfl gösteren grup ise yüzde 4,68 ile giyim ve ayakkab oldu. Ana harcama gruplar itibariyle 2013 y l Temmuz ay nda endekste yer alan gruplardan çeflitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,33, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,08 düflüfl görüldü. (CHA)

9 8 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Bakan Yaz c dan Avrupal liderlere cesaret elefltirisi Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, AB ülkeleri aras ndaki borç krizinin ç kar çat flmalar nedeniyle afl lamad n ifade ederek, Ekonomik sorunlar n afl lmas liderlerin ataca ciddi ve kararl ad mlara ba l d r. Bu noktada birçok liderin siyasi kayg larla hareket etti ini, at lmas gereken ad mlar atma cesaretine sahip olmad klar n görüyoruz dedi. ANKARA - Hayati Yaz c, küresel ekonomi, gelir da l m ve yoksulluk konular na iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Küresel ekonomide uzun süredir sorunlar n afl lamad bir dönemin yafland na dikkati çeken Yaz c, 2008 y l nda yaflanan finansal ve ekonomik krizin asl nda bir güven krizi oldu unu ifade etti. Söz konusu krizin ard ndan geçen 5 y lda kaybolan güveni yeniden tesis etmenin mümkün olmad n vurgulayan Yaz c, flöyle konufltu: Krizin uzamas sonucu baflta Avrupa olmak üzere özellikle geliflmifl ülkelerde sosyal sorunlar bafl göstermektedir. AB üyesi ülkeler aras nda dengesiz nimet-külfet da l m, çat flan ç karlar nedeniyle Avrupa daki borç krizine yönelik çözüm çabalar sonuçsuz kalmaktad r. Ekonomik sorunlar n afl lmas, yeniden toparlanma sa lanmas, büyük ölçüde liderlerin ataca ciddi ve kararl ad mlara ba l d r. Bu noktada ne yaz k ki birçok liderin siyasi kayg larla hareket etti ini, at lmas gereken ad mlar atma cesaretine sahip olmad klar n görüyoruz. En önemli sorun, gelir da l m ve yoksulluk Dünyadaki en acil ve önemli sorunun, gelir da l m ndaki adaletsizlik ve yoksulluk oldu unu ifade eden Yaz c, flöyle devam etti: 188 ülkenin oluflturdu u dünya ekonomisinin, sat n alma gücü paritesine göre has las 83 trilyon dolar. Bu rakam içinde geliflmifl say lan ve toplam nüfusu 1 milyar olan 35 ülkenin pay tam yüzde 50 dir. Yani 83 trilyonun 42 trilyonunu sadece 35 ülke paylafl yor. Geriye kalan yüzde 50 yi de 6 milyarl k nüfusu oluflturan 153 ülke paylafl yor. OECD raporlar na göre geliflmekte olan ülkelerde her 4 kifliden 1 nin mutlak yoksulluk içinde yaflad n kaydeden Yaz c, en zengin ülkelerde ise nüfusun yüzde 12 sini yoksullar n oluflturdu unu söyledi. Dünyan n neredeyse yar s yoksul Dünyadaki 2 milyar 500 milyon insan n Dünya Bankas taraf ndan belirlenen günlük 2 dolarl k yoksulluk s n r n n alt nda yaflad n anlatan Yaz c, Bu çok büyük bir rakam. Dünyan n neredeyse yar s yoksul. 1 milyar 200 milyon insan ise günlük 1 dolarl k açl k s n r n n alt nda yaflam n sürdürmeye çal fl yor. Her y l yaklafl k 10 milyon insan açl k ve yetersiz beslenmeden ölüyor de erlendirmesinde bulundu. Yaz c, küresel ölçekte y lda 1,3 milyar ton g dan n israf edildi ine dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Bu israf n ekonomik de eri 1 trilyon dolar. sraf edilen veya kayba u rayan miktar, dünya g da üretiminin üçte birini tekabül ediyor. G da kay p ve israf n n ekonomik karfl l, geliflmifl ülkelerde 680 milyar dolar, geliflmekte olan ülkelerde ise 310 milyar dolar. Geliflmifl ülkelerde çöpe at lan g dalar n yüzde 40 yenebilecek durumda. Bu da y lda yaklafl k 222 milyon ton yenebilir ürünün ziyan olmas demektir. Bu miktar, neredeyse Sahraalt Afrika ülkelerinin y ll k toplam g da üretimine karfl l k geliyor. Dünyadaki g da kayb ve israf n n sadece dörtte birini önleyebilsek, yetersiz beslenen 870 milyon insan n g da ihtiyac karfl lanm fl olacak. Geliflmekte olan ülkelerde y lda 150 milyon ton bu day heba oluyor. Bu kay p ise tüm fakir ülkelerdeki açl ortadan kald rabilecek bu day miktar n n alt kat na karfl l k gelmektedir. (AA) 9 TESK Genel Baflkan Palandöken: Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, denetim d fl ve kaçak üretilen g da ürünlerine karfl vatandafllar n dikkatli olmas gerekti ini belirterek, Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n. Yol kenar nda araç arkalar nda sat lan tatl, flekerleme, çikolata, kaday f ve ekmek gibi y kanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun uyar s nda bulundu. Palandöken, yaz l aç klamas nda, Ramazan ay n n gelmesi ile birlikte piyasan n canland n, esnaf n rahat etti ini belirtti. TESK Baflkan Palandöken, yaz n boflalan Anadolu flehirlerine gelen gurbetçilerin yapt 1 milyar 328 milyon 300 bin liral k al fl veriflin de piyasalar n canlanmas na çok katk s oldu unu kaydetti. Ramazan Bayram n n yaklaflmas yla birlikte tatl, flekerleme ve flarküteri ürünlerinin denetim d fl ve kaçak üretimlerinin yap labilece ini ifade eden Palandöken, flunlar kaydetti: Bilhassa Ramazan ay nda artan merdiven alt üretilen g da ürünlerini kesinlikle almay n. Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n. Yol kenar nda araç arkalar nda sat lan tatl, flekerleme, çikolata, kaday f ve ekmek gibi y kanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. (AA)

10 8 A ustos YARIN Ekonomi Emtia fiyatlar n Çin çarpacak STANBUL (AA) - Ekonomist ve Emtia Piyasalar Uzman Zafer Ergezen, dünyan n en büyük emtia (ticari mal) üreticisi olan Çin ekonomisinin büyümesine iliflkin kayg lar n, dünya genelinde emtia fiyatlar n afla yönlü revize edebilece ini belirterek, Çin, dünyan n en büyük emtia tedarikçisi ve tüketicisi konumunda bulunuyor. Ülkedeki iç tüketimin azalmas nedeniyle, artan emtia stoklar n n dünya piyasalar na sat lmas, emtia fiyatlar nda büyük floklara yol açabilir dedi. Büyümesine yönelik endiflelerin artarak devam etti i Çin in, emtia fiyatlar ndaki etkisine yönelik AA muhabirlerinin sorular n yan tlayan Ekonomist ve Emtia Piyasalar Uzman Zafer Ergezen, Çin in emtialar aç s ndan dünyan n en büyük üretici ve tüketici ülke konumunda bulundu unu vurgulayarak, ülkenin dünyadaki tüm endüstriyel metallerin yaklafl k yüzde 40 n tüketti ini söyledi. Ergezen, dünya kömür üretiminin yaklafl k yüzde 50 sini Çin in karfl lad n aktararak, Çin, enerji tüketiminde de önemli bir aktör. Örne in Brezilya n n yaklafl k iki kat enerji kullan yor. K saca Çin ekonomisinin yavafllamaya bafllamas n n, emtia fiyatlar için önemli bir tehdit olarak görülmesi gerekir. Çin ekonomisine yönelik büyüme endifleleri artt kça, emtia fiyatlar üzerindeki sat fl bask s da art yor diye konufltu. Emtialardaki sat fl bask s n n, dünya ticaret hacmini düflürürken, tekrar büyümeye çal flan ekonomiler içinde ciddi bir tehlike oluflturdu una dikkati çeken Ergezen, Çin in emtia fiyatlar üzerindeki etkisinin ne kadar oldu unu belirlemek zor. Fakat endüstriyel metal talebinin yüzde 40 n, tar m ürünleri talebinin ise yüzde 30 unu karfl layan Çin in, fiyatlar n oluflmas nda en büyük faktörler oldu u aç kt r ifadelerini kulland. - Çin in yavafllamaya devam etmesi yeni fiyat revizelerini beraberinde getirecek Geçen hafta Barclays in, Çin büyümesinin üç y l içerisinde, yüzde 3 seviyesine gerilemesinin emtia fiyatlar na etkisini içeren bir senaryo yay mlad n an msatan Ergezen, konuflmas na flöyle devam etti: Bak r fiyat n n yüzde 60, petrolün varilinin 70 dolara inmesi bekleniyor. Bu senaryo, Çin ekonomisinin emtia fiyatlar üzerindeki olas etkisini göstermesi aç s ndan önemli. Zaten son dönemde metal ve tar m emtia fiyatlar afla yönlü revize edilmeye bafllanm flt. Çin ekonomisinin yavafllamaya devam etmesi, yeni fiyat revizelerini de beraberinde getirecektir. Özellikle Çin de iç tüketimi yüksek olan bak r, çinko, pamuk, kömür, petrol gibi ürünlerde fiyatlar n daha da düflmesi beklenebilir. Böyle bir durumda, azalan dünya ticareti nedeniyle, dünya ekonomisi üzerindeki yavafllama riski artacakt r. K saca Çin ekonomisinde yavafllama olmas durumunda, öncelikle emtia fiyatlar düflecek, sonra da büyüme endifleleri tekrar gündeme tafl nacakt r. Çin kaynakl zay flaman n ilk etkisinin Ortado u nun geneli, Brezilya ve Rusya gibi emtia üreticisi ülkelerde ortaya ç kabilece ini dile getiren Ergezen, Ekonomik yavafllaman n bu ülkelere s çramas durumunda, iflsizlik oranlar nda art fl ve d fl ticaret dengesinde bozulma görülmesi beklenmektedir. Hatta bu bozulma neticesinde, ülke kredi notu ile ilgili endifleler yeniden ortaya ç kabilir. D fl ticaret aç bulunan ülkelerin ise do rudan yat r mlar n azalmas nedeniyle finansman riski ile karfl karfl ya kalmas bekleniyor. Bu durumda finansman riski nedeniyle artan maliyetler, bütçe üzerinde yeni yük do uracakt r diye konufltu. Çin ekonomisinin kollar, emtia ve ticaret anlam nda tüm dünyay sarm fl durumda Çin ekonomisindeki risklerin, ABD ekonomisinde yaflan lan risklerden daha farkl oldu unu belirten Ergezen, ABD de yaflanan risklerin tüm dünyaya yay ld n, Çin ekonomisinin ise finans sistemi aç s ndan henüz dünyaya yay lmad n ifade etti. Ergezen, Çin ekonomisinin kollar, emtia ve ticaret anlam nda tüm dünyay sarm fl durumda. Dünya ekonomilerini saran bu kollar n k salmas, baz ülkelerin d flar da kalmas na yol açacakt r ifadelerini kulland. Çin de iç tüketimin azalmas sonucu, artan emtia stoklar n n dünya piyasalar na sat lmas n n, emtia fiyatlar nda büyük floklara yol açabilece ini belirten Ergezen, Çin ekonomisindeki büyümenin yüzde 7 nin alt na gerilemesi durumunda, Türkiye de bu sene yüksek üretim beklenen, özellikle m s r, bu day ve pamuk gibi tar m ürünlerinde fiyat kay plar yaflanabilir. Ayn zamanda Çin kaynakl kömürün de Türkiye piyasas nda daha fazla görülmesi beklenmektedir. Çin, o kadar büyük bir emtia pazar ki, Çin ekonomisinde devam eden yavafllama, di er ülkeler için emtia piyasalar nda bolluk ve fiyatlarda gerileme olarak yans yor de erlendirmelerini yapt. Çin ekonomisindeki yavafllama, alt n ve petrol fiyatlar n düflürecek Nordea Markets Makro Petrol Analisti ve Küresel Emtia Stratejisti Thina Margrethe Saltvedt, Asya pasifik bölgesinde önemli bir etkisi bulunan Çin ekonomisinin yavafllamas halinde, bunun petrol fiyatlar üzerindeki potansiyel etkilere yönelik yapt klar araflt rmada, y l n üçüncü çeyre inde küresel petrol tüketimindeki yüzde 0,8 lik talep kayb n n, petrol fiyatlar n n yüzde 24 daha ucuz olmas na neden olaca ve petrolün varil fiyat n 76 dolara geriletece inin tahmin edildi ini belirtti. Yapt klar araflt rman n Barclays in Çin e yönelik yapt araflt rmaya benzer sonuçlar verdi ini anlatan Saltvetd, Yapt m z düflük fiyatl senaryo araflt rmas nda, Asya Pasifik Bölgesi yüzde 2 büyümeyi görürken, Çin büyümesinin kendi standartlar na göre durgunluk seviyesi olan yüzde 4 e düflece ini öngörüyoruz. Çin in küresel petrol talebinin yaklafl k yüzde 11 ini oluflturdu undan beri, Çin ekonomisindeki yavafllaman n di er emtia ürünleri üzerinde çok daha büyük etkiye sahip. Bu etki, bak r, çinko, alüminyum, nikel, çelik gibi endüstriyel metaller ya da baz metallerde yüzde aras nda de iflmektedir ifadelerini kulland. Hindistan n eskiden beri en büyük alt n al c s oldu unu, ancak Çin in son birkaç y lda önemli derecede alt n talebini art rarak Hindistan yak ndan takip etti ini an msatan Saltvedt, Bu yüzden, Çin ekonomisindeki keskin düflüfl, elbette alt n talebini geriletecektir diye konufltu. Saltvedt, di er birçok emtia piyasas n n aksine, son dört ayda alt n borsa yat r m fonlar nda gerçekleflen düflüflün alt n fiyatlar ndaki gerilemeyi tetikledi ini aktararak, alt n ve gümüfl piyasas n n, finansal oyuncular taraf ndan di er piyasalara göre daha fazla etkilendi ini dile getirdi. Fed in yak n zamanda parasal genifllemeyi azaltaca söylemleri bafllad ndan beri, alt n borsa yat r m fonlar na keskin sat fllar geldi ini vurgulayan Saltvedt, Fed ve di er merkez bankalar n n uygulad politikalar, alt n ve gümüfl piyasas nda petrol piyasas na göre daha büyük etkilere sahip de erlendirmesini yapt.

11 STANBUL - Silifke ilçesinde y l n ilk nar hasad yap ld. Üretici Cem Ergül'e ait 50 dönümlük bahçeden ilk hasad yap - lan erkenci Caner cinsi 4 ton nar, kalitesine göre kilosu 3-4 liradan Mersin haline gönderildi. Silifke Ziraat Odas Baflkan Mahire Can, bu y l bin 200 dönüm araziden bin 500 ton Hicaz cinsi nar hasad n n yap laca n, ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak dikimi yap lan Hicaz nar n n erken hasat edilmesinin ise üreticiyi sevindirdi ini söyledi. Silifke'de nar üretiminin Keben baflta olmak üzere Göksu Vadisi köylerinde yap ld n anlatan Can, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ndan 33 N16 olarak tescilli olan Türkiye'nin tek sofral k nar - n n hasad na ise ekim ay sonunda bafllanaca n kaydetti. Hasat sezonunun ocak ay na kadar devam edece ini aktaran Ekonomi 8 A ustos YARIN Erken nar hasad üreticiyi sevindirdi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Can, bu y l ilçe genelinde toplam 3 bin dönüm araziden yaklafl k 5 bin ton nar hasad n n yap lmas - n n beklendi ini bildirdi. Can, nar n C vitamini, demir ve potasyum deposu oldu una iflaret ederek, bölgede üreticilerin narenciyeye oranla çabuk yetiflen, bol ürün veren bir a aç türü olan Hicaz nar ekimine yöneldi ini belirtti. Üretici Ergül ise iftar sofralar - n n olmazsa olmaz güllaç tatl s nda nar n kullan lmas nedeniyle hasad n geçen y la oranla 20 gün erken yap lmas n n sevindirici oldu unu ifade etti. 50 dönüm alana 2007 y l nda Caner cinsi nar ekti ini dile getiren Ergül, "Dikim yapt m z ilk y l ürün almaya bafllad m. Bu y l da 100 tona (AA) A R N A V U T L U K 2 R A Y E T E L A 3 K E K D A L Y A N 4 A A B A R A M U 5 D A R A H S A N 6 A N A V A T A N 7 T U R N Ç 8 L A L A F A Z A N 9 I R A B A A D A 10 K A Y M A K A M R 11 L A N R A N 12 M A R N T A N E N 13 E M E Y A L E T 14 T A M A R I A T 15 E K T K A M E 16 L A N F S E M 17 N A D D E L 18 K U Y A K T N 19 A T E R N A A 20 B A T E E T Ü T

12 12 YARIN Ekonomi 8 A ustos 2013 Denetimin en etkili olan tüketici taraf ndan yap lan d r SAKARYA - TMMOB G da Mühendisleri Odas stanbul fiube Baflkan Kuru Denetimin en etkili olan tüketici taraf ndan yap lan d r ilkesinden hareketle kalitesi düflük olan ve flüphe duyulan ürünleri 174 Alo G da hatt na ve sahtecilik ihtimaline karfl varsa o markan n müflteri hizmetleri merkezine bildirilmesi merdiven alt ile mücadelede önem arz etmektedir TMMOB G da Mühendisleri Odas stanbul fiube Baflkan Sedat Kuru, denetimin en etkili olan tüketici taraf ndan yap lan d r ilkesinden hareketle düflük kaliteli ve flüphe duyulan ürünleri 174 Alo g da hatt na ve sahtecilik ihtimaline karfl söz konusu markan n müflteri hizmetleri merkezine bildirilmesinin merdiven alt ile mücadelede önem arz etti ini bildirdi. Kuru, yapt yaz l aç klamada, tüketicilerin Ramazan Bayram öncesinde al flverifl yaparken bayram flekeri, lokum ve çikolatalardaki hilelere dikkat etmesi gerekti ini kaydetti. Merdiven alt kay ts z veya sahte ürün üreten iflletmelerin maliyetleri düflürmek için türlü hilelere baflvurdu una iflaret eden Kuru, flunlar belirtti: Pazardan pay kapmak isteyen baz merdiven alt imalatç lar, sa l ks z ortamlarda ürettikleri fleker ve çikolatalar piyasaya sürüyor, ucuz oldu u için tercih edilen bu ürünler sa l a zarar verebiliyor. Denetimin en etkili olan tüketici taraf ndan yap lan d r ilkesinden hareketle kalitesi düflük olan ve flüphe duyulan ürünleri 174 Alo g da hatt na ve sahtecilik ihtimaline karfl varsa o markan n müflteri hizmetleri merkezine bildirilmesi merdiven alt ile mücadelede önem arz etmektedir. Son zamanlarda bakanl k taraf ndan yap lan mevzuat de ifliklikleriyle her ne kadar g da ifl yerlerinde çal flanlara e itim zorunlulu u getirilmifl olsa da birçok imalatç da üretimin e itimsiz personel taraf ndan gerçeklefltirildi i bilinmektedir. YAZICI SATIN ALINACAKTIR TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI A.fi. DARE MERKEZ 175 Adet Pikür (Passbook) Yaz c Temini al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : stiklal Cad. No: Ulus Alt nda /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Da t m Tablosunda belirtilmifltir. c) Teslim tarihi: Yüklenici, Teknik fiartnamede özellikleri belirtilen mallar ifle bafllama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde eksiksiz teslim edecektir. 3- halenin a) Yap laca yer: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A.fi. dare Merkezi, stiklal Caddesi No: Ulus/Ankara b) Tarihi ve saati: :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. Kuru, uygun s cakl klarda üretilmeyen flekerlemelerde kanserojen maddeler ortaya ç kt uyar s nda bulunarak, Özellikle Ramazan Bayram nda üreticilerin yo un çal flma temposu nedeniyle ço u zaman s cakl k limitlerine uymad klar görülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin yan k tat ald klar veya afl r derecede esmerleflmifl flekerlemelerden ve tatl lardan uzak durmas gerekmektedir. Özellikle aç kta sat lan, ambalaj y rt lm fl, mat görünümlü, nahofl kokulu ve yap flkan özellik gösteren ve son kullan m tarihi geçmifl olan flekerlerden mutlaka uzak durulmas gerekmektedir ifadesini kulland. (AA) fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teknik fiartname'nin tüm maddelerine eksiksiz ve s rayla, madde numaralar belirtilerek aç k bir flekilde cevap verilecektir. Teknik fiartname maddelerinde istenilen hususlar n sa lan p sa lanmayaca konusunda cevap verilirken "okunmufl, anlafl lm fl, kabul edilmifltir." ifadeleri kullan lacak; aç klama gerektiren hallerde hiçbir yoruma meydan vermeyecek flekilde net cevaplar verilecektir. "Teknik fiartname Cevaplar " teklifle birlikte, her sayfas imzal ve kafleli olarak sunulacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras )karfl l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A.fi. dare Merkezi, Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Al m Sat m ve hale flleri Müdürlü ü stiklal Caddesi No: Ulus/Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A.fi. dare Merkezi, letiflim ve D fl liflkiler Genel Müdürlü ü, Haberleflme ve Kütüphane Müdürlü ü, stiklal Caddesi No: Ulus/Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-11653) 617 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

13 8 A ustos 2013 D fl Haberler YARIN 13 Japon bakan n Nazi örne i tepki çekti TOKYO - Japonya Baflbakan Yard mc s ve Maliye Bakan Taro Aso'nun anayasa de iflikli ine iliflkin tart flmalarda Nazileri örnek göstermesi tepki çekti. Elefltiriler üzerine Aso, ifadelerinin yanl fl anlafl ld n savundu. Gaflar yla ünlü bir isim olan Aso'nun son ç k fl elefltiri oklar n çekti. Aso, geçti imiz pazartesi günü bir düflünce kuruluflunda yapt konuflmada, 2. Dünya Savafl 'ndan bu yana yürürlükte olan ve pasifist olarak bilinen anayasay de ifltirmede Nazilerin uygulad taktiklerin kullan labilece ini öne sürmüfltü. Aso, "Japonya'n n anayasas n de ifltirme fikrine önce bas n tepki gösterdi. Ard ndan Çin ve Güney Kore. Almanya'n n Weimar anayasas, kimsenin dikkatini çekmeden Naziler taraf ndan de ifltirildi. Nazilerin taktiklerine neden bakmayal m ki?" diye konuflmufltu. Japon bakan n bu aç klamas Güney Kore ve Yahudi örgütlerin tepkisini çekti. Güney Kore D fliflleri Bakanl sözcüsü Cho Tai-young, Taro Aso'nun bu ifadesinin Nazi Almanyas 'n n ma dur etti i insanlar yaralad n söyledi. Amerika merkezli Simon Wiesenthal Merkezi adl Yahudi örgütü de Aso'nun ifadelerine tepki gösterdi. Aso'nun aç klamalar n netlefltirmesi gerekti- ini belirten örgüt, "Nazi Almanyas 'ndan al nacak tek ders, iktidardakilerin gücü nas l kullanmamalar gerekti idir." dedi. Japonya Baflbakan Yard mc s Aso tepkiler üzerine Nazi ifadesinin yanl fl anlafl ld n savundu. Aso yaz l aç klamas nda, "Nazi yönetimine iliflkin ifadelerimin yanl fl anlafl lmas üzüntü verici. Aç klaman n geneline bak l rsa Nazilere karfl nas l olumsuz ifadelerim oldu u görülecek. Yine de Nazilerle ilgili ifademi geri çekiyorum." dedi. Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga da fiinzo Abe yönetiminin Nazilere hiçbir flekilde olumlu bakmad n vurgulad. Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokratlar, 2. Dünya Savafl 'ndan sonra yaz lan anayasay de- ifltirmek istiyor. Baflbakan fiinzo Abe'nin hedefleri aras nda anayasa de iflikli i için meclisin iki kanad - n n üçte iki ço unlukla evet demesi gerekiyor. (CHA) Hollanda'da slamofobi tehdidi büyüyor Avrupa genelinde yükseliflte olan ve Müslümanlarda kayg uyand ran slamofobinin en güçlü hissedildi i ülkelerden biri de Hollanda. Ülkede son 5 y lda 117 caminin farkl flekillerde sald r ya u rad, bir o kadar - n n ise polise flikayette bulunulmad için kay tlara girmedi i bildiriliyor. LAHEY - Hollanda'da faaliyet gösteren Devlet ile Müslümanlar Aras letiflim Organ 'n n (CMO) Müdürü Ebubekir Öztüre, AA muhabirine yapt aç klamada, ülkedeki Müslümanlar n endiflelerini art ran slamofobi konusuna dikkat çekti. Son y llarda afl r n sa- n güçlenmesiyle birlikte Hollanda da Müslümanlara yönelik fiili ve sözlü sald r larda önemli bir art fl gözlediklerini anlatan Öztüre, Müslümanlar n maruz kald tüm sald r lar polise ya da ayr mc l k kurumlar - na bildirmedi ine iflaret etti. Öztüre, " nsanlar bir fley ç kmaz diye hareket ediyor. Oysa bu olaylar n kay t alt na al nmas çok önemli. Kay t alt na al nan olay gündeme gelir ve çözümü kolaylaflt r r diye konufltu. Son olarak hafta tatilinde Boskoop flehrinde bir caminin önüne domuz bafl n n b rak ld n hat rlatan Öztüre, bununla ilgili belediye baflkan na bir mektup gönderdiklerini ve olay en ince ayr nt s na kadar araflt rmalar talebinde bulunduklar n ifade etti. Bu hadiseyi gerçeklefltirenlerin bulunmas n arzulad klar n dile getiren Öztüre, Failler bulunmad ya da yeterli araflt rma ve soruflturma yap lmad zaman cayd r c l k da olmuyor dedi. Ülkede son 5 y lda 117 caminin farkl flekillerde sald r ya u rad bilgisini veren Öztüre, Bu sadece polise intikal eden say, bir o kadar n n da polise bildirilmedi ini düflünüyoruz dedi. CMO olarak slamofobinin önüne geçilmesi için çal flmalar yapt klar n vurgulayan Öztüre, bu kapsamda afl r sa c Özgürlük Partisi (PVV) hariç tüm siyasi parti liderleriyle görüfltüklerini söyledi. Konunun yeni yasama döneminde siyasi arenada daha çok gündeme al nmas n beklediklerinin alt n çizen Öztüre, Konufltu umuz siyasi parti liderlerinin tümü pozitif yaklafl m gösterdiler. Partilerin büyük ihtimalle eylül ay nda bafllayacak yeni yasama döneminde konuyu gündemlerine almas n bekliyoruz dedi. Eylülde uzmanlar n kat laca genifl kapsaml bir çal fltay yapmay planlad klar n anlatan Öztüre, burada slamofobinin herkesçe kabul edilecek bir tan m n yapacaklar n söyledi. fiu anda tan mda farkl l klar oldu u için baz olaylar n slamofobi kapsam nda de- erlendirilmedi ini ifade eden Öztüre, karmafl - n n giderilmesini istediklerini dile getirdi. Poliste slamofobiyle ba lant l olaylar n ayr bir kategoride de erlendirilerek kay t alt na al nmas için ilgili bakanl a baflvuruda bulunacaklar na da dikkati çeken Ebubekir Öztüre, Bu nokta çok önemli. Bir kere slamofobik olaylar n kay t alt na al nmas çok netleflecek. statistikleri düzenli hale gelecek. Nerede, ne zaman kadar hadise yafland n bilmek çözümü kolaylaflt raca gibi kamuoyunda bu konunun ifllenmesine de yard mc olacakt r fleklinde konufltu. (A.A)

14 14 YARIN Putin'den Rus polisine Hz. sa ya ihanet eden havarisi Yahuda benzetmesi MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, görev s ras nda pazar iflçilerin sald r s na u rayan polise yeteri kadar destek vermeyen ve gereken önlemi almayan di er polisleri sert bir flekilde elefltirdi. Putin, olayda etkisiz kalan polisleri Hz. sa ya ihanet eden ve karfl l nda 30 gümüfl alan Yahuda skaryot a benzetti. Geçen hafta Moskova da Matveyevskiy Pazar civar nda bir zanl - n n sakland n tespit eden ve yakalamak için gelen polisler, Kafkasya kökenli pazar çal flanlar n sald - r s na u ram flt. Olayda bir polis a r yaralanarak hastaneye kald r lm flt. Bu olay n ard ndan Moskova genelinde operasyon bafllatan güvenlik güçleri, binin üzerinde kaçak iflçi gözalt na ald. Yaflanan olaylar de erlendiren Putin, sald r ya u rayan polise yeteri kadar destek sa lamayan ve gereken önlemler almayan olay yerindeki polisleri a r dille elefltirdi. Putin, Meslektafllar n n dövülmesini durmufl izliyorlar. Neden? O kadar korkalar m? Olabilir, ama bu düflük bir ihtimal. diye konufltu. Putin in Galiba polisler bu davran fllar karfl l nda, pazar iflçilerinden 30 gümüfl al yorlar. sözleri Hz. sa ya ihanet eden ve karfl l - nda 30 gümüfl alan Yahuda skaryot u hat rlatt. Olaylar n yafland ilçede üst görevde bulunan baz polisler görevden al n rken olay esnas nda etkisiz kalan güvenlik güçleri hakk nda da soruflturma bafllat ld. Moskova da genifl çapl operasyon bafllatan güvenlik güçleri, binin üzerinde kaçak olarak Rusya da bulunan kiflileri gözalt na ald. Yap lan aç klamalara göre gözalt na al nanlar, ifllemleri tamamland ktan sonra s n rd fl edilecek. H ristiyan inan fl na göre havarisi Yahuda,otuz gümüfl dinara Hz. sa'y ele verdi.. Sonradan vicdan azab çekti i için kendini asarak intihar etti.(cha) Detroitli müslümanlar kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor ABD'de iflas n ilan eden Detroit kentinde yüzbinlerce Müslüman yafl yor Detroit teki ekonomik buhran Müslüman toplumu da etkilemifl slamofobinin ABD'nin di er yerlerine göre az oldu u bölgede nispeten rahat bir yaflant var. Detroit slam Merkezi Baflkan Nabhan: "Ramazan ay Detroit te neredeyse kendi ülkemizdeki gibi" D fl Haberler 8 A ustos 2013 DETRO T - Dünyan n en müreffeh ülkelerinden ABD'de kent yönetimi taraf ndan iflas ilan edilen Detroit, kalabal k bir Müslüman nüfusunu bar nd r yor. Detroit'teki ekonomik buhrandan herkes gibi etkilenen Müslüman toplumunun, slamofobinin ABD'nin di er yerlerine göre az olmas nedeniyle nispeten rahat bir yaflant s var. Detroit slam Merkezi Baflkan Sufyah Nabhan, "Ramazan ay Detroit'te neredeyse kendi ülkemizdeki gibi" diyor. ABD'de yirminci yüzy l bafllar nda otomotiv sanayinde yaflad patlama ile dünyan n her taraf ndan göç alarak kozmopolit bir yap ya dönüflen Detroit'te, Müslüman toplumu da hem say sal hem de ekonomik ve sosyal bir güç olarak ön plana ç k yor. Arap toplumunun Michigan eyaleti ve özellikle Detroit bölgesine yaklafl k yüz y l önce daha refah bir yaflam kurmak amac yla göç etti ini anlatan Detroit slam Merkezi Baflkan Sufyan Nabhan, AA muhabirine yapt aç klamada, kentteki ilk camilerini 1940'da infla ettiklerini belirtiyor. Nabhan, Dix Masjid olarak adland rd klar caminin 1940'a kadar Arap Amerikal lar taraf ndan kurulan ve Müslümanlar n Detroit'teki ilk büyük ibadethanesi oldu unu söylüyor. Detroit'teki Araplar bölgeye ilk olarak Ford, General Motors ve Chrysler gibi otomobil fabrikalar nda çal fl p para kazanmak üzere gelmifl. Daha sonra kendi topluluklar n oluflturduklar sosyal örgütlenmelere gitmifller ve kal c hale gelmifller. Müslümanlar Detroit'te 36'dan fazla, Michigan eyaleti genelinde ise resmi kay tlara göre 100'ün üzerinde sivil toplum örgütüne sahip. Her türlü önyarg ya ra men, eyalette slam' tercih eden Amerikal lar n say s n n giderek artt anlat l yor. Michigan eyaletine ba l Detroit metropolitan bölgesinin Dearborn kenti, Bat 'da Müslümanlar n kent genelinde nüfusa oranlar n n en yo un oldu u yerlerden. Kent nüfusunun üçte birini oluflturan ve kendi e itim kurumlar bulunan topluluk, ekonomik hayatta da ticaret odas tarz örgütlenmelere sahip. Detroit slam Merkezi Baflkan Nabhan, Michigan eyaleti genelinde yaklafl k 1 milyon Arap bulundu unu belirtirken, slam Merkezi üyelerinden smail Yahya, Araplar n ekonomik nedenlerin yan s ra 1970'lerde Ortado u'nun sorunlu ve bask c ortam ndan kurtulmak amac yla da Detroit'e ak n ettiklerine dikkat çekiyor. ABD'de yirmi y l aflk n süredir yaflad n ifade eden Yahya, Detroit ve çevresinde 500 binden fazla Müslüman yaflad n anlatarak, "Ramazan ay Detroit'te neredeyse kendi ülkemizdeki gibi" diyor. Bu arada Detroit slam Merkezi, özellikle ramazanda Müslüman halk n her akflam iftar açmas ve ibadet etmesi d fl nda, herkes için buluflma ve toplumsal ba lar n güçlendirme ifllevi görüyor. Yüzlerce kiflinin kat l m yla teravih namaz k l nan slam Merkezi'nin genifl koridoru ve bahçesi çocuklar n kullan m na sunulmufl. Dearborn'da ayr ca, biri Ermeni toplumuna ait olmak üzere iki kilise aras nda ran kökenlilere ait bir caminin de bulunmas, farkl inanç ve mezheplerin ayn karede buluflabilmesi ad na güzel bir tablo oluflturuyor. Kentte ayr ca, Luis Farrakhan çizgisindeki siyahi Müslümanlar ile az da olsa 1900'lerin bafl nda eski Osmanl co rafyas ndan göç etmifl çeflitli etnik kökenlere mensup Müslümanlara rastlamak mümkün. "Detroit en güçlü ekonomiye sahip flehirlerden biri idi. fiimdilerde ise ayakta kalma mücadelesi veriyor" diyen Sufyan Nabhan, ekonomik bask y daha fazla hissettiklerini, çözümün ise zaman alaca n vurguluyor. Nabhan' n dedi ine göre, Detroit'te yerel yöneticilerle iyi iliflkiler içinde olan Müslümanlar, ortak çal flma yürüterek flehirdeki ihtiyaç sahiplerine 10 bin paket g da da tm fl. Nabhan, slam' n baz örgüt ve medya kurulufllar taraf ndan hedef gösterildi ini söyledi. "Müslümanlar burada di erleri ile ortak hareket ediyor. Biz de onlar gibi Amerikal y z. Birbirimizi uzun zamand r tan man n avantaj n yafl yoruz" diyen Nabhan, slamofobi'nin ABD'nin di er bölgeleri kadar olmasa da Detroit'te de zaman zaman karfl lar na ç kt n söylüyor. (A.A)

15 8 A ustos 2013 HABER MERKEZ Yenimahalle Metro stasyonu-fientepe aras nda yap lacak teleferi in Türkiye de bir ilk olaca na dikkat çeken Baflkan Gökçek, 4 durakl güzergahta, her biri 10 yolcu tafl yacak 106 kabinin çal flaca bilgisini verdi. Baflkan Gökçek, Her kabin 15 saniyede bir istasyondan hareket edecek ve 13,5 dakikada bafllang çtan var fla ulaflabilecek dedi. Dünyan n 5 milyonu aflk n nüfuslu kentleri aras nda trafi- i en rahat büyükflehir olan, yollar, alt ve üst geçitleri, köprülü kavflaklar ile örnek gösterilen Ankara da yenilikler bitmiyor. Avrupa n n en çevreci, yeni nesil, do algazl körüklü otobüslerinin hizmete girmesinin hemen ard ndan toplu tafl mada bir yenilik daha hayata geçiriliyor. Türkiye nin ilk toplu tafl ma teleferik sisteminde EGO Genel Müdürlü ü nün, Yenimahalle ve fientepe aras na döflenecek hat için dü meye bast n müjdeleyen Baflkan Gökçek, ihale sürecinin tamamlanmas n n ard ndan yüklenici firman n teleferik güzergah ndaki 3 istasyonda kaz çal flmalar na bafllad n aç klad. Yenimahalle Metrosu ile ba lant l olacak ilk istasyonun temelinin ise at ld n söyleyen Baflkan Gökçek, Türkiye nin kent içi toplu tafl m amaçl ilk teleferi- inin önümüzdeki y l seçimlere kadar hizmete aç lmas n hedeflediklerini kaydetti. Teleferi in yap m aflamas na iliflkin bilgi veren Baflkan Gökçek, kabinler ve elektronik aksam n yurtd fl nda haz rland n dile getirdi. stasyon inflalar bittikten sonra yaklafl k 150 TIR la gelecek teknik donan m n en k sa sürede monte edilmesini amaçlad klar n belirten Baflkan Gökçek, flu bilgileri verdi: Yenimahalle trafi ini büyük ölçüde rahatlatacak teleferik için heyecan içerisinde yo un bir çal flma yürütüyoruz. 4 istasyonlu inflaat alan m z n 3 ünde kaz çal flmalar bafllad. Birinci Ankara istasyonda 700, ikinci istasyonda 1000, üçüncü istasyonda 1800, dördüncü istasyonda 1000 metrekarelik infla saham z var. stasyonlar m z Avrupa n n en kaliteli istasyonlar olacak ve farkl bir d fl dizaynla infla edilecek. Yerden ortalama 5,5 metre yükseklikteki istasyonlar n hepsinde asansör ve çift yönlü yürüyen merdiven bulunacak. Tafl ma sistemi için 29 adet direk monte edilecek. Güzergah boyunca 4 durak bulunacak. 10 kiflilik 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi 200 metre kot fark nda, 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. 24 metrelik inme-binme alan olacak, yolcular bir yandan inerken, baflka bir yerden de kabinlere binebilecek. Her kabin 15 saniyede bir istasyondan hareket edecek ve 13,5 dakikada bafllang çtan var fla ulaflabilecek. Kamerayla izlenecek kabinlerde s tmal koltuklar bulunacak, merkezi müzik yay n yap lacak. Teleferik sisteminde gidifl-gelifl saatte 4 bin 800 yolcu tafl nabilecek. Sistem hiç durmayacak, yavafllamayacak. Sadece engellilerin ve yafll lar n binifli s ras nda kalk fl yavafllat labilecek. Yenimahalle Metro stasyonu ile fientepe merkezini ba layacak olan teleferik sistemi metrodan ç kanlar n beklemeden k sa sürede fientepe ye ulaflmalar n sa layacak. Teleferik sistemi engelli, yafll, çocuk; her kesim taraf ndan rahatl kla kullan labilecek. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi- in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Yap lan araflt rmalara göre teleferik yap m, ilk YARIN Türkiye nin ilk toplu tafl ma amaçl TELEFER Ankara Büyükflehir Belediyesi, Yenimahalle Metro stasyonu ile fientepe aras nda yap m n gerçeklefltirece i Türkiye nin ilk toplu tafl ma amaçl teleferi i için start verdi. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, teleferik hatt n n üç istasyonunda kaz çal flmalar n n bafllad n belirterek, Yenimahalle stasyonu nda ise temelin at ld n kaydetti. HABER MERKEZ Merhum fiair ve Yazar Abdurrahim Karakoç un ailesi, flairin ad n ilçedeki bir parka veren Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel e teflekkür etti. Karakoç un o lu Türk slam Karakoç, Baflkan Demirel i makam nda ziyaret ederek flairin kitaplar ndan oluflan bir setle birlikte plaket takdim etti. Baflkan Demirel, merhum Abdurrahim Karakoç un Türk edebiyat nda unutulmaz eserlere imza atarak önemli bir iz b rakt n söyledi. Etimesgut Belediyesi olarak bu ülkeye hizmet etmifl siyasetçilerin, sanatç lar n ve flehitlerin isimlerini parklara vererek onlar n hat - ralar n yaflatt klar n belirten Demirel, Abdurrahim Karakoç da Türk- slam sanat ad na önemli eserler vermifl önemli bir edebiyatç m z, düflünürümüzdür. Ebediyete intikalinin ard ndan Belediye Meclisimizden oybirli iyle ald m z kararla Elvan Mahallemiz de infla etti imiz güzel bir park m za Abdurrahim Karakoç Park ad n verdik. 7 bin metrekarelik park m zda merhum Karakoç un hat ras n yaflatmaktan dolay mutluyuz dedi. Etimesgut Belediyesi, Abdurrahim Karakoç Park nda kameriyeler, oturma gruplar, havuz, oyun alanlar ve yeflil bitki örtüsü yer al yor. lçenin h zla geliflen mahallelerinden Elvan Mahallesi ndeki park halktan büyük ilgi görüyor. Mahalle sakinleri hem parktan hem de ad n n Abdurrahim Karakoç olmas ndan büyük memnuniyet duyduklar n dile getiriyorlar. Etimesgut Belediyesi, flehitlerimizin isimlerini parklara vererek onlar n hat - ralar n parklarda yaflat yor. Etimesgut taki 13 parka flehit isimleri verilirken, 29 cadde ve sokakta yine flehit isimleri yer al yor. Belediye Baflkan 15 yat r m maliyeti, yap m n n teknik boyutlar, e imler, yollar n daralt lma problemleri, yeralt ndan geçen kanal ve benzeri hatlar, kamulaflt rma sorunlar, yap m süresi, yollar n uzun süre kapal kalmas, iflletme ve personel maliyetlerinin yüksek olmas gibi pek çok nedenle tramvay, hafif rayl ve metro sistemlerine göre daha çok avantaja sahip. Ayr ca dünyada trafik kazalar ve uçak kazalar incelendi inde en güvenli toplu tafl ma arac olarak da belirlenen teleferi i kullanan belli bafll kentler aras nda Hong Kong, Singapur, Koblenz (Almanya), Bolzano ( talya), New York (ABD), Portland, Oregon (ABD), Karakas (Venezüella) ve Rio de Janerio yer al - yor. Karakoç ailesinden Demirel e teflekkür Enver Demirel ayr ca, Türk siyasetine damga vurmufl merhum Alparslan Türkefl, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Muhsin Yaz c o lu, Bülent Ecevit gibi devlet büyüklerinin isimlerini parklara vererek gösterdi i siyasi hoflgörünün yan s ra ilçede milli birlik ve bütünlü- ü pekifltirici bir tablo oluflturdu.

16 8 A ustos YARIN Ankara Polis art k karbon cop kullanacak Polis, asayifl olaylar nda suçlulara, dayan kl l yla dikkati çeken karbondan üretilmifl coplarla müdahale edecek. Katlanabilir özellikteki coplar, toplumsal olaylarda kullan lmayacak. ANKARA - Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ) Baflkanl, baflkentin uluslararas çapta ödüllü Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda konut sat fllar n bafllat yor. Kura yöntemiyle sat lacak 570 konut için baflvurular, 20 A ustos- 6 Eylül aras nda yap lacak. TOK ve Ankara Büyükflehir Belediyesinin yürüttü ü projeyle, 2004 ten itibaren Ankara n n kuzey girifl kap s n oluflturan bölgede baflkentin imaj na zarar veren gecekondular temizlendi. Yaklafl k 6 bin 500 gecekondunun yerine 8 bin 152 konut infla edildi. 8 bin 57 hak sahibi, geçen y l Ocak ta yap lan kura çekimiyle modern konutlara yerlefltirildi. Proje kapsam nda, Osmanl - Selçuklu mimarisinde 925 konutun inflas devam ediyor. Ayr ca bin 764 konutun ihalesi tamamlanarak, inflaat çal flmalar na baflland. TOK, modern konut ve sosyal donat lar infla etti i Ankara n n kuzeyindeki 570 konutu sat fla ç - kard. ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ü, bir dönem katlanabilir demir cop kullanmay planlam flt. Ancak a r ve kullan fls z olan bu coplardan vazgeçen genel müdürlük, daha hafif ve dayanakl karbon coplara yöneldi. Emniyet, poliüretan coplar n yerine kullan lacak karbon coplardan deneme amac yla ilk etapta bin adet siparifl vermeyi planl yor. Karbon malzemeden yap lan bu coplar, dayan kl l yla ön plana ç k yor. Katland nda boyu 20 santimetre kadar düflen coplar, halen kullan lan santimetre uzunlu undaki poliüretan coplar n aksine özel k l f sayesinde kolayl kla tafl nabiliyor. Karbon coplar polisin halen kulland coplara göre daha hafif olacak. Bu sayede polis teçhizat kemerinde daha az a rl k tafl yacak. Yeni coplar, iç içe geçebilen 3 metal k s mdan oluflacak. ABD ile baz AB ülkelerinin polis teflkilatlar nda da kullan lan karbon coplar n ilk etapta büyük flehirlerde Kura yöntemiyle sat lacak konutlar n baflvurular, 20 A ustos-6 Eylül de Türkiye Halk Bankas n n tüm flubeleri arac l yla gerçeklefltirilecek. 3+1 ve 4+1 niteli indeki konutlar n peflin fiyat 191 bin liradan, ayl k taksitleri ise bin 194 liradan bafll yor. Projede, üç farkl ödeme seçene i de sunuluyor. Konut al c lar, yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay vade kolayl ndan yararlanabilecek. TBMM den özel yasa ç kar larak uygulamaya konulan ilk kentsel dönüflüm projesi, çal flmalar bafllad günden bu yana sadece Türkiye ye de il dünyaya da örnek oldu. Proje, 2009 da HAB TAT taraf ndan dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan En yi Uygulama ödülüne, 2010 da da slam Baflkentleri Konferans nda fiehircilik ve Bölge Planlama dal nda birincilik ödülüne lay k görüldü. Ayr ca proje, konumu, kapsam, projelendirme süreci, hedef denenmesi planlan yor. Asayifl polislerince kullan lacak yeni coplar, daha sonra mevcutlar n yerini alacak. Sadece asayifl olaylar nda suçlulara karfl kullan lacak bu coplar, çevik kuvvet polisine da t lmayacak. Böylece karbon coplar n toplumsal olaylarda eylem yapan göstericilere karfl kullan lmas n n önüne geçilecek. Polisin hareket kabiliyetini de artt racak bu coplar sayesinde ani bir sald r ya maruz kalan polisin silah na davranmak yerine belinde tafl yaca bu copla kendini savunmas planlan yor. Poliüretan coplara göre çok daha dayan kl oldu u belirtilen karbon coplar n, aç l rken ç kard sesten dolay suçluda psikolojik etki yaratmas da hedefleniyor. Güvenlik güçlerine bu coplar n kullan m konusunda 2 günlük e itim verilecek. Polis, müdahale s ras nda mevcut coplarda oldu u gibi yeni coplarlada da vücudun ölümcül yerlerine vurmayacak. (AA) Ödüllü projede konut sat fllar bafll yor kitlenin büyüklü ü, teknik ve sosyal özellikleri, proje sürecinde yaflanan fiziki ve kültürel de iflimler aç s ndan en kapsaml kentsel dönüflüm projesi olma özeli ini de tafl yor. Konut baflvurular yla ilgili ayr nt l bilgiye adresinden ulafl labilir. (AA)

17 8 A ustos 2013 Ankara YARIN Hac Bayram Veli nin Hayat anlat l yor Hac Bayram Camii avlusunda Büyükflehir Belediyesi Baflkent Tiyatrolar taraf ndan a rlanan ziyaretçilere Hac Bayram Veli nin hayat ndan kesitler sunuluyor. HABER MERKEZ Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara ilinde vatandafllar n Ramazan Bayram n huzur ve güvenlik içerisinde geçirebilmeleri için Büyükflehir Belediye Baflkanl, lçe Kaymakaml klar, l Jandarma Komutanl ve l Emniyet Müdürlü ü ile ilgili tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar na gönderdi i genelge ile Ankara ili mülki hudutlar dahilinde Ramazan Bayram n n huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere emniyet, asayifl ve trafik tertip ve tedbirlerinin ivedilikle al nmas n istedi. Vali Yüksel, gönderdi i genelgede ilgililerden uygulamaya konulmas n istedi i tertip ve tedbirleri ise flöyle s raland : 1- l Jandarma Komutanl ve l Emniyet Müdürlü ü 7 A ustos 2013 Çarflamba gününden itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlar n uygulamaya koyacaklar ve emniyet-asayifl tertip ve tedbirlerini 12 A ustos 2013 Pazartesi gününe kadar aksaks zca sürdüreceklerdir. Havaalan, Gar ve terminallerde; yaya ve motorlu devriyeler ile flehir içi ve Devlet Karayollar üzerinde tertip edilecek trafik ve asayifl ekiplerinin say lar artt r lacak, vatandafllar m z n huzurlu ve güvenli seyahatlerine haz r hale getirilecektir. 2- Büyükflehir, lçe ve Belde Belediye Baflkanl klar, özellikle al fl-verifl yerleri ile e lence yerlerini ve di er umuma aç k mahalleri mevzuatlar na uygun olarak ve tefrik edilecek zab ta ekipleri marifetiyle etkin bir flekilde denetleyeceklerdir. Belediyeler; itfaiye, su ve kanalizasyon ar za ekiplerini bayram süresince göreve haz r hale getirecek, nöbetçi memurluklar - n vatandafllar m z n müracaatlar - na aç k tutacaklard r. Toplu tafl ma araçlar n n seferlerinde süreklili in sa lanmas amac yla gerekli tedbirler önceden planlanacakt r. 3- Sa l k, Nöbetçi Eczane ve Haberleflme ile Elektrik hizmetleri için gerekli haz rl klar ilgili birimler sorumlular nca önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatlar tüm bayram süresince hizmete haz r tutulacakt r. 17 HABER MERKEZ Ramazan ay boyunca Gençlik Park nda iftar sonras Baflkentlilere gösteriler yapan Baflkent Tiyatrolar, gündüz saatlerinde ise Hac Bayram Veli Camii bahçesinde tarihi hikayeler ve meddah gösterisi ile Baflkentlileri a rlad. Baflkent Tiyatrolar Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir kiler in 2 saat boyunca anlatt meddah hikayeleri, Hac Bayram Veli nin hayat ndan kesitler ve k ssalardan bölümler, Cami ye gelen ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor. Ankara da böyle bir gösterinin ilk kez yap ld n dile getiren Mehmet Tahir kiler, Ramazan ay n n manevi atmosferine yak flacak bir gösteri haz rlamak istedim. Geçen sezon tiyatroda, Hac Bayram Veli nin hayat öyküsünü anlatan bir oyun sahneye koymufltuk. Ondan esinlenerek kendimizi Ankara n n maneviyat çok yüksek bu mekan nda bulduk diye konufltu. Hac Bayram Veli nin hayat öyküsünün camiyi ziyarete gelenler taraf ndan bile pek bilinmedi ine dikkat çeken kiler, Ramazan ay boyunca her gün saatleri aras nda gerçeklefltirdi i gösterinin önce flaflk nl k yaratt n sonra ilgiyle izlendi ini kaydetti. Hac Bayram Veli nin hayat n sahneye aktard O Nefeste Gizli Her fiey adl oyunda giydi i kostüm ile dinleyicilerin karfl s na ç kt n belirten kiler, Benim için anlam büyük. Gönüllere tercüman olmaya çal fl yorum. Hac Bayram n hayat ndan kesitlerin yan s ra meddah hikayeleri, hadisler ve k ssalardan bölümler oluflturan bir sohbet oluyor. Tüm Ankaral lar bekliyoruz diye konufltu. Valilik ten Bayram tedbirleri 4- Sosyal Hizmet Kurumlar - n n vatandafllar taraf ndan ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ünce sa lanacakt r. Vali Yüksel genelgesinin sonunda, Ankara linde Ramazan Bayram n n huzur ve güven içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere yukar da belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmas nda herhangi bir aksakl a meydan verilmemesini, baflta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlay fl içerisinde yerine getirmelerini ve uygulaman n Birim Üst Yöneticileri taraf ndan da bizzat takibini rica ederim dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel; otomobilleri ile seyahat edecek olanlar n trafik kurallar na uymalar n, hatal sollama yapmamalar n ve afl r süratten kaç nmalar ile özellikle uykusuz araç kullanmamalar n hat rlatarak Ankaral lar n Ramazan Bayram n kutlad.

18 18 YARIN 8 A ustos 2013 Genel Bayram tatl lar nda sahte ürün uyar s Bayramda ra bet gören baklava ve flekerlemeleri daha ucuza mal etmek isteyen ve merdiven alt olarak tabir edilen iflletmelerin sa l ks z yöntemler ve sahte ürünler kullanabildikleri bildirildi. ADANA - Tüketiciler Birli i Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Dinç, AA muhabirine yapt aç klamada, Ramazan n Bayram n n yaklaflmas nedeniyle vatandafllar n tatl ya ve özellikle baklavaya talebinin artt n söyledi. Geleneksel bir tatl olan baklavan n ucuza sat labilmesi için baz merdiven alt iflletmelerin çeflitli hilelere baflvurdu unu ifade eden Dinç, Vatandafllar m z, bayramda misafirlerine ikram etmek için ald klar baklavan n sat ld - ve üretildi i yerlere mutlaka dikkat etmelidir. S rf fiyat ucuz diye içindeki malzemenin kalitesi bilinmeyen ürünlere itibar edilmemelidir. Normal fiyat ndan daha ucuza sat lan baklavalarda, sahtekarl k oldu u mutlaka idrak edilmelidir diye konufltu. Bayram n yaklaflmas yla merdiven alt olarak tabir edilen g da üretim yerlerinin ço ald na ve baz vatandafllar n da bunlara itibar etti ine dikkati çeken Dinç, flunlar kaydetti: Maalesef, g da üretim mevzuat - m zda birçok boflluk var. Bu tür merdiven alt iflletmeler bu boflluklar çok kullan yor. Normal flartlarda düzgün bir baklavan n kilogram sat fl fiyat n n lira aras nda de iflmesi gerekir. Ancak piyasada kilogram 8-9 liraya bile baklava bulmak mümkün. Hele ki toplu ald n zda bu fiyat daha da afla- lara düflebiliyor. Peki bu ürünü nas l bu kadar ucuza mal edebiliyorlar? Maalesef sahte ürünler kullanarak. Örne- in tereya yerine margarin kullan l - yor. Rengi yeflil oldu u için ve insanlar fark anlamas n diye f st k yerine bezelye ö ütüp kullan yorlar. Ceviz yerine leblebi, fleker yerine daha ucuz ama sa l ks z olan m s r flerbeti kullan yorlar. Bu, hem vatandafl kand rmak hem de onlar n sa l yla oynamakt r. Baklava gibi bayramda ikram edilen çikolata ve flekerlemelerde de ayn sorunlar n yafland n vurgulayan Dinç, Normalde gerçek, kaliteli bir çikolatan n kilogram 30 liradan afla olamaz. Ama bayram yaklafl rken kilogram 4-5 liraya çikolata bulmak mümkün. Hatta baz lar, bilindik markalar n isimleriyle sat l yor. Vatandafllar m z, s rf ucuz diye bu tür ürünlere yönelmesin. Oldukça sa l ks z koflullarda üretülen bu tür merdiven alt ürünlerde insan sa l n bozacak bir çok maddeye rastlanabilir dedi. Bu tür hilelerin di er g da ürünlerinde de uyguland n dile getiren Dinç, vatandafllardan s rf fiyat ucuz diye bu tip sahte ürünleri al p sevdiklerine ikram etmemelerini istedi. (AA) Bayram flekeri a z n z n tad n kaç rmas n ZM R - fiekerli Mamul Sanayicileri Derne i (fiemad) Baflkan fiemsi Kopuz, bayramlar n vazgeçilmezi fleker ve çikolata al flverifli konusunda vatandafl uyararak, Bayram f rsat bilen baz kifliler ürettikleri gerçek olmayan çikolata ve flekerle halk n sa l n tehlikeye at - yor dedi. Kopuz, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklaflan ramazan bayram ve baz özel günlerde sat fllar n art n belirterek, tüketicinin aç kta sat lan sa l ks z ürünler konusunda dikkatli davranmas gerekti ini söyledi. Sektörde en büyük sorunlardan birinin Merdiven alt diye tabir edilen ürünler oldu- unu dile getiren Kopuz, flunlar söyledi: Merdiven alt üretimler fiyat düflürüyor. Piyasada flekerin kilosu 4-5 liraya, çikolatan n kilosu ise 10 liraya kadar iniyor. Bilinen markalara ait baz ürünlerin fiyat 10, çikolata fiyatlar ise yaklafl k 20 liradan bafll yor. O nedenle fiyat ve kalitenin birlikte de erlendirilmesi gereklidir. Ucuz diye sat n al nan çikolata ve fleker a z m z n da bayram n tad n da bozabilir. G da zehirlenmesi sonucu, tedavi masraflar size daha pahal ya mal olabilir. Kopuz, g da sektöründe faaliyet gösteren firmalar n yüzde 50 sinin hala merdiven alt üretim yapt n savunarak, Ramazan Bayram n n da etkisiyle bildik-bilmedik birçok ürün sokaklarda, seyyar arabalarda tüketiciye sunuluyor. Bu iflin ehli g da firmalar da durumdan rahats z. Tüketicinin sa l her fleyden önemli. Bu konuda herkes duyarl olmal, üzerine düfleni yapmal - d r. Çünkü bu ürünlerin nerelerde üretildi i ve içinde neler oldu u belli de il. Sektör ve devletimiz merdiven alt ile çok ciddi mücadele etmesine ra men muvaffak olunamad. Tüketicinin bilinç seviyesinin artmas yla birlikte gelir seviyesi de art nca ambalajl markal ürünleri tercih etmeye bafllad fleklinde konufltu. Özellikle bayram dönemlerinde güvenli olmayan, fleker ve çikolata üretimi yapan firma say s n n art na dikkati çeken Kopuz, Bayram f rsat bilen baz kifliler ürettikleri gerçek olmayan çikolata ve fleker ile halk n sa l n tehlikeye at yor. Bu tip üretimlerden dolay g da zehirlenmesi baflta olmak üzere birçok sa l k problemleri yaflanabiliyor ifadelerini kulland. fiemsi Kopuz, ikraml k ürünlerde bulunmas gereken baz önemli kriterleri ise flöyle s ralad : Akide flekerinde, fleker parlak görünmeli. Yap ld veya çeflni olarak kullan lan meyve veya maddenin rengi belirgin olmal. fiekerin k vam sert olmal, yüzeyde slanma oluflmamal. Tad ve kokusu, çeflni veya meyve ile uyumlu olmal. Çikolata üzerinde kokolin veya kakao kapl çikolata yazan ürünler gerçek çikolata de ildir. Gerçek çikolatan n tad homojendir. Kendine özgü aromas n n a zda uyum içinde da lmas, h zl erimesi ve yumuflak olmas gerekir. Lokumun görünüflü, tipine özgü ve verildi i flekli korumufl olmal, üzerinde veya içinde gözle görünür yabanc madde bulunmamal. Baklavada ise üretiminde kullan lan özellikle ceviz, f st k gibi maddeler hileye aç kt r. Merdiven alt üretim yapanlar ceviz ve f st k yerine bulgur, bezelye kullanabilmektedirler. (AA)

19 8 A ustos 2013 E itim Sa l k meslek liselerine yo un ilgi KAYSER - Hemflire ve sa l k personeli ihtiyac n karfl layan sa l k meslek liseleri, mezun olunduktan sonra kolay ifl bulunabilmesi nedeniyle ö rencilerin ve ailelerinin gözdesi haline geldi. Özel Tamer Anadolu Sa l k Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Baflkan Güliz Tamer Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, genel anlamda sa l k meslek liselerine olan ilginin her y l artt n söyledi. Son 4 y lda 15 bin 84 kiflinin özel sa l k meslek liselerine kay t yapt rd n dile getiren Çetin, ö rencilerin ve ailelerin bu okullar "garanti meslek" düflüncesiyle tercih ettiklerini belirterek, flunlar kaydetti: "Sa l k alan nda çok fazla eleman aç olmas ve sa l k meslek liselerinden mezun olanlar n di er lise ve birçok üniversiteden mezun olanlara göre çok daha k sa sürede ifl bulabilmesi nedeniyle bu liselere olan ilgi her geçen gün art yor. Türkiye genelindeki 341 devlet sa l k meslek lisesinde 81 bin 510 ö renci e itim görüyor. Özel kurumlara bak ld nda ise Türkiye genelindeki 84 özel sa l k meslek lisesinin, 4 y l önce sadece 14 ö rencisi varken bu y l ö renci say s 15 bin 84 kifliye yükseldi. Yani 2009 y l nda 1 tane özel sa l k meslek lisesinde 14 ö renci e itim görürken 4 y l içinde 84 özel sa l k meslek lisesine 15 bin 70 ö renci kay t yapt rd. Bu gerçekten büyük bir rakam." Türkiye genelindeki hastanelerde 250 bin hemflirenin görev yapt na dikkati çeken Çetin, Avrupa Birli i (AB) standartlar na göre 400 bin hemflire olmas gerekti ini, dolay s yla 150 bin hemflireye ihtiyaç oldu- unu vurgulad. Ö rencilerin ve ailelerinin de araflt rma yaparak bu durumdan haberdar oldu unu ifade eden Çetin, "Çok fazla hemflire aç - n n olmas ö rencilerin mezun olduktan sonra daha kolay ifl bulmalar na imkan sa l yor. Bu nedenle sa l k meslek liselerine olan ilgi her geçen gün art yor" diye konufltu. Özel sa l k meslek liselerinin sa l k sektörüne nitelikli ve kaliteli eleman yetifltirdi ini belirten Çetin, okullarda uzun y llar hizmet vermifl tecrübeli branfl hocalar n n görev yapt n ve hemflirelik, acil t p teknisyeni bölümlerinde hem bilimsel, hem de laboratuvarlarda son model uygulama maketler üzerinde e itim verdiklerini sözlerine ekledi. YARIN Suriyeli çocuklar n OKUL ÖZLEM... MALATYA - Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye s nan ve Malatya'daki konteyner kente yerlefltirilen Suriyeli ailelerin çocuklar, savafl n olumsuz etkilerinden kurtulmay ve okula gitmeyi arzuluyor. Malatya merkeze ba l Fatih köyünde "Beyda Konaklama Tesisi" ad yla kurulan 10 bin kifli kapasiteli konteyner kentte, 5 bin 500 civar nda Suriyeli kal yor. Konteyner kentteki camide aç lan yaz Kur'an kursuna devam eden 136 çocuk, Kur'an- Kerim ö renerek ve yerleflke içinde kendileri için yapt r lan parklarda oynayarak vakit geçiriyor. Yafl biraz daha büyük olan çocuklar ise küçük kardeflleriyle ilgileniyor. Camiye gelen çocuklardan Dua Sabri Kurdi (13) de kardefline bak yor. Bir yafl ndaki kardeflini de yan na alarak kursa kat lan Dua Sabri Kurdi, AA muhabirine, ailesiyle Suriye'den Türkiye'ye hangi flartlarda geldiklerini anlatt. Hama'da yaflad klar n belirten Kurdi, ülkelerinde eskiden her fleyin çok güzel oldu unu söyledi. Yaflad klar flehrin güvenli olmad n anlad klar nda haz rl k yap p gece ailesiyle kaçt klar n ifade eden Kurdi, yolun büyük bölümünü yürüyerek, bir k sm n da araçlarla katederek Türkiye'ye geldiklerini kaydetti. Yanlar nda baflka aileler de oldu unu belirten Kurdi, yolculuk s ras nda çocuklar n ço unun so uktan hastaland n dile getirerek, "Çocuklar aç, susuz kald. Birço u sar l k, grip ve ishal gibi hastal klara yakaland " dedi. Ülkesinde okula gitti ini ifade eden Kurdi, "7. s n ftayd m. Okulda arkadafllar mla e lenmek güzeldi. Okulu çok özledim. Okula gitmek, okumak istiyorum" diye konufltu Nura Abdulfettah Abdullah (13) ise Hama'dan ailesiyle geldi ini belirtti. Savafl olmadan önce ülkelerinde yaflant lar n n çok güzel oldu unu dile getiren Abdullah, "Savafltan önce gayet mutluyduk. Savafltan en çok çocuklar etkilendi. Ben 6. s n fta okuyordum. Arkadafllar mla e lenirdim, sohbet ederdik. Gayet güzel bir arkadafl ortam m z vard. Okula devam etmek istiyorum. Okumay seviyorum. Suriye'deki ortamdan dolay e itimimizde çok geride kald k" ifadesini kulland. Hama'dan ailesiyle gelen Luryan Abdulhalim Antakli 19 (12) de savafl öncesi ülkelerinde çok rahat olduklar n belirterek, "Okulumuz, derslerimiz çok iyiydi. Yaflant m z, hepsi güzeldi ama flimdi öyle bir ac ya geldik ki savafl yüzünden hepimiz topraklar m zdan ayr ld k" diye konufltu. Kevser Hamifl (14) de Humus'tan geldiklerini söyledi. Ülkesinde arkadafllar yla çok güzel yaflad n anlatan Hamifl, "Bir gece yat yorduk, evimize girdiler. Bizi kenara çekip evdeki bütün erkekleri ald lar ve götürdüler. Köydeki bütün erkekleri ald lar, kad nlar bir yere toplad lar. Sonra biz annemle Türkiye'ye geldik. Babam ve kardefllerim Esed'in elinde. Hayattalar m, ölüler mi bilmiyorum" diye konufltu. Okumak istedi ini ifade eden Hamifl, "Doktor olmak ve hastalar iyilefltirmek istiyorum" dedi. (AA)

20 20 YARIN ÇANAKKALE - F KR YE SUSAM UYAR - Çanakkale de bulunan Assos Antik Kenti ndeki antik tiyatro, gerekli ödenek sa lanabilirse restore edilerek yaklafl k 5 bin kiflilik kapasitesiyle festival ve konserler düzenlenebilecek bir mekan haline getirilecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi ve Kaz Heyeti Baflkan Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Assos ta bu y l için planlanan kaz lara bafllad klar n söyledi. Yurt içi ve d fl ndan baz üniversitelerden arkeolog, mimar, topograf ve restoratörlerin yan s ra iflçilerden oluflan ekiple bu y l farkl alanlarda çal flmak istediklerini belirten Arslan, bunlardan birinin, akropolisin yamaçlar oldu unu anlatt. Kentte MÖ 2000 ve 3000 li y llara (Bronz Ça ) ait baz bulgular elde edildi ini dile getiren Arslan, bunlar n daha derinlerde olup olmad na yönelik yeni arkeolojik verilere ulaflmaya çal flacaklar n ifade etti. Arslan, agoran n (pazar yeri) da öncelikli çal flma alanlar ndan biri oldu una iflaret ederek, kentin en iyi korunmufl ve görsel kesimi olan nekropoliste aç lan lahit kapaklar n n yerine konulmas için bir düzenleme planlad klar n bildirdi. Kültür Turizm Assos taki antik tiyatro, festival ve konserlere ev sahipli i yapacak - Bu y l restorasyon, önceliklerimiz aras nda Nekropolis alan nda Roma dönemi a rl kl mezar gibi köklü geleneklerinin belirlenmesi için çal flma yap laca n kaydeden Arslan, flöyle konufltu: Uzun vadede surlar n restorasyonunu yapmak istiyoruz. Köyün giriflinde en iyi korunan bölüm ve tafllar var. fiu anda bir k sm dizilmifl durumda. ç k s mda okulun bulundu u alanda kaz lar yap p bu yap y gelecek y llarda restore etmek üzere kaz ya bafllamak istiyoruz. Bu y l hem yeni kaz lar yap lacak hem de var olanlar n restorasyonu gerçeklefltirilecek. Onar m ve restorasyon, kaz çal flmalar m z n yüzde 50 sini oluflturacak. Bu y l restorasyon, önceliklerimiz aras nda. Gerekli ödenekleri bulabilirsek tiyatroda bir restorasyon projesi haz rlay p oray tamamlamay planl yoruz. Buras n n yaz aylar nda sürekli olarak konser ve festivallerin yap labilece i bir alan haline gelmesi için çaba harc yoruz. Bu olursa bölge önemli de er kazanacak. Arslan, daha önce tiyatronun bir bölümünün restore edildi ini ancak üst teraslardaki oturma s ralar n n baz lar n n eksik, kimilerinin ise kaym fl durumda oldu unu anlatt. fiu anda antik tiyatronun yaklafl k yüzde 50 sinin kullan ld n vurgulayan Arslan, Tiyatroda çal flmalar n tamamlanmas yla burada 4-5 bin kifli kapasiteli organizasyonlar yap labilir. Son y llarda bu konuda tüm tiyatrolar yenileniyor. Çünkü kentlerde sürdürülebilirlik için en önemli yap lar tiyatrolar ifadesini kulland. Festival ve müzik gibi organizasyonlarda en uygun mekanlar n tiyatrolar oldu una dikkati çeken Arslan, Çanakkale de antik kent içinde deniz manzaral baflka bir tiyatro bulunmad n sözlerine ekledi. (AA) 8 A ustos 2013 zmir in tek ahflap camisi restorasyon bekliyor ZM R - Tarihi yaklafl k 350 y l öncesine dayanan ve zmir deki tek ahflap cami olma özelli i tafl yan Alia a Camisi, ilgisizlik ve bak ms zl k nedeniyle görenleri hayal k r kl na u rat yor. Hisar Camisi nden sonra kentteki en eski cami olan ve aradan geçen sürede y pranan ibadethane, restore edilip eski ihtiflam na kavuflmay bekliyor. Yerel tarih araflt rmac s Hakan Kaz m Taflk ran, Konak ilçesindeki Alia a Camisi yle ilgili AA muhabirine yapt aç klamada, Gedizli Ali A a taraf ndan 1670 li y llarda yapt r lan ibadethanenin, kentin Hisar Camisi nden sonra en eski camisi oldu una dikkati çekti. Söz konusu caminin günümüze kadar korunan ahflap a rl kl yap s yla di er camilerden ayr ld n belirten Taflk ran, buran n 1903 ve 1958 y llar nda iki kez onar m gördü ünü söyledi. Taflk ran, mermer girifl kap s n n ve özel süslemelerin 19. yüzy l n özellikleri tafl d n aktararak, Avlu, girifl kap s n n sa nda bulunan, oldukça yorgun durumda olan çeflme ve minarenin bak ma ihtiyac var. Caminin avlusunda, bugün halen küçük bir hazire (mezarl k) bulunmaktad r diye konufltu. Taflk ran, caminin bahçesinde ve çevresindeki antik duvar izleri ve su yolu oldu u düflünülen tonozlu dehlizin de Kadifekale ye ç kan tünel oldu una inan ld n sözlerine ekledi. Yaklafl k 8 y ld r Alia a Camisi nde imam olarak görev yapan Mehmet Pehlivan ise Alia a Camisi nin tarihi ve ahflap bir yap olmas ndan ötürü özel bak m gerektirdi ini ancak bunun için herhangi bir görevlinin olmad n, ibadethanenin temizli ini de cemaatle birlikte yapt klar n anlatt. Pehlivan, caminin çok korunakl olmamas ndan dolay buraya ve bahçesindeki mezarlara zarar verildi ini kaydetti. (AA), flöyle

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR SABAH BÜLTENİ Piyasalarda Son Sözü Yellen Söyleyecek 27 Mayıs 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR Petrol fiyatlarının yükselmesinden endekslerin destek bulduğunu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı