Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis art k karbon cop kullanacak HABER 16 DE Bayram tatl lar nda sahte ürün uyar s!.. fiekerli Mamul Sanayicileri Derne i (fiemad) Baflkan fiemsi Kopuz, bayramlar n vazgeçilmezi fleker ve çikolata al flverifli konusunda vatandafl uyararak, "Bayram f rsat bilen baz kifliler ürettikleri gerçek olmayan çikolata ve flekerle halk n sa l n tehlikeye at yor" dedi. HABER 18 DE HABER 18 DE HABER 16 DA HACI BAYRAM IN HAYATI T YATRO SAHNES NDE Haberi 17 de TÜRK YE N N LK TOPLU TAfiIMA AMAÇLI TELEFER Haberi 15 de SUR YEL ÇOCUKLARIN OKUL ÖZLEM Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 8 A ustos 2013 brahim Tatl ses, Arif Sa 'a meydan okudu STANBUL - Arif Sa ile brahim Tatl ses, MESAM'da ç kan yolsuzluk iddialar ndan dolay karfl karfl ya geldi. Türk Halk Müzi inin usta ismi Arif Sa ile Ünlü türkücü brahim Tatl ses, ba l olduklar meslek birliklerinde ç kan yolsuzluk iddialar ndan dolay karfl karfl ya geldi. brahim Tatl ses ba l oldu u kurum olan MESAM hakk ndaki iddialar hakk nda yorumlar paylaflamaya bafllamas ndan rahats z olan MESAM Yönetim Kurulu Baflkan Arif Sa ' k zd rd. Sa ' n bu durum hakk nda k zd n duyan Tatl ses sosyal paylafl m sitesi Twitter'da yazd sözler ile Sa 'a cevap verdi. lk olarak "Sa da solda bo'ya hakk m helal etmem diyormuflsun, usta bende bugüne kadar kimin hakk kalm fl ki senin kals n? Kahpe kurfluna geldik, Allah büyük" diyerek cevap verdi. Daha sonra h z n alamayan Tatl ses son olarak da "Bak flu arif adam n yapt na! ne sana bat nca çuvald z bana bat rmaya bafllad n bana, flifl bat rsan ne yazar be usta! Madem K l çlar çekildi, hadi bakal m hodri meydan hoca efendi. Sayg y siz bitirdiniz ben de il. Bu ifl ya bitecek ya bitecek. MESAM'da neler dönüyor Kültür Bakanl araflt rs n, insanlar da rahatlas n. Her fley yolundaysa ben de özür dilerim" dedi. Ünlü çift boflan yor Hollywood'un ünlü çiftlerinden Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones, 13 y ll k evliliklerini bitiriyor. Hollywood'un ünlü çiftlerinden Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones'un büyük bir aflk ile bafllayan 13 y ll k evlili i sona eriyor. Çifte yak n bir kayna a göre, ayr l n 68 yafl ndaki baflar l aktör Douglas taraf ndan Eylül ay nda yap lan Emmy Ödülleri sonras nda aç klanmas bekleniyor. Douglas' n 43 yafl ndaki eflini çok sevdi i ancak Jones'un bipolar kiflilik bozuklu una art k tahammül edemedi i söyleniyor. Zeta- Jones'un ise iliflkiyi kurtarmaya çal flt fakat Douglas' n çoktan karar n verdi i ö renildi. Zeta-Jones'un bu y l rahats zl nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi olmufltu. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 8 A ustos 2013 D YARBAKIR - NURTEN ASLAN - Diyarbak r Sur Belediyesi Makine kmal Atölyesi nde çal flan ustalar, sokaklar dar olan sokaklarda çöp toplamak ve sokaklar temizlemek için araç üretiyor. Tarihi Sur ilçesinde baz sokaklar n dar olmas nedeniyle Sur Belediyesince çöp toplamak ve temizleme çal flmalar güçlükle yap l nca, belediyeye ba l Makine kmal Atölyesinde çal flan ustalar buna çözüm gelifltirdi. Ustalar, mühendislik hizmeti almadan atölyenin imkanlar yla çöp toplama arac n ve traktörü birlefltirerek çöp toplama arac yap yor. Traktöre s k flt rma römorklar tak l nca, ilçedeki dar sokaklarda daha rahat çöp toplan yor. Ustalar, her biri 2 bin liraya mal olan araçlara, Kürtçe pakijok (temizlik) ismini verdiler. Makine kmal Atölyesi Sorumlusu Fettullah Önder, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede baz sokaklar n dar olmas nedeniyle daha önce çöp toplama ifllerinin traktörlerle yap ld n, iflçilerin küreklerle toplad klar çöpleri bunlara att n an msatt. flçilerin çöp toplarken çok zorland n kaydeden Önder, bu nedenle atölyedeki ustalar n buna çözüm bulmak için çal flt n, traktöre s k flt rma römorklar yapt klar n söyledi. Bu sayede dar sokaklara giremeyen çöp toplama araçlar yerine traktöre monte edilmifl s k flt r lm fl H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 fievval 26 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Dar sokaklara uygun temizlik araçlar yapt lar römorklar ile çöplerin topland n belirten Önder, çöplerin çok rahat ve sa l kl bir flekilde topland n belirtti. Ustalar n flimdiye kadar 8 s k flt rma römorku yapt n aktaran Önder, bunlardan 6 s n n Sur Belediyesi, 2 sinin de ilçe belediyelerinde kulland n aktard. - Fiyat 50 bin avro olan temizlik arac n 2 bin lira ile yapt Temizlik sorununa çözüm bulmak için de ustalar n n araç yapt n anlatan Önder, ustalar n yapt benzer temizlik arac n n 50 bin avro ya sat ld n, ancak ustalar n arac 2 bin lira maliyetle üretti ini dile getirdi. Önder, atölyede 10 ustan n çal flt n ifade ederek, flöyle konufltu: Okula gitme imkan bulamayan ve atölyede yetiflen ustalar m z çok becerikli. Ustalar m z, mühendislik hizmeti olmadan atölyenin imkanlar yla araçlar yap yor. Ölçüyorlar, biçiyorlar, araflt r yorlar yeni ürünler imal ediyorlar. Bu üretilen araçlar sayesinde k s tl imkanlara sahip olan belediye rahatlad. - Meslek tecrübesiyle araçlar yapt lar Atölyede 20 y ld r usta olarak çal flan smail Zencir (55) ise projesi olmadan kendi mesleklerinin tecrübesiyle araçlar yapt klar n söyledi. Dar sokaklarda çöp toplama iflinin traktörlerle yap ld n belirten Zencir, flöyle konufltu: Bu nedenle çöp toplama arac ve traktörü birlefltirdik. Hidrolik sistemle kapal oldu u için iflçiler çok rahat çöp toplayabiliyor. Çöpler rahat boflalt l yor. Dar sokaklara rahat girebiliyor. Arac, dar sokaklara göre yapt k. Böyle bir araç Türkiye nin baflka bir yerinde kullan lm yor. Yapt m z bu arac görmek için makine mühendisleri atölyeye geldi. Onlara ölçü verdik, ancak yapamad k dediler. Bunun üzerine üretimi biz yapt k. 2 bin liraya mal olan çöp temizlik arac n ürettik. (AA) Çat lar yeflil alana dönüfltürülebilir STANBUL - Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) Yönetim Kurulu Baflkan Burhan Karahan, su geçirimsizli i en üst düzeyde olan bitümlü su yal t m örtülerinin bahçe çat uygulamas nda avantajlar sundu unu, uygulamayla çat larda meyve, sebze, çiçek yetifltirmenin mümkün oldu unu belirtti. Karahan, yaz l aç klamas nda, binalar n unutulan ve ço u zaman de erlendirilmeyen çat lar n n bahçe çat uygulamas yla yeflil alana dönüfltürülebilece ine iflaret ederek, uygulamay, binalara de er katan, ancak incelik isteyen bir ifl fleklinde tan mlad. Sürekli su, nem, toprak içinde çözünen kimyasallar ve bitki köklerinin y prat c etkilerine maruz kalacak bahçe çat lar için nitelikli su yal t m malzemelerinin kullan lmas ve malzemenin, çat dan kar ve ya mur sular n n binaya geçmesini ve bitki köklerinin binaya zarar vermesini engellemesi gerekti ine dikkati çeken Karahan, bitümlü örtülerin bu konuda avantajlar sundu unu belirtti. Karahan, bitümlü su yal t m örtülerinin yüksek çekme ve bas nç mukavemetine sahip olmas yla bahçe çat uygulamalar nda en etkili malzemelerden biri oldu unu vurgulayarak, flu görüfllere yer verdi: Bitümden üretilen su yal t m örtüleri, binalarda çok uzun süre dayan m olan, baz detaylarda alternatifi olmayan bir ürün. Çok düflük ve yüksek s cakl klarda dahi esnekli ini korudu u için çatlam yor, bu nedenle her iklim kufla nda güvenle kullan labiliyor. Su geçirimsizli i en üst düzeyde olan bitümlü su yal t m örtüleri, bu yap s sayesinde bahçe çat uygulamas nda da avantajlar sunuyor. Bahçe çat uygulamas yla çat larda meyve, sebze, çiçek yetifltirmek, uygun bitki türünü seçerek oksijen kayna haline getirmek mümkün. (AA)

4 4 YARIN Bat k köy dalg çlara aç lacak SAMSUN - MEHMET KUMCA IZ - Samsun un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj n n sular alt nda kalan yerleflim yeri, dalg çlar için dal fl merkezi haline getirilecek Kültür ve Turizm l Müdürü Yüksel Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, baraj gölü alt nda kalan çok say da ev, cami ve çeflitli yap lar n sualt dal fl sporlar için kullan lmas amac yla çal flma bafllatt klar n söyledi. Derbent Baraj Gölü nün özellikle Bo azkaya köyü k sm n n sualt sporlar için önemli oldu unu belirten Ünal, Deniz turizmine alternatif olarak geliflen do a turizmi, sakl kalm fl birçok tabii güzelli in keflfedilmesini sa l yor. Bu kapsamda do al güzelikleriyle ön plana ç kan Derbent Baraj Gölü ve çevresinin alternatif turizm alan olarak de erlendirilmesini arzuluyoruz dedi. Baraj gölü sular alt nda kalan çok say da ev, cami ve çeflitli yap n n sualt dal fl sporlar için kullan lmas amac yla çal flma bafllatt k diyen Ünel, Bu alan alternatif turizm kapsam nda sualt dal fl bölgesi haline getirmek istiyoruz. Bunun için altyap ve inceleme çal flmalar bafllatt k. Amatör olarak zaman zaman dalg çlar n kulland bu alan önemli bir dal fl alan haline getirmek ve bölgeyi canland rmak istiyoruz ifadelerini kulland. Derbent Baraj Gölü nün bulundu u Bo azkaya köyünün 1991 y l nda 200 evle sulara gömüldü ünü aç klayan Ünal, bölgenin sualt dal fl merkezi olarak kullan lmas n n yan nda çeflitli turizm aktivitelerine de imkan sundu unu kaydetti. Bo azkaya köyünde yaflayan emekli Zühtü Yetkin (61), geçmiflte çok büyük olan köyün tamam na yak n n n baraj gölü sular alt nda kald n, bölgenin sualt dal fl sporlar için kullan lacak olmas n istediklerini söyledi. Yetkin, Bo azkaya köyünün sualt dal fl sporlar için kullan lmas n n köyde hareketlili e neden olaca n vurgulayarak, Köyde yaflayanlar baflka flehirlere göç etti ancak baraj gölü nedeniyle de do al bir güzelli e kavufltuk. Bat k köyümüzün sualt dal fllar için kullan lacak olmas ve köyümüze canl l k katmas n memnuniyetle karfl l yoruz diye konufltu. (AA) MU LA - Fethiye ilçesindeki Sakl kent Kanyonu, her y l binlerce macerac turisti a rl yor. Fethiye ye 45 kilometre uzakl kta bulunan, Eflen Çay n n bir kolunun akt ve Bey Da lar n n kaynak suyunun da eklendi i Sakl kent Kanyonu, ak nt larla flekillenmifl kayalar yla ziyaretçilerinde hayranl k uyand r yor. Sakl kent, gün fl n n giremedi i kadar dar ve yüksek kayal klar ve buz gibi akan suyuyla yaz aylar nda kentin s ca ndan bunalan misafirlerini a rl yor. Tatillerini Mu la ve Antalya bölgelerinde geçiren turistlerin cip safari turlar yla gitti i Sakl kent, sundu u farkl macera oyunlar yla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaflat yor. Sakl kent i ziyarete gelen turistler, yaklafl k 18 kilometrelik kanyonda ak nt n n flekillendirdi i kayal klar ars ndaki küçüklü büyüklü flelalelerde foto raf çektiriyor. Kanyonda ak nt n n fazla oldu u yerlerde ise suyun karfl tarafa halatlar yard m yla geçiliyor. Y lda 300 bin turisti a rl yor Fethiye Kaymakam Ekrem Çal k, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye nin turkuaz, mavi ve koyu lacivert renkleriyle dünyan n baflka yerinde olmayan cennet köflelerden birisi oldu unu söyledi. Tarih ve do al güzelliklerin bir arada bulundu u ilçenin önemli de erlerinden birinin Sakl kent Kanyonu oldu unu belirten Çal k, Toros Da lar na do ru uzanan 18 kilometrelik kanyonun ziyaretçilerine unutamayacaklar maceralar yaflatt n ifade etti. Çal k, Sakl kent in Fethiye turizmine çok büyük ivme kazand rd n vurgulayarak, Geçen y l 300 bin kifli Sakl kent i ziyaret etti. Bu y l bu say n n artaca n düflünüyoruz. Fethiye Turizm Altyap Birli i nin (FETAB) iflletmecili ini yapt Sakl kent, ülke ekonomisine y lda 1.5 milyon lira kazand r yor. Bölgedeki köylerde yaflayan vatandafllar m z Turizm da turizmden gelir elde ediyor dedi. - Rafting ve çamur banyosu yap labiliyor Sakl kent ten Akdeniz e uzanan Eflen Çay nda rafting ve çamur banyosu gibi farkl aktivitelerin yap labildi ine iflaret eden Çal k, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlerin bu kat ld aktivitelere kat labildi ini anlatt. Kaymakam Çal k, Sakl kent ten geçen rma n bir taraf bizim bölgemizde, di er taraf Antalya da kal yor. Haliyle Sakl kent i Antalya da sahiplenip tan t m n yap yor. Tan t m n kimin taraf ndan yap lmas önemli de il. Buraya ne kadar çok insan gelip görürse bölgemize o kadar katk sa lanm fl olur diye konufltu. 8 A ustos 2013 Maceraperest turistlerin gözdesi: SAKLIKENT Kanyonu Tatil için Fethiye ye gelen rlandal turist Jonathan Taylor ise Sakl kent e hayran kald n ve çok güzel zaman geçirdi ini söyledi. Marmaris ten misafirlerini kanyona getiren Ufuk Beytekin de Sakl kent in eflsiz bir do a harikas oldu unu dile getirerek, Buray herkesin görmesi gerekli. Kanyonda ilerledikçe yollar zorlafl yor. Geçti imiz y l kanyonun ilerisindeki flelaleye kadar gidebiliyorduk ancak bu y l suyun debisi fazla oldu u için oraya ulaflamad k. Yine de çok güzel bir macera oldu dedi. Sakl kent e yaklafl k 2 kilometre mesafedeki Gizlikent fielalesi de 250 metrelik kanyonu ve yaklafl k 10 metreden akan flelalesiyle yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. (AA)

5 8 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da bir ülke. 2. Uyma, boyun e me. Bir göz rengi. 3. Tatl bir tür çörek. Deniz, göl ve rmaklarda k y lara yak n yerlerde a ve kaz klarla oluflturulan bal k avlama yeri. 4. Tarlay sulamakta kullan lan tahta oluklar. Eski dilde k l, tüy. 5. Kab yla birlikte tart lan bir nesnenin kab n n a rl. yilik etme, iyi davranma. 6. Bir fleyin ilk yetiflti i yer. 7. Dolaflma, devir. 8. Bir nota. Geveze. 9. Seciye, karakter. Baryumun simgesi. Etraf suyla çevrili kara parças. 10. Bir ilçenin en yüksek yönetim görevlisi. 11. Lanetlenmifl, melun. Raca kar s. 12. Pekmez topra. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. 13. laç, merhem. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 14. Bütün, tüm. Bal yapan böcek. Binek hayvan. 15. Asalak, parazit, tufeyli. Yerine koyma, yerine kullanma. 16. Sert, kaba. Zehir, a. 17. Yabani hayvan bar na. sim. Akl n yitirmifl olan, mecnun. 18. Kafiye. Ruh. 19. Gümüfl bal. 20. Bar nd rma. Ön çal flma. Yukar dan afla ya: 1. Omuzdafll k, yarenlik. Eskiden on para de erindeki demir sikke. 2. Eski dilde akci erler. Lahza. Yar açmak. Evrensel al c kan grubu. 3. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. De erli madenlerin safl k derecesi. Madencilikle u raflan kurumumuzun k saltmas. Japon halk türkülerine verilen ad. 4. Tembel hayvan. Büyük çanta. Saat kadran. yilik, lütuf. 5. Ayr l rken birbirine selam ve esenlik dileme. Türk müzi inde bir makam. fiaflma anlatan ünlem. Yönetme, yönetim. 6. Bir gezegen. Tuzak, kapan. Tan m. lgi eki. 7. Kelem. Aylardan biri. Soru sözü. 8. Romanya n n para birimi. Kalay n simgesi. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Asetik asidin tuzu ya da esteri. 9. lave etme, katma, ekleme. Afrika da bir ülke. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 10. Yasal. nce yap l. Güvence. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL-Tatl lar ile ilgili tüketicilere uyar larda bulunan Mehmet Göksu, flunlar kaydetti: "Tatl u runa sa l n zdan olmaman z için sadece bayramlarda mantar gibi ortaya ç kan markalara itibar etmeyin. Sa l ks z ve ucuz hammadde kullan larak imal edilen bu g dalar bayram zehir edebilir. Baklavada f st k yerine bezelye veya yeflile boyanm fl yer f st, flekerlemede ise son kullanma tarihi geçmifl ham madde kullananlar var. Merdiven alt ve taklit ürünler 3 TL ye semt pazarlar nda sat l yor. Vatandafl al flverifl yaparken uyan k olsun. Ramazan Bayram na haz rlanan vatandafllar, ucuz ve sa l ks z ortamda imal edilen flekerlerden uzak durmaya ça ran Göksu, flöyle devam etti: Sa l ks z ortamda imal edilen ucuz flekerler bayram n z zehir edebilir. Toz fleker fiyat ndan bile ucuza bayraml k fleker sat fl yapanlar var. fiekerleme üretiminde sa l k ve hijyen flartlar çok önemli. 3 liraya misafire ikram edilecek fleker al nmaz. Tatl ve flekerlemeleri daha çok cocuklar tüketti i için ayr ca dikkat edilmeli. Kimi zaman ünlü markalar n taklit ürünlerine de piyasada rastl yoruz. Sadece bayram öncesi piyasaya sürülen ad san duyulmam fl markalara rastl yoruz. Bunlar merdivenalt üretilen ve sadece bayramlarda ortaya ç kan sa l ks z ürünler. Bu ürünlerin içeri i dahi tam olarak belli de il. Vatandafl dikkatli olmal, ald ürünü dikkatli seçmeli. Ramazan Bayram 'nda ikram edilen tatl lar n üretiminde kimi zaman hileler yap ld n anlatan Göksu, Maliyeti düflürmek için flekerlemelerden fleker yerine yar fiyat na olan denetimsiz glikoz ve türevi tatland r c lar, baklava türü tatl larda ise Antep f st yerine yeflile boyay p f r nlad klar yer f st n veya rengi nedeniyle yeflil bezelyeyi kullanabiliyorlar. Üretimde son kullanma tarihi geçmifl hammaddeler kullan labiliyor. Un, ya, tereya, f st k ve cevizde düflük kalite hatta tarihi geçmifl ürünler tercih edilebiliyor. Özellikle bu dönemde vatandafllar, üretim izni olmayan ve seyyarda sat lan flekerleme ile tatl lara ra bet göstermemeli. ifadelerini kulland. (CHA) 8 A ustos 2013 Ramazan Bayram için 10 ton tatl haz rlad Ramazan Bayram ile birlikte tatl sektörü de hareketlendi. Bayramda tatl tüketiminin tavana vurdu unu ifade eden Seyido lu Genel Müdürü Mehmet Göksu, Biz de bu tabloyu görerek 16 ma azam zda yar m as rl k lezzetlerimizin yan s ra zengin flekerleme, çikolata ve tatl türlerimizi de sunaca z. Ma azalar m z içinde özel stantlarla firmalar n ve müflterilerin bayraml k tatl taleplerine cevap verece iz. Ramazan Bayram için 10 ton tatl türü haz rlad k. Ayr ca baklava ve bayrama özgü tatl lar sade, güllü, f st kl baflta olmak kayd ile 20 tür lokum haz rlad k. dedi. Temmuz ay nda TIR geçiflleri azald ANKARA- Türkiye genelinde Temmuz ay nda geçifl belgesi verilen TIR say s 70 bin 967'ye, TIR karnesi say s ise 47 bin 888 e geriledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl n n verilerine göre geçen y l Temmuz ay nda 72 bin 985 olan TIR geçifl belgesi say s, bu y l n ayn ay nda 70 bin 967 ye düfltü. Geçen y l ayn ayda 52 bin 717 olan TIR karnesi say s bu y l Temmuz ay nda 47 bin 888 e geriledi. Geçen y l Ocak-Temmuz döneminde verilen geçifl belgesi 509 bin 888 iken bu y l n ayn döneminde bu rakam 524 bin 175 e yükseldi. Ayn dönemde verilen TIR karnesi 388 bin 726 iken bu y l n Ocak ile Temmuz aras nda 342 bin 521 oldu. Ayr ca Temmuz ay nda bin 829 adet sürücü kart, 1 adet flirket kart ile 13 adet servis kart üretilerek sahiplerine ulaflt r ld. (CHA)

7 8 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Do u Karadeniz'in zam flampiyonu kuru so an Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Do u Karadeniz de en yüksek art fl, yüzde 2,88 ile g da ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Ana harcama gruplar ile de erlendirme yap ld nda, Türkiye genelinde ayl k en yüksek art fl yüzde 2,28 ile ulaflt rma grubunda, en yüksek düflüfl ise yüzde 4,68 ile giyim ve ayakkab da gerçekleflti. TRABZON- TÜ K Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen'in yapt aç klamaya göre, Do u Karadeniz de TÜFE ayl k yüzde 1,11 artt. Türkiye genelinde TÜFE de 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki aya göre yüzde 0,31, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,32 ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 8,88 art fl gerçekleflti. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüflhane illerini içine alan Do u Karadeniz bölgesinde ise 2013 y l Temmuz ay nda TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,86 ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 9,24 oran nda artt. Do u Karadeniz de ise harcama gruplar baz nda ayl k en yüksek art fl ise yüzde 2,88 ile g da ve alkolsüz içeceklerde, en büyük düflüfl ise yüzde 3,02 ile giyim ve ayakkab da gerçekleflti. Bir önceki y l n ayn ay na göre inceleme yap ld nda, Do u Karadeniz de en yüksek art fl yüzde 15,89 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 15,27 ile g da ve alkolsüz içecekler gruplar nda gerçekleflmiflti. Ayn dönemde Do u Karadeniz de art fl n en az oldu u ana gruplar yüzde 0,25 ile çeflitli mal ve hizmetler ile yüzde 1,65 ile sa l k gruplar. KURU SO AN ZAM fiamp YONU Madde baz nda de erlendirildi inde, hem Türkiye genelinde hem de Do u Karadeniz de en çok kuru so an n fiyat artt. Kuru so an n fiyat Türkiye genelinde yüzde 17,75 lik, Do u Karadeniz de yüzde 22,89 luk bir art fl gösterdi. Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 7,95 art fl gösterirken, yüzde 7,38 art fl oran ile domates, Türkiye de fiyatlar en STANBUL - Türk Telekom un Ramazan Bayram kampanyas kapsam nda ankesörlü telefonlardan telefon kart ya da kredi kartlar ile yap lacak flehir içi ve flehir d fl görüflmeler ücretsiz olacak. çok artan di er maddeler. Do u Karadeniz de ise yüzde 14,03 ile domates ve yüzde 13,60 ile ekmek fiyat en çok artan di er maddeleri. Türkiye genelinde fiyatlar en çok düflen maddeler s ras yla flöyle: "Erkek tiflörtü yüzde 9,36, kay s ve yüzde 8,93. Do u Karadeniz de ise yüzde 15,43 ile fleftali, yüzde 11,61 ile taze fasulye, yüzde 8,54 ile kad n ayakkab s, yüzde 5,71 ile erkek tiflörtü ve yüzde 3,97 ile mücevher (alt n) fiyatlar en çok düflen maddeler oldu." (CHA) Ankesörlü telefonlar bayramda ücretsiz Kampanya 8 A ustos günü saat da bafllayacak, 10 A ustos günü saat da sona erecek. 7 ZKA deste iyle havac l k flirketlerine parça üretiyor ZM R- zmir 4. Sanayi Sitesi nde 1982 y l nda kurulan Kaan Makina, zmir Kalk nma Ajans ( ZKA) ndan ald destekle yat r mlar n h zland rd. Kemalpafla ilçesinde, 2 bin 300 metrekaresi kapal toplam 4 bin metrekarelik alanda baflta havac l k olmak üzere tütün, enerji ve maden sanayisinin önde gelen kurulufllar na hizmet veren flirket, ZKA n n deste iyle h zl bir geliflme sürecine girdi. Kaan Makina Genel Müdürü brahim Sezek, Havac l k sanayisi sektöründe Türkiye'nin de baflar l olabildi ini göstermeyi hedefliyoruz. dedi. Kaan Makina'n n seri üretim amac yla kuruldu unu ve 2009'dan bu yana mühendislik ve ar-ge odakl projelerle özellikle havac l k sektöründe önemli geliflme sa lad n belirten Sezek, yüksek hassasiyetli ve çok eksenli her çeflit parçay imal ettiklerini söyledi. Amaçlar n n Türkiye'de yap lamayan ifllerin üstesinden gelmek oldu unu dile getiren Genel Müdür Sezek, ZKA'n n yapt klar yat r ma yüzde 49 destek sa lad n aktard. Kendilerinin de öz sermayelerini ekleyerek toplam 1 milyon TL nin üzerinde yat r m yapt klar n ve bu sayede daha h zl üretimle ifl verimlili ini artt rd klar n vurgulad.

8 8 YARIN Ekonomi 8 A ustos 2013 fieker ve çikolataya bayram dopingi, sat fllar yüzde 15 artt Ramazan Bayram nedeniyle tezgahlara ç kan fleker ve çikolata büyük ra bet görüyor. fieker ve fiekerleme Mamulleri Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mete, bayram döneminde sektörün iyi bir trend ortaya koydu unu vurguluyor. Toffix, Trufle ve Today markal ürünleri ile bilinen Elvan fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hidayet Kadiro lu da flu an hem flekerlerine hem çikolatalar na ak n oldu unu, sat fllar n n yüzde 15 artt n ifade ediyor. STANBUL - Ramazan Bayram nedeniyle al flverifl mekanlar hareketlenmeye bafllad. Bayraml k al flverifl listelerinin ilk s ralar nda fleker ve çikolata bulunuyor. Söz konusu ürünlerin bayramda tüketiminin artmas fleker ve çikolata sektörünü mutlu ediyor. Sat fllar ile ilgili Cihan a aç klamalarda bulunan sektörün önde gelen aktörlerinden fiekerleme ve fiekerli Mamuller Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mete, gerek ihracat gerek üretim rakamlar n n seneden seneye büyüdü üne iflaret ediyor. fieker ve çikolata sat fllar n n 10 milyar liray buldu unu kaydeden Mete, "Bunun 6 milyar liraya yak n bölümü iç taleplerden, 4 milyar liray aflan bölümü ihracattan geliyor. hracat m z geçen sene 2,2 milyar dolard. Bu sene 3 milyar dolar bulur. Yani ihracatta yüzde 40 gibi bir art fla ihtimal veriyoruz." diyor. Yaz n fleker ve çikolata yerine dondurman n, so uk içece in tercih edildi ini belirten Mete, "Çünkü çocuklar n e ilimi bu yönde. Buna ba l olarak flekerleme ve çikolataya ra betin geriledi i hakikat. Ama umut ediyorum okullar n aç lmas ile sat fllar artacakt r." ifadelerini kullan yor. Bayram sat fllar na de inen Mete, bu dönemlerde fleker ve çikolataya ra betin bol oldu unu dile getiriyor. Ramazan Bayram nda gelirlerinin iyi olaca n vurgulayan fieker ve fiekerleme Mamulleri Tan t m Grubu Yönetim Kurulu Baflkan, tüketici e ilimlerine dair flunlar aktar yor: "Normalde fleker ve çikolata tüketimi birey bafl na 1 kilogram. Bu oran bayramlarda 2,5 kilogram oluyor. Yüzde 100 ü afl yor. Malum Ramazan Bayram, fleker ile çikolata ile an l yor. Bu anlamda bireyler daha çok fleker ve çikolata tüketme e ilimi ortaya koyuyor. Örne in Marmara da daha çok çikolata tercih ediliyor. Pahal bir ürün, kültür ve gelir ile orant l. Gelgelelim Do u ve Güneydo u Anadolu da fleker tercih ediliyor. Çünkü orada çikolatay korumak, saklamak pek kolay de il. Al m gücü bir yana koruma saklama imkân bu bölgelerin fleker tüketiminde önemli rol oynuyor." Bayram al flverifllerinde tüketicilere markal ürün almalar n öneren Zekeriya Mete, "Tabii içeride marka olmay p da dünyada marka olan ciddi rakamlarda ihracat yapan firmalar var. Tüketicinin bunlara duyarl olmal. Merdiven alt nda üretilen ürünlerden kaç n lmal d r. Ürününü iyi satan, iyi sunan firmalar tercih etmelidir." uyar lar n yap yor. 3 L RAYA DA fieker VAR fieker ve flekerleme ürünlerinin büyük bölümünü ihraç eden sektörün önemli oyuncular ndan Elvan fiirketler Grubu da bayramdan umutlu. Bünyesinde Toffix, Jelaxy, Trufle ve Today markalar n bulunduran grubun yönetim kurulu baflkan Hidayet Kadiro lu, bayram döneminde sat fllar n n yüzde 15 artt n bildiriyor. Sektörün sat fllar n n da ayn seviyelerde oldu undan söz eden Kadiro lu, "Bu aralar flekerleme ve çikolata tüketimi katlan yor. Tabii bayram n yaz aylar na denk gelmesi ile flekerleme ürünlerine ilgi oldu u muhakkak. Ürünler saklama flartlar, tüketim e ilimleri ile ön planda. Çikolata da ra bet görüyor. Çikolata ve çikolata kaplama ürünlerinde hem gelir hem tonaj anlam nda yüzde 15 art fl var." diyor. Kadiro lu, fleker ve çikolata fiyatlar n n geçen bayramlarla ayn olaca n duyuruyor. Tüketicileri merdiven alt ürünlere duyarl olmaya, üretim ve son kullanma tarihine bakmaya davet ediyor. Bayraml k fleker ve çikolata fiyatlar flöyle: Ürünler Fiyat (Kilogram) fieker 3-7 TL Çikolata 8-10 TL Hediyelik Çikolata 3-10 TL Badem 4 TL (CHA) Temmuz'da TÜFE yüzde 0,31 artt ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 Temmuz ay enflasyon rakamlar n aç klad. Türketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,31, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,32, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 8,88 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 7,47 artt. AYLIK EN YÜKSEK ARTIfi ULAfiTIRMA GRUBUNDA Ayl k en yüksek art fl yüzde 2,28 ile ulaflt rma grubunda gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle Temmuz ay nda endekste yer alan gruplardan haberleflmede yüzde 0,94, e itimde yüzde 0,81, lokanta ve otellerde yüzde 0,58, sa l kta yüzde 0,45 art fl gözlendi. EN FAZLA DÜfiÜfi G Y MDE GERÇEKLEfiT Ayl k en fazla düflüfl gösteren grup ise yüzde 4,68 ile giyim ve ayakkab oldu. Ana harcama gruplar itibariyle 2013 y l Temmuz ay nda endekste yer alan gruplardan çeflitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,33, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,08 düflüfl görüldü. (CHA)

9 8 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Bakan Yaz c dan Avrupal liderlere cesaret elefltirisi Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, AB ülkeleri aras ndaki borç krizinin ç kar çat flmalar nedeniyle afl lamad n ifade ederek, Ekonomik sorunlar n afl lmas liderlerin ataca ciddi ve kararl ad mlara ba l d r. Bu noktada birçok liderin siyasi kayg larla hareket etti ini, at lmas gereken ad mlar atma cesaretine sahip olmad klar n görüyoruz dedi. ANKARA - Hayati Yaz c, küresel ekonomi, gelir da l m ve yoksulluk konular na iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Küresel ekonomide uzun süredir sorunlar n afl lamad bir dönemin yafland na dikkati çeken Yaz c, 2008 y l nda yaflanan finansal ve ekonomik krizin asl nda bir güven krizi oldu unu ifade etti. Söz konusu krizin ard ndan geçen 5 y lda kaybolan güveni yeniden tesis etmenin mümkün olmad n vurgulayan Yaz c, flöyle konufltu: Krizin uzamas sonucu baflta Avrupa olmak üzere özellikle geliflmifl ülkelerde sosyal sorunlar bafl göstermektedir. AB üyesi ülkeler aras nda dengesiz nimet-külfet da l m, çat flan ç karlar nedeniyle Avrupa daki borç krizine yönelik çözüm çabalar sonuçsuz kalmaktad r. Ekonomik sorunlar n afl lmas, yeniden toparlanma sa lanmas, büyük ölçüde liderlerin ataca ciddi ve kararl ad mlara ba l d r. Bu noktada ne yaz k ki birçok liderin siyasi kayg larla hareket etti ini, at lmas gereken ad mlar atma cesaretine sahip olmad klar n görüyoruz. En önemli sorun, gelir da l m ve yoksulluk Dünyadaki en acil ve önemli sorunun, gelir da l m ndaki adaletsizlik ve yoksulluk oldu unu ifade eden Yaz c, flöyle devam etti: 188 ülkenin oluflturdu u dünya ekonomisinin, sat n alma gücü paritesine göre has las 83 trilyon dolar. Bu rakam içinde geliflmifl say lan ve toplam nüfusu 1 milyar olan 35 ülkenin pay tam yüzde 50 dir. Yani 83 trilyonun 42 trilyonunu sadece 35 ülke paylafl yor. Geriye kalan yüzde 50 yi de 6 milyarl k nüfusu oluflturan 153 ülke paylafl yor. OECD raporlar na göre geliflmekte olan ülkelerde her 4 kifliden 1 nin mutlak yoksulluk içinde yaflad n kaydeden Yaz c, en zengin ülkelerde ise nüfusun yüzde 12 sini yoksullar n oluflturdu unu söyledi. Dünyan n neredeyse yar s yoksul Dünyadaki 2 milyar 500 milyon insan n Dünya Bankas taraf ndan belirlenen günlük 2 dolarl k yoksulluk s n r n n alt nda yaflad n anlatan Yaz c, Bu çok büyük bir rakam. Dünyan n neredeyse yar s yoksul. 1 milyar 200 milyon insan ise günlük 1 dolarl k açl k s n r n n alt nda yaflam n sürdürmeye çal fl yor. Her y l yaklafl k 10 milyon insan açl k ve yetersiz beslenmeden ölüyor de erlendirmesinde bulundu. Yaz c, küresel ölçekte y lda 1,3 milyar ton g dan n israf edildi ine dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Bu israf n ekonomik de eri 1 trilyon dolar. sraf edilen veya kayba u rayan miktar, dünya g da üretiminin üçte birini tekabül ediyor. G da kay p ve israf n n ekonomik karfl l, geliflmifl ülkelerde 680 milyar dolar, geliflmekte olan ülkelerde ise 310 milyar dolar. Geliflmifl ülkelerde çöpe at lan g dalar n yüzde 40 yenebilecek durumda. Bu da y lda yaklafl k 222 milyon ton yenebilir ürünün ziyan olmas demektir. Bu miktar, neredeyse Sahraalt Afrika ülkelerinin y ll k toplam g da üretimine karfl l k geliyor. Dünyadaki g da kayb ve israf n n sadece dörtte birini önleyebilsek, yetersiz beslenen 870 milyon insan n g da ihtiyac karfl lanm fl olacak. Geliflmekte olan ülkelerde y lda 150 milyon ton bu day heba oluyor. Bu kay p ise tüm fakir ülkelerdeki açl ortadan kald rabilecek bu day miktar n n alt kat na karfl l k gelmektedir. (AA) 9 TESK Genel Baflkan Palandöken: Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, denetim d fl ve kaçak üretilen g da ürünlerine karfl vatandafllar n dikkatli olmas gerekti ini belirterek, Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n. Yol kenar nda araç arkalar nda sat lan tatl, flekerleme, çikolata, kaday f ve ekmek gibi y kanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun uyar s nda bulundu. Palandöken, yaz l aç klamas nda, Ramazan ay n n gelmesi ile birlikte piyasan n canland n, esnaf n rahat etti ini belirtti. TESK Baflkan Palandöken, yaz n boflalan Anadolu flehirlerine gelen gurbetçilerin yapt 1 milyar 328 milyon 300 bin liral k al fl veriflin de piyasalar n canlanmas na çok katk s oldu unu kaydetti. Ramazan Bayram n n yaklaflmas yla birlikte tatl, flekerleme ve flarküteri ürünlerinin denetim d fl ve kaçak üretimlerinin yap labilece ini ifade eden Palandöken, flunlar kaydetti: Bilhassa Ramazan ay nda artan merdiven alt üretilen g da ürünlerini kesinlikle almay n. Normalden ucuza sat lan yiyeceklere flüpheyle yaklafl n. Yol kenar nda araç arkalar nda sat lan tatl, flekerleme, çikolata, kaday f ve ekmek gibi y kanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı