Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald"

Transkript

1 Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve belediye meclis üyeleri mazbatalar n ald. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda düzenlenen mazbata teslim töreni yo un ilgi gördü. Tören de konuflan Baflkan Yaflar, herkese teflekkür ederek, 60 y lda yap lamayan hizmetin 3 kat n gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu sefer 5 kat n yapmaya çal flaca- z. Yenimahalle'yi de Türkiye'yi de bu flekilde ancak sosyal demokratlar n eline geçirebiliriz. Törene Baflkan Yaflar n yan s ra Ankara Milletvekilleri zzet Çetin, Sinan Aygün, Levent Gök, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Yenimahalle lçe Baflkan ile çok say da partili de kat ld. Gezi olaylar s ras nda hayat n kaybeden Ethem Sar - sülük ün kardefli krar Sar sülük de Belediye Meclis üyesi seçilerek mazbatas n ald. Konuflmalar n ard ndan Yaflar ve beraberindekiler kutlama pastas kesti. 5 N SAN 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkent in sürüleri art k sertifikal çobanlara emanet GÜNCEL Gökçek, 2. kez seçimi kazand n ilan etti AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday ve mevcut Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve l Baflkan Murat Alparslan ile birlikte bas n toplant s düzenleyerek, Baflkent teki seçim itirazlar n n sonuçlar n anlatt. HABER 3. SAYFADA Tuna, otobüsle teflekkür turu att Yeniden Sincan Belediye Baflkan seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandafla teflekkür etmek için ilçeyi gezdi. Sincan da otobüs turu atan Baflkan Tuna,. Sincanl lara verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkür etti. HABER 4. SAYFADA Okul servislerine aral ks z denetim 16 DA Baflkan Veysel Tiryaki mazbatas n ald 16 DA Fethi Yaflar n baflar s coflkuyla kutland 16 DA Tamer Karahan Bugün 2 de S NCAN SERTIFIKALI COBANLAR G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in kat l m yla Polatl da bafllayan Sürü Yönetimi Eleman Benim e itim projesi Ankara da yo un ilgi görüyor. E itimler 6 ilçede daha düzenlenerek 235 kifliye sertifika verildi. H A B E R B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz twitter.com/olaygazetesi06 TZOB Genel Baflkan Bayraktar: T w i t t e r Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ TZOB Genel Baflkan Bayraktar,Büyükflehir belediyesi say s n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalleye dönüflmesiyle tar m da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, s n rlar geniflleyen Büyükflehir belediyelerinin tar ma kaynak ay rmas gerekti- ini vurgulad. Bayraktar, Büyükflehir belediyesi say s n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart 2014 Mahalli dareler Genel Seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalle haline dönüflmesiyle tar m n da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi ine dikkati çekti. HABER 13. SAYFADA Süleyman Göksu Bugün 4 te GÜNCEL GÜNCEL Büyükflehir belediyeleri tar ma kaynak ay rmal CHP nin sisteminde bir çökme yaflanmad BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Sürü yöneticili ini bir meslek haline getirmek, sürü yöneticilerini sosyal güvenceye kavuflturarak yapt klar ifli daha verimli bir flekilde yürütmelerini sa lamak amac yla yürütülen Sürü Yönetimi Eleman Benim e itim projesi kapsam nda kursiyerlere, merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular yla ilgili e itim veriliyor. Verimli bir hayvanc l k için bak m ve beslemenin yan nda iyi bir sürü yöneticisine de ihtiyaç bulundu unu ifade eden Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, hayvanc l kla u raflan kesimlerden bu konuda gelen isteklerin de dikkate al nmas yla projenin hayata geçirildi ini ve ilk uygulaman n Ankara da bafllad n kaydederek, Ankara da 2013 y l Aral k ay nda bafllayan bu e itimler bir program dahilinde artan bir ivmeyle devam ediyor. HABER 2. SAYFADA CHP Genel Baflkan Yard mc s Hal c : CHP nin 30 Mart akflam seçim takip sisteminin durumu hakk nda de erlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un iddialar na CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c cevap verdi. Seçim gecesi CHP nin sisteminde hiçbir çökme olmad n belirten Hal c, "Sadece YSK dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için yetkililerle görüflme yapt k. HABER 4. SAYFADA Demirel mazbatas n ald HABER 4. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... ET MESGUT GAZETES

2 ANKARA BUGÜN /2 E-Kimlik Entegrasyonunu ilk yapan belediye Keçiören Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonunu gerçeklefltiren ilk belediye oldu. Elektronik Kimlik Do rulama Projesi kapsam nda gelifltirilen yeni T.C Kimlik Kart, yak n gelecekte nüfus cüzdan n yerine geçerek vatandafll k kart olarak kullan lacak. V atandafllar n ifllemlerini h zl, etkin ve do ru bir flekilde tamamlamas n amaçlayan Keçiören Belediyesi, T.C Kimlik Kart ile belediye süreçlerinin entegrasyon çal flmalar n hemen bafllatt. Bu kapsamda pilot uygulama olarak AK Masa Baflvuru, Ak Masa Baflvuru Takip, Sicil Sorgulama ve Borç Sorgulama hizmetleri devreye al nd. Uygulama ile Keçiörenli vatandafllar, T.C Kimlik Kartlar n kullanarak direk sicil bilgilerine ulaflabiliyor ve borç sorgulamas yapabiliyor. Ayr ca vatandafllar AK Masa ya istek ve flikayetlerini online olarak bildirirken T.C No, ad, soyad, adres bilgilerini yazmadan, sadece kimlik kartlar n sisteme tan tarak isteklerini yaz p baflvurular n tamamlayabiliyor. Pilot uygulamalar n ikinci aflamas nda Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonunu bütün belediye hizmetlerine uyarlayacak. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Sertifikal çobanlar G G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in kat l m yla Polatl da bafllayan Sürü Yönetimi Tamer KARAHAN GSM : (0553) TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 5 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 23 Mart 1430 msak :05 01 Günefl :06 28 Ö le :13 01 YARIN Ertürk, ayn baflar y üçüncü kez gösterdi Üst üste 3. kez Belediye baflkanl k görevine seçilen Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk önemli bir baflar ya imza att. Eleman Benim e itim projesi Ankara da yo un ilgi görüyor. E itimler 6 ilçede daha düzenlenerek 235 kifliye sertifika verildi. Sürü yöneticili ini bir meslek haline getirmek, sürü yöneticilerini sosyal güvenceye kavuflturarak yapt klar ifli daha verimli bir flekilde yürütmelerini sa lamak amac yla yürütülen proje kapsam nda kursiyerlere, merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular yla ilgili e itim veriliyor. Belge sahibi kiflilere çeflitli projelerde öncelik tan nmas ve Bakanl n hayvanc l k desteklemelerinde bu e itimi alan kiflileri istihdam edecek iflletmelere ekstra destek verecek olmas kurslara olan ilgiyi daha da art r yor. Ankara n n hem sahip oldu u küçükbafl hayvan varl hem de mera alanlar yla küçükbafl hayvanc l k aç s ndan önemli bir potansiyele sahip oldu unu belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, Ankara n n en önemli gelir kaynaklar ndan birini oluflturan hayvanc l n gelifltirilmesi için l Müdürlü ü olarak çeflitli çal flmalar yürüttüklerini söyledi. kindi :16 31 Akflam :19 20 Yats :20 40 G erçeklefltirdi i projelerle Kazan' geliflmifllik s ralamas nda birincili e tafl yan, Türkiye genelinde de 30. s raya kadar yükselten Belediye Baflkan Lokman Ertürk, 3. kez belediye baflkan seçilerek ilçesinde tekrarlanmas çok zor bir baflar elde etti. Kazan'da birçok ilki gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Göreve geldi imiz 2004 y l ndan bu yana temel amac m z Kazan' çok daha güzel ve yaflanabilir bir ilçe haline getirmektir. Bu amaç do rultusunda ilk seçildi imiz y llarda alt yap çal flmalar na girifltik. Bunun sonucunda Kazan ilk kez do algaz ile tan flt. 350 bin nüfusa göre planlad m z alt yap çal flmalar m z tamamlad k. Ovaçay köprüsünü yapt k, Sal pazar m z çad rlardan kurtard k, çok modern bir pazaryeri haline getirdik. Türkiye'nin ilk ve halen tek olan Lojistik Üssü yo un çal flmalar m z sonucu Kazan'a kuruldu. mar ve fiehircilik Müdürlü ü nde ifli olan vatandafllar n evraklar n n ne durumda oldu unu belediyemize gelmeden evlerinde ya da iflyerlerinde internet üzerinden takip edebilecekleri 'Baflvuru Takip Sistemi'ni Türkiye de ilk kez biz uygulad k. Türkiye'nin ilk ve tek müstakil Bocce Salonu'nu infla ettik. At k su ar tma tesisimiz ile kanalizasyon ve ya mur suyu toplama hatlar m zdan gelen suyu ar t p tar msal alanlar n sulanmas nda kullan yoruz. Alt yap sistemimiz internetten takip edilebiliyor." Kanal stanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük projesi olan Savunma Sanayi Üssü'nün Kazan'a kurulaca n söyleyen Ertürk; " Bu dev proje için 3 milyon metrekare yer ayr ld bile. Tahminen 6 milyar dolarl k yat r m içeren ve 20 bin kifliye istihdam olana sa layacak olan bu dev projenin içeri inde ilk yerli uydumuzun üretimi de bulunuyor. " fleklinde konufltu. MABED ( M ) Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Soluk almalar m,düfl kafeslerimde tutuyorum. Alev alm fl bir cehennem ateflinde kudururken, Dudaklar ndaki k v lc mlar, Yang n m oluyor, gözlerimde... Bahar papatyalar n n, Boy göstermesini istiyorum, topraklar nda.. Tenindeki,gül bahçesinin güllerine dokunmak Saklama sesini sultan m..! Coflsun denizler! Tüm tenine hasret,parmak uçlar m Susad m,her sabah yeniden düflmeye... Fecir vakti,ayd nl klarda günü yakalamak için. Nefesim, gülümsemeli sana. Kelimeler arzu yüklemeli,her harfime. Aflk kokan nefesinde, mabed olmal. Deniz kokan bedenin... Nefes almadan seviflmek geceler boyunca, En karanl ktan,daha karanl k ve uzun, Biz bitene,gece, gündüze teslim olana kadar Titremeli yeryüzü bizimle... Sesindeki flerbetin tatl l ile, fliirler yazar m. Kaybolan seviflmeler bir, bir düfler sat r aralar na.. Kad nl n,rüzgara savrulur coflku ile Aflk ad na,bo beni o an... Düfllerim,sonuna kadar aç lm fl bir kap n n, Ard nda duruyor. Tuzu yakarken teninin, dudaklar m Yanaklar mdaki alev,bir tokat gibi iner... Ac,bazen hissedilmeli belki; Engin bir denizin dalgalar ndaki sars nt Seninle ne sonu, nede bafl olan bir aflk, Yaflamak istiyorum. Düflüme sahip ç kt m. Öpmek istiyorum, Tuz düflmüfl deniz suyu, Terbiyeli tenini hissetmek, Sevgili..! Bir tanr çan n sonsuzlu unu, Son mabedimde...

3 Gökçek, 2. kez seçimi kazand n ilan etti CHP Ankara l, oylar n yeniden say m n istedi ANKARA - CHA C umhuriyet Halk Partisi Ankara l Baflkanl, 25 ilçede sand klar n yeniden say lmas ve birlefltirme tutanaklar n n iptal edilerek yenilenmesi için l Seçim Kurulu'na baflvuru yapt. CHP l Baflkan Zeki Alç n, itiraz yapt ktan sonra l Seçim Kurulu önünde bas na yapt aç klamada, ilçe seçim kuruluna 240 sand kta daha önce yap lan itirazlar n bir k sm n n kabul A K Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday ve mevcut Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve l Baflkan Murat Alparslan ile birlikte bas n toplant s düzenleyerek, Baflkent teki seçim itirazlar - n n sonuçlar n anlatt. Sözlerine, lçe seçim kurullar nda itirazlar neticelendi diyerek bafllayan Baflkan Gökçek, Bu itirazlar n neticesinde AK Partimiz, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday olarak Melih Gökçek 1 milyon 416 bin 770 oy ald, kesinleflti. Cumhuriyet Halk Partisi nin de 1 milyon 385 bin 38 oy ald gerçekleflti. Bu durumda lçe Seçim Kurullar nda itirazlar sonuçlanm fl oldu. Bu sonuçlara göre aç k ara bir farkla Allah n izniyle Ankara Büyükflehir Belediyesi ni AK Parti kazanm fl oldu lçe Seçim Kurulu na yap lan itirazlara iliflkin olarak da rakamlar paylaflan Baflkan Melih Gökçek, 342 adet bizim itiraz m z oldu. 919 adet de Cumhuriyet Halk Partisi nin itiraz oldu. Ama bunlar n hepsi Büyükflehir için de il. lçe belediye meclisleri ve ilçe belediye baflkanl klar için de itirazlar var. Bütün bu neticelere ra men maalesef inan lmaz bir haz ms zl kla srarl bir flekilde CHP liler seçime hile kat ld - n söylemekten çekinmiyorlar diye konufltu. CHP nin Çankaya da 15 bin oyunun muhtar oylar yla birlikte kullan ld n söyleyerek, seçimin iptal edilmesi gerekti ini ifade ettiklerini de anlatan Baflkan Gökçek, O kadar saçma bir gerekçe ki. Keçiören de de 27 bin 266, Sincan da 13 bin 426 tane, Alt nda da da 9 bin 646 tane oy iptal edildi Yani bizim çok güçlü oldu umuz toplam 3 ilçede iptal edilen oy miktar 40 bin 388. Yani sen hangi konuyu birbiriyle mukayese ediyorsun. Bunu anlayabilmek mümkün de il Tüm bu yaflananlar n CHP taban içerisinde inan lmaz bir muhalefet bafllamas ndan ileri geldi ini kaydeden Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: CHP nin içi kaynamaya bafllad. ç muhalefet aya a kalkt. O kadar enteresan flu anda d flar ya yans yan olaylar var ki. Örnek veriyorum, milletvekili, Üsküdar belediye baflkan aday ve ayn zamanda eski belediye baflkan, CHP bana sahip ç kmad diyor. kincisi Fatih ten Belediye Baflkan aday olan Sabri Erbakan var. Böyle teflkilatla seçim al nmaz. Böyle teflkilat m olur? diye suçluyor. Artvin aday ve eski Artvin Belediye Baflkan ise Cemaatle ittifak yapt k, sa ile ittifak bize seçim kaybettirdi diyor. CHP nin meflhur bir milletvekili var Hüseyin Aygün, sa a aç ld k, cemaatle iflbirli i yapt k kaybettik. fiimdi bunun muhasebesini yapmak zorunday z diyor. fiimdi bunlar n hepsinin üstünü örtbas edebilmek için devaml olarak kamuoyunu oyalamaya ve kamuoyunu yan ltmaya çal fl yorlar. edildi ini, bir k sm n n reddedildi ini belirterek, reddedilen sand klara il seçim kurulunda tekrar itiraz edildi ini aç klad. Alç n, 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da birlefltirme tutanaklar nda çok say da hatalar n bulundu unu ve tüm birlefltirme tutanaklar n n yeniden düzenlenmesi ve 25 ilçede seçim sand klar n n tamam n n yeniden say lmas talebini ilettiklerini ifade ederek, "Her seçimde belli bir Aç klamalar n, fiu anda net olarak biliyoruz, kesin bilgidir onu söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi ne müracaat etmek için dilekçe haz rl yorlar sözleriyle sürdüren Baflkan Gökçek, Yani madem kaybetti ini kabul ediyorsun, git Anayasa Mahkemesi ne, milleti niye oyal yorsunuz. Enteresan bir olay AK Parti nin sadece her sand ktaki kurul üyesinin bir tane, kalan dördünün ise di er siyasi partilerden oldu unu anlatan Baflkan Gökçek, Sen bu sand klara dört kifliyle sahip olamad n da biz bir kifliyle hile mi yapt k? Bunu 10 yafl ndaki çocuk kabul edebilir mi? Böyle cahilce ifadeler kullan labilir mi? Sand kta hile yap ld. Nas l yap ld? Sizin dört kifli temsilciniz var, direkt olarak bize tav r koyuyorsunuz, bu yüzden dört kifli sand a sahip olam yor, bir AK Partili orada hile yap yor. Buna kargalar güler diye konufltu. Muhalefetin yarg ya istedi i zaman güvendi ini ve alk fl tuttu unu, kaybetti i yerlerde de güvenmedi ini anlatan Baflkan Gökçek, Yalova da 5 oyla ald lar, yaflas n yarg, adaleti teslim etti dediler. Ankara da 323 bin oyla kaybettiler, kaybettikleri halde burada hile var diyorlar. Böyle saçma sapan bir mant k olabilir mi? Tam bir CHP mant, oldum olas da zaten hep ayn flekilde devam eder gider fiu anda da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve seçim kurullar na yüklenildi ini kaydederek konuflmas n sürdüren Baflkan Gökçek, Twitterdan biliyorsunuz, gönüldafllar ndan yard m istediler, Biz ulaflam yoruz tutanaklara diye. Düflünebiliyor musunuz koca CHP, koca Ankara da 12 bin 257 sand k var. Bunun ancak 600 tanesi ellerine geçebilmifl, bütün tutanaklar YSK dan alm fllar. Parti bu kadar aciz bir parti. Hem iflini görmüyorsun, hem adamlar na hükmedemiyorsun, ondan sonra oturup a l yorsun, olacak ifl de il diye konufltu. Tutanaklar kendilerinden istemeleri halinde verebileceklerini de ifade eden Baflkan Gökçek, Biz verirdik, yard mc olurduk. Biz de yüzde yüzü var. flte teflkilat ve çal flma fark burada çok net olarak ortaya ç k yor D LEKÇELER AYIKLANDI oranda oy iptali yap l r. Ancak 30 Mart'ta yap lan yerel seçimlerde Ankara'da 124 bin oyun iptali seçim soncunu etkileyecek kadar yüksektir. 30 bin oy fark vard r ve bu iptaller göz önüne al nd nda bu seçim sonucunu ne kadar etkileyece i aç kt r. Bu kadar flaibeli olan sand klar n yeniden say lmas ve birlefltirme tutanaklar n n yeniden düzenlenmesi talebimizdeki hakl l k pay n ortaya koymaktad r.'' CHP nin Ankara Aday Yavafl ve çal flanlar n n, twitterdan gelen bütün itirazlar n hepsini toplad klar - n ve bunlara dayanak binin üzerinde dilekçe haz rlad klar n anlatan Baflkan Gökçek, Bu olan bir vaka bunun üzerine yafll bir hukukçu geliyor yanlar na ve diyor ki siz bunlar n nas l vereceksiniz buraya? Bunlar n ço u sahte ç kar ve sahtekarl ktan içeri girersiniz. Siz böyle bir ç lg nl k nas l yapars n z sene aras nda bunun hapsi var diyor ve bu sefer binin üzerindeki dilekçeyi at yorlar bir kenara, yüz küsür tane dilekçeyi ay klay p, itiraza gidiyorlar. Düflünebiliyor musunuz CHP nin düfltü ü hale acziyeti ve ortal nas l kar flt rmak istedi ini. nsanlar da bununla kand rmaya çal fl yorlar, inan lmaz bir fley diye konufltu. Seçimler öncesi s k s k dile getirdi i, 140 kiflilik Büyükflehir Belediye Meclisi nde CHP e er 30 tane meclis üyesi ç kart rsa ben her türlü iddiaya var m. Hatta 25 ç karts n ona da var m sözlerini hat rlatan Baflkan Gökçek, Bir tane babayi it ç kmam flt. Onlar da neticeyi biliyordu. Her türlü teklifte bulunduk ama bir türlü kabul ettiremedik. Sonunda neticelendi durum 24 tane belediye meclis üyesi ç kartt CHP. 14 tane MHP, 2 tane DP, 1 tane BBP ç kartt ve 140 üyenin 3 te 2 si 96 eder, ama biz AK Parti olarak 99 üye ç kartt k B R ÇOK LÇE EL DE fit RD CHP nin ilçe seçim kuruluna yapt itiraz n sonuçlanmas n n ard ndan, AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, bir kez daha kazand n ilan etti. lçelerdeki son durumlara iliflkin de k sa bilgiler veren Baflkan Gökçek, K z lcahamam, Nall han, Gölbafl ve Evren in MHP den, Ayafl, ve Kalecik in ise CHP den AK Parti ye geçti ini hat rlatarak, Polatl n n MHP ye kaybedildi ini, henüz seçimin netleflmedi i Haymana n n da DP ye kaybedildi inin gözüktü ünü söyledi. Baflkan Gökçek, Etimesgut ve Polatl da da meclis üyesi say s n n AK Parti nin fazla oldu unu da sözlerine ekledi. Son olarak da bir fley söylemek istiyorum. Özellikle CHP liler çok yaygara kopard lar. Efendim Ankara Büyükflehir Belediyesi nden dumanlar ç kmaya bafllar da evraklar yak lmaya bafllarsa Melih Gökçek in kaybetti i anlafl l r demifllerdi sözleriyle aç klamalar n sürdüren Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: fiimdi bizden duman ç kmad da Antalya dan duman da de il de atefl ç kmaya bafllad. Yan yorlar flu anda cay r cay r. Yani düflünebiliyor musunuz? Kim yakar evraklar n. Elimde fazla evraklar vard onlar yak yorum diyorlar. Bugünü buldun evraklar yakacak. O kadar aç k ve seçik ki, ama oraya da giden son derece tecrübeli bir arkadafl m z var, flimdi bundan sonra seyreyleyin gümbürtüyü, CHP nin orada yapt bütün usulsüzlükler, yolsuzluklar teker teker ortaya ç kmaya bafllarsa, flaflmay n. Yani kalk p kendileri sa a sola laf atarken kendileri bu telafl n içerisine düfltüler. Bizde yamyam yok, Ankara da daima yamyamlar n oldu u mahkeme zab tlar na kadar girmifltir. Onlar kendilerini düflünsünler. Aç klamalar n, Biz Allah n izniyle seçim zaferini kazand k sözleriyle sürdüren Baflkan Melih Gökçek, sessiz durmas ve televizyonlara ç kmamas n elefltirenlere de Biz edebimizden ç km yoruz, yoksa her gün ç kar z. nflallah mazbatay ald ktan sonra da nasip olursa, bir iki gün içerisinde, gelece iz, birlikte bütün televizyonlardan arzu edenleri gezece iz, sohbetleri yapaca z, inflallah AK Partimizin zaferini orada bir sefer daha dillendirmifl olaca z diye cevap verdi. Baflkan Gökçek, son olarak sözlerini, YSK ya yap lacak itiraza iliflkin de flu cümlelerle tamamlad : Bu arada ilçe tutanaklar n n alt nda bütün parti temsilcilerinin hepsini imzas var. Yani herhangi bir flekilde bu böyle oldu denmesinin mümkün de il. lçelerde parti temsilcileri var, hakim ile birlikte tutanaklar n alt na imza at yorlar. YSK lara itiraz yap lacak ama YSK seçim sonuçlar ile ilgili tüm tutanaklar zaten kendisi yay nlad. CHP de o tutanaklardan yararlanarak, itiraz etmeye kalkt. Onun haricinde herhangi bir itiraz yapamad. Ellerinde 600 tane tutanak vard. Yani YSK ya yapacaklar itiraz da tutanaklara göre olaca ndan, onun da inflallah bir anlam olmayaca n birlikte görece iz. Dolay s yla seçim art k bitmifltir. AK parti Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz da flu anda bu sürecin uzamas n n tek sebebinin kanuni prosedür oldu unu hat rlatarak, Aç k ve net Türkiye de AK Parti yüzde 45.6, Ankara da Melih Gökçek 44.8 olmak kayd yla seçimleri kazanm flt r, memleketimize, milletimize, Ankaram za hay rl olsun ANKARA ANKARA CHA /3 Baflbu, gerekçeli karar yorumlad A ç klanan Ergenekon un gerekçeli karar n ciddiye almad n ifade eden Genelkurmay eski Baflkan lker Baflbu, "16 bin sayfa de il 116 bin sayfa da yazsan z siz o karar savunamazs n z." Eski Genelkurmay Baflkan Baflbu, Sincan da MHP Milletvekili Engin Alan' ziyaret ettikten sonra ç k flta aç klama yapt. Baflbu, kendisine Ergenekon davas n n bugün aç klanan gerekçeli karar n çok kiflinin sordu unu ifade ederek "Bu vesile ile flunu söylemek isterim; Ben Özel Yetkili Savc lar n haz rlad iddialar ciddiye almad m. ÖYM lerin vermifl oldu u karar ciddiye almad m. Savunma da yapmad m. Bunu bana sormay n. ÖYM lerde süregelen davalar n kumpas oldu u ve bunu yapanlar n seçiflmifl polis, yarg çlar oldu u söylenildi i bir ortamda bana lütfen kalk p bu gerekçeli karar hakk nda ne düflündü ümü sormay n. Ciddiye alm yorum. Size de tavsiyem zaman n z bununla fazla harcamay n. Mahkeme vermifl oldu u karar veya acaba vermifl oldu u karar m, söylenen karar m o da ayr bir konu. Bu karar savunmak için 16 bin sayfal k gerekçeli karar haz rlam fllar. Ben onlara da ac yay m m art k? Say n mahkeme üyeleri, 16 bin sayfa de il 116 bin sayfa gerekçe de yazsan z, siz o karar savunamazs n z." Cezaevinde tutuklu bulunan Milletvekili Engin Alan ziyareti sonras nda yapt aç klamada lker Baflbu, "Engin Alan, bomba gibi. Engin alan kimdir diye sorarsan z, Engin Alan 11 yafl nda Türk Ordusu nun flerefli formas n giyen ve 40 y l bu üniformay flerefle giyen, emekli olunca MHP den milletvekili seçilen ama bugün Meclis te bulunmayan tek milletvekili. Bunu kabul etmemiz mümkün de il fleklinde konufltu. Engin Alan n cezaevindeki tavr yla adeta abideleflen arkadafllar ndan bir tanesi oldu unu savunan Baflbu, Bugün, Alan ve di er tüm silah arkadafllar m z n cezaevlerinde tutsak oluflu sadece onlara yönelik yap lan bir sald r de ildir. Bu TSK ya ve Türk milletinin iradesine yap lan bir sald r d r. Burada Meclis in da önemli sorumlulu u var. Balyoz süreci baflta olmak üzere cezaevlerinde tutuklu bulunanlar n tutukluluklar n n son bulmas gerekiyor. Türk milletinden iste im, art k yeter deyin." sözlerine yer verdi.

4 CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c : ANKARA - CHA ANKARA S eçim gecesi sistemlerinde çökme olmad n sadece teknik destek ald klar n ifade eden Hal c, AKP yöneticilerine flu sorular yöneltti: "AKP bunu için kamu kurulufllar ndan bir destek almakta m d r? Seçim sonuçlar yla ilgili Anadolu Ajans ile bir iliflki kurulmufl mudur? Anadolu Ajans n n hangi sand klar n n aç klanaca na yönelik bir yönlendirme yap lm fl m d r? AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un CHP'nin kendi kurdu u seçim sisteminin 30 Mart gecesi çöktü ünü iddia ederek, ''CHP seçim akflam kendi seçim sistemlerinde sorun yaflam fl m d r? Yaflad larsa bir kurumun müdürünü ça rm fllar m d r?'' fleklindeki sorusuna CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c de erlendirmede bulundu. 4 Genel Merkez deki makam nda bas n mensuplar na aç klama yapan Hal c, seçim gecesi CHP nin sisteminde hiçbir çökme olmad n söyledi. Hal c, "Sadece YSK dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için yetkililerle görüflme yapt k. Onlar da yaz l m HAVELSAN dan yapt rd klar için temasa geçtiler ve yönlendirme yapt lar. Yetkililer geldi ve sorun giderildi. Bunun d fl nda bir sorun gerçekleflmedi." ifadelerini kulland. CHP olarak seçimlerin adil bir flekilde tamamlanmas için çal flt klar n kaydeden Hal c, "Biz fleffaf, aç k ve dürüst bir partiyiz. Bask yla, yasakla, flantajla hiçbir ilgimiz yok. Seçimlere hile kar flmas n, hata yap lmas n, düzgün gerçekleflsin istiyoruz. fiuanda itirazlar m z bu sebeptendir. Ben bize yöneltilen soruya cevap verdim." diye konufltu. CHP nin 30 Mart akflam seçim takip sisteminin durumu hakk nda de erlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un iddialar na CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c cevap verdi. CHP nin sisteminde bir çökme yaflanmad Baflkan Demirel mazbatas n ald Tuna, otobüsle teflekkür turu att Y eniden Sincan Belediye Baflkan seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandafla teflekkür etmek için ilçeyi gezdi. Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeniden Sincan Belediye Baflkan seçildi. Seçimlerin ard ndan halk selamlayan Baflkan Tuna, ilçeyi bafltan bafla gezerek vatandaflla bir araya geldi. Sincanl lara verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkür eden Baflkan Tuna; Sincan da hizmet ve istikrar devam ediyor. Vatandafl m zla el ele çok güzel ifller yapaca z. Mustafa Tuna ile yola devam etmenin mutlulu unu yaflayan vatandafllar; Hizmet ve stikrar ile Sincan m z kazanacak. Sincan m za hay rl olsun. mesaj verdi. CHP nin biliflim uygulamalar n n tamam n kendi personeli ve gönüllüleriyle gerçeklefltirdi ine de inen Hal c, AKP yöneticilerine sorular yöneltti. Hal c flöyle devam etti: "AKP bunu için kamu kurulufllar ndan bir destek almakta m d r? Seçim sonuçlar yla ilgili Anadolu Ajans ile bir iliflki kurulmufl mudur? Anadolu Ajans n n hangi sand klar n n aç klanaca na yönelik bir yönlendirme yap lm fl m d r?" Seçimlerin düzgün ve adil yap lmas için her aflamada önlemler ald klar na da de inen Hal c, "Seçmen kütüklerinin hatas z oluflmas için e- seçmen uygulamas n gelifltirdik. AKP de bizden sonra hayata geçirdi. Bu uygulamay bizden kopya çektiklerini kabul ediyorlar m? Teknoloji olarak AKP den çok üstünüz. Bir gün kamu kurulufllar ndan ald klar destek kesilerse kendilerine destek olmaya haz r z." fleklinde konufltu. Genifl Aç Süleyman GÖKSU FETVÂDAN KAÇINMAK Hakiki âlimler, kendilerine bir fley soruldu unda cevap vermekte acele etmez, kurtulufl yolunu aramak için çekingen davran rlar. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "(Din) ilimlerinin asl üçtür: Kitap (Kur'ân- Kerim), (sahih isnat ile sabit) sünnet ve (bilmedi ine) lâ edrî: bilmiyorum demek". mam fia'bî (rh.) buyurdu: "Bilmiyorum demek, ilmin yar s d r. Bilmedi inde Allah için sükût edenin alaca mükâfat, konuflandan az de ildir. Zira nefse en a r gelen fley cehaleti kabul etmektir." Sahâbenin (r.anhüm), selefin ve önceki âlimlerin âdeti böyle idi. bn-i Mes'ûd (r.a.) buyurdu: " nsanlar n her suâlini cevapland ran, delidir. Âlimin kalkan 'bilmem' demektir. E er kalkan kullanmakta hata ederse, hasm n n silâh na hedef olur" brahim Edhem (rh.) buyurdu: "Alimin baz meselelerde konuflup baz lar nda sükût etmesinden fieytan' n daha çok gücüne giden fley yoktur. fieytan: "Bunun sükûtu; susmas bana konuflmas ndan daha a rd r" der. "Mecburiyet olmad kça konuflmamak ve sorulmadan konuflmamak ebdalin (evliyaullah n) vasf ndand r. Onlar sorulan fleye cevap verecek kimse varsa sükût eder, yoksa o zaman cevap verirler." Hakikî âlime bir mesele soruldu unda (cevab n hesab n vermenin zorlu unu düflünerek) difli sökülen adam gibi olur, zt rab duyar. Hz. Abdullah bn-i Ömer, sual soranlara; "Siz cehenneme gitmek için bizi köprü yapmak istiyorsunuz." derdi. Ebu Hafs Nisabûrî (rh.) buyurdu: "Hakiki âlim, suali cevapland r rken k yâmette bu cevab nereden buldun" diye sorulaca ndan korkan zatt r. Gününüz ayd nl k olsun. Kal n sa l cakla E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI MUHAMMED MESUT KEÇEC Ü çüncü kez Etimesgut Belediye Baflkanl n kazanan Enver Demirel, mazbatas n ald. Etimesgut Belediye Baflkanl na yeniden seçilen Enver Demirel, partisinden seçilen 12 meclis üyesiyle birlikte lçe Seçim Kurulu na giderek mazbatas n ald. lçe seçim kurulu önünde aç klama yapan Demirel, toplumun her kesiminden oy alarak Etimesgut halk n n teveccühüyle yeniden baflkan seçildi ini belirterek, vatandafllara teflekkür etti. Demirel, belediye hizmet ve çal flmalar n n aral ks z sürdü ünü vurgulayarak, lçemiz h zl büyüyen bir ilçe. Yeni ba lanan mahallelerimizle birlikte görev ve sorumluluklar m z daha da artt. Etimesgut bugün güzel, gelecekte daha da güzel olacak. Bugünkü samimi yönetim bundan sonra da devam edecek. Bütün kaynak ve imkanlar m z halk m za ve flehrimize hizmet olarak dönmeye devam edecek. Hemflehrilerimizin güvenini bofla ç karmayaca z. Halk m z n bize verdi i yetkiyi en iyi flekilde kullanarak, ilçemiz için gece gündüz çal flmaya devam edece iz TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı