Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald"

Transkript

1 Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve belediye meclis üyeleri mazbatalar n ald. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda düzenlenen mazbata teslim töreni yo un ilgi gördü. Tören de konuflan Baflkan Yaflar, herkese teflekkür ederek, 60 y lda yap lamayan hizmetin 3 kat n gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu sefer 5 kat n yapmaya çal flaca- z. Yenimahalle'yi de Türkiye'yi de bu flekilde ancak sosyal demokratlar n eline geçirebiliriz. Törene Baflkan Yaflar n yan s ra Ankara Milletvekilleri zzet Çetin, Sinan Aygün, Levent Gök, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Yenimahalle lçe Baflkan ile çok say da partili de kat ld. Gezi olaylar s ras nda hayat n kaybeden Ethem Sar - sülük ün kardefli krar Sar sülük de Belediye Meclis üyesi seçilerek mazbatas n ald. Konuflmalar n ard ndan Yaflar ve beraberindekiler kutlama pastas kesti. 5 N SAN 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkent in sürüleri art k sertifikal çobanlara emanet GÜNCEL Gökçek, 2. kez seçimi kazand n ilan etti AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday ve mevcut Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve l Baflkan Murat Alparslan ile birlikte bas n toplant s düzenleyerek, Baflkent teki seçim itirazlar n n sonuçlar n anlatt. HABER 3. SAYFADA Tuna, otobüsle teflekkür turu att Yeniden Sincan Belediye Baflkan seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandafla teflekkür etmek için ilçeyi gezdi. Sincan da otobüs turu atan Baflkan Tuna,. Sincanl lara verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkür etti. HABER 4. SAYFADA Okul servislerine aral ks z denetim 16 DA Baflkan Veysel Tiryaki mazbatas n ald 16 DA Fethi Yaflar n baflar s coflkuyla kutland 16 DA Tamer Karahan Bugün 2 de S NCAN SERTIFIKALI COBANLAR G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in kat l m yla Polatl da bafllayan Sürü Yönetimi Eleman Benim e itim projesi Ankara da yo un ilgi görüyor. E itimler 6 ilçede daha düzenlenerek 235 kifliye sertifika verildi. H A B E R B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz twitter.com/olaygazetesi06 TZOB Genel Baflkan Bayraktar: T w i t t e r Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ TZOB Genel Baflkan Bayraktar,Büyükflehir belediyesi say s n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalleye dönüflmesiyle tar m da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, s n rlar geniflleyen Büyükflehir belediyelerinin tar ma kaynak ay rmas gerekti- ini vurgulad. Bayraktar, Büyükflehir belediyesi say s n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart 2014 Mahalli dareler Genel Seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalle haline dönüflmesiyle tar m n da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi ine dikkati çekti. HABER 13. SAYFADA Süleyman Göksu Bugün 4 te GÜNCEL GÜNCEL Büyükflehir belediyeleri tar ma kaynak ay rmal CHP nin sisteminde bir çökme yaflanmad BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Sürü yöneticili ini bir meslek haline getirmek, sürü yöneticilerini sosyal güvenceye kavuflturarak yapt klar ifli daha verimli bir flekilde yürütmelerini sa lamak amac yla yürütülen Sürü Yönetimi Eleman Benim e itim projesi kapsam nda kursiyerlere, merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular yla ilgili e itim veriliyor. Verimli bir hayvanc l k için bak m ve beslemenin yan nda iyi bir sürü yöneticisine de ihtiyaç bulundu unu ifade eden Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, hayvanc l kla u raflan kesimlerden bu konuda gelen isteklerin de dikkate al nmas yla projenin hayata geçirildi ini ve ilk uygulaman n Ankara da bafllad n kaydederek, Ankara da 2013 y l Aral k ay nda bafllayan bu e itimler bir program dahilinde artan bir ivmeyle devam ediyor. HABER 2. SAYFADA CHP Genel Baflkan Yard mc s Hal c : CHP nin 30 Mart akflam seçim takip sisteminin durumu hakk nda de erlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un iddialar na CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c cevap verdi. Seçim gecesi CHP nin sisteminde hiçbir çökme olmad n belirten Hal c, "Sadece YSK dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için yetkililerle görüflme yapt k. HABER 4. SAYFADA Demirel mazbatas n ald HABER 4. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... ET MESGUT GAZETES

2 ANKARA BUGÜN /2 E-Kimlik Entegrasyonunu ilk yapan belediye Keçiören Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonunu gerçeklefltiren ilk belediye oldu. Elektronik Kimlik Do rulama Projesi kapsam nda gelifltirilen yeni T.C Kimlik Kart, yak n gelecekte nüfus cüzdan n yerine geçerek vatandafll k kart olarak kullan lacak. V atandafllar n ifllemlerini h zl, etkin ve do ru bir flekilde tamamlamas n amaçlayan Keçiören Belediyesi, T.C Kimlik Kart ile belediye süreçlerinin entegrasyon çal flmalar n hemen bafllatt. Bu kapsamda pilot uygulama olarak AK Masa Baflvuru, Ak Masa Baflvuru Takip, Sicil Sorgulama ve Borç Sorgulama hizmetleri devreye al nd. Uygulama ile Keçiörenli vatandafllar, T.C Kimlik Kartlar n kullanarak direk sicil bilgilerine ulaflabiliyor ve borç sorgulamas yapabiliyor. Ayr ca vatandafllar AK Masa ya istek ve flikayetlerini online olarak bildirirken T.C No, ad, soyad, adres bilgilerini yazmadan, sadece kimlik kartlar n sisteme tan tarak isteklerini yaz p baflvurular n tamamlayabiliyor. Pilot uygulamalar n ikinci aflamas nda Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonunu bütün belediye hizmetlerine uyarlayacak. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Sertifikal çobanlar G G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in kat l m yla Polatl da bafllayan Sürü Yönetimi Tamer KARAHAN GSM : (0553) TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 5 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 23 Mart 1430 msak :05 01 Günefl :06 28 Ö le :13 01 YARIN Ertürk, ayn baflar y üçüncü kez gösterdi Üst üste 3. kez Belediye baflkanl k görevine seçilen Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk önemli bir baflar ya imza att. Eleman Benim e itim projesi Ankara da yo un ilgi görüyor. E itimler 6 ilçede daha düzenlenerek 235 kifliye sertifika verildi. Sürü yöneticili ini bir meslek haline getirmek, sürü yöneticilerini sosyal güvenceye kavuflturarak yapt klar ifli daha verimli bir flekilde yürütmelerini sa lamak amac yla yürütülen proje kapsam nda kursiyerlere, merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular yla ilgili e itim veriliyor. Belge sahibi kiflilere çeflitli projelerde öncelik tan nmas ve Bakanl n hayvanc l k desteklemelerinde bu e itimi alan kiflileri istihdam edecek iflletmelere ekstra destek verecek olmas kurslara olan ilgiyi daha da art r yor. Ankara n n hem sahip oldu u küçükbafl hayvan varl hem de mera alanlar yla küçükbafl hayvanc l k aç s ndan önemli bir potansiyele sahip oldu unu belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, Ankara n n en önemli gelir kaynaklar ndan birini oluflturan hayvanc l n gelifltirilmesi için l Müdürlü ü olarak çeflitli çal flmalar yürüttüklerini söyledi. kindi :16 31 Akflam :19 20 Yats :20 40 G erçeklefltirdi i projelerle Kazan' geliflmifllik s ralamas nda birincili e tafl yan, Türkiye genelinde de 30. s raya kadar yükselten Belediye Baflkan Lokman Ertürk, 3. kez belediye baflkan seçilerek ilçesinde tekrarlanmas çok zor bir baflar elde etti. Kazan'da birçok ilki gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Göreve geldi imiz 2004 y l ndan bu yana temel amac m z Kazan' çok daha güzel ve yaflanabilir bir ilçe haline getirmektir. Bu amaç do rultusunda ilk seçildi imiz y llarda alt yap çal flmalar na girifltik. Bunun sonucunda Kazan ilk kez do algaz ile tan flt. 350 bin nüfusa göre planlad m z alt yap çal flmalar m z tamamlad k. Ovaçay köprüsünü yapt k, Sal pazar m z çad rlardan kurtard k, çok modern bir pazaryeri haline getirdik. Türkiye'nin ilk ve halen tek olan Lojistik Üssü yo un çal flmalar m z sonucu Kazan'a kuruldu. mar ve fiehircilik Müdürlü ü nde ifli olan vatandafllar n evraklar n n ne durumda oldu unu belediyemize gelmeden evlerinde ya da iflyerlerinde internet üzerinden takip edebilecekleri 'Baflvuru Takip Sistemi'ni Türkiye de ilk kez biz uygulad k. Türkiye'nin ilk ve tek müstakil Bocce Salonu'nu infla ettik. At k su ar tma tesisimiz ile kanalizasyon ve ya mur suyu toplama hatlar m zdan gelen suyu ar t p tar msal alanlar n sulanmas nda kullan yoruz. Alt yap sistemimiz internetten takip edilebiliyor." Kanal stanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük projesi olan Savunma Sanayi Üssü'nün Kazan'a kurulaca n söyleyen Ertürk; " Bu dev proje için 3 milyon metrekare yer ayr ld bile. Tahminen 6 milyar dolarl k yat r m içeren ve 20 bin kifliye istihdam olana sa layacak olan bu dev projenin içeri inde ilk yerli uydumuzun üretimi de bulunuyor. " fleklinde konufltu. MABED ( M ) Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Soluk almalar m,düfl kafeslerimde tutuyorum. Alev alm fl bir cehennem ateflinde kudururken, Dudaklar ndaki k v lc mlar, Yang n m oluyor, gözlerimde... Bahar papatyalar n n, Boy göstermesini istiyorum, topraklar nda.. Tenindeki,gül bahçesinin güllerine dokunmak Saklama sesini sultan m..! Coflsun denizler! Tüm tenine hasret,parmak uçlar m Susad m,her sabah yeniden düflmeye... Fecir vakti,ayd nl klarda günü yakalamak için. Nefesim, gülümsemeli sana. Kelimeler arzu yüklemeli,her harfime. Aflk kokan nefesinde, mabed olmal. Deniz kokan bedenin... Nefes almadan seviflmek geceler boyunca, En karanl ktan,daha karanl k ve uzun, Biz bitene,gece, gündüze teslim olana kadar Titremeli yeryüzü bizimle... Sesindeki flerbetin tatl l ile, fliirler yazar m. Kaybolan seviflmeler bir, bir düfler sat r aralar na.. Kad nl n,rüzgara savrulur coflku ile Aflk ad na,bo beni o an... Düfllerim,sonuna kadar aç lm fl bir kap n n, Ard nda duruyor. Tuzu yakarken teninin, dudaklar m Yanaklar mdaki alev,bir tokat gibi iner... Ac,bazen hissedilmeli belki; Engin bir denizin dalgalar ndaki sars nt Seninle ne sonu, nede bafl olan bir aflk, Yaflamak istiyorum. Düflüme sahip ç kt m. Öpmek istiyorum, Tuz düflmüfl deniz suyu, Terbiyeli tenini hissetmek, Sevgili..! Bir tanr çan n sonsuzlu unu, Son mabedimde...

3 Gökçek, 2. kez seçimi kazand n ilan etti CHP Ankara l, oylar n yeniden say m n istedi ANKARA - CHA C umhuriyet Halk Partisi Ankara l Baflkanl, 25 ilçede sand klar n yeniden say lmas ve birlefltirme tutanaklar n n iptal edilerek yenilenmesi için l Seçim Kurulu'na baflvuru yapt. CHP l Baflkan Zeki Alç n, itiraz yapt ktan sonra l Seçim Kurulu önünde bas na yapt aç klamada, ilçe seçim kuruluna 240 sand kta daha önce yap lan itirazlar n bir k sm n n kabul A K Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday ve mevcut Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve l Baflkan Murat Alparslan ile birlikte bas n toplant s düzenleyerek, Baflkent teki seçim itirazlar - n n sonuçlar n anlatt. Sözlerine, lçe seçim kurullar nda itirazlar neticelendi diyerek bafllayan Baflkan Gökçek, Bu itirazlar n neticesinde AK Partimiz, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday olarak Melih Gökçek 1 milyon 416 bin 770 oy ald, kesinleflti. Cumhuriyet Halk Partisi nin de 1 milyon 385 bin 38 oy ald gerçekleflti. Bu durumda lçe Seçim Kurullar nda itirazlar sonuçlanm fl oldu. Bu sonuçlara göre aç k ara bir farkla Allah n izniyle Ankara Büyükflehir Belediyesi ni AK Parti kazanm fl oldu lçe Seçim Kurulu na yap lan itirazlara iliflkin olarak da rakamlar paylaflan Baflkan Melih Gökçek, 342 adet bizim itiraz m z oldu. 919 adet de Cumhuriyet Halk Partisi nin itiraz oldu. Ama bunlar n hepsi Büyükflehir için de il. lçe belediye meclisleri ve ilçe belediye baflkanl klar için de itirazlar var. Bütün bu neticelere ra men maalesef inan lmaz bir haz ms zl kla srarl bir flekilde CHP liler seçime hile kat ld - n söylemekten çekinmiyorlar diye konufltu. CHP nin Çankaya da 15 bin oyunun muhtar oylar yla birlikte kullan ld n söyleyerek, seçimin iptal edilmesi gerekti ini ifade ettiklerini de anlatan Baflkan Gökçek, O kadar saçma bir gerekçe ki. Keçiören de de 27 bin 266, Sincan da 13 bin 426 tane, Alt nda da da 9 bin 646 tane oy iptal edildi Yani bizim çok güçlü oldu umuz toplam 3 ilçede iptal edilen oy miktar 40 bin 388. Yani sen hangi konuyu birbiriyle mukayese ediyorsun. Bunu anlayabilmek mümkün de il Tüm bu yaflananlar n CHP taban içerisinde inan lmaz bir muhalefet bafllamas ndan ileri geldi ini kaydeden Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: CHP nin içi kaynamaya bafllad. ç muhalefet aya a kalkt. O kadar enteresan flu anda d flar ya yans yan olaylar var ki. Örnek veriyorum, milletvekili, Üsküdar belediye baflkan aday ve ayn zamanda eski belediye baflkan, CHP bana sahip ç kmad diyor. kincisi Fatih ten Belediye Baflkan aday olan Sabri Erbakan var. Böyle teflkilatla seçim al nmaz. Böyle teflkilat m olur? diye suçluyor. Artvin aday ve eski Artvin Belediye Baflkan ise Cemaatle ittifak yapt k, sa ile ittifak bize seçim kaybettirdi diyor. CHP nin meflhur bir milletvekili var Hüseyin Aygün, sa a aç ld k, cemaatle iflbirli i yapt k kaybettik. fiimdi bunun muhasebesini yapmak zorunday z diyor. fiimdi bunlar n hepsinin üstünü örtbas edebilmek için devaml olarak kamuoyunu oyalamaya ve kamuoyunu yan ltmaya çal fl yorlar. edildi ini, bir k sm n n reddedildi ini belirterek, reddedilen sand klara il seçim kurulunda tekrar itiraz edildi ini aç klad. Alç n, 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da birlefltirme tutanaklar nda çok say da hatalar n bulundu unu ve tüm birlefltirme tutanaklar n n yeniden düzenlenmesi ve 25 ilçede seçim sand klar n n tamam n n yeniden say lmas talebini ilettiklerini ifade ederek, "Her seçimde belli bir Aç klamalar n, fiu anda net olarak biliyoruz, kesin bilgidir onu söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi ne müracaat etmek için dilekçe haz rl yorlar sözleriyle sürdüren Baflkan Gökçek, Yani madem kaybetti ini kabul ediyorsun, git Anayasa Mahkemesi ne, milleti niye oyal yorsunuz. Enteresan bir olay AK Parti nin sadece her sand ktaki kurul üyesinin bir tane, kalan dördünün ise di er siyasi partilerden oldu unu anlatan Baflkan Gökçek, Sen bu sand klara dört kifliyle sahip olamad n da biz bir kifliyle hile mi yapt k? Bunu 10 yafl ndaki çocuk kabul edebilir mi? Böyle cahilce ifadeler kullan labilir mi? Sand kta hile yap ld. Nas l yap ld? Sizin dört kifli temsilciniz var, direkt olarak bize tav r koyuyorsunuz, bu yüzden dört kifli sand a sahip olam yor, bir AK Partili orada hile yap yor. Buna kargalar güler diye konufltu. Muhalefetin yarg ya istedi i zaman güvendi ini ve alk fl tuttu unu, kaybetti i yerlerde de güvenmedi ini anlatan Baflkan Gökçek, Yalova da 5 oyla ald lar, yaflas n yarg, adaleti teslim etti dediler. Ankara da 323 bin oyla kaybettiler, kaybettikleri halde burada hile var diyorlar. Böyle saçma sapan bir mant k olabilir mi? Tam bir CHP mant, oldum olas da zaten hep ayn flekilde devam eder gider fiu anda da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve seçim kurullar na yüklenildi ini kaydederek konuflmas n sürdüren Baflkan Gökçek, Twitterdan biliyorsunuz, gönüldafllar ndan yard m istediler, Biz ulaflam yoruz tutanaklara diye. Düflünebiliyor musunuz koca CHP, koca Ankara da 12 bin 257 sand k var. Bunun ancak 600 tanesi ellerine geçebilmifl, bütün tutanaklar YSK dan alm fllar. Parti bu kadar aciz bir parti. Hem iflini görmüyorsun, hem adamlar na hükmedemiyorsun, ondan sonra oturup a l yorsun, olacak ifl de il diye konufltu. Tutanaklar kendilerinden istemeleri halinde verebileceklerini de ifade eden Baflkan Gökçek, Biz verirdik, yard mc olurduk. Biz de yüzde yüzü var. flte teflkilat ve çal flma fark burada çok net olarak ortaya ç k yor D LEKÇELER AYIKLANDI oranda oy iptali yap l r. Ancak 30 Mart'ta yap lan yerel seçimlerde Ankara'da 124 bin oyun iptali seçim soncunu etkileyecek kadar yüksektir. 30 bin oy fark vard r ve bu iptaller göz önüne al nd nda bu seçim sonucunu ne kadar etkileyece i aç kt r. Bu kadar flaibeli olan sand klar n yeniden say lmas ve birlefltirme tutanaklar n n yeniden düzenlenmesi talebimizdeki hakl l k pay n ortaya koymaktad r.'' CHP nin Ankara Aday Yavafl ve çal flanlar n n, twitterdan gelen bütün itirazlar n hepsini toplad klar - n ve bunlara dayanak binin üzerinde dilekçe haz rlad klar n anlatan Baflkan Gökçek, Bu olan bir vaka bunun üzerine yafll bir hukukçu geliyor yanlar na ve diyor ki siz bunlar n nas l vereceksiniz buraya? Bunlar n ço u sahte ç kar ve sahtekarl ktan içeri girersiniz. Siz böyle bir ç lg nl k nas l yapars n z sene aras nda bunun hapsi var diyor ve bu sefer binin üzerindeki dilekçeyi at yorlar bir kenara, yüz küsür tane dilekçeyi ay klay p, itiraza gidiyorlar. Düflünebiliyor musunuz CHP nin düfltü ü hale acziyeti ve ortal nas l kar flt rmak istedi ini. nsanlar da bununla kand rmaya çal fl yorlar, inan lmaz bir fley diye konufltu. Seçimler öncesi s k s k dile getirdi i, 140 kiflilik Büyükflehir Belediye Meclisi nde CHP e er 30 tane meclis üyesi ç kart rsa ben her türlü iddiaya var m. Hatta 25 ç karts n ona da var m sözlerini hat rlatan Baflkan Gökçek, Bir tane babayi it ç kmam flt. Onlar da neticeyi biliyordu. Her türlü teklifte bulunduk ama bir türlü kabul ettiremedik. Sonunda neticelendi durum 24 tane belediye meclis üyesi ç kartt CHP. 14 tane MHP, 2 tane DP, 1 tane BBP ç kartt ve 140 üyenin 3 te 2 si 96 eder, ama biz AK Parti olarak 99 üye ç kartt k B R ÇOK LÇE EL DE fit RD CHP nin ilçe seçim kuruluna yapt itiraz n sonuçlanmas n n ard ndan, AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, bir kez daha kazand n ilan etti. lçelerdeki son durumlara iliflkin de k sa bilgiler veren Baflkan Gökçek, K z lcahamam, Nall han, Gölbafl ve Evren in MHP den, Ayafl, ve Kalecik in ise CHP den AK Parti ye geçti ini hat rlatarak, Polatl n n MHP ye kaybedildi ini, henüz seçimin netleflmedi i Haymana n n da DP ye kaybedildi inin gözüktü ünü söyledi. Baflkan Gökçek, Etimesgut ve Polatl da da meclis üyesi say s n n AK Parti nin fazla oldu unu da sözlerine ekledi. Son olarak da bir fley söylemek istiyorum. Özellikle CHP liler çok yaygara kopard lar. Efendim Ankara Büyükflehir Belediyesi nden dumanlar ç kmaya bafllar da evraklar yak lmaya bafllarsa Melih Gökçek in kaybetti i anlafl l r demifllerdi sözleriyle aç klamalar n sürdüren Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: fiimdi bizden duman ç kmad da Antalya dan duman da de il de atefl ç kmaya bafllad. Yan yorlar flu anda cay r cay r. Yani düflünebiliyor musunuz? Kim yakar evraklar n. Elimde fazla evraklar vard onlar yak yorum diyorlar. Bugünü buldun evraklar yakacak. O kadar aç k ve seçik ki, ama oraya da giden son derece tecrübeli bir arkadafl m z var, flimdi bundan sonra seyreyleyin gümbürtüyü, CHP nin orada yapt bütün usulsüzlükler, yolsuzluklar teker teker ortaya ç kmaya bafllarsa, flaflmay n. Yani kalk p kendileri sa a sola laf atarken kendileri bu telafl n içerisine düfltüler. Bizde yamyam yok, Ankara da daima yamyamlar n oldu u mahkeme zab tlar na kadar girmifltir. Onlar kendilerini düflünsünler. Aç klamalar n, Biz Allah n izniyle seçim zaferini kazand k sözleriyle sürdüren Baflkan Melih Gökçek, sessiz durmas ve televizyonlara ç kmamas n elefltirenlere de Biz edebimizden ç km yoruz, yoksa her gün ç kar z. nflallah mazbatay ald ktan sonra da nasip olursa, bir iki gün içerisinde, gelece iz, birlikte bütün televizyonlardan arzu edenleri gezece iz, sohbetleri yapaca z, inflallah AK Partimizin zaferini orada bir sefer daha dillendirmifl olaca z diye cevap verdi. Baflkan Gökçek, son olarak sözlerini, YSK ya yap lacak itiraza iliflkin de flu cümlelerle tamamlad : Bu arada ilçe tutanaklar n n alt nda bütün parti temsilcilerinin hepsini imzas var. Yani herhangi bir flekilde bu böyle oldu denmesinin mümkün de il. lçelerde parti temsilcileri var, hakim ile birlikte tutanaklar n alt na imza at yorlar. YSK lara itiraz yap lacak ama YSK seçim sonuçlar ile ilgili tüm tutanaklar zaten kendisi yay nlad. CHP de o tutanaklardan yararlanarak, itiraz etmeye kalkt. Onun haricinde herhangi bir itiraz yapamad. Ellerinde 600 tane tutanak vard. Yani YSK ya yapacaklar itiraz da tutanaklara göre olaca ndan, onun da inflallah bir anlam olmayaca n birlikte görece iz. Dolay s yla seçim art k bitmifltir. AK parti Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz da flu anda bu sürecin uzamas n n tek sebebinin kanuni prosedür oldu unu hat rlatarak, Aç k ve net Türkiye de AK Parti yüzde 45.6, Ankara da Melih Gökçek 44.8 olmak kayd yla seçimleri kazanm flt r, memleketimize, milletimize, Ankaram za hay rl olsun ANKARA ANKARA CHA /3 Baflbu, gerekçeli karar yorumlad A ç klanan Ergenekon un gerekçeli karar n ciddiye almad n ifade eden Genelkurmay eski Baflkan lker Baflbu, "16 bin sayfa de il 116 bin sayfa da yazsan z siz o karar savunamazs n z." Eski Genelkurmay Baflkan Baflbu, Sincan da MHP Milletvekili Engin Alan' ziyaret ettikten sonra ç k flta aç klama yapt. Baflbu, kendisine Ergenekon davas n n bugün aç klanan gerekçeli karar n çok kiflinin sordu unu ifade ederek "Bu vesile ile flunu söylemek isterim; Ben Özel Yetkili Savc lar n haz rlad iddialar ciddiye almad m. ÖYM lerin vermifl oldu u karar ciddiye almad m. Savunma da yapmad m. Bunu bana sormay n. ÖYM lerde süregelen davalar n kumpas oldu u ve bunu yapanlar n seçiflmifl polis, yarg çlar oldu u söylenildi i bir ortamda bana lütfen kalk p bu gerekçeli karar hakk nda ne düflündü ümü sormay n. Ciddiye alm yorum. Size de tavsiyem zaman n z bununla fazla harcamay n. Mahkeme vermifl oldu u karar veya acaba vermifl oldu u karar m, söylenen karar m o da ayr bir konu. Bu karar savunmak için 16 bin sayfal k gerekçeli karar haz rlam fllar. Ben onlara da ac yay m m art k? Say n mahkeme üyeleri, 16 bin sayfa de il 116 bin sayfa gerekçe de yazsan z, siz o karar savunamazs n z." Cezaevinde tutuklu bulunan Milletvekili Engin Alan ziyareti sonras nda yapt aç klamada lker Baflbu, "Engin Alan, bomba gibi. Engin alan kimdir diye sorarsan z, Engin Alan 11 yafl nda Türk Ordusu nun flerefli formas n giyen ve 40 y l bu üniformay flerefle giyen, emekli olunca MHP den milletvekili seçilen ama bugün Meclis te bulunmayan tek milletvekili. Bunu kabul etmemiz mümkün de il fleklinde konufltu. Engin Alan n cezaevindeki tavr yla adeta abideleflen arkadafllar ndan bir tanesi oldu unu savunan Baflbu, Bugün, Alan ve di er tüm silah arkadafllar m z n cezaevlerinde tutsak oluflu sadece onlara yönelik yap lan bir sald r de ildir. Bu TSK ya ve Türk milletinin iradesine yap lan bir sald r d r. Burada Meclis in da önemli sorumlulu u var. Balyoz süreci baflta olmak üzere cezaevlerinde tutuklu bulunanlar n tutukluluklar n n son bulmas gerekiyor. Türk milletinden iste im, art k yeter deyin." sözlerine yer verdi.

4 CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c : ANKARA - CHA ANKARA S eçim gecesi sistemlerinde çökme olmad n sadece teknik destek ald klar n ifade eden Hal c, AKP yöneticilerine flu sorular yöneltti: "AKP bunu için kamu kurulufllar ndan bir destek almakta m d r? Seçim sonuçlar yla ilgili Anadolu Ajans ile bir iliflki kurulmufl mudur? Anadolu Ajans n n hangi sand klar n n aç klanaca na yönelik bir yönlendirme yap lm fl m d r? AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un CHP'nin kendi kurdu u seçim sisteminin 30 Mart gecesi çöktü ünü iddia ederek, ''CHP seçim akflam kendi seçim sistemlerinde sorun yaflam fl m d r? Yaflad larsa bir kurumun müdürünü ça rm fllar m d r?'' fleklindeki sorusuna CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c de erlendirmede bulundu. 4 Genel Merkez deki makam nda bas n mensuplar na aç klama yapan Hal c, seçim gecesi CHP nin sisteminde hiçbir çökme olmad n söyledi. Hal c, "Sadece YSK dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için yetkililerle görüflme yapt k. Onlar da yaz l m HAVELSAN dan yapt rd klar için temasa geçtiler ve yönlendirme yapt lar. Yetkililer geldi ve sorun giderildi. Bunun d fl nda bir sorun gerçekleflmedi." ifadelerini kulland. CHP olarak seçimlerin adil bir flekilde tamamlanmas için çal flt klar n kaydeden Hal c, "Biz fleffaf, aç k ve dürüst bir partiyiz. Bask yla, yasakla, flantajla hiçbir ilgimiz yok. Seçimlere hile kar flmas n, hata yap lmas n, düzgün gerçekleflsin istiyoruz. fiuanda itirazlar m z bu sebeptendir. Ben bize yöneltilen soruya cevap verdim." diye konufltu. CHP nin 30 Mart akflam seçim takip sisteminin durumu hakk nda de erlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop un iddialar na CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c cevap verdi. CHP nin sisteminde bir çökme yaflanmad Baflkan Demirel mazbatas n ald Tuna, otobüsle teflekkür turu att Y eniden Sincan Belediye Baflkan seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandafla teflekkür etmek için ilçeyi gezdi. Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeniden Sincan Belediye Baflkan seçildi. Seçimlerin ard ndan halk selamlayan Baflkan Tuna, ilçeyi bafltan bafla gezerek vatandaflla bir araya geldi. Sincanl lara verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkür eden Baflkan Tuna; Sincan da hizmet ve istikrar devam ediyor. Vatandafl m zla el ele çok güzel ifller yapaca z. Mustafa Tuna ile yola devam etmenin mutlulu unu yaflayan vatandafllar; Hizmet ve stikrar ile Sincan m z kazanacak. Sincan m za hay rl olsun. mesaj verdi. CHP nin biliflim uygulamalar n n tamam n kendi personeli ve gönüllüleriyle gerçeklefltirdi ine de inen Hal c, AKP yöneticilerine sorular yöneltti. Hal c flöyle devam etti: "AKP bunu için kamu kurulufllar ndan bir destek almakta m d r? Seçim sonuçlar yla ilgili Anadolu Ajans ile bir iliflki kurulmufl mudur? Anadolu Ajans n n hangi sand klar n n aç klanaca na yönelik bir yönlendirme yap lm fl m d r?" Seçimlerin düzgün ve adil yap lmas için her aflamada önlemler ald klar na da de inen Hal c, "Seçmen kütüklerinin hatas z oluflmas için e- seçmen uygulamas n gelifltirdik. AKP de bizden sonra hayata geçirdi. Bu uygulamay bizden kopya çektiklerini kabul ediyorlar m? Teknoloji olarak AKP den çok üstünüz. Bir gün kamu kurulufllar ndan ald klar destek kesilerse kendilerine destek olmaya haz r z." fleklinde konufltu. Genifl Aç Süleyman GÖKSU FETVÂDAN KAÇINMAK Hakiki âlimler, kendilerine bir fley soruldu unda cevap vermekte acele etmez, kurtulufl yolunu aramak için çekingen davran rlar. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "(Din) ilimlerinin asl üçtür: Kitap (Kur'ân- Kerim), (sahih isnat ile sabit) sünnet ve (bilmedi ine) lâ edrî: bilmiyorum demek". mam fia'bî (rh.) buyurdu: "Bilmiyorum demek, ilmin yar s d r. Bilmedi inde Allah için sükût edenin alaca mükâfat, konuflandan az de ildir. Zira nefse en a r gelen fley cehaleti kabul etmektir." Sahâbenin (r.anhüm), selefin ve önceki âlimlerin âdeti böyle idi. bn-i Mes'ûd (r.a.) buyurdu: " nsanlar n her suâlini cevapland ran, delidir. Âlimin kalkan 'bilmem' demektir. E er kalkan kullanmakta hata ederse, hasm n n silâh na hedef olur" brahim Edhem (rh.) buyurdu: "Alimin baz meselelerde konuflup baz lar nda sükût etmesinden fieytan' n daha çok gücüne giden fley yoktur. fieytan: "Bunun sükûtu; susmas bana konuflmas ndan daha a rd r" der. "Mecburiyet olmad kça konuflmamak ve sorulmadan konuflmamak ebdalin (evliyaullah n) vasf ndand r. Onlar sorulan fleye cevap verecek kimse varsa sükût eder, yoksa o zaman cevap verirler." Hakikî âlime bir mesele soruldu unda (cevab n hesab n vermenin zorlu unu düflünerek) difli sökülen adam gibi olur, zt rab duyar. Hz. Abdullah bn-i Ömer, sual soranlara; "Siz cehenneme gitmek için bizi köprü yapmak istiyorsunuz." derdi. Ebu Hafs Nisabûrî (rh.) buyurdu: "Hakiki âlim, suali cevapland r rken k yâmette bu cevab nereden buldun" diye sorulaca ndan korkan zatt r. Gününüz ayd nl k olsun. Kal n sa l cakla E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI MUHAMMED MESUT KEÇEC Ü çüncü kez Etimesgut Belediye Baflkanl n kazanan Enver Demirel, mazbatas n ald. Etimesgut Belediye Baflkanl na yeniden seçilen Enver Demirel, partisinden seçilen 12 meclis üyesiyle birlikte lçe Seçim Kurulu na giderek mazbatas n ald. lçe seçim kurulu önünde aç klama yapan Demirel, toplumun her kesiminden oy alarak Etimesgut halk n n teveccühüyle yeniden baflkan seçildi ini belirterek, vatandafllara teflekkür etti. Demirel, belediye hizmet ve çal flmalar n n aral ks z sürdü ünü vurgulayarak, lçemiz h zl büyüyen bir ilçe. Yeni ba lanan mahallelerimizle birlikte görev ve sorumluluklar m z daha da artt. Etimesgut bugün güzel, gelecekte daha da güzel olacak. Bugünkü samimi yönetim bundan sonra da devam edecek. Bütün kaynak ve imkanlar m z halk m za ve flehrimize hizmet olarak dönmeye devam edecek. Hemflehrilerimizin güvenini bofla ç karmayaca z. Halk m z n bize verdi i yetkiyi en iyi flekilde kullanarak, ilçemiz için gece gündüz çal flmaya devam edece iz TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Rusya bu kez 4 bin adet fidan Türkiye ye geri gönderdi Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan aç klanan mart ay tüketici enflasyon verisi yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde artarken çekirdek enflasyon (ÖKTG-I) y ll k yüzde 9,32 ile son 7 y l n en yüksek seviyesinde gerçekleflti. MOSKOVA (CHA) T ürkiye den Rusya Federasyonu na ihraç edilen 4 bin 100 adet fidan eksik evraklar gerekçesiyle geri gönderildi. Cihan Haber Ajans 'na Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) Bas n Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, Türkiye den getirilen 4 bin 100 fidan n belgeleri incelendi. ncelemede ürünlerin belge paketinde Rusya da kullan lmas n öngören ilgili evraklar n bulunmad ortaya ç kt. Bu nedenle 4 bin 100 adet fidan n Türkiye ye geri gönderilmesine karar verdik. STANBUL (AA) T Ü K verilerine göre, enflasyon mart ay nda piyasa beklentisi olan yüzde 0,86 n n üzerinde yüzde 1,13 düzeyinde gerçekleflirken, y ll k enflasyon yüzde 8,39 a yükselerek 2013 A ustos ay ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaflt. Ekonomistler, enflasyondaki art flta çekirdek enflasyondaki yükseliflin etkili oldu unu belirtirken. Mart ay nda çekirdek enflasyon yüzde 1,2 oran nda artarken, y ll k bazda yüzde 9,32 ile son yedi y l n en yüksek seviyesine ulaflt. Çekirdek enflasyon en son Nisan 2007 de yüzde 9,73 seviyesinde gerçekleflmiflti. Ekonomistler, çekirdek enfldaki yükseliflte kurun gecikmeli etkileriyle giyim grubu fiyatlar ndaki mevsimselli in üzerindeki art fllar n etkili oldu unu ifade ederken, çekirdek enflsyon göstergelerinin (ÖKTG H ve I endeksi) para politikas uygulamalar nda referans olarak kulland - n belirtiyor. fl Yat r m Araflt rma Direktörü Serhat Gürleyen konuya iliflkin de- erlendirmesinde, enflasyondaki yükseliflin arkas ndaki itici gücün g - da fiyatlar ndaki negatif sürpriz oldu unu belirterek, g da fiyatlar n n mart ay nda yüzde 2,1 artarak ayl k TÜFE enflasyonuna 0,5 puan katk - da bulundu unu söyledi. TCMB nin manflet enflasyonun yükseldi i dönemde ön plana ç kard H ve I tipi çekirdek göstergelerde de bir iyileflme görülmedi ini aktaran Gürleyen, TÜFE-H göstergesinin senelik art fl n n flubat ay ndaki yüzde 8,6 seviyesinden mart ay nda yüzde 9,5 e yükseldi ini benzer flekilde TÜFE-I göstergesinin senelik art fl n n flubat ay ndaki yüzde 8,4 seviyesinden mart ay nda yüzde 9,3 e t rmand n kaydetti. TCMB nin rekor faiz art fl ve ekonomideki yumuflak inifle karfl n çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliflin, manflet enflasyonun gelecek aylarda t rmanmaya devam ederek yüzde 9,0 seviyesini zorlayabilece ini gösterdi ini dile getiren Gürleyen, Önümüzdeki aylarda enflasyonun kaderi, TL deki yerel seçimler sonras nda yaflanan de er kazanc n n üreticiler taraf ndan fiyatlar na ne kadar yans t laca na ba l olarak belirlenecek Konuya iliflkin de erlendirmede bulunan Burgan Yat r m Baflekonomisti Haluk Bürümcekçi, mart ay nda tüketici enflasyonunun yüzde 1,13 art fl ile yüzde 0,88 art fl düzeyinde olan konsensüs ve yüzde 0,80 düzeyindeki beklentilerinin çok üzerinde gerçekleflti ini ifade etti. Geçen y l mart ay nda yüzde 0,66 art fl olurken, endeksin son on y ldaki mart ay ortalamas n n ise yüzde 0,70 düzeyinde oldu unu belirten Bürümcekçi, bu y l mart ay nda gözlenen art flta ise, Aral k-ocak döneminde TL de gözlenen yüksek boyutlu de er kayb n n baz fiyat gruplar na (otomobil, ev eflyas, kahverengi eflya) olumsuz yans mas n n devam ve ifllenmifl g da fiyatlar ndaki yükselifl etkili olurken, ifllenmemifl g da fiyatlar n n ocak ay ndaki rekor yükseliflinden sonra düzeltme e ilimine devam etmesinin ise STANBUL (AA) T ürkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) Baflkan Dündar Yetiflener, inflaat sektörünün her zaman ekonomin üstünde büyüdü ünü belirterek, Geçen y l inflaatta büyüme yüzde 7,1 oran nda gerçekleflti. Bunda artan kamu yat - r mlar n n pay yüksek oldu. Bu y l inflaatta iç pazar n büyüme hedefi yüzde 5 in üzerinde Türkiye MSAD taraf ndan düzenlenen Yerel Seçimlerin Ard ndan Beklentiler konulu toplant n n aç l fl nda konuflan Yetiflener, Türkiye inflaat malzemeleri sanayinin 2014 y l büyüme göstergelerinin pozitif yönde geliflti ini ifade ederek, sektörü ve ekonomiyi daha yukar ya tafl yabilmek için gereken yap sal reformlar n bir an önce gerçeklefltirilmesi, beklenen yasa ve yönetmeliklerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekti ini söyledi. Yetiflener, yerel seçimlerin ard ndan Türkiye de tüm kesimlerinin ekonomiye odaklanarak üretim ekseninde birleflme zaman oldu unu dile getirerek, Demokrasi ad na sevindirici olan yüksek bir kat l mla gerçekleflen yerel seçimleri geride b rakt k. Seçilen tüm belediye baflkanlar n ve yerel yöneticileri kutluyor, baflar lar diliyorum. Ülke olarak flimdiki gündemimiz ekonomi, üretim olmal, yani ifl ve afl olmal d r. Bizler sanayiciyiz. Bizim görevimiz, üretimimizi, istihdam - m z, yat r mlar m z ve ihracat m - z art rmakt r. Tüm sosyal paydafllar m zla birlikte ve bütün enerjimizle bizler bunun için çal fl yoruz diye konufltu. Yetiflener, ABD de inflaat ve konut sektörlerinde toparlanman n sürdü üne ve AB ülkelerinde ise 3 y l n ard ndan inflaat sektörünün ilk kez 2014 y l nda büyüme sürecine girdi ine iflaret ederek, Türk inflaat malzemeleri sanayinin 2014 y l büyüme göstergelerinin de pozitif yönde geliflti ini ifade etti. Rakamlara bak ld nda Türkiye ekonomisinin geçen y l yüzde 4 büyüme ile kapatt na dikkati çeken Yetiflener, flöyle konufltu: 2014 te Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oran nda büyüme hedefi var. Bilindi i üzere inflaat sektörü her zaman ekonomin üstünde büyür. Geçen y l inflaatta büyüme yüzde 7,1 oran nda gerçekleflti. Bunda artan kamu yat r mlar n n pay yüksek oldu. Bu y l inflaatta iç pazar n büyüme hedefi yüzde 5 in üzerinde. Ayr ca özel sektör harcamalar ndaki pay n 2014 te, geçti imiz y la göre daha fazla olmas beklenmektedir. Yetiflener, 2014 y l Ocak ve fiubat aylar verilerine göre, inflaat malzemeleri üretiminde ve ihracat nda h zl bir art fl yafland n, sektörün iç piyasa ile birlikte bu y l art fl s n rlad n kaydetti. TCMB nin, son Para Politikas Kurulu (PPK) özetlerinde mart ay na iliflkin bir sinyal verdi ini ancak g - da fiyatlar na iliflkin yukar yönlü risklerden bahsetti ini hat rlatan Bürümcekçi, ayr ca baz etkisinin de katk s yla enflasyondaki yükseliflin haziran ay na kadar devam edebilece i vurgusunun yap ld n an msatt. Bürümcekçi, ifllenmemifl g da fiyatlar nda düzeltme devam ederken, ifllenmifl g dan n yükselifl e ilimini korudu unu ifade ederek, flöyle devam etti: Y ll k TÜFE yükselifl e ilimine devam etti. Mart ay nda yüzde 8,39 a ulaflarak yükselifl e ilimine devam eden y ll k TÜFE, ayr ca son Enflasyon Raporu nda yer alan y lsonu TCMB tahmini (yüzde 6,6) ve enflasyon hedefi (yüzde 5) etraf ndaki belirsizlik aral (+/-2 puan) üzerindeki seyrini korudu. Önümüzdeki dönemde ise, 17 Aral k tan bu yana TL de gerçekleflen ve bir ara yüzde 10 a ulaflan ilave de er kayb - n n bugünlerde yüzde 5 e gerilemesi yukar yönlü ilave riskleri s n rlayacak bir geliflme olmufltur. Yine de, bu ilave maliyetin fiyatlara potansiyel olarak 0,5 puan civar nda geçifl etkisine yol açacak olmas n n y ll k enflasyonda yükseliflin devam anlam na gelece ini düflünürken, y ll k enflasyonun Haziran ay nda yüzde 9 civar nda zirve noktas n görece ini düflünüyoruz. Bu ba lamda, güncel kurlar n y lsonu tahminimizin (2,18) hafif alt nda seyretmesi nedeniyle 2014 y lsonu TÜFE tahminimizi yüzde 8.0 düzeyinde korumaya devam ediyoruz. Bu tahmin üzerindeki riskler flu an dengeli görünüyor. Ancak, TL nin azalan siyasi risklere ba l de er kazanc güçlenirse afla yönlü risk artabilir, yine de bu riski idari fiyat ayarlamalar olas l n n (elektrik ve do algaz) dengelemesi de söz konusu olabilir. Temel e ilim aç s ndan izlenen göstergelerden, çekirdek enflasyonun (I) y ll k bazda yüzde 8,43 den yüzde 9,32 e sert bir yükselifl gösterirken, hizmet fiyatlar n n y ll k art - fl n n da yüzde 8,34 den yüzde 8,90 n n hafif üzerine yükseldi ini hesaplad klar n belirten Bürümcekçi, daha önce may s ay ndan beri y ll k bazda 2,5 puan yükselen çekirdek enflasyonun Kas m-aral k ay nda gerileme göstermesini May s-kas m döneminde TL de gözlenen yüzde 15 civar ndaki de er kayb n n fiyatlara yans t lma sürecinin tamamlanm fl olmas na ba lad klar n kaydetti. Ancak Aral k-ocak döneminde gözlenen ilave de er kayb n n, son dönemde bir miktar gerilese de, May s 2013-Nisan 2014 dönemi birikimli de er kayb n n yüzde 23 (sepet baz nda) civar nda kalmas n getirirken, kurlardan fiyatlara geçiflkenlik etkisinin devam riski yaratt - n ifade eden Bürümcekçi, Yine daha önce bahsetti imiz TCMB nin kur geçiflkenli i hakk ndaki bir çal flmas n n sonuçlar na göre, kur geçiflkenli i oran manflet TÜFE de yüzde 13, çekirdek enflasyonda (I) ise yüzde 10 düzeyindedir. Bu do rultuda, çekirdek enflasyonun da daha önce vurgulad m z yüzde 8,5-9,0 aral n n bile üzerine ç kt n görürken, kurlar n mevcut seyrini korumas durumunda yükseliflin h z kesmesini ve zirve noktas n iki ay içinde görmesini beklemekteyiz de- erlendirmesinde bulundu. Mart ay sonuçlar n n TCMB nin beklentilerine paralel oldu unu belirten Bürümcekçi, buna karfl l k çekirdek enflasyondaki yükseliflin, enflasyondaki yükselifl e ilimi ve bunlar n enflasyon beklentilerine ve fiyatlama davran fllar na olan olumsuz etkisini dikkate alarak, para politikas nda s k duruflu korumas n, buna karfl l k makro ihtiyati politikada ölçülü bir gevflemeye gitmesini beklediklerini söyledi. ihracat a rl kl büyümeye devam edece ini vurgulayarak, Hep söyledi im gibi pergeli Türkiye ye koydu umuzda, 2-3 saat uçuflla varabilece imiz tüm ülkeler bizim do- al pazar m z. Hedefimiz, onlar n da ötesine Afrika n n en ucundan, Asya n n uzak ülkelerine kadar Türk inflat malzemelerini ulaflt rmak, bu y l milyar dolarl k ihracat hedefimizi gerçeklefltirmektir de erlendirmesinde bulundu. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanl - ile Çevre ve fiehircilik Bakanl ifl birli iyle Enerji Verimlili i ve Güvenli Yap olmak üzere kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan iki büyük kampanya ile Türkiye MSAD n bir ilki gerçeklefltirdi ine dikkati çeken Yetiflener, iki kampanyan n da kamu spotu olarak televizyon kanallar nda yay nlanmas için yap lan tüm haz rl k ve izin çal flmalar n n tamamland n ve bu ay içinde yay nlanaca n söyledi. Yetiflener, kamu spotu olarak haz rlanan bu filmlerin, do rudan hedefleri olan kamuoyunu bilinçlendirmeye hizmet etti ini dile getirdi. EKONOM /5 Çekirdek enflasyon son 7 y l n zirvesinde nflaat sektörü bu y l yüzde 5 in üzerinde büyüme hedefliyor Havelsan gözünü uza a dikti DOHA (AA) H avelsan Genel Müdürü Sad k Yamaç (RES MDE), artt rd klar Ar-Ge yat r mlar ile yerli ürünler ç karma noktas nda önemli aflama kaydettiklerini belirterek, fiimdi uzayda da çal flmalar yapmak üzere giriflimlerimiz var. Bunlar kaç r lmamas gereken ad mlar Yamaç, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle Orta Do u da yürüyen birçok projeleri oldu unu ifade ederek, bölgenin kendileri için çok önem tafl d n belirtti. Havelsan n simülatör alan nda oldukça güçlü yetenekleri oldu unu ve bunu gelifltirmeye devam ettiklerini kaydeden Yamaç, Simülatör alan ndaki yeteneklerimiz denizin alt ndan bafll yor, uzaya kadar gidiyor. Buras gerçekten genifl bir çerçeve. fiu ana kadar üretti imiz simülatörler havac - l k a rl kl. F-16 lara iliflkin 6 ayr merkezdeki teslimatlar aral k ay nda törenle yapt k. Kara Kuvvetleri Komutanl için helikopter simülatörleri yapt k. fiimdi Atak helikopterlerinin simülatörlerini de Havelsan yap yor. Bu çal flmalar m z devam ediyor diye konufltu. Havelsan n, siber güvenlik noktas nda kritik bir alan olan yaz l m sektöründe güvenilirlili i ile ön plana ç kt n ifade eden Yamaç, yaz l mlar n güvenilir yerlerden tedarik edilmesi gerekti ini, aksi takdirde verilerin çal nmas gibi riskler yaflanabilece ini kaydetti. Havelsan n yapt ifller sanki terzi ifli gibi, müflterinin ihtiyaçlar na göre diyen Yamaç, farkl ürünler gelifltirebilmek için Ar-Ge yat r mlar na h z verdiklerini söyledi. Bu çerçevede Ar-Ge yat r mlar n 11 milyon liradan 22 milyon liran n üzerine ç kard klar - n belirten Yamaç, Yerli ürünler ç - karma noktas nda önemli ad mlar att k. fiimdi uzayda da çal flmalar yapmak üzere giriflimlerimiz var. Bunlar kaç r lmamas gereken ad mlar. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Amerika ya dahi yaz l mla ilgili ifller satmak olacak. nflallah, 2014 y l nda ihracat noktas nda önemli geliflmeler olacak diye konufltu. Simülatör konusunda dünya ile yar flt klar n ve bunun güzel bir geliflme oldu unu vurgulayan Yamaç, Simülatörlerimiz sadece helikopter, uçak veya denizalt de il. Füze simülatörleri, kara araçlar simülatörleri, topçu simülatörleri ve sivil alanda yapt - m z simülatörler gibi çok farkl ürünlerimiz var. Yak n gelecekte yine Pakistanl dostlar m z n Irak a satt uçaklar n simülatörü konusunda önemli geliflmeler var. nflallah yak n zamanda onlar da imzalar z ifadesini kulland.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya n n Avrupa Birli i ne benzer bir yap lanma ile oluflturmaya çal flt Avrasya Ekonomik Birli i nde imzalar May s sonuna kadar at lmas planlan yor. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov la görüflmesinde aç klamada bulunan Kazakistan D fliflleri Bakan Erlan drisov, Bu y l çok önemli. Çünkü biz Avrasya Ekonomik Birli i ile ilgili anlaflmay imzalamaya haz rlan yoruz. Bu ay sonunda Minsk te önemli bir toplant olacak. Astana da Rusya, Kazakistan ve Belarus un dahil oldu u üçlü bir zirveyi May s sonunda yap lmas n planlad klar n ifade eden drisov, Böylece yeni resmi yap tamamlan r. Bu ülkelerimiz aras nda iliflkilerde yeni perspektifler kazand racak de erlendirmesinde bulundu. Avrasya Ekonomik Birli i nin Gümrük Birli i oluflturan üç ülkenin yan s ra yeni LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: üyelerin de dahil olmas planlan yor. K rg zistan ve Ermenistan önce Gümrük Birli i sonras nda da Avrasya Ekonomik Birli i nde yer almak istiyor. BDT ülkeleri içindeki toplam ticaretin yüzde 85 ini Gümrük Birli i ülkeleri gerçeklefltiriyor. Türkiye baflta olmak üzere srail ve bir k s m Avrupa ülkelerinin de Rusya Gümrük Birli i ile serbest ticaret anlaflmas imzalamak için çal flmalar sürüyor. Lo o lu: Mevlüt Çavuflo lu nun 'paralel' imas, Avrupa Birli i'ne hakaret Müflerref güç için ülkeyi savafla sürekledi FAT H ÇAPAR SLAMABAD (CHA)- P akistan da The News gazetesinin haberine göre, Pakistan çiflleri Bakan Chaudhry Nisar Ali Khan, eski Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref in görevde kalmak için ülkeyi savafla sürükledi ini söyledi. Rusya n n Avrupa Birli i ne benzer bir yap lanma ile oluflturmaya çal flt Avrasya Ekonomik Birli i nde imzalar May s sonuna kadar at lmas planlan yor. Avrasya Ekonomik Birli i anlaflmas May s ta imzalanacak BRÜKSEL(CHA) - C HP Genel Baflkan Yard mc s Faruk Lolo lu, Avrupa Birli i Bakan Mevlüt Çavuflo lu nun, 17 Aral k sonras nda AB nin verdi i tepkileri paralel yap ya ba lamas n "AB nin bütün kurumlar - na hakaret" olarak nitelendirdi. TUSKON ve Avrupa Siyaset Merkezi (EPC) taraf ndan Brüksel de düzenlenen "Türkiye Mahalli Seçimlerinin De erlendirilmesi: Gelecek ne getirecek?" bafll kl panele kat lan Lo o lu, Çavuflo lu nun AB tepkilerini paralel yap ya ba lama gayretlerini ciddiyetten uzak bulurken, "Bu ifadeler bütün Avrupa Birli- i'ne, AB kurumlar na ve AB bünyesindeki herkesin zekâs na hakarettir." CHP milletvekili, akl n AK Parti nin tekelinde olmad n n anlafl lmas gerekti ini ifade etti.panele Lo o lu yla birlikte Fatih Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. hsan Y lmaz ve Taraf gazetesi köfle yazar Semih diz de kat ld. D fliflleri eski Müsteflar ve Washington eski Büyükelçisi Lo o lu, D fliflleri Bakanl n kimin dinlemifl olabilece i sorusuna karfl l k ise "bütün sorumlulu un D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nda oldu unu" kaydetti. Davuto lu nun kendi kurumunu koruyamad n ifade eden Lo- o lu, söz konusu görüflmelerin yap ld odan n emniyetinden bakan n sorumlu oldu unu vurgulad. YILMAZ: END fiel Y M AMA KORKMUYORUM Baflbakan Erdo an n icraatlar n 2009 dan bu yana elefltirdi ini ifade eden Doç. Dr. hsan Y lmaz ise Hizmet Hareketi nin durdu u yeri muhafaza etti ini, 40 y ld r AB sürecini destekledi ini, demokrasi ve hukukun üstünlü ü vurgusunun sürdü- ünü; ancak AK Parti nin bu ilkelerden geri ad m att n ifade etti. Y lmaz, "Dolay s yla burada de iflen Hizmet Hareketi de il, ilkelerinden geri ad m atan AK Parti dir." " sminiz tutuklanacaklar listesinde s k s k zikrediliyor, korkmuyor musunuz?" sorusuna ise Y lmaz endiflelendi ini; ancak korkmad n, sabah geldi i Brüksel den akflam saatlerinde ülkesine geri dönece ini söyledi. Y lmaz, hükümet yanl s gazetelerde kendisini hedef gösteren, ngiliz ajan olmakla itham eden çok say da makale yay nland na iflaret etti. D Z: EGEMEN BA Ifi YARI KOMEDYEN G B YD, ÇAVUfiO LU PRO-AKT F DE L Taraf gazetesi köfle yazar Semih diz ise AB den gelen elefltirilerin paralel yap ya ba lanmas na cevap verirken eski AB Bakan Egemen Ba fl elefltirdi. Ba fl n yar komedyen gibi davrand n ifade eden diz, Çavuflo lu nun da daha makul görünmekle birlikte pro-aktif olmad n ve tepkisel hareket etti ini söyledi. CHP yi de elefltiren diz, ana muhalefet partisini bir an evvel seçimlerde neden baflar s z oldu unu anlamak için özelefltiriye davet etti. Büyükelçi Korsunsky: Rusya, Do u Ukrayna ya girerse silaha sar l r z VEDAT DEN ZL ANKARA (CHA)- U krayna n n Ankara Büyükelçisi Korsunsky, kendilerinin savafl taraftar olmad n ancak Rus askerlerin s n r ihlali yapmas durumunda ülkelerini silahla müdafaa edeceklerini söyledi. Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu (USAK), "K r m Krizi: Bölgesel ve Küresel Güvenlik Tehdidi" konulu konferans düzenledi. Konferansa konuflmac olarak Ukrayna n n Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky kat ld. Büyükelçi Korsunsky, Rusya n n yay lmac politikalar na uluslar aras camian n Dur demesi gerekti inin alt n çizerek, "Rusya ile savaflmak amac nda asla de iliz. Ancak dünya flunu görmeli ki; Rusya durmayacak." Ukrayna n n Rusya Federasyonu ile 2 bin 200 km kara s n r n n bulundu una dikkat çeken Korsunsky, ülkesinin s n r bütünlü üne garantörlük eden ülkelerin bafl nda Rusya n n geldi ini an msatarak, "K r m n ilhak ndan sonra Rusya ile s n r m za asker y ma ihtiyac hissettik. Do u Ukrayna ya herhangi bir askeri müdahalede nüfusumuzun yar s savaflmak için haz r oldu unu belirtiyor. Savafl taraftar de iliz ancak ülkemizi müdafaa edece imizi de herkes bilsin. fleklinde konufltu. Bat l ülkelerden Moskova yönetimine özellikle diplomatik ve ekonomik yapt r mlarla çözüm sürecine dahil olmas n talep eden Ukrayna Büyükelçisi, Rusya n n K r m ilhak etme niyetinin 2007 y l nda al nm fl bir karar oldu unu ve bunun ad m ad m gerçeklefltirildi ini savundu. Rus etnik nüfusun daha a r oldu u K r m ve Do u Ukrayna ile federatif bir Ukrayna n n söz konusu olup olamayaca n n sorulmas üzerine ise buna asla izin vermeyeceklerini ifade eden Korsunsky, Dünyada yeterince federatif ülke var. Ukrayna da federasyon söz konusu olamaz." sözlerine yer verdi. Konferansta K r m da süregelen olaylar ve neticede beliren diplomatik kriz, Ukrayna daki siyasi durum, Bat l taraflar (ABD-AB) ile Rusya aras nda yükselen gerilimin yans malar ve bu çerçevede yeniden flekillenen uluslararas dengeler üzerinde duruldu. Çin de kirlili e karfl paket paket temiz hava PEK N (CHA)- Medyaya aç klamalarda bulunan Nisar, y llar nda Pakistan n afliret bölgesinde bir kargafla olmad n ve 9 eylül sald r s sonras hiçbir Pakistanl n n terör eylemlerine kat lmad n kaydetti. Nisar a göre ordu, yönetimde kalmak için bu bölgede ülkeyi savafla sürükledi. Nisar kendi hükümetlerinin göreve geldi inden beri meseleleri diyalogla çözme aray fl na girdi ini vurgularken, Taliban ile yap lan müzakerelerin bar fla katk sa lad n ifade etti. Bu arada bugün Reuters n yapt habere göre Taliban ve Pakistan aras nda gerçeklefltirilen müzakereler neticesinde, Pakistan hapishanelerinde tutuklu bulunan 16 Taliban üyesinin serbest b rak ld - aç kland. H ava kirlili iyle bo uflan Çin de halk temiz hava ihtiyac n paketlenmifl da havas yla karfl lamaya çal fl yor. Çin in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou flehrinde bir seyahat acentas "temiz hava" etkinli i düzenledi. Meydana Laujun Da ndan getirildi i belirtilen temiz hava torbalar as ld. Çinliler, as l torbalardan sark t lan maskelerden birkaç dakikal na da olsa da havas solumak için s raya girdi. Ciddi boyutlara ulaflan hava kirlili i sebebiyle endifleli günler yaflayan halk paketlenmifl da havas fikrini benimsemifl görünüyor.

7 Yozgat ta süne ile mücadele çal flmas yap lacak FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- T ürkiye'nin önemli tah l merkezlerinden biri olan Yozgat'ta l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ekipleri, hububat n verim ve kalitesini düflüren zararl lar n bafl nda gelen süneye karfl 2 milyon 500 dekarl k arazide süne ile mücadele yapacak. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 2014 Y l Bitki Sa l Program kapsam nda Ankara Zirai Mücadele Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü, Dr. Mümtaz Özkan taraf ndan Yozgat l G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü toplant salonunda, süne mücadelesi konulu e itim toplant s düzenlendi. l G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ziyaattin Özdemir, süne zararl s n n üreticilere oldu u kadar ülke ekonomisine de büyük ölçüde zarar verdi ini söyledi. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü konu uzman Dr. Mümtaz Özkan da yapt konuflmada sünenin zaralar ve mücadele yöntemleri hakk nda sinevizyon eflli inde kat l mc lar bilgilendirdi. Toplant ya, l G da, Tar m ve Hayvanc l k flube müdürleri, ilçe müdürleri, Çank r ve Çorum dan 30 teknik personel ile il ve ilçe müdürlüklerinden ilk defa süne mücadelesinde görev alacak 40 teknik personel kat ld. Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanl, son 3 günde Ege Denizi'nin çeflitli noktalar nda gerçeklefltirdi i operasyonlarda, kanun d fl yollarla yurtd fl na ç kmak isteyen Suriye, Yemen, Eritre ve Filistin uyruklu toplam 71 kaçak kurtard. Sahil Güvenlik 4 günde 71 kaçak kurtard KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR liflkiler, anlaflmalar ve ortakl klar gündeminizi dolduruyor. Baz planlar n z yeniden düflünmeli, acele karar vermemelisiniz. Zira olumlu yönde ilerleyecek yeni ortakl klar devreye girebilir. Anlaflmalar n getirece i kazançlar ve destekler dikkat çekecek. Ortaklafla para konular ise sizi önlemci olmaya itmeli. Bu konuda sizi ba layan sorumluluklar olacak. Haftan n son günü sizi de iflik ilgi alanlar na yönelirken bulabiliriz. Son zamanlarda oldukça yoruldunuz. Süren tempoya ara vermek ve hayat n güzel yanlar na odaklanmak sizi dinlendirecektir. Belki de yarat c yanlar n zla dikkat çekece iniz u rafllar öncelik kazanacak. Aflk hayat n z bir kenara itmeyece iniz, sevgi iliflkilerinde d fladönük olaca n z söylenebilir. Son derece ak c ve planl olaca n z flartlar bafllad. Art k düflüncelerinizle baflkalar etkilemektesiniz. Fikirlerinizi yenilemek ve zihinsel aç dan sizi oyalan konulara yer vermek kolaylafl yor. E itim hayat n za yeniden yön vermek ad na yeni iliflkiler önem kazanacak. Uzaklarla ilgili konular ve yolculuklar bu dönem kurulacak iliflkiler ön plana ç kabilir. Ay burcunuzda kendinizi göstermeniz aç s ndan size destek olmakta. Art k sizi yenileyen flartlar n üzerinde kararl l kla durabilirsiniz. Özellikle yurt d fl ba lant l konular n ak c ilerlemesi ile harekete geçiyorsunuz. Ancak evde al nmas gereken sorumluluklar a l kl görünüyor. Yer de iflikli i ve getirdi i harcamalar bu dönemde kaynaklar n z zorlayabilir. Arkadafllar n hayat n za katabilece i pozitif geliflmeler var. Sosyal çal flmalarda bir arada hareket ederek yap lacak çok fley bulacaks n z. Pek çok konuda yeniliklere aç k olman z, baflkalar n n önerileri verimli sonuçlara iflaret ediyor. Gelece e dönük yeni planlar ilerlemeye bafll yor. Ancak büyük projeler ve beklentiler flimdilik ask da kalmal. Sizi canl tutan pek çok konu hayat n za giriyor. Yaflamdan ald n z keyifleri büyütmek ve içinizden geldi i gibi davranmak isteyeceksiniz. fl hayat nda ald n z yükler düflünülürse buna ihtiyac n z var. Ayn zamanda sosyal hayat n getirdi i yeni çal flmalar ön planda. Yeni iliflkilerin kurulaca bu dönem daha esnek ve objektif olman z gerekecek. BO A 21 Nisan 21 Mayıs fl ortam nda ak c ve sizi gelifltiren flartlar söz konusu. Planl hareket etmeniz halinde aksayan iflleri toparlama flans n z var. Bir yandan de yarat c yanlar ve beceriler üzerinden de iflik yöntemler denemeye kararl s n z. Düzeninizi de ifltirmek, çal flma hayat n za yeni bir yön vermek uzun vadede kazanç getirecektir. Somut iflle ç karmakta kararl olacaks n z. Daha sakin ve yap c bir gün söz konusu. Evde yaflanan uyumlu zamanlar aile içi iliflkilere olumlu yans makta. Yerleflimle alakal sorunlar n afl lmas ile YENGEÇ olabildi ince esnek ve keyiflisiniz. Evde yap lmas gereken 22 Haziran 22 Temmuz ifller yan nda konfor yaratmak üzere yeniden harekete geçeceksiniz. Yine bu dönem yarat c yanlar n somut çal flmalarla gelifltirilece i olanaklar var. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Para durumunuzla ilgili yeni aray fllar n z olacak. Zira iflteki becerileriniz size ak c biçimde yeni kazançlar getirecektir. Ancak bu günlerde ödemelerinize öncelik vermeye bak n. Yat r m yapmak konusunda ise riskli bir dönemdesiniz. Sizin d fl n zda geliflecek olaylar beklenmedik sonuçlar getirebilir. Eldeki nakitleri korumal, sa lam bir bütçe planlamal s n z. Sizi s k flt ran flartlar ortakl klar ya da iliflkiler aç s ndan önemli görünüyor. Olaylar fazla kontrol etmeden ak flta kalman zda yarar var. Zira en zor süreç geri planda kalm flken risk almaktan kaç nman z gerek. Hayat yönünüzü yeniden tasarlad n z bu dönem sizin kararl l n zla ilerleyecek. Eldeki kaynaklar n yeniden yap land r lmas yönünde at lacak ad mlar var. Kariyerde önemli bir yap lanma dönemi yaflad n z. fiimdi bu alanda edindi iniz tecrübeleri ifl odakl çal flmalarda ortaya koyacaks n z. Mesleki konularda önemli görevler sizi bulabilir. Bir yandan da ifl iliflkileri ve artan sorumluluklar sizi beklemekte. Yapt klar n z uzun vadede size çok fley katacakt r. Çal flma hayat nda yaflanan yenilenmelerden pay n z almal s n z. Maddi alanda daha gergin etkiler alt ndas n z. Borç alacak konular yan nda yeniden yap lanmas gereken ödemeler sorun yaratabilir. Baflkalar ndan destek görmekte zorluklar olabilece i gibi, ortak harcamalarda beklenmedik art fllar söz konusu. Bir yandan da eflle olan duygusal yak nl n z beklemeyen stresli zamanlara iflaret ediyor. TEK N GÜRBULAK ZM R (CHA)- S ahil Güvenlik ekipleri, 1 Nisan'da Mu la ili Karg adas üzerinde, lastik bot içerisinde tespit edilen yasa d fl göçmen grubuna yönelik yap - lan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda toplam 8 Suriye uyruklu kaçak kurtard. 2 Nisan tarihinde ise Ayd n' n Kufladas ilçesi Dilek Geçidi önlerinde, lastik bot içerisinde 22'si erkek, 2'si kad n olmak üzere 22 Suriye ve 2 Eritre uyruklu toplam 24 kaça kurtard. 3 Nisan'da Bal kesir'in Ayval k ilçesi Günefl Adas aç klar nda, lastik bot içerisinde 7 Eritre, 3 Yemen, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu toplam 12 yasa d fl göçmen kurtar l rken, ayn gün zmir'in Seferihisar ilçesi Do anbey aç klar nda, fiber tekne içerisinde ise 7 Suriye uyruklu kifli kurtar ld. 3 Nisan tarihinde zmir'in Dikili ilçesi Bademli önlerinde de, motor yat içerisinde 19'u erkek 1'i kad n olmak üzere 19 Suriye ve 1 Filistin uyruklu toplam 20 yasa kaçak kurtar ld, kaçakç oldu u de erlendirilen 1 Türk vatandafl gözalt na al nd. Yap lan arama kurtarma faaliyetleri sonucu kurtar lan kaçaklar ve kaçakç oldu u ileri sürülen flah s jandarma birimlerine teslim edildi. TEK N GÜRBULAK ZM R (CHA)- zmir de, Türk Polis Teflkilat 'n n 169. y ldönümü dolay s yla Ifl kkent Polis fiehitli i'nde anma töreni düzenlendi. Törene l Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, müdür yard mc lar, çok say da polis memuru ve flehit yak nlar kat ld. An ta çelenk koyulmas n n ard ndan sayg duruflunda bulunuldu, sayg at fl yap ld ve stiklâl Marfl okundu. Törende konuflan l Emniyet Müdürü Uzunkaya, aziz flehitleri rahmetle and n söyledi. Uzunkaya, Tarihine nice flan, fleref ve kahramanl k destanlar n s d ran ve ulu bir ç nar gibi bu güzel vatan n topra yla ve milletinin üstün meziyetleriyle beslenip büyüyen emniyet teflkilat n n zmir l Emniyet Müdürü olarak, mesai arkadafllar mla sizlerin manevi /7 GÜNCEL YAfiAM Baflkan Özhaseki: Kazanmak, seçim kazanmak de il, as l kazanç son nefes KAYSER (CHA) - K ayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, seçimlerde gösterdikleri çal flmalardan dolay AK Parti l teflkilat na teflekkür etti. Baflkan Özhaseki, "Birlikte Baflard k, Kayseri Kazand " slogan yla düzenlenen toplant da önceliklerinin hizmet oldu una dikkat çekti. Baflkan Özhaseki, "Kazanmak, seçim kazanmak de il, as l kazanç son nefes." ifadelerini kulland. Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen toplant ya AK Parti l Baflkan Ömer Dengiz'in yan s ra Melikgazi Belediye Baflkan Memduh Büyükk l ç, Kocasinan Belediye Baflkan Mustafa Çelik, Talas Belediye Baflkan Mustafa Palanc o lu, Hac lar Belediye Baflkan Do an Ekici, Kocasinan Belediyesi Eski Baflkan Bekir Y ld z, AK Parti il ve ilçe yönetimleri ile kad n ve gençlik kollar kat ld. Gecede bir konuflma yapan AK Parti l Baflkan Ömer Dengiz, gösterdikleri gayret ve bu gayretin sonucunda elde edilen baflar dan dolay tüm teflkilat mensuplar na teflekkür etti. Hac lar Belediye Baflkan Do an Ekici, Hac lar'da rekor sözü verdiklerini ve bu sözü tuttuklar n belirtirken, Talas Belediye Baflkan Mustafa Palanc o lu, " nflallah sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çal flaca z." Kocasinan Belediye Baflkan Mustafa Çelik'in il ve ilçe teflkilatlar ile çok uyumlu bir çal flma yapt klar n vurgulad toplant da Melikgazi Belediye Baflkan Memduh Büyükk l ç da AK Parti'de birlikteli in bereketini yaflad klar n söyledi. Birlikteli e vurgu yaparak bunun faydas n n her zaman görülece ini ifade eden Kocasinan Belediyesi Eski Baflkan Bekir Y ld z da temel vasf n insanlara hizmet oldu una dikkat çekti ve ecdad m z n hizmetle ilgili tavsiyelerini anlatt. Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki ise kürsüye sloganlarla ç kt ve sözlerinin bafl nda l Baflkan Ömer Dengiz'in flahs nda il yönetimi, kad n ve gençlik kollar ile ilçe yönetimlerine teflekkür etti. "KAZANMAK, SEÇ M KAZANMAK DE L, ASIL KAZANÇ SON NEFES" Konuflmas nda 'Niçin buraday z?' sorusunun cevab n n do ru verilerek ifle bafllanmas gerekti ini belirten Baflkan Özhaseki, "Önceli imiz hizmet. nsanl a hizmet, mahlukata hizmet ve flefkat. Bunlar olmazsa olmaz m z. Kazanmak seçim kazanmak, para kazanmak, mal mülk sahibi olmak de il. Bunlar geçici fleyler. Bunlar dünyan n süsleri. Kur'an- Kerim böyle tarif ediyor. As l kazanç son nefes. Son nefesi kurtarmad ysan z, iyi gitmediyseniz di er taraf kazanm fl say lmazs n z. Helal yemek, iyi söylemek, iyi düflünmek, iyi ifller yapmak. Bu mücadeleye hak yolunda devam etmek ve sonunda iyi ölmek. nsan son nefesi, yaflad - süre içinde kurtar yor. nsanlar n beklentilerini yerine getirmek kolay de il. Buralar imtihan yerleri. O imtihan vermek kolay de il. Geçmiflte bu imtihan veremeyenler silindi. Bizim ekip ifl bafl na geldi. Kul hakk ndan, Allah'tan korktu. Bütçede delik verdirmedi. Elindeki bütçeyle de iyi ifller yapt. Neticede flehir de düzeldi. Bu iflin s rr severek yapmakt r. yi niyettir, fedakarl kt r, çal flmakt r" Türk Polis Teflkilat 'n n 169. kurulufl y ldönümü kutlan yor huzurlar nday z. Sizler bu aziz milletin huzur ve güvenli i, ülkenin birlik ve bütünlü ü için en de erli varl klar n z olan canlar n z seve seve feda etmek suretiyle vatan sevgisinin, millet sevdas n n ve vazife aflk n n ne kadar kutsal ve ne kadar da de erli oldu unu bize bir kez daha ö rettiniz. Bu anlaml ve yüksek bedelli ö retiniz do rultusunda gücünü yasalardan, deste ini de daima hizmetinde oldu u halk ndan alan Türk Polis Teflkilat 'n n bugün nöbetini tutmakta olan bizler ayn vatanseverlikle, vazife aflk yla ve ayn inançla emanet ald m z bayra elden ele yükselterek tafl ma azim ve kararl l içindeyiz. Ard ndan flehitler için Kur'ân Kerîm okundu ve dua edildi. Daha sonra Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler, mezarlara karanfil koydu, flehit yak nlar yla sohbet etti.

8 70 y ll k tafl de irmende ö ütülen kaya tuzu her derde derman BURSA (CHA) T ürkiye nin yerli kaya tuzunu 70 y ll k tafl de irmende ö üten Ali Karaca her derde deva diyerek kilosunu 5 liradan sat yor. TÜYAP Bursa Fuarc l k taraf ndan organize edilen 9. Is tma, So utma, Havaland rma ve Do algaz Teknolojileri Fuar nda bir taraf ndan son yenilikler be eniye sunulurken, di er yandan da ürünlerin sat fl yap l yor. Fuara Çank r dan kat lan emekli ö retmen Ali Karaca, yaklafl k 70 y ll k tafl de irmeni ile kaya tuzu ö ütüp sat yor. Fuar n en çok ilgi çeken bölümlerinden olan tafl de irmende tuz ö ütülen stand, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Ali Karaca, 8 senedir Türkiye nin kaya tuzunu tan tmaya çal flt n anlat rken, Çünkü yurt d fl ndan bir Himalaya tuzu diye bir tuz geldi ve üniversitede tahlil yapt rd k, bizim tuzumuz kadar kaliteli olmamas na ra men piyasada çok pahal sat l yor liraya kadar sat l yor ama biz kilosunu 5 liradan sat yoruz. Türkiye kaya tuzunun 8 senedir bayili- ini ve toptan sat fl n yapt klar n vurgulayan Karaca, Kaya tuzunun içinde 84 mineral var, bu mineraller insanda olanlarla eflde er. Rafine tuz ile bunu k yaslamak mümkün de il. SA LIK /8 Uyuflturucu ba ml s Narconon program ile kurtuluyor Uyuflturucu Madde Ba ml l ve Alkolizm ile Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Baflkan Dila Tezemir, bir y l içerisinde 116 ba ml n n hayata yeniden bafllamas na vesile olduklar n, kulland klar psikososyal rehabilitasyon (Narconon) program kapsam nda hiç ilaç kullanmad klar n, kamu yarar na ücretsiz hizmet ettiklerini söyledi. ANKARA (AA) U BAM Genel Baflkan Tezemir, baflkentte sürdürdükleri rehabilite çal flmalar nda bir y l doldurduklar n belirterek, 3 bin 476 aileye ba ml l k dan flmanl hizmeti verdik, yapt m z Opr. Dr. Üstel: flitme kay plar çocuklarda ders baflar s n kötü etkiliyor DEN ZL (CHA) D enizli Devlet Hastanesi KBB Uzman Opr. Dr. Melih Üstel, genetik ve sonradan oluflabilen iflitme kay plar n n, çocuklarda konuflma bozuklu u ve ders baflar s n n kötü etkilenmesi gibi sonuçlara yol açt n söyledi. flitme kay plar n n özellikle çocuklarda çok ciddi sonuçlar do urabildi ini belirterek, Biz iflitme kay plar n, sensörinöral ve iletim tipi olarak ikiye ay - r yoruz. Sensörinöral kay plar, özellikle çocuklarda genetik olur. Bu tip iflitme kayb, iç kulakta veya nöral yollarda meydana gelir. Bu durumda ses, d fl kulaktan ve orta kulaktan geçer ancak iç kulakta iletim tam verimle yap lamamaktad r. Sensörinöral iflitme kayb, alg lay c hücrelerin zarar görmesi ya da olmamas ndan kaynaklan r ve genellikle kal c d r. Sinirsel iflitme kayb ad da verilen sensörinöral iflitme kayb hafif, orta, ileri ya da çok ileri derecede olabilmektedir. Hafif, orta ve ileri derecedeki iflitme kay plar için iflitme cihazlar veya orta kulak implantlar n n s kl kla çözüm olabildi ini belirten Opr. Dr. Üstel, Çocuklar n ve yetiflkinlerin yaflam kalitesinin artmas, sosyal aktivitelerini artt rmas amac yla bu gruptaki hastalar n iflitme cihaz kullanmas önemlidir. Biz özellikle çocuklarda iki tarafl iflitme cihazlar n önermekteyiz. leri ve çok ileri derecedeki iflitme kay plar içinse koklear implant önerilmektedir. Sesin d fl kulaktan orta kula a geçiflini engelleyen yap sal bozukluk veya hastal k sonucu oluflmufl iflitme kayb na ise iletim tipi iflitme kayb denir. Atrezik kulak kepçesi, buflon, stenoz, yabanc cisim, eksternal otit, karsinomlar, kulak zar hastal klar, orta kulak hastal klar, östaki kanal hastal klar iletim tipi iflitme kayb na neden olabilmektedir. diye konufltu. hizmetleri kamu yarar na gerçeklefltiriyoruz ve bu hizmet karfl l nda ücret talep etmiyoruz Tezemir, Ankara Yaflamkent te kiralanan BAMER olarak adland r - lan 12 yatakl Ba ml Beslenme ve Bar nma Merkezi nde son bir y l içerisinde 116 ba ml n n hayata yeniden bafllamas na vesile olduk. Kulland m z psiko-sosyal rehabilitasyon program kapsam nda hiç ilaç kullanm yoruz diye konufltu. Yak n zamanda ba ml l ktan kurtulmas na yard mc olduklar Erkan Ö nün, ba ml oldu u için kendisini terk eden efli Gözde ve küçük k z Cemre ye rehabilitenin ard ndan tekrar kavuflmas na büyük bir sevinçle flahid olduklar n belirten Tezemir, flunlar kaydetti: Uyuflturucu ba ml l ndan tamamen kurtar lan arkadafllar, süreç sonras nda da yaln z b rakm yoruz. Onlara çal flabilece i bir ifl buluyoruz ve ailelerini de y k lmaktan kurtar yoruz. Arkadafl m z Erkan Ö. yü bu süreç sonras nda da yaln z b rakmad k, kendisine çal flabilece i bir ifl ayarlad k. Narconon program ile Türkiye deki bütün ba ml lar kurtar labilir. Erkan Ö. ise ba ml oldu u zamanda yaflad klar yla ilgili Bu madde adam n kalbini karart yor ve kat laflt r yor. Yan nda birini kesseler dönüp bakm yorsun bile. Uyan r uyanmaz tek derdin eroini bulmak ve yeniden kullanarak rahatlamaya bakmak oluyor K z na ilk defa hiçbir maddenin etkisinde olmadan sar ld için büyük sevinç yaflad n belirten Erkan Ö, Bundan sonra yeni bir hayat kurarak eflimle k z mla bütün güzellikleri yaflamaya çal flaca m diye konufltu. Madde kullanmaya 3 y l önce kay n biraderinin kulland eroini merak ederek bafllad n belirten Erkan Ö, K sa sürede günde 6-7 fiflek eroin kullanmaya bafllad m. Bir süre sonra çal flt m ifli de b rakmak zorunda kald m. Hemen her gün 80 ADANA (CHA) S a l kl beslenme son y llarda çok daha fazla kiflinin duyarl oldu u bir konu haline geldi. Yeterli ve dengeli beslenmek kadar yiyip içtiklerimiz de ba fl kl k sistemini etkiliyor. Renk-renk sebze ve meyve tüketimi özellikle de kanser gibi kritik hastal klarda en büyük savaflç lar olarak karfl m za ç k yor. Kanser tedavisi sonras nda yeterli ve dengeli beslenmenin vücudu daha çabuk iyilefltirdi ini, dokular ve kaslar güçlendirdi ini, ba fl kl k sistemini onard n gösteren pek çok bilimsel veri bulunuyor. Bu nedenle kanser tedavisi bittikten sonra da yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ac badem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Fadime Özgök fienses, kanser hastalar na çok önemli beslenme önerilerinde bulundu. Fadime Özgök fienses, a z ve bo az yaralar ile ishal, kab zl k, bulant ve kusman n pek çok kanser tedavisinin ortak yan etkilerinden oldu unu belirtiyor. Ayr ca baz yiyeceklerin kokular, evin kokusu, hastane ortam n n kokusunun da kusmalara neden olabildi ini söyleyen Dyt. fienses, fiiddetli ve sürekli kusmalar n z varsa, geçene kadar bir fley yiyip içmeyin. Mümkün oldu unca kusman z unutturacak u rafllar bulun. Bulant n z varsa midenizi rahatlatacak besinler tüketin. diyor. Kanser tedavisi s ras nda ve sonras nda yemek yemek ve iyi beslenme düzenini devam ettirebilmek oldukça güç. Hele de bulant sorunu yaflayan hastalar için süreç çok daha sanc l oluyor. Ancak bulant sorunu yaflayan hastalar n baz tedbirler ile yaflam kalitesini yükseltebilmesi mümkün. Üstelik bu tedbirler son derece basit. Diyetisyen fienses, bulant sorunu yaflayan hastalara ö ünlerde az yemelerini, buna karfl n s k s k beslenmeye çal flmalar n öneriyor. Ya l besinler ve k zartmalardan uzak durmak TL veriyordum, uyuflturucu maddeye, 3 y lda uyuflturucuya 100 bin liraya yak n para harcad m. Eflimle sürekli kavga ediyordum, eflimden ayr ld m. Param da bitince evimin eflyalar n satmaya bafllad m fleklinde yaflad klar n anlatt. Eflinin ve çocu unun kendisini terk etmesi üzerine yaln z kald n, sokaklarda yaflamaya bafllad n belirten Erkan Ö, gazetedeki haberden ö rendi i UBAM a baflvurdu unu belirterek, süreci flöyle anlatt : UBAM n ba ml lar için haz rlatt içinde jakuzisinden bilardo masas na, saunas bile olan bu yerde kalmak bile bafll bafl na ayr cal kt. Sanki yeniden do mufltum, bir süre sonra bowling, yüzme ve futbol gibi etkinlikler yapmaya bafllad k. Bu süre içerisinde belirli saatlerde saunaya giriyor, de iflik de iflik vitamin ve mineraller ald k. Gücüm kuvvetim yerine gelmeye bafllad. Kulland klar her fleyi aç k aç k anlat yorlar. Her fley do ald, her fley çok güzeldi ve onlar n vesilesi ve yüce Allah n yard m yla uyuflturucuyu b rakt m. Erkan Ö, etraf nda bulunan herkesin uyuflturucu kulland n ve para bulamad klar zaman h rs zl k yapt klar n belirterek, Benim durumumda olanlar mutlaka UBAM a baflvursunlar Kanser hastalar na beslenme önerileri flart. Peynirli sandviç, kraker, leblebi, ya s z kek, ya s z kurabiye, peynirli makarna, pirinç pilav, az ya l peynirli börek, patates püresi, hafllanm fl et, tavuk ve sebze gibi g dalar öneren fienses, s v tüketiminde de dikkat edilmesi gereken hususlar oldu unu belirtiyor. Bilimsel çal flmalar n baz besinlerin kanseri önledi ini ortaya koydu unu belirten Diyetisyen fienses, bununla birlikte kanserden koruyan tek bafl na bir besin olmad n, kanser savaflç s besinlerden yeterince ve dengeli bir flekilde tüketmek gerekti ini söylüyor. Dengeli ve sa l kl beslenmenin vücudu daha çabuk iyilefltirdi ini, dokular ve kaslar güçlendirdi ini, ba fl kl k sistemini onard n gösteren pek çok bilimsel veri bulundu unu belirten Diyetisyen fienses, Ayr ca yeterli ve dengeli beslenmek kendinizi daha iyi hissetmenizin yan s ra vücudunuzun her türlü enfeksiyon ve hastal kla savaflmas na da yard mc olur. Bu nedenle tedavi bittikten sonra da yeterli ve dengeli beslenmek flart. ifadelerini kullan yor. kyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Marmara Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No:84/A Alt nda Alt nda Yeni Telsizler Server Somuncuo lu Mah. Önsezi Sok. No:5/12 Alt nda Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl nan BAfiA AÇ MAH.EYÜP GÜNDO AN CAD. NAN APT. ABLOK NO:7/8 Beypazar Aksoy Dikmen cad. No:306/B Dikmen Çankaya Ku ulupark Barbaros Mah. Binnaz Sok. No:3/10 Kavakl dere Çankaya Gerek Karanfil Sok. No:77/A Bakanl klar Çankaya Gün Cevizlidere Mah (3.) Cad. No:26 Çankaya Çankaya Deva Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:21 Çubuk Çubuk Elmada smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:61/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Altun Kaz m Karabekir Mah. Kelo lan Sok.No:72/B Etimesgut Etimesgut fiule Delen Atakent Mah Sok. No:1/A Etimesgut Etimesgut Yeni Nergiz Devlet Mah. Ancyra Center fl Merkezi 353.Sok. No:5/44 Eryaman Etimesgut Hediye Se menler Mah. Ankara Cad. No:75/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik fiirin Atatürk Mah. GMK Cad. No:62 Kazan Kazan Aktepe Adnan Menderes Mah. Özyurt Cad. No:26/B Keçiören Keçiören Akarsu Kuflca z Mah. Gazeller Cad. No:45/A Kuflca z Keçiören Oltulu 19 May s Mah. Yunus Emre Cad. No:133/D ncirli Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Müftüo lu stasyon Mah. Lalapafla Cad. Bahar Sok. No:2/B Lalahan - Mamak Mamak Aksoylar Akdere Mah. fiehit Ayhan Babada Cad.393.SOK. NO:4/A- B Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall - han Nall han Canatan Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:61/F Polatl Polatl Kozakl Merkez Mah. Tafll Sok. No:4/A Pursaklar Pursaklar Al çalt Osmanl Mah. Mimar Sinan Sok. No:93/A Sincan Sincan Ataberk Mareflal Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:69/15 Sincan Sincan Ünver Törekent Mah. Ça layan Cad Sok. No:34/A-B Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad.No:36/B Temelli Sincan Kerem Sar kaya Mah. Göçmenler Sok. No: 2,3,4 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar ÇAYYOLU KUZUCU KORU MAH.AHMET TA- NER KIfiLALI CAD.NO:4/31(Be endik yan ) Yenimahalle Yi iter Ergazi Köy çi Kümeevleri No:248 /B Yenimahalle Yenimahalle

9 Cep faturas n n yar s vergiye gidiyor TEKNOLOJ /9 Irak'ta kireç ilkel yöntemlerle üretiliyor Avea Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Akdemir, tüketicinin cep telefonu faturas n n neredeyse yar s n n vergiye gitti ini belirterek, "Mobil internet e er yüzde 50'nin üzerinde büyüyorsa her sene, bunda mobil internete getirilen vergi düzenlemesinin çok büyük etkisi var. O aç dan biraz daha cesaretle yürümek laz m" TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI STANBUL (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA E rkan Akdemir, AA muhabirine yapt de erlendirmede, 2013'ün sektör aç s ndan pozitif, Avea aç - s ndan ise bir çok alanda öne ç kt klar bir y l oldu unu söyledi. 2013'ün esas hikayesinin mobil internette yafland - na iflaret eden Akdemir, geçen y l mobil internetin yayg nlaflt n, insanlar n daha fazla ak ll telefonla bulufltu u ve toplamda da h zl bir büyümenin yafland n ifade etti. Avea olarak 2013'te yüzde 11'lik bir gelir büyümesi ve 1 milyonun üzerinde abone art fl elde ettiklerini anlatan Akdemir, mobil internette ise trafik anlam nda yüzde 100'e yak n, gelir taraf nda ise yüzde 50'nin üzerinde bir büyümenin oldu unu dile getirdi. Genel olarak bak ld nda 2013'ün çok pozitif bir y l olarak geçti ini ifade eden Akdemir, "2014'e benzer bir ivmeyle girmek, bu y l için ilk öncü iflaretlerin de pozitif oldu unu gösteriyor" Akdemir, cep telefonu sat fllar nda taksidin kalkmas n n pazara etkisine iliflkin, "Ocak ve flubat ay nda böyle bir düzenleme olaca varsay m ndan dolay sat fllar patlad, talepler öne al nd. fiubat ay nda beklendi i gibi toplam sat flta bir düflme var. Telefon sat fllar piyasas nda özellikle teknoloji marketlerden kaynakl bir küçülme yaflan yor. lk ay n getirmifl oldu u bir flok etkisi var ama mart ay nda biraz toparlayacak gibi görünüyor. Bizim tarafta bir etkisini görmedik aç kças. Bizim tarafta ak ll telefon sat fllar artarak devam ediyor" de erlendirmesinde bulundu. Mobil iletiflimde yüksek vergi oran - n n birebir tüketiciye yans d na dikkati çeken Akdemir, flunlar kaydetti: "Tüketicinin faturas n n neredeyse yar s vergiye gidiyor. Bu vergiler afla çekilirse direkt tüketici bundan faydalanacakt r. Toplam vergi gelirleri içerisinde çok yüksek bir pay oldu u için bununla ilgili bir düzenleme yaparken çok ihtiyatl davran l yor. Ama geçmiflte yap lan bir tak m iyilefltirmelerin vergi gelirlerinde nas l art fl sa lad, piyasay nas l büyüttü ü ortada. Bugün mobil internet e er yüzde 50'nin üzerinde büyüyorsa her sene, bunda mobil internete getirilen vergi düzenlemesinin çok büyük etkisi oldu unu söyleyebilirim. O aç dan biraz daha cesaretle yürümek laz m." Avea'n n yak n zaman önce sat fla sundu u kendi markas n tafl yan ak ll telefonu Avea intouch 3'ün, önceki modellere göre daha ileri özelliklere sahip bulundu unu, ayn zamanda operatör markal telefonlar içerisinde de ekran büyüklü ü ve di er özellikleri anlam nda yetenekli bir telefon oldu unu dile getirdi. Avea olarak operatör markal telefon sat fllar nda hem ç kard klar telefonlar n özellikleri hem de sat fl adetleri anlam nda iddial olduklar n belirten Akdemir, "Avea intouch her bir versiyonuyla bir öncekinin üzerinde bir sat fl rakam yakalad. Daha önceki modellerde 100 binin üzerinde bir sat fl rakam na ulaflt k. Avea intouch 3'te daha da daha iyi bir sat fl rakam n yakalar z diye düflünüyorum" ifadelerini kulland. Operatörlerin iflletmelere yönelik olarak hayata geçirdi i uygulamalar n ciddi bir verimlilik art fl sa lad na de inen Akdemir, mobil iletiflimin yayg nlaflmas ve farkl endüstrilerde kullan m alan yakalamas n n iflletmelerin verimli ini, maliyet yap s n ciddi manada etkileyecek sonuçlar do urdu unu ve çok önemli katma de er sa lad n ifade etti. Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Coflkun fiahin ise dünyan n gitti i yönün giyilebilir teknolojiler oldu unu belirterek, bu alanda dünyan n önünde olabilecek servisler üzerine çal flt klar n söyledi. Burada sosyal mecra ile giyilebilir teknolojilerin ilginç birleflimlerinin oldu una iflaret eden fiahin, AveaLabs'ta sadece Türkiye'de olmayan de il dünyada olmayan servisler üzerinde çal flt klar n ifade etti. Avea'n n teknoloji yat r mlar n art rarak sürdürdü ünü anlatan fiahin, toplamda 90 milyon liray aflan bir Ar-Ge altyap s ve proje yat r mlar bulundu- unu dile getirdi. MUSUL (AA) I rak'ta yap sektörünün ham maddesi kireç, geliflen teknoloji ve bilime ra men cadde kenar ndaki derme çatma atölyelerde ilkel yöntemlerle üretiliyor. Demir çelik, kimya, cam, ka- t endüstrisi, çöplerin slah ve inflaat sektörünün vazgeçilmezi kireç, uzun ve zahmetli bir yolculu un ard ndan kullan ma haz r hale geliyor. Geliflen ülkelerde teknolojik yöntemlerle neredeyse el de meden haz rlanan kireç, Musul kentinde tam tersi her safhas el eme i ile verilen büyük emekler sonunda yap l yor. Musul'a 15 kilometre uzakl kta Erbil yolu üzerindeki fiakoli bölgesinde cadde üzerinde kurulan atölyelerde toplanan iflçiler, sabah erken saatlerde kireç tafl n n ç kar ld bölgeye gidiyor. Önceden tespit edilen noktalarda petrol ve barut kullan larak patlamalarla çatlat lan tafllar, kepçe yard m yla ç kar l - yor. Daha sonra matkap kullan - larak küçük parçalara bölünen tafllar, iflçilerin yard m yla elekten geçiriliyor ve 50 y ll k kamyonlara yüklenerek cadde üzerindeki atölyelere getiriliyor. Tand r gibi yap lan çukurun etraf na iflçilerin büyük emekleri sonucu toplanan tafllar, özel olarak üst üste dizilerek büyük bir y n haline getiriliyor. Her y nda yaklafl k 120 ton tafl bulunuyor. Ard ndan hava almas n engellemek için tafllar n aras ndaki boflluklar, toz kireç konularak kapat l yor. Daha sonra tand ra uzanan darac k yoldan giren bir iflçi, burada atefli yakmak için son haz rl klar yap - yor. Tankerle y n n yan na getirilen ham petrol, hava pompalanarak alevlendiriliyor. Yaklafl k 26 saat yanan ateflten verilen s ile eritilen kireç tafllar yine 25 kiflilik bir iflçi grubu taraf ndan ö ütme makinas na at l yor. Burada toza dönüfltürülen tafllar, kullan ma haz r kireç olarak depolan yor. Üretimi gibi sat fl da eski yöntemlerle yap l yor. Depolanan kireç, ambalaj yap lmadan kamyon, t r, romörk gibi araçlara doldurularak sat fla sunuluyor. Babas ndan ö rendi i mesle i 40 y ld r devam ettiren Amir Halil, AA muhabirine yapt aç klamada, kireç tafl - n n yaflad klar bölgede bol miktarda bulundu unu, mesle- in babadan o ula geçti ini söyledi. fli babas ndan ö rendi- i günden beri tafl ma araçlar d fl nda hiçbir makina kullanmad klar n belirten Halil, kireç yap m n n y llard r tamamen insan eme i ile üretildi ini kaydetti. Halil, bölgede yaklafl k 15 noktada kireç üretildi ini, bu ifli yapabilmenin en önemli flart n n ana maddesi konumundaki tafla yak nl k oldu unu söyledi. Kaz yaparak kireç tafl na ulaflt klar n ancak her tafl n kullan lacak kalitede olmad n bildiren Halil, tafl bulduktan sonra uzun ve zahmetli bir yolculuktan geçti ini kaydetti. Ç - kard klar bir ton tafltan 600 kilogram kireç üretebildiklerini belirten Halil, ''Tafl yer alt ndan ç kar ld için a rd r, ateflle temas olunca kurur ve hafifler'' Soldan sa a 1. Da l k bölgelerden, yamaçlardan sular n getirdi i kum veya tafl parçalar n n bir düzlükte oluflturdu- u yelpaze biçimindeki y n Bir fleyin alt bölümü, zir, yukar karfl t... Bitki yapraklar n n tam ortas nda bulunan ve yan damarlara göre daha kal n olan damar Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses... Kans zl k... Günefl do madan önceki alaca karanl k, fecir... Baryum elementinin simgesi Bir kuruluflun faaliyetine son verme (eski)... Deniz, göl, rmak vb. su k y lar nda veya karada dik yer, uçurum... Ortodokslarda sa, Meryem veya ermifllerin tahta üzerine mumlu ve yumurtal boyalarla yap lm fl dinî içerikli resimleri Hayvanlar n su içtikleri tafl veya a açtan oyma kap... Kesintisiz, aral ks z (eski) Teknetyum elementinin simgesi... Para veya de erli eflya saklamaya yarayan çelik dolap... Kula n duyabildi i titreflim, seda, ün Bir kimsenin yapt iflin be enilmedi ini kendisine sert sözlerle söylemek (halk a z )... Al flveriflte durgunluk Karakter... Evlad olmayan... Titan elementinin simgesi Do a... K r c ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek Kalay elementinin simgesi... Y ld r m (eski)... Kök veya soy bak m ndan Dikme... Hamarat olma durumu Türlü maddelerden yap lm fl, alt nda tekerlekler bulunan, üzerinde kay lan alet... Zaman, s ra, yer ve önem bak m ndan ötekilerden önce gelen, son karfl t... Harç al p sürmeye yarayan, ço u üçgen biçiminde, yass, demirden, üstten tahta sapl s vama arac Te et (eski)... Gözenekler (eski) Iramak ifli... Gemiyi bafltan veya k çtan halatla karaya ba lama... Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas Kekeleme ifli... Batm fl olan nesnenin, yüzeye yak n bal klar n yerini ve durumunu yans lanan ses dalgalar yla belirleyen sistem... Yukar dan afla ya 1. Rüzgâr (eski)... Yak nsak olma durumu Yapt ifl be enilmedi inde "sanki ifl görmüfl gibi" anlam nda kullan lan bir söz... Aranmak ifli... Renyum elementinin simgesi Radyum elementinin simgesi... Bir yap n n veya arac n katlar ndan altta olan... Ölçüleri birbirini tutmak Ana yurdu Asya'n n da l k bölgeleri olan, baz türlerinde yapraklar k fl n dökülen, odunu tornac l k ve kaplamac l kta kullan lan, kömürü ile kara kalem resim yap lan küçük bir a aç... çinde bulunulan lig maçlar n n bir üst ligi O uz Türklerinin yirmi dört boyundan biri... Otlak... fller, ifllemler (eski) Yaln z bir ailenin oturabilece i biçimde yap lm fl yap... A açlar n gövdesinde veya dallar nda yetiflen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuflan, süngerimsi madde... Yeniden canland rma, diriltme (eski) Eski M s r'da flehir devleti... Gereksiz, anlams z, bofl söz (eski)... Çal flma, emek (eski) kinci Ça- n yaklafl k k rk befl milyon y ll k dönemi... En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal... Bizmut elementinin simgesi Köpek... Aya a kalkm fl durumda... ki veya daha çok fleyin s ra ile de ifltirilerek kullan lmas veya kendili inden de iflerek çal flmas, keflikleme, münavebe Damla (eski)... Esrar kullanmay al flkanl k durumuna getiren kimse Evin veya herhangi bir yap n n oturma, çal flma, yatma gibi ifllere yarayan, banyo, salon, girifl vb. d fl nda kalan, bir veya birden fazla ç k fl olan bölmesi, göz... Herhangi bir sebeple veya bilinmeyen bir sebeple... Baz yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. fleylerle yap lan kar fl m Baflparma burna de dirip öteki parmaklar açarak ve sallayarak yap lan alay iflareti... Azaltmak ifli flaret... Ayr cal klar bak m ndan yukar dan afla ya do ru kesin ölçülerle s n rlanm fl bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal s n flar n her biri... Melamin reçinelerin yap m nda ve deri tabaklamada kullan lan suda az çözünen siyanamidin halkal trimerimeri olan beyaz kristaller halinde bir bileflik Baltalama... Tan ran dili ve kültürü araflt rmalar... Tren...

10 YAfiAM Dumlup nar Denizalt s flehitleri an ld MEHMET GÜLER ÇANAKKALE (CHA)- /10 Ç anakkale Bo az Komutanl Nara Kalesi nde bafllayan törene Bo az ve Garnizon Komutan Tu amiral Ayd n fiirin, Türkiye Muharip Gaziler Derne i üyeleri ve askerler kat ld. Burada konuflan fiirin, 61 y l önce Nara Burnu önlerinde meydana gelen kaza sonucu batan Dumlup nar Denizalt s n n flehitleri ve bütün deniz flehitlerini anmak için biraraya geldiklerini ifade etti. Deniz flehitlerinin, flanl deniz harp tarihini asil kanlar yla yazarak, feragat ve fedakârl n en büyük unvan ve rütbelerin en yücesi olan flehadet mertebesine eriflti ini belirten Tu amiral fiirin, "Denizde, karada ve havada hayatlar n kaybeden deniz flehitlerimiz, bizlere en anlaml hediyeyi, kutsal vatan topraklar üzerinde ba ms z yaflama hakk n arma an etmifllerdir. Denizlerin engin maviliklerini kendilerine mezar edinen kahraman deniz flehitlerimiz, bizlere ayn zamanda vatan n savunulmas ve ülkenin bekas için ayn azim ve iradeyle mücadeleyi, gerekti inde bu u urda ölümü bile göze alma ruh, heyecan ve azmini miras b rakm fllard r. Vatan m z n savunulmas, devletimizin hayati ç - Bu mahalle kad n muhtarlardan vazgeçmiyor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Pompal tüfekle vurulan 16 yafl ndaki genç öldü DR S OKUR ÇORUM(CHA) - Ç orum'da kavgada pompal tüfekle yaralanan 16 yafl ndaki Ali Danac yap lan tüm müdahalelere ra men kurtar lamad. Olay nönü Caddesi Çepni Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Aralar nda husumet bulundu u ö renilen 2 grup Çepni Mahallesi'nde bulunan parkta buluflarak tart flt. Olay n kavgaya dönüflmesi sonucu Burak S.(16) ile yine ayn yafltaki Hakan B. araçlar nda bulunan pompal tüfekle Ali Danac (16) ve Yasin Alt nkaya'ya Dumlup nar Denizalt s nda flehit düflen 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Çanakkale'de denizalt n n batt bölgede, 18 Mart Denizalt s nda n denize çelenk at ld. karlar n n ve bayra m z n onurunun korunmas u runa seve seve feda edilen bu hayatlar önünde büyük bir sayg yla e iliyorum." Ço unun kabri deniz olan flehitlerin ruhlar n n Japon Denizi, Akdeniz, Karadeniz, Basra Körfez, Atlantik, Marmara ve Ege denizlerinde, Türk denizcilerinin flimdiki baflar lar yla huzur buldu- unu vurgulayan Ayd n fiirin, "Ertu rul, Mesudiye, Midilli, Barbaros, At lay, Dumlup nar, Refah, Kocatepe, Ç karma 136 ve daha nicelerinin denizler alt ndaki çelik bedenleri, Türk donanmas n n flimdiki görkemiyle fl ld yor. Aziz flehitlerimizin ruhlar f rt nalarda, coflkun denizlerde, gecelerin karanl nda ve denizlerin derinliklerinde Türk denizcisine rehber oluyor. Yurdumuzu, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumak ve tarihi zaferlerle dolu flanl Türk deniz kuvvetlerini daha üstün seviyeye ç karmak maksad yla gözünü k rpmadan canlar n feda eden ve her zaman kalbimizde yaflatt m z kahraman flehitlerimizi bir kez dana minnetle an yor, aziz hat ralar önünde sayg yla e iliyorum. Ruhlar flâd olsun." fleklinde konufltu. Daha sonra Çanakkale Bo az ve Garnizon Komutanl Bandosu, Dumlup nar Denizalt s flehitlerine atfedilen "Ah Bir Atafl Ver" türküsüne seslendirdi. Buradaki törenin ard ndan Tu amiral fiirin, 18 Mart Denizalt s na binerek, 61 y l önce 81 denizcinin flehit oldu- u Dumlup nar Denizalt s n n batt bölgeye intikal etti. Burada Dumlup nar flehitleri için denize çelenk at ld. 18 Mart Denizalt s ndakiler, TCG Karabiga gemisinde töreni takip eden askerler ve gaziler, 1 dakika boyunca çal nan siren eflli inde selam durarak, son sözleri "Vatan sa olsun" olan Dumlup nar Denizalt s flehitlerini and. Dumlup nar, 1. nönü Denizalt s ile birlikte Ege Denizi'nde icra edilecek "Blue Sea" isimli NATO tatbikat na ifltirak etmek üzere 1 Nisan 1953 günü saat da Gölcük ten hareket etti. Tatbikat, 3 Nisan 1953 te sona erdi. 3 Nisan 4 Nisan a ba layan gece dönüfle geçen denizalt lar, saat sular nda, önde 1. Denizalt Filotilas Komodoru Albay Hakk Burak hamilen Dumlup nar ve pupas nda 1. nünü olmak üzere puslu bir havada Çanakkale Bo az nda geçtikleri s rada, Marmara Denizi nden Çanakkale Bo az na giren sveç band ral Naboland isimli ticaret gemisiyle çarp flmas sonuca batm fl ve 81 denizci flehit olmufltu. (16) 4 el atefl ederek yaralad. Çok say da saçman n isabet etti i Danac ile Alt nkaya, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne kald r larak tedavi alt na al nd. Yo un bak ma al nan Danac, yap lan tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak hayat n kaybetti. Donmak üzere bulunan fiansl, 1 ay sonra do aya sal nacak ENSAR TUNA ALATÜRK BUR- SA (CHA)- Z onguldak' n Alapl ilçesinde donmak üzereyken bulunduktan sonra Bursa Uluda Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilip tedavi alt na al nan yavru ay fiansl, yo un bak mdan ç kar l p normal bölüme al nd. UÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yo un bak m n ünitesinde tedavisi tamamlanan fiansl normal bölüme al nd. fiu anda bak c lar n n elinden biberonla süt içen yavru ay, tedaviye olumlu cevap vererek 6 kiloyu geçti. Geldi inde 1 kilo a rl nda olan ve yaklafl k bir ay daha s v g dalarla beslenecek fiansl, bir ay sonra kat g daya geçecek. Veteriner Fakültesi Dekan Prof. Dr. Engin Kennerman, minik ay fiansl n n 1 fiubat'ta kendi fakülteleri hastanesine getirildi ini hat rlat rken, "Yaklafl k 2 ay geçti. Geldi inde baz problemleri vard, özellikle solumum sisteminde ciddi bir enfeksiyonu vard, onu tedavi ettik. Orman ve Su Bakanl bölge müdürlü ü ile birlikte koordineli bir flekilde çal fl yoruz. fiu anda oldukça sa l kl, her hangi bir sa l k problemi yok. Halen kat g daya geçmedik, s v g da ile besliyoruz kendisini. 6 kilo 270 grama ulaflt kilosu." fiansl n n yo un bak m ünitesi kafesinden al narak daha genifl bir ortama geçirildi ini anlatan Kennerman, "May s ay n n ortalar nda kat g daya geçece iz ve kendisini 3 ayl k oluktan sonra Karacabey'deki rehabilitasyon merkezine teslim edece iz." fleklinde konufltu. fiansl y mümkün oldu unca insanlardan uzak tutmaya çal flt klar n ifade eden Veteriner Fakültesi Dekan Prof. Dr. Engin Kennerman sözlerini flöyle tamamlad : "Mümkün oldukça kendisini ile ilgilenen asistanlar n d fl nda sadece siz bas - n içeri ald k. nsanlarla muhatap olmas - n n sa l kl olmad için beslenmesi d - fl nda insanlardan uzak tutmaya çal fl yoruz. Rehabilitasyon merkezine ve do aya b rak lmas halinde beslenmesini halletme halinde bir s k nt yaflanaca n düflünmüyoruz." ABDULLAH CEYHAN BOLU (CHA)- B olu da Bahçelievler Mahallesi'ni 40 y ld r kad n muhtarlar yönetiyor. 2 dönemdir mahalle muhtar olan Selma Hanc o lu üçüncü dönem için yeniden aday olup seçilince mahallede ikamet eden kad nlar tebrik ziyaretinde bulundu. Bolu nun en büyük mahallelerinden olan 10 bin nüfuslu Bahçelievler Mahallesi'ni 1960 l y llardan günümüze kad nlar yönetiyor. lk seçilen kad n muhtar n ard ndan bu süre içerisinde bir defa erkek muhtar n seçildi i mahallede semt sakinleri sürekli kad n adaylar muhtar olarak seçmifl. lk olarak 1964 y l nda Meliha Bandakç o lu nun muhtar olarak seçilmesinin üzerinden tam 40 y l geçmifl durumda. Mahallenin mevcut muhtar Selma Hanc o lu ise 2004 yerel seçimlerinde göreve geldi. Üçüncü dönem için de yönetime talip olan ve yeniden seçilen Hanc o lu, bu dönem de ifliklik olsun diye 2 erkek azaya listesinde yer verdi. 3 dönemdir muhtar seçilen Hanc o lu nun yeniden kazand n ö renen mahallenin kad nlar, muhtarl k binas na gelerek Hanc o lu nu tebrik etti. Mahalle muhtar olarak 2 dönemdir Bahçelievler Mahallesi'ni yöneten emekli banka müdürü Selma Hanc o lu, Cihan Haber Ajans (Cihan) muhabirinin sorular n cevaplad. Seçimlerdeki baflar s n n s rr n aç klayan Selma Hanc o lu, Seçimi geride b rakt k. Daha önce bu mahalleyi k rk y ld r kad nlar yönetiyordu. Ben iki dönem yapt m. Bu seçimde de üçüncü dönem muhtarl k yapmaya hak kazand m. Mahallelinin verdi i teveccühle bu döneme bafllad k. Destek veren herkese sayg lar m gönderiyorum. Allah nasip ederse yüzümüzün ak yla inflallah bu dönemi de ayn düzeyde, kanunlar çerçevesinde gereken neyse yönetmeye devam edece iz. Di er mahallelerde yeniden seçilen ve yeni seçilen di er muhtar arkadafllara da baflar lar diliyorum. Bahçelievler mahallemizde 5 bin seçmen var. 10 bin civar nda da yerleflik mahalle sakinimiz mevcuttur. Sonuçlar aç kland zaman çok fazla tebrik ald k. Hala bizzat muhtarl a gelip tebrik eden var. Bu da beni mutlu ediyor, inflallah ayn düzende devam edece iz. ifadelerini kulland.

11 Türkiye'deki oteller, internet sorumlulu u almak istemiyor 1 7 Aral k operasyonunun ard ndan otellerdeki internet kullan m na yönelik kay t bask s n n yo unlaflmas nedeniyle özellikle stanbul'- daki birçok otel, Wi-Fi flifrelerini nüfus ka tlar n n fotokopilerini alarak vermeye bafllad. stanbul baflta olmak üzere birçok flehirde otel yönetimi konaklama yapanlar n yan s ra günübirlik müflterilerine Wi-Fi flifresini kimli i karfl l nda vermeye bafllad. Habertürk gazetesinden Ünsal Ereke'nin haberine göre, 2007 y l nda internet ortam nda ifllenen suçlarla mücadele edilmesi hakk nda yürürlü e giren 5651 say l Kanun oteller gibi toplu kullan m yapan iflletmelerin çal flanlar na ve müflterilerine internet eriflim olana sunan yerlerdeki kullan m n n kay t alt na al nmas n zorunlu k l yordu. Ancak bu uygulama konaklama yapmayan müflteriler ile otelleri karfl karfl ya getirdi i için s n rl kalm flt. Al nan bilgilere göre 17 Aral k operasyonunun ard ndan otellerdeki internet kullan m na yönelik olarak kay t bask s yo unlaflt. Emniyet Genel Müdürlü ü Biliflim Suçlar Genel Müdürlü ü'nün bafl n çekti i denetleme kurumlar n n istekleri karfl s nda özellikle stanbul'daki birçok otel lobi ya da bünyesinde bulunan restoranlarda a rlad günübirlik müflterilerine Wi-Fi internet flifrelerini nüfus ka tlar n n fotokopilerini alarak vermeye bafllad. TUR ZM /11 Ruslar, talya, Almanya ve Estonya'y tercih etti Rus online rezervasyon sistemi Oktogo.ru taraf ndan 1 Ocak-31 Mart tarihleri aras ndaki otel rezervasyonlar n dikkate alarak haz rlanan s ralamaya göre talya, Almanya ve Estonya 2014'ün ilk çeyre inde Rus turistlerin en çok tercih etti i ülkelerin bafl nda geldi. AKSARAY (AA) - MURAT ÖNER TAfi - Y l n ilk çeyre inde Rus turistlerin en çok tercih ettikleri ülkeler aras nda talya, Almanya ve Estonya d fl nda Türkiye, Finlandiya, spanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya ve Tayland da yer ald. Oktogo.ru sitesinin yetkilisi Olga Favarizova yapt aç klamada, "2014 y l n n ilk çeyre inde turlar n internet üzerinden sat n alan Rus turist say s geçen senenin ayn dönemine k yasla 3 kat artt. Tatillerini kendileri organize eden turistler ise, sitemiz üzerinden genelde 4 günlük otel rezervasyonu yapt lar ve konaklama için günlük yaklafl k 3 bin 900 ruble ödediler" ifadelerini kulland. Oktogo.ru'nun araflt rmalar na göre, Rus turistler otel ücreti için en çok ABD'de para harcad lar. Ruslar ABD'de günlük 6,1 bin ruble öderken, Polonya'da ise 2,4 bin ruble ödediler. Yaz tatili için en çok tercih edilen ülkelerin bafl nda Tayland, k fl tatili için ise Avusturya geldi. 2014'ün ilk çeyre inde Rus turistlerin en çok tercih etti i 10 flehir aras nda Tallinn, Prag, Helsinki, Milan, Vilnius, Riga, stanbul, Paris, Budapeflte ve Berlin yer ald. YUVA ÇAKIRLAR Ç FT CAM YAPTIRMA VE YAfiATMA DERNE NDEN OLA AN GENEL KURUL LANI Kütük numaral Derne imizin ola an genel kurul toplant s tarihinde saat de Yuva Köyü Köy Kona Yenimahalle/ANKARA adresinde yap lacakt r. Yasal Ço unluk sa lanamad takdirde ikinci toplant m z ise tarihinde ço unluk aranmaks z n ayn adres ve ayn saatte yap lacakt r. lgililere ve üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama, aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 4- Derne in Mali Durumunu gösteren gelir ve gider hesaplar n n ookunmas, görüflülmesi ve kabulü, 5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibras, 6- Dernek ad na gayrimenkul almaya, gayrimenkul satmaya, gayrimenkul kiralamaya ve mevcut gayrimenkul üzerinde her türlü inflaat yapt rma ve nflaat devam eden Camimiz için yap lmas gereken tüm harcamalar yapma konusunda genel kuruldan öynetim kuruluna yetki verilmesinin görüflülmesi. 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. (Olay-5) ATAPARK MAHALLES ÇEVRE KORUMA ARAfiTIRMA VE KÜLTÜR DERNE LK OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI LANI Kütük numaral Atapark Mahallesi Çevre Koruma Araflt rma ve Kültür Dere imizin lk Ola an Genel Kurul toplant s tarihinde saat de Çiçekli Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Çarfl s No: B/10 Keçiören/ANKARA adresinde yap lacakt r. Yasal Ço unluk sa lanamad takdirde ikinci toplant m z ise tarihinde ço unluk aranmaks z n ayn adres ve ayn saatte yap lacakt r. lgililere ve üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama, aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Geçici Yönetim Kurulu Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 4- Geçici Yönetim Kurulu Mali Bilançosunun Okunmas, görüflülmesi ve kabulü. 5- Geçici Yönetim Kurulunun ibras, 6- Üyelik Aidatlar n n görüflülüp karara ba lanmas, 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. (Olay-3) KAYSER L DEVLE LÇES VE ÇEVRE KÖYLER YARDIMLAfiMA DAYANIfiMA DERNE OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI LANI Kütük numaral Kayseri li Develi lçesi ve Çevre Köyleri Yard mlaflma Dayan flma Dere imizin lk Ola an Genel Kurul toplant s tarihinde saat de fienyurt Mahallesi Konya Sokak No: 34/23 Alt nda /ANKARA adresinde yap lacakt r. Yasal Ço unluk sa lanamad takdirde ikinci toplant m z ise tarihinde ço unluk aranmaks z n ayn adres ve ayn saatte yap lacakt r. lgililere ve üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama, aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 4- Yönetim Kurulu Mali Bilançosunun Okunmas, görüflülmesi ve kabulü. 5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibras, 6- Üyelik Aidatlar n n görüflülüp karara ba lanmas, 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. (Olay-4) Deniz turizminde "2023" hedefi 20 milyar dolar ZM R - D eniz Ticaret Odas taraf ndan Antalya'da düzenlenen arama konferans nda sektörün 10 y ll k vizyonu belirlendi. DTO zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Öztürk, "2013 y l nda 6.4 milyar dolar olan deniz turizmi geliri, 2023 y l nda 20 milyar dolar olarak hedeflenmifltir" Deniz Ticaret Odas (DTO) zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Öztürk, 2013 y l itibari ile tüm Türkiye limanlar na gelen bin 542 gemide yaklafl k 2 milyon 250 bin turist bulundu unu belirterek, son befl y l incelendi inde, gemi say s nda yüzde 13, yolcu say s nda ise yüzde 34 art fl oldu unu dile getirdi. Kruvaziyer gelirlerinin art r lmas için limanlar n, 'Yolcu De iflim Liman ' (home port) haline getirilmesi gerekti ini dile getiren Öztürk, "Bunun için kruvaziyer hatlar ve tur operatörleri ile s k iletiflim kurmak, liman hizmet tarifelerini rekabetçi seviyelere getirmek, tüm yerli ve yabanc ihtisas fuarlar nda ülkemiz limanlar n ve tarihi zenginliklerini tan tmak gerekmektedir y l itibariyle stanbul ve Antalya limanlar home port olma konusunda ilerleme kaydetmifltir y l kruvaziyer turist hedefi ise 6 milyon olarak kay tlara geçmifl bulunmaktad r" diye konufltu.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Türkiye, Macaristan'da bulunan Türkçe el yazmas eserlere sahip ç k yor ANKARA (AA) T ürk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T - KA), Macar Bilimler Akademisi ile yap lan iflbirli i çerçevesinde, Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak korunabilmesi için Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'ne teknik ekipman deste inde bulundu. T - KA'dan yap lan yaz l aç klamada, T KA'n n faaliyet gösterdi i ülkelerde el yazmas eserlerin korunmas na yönelik çal flmalar na devam etti i belirtildi. Bu kapsamda, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi bünyesinde bulunan Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak araflt rmac lar n kullan m na sunulmas na yönelik yap lan iflbirli i çerçevesinde T - KA'n n, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'ne teknik ekipman deste inde bulundu u ifade edildi y l nda kurulan Macar Bilimler Akademisi, bilimsel ve akademik çal flmalar n desteklenmesi amac yla 1826 y l nda kütüphane çal flmalar na bafllad. Köklü bir geçmifle sahip olan Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Do u Dilleri Koleksiyonu kapsam nda çok say da Türkçe el yazmas eseri bünyesinde bar nd r yor. Türkiye Bilimler Akademisi iflbirli inde yay nlanan Macar Bilimler Akademisi'ndeki Türkçe El Yazmalar Katalo u'nda 811 adet eserin tasnifi yap ld. T bbi mazlemelerden oyuncak müzesi yapt lar HATAY (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hatay Sa l k Yüksekokulu taraf ndan haz rlanan ve Koç Üniversitesi taraf ndan desteklenen, DO AKA'dan Sosyal Destek Program (SODES) kapsam na hibe al - nan "Hayata Dokunan Oyuncaklar Terapötik Oyuncaklar Projesi" ile oluflturulan ve içerisinde 200 farkl oyunca- n yer ald "Terapötik Oyuncak Müzesi" aç ld. P roje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emel Teksöz, AA muhabirine yapt aç klamada, 163 bin lira destek ald klar ve tamamlanan proje kapsam nda 9 ayl k sürede Çocuk Sa l Hastal klar Hemflireli i üçüncü s n f ö rencileriyle Afganistan'dan 1982 y l nda göç ederek Ovakent'e yerleflmifl Özbek kökenli Türk ailelerin çocuklar n buluflturduklar n söyledi. Proje kapsam nda göçle gelen, nüfusun dezavantajl kesimi olan göçmen çocuklar n sa l k gereksinimlerini tespit etmeyi, sa l k bak m ihtiyaçlar n karfl lamay, sosyal destek almalar na ve sosyal hayata uyumuna katk sa lamay hedeflediklerini vurgulayan Teksöz, bu kapsamda Ovanet'te 450 çocukla görüfltüklerini kaydetti. Projede 20 stajyer ö rencinin gönüllü görev ald n vurgulayan Teksöz, 450 çocuk içerisinden hizmete eriflimde s k nt yaflayan, hiç sinemaya gitmemifl ve sürekli hastal kla bafl etmek zorunda kalan 80 çocukla çeflitli faaliyetler yapt klar n belirten Teksöz, bu çocuklarla sinemaya gittiklerini ve piknik yapt klar n söyledi. Gezici hemflirelik hizmeti vererek de çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Teksöz, içerisinde t bbi maketlerin yer ald, bebek bak m hakk nda bilgi verilen ve tuvalet e itimiyle ilgili detay bulunan mobil karavan da oluflturuldu unu kaydetti. Teksöz, faaliyetler kapsam nda çocukla hemflireyi buluflturan ve iyilefltirici oyun olan teröpatik sinem Binlerce Kez yi Geceler Tan nm fl bir savafl muhabiri olan Rebecca, ifli gere i hayat boyunca dünyan n en tehlikeli çat flma bölgelerinde bulunmufltur. Ayn sebeplerden ötürü hem özel hayat n hem de ailesini ikinci planda tutmak zorunda kalmaktad r. Ancak son zamanlarda ailesinin Rebecca'n n durumuna duydu u endifle iyiden iyiye artm flt r ve bu durum onu kritik bir seçimin arifesine getirmifltir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak olan Peri Masal filmi, modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m"... Film, Mert in evlenmek istedi i Peri nin iste ini yerine getirme çabas n anlat yor. Mert, sevdi i kad nla evlenebilmek için hem babas ile olan kötü durumdaki iliflkisini düzeltmeli, hem de Peri ve babas n tan flt rmal d r. oyun kullan m n n sa land n da söyledi. Terapötik oyunun, çocuk hemflireli i için özel kullan lan teknik oldu unu ifade eden Teksöz, bu kapsamda ihtiyaç fazlas hijyenik t bbi malzemeleri seçerek, çocuklar n bunlara korkmadan dokunmas yla oyuncak yapmas n n sa land n belirtti. Çocuklar n bunlara her dokundu unda travmayla bafl etti ini ve her dokunuflun hemflireye bir ad m daha fazla yaklaflma anlam - na geldi ini vurgulayan Teksöz, flöyle devam etti: "Oyuncaklar ayn zamanda hemflirelik e itiminde de kullan lmaktad r. 2 y ld r yürüttü üm bu çal flmada hemflirelik ö rencisi, çocukla ilgili hastal klar ö renir, çocu a bak m verir. Etkilendi i bir çocu u düflünerek bu terapötik oyuncaklardan yapar. Türkiye'de 5 oyuncak müzesi bulunmaktad r. Buradaki terapötik oyuncak müzesi ise Türkiye'de ve dünyada alan nda bir ilktir. Böyle bir müze ilk defa bu proje kapsam nda kurulmufltur. Bu oyuncaklar n hepsi temsili bir çocu u, hastal göstermektedir. Oyuncaklar aras nda proje kapsam nda bir araya gelen stajyer ö rencilerle çocuklar n beraber yapt klar da var. Ovakent'ten çocuklar n sadece enjektörle yapt klar var. Oyuncaklar aras nda hastaneye yatan, serum takan çocuklar temsil eden bebekler yer al yor. Müzede, 200'den fazla oyuncak var. Müze her an kendini yenileyebiliyor. Buradaki hiçbir oyuncak di erine benzemiyor. Ayn enjektörü 80 çocu un eline verdik, 80 farkl oyuncak ç kt." Ovakent'te çocuklarla yapt klar oyuncaklardan bir k sm n oynamalar ve hemflirelerle aralar nda ba n oluflmas ad na onlara verdiklerini belirten Teksöz, baz - lar n da oluflturduklar bu müzede sergilediklerini söyledi. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, projenin kapan fl ve müzenin aç l fl törende duyguland. Projeyi çok be endi ini belirten Güder, sosyal sorumluluk projesi de olan bu çal flma için eme- e geçenleri tebrik etti. Güder, daha sonra müzeyi gezerek Yrd. Doç. Dr. Teksöz'den bilgi ald. nkara Yves Saint Laurent 1957 Paris'inin büyülü sokaklar nda dünyan n en ünlü modac lar ndan biri olacak daha 21 yafl ndayken yan nda çal flt modan n vazgeçilmez ismi Christian Dior'un ölümünün sonras nda büyük bir sorumluluk alt na giren Yves Saint Laurent, hayat n n en zor görevini yerine getirecektir ve moda dünyas n n imparatoru olacak. Güzel ve Çirkin Bütün servetini denizde kaybeden bir tüccar, alt k z yla birlikte taflraya gitmek zorunda kal r. Çocuklar aras nda en genç k z olan Güzel, en canl ve hayat dolu olan d r. Zorlu bir yolculu un ard ndan tüccar, bir gül çald - için onu ölümle cezaland ran Çirkin'in sihirli krall n keflfeder. Ailesinin bafl na gelen korkunç olaylardan kendisini sorumlu tutan Güzel, babas n n yerine kendi can n feda etmeye karar verir. Ancak Güzel'i Çirkin'in flatosunda ölüm de il büyülü bir aflk beklemektedir. Güzel, her gece akflam yeme inde Çirkin'e efllik eder.

13 TZOB Genel Baflkan Bayraktar: Büyükflehir belediyeleri tar ma kaynak ay rmal TZOB Genel Baflkan Bayraktar,Büyükflehir belediyesi say s - n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalleye dönüflmesiyle tar m da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yüzde 47,77 lik oy oran yla zafere imza atarak yeniden baflkan seçildi. Meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, birim müdürleri, belediye çal - flanlar ve vatandafllar taraf ndan efli Zeliha Akgül ile hizmet binas nda coflkuyla karfl lanan Akgül, bugüne kadar gayretli çal flmalar ndan dolay tüm personeline teflekkür etti ve gelecek befl y lda Mamak çok güzel günlerin bekledi ini kaydetti. Her seçimin bir kazanan n n oldu unu belirten Akgül, önemli olan kazanan n görevini hakk yla yerine getirmesidir Gün birlik günü, gün beraberlik günü diyen Akgül, millete hak etti i hizmeti vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak Biz hiçbir zaman, hiçbir flekilde ötekilefltirmedik diye konufltu. Amaçlar n n yaln zca Mamak a hizmet etmek oldu unu kaydeden Akgül, En iyi hakem halkt r. Halk m z n bize ikinci kez ilçemize hizmet etmemiz noktas nda teveccüh göstermesi bizleri onurland rd. Bu ülke, vatan, millet bizim dedik. Farkl l klar mutlaka olacak dedik. Herkesi kucaklayarak yaln zca hizmet noktas nda çal flaca z 5 y l boyunca Mamak ta gerçeklefltirdikleri çal flmalar n halk n T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, s n rlar geniflleyen Büyükflehir belediyelerinin tar - ma kaynak ay rmas gerekti- ini vurgulad. Bayraktar, Büyükflehir belediyesi say s n n 16 dan 30 a ç kmas ve s n rlar n n tüm ili kapsamas ve 30 Mart 2014 Mahalli dareler Genel Seçimleri sonras, bu illerdeki belde ve köylerin hukuki statülerinin mahalle haline dönüflmesiyle tar m n da belediyelerin hizmet götürece i alanlar içine girdi ine dikkati çekti. Bayraktar, yapt aç klamada, 2012 y l sonunda 17 milyon 178 bin 953 olan belde ve köy nüfusunun, 30 büyükflehir belediyesinin s n rlar n n il s n r olmas, belde ve köylerin yerlerine mahallelerin kurulmas dolay s yla 2013 te 6 milyon 633 bin 451 e indi ini belirtti. 30 büyükflehir belediyesinde 2012 y l sonunda 58 milyon 53 bin 547 olan nüfusun 2013 y l sonunda 58 milyon 999 bin 801 e yükseldi ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: 30 büyükflehirde il ve ilçe merkezlerinde yaflayan 47 milyon 650 bin 285 nüfus, kanuni düzenlemeyle 58 milyon 999 bin 801 olan il nüfusu seviyesine ç kt y l sonunda 10 milyon 403 bin 262 olan 30 olan belde ve köy nüfusu ise 30 Mart 2014 tarihinde yap lan Mahalli dareler Genel Seçimiyle belde ve köylerin hukuki statüleri sona erdi i için s f ra indi. K rsaldaki bu nüfus mahalle kapsam nda ilçe belediyelerine, ilçe belediyeleri de büyükflehir belediyelerine ba land lar. Türkiye nüfusunun 59 milyonunun yaflad 30 büyükflehirde hukuken bir tane bile belde ve köy kalmad. Tabii hukuken belde ve köy kalmasa da burada tar m yap lmayacak de il. Köy ve belde hayat, k rsal nüfus fiilen devam edecek. 59 milyonla ülke nüfusunun yüzde 77 sini kapsayan Adana, Ankara, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak r, Erzurum, Eskiflehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, stanbul, zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmarafl, Mardin, Mu la, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirda, Trabzon, fianl urfa ve Van dan oluflan 30 büyükflehir belediyesi içinde, Adana, Ankara, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak r, Hatay, Mersin, zmir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmarafl, Mardin, Mu la, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirda, fianl urfa gibi büyükflehirlerin tar m n en önemli merkezlerini de içinde bar nd rd - n vurgulayan Bayraktar, flöyle devam etti: 30 büyükflehir belediyesinin 135 milyon 270 bin 869 dekar tar m alan bulunuyor. Bu alan, ngiltere nin yar s ndan fazla; Güney Kore nin 1,5 kat ndan, srail in 6 kat ndan büyük bir alana denk geliyor. Büyükflehir belediyeleri, 238 milyon 106 bin 715 dekar olan Türkiye toplam tar m alan n n 135 milyon 270 bin 869 dekar n, 156 milyon 180 bin 591 dekar olan tah llar ve di er bitkisel ürünler ekilen alanlar n 84 milyon 813 bin 229 dekar n, 41 milyon 475 bin 865 dekar olan nadas alanlar n n 20 milyon 594 bin 862 dekar n, 8 milyon 84 bin 876 dekar olan sebze bahçeleri alan n n 5 milyon 646 bin 647 dekar n, 32 milyon 320 bin 346 dekar olan meyveler, içecek ve baharat bitki alanlar n n 24 milyon 177 bin 709 dekar n, 45 bin 37 dekar olan süs bitkileri alan n n 38 bin 422 dekar - n s n rlar içinde bar nd r - yor. 30 büyükflehir belediyesi, toplam tar m arazilerinin yüzde 56,81 ine, tah llar ve di er bitkisel ürünler ekilen alanlar n yüzde 54,30 una, nadas alanlar n n yüzde 49,66 s na, sebze bahçelerinin yüzde 69,84 üne, meyveler, içecek ve baharat bitki alanlar n n yüzde 74,81 ine, süs bitkileri alanlar n n yüzde 85,31 ine sahip durumda. Bu illerimizin büyük ço unlu- unda iç ve d fl pazara yönelik modern tar m yap l yor. Hayvanc l kta da çok ileriler. Bundan dolay ülke tar m için vazgeçilmez önemdeler. Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez ana unsuru olan seçimlerin ülkemiz için hay rl olmas n temenni eden, 30 Mart 2014 tarihinde yap lan Mahalli dareler Genel Seçimi nde yeni seçilen veya seçimlerle halktan görevini sürdürme yetkisini alan bütün belediye baflkanlar na, belediye meclis üyelerine, il genel meclisi üyelerine ve muhtarlara görevlerinde baflar lar dileyen Bayraktar, flunlar kaydetti: Özellikle de son yasayla sorumluluk alanlar bir kat daha artan büyükflehir belediye baflkanlar m z n ve belediye meclis üyelerimizin gece gündüz demeden çal flmalar gerekti ine dikkati çekmek istiyorum. Çünkü tüketim al flkanl klar de iflen, gittikçe artan dünya nüfusu ve ülke nüfusumuz göz önüne al nd nda her geçen gün daha da fazla önem kazanan g - da ve tar m konusu faaliyet alanlar içine ister istemez girecektir. Büyükflehir belediye baflkanlar m z, ülkemizin tar ma sahip ç kmal, çiftçiyi korumal, tar mla ilgili birim kurmal, verimli tar m arazilerini ve sulak alanlar korumal d r. Çiftçiye hizmet ibadettir mant yla hareket ederlerse, hem illerini kalk nd r rlar hem de kentlere h zl göçün önüne geçerek, nüfusu k rsalda tutmay baflar rlar, kamu hizmetini aksatmadan yürütürler. Büyükflehir belediye baflkanlar n n nüfusu k rsalda tutamamalar halinde, k rsaldan kopan nüfusun kentlere ak n edece ine dikkati çeken Bayraktar, bu durumda k t kaynaklarla hizmet götürmeleri gereken milyonlarca kifli daha varofllara yerleflecektir. Bu durumu kentlerin altyap s kald ramayacak, k rsalda nüfus azalmas da ülke tar m na büyük hasar verecektir. Bu insanlar n k rsal kalk nma yoluyla yaflad klar yerlerde tutulmas, hem kentler hem de k rsal için hayati bir konudur. K rsalda tar ma yönelik sanayiye a rl k verilmeli, kentle k r aras nda kamu hizmetleri aç s ndan bir fark olmamal, insanlar do du u yerde doyabilmelidir ANKARA/13 takdirinde karfl l n buldu unu belirten Akgül, Bugünden itibaren 570 binin yani Mamak m z n tamam n n belediye baflkan y m. Mamak gelece in befl y l nda güçlenen ve geliflen bir ilçe olacak. lçemizi de ifltirecek ve gelifltirecek hizmetlere gönül gönül e kardeflçe devam edece iz. Belediyeye eme i geçen siz k ymetli mesai arkadafllar ma en kalbi teflekkürlerimi sunuyor, ilçenin kaderini de ifltirecek çal flmalara hep birlikte imza ataca m z ümit ediyorum Karfl lama töreninin ard ndan makam na geçen Akgül, tebrikleri kabul etti. AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer de 30 Acehan, Kazanan Çubuk olacak Y eni Çubuk Belediye Baflkan seçilen Dr. Tuncay Acehan, tebrikleri kabul etti. Acehan, kazanan n Çubuk olaca- n söyledi. Yerel seçimlerde Çubuk Belediye Baflkan olan Tuncay Acehan, Ankara n n ilçeleri aras nda birçok ilçeden ald yüksek oy oranlar ile liderli i gö üsledi. Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Belediye Baflkanl k makam nda tebrikleri kabul etti. Tebrikleri kabulde konuflan AK Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl, s k bir seçim kampanyas dönemi geçirdiklerini belirterek, Ak Parti teflkilatlar na ve kendilerine gönül verenlere teflekkür etti. Çubuk Belediye Baflkan Acehan ise, bir demokrasi yar fl n geride b rakt klar n belirterek, Kazanan demokrasi, Çubuk, Ankara ve Türkiye oldu. Vatan m za ve milletimize hay rl olsun. Ak Parti nin hizmet sevdal s neferleri olarak çal flmalar m z h z kesmeden devam edecektir. Çubuk Belediye Baflkan yetkisini vererek flahs m lay k gören Çubuklulara, parti teflkilat ma ve adayl m konusunda Baflbakan m za teflekkür ediyorum Seçim sonuçlar n n kendisine ve partisine yeni bir sorumluluk yükledi inin fark nda oldu unu kaydeden Acehan, lçemde yaflayan yaklafl k yüz bin vatandafl n baflkan olarak, kat l mc fleffaf bir yönetim anlay fl ile herkesi kucaklayan, herkese ayn mesafede olan bir anlay fl ile inflallah hizmetlerimizi sürdürece iz. Gönüller yapmak, ilçe halk m z mutlu etmek ve ilçemizi gelece e haz rlamak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çal flaca z diye konufltu. Sand n bir mesaj verdi ini ifade eden Acehan, flunlar söyledi: Sand n verdi i mesaj 7 den 77 iye herkesin anlayaca dilden ortaya ç kt. lçe halk m z hizmetlerin devam etmesini istedi. Bu yar flta kazanan Çubuk oldu. nflallah kazanan Çubuk olacak. Bu süreç içerisinde maksad n aflan bir tak m söylemler, ortaya ç kan bir tak m olumsuzluklar varsa bunlar n hepsini geride b rak yorum. Art k zaman birlik ve beraberlik zaman d r. Bundan sonra tüm enerjimizi, zaman m z, bilgi ve birikimimizi ilçe halk m zla omuz omuza vererek Çubuk a hizmet için harcayaca z. Çubuk u gelece e tafl yaca z. Bunu hep birlikte yapaca m za gönülden inand m ifade etmek istiyorum. Zafer Çubuk halk - n nd r. Baflkan Akgül, coflkuyla karfl land Mart seçimlerinde kendilerine destek veren vatandafllara teflekkür ederek, Gece gündüz kap kap dolaflan han mefendiler, beyefendiler ve teflkilat mensuplar m za teflekkür ediyorum. Hiç flüphemiz yok ki belediye baflkan m z Mamak, 25 ilçe aras nda birinci ilçe yapacak

14 EĞİTİM 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ Öğretmenlik hayali 54'ünde üniversiteli yaptı H HATAY (AA) atay'da, eşinin karşı çıkması üzerine eğitimini yarıda bırakan kadın, öğretmenlik hayalini gerçekleştirebilmek için ilerlemiş yaşına rağmen iki üniversitede birden okuyor. Memuriyet döneminde iktisat bölümünden mezun olan ve emekli olunca Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) hem Türkçe öğretmenliği bölümünde hem de İlahiyat Fakültesi'nde eğitimini sürdüren 57 yaşındaki Hatice Kaya, ilerlemiş yaşına rağmen torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaşıyor. Liseden sonra girdiği sınavlarda hem Türkçe öğretmenliğini hem de maliye memurluğunu kazanan Kaya, eşinin "ya ben ya okul" demesi üzerine tercihini eşinden yana kullanıp maliyede memur olarak işe başladı. Memurluk döneminde 3 çocuğu olduktan sonra açıköğretim GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /14 sınavlarıyla girdiği iktisat bölümünü bitirdikten sonra 1987'de tekrar üniversite sınavına girdi. Bu defa hayalindeki öğretmenlik bölünü kazanan ancak sadece 2 ay okula gidebilen Kaya'nın hayali, eşinin başka bir şehre tayinin çıkması nedeniyle yine suya düştü. Öğrenci affıyla yıllar sonra öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için yeniden bir fırsat yakalayan Kaya, AA muhabirine yaşadıklarını şöyle anlattı: "Öğretmenlik arzum içimden hiç çıkmamıştı. Bu sefer ne eşim ne başka biri beni kimse Allah'ın izniyle engelleyemez dedim. Afla birlikte okula kayıt yaptırdım. 54 yaşımda üniversiteli oldum. Şimdi 3'üncü senem ama hep üstten dersten aldım. 4'üncü sınıf sayılırım. Dil bilgisinden kalmasaydım, bu sene bitiriyordum. Uygulamaya gidiyorum, ortaokullarda derslere giriyorum. Bir taraftan Özel liselerden devlet liselerine geçişte uygulanan kontenjan kalktı ANKARA M (AA) - illi Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel okullarda eğitim gören lise öğrencilerinin, puanla yerleştirilen devlet okullarına geçişlerinde kontenjan şartı aranmayacak. Yürürlükteki Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, KPSS'ye çalışıyorum." Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı hedeflediğini ifade eden Kaya, 5 kız ve 2 torun sahibi olmasına karşın öğretmenlik hayaline kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Eşinin o dönem kendisini ikilemde bırakarak okuldan vazgeçirdiğini kaydeden Kaya, eşinin şimdi de "zamanında sen beni dinledin, şimdi de ben seni dinliyorum, istediğin kadar okuyabilirsin" dediğini ve kendisini desteklediğini aktardı. Çocuklarının ise "anne ne yapacaksın bu yaştan sonra ye, iç, keyfine bak" dediklerini anlatan Kaya, okumayı çok sevdiğini, bunun kendisi için adeta bir aşk halini aldığını söyledi. Kaya, beşikten mezara kadar eğitim felsefesiyle hareket ettiğini ve bu uğurda derslerine gayretle çalıştığını, bazen yurtta kalan öğrencilerle etüt çalışmalarına katıldığını ifade etti. ortaöğretime yerleştirme esas puanla öğrenci alan liseler arasındaki nakil ve geçişlerde yerleştirme puanı ve okulun açık kontenjanı; yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasındaki nakiller ve geçişlerde ise açık kontenjan ile öğrencinin geriye dönük sınıflar bazındaki yıl sonu başarı puanı esas alınıyordu. Herhangi bir puan kullanılmaksızın öğrenci alan liselerde ise nakil ve geçişlerde öğrencinin ikametgah adresi belirleyici oluyordu. MEB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, sadece eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel liselerden devlet liselerine nakil ve geçişlerde, nakil olunacak okulun taban puan şartına bağlı olarak kontenjan şartı aranmayacak. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Süper Lig'de geçen hafta Kayseri Erciyesspor'u 3-0 yenerek son 16 haftada 2. galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, Gaziantep'ten 3 puanla dönerek çıkışını Kasımpaşa'da tek hedef galibiyet sürdürmek istiyor. Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Kasımpaşa, 39 puanla averajla 5 sırada yer alıyor. Gaziantepspor ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonunda topladığı 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Ryan Babel karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda ayrıca, Oscar Scarione, Andre Castro, Sanharib Malki, İlhan Eker ve Barış Başdaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Bursaspor maçında görev yapamayacak. Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Derbide ilk ve son 15 dakikaya dikkat SPOR 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 S İSTANBUL (AA) por Toto Süper Lig'de yarın derbi maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bu sezon gol yollarında maçların ilk çeyreğinde, sarı-lacivertliler ise son 15 dakikalık bölümde etkili oluyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde geride kalan 27 haftada attığı 46 golün 11'ni ilk çeyrekte kaydederken, sarı-lacivertli ekip ise 59 golünün 17'sini son 15 dakikalık bölüm ve uzatma dakikalarında buldu. Galatasaray bu sezon maçların ilk yarılarında daha fazla gol (24 gol) atarken, sarı-lacivertliler ise ikinci yarılarda daha fazla skor (35 gol) üretti. Spor Toto Süper Lig'de sezonun en az gol (22) yiyen takımı olan Galatasaray, maçların son çeyreğinde gol yollarında etkisiz kalırken, rakiplerine de fazla gol şansı tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçlarının son 15 dakikalık bölümü ve uzatma dakikalarında top 4 kez topu ağlarla buluştururken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. "Cim Bom", en fazla golü (6) ise müsabakaların dakikalarında yedi. Bu sezon ligin en golcü takımı olan lider Fenerbahçe, en fazla gol (17) kaydettiği maçların son 15 dakikalık bölümü ve uzatma dakikalarında kalesini gole kapatamıyor. Sarı-lacivertli ekip, kalesinde en fazla golü (7) maçların son çeyreği ve uzatma dakikalarında gördü. Fenerbahçe'nin rakip ağları en az sarstığı dakikalar ise 4 kezle dakika aralığı oldu. Hollandalı pasörden Türk voleyboluna övgü ANKARA A (AA) cıbadem Erkekler Voleybol Ligi takımlarından Ziraat Bankası'nın Hollandalı pasörü Nimir Abdel Aziz, "Türkiye ligi Avrupa'nın sayılı ligleri arasında yer alıyor" Sezon başında geldiği Ziraat Bankası'nda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Nimir, AA muhabirne yaptığı açıklamada, Türk voleyboluna övgüler yağdırdı. Hollanda Milli Takımı'nda da oynayan Nimir, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki başarı grafiğinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ligi Avrupa'nın sayılı ligleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeden önce izlenimlerin her zaman olumluydu ve şu an da bu düşüncelerim değişmedi" diye konuştu. Hollandalı genç oyun kurucu, Türkiye'nin aynı zamanda güzel ve güvenilir bir ülke olduğuna işaret ederek, "Gerek voleybol, gerekse de yaşama olanakları konusunda Türkiye harika bir ülke" değerlendirmesinde bulundu. Ziraat Bankası'ndaki arkadaşlık ortamına da değinen Nimir, şöyle devam etti: "Öncelikle bütün arkadaşlarım çok iyi ve karakterli insanlar. Antrenman dışında takım arkadaşlarımla çok iyi ilişkilerimiz var. Antrenmanlarımız çok neşeli geçiyor. Maç içinde, antrenmanda olsun birbirimize inancımız ve güvenimiz tam. Bu güven ortamı da çok iyi bir arkadaşlık Çünkü her arkadaşlığın temeli güven ve inanmaktır. Ziraat Bankası'na gelerek en doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Profesyonel bir kulüp ve her şey voleybol etrafında dönüyor." Nimir, vatandaşı ve takım arkadaşı Robert Horstink ile aynı dili konuştukları için sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Robert ile üç sezon önce de birlikte oynama fırsatı bulduğunu anlatan Nimir, "Çok iyi anlaşıyoruz. Önceden de birbirimizi tanıyorduk. Şu an onunla yine aynı takımda oynadığım için mutluyum. Robert takımda en iyi vakit geçirdiğim arkadaşım. Tabii diğer takım arkadaşlarımla da vakit geçirmekten hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı. Nimir, vaktinin büyük bir bölümünün antrenmanlar ve maçlarda geçtiğine dikkati çekerek, boş vakitlerinde daha çok dinlenmeyi tercih ettiğini belirtti. Bunun dışında alışveriş merkezine ve sinemaya gittiğini ifade eden Hollandalı voleybolcu, playstation oynamayı da çok sevdiğini dile getirdi. Türk yemeklerini "harika" damak zevkimi karşılayan tatlar var. Tüm yemekler güzel ama tek bir isim vermek gerekirse de tercihimi kebaptan yana kul- Fenerbahçe'nin forvetlerinden Galatasaray'a gözdağı... S İSTANBUL (AA) por Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak lider Fenerbahçe, derbide forvetlerinin yükselen performanslarına güveniyor. Sarı-lacivertliler, ligde toplam 40 golü bulunan Emenike, Sow, Kuyt ve Webo'nun son haftalarda yükselen performanslarıyla, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takıma gözdağı veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tribün olayları nedeniyle tatil edilen Trabzonspor maçıyla ilgili kararını bekleyen sarılacivertlilerde, bir maç eksik olarak, 26 maçlık periyotta Emenike ve Sow 11'er, Kuyt 10 ve Webo'nun da 8 golü var. En yakın takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş'a bir maç eksiğiyle 10 puan fark yapan Fenerbahçe'de son 3 lig haftasında, Emenike 3, Sow ve Kuyt ikişer, Webo da bir gol kaydetti. Son deplasman ve iç saha mücadelesini forvetlerinin golleriyle 3-0'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe'de forvetlerin yanı sıra, mevcut kadroda Emre Belözoğlu'nun 5, Cristian'ın 3, Mehmet Topal, Egemen Korkmaz, Alves ve Caner Erkin'in ikişer, Bekir İrtegün ve Alper Potuk'un birer golleri bulunuyor. Fenerbahçe'nin "Muhteşem Dörtlüsü"nden Webo, Kuyt ve Sow'un Galatasaray'a golü bulunurken, Emenike, Süper lig kariyerlerinde henüz sarı-kırmızılı fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertli takımdan önce sezonunda Süper Lig'de Kardemir Karabükspor formasını giyen Nijeryalı forvet, Kardemir Karabükspor'da 2, Fenerbahçe'de de 1 kez Beşiktaş filelerini havalandırırken, Galatasaray'a karşı çıktığı 2 maçta da gol atamadı. Sow'un Spor Toto Süper Lig'in sezonundaki 31. hafta mücadelesinde, Kuyt'ın sezonu öncesi yapılan TFF Süper Kupa maçında, Webo'nun İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile sezonunun ilk haftasında 1 ve Fenerbahçe formasıyla da sezonunun 33. haftasında Galatasaray'a 2 gol attı. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan futbolculardan 10'unun Galatasaray'a karşı golü bulunuyor. Forvetler Webo, Kuyt ve Sow'un yanı sıra, Selçuk Şahin (2), Cristian, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topuz ve Holmen (birer kez) sarı-kırmızılı fileleri havalandırdı. Selçuk ( , ), Emre ( ), Cristian ( ), Gökhan ( Türkiye Kupası) ve Hasan Ali ( ) sarı-lacivertli formayla, Mehmet ( TFF Süper Kupa) Kayserispor, Holmen ( ) de İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarıyla Galatasaray'a gol attı.

16 5 N SAN 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n seçimlerden zaferle ç kmas münasebetiyle belediye baflkanl önünde kutlama yap ld. Oylar n yüzde 50,9 unu alarak rakiplerine aç k ara fark atan Yaflar n belediye baflkanl - n ikinci kez kazanmas büyük bir coflkuyla kutland. Yaz Y aflar n mutlulu una efli Azize Yaflar, o ullar, gelinleri ve torunlar da ortak oldu. Vatandafllar taraf ndan coflkuyla karfl lanan Yaflar, ilk olarak Atatürk büstünün önüne çelenk b rakt. Mesai arkadafllar na teflekkür ederek konuflmas na bafllayan Yaflar, Yenimahalle de kardeflli in kazand n vurgulad seçimlerinde oylar n yüzde 40,8 ini alarak Yenimahalle yönetimine geldi- ini dile getiren Yaflar,Bu seçimlerde Bütün fiehir Yasas ile Yenimahalle den 13 mahallenin kopar lmas da sonuçlar etkilemedi. Aksine Yenimahalle tarihinde en yüksek oyu 2014 yerel seçimlerinde alarak büyük ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yaflar n baflar s coflkuyla kutland Baflkan Veysel Tiryaki mazbatas n ald YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Y üzde 64 oy alarak, büyük bir rekora imza atan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, mazbatas n ald. Ak Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca ve yeni seçilen Ak Partili meclis üyeleri ile birlikte ilçe seçim kuruluna gelen Baflkan Tiryaki, mazbatas n ald ktan sonra hat ra foto raf çektirdi. Alt nda için ald m z her kararda, att m z her ad mda ve alt na imzam z koydu umuz her yat r mda, Âyinesi ifltir kiflinin, lafa bak lmaz sözü rehberimiz oldu. Sözle de il, eserlerimizle an lmay tercih ettik. Seçim kampanyam zda da yapt klar m z anlatt k. 40 bin kifli ile yüz yüze görüfltük. Alt nda için gerçeklefltirdi imiz çal flmalar n anlat ld kitapç klar m z, 100 bin eve tek tek da tt k. Samimiyetimizden ve dürüstlü ümüzden ödün vermedik. Biz, Alt nda l larla birbirimize kalplerimizi açt k. Seçim sonuçlar da bunun göstergesi. diyerek mutlulu unu ifade eden Baflkan Tiryaki, hizmetlerin yeni dönemde artarak devam edece i müjdesini verdi. Seçim çal flmalar m z süresince bizimle birlikte büyük bir özveri ve gayretle çal flan herkese flükranlar m sunar m diyerek sözlerini sürdüren Tiryaki, geliflen Alt nda için hep bir elden mücadele verdiklerini söyleyerek Biz büyük bir aileyiz. Kenetlendi imiz zaman önümüzde hiçbir engel duramaz diye konufltu. bir baflar ya imza att k. Onca iftiraya, yalana, sald r ya ra men halk yine do ru dürüst hizmeti yeniden seçti Yenimahallelileri ötekilefltirmeden kucaklamaya devam edece ini belirten Yaflar, siyasetin art k temizlenmesi gerekti inin alt n çizdi. Temiz siyaset yap lmadan do ru, dürüst hizmet beklemenin imkans z oldu unu kaydeden Yaflar, flunlar söyledi: Vicdan n z dinlediniz ve beni seçtiniz. Sözlerimi tutaca ma dair sizlere bu dönem de söz veriyorum. E itim, kültür, sa l k ve inançla ilgili gerçeklefltirece imiz projelerle hepinizi kucaklay p, kaynaklar Yenimahalle için kullanmaya devam edece- im. Hepinizi çok seviyorum. Sevdam halk sevdas, sevdam Yenimahalle sevdas. Okul servislerine aral ks z denetim yap l yor V ali Yard mc s baflkanl nda, l Jandarma Komutanl, l Emniyet Müdürlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü ve Karayollar Bölge Müdürlü ü yetkililerinden oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu E itim-ö retim y l n n ikinci döneminde de çal flmalar na devam ediyor. Ankara Valili ince yap lan aç klamada, Gelece- imizin teminat olan çocuklar m z n okullar ndan evlerine ve evlerinden de okullar na güvenli bir ortamda tafl nmas için servis araçlar n n teknik ve fenni denetimleri sürdürülmektedir denildi. Valilik aç klamas nda Mart ay nda yap lan umumi denetimlerde trafik kurallar na uymayan servis araçlar ndan 460 adedine trafik kurallar na uymamalar nedeniyle cezai ifllem ve toplam TL para cezas kesildi i belirtildi. Valilikçe yap lan aç klamada devamla; Ankara linde Mart ay nda ayr ca toplam 710 adet okul servis arac n n da genel fenni-trafik kontrolleri yap lm flt r. Kontroller sonucunda eksikli i tespit edilen okul servis araçlar na ilgili kanun gere ince cezai ifllem uygulanm flt r. denildi. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı