TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ"

Transkript

1 OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1): J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1): TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi Trımsl Ypılr ve Sulm Bölümü, SAMSUN Geliş Trihi: ÖZET: Tneli ürünlerin oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd vrsyımlr ürünün yrı kışkn sıvı özelliğine ship olduğu essın dynır. Bu nedenle depolmd büyük ornd etkili oln ürün şev krkteristiklerinin bilinmesi gerekir. Bu çlışmd, ürün birim hcim ğırlığı, ürün içsel sürtünme çılrı ve ürün ile mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyılrı gibi şev krkteristiklerinin oluşn yty ve düşey bsınç üzerine etkisi trtışılmıştır. Anhtr Kelimeler: Tneli ürün, şev krkteristikleri, depolm yükü STORAGE LOADS RELEVANT TO SLOPING CHARACTERISTICS OF GRAINY PRODUCTS ABSTRACT: Assumptions bout clculting horizontl nd verticl pressures of griny products re bsed on the fct tht the product hs semi-fluid liquid property. So sloping chrcteristics of the product which hve serious effect in storge must be known. In this study, the effects of sloping chrcteristics such s product bulk density, product ngles of internl friction nd sttic coefficients of friction between product nd mteril surfce on horizontl nd verticl pressures ws discussed. Keywords: Griny product, sloping chrcteristics, storge lod 1. GİRİŞ Trım işletmelerinde işletmenin üretim ypısın bğlı olrk bir tkım ürün (bitkisel vey hyvnsl) korum ve depolm ypılrın gereksinim duyulur. Bu ypılrın kendilerinden beklenilen işlevleri yerine getirebilmeleri ypılrın mühendislik biliminin ilkeleri doğrultusund projelenmesi ile olsıdır. Tneli ürünler ktı, sıvı ve gz formunu bünyelerinde brındırdıklrı için depolm koşullrı büyük ornd temel fiziksel ve meknik özelliklerine bğlıdır. Bu bğlmd bu ürünlerin yeterli düzeyde muhfzlrı için mühendislik uygulmlrı çısındn önemli temel fiziksel özelliklerinin ve bu fiziksel özellikler rsındki ilişkilerin bilinmesi gerekir (Horbik ve Molend, 1988). Tneli ürünlerdeki deformsyon ve prçlnmlr bu ürünlerin biyolojik orijinli olmlrı nedeniyle meknik özelliklerini büyük ornd etkileyen nem içeriğine bğlıdır. Bu konud ypıln deneysel çlışmlr göstermiştir ki depo yüzeyi ile tne rsındki tems yüzeyi rttıkç ürünlerdeki deformsyon ornı d rtmktdır. Bu durum üzerinde de en etkili fktör ürün nem kpsmıdır (Horbik ve Molend, 1988). Depolnn tneli ürünlerde nem kpsmındki kontrolsüz rtışlr ürün hcim ğırlığını rtırdığındn depo yn yüzeylerine gelen ynl bsınçlrı d rttırır. Bu bğlmd Anonymous (1983), tneli ürün nem kpsmınd % lük bir rtışın proje ynl bsıncı üzerinde % luk bir rtış neden olcğını ileri sürmektedir. Bu durum Horbik ve Molend (000), trfındn oluşturuln çpı 61 cm, yüksekliği 75 cm oln buğdy depolu model bir silod, deneysel olrk d gözlenmiştir. Ypıln çlışmd silindirik depodki ynl bsıncın lineer olrk nem kpsmındki yükselmeye bğlı olrk rttığı gözlenmiştir. Bu bğlmd nem içeriğindeki %0. lik rtış yty bsınçt 50 kg/m lik bir rtış, %1.8 lik bir rtışın ise yty bsınçt 500 kg/m lik bir rtış yol çtığı sptnmıştır. Ürün depolm ypılrının yük etkisiyle projelendirilmesinde trihsel olrk önceleri sdece ürünün oluşturduğu hidrosttik bsınç dikkte lınırken günümüzde mlzeme teknolojisindeki gelişmelere bğlı olrk ürün şev krkteristikleri öncelik kznmıştır (Moy ve rk., 00). Bu çlışmd tneli ürünlere ilişkin şev krkteristikleri litertür çlışmsı kpsmınd gözden geçirilerek ürün şev krkteristiklerinin (birim hcim ğırlığı, içsel sürtünme çısı, sttik sürtünme ktsyısı) depolm yükleri üzerine olsı etkileri üzerinde durulmuştur.. TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİ Tneli ürünlerin oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd vrsyımlr ürünün yrı kışkn sıvı özelliğine ship olduğu essın dynır. Bu çıdn oluşn bsıncın sptnmsı için ürüne it krkteristik özellikler oln ürün içsel sürtünme çısının, ürün ile mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyısının ve ürün hcim ğırlığının bilinmesi gerekir. Bu çıdn tneli ürünler için önem rz eden temel fiziksel özellikler nem kpsmı, tneler rsı içsel sürtünme çısı, tne ile depo mlzemesi rsındki sttik sürtünme ktsyısı ve hcim ğırlığıdır (Anonymous, 199)..1. Birim Hcim Ağırlığı Biyolojik mlzemelerde ynl ve düşey bsıncın belirlenmesinde gerekli oln prmetrelerden birisi birim hcim ğırlığıdır. Birim hcim ğırlığı genellikle nem rtışı ile birlikte rtmktdır. Fkt bzı durumlrd nem rtışı ile zlbilmektedir. Bunun nedeni ise nem içeriğinin rtışı ile birlikte ürünün hcmi ve ğırlığının değişmesidir. Fkt

2 T. Öztürk, H. Kibr üründeki hcimsel rtışın ğ ırlık rtışındn fzl olduğu durumlrd birim hcim ğırlığı zlmktdır. Bun neden oln fktör ürünün fizyolojik ypısıdır. Bu durum Konk ve rk., (00) trfındn bezelye tohumlrınd %5. ve %16.5 nem içeriklerine deneysel olrk gözlenmiştir. Ypıln çlışmd %5. nem içeriğinde birim hcim ğırlığı 800 kg/m 3 olurken %16.5 nem içeriğinde ise 71. kg/m 3 olrk sptnmıştır. Bu bğlmd çeşitli tneli ürünlerin birim hcim ğırlıklrı Çizelge 1 de verilmiştir (Anonymous, 00). Çizelge 1 den de görüldüğü gibi ürünün nem içeriği rttıkç birim hcim ğırlığı rtmkt vey zlmktdır. Bu durumun ynsımsı d depo duvrın oln bsıncın rtmsı vey zlmsı şeklinde etki etmektedir. Ürün depolm ypılrınd ynl proje bsıncının rtmsı mlzeme klınlığını rtırdığındn, depo inş mliyeti de rtmktdır. Çizelge 1. Tneli ürünlerin birim hcim ğırlıklrı (Anonymous, 00) Ürün Cinsi Nem İçeriği (%) Birim Hcim Ağırlığı (kg/m³) Buğdy Arp Mısır (tne) Mısır (un) Pirinç (işlenmiş) Pirinç (işlenmemiş) Çvdr Yulf Soy Fsulye Ayçiçeği Pmuk Yer Fıstığı İçsel Sürtünme Açısı Biyolojik mlzemelerin içsel sürtünme çısı ürünlerin fiziksel özelliklerine ve geometrik ypılrın bğlı olrk değişir. Biyolojik mlzeme oln tneli ürünlerde de tnelerin fiziksel özelliklerini etkileyen önemli fktörler nem içeriği, tür, çeşit, olgunluk durumu ve yetiştirme koşuludur. Tneli ürünlerde depolm yoğunluğu ve tnelerin uzysl (konumsl) yerleşimini etkileyen önemli fktörler ise nem içeriği, ynl bsınç ve depolm süresidir. Kurutulmuş tneli ürünler genellikle kohezyonsuz ve serbest kışlı kbul edilirler. Ürünün kohezyonu nem içeriği ve uzun depolm süresi ile rtr. Çeşitli tneli ürünler için içsel sürtünme çılrı Çizelge de verilmiştir (Horbik verusinek, 00). Çizelge den de görüleceği gibi tne nem içeriği rtışı ile ürün içsel sürtünme çısı d rtmktdır. Burd tneli ürünün nem içeriğinin rtış nedeni depo ortm sıcklığının zlmsı ve bğıl nemin rtmsıdır. Ürün nem içeriğine bğlı olrk içsel sürtünme çısının rtmsı depo duvrlrın gelecek olsı bsınçlrı d rtırdığındn mlzemeye bğlı olrk depo birim mliyetlerini de rtırmktdır. Çizelge de verilen içsel sürtünme çısı değerleri irdelendiğinde bzı ürünlerde nem içeriğinin rtışı ile içsel sürtünme çısının zldığı görülmektedir. İçsel sürtünme çısı genel olrk nem içeriğine bğlı olrk rtış gösterirken bzı ürünlerde bzı nem içerikleri için zlm göstermesi büyük ornd deney koşullrındki homojenliğin bozulmsın bğlıdır. Deney homojenliğini bozn koşullr ise deney numunelerinin (her deney için) homojen olmmsı (numunelerin küresel ve köşeli olmsı, deformsyonlr) ile numune iç koşullrının tm olrk denetlenememesine bğlıdır. Çizelge.Çeşitli tneli ürünler için frklı nem içeriklerinde içsel sürtünme çılrı (Horbik ve Rusinek., 00) Nem İçeriği φ Ürün Cinsi (%) (derece) Arp Buğdy Yulf Mısır ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.1. ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.7 Soy ± 0.9 Mercimek ± 0.6 Bezelye ± Sttik Sürtünme Ktsyısı Ypı mlzemeleri krşısınd tnelerin sürtünme ktsyısı birçok fktöre bğlıdır. Bunlrın en önemlileri mlzeme tipi, ürünün nem içeriği, norml (duvr yüzeyine dik) bsınç, tnelerin kymy krşı yönelimi, hv sıcklığı, bğıl nem ve ürünün türü ve çeşididir. Frklı tür tnelerin sürtünme ktsyılrı rsınd belirgin frklr olbilir. Bu frklrın sebeplerinden biri tne yüzeylerinin ypısı ve pürüzsüzlüğüdür. Ayrıc tne nem içeriği de sürtünme ktsyılrının frklı olmsının n nedenlerinden birisidir (Molend ve rk., 1996). 133

3 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri Çizelge 3 te çeşitli tneli ürünler için frklı nem içeriklerinde ve frklı yüzeyler için sttik sürtünme ktsyılrı verilmiştir (Anonymous, 1983). Çizelge 3 ten de görülebileceği gibi sttik sürtünme ktsyısı en fzl beton yüzeyde olmktdır. Bunun nedeni ise beton yüzeyin diğer yüzeylerden dh fzl pürüzlü oluşundn kynklnmktdır. Teflon plstik yüzeyde ise sttik sürtünme ktsyısının en z olduğu görülmektedir. Bunun sebebi teflon plstik yüzeyin yüzeysel pürüzlülüğünün z olmsıdır. Çizelge 3 ten de görüldüğü gibi Arp d % nem içeriklerinde beton mlzemede hşpl düzeltilmiş yüzeyde sttik sürtünme ktsyılrı 0.3, 0. ve 0.5 dir. Anck teflon plstik yüzeyde ise 0.17, 0.13 ve 0.11 olduğu görülmektedir. Fkt plstik yüzeylerden polietilen mlzeme metl yüzeyli mlzemelerden dh pürüzlü olduğundn sttik sürtünme ktsyı değerleri de fzldır. Örneğin Mısır d % nem içeriklerinde polietilen yüzeyde ki sttik sürtünme ktsyı değerleri 0., 0.7 ve 0.38 fkt metl yumuşk çelik yüzeyde 0.3, 0.0 ve 0. olduğu görülmektedir. Çizelge 3 te bzı sttik sürtünme ktsyı değerleri nem içeriği rtışı ile zlbilmekte vey rtbilmektedir. Bu zlış vey rtışın nedeni ürünün fiziksel özelliklerinden kynklnmktdır. Nem içeriklerinin rtmsı üründe geometrik ypıyı olumsuz olrk etkilediğinden deformsyon neden olup sttik sürtünme ktsyısını rtırmkt vey zltmktdır. Özetle sttik sürtünme ktsyısının değişiminde ürünün nem içeriği ile ürünün fiziksel özellikleri etkili olmktdır. 3. DEPOLAMA YÜKLERİ Tneli ürünler muhfz edildiği depolrd ynl ve düşey doğrultulrd bsınç oluştururlr. Bu nedenle tneli ürün depolrının projelendirilmesinde ürünün oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd çeşitli eşitlikler geliştirilmiştir. Bunlr Jnssen, Reimbert ve Reimbert, Wlker ve Rnkine eşitlikleridir. Günümüzde ypıln projelemelerde dh çok Jnssen ve Rnkine eşitlikleri kullnılmktdır (Schwb ve rk., 199). Tneli ürünlerin oluşturcğı yty bsınç depo derinliği zldıkç rtmktdır. Depo merkezinde ynl bsınç sıfır ve ynlr doğru gidildikçe rtmktdır. Deponun tbnınd ise toplm düşey bsınç değeri mksimumdur. Tneli ürün depolrınd yty ve düşey bsınç deponun lçk vey yüksek depo oluşun göre hesplnır. Deponun lçk yd yüksek oluşun depodki ürünün yüksekliği (h) ile depo hidrolik yrıçpı (R) krşılştırılrk krr verilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Tneli ürün depolrınd h<r ise lçk depo, h>r ise yüksek depo olrk kbul edilir. Tneli ürün depolrı için depo hidrolik yrıçp değerleri çizelge te ve depo kesit geometrisi ise şekil 1 de verilmiştir. Çizelge. Tneli ürün depolrı için depo hidrolik yrıçp değerleri (Anonymous, 1983, Öztürk, 00). Kesit Şekli Aln (A) Çevre Uzunluğu Hidrolik Yrıçp (R) (P) Dire D/ π x D π x D D Dikdörtgen b x b x (+b) xb x ( + b) Kre Düzenli poligon D π N ND Nx π π x sin x cos N N π x cot N π NxDxsin N N x D π x cos N π x cot N 13

4 T. Öztürk, H. Kibr Çizelge 3. Çeşitli tneli ürünler ile depo konstrüksiyonu rsındki sttik sürtünme ktsyılrı (Anonymous, 1983) 135

5 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri α H Y β Kesme düzlemi Y L V h H θ φ 5 + φ Kesme düzlemi V n D D/ h 5 + φ D/ ϕ D ) Alçk Thıl Deposu b) Yüksek Thıl Deposu Şekil 1. Depo kesit geometrisi (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Alçk thıl depolrınd oluşn bsınçlrın sptnmsınd kullnıln eşitlikler şğıd verilmiştir; Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl duvr bsıncı; = γ xyx tn φ L 5 eşitliği, Ynl proje bsıncı; = 1 φ L tn P xγ xh x 5 eşitliği, Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç; = tn φ V µ xγ xy x 5 eşitliği, Toplm düşey bsınç; = 1 φ V tn T xµ xγ xh x 5 eşitliği yrdımıyl hesplnbilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Yüksek thıl depolrınd yty bsıncın yığın yüksekliğine bğlı oln rtışı lçk depolrdki yty bsıncın yığın yüksekliğine bğlı oln lineer rtışın göre dh z hızlıdır. Bu mçl yüksek thıl depolrınd yty bsıncın hesplnmsınd Jnssen eşitliğinin kullnılmsı dh uygundur. Bu bğlmd yüksek thıl depolrınd oluşn bsınçlrın sptnmsınd Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl bsınç; k xµ xy γ xr = R L x 1 e eşitliği, µ Ynl proje bsıncı; x k x µ x h / R γ xr = e LP x h+ x µ x k x µ / R R x k xµ eşitliği, Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç; V T = L P x µ x k x µ x h / R γ xr = e x h + x k x µ / R R x k x µ eşitliği yrdımıyl hesplnbilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Verilen eşitliklerde k bsınç ornı şğıdki eşitlikler yrdımı ile bulunbilmektedir. Burd k bsınç ornı deponun geometrisi ve ürünün tipi, deponun derinliği, ürünün nem içeriği, sürtünmesi ve kohezyon koşullrın göre değişmektedir. Bu değerlerde içsel sürtünme çısını etkilediğinden bsınç ornı rtmkt vey zlmktdır. 136

6 T. Öztürk, H. Kibr 1 sinφ φ k = vey k = tn 5 1+ sinφ eşitliği Yukrıd verilen eşitliklerde; L = Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl bsınç(kg.f/m ), L P = Ynl proje bsıncı (kg.f/m ), V = Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç (kg.f/m ), V T = Toplm düşey bsınç (kg.f/m ), γ = Ürün birim hcim ğırlığı (kg/m 3 ), φ = İçsel sürtünme çısı (Derece), h = Ürün yığın yüksekliği (m), k = Bsınç ornı (Yty bsınç/düşey bsınç), R = Depo hidrolik yrıçpı (m), µ = Sttik sürtünme ktsyısını ifde etmektedir.. ÖRNEK UYGULAMALAR Çlışmnın bu bölümünde bzı tneli ürünler için şev krkteristiklerindeki olsı değişmelere bğlı olrk proje ynl bsıncındki değişimleri görebilmek mcıyl kurmsl örnek uygulmlr ilişkin sonuçlr çizelge 5 te verilmiştir. Çizelgeden 5 teki veriler çizelge 1,, 3 teki verilere dynılrk hzırlnmıştır. Örneğin Arp nın %.7 nem içeriğindeki birim hcim ğırlığı 680 kg/m 3, içsel sürtünme çısı olduğu belirtilmektedir. Arp d ürün nem kpsmındki %33 lük bir rtış proje ynl bsınç değerlerinde diresel kesitli hşp depolrd %9.7, dikdörtgen kesitli depolrd ise % luk bir rtış yol çmktdır. Buğdy ürün nem kpsmındki %16 lık bir rtış diresel kesitli depolrd ynl bsıncı %.6 rtırırken dikdörtgen kesitli beton depolrd %.0 dolyınd rtırmktdır. Yulft depolnn ürünün nem kpsmındki %16 lık bir rtış diresel kesitli çelik depolrd %39. lük, dikdörtgen kesitli çelik depolrd ise %66 lık bir ynl bsınç rtışın neden olmktdır. Bu verilerin nlizden de görülebileceği gibi depolnn ürünün nem kpsmındki rtışlr en fzl çelik yüzeyli depolrdki proje ynl bsıncı değişimi üzerine etkili olmktdır. Bu durum yol çn n etken ise tne-mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyısı değeridir. Dolyısıyl sttik sürtünme ktsyısındki zlmy ve ürün nem kpsmındki rtış bğlı olrk depolnn tneli ürünün uygulycğı ynl bsınçt rtış gösterecektir. 5. SONUÇ Biyolojik orijinli tneli ürünler ktı, sıvı ve gz formunu bünyelerinde brındırdıklrı için depolm koşullrı büyük ornd fiziksel ve meknik özelliklerine bğlıdır. Bu bğlmd bu ürünler için depo konstrüksiyon projelerinin hzırlnmsınd temel fiziksel ve meknik özelliklerinin ve bu özellikler rsındki ilişkilerin bilinmesi gerekir. Biyolojik orijinli olmlrı nedeniyle tneli ürünlerdeki deformsyon ve prçlnmlr bu ürünlerin meknik özellikleri ile büyük ornd nem içeriğine bğlıdır. Bu konud ypıln deneysel çlışmlr d göstermiştir ki depo yüzeyi ile tne rsındki tems yüzeyi rttıkç ürünlerdeki deformsyon ornı d rtmktdır. Bu durum üzerinde de en etkili fktör ürün nem kpsmıdır. Dolyısıyl depolnn biyolojik orijinli tneli ürünlerde nem kpsmının denetim ltın lınmsıyl ürünlerin depo duvrlrın uygulycğı ynl bsınç zlcğındn, tnelerdeki meknik deformsyon ornlrı d düşecektir. 137

7 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri Çizelge 5. Bzı tneli ürünler için ürün şev krkteristikleri ile depo proje ynl bsıncı rsındki ilişkiler 138

8 T. Öztürk, H. Kibr 5. KAYNAKLAR Anonymous, Structures nd Environment Hndbook Chpter 1.1: Lods, 11th Edition, MWPS. USA. Anonymous, 199. Design nd Mngement of Storges For Bulk, Foll-Crop. ASAE Engineering Prctice: ASAE EP 75. Anonymous, 00. Grin, Forge nd Feed Structures. Cnd Pln Service M-7000 Cnd. Horbik, J., Molend, M., Force nd Contct Are of Whet Grin In Friction. Journl of Agriculture Englnd Reserch 1(1), P.3-. Horbik, J., Molend, M., 000. Grin Pressure in A Model Silo As Affected By Moisture Content Increse. Institute of Agrophysics, Polish Acdemiy of Sciences, Box 01, 0-90 Lublin 7, Polnd. Horbik, J., Lukszuk, J., Grochowicz, M., 00.. Formtion of Sher Bnd In Grnulr Mteril During Trixil Compression Test. Interntionl Agrophysics, 1() P Horbik, J., Rusinek, R., 00. Pressure Rtio of Cerel Grins Determined In Unixil Compression Test Institute of Agrophysics, Polish Acdemiy of Sciences, Box 01, 0-90 Lublin 7, Polnd. Konk, M., Çrmn, K., Aydın, C., 00. Physicl Properties of Chick Pe Seeds. Biosystems Engineering, 8(1), Molend, M., Horbik, J., Ross, J., Wer-In Effects on Lods nd Flow In Smooth Wll Bin. Trnsctions of the ASAE, 39(1), P Moy, M., Ayug, F., Guit, M., Agudo, P., 00. Mechnicl Properties of Grnulr Agriculturl Mterils. Trnsctions of the ASAE, 5(5), P Schwb, C.V., Ross., I. J., White, G. M., Colliver, D.G., 199. Whet Lods And Verticl Pressure Distribution In Full-Scle Bin Prt-I Filling. Trnsctions of the ASAE 37(5): Öztürk, T., 003. Trımsl Ypılr. Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi Ders Kitbı No: 9 Smsun. Öztürk, T., 00. Trımsl İnşt Ders Notlrı (Yyınlnmmış). Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi, Smsun. 139

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Iğdır İline Uygun Mısır Depolama Yapısı ve Havalandırma Sistem Tasarımı

Iğdır İline Uygun Mısır Depolama Yapısı ve Havalandırma Sistem Tasarımı Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Teknik Bilgiler ve Tblolr Technicl Informtion nd Tbles A brnd of the 237 14 Sevk Mkrlrı Srm Kpsitesi - Çizelge 1 Cpcity of Cble Drums - Tble 1 Kblo/ Cble Ø 4 5 6 7 8 Sevk Mkrlrı Srm Kpsitesi - Çizelge

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ

DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008 DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ Mustafa GÖLCÜ H.

Detaylı