TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ"

Transkript

1 OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1): J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1): TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi Trımsl Ypılr ve Sulm Bölümü, SAMSUN Geliş Trihi: ÖZET: Tneli ürünlerin oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd vrsyımlr ürünün yrı kışkn sıvı özelliğine ship olduğu essın dynır. Bu nedenle depolmd büyük ornd etkili oln ürün şev krkteristiklerinin bilinmesi gerekir. Bu çlışmd, ürün birim hcim ğırlığı, ürün içsel sürtünme çılrı ve ürün ile mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyılrı gibi şev krkteristiklerinin oluşn yty ve düşey bsınç üzerine etkisi trtışılmıştır. Anhtr Kelimeler: Tneli ürün, şev krkteristikleri, depolm yükü STORAGE LOADS RELEVANT TO SLOPING CHARACTERISTICS OF GRAINY PRODUCTS ABSTRACT: Assumptions bout clculting horizontl nd verticl pressures of griny products re bsed on the fct tht the product hs semi-fluid liquid property. So sloping chrcteristics of the product which hve serious effect in storge must be known. In this study, the effects of sloping chrcteristics such s product bulk density, product ngles of internl friction nd sttic coefficients of friction between product nd mteril surfce on horizontl nd verticl pressures ws discussed. Keywords: Griny product, sloping chrcteristics, storge lod 1. GİRİŞ Trım işletmelerinde işletmenin üretim ypısın bğlı olrk bir tkım ürün (bitkisel vey hyvnsl) korum ve depolm ypılrın gereksinim duyulur. Bu ypılrın kendilerinden beklenilen işlevleri yerine getirebilmeleri ypılrın mühendislik biliminin ilkeleri doğrultusund projelenmesi ile olsıdır. Tneli ürünler ktı, sıvı ve gz formunu bünyelerinde brındırdıklrı için depolm koşullrı büyük ornd temel fiziksel ve meknik özelliklerine bğlıdır. Bu bğlmd bu ürünlerin yeterli düzeyde muhfzlrı için mühendislik uygulmlrı çısındn önemli temel fiziksel özelliklerinin ve bu fiziksel özellikler rsındki ilişkilerin bilinmesi gerekir (Horbik ve Molend, 1988). Tneli ürünlerdeki deformsyon ve prçlnmlr bu ürünlerin biyolojik orijinli olmlrı nedeniyle meknik özelliklerini büyük ornd etkileyen nem içeriğine bğlıdır. Bu konud ypıln deneysel çlışmlr göstermiştir ki depo yüzeyi ile tne rsındki tems yüzeyi rttıkç ürünlerdeki deformsyon ornı d rtmktdır. Bu durum üzerinde de en etkili fktör ürün nem kpsmıdır (Horbik ve Molend, 1988). Depolnn tneli ürünlerde nem kpsmındki kontrolsüz rtışlr ürün hcim ğırlığını rtırdığındn depo yn yüzeylerine gelen ynl bsınçlrı d rttırır. Bu bğlmd Anonymous (1983), tneli ürün nem kpsmınd % lük bir rtışın proje ynl bsıncı üzerinde % luk bir rtış neden olcğını ileri sürmektedir. Bu durum Horbik ve Molend (000), trfındn oluşturuln çpı 61 cm, yüksekliği 75 cm oln buğdy depolu model bir silod, deneysel olrk d gözlenmiştir. Ypıln çlışmd silindirik depodki ynl bsıncın lineer olrk nem kpsmındki yükselmeye bğlı olrk rttığı gözlenmiştir. Bu bğlmd nem içeriğindeki %0. lik rtış yty bsınçt 50 kg/m lik bir rtış, %1.8 lik bir rtışın ise yty bsınçt 500 kg/m lik bir rtış yol çtığı sptnmıştır. Ürün depolm ypılrının yük etkisiyle projelendirilmesinde trihsel olrk önceleri sdece ürünün oluşturduğu hidrosttik bsınç dikkte lınırken günümüzde mlzeme teknolojisindeki gelişmelere bğlı olrk ürün şev krkteristikleri öncelik kznmıştır (Moy ve rk., 00). Bu çlışmd tneli ürünlere ilişkin şev krkteristikleri litertür çlışmsı kpsmınd gözden geçirilerek ürün şev krkteristiklerinin (birim hcim ğırlığı, içsel sürtünme çısı, sttik sürtünme ktsyısı) depolm yükleri üzerine olsı etkileri üzerinde durulmuştur.. TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİ Tneli ürünlerin oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd vrsyımlr ürünün yrı kışkn sıvı özelliğine ship olduğu essın dynır. Bu çıdn oluşn bsıncın sptnmsı için ürüne it krkteristik özellikler oln ürün içsel sürtünme çısının, ürün ile mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyısının ve ürün hcim ğırlığının bilinmesi gerekir. Bu çıdn tneli ürünler için önem rz eden temel fiziksel özellikler nem kpsmı, tneler rsı içsel sürtünme çısı, tne ile depo mlzemesi rsındki sttik sürtünme ktsyısı ve hcim ğırlığıdır (Anonymous, 199)..1. Birim Hcim Ağırlığı Biyolojik mlzemelerde ynl ve düşey bsıncın belirlenmesinde gerekli oln prmetrelerden birisi birim hcim ğırlığıdır. Birim hcim ğırlığı genellikle nem rtışı ile birlikte rtmktdır. Fkt bzı durumlrd nem rtışı ile zlbilmektedir. Bunun nedeni ise nem içeriğinin rtışı ile birlikte ürünün hcmi ve ğırlığının değişmesidir. Fkt

2 T. Öztürk, H. Kibr üründeki hcimsel rtışın ğ ırlık rtışındn fzl olduğu durumlrd birim hcim ğırlığı zlmktdır. Bun neden oln fktör ürünün fizyolojik ypısıdır. Bu durum Konk ve rk., (00) trfındn bezelye tohumlrınd %5. ve %16.5 nem içeriklerine deneysel olrk gözlenmiştir. Ypıln çlışmd %5. nem içeriğinde birim hcim ğırlığı 800 kg/m 3 olurken %16.5 nem içeriğinde ise 71. kg/m 3 olrk sptnmıştır. Bu bğlmd çeşitli tneli ürünlerin birim hcim ğırlıklrı Çizelge 1 de verilmiştir (Anonymous, 00). Çizelge 1 den de görüldüğü gibi ürünün nem içeriği rttıkç birim hcim ğırlığı rtmkt vey zlmktdır. Bu durumun ynsımsı d depo duvrın oln bsıncın rtmsı vey zlmsı şeklinde etki etmektedir. Ürün depolm ypılrınd ynl proje bsıncının rtmsı mlzeme klınlığını rtırdığındn, depo inş mliyeti de rtmktdır. Çizelge 1. Tneli ürünlerin birim hcim ğırlıklrı (Anonymous, 00) Ürün Cinsi Nem İçeriği (%) Birim Hcim Ağırlığı (kg/m³) Buğdy Arp Mısır (tne) Mısır (un) Pirinç (işlenmiş) Pirinç (işlenmemiş) Çvdr Yulf Soy Fsulye Ayçiçeği Pmuk Yer Fıstığı İçsel Sürtünme Açısı Biyolojik mlzemelerin içsel sürtünme çısı ürünlerin fiziksel özelliklerine ve geometrik ypılrın bğlı olrk değişir. Biyolojik mlzeme oln tneli ürünlerde de tnelerin fiziksel özelliklerini etkileyen önemli fktörler nem içeriği, tür, çeşit, olgunluk durumu ve yetiştirme koşuludur. Tneli ürünlerde depolm yoğunluğu ve tnelerin uzysl (konumsl) yerleşimini etkileyen önemli fktörler ise nem içeriği, ynl bsınç ve depolm süresidir. Kurutulmuş tneli ürünler genellikle kohezyonsuz ve serbest kışlı kbul edilirler. Ürünün kohezyonu nem içeriği ve uzun depolm süresi ile rtr. Çeşitli tneli ürünler için içsel sürtünme çılrı Çizelge de verilmiştir (Horbik verusinek, 00). Çizelge den de görüleceği gibi tne nem içeriği rtışı ile ürün içsel sürtünme çısı d rtmktdır. Burd tneli ürünün nem içeriğinin rtış nedeni depo ortm sıcklığının zlmsı ve bğıl nemin rtmsıdır. Ürün nem içeriğine bğlı olrk içsel sürtünme çısının rtmsı depo duvrlrın gelecek olsı bsınçlrı d rtırdığındn mlzemeye bğlı olrk depo birim mliyetlerini de rtırmktdır. Çizelge de verilen içsel sürtünme çısı değerleri irdelendiğinde bzı ürünlerde nem içeriğinin rtışı ile içsel sürtünme çısının zldığı görülmektedir. İçsel sürtünme çısı genel olrk nem içeriğine bğlı olrk rtış gösterirken bzı ürünlerde bzı nem içerikleri için zlm göstermesi büyük ornd deney koşullrındki homojenliğin bozulmsın bğlıdır. Deney homojenliğini bozn koşullr ise deney numunelerinin (her deney için) homojen olmmsı (numunelerin küresel ve köşeli olmsı, deformsyonlr) ile numune iç koşullrının tm olrk denetlenememesine bğlıdır. Çizelge.Çeşitli tneli ürünler için frklı nem içeriklerinde içsel sürtünme çılrı (Horbik ve Rusinek., 00) Nem İçeriği φ Ürün Cinsi (%) (derece) Arp Buğdy Yulf Mısır ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.1. ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.7 Soy ± 0.9 Mercimek ± 0.6 Bezelye ± Sttik Sürtünme Ktsyısı Ypı mlzemeleri krşısınd tnelerin sürtünme ktsyısı birçok fktöre bğlıdır. Bunlrın en önemlileri mlzeme tipi, ürünün nem içeriği, norml (duvr yüzeyine dik) bsınç, tnelerin kymy krşı yönelimi, hv sıcklığı, bğıl nem ve ürünün türü ve çeşididir. Frklı tür tnelerin sürtünme ktsyılrı rsınd belirgin frklr olbilir. Bu frklrın sebeplerinden biri tne yüzeylerinin ypısı ve pürüzsüzlüğüdür. Ayrıc tne nem içeriği de sürtünme ktsyılrının frklı olmsının n nedenlerinden birisidir (Molend ve rk., 1996). 133

3 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri Çizelge 3 te çeşitli tneli ürünler için frklı nem içeriklerinde ve frklı yüzeyler için sttik sürtünme ktsyılrı verilmiştir (Anonymous, 1983). Çizelge 3 ten de görülebileceği gibi sttik sürtünme ktsyısı en fzl beton yüzeyde olmktdır. Bunun nedeni ise beton yüzeyin diğer yüzeylerden dh fzl pürüzlü oluşundn kynklnmktdır. Teflon plstik yüzeyde ise sttik sürtünme ktsyısının en z olduğu görülmektedir. Bunun sebebi teflon plstik yüzeyin yüzeysel pürüzlülüğünün z olmsıdır. Çizelge 3 ten de görüldüğü gibi Arp d % nem içeriklerinde beton mlzemede hşpl düzeltilmiş yüzeyde sttik sürtünme ktsyılrı 0.3, 0. ve 0.5 dir. Anck teflon plstik yüzeyde ise 0.17, 0.13 ve 0.11 olduğu görülmektedir. Fkt plstik yüzeylerden polietilen mlzeme metl yüzeyli mlzemelerden dh pürüzlü olduğundn sttik sürtünme ktsyı değerleri de fzldır. Örneğin Mısır d % nem içeriklerinde polietilen yüzeyde ki sttik sürtünme ktsyı değerleri 0., 0.7 ve 0.38 fkt metl yumuşk çelik yüzeyde 0.3, 0.0 ve 0. olduğu görülmektedir. Çizelge 3 te bzı sttik sürtünme ktsyı değerleri nem içeriği rtışı ile zlbilmekte vey rtbilmektedir. Bu zlış vey rtışın nedeni ürünün fiziksel özelliklerinden kynklnmktdır. Nem içeriklerinin rtmsı üründe geometrik ypıyı olumsuz olrk etkilediğinden deformsyon neden olup sttik sürtünme ktsyısını rtırmkt vey zltmktdır. Özetle sttik sürtünme ktsyısının değişiminde ürünün nem içeriği ile ürünün fiziksel özellikleri etkili olmktdır. 3. DEPOLAMA YÜKLERİ Tneli ürünler muhfz edildiği depolrd ynl ve düşey doğrultulrd bsınç oluştururlr. Bu nedenle tneli ürün depolrının projelendirilmesinde ürünün oluşturcğı yty ve düşey bsınçlrın hesplnmsınd çeşitli eşitlikler geliştirilmiştir. Bunlr Jnssen, Reimbert ve Reimbert, Wlker ve Rnkine eşitlikleridir. Günümüzde ypıln projelemelerde dh çok Jnssen ve Rnkine eşitlikleri kullnılmktdır (Schwb ve rk., 199). Tneli ürünlerin oluşturcğı yty bsınç depo derinliği zldıkç rtmktdır. Depo merkezinde ynl bsınç sıfır ve ynlr doğru gidildikçe rtmktdır. Deponun tbnınd ise toplm düşey bsınç değeri mksimumdur. Tneli ürün depolrınd yty ve düşey bsınç deponun lçk vey yüksek depo oluşun göre hesplnır. Deponun lçk yd yüksek oluşun depodki ürünün yüksekliği (h) ile depo hidrolik yrıçpı (R) krşılştırılrk krr verilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Tneli ürün depolrınd h<r ise lçk depo, h>r ise yüksek depo olrk kbul edilir. Tneli ürün depolrı için depo hidrolik yrıçp değerleri çizelge te ve depo kesit geometrisi ise şekil 1 de verilmiştir. Çizelge. Tneli ürün depolrı için depo hidrolik yrıçp değerleri (Anonymous, 1983, Öztürk, 00). Kesit Şekli Aln (A) Çevre Uzunluğu Hidrolik Yrıçp (R) (P) Dire D/ π x D π x D D Dikdörtgen b x b x (+b) xb x ( + b) Kre Düzenli poligon D π N ND Nx π π x sin x cos N N π x cot N π NxDxsin N N x D π x cos N π x cot N 13

4 T. Öztürk, H. Kibr Çizelge 3. Çeşitli tneli ürünler ile depo konstrüksiyonu rsındki sttik sürtünme ktsyılrı (Anonymous, 1983) 135

5 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri α H Y β Kesme düzlemi Y L V h H θ φ 5 + φ Kesme düzlemi V n D D/ h 5 + φ D/ ϕ D ) Alçk Thıl Deposu b) Yüksek Thıl Deposu Şekil 1. Depo kesit geometrisi (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Alçk thıl depolrınd oluşn bsınçlrın sptnmsınd kullnıln eşitlikler şğıd verilmiştir; Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl duvr bsıncı; = γ xyx tn φ L 5 eşitliği, Ynl proje bsıncı; = 1 φ L tn P xγ xh x 5 eşitliği, Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç; = tn φ V µ xγ xy x 5 eşitliği, Toplm düşey bsınç; = 1 φ V tn T xµ xγ xh x 5 eşitliği yrdımıyl hesplnbilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Yüksek thıl depolrınd yty bsıncın yığın yüksekliğine bğlı oln rtışı lçk depolrdki yty bsıncın yığın yüksekliğine bğlı oln lineer rtışın göre dh z hızlıdır. Bu mçl yüksek thıl depolrınd yty bsıncın hesplnmsınd Jnssen eşitliğinin kullnılmsı dh uygundur. Bu bğlmd yüksek thıl depolrınd oluşn bsınçlrın sptnmsınd Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl bsınç; k xµ xy γ xr = R L x 1 e eşitliği, µ Ynl proje bsıncı; x k x µ x h / R γ xr = e LP x h+ x µ x k x µ / R R x k xµ eşitliği, Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç; V T = L P x µ x k x µ x h / R γ xr = e x h + x k x µ / R R x k x µ eşitliği yrdımıyl hesplnbilir (Anonymous, 1983, Öztürk, 003). Verilen eşitliklerde k bsınç ornı şğıdki eşitlikler yrdımı ile bulunbilmektedir. Burd k bsınç ornı deponun geometrisi ve ürünün tipi, deponun derinliği, ürünün nem içeriği, sürtünmesi ve kohezyon koşullrın göre değişmektedir. Bu değerlerde içsel sürtünme çısını etkilediğinden bsınç ornı rtmkt vey zlmktdır. 136

6 T. Öztürk, H. Kibr 1 sinφ φ k = vey k = tn 5 1+ sinφ eşitliği Yukrıd verilen eşitliklerde; L = Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn ynl bsınç(kg.f/m ), L P = Ynl proje bsıncı (kg.f/m ), V = Depolnn ürün üst düzeyinin ltınd Y derinliğinde oluşn düşey bsınç (kg.f/m ), V T = Toplm düşey bsınç (kg.f/m ), γ = Ürün birim hcim ğırlığı (kg/m 3 ), φ = İçsel sürtünme çısı (Derece), h = Ürün yığın yüksekliği (m), k = Bsınç ornı (Yty bsınç/düşey bsınç), R = Depo hidrolik yrıçpı (m), µ = Sttik sürtünme ktsyısını ifde etmektedir.. ÖRNEK UYGULAMALAR Çlışmnın bu bölümünde bzı tneli ürünler için şev krkteristiklerindeki olsı değişmelere bğlı olrk proje ynl bsıncındki değişimleri görebilmek mcıyl kurmsl örnek uygulmlr ilişkin sonuçlr çizelge 5 te verilmiştir. Çizelgeden 5 teki veriler çizelge 1,, 3 teki verilere dynılrk hzırlnmıştır. Örneğin Arp nın %.7 nem içeriğindeki birim hcim ğırlığı 680 kg/m 3, içsel sürtünme çısı olduğu belirtilmektedir. Arp d ürün nem kpsmındki %33 lük bir rtış proje ynl bsınç değerlerinde diresel kesitli hşp depolrd %9.7, dikdörtgen kesitli depolrd ise % luk bir rtış yol çmktdır. Buğdy ürün nem kpsmındki %16 lık bir rtış diresel kesitli depolrd ynl bsıncı %.6 rtırırken dikdörtgen kesitli beton depolrd %.0 dolyınd rtırmktdır. Yulft depolnn ürünün nem kpsmındki %16 lık bir rtış diresel kesitli çelik depolrd %39. lük, dikdörtgen kesitli çelik depolrd ise %66 lık bir ynl bsınç rtışın neden olmktdır. Bu verilerin nlizden de görülebileceği gibi depolnn ürünün nem kpsmındki rtışlr en fzl çelik yüzeyli depolrdki proje ynl bsıncı değişimi üzerine etkili olmktdır. Bu durum yol çn n etken ise tne-mlzeme yüzeyi rsındki sttik sürtünme ktsyısı değeridir. Dolyısıyl sttik sürtünme ktsyısındki zlmy ve ürün nem kpsmındki rtış bğlı olrk depolnn tneli ürünün uygulycğı ynl bsınçt rtış gösterecektir. 5. SONUÇ Biyolojik orijinli tneli ürünler ktı, sıvı ve gz formunu bünyelerinde brındırdıklrı için depolm koşullrı büyük ornd fiziksel ve meknik özelliklerine bğlıdır. Bu bğlmd bu ürünler için depo konstrüksiyon projelerinin hzırlnmsınd temel fiziksel ve meknik özelliklerinin ve bu özellikler rsındki ilişkilerin bilinmesi gerekir. Biyolojik orijinli olmlrı nedeniyle tneli ürünlerdeki deformsyon ve prçlnmlr bu ürünlerin meknik özellikleri ile büyük ornd nem içeriğine bğlıdır. Bu konud ypıln deneysel çlışmlr d göstermiştir ki depo yüzeyi ile tne rsındki tems yüzeyi rttıkç ürünlerdeki deformsyon ornı d rtmktdır. Bu durum üzerinde de en etkili fktör ürün nem kpsmıdır. Dolyısıyl depolnn biyolojik orijinli tneli ürünlerde nem kpsmının denetim ltın lınmsıyl ürünlerin depo duvrlrın uygulycğı ynl bsınç zlcğındn, tnelerdeki meknik deformsyon ornlrı d düşecektir. 137

7 Tneli Ürünlerde Ürün Şev Krkteristiklerine Bğlı Depolm Yükleri Çizelge 5. Bzı tneli ürünler için ürün şev krkteristikleri ile depo proje ynl bsıncı rsındki ilişkiler 138

8 T. Öztürk, H. Kibr 5. KAYNAKLAR Anonymous, Structures nd Environment Hndbook Chpter 1.1: Lods, 11th Edition, MWPS. USA. Anonymous, 199. Design nd Mngement of Storges For Bulk, Foll-Crop. ASAE Engineering Prctice: ASAE EP 75. Anonymous, 00. Grin, Forge nd Feed Structures. Cnd Pln Service M-7000 Cnd. Horbik, J., Molend, M., Force nd Contct Are of Whet Grin In Friction. Journl of Agriculture Englnd Reserch 1(1), P.3-. Horbik, J., Molend, M., 000. Grin Pressure in A Model Silo As Affected By Moisture Content Increse. Institute of Agrophysics, Polish Acdemiy of Sciences, Box 01, 0-90 Lublin 7, Polnd. Horbik, J., Lukszuk, J., Grochowicz, M., 00.. Formtion of Sher Bnd In Grnulr Mteril During Trixil Compression Test. Interntionl Agrophysics, 1() P Horbik, J., Rusinek, R., 00. Pressure Rtio of Cerel Grins Determined In Unixil Compression Test Institute of Agrophysics, Polish Acdemiy of Sciences, Box 01, 0-90 Lublin 7, Polnd. Konk, M., Çrmn, K., Aydın, C., 00. Physicl Properties of Chick Pe Seeds. Biosystems Engineering, 8(1), Molend, M., Horbik, J., Ross, J., Wer-In Effects on Lods nd Flow In Smooth Wll Bin. Trnsctions of the ASAE, 39(1), P Moy, M., Ayug, F., Guit, M., Agudo, P., 00. Mechnicl Properties of Grnulr Agriculturl Mterils. Trnsctions of the ASAE, 5(5), P Schwb, C.V., Ross., I. J., White, G. M., Colliver, D.G., 199. Whet Lods And Verticl Pressure Distribution In Full-Scle Bin Prt-I Filling. Trnsctions of the ASAE 37(5): Öztürk, T., 003. Trımsl Ypılr. Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi Ders Kitbı No: 9 Smsun. Öztürk, T., 00. Trımsl İnşt Ders Notlrı (Yyınlnmmış). Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt Fkültesi, Smsun. 139

TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 006,1(1):76-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 006,1(1):76-81 TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

SİLİNDİRİK MISIR DEPOLAMA YAPILARINDA TANE NEM KAPSAMINA BAĞLI PROJELEME YÜKLERİ

SİLİNDİRİK MISIR DEPOLAMA YAPILARINDA TANE NEM KAPSAMINA BAĞLI PROJELEME YÜKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(2):110-115 J. of Fac. of Agric., OMU, 2008,23(2):110-115 SİLİNDİRİK MISIR DEPOLAMA YAPILARINDA TANE NEM KAPSAMINA BAĞLI PROJELEME YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Bilge ESEN Hakan KİBAR

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

SİLİNDİRİK FINDIK DEPOLAMA YAPILARINDA DEPO YÜKÜ PROJELEME PARAMETRELERİ

SİLİNDİRİK FINDIK DEPOLAMA YAPILARINDA DEPO YÜKÜ PROJELEME PARAMETRELERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(2):98-103 J. of Fac. of Agric., OMU, 2008,23(2):98-103 SİLİNDİRİK FINDIK DEPOLAMA YAPILARINDA DEPO YÜKÜ PROJELEME PARAMETRELERİ Turgut ÖZTÜRK Hakan KİBAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 015-016 BAHAR YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ PLASTİK DENGE PROBLEMLERİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ MALZEMELERİN GERİLME ALTINDAKİ DAVRANIŞI Gerilme - A B C E x Yumuşk çelik OA : lineer

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. 2015-2016 Br Su Ypılrı II Yrd. Doç. Dr. Burn ÜNAL Bozok Üniversiesi Müendislik Mimrlık Fkülesi İnş Müendisliği Bölümü Yozg Yrd. Doç. Dr. Burn ÜNAL Bozok Üniversiesi n Müendislii Bölümü 1 2015-2016 Br İnce

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

Santrifüj Pompa Nedir?

Santrifüj Pompa Nedir? Pomp Hidroliği Sntrifüj Pomp Nedir? Pomp Hidroliği, Çrk Bsm trfı Emme trfı Pompnın An Prçlrı Bir sntrifüj pomp 4 n prçdn oluşur. 1 Çrk:Kinetik enerjiyi kışkn trnsfer eder. 2 Pomp gövdesi: Akışknı tutr

Detaylı

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri Dynıklılık, Yüzey Gerilimi ve ılcl Olylr Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. /2 Aynı mddeden ypılmış düzgün geometrik biçimli cisimlerin dynıklılığı bğıntısıyl esplnır. üp ve silindirin leri eşit olduğun

Detaylı

Golden Delicious, Stark Krimson ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Çarpma Zedelenme Hassasiyetinin Belirlenmesi

Golden Delicious, Stark Krimson ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Çarpma Zedelenme Hassasiyetinin Belirlenmesi 69 Delicious, Krimson ve Smith Elm Çeşitlerinin Çrpm Zedelenme Hsssiyetinin Belirlenmesi Kubily K. VURSAVUŞ 1, Fruk ÖZGÜVEN 1 Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Khrmnmrş

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

Radyal Basınçlı Hava Yataklarında Yatak Geometrisinin Hava Filmi Sürtünme Katsayısına Etkisi

Radyal Basınçlı Hava Yataklarında Yatak Geometrisinin Hava Filmi Sürtünme Katsayısına Etkisi Rdyl Bsınçlı Hv Ytklrınd Ytk Geometrisinin Hv Filmi Sürtünme Ktsyısın Etkisi A. Dl * T. Krçy Gzi Üniversitesi Gzi Üniversitesi Ankr Ankr Özet Bu çlışmd bsınçlı hv ytklrı ile desteklenmiş bir ytk-şft sisteminde,

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

FARKLI KESĠT ALANI VE ġekġldekġ ORĠFĠSLERDEN SERBEST AKIġ HALĠNDEKĠ GÜBRE VE TOHUMLARIN AKIġININ BOYUTSAL ANALĠZ YOLUYLA MODELLENMESĠ

FARKLI KESĠT ALANI VE ġekġldekġ ORĠFĠSLERDEN SERBEST AKIġ HALĠNDEKĠ GÜBRE VE TOHUMLARIN AKIġININ BOYUTSAL ANALĠZ YOLUYLA MODELLENMESĠ Trımsl Meknizsyon 18. Ulusl Kongresi Tekirdğ 629 FARKLI KESĠT ALANI VE ġekġlekġ ORĠFĠSLEREN SERBEST AKIġ HALĠNEKĠ GÜBRE VE TOHUMLARIN AKIġININ BOYUTSAL ANALĠZ YOLUYLA MOELLENMESĠ Modelling te Grvity Flow

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Gzi Üniv. Mü. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arc. Gzi Univ. Cilt 25, No 2, 415-421, 2010 Vol 25, No 2, 415-421, 2010 ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye 4 th Interntionl Advnced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Kony / Türkiye SOĞUK HADDELENMİŞ St 44 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE HADDELEME YÖN VE MİKTARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEDE KULLANILAN HAREKETLİ SU KOLONU SİSTEMİNİN LİNEER TEORİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEDE KULLANILAN HAREKETLİ SU KOLONU SİSTEMİNİN LİNEER TEORİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Ypım Mtbcılık Ltd., İstnbul, 999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEDE

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir.

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. 7.SINIF: ÇOKGNLR oğrusl olmyn üç vey dh fzl noktnın birleşmesiyle oluşn kplı geometrik şekillere çokgen denir. n kenrlı bir çokgenin bir dış çısının ölçüsü 360/n dir. n kenrlı bir çokgenin bir iç çısının

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI

FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI 1 FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI Fz tnımı: Kristl ypılı mlzemelerin iç ypılrınd homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere verilen ddır. Kimysl bileşim, sıcklık ve bsınc bğlı olrk

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY FREN DİNAMİĞİ Prof Dr N Sef KURALAY Objektif reksiyon tlebi Ayğın gz pedlındn kldırılmsı Yğın gz pedlındn kldırılmsı Fren pedlın bsılmsı Frenleme imesinin bşlmsı Mksimum frenleme imesi Arcın durmsı Frenleme

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

2.1- Mısır kurutulmasının önemi

2.1- Mısır kurutulmasının önemi 1 1.GİRİŞ Türkiye de thıllr içinde uğdy ve rpdn sonr en geniş ekim lnın ship itki mısırdır. Thıllr içinde ilk sıryı uğdy lmkl irlikte, özellikle zı ölgelerimizde (Krdeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yygın

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

2. Ünite 2 ve 3. Konular Dayanıklılık - Yapışma ve Birbirini Tutma

2. Ünite 2 ve 3. Konular Dayanıklılık - Yapışma ve Birbirini Tutma 1 2. Ünite 2 ve 3. onulr Dynıklılık - Ypışm ve Birbirini Tutm A nın Ynıtlrı 1. Aynı hcimlerde, frklı geometrik biçimlerde oln cisimlerden en küçük yüzey lnın ship oln küredir 10. Su ve cm boru rsındki

Detaylı

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI X. UUSA TESİSAT ÜENDİSİĞİ KONGRESİ 3/6 NİSAN 0/İZİR _ 37 KAPAI ISI DEĞİŞTİRİCİİ TERS VE DİK AKIŞI SOĞUTA KUEERİNİN ISI DEĞİŞİİ ODEENESİ VE DİZAYNI ustf Turhn ÇOBAN ÖZET Soğutm kuleleri soğutm sistemlerinin

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar

Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar Akademik Ziraat Dergisi 3(1):45-52 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Derleme (Review) Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar Turgut ÖZTÜRK,

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinnd P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hri ACAR İstnbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 1 46 / 116 E-mil: crh@itu.edu.tr Web: http://tls.cc.itu.edu.tr/~crh

Detaylı

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır? 99 ÖYS. Bir öğrenci, hrçlığının 7 si ile, 000 lirlık otobüs biletinden 0 det lmıştır. Bun göre öğrencinin hrçlığı kç lirdır? 0 000 B) 0 000 C) 60 000 D) 80 000 E) 00 000 6. Bir lstik çekilip uztıldığınd

Detaylı

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır.

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır. LYS- MTEMTİK MTEMTİK TESTİ. u testte Mtemtik lnın it toplm 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için yrıln kısmın işretleyiniz.. = 5! +! olduğun göre,! syısının türünden eşiti şğıdkilerden

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

Depolama Yapılarında Duvar Basınçlarının Belirlenmesinde Kuramsal Yaklaşımlar *

Depolama Yapılarında Duvar Basınçlarının Belirlenmesinde Kuramsal Yaklaşımlar * Derlee Mklesi / Revie Article Iğdır Üni. Fen Bilileri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tec. 6(4): 51-63, 016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journl of te Institute

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜNEL DERSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜNEL DERSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜNEL DERSİ TÜNELLERDE STABİLİTE ANALİZİNİN KAYA KÜTLESİNİN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIM KAVRAMI ile BELİRLENMESİ ve HOEK vd. YENİLME ÖLÇÜTÜNÜN KAYMA

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

2.Hafta: Kristal Yapı

2.Hafta: Kristal Yapı MALZEME BİLİMİ MAL0.Hft: Kristl Ypı Mlzemeler tmlrın bir ry gelmesi ile luşur. Bu ypı içerisinde tmlrı bir rd tutn kuvvete tmlr rsı bğ denir. Ypı içerisinde birrd bulunn tmlr frklı düzenlerde bulunbilir.

Detaylı