Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!"

Transkript

1 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m politikalar revaçta. Geliflmifl ülkelerde yayalara tan nan öncelikler flöyle dursun, tafl tlar n alt nda kalma tehlikesi atlatmadan, alt ya da üst geçitlerde yorulmadan bir yerden bir yere gitmek imkans z... [6 da] 22 Eylül Cuma 2006 Say : 72 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Çölyak tehlikesi kap da... E er uygun beslenme yap lmazsa kansere kadar gidebilecek olan çölyak hastal n tafl yan kifli say s Ankara'da da günden güne art yor. [7 de] Genç bir kitleyi arkas ndan sürükleyerek türküyü tan - yan bir kuflak yaratan Mustafa Özarslan, çok de- iflik müzik türlerine uyabilecek g rtlak yap s yla, son günlerde çok konuflulan bir isim. Pavarotti gibi güçlü bir sese sahip sanatç Mustafa Özarslan, uluslararas platformda Türkiye'yi temsil ederek dünyaya da türkü flöleni sunmaya haz rlan yor. [4 de] Bizim Pavarotti Difli Okan olaca m fiovmen Okan Bayülgen'e rakip ç kt. Podyumlar n güzel mankeni Nilay Dorsa, yak n bir zaman içinde talk flov program yapaca n aç klad. [2 de] Zengin semtinde fakir okulu Okullar n aç lmas yla birlikte insana Vayyy be dedirten cinsten çeliflkiler de yaflanmaya bafllad. flte bunlardan biri, Baflkent'in zenginler semti olarak bilinen Çayyolu ndaki Mehmet Ulucan lkö retim Okulu. Bu okulda yaln z Çayyolu ndaki kap c ve hizmetlilerin çocuklar yla çevre köylerde yaflayan köylülerin çocuklar okuyor. Okula bu y l sadece iki ö renci kay t yapt rd. [8-9 da] Resim O nun hayat... Göksu Nevarsa, 21 yafl nda genç bir ressam. Hayat m n sonuna kadar resimlerle u raflmak istiyorum diyen genç k z, Parantez Sanatsal Çerçeve ve Resim Galerisi'nin düzenledi i resim kurslar nda ders veriyor... [14 de]

2 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 2 2 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Ünlü manken Nilay Dorsa Ancyra'ya konufltu Okan' n diflisi olaca m Seçkin Piriler Nilay Dorsa Şovmen Okan Bayülgen'e rakip ç kt. Podyumlar n güzel mankeni Nilay Dorsa, yak n bir zaman içinde talk flov program yapaca n aç klad. Bir çeyiz ma azas n n aç l - fl için Ankara'ya gelen Dorsa Ancyra'ya konufltu ve fiov iflini yapanlar hep erkek. Neden bir bayan olmas n? Ben Okan' n diflisi olaca- m dedi. Program için görüflmelerin devam etti ini anlatan Dorsa, kanal n henüz belli olmad n belirtti. Modaya uyacak Güzel manken yak nda mankenlerin albüm ç karma modas na da uyacak. Albüm ç - karmayanlara art k manken demiyorlar diyen Dorsa; albüm ç karan mankenler Demet Akal n ve Petek Dinçöz'ü örnek al yor. Güzel manken albüm ç karan di er mankenleri ise canl performansa davet etti: Öyle playback flark söylemek çok kolay. Kendilerine güveniyorlarsa canl söylesinler. Ama onlar n ismi her zaman manken-flark c olarak ak lda kalacak. Hiçbir zaman sanatç olarak an lmayacak. "F ss diye sönersiniz! Top model tart flmalar na da kat lan Nilay Dorsa, Kimse top model de il. Bir kere böyle bir kavram yok. Yok süper model, yok yar m model, yok tam top model. Böyle bir fley çok saçma. Bunlar balon model, birden flifliyorlar ondan sonra 'f ss' diye sönüyorlar. Bunlar suni gündem. Kimse top model de il. Bence iflini yapan herkes profesyoneldir diye konufltu. Hedef oyunculuk fiark c l k hayalini bir türlü gerçeklefltiremeyen ve ünlü flovmen Okan Bayülgen'e asistanl k yapmak isteyen manken Seçkin Piriler de, en büyük hayalinin oyunculu a devam etmek oldu unu söyledi. Daha önce üç sinema filminde oynad n belirten manken Piriler, top model tart flmalar na kat lmak istemedi ini belirtti. Annesi de Ankaral olan güzel manken, Her zaman Ankara'da iyi bir elektrik al p gidiyorum dedi. kentyaflam K z lay kumpirevi Selanik Cad 29/A Galleria kumpirevi Ümit köy Gallleria Çarfl s Kumpirler l Krepler l Sandviçler Salatalar l Pizzalar l çecekler Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri

3 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 3 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 3 Türk kahvesine rakip ç kt... Ankara da bir ilke imza att k! K rk y l hatr olan Türk kahvesine rakip talyanlar'dan geldi. Baflkentliler, dünyan n be enilen içecekleri aras nda yer alan kahveli soda yani pasquita ile tan flt. Dünya konseptinde ad ndan s kça söz edilen ve 1000'e yak n flubesi bulunan Pascucc, Türkiye'de ilk olarak Ankara'da hizmete girdi. Arjantin Caddesi'nde ünlülerin kat l m yla gerçeklefltirilen aç l fla kat lan isimler aras nda Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün, Eski bakanlardan smet Sezgin, mankenler Do a Bekdeniz ve Tuba Alt ntop da vard. Pascucc Yönetim Kurulu Baflkan Mario Pascucc ise aç l fla geç kat ld. ç ve d fl dekorasyonu göz dolduran ve 73 çeflit içecek ile 53 farkl yiyece in sunuldu u Pascucc 'nin menüsünde yer alan pasquita adl kahveli soda, dünyan n en be enilen içecekleri aras nda yer al yor. Türk kahvesi koli im Mankenler Do a Bekleriz ve Tuba Alt ntop aç l fl n ard ndan talyan kahvesi ve çikolatalar n tan tt. Sorular m z yan tlayan Do a Bekleriz, daha önce içmedi i talyan kahvesini çok be endi ini söyledi. Ancak güzel mankenin damak tad Türk kahvesinden yana. Bekleriz, Türk kahvesi koli im. Çikolata da güzel, kahve içemedi im bir ortamda kahvenin yoklu unu bast r r dedi. Pascucc 'deki çikolatalar çok be endi ini söyleyen Tuba Alt ntop da çikolatalar eve götürece im diye konufltu. Papa'y boykot edece im Papa'n n Müslümanlar rencide eden sözlerine mankenler de tepki gösterdi. Papa'n n Müslümanlardan özür dilemesini bekledi ini belirten Tuba Alt ntop flöyle konufltu: Papa'y Müslüman olarak k n yorum. Bence, yapm fl oldu u bu aç klamadan dolay bütün dünya kamuoyuna özür dilekçesi vermeli. O laflar n arkas ndan giden herhangi bir millet varsa ben yemin ediyorum boykot edece- im. Unutulmaz Bir Gün çin... lkbahar Mahallesi 251. Sokak No: 5/10 OR-AN / ANKARA TEL: (pbx) Fax: Neyzen de fas ll göbekli gece Neyzen Cafe Restaurant Bar da fas ll ve darbukal günler bafllad. 7 Eylül den itibaren sezona merhaba diyen Neyzen de, Türk sanat müzi inde Semih Koç, popta ise Tülay hafta sonu sahne ald. Saat te sahneye ç kan Semih Koç seslendirdi i fas llar ile türk sanat müzi i hayranlar n coflturdu. Koç, hatta bir ara genç bir bayanla göbek bile att. Saat te ise Tülay sahne alarak pop ziyafeti sundu. Son y llarda hem gençlere hem yafll lara, yafl aras ndaki kitleye hitap eden Neyzen, ilginç aksesuarlar n renklendirdi i dekorasyonuyla bal k ve et sevenleri a rlamaya devam ediyor. Yeni yüzüyle Biziz ciler Biziz Bar, 1.5 ay süren tadilat n ard ndan yepyeni yüzüyle Baflkentlilerle bulufltu. Bar n geçti imiz hafta yap lan sezon aç l fl nda dört grup sahne ald. Baflkent'te rock müzi in baflar l isimlerinden olan Fudge, Kakao, Dem ve Cin Seddi sabah n erken saatlerine kadar muhteflem canl performans sergilediler. Dj Evren ise gruplar n sahne ald aralarda müzik ziyafeti sundu. Yeni sezona dört rock grubuyla merhaba diyen Biziz Bar, yeni yüzüyle izleyici kapasitesini de artt rd...

4 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 4 4 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Caz', Rock', Blues'u türküyle yo uran isim: Mustafa Özarslan Röportaj: Erhan K l ç röportaj Yerli Pavarotti dünyaya aç l yor Genç bir kitleyi arkas ndan sürükleyerek türküyü tan yan bir kuflak yaratan Mustafa Özarslan, çok de iflik müzik türlerine uyabilecek g rtlak yap s yla, son günlerde çok konuflulan bir isim. Pavarotti gibi güçlü bir sese sahip sanatç Mustafa Özarslan, uluslararas platformda Türkiye'yi temsil ederek dünyaya da türkü flöleni sunmaya haz rlan yor. Türkiye'de 1980 y l ndan itibaren yaflanan; siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik de iflim ile birlikte ortaya bir kuflak ç kt. Siyasetten ar nd r lan bu yeni kuflak, lüks hayat çok çabuk benimsedi. Dolay s yla insanlar n müzik zevki de de iflti. Pop, rock ve yabanc müzik seven bu kitle, yapay y ld z lar yaratt. Bu y ld zlar taklit olunca, p r lt lar n çok çabuk kaybettiler. Ancak ifl türküye gelince hayli zordu kal c olmak. Grup Ç ' n solisti Mustafa Özarslan farkl tarz yla türkülere can verdi, ço u üniversite ö rencisi olan genç bir kitleye türküleri sevdirmeyi baflard. Sesim beni buralara tafl d diyen Özarslan, flimdi de güçlü sesiyle uluslararas platformda türkü söyleyecek. Ankara'da yaflayan Mustafa Özarslan, TV programlar, konser ve festivallerden zaman buldu u süreçte, albüm çal flmalar na devam ediyor. brahim Tatl - ses'ten sonra en fazla korsan ç kan sanatç, Grup Ç ' n 6' nc albümünü türkü severlerle buluflturmaya haz rlan - yor. n Befl ay önce kiflisel albümünüz olan Beyhude'yi ç kartt n z. fiimdi de yeni bir albüm için kollar s vad n z. Türkü severleri nas l bir çal flma bekliyor? Albümün bahara do ru ç kaca - n tahmin ediyorum. Grup Ç ' n önceki albümü gibi deyifl ve semah a rl kl bir proje olabilir. Grup Ç ' n mant, bak fl aç s ayn flekilde devam edecek. n Albüm d fl nda baflka projeler var m? Bat l müzik firmalar n n gelifltirdi- i baz projeler var. Onlara dahil olma durumlar da olabilir. Tabii teklifler onlardan geliyor. Biz de Amerikal ve ngilizlere bizimle ilgili metalar verdik. Mesela Sabahat Akkiraz' n da bu anlamda bir çal flmas vard. n Peki Avrupal lar neden Grup Ç ' tercih etti? Bu konuda net bir fley söyleyemem. Ama kendi renklerine uyuyor. Biraz da ses tonunuz farkl. Dolay - s yla teklif de onlardan geliyor. n Grup Ç büyük bir ç k fl yakalad. Ald bafl n gidiyor. Genç kitle sizi çok sevdi. Sizi taklit eden gruplar da var. Bu anlamda Grup Ç nereye gidiyor? Genç kuflak türkülerden, bu kültürden kopma noktas na gelmiflti. Bizim amac m z türküyü onlara sevdirmek hatta söyletmekti. lerleme sürecimiz çok a r geliflti, ama çok sa lam olufltu. Halaylarla, ritim a rl kl türkülerle yakalay p, Anadolu kültürüne yaklaflt rabildi imiz genç insanlar oldu. Bize en çok keyif veren fley de bu. Genç arkadafllar n türkü dinlemesinde bizim de katk m z oldu. Bize ait olan de erlere sahip ç k yor, türkü söylüyor ve saz çal - yorlar. n Grup Ç denilince akla ilk Mustafa Özarslan geliyor. Bu sadece bizim grupla ilgili olan bir fley de il. Yani ister istemez, solist olan kifliler bir flekilde ön plana ç - k yor. Mo ollar denilince Cahit Berkay, Grup K z l rmak denilince lkay akla geliyor. Grup arkadafllar mla bir s k nt m olmad için sorun olmuyor. n Mustafa Özarslan ile Grup Ç büyük bir kitleyi de peflinde sürükleyerek bugünlere kadar geldi. Bunda sesinizin büyük bir etkisi var. Hep sesinizle ön planda oldunuz. Ben müzik e itimi alan bir insan de ilim. Ama çok fazla araflt r r, dinler ve söylerim. Kendimi böyle ifade edebildi im için söylemekten keyif al yorum. Bu iflin bafl çok çal flmaktan, emekten ve do ru tafllar do ru yere koymaktan geliyor. Bir de hakikaten çok yo rulmal s n z. Yarad l fltan kaynaklanan bir sesim var. Ama bunu do ru iflledi iniz zaman do ru sonuçlar elde ediyorsunz. Ben daha önce saz çalan bir insand m. Hiçkimseyi taklit etmedim. Ama bir dönem çoçuklu umda brahim Tatl ses'in sesini ba ra ba ra söylemeye kalk flt m. Dinleyerek, be enerek herkesten bir fleyler ald m. Do ru örnekleri dinledim: Sabahat Akkiraz, Arif Sa, Musa Ero lu, Feyzullah Ç nar' dinledik. n Türküler birçok müzik enstrüman ile çok farkl tarzlarda yeniden yorumlan yor. Türkülerin özü bozuluyor fleklinde elefltiriler var. Bu sizi rahats z ediyor mu? Asl nda herkesin türkü söylemesinden yanay m. O söylemesin, bu söylemesin, neye göre söylesin, bu konuda otorite kimdir? nsanlar biraz faflizan davran yor. Türküler herkesin mal, herkes kullanabilir. Güzel söylemedikleri konusunda elefltiri yapabiliriz. Ama elefltirmekten çok türkülere sahip ç kal m. Biz do rusunu yapal m. Herkes söylesin, ama iyinin-kötünün fark na var ls n. n Türkü denilince sürekli ayn isimler dinleniyor. Yeni çok fazla kifli olmad için çemberin etraf nda defalarca tur at l yor. Gençler bu ifli yapam yor mu? Yapam yordan öte taklit konusunda biraz tak nt m var. Ba lamaya yeni bafllayanlar Erdal Erzincan gibi çalmaya u rafl yorlar. Erdal Erzincan ve Arif Sa gibi çal yor, Sabahat Akkiraz gibi söylüyor diyorlar. Bu insanlar takip etmek, onlardan etkilenmek size ön bilgi olabilir, yol gösterebilir. Ama insanlar n kendi tarz - n, kiflili ini, düflüncesini, sesini, rengini, yans tmas gerekiyor. flin kal c olan yan da bu. Asl nda Erdal Erzincan' farkl k lan bu. Yeni arkadafllar bir hedef koyuyorlar kendilerine: Erdal Erzincan gibi çalmak! Tamam. Çald n z ne oldu! Yeni ç k fl yapan arkadafllar ne yapmak istediklerini belirlerlerse daha iyi olur. Bir flekilde birilerinin gölgesinde kal yorlar. Birileri gibi olmaya çal fl yorlar. Dolay - s yla da bu onlar n önünü t k yor. n Sizin döneminizde Arif Sa, Musa Ero lu, Yavuz Top ve Muhlis Akarsu'nun oldu u muhabbet grubu vard. O dönemde yeni kuflakla ustalar aras nda nas l bir durum söz konusuydu? O zamanlar ustalar m zla bizim aram zda ciddi bir kopukluk, duraklama dönemi oldu. Bunda ülkenin koflullar da etkiliydi. fiu anda bu kopukluk kapand. Biz istiyoruz ki yeni arkadafllar, yeni üretimlerle gelsinler. Yeni üretimler kazand rmad n z sürece hep cepten yiyorsunuz, var olan hazineyi tüketiyorsunuz asl nda. n Türkünün d fl nda baflka nelerle ilgileniyorsunuz? Daha çok caz ve otantik müzikleri dinliyorum. Özellikle K z ldereli ve Ermenilerin müziklerini dinliyorum. Daha çok otantik müzik dinliyorum. Pop dinleyeceksem eski pop müzik plaklar m dinliyorum. n Müzi in d fl nda neler yap - yorsunuz? yi çocuk bakar m. Bofl zaman m aileme ay rmaya çal fl yorum. ki tane çocu um var. Onlar da müzikle çok ilgililer. Eserlerimi yaparken hep onlara dinletiyorum. Onlar n tepkilerini çok önemsiyorum. Yetenekleri oldu u için türkü söyleyebiliyorlar. Henüz enstrüman kullanm yorlar. n Bizimle paylaflaca n z bir an n z var m? Konserlerime gelen baz kifliler korsan CD'mi imzalatmak istiyorlar. Ben de imzal yorum. H rs zl n alt - na imzam atarak bir daha böyle bir fley yapmamalar için...

5 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 5 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 5 Minikler okula al flt! Milli E itim Bakanl 'n n yay nlad genelge ile di er s n flardan bir hafta önce okula bafllayan ilkö retim birinci s n f ö rencileri, okullar na k sa sürede al flt. 29 Ekim lkö retim Okulu'na kayd n yapt ran minikler sabah n erken saatlerinde anne ve babalar n n elini tutup okula geldiler. Ve bu y l bir ilke imza atan 29 Ekim lkö retim Okulu yönetimi, ö rencileri hoflgeldin kokteyli ile karfl lad. Bu güzel karfl lama ö rencileri olumlu etkilemifl olsa gerek, ö renciler arkadafllar na ve ö retmenlerine al flmakta güçlük çekmediler. Okulun minik ö rencilerinden Emrah Cans n Akyürek, Daha önce anaokuluna gitti im için buraya da çok çabuk al flt m. Ö retmenimi ve arkadafllar m çok sevdim dedi. Yafllar da kaderleri de ayn İflsizli in ne yafl ne de okulu kald art k. Ç kr kç lar Yokuflu nda yolun ortas nda ayn karede görünen simitçi ve boyac n n hikayesi, iflsizli- in boyutlar n anlatmaya yetiyordu. 30 yafl ndaki Yunus Boz, ayakkab boyayarak geçimini sa l yor. Boz, boyac l ktan önce sat fl pazarlama müdürüymüfl. Çal flt firma iflas edince iflten ç kar lm fl. Simitçi Hayrettin fiimflek de boyac Yunus Boz ile ayn kaderi paylafl yor. Bir gaz firmas nda teknisyen olan fiimflek, iflten ç kar l nca simitçilik yapmaya karar k lm fl. Art k her ikisinin tek umudu var: eski ifllerine tekrar dönmek. Yeni Video destekli antrenman Ramazan davulcular na s nav Ramazanda vatandafl sahura kald rmak için dolaflacak olan davulculara Çankaya Belediyesi s nav düzenleyecek. Sertifikal e itim kursuna tabi olan kiflilerden seçilecek davulcular önce mani söyleme e itimi, davul çalma, kondisyon, genel kültür, halkla iliflkiler, insan ve çevre e itimi alanlar nda ders alacaklar daha sonra da performanslar na göre seçilecekler. E itime kat lmayan ve belgesi olmayan davulcu çalamayacak. ÇANKAYA Ankara da 2000 y l ndan beri faaliyet gösteren Ankara Tofafl Basketbol Okullar yeni sezonu açt. Sporcular, özel olarak haz rlanm fl video destekli antrenmanlar yapacaklar. Tofafl Basketbol Okullar, Sezonu çal flmalar na 16 Eylül cumartesi gününden itibaren 13 ayr spor salonunda bafll yor. Bu sezon tekrar Basketbol Birinci Ligi nde yer alacak olan Tofafl Spor Kulübü'ne ba l olarak 6 y ld r sporcu yetifltiren Ankara Tofafl Basketbol Okullar, bu sezon yeni bir yönetim ve e itim anlay fl ve özel haz rlanm fl antrenman programlar ile ilk defa video destekli olarak çal flmalar n sürdürecek. Ankara Tofafl Spor Kulübü baflkan Tuncer Baytimur, çal flmalar ile ilgili olarak flu bilgiyi verdi: Uzman antrenör ve yönetim kadrosu ile her ö renciye bir top ve her 12 ö renciye bir antrenör olarak planlad m z antrenmanlar m z bu sezon zaman zaman videoya çekerek çocuklar m za izlettirece iz, böylece hem onlar kendi iyi ya da eksik yapt klar hareketleri görme ve düzeltme flans na sahip olacaklar hem de biz ve velilerimiz oyuncular m z n geliflimlerini gözlemleme olana na kavuflaca z. KRC akademi gelece i yakalayan çözümler sunuyor... l ECDL E yönelik temel bilgisayar kullan m l Mimari Autocad ve 3D max l Temel web tasar m e itimi l Grafik tas r m e itimi Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: Ayr nt l bilgi için: Tüm Çeflitlere Ayran + Salata Bizim kram m z Cinnah Cad. 68/D ÇANKAYA Tel: Gsm: VETER NER KL N Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax: Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Ümitköy de yeni salonumuzla hizmetinizdeyiz fiube: 8. Cadde maray Sitesi 1. Blok (Opet Karfl s ) Ümitköy Tel: (0312) Merkez: 8. Cadde 89. Sokak 10/C Emek Tel: (0312)

6 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 6 6 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Alt ve üst geçitleri kullan rsak 9 kat daha fazla yoruluyoruz... Biz nerede yürüyece iz? Haber: Ebru Boranl o lu Tekin haber Yap lan araflt rmalara göre, üst geçitten karfl dan karfl ya geçmek için yayan n enerji kayb 9 birimken, efldüzey (hemzemin) yaya geçidi için yayan n enerji kayb, yaln zca 1 birim. Ateflli tart flmalara neden olan Ku- ulu Kavfla 'nda yap lacak alt geçit, Ku ulu Park' n önüne kadar gelen, elçiliklerin karfl s ndaki kald r m n daralt lmas na neden olacak. Yani Atatürk Bulvar 'n n meflhur genifl kald r mlar tarihe kar flacak. Bu geliflme, önemli bir konuyu gündeme getirdi. Art k flehrimizde, otomobille de il, yaya olarak yaflamak, alt ve üst geçitlerden karfl dan karfl ya geçmek için mücadele vermek yerine, caddeleri ve sokaklar ad mlayarak kat etmek ne kadar mümkün? fiehir merkezi, birçok noktada ak fl n h zland - r lmas için katl kavflak uygulamalar n n yap ld bu nedenle de eskisinden çok daha h zl akan trafi in geçti i bir alan. Yayalaflt r lm fl birkaç bölgede de tafl t girifl ç k fl saatleri kontrolü yeterince yap lm yor. Yani bütün uygulamalar, otomobil öncelikli olarak düflünülmüfl. Oysa geliflmifl dünya ülkelerinde, yaya öncelikli ulafl m politikalar, araç öncelikli olanlara tercih ediliyor. Bu nedenle, kalabal k otoyollar genellikle flehrin merkezi yerine, flehir kenarlar nda yer al - yor. fiehir merkezleri ise yo unlu u düflük trafi e, yaya bölgeleri ve yaya geçitlerine, rayl sistemlere, bisiklet yollar na ayr l yor. Alt ve üst geçitler Yap lan araflt rmalara göre, üst geçitten karfl - dan karfl ya geçmek için yayan n enerji kayb 9 birimken, efldüzey (hemzemin) yaya geçidi için yayan n enerji kayb, yaln zca 1 birim (TSE ). fiehir Planc lar ve Mimarlar Odas taraf ndan Neler yap labilir? n Ulafl m plan tüm kenti; oto va yaya yollar n kapsayacak biçimde yeniden yap lmal. n Rayl sistemler çal flt r lmal. Çayyolu metrosunun bitirilmesi önemli bir geliflme olacakt r. n Engelli ve yafll lar için, bordür rampalar n n, duyulabilir geçifl sinyallerinin, h z kasislerinin, görsel, iflitsel ya da hissedilebilir uyar lar n, hareketli merdivenlerin ve kent merkezindeki yaya yolu düzenlemelerinin uygun standartlarda yap lmas gerekiyor. n Tüm sinyalizasyon sistemi, yayalar ve toplu tafl ma araçlar önceli ine göre belirlenmeli n Merkezin odak noktalar nda otoparklar s n rland r lmal, olmas gereken otoparklar- haz rlanan K z lay'da yayalar ve yaya ulafl - m raporuna göre, alt ve üst geçitlerden karfl ya geçiflte harcanan enerji ve güçlü ün do urdu u memnuniyetsizlik, do al olarak insanlar n tafl t yollar n kullanmas na neden oluyor. Bu durum ise, akan trafikte ciddi tehlikeler yarat yor, ayr ca tafl t trafi ini h zland rma ifllevi de yolu kullanan yayalar nedeniyle, gerçekleflemiyor. Rapora göre, sadece Ankara'n n merkezi olan K z lay bölgesinde 17 üstgeçit, 2 alt geçit olmak üzere toplam 19 yaya üst-alt geçidi var. A rl kl olarak Meflrutiyet Caddesi, Atatürk Bulvar, Mithatpafla Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvar üzerine yap lan üst geçitler, yayalar n yaflam n kolaylaflt raca na zorlaflt r yor. Yaya üst ve alt geçitleri, baflta engelliler, yafll - lar, hastalar, bebek arabal lar, hamileler ve çocuklar olmak üzere çok büyük bir grubun ulafl m haklar n k s tl yor. Yürüyen merdivenleri ço unlukla çal flmayan alt geçitler de, üst geçitler gibi uygun standartlarda de il. Yaya geçitleri azald da ise k sa süreli park etmeyi teflvik edici uygulamalarda bulunulmal. n Üst ve alt geçitlerin yerine efldüzey- fl k kontrollü yaya geçitleri yap lmal n Meflrutiyet Caddesi'ndeki otobüs duraklar n n önemli bir k sm Atatürk Bulvar üzerine al nmal. n Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs duraklar kald r lmal ve mekan bir kent park haline getirilmeli. n Atatürk Bulvar 'n n kald r mlar geniflletilmeli, bak ml hale getirilmeli (K z lay'da yayalar ve yaya ulafl m - sorunlar, sebepler ve süreçler Ankara 2004) Tafl t öncelikli politikalara paralel olarak, fl k kontrollü efldüzey yaya geçitlerinin say s da 2-3 y l önce azalt ld. Üstelik bu geçitlerde yayalar için uygulanan sinyal zamanlar da s n rl. Yayalara geçifl için sadece 30 saniye tan nd için geçifl yapmak zorlafl yor. Ayr lan süre içinde, yollardan karfl karfl ya geçmek, yafll ve hasta yayalar için ço unlukla mümkün olmuyor. Kald r mlar park yeri Ankara'da ve özellikle K z lay'da birçok sokakta, yayalara ait olmas gereken kald r mlar, otomobillerce park yeri olarak kullan l yor. Bu nedenle, yayalara ait olmas gereken yaya yollar özgürce kullan lamad gibi, yayalar tafl t yollar ndan yürümek zorunda kal yorlar. Kent merkezinde, toplu tafl ma duraklar n n yerleri de yayalar için önemli bir sorun. Otobüsün mevcut trafik içinde hareket etmesi, duraklar n birden fazla hat taraf ndan kullan lmas ve yol kenar nda bekleyen ticari taksiler nedeniyle toplu tafl m araçlar, duraklara yanaflmakta ve ayr lmakta zorlan yorlar. Bu nedenle, yayalar gerek durakta beklerken, gerekse araçlara inifl ve binifllerinde güçlük ve tehlike yafl yor. Otobüs duraklar n n çok fazla oldu u Meflrutiyet, Mithatpafla ile Atatürk Bulvar 'n n bat fleridi bu tehlikeli noktalardan birkaç. Ayn flekilde Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs duraklar da kronik bir sorun. K z lay'da farkl dünyalar fiehir Planc lar Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankaram Platformu Baflkan Serdar Karaduman, K z lay'daki her bölgenin kendi içinde bir dünya oldu unu söylüyor. "Sakarya, Yüksel, Güvenpark, zmir Caddesi... Mesela Güvenpark'tan Yüksel'e geçecekseniz ya tüp geçitten geçeceksiniz ya da yer alt geçidini kullanacaks n z. Ya 60 basamak yukar ç kacaks n z, ya 40 merdiven afla ineceksiniz. Ya da 30 dakikada karfl dan karfl ya geçmek için slalom yapacaks n z. Hele ki, Yüksel'den zmir Caddesi'ne gidecekseniz ya da Güvenpark'tan Sakarya'ya gidecekseniz Allah kolayl k versin. Yaya bölgeleri aras ndaki geçifllerde ciddi kopukluk var ve bu sorunun halledilmesi gerekiyor Hasel Reklam Bilgisayarl Yaz Sistemleri lsaç TABELA lifiikli TABELA lbez AF fi ldamga Çayyolu 8. Cad. No: 116/2 Ümitköy - ANKARA Tel: (0.312) Gsm: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: fiahinler Bilgisayar Her türlü kartufl ve toner dolumu yap l r Teknik Servis, Sat fl, Bak m ve Onar m Kifliye ve fiirketlere Visval Basic programlama dilinde her türlü program Çayyolu Mahallesi 8. Cadde No: 16/D Çayyolu/ANKARA (Yurtiçi Kargo Yan ) Merkez: fiube:

7 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 7 Dikkat! Ankara da Çölyak k rm z alarm veriyor Çölyak; ishal, kusma, kaslarda uyuflma gibi belirtilerle ortaya ç kan ve glutensiz g da al m na dikkat edilmezse sonu pankreas ya da ba rsak kanserine kadar gidebilen bir hastal k. Ankara Çölyak Derne i nin yapt araflt rmalara göre, Türkiye'de yaklafl k 5 milyon, Ankara'da ise 40 binin üzerinde Çölyak hastas var. Çölyak n Baflkent te en yayg n oldu u semtler aras nda, Keçiören, Mamak, Sincan, Çankaya, Bat kent ve Etimesgut yer al yor. Ankara Çölyak Derne i, geçti imiz günlerde de glutensiz yaflam tan tmak ve çölyakl lar bir araya getirmek amac yla bir etkinlik düzenledi. Esenbo a A rport Otel'de birincisi düzenlenen etkinli e gelen Çölyak hastalar hem glutensiz yiyeceklerden tatt lar hem de müzik eflli inde dansettiler. Organizasyona Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Bülent Serim in efli Zarife Serim, CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral ve CHP Tekirda Milletvekili Enis Tütüncü de kat ld. En az 500 milyon g da masraf Ankara Çölyak Derne i Baflkan fiebnem Ercebeci, çölyak hastal n n henüz resmen tan nmad n, bu nedenle sosyal kurumlar n glutensiz ürünlerin paras n ödemedi ini söyledi. fiebnem Ercebeci, bu nedenle hastalar n çok s k nt çektiklerini ifade etti. Kendisine 22 y l sonra Çöl- fiebnem Ercebeci Gluten nedir? Gluten; bu day, arpa, çavdar ve yulaf gibi tah llar n içerisinde bulunan bir protein maddesi. nsan hayat n n herhangi bir döneminde ortaya ç kan gluten alerjisi, Çölyak hastal na neden oluyor. Tek çözüm yolu ise gluten içermeyen ve özel olarak üretilen ürünler tüketmek. yak teflhisi konuldu unu anlatan Ercebeci flöyle konufltu: Tek kifli için ayl k g da masraf m z 500 YTL. Ekme i bakkaldan alam - yoruz. stanbul ve Ankara halk ekmek bize özel üretim yap yor ama sonuçta, üretim yap lan tesiste ekipmanlar n üzerinde kalan glutenli malzemeler bile bize zararl. Un alarak kendi üretti imiz bir ekme in maliyeti ise yaklafl k 35 YTL ve bu ekme i sadece 2 gün yiyebiliyoruz. Glutensiz ürünler olmadan yaflamam z mümkün de il. Depremde bir çocuk normal ekmek yedi i için ölmüfl. Belki glutensiz ürünler, ilaç gibi reçetelerle, belli bir yüzdesi devlete ödenerek al nabilir. Çölyakl olmaktan kimse utanmas n, bize gelsinler Deniz, ekmek de mi yiyemeyecek! 8 yafl ndaki Deniz Küsen yafl tlar gibi sa l kl bir çocuk. Okula gidiyor, yürüyor, kofluyor. Fakat arkadafllar ndan farkl bir yan var. Ne çikolata, ne pasta, ne de ekmek yiyebiliyor. Çünkü Deniz, bir Çölyak hastas. Yani gluten içeren g dalar yiyemiyor. Deniz ancak özel olarak haz rlanan ve çok pahal olan glutensiz g dalar yiyebiliyor. Baba Hasan Küsen bir umut için Aksaray' n Eskil Kazas, Bozyaman Yaylas 'ndan 1. Çölyak fienli i için Ankara'ya gelmifl. Çiftçilik yapan Küsen'in elindeki poflet her fleyi anlatmaya yetiyor. Pofletin içinde bir ekmek, bir paket makarna, biraz pasta, çikolata ve po aça var. Bu pofletteki yiyecekler, inanamayacaks n z ama toplam 140 YTL tutmufl. Cebinde sadece 45 YTL'si oldu u için bu paran n tamam n ödeyemeyen baba Küsen, yetkililerin çölyak hastal n di er hastal klar gibi kabul ederek, harcamalar n karfl lamas n istedi. flte glutensiz ürünlerin fiyatlar : 1 kg un 27 YTL 1 paket makarna 10 YTL 1 paket bisküvi 6 YTL 1 paket çikolatal bar 10 YTL Poflet içinde 6 dilim ekmek 6 YTL Unla elde yap lan bir somun ekme in maliyeti 35 YTL ve iki günde bitiyor. Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 7 HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı