Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!"

Transkript

1 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m politikalar revaçta. Geliflmifl ülkelerde yayalara tan nan öncelikler flöyle dursun, tafl tlar n alt nda kalma tehlikesi atlatmadan, alt ya da üst geçitlerde yorulmadan bir yerden bir yere gitmek imkans z... [6 da] 22 Eylül Cuma 2006 Say : 72 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Çölyak tehlikesi kap da... E er uygun beslenme yap lmazsa kansere kadar gidebilecek olan çölyak hastal n tafl yan kifli say s Ankara'da da günden güne art yor. [7 de] Genç bir kitleyi arkas ndan sürükleyerek türküyü tan - yan bir kuflak yaratan Mustafa Özarslan, çok de- iflik müzik türlerine uyabilecek g rtlak yap s yla, son günlerde çok konuflulan bir isim. Pavarotti gibi güçlü bir sese sahip sanatç Mustafa Özarslan, uluslararas platformda Türkiye'yi temsil ederek dünyaya da türkü flöleni sunmaya haz rlan yor. [4 de] Bizim Pavarotti Difli Okan olaca m fiovmen Okan Bayülgen'e rakip ç kt. Podyumlar n güzel mankeni Nilay Dorsa, yak n bir zaman içinde talk flov program yapaca n aç klad. [2 de] Zengin semtinde fakir okulu Okullar n aç lmas yla birlikte insana Vayyy be dedirten cinsten çeliflkiler de yaflanmaya bafllad. flte bunlardan biri, Baflkent'in zenginler semti olarak bilinen Çayyolu ndaki Mehmet Ulucan lkö retim Okulu. Bu okulda yaln z Çayyolu ndaki kap c ve hizmetlilerin çocuklar yla çevre köylerde yaflayan köylülerin çocuklar okuyor. Okula bu y l sadece iki ö renci kay t yapt rd. [8-9 da] Resim O nun hayat... Göksu Nevarsa, 21 yafl nda genç bir ressam. Hayat m n sonuna kadar resimlerle u raflmak istiyorum diyen genç k z, Parantez Sanatsal Çerçeve ve Resim Galerisi'nin düzenledi i resim kurslar nda ders veriyor... [14 de]

2 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 2 2 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Ünlü manken Nilay Dorsa Ancyra'ya konufltu Okan' n diflisi olaca m Seçkin Piriler Nilay Dorsa Şovmen Okan Bayülgen'e rakip ç kt. Podyumlar n güzel mankeni Nilay Dorsa, yak n bir zaman içinde talk flov program yapaca n aç klad. Bir çeyiz ma azas n n aç l - fl için Ankara'ya gelen Dorsa Ancyra'ya konufltu ve fiov iflini yapanlar hep erkek. Neden bir bayan olmas n? Ben Okan' n diflisi olaca- m dedi. Program için görüflmelerin devam etti ini anlatan Dorsa, kanal n henüz belli olmad n belirtti. Modaya uyacak Güzel manken yak nda mankenlerin albüm ç karma modas na da uyacak. Albüm ç - karmayanlara art k manken demiyorlar diyen Dorsa; albüm ç karan mankenler Demet Akal n ve Petek Dinçöz'ü örnek al yor. Güzel manken albüm ç karan di er mankenleri ise canl performansa davet etti: Öyle playback flark söylemek çok kolay. Kendilerine güveniyorlarsa canl söylesinler. Ama onlar n ismi her zaman manken-flark c olarak ak lda kalacak. Hiçbir zaman sanatç olarak an lmayacak. "F ss diye sönersiniz! Top model tart flmalar na da kat lan Nilay Dorsa, Kimse top model de il. Bir kere böyle bir kavram yok. Yok süper model, yok yar m model, yok tam top model. Böyle bir fley çok saçma. Bunlar balon model, birden flifliyorlar ondan sonra 'f ss' diye sönüyorlar. Bunlar suni gündem. Kimse top model de il. Bence iflini yapan herkes profesyoneldir diye konufltu. Hedef oyunculuk fiark c l k hayalini bir türlü gerçeklefltiremeyen ve ünlü flovmen Okan Bayülgen'e asistanl k yapmak isteyen manken Seçkin Piriler de, en büyük hayalinin oyunculu a devam etmek oldu unu söyledi. Daha önce üç sinema filminde oynad n belirten manken Piriler, top model tart flmalar na kat lmak istemedi ini belirtti. Annesi de Ankaral olan güzel manken, Her zaman Ankara'da iyi bir elektrik al p gidiyorum dedi. kentyaflam K z lay kumpirevi Selanik Cad 29/A Galleria kumpirevi Ümit köy Gallleria Çarfl s Kumpirler l Krepler l Sandviçler Salatalar l Pizzalar l çecekler Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri

3 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 3 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 3 Türk kahvesine rakip ç kt... Ankara da bir ilke imza att k! K rk y l hatr olan Türk kahvesine rakip talyanlar'dan geldi. Baflkentliler, dünyan n be enilen içecekleri aras nda yer alan kahveli soda yani pasquita ile tan flt. Dünya konseptinde ad ndan s kça söz edilen ve 1000'e yak n flubesi bulunan Pascucc, Türkiye'de ilk olarak Ankara'da hizmete girdi. Arjantin Caddesi'nde ünlülerin kat l m yla gerçeklefltirilen aç l fla kat lan isimler aras nda Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün, Eski bakanlardan smet Sezgin, mankenler Do a Bekdeniz ve Tuba Alt ntop da vard. Pascucc Yönetim Kurulu Baflkan Mario Pascucc ise aç l fla geç kat ld. ç ve d fl dekorasyonu göz dolduran ve 73 çeflit içecek ile 53 farkl yiyece in sunuldu u Pascucc 'nin menüsünde yer alan pasquita adl kahveli soda, dünyan n en be enilen içecekleri aras nda yer al yor. Türk kahvesi koli im Mankenler Do a Bekleriz ve Tuba Alt ntop aç l fl n ard ndan talyan kahvesi ve çikolatalar n tan tt. Sorular m z yan tlayan Do a Bekleriz, daha önce içmedi i talyan kahvesini çok be endi ini söyledi. Ancak güzel mankenin damak tad Türk kahvesinden yana. Bekleriz, Türk kahvesi koli im. Çikolata da güzel, kahve içemedi im bir ortamda kahvenin yoklu unu bast r r dedi. Pascucc 'deki çikolatalar çok be endi ini söyleyen Tuba Alt ntop da çikolatalar eve götürece im diye konufltu. Papa'y boykot edece im Papa'n n Müslümanlar rencide eden sözlerine mankenler de tepki gösterdi. Papa'n n Müslümanlardan özür dilemesini bekledi ini belirten Tuba Alt ntop flöyle konufltu: Papa'y Müslüman olarak k n yorum. Bence, yapm fl oldu u bu aç klamadan dolay bütün dünya kamuoyuna özür dilekçesi vermeli. O laflar n arkas ndan giden herhangi bir millet varsa ben yemin ediyorum boykot edece- im. Unutulmaz Bir Gün çin... lkbahar Mahallesi 251. Sokak No: 5/10 OR-AN / ANKARA TEL: (pbx) Fax: Neyzen de fas ll göbekli gece Neyzen Cafe Restaurant Bar da fas ll ve darbukal günler bafllad. 7 Eylül den itibaren sezona merhaba diyen Neyzen de, Türk sanat müzi inde Semih Koç, popta ise Tülay hafta sonu sahne ald. Saat te sahneye ç kan Semih Koç seslendirdi i fas llar ile türk sanat müzi i hayranlar n coflturdu. Koç, hatta bir ara genç bir bayanla göbek bile att. Saat te ise Tülay sahne alarak pop ziyafeti sundu. Son y llarda hem gençlere hem yafll lara, yafl aras ndaki kitleye hitap eden Neyzen, ilginç aksesuarlar n renklendirdi i dekorasyonuyla bal k ve et sevenleri a rlamaya devam ediyor. Yeni yüzüyle Biziz ciler Biziz Bar, 1.5 ay süren tadilat n ard ndan yepyeni yüzüyle Baflkentlilerle bulufltu. Bar n geçti imiz hafta yap lan sezon aç l fl nda dört grup sahne ald. Baflkent'te rock müzi in baflar l isimlerinden olan Fudge, Kakao, Dem ve Cin Seddi sabah n erken saatlerine kadar muhteflem canl performans sergilediler. Dj Evren ise gruplar n sahne ald aralarda müzik ziyafeti sundu. Yeni sezona dört rock grubuyla merhaba diyen Biziz Bar, yeni yüzüyle izleyici kapasitesini de artt rd...

4 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 4 4 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Caz', Rock', Blues'u türküyle yo uran isim: Mustafa Özarslan Röportaj: Erhan K l ç röportaj Yerli Pavarotti dünyaya aç l yor Genç bir kitleyi arkas ndan sürükleyerek türküyü tan yan bir kuflak yaratan Mustafa Özarslan, çok de iflik müzik türlerine uyabilecek g rtlak yap s yla, son günlerde çok konuflulan bir isim. Pavarotti gibi güçlü bir sese sahip sanatç Mustafa Özarslan, uluslararas platformda Türkiye'yi temsil ederek dünyaya da türkü flöleni sunmaya haz rlan yor. Türkiye'de 1980 y l ndan itibaren yaflanan; siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik de iflim ile birlikte ortaya bir kuflak ç kt. Siyasetten ar nd r lan bu yeni kuflak, lüks hayat çok çabuk benimsedi. Dolay s yla insanlar n müzik zevki de de iflti. Pop, rock ve yabanc müzik seven bu kitle, yapay y ld z lar yaratt. Bu y ld zlar taklit olunca, p r lt lar n çok çabuk kaybettiler. Ancak ifl türküye gelince hayli zordu kal c olmak. Grup Ç ' n solisti Mustafa Özarslan farkl tarz yla türkülere can verdi, ço u üniversite ö rencisi olan genç bir kitleye türküleri sevdirmeyi baflard. Sesim beni buralara tafl d diyen Özarslan, flimdi de güçlü sesiyle uluslararas platformda türkü söyleyecek. Ankara'da yaflayan Mustafa Özarslan, TV programlar, konser ve festivallerden zaman buldu u süreçte, albüm çal flmalar na devam ediyor. brahim Tatl - ses'ten sonra en fazla korsan ç kan sanatç, Grup Ç ' n 6' nc albümünü türkü severlerle buluflturmaya haz rlan - yor. n Befl ay önce kiflisel albümünüz olan Beyhude'yi ç kartt n z. fiimdi de yeni bir albüm için kollar s vad n z. Türkü severleri nas l bir çal flma bekliyor? Albümün bahara do ru ç kaca - n tahmin ediyorum. Grup Ç ' n önceki albümü gibi deyifl ve semah a rl kl bir proje olabilir. Grup Ç ' n mant, bak fl aç s ayn flekilde devam edecek. n Albüm d fl nda baflka projeler var m? Bat l müzik firmalar n n gelifltirdi- i baz projeler var. Onlara dahil olma durumlar da olabilir. Tabii teklifler onlardan geliyor. Biz de Amerikal ve ngilizlere bizimle ilgili metalar verdik. Mesela Sabahat Akkiraz' n da bu anlamda bir çal flmas vard. n Peki Avrupal lar neden Grup Ç ' tercih etti? Bu konuda net bir fley söyleyemem. Ama kendi renklerine uyuyor. Biraz da ses tonunuz farkl. Dolay - s yla teklif de onlardan geliyor. n Grup Ç büyük bir ç k fl yakalad. Ald bafl n gidiyor. Genç kitle sizi çok sevdi. Sizi taklit eden gruplar da var. Bu anlamda Grup Ç nereye gidiyor? Genç kuflak türkülerden, bu kültürden kopma noktas na gelmiflti. Bizim amac m z türküyü onlara sevdirmek hatta söyletmekti. lerleme sürecimiz çok a r geliflti, ama çok sa lam olufltu. Halaylarla, ritim a rl kl türkülerle yakalay p, Anadolu kültürüne yaklaflt rabildi imiz genç insanlar oldu. Bize en çok keyif veren fley de bu. Genç arkadafllar n türkü dinlemesinde bizim de katk m z oldu. Bize ait olan de erlere sahip ç k yor, türkü söylüyor ve saz çal - yorlar. n Grup Ç denilince akla ilk Mustafa Özarslan geliyor. Bu sadece bizim grupla ilgili olan bir fley de il. Yani ister istemez, solist olan kifliler bir flekilde ön plana ç - k yor. Mo ollar denilince Cahit Berkay, Grup K z l rmak denilince lkay akla geliyor. Grup arkadafllar mla bir s k nt m olmad için sorun olmuyor. n Mustafa Özarslan ile Grup Ç büyük bir kitleyi de peflinde sürükleyerek bugünlere kadar geldi. Bunda sesinizin büyük bir etkisi var. Hep sesinizle ön planda oldunuz. Ben müzik e itimi alan bir insan de ilim. Ama çok fazla araflt r r, dinler ve söylerim. Kendimi böyle ifade edebildi im için söylemekten keyif al yorum. Bu iflin bafl çok çal flmaktan, emekten ve do ru tafllar do ru yere koymaktan geliyor. Bir de hakikaten çok yo rulmal s n z. Yarad l fltan kaynaklanan bir sesim var. Ama bunu do ru iflledi iniz zaman do ru sonuçlar elde ediyorsunz. Ben daha önce saz çalan bir insand m. Hiçkimseyi taklit etmedim. Ama bir dönem çoçuklu umda brahim Tatl ses'in sesini ba ra ba ra söylemeye kalk flt m. Dinleyerek, be enerek herkesten bir fleyler ald m. Do ru örnekleri dinledim: Sabahat Akkiraz, Arif Sa, Musa Ero lu, Feyzullah Ç nar' dinledik. n Türküler birçok müzik enstrüman ile çok farkl tarzlarda yeniden yorumlan yor. Türkülerin özü bozuluyor fleklinde elefltiriler var. Bu sizi rahats z ediyor mu? Asl nda herkesin türkü söylemesinden yanay m. O söylemesin, bu söylemesin, neye göre söylesin, bu konuda otorite kimdir? nsanlar biraz faflizan davran yor. Türküler herkesin mal, herkes kullanabilir. Güzel söylemedikleri konusunda elefltiri yapabiliriz. Ama elefltirmekten çok türkülere sahip ç kal m. Biz do rusunu yapal m. Herkes söylesin, ama iyinin-kötünün fark na var ls n. n Türkü denilince sürekli ayn isimler dinleniyor. Yeni çok fazla kifli olmad için çemberin etraf nda defalarca tur at l yor. Gençler bu ifli yapam yor mu? Yapam yordan öte taklit konusunda biraz tak nt m var. Ba lamaya yeni bafllayanlar Erdal Erzincan gibi çalmaya u rafl yorlar. Erdal Erzincan ve Arif Sa gibi çal yor, Sabahat Akkiraz gibi söylüyor diyorlar. Bu insanlar takip etmek, onlardan etkilenmek size ön bilgi olabilir, yol gösterebilir. Ama insanlar n kendi tarz - n, kiflili ini, düflüncesini, sesini, rengini, yans tmas gerekiyor. flin kal c olan yan da bu. Asl nda Erdal Erzincan' farkl k lan bu. Yeni arkadafllar bir hedef koyuyorlar kendilerine: Erdal Erzincan gibi çalmak! Tamam. Çald n z ne oldu! Yeni ç k fl yapan arkadafllar ne yapmak istediklerini belirlerlerse daha iyi olur. Bir flekilde birilerinin gölgesinde kal yorlar. Birileri gibi olmaya çal fl yorlar. Dolay - s yla da bu onlar n önünü t k yor. n Sizin döneminizde Arif Sa, Musa Ero lu, Yavuz Top ve Muhlis Akarsu'nun oldu u muhabbet grubu vard. O dönemde yeni kuflakla ustalar aras nda nas l bir durum söz konusuydu? O zamanlar ustalar m zla bizim aram zda ciddi bir kopukluk, duraklama dönemi oldu. Bunda ülkenin koflullar da etkiliydi. fiu anda bu kopukluk kapand. Biz istiyoruz ki yeni arkadafllar, yeni üretimlerle gelsinler. Yeni üretimler kazand rmad n z sürece hep cepten yiyorsunuz, var olan hazineyi tüketiyorsunuz asl nda. n Türkünün d fl nda baflka nelerle ilgileniyorsunuz? Daha çok caz ve otantik müzikleri dinliyorum. Özellikle K z ldereli ve Ermenilerin müziklerini dinliyorum. Daha çok otantik müzik dinliyorum. Pop dinleyeceksem eski pop müzik plaklar m dinliyorum. n Müzi in d fl nda neler yap - yorsunuz? yi çocuk bakar m. Bofl zaman m aileme ay rmaya çal fl yorum. ki tane çocu um var. Onlar da müzikle çok ilgililer. Eserlerimi yaparken hep onlara dinletiyorum. Onlar n tepkilerini çok önemsiyorum. Yetenekleri oldu u için türkü söyleyebiliyorlar. Henüz enstrüman kullanm yorlar. n Bizimle paylaflaca n z bir an n z var m? Konserlerime gelen baz kifliler korsan CD'mi imzalatmak istiyorlar. Ben de imzal yorum. H rs zl n alt - na imzam atarak bir daha böyle bir fley yapmamalar için...

5 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 5 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 5 Minikler okula al flt! Milli E itim Bakanl 'n n yay nlad genelge ile di er s n flardan bir hafta önce okula bafllayan ilkö retim birinci s n f ö rencileri, okullar na k sa sürede al flt. 29 Ekim lkö retim Okulu'na kayd n yapt ran minikler sabah n erken saatlerinde anne ve babalar n n elini tutup okula geldiler. Ve bu y l bir ilke imza atan 29 Ekim lkö retim Okulu yönetimi, ö rencileri hoflgeldin kokteyli ile karfl lad. Bu güzel karfl lama ö rencileri olumlu etkilemifl olsa gerek, ö renciler arkadafllar na ve ö retmenlerine al flmakta güçlük çekmediler. Okulun minik ö rencilerinden Emrah Cans n Akyürek, Daha önce anaokuluna gitti im için buraya da çok çabuk al flt m. Ö retmenimi ve arkadafllar m çok sevdim dedi. Yafllar da kaderleri de ayn İflsizli in ne yafl ne de okulu kald art k. Ç kr kç lar Yokuflu nda yolun ortas nda ayn karede görünen simitçi ve boyac n n hikayesi, iflsizli- in boyutlar n anlatmaya yetiyordu. 30 yafl ndaki Yunus Boz, ayakkab boyayarak geçimini sa l yor. Boz, boyac l ktan önce sat fl pazarlama müdürüymüfl. Çal flt firma iflas edince iflten ç kar lm fl. Simitçi Hayrettin fiimflek de boyac Yunus Boz ile ayn kaderi paylafl yor. Bir gaz firmas nda teknisyen olan fiimflek, iflten ç kar l nca simitçilik yapmaya karar k lm fl. Art k her ikisinin tek umudu var: eski ifllerine tekrar dönmek. Yeni Video destekli antrenman Ramazan davulcular na s nav Ramazanda vatandafl sahura kald rmak için dolaflacak olan davulculara Çankaya Belediyesi s nav düzenleyecek. Sertifikal e itim kursuna tabi olan kiflilerden seçilecek davulcular önce mani söyleme e itimi, davul çalma, kondisyon, genel kültür, halkla iliflkiler, insan ve çevre e itimi alanlar nda ders alacaklar daha sonra da performanslar na göre seçilecekler. E itime kat lmayan ve belgesi olmayan davulcu çalamayacak. ÇANKAYA Ankara da 2000 y l ndan beri faaliyet gösteren Ankara Tofafl Basketbol Okullar yeni sezonu açt. Sporcular, özel olarak haz rlanm fl video destekli antrenmanlar yapacaklar. Tofafl Basketbol Okullar, Sezonu çal flmalar na 16 Eylül cumartesi gününden itibaren 13 ayr spor salonunda bafll yor. Bu sezon tekrar Basketbol Birinci Ligi nde yer alacak olan Tofafl Spor Kulübü'ne ba l olarak 6 y ld r sporcu yetifltiren Ankara Tofafl Basketbol Okullar, bu sezon yeni bir yönetim ve e itim anlay fl ve özel haz rlanm fl antrenman programlar ile ilk defa video destekli olarak çal flmalar n sürdürecek. Ankara Tofafl Spor Kulübü baflkan Tuncer Baytimur, çal flmalar ile ilgili olarak flu bilgiyi verdi: Uzman antrenör ve yönetim kadrosu ile her ö renciye bir top ve her 12 ö renciye bir antrenör olarak planlad m z antrenmanlar m z bu sezon zaman zaman videoya çekerek çocuklar m za izlettirece iz, böylece hem onlar kendi iyi ya da eksik yapt klar hareketleri görme ve düzeltme flans na sahip olacaklar hem de biz ve velilerimiz oyuncular m z n geliflimlerini gözlemleme olana na kavuflaca z. KRC akademi gelece i yakalayan çözümler sunuyor... l ECDL E yönelik temel bilgisayar kullan m l Mimari Autocad ve 3D max l Temel web tasar m e itimi l Grafik tas r m e itimi Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: Ayr nt l bilgi için: Tüm Çeflitlere Ayran + Salata Bizim kram m z Cinnah Cad. 68/D ÇANKAYA Tel: Gsm: VETER NER KL N Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax: Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Ümitköy de yeni salonumuzla hizmetinizdeyiz fiube: 8. Cadde maray Sitesi 1. Blok (Opet Karfl s ) Ümitköy Tel: (0312) Merkez: 8. Cadde 89. Sokak 10/C Emek Tel: (0312)

6 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 6 6 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Alt ve üst geçitleri kullan rsak 9 kat daha fazla yoruluyoruz... Biz nerede yürüyece iz? Haber: Ebru Boranl o lu Tekin haber Yap lan araflt rmalara göre, üst geçitten karfl dan karfl ya geçmek için yayan n enerji kayb 9 birimken, efldüzey (hemzemin) yaya geçidi için yayan n enerji kayb, yaln zca 1 birim. Ateflli tart flmalara neden olan Ku- ulu Kavfla 'nda yap lacak alt geçit, Ku ulu Park' n önüne kadar gelen, elçiliklerin karfl s ndaki kald r m n daralt lmas na neden olacak. Yani Atatürk Bulvar 'n n meflhur genifl kald r mlar tarihe kar flacak. Bu geliflme, önemli bir konuyu gündeme getirdi. Art k flehrimizde, otomobille de il, yaya olarak yaflamak, alt ve üst geçitlerden karfl dan karfl ya geçmek için mücadele vermek yerine, caddeleri ve sokaklar ad mlayarak kat etmek ne kadar mümkün? fiehir merkezi, birçok noktada ak fl n h zland - r lmas için katl kavflak uygulamalar n n yap ld bu nedenle de eskisinden çok daha h zl akan trafi in geçti i bir alan. Yayalaflt r lm fl birkaç bölgede de tafl t girifl ç k fl saatleri kontrolü yeterince yap lm yor. Yani bütün uygulamalar, otomobil öncelikli olarak düflünülmüfl. Oysa geliflmifl dünya ülkelerinde, yaya öncelikli ulafl m politikalar, araç öncelikli olanlara tercih ediliyor. Bu nedenle, kalabal k otoyollar genellikle flehrin merkezi yerine, flehir kenarlar nda yer al - yor. fiehir merkezleri ise yo unlu u düflük trafi e, yaya bölgeleri ve yaya geçitlerine, rayl sistemlere, bisiklet yollar na ayr l yor. Alt ve üst geçitler Yap lan araflt rmalara göre, üst geçitten karfl - dan karfl ya geçmek için yayan n enerji kayb 9 birimken, efldüzey (hemzemin) yaya geçidi için yayan n enerji kayb, yaln zca 1 birim (TSE ). fiehir Planc lar ve Mimarlar Odas taraf ndan Neler yap labilir? n Ulafl m plan tüm kenti; oto va yaya yollar n kapsayacak biçimde yeniden yap lmal. n Rayl sistemler çal flt r lmal. Çayyolu metrosunun bitirilmesi önemli bir geliflme olacakt r. n Engelli ve yafll lar için, bordür rampalar n n, duyulabilir geçifl sinyallerinin, h z kasislerinin, görsel, iflitsel ya da hissedilebilir uyar lar n, hareketli merdivenlerin ve kent merkezindeki yaya yolu düzenlemelerinin uygun standartlarda yap lmas gerekiyor. n Tüm sinyalizasyon sistemi, yayalar ve toplu tafl ma araçlar önceli ine göre belirlenmeli n Merkezin odak noktalar nda otoparklar s n rland r lmal, olmas gereken otoparklar- haz rlanan K z lay'da yayalar ve yaya ulafl - m raporuna göre, alt ve üst geçitlerden karfl ya geçiflte harcanan enerji ve güçlü ün do urdu u memnuniyetsizlik, do al olarak insanlar n tafl t yollar n kullanmas na neden oluyor. Bu durum ise, akan trafikte ciddi tehlikeler yarat yor, ayr ca tafl t trafi ini h zland rma ifllevi de yolu kullanan yayalar nedeniyle, gerçekleflemiyor. Rapora göre, sadece Ankara'n n merkezi olan K z lay bölgesinde 17 üstgeçit, 2 alt geçit olmak üzere toplam 19 yaya üst-alt geçidi var. A rl kl olarak Meflrutiyet Caddesi, Atatürk Bulvar, Mithatpafla Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvar üzerine yap lan üst geçitler, yayalar n yaflam n kolaylaflt raca na zorlaflt r yor. Yaya üst ve alt geçitleri, baflta engelliler, yafll - lar, hastalar, bebek arabal lar, hamileler ve çocuklar olmak üzere çok büyük bir grubun ulafl m haklar n k s tl yor. Yürüyen merdivenleri ço unlukla çal flmayan alt geçitler de, üst geçitler gibi uygun standartlarda de il. Yaya geçitleri azald da ise k sa süreli park etmeyi teflvik edici uygulamalarda bulunulmal. n Üst ve alt geçitlerin yerine efldüzey- fl k kontrollü yaya geçitleri yap lmal n Meflrutiyet Caddesi'ndeki otobüs duraklar n n önemli bir k sm Atatürk Bulvar üzerine al nmal. n Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs duraklar kald r lmal ve mekan bir kent park haline getirilmeli. n Atatürk Bulvar 'n n kald r mlar geniflletilmeli, bak ml hale getirilmeli (K z lay'da yayalar ve yaya ulafl m - sorunlar, sebepler ve süreçler Ankara 2004) Tafl t öncelikli politikalara paralel olarak, fl k kontrollü efldüzey yaya geçitlerinin say s da 2-3 y l önce azalt ld. Üstelik bu geçitlerde yayalar için uygulanan sinyal zamanlar da s n rl. Yayalara geçifl için sadece 30 saniye tan nd için geçifl yapmak zorlafl yor. Ayr lan süre içinde, yollardan karfl karfl ya geçmek, yafll ve hasta yayalar için ço unlukla mümkün olmuyor. Kald r mlar park yeri Ankara'da ve özellikle K z lay'da birçok sokakta, yayalara ait olmas gereken kald r mlar, otomobillerce park yeri olarak kullan l yor. Bu nedenle, yayalara ait olmas gereken yaya yollar özgürce kullan lamad gibi, yayalar tafl t yollar ndan yürümek zorunda kal yorlar. Kent merkezinde, toplu tafl ma duraklar n n yerleri de yayalar için önemli bir sorun. Otobüsün mevcut trafik içinde hareket etmesi, duraklar n birden fazla hat taraf ndan kullan lmas ve yol kenar nda bekleyen ticari taksiler nedeniyle toplu tafl m araçlar, duraklara yanaflmakta ve ayr lmakta zorlan yorlar. Bu nedenle, yayalar gerek durakta beklerken, gerekse araçlara inifl ve binifllerinde güçlük ve tehlike yafl yor. Otobüs duraklar n n çok fazla oldu u Meflrutiyet, Mithatpafla ile Atatürk Bulvar 'n n bat fleridi bu tehlikeli noktalardan birkaç. Ayn flekilde Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs duraklar da kronik bir sorun. K z lay'da farkl dünyalar fiehir Planc lar Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankaram Platformu Baflkan Serdar Karaduman, K z lay'daki her bölgenin kendi içinde bir dünya oldu unu söylüyor. "Sakarya, Yüksel, Güvenpark, zmir Caddesi... Mesela Güvenpark'tan Yüksel'e geçecekseniz ya tüp geçitten geçeceksiniz ya da yer alt geçidini kullanacaks n z. Ya 60 basamak yukar ç kacaks n z, ya 40 merdiven afla ineceksiniz. Ya da 30 dakikada karfl dan karfl ya geçmek için slalom yapacaks n z. Hele ki, Yüksel'den zmir Caddesi'ne gidecekseniz ya da Güvenpark'tan Sakarya'ya gidecekseniz Allah kolayl k versin. Yaya bölgeleri aras ndaki geçifllerde ciddi kopukluk var ve bu sorunun halledilmesi gerekiyor Hasel Reklam Bilgisayarl Yaz Sistemleri lsaç TABELA lifiikli TABELA lbez AF fi ldamga Çayyolu 8. Cad. No: 116/2 Ümitköy - ANKARA Tel: (0.312) Gsm: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: fiahinler Bilgisayar Her türlü kartufl ve toner dolumu yap l r Teknik Servis, Sat fl, Bak m ve Onar m Kifliye ve fiirketlere Visval Basic programlama dilinde her türlü program Çayyolu Mahallesi 8. Cadde No: 16/D Çayyolu/ANKARA (Yurtiçi Kargo Yan ) Merkez: fiube:

7 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 7 Dikkat! Ankara da Çölyak k rm z alarm veriyor Çölyak; ishal, kusma, kaslarda uyuflma gibi belirtilerle ortaya ç kan ve glutensiz g da al m na dikkat edilmezse sonu pankreas ya da ba rsak kanserine kadar gidebilen bir hastal k. Ankara Çölyak Derne i nin yapt araflt rmalara göre, Türkiye'de yaklafl k 5 milyon, Ankara'da ise 40 binin üzerinde Çölyak hastas var. Çölyak n Baflkent te en yayg n oldu u semtler aras nda, Keçiören, Mamak, Sincan, Çankaya, Bat kent ve Etimesgut yer al yor. Ankara Çölyak Derne i, geçti imiz günlerde de glutensiz yaflam tan tmak ve çölyakl lar bir araya getirmek amac yla bir etkinlik düzenledi. Esenbo a A rport Otel'de birincisi düzenlenen etkinli e gelen Çölyak hastalar hem glutensiz yiyeceklerden tatt lar hem de müzik eflli inde dansettiler. Organizasyona Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Bülent Serim in efli Zarife Serim, CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral ve CHP Tekirda Milletvekili Enis Tütüncü de kat ld. En az 500 milyon g da masraf Ankara Çölyak Derne i Baflkan fiebnem Ercebeci, çölyak hastal n n henüz resmen tan nmad n, bu nedenle sosyal kurumlar n glutensiz ürünlerin paras n ödemedi ini söyledi. fiebnem Ercebeci, bu nedenle hastalar n çok s k nt çektiklerini ifade etti. Kendisine 22 y l sonra Çöl- fiebnem Ercebeci Gluten nedir? Gluten; bu day, arpa, çavdar ve yulaf gibi tah llar n içerisinde bulunan bir protein maddesi. nsan hayat n n herhangi bir döneminde ortaya ç kan gluten alerjisi, Çölyak hastal na neden oluyor. Tek çözüm yolu ise gluten içermeyen ve özel olarak üretilen ürünler tüketmek. yak teflhisi konuldu unu anlatan Ercebeci flöyle konufltu: Tek kifli için ayl k g da masraf m z 500 YTL. Ekme i bakkaldan alam - yoruz. stanbul ve Ankara halk ekmek bize özel üretim yap yor ama sonuçta, üretim yap lan tesiste ekipmanlar n üzerinde kalan glutenli malzemeler bile bize zararl. Un alarak kendi üretti imiz bir ekme in maliyeti ise yaklafl k 35 YTL ve bu ekme i sadece 2 gün yiyebiliyoruz. Glutensiz ürünler olmadan yaflamam z mümkün de il. Depremde bir çocuk normal ekmek yedi i için ölmüfl. Belki glutensiz ürünler, ilaç gibi reçetelerle, belli bir yüzdesi devlete ödenerek al nabilir. Çölyakl olmaktan kimse utanmas n, bize gelsinler Deniz, ekmek de mi yiyemeyecek! 8 yafl ndaki Deniz Küsen yafl tlar gibi sa l kl bir çocuk. Okula gidiyor, yürüyor, kofluyor. Fakat arkadafllar ndan farkl bir yan var. Ne çikolata, ne pasta, ne de ekmek yiyebiliyor. Çünkü Deniz, bir Çölyak hastas. Yani gluten içeren g dalar yiyemiyor. Deniz ancak özel olarak haz rlanan ve çok pahal olan glutensiz g dalar yiyebiliyor. Baba Hasan Küsen bir umut için Aksaray' n Eskil Kazas, Bozyaman Yaylas 'ndan 1. Çölyak fienli i için Ankara'ya gelmifl. Çiftçilik yapan Küsen'in elindeki poflet her fleyi anlatmaya yetiyor. Pofletin içinde bir ekmek, bir paket makarna, biraz pasta, çikolata ve po aça var. Bu pofletteki yiyecekler, inanamayacaks n z ama toplam 140 YTL tutmufl. Cebinde sadece 45 YTL'si oldu u için bu paran n tamam n ödeyemeyen baba Küsen, yetkililerin çölyak hastal n di er hastal klar gibi kabul ederek, harcamalar n karfl lamas n istedi. flte glutensiz ürünlerin fiyatlar : 1 kg un 27 YTL 1 paket makarna 10 YTL 1 paket bisküvi 6 YTL 1 paket çikolatal bar 10 YTL Poflet içinde 6 dilim ekmek 6 YTL Unla elde yap lan bir somun ekme in maliyeti 35 YTL ve iki günde bitiyor. Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma 7 HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 8 8 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Çayyolu'nda iki okul, lüks okullar n aras nda kan Villalar n aras nda e itim dram Haber: Türkan Yezer Erhan K l ç Okullar n aç lmas yla birlikte insana Vayyy be dedirten cinsten çeliflkiler de yaflanmaya bafllad. flte bunlardan biri, Baflkent'in zenginler semti olarak bilinen Çayyolu ndaki Mehmet Ulucan lkö retim Okulu. Bu okulda yaln z Çayyolu ndaki kap c ve hizmetlilerin çocuklar yla çevre köylerde yaflayan köylülerin çocuklar okuyor. Okula bu y l sadece iki ö renci kay t yapt rd. Çayyolu'nda villalar n aras nda e itim veren bir ilkö retim okulu var ki bu ça da bu uygulama olur mu? dedirtir cinsten. Bu okulun ad : Mehmet Ulucan lkö retim Okulu. Tafl ma yoluyla e itim yap lan okulda, civarda bulunan köylerden gelen çocuklar ile Çayyolu ndaki kap c lar ile yoksul ailelerin çocuklar e itim görüyor. Lüks konutlar aras nda bulunan Mehmet Ulucan lkö retim Okulu'nda 160 ö renci e itim-ö retim yap yor. Okulun ulafl m problemi oldu u için okula sadece çevre köylerden tafl ma ile ö renciler geliyor. Bu nedenle okula bu y l sadece iki ö renci kay t yapt rd. Çevre köylerden gelen ö renciler okula otobüs ve minibüslerle tafl n yor. Villalar n aras ndaki tafl - mal e itime tepki gösteren veliler ise Çocuklar m z sürekli yollarda. 120 kilometre yol gidip geliyorlar. Bu çile ne zamana kadar devam edecek? diyorlar. Ne su, ne elektrik var Okul adeta kaderine terk edilmifl. Sular akmad için ö retmenler içme suyu ihtiyaçlar n parayla sat n ald klar su ile karfl l - yorlar. Okulda elektrikler ise sürekli gidip geliyor. Devlet taraf ndan ö rencilere verilen ö le yeme i de velileri tedirgin ediyor. Sandviç aras na konulan küçük patates parças ve markas belli olmayan ayran ile meyve sular ö rencilerin sa l n ciddi flekilde tehdit ediyor. Bu gidiflle okulda ö renci kalmayacak Bölgedeki bir baflka sorunlu okul da Çayyolu Köyü Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu. Villalar n yak - n ndaki ve bölgedeki lüks devlet okullar ile yar flmak zorunda kalan okula bu y l sadece sekiz ö renci kay t yapt rd. Okul, bunca olanaks zl klara karfl n büyük bir baflar göstererek, mezun olan 14 ö rencisinden 6's n en iyi okullara yerlefltirmeyi baflard. Fiziki yap s ve donan m eksikli i nedeniyle sadece köylü ve iflçi ailelerin ra bet gösterdi i okul sorun yuma. yen velilerin de deste iyle özel okullar aratmayan yüksek donan ml lüks devlet okullar yap lmaya bafllanmas, Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu nun çaresizli ini daha da belirginlefltiriyor. Kapasitesin yar s dahi dolmuyor Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu nun bu y l sadece sekiz aile çocu unu kay t ettirdi. 10 s - n f bulunan okulun ö renci kapasitesi 225, ancak bu y l 110 ö renci e itim-ö retim yap yor. Yani bu oran, kapasitenin yar s bile de il. Bu da fiziki olumsuzluklar n belki de bu okul ö rencilerine sundu u bir flans. Baflkent'teki birçok okulun her s n - f nda 45'in alt nda ö renci yokken, burada s n flar 8-10 aras ö renciden olufluyor. Ancak baz e itim uzmanlar, 30 kiflilik s n flarda sekiz ö rencinin ders yapmas n n etkileflim sorununu ortaya ç karaca na dikkat çekerken, derslerin veriminin de düflece ini savunuyorlar. haber Bir baflka çeliflki de Çayyolu Köyü Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu nda yaflan yor. Fiziki durumu içler ac s olan okul, buna karfl n bu y lki s navlarda büyük bir baflar göstererek mezun olan 14 ö rencisinden 6's n en iyi okullara yerlefltirmeyi baflard. Neden böyle? Çayyolu y llar önce s radan bir Anadolu köyü idi. Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu da köyün yap s na uygun bir flekilde yap ld. Ancak son y llarda bölgenin Baflkent'in en lüks villa ve konutlar - n n yap ld, yüksek gelir grubuna mensup insanlar n yaflad bir yer olmas nedeniyle Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu fiziki yap s yla uyum sa layam yor çevresine Di er yandan çocuklar n iyi okullara göndermek iste- Yoksul ailelerin okulu Çayyolu'na çal flmaya gelen aileler, yaflam flartlar n n a r oldu unu görünce çocuklar n bu okuldan alarak baflka yerlere gidiyorlar. Geriye kalan yüksek gelirli aileler de çocuklar n flartlar daha iyi okullara göndermek istedi- i için, okul adeta giderek boflal - yor. Di er lüks devlet okullar ise tam kapasiteyle e itim-ö retime devam ediyor.

9 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 9 an kaybediyor Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma9 Ö rencilere konser dopingi Baflkent'te 3 ayl k bir tatilin ard ndan okula bafllayan ö renciler ilk dersin ard ndan akflam da konser coflkusu yaflad. Ankamall'ün önündeki alanda S nav Dershaneleri taraf ndan gerçeklefltirilen konserde; Manga, Göksel ve K raç sahne ald. Sahneye ilk ç kan Manga grubu, hareketli flark lar yla gençleri coflturdu. Binlerce ö renci hep birlikte ellerini kald rarak Manga'ya efllik etti. Ard ndan sahneye bembeyaz k yafetiyle Göksel ç kt. Ö rencilere Aflk ac s çeken var m? diye soran Göksel, sahnede kald sürece hareketli eserlerinin yan s ra aflk flark lar da söyledi. Bir ara eline gitar alarak duygulu parçalar seslendiren Göksel, ö rencilerin gözlerini doldurdu. Ve konserin finalini yapacak olan K - raç, sahneye yar m saat gecikmeyle ç kt. K raç hayranlar n n tepkisine yan t vererek, Arkadafllar ben de sanatç lar n sahneye geç ç kmas ndan yana de ilim. Ama benden kaynaklanan bir durum de ildi dedi. Böylece hayranlar n gönlünü alan K raç, dillerden düflmeyen flark lar n seslendirdi. K raç, sahnedeki performans yla da dikkat çekti.. l Biodizel Yak t; KANOLA Beypazar 'nda Mehmet Ulucan lkö retim Okulu Petrole alternatif olarak getirilen biodizelin kullan m nda büyük katk s olan Kanola bitkisi geçti imiz günlerde Beypazar 'nda seminerlerle tan t ld. Çiftçiler taraf ndan büyük ilgi gören kanola, bu day yetifltiricili i ile benzerlik gösteriyor ve bu day ekimi yap lan yörelere uygun bir bitki. Beypazar iklimine ve toprak yap s na uygun olan Kanola'dan elde edilen ya, yemeklik ya lar n da en iyilerinden biri olarak biliniyor. Kanola'dan elde edilecek ya ayn zamanda Beypazar için yeni bir ürün pazar demek. Yazl k ve k fll k olara iki ekim döneminde de yetifltirilebilen Kanola'n n üretimine Mart'ta bafllanacak y l nda Balkanlar'dan Kolza ad ile göçmenler sayesinde ülkemize gelen Kanola, içeri inde insan sa l na zararl Erusik asit ve hayvan sa l na zararl Glukosinolat bulunmas nedeniyle1979 y l nda yasakland. Daha sonralar Kolza'n n bu zararl maddeleri içermeyen çeflitleri gelifltirildi. Kolza, Kanola oldu. Kanola'y dünyada en çok üreten ülkeler Çin, Hindistan, Kanada, Polanya, Fransa, Pakistan, Almanya ve ngiltere.ayçiçe i benzeri bir ya bitkisi olan Kanola, ya ç kart larak sanayiye kazand r l yor. Son zamanlarda Amerika ve Avrupa'da da üretimi oldukça artan Kanola'n n dünyada y ll k üretimi 22 milyon ton civar nda.. l E itim konusunda lüks okullardan eksi i yok Çayyolu Platformu Sekreteri Türkan Yezer, lüks villalar n yak - n ndaki Çayyolu Köyü Hac brahim Ayd n lkö retim Okulu'nun çevresindeki di er okullarla ayn flartlara kavuflturulmas gerekti ini söyledi. Okulun, e itim kalitesi bak m ndan di er lüks devlet okullar ndan hiçbir eksi i olmad n belirten Yezer, Ça dafl E itime Destek Derne i olarak okula yard m kampanyas bafllatt klar n kaydetti. Yezer, okulun sorunlar n n özetle flunlar oldu unu ifade etti: Fiziki yetersizliklerin yan nda kütüphane, laboratuvar, spor alanlar, toplant veya seminer salonu, tekstil makinesi, fotokopi makinesi, projeksiyon cihazlar, okulun arka bahçesinin demir korkuluklar, tek derslik, okulun iç ve d fl boyas, beton zeminlerin de ifltirilmesi vb... Çayyolu'nda AKP-DYP koalisyonu Do ruyol Partisi Çayyolu Temsilcili i'nin tabelas n n alt na as lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a ait afifli görenlerin akl na Çayyolu'nda AKP-DYP koalisyon mu yapt? sorusu geldi. Asl nda iflin asl AKP Yenimahalle lçe Baflkanl Çayyolu Temsilcili i'nin aç l fl töreni nedeniyle haz rlanan Baflbakan Erdo an' n afiflinin yanl fl yere as lmas yd. Foto raf çekmemiz üzerine durumun fark na varan parti yöneticileri hemen afifli DYP tabelas n n alt ndan kald rtt. Fotograf: Erhan K l ç

10 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Dastini Bebe Market Hofldere'de... Bebekler için ürün yelpazesi oldukça genifl. Mama üzerine her türlü marka ve ürün çeflidinin bulundu u Dastini'de sütlü, sütsüz soya proteini bazl, meyveli akl n za gelebilecek her türlü mamay bulabilirsiniz. Bebe inizin ihtiyaç duyaca ve sizin güvenle kullanabilece iniz A'dan Z'ye her türlü ürünün bulundu- u Dastini Bebe Market'in Ankara flubesi Hofldere'de aç ld. Türkiye'ye yay lm fl flubeleri ile annelerin vazgeçilmez mekanlar ndan biri olan Dastini, Ankara'da anneler için büyük kolayl k sa layacak çünkü Dastini'de bütün ürünler bir arada. Dastini'de her ürün hipoalerjik ve CE belgeli. Dastini'nin anlaflmal oldu u 170 firma var ve ürün yelpazesi çok genifl. Anne için gö üs ucu kremleri, çatlak önleyiciler, pompa, süt toplay c kap, gö- üs koruyucu ve gö üs pedleri Dastini'de bulabilece iniz ürünlerden. Bebekler için ise ürün yelpazesi oldukça genifl. Mama üzerine her türlü marka ve ürün çeflidinin bulundu u Dastini'de sütlü, sütsüz soya proteini bazl, meyveli akl n za gelebilecek her türlü mamay bulabilirsiniz. Fiyatlar konusunda market ve eczanelerden daha ucuz olan ürünler anneler ve babalar için büyük avantaj yarat yor. Uni hijyen teknolojisi ile bebeklerin cildini hem temizleyen hem de bak m n sa layan slak temizleme mendillerinden, gaz önleyici bitki çaylar na, günefl ürünlerine, oyuncaklara, tekstil ürünlerine, ayakkab lara, ana kuça na, vitamine ve antikolik biberona kadar bebe iniz için arad n z her fley Dastini'de. 0-6 yafl aras çocuklar için en uygun durak Dastini. moda&trend A r lara karfl sihirli el Bilgisayar bafl nda çal flanlardan ev han mlar na kadar birçok insan n derdi olan boyun, omuz, s rt ve bel a r lar ndan kurtulmak art k daha kolay. Her üç kifliden birinde görülen bu a r - lar özellikle bayanlarda, yafl n ilerlemesi ile artarak kendini daha çok hissettirmeye bafll yor. Günlük yaflam n getirdi i stres ve gerginliklerin de yol açt bu a r lar giderilmedi i takdirde giderek artarak daha kal c sorunlara neden oluyor Sürekli katland n z bu a r lar ile bafla ç kmak art k sand n zdan hem çok daha kolay hem de çok daha huzur verici. Sundu u birçok yenilikler ile Ankara da Maksimum Yaflam Kalitesi ni yaflatan RenewaClub bu sefer de Türkiye nin en kapsaml DaySPA s nda s rt, boyun ve bel a r lar na özel haz rlad klar bir paket ile a r - lar n za çözüm buluyor. Art k kendinizi uzmanlar n ellerine b rak p rahatlama zaman! DaySPA ya ad m att n zdan itibaren hissedece iniz huzurlu saatleriniz ilk önce Thalion un Marid Mud Deniz Çamuru Bak - m ile bafll yor. Bu bak m içeri indeki mineral tuz bak m ndan zengin bileflimi sayesinde vücut s s n sabitleyip, eklem ve kas bölgelerini güçlendirdi i için a r yan bölgelere çok rahatlat c bir etki yap yor. Deniz çamuru bak m n n etkisiyle eklemlerinize kadar s nan bölgeye hemen ard ndan uygulanan s rt bafl boyun masaj lokal bölgelerde oluflan kulunçlar n da lmas nda, kireçlenen bölgelerin rahatlamas nda çok etkili oluyor. RenewaClub DaySPA sadece a r lara yönelik ve size özel fiyatlar ile haz rlad bu özel bak m paketinde, ev han mlar na ise ekstra indirimler ve seçenekler sunuyor.

11 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi Baflusta Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma11 Türkiye'nin en büyük sahnesi, yeni sezonda da Baflkentlileri büyüleyecek Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi ankara n n markalar Anatolia GKM nin, sahnesi her türlü gösteriye hitap edebilecek flekilde dizayn edilmifl. Müzikal, konser, moda gösterileri, bale v.b. ulusal ve uluslar aras her türlü sanatsal etkinli in düzenlenebilece i sahnenin fl k ve ses sistemleri en son teknoloji ile donat lm fl Ankara, kültür ve sanat aktivitelerinin sunulaca- mekanlar n azl yla ilgili s k nt s n, Türkiye'nin en büyük sahnesine sahip olan bir gösteri merkezine kavuflarak, bir ölçüde telafi etti. Devasa boyutlar yla Türkiye'de bir numara olan sahnesiyle Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi, yeni sezonda da ünlüleri ve önemli organizasyonlar Baflkent izleyicisiyle buluflturmaya devam edecek. Birçok popüler ismi, büyüleyici bir ortamda sevenleriyle buluflturan gösteri merkezi, anfi tiyatro fleklindeki 2910 kiflilik koltuk kapasitesi ile, izleyiciyi gösterinin doyumsuzlu una ortak ediyor. Balgat'ta bulunan Anatolia GKM'nin sahnesi her türlü gösteriye hitap edebilecek flekilde dizayn edilmifl. Müzikal, konser, moda gösterileri, bale v.b. ulusal ve uluslar aras her türlü sanatsal etkinli in düzenlenebilece i sahnenin fl k ve ses sistemleri en son teknoloji ile donat lm fl. Zaten Anatolia, flu anda dünya standartlar ndaki teknik özelikleri nedeniyle, birçok yabanc popüler ismi de misafir etmeye devam ediyor. Ayn zamanda Türkiye'nin en büyük tekstil yap s olan Anatolia, 22 bin metrekarelik bir alana infla edilmifl, cazibe merkezi olarak tan mlanabilecek muhteflem gösteri çad r, 844 metrekarelik alan ile dedi imiz gibi, Türkiye'nin en büyük sahnesine sahip. Bu alan n, 190 metrekarelik k sm n da hareketli sahne oluflturuyor. Hareketli ön tribün ve sahnenin zemin kotuna indirilmesi ile elde edilen genifl mekan yla 5 bin kiflilik pop konserlerine dahi ev sahipli i yapma imkan bulunan gösteri merkezinde, so utma ve s tma amaçl olarak tekstil yap için iklimlendirilmifl özel klima sistemi mevcut. Dolay s yla, yaz n da k fl n da rahat edilebilecek bir ortam. Yaz sezonu boyunca Sezen Aksu ve Hepsi, MFÖ gibi ünlü isimleri hayranlar yla buluflturan gösteri merkezi, yeni sezonda da Swingle Singers, Kenan Do ulu, lhan rem, Sertab Erener, Fahir Atako lu gibi önemli isimleri konuk edecek. Kongre ve toplant lar n da ev sahibi Merkez sadece, konser, gösteri gibi sanatsal aktivitelere de il, yerel, ulusal ve uluslararas kongre, fuar, seminer ve toplant organizasyonlar na da ev sahipli i yap yor. Birçok önemli kurulufl, düzenleyece i kongreleri, konferanslar daha etkili bir platformda sunabilmek için, Anatolia'y tercih ediyor. Anatolia Kongre ve Gösteri Merkezi'nin bünyesinde yer ald Anatolia Center, kültür ve sanat etkinliklerinin yan s ra, otel iflletmesi, cafeleri, barlar, restaurantlar ve çeflitli al fl verifl mekanlar yla da hizmet sunuyor. Anatolia'da önümüzdeki günlerde... n The Swingle Singers Tarih: Saat: 21:00 n TURMOB Genel Kurulu Tarih: Saat: 08:00 n TURMOB Genel Kurulu Tarih: Saat: 08:00 n TURMOB Genel Kurulu Tarih: Saat: 08:00 n Muazzez ERSOY ve Gönül Dostlar (Ramazan Özel) Tarih: Saat: 21:00 n lhan rem Konseri Tarih: Saat: 20:30 n The Manhattan Transfer Tarih: Saat: 21:00 n Sertab Erener & Fahir Atako lu Tarih: Saat: 21:00 n Carmen - Compania De Aida Gomez Tarih: Saat: 21:00

12 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Bir Lezzet Klasi i restaurant Yoksa siz hala o zgaralar n ününü duymad n z m? Tike'nin zgaralar n n ünü sadece Türkiye'ye de il dünyaya yay lm fl durumda. Bütün flubelerinde ayn hizmet ve kalite anlay fl ile hizmet veren Tike'nin Tel Aviv ve Atina'da da flubeleri bulunuyor Billur sokak ta Tike ad nda kaliteli ve fl k bir restorant var. Yoksa siz hala o zgaralar n ününü duymad n z m? Tike'nin zgaralar n n ünü sadece Türkiye'ye de il, dünyaya yay lm fl durumda. Bütün flubelerinde ayn hizmet ve kalite anlay fl ile hizmet veren Tike'nin Tel Aviv ve Atina'da da flubeleri bulunuyor. Müflterilerini bütün flubelerinde ayn hizmet kalitesi ile karfl layan Tike; tan nm fl simalar n u rak yeri. Ali Babacan ve Süreyya Serdengeçti, Tike müdavimlerinden yaln zca ikisi. Müflterilerinin yar s na yak n ise yabanc. Tike'de, Adana'n n yemek kültürünü ça a uygun ve modern bir servis anlay fl yla tadabilirsiniz y l nda Adanal dört kuzen taraf ndan kurulan Tike, o zamandan bu zamana ikisi yurt d fl olmak üzere 17 flube açm fl. Bunlar n beflincisi ise Ankara'da kurulmufl. Yerel lezzetleri en iyi flekilde müflterilerine sunabilmek için yörenin usta aflç lar ile çal flan Tike'de aflç lar n hepsi Adanal, f r nc lar ise Kilisli. Müflterilerin daha çok rezervasyon yapt rarak geldi i mekanda dekorasyon özel olarak tasarlanm fl ve Tike Ankara flubesi dekorasyon konusunda di er Tike'ler içerisinde en iddial lar ndan. Mimarlar n da tam not verdi i Tike'de di er benzer Restaurant farkl olarak sandalye d fl nda müflterilerin kendilerini rahats z hissetmeden istedikleri kadar oturmalar için koltuk da kullan l yor. 220 kifliyi a rlayabilen mekan n bahçesinde ayn anda 110 kifli oturabiliyor. Hofl fl kland rmas ile de dikkat çeken Tike sizi d flar da olup bitenlerden soyutlarken ayn zamanda samimi ve leziz bir dünyan n kap lar n aç yor. Hafta içi ve hafta sonu saat 12:00 ile 24:00 saatleri aras nda aralayabilece iniz bu kap Türk mutfa n n güney s cakl n sunuyor. Tike'de bafllang c içli köfte ve mütebbel ile yaparken, tafl f r ndan f nd k lahmacun, f nd k peynirli pide, et-piliç tava veya patl - can güveç sonras 24 çeflit genifl zgara alternatifinden Baba Gannufl'u tercih edebilirsiniz. E er et yemiyorsan z sebze zgara sizin için düflünülmüfl. Tatl - lardan ise Tike'ye özel olarak yap - l p stanbul'dan getirtilen dondurma eflli inde irmik helvas yemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Et konusunda büyük özen gösteren Tike'de, et stanbul'dan özel araçlarla so uk zincir bozulmadan getirtiliyor. Her flubesinde ayn eti kulland klar n söyleyen Ankara flubesi iflletmecisi Tolga Tural Fark m z kulland m z etlerin lezzeti diyor. Tike'de bütün kebap çeflitlerini tadabilirsiniz. Grup yemekleri için ideal bir mekan olan Tike'de gruplar için fix menüler oluflturulmufl. Grup menülerde indirim yap labiliyor. Her fleyin müflterinin memnuniyeti için düflünüldü ü mekanda müflterilere tek tek özel ilgi gösteriliyor bunun yan nda müflterilerin tercih ve zevkleri dikkate al n yor. Yemek tarifi Baba Gannufl Patl canlar zgarada közlenir. Kabuklar soyulup ince ince do ran r. Daha sonra içine közlenmifl biber ve domates do ranarak eklenir. Kar fl m bir kenarda bekletilir. Adana ve flifl eti zgarada piflirilir. Patl can-domates-biber kar fl m bak r bir kasenin içine koyulup oca a yerlefltirilir. Izgarada piflen et bunun üzerine s yr l r. En üste kaflar serpilir. Izgarada bir süre bekledikten sonra üzerine tereya dökülür ve küçük kare ekmeklerle servis yap l r.

13 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin fl Ad, hayat n z anne ad ve nüfusta yaz l do um bu tarihi hafta bilgilerini iletmeleri biraz karmafl k geçebilir. Dikkatinizi toplamakta güçlük çekebilirsiniz. Size önerim ifllerinizin bir an önce yola yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. girmesi için geçmifle ait sorunlar ve karamsarl n z bir kenara b rak n. kili iliflkinizde bu dönem oldukça romantik geçecek. Ancak ara dönemlerde sevdi iniz kifli ile iletifliminizde sivri dilli olmamaya çal fl n. Bu dönem bafl ve boyun bölgenize dikkat edin. BO A: (20 Nisan- 20 May s) Bu hafta ifllerinize oldukça h rsl bafllayacaks n z. Ve birçok yeni kararlar alman z gerekecek. Bu kararlar al rken daha önemli olanlara daha fazla zaman ay r n. Maddi durumunuzun düzelmesiyle ödemeniz gereken borçlar n z bu günlerde ödeyebilirsiniz. Sevdi iniz insanla olan beraberli iniz daha da derinleflebilir ve farkl bir boyut kazanabilir. Bu dönem sa l n zda yorgunlu a ba l bafl a r lar na dikkat edin. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) fl hayat n zda oldukça flansl bir dönem. Yeni projeler ve yeni bafllang çlar sayesinde üzerinizdeki karamsarl atabileceksiniz. Duygusal hassasiyetinizin yüksek oldu u ama bu konuda bekledi inizi bulamad n z bir dönemdesiniz. Karfl n zdaki kiflinin size ilgi göstermemesine üzülebilirsiniz. Size önerim sab rl ve sakin bir flekilde durumlar de erlendirin. Beklentilerinizde aceleci olmamaya çal fl n. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Yengeçlerin bu hafta mesleki konularda kendilerini ifade etmeleri çok kolay olacak. Ve baflar elde edece iniz bu günlerde çevrenizde oluflabilecek ufak tart flmalara girmemeye çal fl n. Maddi konularda s k nt yaflamamak için tedbirli olmal s n z. Sevdi iniz insanla oldukça keyifli zamanlar geçireceksiniz. Bu hafta mide a r lar na dikkat edin. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) Bu hafta ifl hayat n zda can n z s kacak ufak gerginlikler olabilir. Sakin olmaya çal fl n. So ukkanl davran fllar n zla bu sürecin üstesinden gelebileceksiniz. Aflk hayat n zda oldukça keyifli bafllayan bu haftay k skançl klar bozabilir, dikkatli olun. Ani kararlar vermeyin. Bu dönem, yediklerinize dikkat edin. Say : 72 Tarih: 15 Eylül 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Editör: Ebru BORANLIO LU TEK N Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Da t m: Ulkar Da t m Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Süreli tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde dikkatli olman z gereken bir dönem. Baz sorumluluklardan, gereksiz yüklerden kurtulman z gerekiyor. fllerinizle ilgili sonuç alabilmek için her ayr nt ya odaklanman z gerekiyor, s k lmamaya çal fl n. Aflk hayat n zda yaflad n z isteksizlikler ve tart flmalar bu hafta yerini keyifli anlara b rakacak. Bu hafta strese ba l bafl a r lar na dikkat edin. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Bu dönem ifllerinizde yaflad n z güvensizlikleri bir kenara b rakmal s n z. Çünkü bu durum hatal kararlar vermenize sebep olabilir. Bu hafta, ifllerinizle ilgili önemli görüflmeler yapabilirsiniz. Sevdi iniz insana karfl baz kat davran fllar içinde bulunabilirsiniz. Bu tav rlar n z daha sonra size s k nt ve piflmanl k yaflatabilir. Duygular n z kontrol alt na almaya çal fl n. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) fllerinizde bu hafta yorucu geçebilir. Bu yorgunlu u atmak için bu dönem sadece ifllerinize odaklan n. fllerinizin yo un oldu u bu dönemde arkadafllar n zla geçirdi iniz vakitleri azaltmal s n z. Zor günler yafl yor olsan z da, sevdi iniz insana karfl daha ilgili ve anlay fll olman z gereken bir hafta. Maddi durumunuzun düzelmesiyle keyfinizin yerine gelece i bu dönemde harcamalar n za dikkat edin. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta ifllerinizde oldukça flansl bir dönemdesiniz. Baflar l olman n keyfini ç kartacaks n z. Bu hafta ifl hayat n zdaki maddi ve manevi rahatlama, aflk hayat n zdaki çözümlenemeyen meseleler üzerinde yo unlaflman za neden olacak. Ve böylelikle sorunlar çözeceksiniz. Bu dönem hayat n zda süregelen olumsuzluklardan ar nacaks n z. Ancak eklem a r lar na dikkat etmelisiniz. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Bu hafta ifllerinizde aceleci olamaya özen gösterin. Telafllanarak enerjinizi hatal yönlendirebilirsiniz. Sakin bir flekilde ifllerinizdeki zorluk ve sorunlardan kurtulmal s n z. Sakin olman z size baflar sa layacakt r. fl yo unlu u nedeniyle aflk hayat n zda tart flmal günler yaflayabilirsiniz, dikkatli olun. Sevdi iniz insana karfl biraz daha anlay fl gösterin ve onunla sorunlar n z paylafl n. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta ifl hayat n zda önemli de ifliklikler gündeme gelebilir. Bu de iflim, sizin daha iyi flartlar alt nda çal flman z sa layacak. Bu da ifllerinizde tafl d n z yükleri hafifletecek. kili iliflkinizde yaflad n z ikilemler ve güvensizlikler size zarar veriyor. Bu dönem sizi s kan olaylardan kurtulmak için ayr nt lara tak lmay n. Bu sizi sadece üzer. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) Bu hafta süregelen ifllerinizde baflar l neticeler alabilece iniz bir dönem. Ve ifl çevrenizde bulunan insanlardan takdir alman z sizi sevindirecek. Maddi konularda bunalabilece iniz bir dönemdesiniz. Harcamalar n zda çok dikkatli olmal s n z. Yolunda giden iliflkinizde bu hafta problemler yaflayabilirsiniz. Sorunlar olumlu bir flekilde atlatmak için fevri ç k fllar yapmamaya özen gösterin.

14 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma Tek amaçlar ölene kadar resim yapmak... Ömür boyu sanat Haber: Erhan K l ç Ünlü ressam Picasso, usta bir hattat taraf ndan yaz lm fl istifi gördü ü zaman flte resim! diye ba rarak be enisini ifade etmifl. flte ressamlar n dünyas böyle renkli ve canl. Her zaman yenili e aç k. Sanatla u raflmalar n n birçok nedeni var, hayat ve insanlar çok sevdikleri için yaflamlar n n sonuna kadar kopam yorlar sanattan. Para kazanmak öncelikli bir amaç de il onlar için... Parantez Sanatsal Çerçeve ve Resim Galerisi'nde resim kursu vermeye bafllayan dört ressam ile resim üzerine konufltuk. Galerinin düzenledi i, sezon boyunca sürecek ve bütün resim tekniklerinin ö retilece i kursun hocalar aras nda biri vard ki henüz 21 yafl nda. Genç ressam Göksu Nevarsa n n tek amac hayat n n sonuna kadar resim yapabilmek fienol Ömürlü Göksu Nevarsa Ressamlar n peflinde koflard k Genç ressam olmak acettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölü- bu y l bitirdim. Üniversitede hocalar m z n yard m y- Hmü'nü la Hüsnü Dokak Atölyesi'nde önemli çal flmalar yapt k. fiimdi ise kendi atölyemde çal flmalar ma devam ediyorum. Benim çal flmalar m çocuklara daha yak n. En son oyun konusunu ele alm flt m. Daha çok pop resim yap yorum. Yapt m resimler insanlara ilginç geliyor. Grafik iflleriyle de u rafl yorum. Resim yaparken bilgisayar teknolojisini de kullan yorum. Hayat m n sonuna kadar resimlerle u raflmak istiyorum. Ünlü ressam olmak gibi bir derdim yok. Amac m para kazanmak de il, yapt klar m insanlarla paylaflmak. Para kazanmak isteyen insanlar zaten bu ifli yapamaz. 0 y ld r resim yap yorum. Yani hayat m resim. Hiçbir yerde 5olmayan kompozisyonlar yap yorum. Ya l boya ve karakalem çal flmalar m var. Do ay çok sevdi im için gezilere ç k p manzara a rl kl foto raflar çekiyorum. Bu çekti im foto raflara bakarak da resim yap yorum. Günefle dur diyemezsiniz ki. Görmeden bir fley yap lmad için asl nda gördü ümüzü kopya ediyoruz diyebilirim. Özellikle karakaleme çok merakl bir arkadafl m z yan ma geldi. Yeni bafllad için ona eksiklerini tek tek gösterdim. Biz zaman nda ressamlar n peflinde kofluyorduk. Onlar genç, zamanla bizleri geçerler. Bu kabiliyet meselesi. Satrançta dahi bir kifli herkesi geçebiliyor, sanat da öyle. Genç ressamlar devaml resim yaps nlar. Branfllar üzerinde sürekli olarak çal flmal lar. kültürsanat Sema Koç Sanat ömür boyu sürer esim yapmay hayat biçimi olarak Ralg larsan z her fleyi tuvale aktarabilirsiniz. Üzüntülerinizi, coflkular n z, sevinçlerinizi yapt n z resme aktard n z için bir duygu boflal m oluyor. Do ada gördü üm her fleyi tuvale aktar yorum. Tabii burada önemli olan nesnelerden çok, renk, doku ve fl k ö elerinin tuvale aktar lmas d r. Bu da biraz klasizme baflkald r d r. Duyular m z yard m yla aksettirdi imiz için kifliye özel bir resim meydana geliyor. Sanatta oldum diye bir fley yoktur. Daima yenili e, ö renmeye ve ö rendiklerimi baflkalar yla paylaflmaya aç m. Nusret Dökmeci stanbul afl ressam en daha çok stanbul temalar Büzerine çal fl yorum. Ama her fley resimlerimin konusu olabiliyor. Ö renciler, kursiyerler ne konuda istekte bulunurlarsa o konu a rl kl dersler veriliyor. Parantez Sanatsal Çerçeve ve Resim Galerisi'nde hem çocuklar hem de yetiflkinlere kurs verece im. S f rdan bafllayarak nas l resim yap laca n ö retece im.

15 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 15 Ankara'ya yepyeni bir çocuk korosu Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma15 Ayasofya Ankara müzelerini üçe katlad üyesi ile dünyan n en büyük ve en önemli gençlik ve 41daimi müzik organizasyonu olan Uluslararas Gençlik Müzik Orgütü nün (Jeunesses Musicales International) Türkiye temsilcisi Sevda Cenap And Müzik Vakf Baflkent e bir koro daha kazand r - yor. JM Ankara Çocuk Korosu Müzik E itimini Küçük Yafllarda Bafllatma ve Yayg nlaflt rma Projesi kapsam nda 1994 y l nda Akyurt Çocuk Korosu ile bafllayan Vakf n koro oluflturma çal flmalar SHÇEK Atatürk Çocuk Yuvas, Sokak Çocuklar Korosu, Ankara Kalesi Minikler Korosu, Gökay Çocuk Korosu, Semahat-Dr.Nusret Arsel E itim Park Çocuk Korosu, Sevda Cenap And Müzik Vakf Proje Çocuk Korosu, Sevda Cenap And Müzik Vakf Kad nlar Korosu ile geliflerek bugüne ulaflt. Çal flmalar na 16 Eylül 2006 Cumartesi günü saat da flef Fatma Bildiren ile bafllayan koroya kat lan ö renciler 9 10 Eylül günleri vak f binas nda yap - lan seçmeler sonucunda belirlendi. 8 9 yafl grubu çocuklardan oluflacak 45 kiflilik JM Ankara Çocuk Korosu üyelerinin geliflmeye elveriflli çocuk sesine, müziksel iflitme kula na ve ritm duygusuna sahip olmas isteniyor. Beypazar resimleri Ankaral larla bulufluyor Foto raf sanatç s Ahmet Bozkurt un Anadolu nun Parlayan Y ld z Beypazar adl foto raf sergisi Eylül tarihleri aras nda Ankara Çukurambar Liva Pastanesi nde sergilenmeye baflland. lk kez Haziran ay ndaki Beypazar festivalinde sergilenen ve büyük ilgi gören foto raf sergisi; Ankara da hem Beypazar sevenleri hem de foto raf merakl lar n buluflturuyor. Serginin aç l fl n yapan Beypazar Belediye Baflkan Mansur Yavafl; foto raflar yla Beypazar n n eflsiz güzelli ini yans tan Ahmet Bozkurt a teflekkürlerini sunarak, tüm Ankaral lar sergiye davet etti. Geçti imiz y l n verilerine göre Kültür ve Turizm Bakanl 'na ba l Ankara müzelerine gelen yerli yabanc ziyaretçi say s beklenenin alt nda ç kt. Türkiye'nin en önemli müzelerinden birisi olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni 197 bin yerli, 172 bin yabanc turist ziyaret ederken Ankara'da bulunan di er müzelerin durumu daha vahim. Kurtulufl Savafl Müzesi'ne gelen toplam ziyaretçi say s 100 bin. Etno rafya Müzesi ise 69 bin ziyaretçiye kap lar n açm fl. Sadece Ayasofya Müzesi'nden elde edilen gelir Ankara'da Bakanl a ba l bulunan bütün müze ve ören yerlerinden elde edilen toplam gelirin onbefl kat olurken Ayasofya'ya gelen ziyaretçi say s Ankara'daki müzelerin ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi say s n üçe katlam fl durumda. Lárte sanatsal ürünler Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA Tel: Orjinal ya l boya resimler, posterler,dekoratif aynalar ve çeflit seçene i bol olan çerçevelerimizle hizmet vermekteyiz. Deneyimli ya l boya resim hocalar m zla hem yetiflkinlere hemde 8-11 yafl grubu çocuklara ders veriyoruz. fiube: Mesa Paza Al flverifl Merkezi Ihlamur Cad. No: 2-21 / B-C Çayyolu/ANKARA Tel: (0312) Merkez: 4. Cad. No: 83/B Emek - ANKARA Tel: (0312) OLGA ÇERÇEVE Hayat n z n renklerini seçin ÇERÇEVELEY N * thal; ahflap, lamanie çerçeve, ya l boya tablolar *ithal; reprodüksiyon, poster, aynal ahflap çerçeve *Foto raf çerçeveleri Tel: (Pbx) 23.Cad No: 23/A K rkkonaklar

16 72.sayi 11/25/06 1:04 PM Page 16 Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 22 Eylül Cuma 2006 Say : 72 Haftal k Ücretsiz Gazete Bisikletime yol aç n! Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Ankara'da çocukluk düfllerimiz bisiklet için ayr lan yol sadece 10 km... Bisiklet için flu an Ankara'da sadece Konya yolu üzerinde 10 km'lik bir pilot bölge oldu unu söyleyen Bisiklet Sevenler Derne i üyeleri daha fazla bisikletsever ile buluflmak istiyor. Aralar nda ö rencisinden, emeklisine, subay na de iflik mesleklerden ve yafllardan gelen kifliler var. Haber: Emine fiahin Bisiklet severler çamur, s cak, kar, toz demeden pedal çeviriyorlar. Küçüklü ümüzde ço umuz bisiklet hayali kurmufluzdur. Do um günlerinin de iflmez hediyelerindendir bisiklet. Baz lar m z n büyüdükçe bisiklete olan merak daha da artar, baz lar m z ise bisikletlerini ya depoda ya da balkonda çürümeye b rak r. Dünyan n birçok ülkesinde trafik yükünü hafifletmek için bir alternatif olarak görülen bisikletin önemi büyük. Ankara'da da, büyüdükleri halde bisiklete olan meraklar n hiç yitirmeyen Bisiklet Sevenler Derne i (BSD) üyeleri daha iyi flartlarda bisiklete binmek için bir araya gelip etkinlikler düzenliyor, ilgili makamlarla görüflüyor ve kendi ifllerinden vakit buldukça her hafta sonu pazar günleri ya mur, çamur, kar demeden Beynam, Tuz Gölü gibi yerlere bisiklet turlar düzenliyor. S k nt lar Ankara'da bisiklet yollar n n olmamas ve trafi- in sadece motorlu tafl tlara göre düflünülmüfl olmas. Di er dertleri ise bisikletlerini park edecek yer bulamamalar y l nda Avrupa Bisikletliler Federasyonu (EFC- European Cyclists' Federation) ile ortaklafla çal flmaya bafllayan BSD'nin Ankara'daki aya iki buçuk senedir faaliyet gösteriyor. En son May s ay nda Gazi Üniversitesi Rektörü'nün de bisikletiyle kat ld tura öncülük ettiler. Ankara'da sadece 10km bisiklet yolu var fiu an Ankara'da sadece Konya yolu üzerinde 10 km'lik bir pilot bölge oldu unu söyleyen BSD üyeleri daha fazla bisikletsever ile buluflmak istiyor. Aralar nda ö rencisinden, emeklisine, subay na de iflik mesleklerden ve yafllardan gelen kifliler var. Ankara trafi inde bisiklete binmenin tehlikeli oldu unu söyleyen üyeler daha çok köy yollar n tercih ediyor ama flehir içinde yeni kurulan yerleflim alanlar nda ve yeni oluflturulan yollarda, Çayyolu, Bilkent gibi uydu kentlerde bisiklet yollar n n yap lmas n istiyorlar. n Dünyada 52 ülkenin bisiklet turizm merkezi oldu unu, n Sadece Amsterdam'da günlük 120 bin bisiklet park yeri kapasitesi bulundu unu, n Hollanda'da 15 bin km bisiklet yolu bulundu unu, n Ericsson firmas personelinin yüzde 70' inin bisikletle ifle gidip geldi ini, EuroVelo 'nun (Ülkeler ve fiehirleraras Avrupa Bisiklet Yolu A ) 12 ana yoldan ve 60 bin km'den fazla oldu unu. B L YOR MUYDUNUZ? Kaynak:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle)

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle) Hotel Adı Adres Ülke Telefon Fax Web Side E-mail Genel Müdür e-mail Satış Direktörü e-mail Rezervasyon e-mail Hotel katagori Pansiyon Yüzölçüm Yapım Yılı Son Tadilat Tarihi Çalışılan Pazarlar Evcil Hayvan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı