YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR"

Transkript

1 ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ: DUA DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Ders kitaplarý Kemalist milliyetçilikten arýndýrýlmalý DÝN KÜL TÜ RÜ, MA TE MA TÝK, TÜRK ÇE KÝ TAP LA RIN DA BÝ LE KE MA LÝST MÝL LÝ YET ÇÝ LÝK Ý DE O LO JÝ SÝ HA KÝM. ÇA NAK KA LE SA VA ÞI LA ÝK VE TÜRK ÇÜ MAN TIK LA AN LA TI LIRSA ÝNANÇLI ÝNSAN KENDÝSÝNÝ O TARÝHLE ÖZDEÞLEÞTÝREBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Er gün Yýl dý rým MÜFREDATTA TAMAMEN MÝLLÝYETÇÝ SÖYLEM HAKÝM Doç. Dr. Ergün Yýldýrým: Millî Eðitim Bakanlýðýnýn ders kitaplarý baþtan sona Türk milliyetçiliðiyle doludur. Örneðin Çanakkale Savaþý ya da Millî Mücadele Türkleþtirilerek anlatýlýr. Anasýr-ý Ýslâmiye bütünüyle yok sayýlýyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplarý Atatürk ün milliyetçi yaklaþýmlarýyla doludur. Matematik ya da Türkçe kitaplarýnda bile Kemalist milliyetçilik baskýndýr. Müfredatýn yapýsý bütünüyle milliyetçilik söylemiyle iç içe düzenlenmiþtir. AKP DÖNEMÝNDE DE BU DURUM SÜRÜYOR AK Parti döneminde de bu devam ediyor. Bu kitaplarý okuyan gayr-i Türk unsurlar ya da Müslümanlýða duyarlý insanlar kendilerini içinde göremezler. Örneðin Türkleþtirilip sekülerleþtirilen bir Çanakkale anlatýsýnda inançlý bir bireyin kendisini bu tarihle özdeþleþtirmesi ne kadar mümkün olur? Müfredatlar bu ideolojiden arýnmadýkça karþý milliyetçilikler var olmaya devam edecektir. Hasan Hüseyin Kemal in röportajý say fa 6 da Karayýlan yakalandý bilmecesi Ý ran'dan ge len Mu rat Ka ra yý lan ya ka lan dý ha - ber le ri yet ki li ler ce res men doð ru lan ma dý. 4 te Lazkiye ye gemiden ateþ Su ri ye nin Li man þeh ri Laz ki ye ye i ki sa vaþ ge - mi sin den a teþ a çýl dý. A - teþ so nu cu 21 ki þi nin öl - dü ðü, 15 ki þinin ya ra lan - dý ðý bil dir ildi. 7 de Ma li ye den ikaz mek tubu Ma li ye Ba ka ný Þim þek, borç ya pý lan dý rýl ma sýn da ilk 2 tak si di ya týr ma yan 800 bin ki þi nin mek tup la u ya rý la ca ðý ný bil dir di. 5 te ISSN SO MA LÝ YE MO BÝL HAS TA NE LER SAÐ LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, So ma li de hal kýn ya rar la na ca ðý mo bil has ta ne ku ra cak - la rý ný ve gö nül lü sað lýk ça lý þan la rýy la des tek ve re cek le ri ni a çýk la dý. De niz Fe ne ri Der - ne ði de met rûk du rum da ki bir has ta ne yi hiz me te aç tý. Ha be ri sayfa 7 de Artan yardýmlar, Somali halkýnýn ihtiyaçlarýný ne ölçüde karþýlayacak? FOTOÐRAF: AA BÝR DAHA KITLIK OLMAZ DÝYORDUK, YANILMIÞIZ BM dengecikenitiraf BM nin Ýnsanî Yardým Sorumlusu Valerie Amos, Mogadiþu tecrübesinden sonra, Biz bir daha kýtlýkla karþýlaþmayacaðýmýzý düþünüyorduk. Kesinlikle anladýk ki yardýma muhtaçlar için daha uzun vadeli stratejiler üzerinde kafa yormalýyýz dedi. Haberi sayfa 7 de BEYTÜÞÞEBAP'TAKÝ ÜÇ ÞEHÝT DE DUALARLA UÐURLANDI ARTIKBUACIBÝTSÝN Þýrnak ýn Beytüþþebap ilçesindeki PKK saldýrýsýnda þehit olan er Yusuf Aktan ýn babasý Ýbrahim Aktan, Artýk bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Baþbakana söyleyeceðim tek þey, bu acýyý bitirsin dedi. Haberi sayfa 4 te SÝLÂHLARIN GÖLGESÝNDEKÝ Af ga nis tan da zor lu Ra ma zan Af ga nis tan da ça týþ ma or ta mý do la - yý sýy la hal kýn sü rek li te dir gin ya þa dý ðý baþ þe hir Ka bil de, der me çat ma ça dýr kamp lar da ba rý nan bin ler ce ki þi, Ra - ma zan a yý ný zor ve sað lýk sýz þart lar da ge çi ri yor. Ha be ri say fa 7 de YOLCULARDAN VE ÞOFÖRLERDEN Ankara da ulaþým zammýna tepki An ka ra da top lu ta þý ma üc ret le ri ne ya pý lan zam son ra sý mi ni büs ve halk o - to bü sü þo för le ri iþ le ri nin dü þe ce ði en di - þe si ya þar ken, va tan daþ lar da ge çim sý - kýn tý sý ný zor laþ tý ra ca ðý i çin üc ret ar tý þý na tep ki le ri ni di le ge tir di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Ramazan'da Allah'ý anan kimsenin günahlarý baðýþlanýr. Ramazan'da Allah'tan birþey isteyen kimse mahrum kalmaz. No: 2214 / Hadis-i Þerif Meâli Risâle-i Nur un ekser hakikatleri Ramazan da zuhur etti Mânidardýr ki, Ayetü l-kübrâ ve Risâle-i Nur'un ekser hakikatleri, Ramazan da ve tesbihâtýnda zuhuru gibi, bu Hülâsatü l-hülâsa, aynen Ramazan da ve tesbihatta zuhur etti. Ri sâ le-i Nur'un bir hü lâ sa sý o lan A ye tü l- Küb ra ve Hizb-i Nu ri ye nin bir hü lâ sa tü l-hü lâ sa sý hük mün de o tuz üç ke li mei tev hi din na maz tes bi ha týn da ki es ki den be ri o ku du ðum ve Ri sâ le-i Nur'un ek ser ha ki kat le ri na maz tes bi ha týn da in ki þaf et me siy le ha ya lim faz la te ves sü e de rek, o o tuz üç ke li me-i tev hid, her bi ri si ni kâ i na týn bir ta ba ka-i mah lû ka tý nýn li san-ý hâ liy le söy le di ði o ke li me yi ben o li san i le söy lü yo rum gi bi, o kül li li san-ý hâl, be nim cüz'î li san-ý kâ li min ay ný o lur. Ben, ke mal-i zevk le o ku yo rum. Si ze de sû re ti ni gön de ri yo rum. Be nim þüp hem kal ma dý ki:..."te fek kü ri sâ a tin..." (Bir sa at lik te fek kür, bir se ne na fi le i ba det ten ha yýr lý dýr) sýr rý ný ta þý yan Hizb-i Nu ri ye nin on beþ da ki ka zar fýn da bu Hü lâ sa tü l-hü lâ sa sý da hi ay ný sýr rý ta þý yor. A ra bî bil me yen ler, A ye tü l-küb râ nýn mer te be le ri ni gü zel ce an la sa lar, bu A ra bî par ça tam an la þý lýr. A ra bî bil me yen, bir kaç de fa i ki si ne bak sa, tam an la ya cak. Bu nu ben yir mi dört sa at te bir de fa ya sa bah na ma zý nýn tes bi ha týn da ve ya baþ ka va kit te, en zi ya de u san dý ðým ve sý kýn tý za ma nýn da o ku yo rum. Ba na ul vî bir in þi rah ve rir, u san cý i zâ le e der. Â ye tü l-küb râ ve Hizb-i Nu ri ye nin a hi rin de ya zýl sa, mü na sip o lur. Ma ni dar dýr ki, A ye tü l-küb râ ve Ri sâ le-i Nur'un ek ser ha ki kat le ri, Ra ma zan da ve tes bi ha týn da zu hu ru gi bi, bu Hü lâ sa tü l-hü lâ sa, ay nen Ra ma zan da ve tes bi hat ta zu hur et ti. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 173 Ri sâ le-i Nur ön ce mat ba a lar da mý ba sýl dý? TALÝP ÇÝÇEK Ri sâ le-i Nur, te li fin den yir mi se ne son ra tek sir ma ki ne si i le neþ re dil miþ ve o tuz beþ se - ne son ra da mat ba a lar da ba sýl ma ya baþ lan - mýþ týr. Ýn þâ al lah, bir za man ge le cek, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý al týn la ya zý la cak ve rad yo di liy le muh te lif li san lar da o ku na cak ve ze min yü zü - nü ge niþ bir ders ha ne-i Nu ri ye ye çe vi re cek tir. a rih çe-i Ha yat ta ge çen yu ka rý - T da ki pa rag ra fý ek sik an la dý ðý mýn ye ni far ký na var dým. Ri sâ le-i Nur un i çin de ge zin ti ya par ken ya ka la dý ðým ip uç la rý ný pay laþ mak is ti yo rum. Dak ti lo nun yay gýn laþ ma dý ðý ve bil gi sa yar la rýn he nüz kul la nýl ma dý ðý dö nem ler de mü el lif ler e ser le ri ni te lif et mek i çin fark lý me tod lar kul lan mýþ ol sa lar da, el le ya zýl mýþ ol ma sý mu hak kak týr. Ön ce lik le bir kýs mý, ken di el ya zý sýy la te lif et miþ tir. El ya zý sý düz gün ol ma yan mü el lif ler e ser le ri ni kâ tip ler a ra cý lý ðý i le yaz mýþ o la bi lir ler. Kar deþ le ri nin ya zý la rý gü zel ol du ðu hal de ken di si ne gü zel ya zý ve ril me me si ni hiz met te yar dým cý la ra tam ih ti yaç his set me si i çin o la bi le ce ði þek lin de de ðer len di ren Be di üz za man Sa id Nur sî, ken di ta bi riy le ya rým üm mî ha lin de ilk e ser le ri ni biz zat ken di si ka le me al mýþ týr. Harp i çin de av cý hat týn da te li fi ne mu vaf fak ol du ðu Ý þâ râ tü l-ý câz tef si ri ta le be si Ha bib in kâ tip li li ði i le ya zýl mýþ týr. Son ra ki dö nem ler de te lif e di len e ser le rin bir kýs mý ken di si ve ya ye ðe ni Ab dur rah man ýn kâ tip li ðin de te lif e dil miþ tir. Hat ta ilk Ta rih çe-i Ha yat ý bu ta le be si ta ra fýn dan ka le me a lýn mýþ týr. Ri sâ le-i Nur un te li fi ne ge lin ce... Bu dö - nem de Es ki Sa id den Ye ni Sa id e ma ne vî yük se li þin ge çi þi ni ya þa yan Be di üz za man, sür gün e dil di ði Bar la ve Is par ta da ki te lif le ri nin ek se ri si ni Nu run ilk kâ ti bi o lan Þam lý Ha fýz Tev fik Gök su i le Re fet Ba rut çu nun kâ tip li ðin de yap mýþ týr. An la tý lan ha tý ra lar dan an la þýl dý ðý ka da rýy la Sa id Nur sî bu te lif a nýn da san ki gay bî â lem de bir nok ta ya ba kýp o ra dan o kur gi bi söy ler ve kâ tip ler de sü r'at le ya za rak, u zun za man da tet ki kat la an cak ya zý la bi le cek Ri sâ le ler, bir kaç sa at i çin de Sü nû hat o la rak te lif e dil miþ tir. Be di üz za man ýn Ta rih çe-i Ha yat ý ný dik kat le in ce le di ði miz de Ri sâ le-i Nur un te li fin den ön ce yaz dý ðý Mu ha ke mat, Mü nâ za rât, Tu lu at, Sü nû hat, Le ma at, Hut be-i Þa mi ye, Hu tu vat-ý Sit te gi bi e ser le ri ni mat ba a lar da bas tý ra rak bir kýs mý nýn mec ca nen da ðý týl dý ðý ný, di ðer le ri nin cüz î bir üc ret mu ka bi li sa týl dý ðý ný gö rü rüz. Hat ta mat ba a da ba sý lan Ý þa ra tü l-ý câz tef si ri nin kâ ðý dý ný En ver Pa þa hay rýn dan his se dar ol mak i çin ken di si ver miþ tir. Yi ne Bar la da te lif et ti ði Ta bi at Ri sâ le si nin ba þýn da 1338 de An ka ra ya git tim. Ýs lâm or du su nun Yu nan a ga le be sin den neþ e a lan ehl-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de, ga yet müd hiþ bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sa sa ne ça lýþ tý ðý ný gör düm. Ey vah de dim, bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na i li þe cek! O va kit, þu â yet-i ke ri me be da het de re ce sin de vü cud ve vah da ni ye ti if ham et ti ði ci het le on dan is tim dad e dip, o zýn dý ka nýn ba þý ný da ðý ta cak de re ce de Kur ân-ý Ha kîm den a lý nan kuv vet li bir bür ha ný, A ra bî ri sâ le sin de yaz dým. An ka ra da, Ye ni Gün Mat ba a sý nda tab et tir miþ tim di ye rek, a sýl mak sa dý nýn e ser le rin ço ðal tý la rak muh taç o lan la rýn e li ne geç me si ni sað la mak ol du ðu nu i fa de e di yor. Bar la da ilk te lif e di len Ha þir Ri sâ le si de, Bar la lý tüc car Be kir Dik men i le es ki ta le be si Mü küs lü Ham za ta ra fýn dan bin a det ba sýl mýþ týr. Son ra ki te lif e di len Mu 'ci zat-ý Kur â ni ye Ri sâ le si nin de mat ba a lar da bas tý rýl mak is ten di ði O nun cu Lem a da ki þef kat to kat la rýn dan an la þý lý yor: Be kir E fen di dir. Þim di ha zýr ol ma dý ðý i çin; ben, kar de þim Ab dül me cid e ve kâ let et ti ðim gi bi, o nun i ti mad ve sa da ka tý na i ti ma dým ve Þam lý Hâ fýz ve Sü ley man E fen di gi bi bü tün has dost la rý mýn hü küm le ri ne (bil dik le ri ne) is ti na den di yo rum ki: Be kir E fen di, O nun cu Söz ü tab et ti. Ý caz-ý Kur ân a da ir Yir mi Be þin ci Söz ü ye ni hu ruf çýk ma dan tab et mek i çin o na gön der dik. O nun cu Söz ün mat ba a fi ya tý ný gön der di ði miz gi bi, o nu da gön de re ce ðiz di ye yaz dýk. Be kir E fen di, be nim fakr-ý hâ li mi dü þü nüp mat ba a fi a tý dört yüz bank not ka dar ol du ðu nu mü lâ ha za e de rek ve ken di ke se sin den ver mek, bel ki Ho ca ra zý ol maz di ye o nun nef si o nu al dat tý. Tab e dil me di. Hiz met-i Kur â ni ye ye mü him bir za rar ol du. Ý ki ay son ra do kuz yüz li ra hýr sýz la rýn e li ne geç ti. Þef kat li ve þid det li bir to kat ye di. Ýn þâ al lah zi ya a gi den do kuz yüz li ra, sa da ka hük mü ne geç ti. Mu hak kak bu bö lüm de ge çen ye ni hu ruf çýk ma dan i fa de si çok þey i fa de et mek te dir. Harf in ki lâ bý son ra sý Kur ân hat týy la ki tap bas mak ya sak la nýn ca Ri sâ le-i Nur un neþ ri ya tý el le ya zý la rak, son ra tek sir i le ço ðal týl ma ve mat ba a lar da ba sýl ma þek li ne dö nüþ müþ tür. Hat ta 1929 yý lýn da te lif e di len Yir mi Ü çün cü Söz ün 1927 ta rih li bas ký la rý na da rast lan mak ta dýr. Bu ra dan yo la çý kar sak Be di ü za man, Kur ân hiz me ti nin yay gýn laþ ma sý i çin þart lar ne yi ge rek ti ri yor sa o nu uy gu la mýþ týr. Mat ba a lar da ki tap bas ma nýn ya sak lan dý ðý dö nem ler de, ta le be le ri ne ya zý nýn ö ne mi ni þu i fa de le riy le di le ge tir miþ tir: Ya zý da u sa nan ve i ba det ay la rý o lan þu hur-u se lâ se de sa ir ev ra dý, beþ ci het le i ba det sa yý lan Ri sâ le-i Nur ya zý sý na ter cih e den kar deþ le ri me i ki ha dîs-i þe ri fin bir nük te si ni söy le ye ce ðim. 1. Mah þer de u le ma-i ha ki ka týn sar fet tik le ri mü rek keb, þe hid le rin ka nýy la mu va ze ne e di lir; o kýy met te o lur. 2. Bid a la rýn ve da lâ let le rin is ti lâ sý za ma nýn da Sün net-i Se ni ye ye ve ha ki kat-ý Kur â ni ye ye te mes sük e dip hiz met e den, yüz þe hid se va bý ný ka za na bi lir. Ey ten bel lik da ma rýy la ya zý dan u sa nan ve ey so fimeþ reb kar deþ ler! Bu i ki ha dî sin mec mu u gös te rir ki: Böy le za man da ha ka ik-i i ma ni ye ye ve es rar-ý þe ri at ve Sün net-i Se ni ye ye hiz met e den mü ba rek hâ lis ka lem ler den a kan si yah nur ve ya âb-ý ha yat hük mün de o lan mü rek keb le rin bir dir he mi, þü he da nýn yüz dir hem ka ný hük mün de yevm-i mah þer de si ze fa i de ve re bi lir. Öy le i se, o nu ka zan ma ya ça lý þý nýz. Çok zah met li ve a ðýr iþ le yen bir yol ol ma sý na rað men bu teþ vik le rin so nun da al tý yüz bin nüs ha ya u la þýl dý ðý ný 1948 yý lýn da Af yon sav cý sý i lân et mek te dir. As lýn da bu teþ vik le rin bi za ti hî ya za rak ço ðalt ma nýn kud si ye tin den de ðil, hiz met þart la rý nýn ge re ði ol du ðu an la þý lý yor. Ni te kim 1946 yý lýn da Nur Ta le be le ri ta ra fýn dan a lý nan tek sir ma ki ne si i le bir nüs ha ký sa za man da bin ler ce nüs ha o la rak ba sý la bi li yor du. Bu þe kil de Ri sâ le le rin ço ðal týl ma sý Ri sâ le-i Nur hiz met le ri i çin çok bü yük bir al çý lým ve a tý lým ol muþ tur. Be di üz za man Haz ret le ri, Kül li yat ýn çok yer le rin de, en çar pý cý ve en ve ciz i fa de si i se i le þöy le di yor: O ma ki ne, el bet te gayb dan im da dý mý za gel miþ Nur cu ve bin ka lem li bir kâ tip tir. Ta raf-ý Ý lâ hi den im da da gön de ri len bin ka lem li Nur cu Af yon Mah ke me si nin be raat la ne ti ce len me si so nu cu Ri sâ le-i Nur mat ba a lar da ser best çe ba sýl ma ya baþ la dý ve bü tün Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý Kur ân hat týn dan Lâ tin harf le ri ne çev ri le rek ba sýl dý. Ye ni ba sý lan Ri sâ le ler Be di üz za man a ge ti ril di ðin de Bu gün ler be nim bay ra mým dýr di ye rek mem nu ni ye ti ni be lir tir di. Bu dö nem de mat ba a ma ki na la rý Tür ki ye nin dört bir kö þe si ne ri sâ le ye tiþ tir mek i çin ça lýþ tý. Tek sir ma ki ne le rin den kat kat hýz lý o la rak ba sý lan Ri sâ le ler, çok da ha ko lay yol lar la, bin ler ce ki þi nin e li ne u laþ tý rýl dý. Ya þa nan her bir ge liþ me Sa id ler, Ham za lar, Os man lar, Tâ hir ler, Yu suf lar, Ah met ler ve di ðer le ri nin sa yý sý ný a la bil di ði ne art týr dý. Bu gün ge li nen nok ta da Ri sâ le-i Nur e ser le ri çe þit li dil le re ter cü me e di le rek dün ya in san la rý nýn is ti fa de si ne su nu lu yor. Nur hiz me ti nin baþ la dý ðý yýl lar na za ra a lýn dý ðýn da bu gün le ri gör mek ha yal gi biy di. Ý man hiz me ti nin, is ti ka met li yo lun da ký ya me te ka dar va zi fe-i ten vi ri ye si ne de vam et me si ü mit ve du â sýy la... Kay nak lar: n Ta rih çe-i Ha yat. n Lem a lar, 23., 10. ve 21 lem a lar. n Þu â lar. n E mir dað Lâ hi ka sý. n Son Þa hit ler.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Ramazan ýn ruhunu Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Ramazan 1432 Rumî: 2 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýhlâs ve tesanüdün meyveleri bütün aylara yansýtalým ANTAKYA'DAKÝ ÝFTAR YEMEÐÝNE KATILAN DAVETLÝLER BÝRLÝK MESAJI VEREREK, RAMAZAN AYININ GÜZELLÝKLERÝNÝN BÜTÜN AYLARA YANSIMASINI TEMENNÝ ETTÝ. ANTAKYA Kültürlerarasý Diyalog Derneði (AKADÝM) ve Antakya Belediyesi organizesinde Antakya Belediye Parkýnda 20 bin vatandaþýn katýldýðý iftar yemeði verildi. AKADÝM Baþkaný Ýsa Aydýn burada yaptýðý konuþmada Ramazan ayýnýn þefkat ve merhamet ikliminin yaþandýðý istisna bir ay olduðunu söyledi. Kurulan sofralarda herkes için bir sandalye olmasý gerektiðini vurgulayan Aydýn, Ülkemiz ve dünyamýzýn bu tabloya çok ihtiyacý var. Birbirimize saygýda enginleþirsek öfke ve kine yer olmadýðýný göreceðiz. Bu topraklarýn insanlarý her zaman bu erdemi göstermenin hassas temsilcileri olmuþtur. Ýftar yemeðimizde Antakya mýzýn mozaiðini oluþturan renklerin hepsinden burada bir arada olalým istedik. Bu güzel tablonun memleketimizde barýþ, huzur ve güvenin devamýna katký saðlamasýný diliyorum dedi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de Hatay da Ramazan ayýnýn hoþgörü ortamýna yakýþan þekilde devam ettiðini söyledi. SAKAL-I ÞERÝF DUYGULU ANLAR YAÞATTI YAPILAN konuþmalarýn ardýndan Antakya Belediyesi bünyesinde kurulan Mehteran Takýmý konseri gerçekleþtirildi. Konserin ardýndan dünya ikincisi Türkiye birincisi Hafýz Mehmet Bilir tarafýndan okunan Kur ân-ý Kerim tilâvetini onbinlerce Antakyalý dinledi. Kur ân tilâvetinin ardýndan iftar yemeði Peygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif inin ziyarete açýlmasý ile son buldu. Sakal-ý Þerif'i görmeye gelen 20 bin Antakyalý duygulu anlar yaþadý. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN DÜNYANIN BUGÜN BUNA ÝHTÝYACI VAR Ýftar yemeðine katýlan Ortodoks Kilisesi Papazý Can Delüller, kanýn, savaþýn bittiði sevginin kardeþliðin oluþtuðu bu günlerin bütün aylara yayýlmasýný temenni etti. Bir Ramazan gününün iftarýnda Antakya nýn dokusuna, sevgisine ve insanlýðýna uygun bir ortamda bulunmaktan dolayý mutlu olduðunu aktaran Delüller; Tüm farklý i- nanç gruplarý bu sofrada birleþtiler. Bu bir sevgidir. Bu sevginin dünyaya örnek olmasý gerekir. Çünkü dünyanýn bugün buna ihtiyacý vardýr. Bu Ramazan ayýnda tüm Ýslâm âleminin Ramazan ayýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Ýnsanlarýn yüreðine sevgi, barýþ ve kardeþliðin girmesini ve kalbinde bunu duymasýný temenni ediyoruz. Çünkü bugün insanlýk hakikaten insanî duygularýný arar duruma düþmüþtür. Ýnþallah bu ayda herkes bunun idraki içinde olur. Dayanýþma ve sevgi içerisinde bütün insanlar birbirlerini kucaklar. Kanýn, savaþýn bittiði sevginin kardeþliðin oluþtuðu bu günlerin tüm aylara yayýlmasýný temenni ediyoruz dedi. Musevi Cemaati Vakfý Baþkaný Þaul Cenudioðlu ise Ýslâm âleminin Ramazan ayýný kutlayarak, Rahmet ve bereket ayý o- lan Ramazan ayýnýn tüm Ýslâm âlemine hayýrlar getirmesi diliyorum. Bu iftar yemeðinde deðiþik cemaatlere mensup insanlarla bir aradayýz. Bunun çok büyük önemi var. Çünkü bölgemizde ve Dünyada yaþanan kaosun aþýlabilmesi için böyle birlikteliklere ihtiyacý vardýr ifadelerini kullandý. Hatay / cihan Sað elin verdiðini sol el görmüyor ANKARA NIN Beypazarý ilçesindeki Abbaslarýn Konaðý nda bulunan ihtiyaç dolabý ve kapýsý geleneði, geçmiþten bugüne zenginle fakir arasýnda köprü olmayý sürdürüyor. Muhtaç kimse, konaðýn ihtiyaç kapýsýna gelip ihtiyaç dolabýna vurduðunda mesajý alan mutfak çalýþanlarý döner yemek dolabýný açýp orada bulunan boþ tabaða piþirilen yemekten doldurup dolabý çeviriyor. Ýhtiyaç sahibi de sýcak yemek dolan tabaðýný alarak incinmeden konaktan ayrýlýyor. Dolabýn yarýdan fazlasý kapalý olduðu için yemeði veren ile ihtiyaç sahibi birbirini görmüyor. Vatandaþlar, Sað elin verdiðini sol elin görmediði düþünceye hayran kalmamak elde deðil." diye konuþtu. Ankara / cihan Çanakkale Þehitliði nde iftar ÝSTANBUL UN Baðcýlar ve Çanakkale nin Eceabat belediyelerince, Gelibolu Yarýmadasý Tarihî Millî Parký nda, Mehmetim iftiharla iftarda sizinleyiz sloganýyla iftar yemeði verildi. Bu kapsamda, Ýstanbul dan tarihî yarýmadaya gelen, aralarýnda þehit ailelerinin de bulunduðu vatandaþlar, þehitlikleri ziyaret etti. Daha sonra Þehitler A- nýtý nýn alt tarafýnda yer alan Morto Koyu nda bir araya gelen vatandaþlar, hazýrlanan iftar sofrasýnda oruçlarýný açtý. Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, yaklaþýk 750 kiþinin katýldýðý iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada, bu yýl 4. kez iftar için Gelibolu Yarýmadasý nda olduklarýný ifade etti. Çanakkale / aa Zaman hýzla akýp giderken, daha dün gibi karþýladýðýmýz Ramazan-ý Þerifi de yarýladýk. Cenabý Hak kalan günleri de hakkýyla idrak ve ihya edebilmeye cümlemizi muvaffak kýlsýn; bayrama saðlýk, afiyet ve huzur içinde kavuþtursun ve daha nice Ramazan lara da eriþmeyi nasip eylesin inþaallah. Ramazan ý yarýlarken, ciddî ve samimî gayretlerinizle, Kur ân kampanyamýzda da güzel bir noktaya geldik. Üstadýn gaflet mevsimi olarak nitelediði yaz tatilinin tam ortasýna denk gelmesine ve sýcaklara raðmen, okuyucu ve temsilcilerimizin yoðun çabalarýyla aldýðýmýz netice, þahs-ý manevî olarak yapýlan ihlâslý çalýþmalarýn hiçbir zaman boþa gitmediðinin ve mutlaka baþarýlý olduðunun yeni bir örneði. Ýþte o güzel ve örnek çalýþmalardan birini gerçekleþtiren ve köþemizde daha önce de takdirle yad ettiðimiz Yýlmaz Demirel in Kur ân kampanyamýzla ilgili çalýþmalarýný anlattýðý mesajý: Kampanya için Ümraniye de yapýlan istiþarelerde abone çalýþmalarý hususunda Çekmeköy pilot bölge seçildi. Ve bölge esnafýný sýradan gezerek çalýþmaya baþladýk. Ýçlerinde Vanlýsý da var, Tuncelilisi de. Oruç tutaný da, tutmayaný da. Hepsine gazetemizi tanýtýrken, Yeni Asya Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatýný ve eserlerini yayýnlýyor, dürüst ve hakperest bir habercilik anlayýþýyla yayýn yapýyor, evinizin ve iþyerinizin gazetesidir diyoruz. Lâhika sayfasýndaki Risale-i Nur köþesinden bir-iki cümle veya pasaj okuyup anlatýyoruz. Muhatap olduðumuz esnaf ya abone oluyor veya bizi her zaman sohbet etmek üzere iþyerine davet ediyor. Bu çalýþmalarla, 14 gün içinde 100 yeni aboneyi Yeni Asya ile tanýþtýrdýk. Bunun sýrrýný, Yeni Asya Nur cemaatinin Risale-i Nur a olan sadakati, tesanüdü ve dâvâya olan ihlâslý baðlýlýðý olarak görüyor ve o þekilde izah e- diyoruz. Gerçekten de bu neticeler, Risale-i Nur un kerameti deðilse nedir? Buradan aldýðýmýz þevkle, çalýþmalarýmýz ayný hýzla devam ediyor. Yýlmaz Demirel i ve beraber çalýþtýðý arkadaþlarýmýzý bir kez daha tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Ayný tebriklerimizi, benzer bir çalýþmayý Kýrýkkale de yaparak güzel neticeler alan Ahmet Akcan a da iletiyoruz. Keza, diðer isimsiz kahramanlara da... Yeni abonelerin muhafazasý Allah nasip ederse, Ramazan dan sonra daha geniþ þekilde üzerinde duracaðýmýz, ama þimdiden kýsaca ifade etmekte fayda gördüðümüz bir husus var. O da, Kur ân kampanyasý ile ulaþtýðýmýz seviyeyi, sonrasýnda da muhafaza etmek. Bu noktada, kampanya ile ulaþtýðýmýz yeni okuyucularýn aboneliklerinin devamý için onlarla daha yoðun ve sýký bir iletiþim halinde olmamýz büyük önem taþýyor. Bunun için de, dikkatlerini gazeteye çekecek sohbetler çok faydalý olabilir. Bu sohbetlerde, gündemdeki konularýn Yeni Asya farkýyla yorumlandýðý köþe yazýlarýndan bahis açýlýp, bazý o- rijinal pasajlar okunabilir. Yýlmaz Demirel in mesajýnda bahsettiði gibi, Lâhika sayfasýnda Risale-i Nur dan o günün öne çýkan gündemiyle ilgili olarak seçilen cümleler dikkatlere sunulabilir. Ramazan sayfalarýndan ilginç yazýlar üzerinde fikir teatisinde bulunulabilir v.s. Evet, hele þu zamanda, Yeni Asya gibi bir fikir gazetesine yeni okuyucu bulmak ne kadar takdire þayan bir baþarý ise, bu okuyucularýn muhafazasý da o derece önemli. Bu maksada matuf gayretlerde de, kampanya için emek sarf eden bütün okuyucu ve temsilcilerimize baþarýlar diliyoruz. Çocuklar kapý kapý dolaþýp yardým topladý BURSA NIN Karacabey ilçesine baðlý Kurþunlu Köyü nde, yaz Kur ân kursuna katýlan öðrenciler kapý kapý dolaþarak Somali ye yardým topladý. Köy camisinin imamý Sinan Özdemir öncülüðünde çalýþma yapan öðrenciler, topladýklarý bin 600 lirayý açlýkla karþý karþýya kalan Somali ye gönderecek. Bursa / cihan 15

4 4 Y HABER Askerce eðitim Eðitim sistemimizde o kadar problem var ki, saymak ve sýralamak bile günler alýr. Böyle olmakla beraber, saymak, sýralamak ve en ö- nemlisi de çareler bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa kolay yol olan Þu okullar olmasaydý, eðitim sistemini ne güzel idare ederdim anlayýþý hakim olur ki iþ, iyice içinden çýkýlmaz hale gelir. Okullar tatil olunca sistemdeki hatalar kýsmen gündemden düþse de, ara ara kendisini hatýrlatýyor. Tabiî ki biz Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý normal o- kullar daki yanlýþlarý, hatalarý ve eksiklikleri konuþurken; askerî okullardaki eðitimi konuþamýyor, tartýþamýyoruz. Konuþamamak ve tartýþamamak yasak olduðu için deðil, iþin içinde olanlarýn haricinde o o- kullarda nasýl bir eðitim verildiðini bilemediðimizden kaynaklanýyor. Bilgilerimiz, o okullarda okuyan ve bir þekilde atýlan larýn anlattýklarý ve az çok bilenler in yazdýklarý ve çizdikleriyle sýnýrlý. Ancak bir kýyaslama yaparak þunu rahatlýkla söyleyebiliriz: MEB e baðlý, kapý komþumuz olan ya da çocuðumuzu gönderdiðimiz bir ilköðretim okulunda ya da lisedeki eðitim bu kadar feci ise ve þikâyetlere sebep oluyorsa, kamuoyunun gözünden uzak askerî okullardaki eðitimi tahmin etmek zor olmasa gerek. Genel anlamýyla askerde iþlerin nasýl yürüdüðünü mecburî askerlik yapan herkes bilir. Düþünme, tahlil etme ve icap ettiðinde itiraz a dayanan bir sistem yerine her þey emir e dayanýr. Haliyle böyle bir eðitim sisteminin problemler barýndýrdýðý da ortada. Askerî okullardaki hata, ilk adýmdan baþlýyor. Bir defa bu okullara kayýt yaptýrmak isteyen öðrencilerin aileleri de töhmet altýnda býrakýlýyor. Askerî okulu tercih eden bir öðrencinin annesinin baþýnýn açýk olmasý þartýný ileri sürmek hangi akla, hangi insafa, hangi sisteme, hangi pedagojik anlayýþa sýðar? (Son a- na kadar deðiþmediðini tahmin ettiðimiz) Bu uygulama, daha ilk baþta bir ayýrýmcýlýk deðil mi? 2011 yýlýnda böyle bir uygulama devam edebiliyorsa Türkiye i- çin çaðdaþ bir hukuk devletidir demek kolay mýdýr? Dünya biliyor ki Türkiye de yaþayan hanýmlarýn büyük ekseriyeti tesettürü tercih edip baþörtüsü takýyor. Peki, Annesinin baþý örtülü olan bizim okullarýmýza giremez anlayýþý nasýl izah edilecek? Kayýt için baþý açýk fotoðraf çektirsin demek meseleyi halleder mi? Niçin insanlar ikiyüzlü olmaya zorlansýn? Kaliteli eðitimin bu uygulama ile uzaktan ve yakýndan bir ilgisi, irtibatý, izahý olabilir mi? Ayrýntýlarýný bilmesek bile milletin hayat anlayýþýna bu kadar uzak bir sistem iyi olabilir mi? Medyaya yansýyan haberlere bakýlýrsa, son yýllarda bu sistemden þikâyetler artmýþ durumda. Kuleli ve Maltepe Askerî Lisesi mezunu bazý öðrencilerin eðitim adý altýnda psikolojik baskýya maruz býrakýldýðý öne sürülmüþ. Ýddiaya göre son 1 haftada 120 öðrenci bu sebeple aileleri tarafýndan Harp O- kulu ndan alýnmýþ. (Sabah, 13 Aðustos 2011) Eðer doðru ise ortada ciddî bir sýkýntý var demektir. Çünkü bir öðrencinin harp okulundan alýnmasý sýradan bir hadise deðildir. Hele geçmiþ yýllarda aileler, çocuklarýný bu okullara vermek için adeta birbiriyle yarýþýrdý. Dolayýsýyla bu hadise görmezden gelinebilecek bir hadise deðildir. Bir sýkýntý, bir problem olmasa aileler çocuklarýný o sistem den çekip alýr mýydý? Temelde bütün eðitim sistemi ve özelde askerî e- ðitim mutlak surette masaya yatýrýlmalý ve günün þartlarýna uygun hale getirilmeli. Ýlk adým olarak da milletle barýþacak þekilde anlamsýz yasaklarý sona erdirmekle atýlsa fena mý olur? TAZÝYE Ýzmit-Bahçecik okuyucularýmýzdan, muhterem aðabeyimiz Cemal Serim in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TAZÝYE Iðdýr Yeni Asya Temsilcisi Mehmet Akkuþ'un aðabeyi, Iðdýr eþrafýndan Hacý Halit Akkuþ menfur bir saldýrý sonucu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. IÐDIR YENÝ ASYA OKUYUCULARI Taziyeleri kabul eden Þehit jandarma er Yusuf Aktan ýn babasý Ýbrahim Aktan Bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn dedi. FO TOÐ RAF: AA Ar týk bu a cý bit sin BEY TÜÞ ÞE BAP TA KÝ HA ÝN SAL DI RI DA ÞE HÝT O LAN E RÝN BA BA SI HAY KIR DI: BU A CI BÝT SÝN, BAÞ KA SI NIN YÜ RE ÐÝ YAN MA SIN. ÞIRNAK'IN Bey tüþ þe bap il çe sin - de ki PKK sal dý rý sýn da þe hit o lan er Yu suf Ak tan ýn ba ba sý Ýb ra him Ak tan, Ar týk bu a cý bit sin, baþ ka - sý nýn yü re ði yan ma sýn. A teþ düþ - tü ðü ye ri ya ký yor. Baþ ba kan a söy - le ye ce ðim tek þey, bu a cý yý bi tir - sin. de di. Ak tan ýn A da na nýn mer kez Sey han il çe si Dum lu pý nar Ma hal - le si nde ki ba ba e vi ne a cý ha ber, 6. Ko lor du Ko mu tan lý ðýn dan ge len as ke ri gö rev li ler ta ra fýn dan u laþ tý - rýl dý. Ço cuk la rý nýn þe hit ol du ðu ha be ri ni a lan ba ba Ýb ra him i le an - ne A si ye Ak tan, göz yaþ la rý na bo - ðul du lar. Þe hit e rin A da na da ki e - vi ne Türk bay ra ðý a sý lýr ken, 4 ço - cuk ba ba sý ba ba Ýb ra him Ak tan ta zi ye le ri ka bul et ti. Ýb ra him Ak - tan, yap tý ðý a çýk la ma da, son o la - rak 12 A ðus tos Cu ma gü nü ak - YA KA LAN DI ÝD DÝ A SI NIN DOÐ RU OL MA DI ÐI KI SA SÜ RE DE OR TA YA ÇIK TI. ÝRAN DIÞÝÞLERÝ BAKANI DOÐRULAMADI Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi ile görüþtüðü ve Salihi nin PKK elebaþýsý Murat Karayýlan ýn Ýran tarafýndan yakalandýðýna iliþkin ellerinde bir biligi bulunmadýðýný söylediði öðrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoðlu, dün Ýran Dýþiþleri Bakaný Salihi yi arayarak, Karayýlan ýn yakalandýðý haberlerini sordu. Salihi nin Davutoðlu na, ellerinde Karayýlan ýn yakalandýðýna i- liþkin bilgi olmadýðýný söylediði bildirildi. Ayný þekilde Türkiye nin Tahran Büyükelçisi de Ýran Meclisi Milli Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Baþkaný Alaaddin Burucerdi ile konuþtu. Burucerdi nin bu görüþmede büyükelçiye, Karayýlan ýn yakalandýðýný söylemediðini aktardýðý öðrenildi. ÝRAN'DAN ge len Mu rat Ka ra yý lan ya ka lan dý ha ber le ri yet ki li ler ce res - men doð ru lan ma dý. Ý ran, Ka ra yý lan ýn ya ka lan dý ðý ha be ri ni te yit et ti ha be ri ni a bo ne le ri ne du yu ran A na do lu A jan sý (A A), da ha son ra dü - zelt me ge çe rek ha ber met nin de ki Ka ra yý lan i fa de si nin ye ri ne i kin ci a - dam i fa de si ni kul lan dý. Ý ran Mec li si Mil li Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Baþ ka ný A la ad - din Bu ru cer di, Fars Ha ber A jan sý na yap tý ðý a çýk la ma da, te rör ör gü tü e - le ba þý Mu rat Ka ra yý lan ýn, Ý ran ta ra fýn dan ya ka lan dý ðý ný söy le di. A A, a - jan sý nýn a bo ne le rin du yur du ðu bu ha be rin ar dýn dan dü zelt me ge çe rek ha ber met nin de ki Ka ra yý lan i fa de si nin ye ri ne i kin ci a dam i fa de si ni kul lan dý. A A nun dü zelt me ha be ri þöy le: Ý ran ýn res mi ha ber a jans la rýn dan Fars ýn bil dir di ði ne gö re, Ý ran Mec - li si Mil li Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Baþ ka ný A la ad din Bu ru - cer di, te rör ör gü tü PKK nýn i ki nu ma ra lý is mi nin ya ka lan dý ðý ha ber le ri ni te yit et ti. Fars a jan sý nýn ha be rin de þu i fa de ler yer al dý: Bu ru cer di, Mec lis te bu gün (dün) ga ze te ci le rin PKK nýn i ki nu ma ra lý is mi nin ya ka lan dý ðý ha ber le ri ne i liþ - kin bir so ru ya ver di ði ce vap ta, Bu ha ber doð ru dur, Ý ran is tih ba rat bi rim le ri, bu te rör ör gü tü nün i ki nu ma ra lý is - mi ni ya ka la mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. Bu ru cer di, Ýs tih ba - rat güç le ri miz, PKK nýn i ki nu ma ra lý is mi ni tu tuk la ya rak çok ö nem li bir iþ ba þar mýþ lar dýr de di. Ý ran ýn bir baþ ka res mi ha ber a jan sý Mehr de PKK nýn i kin ci a da mý nýn ya ka la dý ðý ha be ri doð ru lan dý baþ lý ðý al - týn da þu i fa de le re yer ver di: Ý ran Ýs la mi Þu ra Mec li si Mil li Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Ba ka ný A la ed din Bu ru cer di, te rör ör gü tü PKK nýn i - kin ci a da mý nýn Ý ran ta ra fýn dan ya ka lan dý - ðý ný doð ru la dý. Mehr ha ber a jans par la - men to mu ha bi ri nin bil dir di ði ne gö re, Ý ran Ýs la mi Þu ra Mec li si Mil li Gü ven - lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Ba ka ný A la ed din Bu ru cer di nin ba sýn top lan - tý sýn da ga ze te ci le re ve di ði de meç te PJAK te rö rist ör gü tü nün ül ke nin ba - tý sýn da ki ey lem le ri hak kýn da a çýk la - ma ya pa rak, bu te rö rist ey lem le rin PKK te rö rist ör gü tü nün i kin ci a da - mý nýn ya ka lan ma sý do la yý sýy la ya pýl - dý ðý ný söy le di. A la ed din Bu ru cer di, Ý - ran Ýs tih ba rat güç le ri nin ö nem li bir o - pe ras yo nu so nu cu PKK nýn i kin ci a da - mý nýn ya ka lan dý ðý ný be lirt ti. Bu ru cer di, De vim Mu ha fýz la rý;ndan da bu gi bi ba - þa rý lý ve et kin o pe ras yon lar bek le ne ce ði - ni vur gu la dý. Tah ran /aa þam sa at le rin de te le fon la gö rüþ tü - ðü oð lu nun ter hi si ne, 3 ay kal dý ðý - ný söy le di. Be kar o lan Þe hit Yu suf Ak tan ýn a ce mi bir li ði nin Ma ni - sa da ol du ðu nu ve va ta ni gö re vi ne git me den ön ce e lek trik çi de ça lýþ - tý ðý ný be lir ten ba ba Ak tan, As - ker de ko mu tan pos ta sý o la rak gö - rev ya pý yor du. Ar týk bu a cý bit sin, baþ ka sý nýn yü re ði yan ma sýn. A teþ düþ tü ðü ye ri ya ký yor. Baþ ba kan a söy le ye ce ðim tek þey, bu a cý yý bi - tir sin. Baþ ka sý nýn ca ný yan ma sýn de di. Þýr nak ýn Bey tüþ þe bap il çe si - ne bað lý Ay va lýk kö yün de yol kon - tro lü yap týk tan son ra dö nen as - ker le re bir grup te rö rist ta ra fýn - dan sal dý rý da Yüz ba þý Er dal O kul (To kat-tur hal), Er Yu suf Ak tan (A da na-yü re ðir) ve Er O nur Ka - ra kuþ (Ýs tan bul-e dir ne ka pý) þe hit ol muþ tu. A da na / a a Þe hit Yüz ba þý Er dal O kul i le þe hit er ler Yu suf Ak tan ve O nur Ka ra kuþ i çin Di yar ba kýr As ker Has ta ne sin de tö ren dü zen - len di. Ba sý na ka pa lý ya pý lan tö re nin ar dýn dan þe hit le rin ce - na ze si, am bu lans lar la 2. Tak tik Ha va Kuv vet Ko mu tan lý ðý - na gö tü rül dü. Bu ra da ya pý lan i kin ci tö re nin ar dýn dan þe hit - ler, u çak la mem le ket le ri ne u ður lan dý. Tö re ne, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak i le ö te ki yet ki li ler ka týl dý. Ka ra yý lan bil me ce si Ý RAN'IN TE RÖR ÖR GÜ TÜ PKK'NIN Ý KÝ NU MA RA LI ÝS MÝ MU RAT KA RA YI LAN PKK'nýn iki numaralý ismi Murat Karayýlan ROJ TV YALANLADI PKK ya yakýn yayýn organý Roj TV de Ýran ýn öne sürdüðü Karayýlan yakalandý iddiasýnýn doðru olmadýðýný savundu. Televizyon kanalý Karayýlan ýn yakalandýðý haberlerinin doðru olmadýðýna dair iddiasýný son dakika olarak verdi. Karayýlan ýn yakanlýðý iddiasýnda bulunan Ý- ranlý Burucerdi nin açýklamasýndan bir süre sonra Roj TV, ekranda Karayýlan ýn Açýklamasý Az Sonra þeklinde alt yazý verdi. Daha sonra Murat Karayýlan ýn görüntüleri yayýnlandý. Roj TV, Murat Karayýlan ile yapýlan röportajý akþam saatlerinde yayýnlanacaðýný duyurdu. Karayýlan ýn 15 Aðustos ile ilgili verdiði bu röportajý birkaç gün önce verdiði tahmin ediliyor. TRT HABER DUYURMUÞTU Karayýlan ýn yakalandýðý haberi, önceki gün öðlen saatlerinde TRT Haber tarafýndan Flaþ geliþme olarak duyurulmuþ ancak bu haber Baþbakanlýk, Dýþiþleri ve Emniyet kaynaklarý tarafýndan doðrulanmamýþtý. A ra ma-ta ra ma ça lýþ ma la rý sü rü yor ÝÇÝÞLERÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Te rö rist le - rin i ki ki þi yi ka çýr ma sýy la il gi li gü ven lik güç le ri miz a lan a ra ma-ta ra ma ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor de di. Ba kan Þa hin, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz i le in ce le me ler de bu lun mak ü ze re gel di ði Van da bir ga ze te ci nin, Muþ-Di yar ba kýr ka ra yo lun da yol ke sen te rö rist le rin kay ma kam a da yý ve bir as ke ri ka çýr ma sýy la il gi li so ru su na Bu gü ven lik le il gi li bir ko nu. Ar ka daþ la rý mýz, gü ven lik güç le ri miz tek nik ta ki bi ni ve a lan-a ra ma ta ra ma ça lýþ ma la rý ný, is tih - ba rat ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor lar kar þý lý ðý ný ver di. Ko nuy la il gi li bir ge liþ me o lup ol ma dý ðý na yö ne lik so ru yu i se Þa hin, Þu an da bi ze u la þan bir bil gi yok. Ol du ðu za man si zin le pay la þý rýz di ye ce vap la dý. Mil li Sa vun ma Ba ka ný Yýl maz i se Ra ma zan a yý nýn rah met a yý ol du ðu nu bil di re rek, þöy le de di: Ra ma - zan a yý nýn so nu, bi zim i nan cý mý za gö re de öy le dir, kur tu lu þa ve si le o lur. Hem Van ý mýz i çin hem Meh met çik le ri miz i çin bu na ve si le o lur. Bi zim kav ga mýz yok sul luk ve ce ha let le. Yok sul ev de kav - ga bit mez di yo ruz. Yok sul lu ðu ye ne ce ðiz. Bun da çok ka rar lý yýz. Öz gür lük le rin kul la nýl ma sý nýn þar tý gü ven li ðin sað lan ma sýy la o lur. Gü ven li ðin ol ma dý ðý hiç bir yer de öz gür lü ðü nü zü kul la na maz sý nýz. Biz in þal lah bu dö nem de hem ek me ði art tý ra ca ðýz hem de öz gür lü ðü art tý ra ca ðýz. Van / a a Yüz de 6 i le yüz de 94 e da yat ma ya pýla maz ULAÞTIRMA Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Tür ki ye nin bir lik ve be ra ber li ði nin tar týþ ma ya a çý la ma ya ca ðý ný be lir te rek Hiç kim se yüz de 6 i le yüz de 94 e da yat - ma ya pa maz de di. Ba kan Yýl dý rým, Bar ba ros De - niz ci ler Der ne ðin ce (BA DER), Vi a port Crow ne Pla za O tel de dü zen le nen if tar da yap tý ðý ko nuþ ma - da, ge liþ miþ ül ke ler de de vam e den sos yal so run la - rýn a de ta bir pat la ma ya dö nüþ tü ðü nü, re fah se vi ye - sin de kay ba uð ra ya ca ðý ný his se den in san la rýn so ka - ðý iþ gal et ti ði ni söy le di. Yýl dý rým, bir yan dan Tür ki - ye nin çev re sin de ki ül ke ler de yö ne tim le re kar þý baþ la tý lan baþ kal dý rý nýn, Tür ki ye nin ko nu mu nu, ö - ne mi ni ve ro lü nü çok da ha ar týr dý ðý ný söy le di. Bu sü reç ler de ge rek li da ya nýþ ma yý, bir li ði, be ra ber li ði ser gi le ye bi lir sek, hem ül ke mi zin 27 yýl dýr ba þý nýn be la sý o lan te rö rü yok e de bi le ce ðiz hem de böl ge - de ki et kin li ði mi zi çok da ha his set ti rir ha le ge le bi le - ce ðiz di yen Yýl dý rým, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu nun tek a nah ta rý, 74 mil yon va tan da þý mý zýn bir li ði, be ra ber li ði, kar deþ li ði dir. Ay yýl dýz lý bay ra ðý - mýz he pi mi ze ye ter. Bu bay ra ðýn al týn da tek mil let, tek va tan, tek ül ke o la rak na sýl bin yýl dan be ri be ra - ber ya þa dýy sak, ge le cek bin ler ce yýl da be ra ber ya - þa ma mýz da bir so run yok. Bu ko nu da hü kü me ti - mi zin du ru þu çok net tir. Hiç kim se Tür ki ye Cum - hu ri ye ti nin bir li ði ni, be ra ber li ði ni, ü ni ter ya pý sý ný tar týþ ma ya a ça maz, böy le bir he sa býn i çi ne gi re - mez. Hiç kim se yüz de 6 i le yüz de 94 e da yat ma ya - pa maz. Ne so ru nu muz var sa geç miþ te ol du ðu gi bi ge le cek te de bu gün de o tu rup ko nu þa ca ðýz. Bu pren sip ler i çin de çö züm bu la ca ðýz. Bu nun dý þýn da - ki a ra yýþ lar bü yük Türk mil le ti vic da nýn da as la ve as la ka bul gör mez. Bu na da hiç bir va tan ev la dý rý za gös ter mez. Ma ne vi duy gu la rýn do ru ða u laþ tý ðý bu mü ba rek ra ma zan da, te rör ör gü tü ma a le sef ra ma - zan, ma ne vi yat din le mi yor. Ma a le sef te rör fa a li yet - le ri ni sür dür me ye de vam e di yor. A ma bu nun bir çýk maz so kak ol du ðu nu bi li yo ruz. As la ve as la bu yön tem le bu mil let yýl dý rý la maz. Hiç kim se de bu - ra dan böy le so nuç a la maz. Bu ko nu da bü tün mil - le tin tam ka rar lý lý ðý var dýr. Ýs tan bul / a a Üc ret li öð ret men lik kal dý rýl sýn Ben Ma ni sa De mir ci E ði tim Fa kül te si sý nýf öð - ret men li ði me zu nu yum. Yak la þýk 300 bin öð ret men a çý ðý ol ma sý na rað men a ta ma mýz ya pýl mý yor ve yer le ri miz üc ret li öð ret men lik le dol - du ru lu yor. Bu da bi zi mad di ma ne vi yýp ra tý yor. Üc ret li öð ret men li ði bü yük bir hak sýz lýk o la rak gö - rü yo ruz. Çün kü, bu öð ret men ler di ðer öð ret men - ler le ay ný i þi yap tý ðý hal de ma aþ la rý on la ra e þit de - ðil, bu da hem hak sýz lý ðý hem de a da let siz li ði do ðu - ru yor. Ý kin ci o la rak bu boþ o lan a lan la ra 2 yýl lýk yük se ko kul me zu nu, Do ðu da i se þa hit ol du ðum li - se me zu nu ve ya bö lüm le ri fark lý ol du ðu hal de üc - ret li ça lýþ tý rý lan öð ret men ler var. Bu da i þin eh li ne ve ril me di ði i çin e ði ti min za ra rý na dýr. Yet ki li ler den bu du ru mun dü zel til me si ni ve öð ret men li ðe ta yin - le ri mi zin ya pýl ma sý ný bek li yo ruz. Ha san A tay GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Haydar Gündüzalp'ýn Böbrek yetmezliði teþhisiyle Konya Týp Fakültesi Hastanesinde Tedavi altýna alýndýðýný öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'dan (cc) acil þifalar dileriz. Y

5 Y HA BER 5 Uluslar arasý malî piyasalar allak bullak oldu. Borsalar çöktü. Trilyon dolarlar buharlaþtý. Altýn rekor üstüne rekor kýrdý. Kredi kuruluþu Standart&Poor s, tarihinde ilk kez ABD nin AAA olan uzun vadeli kredi notunu AA+ ya düþürdü. ABD Merkez Bankasý FED, politika faiz oranýný iki yýl süreyle sýfýr ile çeyrek puan arasýnda tutacaðýný açýkladý. Bu karar küresel piyasalara nefes aldýrdý... Derken Fransa nýn en büyük bankalarýndan Societe Generale nin finansal sýkýntýya düþtüðü dedikodularýna Fransa nýn da kredi notunun indirileceði haberleri eklenince tansiyon yeniden yükseldi. Peþinden Ýtalyan bankalarýnýn darboðazda olduðu haberleri bardaðý taþýrdý. Bütün bu geliþmeler 2008 de baþlayan yangýnýn söndürülemediðini gösteriyor. Neydi yangýnýn sebebi? Mehmet Ha be ral has ta ne ye kal dý rýl dý ný KÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa ný ðý, CHP Zon gul dak Mil let ve ki li Prof. Dr. Meh met Ha be ral, ce za e vin de ra hat sýz la nýn ca has ta ne ye kal dý rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, tu tuk lu bu lun du ðu Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke sin de ra hat sýz la nan Ha be ral, gö tü rül dü ðü Meh met  kif Er soy E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. Ha be ral ýn, kalp a týþ la rýn da ki ritm bo zuk lu ðu do la yý sýy la has ta ne ye kal dý rýl dý ðý öð re nil di. Ýs tan bul / a a 6 i lin çev re dü ze ni pla ný na i ti raz re cep tas ni as ya.com.tr nte MA Vak fý Ri ze Ýl Tem sil ci si Nev zat Ö zer, Or du, Trab zon, Ri ze, Gi re sun, Gü müþ ha ne ve Art vin Çev re Dü ze ni Pla ný nýn 36 mad de si ne i ti raz et tik le ri ni be lirt ti. Ö zer, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, geç ti ði miz gün ler de as ký sü re si do lan çev re dü ze ni pla ný in ce len di ðin de, böl ge de ki ö nem li do ða ko ru ma a lan la rý nýn, su hav za la rý nýn, ta rým a lan la rý nýn ko run ma dý ðý, ko ru ma kul lan ma den ge si nin gö ze til me di ði, plan a maç ve he def le ri ne ay ký rý ka rar lar i çer di ði nin tes pit e dil di ði ni sa vun du. Ya pý lan tes pit ler ve ay ký rý lýk la rýn Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na su nul mak ü ze re Ri ze Çev re ve Þe hir ci lik Ýl Mü dür lü ðü ne di lek çey le tes lim e dil di ði ni an la tan Ö zer, TE MA Vak fý nýn, 1/100 bin öl çek li Or du, Trab zon, Ri ze, Gi re sun, Gü müþ ha ne ve Art vin Çev re Dü ze ni Pla ný nýn 36 mad de si ne i ti raz et ti ði ni kay det ti. Ri ze / a a U la þým zam mý na tep ki nan KA RA DA top lu ta þý ma üc ret le ri ne ya pý lan zam son ra sý mi ni büs ve halk o to bü sü þo för le ri iþ le ri nin dü þe ce ði en di þe si ya þar ken, va tan daþ lar da üc ret ar tý þý na tep ki le ri ni di le ge tir di. An ka ra Mi ni büs çü ler Es naf O da sý Baþ ka ný Ha cý Be kir Ga ni, yol cu ta þý ma üc ret le ri ne en son zam mýn 8 ay ön ce gel di ði ni ha týr la ta rak, 1 Ey lül den i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re ya pý lan yüz de 5 lik zam mýn çok ol ma dý ðý ný sa vun du. An ka ra Ö zel Halk O to büs le ri O da sý Baþ ka ný Mus ta fa Þiþ man da ön ce ki yýl lar da u zun sü re zam ya pýl ma dý ðý ný i fa de e de rek, ar tý þýn nor mal se vi ye de ol du ðu nu id di a et ti. Gü ven park ta ki dol muþ du ra ðýn da ça lý þan mi ni büs þo fö rü Hü se yin Ký lýç, zam mý ge rek siz bul du ðu nu be lir te rek, a lý nan ka rar la va tan daþ la mi ni büs þo för le ri nin kar þý kar þý ya ge le ce ði ni söy le di. Mi ni büs þo för le ri o la rak hiç bir þe kil de zam is te me dik le ri ni ve bu ko nu da bir ta lep le ri nin ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Ký lýç, þu an ki ta ri fe ye gö re 2 li ra o lan ta þý ma üc re tin den mem nun ol duk la rý ný i fa de et ti. Ya pý la cak 10 ku ruþ luk zam mýn ka zanç la rý ný da çok et ki le me ye ce ði ni di le ge ti ren Ký lýç, bu nun tam ak si ne va tan daþ la rýn zam dan kaç mak i çin be le di ye ve halk o to büs le ri ni ter cih e de ce ði ni sa vun du. Mi ni büs ler de ki yol cu lar da ya pý lan zam la rý çok ge rek siz bul duk la rý ný i fa de e de rek, 10 ku ruþ luk zam mýn so run dan baþ ka bir þey do ður ma ya ca ðý ný vur gu la ya rak, zam la ra tep ki gös ter di. Halk O to bü sü Þo fö rü Öz kan Tun cay i se mo to ri ne son dö nem de çok zam gel di ði ni an cak bu na rað men u la þým üc ret le ri ne zam ya pýl ma sýn dan mem nun ol ma dýk la rý ný an la ta rak, Za ten yol cu po tan si ye li faz la yok. Zam gel dik çe de a za lý yor. Bo zuk pa ra ko nu sun da da ba ya ðý sý kýn tý ya þa ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Kâbus gibi bir hafta Aþýrý borçlanma ve bütçe açýklarý. Maastricht kriterlerine göre kamu borç stokunun millî gelirin yüzde 60 ýný, bütçe açýðýnýn ise millî gelirin yüzde 3 ünü geçmemesi gerekir. Ülkeler bu sýnýrlarý fersah fersah geçmiþ. ABD ve Avrupa ülkeleri baþý çekiyor. Meselâ ABD... Kamu borcunun GSYÝH ye oraný yüzde yüz. Bütçe açýðý rekor düzeyde. Son dakikada borçlanma limiti arttýrýlmasaydý emekli maaþlarýný bile ödeyemeyecekti. Avrupa ülkeleri daha da kötü durumda. Ýrlanda zor ayakta duruyor. Yunanistan yüz milyar euroluk yardým paketleri sayesinde iflâsýn eþiðinden döndü. Portekiz, Ýspanya, Ýtalya... Topun aðzýnda. Diðer bir risk de ekonomilerinin yeterli büyümemesi. Durgunluk kapýda. Birinci ve ikinci çeyrekteki son veriler olumsuz. Büyüme hýzý düþük ekonomilerin borç ödemede sýkýntýya girmeleri kaçýnýlmaz. Ya Türkiye... Önce (+) larýmýz. Kamu borç stokunun millî gelire oraný yüzde 40 lar seviyesinde. Bütçe açýðý ise yüzde 3 lerde krizinden sonra yeniden yapýlanan bankacýlýk sektörümüz güven veriyor. Stres testinden baþarýlý bir þekilde geçtiler. Döviz rezervimiz yüz milyar dolara yaklaþtý. Gayet iyi. Ýyi de akýllarý kurcalayan soruya cevap bulunamýyor. Yetkililerin ifade ettiði gibi bu kriz bizden kaynaklanmýyor. Krizin merkez üssü ABD ve Avrupa. Öyleyse küresel piyasalarýn dalgalanmasýndan bizde borsa ve kurlar neden fazla etkileniyor? Borsamýz... Çok sert düþtü. Dünya ülkeleri sýralamasýnda en önde. Euro... Bütün zamanlarýn rekorunu kýrarak 2,5 lirayý aþtý. Dolar... 1,80 i gördü. Soruyu tekrarlayalým. Neden? Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan soruyu cevaplýyor: Bütün bu gürültü patýrdýnýn sebebi son 10 gün içinde Türkiye den 1,5-1,6 milyar dolarýn çýkmýþ olmasýymýþ. Yani borsanýn çakýlmasýný, kurlarýn fýrlamasýný 1,5-1,6 milyar dolarýn ülkeyi terk etmesine baðlýyor. Bu ifade ekonominin ne kadar kýrýlgan olduðunun en yetkili aðýzdan itirafýdýr. Çok cüz i bir döviz çýkýþý böylesine gürültü çýkarabiliyorsa daha büyük meblâðlarýn ekonomiye verebileceði yýkýmlarý düþünmek bile istemiyoruz. Tehlikeyi fark eden Merkez Bankasý bir dizi tedbire baþvurdu. Bu baðlamda; Munzam karþýlýklarýný indirdi. Borç verme faizini (politika faizi) yüzde 6,25 ten yüzde 5,75 e çekerken gecelik borç alma faizini yüzde 1,5 tan yüzde 5 e yükseltti. Döviz satýþýna baþladý. Bu arada yýlýn ilk yarýsýna iliþkin carî açýk rakamý da yayýnlandý. Geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 122,9 artmýþ, 45 milyar 8 milyon dolar olmuþ. Ekonominin en zayýf halkasý. Mutlaka tahkim edilmeli. Aksi halde küresel dalgalar bizi yutar. Nük le er santralde mev zu at ta mam EPDK, AKKUYU'DA NÜKLEER SANTRAL YAPACAK OLAN RUS ÞÝRKETÝN ASGARÎ SERMAYE ORANI ÝLE KURUMA YAPACAÐI LÝSANS BAÞVU- RUSUNDA YATIRMASI GEREKEN TEMÝNAT MEKTUBUNU BELÝRLEDÝ. E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), Tür ki ye de nük le er san tral ku rul ma sý i çin ge rek li o lan dü zen le me le ri ta mam la dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ku ru lun bu haf ta ki top lan tý sýn da Ak ku yu da nük le er san tral ya pa cak o lan Rus þir ke tin as ga rî ser ma ye o ra ný i le Ku ru ma ya pa ca ðý li sans baþ vu ru sun da ya týr ma sý ge re ken te mi nat mek tu bu be lir len di. Bu na gö re Ak ku yu da ku ru la cak top lam 4 bin 800 me ga vat ku ru lu gü cün de ve yak la þýk 20 mil yar do lar ya tý rým ya pýl ma sý plan la nan nük le er san tral i çin as ga rî 1 mil yar 440 mil yon li ra ser ma ye si o lan bir þir ket ku ru la cak. Þir ket ö nü müz de ki ay lar da EPDK ya li sans baþ vu ru su yap tý ðýn da 157 mil yon 200 bin li ra lýk ban ka te mi nat mek tu bu ve re cek. EPDK Baþ ka ný Ha san Kök taþ da Tür ki ye'de nük le er san tra lýn ku rul ma sý nýn ge rek li li ði ni ve ya pý la cak ya tý rý mýn bü yük lü ðü nü dü þü ne rek, bu ya tý rý mýn ya pýl ma sý ný ko lay laþ tý ran bir dü zen le me yap týk la rý ný bil dir di ve þun la rý kay det ti: ''E lek trik Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ðin de yap tý ðý mýz de ði þik lik i le do ðal gaz ya da it hal kö mür gi bi bir ü re tim te si si i çin ü re tim li san sý baþ vu ru su ya pan þir ke tin Ku ru mu muz ta ra fýn dan he sap la nan top lam ya tý rým tu ta rý nýn yüz de 20'si o ra nýn da as ga ri ser ma ye þar tý ol ma sý þar tý ge ti rir ken, çok da ha bü yük öl çek li ku ru lu gü cü o lan, ya tý rým ge rek ti ren ve u lus la r a ra sý bir an laþ may la ha ya ta ge çi ri le cek o lan nük le er san tral i çin i þi da ha ko lay kýl mak a çý sýn dan bu o ra ný yüz de 5 o la rak be lir le dik. Ay rý ca sa de ce nük le er de ðil tüm bü yük öl çek li ya tý rým lar i çin ban ka te mi nat mek tu bun da üst sý ný rý 157 mil yon 200 bin li ra o la rak be lir le dik.'' ÖN CE YER LÝ SAN SI Kök taþ, Ku rul o la rak nük le er san tral ya pa cak þir ke tin ön ce lik le yer li san sý al ma sý ný ve bu li sans i le ü re tim li san sý baþ vu ru su yap ma sý ný da ka rar ver dik le ri ni be lirt ti. EPDK Baþ ka ný Kök taþ, böy le ce Tür ki ye'de nük le er san tral ku ra cak bir þir ke tin mev zu at a çý sýn dan yap ma sý ge re ken le ri i çe ren bütün mev zu a týn ta mam lan dý ðý ný i fa de et ti. BU YIL BAÞ VU RU BEK LE NÝ YOR Ak ku yu'ya nük le er san tral kur mak is te yen þir ket i le sü rek li gö rüþ tük le ri ni an la tan Kök taþ, ''Þir ket bu yýl i çin de yer li san sý ný a la rak Ku ru mu mu za res mi ü re tim li san sý baþ vu ru su yap ma yý he def li yor'' de di. Bu na gö re þir ket, yer li san sý i le bir lik te be lir le nen tu tar la ku ru la cak þir ke ti nin a na söz leþ me si, or tak lýk ya pý sý, ü re tim te si si ne i liþ kin bil gi ve bel ge ler le bir lik te EPDK'ya li sans baþ vu ru su ya pa cak. An ka ra / a a Zam pa zar lý ðý nýn ha kem be lir siz li ði HÜ KÜ MET i le me mur kon fe de ras yon la rý a ra sýn da yü rü tü le cek zam pa zar lý ðý an laþ maz lýk la so nuç la nýr sa son sö zü söy le ye cek Ha kem Ku ru lu nun ya pý sý be lir siz li ði ni ko ru yor. A lý nan bil gi ye gö re, Me mur-sen, Tür ki ye Ka mu-sen ve KESK yö ne ti ci le ri i le il gi li ba kan lýk ve ka mu ku rum la rý nýn tem sil ci le ri nin ka tý lý mýy la ka mu ça lý þan la rý na ta ný nan top lu söz leþ me hak ký nýn ya sal ça lýþ ma sý i çin ya pý lan gö rüþ me ler de, ye ni o luþ tu ru la cak Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu ü ze rin de uz laþ ma ya va rý la ma dý. Me mur la rý tem sil e den kon fe de ras yon lar dan Me mur-sen ve Tür ki ye Ka mu-sen, ku ru la i liþ kin ö ne ri le ri ni or tak laþ týr dý. Bu i ki kon fe de ras yon, ku ru la Da nýþ tay ve ya Yar gý tay Baþ kan lý ðýn dan bir ü ye nin baþ kan lýk et me si ni is ti yor. Kon fe de ras yon lar, ku rul da en faz la ü ye si o lan kon fe de ras yon dan 2, i kin ci ve ü çün cü kon fe de ras yon lar dan 1 er, Dev let Plan la ma Teþ ki lâ tý, Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý i le Ma li ye Ba kan lý ðýn dan 1 er tem sil ci nin yer al ma sý ný is ti yor. Kon fe de ras yon lar, Ü ni ver si te le ra ra sý Ku rul ta ra fýn dan se çi le cek ve ya kon fe de ras yon la rýn be lir le ye ce ði öð re tim ü ye le rin den hü kü me tin se çe ce ði 2 öð re tim ü ye si nin de bu ra ya da hil e dil me si ni ta lep e di yor. Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun ya pý sý na i liþ kin ka mu ke si mi nin i se i ki fark lý ö ne ri si bu lu nu yor. Ma li ye Ba kan lý ðý, ku ru lun, Ba kan lar Ku ru lun ca se çi le cek bir ü ye nin baþ kan lý ðýn da, Ka mu Ýþ ve ren He ye ti Baþ ka ný ta ra fýn dan be lir le ne cek 4, kon fe de ras yon lar ta ra fýn dan be lir le ne cek 4 ü ye den o luþ ma - sý ný ö ne ri yor. Bu teklif le, ku rul da ka mu ke si mi 5, kon fe de ras yon lar 4 ki þiy le tem sil e di le cek. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý i se ku ru lun, Yar gý tay 9. Da i re Baþ ka ný Baþ kan lý ðýn da, Dev let Per so nel Baþ ka ný, Büt çe ve Ma lî Kon trol Ge nel Mü dü rü, Ça lýþ ma Ge nel Mü dü rü, Ha zi ne Müs te þar lý ðý Ka mu Fi nans man Ge nel Mü dü rü, YÖK ta ra fýn dan be lir le ne cek iþ hu ku ku, ma lî hu kuk ve ya i da re hu ku ku dal la rýn dan be lir le ne cek bir öð re tim ü ye si, en çok ü ye ye sa hip kon fe de ras yon lar dan bi rer ü ye den o luþ ma sý tek li fin de bu lun du. Bu tek lif te i se ka mu dan 4, kon fe de ras yon lar dan 3, ta raf sýz lar dan 2 ki þiy le tem sil e dil miþ o la cak. Ta raf lar i ler le yen gün ler de tek rar bir a ra ya ge le rek ya sa ya i liþ kin ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. An ka ra / aa HABERLER Çif te va tan daþ lý ða çif te uy gu la ma yakýþmýyor nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Al man ya da A vus tur ya lý Fran sýz çif te va tan daþ o la bi li yor, Türk o la mý yor ben bu nu an la ya mý yo rum de di. Av ru pa lý Türk De mok rat lar Bir li ði nin (U ETD) Dort mund þeh rin de ver di ði if ta ra ka tý lan Boz dað, bur da yap tý ðý ko nuþ ma da Al man ya nýn çif te va tan daþ lýk ko nu sun da Türk le re uy gu la dý ðý uy gu la ma yý e leþ ti re rek, bu du ru mun dü zel til me si ge rek ti ði ni söy le di. Al man ya da bir A vus tur ya lý ya da Fran sýz ýn çif te va tan daþ o la bil di ði ni an cak Türk va tan da þý nýn o la ma dý ðý ný vur gu la yan Boz dað, Ben bu nu hu kuk çer çe ve sin de an la ya mý yo rum. E þit lik çi yak la þým yok. A da let yok. Ýn san hak la rý var mý? Yok. Bu nu ken di me an la ta mý yo rum de di. Söz ko nu su uy gu la ma nýn in san hak la rý ve AB de ðer le ri ne ay ký rý ol du ðu nu sa vu nan Boz dað bu uy gu la ma nýn Al man ya gi bi bir ül ke ye ya kýþ ma dý ðý ný da i fa de et ti. Ko nuþ ma sýn da yurt dý þýn da ya þa yan Türk le re ve ri len Ma vi Kart i le il gi li müj de de ve ren Ba kan Boz dað, bu ko nu da ya sal dü zen le me nin ha zýr ol du ðu nu ve ar týk Ma vi Kart sa hi bi o lan la rýn Tür ki ye de her han gi bir sý kýn tý ya þa ma ya cak la rý ný kay det ti. Yurt dý þýn da ya þa yan la rýn oy kul lan ma hak ký na da de ði nen Boz dað, bu ko nu da Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, A da let Ba kan lý ðý, Yük sek Se çim Ku ru lu, Yurt dý þý Türk ler ve Ak ra ba lar Top lu lu ðu Baþ kan lý ðý nýn or tak ça lýþ ma da bu lun duk la rý ný be lir te rek bu ku rum la rýn an la þa ca ðý bir ya sa çý ka ra cak la rý ný ve ge le cek se çim ler de mut la ka yurt dý þýn da oy kul la na bi le ce ði sö zü nü ver di. Dort mund / a a Gümrükte kaçak ilâç ta patlama yaþandý ngüm RÜK LER DE 2011 yý lý nýn ilk 7 a yýn da 354 mil yon 809 bin li ra de ðe rin de u yuþ tu ru cu ve ti ca rî eþ ya e le ge çi ril di. Ge çen yý la gö re ka çak çý lýk ta ki en bü yük ar týþ, za yýf la ma i lâç la rý, ka çak a kar ya kýt o la rak kul la ný lan ve pi ya sa ya 10 nu ma ra yað a dý al týn da sü rü len ba se-o il ve et te gö rül dü. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, güm rük mu ha fa za e kip le rin ce 2011 yý lý nýn ilk 7 ay lýk dö ne min de dü zen le nen o pe ras yon lar da 354 mil yon 809 bin li ra de ðe rin de u yuþ tu ru cu ve ti ca rî eþ ya e le ge çi ril di. Ya ka la ma la rýn 46,2 mil yon li ra sý ný u yuþ tu ru cu mad de ler, 36,5 mil yon li ra sý ný ka çak çý lýk ta kul la ný lan ve el ko nu lan a raç lar, 32 mil yon li ra sý ný a kar ya kýt ve a kar ya kýt ha ri ci ü rün ler, 19,4 mil yon li ra sý ný gý da ü rün le ri, 19,5 mil yon li ra sý ný e lek tro nik eþ ya lar, 15,8 mil yon li ra sý ný da tü tünal kol ü rün le ri o luþ tur du. Ay rý ca ay ný dö nem de ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk mak is te yen 126 ki þi ya ka lan dý. An ka ra / a a Ma li ye den ö de me yi ak sa tma mek tu bu nma LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, ka mu a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý kap sa mýn da ilk 2 tak si di ya týr ma yan 800 bin va tan da þýn mek tup la u ya rý la ca ðý ný bil dir di. Þim þek, çe þit li in ce le me ler de bu lun du ðu Bat man da, yap tý ðý a çýk la ma da, ba kan lýk bün ye sin de 39 mil yar 667 mil yon li ra lýk ya pý lan dýr ma ya gi dil di ði ne i þa ret et ti. Þim þek, ilk 2 tak sit te bu nun 9 mil yar 650 mil yon li ra lýk bö lü mü nün tah sil e dil di ði ni be lirt ti. Þim þek, böy le ce 36 ay i çe ri sin de ve 18 tak sit te ö de me im ka ný ol ma sý na rað men, ye ni den ya pý lan dýr ma tu ta rý nýn yüz de 24 lük kýs mý nýn ilk 2 tak sit te ya tý rýl dý ðý ný i fa de et ti. Ye ni den ya pý lan dýr ma baþ vu ru sun da bu lu nan mü kel lef le rin yap týk la rý ö de me le rin ya kýn dan ta kip e dil di ði ni kay de den Ba kan Þim þek, þöy le de vam et ti: Ýlk 2 tak si di ö de me yen 800 bin mü kel le fi mi zin var lý ðý ný tes pit et tik. Þim di bu mü kel lef le re bi rer u ya rý mek tu bu gön de re ce ðiz. Borç lu mü kel lef le ri miz bu ta ri hi fýr sa tý he ba et me sin. Za ten 5 mil yo nu aþ kýn mü kel le fi mi zin çok bü yük bö lü mü ö de me le ri ni dü zen li ya pý yor. Bat man / a a Ýf tar dö nü þü ka za: 3 ö lü nsa KAR YA NIN Hen dek il çe sin de mey da na ge len ka za da 3 ki þi öl dü, 8 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, TEM O to yo lu Ha mit li Kö yü mev ki in de, Ýs tan bul is ti ka me ti ne gi den Se zai O ral yö ne ti min de ki ya ban cý plâ ka lý cip sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu, ay ný is ti ka me te gi den Te fik Ça ký roð lu nun (34) kul lan dý ðý 54 SA 209 plâ ka lý o to mo bi le ar ka dan çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le tak la a tan o to mo bil de bu lu nan, sü rü cü Ça ký roð lu i le e þi Rey han (32), ço cuk la rý Tu an na (10), Me lek, Ha run Mert Ça ký roð lu (1) ve Me li ke E rars lan a raç ta sý kýþ tý. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le rin ce a raç tan çý ka rý lan ya ra lý lar ve di ðer a raç ta ki sü rü cü O ral i le Meh met Þük rü (81), E mi ne (71) ve Meh met Can O ral (8) i le Gül süm Çe lik o lay ye ri ne ge len sað lýk e kip le ri nin ilk mü da ha le si nin ar dýn dan çev re de ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Ya ra lý lar dan Rey han Ça ký roð lu i le oð lu Ha run Mert ve kýz kar de þi Me li ke E rars lan yol da ha ya tý ný kay bet ti. Ka za ya pan o to mo bil de ki Ça ký roð lu a i le si nin, i ka met et tik le ri Sa pan ca il çe sin den if tar dâ vet li si o la rak Düz ce de ki ak ra ba la rý na git tik le ri ve ge ce sa at le rin de dö nüþ yo lun da ol duk la rý sý ra da ka za nýn mey da na gel di ði öð re nil di. Sa kar ya / a a

6 RÖPORTAJ 6 Y DERS KÝTAPLARI KEMALÝST MÝLLÝYETÇÝLÝKTEN ARINDIRILMALI DOÇ. DR. ERGÜN YILDIRIM, "MEB DERS KÝTAPLARI BAÞTAN SONA TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝYLE DOLUDUR. ÖRNEÐÝN ÇANAKKALE SAVAÞI YA DA MÝLLÎ MÜCADELE TÜRKLEÞTÝRÝLEREK ANLATILIR. ANASIR-ÝSLÂMÝYE UNSURU BÜTÜNÜYLE YOK SAYILIYOR. DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BÝLGÝSÝ KÝTAPLARI ATATÜRK'ÜN MÝLLÝYETÇÝ YAKLAÞIMLARIYLA DOLUDUR. MATEMATÝK YA DA TÜRKÇE KÝTAPLARINDA BÝLE KEMALÝST MÝLLÝYETÇÝLÝK BASKINDIR. BU TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ ÝDEOLOJÝSÝNDEN MÜFREDATLAR ARINMADIKÇA "KARÞI MÝLLÝYETÇÝLÝKLER" VE "KARÞI ÝDEOLOJÝLER" VAR OLMAYA DEVAM EDECEKTÝR" DEDÝ. Ergenekon Süreci üzerinden yýllar geçse de konuþulmaya ve tartýþýlmaya devam edecek. Ancak Ergenokon un zihni yapýsýný irdelemenin önemli olacaðýný düþünüyorum. Bu konuyu da Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði kitabýnýn yazarý YTÜ Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Hocasý Doç. Dr. Ergün Yýldýrýmla konuþtuk. Ergenekon un ideolojik kaynaðýnýn milliyetçilik olduðunu söyleyen Yýldýrým millî eðitim kitaplarýnda bu ideolojinin baskýn olarak devam ettiðini söylüyor. Sizce milliyetçilik bazýlarýnýn söylediði gibi toplum yapýcý mý yoksa toplum yýkýcý bir ideoloji mi? Milliyetçiliðin özsel anlamda taþýdýðý deðerler kadar, tarihsel ve toplumsal dünyada temsil ettiði fonksiyonlarýna bakmamýz gerekir. Özsel anlamda milliyetçilik ulus devletlerle beraber modern bir kavmiyetçilik olarak var olduðunu düþünüyorum. Modern öncesi toplumlarda kavmiyetçilik olarak tanýmlanan politik ve toplumsal aidiyetin soy, ýrk ve grup taassubuyla yapýlanmasýnýn modern dönem uzantýsýdýr. Böylelikle insanlar kendilerini mutlaklaþtýrdýklarý bir soy, ýrk, kabile, etnisite etrafýnda ulus olmaya çalýþarak yeni bir siyasal aidiyet geliþtirdiler. Bir Fransýz ulusu ve bir Alman ulusu ortaya çýktý milliyetçilik ideolojisiyle. Elbette bunu besleyen standart diller, tarihler, kahramanlar ve söylemler inþa edildi. Bu baðlamda kadim geleneðin farklý diller, kavimler ve mezhepler/cemaatler etrafýnda yapýlanan toplumsal aidiyeti parçaladý. Bunun yerine yeni bir sadakat düzeni geliþtirildi. Öte yandan Batý milliyetçilikleri Fransýzlarýn, Almanlarýn ya da Ýtalyanlarýn kent devletleri, feodal beyler ve yerel prenslikler arasýndaki çatýþmalara dayalý parçalý toplumsal düzenine son verdi ve yeni bir politik bütünleþme doðurdu. Oysa Osmanlý toplumunda bunun tersine parçalanmaya, yýkýcýlýða ve çatýþmalara neden oldu. En son parça olarak da Türklük etrafýnda yeni bir bütünleþme ideolojisi olarak milliyetçiliðe baþvuruldu. Bugün gelinen noktada milliyetçilik, Türkiye toplumunda çeþitli biçim ve pratikleriyle derin bir yýkýcýlýða ve çatýþmaya neden olmaktadýr. Milliyetçilik çatýþmalarýyla toplum bir çok etnisite etrafýnda yeniden seferber olmaya baþlýyor. Türkiye deki milliyetçilik anlayýþý gerçekten Batýdan transfer edilmiþ bir durum mu? Kavmiyetçilikle milliyetçilik a- rasýnda fark var mý? Doðu toplumlarýnýn kavmiyetçilik anlayýþý daha mý az vahþi? Kavmiyetçiliði, milliyetçiliðin arkaik biçimi o- larak okuyorum. Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði adlý çalýþmamda da bunu ortaya koymaya çalýþtým. Batýda geliþtirilen milliyetçilik teorileri bizlere günümüz geliþmelerini anlamak açýsýndan önemli imkânlar sunuyor. Ancak bu teorilerin içinde bizim tarihsel varlýðýmýz ve politik deðiþmelerimiz yer almamakta. Bu nedenle bizde kavmiyetçilik konseptine dayanarak milliyetçiliði okuma imkânýmýz olduðunu düþünüyorum. Kavmiyetçilik, tarihsel dünyada bütün toplumlarda kendi hakikatini bir soy, ýrk, etnisite ya da kavim gibi toplumsal bir birimde aramanýn adýdýr. Moderniteyle birlikte kavim ve soy yerine ulus geçmektedir. Ancak bu ulusun arkaik yapýsýnda kavim ve soy yerini almaya devam etmektedir. Milliyetçilik modern geliþmelerle donanarak yeniden yapýlanan bir kavmiyetçiliktir. Bu nedenle bu tür modern kavmiyetçilik yeni silâhlarla daha da yýkýcý hale gelebilmiþtir. Kavmiyetçilik bütün premodern toplumlarda rastlanan bir olgu. Örneðin Herodot, Tarihinde genos kavramýný kullanarak Yunanlýlýðý yüceltir. Genos, bugün soy olarak tercüme edilebilir Türkçeye. Antik Yunan toplumunda Herodot un yaklaþýmýna Platon ve diðer filozoflarda katýlýrlar. Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði kitabýnýn yazarý YTÜ Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Hocasý Doç. Dr. Ergün Yýldýrýmla konuþtuk. Milliyetçilik, Batý dan transformasyona uðrayan kavmiyetçilik olarak bize aktarýldý. Bu nedenle M. Âkif Ersoy, kavmiyetçiliði bir fitne ideolojisi olarak yorumlayarak büyük bir tepki ortaya koydu. Türkiye ye gelirsek Ýttihatçýlýðýn milliyetçilikle baþladýðý söylenir. Cumhuriyet yýllarýnda milliyetçiliðe karþý olan anlayýþlar kimlerdi ve sonlarý ne oldu? Milliyetçiliðin Türkiye deki baþlangýcý Ýttihatçýlardan önceye uzanýr. Ancak onu bir siyaset ve ideoloji haline getirerek sistemleþtiren ilk öncüler Ýttihatçýlardýr. II. Meþrûtiyetle beraber, gün geçtikçe topraklarýný çeþitli milliyetçilik ve ulus devlet talepleriyle kaybeden Osmanlý yöneticileri, çözümü Türk milliyetçiliðinde buldular. Araplar, Arnavutlar, Ermeniler, Rumlar vs. milliyetçilik ideolojisinin etkisiyle devlet taleplerinde bulunarak Osmanlýyý ateþe verdiklerinde en son geriye kalan Anadolu topraklarýndaki Türk çoðunluðu dikkate alýnarak Türk milliyetçiliði siyaseti benimsendi. Ancak Ýttihatçýlarýn Türkçülüðünde Ýslâmcýlýk da, Osmanlýcýlýk da ve batýcýlýk da yer alýyordu. Nitekim Ýttihatçýlarýn yönetim tepesinde yer a- lan ve ideologluðunu yapan sosyolog Ziya Gökalp, 1918 yýlýnda Türkleþmek, Ýslâmlaþmak ve Muasýrlaþmak risâlesini basarak bu tezi savundu. Yani Yusuf Akçura nýn 1914 yýlýnda geliþtirdiði ve birbirinden ayrýþtýrdýðý Üç Tarz-ý Siyaseti, Gökalp sentezledi. Cumhuriyet yýllarýnda Gökalp in bu sentez yaklaþýmý terk edildi. Nitekim Gökalp in 1924 yýlýnda bastýrdýðý kitabýn adý bunu ele veriyor: Türkçülüðün Esaslarý. Artýk ana milliyetçi i- deoloji Türkçülüktür larda bu Türkçülük ideolojisi sert etnik ve seküler tonlara bürünerek çeþitli Türkleþtirme siyasetleriyle pratiðe dönüþür. Þark Islâh Planý ya da Tekke ve Zaviyelerin kapatýlmasý, ezanýn Türkçeleþtirilmesi Kürtler Türkleþtirildiði gibi, Türkler de Türkleþtirilir! Yani cumhuriyetin milliyetçilik ideolojisiyle bütün Anasýr-ý Ýslâmiye tek kalýba dökülmeye çalýþýlýr. Türklerin de Arapça okuduklarý e- zanlarý Türkçeleþtirilir, Kürtlerin i- se dilleri yasaklanýr vs. Cumhuriyet döneminin ana egemen ideolojisi Türk milliyetçiliðidir. Türklerle ilgisi olmayan bir ideolojidir bu! Bu nedenle bütün düþünce akýmlarý ve siyaset arayýþlarý var olmak için milliyetçileþerek meþrûluk edinmeye çalýþmýþlardýr. Bu nedenle Kadro dergisi aracýlýðýyla sol aydýnlar, sol milliyetçiliði ürettiler; Ýslâmcýlar Komünizmle Mücadele Dernekleri etrafýnda ayný pratiði kendi yaklaþýmlarýný var etmek için ortaya koydular. Hiçbir hareket ve düþüncenin toplumsal pratik içinde yer almasý için biraz milliyetçileþmek dýþýnda bir seçeneði yoktu. Sol milliyetçilik, sað milliyetçilik, muhafazakâr milliyetçilik ya da Türk solu, Türk Ýslâm sentezi biçiminde örgütlenmek zorunda kaldýlar. Önde olan ve kamuoyunda etkili olan bütün Türk aydýnlarý bu akýmlarla beraber var olmuþlardýr. Türkiye nin askerî temelli kurulmasýyla milliyetçilik arasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir? Cumhuriyetin ana ideolojisi milliyetçilik olduðu için ordu da buna göre yapýlanmak durumunda kalmýþtýr. Bütün ulus devletlerin meþrûiyet ideolojisi ve yeni siyasal kimliði milliyetçilikle kurulduðundan onlara hizmet eden, onlarý kollayýp gözeten askerler de milliyetçiliði benimsemiþtir. Bizde ilk milliyetçilik düþünceleri askerî okullarda Süleyman Paþa nýn etkisiyle baþlamýþtýr. Bütün orduyu yeni bir heyecanla yeni bir kurtuluþa sevk etmiþtir. Savaþan ve cephelerde savaþarak varlýklarýný ortaya koyan ö- nemli bir gruptu askerler, Osmanlý son yüzyýlýnda. Savaþ yüzyýlýndan geçen bir toplumun arkasýndan getirdiði siyasal teþkilâtta ordunun da etkisi güçlü olmuþtur. Ancak savaþlarýn sona erdiði ve yeni devletin kurulduðu yüzyýldan sonra ordu bu gücünü sürdürerek var olmaya çalýþmýþtýr. Bütün millî bayramlarda söylemler, pratikler, semboller ve kahramanlýk hikâyeleri savaþ metaforuyla ve asker muhayyilesiyle yapýlanýyor. Bunlar milliyetçilikle çok içli dýþlý mitoslar ve ritüellerdir. Bir bakýma milliyetçiliðin mitoslarý ve ritüelleri eþliðinde bütün halk ordu millet ideolojisiyle büyüleniyor. Milliyetçilik, ordunun toplumsal hafýzadaki yerini yeniliyor, yeniden inþa ediyor ve süreklileþtiriyor. Türkiye deki bütün siyasî partilere baktýðýnýzda milliyetçilik algýsýndan arýnmýþ görüyor musunuz? Bütün siyasal partiler milliyetçiliði þöyle ya da böyle benimseyerek meþrûluk kazanýyorlar sistem içinde. Milliyetçiliði ana ideoloji olarak benimseme görüntüsü içinde olmasalar da (Ak Parti, CHP, vs.) rutin söylem ve reflekslerinde bunu rahatlýkla yansýtýrlar. Britanyalý milliyetçilik teorisyeninin hoþ kavramlaþtýrmasýyla banal milliyetçilik dediðimiz olgu tam da budur. Farkýna varmadan bir çok siyasetçimizin konuþmalarýnda, pratiklerinde, programlarýnda milliyetçilik kendini yansýtýyor. Bence refleks milliyetçiliði herkeste mevcut. Çünkü yüz yýldýr milliyetçilik ideolojisiyle yapýlanan bir sistem içinde çalýþýyorlar. Örneðin kimi zaman milliyetçilikle arasýna kalýn çizgiler çektiðini söyleyen bir siyasî parti aktörü baþka bir gün milliyetçiliðin göbeðinde yer alarak konuþabiliyor. Ýnsanlarýn ya da rakip siyasal aktörün Ermeni kökenliliðini gündeme getiriyor. Ayrýca milliyetçilik geçer akçe olduðu müddetçe siyasetçilerin bunu kale almayacaklarýný düþünmek pek ihtimal dahilinde deðildir. Milliyetçiliðe karþý olduðunu söylüyor ancak Millî Eðitim in ders kitaplarýnda siz bu arýnmanýn gerçekleþtiðini söyleyebilir misiniz? MEB ders kitaplarý baþtan sona Türk milliyetçiliðiyle doludur. Örneðin Çanakkale Savaþý ya da Millî Mücadele Türkleþtirilerek anlatýlýr. Anasýr-ý Ýslâmiye unsuru bütünüyle yok sayýlýyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplarý Atatürk ün milliyetçi yaklaþýmlarýyla doludur. Matematik ya da Türkçe kitaplarýnda bile Kemalist milliyetçilik baskýndýr. Müfredatýn yapýsý bütünüyle milliyetçilik söylemiyle iç içe düzenlenmiþtir. Ak Parti iktidarlarý döneminde de bu devam etmektedir. Bu kitaplarý okuyan gayri-türk unsurlar ya da Müslümanlýða duyarlý insanlar kendilerini içinde görememeleri oldukça kolaydýr. Örneðin Türkleþtirilerek sekülerleþtirilen bir Çanakkale anlatýsýnda inançlý bir bireyin kendisini bu tarihle özdeþleþtirme imkâný ne kadar mümkün olur? Bu Türk milliyetçiliði ideolojisinden müfredatlar a- rýnmadýkça karþý milliyetçilikler ve karþý ideolojiler var olmaya devam edecektir. Bütün bunlara baktýðýnýzda Ergenekon un nevþ-ü neva bulmasý normal deðil mi? Elbette Ergenekon olgusu, tam da Türk milliyetçiliðinin devlet siyaseti olmaktan çýktýðý bir siyasete yönelmesiyle eþ güdümlü ortaya çýktý. Buradan þuna varabiliriz. Kitleleri iki milliyetçi argüman etrafýnda seferber etmeye çalýþtýlar. Birincisi iþgal, ikincisi kurtuluþ. Bu argümanlarla Türkiye nin ABD, AB, küreselleþme tarafýndan iþgal edildiðini yaydýlar. Ak Parti yi bunun iþbirlikçisi olarak yorumladýlar. Bu iþgalden kurtulmak için kitleleri kurtuluþa çaðýrdýlar. Ýþgal ve kurtuluþ metaforlarýný Ýstiklâl Harbi ile bugün arasýnda çeþitli a- nalojiler kurarak iþlediler. Dolayýsýyla Yeniden Kuvva-i Milliye diyerek halký sokaða ve darbelere kýþkýrttýlar. Tarihsel hafýzayý politikleþtirerek amaçlarý için araçsallaþtýrdýlar. Ergenekoncularýn kendilerini masumlaþtýrma aygýtý olarak milliyetçiliði kullandýðýný söylüyorsunuz... Evet. Onlara göre iþgal edilen vatanlarýný kurtarmak için savaþmalarý gerekiyordu. Bunun i- çin kimseden, kanundan ve otoriteden izin almaya gerek yoktu. Atatürk üzerinden Bursa Nutku adýyla bir uydurma nutuk icat ederek kendilerini meþrûlaþtýrmaya çalýþtýlar. Milliyetçilik, sol tonlarý aðýr basan bir ulusalcýlýk ideolojisi olarak yükseldi. Milliyetçiliði yeniden üreterek milliyetçiliðin doðurduðu sorunlarý aþmak i- çin örgütlendiler. Güneydoðu pratiðinin Ergenekon a etkisi nedir? Ergenekon, Güneydoðu pratiðinde terörle terörleþme olgusu olarak ele alýnabilir. Daðda, çatýþmada, kodeslerde, iþkencehanelerde, faili meçhullerde ve adam kaçýrmalarda çalýþan insanlarýn zaman içinde kendilerine karþý savaþ verdiði terörün yöntemlerini kullanarak onlara dönüþmeleridir. Avcýnýn ava dönüþüdür bu. Savaþ ve çatýþma ortamýnýn gayri kanunî pratiklerine alýþarak zamanla kendilerini kanun üstü görüp terör yöntemlerini kullanacak hale gelmeleridir. Adalet ve hukuk temelinde güvenliði saðlama yerine þiddet ve öldürme, yakma ve iþkencelerle bunu gerçekleþtirmeye kalkmasýdýr. Þehit aileleri üzerinden toplumsal bir mühendislik yapýldýðý doðru mu? Bir dönem þehit cenazelerinin acýlý görüntüleri televizyon ve gazetelerde yoðun bir biçimde görselleþtiriliyordu. Adeta kamuoyu bunlarla e- ðitiliyordu! Öfke, öç ve karþýtlýk bilinçleri bilenerek kitleler diken üstünde tutuluyordu. Þehitlik ritüelleri ve þehitlik kültürü topluma aktarýlarak, kitlelerin kýzgýnlýðý canlý tutuluyordu. Nitekim o dönemlerde Ak Parti li bir çok siyasetçi bu cenazelerde ya yuhalandý, ya yumruklandý ya da bir takým sözlerle tacize uðradý. Ýktidara karþý þehitlik acýsý seferber edildi. Bütün bu pratikler, bir mühendislik projesini akla getirmektedir. Þu an Kürtçülükle Türkçülüðün çatýþmasýný mý yaþýyoruz... Ýki ideolojinin çatýþma alanlarýnda gerilimlerle yüz yüze yaþayan bir toplumuz bugün. Ýki i- deoloji çatýþmasý, toplumsal tabana da yayýlmaya baþlamaktadýr. Ýnsanlar kýz alýp vermede Kürt olup olmadýðýný sormaya baþlýyorlarsa, Kürtçü ve Türkçü milliyetçiliklerin hedeflediði derinleþmenin ortaya çýktýðýný gösterir. Elbette, bu milliyetçiliklerin çatýþmasýnýn arkasýnda bir çok faktörden bahsedebiliriz. Örneðin Ege bölgesine ya da Marmara bölgesine gelen Kürtler, yerleþiklerin mülkiyet, siyaset ve statülerini paylaþtýklarý için Kürtlükle damgalanarak ya da PKK lýlýkla suçlanarak dýþlanýyor. Kürtler de baþarýsýzlýk ve tutunma sorunlarýyla karþýlaþýnca Kürt olduðumuz için deyip dýþlanma hissediyor. Ancak önemli olan mülkiyet, siyaset, evlilik vb. alanlardaki iliþkilerin artýk Kürtlük ve Türklük karþýtlýðýyla okunmaya baþlanmasý. Bu politik bilinç kaymasý, sýcak çatýþmadan daha vahim bir durumdur. Algýsal farklýlaþma ve karþýtlýklarýn milliyetçilik kimlikleri etrafýnda geliþmesi, milleti esaslý bir parçalanmaya doðru sürükler. Ýdeolojilerin çatýþmasý, insan algýlarýnda ve pratiklerinde bir dönüþüm yaratmaya baþladýðý zaman gerçek tehlike ortaya çýkýyor. Türkiye de gün geçtikçe bütün siyaset, kültür, kimlik ve mülkiyet paylaþým çatýþmalarý iki milliyetçilik etrafýnda toplaþmaya baþlýyor.

7 Y DÜNYA 7 BM: Böy le bir kýt lýk bek le mi yor duk BM NÝN ÝN SA NÎ YAR DIM SO RUM LU SU VA LE RÝ E A MOS: BÝR DA HA KIT LIK LA KAR ÞI LAÞ MA YA CA ÐI MI ZI DÜ ÞÜ NÜ YOR DUK. YAR DI MA MUH TAÇ LAR Ý ÇÝN DA HA U ZUN VA DE LÝ STRA TE JÝ LER GE LÝÞ TÝR ME LÝ YÝZ. BM NÝN Ýnsanî Yardým Sorumlusu Valerie Amos, yardým kuruluþlarýnýn Somali nin baþþehri Mogadiþu ya akýn ettiðini açýkladý. Mogadiþu yu ziyaret eden Amos, AFP ye yaptýðý açýklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliði ne (UNHCR) ait üç uçaðýn Mogadiþu ya plastik sýðýnak gibi bazý eþyalarý ulaþtýrdýðýný söyledi. Amos, Mogadiþu tecrübesinden sonra, Biz bir daha kýtlýkla karþýlaþmayacaðýmýzý düþünüyorduk. Maalesef halen kýtlýk var. Çocuklar gereksizce ölmemeli. Kesinlikle anladýk ki yardýma muhtaçlar için daha uzun vadeli stratejiler üzerinde kafa yormalýyýz þeklinde konuþtu. Somali de son haftalarda baþ gösteren kýtlýk üzerine yaklaþýk 100 bin kiþi su ve gýda bulmak umuduyla baþþehir Mogadiþu ya akýn etti. Öte yandan merkezi hükümete karþý silâhlý mücadele veren Þebab örgütünün baþþehirden çekilmesi yardým kuruluþlarýna þimdilik rahat bir nefes aldýrmýþ gibi gözüküyor. Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Somali de son 60 yýlýn en kurak geçen günleri yaklaþýk 12 milyon insaný ölüm tehlikesiyle baþ baþa býrakmýþ bulunuyor. Afrika boynuzunun en zor durumda bulunan ülkesi Somali de 5 bölgede kýtlýk ilân edilmiþ durumda. Öte yandan, Somali deki duruma Afrika Birliði de acil toplantý kararý alarak sessiz kalmayacaðýný bildirdi. Kýt'a nýn en büyük ekonomisi Güney Afrika da Somali ye yardým konusunu gündemine aldý. Johannesburg / cihan Mobil hastane kurulacak SAÐ LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, ku rak lýk la be ra ber aç lý ðýn hü küm sür dü ðü So ma li de hal kýn ya rar la na ca ðý mo bil has - ta ne ku ra cak la rý ný a çýk la dý. Ak dað, So ma li de ki in san lýk dra mý na dün ya nýn gö zü nü ka pa ma sý ný ve ku la ðý ný tý ka ma - ma sý ný is te di. Ak dað, Ba kan lýk o la rak So ma li ye mo bil has - ta ne ler ku ra cak la rý ný be lirt ti. Ba kan Ak dað, Sað lýk Ba kan lý - ðý o la rak gö nül lü e kip ler le des tek ver dik le ri ni an la ta rak, O ra da mo bil has ta ne ler o la cak. Gö nül lü sað lýk ça lý þan la - rýy la des tek ve re ce ðiz. Dün ya nýn zen gin ül ke le ri bu me se - le ler kar þý sýn da za yýf re ak si yon lar ve ri yor lar. Bü tün dün ya - da cid dî bir o be zi te var. Faz la ye di ði miz i çin in san lar faz la ye mek ten o be zi te o lu yor lar. De mek ki is raf et me sek a zý cýk da ol sa ih ti ya cý o lan la ra a yý ra bil sek, dün ya da ne aç lýk tan ne de su suz luk tan tek ki þi öl mez. Biz ül ke o la rak üs tü mü ze dü þe ni ya pý yo ruz. Dün ya, bu me se le ye göz le ri ni ka pa ma - ma lý ve ku lak la rý ný tý ka ma ma lý dýr de di. Kay se ri / ci han Türkiye den yardým eli SOMALÝ DE iki günde bir doktorun geldiði metruk durumdaki Kaafi Hastanesi, Deniz Feneri Derneði tarafýndan Türkiye Deniz Feneri Acil Yardým Hastanesi olarak hizmete açýldý. Hastanede ilk gün çoðu çocuk 70 hasta muayene edildi. Birkaç gün içinde 5 doktor ve 5 hemþire ile hizmet verecek hastanede günde 600 hastanýn tedavi edilmesi planlanýyor. hastanenin bahçesinde, kucaklarýnda çeþitli hastalýklarýn pençesinde bulunan çocuklarýyla gelen kadýnlar ile yaþlýlar, tedavi için uzun kuyruklar oluþturdu. Hastanede hizmet veren Somalili doktorlar, çocuklarda daha çok beslenme yetersizliðinden kaynaklanan kýzamýk, diyare, sindirim sistemi hastalýklarýna rastladýklarýný, yoksulluk ve çok fazla kiþinin bir arada yaþamasýndan kaynaklanan bulaþýcý hastalýklarýn da sýklýkla görüldüðünü söylediler. Tedavi için gerekli ilâçlarýn Yeryüzü Doktorlarý Derneði tarafýndan karþýlanacaðýný söyleyen Türkiye Deniz Feneri Derneði Genel Baþkaný Silâhlarýn gölgesinde Ramazan AFGANÝSTAN DA çatýþma ortamý dolayýsýyla halkýn sürekli tedirgin yaþadýðý baþþehir Kabil de, derme çatma çadýr kamplarda barýnan binlerce kiþi, Ramazan ayýný zor ve saðlýksýz þartlarda geçiriyor. NATO ve diðer uluslar arasý kuruluþlarýn merkezlerinin bulunduðu Kabil de neredeyse bütün caddelerde oluþturulan, Afgan polis ve askerlerinin kontrolünü yaptýðý noktalarda araç geçiþlerinde sýký bir denetim uygulanýyor. Özellikle oteller, bankalar ve alýþveriþ merkezlerinin aldýklarý güvenlik tedbirleri, artýk Afgan halký tarafýndan yadýrganmasa da, Kabil e yurt dýþýndan gelen yabancýlarý þaþýrtýyor. Herhangi bir otele yerleþmek isteyen yabancý, öncelikle otel ö- nünde bulunan Afgan polisine otelde kalmak istediðini belirtiyor. Otele giriþine izin verilen kiþi, ikinci bir güvenlik kontrolü ile üst aramasýndan geçiriliyor. Bu noktadan sonra kurþun geçirmez camdan yapýlmýþ o- lan kilitli en az üç kapýyý kontrollü bir þekilde geçebilen kiþi, ancak otel resepsiyonuna ulaþabiliyor. Afgan halký ise yýllardan beri bu tür sýký tedbirlere alýþtýðý için günlük hayatýna devam ettirmeye çalýþýyor. Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte yardým kuruluþlarýnýn saðladýðý gýda ile oruç tutan halk, ibadetini yerine getirebilmenin sevincini yaþýyor. Afganistan daki yardýma muhtaç bin aileye verilmek üzere gýda paketi hazýrlayan Kimse Yok Mu Derneði, ilk daðýtýmý kent merkezindeki bir kampta 120 aileye yaptý. Kabil de 5 ay aradan sonra yaðan yaðmurun etkisiyle tamamen çamurla kaplanan kampta yaþayan aileler, gýda paketlerini alabilmek için u- zun kuyruklar oluþturdu. Dernek olarak 55 ülkede gýda kumanyasý daðýttýklarýný belirten Kimse Yok Mu Derneði Projeler Koordinatörü Emin Çalhanoðlu, Afganistan ýn yýllardýr savaþ yaþayan bir ülke olarak zor durumda olduðunu söyledi. Kabil / aa Mehmet Cengiz, hastaneyi hem ilâç, hem de týbbî araç gereç ile donatacaklarýný, hastanenin üst katýný gönüllü doktorlar için misafirhane yapacaklarýný ve Türkiye den uzman doktorlar getireceklerini kaydetti. Cengiz, Bir ülke düþünün dünyadan tamamen soyutlanmýþ, 1990 yýlýndan beri herhangi bir devletin devlet baþkaný veya hükümet baþkaný hatta bir bakan dahi bu ülkeye gelmemiþ. Unutulmuþ bir insanlýkla karþýlaþtýk þeklinde konuþtu. Mogadiþu / aa Sa vaþ ge mi le ri Laz ki ye yi vur du SU RÝ YE DE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad a kar þý üç ay dýr sür dü rü len a yak lan - ma la ra kar þý dün Ak de niz li ma ný Laz ki ye þeh ri ne i ki sa vaþ ge mi sin den a teþ a çýl dý. Am man dan ha ber a lan Ýn gi liz ha ber a - jan sý Re u ters e gö re, 340 bin nü fus lu Laz - ki ye nin Raml El Fi lis ti ni ve Eþ þe bab semt le ri i ki sa vaþ ge mi sin ce vu rul du. A teþ so nu cu 10 ki þi nin öl dü ðü, 15 ki þi nin ya ra - lan dý ðý bil dir di. Am man / a a Pa kis tan 65 ya þýn da PA KÝS TAN IN 65. ya þý ve Ba ðým sýz lýk Gü nü ül ke ge ne lin de coþ kuy la kut la ný yor. Ön ce ki yýl la ra gö re sö nük ge çen kut la ma lar kap sa mýn da, ül ke nin ku ru cu su Mu ham - med A li Cin nah ýn Ka ra çi de ki ve Pa kis - tan ýn fik ri mi ma rý o la rak bi li nen mil lî þa ir Mu ham med Ýk bal in La hor da ki me zar la - rýn da tö ren dü zen len di. Pa kis tan Dev let Baþ ka ný A sif A li Zer da ri ve Baþ ba kan Yu suf Rý za Gi la ni, ya yým la dýk la rý me saj lar la Pa kis - tan hal ký nýn Ba ðým sýz lýk Gü nü nü kut la dý. Dev let Baþ kan lý ðý sa ra yýn da ve Baþ ba kan lýk ko nu tun da as ke rî tö ren dü zen le ne rek, bay - rak lar gön de re çe kil di. Ýs la ma bad / a a Kýr gý zis tan, ABD üs sü nü ka pa tý yor KIR GI ZÝS TAN Baþ ba ka ný Al maz bek A - tam ba yev ABD nin Af ga nis tan o pe ras yon - la rý i çin kul lan dý ðý Ma nas Tran sit Mer ke - zi nin 2014 de sü re nin dol ma sý nýn ar dýn - dan an laþ ma nýn u za týl ma ya ca ðý ný söy le di. Ros balt Ha ber A jan sý na a çýk la ma da bu lu - nan A tam ba yev, an laþ ma ya uy gun o la rak sü re nin dol ma sýn dan al tý ay ön ce A me ri - kan ta ra fý nýn da bil gi len di ri le ce ði ni kay det - ti. Dev rik Kýr gýz li der Kur man bek Ba ki - yev in Mos ko va dan 2 mil yar do lar kre di kar þý lý ðýn da ka pat ma yý va at et ti ði id di a e di - len es ki Ma nas As ke rî Üs sü 2009 da, tran - sit mer ke zi ne dö nüþ tü rü le rek ye ni den ABD ye ki ra ya ve ril miþ ti. Mos ko va / ci han 11 yaþýndaki Ýngiliz çocuk neden çöp bidonu çalar? Londra daki olaylar sona erip, yaðma ve yangýnlar bittikten sonra, Ýngilizler hãlã þaþkýnlýk içinde þu soruyu soruyorlar: Neden? Nasýl sormasýnlar? O güne kadar hiç suça yaklaþmamýþ, kurallara titizlikle riayet etmiþ bir çok üniversite mezunu, aklý baþýnda insan bir anda yaðmacýlara karýþmýþ. Ýþte size birkaç örnek: Natasha Reid. Sosyal çalýþmacý. 24 yaþýnda. Annesi getirip polise teslim etti. Suçu televizyon çalmak. Annesi, kýzý yakalandýðýndan bu yana sürekli aðlýyor. Onun bir televizyona ihtiyacý yokki. Kendisi de niye çaldýðýný bilmiyor! diyor. Nicolas Robinson. Mühendislik eðitimi gören bir üniversite öðrencisi. Sicili tertemiz. Þiþe þiþe su çalarken yakalanmýþ. Avukatý suç iþleme gerekçesini susamasý olarak açýklýyor. Altý aya mahkûm edildi. Müthiþ utanýyor. 11 Yaþýnda bir çocuk. Bir çöp bidonu çalmýþ. Þimdi mahkeme önünde. Annesi þaþkýn þaþkýn soruyor oðluna: Neden? Chelsaea Ives. 18 yaþýnda. Atlet. Londra nýn gelecek olimpiyat oyunlarý için seçtiði yüzlerden birisi. Gazetelerde boy boy resimleri yayýnlandý. Þimdi ise hýrsýzlýk, þiddet, polis arabasýna tuðla fýrlatmaktan yargýlanýyor. Annesi getirip teslim etti polise. Bir baþka kadýn altý þiþe oje ve bir þiþe konserve çalmýþ. Bunlar þiddet, kargaþa çýkarma ve yaðma suçlarýndan tutuklanan 1200 kiþiden yalnýzca bir kaçý. Yanan binalar, yaðmalanan iþyerleri ve en kötüsü de derin yara alan güven duygusu hesapta bile yok. Mahkemeler þimdi 24 saat çalýþarak bunlarýn cezalarýný veriyor. Bir vitamin desteði satan dükkânýn önünden bir kutu vitamin alan bile var. Peki neden? O zamana kadar hiç suça karýþmayý bile düþünmemiþ bu insanlar, neden birden sokaklara dökülüp, isyana, polis taþlamaya, yaðmaya ve yangýn çýkarmaya giriþtiler? Bazýlarý bunu sürü psikolojisi ile açýklýyor: Kalabalýðýn içinde yer alan insanlar, kalabalýk nereye yönelirse düþünmeden gidiyor ve onlar ne yaparsa yapýyor. Bu kadar basit mi? Bir kýsmý polisin beceriksizliðini, hükümet politikalarýný ve gelir daðýlýmýndaki bozulmayý suçluyor. Bir açgözlülük ve yaptýðýnýn cezasýz kalacaðýna inanma kültürünün, sokaklardan þirket yönetim kurulu odalarýna ve kabineye kadar uzandýðýný söylüyor The Daily Telegraph yazarý Peter Oborne. Geçen aylarda ortaya çýkan milletvekillerinin usûlsüz harcamalarýný örnek vererek, toplumsal çürümenin meclisten sokaða yansýdýðýný anlatýyor. Sekiz dizüstü bilgisayar almýþ gibi fatura ibraz eden, bunlar için sterlin para alan Rotherdam milletvekilinden, üç ayda sterlin harcama yaptýðýný iddia eden, buna sterlinlik bir televizyon ilâve eden eski Ýþçi Partisi milletvekilinin toplum þimdi bu suçlularý nasýl içine kabul e- decek? demesindeki ikiyüzlülüðe içerliyor. Þimdilik hiç kimsenin suçlamadýðý ise, bu insanlarýn neden bu kadar kolayca sürü psikolojisine kapýlacak kadar ahlâktan yoksun olduklarý. Gençler inançsýz, yalnýzca toplumsal kültürün kazandýrdýðý deðerlerle yetinerek yetiþtiriliyorlar. Kendi inançlarýný yaþayanlarýn sayýsý gittikçe düþüyor yýlýnda Pazar günleri kiliseye devam edenlerin sayýsý altmýþ milyon nüfuslu ülkede, 978 bin kiþi iken, bu rakam 2008 de 960 bine, 2009 da ise 944 bine düþmüþ da kilisede yapýlan evliliklerin sayýsý yalnýzca 53 bin. Oysa ayný ülkede evlilik dýþý iliþkilerden doðan çocuklarýn sayýsý, evlilik içi doðan çocuklarý yakalamýþ. Bu oran 2008 yýlýnda yüzde 45. Hatta bazý bölgelerde yeni doðanlarýn üçte i- kisi evli olmayan çiftlerin çocuklarý. Hartlepool da doðan çocuklarýn yüzde 68,1 i, Hull da yüzde 67 si evlilik dýþý. Tekil ebeveyne yapýlan sosyal yardýmlar, genç kýzlarý babasýnýn kim olduðuna aldýrýþ etmeden birkaç çocuk yapýp, çalýþmadan yaþamaya yöneltiyor. Ýçki alýþkanlýklarý alýp baþýný gitmiþ. Yetiþkinlerin yüzde 24 ü alkol baðýmlýlýðý veya alkole baðlý hastalýklarýn pençesinde yýlýnda alkolle baðlantýlý ölümlerin sayýsý Sanýyorum bu birkaç istatistik size bir fikir veriyor. Ýnançlardan yoksun, toplumun temelini o- luþturan ailenin çatýrdadýðý, alkol ve benzeri kötü alýþkanlýklarýn pençesine düþmüþ bir toplumda, yukarýdaki olaylarýn meydana gelmesi için aslýnda bütün þartlar hazýr. Bu durumda asýl þaþýrýlmasý gereken, neden bunlarý yaptýlar? deðil, neden olaylar bu kadar sýnýrlý kalýyor? olmalýydý. Umarýz bu olaylar Ýngilizleri asýl sebepleri görmeye sevk eder. Devletin kalplerini ve ruhlarýný boþ býraktýðý gençleri sokaklardan kurtaracak, zengin ve devlet düþmaný olmaktan çýkaracak olan inançtýr. Bunu gören gençler ve genç yetiþkinler Ýslâm a koþuyor yýlýnda Ýngiltere de 5200 Ýngiliz Ýslâm ý seçti. Bunlarýn üçte ikisi kadýn. Böylece sayýlarý yüzbini geçen Ýslâm ý seçen Ýngilizler kafilesi bu ülkede örnek tavýrlarýyla, inþallah bu çöküþ ve çürümenin önüne geçilmesine yardýmcý olur.

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y mi ka il yap il.com ABD sa vaþ lar sa ye sin de dün ya li de ri ol du. 1. Dün ya Sa va þý na gi ri lir ken A me ri ka Ýn gil te - re ye borç luy du, sa vaþ tan çý ký lýr ken borç lu o - lan Ýn gi liz ler di Dün ya Sa va þý ný ABD fi - nan se et ti. Sa vaþ tan son ra i se ABD her a çý dan ra kip siz di. Di ðer le ri sa vaþ lar da bir bir le ri ni tü - ke tir ken ABD i ki dün ya sa va þýn da da sa va þan - la ra ça lý þa rak dev bir e ko no mi o luþ tur du. E - vet, ABD de sa va þa gir di, an cak sa vaþ A me ri - kan top rak la rýn da de ðil, da ha çok di ðer ký ta - lar da ya þan dý. 2. Dün ya Sa va þý nýn ABD ye ma li ye ti bu gü nün pa ra sýy la yak la þýk 4.1 tril - yon do lar tut tu. 1. Dün ya Sa va þý i se 334 mil - yar do lar dý. An cak bun la ra ma li yet de ðil de, A me ri kan e ko no mi si ne ge ri dö nen teþ vik ler de mek çok da ha doð ru o la cak týr. Çün kü A - me ri ka nýn bu sa vaþ tan ka zan cý 4.1 tril yon do - la rýn çok ü ze rin de ol du. A me ri kan yüz yý lý 2. Dün ya Sa va þý so na e rer ken ABD dün ya - nýn tar týþ ma sýz sü per gü cü o la rak kü re sel si - ya si, ik ti sa di ve hu ku ki dü ze ni ne re dey se tek ba þý na be lir le di. BM, Dün ya Ban ka sý, IMF ve da ha bir çok kü re sel ku rum ve dü zen A me ri - kan pat ro na jýn da o luþ tu rul du. Sov yet ler bu te ke le mey dan o kur gi bi ol duy sa da o nun et - ki si A me ri kan yüz yý lý nýn or ta ya çýk ma sý na en - gel ol mak tan çok, o nu meþ ru laþ tý rý cý bir et - kiy di. Ký sa ca sý A me ri ka sa vaþ lar sa ye sin de hem zen gin leþ ti, hem de her a lan da dün ya li - de ri ha li ne gel di. Fa kat ABD sa vaþ la rýn ma li - ye ti ni baþ ka la rý na yük le ye me di ði za man ön ce du rak la ma ya, ar dýn dan da ge ri le me ye baþ la dý: Dü þüþ Ko re Sa va þý yla baþ la dý, Vi et nam Sa va þý i le dö nüm nok ta sý ya þan dý. Ko re ve Vi et nam da ABD nin kay bý bu gü nün pa ra - sýy la 1 tril yon do la rý aþ tý. Bu na do lay lý ma li - yet le ri de ek ler sek ma li yet ne re dey se 2. Dün - ya Sa va þý nýn ma li ye ti ne yak la þýr. Üs te lik si - ya si ve ah la ki ma li yet ler den hiç bah set mi yo - ruz. Vi et nam dan son ra hiç bir þey es ki si gi bi ol ma dý ve A me ri ka nýn gü cü nün zir ve sin den düþ me ye baþ la dý ðý U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler di - sip li ni nin can lý tar týþ ma la rýn dan bi ri ha li ne gel di. Týp ký geç miþ kü re sel li der ler gi bi ABD nin de yak la þýk bir a sýr dün ya li der li ði ya pa bi le ce ði he sap lan ma ya baþ lan dý. Bu he - sa ba gö re i se ABD nin a ra sýn da bir yer ler de li der li ði bir baþ ka ül ke ye dev re - de ce ði tah min e dil me ye baþ lan dý. Kör fez Sa - va þý (1991) bu kö tü gi di þa tý ters çe vir me ye dö nük ilk cid di gi ri þim di ve as lýn da dö ne mi i çin ol duk ça ba þa rý lý da ol du. Bu sa va þýn ABD ye ma li ye ti sa de ce 102 mil yar do lar dý. Üs te lik bu ma li yet A rap lar la ve di ðer le ri i le pay la þýl dý. ABD bu sa vaþ tan hem si ya si hem de e ko no mik o la rak çok kâr lý çýk tý. A me ri - kan yüz yý lý a de ta ye ni den di ril til di. Clin ton dö ne min de i se ABD ne re ye is ter se o ra ya mü da ha le e de bi le cek meþ ru i ye ti az-çok te sis et ti. Clin ton bu nun la da kal ma dý, A me ri - ka ya e ko no mi de de al týn yýl lar ya þat tý. Bu ký - sa di ri li þi kâ bu sa çe vi ren i se O ðul Bush ol du, da ha doð ru su 11 Ey lül sal dý rý la rý. 11 Ey lül ABD yi ba týr dý 11 Ey lül le bir lik te ABD nin kim ya sý bo zul - du. Gö zü dön müþ bo ða gi bi sa ða so la sal dý ran ABD, sa de ce 7-8 yýl i çin de i ti ba rý ný da, mo ral ön der li ði ni de, e ko no mik gü cü nü de çar çur et ti ve ge ri dö nül mez bir çö küþ tren di ne gir di. Sa de ce I rak ta ba tan pa ra 3 tril yon do la rý aþ tý. Kon gre ve ri le ri ne gö re çýp lak ma li yet ler bi le 800 mil yar do la ra ya kýn. Bu na bir de Af ga nis - tan ý ve di ðer le ri ni ek le di ði niz de kar þý ný za 5 tril yon do la rý bu lan bir ma li yet çý ký yor. Bu ra - kam 2. Dün ya Sa va þý ndan bi le da ha yük sek. Üs te lik ABD bu kez ma li yet le ri tek ba þý na sýrt lan mak zo run da. Baþ kan O ba ma ve De mok rat lar bu çar pý cý tab lo nun far kýn da ve dip siz ku yu yu an dý ran sa vaþ a lan la rýn dan çe kil me ye ça lý þý yor lar. Lib - ya da ki is tek siz li ðin ne de ni buy du. Su ri ye de ar ka plan da kal ma gay re ti nin ne de ni de bu. ABD ma li yet le ri ar týk tek ba þý na ta þý mak is te - mi yor. Oy sa Cum hu ri yet çi ler hiç de böy le dü þün mü yor. On lar biz sa vaþ la zen gin leþ tik, i çi ne düþ tü ðü müz kriz le ri de an cak da ha faz la sa vaþ çö zer dü þün ce sin de ler. Ký sa ca sý da ha faz la pa ra i çin da ha faz la kan is ti yor lar. Se dat La çi ner Star, Siz ge lir da ðý lý mý mýn sü rek li bo zul - du ðu ve te kel leþ me nin hâ kim ol - du ðu bir sis tem de is ra fý ön le ye - mez si niz. Ýs raf ve yok sul luk bir bi ri ni do - ðu ran i ki di na mik tir ve bu ka pi ta liz min ö zü dür. Ka pi ta liz min ik ti sa di an la tý sý nýn ö zü nü o luþ tu ran ge le nek sel hâ kim ik ti - sat an la yý þý, o nun bir kýt lýk e ko no mi si ol du ðu nu söy ler ki bu doð ru dur. Ka pi - ta lizm kýt lýk ya ra týr. Me ta la rýn (ti ca re te ko nu o lan mal la rýn) kul la ným de ðil a ma de ði þim de ðer le ri nin ge çer li ol ma sý ve bu nun ü ze rin den fi yat lan dý rýl ma sý bol - luk de ðil kýt lýk ya ra týr. Bu nun dý þýn da Be di üz za man ýn e cir (üc ret) dev ri de di ði ka pi ta liz min en ö nem li so run la rýn dan bi ri si ta lep ye ter siz li ði dir. Kriz le rin en ö nem li ne den le rin den bi ri si ta le bin, bel - li bir doy gun luk nok ta sýn dan son ra, gi - de rek ar tan bir hýz la düþ me si ve a týl ka - pa si te le rin o luþ ma sý dýr. Sis te min öz gün iþ le yi þin den kay nak la nan bu has ta lýk lý du ru mu gi der mek i çin, ka pi ta lizm a þý rý tü ke ti mi pom pa la mak ta ve is ra fý teþ vik et mek te dir. Ay rý ca ta lep dü þü þü ve e - me ðin ve rim li ðin de ki a za lý þa pa ra lel o la - rak, kar o ran la rý nýn düþ me si de sis tem - de fa iz ü ze rin den sað la nan a þý rý fi nan - sal laþ ma i le te la fi e dil mek te dir. O hal de tam bu ra da kar þý mý za i ki ö nem li so run or ta ya çýk mak ta dýr. Bun lar dan bi rin ci si ka pi ta liz min a nar þik iþ le yi þi ve bu iþ le yi - þin te kel ci bir ya pý ya ev ri le rek kri zi sü - rek li bir ha le ge tir me si dir. An cak bu sü - rek li li ðe dö nü þen so ru nun hal li i çin sis - tem, fa i zin baþ rol oy na dý ðý bir te kel ci fi - nan sal dü zen le mey le ü re tim a lan la rýn - dan çe ki le rek fi nan sal laþ ma yý e ko no mi - nin tüm a lan la rý na yay mak ta ve e ko no - mi de ki ü re tim fak tör le ri nin al dýk la rý pay, a týl ser ma ye le hi ne, fa iz a ra cýy la sü - rek li art mak ta dýr. Bu da i kin ci ö nem li so ru nu muz dur ve þüp he siz ki bu du rum sür dü rü le bi lir bir du rum de ðil dir. O hal de ilk ha re ket nok ta mýz en a zýn dan te mel ih ti yaç mal la rýn da bir bol luk e ko - no mi si o luþ tur mak ol ma lý dýr. Ya ni ye - me, iç me, sað lýk, e ði tim, ba rýn ma vb. te - mel in sa ni mal ve hiz met ler me ta de ðil, bi rer ih ti yaç mad de si o la rak e ko no mi de yer le ri ni al ma lý dýr lar. Ça lý þa ma yan lar bu mal ve hiz met le re si vil-ka mu sal gi ri þim - ler le u laþ ma lý dýr. Bu müm kün dür. A ma bu, an cak a dil pay la þý mý müm kün ký la - cak bir ik ti sa di dü zen i le o lur. Ce mil Er tem Star, Bu gün med ya nýn baþ ba kan cý o lan kýs - mý Er do ðan la il gi li tek sa týr e leþ ti ri bi - le ya yýn la mý yor, bu nun la ye tin mi yor her han gi bir e leþ ti ri yi de der hal dur dur ma - ya ça ba lý yor. Med ya nýn or du cu kýs mý i se a ðýr bir ye - nil gi ye uð ra dý ðýn dan so pa lan mýþ ke di yav - ru su gi bi pýs mýþ va zi yet te, a ðýz la rý ný bi le a ça - mý yor lar. Yüz de el li lik bir oy des te ði, coþ ku lu bir sev giy le baþ ba ka na sa rý lan kit le ler, çö ken ül - ke ler a ra sýn da pa rýl da yan bü yük bir e ko no - mik ba þa rý, e leþ tir me yen bir med yay la Baþ - ba kan Er do ðan ýn ö nün de de ne tim siz ge - niþ bir a lan a çý lý yor. Ve Er do ðan bu a la ný faz la ca ra hat kul la ný - yor. Ge çen gün ha be ri ni ya yýn la dýk, hiç üs tü - ne va zi fe ol ma dý ðý hal de fe de ras yon baþ - kan la rý ný tek ba þý na a tý yor, bu yet mi yor, bu gü cü nün ver di ði bü yük bir ki bir le bir fut bol ku lü bü nün baþ ka ný na da söy le, han - gi si ni is ter sen o nu se çe yim di yor. Han gi si ni is ter sin di ye so ra rak baþ kan seç me sin de ki ta výr, as lýn da, se çe ce ði in san - la rý da ne ka dar kü çüm se di ði ni gös te ri yor ben ce. Fut bol fe de ras yo nu nun ba þý na ge ti re ce ði a da mý ö nem se yen, o na say gý gös te ren bi ri, bir ku lüp baþ ka ný na söy le, han gi si ni se çe - yim der mi? Bar dak mý bun lar? Bi ri si, siz den böy le söz et se ho þu nu za gi - der mi? Baþ ba ka nýn, ken di yet ki a la ný na hiç gir - me di ði hal de fut bol fe de ras yo nu na baþ kan a ta ma sý, bi zim med ya da Gü lay Gök türk dý - þýn da kim se ta ra fýn dan e leþ ti ril me di. Kim se bu na ses çý kar ma dý. Baþ ba kan fe de ras yo na böy le per va sýz ca baþ kan a tý yor sa, baþ ka han gi ku rum la rýn ba - þý na söy le han gi si ni se çe yim an la yý þýy la baþ kan a tý yor di ye me rak e den pek çýk ma dý. Baþ ba kan, ö zerk bir ku ru mun ba þý na a - dam a ta ya maz di yen de çýk ma dý. Er do ðan ýn sa hip ol ma dý ðý bir yet ki yi kul lan ma sý ra hat sýz et me di in san la rý. Bu nun hu ku ka ve de mok ra si ye ay ký rý ol - ma sýn dan go cun ma dý lar. E leþ ti ri ve de ne tim böy le sý fýr o lun ca ha - ta lar da ço ða lýr el bet. Bu gün baþ ka te le fon ko nuþ ma la rý ný ya - yýn lý yo ruz. A ziz Yýl dý rým ýn söy le di ði ne gö re Baþ ba - kan, sa de ce fe de ras yo na baþ kan a ta mak la ye tin me miþ, bir de ta li mat ve rip ku lü be pa ra ö det miþ. Bu ger çek, üs tün de fe de ras yon dan Fe - ner bah çe ye u sul süz pa ra ak ta rý mý baþ lý ðý ný ta þý yan po lis tu ta nak la rýn da yer a lý yor. U sul süz pa ra ak ta rý mý iþ le mi nin hal ka - la rýn dan bi ri nin baþ ba kan ol ma sý nor mal mi? Baþ ba kan ne di ye u sul süz pa ra ak ta rý mý iþ le ri nin i çi ne böy le fü tur suz ca da lý yor, bu, na sýl teh li ke li bir öz gü ven? Üs te lik baþ ba ka nýn ö det ti ði pa ra þi ke ö - de me le rin de kul la nýl mýþ, baþ ba ka nýn a dý po lis bel ge le rin de u sul süz lük ve þi ke ke li - me le ri nin al týn da yer a lý yor. Þim di söy le yin ba na, baþ ba ka nýn yet ki le - ri ni aþ ma sý ve ga rip iþ le re bu laþ ma sý mý AKP yi yýp ra týr, bi zim bun la rý yaz ma mýz mý? E ðer AKP nin ik ti dar da kal ma sý ný ve de - mok ra si ge tir me si ni is te yen ler, baþ ba ka nýn bu key fi dav ra nýþ la rý ný, gü cü nü sý nýr sýz bir þe kil de kul lan ma ya kalk ma sý ný e leþ tir mez se, bu ha ta lar baþ ka a lan la ra da si ra yet e der. So nun da AKP cid di bi çim de yýp ra nýr. Baþ ba kan gü cü nü böy le bü yük bir ra - hat lýk la kul lan ma ya de vam e der se, AKP nin yýp ran ma sý ný dün ya nýn en ses siz ba sý ný bi le en gel le ye mez. AKP yi des tek li yor sa nýz, Er do ðan ý güç lü bi çim de u ya rýn. Par ti si ni med ya nýn ses siz li ði de ðil, o nun hu ku ka ve de mok ra si ye uy ma sý ko ru ya bi lir an cak. Ah met Al tan Ta raf, Ýn san lý ðýn ha li: Ýþ te So ma li! Aç o lan in sa nýn ha li ni an cak aç o lan bi lir. Sa de ce bu a çý dan ba kýl dý ðý za man bi le Ra ma zan a yýn da ki farz o ru cun sa yý sýz hik met le rin den bi ri be da he ten an la þý lýr. Ki So ma li nin aç lý ðý da an cak Ra ma zan a yýn da an la þýl dý.. Hal bu ki yok sul lu ðun, kýt lý ðýn, aç lý ðýn, ku rak lý ðýn ve su suz lu ðun dün ya nýn bir çok ye ri ne kor gi bi düþ me si hiç de ye ni de ðil dir. Af ri ka yý ve bil has sa So ma li yi ka sýp ka vu ran aç lýk ve su suz luk Ra ma - zan dan ön ce de mev cut tu. A ma ol sun. Bu a cý ha ki kat var sýn Ra ma zan da an la þýl mýþ ol sun. Ha ki ka ten in san o lan la rýn na za - rý, bu in san lýk dra mý na var sýn Ra ma zan da o dak - lan mýþ ol sun. Hem böy le ce, Rah ma nür ra him o lan Zül ce lâl Haz ret le ri nin in san lý ða bü yük ar ma ða ný o - lan Ra ma zan ýn ne le re ka dir ol du ðu bir ke re da ha an la þýl mýþ ol sun. *** Ýs lâ mi yet gü neþ gi bi dir di yor Be di üz za man. I þýk sa çan, dün ya mý zý ay dýn la tan gü neþ, ay ný za - man da ya ký cý dýr, yan dý rý cý dýr. Öy ley se Ýs lâ mi ye tin de ya ký cý ve yan dý rý cý bir bir ö zel li ði ol ma lý dýr. Al - lah ýn rý za sý na, sa a det-i e be di ye ye ta lip o lan ve ce - hen nem a za býn dan â za de ký lý nan ha ki kî bir Müs lü - man; bu za man da, bu dün ya da mâ nen yan ma ya da ra zý ol muþ de mek tir. So ma li Müs lü man la rý ve maz lûm in san la rý; e be - dî yan mak tan kur tu lu þa ka vu þur ca sý na, fa ni dün ya - nýn im ti han ka za nýn da ya ný yor! Vic dan ve i man sa - hi bi her ke si de yan dý rý yor! Bu im ti ha nýn a sýl ya ký cý ta ra fý da bu ol sa ge rek tir! Zi ra on lar bu hal de i ken bol luk i çin de yü zen le rin, ke yif le rin ce ya þa yan la rýn da bir im ti ha ný var. Hem de kay bet me ris ki bü yük o lan bir im ti han! Zi ra Al lah ýn son suz a da let ve hik me ti ne gü ve - nip, e be dî sa a det müj de siy le ve ce hen nem den kur - tul mak ü mi diy le a vun mak ve te sel lî bul mak; böy le ku rak lýk ve kýt lýk ka zan la rýn da ya nan la rýn hak ký dýr.. Ku rak lýk tan ve kýt lýk tan â za de, tok luk ve bol luk i - çin de yü zen le re i se, sa de ce o mah rum ve maz lûm in san la rýn im da dý na koþ mak dü þer.. Hem de kü çük, mün fe rit, si vil, ge çi ci ve Ra ma - zan a yý na mah sus yar dým lar la de ðil! Dev let ler ve hü kû met ler ma ri fe tiy le ka lý cý, dip lo - ma tik, e ko no mik ve si ya sî yar dým lar ge rek.. A ra zi - le ri ni ve rim len di re cek ve su lan dý ra cak ça lýþ ma lar la, fab ri ka ve iþ im kân la rýy la des tek le mek ge rek.. *** Ra ma zan ýn da ya ký cý ve te miz le yi ci ö zel li ði var - dýr. A rap ça o lan bu ke li me nin i çin de ya ký cý lýk ve te miz le yi ci lik an lam la rý da ba rý nýr. E vet, Ra ma zan te miz li yor. Gü nah la rý ya ka rak, yan dý ra rak, kül e de rek te miz li yor. Gaf le ti yan dý rý - yor, kal bi u yan dý rý yor.. U ya nýk kal biy le ve a çýk duy gu la rýy la if tar sof ra sý - na o tu ran bir mü min, So ma li yi dü þü nü yor!. Bir de a çýk ek ran dan on la rýn ha li ni sey re di yor. Rah man ve Ra hîm o lan Al lah ýn, on lar ü ze rin de ki mer ha - me ti nin i zi ni, ö zü nü ve yü zü nü gör me ye ça lý þý yor.. Ye dik le ri ni ve iç tik le ri ni on lar la pay la þa ma ma - nýn ýz tý ra bý ný çe ker ken, on la ra u la þýr ü mi diy le bir if tar lýk SMS çe ki yor.. Ey bi zi ni met le riy le per ver de e den Sul ta ný mýz! Bi ze gös ter di ðin nü mu ne le rin ve göl ge le rin a sýl la rý - ný ve men ba la rý ný gös ter! Cen net ni met le ri nin nü mu ne le ri ni ve göl ge le ri ni bul mu þuz ki, a sýl la rý na ve men ba la rý na ta lip o lu yo - ruz. So ma li de i se nü mû ne le rin den ve göl ge le rin - den bi le mah rum o lan lar var! On la rý, a sýl la rý na ve men ba la rý na ka vuþ tu ra cak o lan Rabb-ý Zül ce lâl, bel li ki nü mu ne le ri ne ve göl - ge le ri ne ka vuþ tur ma gö re vi ni kul la rý na bý ra ký yor.. Ve im ti han çe tin! Ve Ra ma zan ya ký yor! *** Tok a çýn ha lin den an la maz der ler, doð ru dur. A ma bu doð ru luk mad de ve mi de pla nýn da dýr.. Al lah ko ru sun, bir de mâ nen ve i ma nen aç ol - mak var dýr ki, böy le aç la rýn ha lin den an cak mâ nen tok o lan lar an lar. Bu ra da ki tok luk i fa de si de me - ca zî ve nis bî dir, sa de ce bir ha ki ka tý ta rif i çin dir. Yok sa mâ nen ve i ma nen yük se li þin do yul maz lý ðý var dýr. Ma ne vî bün ye ve ma ne vî duy gu lar mâ nen gý da lan dýk ça, ih ti yaç ar tar ve iþ tah a çý lýr. Bu hu sus - ta a sýl teh li ke li o lan da mâ nen aç lýk his set me mek - tir, iþ tah sýz lýk týr. Za man gös ter di ki Cen net u cuz de ðil, Ce hen - nem de lü zum suz de ðil di yen Sa id Nur sî Haz ret - le ri, hiç þüp he siz bu ha ki ka tý biz zat gör müþ ve ya - þa mýþ týr. Ki: Kar þým da bü yük bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor fer yâ dýy la in san lý ðýn ku lak la rý ný çýn lat mýþ, yü rek le ri ni hop lat mýþ týr. Ý ma ný ný ve ev - lâ dý ný bu yan gýn dan kur tar mak uð ru na ce hen ne - me gir me ye bi le ra zý ol muþ tur. Zül ce lâl Haz ret le ri, böy le bir ku lu nu ce hen ne me at mak tan el bet te ki mü nez zeh tir. A ma i ma ný kay bet mek, Al lah tan u - zak laþ mak öy le deh þet li bir hâ di se dir ki, o na nis be - ten ce hen nem bi le se rin ka lýr. Ba zen ve rir ken mah rum bý ra kan, ba zen de mah - rum bý ra kýr ken ve ren Rab bi miz ne bü yük tür! Amerika yý bitiren savaþlar ÝHL'li uzman çavuþun feryadý Bir taþ da ben den: Sa yýn Ta lu; bu gün kü ya zý ný - zý o ku yun ca Dip siz Ku yu ya bir taþ da ben a - ta yým de dim. Bel ki dol du ru ruz üs tat. Fa kir bir a i le de dün ya ya gel dim. Ba ba mýn is te ðiy - le Ý mam Ha tip i bi tir dim. Gü ney do ðu da as ker lik ten son ra uz man ça vuþ lu ða baþ vur dum. Sý nav ko mis yo - nun da ki al bay, Bi ze se nin gi bi va ta ný i çin ya na cak, Al lah kor ku su, va tan sev gi si o lan yi ðit ler la zým de - di ðin de se vin miþ tim. Ne re den bi le cek tim, li der li ði sa de ce al tý ný ez mek, hak ký ný gasp et mek, kü çüm se mek sa nan lar ca yö ne - ti le ce ði mi. 6 yý lý Dað Ko man do Tu ga yý nda ge çir dim. Yüz - ler ce kez öl düm, öl dü ðü mü zan net tim. Ku ca ðým da ö len ler ol du. Bir kaç kez ya ra lan dým. Oð lum ol du gö re me dim. A i le mi 6 ay lýk pe ri yot - lar da gör düm. A i lem le bir le þi rim di ye ta yin is te dim, Bo lu Ko man do Tu ga yý na çý kar dý lar, yi ne Gü ney do - ðu ya gel dim. 3 yýl da böy le geç ti. Yi ne ta yin is te dim, Tun ce li ye gön der di ler. A i le - siz, bu na lým da, 4 yýl da öy le geç ti. Kaç kez bo þa na - cak ol duk, bir ke re bi le e þi min ve oð lu - mun ba na ih ti ya cý ol du ðun da yan la - rýn da o la ma dým. Yi ne ta yin is te dim. Yi ne ko man do tu - ga yý ve yi ne Gü ney - do ðu ya gel dim. Bu - gün 18 se ne ol du. Tam 202 ay Þark hiz me ti. Hep si bil fi il o pe ras yon da geç ti, ge çi yor. Di lek çe ya - za ma dým, u sul süz mü ra ca at de di ler. Oð lum ve e þim le a ram hep me sa fe li ol du. Baþ ka ço cuk yap ma dýk. Bu ýs tý ra bý o na da ya þat ma mak i - çin. A i lem hep te le fon ba þýn da bek le di. Hep si nin ruh sað lý ðý bo zul du. Ý zin ler de or du e vi ne fi lan gi re me dim. Ben baþ ka Si lah lý Kuv vet ler in per so ne li yim çün kü! Çün kü ö le - cek o lan lar da ným! Öl me dik a ma þans lý mý yým, bil - mi yo rum. Bu gün baþ la yan uz man ça vuþ la ay ný ma - a þý a lý yo rum. O pe ras yon da en ön de biz gi de riz, pu - su da en teh li ke li yer de biz va rýz. Tec rü be li yiz ya! Dev le tim ba na, i ki se ne son ra, bu ka dar e zi yet ten son ra da e mek li o la maz sýn di yor. Dev le tin baþ ka bir bi ri min de, me se la gi re me di ðin or du e vin de ça lý þa - cak sýn ön ce, di yor. De re cen de o me mu ri ye te se nin - le bir lik te baþ la yan la ay ný de re ce ye çe ki le cek, ma a - þýn dü þe cek. (3 ün 3 ü yüm. 5 in 3 ü ne çe ke cek ler.) Hu ku ka i nan dý ðý ný söy le yen, hu kuk suz lu ða kýz dý ðý i çin e mek li o lan pa þa la rý, sa de ce ken di le ri ne de ðil, at göz lü ðü nü çý ka rýp et raf la rý na da bak ma ya da vet e di - yo rum. Ýþ le ha yal bu gar daþ. (Bu ra da ki tüm ar ka daþ la rýn se lam la rýy la). (Not: Kim se nin ba þý na gel me ye a ma, di ye lim ya - rýn öl dü rül dü. Ka çý rý lýr sa u nu tu lu yor da, di ye lim vu - rul du. Ta bu ta bir bay rak, sta tü sü ne ve þe hit sa yý sý na mü na sip bir tö ren, se lam dur ma ya as ke ri ve si vil er - kan, ga ze te TV ha ber le ri, bir bi rin den sert kö þe ya zý - la rý ve sa i re. Ýþ te ta bu la rý ný zýn ö te ki in san yüz le rin - den bir Sý va sýz ev le rin ö lü ço cu ðu. Na sýl bir mil li i - ki yüz lü lük tür bi zim ki si!) U mur Ta lu Ha ber Türk Sadece Irak ta batan para 3 trilyon dolarý aþtý. Afganistan ý ve diðerlerini eklediðinizde karþýnýza 5 trilyon dolarý bulan bir maliyet çýkýyor. Hukuksuzluða kýzdýðý için emekli olan paþalarý, sadece kendilerine deðil, at gözlüðünü çýkarýp etraflarýna da bakmaya davet ediyorum. Bediüzzaman ýn ecir (ücret) devri dediði kapitalizmin en önemli sorunlarýndan birisi talep yetersizliðidir. Aziz Yýldýrým ýn söylediðine göre Baþbakan, sadece federasyona baþkan atamakla yetinmemiþ, bir de talimat verip kulübe para ödetmiþ. Usulsüz para aktarýmýnda Baþbakanýn ne iþi var? Baþka bir ekonomi mümkün!

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Teravih nedir; nasýl ortaya çýktý, nasýl uygulana geldi? Peygamberimizin (asm) bu husustaki tutumuna baktýðýmýzda, Ramazaný ihya için her zamankine göre, gecenin daha büyük bir bölümünü ibadetle geçirmiþ olduðunu görürüz. Teravih namazýný ise, birkaç gece dýþýnda tek baþýna kýlmýþ ve sonuncusunda, Kim Ramazan namazýný (teravih) inanarak ve sevabýný Allah tan bekleyerek kýlarsa geçmiþ günahtan baðýþlanýr 1 di ye rek Teravih namazý kaç rekât? üm me ti ni teþ vik et miþ. Ra ma za nýn son on gü nün de bir kaç ge ce (Hz. Â i þe ye gö re i ki ve ya üç ge ce) ce ma at le hem yat sý na ma zý ný, hem de te ra vih na ma zý ný kýl mýþ tý. As - ha bý nýn yo ðun il gi si ni gö rün ce bir ge ce yat sý na - ma zý ný kýl dý rýp mes ci de bi ti þik o da sý na çe kil miþ ve te ra vih i çin bir da ha çýk ma mýþ tý. O nu bek le - miþ ler, sa bah na ma zý i çin gel di ðin de, bek le yen le - re þöy le de miþ ti: Si zin te ra vih kýl mak hu su sun da ki ar zu nu zun far kýn da yým, si ze kýl dýr mam i çin bir en gel de yok - tur. Farz ký lýn ma sýn dan en di þe et ti ðim i çin kýl dýr - ma dým. Þa yet farz ký lý na cak ol sa bu nu hak kýy la ye - ri ne ge ti re mez si niz. Hay di ev le ri ni ze gi di niz. Farz na maz lar dý þýn da, ki þi nin kýl dý ðý en fa zi let li na maz e vin de kýl dý ðý na maz dýr. 2 E bû Zerr (ra), Hz. Pey gam ber (asm) Ra ma za - nýn bit me si ne bir haf ta ka lýn ca ya ka dar bi ze farz dý þýn da hiç bir na maz kýl dýr ma dý. Beþ ge ce ka lýn - ca, ge ce nin ya rý sý ge çe ne ka dar bi ze na maz kýl dýr - dý Ra ma zan dan üç ge ce ka lýn ca Hz. Pey gam ber eh li ni, ka dýn la rý ný ve ar ka daþ la rý ný top la dý, bi ze bü tün ge ce na maz kýl dýr dý. Na maz o ka dar u za dý ki biz sa hu ru ge çi re ce ðiz san dýk. Ra ma za nýn ge ri ka lan ge ce le rin de Hz. Pey gam ber (asm) bi ze na - maz kýl dýr ma dý. 3 der. Sa ha be uy gu la ma sý na ge lin ce: Hz. E bû Be kir (ra) ve kýs men de Hz. Ö mer (ra) dev re le rin de te - ra vih na ma zý yal nýz ba þý na ký lýn dý. Bir ge ce Hz. Ö mer (ra) mes cid de da ðý nýk bir þe kil de te ra vi hin ký lýn dý ðý ný gör müþ. Pey gam be ri mi zin (asm) uy - gu la ma sý ný dik ka te a la rak Ü bey b. Kâ b i te ra vih i - ma mý ta yin e de rek ce ma at le ký lýn ma sý ný sað la mýþ. (Þah sen, Re su lul lah ýn uy gu la ma la rý na uy gun o - lan Hz. Ö mer in (ra) bu iç ti ha dý ný, bu za ma nýn þar la tan la rý na ter cih e de riz!) Re kât sa yý sý na ge lin ce: Se kiz ve on bir re kât te - ra vih na ma zý, Hz. Ö mer in (ra) uy gu la ma sýy la yir mi re kât o la rak tes bit e dil miþ, Hz. Os man ve Hz. A li (ra) za ma nýn da ve da ha son ra la rý bu þe kil - de de vam et miþ. Þiî fa kih ler da hil bü tün mez hep - ler yir mi re kât ta it ti fak et miþ ler dir. Te ra vih na - ma zý nýn se kiz re kâ tý Hz. Pey gam ber in (asm), on i ki re kâ tý i se sa ha be nin sün ne ti o la rak a sýr lar bo - yu â lim le rin ic ma ýy la gü zel bir ge le nek o la rak yer - leþ miþ. De vam et ti ril me sin de de hiç bir mah zur yok. Bi lâ kis, se vap var. Ya rýn me se le nin iç ti had bo yu tu nu e le a la lým. Dip not lar: 1- Bu hâ rî, Sa lâ tü t-te râ vîh, 1; Müs lim, Sa lâ tü lmü sâ fî rîn, 174.; 2- Bu hâ rî, Sa lâ tü t-te râ vîh, 2; Müs lim, Sa lâ tü l-mü sâ fî rîn, 178.; 3- E bû Dâ vûd, Sa lât, 318. Vay Cemal Aðabeyim! ESRA NUR CÝNALÝ Bir kat li âm ma sa lý! Zih nim geç miþ ve þu an a ra sýn da de - be le nir ken bir tek cüm le yet ti zih ni - mi to par la ma ya: Or du su na bu ka dar düþ man bir hü kü met gör me dim di yor du CHP li bir mil let ve ki li. Söz ler lâf zen bi re bir ol ma ya bi lir, a ma ma na u nu tu lur gi bi de ðil - di doð ru su. Öy le bir yer et miþ ki zih ni me. Zih nim de yer e den baþ ka bir o lay la bir le þi - ver di gay ri ih ti ya rî bu du yum. Ba ba mýn her ya kýn ta rih soh be ti miz de an lat tý ðý bir o lay var dýr. Bi raz tra ji ko mik bi raz da si nir bo zu cu, ha ni ap tal ye ri ne koy mak der ler ya o cins ten. Za man, 80 Ýh - ti lâ li ön ce le ri ve el bet te ki ol duk ça çal kan - tý lý dö nem ler Sað cý sý, sol cu su, ül kü cü sü, bel ki ka yýt lar da böy le bir grup yok, a ma fit - ne ci si ve di ðer le ri Hep si a yak ta ve hep si söy lem le rin de va tan per ver Yer, Kar tal- Ce viz li. A i lem o za man lar þim di Kar tal E - ði tim A raþ týr ma Has ta ne si nin ar ka sýn da ka lan ca mi nin o ra lar da o tu rur muþ. Ve o böl ge o za man lar kü çük Mos ko va di ye a - ný lýr mýþ. Her ney se ba bam yýl lar dýr an la týr, ben de hay ret le din le rim. O dö nem de sol grup lar kah ve ha ne le ri ge zip bi raz da e fe le - nip nu tuk lar a tar mýþ. Ýn san la rý ay dýn la tý - yor lar! Ta biî bun lar o za man lar ya sak lý fi il - ler, ma lûm sý ký yö ne tim za ma ný, as ker de on la rý ta kip e der miþ. Fa kat ne hik met se çev re kah ve ha ne le rin ye ri bel li ve de bu grup lar ya ya ol duk la rý hal de as ker bir tür lü ya ka la ya maz mýþ on la rý. Ne ka dar da il ginç öy le de ðil mi? Si zin il gi ni zi çe ker mi bil - mem, a ma ben ba ba mýn her an la tý þýn da hay ret le din le rim bun la rý. Þim di dü þü nü yo rum, dü þün ce hür ri ye ti var ya ha ni. A ma i fa de hür ri ye ti var mýy dý on dan e min de ði lim iþ te. Ney se ben i fa de de e de ce ðim. Bu o za man lar ya þa nan la rýn tra ji - ko mik ya ný. Fa kat ya þa nan lar her za man bun lar gi bi ol ma dý bi li yo ruz ar týk çok þü kür. A ma cým as ke re ça mur at mak ya da o dö - nem bu fi il ler de bu lu nan la rý yar gý la mak de - ðil. Zi ra as ker bi zim as ke ri miz. As ker o ca ðý Pey gam ber o ca ðý dýr bi zim i nan cý mýz da. Top tan cý da de ði liz çok þü kür. Bun lar var sa ve ya þan mýþ sa ve bin ler ce in san ge rek iþ ken - ce ve ge rek se i dam i le kat le dil miþ se, ben da - ha ha fif bir te rim bu la mý yo rum, bu o lay la rýn so rum lu la rý ne den yar gý lan ma sýn? Ne den en de ðer ver di ði miz ku rum, i çin de ki saf ra yý bo þalt ma sýn? Bu nun ö nü nü aç mak ne den as ke re düþ man lýk ol sun? Ve o za man la rýn ta lih siz kah ra man la rý o - lan grup lar El bet te ki iç le rin de ha ki kî va - tan per ver le ri var dý, a ma hiç kim se in kâr e - de mez ki iç le rin de fit ne baþ la rý da var dý. Bu nu ih ti lâl sa ba hý tek ba þý na is pat e di yor za ten. Ýh ti lâl o lu yor, san ki si hir li deð nek do ku nu yor bu kan gö lü ne dön dü rül müþ na di de top rak la ra. Kar deþ kar de þi kýr dýk tan son ra, as ker yö ne ti me el koy duk tan son ra, si vil i ra de bir kez da ha yok sa yýl dýk tan ve ma a le sef o za ma nýn söz de med ya sý ta ra fýn - dan bu hal ka þi rin gös te ril dik ten son ra as - ker gö re vi ni ha týr lý yor! Ha ni Ye þil çam film - le rin de hep o lur ya, o lay o lur, ö len ö lür ka - lan lar da a cý i çin de, po lis öy le ge lir. A ma se nar yo öy le dir. Bu da kan lý bir se nar yoy du iþ te. Bu top rak lar da oy na nan ve o yun cu la rý biz zat bi zim va tan ev lât la rý mýz o lan... Ve sah te kur þun kul la nýl ma yan... Ve da ra ðaç la - rý nýn da ger çek ol du ðu Þim di Du run yar gý la ma yýn bi zim as ker le - ri miz on lar di yor lar Ken di le rin ce tep ki ler ve rip ve ba zen de a ba al týn dan so pa gös te ri - yor lar A ma o lan lar an lat ma ya ça lýþ tý ðým bu ký sa a ný gi bi kan sýz de ðil di. Yü rek ya kan ar ka pla ný ný biz þim di bel ge sel ler den iz le - me ye da ya na maz ken, in san lar o o lay la rý ya - þa dý! Ak si ni id di a e den ler, hak sýz lýk var di - yen ler, bu yur sun lar de lil le ri var sa el le rin de, to pal da ol sa a da le ti miz var bi zim de! Gurbette Ramazan (Ýs viç re ha tý ra la rý - 2) Ra ma za nýn gur be ti mi o lur, de me yin. Ra ma zan her yer de Ra ma zan dýr. A - ma gur bet te Ra ma zan bir baþ ka o lu - yor. Dost la rýn teþ vi ki i le Ra ma zan a bir kaç gün ka la, di yar-ý gur bet Ýs viç re ye gel dim. Tür ki ye de Ra ma zan ýn gel di ði, her yer de his se di lir. Kar þý la ma ha zýr lýk la rý üç ay la rýn ba þý o lan Re ceb le baþ lar. Du â la rý mýz Ya Rab! Biz le ri Re ceb e, Þa ban a u laþ týr dý ðýn gi bi Ra ma zan a da u laþ týr di ye bi ter. Ýs viç - re ge ne lin de ol ma dý ðý gi bi med ya sýn da da bir Ra ma zan ha va sý ve he ye ca ný nýn ol ma dý - ðý ný gör düm. Hat ta gün lük ça lýþ ma ha ya - týn da ve tra fik te bi le bir de ði þik lik ol maz. Hak ký ný ye me mek lâ zým, ba zý Türk te le viz - yon ve ga ze te le ri nin Av ru pa u zan tý la rýn da Ra ma zan ko ku su var dý. Biz Tür ki ye de mi na re ler a ra sý na a sý lan mah ya lar ve ya þe re fe ler de ki kan dil ler le Ra - ma za nýn müj de len di ði ni bi li riz. Ti ca rî a maç - la da ol sa mar ket ler de fa kir ler i çin ha zýr la nan Ra ma zan pa ket le ri rek lâm la rý ný, if tar ça dýr la - rý ný gö rür sü nüz. Ýs viç re de ca mi ler var, a ma mi na re le ri yok. Geç ti ði miz ay lar da ha týr lar - sa nýz Ýs viç re hal ký re fe ran dum la mi na re le re kar þý çýk mýþ tý. Ül ke de ki ca mi ler ge nel lik le va kýf ve ya der nek ler a ra cý lý ðýy la ya pý lý yor. Bu da i ki þe kil de o lu yor: Ya mev cut bir yer ki ra - la nýp ca mi ö zel li ði ka zan dý rý lý yor. Ya da bir ar sa a lý na rak ü ze ri ne ca mi in þâ e di li yor. Bu - lun du ðum sü re i çin de gez di ðim yer ler de ba zý ca mi le ri gör düm, mi na re le ri ol ma dý ðý gi bi kub be le ri de yok tu. Bir in ter net si te sin de 1963 yý lýn da Zü rih te i ba de te a çý lan Mah - mud Ca mi i nden bah se dil mek te dir. Dost la ra sor dum, bi len çýk ma dý. Pe ki bu ra da ca mi de yin ce ak la ne ge lir? Bu ra da ca mi yi üç bö lüm de e le al mak müm kün dür: Mes cit, der nek/va kýf ve lo kal. Ba zý la rý na loj ma ný da i lâ ve e de bi lir si niz. Mes cit, da ha çok bi zim bü yük þe hir ler de gör dü ðü müz iþ ye ri ve ya a part man la rýn alt/üst kat la rýn da yer a lan i ba det ma hal le ri ni ha týr lat mak ta dýr. Ya ni mih rap, min ber ve kür sü nün o luþ tur du ðu kýb le du va rýn da mü - ba rek i sim ler ve ya zý lar yer al mak ta dýr. Der - nek/va kýf kýs mýn da ca mi nin hiz met le ri de - ruh te e dil mek te, ba zen de Kur ân kur su ma - na sýn da fa a li yet ler ya pýl mak ta dýr. Lo kal i se, çok mak sat lý dýr. Ce ma at na maz dý þýn da bu - ra da o tur mak ta ve ko nuþ mak ta dýr. Bu ra da çay lar i çi lir, ye mek ler ye ni lir. Bir ma na da in - san la rý mý zýn bu luþ ma ve top lan tý ye ri dir. Va - tan has re ti ni du var da ki ha ri ta lar dan ve re - sim ler den an lar sý nýz. Ca mi nin mad dî var lý ðý Ýsviçre de, kýble duvarýnda mübarek isim ve yazýlarýn yer aldýðý bir mescid. ü ye le rin a i dat ve ba ðýþ la rý i le sür dü rül mek te - dir. Bir pa no da bu hiz met ler her ke se du yu - rul mak ta dýr. Ca mi le rin her han gi bir ye re bað lan ma zo - run lu lu ðu yok tur. Ya ni ce ma at le rin, ta ri kat - le rin de ca mi le ri o la bil mek te dir. Ýs viç re de Türk le re a it ca mi ler ol du ðu gi bi Ar na vut la ra ve A rap la ra a it ca mi ler de bu lun mak ta dýr. A - ma i ba det i çin her ke se a çýk týr. Yüz ci va rýn da ca mi nin yir mi bi rin de di ya - net kad ro su bu lun mak ta dýr. Di ðer ca mi ler de ge çi ci gö rev len dir me ve gö nül lü ler var dýr. Der nek ü ye le ri nin gay re ti ve ü ye le rin kat ký la - rýy la ca mi ler a yak ta dur mak ta dýr. Bu ra da ki ca mi le rin Sel çuk lu ve Os man lý dö nem le rin de ol du ðu gi bi Cu ma ca mi i ö - zel li ði ta þý dý ðý ný söy le mek de müm kün dür. Ca mi ler bir kaç yer le þim bi ri mi nin or ta sýn da ve ya Müs lü man la rýn yo ðun lu ðu nun art tý ðý yer ler de bu lun mak ta dýr. Do la yý sýy la ce ma a - tin sa yý sýn da Cu ma, Bay ram ve Te ra vih na - maz la rýn da ar týþ gö rül mek te dir. Na maz la rýn ö nün de ve ya so nun da ta ný dýk lar, dost lar i çin soh bet fýr sa tý doð mak ta dýr. Mu ka be le ge le - ne ði de vam et mek te dir. O ruç la ge çen gün le rin so nun da a i le le rin if tar lar da bu luþ tuk la rý ný ve te ra vih ler le de - vam et ti ði ni söy le mek müm kün dür. Gur bet te ce ma at ru hu nun ne ka dar ö - nem li ol du ðu her ha lü kâr da an la þýl mak ta dýr. Bu ra lar da ser best lik a dý al týn da din den u zak - laþ mak ve küf re kay mak ga yet ko lay. Müs lü - man la rý se fa het ve kü für ba tak lý ðýn dan kur - ta ra cak ve ko ru ya cak kuv vet li bir i ma na çok ih ti yaç var. Çün kü i man ka le si çok ya ra al - mak ta dýr. Ça lýþ mak ve ya ek mek pa ra sý ka - zan mak ba zen çok pa ha lý ya mal ol mak ta dýr. Kar þý lý ðýn da na mus lar ve i man lar fe da e di le - bil mek te dir. Av ru pa ya gi den in san la rýn dün ya sýn da ön ce lik le pa ra ka zan mak var dý. De ði þik yol - lar dan ge lip bu ül ke le rin kah rý ný çek ti ler. Bel ki pek ço ðu pa ra ka zan dý lar, a ma ba zý la rý a hi ret le ri ni kay bet ti ler. Kay bet tik le ri ni ne i le dol du ra bi lir ler? Ýlk ge len ler pa ra ka za nýp ge ri dön me yi dü - þün müþ ler. Ba zý la rý dö ne bil miþ se de ba zý la rý çe þit li se bep ler den bu ra lar da kal mýþ lar. Ül ke - de ko nu þu lan di li öð ren miþ ler. Ya kýn dýk la rý ko nu, ken di le ri ni bir yer de gö re me miþ ol ma - la rý. Ya ni Tür ki ye ye gel dik le ri za man Al - man cý, ça lýþ týk la rý ül ke de ya ban cý ol mak tan bir tür lü kur tu la ma mýþ lar. Geç de ol sa Müs - lü man ol duk la rý ný ha týr la mýþ lar. Der nek ler kur muþ lar, ca mi ler ve kül tür mer kez le ri aç - mýþ lar, ço cuk la rý i çin di nî ter bi ye ver me - ye/al dýr ma ya ça lý þý yor lar. Hür ri yet or ta mý ol - du ðun dan hiç kim se di nî ha ya tý ný ya þa mak ta bir sý kýn tý çek mi yor. Tür ki ye de ko nu þu lan lar ký sa sü re de bu ra la ra da u la þý yor. Ye ter li di nî bil gi ye sa hip de ðil se ler, et ki sin de ko lay ka la - bi li yor lar. Bu ma na da sað lam di nî bil gi le re her za man ih ti yaç la rý var. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na ol du ðu ka dar ce ma at le re de bü yük gö rev ler dü þü yor. Be di - üz za man ýn de di ði gi bi, E ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ - mi ye nin ve ha ka ik-i i ma ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz har et sek, sa ir din le rin tâ bi le ri, el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi ye te gi re cek ler; bel - ki kü re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs lâ mi ye te de hâ let e de cek ler. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 80) GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ýnsanlar vardýr yüzüne bakýlamayasý, insanlar vardýr yüzünde nur halkasý. Öyle buyurmuyor mu Cenâb-ý Hak, Onlarýn simasýnda, yüzünde secdeden izler vardýr o izler yüzünden de yüzleri hep nurludur. Ýþte bize vay dedirten a- ðabeyimiz, Ýzmit Bahçecik in kahraman, fedâkar, içi nur, dýþý nur, hizmetten ancak alýr bir sürur a- ðabeyimiz, Cemal Serim... Rahmana kavuþtu. Rahmet ayýnýn tam ortasýnda merhamet sahibi Rahim ine rûcu etti... Geçtiðimiz günlerde kýsa da olsa, ilânat kabilinden yazdýðýmýz Ýki aðabeyimize duâ talep ettiðimiz aðabeylerimizden biriydi bu Cemal Aðabeyimiz. Onu, yýllar önce Bursa da okuyan, yine babasý gibi fedakâr Nuray kardeþimizle tanýmýþtýk. Nuray, ayný zamanda, büyük kýzým Fatma Nur un da kamp ablasýydý. Cemal Aðabey Bursa ya ilk geldiðinde onu, güler yüzlü halis bir Nur Talebesi olarak tanýdýk. Ýlk muhabbetî görüþmemiz ve tanýþmamýzdan sonra, Ýzmit istikametine doðru yolumuz düþtüðünde, Bahçecik beldesine uðrar, sohbet eder, ziyarette bulunurduk. Çok güzel, bahçe içerisinde bir evi vardý. Tam tefekkürî bir mekân. Buraya, gelen misafirlerin dinlenip, okuma programý vs. yapmasý için ayrýca müstakil bir ev yapmýþtý. Büyük bir salonu vardý, orada da ders yapýlýyordu. Maþaallah, Ýzmit ten kendisi gibi yaþlý fakat aslýnda genç olan birkaç arkadaþýyla Bursa da okuma programlarý yapmýþlardý, orada da görüþmüþtük. Ankara daki arkadaþlar, Maltepe dershanesinde de bir program yaptýklarýný söylediler. Nerede hizmet varsa oradaydý yani kýsacasý. Dâvâsýndan da hiç ayrýlmayýp, taviz vermeyen aðabeylerimizdendi. Geçen sene Ýzmit in kýr buluþmasý için gittiðimizde dönüþte, Kutlular Aðabey ve bizim ekip o- nu da ziyaret etmiþtik. En son ise, iki ay kadar önce Bursa dan Dr. Abdullah Günen kardeþin de içinde bulunduðu birkaç arkadaþla Gölcük kazasýna yaptýðýmýz sohbet ziyareti öncesi, fedakâr Mehmed Çaloðlu kardeþimiz, orada yemek hazýrladýklarýný söyleyip, bizi Cemal Aðabeyin bahçesine beklediklerini söyledi ve oraya gittik. Fakat Cemal Aðabeyi göremedik, meðer rahatsýzmýþ. Abdullah kardeþin de orada bulunmasýndan dolayý, rahatsýzlýðýnýn safhalarýný anlattý, dosyasýný gösterdi. Abdullah kardeþimiz de bir iki doktor arkadaþýyla görüþüp Cemal Aðabeyi onlara sevk ederek, tedavisi için yardýmda bulunmuþtu. Bizleri misafirler için yaptýðý evine ýsrarla dâvet etmiþ ve gelmemizi çok arzu etmiþti. Hatta ben de, Ankara dan Ömer Tuncay Aðabeylerle gelme ihtimalimizin olacaðýný söylemiþtim ve çok sevinmiþti. Daha sonralarý da durumunu sormak için telefon açtýðýmýzda yine dâvet etmiþti, ama olmadý iþte gidemedik. Son olarak geçtiðimiz haftalarda Bursa dan Ömer Çaloðlu kardeþimiz telefon açarak, Osman Aðabey, Cemal Aðabeyin durumu i- yi deðilmiþ deyince, Cemal Aðabeyin cep telefonunu aradým, kendisi çýkmadý, büyük kýzýyla görüþtük ve durumunun iyi olmadýðýný, duâ etmemizi söyledi. Biz de hem kendimiz duâ edip, hem de umuma bunu kýsa bir yazý tarzýnda duyurmuþtuk. Bir-iki defa daha arayýp en son iki gün önce, hastahanede yoðun bakýmda olduðunu söyleyen yenge haným, e- ve çýkaracaklarýný, durumunun iyi olmadýðýný söylemiþti. 14 Aðustos sabahý gelen bir mesajla Cemal Aðabeyin vefat ettiði öðrendik. Üzülerek Vay Cemal Aðabeyim! dedim. Duâlar ettik, fatihalar gönderdik. Bu mübarek Ramazan gününde de artýk Rabb-ý Rahimin yanýna döndü, makamý cennet, kabri pûr-nur olsun inþallah. Baþta ailesi olmak üzere; Bahçecik, Gölcük, Ýzmit ve Türkiye deki sevenlerinin baþý saðolsun. Ýnnâ lillah ve inna raciun...

10 10 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com En güzel yürüme yarýþmasýna katýlýr mýsýnýz? Kral bir yarýþma tertip eder. En güzel yürüme yarýþmasý. Herkes güzel giyim kuþam içerisinde yarýþmaya geliyorlar. Ve baþlýyor yarýþma. Herkes yollara düþüyor. Kral, yarýþmayý izlemektedir. Kim güzel yürüyecek herkes merak içindedir. Onun için kimin nasýl bir mahareti varsa yürümekle ilgili sergiliyor. Yarýþmanýn ilerleyen safhalarýnda yolda yolu ciddî kapatmýþ bir taþ bulunmaktadýr. Bir þekilde birileri taþýn saðýndan solundan geçip gitmektedir. Bir yolunu bulan taþ engelini aþýp yürümeye devam etmektedir. Yarýþmacýlardan birisi yolu ciddî þekilde kapatmýþ taþý yoldan atmanýn yollarýný aramaya baþlar. Taþý yerinden hareket ettirmek için çabalar. Ve sonunda adam taþý yoldan atar. Ve herkes rahat rahat yolda yarýþmaya devam eder. Tabiî haliyle kral yoldaki taþý atan adamý en güzel yürüme yarýþmasýnýn kazananý olarak ilân eder. Yolda en iyi yürüyen insan yarýþmasýnýn galibi belli olmuþtur. Yürümeyi engelleyen yoldaki taþý kaldýran adam yarýþmanýn birincisidir. *** Yol da ki en ge li kal dýr ma yan, in san lýk a dý na bir þey ler yap ma yan in san lar bir müd det son ra ken di gi bi et ra fýn da sah te kâr, dal ka vuk, him met siz, ham, ken di ni dü þü nen, e go ist tip ler bu la cak týr. Oy sa yol da ki en ge li kal dýr ma ya ça lý þan in san, en gel kalk tý ðýn da yol yü rü yü þün de çev re sin de cid dî cid dî ka bi li yet le ri, ha mi yet li le ri, gay ret li le ri bu la cak týr. Ýþ te ha yat yü rü yü þün de de, ya ný ba þý mýz da güç - lü i ra de li le rin ol ma sý ný is ti yor sak, i ra de mi zi or ta ya koy ma mýz ge re ki yor. El bet te ha yat yol cu lu ðu nun ki min le ger çek leþ ti - ði ö nem arz e der. Bu na fa a li yet kom þu lu ðu da de mek müm kün dür. Kom þu mu zun kim ol du ðu, na sýl bir ya pý da ol - du ðu ö nem li dir. El bet te ay ný ye re gi den le rin, ay ný yön de kü rek çek mek mec bu ri ye ti var dýr. Ha yat yü rü yü þün de ya pa ca ðý mýz ter cih ler, ye ni, o lum lu, gü zel bir baþ lan gýç i çe re bi lir. Ye ni baþ lan - gýç lar her za man i çin zor dur. A ma zor o lan þey ler i çin de pek çok cev her ler var dýr. Sü rü psi ko lo ji si, ra ha tý ter cih tir. Yo rul ma mak týr. Dü þün me mek tir. Ta ký lýp git mek tir ya þa nan la ra. Oy sa ço ban ol mak i çin, sü rü den fark lý bir þey ler yap mak ge re ke cek tir. Týp ký ya rýþ ma yý ka za nan þans lý gi bi. Ta ký lýp git mek de ðil, ta kýp git mek Tür ki ye -Er me nis tan sý ný rýn da yer a lan A ni Ha - ra be le ri, U NES CO dün ya kül tür mi ra sý lis te si ne gir me ye a day gös te ri li yor. Kars Kül tür ve Tu - rizm Mü dü rü Ha kan Do ða nay, Kars a 42 ki lo - met re u zak lýk ta ki A ni Ö ren Ye rin de Fi rik ler, U - rar tu lar, A na do lu Sel çuk lu la rý ve Os man lý la rýn ya þa dý ðý ný söy le di. A ni Ha ra be le ri nin 15 bin 747 met re ka re a lan i çe ri sin de Tür ki ye de ki en Sec de e den in san gö rün tü sün de ca mi 1999 MAR MA RA DEP RE MÝN DE YI KI LAN TOZ LU CA MÝ Ý A RA ZÝ SÝN DE YA PI MI DE VAM E DEN CA MÝ, SEC DE E DEN ÝN SAN GÖ RÜN TÜ SÜY - LE DÝK KAT ÇE KÝ YOR. KUB BE BU LUN MA YAN CA MÝ DE AY DIN LAT MA DA, A VÝ ZE LER YE RÝ NE LED I ÞIK LAN DIR MAY LA SAÐ LA NI YOR. SAKARYA'NIN A da pa za rý il çe sin de 1999 Mar ma ra dep re min de yý ký lan Toz lu Ca mi i a ra zi sin de ya pý mý de vam e den ca mi, sec de e den in san gö rün tü süy le dik kat çe ki yor. Or ta Ma hal le de ki U zun çar þý ya nýn da in þa a - tý na baþ la nan ca mi, 5 yýl lýk ça lýþ ma nýn ar dýn - dan ta mam lan ma a þa ma sý na gel di. Sec de e - den in san þek lin de pro je len di ri len ca mi, ka - pa lý a lan da ay ný an da 2 bin 500 ki þi ye i ba det et me im kâ ný sað lý yor. Klâ sik ca mi an la yý þý nýn dý þý na çý ký la rak pro je len di ri len ca mi de, kub - be bu lun mu yor. Si yah mer mer le kap la nan mih ra bý Kâ be yi an dý ran ca mi nin ö zel bir ha - va lan dýr ma sis te mi bu lu nu yor. Ö zel a çýy la ta sar la nan ca mi nin ta va nýn da bý ra ký lan boþ luk la me kân da ha va sir kü las yo nu sað la ný yor. A vi ze le rin kul la nýl ma dý ðý ca - mi, bü yük cam du var lar la ve du var la ra yer leþ ti ri len led ý þýk - la rý nýn ta va na yan sý týl ma sýy la ay dýn la tý lý yor. "HER ÞEY SECDEYE DOÐRU GÝDÝYOR" Ca mi nin mi ma rý Mu ham - met Da yal, klâ sik ca mi an la yý - þýn dan fark lý bir an la yýþ la ca mi nin ta sa rý mý ný yap tý ðý ný söy le di yý lýn da ya þa nan dep - rem de mev cut ca mi nin yý kýl ma sý nýn ar dýn - dan ye ni ca mi in þa a tý ça lýþ ma la rý na baþ la dýk - A cý dan Tat lý ya sa tý þa su nul du YE MEK ta ri fi ya za rý mýz Nu ri - ye A ta se ven in ye mek ki ta bý Ye ni As ya stan dýn da sa tý þa su nul du. An ka ra da Ko ca te - pe Ca mi i nde ki Ye ni As ya stan dýn da Ye ni As ya Haf ta So nu e ki ye mek ta ri fi ya za rý - mýz Nu ri ye A ta se ven in A - cý dan Tat lý ya i sim li ki ta bý nýn sa tý þý na baþ lan dý. Ani Harabeleri, Dünya Kültür Mirasý Listesine girmeye aday bü yük ö ren yer le rin den bi ri ol du ðu na dik ka ti çe ken Do ða nay, ha ra be ler de ki a yak ta du ran 21 e se rin ta ma mý nýn ge zil me si nin 5 sa at sür dü ðü - nü i fa de et ti. Do ða nay, Bu gün A ni ye ge len tu - rist sa yý sýn da yüz de 27 lik bir ar týþ var. Bu ar tý þý biz bu na bað lý yo ruz. A ni nin Dün ya Kül tür Mi - ra sý lis te si ne gir me si i çin ba kan lý ðýn yap tý ðý ça - lýþ ma ö nem li dir. de di. Kars / a a la rý ný ha týr la tan Da yal, Kum ca ðýz da in þa at - lar ya pý yor dum. Bir þey ler ka ra lý yor dum, ka - fa mý kal dýr dý ðým da gü ne þin bat mak ta ol du - ðu nu gör düm. O ra dan bir çað rý þým ol du. 1 SOLDAN SAÐA 1. Ansýzýn gelen felâket, sýkýntý veren þey. - Arap alfabesinin ilk harfinin adý. 2. Rüya âlemi. 3. Bir san'ata, bir bilime, bir düþünce ve davranýþ sistemine temel olan, yön veren ilke. - Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. - Kanýn rengi, kýzýl. 4. Kar, süt vb.nin rengi. - Yemek. - Topraðý kazýp kaldýrma, düzeltme vb. iþlerde kullanýlan aðaç saplý demir araç. 5. Birbiri ardý sýra veya yan yana koymak. - Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. 6. Güneþ e olan uzaklýðý, yerin Güneþ e olan uzaklýðýndan daha çok olan dýþ gezegenlerin ilki olan kýzýl gezegen. - Lâtin alfabesinin on beþinci harfinin adý, okunuþu. 7. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatýn tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuðu. - Turnusolün mavi rengini kýrmýzýya çevirmek ö- zelliðinde olan ve birleþimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluþturan hidrojenli birleþik, hamýz. 8. Yalan dolanla gizlice görülen kötü iþ, gizli oyun. - Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI MA T U R Ý D Ý R A T O U S A R E T A M A Z O N S A L A T A N A B A R A A R A T M N Ý L A R A M H I M A R A R A N E M A H A Ý M L M A T A T A K A T L A M A K T H A N Ý R Ý A O A Ý K R A M A K K K A E V D A M L A M A T A N E L E M E A M A R sevinç anlatan bir söz. 9. Yedi'nin ortasý (Ýki harf). - Cahiliye devrinde meþhur bir put. - Anadolu nun doðu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuþularak oynanan, aðýr ritmli bir halk oyunu. 10. Suriyenin baþþehri. - Soðuk ve sýcakta büyük bir sürtünme katsayýsýna sahip olan, suya ve yaða dayanýklý, yavaþ aþýnan madde. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiþ, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan o- luþmuþ, arasýna yerleþtirilen herhangi bir þeyi kesmeye yarayan araç. - Yapýlmasý, yerine getirilmesi, insanlýk duygusu, töre ve yasa bakýmýndan gerekli olan iþ veya davranýþ. 2. Niðde iline baðlý ilçelerden biri. 3. Baþ, kafa. - Pay. 4. Dolaylý olarak anlatma, üstü kapalý olarak belirtme, iþaretleme, a- nýþtýrma, ihsas. - Donanma. 5. Bir erkek adý. 6. Ýlâç, merhem. - Araba lastiklerinin içinde bulunan ve içine hava doldurulan tekerlek iç gömleði. 7. Bir çöl adý. - Eski dilde su. - Âlemin yaratýcýsý, besleyicisi Cenâb-ý Allah. 8. Bazý hayvanlarýn, özellikle atlarýn alýnlarýnda bulunan beyaz leke, küçük akýtma. - Ýspanya'da bir terör örgütü. 9. Ýlk iki sesli harfimiz. - Akmaktan þart. 10. Elli'nin ortasý. - Klâsik Türk Müziðinde bir birleþik makam. 11. Hasta üzerinde tedavi amacýyla uygulanan kesme ve dikme iþlemi, cerrahi müdahale. 12. Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum, yýkým, belâ. - Radyum elementinin simgesi. Rab bi min ya rat tý ðý her þey bir ne vî sec - de ye doð ru gi di yor, ben de na maz da sec de ye gi di yo rum. Ta sa rý mý bu tarz da ya pa yým po zis yo nu böy le çýk tý. Ta sa rý - mý sec de e den in san þek lin de ya pýl ma - sý nýn þe kil sel ta ra fý tar tý þý la bi lir, a ma id - di a e di yo rum, bun dan i yi bir for mu bu - lan var sa ko nu þa lým de di. Ca mi nin ta sa rým ça lýþ ma la rý ný 6 ay da ta - mam la dý ðý ný i fa de e den Da yal, sec de e den in san þek lin de ki ca mi yi sa de ce þe kil sel yö - nüy le dü þün me nin doð ru ol ma dý ðý ný kay - MÝL LÎ Kü tüp ha ne Baþ kan lý ðý bün ye sin de yak la þýk 5 yýl dýr fa - a li yet gös te ren Pa to lo ji ve Res - to ras yon La bo ra tu va rý ye ni ci - haz la ra ka vuþ tu. Du ba i de ki bir va kýf la im za la nan iþ bir li ði pro - to ko lü kap sa mýn da hi be e di len ci haz lar ya zý lý e ser le rin o na rý mý i çin tek no lo jik im kân lar su nu - yor. Mil lî Kü tüp ha ne Baþ ka ný Tun cel der le me, sa týn al ma, ba ðýþ ve ya de ði þim yo luy la sað - la dýk la rý ma ter yal le ri ge rek li tek nik hiz met le ri ta mam la dýk - tan son ra a raþ týr ma cý la rýn hiz - me ti ne sun duk la rý ný söy le di. Mil lî Kü tüp ha ne nin çe þit li ma - ter yal tür le rin den o lu þan 2 mil - yon 945 bin a det lik bü yük bir ko lek si yo na sa hip ol du ðu nu an la tan A car, bün ye le rin de ki el yaz ma sý e ser le rin ta ma mý nýn di ji tal or ta ma ak ta rýl dý ðý ný, bu iþ le min yak la þýk 4 yýl sür dü ðü - nü, ken di le ri ne ye ni ge len e ser - le rin de ak ta rý mý ný yap týk la rý ný bil dir di. Ko lek si yon la rýn da ki ya zý lý e ser le rin ko run ma sý na ve res to ras yo nu na bü yük ö nem ver dik le ri ni, ge rek li þart lar da sak la ma yap týk la rý ný i fa de e den A car, Mil lî Kü tüp ha ne Baþ kan - lý ðý bün ye sin de 2006 dan bu ya na ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Pa to lo ji ve Res to ras yon La bo - ra tu va rý nýn ye ni ci haz lar la do - de de rek, ca mi nin mi ma ri si nin a kus tik ve te miz ha va prob le mi i le ma li yet so run la rý ný çöz dü ðü nü an lat tý. A KUS TÝK Ý ÇÝN TRA VER TEN TAÞ KUL LA NIL MIÞ Da yal, ca mi nin þek li nin ve du var la rý na dö - þe nen tra ver ten taþ la rý nýn se si em di ði ne dik - ka ti çe ke rek, þöy le de vam et ti: Bu þe kil de a - kus tik so run la rý nýn ö nü ne ge çi li yor. Ca mi - nin þek li i ti ba riy le yan ký so run la rý en a za i ni - yor. Du var la rýn da ki tra ver ten ler ve ar ka sýn - da ki boþ luk da se si e mi yor ve yan sýt mý yor. Böy le lik le de ca mi de i ma mýn se si da ha net du yu la bi li yor. Da yal, ca mi nin bi li nen en bü - yük dep rem le re kar þý da da ya nýk lý ol du ðu na i þa ret e de rek, ta þý yý cý sis te min çok güç lü ol - du ðu nu bil dir di. Ca mi nin ka pa lý a lan da 2 bin 500 ki þi ye hiz met ve re bi le cek ka pa si te de ol - du ðu nu be lir ten Da yal, Te ras lar la bir lik te i - ba det e de bi le cek in san sa yý sý 3 bi ni ge çi yor. Mih ra bý si yah mer mer le kap la dýk ve ö zel o - la rak ta sar la dýk. Mih rap, Kâ be yi an dý rý yor. Ca mi de hiç a vi ze kul lan ma dýk. Bu ra da i ba det e den ler her han gi bir lam ba gör mü yor lar. Du va ra yer leþ tir di ði miz led ler a ra cý lý ðýy la ý þý ðý ta va na yan sý ta rak ay dýn lat ma sað lý yo ruz. Böy le lik le de göz le ri hiç yor mu yor di ye ko - nuþ tu. Ca mi nin mi na re si ni 360 de re ce dö nen ku le þek lin de in þa e de cek le ri ni be lir ten Da yal, ca mi nin top lam ma li ye tin 4 mil yon do la rý a - þa ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Sa kar ya / a a Mazlumder den, Somali Fotoðraf sergisi MAZLUMDER Kayseri Þubesi, Somali de yaþanan insanlýk dramýna dikkat çekmek amacýyla, bölgedeki açlýk ve kuraklýðý gösteren fotoðraflardan oluþan bir fotoðraf sergisi açtý. Kayseri / cihan Yaz ma e ser ler Mil lî Kü tüp ha ne ko ru ma sýn da na týl dý ðý ný be lirt ti. El yaz ma sý ve na dir e ser le rin ko run ma sý ve da ha ge niþ kit le le re u laþ tý rýl - ma sý a ma cýy la Bir le þik A rap E - mir lik le ri Du bai E mir li ði nde bu lu nan Cu ma El Ma cit Kül tür ve Kül tü rel Mi ras Mer ke zi i le Kül tü rel ve Bi lim sel Ýþ bir li ði Pro to ko lü im za la dýk la rý ný kay - de den A car, La bo ra tu var da ki ma ki ne le rin ta ma mý ný bi ze bu va kýf hi be et ti de di. A car, E - kim a yýn da ci haz la rýn la bo ra tu - va ra ka zan dý rýl ma sý do la yý sýy la bir a çý lýþ ya pa cak la rý ný be lirt ti. Res to ras yon i çin ge rek li o lan ci haz lar la bo ra tu var da mev cut. De po dan çý kan e ser bu ra da ki a let ler le man tar, bö cek ve toz - la rýn dan a rýn dý rý lý yor. Ko nu - sun da uz man pa to log, bi yo log ve kim ya ger ar ka daþ la rý mýz bu - ra da gö rev ya pý yor. Ö te yan dan yýr týk o lan ga ze te ve bas ma e - se rin o na rý mý da bu ra da ya pý lý - yor. Yýr týk o lan e ser bir ta kým iþ lem ler den ge çi ri li yor. Bu ra - da ki a ma cý mýz Mil lî Kü tüp ha - ne ko lek si yo nu nu ge le ce ðe ta - þý mak ve a raþ týr ma cý la rýn hiz - me ti ne sun mak. A car, e ser le - rin o na rý mý i çin tek no lo ji nin im kân la rýn dan ya rar lan dýk la rý - ný ve ko ru ma nýn sað lan ma sý i - çin bü tün gay re ti gös ter dik le ri - ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a

11 Y OTOMOBÝL 11 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar YEPYENÝ SUBARU XV, 64. FRANKFURT OTOMOBÝL FUARI'NDA OTOMOBÝL TUTKUNLARIYLA BULUÞUYOR. SUBARU o to mo bil le ri nin ü re ti ci si Fu ji He avy In - dus tri es Ltd. (FHI), yep ye ni Su ba ru XV nin dün ya prö mi ye ri nin 64. Frank furt O to mo bil Fu a rý nda ger çek le þe ce ði ni a çýk la dý. Tür ki ye de Bay rak tar Gru bu ta ra fýn dan tem sil e di len Su ba ru nun, cros - so ver a raç lar ka te go ri sin de ki ye ni o to mo bi li o lan Su ba ru XV, her yö nüy le mü kem mel li ði yan sý tý yor. Su ba ru cros so ver a raç la rý nýn ye ni nes li ni tem sil e den Su ba ru XV, 64. Frank furt O to - mo bil Fu a rý nda 13 Ey lül gü nü ya pý la cak ba - sýn top lan tý sýn da ilk kez o to mo bil se ver le rin kar þý sý na çý ka cak. Geç ti ði miz gün ler de Þang hay O to mo bil Fu a rý nda kon sept o to - mo bil o la rak ta ný tý lan Su ba ru XV, böy le ce ar týk ü re tim ver si yo nuy la da dün ya ve Av - ru pa o to mo bil pa za rýn da ki ye ri ni a la cak. Su ba ru nin kon sept ta sa rý mý; cros so ver tar - zý si lu e ti, þe hir li i ma jý ve þýk lý ðýy la çað daþ ve fark lý bir ta sa rým a ra yan la rýn bü yük be ðe ni siy le kar þý lan dý. Cros so ver le rýn güç lü si lü e ti ni, yep ye - ni ve mo dern bir gö rü nüm le su nan XV nin, da - ya nýk lý ve di na mik ta sa rý mý, Su ba ru nun ka rak - te ris tik sti li ni de göz ler ö nü ne ser miþ ti. Ye ni Su ba ru O ut back Di zel Su ba ru nun Cros so ver seg - men tin de ki id di a lý tem sil ci si O ut - back, ye ni di zel mo tor lu ver si yo - nu i le Tür ki ye yol la rý na çý ký yor. Dün ya da sa de ce Su ba ru nun sa - hip ol du ðu 2.0 lit re lik Bo xer Di zel mo to ru i le ra fi ne bir gü ce ka vu - þan ve da ha dü þük ya kýt tü ke ti mi i le çev re sel du yar lý lý ðý ar ttý rý lan O ut back, 2.5 lit re lik ben zin li mo - tor se çe ne ði i le ay ný fi ya ta sa tý þa su nul du. 2.5 lit re lik ben zin li mo - tor se çe ne ði i le ay ný fi ya ta sa tý þa su nu lan di zel O ut back in sa týþ fi ya tý 117 bin 087 TL. Sý ra Su ba ru XV nin Dün ya prö mi ye ri ne gel di Eð len ce ve hu zur SUBARU müþ te ri le ri ne bütün Su ba ru ü rün le rin de Eð len ce ve Hu zur sun ma yý a maç lar ken, bu ö zel lik le ri ni Su ba ru XV ye de yan sý tý yor. Dýþ gö rü nü mün de ön ve ar ka cep he de al tý gen ta sa - rým la rý, far lar da kes kin kar tal göz le ri ni ö ne çý ka ran Su ba ru XV, iç ta sa rým da i se fe rah lýk ve gü ven duy gu suy la ön pla na çý ký yor. Bu fe rah lýk ay ný za man da yol cu la ra gü ven his si ve re rek, Su ba ru nun Con fi den ce in Mo ti on mar ka slo ga nýy la da u yum gös te ri yor. To yo ta dan yol yar dým hiz me ti TOYOTA sa hip le ri i çin ö zel yar dým hiz me ti To - yo ta A sis ta ným hiz me te gir di. To yo ta kul la ný cý la - rý nýn yol la rý na so run suz de vam et me si i çin yol ke - na rý yar dý mýn dan a raç mu a ye ne or ga ni zas yo nu na ka dar bir çok hiz met te To yo ta A sis ta ným yan la rýn - da o la cak... To yo ta A sis ta ným bir sü rü cü nün kar - þý la þa bi le ce ði her tür lü o lum suz þart ta 7 gün 24 sa at yo la ke sin ti siz de vam et me ve yal nýz ca bir te - le fon i le To yo ta gü ven ce si ni ya þa ma im kâ ný su nu - yor. To yo ta müþ te ri le ri ay da 5 TL ö de ye rek, yýl da sa de ce 60 TL tav si ye e di len üc ret i le To yo ta A sis - ta ným ra hat lý ðý ný ya þa ya bi li yor. Gün de 12,53 TL ye Ge ely GEELY, Ra ma zan a yýn da ge çer li o la cak bir sa týþ kam pan ya sý na im za at tý. Kam pan ya kap sa mýn da Ge ely nin C sý ný fýn da ki tem sil ci si FC mo de li ne gün - de 12,53 TL ö de ye rek sa hip ol mak müm kün. 1,000 TL in di rim le 24,750 TL lik fi yat e ti ke tiy le sa tý þa su nu lan Ge ely FC mo de lin de bu tu ta rýn % 70 i kre - di len di ri le bi li yor. Ge ely nin bir baþ ka ba þa rý lý mo - de li Em grand EC7 ye i se gün de 18,54 TL ö de ye rek sa hip ol mak müm kün. Ge ely Em grand EC7 mo de - li nin 28,990 TL den baþ la yan a nah tar tes lim fi ya - tý nýn % 90 lýk bö lü mü ne Ge ely Fi nans tan kre di kul lan ma im kâ ný da su nu lu yor. Em grand EC 7 mo - de li 2,899 TL gi bi son de re ce dü þük pe þi nat la ve 72 ay va dey le sa tý þa su nu lu yor. Se at Kas ko i le ay rý ca lýk SE AT, Al li anz ve Vdf i le iþ bir li ðin de SE AT kul - la ný cý la ra ö zel bir kas ko hiz me ti ge liþ tir di mo del yý lý ve üs tü bütün SE AT mo del le ri i çin ge çer li o lan SE AT Kas ko yla po li çe sa hip le ri bir - çok a van taj el de et me nin ya ný sý ra, muhtemel ha sar o na rým la rý ný yet ki li SE AT ser vis le rin de yap tý ra cak la rý i çin a raç la rý nýn 2 nci el de ðe ri ni de ko ru ya cak. 1 A ðus tos tan i ti ba ren hiz me te gi ren SE AT Kas ko po li çe le riy le, a raç sa hip le ri ser vis ler - de su nu lan bir çok a van taj dan ya rar la nýr ken, ha - sar o na rý mý ný yet ki li ser vis ler den al dý ðý i çin a ra cý - nýn 2. El de ðe ri ni de ko ru ya bi le cek. Su ba ru ya öz gü ge le nek sel Bo xer mo tor XV 2,0 lit re lik 4 si lin dir li Su ba ru ya öz gü ya - tay yer le þim li ge le nek sel Bo xer mo tor i le do na - týl mýþ. Stan dart o la rak si met rik dört çe ker sis - te mi bu a raç ta da kul la ný lý yor mm u zun - lu ða ve 1800 mm ge niþ li ðe sa hip a ra cýn yük - sek li ði i se 1625 mm. Ay rý ca XV de CVT tam o to - ma tik þan zý man kul la nýl mýþ. XV de ay rý ca Su ba ru nun ge liþ tir di ði ye ni ne sil gü ven lik sis te mi (e ye sight) bu lu nu yor. A ra ca yer leþ ti ri len ka me ra lar sa ye sin de sü - rüþ sý ra sýn da sen sör ler XV yi 360 de re ce ta - rý yor. Böy le lik le o lu þa bi le cek teh li ke ler ön ce - den fark e di le rek ka bin de ki a na ek ran dan sü rü cü ye bil di ri li yor. Vol vo, men zil ar tý rý cý sis te me sa hip e lek trik li test o to mo bil le ri ni ge liþ ti re rek þir ke tin e lek tri fi kas yon stra te ji sin de ye ni bir a dým at tý. Vol vo e lek trik le 1000 km men zi li ni zor lu yor VOL VO, e lek trik li o to mo bil le rin faz la dan 1000 km e lek trik le ça lýþ ma sý ný sað la yan men zil ar tý rý cý sis - tem ler ge liþ ti ri yor. Vol vo Car Cor po ra ti on, men - zil ar tý rý cý sis te me sa hip e lek trik li test o to mo bil le - ri ni ge liþ ti re rek þir ke tin e lek tri fi kas yon stra te ji sin - de ye ni bir a dým at tý. Bu o to mo bil ler da ha u zun me sa fe e lek trik le ça lýþ ma la rý ný sað la ya cak iç ten yan ma lý mo tor la ra sa hip. Ýs veç E ner ji A jan sý ve AB ta ra fýn dan des tek le nen pro je ler, üç po tan si yel tek no lo ji kom bi nas yo nu nu kap sý yor. Bu fark lý kon sept ler 2012 nin ilk çey re ðin de test e di le cek. Vol vo Car Cor po ra ti on Güç Ak ta rým Sis tem le ri Baþ kan Yar dým cý sý De rek Crabb, ge liþ ti ri len men - zil ar tý rý cý sis tem ler hak kýn da; Bu, e lek tri fi kas yo - na gi de rek da ha faz la o dak lan dý ðý mýz þu dö nem - de son de re ce he ye can ve ri ci bir a tý lým. Ba tar ya ma li ye ti ve bo yu tun dan do la yý tüm e lek trik li o to - mo bil ler hâ lâ gö re ce çok sý nýr lý bir e lek trik le ça lýþ - ma men zi li ne sa hip. Men zil ar tý rý cý sa ye sin de e - lek trik li o to mo bi lin fi i li men zi li 1000 ki lo met re ye çý kar ken kar bon di ok sit e mis yo nu 50 g/km nin al - týn da ve ya çok al týn da o lu yor di yor. DRD De rin de re Fi lo Ki ra la ma CE O su Ay te kin han Yýl dý rý cý DRD De rin de re Fi lo Ki ra la ma dan Stra te jik a tý lým ÜLKEMÝZÝN % 100 yer li ser ma ye li bü - yük o pe ras yo nel fi lo ki ra la ma ku ru lu - þu o lan DRD De rin de re Fi lo Ki ra la ma, 2011 yý lýn da 140 mil yon E u ro ya tý rým ya pa rak 6 bin 800 a det ye ni a ra cý ki ra söz leþ me siy le bað la ma yý he def le dik le - ri ni a çýk la dý. DRD De rin de re Fi lo Ki ra la - ma CE O su Ay te kin han Yýl dý rý cý, 2010 yý lýn da 110 mil yon E u ro ya tý rým ya pa - rak 5 bin 650 a det ye ni a ra cý u zun dö - nem ki ra la ma da kul lan dýk la rý ný ha týr - la týr ken, ha len 14 bin a ra cý a þan et kin bir a raç fi lo su na sa hip ol duk la rý ný vur - Cit ro en den A ðus tos fýr sat ý CIT RO ËN, A ðus tos a yýn da da tü ke ti ci le re a van taj lar su nu yor. Kam pan ya da tü - ke ti ci ler; bütün bi nek mo - del le ri ne 12 bin TL i çin 12 ay yüz de 0,69 fa iz in di ri mi i le sa hip o la bi le cek ler. Bi - nek a raç la rýn ya ný sý ra ti - ca rî a raç la rýy la da yo ðun il - gi gö ren Cit ro en; ti ca rî a - raç seg men ti nin ön de ge - len mo de li Cit ro ën Ne mo mo de lin de de, 10 bin TL i - çin 12 ay, yüz de 0 fa iz ve - ya pe ra ken de in di ri mi a - van ta jý su nu yor. Tem muz da Chev ro let Cap ti va dan ye ni re kor SUV 4x4 seg men ti ni Türk hal ký na sev di ren Chev ro let Cap ti va mo de li 2011 yý lý nýn O cak-tem muz dö ne min de a det lik sa tý þa u laþ tý. Chev ro let, Tem muz a yýn da pa za rýn düþ me si ne rað - men, SUV 4x4 seg men tin - de Cap ti va mo de lin de pa zar pa yý ný % 30 a çý kart tý. Chev - ro let, 2011 yý lý nýn ilk 7 a yýn da a det lik sa týþ i le pa zar pa yý ný % 3,52 o la rak ger çek - leþ ti rir ken 8. sý ra da ki ye ri ni de ko ru du. Chev ro let, 2011 yý lý O cak-tem muz dö ne - min de, ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne gö re sa týþ la rý ný % 58 art týr dý. Al fa Ro me o Mi To nun ye ni si Ý TAL YAN o to mo bil ü re ti - ci si Al fa Ro me o nun lüks kü çük sý nýf ta yer a lan mo - de li Mi To nun TCT kod lu çift kav ra ma lý 6 i le ri o to - ma tik þan zý man lý ver si yo - nu nun Ye ni Se ri si, 21 bin 950 E u ro dan baþ la yan fi - yat lar la Tür ki ye de sa tý þa su nul du. 135 HP güç ü re - ten 1.4 Mul ti a ir tek no lo ji li ben zin li mo tor la kom bi ne e di len Al fa Ro me o Mi - To nun Ye ni Se ri si, sa hip ol du ðu City ve Spor ti - vo ol mak ü ze re i ki fark lý do na ným pa ke ti ve spor - tif ö zel lik le riy le far ký ný or - ta ya ko yu yor. gu la dý. Güç lü fi nan sal lar, þir ket yö ne - tim ya pý sý ve he def le ri gi bi yön le ri nin u lus lar a ra sý ni te lik te de re ce len dir me ku ru lu þu JCR E u ra si a Ra ting ta ra fýn - dan kre di rey tin gi ve ya tý rým ya pý la bi lir ka te go ri le rin de ba þa rýy la de ðer len di ril - di ði ni be lir ten DRD De rin de re Fi lo Ki ra - la ma CE O su Yýl dý rý cý, sek tör or ta la ma - la rý nýn çok üs tün de al dýk la rý bu o lum lu de ðer len dir me nin 4 yýl lýk stra te jik plan la rýy la il gi li ak si yon la rý i çin ken di - le ri ni da ha da ce sa ret len dir di ði ne dik - kat çek ti. Ýstanbul / Se dat Ser dar Ro oms ter ve Ye ti al ma za ma ný SKO DA, VDF iþ bir li ði i le her büt çe ye uy gun fark lý pe þi nat, va de o ra ný se çe nek le ri i le Ro oms ter ve Ye ti sa hi bi ol mak is te yen ler i çin bir bi rin den a van - taj lý kam pan ya lar su nu yor. Kam pan ya lar dan en dik kat çe ki ci o la ný i se kre di fa i zi a lýn ma dan Ro - oms ter ve Ye ti sa hi bi ol ma fýr sa tý. Ro oms ter ve Ye ti i çin 12 ay sü rey le 15 bin TL. ye ka dar kre di kul la nan lar hiç fa iz ö de me ye cek ler. Ro oms ter i çin 14 bin 300 TL. pe þin ve 15 bin TL. kre di yi se çen - ler 0 fa iz o ra nýn dan ya rar la na cak lar. Ye ti i çin VDF kre di im kâ nýn dan ya rar lan mak is te me yen ler ilk 24 ay gün lük 12 TL ye ge len ay lýk 389 TL, 23 ay 768 TL ve son ay 16 bin 600 TL ba lon ö de me se çe nek le ri ni al ter na tif o la rak se çi le bi le cek. Kam - pan ya kap sa mýn da 6 ay dan 60 a ya ka dar va de se - çe nek le ri i le a raç fi ya tý nýn yüz de 70 ve 75 i ne ka - dar kre di kul lan ma im kân la rý da sað la ný yor. Pe u ge ot dan ar tý ga ran ti PE U GE OT, ü re ti ci ga ran ti si bi ti min de Pe u ge ot gü - ven ce si i le ga ran ti þart la rýn dan ya rar lan ma ya de - vam et mek i çin a kýl cý çö züm ler su nu yor. A ra cý bir si gor ta þir ke ti/ bro ker ol ma dan, doð ru dan Pe - u ge ot O to mo tiv Pa zar la ma A.Þ. gü ven ce si i le su - nu lan Pe u ge ot Ar tý Ga ran ti, 2 yýl lýk ü re ti ci ga ran - ti si þart la rý i le ay ný kap sam da su nu lu yor. Pe u ge ot Ar tý Ga ran ti i le müþ te ri ler a raç la rý ný sa týn a lýr ken 2 yýl lýk ü re ti ci ga ran ti si ne ek o la rak, ga ran ti sü re - si ni 1 yýl ya da 2 yýl da ha u za ta bi li yor lar. 18 ay dýr tra fik te o lan (0-18 ay) Pe u ge ot mo del le ri nin de fay da la na bi le ce ði Pe u ge ot Ar tý Ga ran ti, 7/24 Pe u - ge ot As sis tan ce hiz me ti ni de kap sý yor. Pe u ge ot Ar tý Ga ran ti i çin Pe u ge ot Fi nans ýn kat ký la rýy la fark lý ö de me/tak sit im kân la rý su nu lu yor.

12 12 ÝLAN Y ESAS NO: 2011/277 Esas. Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalý Hüseyin ÇOBAN arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 105 ada 12 parsel sayýlý tarla niteliðindeki davalý Hüseyin Çoban adýna tapuda kayýtlý 1.326,4 m 2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 439,17 m 2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/277 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 10:05'e býrakýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 03/08/2011 B: T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/278 E sas. Da va cý E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu i le da va lý Üm mü GÜ NAL mi ras çý la rý a ra - sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li da va - sý nýn ten sin a ra ka ra rý ge re ðin ce; A da na i li Ko zan il çe si Kýz lar se ki si kö yü 106 a da 2 par sel sa yý lý tar la ni te li ðin de ki da - va lý Hü se yin Ço ban a dý na ta pu da ka yýt lý 5.908,63 m 2 yüz öl çüm lü ta þýn ma zýn 5.908,63 m 2 lik kýs mý nýn da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin Mah ke me mi zin 2011/278 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ, du ruþ ma sý 21/10/2011 ta rih gü - nü sa at 09.05'e bý ra kýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 02/08/2011 B: T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/279 Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalýlar Hatice Canbolat, Emine Yýlmaz, Rukiye Bolat arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 103 ada 275 parsel sayýlý bahçe niteliðindeki davalýlar Hatice Canbolat, Emine Yýlmaz, Rukiye Bolat adlarýna tapuda kayýtlý ,22 M 2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 4.369,56 m 2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/279 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 09:25'e býrakýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 02/08/2011 B: T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2007 / 60 Talimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TAPU KAYDI : Kastamonu Ýli Merkez Ýlçesi. Ýnönü Mah Ada, 176 Parsel, 79 Cilt 7774 sayfada kayýtlý 1.749,50 m 2 yüz ölçümlü 10/300 Arsa Paylý, 10 nolu Bað. Bölüm Numaralý mesken Nitelikli taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Ana taþýnmaz Kastamonu ili Merkez ilçesi Ýnönü Mah ada 176 parselde 1.479,50 m 2 arsa üzerine 5-6 sene önce iki adet blok binadan B Blok B giriþi 4. kat 10 nolu baðýmsýz bölümdeki bir meskendir. Ana taþýnmaz bodrum + zemin + 4 normal kat olarak toplam 6 katlý olup, toplam alaný 150 m 2 dir. Söz konusu taþýnmazýn bulunduðu bina; Kastamonu Salýpazarý semtinde, Kastamonu diþ saðlýðý hastahanesine, ana caddeye 100 metre mesafede müstesna bir semtte bulunmaktadýr. Posta adresi Ýnönü mah. Orhan Þaik Gökyay sokak Yaralý göz C Blok No: 17 Merkez/ Kastamonu adresidir. Ana taþýnmaz 150 m 2 olup 1 oturma odasý, 1 yatak odasý, 1 çocuk odasý, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre ve hol, 1 banyo, lavabo ve wc'den ibarettir. Daire giriþ kapýsý çelik içerideki kapýlar ahþap ve pencereler ahþap görünümlü PVC doðramadýr. Islak alanlarda (wc ve banyo) zemin ve duvarlar seramik kaplamalý, duvar köþe birleþimleri kartonpiyer kaplý, odalarýn zemini laminant parke, antre ve holün zemini seramik döþeli, binaya doðal gaz gelmiþ olup söz konusu dairenin doðalgaz tesisatý kapýya kadar gelmiþ fakat daire içerisine doðalgaz baðlantýlarý yapýlmadýðýndan ýsýnma kalorifer ile saðlanmaktadýr. Taþýnmaz hakkýnda detaylý bilgi dosyasýndadýr. ÝMAR DURUMU : BL-5 Blok nizam 5 katlý konut alanýdýr DEÐERÝ : ,00 TL (13/04/2011 Tarihiyle tespit edilen tutardýr.) Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 30/09/2011 Cuma günü Saat 14:00-14:10 sa at le ri a ra sýn da Kas ta mo nu Ad li ye - si me zat sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 10/10/2011 Pa zar te si gü nü yi ne ay ný sa at ler a ra sýn da Kas ta mo nu Ad li ye si me zat sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me - miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik - tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a - lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % 1 KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr, aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: KASTAMONU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/246 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Taþýnmaz Mal Taþýnmazýn Adresi : Kocaeli ili Kartepe ilçesi Þirinsulhiye Köyü Doðuþ sokak ile Tepe sokaðýn birleþtiði köþe baþý Taþýnmazýn Yüzölçümü : 990,86 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Kocaeli ili Kartepe ilçesi Þirinsulhiye köyü Köyiçi mevkii 154 ada 3 parselde kayýtlý arsa cinsli taþýnmaz üzerinde 2 katlý (dubleks) müstakil bina olup binanýn inþaat alaný 150 m 2 dir. Isýnma þekli sobalýdýr. Bahçesinde muhtelif meyve aðaçlarý mevcuttur. Bahçenin çevresi taþ duvar ile çevrilidir. Ulaþým imkâný vardýr ve her türlü Belediye hizmetinden istifade etmektedir. Zemini saðlam, havasý temiz ve çok geniþ bir manzara ve görüþ açýsýna sahiptir. Kartepe Daðýnýn eteklerinde ve doðanýn içinde bulunmasý deðerini olumlu yönde etkilemektedir. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/09/2011 Cuma günü 10:30-10:40 arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/10/2011 Pazartesi günü 10:30-10:40 arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te KO CA E LÝ 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'nde a çýk ar - týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/246 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 09/08/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. MERKEZ / KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2009/4135 ESAS. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Balýkesir ili Merkez Subay mahallesi, Ada: 3224, Parsel: 4'de kayýtlý Yüzölçümü : 363,35 m 2, Cins: Arsa olan taþýnmazdaki, zemin ve 1. katta, 20/104 arsa paylý, (2) no lu baðýmsýz bölümdür. 1/2 Hisseli olup EKÝ (2) nolu kömürlüktür. NÝTELÝKLERÝ : Balýkesir ili merkez Bahçelievler mahallesi, Beyoðlu caddesi ile Güzel Sokak köþesindeki Gonca apartmanýnda No: 8 adresindeki binada zemin ve 1. katta dubleks dairedir. Bulunduðu bina betonarme tarzda 4 katlý olup, dýþ cephesi sývalý ve boyalý, çatýsý kiremit örtülüdür. Daire pencereleri PVC doðarama ýsýcamlý olup, Güzel Sokaða bakan köþe balkon PVC camekânlýdýr. Daire zemin giriþinde 1 oda, mutfak, hol, tuvalet olup, birinci katta 2 oda, banyo, tuvalet bulunmaktadýr. Isýtma sistemi doðalgazdýr. Yaþam mahallerinde tabanlar laminant parke, diðer yerler seramik kaplýdýr. Duvarlar plastik badanalý, iç kapýlar ahþap tablalýdýr. Mutfak dolaplarý mevcut olup, banyoda duvarlar dekorlu fayanstýr. Takribi kullaným alaný 115 m 2 dir. Civarýnda elektrik, su, yol, okul, saðlýk hizmeti, halk pazarý vb. hizmetler mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Ayrýk Nizamlý dört (4) katlý yapý müsaadesi almaktadýr. Bina Yüksekliði H= 12,50 m, Bina Derinliði = I=L-(K+H/2), Ön Bahçe Mesafesi K: 5,00 m. Komþu Mesafeler K: 3,00 m. Arka Bahçe Mesafesi: H/2 dir. KIYMETÝ : ,00 YTL Birinci Satýþ günü : 21/11/ :00-11:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 01/12/ :00-11:10 Saatleri arasýnda Balýkesir 4. Ýcra Müdürlüðü (Balýkesir Adliyesi 3. Kat) Adresinde Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen, kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla Yukarýda yazýlý yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2)- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satýþtan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masraflarý Alýcýya, 100,00 TL için Yüzde 0,02 aþan kýsým için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi satýcý (borçluya) ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3)-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4)- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5)- Þartname, ilan, tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup rnasrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir B: BALIKESÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) Dosya No: 2010/206 Talimat. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, kýymeti, satýþ gün ve saatleri, evsafý, 1- TAPU KAYDI : Tekirdað ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklý köyü, 880 Ada, 8 parselde kayýtlý m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý ana taþýnmazda 60/237 arsa paylý Bodrum + Zemin Kat 29 Baðýmsýz Bölüm No'lu depolu iþyeri nitelikli taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 6 (Altý) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu depolu iþyeri nitelikli taþýnmaz Bodrum, Zemin +5 kattan ibaret binada yer almaktadýr. Taþýnmazýn yer aldýðý bina bitmiþ ve oturulabilir durumdadýr. Binanýn dýþ cephesi BTB'lidir. Binada asansör olup kullanýlabilir durumdadýr. Satýþa konu taþýnmaz dükkân olarak kullanýlmakta olup Saray Çerkezköy yoluna cephelidir. Doðramalarý alüminyum, zemin döþemesi ise granit kaplýdýr. Taþýnmazýn bodrum katýna dükkân içinden iniþ verilmiþtir. Bodrum zeminden 1 metre yükseltildiði için ýþýk alacak þekilde pencereler konulmuþ olup kullanýþ açýsýndan gayet uygundur. Satýþa konu depolu iþyeri, bodrum katý 202 m 2, zemin katý 353 m 2 olmak üzere toplam 555 m 2 'dir. Kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 2- TAPU KAYDI : Tekirdað Ýli, Çerkezköy Ýlçesi, Kapaklý Köyü, Çayýrlýk mevkii, 1304 Ada, 9 parselde kayýtlý m 2 yüzölçümlü iþyeri ve arsasý nitelikli taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 5 (Beþ) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu taþýnmaz Çerkezköy Ýlçesi, Kapaklý Beldesi sýnýrlarý dahilinde Çerkezköy-Sa ray yo lu na cep he li o lup ü ze rin de ya pý bu lun mak ta dýr. Bu ya pý bor dum ve ze min kat tan o luþ mak ta o lu þup top lam 446 m 2 'dir. Ýþ ye ri o la rak kul la nýl mak ta dýr. Sý va sý, bo ya sý, doð ra ma la rý her þe yi ya pýl mýþ du rum da dýr. Ka mu ve Be le di ye Hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Bi na Ba yýn dýr lýk 2 b Gru bu ya pý lar - dan dýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile arsa deðeri TL ve bina deðeri TL toplamý TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:15-14:25 3-TAPU KAYDI : Tekirdað ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklý Köyü, Çayýrlýk Mevkii, 1304 Ada, 10 parselde kayýtlý 647,00 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 5 (Beþ) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu arsa vasfýndaki taþýnmaz Kapaklý Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer almakta olup Çerkezköy-Saray yolu üzerindedir. Üzerinde gezer vinç ve kantar bulunmakta olup inþaat amaçlý kullanýlýr durumdadýr. Kamu ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile arsa deðeri TL, kantar TL, gezer vinç TL olmak üzere toplam TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:30-14:40 1. Satýþ ( Pazartesi) günü saat; 14:00'dan 14:40'a kadar, Çerkezköy Ýcra Müdürlüðü Kaleminde her bir taþýnmazýn yanýnda yazan saatlerde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa mecmuunu ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile gayrimenkuller ( Perþembe) günü ayný yer ve her bir taþýnmazýn yanýnda yazan saatlerde ikinci açýk artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddetin sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmuþ ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarý toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþer. 2- Açýk arttýrmaya katýlmak isteyenlerin, takdir edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn (muhammen bedelin % 20'si ile sýnýrlý olarak) % 20'si oranýnda pey akçesi (nakit memleket parasý) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz kesin ve süresiz" (dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. 3- Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le - ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö - de mek te im ti na et mek su re tiy le (a la ca ðý na) mah su ben i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr. (Md.134/4), Kat ma De ðer Ver gi si, (150 met re ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re - ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel, ar sa ve bi na lar da % 18 o la rak), i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi - rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. 4- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra satýþ dosyasý, tapu kaydý, þartname, ilan ve tebligatlarý incelemek suretiyle ihaleye katýldýðý, kabul ettiði, mükellefiyetleri nazara aldýðý kabul edilir, ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi halde haklarý tapu ve sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 5- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce teminat bedelinden alýnacaktýr. -ÝÝK 127. MADDESÝNE GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn, teb lið im kân - sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re teb lið o lu nur. Uy gu la ma ay ký rý lý ðý ne de niy le, a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de - li nin Ý ÝK 138. md. cüm le sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK 142. md. Gö re þi kâ yet ve i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK 83, 100, 142, 151, MK 789, 777 mad de le ri ne gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý; baþkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün 2010/206 Talimat sayýlý dosyasýndan bilgi alabilecekleri ilan olunur NOT: Tapuda adresi olmayanlara iþbu gayrimenkul Satýþ ilaný teblið yerine kaimdir. (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik: Örnek No: 27 B: T. C. ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/28 TLMT. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 08/09/2011 Per þem be gü nü sa at 14:00-14:10'da Ka ra yol la rý 37. Þu be Þef li ði Er me nek/ka ra man'da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 13/09/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den KDV.'nin, i ha le dam ga ver gi si nin, ta þý ný rýn tes lim mas raf la rý nýn a lý cý ya a it o la ca ðý, tel la li - ye nin sa týþ be de lin den ö de ne ce ði, a çýk ar týr ma nýn Türk Li ra sý i le ya pý la ca ðý ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý ver me le ri nin þart ol du ðu sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/08/2011 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) 7.000,00 1 A det 42 EV 589 Pla ka lý, 1998 Mo del Ka pa lý Ka sa Kam yo net, FI AT Mar ka, DU CA TO Tip li. Be yaz Renk li, Ar ka Ka pý da, sað ar ka las ti ðin ol du ðu yer de ve sol ön tam pon dan çarp ma i zi var dýr, Las tik le ri a þýn mýþ du rum da. (Ý ÝKm. 114/1, 114/3) *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63'e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. ERMENEK 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/276 E sas. Da va cý E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu i le da va lý A li Öz can mi ras çý la rý a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li da va sý nýn ten sin a ra ka rarý ge re ðin ce; A da na i li Ko zan il çe si Kýz lar se ki si kö yü 103 a da 302 par sel sa yý lý tar la ni te li ðin de ki da va lý lar mu ri si A li Öz can a dý na ta pu da ka yýt lý ,65 m 2 yüz öl çüm lü ta þýn ma zýn 2.479,17 m 2 'lik kýs mý nýn da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes - ci li i çin Mah ke me mi zin 2011/276 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ, du ruþ ma sý 21/10/2011 ta - rih gü nü sa at 10:20'ye bý ra kýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 01/08/2011 B: T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/275 E sas. Da va cý E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu i le da va lý Ten zi le ÇE LÝK a ra sýn da mah ke - me miz de gö rül mek te o lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li da va sý nýn du ruþ ma a ra ka ra rý ge re ðin ce; A da na i li Ko zan il çe si Kýz lar se ki si kö yü 104 a da 1 par sel sa yý lý bah çe ni te li ðin de ki da - va lý Ten zi le Çe lik a dý na ta pu da ka yýt lý ,84 m 2 yüz öl çüm lü ta þýn ma zýn ,84 m 2 lik kýs mý nýn da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin Mah ke me mi zin 2011/275 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ, du ruþ ma sý 21/10/2011 ta rih gü - nü sa at 09.35'e bý ra kýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 03/08/2011 B: T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) GEÇMÝÞ OLSUN ve TAZÝYE Rize/ Pazar'lý eski Çorum ve Trabzon Ýþçi Bulma Kurumu müdürü Lütfü Aksu Aðabeyimizin rahatsýzlýðýný öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, oðlu Mehmet Said Aksu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ömer Morgül / ADAPAZARI

13 Y SPOR 15 AÐUSTOS 2011PAZARTESÝ 13 Arda için Atletico Madrid'de bir ilk MÝLLÝ FUTBOLCUNUN SALI GÜNÜ SAAT 13.30'DA TANITILACAÐI ETKÝNLÝKTE TARAFTARLAR VÝCENTE CALDERON STADI'NDA SAHA ÝÇÝNE ALINACAK. ÝSPANYA'NIN Atletico Madrid kulübü, bu zamana kadar transfer ettiði futbolcularda hiçbir zaman yapmadýðý bir uygulamayý Arda Turan için hayata geçirerek, milli futbolcunun tanýtýmýnda taraftarlarý da sahaya alacak. Arda'nýn Atletico Madrid takýmýnda büyük beklentiler meydana getirdiði ve taraftarlarýn da heyecan duyduðunu düþünen kulüp yöneticileri, 16 Aðustos Salý günü Arda'ya özel bir tanýtým yapacak. Basýnýn ve taraftarýn gözünde takýmýn yýldýz o- yuncularýndan biri haline getirilmek istenen Arda, salý günü TSÝ 13.30'da Vicente Calderon Stadý'nýn VIP bölümünde ilk olarak gazetecilere tanýtýlacak. Milli futbolcu, daha sonra kýrmýzýbeyazlý formasýný giyerek sahaya inecek ve hem basýna poz verecek hem de taraftarlarýyla bir araya gelecek. 16 AðustosSalý günü VicenteCalderonStadý'nda Arda Turan'aözelbir tanýtýmyapacak. FOTOÐRAF: A.A ÝLK DEFA SAHAYA ÝNECEKLER Geçmiþteki futbolcu tanýtýmlarýnda taraftarlarýn sahaya inmesine izin vermeyen Ýspanyol kulübü, bu kez isteyen taraftarýn Arda ile birlikte olmasýný saðlayacak. Atletico Madrid'in Arda'yla ilgili özel uygulamasýnýn altýnda yatan sebebin baþýnda, Türk futbolcunun medyatikliðinin ön plana çýkartýlýp kulübe sponsorlar çekebilme arzusunun olduðu öne sürülüyor. Bu arada, Madrid'de otelde kalmaya devam eden ve ev arayýþlarýný sürdüren Arda, sað üst adalesindeki sakatlýðýyla ilgili tedavisine baþladý. Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon ve fizik tedavi uzmaný Esteban Arevelo gözetimde çalýþmalarýna baþlayan Arda'nýn, birkaç gün içerisinde takýmla birlikte antrenmanlara çýkabileceði ifade ediliyor. 10 NUMARAYI REYES KAPTI Öte yandan, Atletico Madrid'de Arda Turan'ýn almasý beklenen 10 numaralý formanýn Antonio Reyes'e verilmesi dikkati çekti. Atletico Madrid'in geçen hafta Recreativo'ya karþý oynadýðý ve 2-1 kazandýðý özel kupa maçýnda Reyes'in, normalde 19 olarak taþýdýðý sýrt numarasý yerine 10 numarayý aldýðý görüldü. Ýsyanyol takýmýnda 10 numaralý formayý daha önce Arjantinli Kun Agüero giyiyordu. F.BAHÇE BUGÜN ALMANYA YOLCUSU FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýk kampý için bugün Almanya'ya gidecek. Spor Toto Süper Lig'in baþlangýcýnýn 9 Eylül'e ertelenmesinin ardýndan 10 gün izin yapan ve 5 Aðustos'ta Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yeniden çalýþmalara baþlayan sarýlacivertliler, bugünü izinli geçiriyor. Fenerbahçe, yarýn öðle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'nýn Münih kentine gidecek. Münih kenti yakýnlarýndaki Bad Gögging bölgesinde 24 Aðustos'a kadar 10 gün kamp yapacak sarýlacivertliler, bu dönemde 3 hazýrlýk maçý oynayacak. Fenerbahçe, ilk hazýrlýk maçýný 16 Aðustos Salý günü Bundesliga e- kiplerinden Nürnberg takýmý ile yapacak. Yerel saat ile 18.30'da baþlayacak karþýlaþma, Nürnberg'teki 45 bin kiþilik Easy Credit Stadyumu'nda oynanacak. Sarý-lacivertliler, Ýtalya'nýn Serie A takýmlarýndan Palermo takýmý ile yapacaðý maç için 21 Aðustos Pazar günü Ýtalya'ya gidecek. Ayný gün Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadyumu'nda yapýlacak karþýlaþmanýn ardýndan Fenerbahçe, 22 Aðustos Pazartesi günü Almanya'ya dönecek. Sarý-lacivertliler, 24 Aðustos Çarþamba günü de Almanya'nýn 1860 Münih takýmý ile bir hazýrlýk maçý daha yaptýktan sonra ayný gün Türkiye'ye dönecek. Basketbolda, Ýzmir'de dün sona eren Spor Toto World Cup 10'a katýlan A Milli Takýma, Ýzmirli sporseverler büyük ilgi gösterdi. FOTOÐRAF: A.A 12 Dev Adam üzdü YOÐUN ANTRENMAN PROGRAMINDAN ÇIKAN AY-YILDIZLI EKÝP, AVRUPA BASKETBOL ÞAMPÝYONASI ÖNCESÝNDE OYNADIÐI ÝZMÝR'DEKÝ TURNUVADA 1 GALÝBÝYET, 2 YENÝLGÝ ALDI. MÝLLÝLERÝN EN SKORER OYUNCUSU 13,33 SAYI ORTALAMASIYLA ÖMER ONAN OLDU 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda Ýzmir'deki Spor Toto World Cup 10'da üç maç oynayan A Milli Takým, organizasyonu 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamladý. Halkapýnar Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde Ukrayna'yý yenen Ay-yýldýzlýlar, daha sonra Almanya'ya 79-72, dün de Sýrbistan'a yenildi. Turnuva boyunca, sakatlýklarý süren Semih Erden ve Ömer Aþýk'tan faydalanamayan milli takýmda geçen ay apandisit ameliyatý olan Sinan Güler, sadece dünkü Sýrbistan maçýnda forma giydi. Bu oyuncular dýþýnda Hidayet Türkoðlu, Kerem Tunçeri ve Cenk Akyol da sakatlýklarý nedeniyle belli süreler dinlendirildi. Yoðun antrenmanlar programýyla 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'na hazýrlanan A Milli Takým'ýn yorgunluðu, oynadýðý ilk hazýrlýk maçlarýndaki istatistiklere de yansýdý. TURNUVADAKÝ ÝSTATÝSTÝKLER 3 maçta rakip potaya 199 sayý atan A Milli Takým, 2 sayýlýk atýþlarda yüzde 38,8, 3 sayýlýk atýþlarda ise yüzde 34'lük isabet saðlayabildi. 58'i savunma 30'u hücum olmak üzere 88 ribaund alan milliler, 27 asist, 23 top çalma ve 33 top kaybýyla mücadele etti. Sýrbistan karþýsýnda sadece yüzde 15 üç sayýlýk isabeti saðlayabilen milli basketbolcular Ukrayna maçýný yüzde 33'lük 2 sayý isabetiyle tamamladý. Milli takýmýn en skorer oyuncusu 13,33 sayý ortalamasýyla mücadele eden Ömer Onan olurken, Furkan Aldemir 5,67 ribaund, Emir Preldzic 2,33 asist, Oðuz Savaþ da 1,67 blok ortalamalarýyla bu alanlarda takým içinde birinci oldu. Enes Kanter, Doðuþ Balbay, Ýzzet Türkyýlmaz, Emir Preldzic ve Furkan Aldemir ise ilk kez A milli formayý giymenin heyecanýný yaþadý. Hazýrlýk programý ÝZMÝR'DEKÝ turnuvanýn ardýndan Ýstanbul'a dönen ve çalýþmalarýna yarýndan itibaren Ýstanbul'da devam edecek A Milli Takým, 18 Aðustos Perþembe günü Almanya'da düzenlenen turnuvaya katýlmak üzere bu ülkeye gidecek. Ev sahibi ülkenin yaný sýra Belçika ve Yunanistan'ýn katýlacaðý turnuvada ikinci hazýrlýk turnuvasýný oynayacak A Milli Takým, 22 Aðustos Pazartesi günü tekrar Ýstanbul'a gidecek. Milli takým, Karadað, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nýn yer alacaðý Adidas Ýstanbul Cup 2 ile turnuva maçlarýný tamamlayacak. Ay-yýldýzlý ekip, hazýrlýk maçlarýný oynadýktan sonra 3 gün daha Ýstanbul'da çalýþacak ve 29 Aðustos Pazartesi günü 2011 Avrupa Þampiyonasý'na katýlmak üzere Litvanya'yagidecek. Güneþ: Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istiyoruz Þenol Güneþ, "Trabzonspor'un tarihinde yeni bir sayfa açmanýn peþindeyiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile karþýlaþacak Trabzonspor'un teknik direktörü Þenol Güneþ, Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istediklerini ve tarihlerinde yeni bir sayfa açmanýn peþinde olduklarýný bildirdi. Güneþ, Trabzonspor Dergisi'nin aðustos ayý sayýsýndaki yazýsýnda, Avrupa kupalarýyla baþladýklarý yeni sezonun camialarýna baþarý ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirtti. Þampiyonlar Ligi ön elemesiyle baþlayan mücadelelerinin UEFA Ligi play-off aþamasýyla sürdüðüne deðinen Güneþ, ''Portekiz'in tecrübeli temsilcisi Benfica'ya karþý oynadýðýmýz iki müsabakada aleyhimize hakem hatalarý yaþandý, bunlar belki turu kaybetmemize yol açtý ancak böyle durumlarla da baþa çýkmasýný bilmeliyiz. Hakeme raðmen daha iyi oynamanýn peþinde olmalýyýz. Bu tarz üst düzey maçlarda basit hatalar yapmamalýyýz'' ifadesini kullandý. Genel itibarýyla baktýklarýnda rakibe ve skora göre oynamada sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getiren Güneþ, ''Avrupa Ligi'nde de rakibimizle önemli müsabakalara çýkacaðýz. Benfica ile olduðu gibi ilk maçý deplasmanda oynayacaðýz. Rakibimizin önemli bir takým olduðunu biliyoruz. Biz Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istiyoruz. Trabzonspor'un tarihinde yeni bir saya açmanýn peþindeyiz'' dedi. Güneþ, bu hedeflere ulaþmak için daha fazla çalýþmalarý gerektiðinin de bilincinde olduklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: ''Bunu hedeflerken amacýmýza ulaþmak için daha fazla çalýþmamýz gerektiðinin de bilincindeyiz. Portekiz'e olduðu gibi Ýspanya'ya da önce futbol oynamaya, ardýndan bizden beklenen sonucu almaya gideceðiz. En önemli avantajýmýz olan kazanma isteðimizi sahaya yansýtmak düþüncesindeyiz.'' TÜRK-YUNANDOSTLUÐUSPORLAPEKÝÞECEK TÜRK VE YUNAN TAKIMLARI EKÝM AYINDA ÝSTANBUL'DA YAPILACAK TURNUVADA KARÞILAÞACAK. TÜRK-Yunan dostluðu Ýstanbul'da e- kim ayýnda yapýlacak spor organizasyonlarýyla pekiþecek. ''Two Nations Cup'' adýyla basketbol ve kürekte düzenlenecek organizasyonla Türk ve Yunan takýmlarý sahne alacak. Organizasyon kapsamýnda basketbolda yapýlacak ve Türkiye ile Yunanistan'ýn ö- nemli takýmlarýnýn katýlacaðý turnuva özellikle ilgi çekecek. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda 12 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek organizasyona Türkiye'nin ve Yunanistan'ýn 4 önemli takýmý katýlacak. Turnuvada Beko Basketbol Ligi'nde son yýllarda þampiyonluða ambargo koyan Fenerbahçe Ülker ile Anadolu Efes, Yunanistan'dan ise THY Avrupa Ligi'nin son þampiyonu Panathinaikos'un yaný sýra Olympiakos mücadele edecekorganizasyonda Türk takýmlarý Yunan takýmlarýyla karþý karþýya gelecek. 1 Ekim'de Anadolu EfesPanathinaikos, Fenerbahçe ÜlkerOlympiakos maçlarý oynanacak. 2 Ekim tarihinde ise Anadolu EfesOlympiakos ve Fenerbahçe ÜlkerPanathinaikos karþýlaþmalarý yapýlacak. Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda Ýzmir'deki Spor Toto World Cup 10'da A Milli Takýmýn en iyisi Emir Preldziç oldu. FOTOÐRAF: A.A Endiþe edilecek bir þey yok ENDER: AVRUPA ÞAMPÝYONASINA KADAR HAZIR OLURUZ. ÖMER: TAKIMDA ÇOK SAKAT OYUNCU VAR. ÖNÜMÜZDE DAHA ZAMAN VAR. OÐUZ: DERSLER ÇIKARMALIYIZ. BASKETBOL A Milli Takým'ýn menajeri Harýn Erdenay, ''Ýstediðimiz sonucu alamadýk'' dedi. Harun Erdenay, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 3 gün süren turnuvada ilk hazýrlýk maçlarýný oynadýklarýný belirterek, ''Ýstediðimiz sonucu alamadýk. Ama hazýrlýk olarak görüyoruz. Daha önceki senelerde olduðu gibi hem antrenman tempomuzu hem maç tempomuzu sürdürdük. Þu anda sakatlarýmýzýn iyileþmesi için uðraþacaðýz. Ömer Aþýk, Semih Erden'in sakatlýklarý vardý. Sinan bu maçta biraz süre aldý. Bu sakatlarýmýza Hidayet ve Cenk eklendi. Ama onlarý da kadromuza katýp hazýrlýklarýmýza en iyi þekilde devam edeceðiz'' dedi. Milli basketbolcu Ender Arslan, Avrupa Þampiyonasý'na en iyi form düzeyinde gideceklerine inandýklarýný, kendilerini desteklemeye gelen Ýzmirlilere istedikleri oyunu sergileyemediklerini ancak þampiyonaya en hazýr halde gideceklerini kaydetti. Ömer Onan ise turnuvada istedikleri þekilde oynayamadýklarýný, çok sakat oyuncularýnýn bulunduðunu ancak önlerinde zamanýn da olduðunu söyledi. ''Endiþe edecek bir þey yok'' diyen Ömer Onan, ''Yavaþ yavaþ hazýrlanacaðýz, önümüzde zaman var. Ýnþallah en kýsa zamanda istediðimiz hale geliriz'' diye konuþtu. Oðuz Savaþ, bu turnuvadan alacak dersleri olduðunu belirterek, ''Buradaki hatalarý en aza indirmemiz gerekiyor. Avrupa Þampiyonasý'na en hazýr þekilde gideceðiz'' dedi.

14

15 Ey Muizz-i Rafi! Ýrademi bana býrakma! Nefsimi bana býrakma! Ýzzetimi bana býrakma! Göz açýp kapayýncaya kadar dahi olsa beni nefsimin eline býrakma! Bana hilâfet þerefi lütfettiðin gibi, ibadet þerefi de bahþet! Beni ahsen-i takvim ile muazzez kýldýðýn gibi, izzetimi rükû ve secde ile ref eyle! Secdeden hissemi teksir eyle! Nefsimi namaza tehdî eyle! Kusurlarýmý, hatalarýmý maðfiret eyle! Âmin! SÜLEYMAN KÖSMENE Y 15 RAMAZAN 1432 Temel ile Ýdris yine sohbet etmektedirler. Temel: Ula Ýdrus, Ramazan evvelinde bize gel de oturalum. Ula Temel oturup da ne edeceðuz? Ula bilmey misun, Ramazanýn evvelinde rahmet yaðacak.. Peki ortasýnda ne edeceðuz? Ula Ýdris inþâalllah maðfiret olacaðuz. Peki ahirinde ne olacaðuz? Ula Ýdris inþaallah kurtuluþa ereceðuz. Ula Temel kýsa zamanda zengun olduk hiç böyle kâr görmemiþtum. SEMA CEYHAN ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Ramazan davulu Âlimlerin acbü'z-zeneble ilgili kullandýklarý terimler Ýbadetlerin özü, iliði: Duâ Ramazan ýn, ibadet olmayan iþâretlerinden biri de davuldur. Çocukluðumuzda gece davul çalýnca anlardýk ki, Ramazan gelmiþ, oruç tutmak için Müslümanlar yataklarýndan kalkacaklar. Osmanlý devrinde, çalar saat v.s gibi âletlerin olmadýðý zaman, Ramazan ayýnda Müslümanlarý sahura kaldýrmak için ihdas edilen bu davul çalma hadisesi günümüze kadar gelmiþtir. Çocukluðumuzun Ankara sýnda, bizim mahallemizde davulcu olmadýðý zaman, mahalleli birisi tarafýndan, gaz tenekesi ile de olsa bu iþ yapýlýrdý. O zamanlar sahur vaktinde davullar, insanlarý çok rahatsýz etmeyen ritmlerde ve maniler eþliðinde çalýnýrdý. Ama þimdi maalesef, bu iþi bir rant haline getirilen ve kulaklarý týrmalayýcý bir halde çalýnan davuldan, çok insan rahatsýz olmaktadýr. Hatta öyle ki, eskiden her mahallenin bir davul çalaný varken, iþ þimdi öyle bir ticarete dökülmüþ ki, adam kamyonetin üzerine çýkmýþ, dört bir tarafý davul çalarak dolaþýp, bir kaç mahalleden para kazanmak derdine düþmüþ. Bir de, bazý yerlerde Ramazanýn daha haftasý dolmadan, iftar vaktine yakýn kapý kapý dolaþarak bahþiþ toplanýyor. Hatta bunu bazýlarý arsýzcasýna, sanki vatandaþ mecburmuþ gibi yapýyor. Sahura kalkma iþi bugünkü teknolojik imkânlarla (çalar saat, cep telefonu v.s) çok kolay ve rahat yapýlmaktadýr. Bundan dolayý da, her ne kadar Ramazanýn iþâretlerinden olsa da, Ramazan davulunun bugünkü durumu biraz þaibeli bir hâl almýþtýr. Din bilginlerinin acbü z-zeneb konusunda aslî ecza, fuzulî ecza, zerrat-ý asliye, cevher-i ferd, çürümeyen maddî öz, en son çürüyen kemik, nüve ve tohum son olarak nefs terimlerini kullandýklarýný görüyoruz. Bunlarýn anlam benzerlikleri dolayýsýyla azaltýlmalarý mümkündür. Bir de bugünün bilimsel terimleriyle karþýlýklarýnýn kurulmasý her ilim alanýnýn meraklý araþtýrmacýlarý i- çin de faydalý olacaktýr. Bunun için insanýn vücudunun bir ö- mür boyu kullandýðý madde ve malzemeleri görelim: Bir insanýn 70 yýl yaþadýðýný ve 75 kg aðýrlýðýnda olduðunu varsayalým. Ýþte böyle bir insan ömür boyu susuz deðerler üzerinden 14 ton karbohidrat, 2,5 ton protein ve 2,5 ton yaðý gýda maddesi olarak tüketir. Bunlar için aldýðý su miktarý ise 50 tondur. Böylece toplam olarak 19 ton gýda maddesini 50 ton suyla tüketir. Bu miktarlarýn toplamý yaklaþýk 70 ton olup 70 yýl yaþayan bir insanýn ömrüne bölündüðünde genel bir ifadeyle bir insan vücudu yýlda 1 ton gýda maddesi ve su almakta, yani tüketmektedir. Þimdi din bilginlerinin kullandýðý terimleri bu örnek üzerinde açýklamaya çalýþalým: a) Acbü z-zeneb i Gazali nefs olarak deðerlendirmiþtir. Hayatýn olmadýðý yerde nefs de yoktur diyen Deysani nin görüþünden (Kitabu r-ruh, s. 255) hareket edersek bu durumda Ýlk bakýþta oruç gibi þahsî bir ibadetle hürriyet arasýnda ne gibi bir bað olabilir diye düþünülebilir. Evet, oruç ile hürriyet arasýnda çok yakýn ve çok ö- nemli bir iliþki vardýr. Zira ibadet, imaný olan kiþilere mahsustur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, Hürriyet imanýn bir hassasýdýr. Yani imanýn bir ö- zelliði de insaný hürriyetine kavuþturmasýdýr. Ýmansýz kalp, küfrün eline esir düþmüþtür. Ý- man kalbe girer ve yerleþirse, o- rada küfür barýnamaz. Oruç tutan bir insan, evvela nefsinin esaretinden kurtulur. Gün boyu oruç tutarak nefsine ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN acbü z-zeneb her bir insanýn hem ilk yaratýlýþýnda, hem de i- kinci yaratýlýþýnda bizim adýna hücre dediðimiz, bir alana ineriz. Bugünün bilimsel isimlendirmesiyle her insana özgü olan zigot seviyesidir. Nefs ve onu tesviye edene (91/7) âyetine tamamen uygun düþmektedir. b) Aslî ecza yý Hüseyn-i Cisrî, ömrün baþlangýcýndan sonuna kadar baki olan ecza olup fuzulî ecza deðildir þeklinde tanýmlamýþtýr. Buna göre aslî ecza bir insanýn kendi aðýrlýðýný oluþturan miktar anlamýna gelmektedir. Yani sabit kalan insan vücududur. Fuzulî ecza yani fazlalýklar dediði iþte bu 70 tonluk miktardýr. Böylece aslî ecza 75 kg, fuzulî ecza ise 70 ton olandýr. Buradan anlaþýlýyor ki insanýn ikinci yaratýlýþý dünyadaki yapýsý kadar olacaktýr. c) Zerrat-ý asliye ise insan vücudundaki temel elementlerdir. Bunlarýn çeþidi yaygýn olarak 30 civarýnda verilmektedir. Daha fazla olduðunu ifade eden kaynaklar da vardýr. Zerrat-ý asliye de hem element çeþitliliði, hem de bu elementlerin farklý miktarlarda kullanýlýþý önemlidir. d) Rakraki ise, cevher-i ferd terimi ile bu dünya yaratýþýndan geri kalan ve deðiþmeyen baþkalaþmayanlar tanýmýný getirmiþtir. Bu ise bir ferdi oluþturan elementlerin toplam miktarý anlamýnda anlaþýlabilir. Din bilginlerinin kullandýðý terimleri açýklamaya devam e- deceðiz. Hürriyet kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM savaþ açmýþ olur. Peygamber E- fendimizin (asm) kastettiði büyük cihadýn en büyük mücadelelerinden birisi oruç cephesinde cereyan etmektedir. Ýþte mü min, iftar vaktinde ise bu büyük savaþý kazanmanýn zafer sevincini yaþamaktadýr. Ýnsanýn bir baþka düþmaný olan þeytan da Ramazan ayýnda zincire vurulduðu için, insan þeytanýn da tasallutundan kurtulur. Böylece imanýn mahalli olan kalp kendini daha özgür hisseder. Oruç imaný kuvvetlendirir, i- man hürriyeti ziyadeleþtirir. Ýman ne derece kuvvetli o- lursa, hürriyet o derece parlar. BÝR ÂYET- BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Kullarým sana, beni sorduðu vakit, de ki: Ben muhakkak ki onlara yakýným. Duâ edenin duâsýný iþitir ve ona cevap veririm. O halde kullarým da benim dâvetime uysunlar ve bana inansýnlar, umulur ki doðru yolu bulurlar. (Bakara: 2/186) Rivayete göre sahabelerden bazýlarý Allah nerede? diye sormuþlardý. Bunun üzerine bu âyet indi. Bu â- yette duâ ve duâya icabet üzerinde duruluyor. Ýnsan aciz ve zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Fakat belâlarý ve musîbetleri çoktur. Arzularý ebede kadar uzandýðý halde onlarý yerine getirecek gücü yoktur. O halde belâ ve musîbetlere karþý kendisine yardým edecek ve kendisinin ebediyete uzanan arzularýna, isteklerine cevap verecek her þeyi iþiten, her þeye gücü yeten bir Yaratýcýya ihtiyaç vardýr. O da Allah týr. Duâ ibadetin özüdür, iliðidir. Duâ bir kulluk görevidir. Bu âyette Allah kullarýnýn kendisine duâ etmesini emrediyor. Biz ona her zaman duâ etmeliyiz. Fiilî duâmýzý yapmayý ihmal etmeden, kavlî duâmýzý da her zaman yapmalýyýz, isteklerimizi O'ndan istemeliyiz. Hadislerde elini açýp duâ eden bir kula cevap vermemekten Allah ýn hicab edeceði buyrulmaktadýr. Zaten âyet de her duâya cevap verileceðini bildiriyor. Dikkat edilirse, Her duâyý kabul ederim buyurmuyor. Ama Her duâya icabet ederim. buyruluyor. Bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz (asm) þöyle buyuruyor: Bir Müslüman bir günah iþlemediði bir anda ve sýlay-ý rahmi kesmediði zamanda Allah a duâ ederse, üç durumdan birisini Cenâb-ý Hak ona verir. Bunlardan birincisi duâsýný o anda kabul etmesi ve o insana istediðini vermesidir. Diðeri, duâyý ahiret için kabul etmesi, dünyada vermemesidir. Bir diðeri de o duâ sebebiyle bir kötülüðü ondan uzaklaþtýrmasýdýr. (Ýbn-i Kesir, Tefsiru l-kur âni l-azim, I ) Bu durumda hiçbir mü'min Ben duâ ettim de duâm kabul olunmadý dememelidir. Çünkü Allah bazen duâyý bu dünya için kabul etmez, ama ahiret için kabul eder, daha iyi bir þekilde kabul e- der. Ya da bize gelecek bir kötülüðü engeller. Bu þekilde kabul etmiþ olur. O bizi bizden daha iyi biliyor. Bu yüzden bizim görevimiz duâ ederek, kulluk görevimizi yerine getirmektir. Hazret-i Peygamber (asm) duâda acele edilmemesini de bize tavsiye etmektedir. Duâda acelenin ne olduðu sorulunca da, Bir kimsenin Ben duâ ettim. Duâm kabul olunmadý diyerek duâyý býrakmasýdýr buyurmuþtur. (Ýbn-i kesir, a.ge., I, 272) O halde duâda acele etmeyelim. Duâ eden insan Allah ýn kendisini duyduðunu hissetmelidir. Ýþte o takdirde Allah ýn kendisine çok yakýn olduðu düþünecek ve huzur bulacaktýr. Ýþte duâya en büyük cevap da insanýn içindeki huzursuzluðun duâ dolayýsýyla ortadan kalkmasý ve bir ünsiyete dönüþmesidir. Duâmýz dünyevî olarak kabul edilmediði zaman, duâyý býrakmayalým. Ve duânýn bir kulluk görevi olduðu düþünerek duâya, Allah ile birlikte olmaya devam edelim.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı