ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak Madde 2-(1)Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-(1)Bu Yönergede yer alan; a)alt birim: Birime bağlı müdürlük, şeflik ve benzeri alt birimleri, b)alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, c)açık Alan: Hayvanların gezinme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarıldıkları, çevredeki insan, hayvan ve diğer unsurlardan zarar görmesini ve bu unsurlara zarar vermesini önleyecek tel ve benzeri malzemeyle sınırlanmış alanı, ç)akvaryum: Tatlı veya tuzlu su bitkileri veya hayvanlarının yapay bir ortamda beslendiği değişik ebatlardaki hazneyi d)aplikasyon: Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtmeyi, e)atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini, f)belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, g)birim: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, h)birim amiri: Harcama biriminin en üst amirini, ı)biyoteknik mücadele yöntemi: Bazı doğal ve yapay maddeler kullanılarak zararlıların davranışlarını, biyolojik ve fizyolojik yapılarını etkileyerek yapılan tarımsal mücadele yöntemini, i)biyolojik mücadele: Zararlı böceklerin doğada mevcut doğal düşmanların yardımıyla ekonomik zarar düzeyinin altında tutulması işlemini, j) Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini, k) Daire Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını, l) Düzenli depolama tesisi (DDT): Atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı birimler, atığın geri kazanım veya ön işleme tabi tutulmak amacıyla üç yıldan daha kısa süreli ara depolandığı tesisler ile atığın bertaraf işlemine Sayfa 1 / 13

2 tabi tutulmak üzere bir yılı geçmeyecek şekilde ara depolandığı tesisler hariç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahaları, m) Eylem planı: Gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planları, dalını, n)etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını inceleyen bilim o) EAZA: Avrupa Hayvanat Bahçeleri Derneğini, ö) Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden veya daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan işlemleri, p) Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin aşılıp aşılmadığını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dâhil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesini, r)harcama birimi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, s)hayvanat Bahçesi: Evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yeri, ş)ilgili düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Üst Yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge, genelge, kılavuz ve benzeri düzenlemeleri, t) Kapalı Alan: Hayvanların barındırılmaları amacıyla, biyolojik özellikleri göz önünde bulundurularak usulüne uygun olarak yapılmış, açık alanla bağlantılı olan, etrafı ve üzeri kapatılmış alanı, u)kentsel yapı elemanları: Çiçeklik, çöp kutuları, plastik elemanlar, oturma elemanları, gölgelendirme elemanları, v.b elemanlarını, ü) Kimyasal mücadele: Bileşimlerinde bulunan kimyasal maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek için yapılan mücadeleyi, v) Limit değer: Çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla bilimsel olarak belirlenen, öngörülen süre içinde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra da aşılmaması gereken seviyeyi, y)meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisini, z)parametre: Hayvanat Bahçesi barınakları ve Akvaryumun sıcaklık, nem, hava kalitesi gibi ölçülebilir değişkenleri, a-a) Rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarını, b-b) Rekreasyon alanı: İnsanların boş zamanlarında gönüllü olarak eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri yeri, c-c) Şube müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, d-d) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller verebilen popülâsyonları, e-e) Üst yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, f-f) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. Sayfa 2 / 13

3 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4- (1) Eskişehir de gerek estetik, gerek görsel, gerekse psikolojik açıdan şehrin olmazsa olmazlarından olan park ve yeşil alanları artırmak mevcut olanları korumak, görsel ve işlevsel amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Ayrıca, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, gerekli teknolojilerin kullanılarak oluşturulan projelerle her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakılması, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerin korunarak, insanların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek. İKİNCİ BÖLÜM Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat yapısı Madde 5-(1 ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının aşağıda sıralanan: a- Atık Yönetim Şube Müdürlüğü b- Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü c- Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü d- Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü e- Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü İle bunlara bağlı diğer alt birimlerden oluşur. Teşkilat şeması Madde 6-(1)Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması Yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Teşkilat şemalarında, Üst Yönetici onayı ve/veya Meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel görev dağılım tablosu Madde 7-(1)Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2)Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Sayfa 3 / 13

4 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görevleri Madde 8-(1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Daire Başkanlığın da yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlamak, b) 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesinin g,o fıkraları ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar yapmak, c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesinin i fıkrasında yer alan görevleri, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü esaslar doğrultusunda yapmak ve bu amaçla gerekli tesislerin kurulmasını, işletilmesini veya işlettirilmesini sağlamak, d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesinin m fıkrasında yer alan görevlerden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, spor dinlence eğlence ve benzeri yerleri peyzaj ilkeleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat bahçelerinin Kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında Yönetmeliği nin ön gördüğü esaslar doğrultusunda yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek üzere çalışmalar yapmak, e) Daire Başkanlığına bağlı alt birimlerin faaliyet raporu ve performans gösterge raporlarını hazırlamalarını sağlamak, f) Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda yapılmasını sağlamak, g) Büyükşehir Belediyesinin kent içerisinde kalan, imar planında yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiyet sorunu çözülmüş alanlarının, park, ana cadde, bulvar, kavşak ve orta refüjlerinin bitkisel düzenlemelerinin, ağaçlandırılmalarının, çiçeklendirilmelerinin, çimlendirilmelerinin ve bakımlarının yapılmasının planlanmasını sağlamak, h) Yapımı ve bakımı planlanan alanlar için, sera ve fidanlıkta mevsimlik çiçek, çalı ve fidan üretiminin ve bakımının yapılmasını sağlamak, i) Daire Başkanlığına yapılan Ziraat Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Veteriner, Biyolog ve ilgili Yüksek okullardan gelen staj taleplerini değerlendirmek ilgili alt birim tarafından gerçekleşmesini sağlamak, j) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atık Yönetim Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Atık Yönetimi Madde 9-(1) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla, Entegre Atık Yönetim Planları hazırlanır, katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonlarına taşınması hariç, katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler yerine getirilir. Bu amaçla tesisler kurulur, kurdurulur, işletilir veya işlettirilir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atıkların üretimlerinden bertaraflarına kadar olan süreçte yapılması gerekenler atık yönetim planı oluşturularak gerçekleştirilir. Yönetmelikte belirtilen görev ve Sayfa 4 / 13

5 sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyon sağlanır. Gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ile sözleşme ve/veya protokoller yapılır. Planlama, bilgilendirme çalışmaları yapılarak atıkların yönetmeliklere uygun olarak ayrı toplanması sağlanır. a-entegre Atık Yönetimi Planlarını hazırlamak, yapmak, yaptırmak, uygulamak b-düzenli Depolama Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, rehabilitasyonlarını yapmak, c- Katı Atıkların Geri kazanımını sağlamak ve atıktan enerji elde etmek için tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek d-atık Transfer İstasyonlarını kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek f-imhası gereken atıkların mevzuata uygun şekilde imha işlemlerini gerçekleştirmek g-atık bertaraf ücretlerini belirlemek ve tahakkukunu yapmak h-atıkların yönetmeliklere uygun ve ayrı toplanmasını sağlamak, planlama, bilgilendirme çalışmaları geliştirmek, denetimler yapmak Tıbbi Atık Yönetimi Madde 10-(1) Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği Hükümlerine göre, tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlemek için hazırlanan yönetim planları kapsamında bertarafı sağlanır. Tıbbi atık üreticisi olan sağlık kuruluşları, tıbbi atık miktarları, geçici depolama sistemleri, tıbbi atıkların toplanması ile taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, araç temizleme ve dezenfeksiyon, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, sorumlular, eğitim ve tıbbi atıkların bertarafında uygulanan sistemler başta olmak üzere tüm süreci kapsayan detaylı bilgileri içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanır ve uygulanır. Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarları kayıt altına alınır. Bu bilgiler yılsonu itibari ile Valiliğe gönderilir. Tıbbi atıkların, toplanması ve taşınması sterilizasyon tesisi kurularak bertaraf edilmesi İşi 10 yıl süreyle yüklenici firmaya verilmiştir. İşin sözleşmesi ve şartnamelerine göre toplama, taşıma ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmaktadır. Sterilizasyon işlemi ile zararsız hale getirilen atıklar Düzenli Depolama Tesisinde depolanarak bertaraf edilir. a-tıbbi Atıkları, Sağlık Kuruluşlarından Yönetmelik hükümlerine göre toplatmak/toplattırmak b-yükleniciden sözleşme gereği alınması gereken tıbbi atık bertaraf bedellerinin tahakkukunu yapmak c-tıbbi Atıkların sterilizasyon tesisinde bertarafını sağlamak Çevresel Gürültü Yönetimi Madde 11-(1) (1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnun, beden ve ruh sağlılığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere; değerlendirme yöntemleri belirlenmesi için gürültü haritaları hazırlanır. Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyu bilgilendirilir. Gürültü Haritaları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planları Sayfa 5 / 13

6 hazırlanır. Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanır ve en az beş yılda bir gözden geçirilerek revize edilir. a-stratejik Gürültü Haritalarını hazırlamak b- Haritalara göre Gürültü Eylem Planlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporlarının İncelenmesi Madde 12-(1) Çevresel Etkisi Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre; belediyemiz sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesini içeren raporu incelenerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme ( İDK ) komisyonuna görüş verilir. a-yönetmelik kapsamında proje sahibi tarafından hazırlattırılan ÇED Raporlarını incelemek ve Belediyemiz ilgili birimlerinin görüşünü almak b-proje ile ilgili ÇED sürecinde halkın katılımı toplantılarına katılmak ve görüş bildirmek c- İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılmak ve/veya görüş bildirmek DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Bitkisel Üretim Madde 13-(1)Birim amirliği tarafından stratejik plan, performans programı ve yatırım programındaki hedef ve ilkeleri göz önünde bulundurarak yapılması planlanan ve yapılan Harcama yetkilisinin onayladığı yeşil alan ve parklara uygulamak üzere çiçek, çalı ve ağaç üretilir. Bitki ve çiçek çeşitliliğini arttırmak için bölgenin toprak ve iklim koşullarına uygun yeni bitkisel materyaller araştırılır, tespit edilir ve üretimi yapılır. Üretim için gerekli araç gereç, tarımsal koruma ekipmanları, ilaç, gübre ve tohum, yumru, soğan gibi materyallerin temininde özel sektörden hizmet satın alınabilir. Üretimde kullanılan bazı bitkisel materyaller (çelik, tohum, soğan v.b) kaliteden ödün vermeden kent içindeki yeşil alanlardan temin edilir. Satın alınacak hizmet veya malzemeyle ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre teknik şartnameler hazırlanır. Üretimde ürünün kalitesini attırmak için suni gübreleme, hastalık ve zararlılara karşı ise kimyasal mücadele ve biyoteknik yöntemler kullanılır. Kent içinde bulunan park, ana cadde, tretuvar ve refüjlerdeki çim, çalı, çiçek ve ağaçlara mevsime göre suni gübreleme, hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılır. Bitkisel üretim Şube Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait salon bitkilerinin bakımı ve üretimi de yapılır. Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından civar köylerden toplanan hayvan gübreleriyle bitkisel toprak hazırlanır. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin gelen talepler değerlendirilir imkânlar ölçüsünde gerçekleşmesi sağlanır. Kutlama, Tören, Bayram ve özel günlerde tören alanına, mezarlıklara veya şehitliklere çiçek dikimi, halka çiçek dağıtımı yapılır. Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlediği gelir tarife cetveline göre iş ve işlemler yapılır. Sayfa 6 / 13

7 a-çiçek üretimi yapmak. b-çalı üretimi yapmak. c-ağaç üretimi yapmak. d-periyodik ilaçlama yapmak. e-periyodik gübreleme yapmak. Çiçek Dikimi ve Bakımı Madde 14- (1)Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan çiçekler mevsime göre yazlık ve kışlık olarak Belediyenin kent içinde bulunan park ve refüjlerine desen tasarımı yapılarak uygulanır ve hasar görmesi durumunda yenilenir. Dikilen çiçeklerin sulamaları özenle yapılarak otları ve kuruları temizlenir, ihtiyaca göre suni gübreleme ve hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılır. 2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-çiçek dikimi yapmak. b-çiçek bakımı yapmak. ALTINCI BÖLÜM Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Hava Kalitesinin Korunması Madde 15-(1) Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri önlemek ve azaltmak amacıyla Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine göre, insan sağlığının ve ekosistemin korunması için belirtilen bir veya daha fazla limit değer artı tolerans payları aşılırsa, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, belirtilen bir veya daha fazla limit değere ulaşmasını sağlamak için gerekli önlemleri ortaya koyan Temiz Hava Planını hazırlanmasında uyumluluğu sağlamak için önlemlerle bilgi ve raporların iletiminde işbirliği ve katkı sağlanır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda hava kalitesi korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik iş ve işlemler yürütülür. Sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisinden kaynaklanan, havaya salınan kirleticilerin çevreye ve insan sağlığı üzerinde meydana gelecek zararlara karşı her yıl alınan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda; Yakma ile ilgili kurallara uyulması sağlanır. Satışa sunulan katı yakıtların Satış İzin Belgesi kontrolü yapılır. Yakıtların belirlenen kararlara ve mevzuatlara uygunluğunun tespiti amacıyla denetimler yapılır. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılır, numuneler alınır. Numunelerin analiz sonuçlarına göre gereken işlemler yapılır. a- Isınma amaçlı yakıt satışı yapan işletmelere ve kullanıcılarına denetim yapmak. b-isınmadan kaynaklı hava kirliliği yaratan konutlar, ticarethaneler ve benzeri yerlerin denetim ve kontrolünü yapmak. c- İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında çalışmalar yapmak, Temiz Hava Eylem Planlarının hazırlanmasında katkıda bulunmak. Sayfa 7 / 13

8 Çevrenin Korunması, Geliştirilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi Madde 16-(1) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, inceleme, araştırmalar yapılır. Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için Çevre Mevzuatına göre kurulması gereken tesisler için alanlar bulunur. Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan Tesislere Çevre İzin ve Lisans alınır. Çevre ve insan sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin, şikâyetlere istinaden kontrol ve denetimlere yapılır. Denetim sonucunda kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemler uygulanır. Tespit edilen yetki dışı konularda, yetkili kurumlara gerekli bildirimler yapılır. Çevre ve çevre kirliliği, kirlilik kaynakları ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çevre bilincinin ve çevre duyarlılığının arttıracak, eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Gayri Sıhhi Müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izin başvuruları, oluşturulan inceleme komisyonunda Çevre Mevzuatı Hükümleri ne göre değerlendirilir. İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantılarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına iş ve işlemler yürütülür ve gerekli konuların Gündeme alınması sağlanır. a- Çevre Mevzuatı hükümlerine göre kurulması gereken tesisiler için alanlar bulmak. b- Çevre Mevzuatına göre kurulan tesislerin Çevre İzin ve Lisanslarını almak. c- Gayri Sıhhi Müesseseler için çevre mevzuatı hükümlerine göre görüş bildirmek. d- Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve rutin denetimler yapmak. e- Çocuklar, gençler ve öğrencilerde çevre bilincini ve çevreye duyarlılığını arttıracak projeler geliştirip, eğitimler vermek. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi Madde 17-(1) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler yerine getirilir. Bu amaçla tesisler kurulur ve işletilir. İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ve hafriyat toprağı depolama alanlarına izin verilir ve gerektiğinde iptal edilir. Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlanır. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/ Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedeli belirlenir. Programlı, programsız ve şikâyetlere istinaden izinli/izinsiz döküm yapılan alanların kontrolü yapılır. Mevzuatlara, Yönetmeliklere uyumluluğu denetlenir. İhlal tespit edildiğinde denetim tutanağı düzenlenir, gerekli işlemler yapılır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistikî bilgiler valilik aracılığı ile Bakanlığa bildirilir. a- Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetim Planını hazırlamak, uygulamak. Sayfa 8 / 13

9 b-inşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesislerini kurmak/ kurdurmak, işletmek/işlettirmek. c- Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma araçlarına İzin vermek. d-hafriyat Toprağı Depolama Alanları bulmak, hafriyat toprağı depolama alanlarına izin vermek. e-hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökülmesini engellemek için Denetimler gerçekleştirmek f- İnşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım ve hafriyat toprağı depolama ücretlerini belirlemek ve ücretlerin tahsilâtını yapmak. YEDİNCİ BÖLÜM Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Hayvanların temini ve yaşam alanlarının hazırlanması Madde 18-(1)Birim amirliği tarafından stratejik plan, performans programı ve yatırım programındaki hedef ve ilkeleri göz önünde bulundurarak temini planlanan ve Harcama yetkilisinin onayladığı tür ve sayıda hayvan temini için planlamalar yapılır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesinin m fıkrasında yer alan görevlerden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, spor dinlence eğlence ve benzeri yerleri peyzaj ilkeleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ön gördüğü esaslar doğrultusunda hayvanlar için açık alan, kapalı alan ve akvaryum hazırlanır. a-hayvanları temin etmek ve yaşama alanlarını hazırlamak (Planlama, onay alma, araştırma, bulma, getirme vb.) Hayvanların Beslemesi Madde 19-(1) Hayvan gelişiminin ve bakımının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için etolojik ihtiyaçları temin edilir. Hayvan davranışları gözlemlenir. a-yem maddelerini temin etmek ve depolamak. b-günlük beslenme listelerini hazırlamak ve kontrolünü yapmak. c-mutfak ve deponun hijyenini sağlamak. d-yem tüketimlerinin (Rasyonlarının) kontrolünü ve analizini yapmak. Hayvan Sağlığı Madde 20-(1) Birimimiz tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ön gördüğü esaslar doğrultusunda, hayvanat bahçesinde görev yapan Veteriner Hekimlerimiz 6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına Dair Kanununa göre hizmet vermektedirler. Hayvanlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için bilimsel gelişmeler takip edilir ve araştırılır. Hayvanların bakımı ve sağlıkları ile ilgili hizmetlerde, insan ve diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri için tedbirler alınır. a-hayvan sağlığının korunması ve tedavisi için hekimlik hizmeti yapmak. Sayfa 9 / 13

10 b-tedavi ve operasyon hizmetlerini yapmak. c-karantina ve hayvanların üremelerine yönelik çalışmalar yapmak. d-fidanlık karantina merkezinin kontrolünü yapmak. Akvaryum Madde 21-(1) Birimimiz tarafından Sualtı Dünyasında bulunan deniz canlılarının sağlıklı olarak beslenmeleri sağlanır ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli çalışmalar yapılır. a-akvaryumdaki su parametrelerinin kontrolünü yapmak b-balıkların beslenmelerini sağlamak c-mevcut canlıların üremeleri ve tür devamlılığının sağlanması için çalışma ve projeler yürütmek Hayvan Barınaklarının Kontrol Edilmesi Madde 22-(1) Birimimiz tarafından hayvanat bahçesi teknik personeli tarafından günlük gözlemler yapılarak, hayvan barınaklarının fiziksel koşulları ve hayvanların sağlık ve davranışları kontrol edilir. a-barınak iç ve dış alanlarının kalite parametrelerini kontrol etmek b-hayvan davranışlarını kontrol etmek c-yem tüketiminin kontrolünü yapmak Hayvanat bahçesi etkinliklerinin düzenlenmesi Madde 23-(1) Birimimiz tarafından Üniversiteler ve diğer ilgili resmi kurumlar ile hayvanat bahçesinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilir ve uygulanır. Yaz ve Kış dönemlerinde öğrencilere yönelik sömestr okulu eğitim programları hazırlanır ve uygulanması sağlanır. Ziyaretçiler için hayvanların sevdirilmesi ve hayvanları koruma bilincini oluşturmaya yönelik aktiviteler yapılır. Kent park atçılık tesislerinde buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. a-eaza üyelik koşullarının araştırmasını yapmak. b-hayvan transport işlemlerinin takibini yapmak. c-ziyaretçi öğrenci gruplarına eğitim programları yapmak. d-üniversiteler ile projeler ve sosyal sorumluluk projeleri yapmak. e-hayvanat Bahçesi personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek. f- Hayvanat Bahçesi reklam, broşür çalışmalarını yapmak. g-yeni gelir kaynakları ve sponsor girişiminde bulunmak. h-basın ile koordineli olarak çalışma yapmak. ı- Sivil Toplum Örgütleri ile koordineli çalışmak ve ortak projeler hazırlamak. i-ziyaretçi sayısının tespitini ve analizini yapmak. Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi Madde 24-(1) Birimimiz tarafından hayvan barınaklarında, tropik merkezde ve akvaryum binasında bulunan makine ve donanımların belli periyotlar halinde kontrol ve bakımlarını yapmak. Makinelerin 24 saat aralıksız çalışabilir olmasını sağlamak. Sayfa 10 / 13

11 a-arıza takibini yaparak en kısa sürede arızayı gidermek. b-risk altındaki cihazların kontrolünü ve periyodik bakımlarını yapmak. SEKİZİNCİ BÖLÜM Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Yeşil Alan Yapımı ve Ağaçlandırma Madde 25-(1)Birim amirliği tarafından stratejik plan, performans programı ve yatırım programındaki hedef ve ilkeleri göz önünde bulundurarak yapılması planlanan ve Harcama yetkilisinin onayladığı yeşil alan (Rekreasyon alanları, park, tretuvar ağaçlandırması, çocuk bahçesi, spor alanlar, açık yeşil alanlar v.b.) projelerinin gerçekleşmesi için görevlendirmeler ve hazırlıklar yapılır. Yeni yeşil alanlar oluşturulurken ülkemizdeki ve dünyadaki yeni uygulamalar ve teknolojik gelişmeler takip edilir, bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun çeşitler seçilir. Projenin büyüklüğüne göre aplikasyonu yapılarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarında gerekli araç, gereç, makine, bitkisel materyaller, kent mobilyaları, spor ile oyun guruplarının temininde özel sektörden hizmet satın alınabilir veya Şube Müdürlüğü, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını olanakları dâhilinde kendisi yapabilir. Satın alınacak hizmet veya malzemeyle ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre teknik şartnameler hazırlanır. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesinin m fıkrasına göre görev alanına giren faaliyetlere ilişkin gelen talepler değerlendirilir imkânlar ölçüsünde gerçekleşmesi sağlanır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile koordineli olarak tarihi ve kültürel değerleri olan mekânların peyzaj projeleri hazırlanır, doğal dokusunu bozmadan uygulamaları yapılır. a- Proje hazırlamak. b-hazırlanan projeye göre alana bitkisel toprak doldurmak veya hafriyat yapmak. c-aydınlatma ve su tesisatlarını döşemek. ç-bitki dikimi, ince tesviye, yapısal donatıların yerini hazırlamak ve çim ekimi yapmak. d-yeşil alana yerleştirilecek kentsel yapı elemanları hazırlamak. e-kentsel yapı elemanlarını alana yerleştirmek. Yeşil Alanların Bakımı Madde 26-(1)Daha önce yapımı tamamlanmış olan yeşil alanların bakım ve rehabilitasyonunun yapılması sağlanır sayılı kamu İhale Kanununa göre bakım teknik şartnamesi hazırlanır. İhalesi yapılan işlerde kontrol teşkilatı tarafından işin teknik şartnameye uygunluğu ve denetimi yapılarak kontrol edilir. Yeşil alanların bakımı faaliyetinde mevsimine göre bitki ve ağaç yenileme, biçim, sulama, yabancı otlara karşı koruyucu ve mekanik mücadele yapılır. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün alanına giren faaliyetlere ilişkin gelen talepler değerlendirilir ve uygun olanların gerçekleşmesi sağlanır. Alana yerleştirilen yapısal donatıların bakımı ve onarımı yapılan işin kalitesinden ödün vermeden en az maliyetle yapılır. Kent içerisinde kalan havuzların bakımı, yapay göletlerin ve porsuk çayının yosun temizliğinin yapılması sağlanır. Yosun temizliğinde biyolojik mücadele yöntemi kullanılır. Gelen talep üzerine, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün ağaç söküm makinesi ve benzeri iş makineleri Büyükşehir Belediyesi Meclisince belirlenmiş tarife üzerinden kiraya verilir. Belediyenin kent içinde kalan yeşil alanlarındaki çim Sayfa 11 / 13

12 alanlara, çalı guruplarına, ağaçlara ve yapısal donatılara verilen zararlar yerinde tespit edilir, Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlediği fiyatlar ve tarifede geçmeyenler için alış fiyatları üzerinden hasar tespiti yapılır. a-yeşil alan bakımının kontrolünü yapmak. b-aydınlatma ve Su arızalarının yapmak. c-süs Havuzların temizliğini ve Bakımını yapmak. ç- Periyodik Budama yapmak. d-yeşil alan Kentsel yapı elemanlarının Bakımını yapmak. e-hasar Tespiti yapmak. f- Porsuk çayının yosun ve çöp temizliğini yapmak. DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin devir ve teslimi Madde 27- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a)üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. b)kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2)Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas görevlerin belirlenmesi MADDE 28-(1)Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2)Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3)Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler ayrılığı MADDE 29-(1)Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2)Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 30-(1)Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. Sayfa 12 / 13

13 Yürürlük MADDE 31-(1)Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 32-(1)Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Ekler : Ek-1 : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması Ek-2/1 : Atık Yönetim Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/2 : Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/3: Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/4 : Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/5 : Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-3 : Görev Devir ve Teslim Tutanağı Ek-4 : Hassas Görevler Listesi Sayfa 13 / 13

14 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI Daire Başkanı Serap Aylin ŞENER Ek-1 Atık Yönetim Şube Müdürü V. Tamer ENTOK Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Soner ÖZKAN Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Ü.Hakan KARAOĞLU Bitkisel Üretim Şube Müdürü V. Sibel TOSUN Park ve Bahçeler Şube Müdürü V. Koray YELER Ç.Müh.-H.S.ACAR Ç.Müh.-S.AKKUŞ Tekniker-F.KALE Şoför-M.AYTEKİN İşçi-H.ARSLAN İşçi-F.ERGÜNDÜZ Biyolog-N.F.KOPTEKİN Biyolog-A.Y.TÜRKEĞİLMEZ Biyolog-E.ÖZKAN Biyolog-M.ERKAPLAN Elk.Müh.-A.ATŞABAR Su Ür.Müh.-D.AVCI Su Ür.Müh.-H.ÜNLÜ Su Ür.Müh.-S.COŞAR V.Hekim-M.GÜMGÜMCÜ V.Hekim-C. V.Hekim-Ö.TARKAN Z.Müh.-M.ATICI Z.Müh.-U.YILDIRIM Tekniker-M.M.UĞURLAR Tekniker-Y.TOPTAŞ Teknisyen-Ö.FINDIK Teknisyen-S.ERGAN Teknisyen-M.E.AKIN Memur-C.UÇAR Memur-H.TÜMER İşçi-F.BALİ YELER Şoför-M.ARDUÇ Or.End.Müh.-İ.ATAK P.Mimarı-A.YAVUZ P.Mimarı-N. TAŞKIN P.Mimarı-N. KARAYAKA P.Mimarı-K.G.MAYAKAN P.Mimarı-Ş.FERLİBİLEK P.Mimarı-T.TEKİN Z.Müh.-T.AKTAŞ Z.Müh.-M.KURT Tekniker-Y.PİŞKİN Tekniker-Y.ŞENER Memur-A.ERKART Memur-E.ACAR Teknisyen-A.C.KAYA Teknisyen-E. KAYA Teknisyen-S. KAYA Teknisyen-H.OLEROĞLU Teknisyen-H. ÖZCAN Teknisyen-M. ERTÜRK Teknisyen-M. UYARLI Teknisyen T.ARABAYAPAN Teknisyen-Y. MUTLU Teknisyen-Z.UYANIK Operatör-M.KIZILARSLAN Operatör-S.BÖCÜ Şoför-M.APAYDIN Şoför-İ.GAZİ Şoför-D.DEMİRPAK Şoför-E.YILDIRIM Usta-A.YABANABAT Usta-E.HORUZ Usta-G.YILMAZ Usta-H.ÖZDOĞAN Usta-O.KIYIK İşçi-E.SİVRİTEPE İşçi-A.KARALAR İşçi-A.YILDIZ İşçi-A.MIHÇAKAR İşçi-A.ÇALIŞKAN İşçi-E.KÖSEOĞLU İşçi-G.SEFEROĞLU İşçi-G.ZAKİROĞLU İşçi-G.TAŞDELEN İşçi-H.URAL İşçi-N.KIPIK İşçi-S.MUTLU İşçi-S.H.ORAN İşçi-S.KORKUNÇ İşçi-Z.ENSARİ İşçi-A.MERMİ İşçi-A.GÖR İşçi-A.MERMİ İşçi-A.O.TEMİZ İşçi-B.GİRGİN İşçi-E.TAŞ İşçi-F.COŞKUN İşçi-F.ŞAHİN İşçi-G.MERCAN İşçi-H.H.UYSAL İşçi-H.TOPRAK İşçi-İ.ATEŞ İşçi-İ.KÜÇÜKLER İşçi-İ.ÖZGERCİK İşçi-M.A.GENÇ İşçi-M.ALPARSLAN İşçi-M.KARATAŞ İşçi-M.YABANABAT İşçi-M.KONAK İşçi-M.K.ALTINTAŞ İşçi-M.TOP İşçi-N.KURT İşçi-N.KURT İşçi-N.ÖZÇELİK İşçi-O.KONAKÇI İşçi-Ö.KARAMIK İşçi-Ö.KOÇAK İşçi-R.YILDIRIM İşçi-S.TAŞ İşçi-Ş.ÇEVİK İşçi-V.DEMİRKOL

15 EK: 2/1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Entegre Atık Yönetimi Planlarını hazırlamak, yapmak, yaptırmak, uygulamak H. Senem ACAR Düzenli Depolama Tesisilerini kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, rehabilitasyonlarını yapmak. H. Senem ACAR Katı Atıkların Geri kazanımını sağlayarak atıktan enerji elde etmek için tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek H. Senem ACAR Atık Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Tamer ENTOK Soner ÖZKAN Atık Transfer İstasyonlarını kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek H. Senem ACAR İmhası gereken atıkların mevzuata uygun şekilde imha işlemlerini gerçekleştirmek H. Senem ACAR Atık bertaraf ücretlerini belirlemek ve tahhakkukunu yapmak. H. Senem ACAR Atıkların yönetmeliklere uygun ve ayrı toplanmasını sağlamak, planlama, bilgilendirme çalışmaları geliştirmek, denetimler yapmak H. Senem ACAR

16 Tıbbi Atıkları, Sağlık Kuruluşlarından Yönetmelik hükümlerine göre toplatmak/toplattırmak H. Senem ACAR Tıbbi Atık Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Tamer ENTOK Soner ÖZKAN Yükleniciden sözleşme gereği alınması gereken tıbbi atık bertaraf bedellerinin tahakkukunu yapmak H. Senem ACAR Tıbbi Atıkların sterilizasyon tesisinde bertarafını sağlamak. H. Senem ACAR Çevresel Gürültü Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Tamer ENTOK Soner ÖZKAN Stratejik Gürültü Haritalarını Hazırlamak H. Senem ACAR Haritalara göregürültü Eylem Planlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak. H. Senem ACAR Yönetmelik kapsamında proje sahibi tarafından hazırlatılan ÇED Raporlarını incelemek ve Belediyemiz ilgili birimelerinin görüşünü almak H. Senem ACAR Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Raporlarının İncelenmesi Tamer ENTOK Soner ÖZKAN Proje ile ilgili ÇED sürecinde halkın katılımı toplantılarına katılmak ve görüş bildirmek H. Senem ACAR İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılmak ve/veya görüş bildirmek. H. Senem ACAR Hazırlayan 13/04/2015 Tamer ENTOK Atık Yönetimi Şube Müdür V. İmza Onaylayan 13/14/2015 S. Aylin ŞENER Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İmza

17 ÇEVRE SAĞLIK KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU EK: 2/2 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Isınma amaçlı yakıt satışı yapan işletmelere ve kullanıcılarına denetim yapmak Hava Kalitesinin Korunmasına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Soner ÖZKAN Tamer ENTOK Isınmadan kaynaklı hava kirliliği yaratan konutlar, ticarethaneler ve benzeri yerlerin denetim ve kontrolünü yapmak İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında çalışmalar yapmak, Temiz Hava Eylem Planlarının hazırlnamasına katkıda bulunmak Çevre Mevzuatı hükümlerine göre kurulması gereken tesisler için alanlar bulmak H.Senem ACAR Çevre Mevzuatına göre kurulan tesislerin Çevre İzin ve Lisanslarını almak Çevrenin Korunması, Geliştirilmesi ve Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Soner ÖZKAN Tamer ENTOK Gayri Sıhhi Müesseseler için çevre mevzuatı hükümlerine göre görüş bildirmek. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek ve rutin denetimler yapmak. Çocuklar, gençler ve öğrencilerde çevre bilincini ve çevreye duyarlılığını arttıracak projeler geliştirip, eğitimler vermek

18 Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetim Planını hazırlamak, uygulamak H. Senem ACAR İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesislerini kurmak/ kurdurmak, işletmek/işlettirmek H. Senem ACAR Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Soner ÖZKAN Tamer ENTOK Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma araclarına İzin vermek Hafriyat toprağı depolama alanları bulmak, hafriyat toprağı depolama alanlarına izin vermek. Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökülmesini engellemek için Denetimler gerçekleştirmek H. Senem ACAR İnşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım ile hafriyat toprağı depolama ücretlerini belirlemek ve ücretlerin tahsilatını yapmak. H. Senem ACAR Hazırlayan 13/04/2015 Soner ÖZKAN Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürü İmza Onaylayan 13/04/2015 S. Aylin ŞENER Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İmza

19 EK: 2/3 HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Hayvanların temini ve yaşam alanlarının hazırlanması Ümit Hakan KARAOĞLU Hayvanları temin etmek ve yaşama alanlarını hazırlamak Ufuk YILDIRIM Yem maddelerini temin etmek ve depolamak Mustafa ATICI Hayvanların Beslenmesi Ümit Hakan KARAOĞLU Günlük besleme listelerinin hazırlamak ve kontrolünü yapmak Mutfak ve depo hijyeninin sağlamak Ufuk YILDIRIM Mustafa ATICI Yem tüketimlerinin (Rasyonlarının) kontrolü ve analizini yapmak Ufuk YILDIRIM Hayvan sağlığının korunması ve tedavisi için hekimlik hizmeti yapmak Özkan TARKAN Hayvan Sağlığı Ümit Hakan KARAOĞLU Tedavi ve operasyon hizmetlerini yapmak Karantina ve hayvanların üremelerine yönelik çalışmalar yapmak Özkan TARKAN Özkan TARKAN Fidanlık Karantina Merkezinin Kontrolünü yapmak Ufuk YILDIRIM

20 Akvaryumdaki su parametrelerinin kontrolünü yapmak Deniz AVCI Hacer ÜNLÜ Akvaryum Ümit Hakan KARAOĞLU Aylin TÜRKEĞİLMEZ Balıkların beslemelerini sağlamak Sunay COŞAR Deniz AVCI Mevcut canlıların üremeleri ve tür devamlılığının sağlanması için çalışma ve projeler yürütmek Aylin TÜRKEĞİLMEZ Sunay COŞAR Barınak iç ve dış alanlarının kalite parametrelerini kontrol etmek Murat ERKAPLAN Ufuk YILDIRIM Hayvan Barınaklarının Kontrol Edilmesi Ümit Hakan KARAOĞLU Hayvan davranışlarını kontrol etmek Özkan TARKAN Yem tüketimlerinin kontrolünü yapmak Özkan TARKAN EAZA üyelik koşullarının araştırılmasını yapmak Murat ERKAPLAN Ebru ÖZKAN Hayvan transport işlemlerinin takibini yapmak Murat ERKAPLAN Ebru ÖZKAN Hayvanat Bahçesi Etkinliklerinin Düzenlenmesi Ümit Hakan KARAOĞLU Ziyaretçi öğrenci gruplarına eğitim programları yapmak Murat ERKAPLAN Ebru ÖZKAN Üniversiteler ile projeler ve sosyal sorumluluk projeleri yapmak Murat ERKAPLAN Ebru ÖZKAN Hayvanat bahçesi personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek Ebru ÖZKAN Murat ERKAPLAN

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı; Fen İşleri

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: PBM.ÇY.01 TARİH: 03.02.2012 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 01 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ümraniye Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle sokak ve caddeler,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tekirdağ Kapaklı Belediye Park ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı